HANDLINGSPLAN MOT STØY 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT STØY 2013"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN MOT STØY Handlingsplan mot støy Trondheim kommune Som del av strategisk støykartlegging iht. forurensningsforskriftens kapittel 5 skal det utarbeides handlingsplan mot støy for berammede kommuner. Dette er Jernbaneverkets delrapport for Trondheim kommune, og tar utgangspunkt i rapportmalen datert

2 H A N D L I N G S P L A N M O T S T Ø Y T R O N D H E I M K O M M U N E Handlingsplan mot støy PROSJEKTBESKRIVELSE Bakgrunn Jernbaneverket har, som kildeeier, utført strategisk støykartlegging for Trondheim kommune i Brukt beregningsmodell og metodikk ble klargjort i 2010, og banedata og trafikktall har blitt oppdatert og kvalitetssikret i forbindelse med kartleggingen, mens terreng- og bygningsdata ble hentet fra FKB i Organisering Jernbaneverket er organisert med seks stabsenheter, en trafikkdivisjon, en utbyggingsdivisjon og en banedivisjon med tre regioner. Premissene for Jernbaneverkets virksomhet gis av stabsenhetene gjennom regelverk, planer og styringsdokumenter. Regionene forestår forvaltningen av jernbanenettet i de tre respektive regioner Øst, Vest og Nord. Regionene er delt inn i 9 baneområder og underlagt områdets banesjef. Jernbanestrekningene i Trondheim kommune tilhører bane Nord og er underlag banesjef for Dovre- og Trønderbanen sitt ansvarsområde. Seksjon Bane Teknikk, Miljø har på vegne av banesjefen for Dovre- og Trønderbanen, ansvar for strategisk støykartlegging og handlingsplan mot støy for Jernbaneverket. Seksjonen har samarbeidet med Miljøseksjonen ved Plan og Utvikling, Analyse og Miljø i kartleggingsprosessen I Trondheim kommune har Jernbaneverket følgende aktive jernbanestrekninger: Stavne Leangenbanen, 5.8 km Meråkerbanen, ca. 12 km (99 km totalt) Dovrebanen, ca. 12 km (ca. 222 km totalt) Nordlandsbanen samme strekning som Meråkerbanen frem til Hell. Prosess Kartlegging av støy fra bane for Trondheim kommune ble utført i beregningsverktøyet CadnaA. Støysonekart for L den (både for t-1442 og END intervaller) og L night ble generert og presentert i PDF, SOSI og Shape-format. Statistikk for støyfølsomme bygninger er hentet fra beregnet støynivå ved mest eksponerte fasade. Jernbaneverkets delrapport til handlingsplan mot støy for Trondheim kommune tar utgangspunkt i resultatene fra strategisk støykartlegging 2012 og ser på Jernbaneverkets støyutfordringer og støystrategi. Ansvarlig myndighet Jernbaneverket, som kildeeier, er ansvarlig for støykartlegging og utforming av handlingsplan for sine anlegg. Trondheim kommune er ansvarlig for sammenstilling av handlingsplan og rapportering til KLIF. Juridisk sammenheng Side 1

3 Jernbaneverket er iht. forurensningsforskriftens kapittel 5 pålagt å utføre strategisk kartlegging av større jernbanestrekninger og byområder, og utforme en handlingsplan på bakgrunn av kartleggingen. Det er ingen juridiske bindende grenseverdier for utendørsstøy i forurensningslovverket. Grenseverdien angitt i 5-4 i forurensningsforskriften vil derfor være den juridiske rettesnoren for å redusere antall støyutsatte fra jernbane i Norge. Retningslinjen for behandling av støy i arealplanleggingen legges til grunn ved utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter og banearbeid. Retningslinjen er veiledende og ikke juridisk bindende, men bidrar til å oppfylle både nasjonale mål og Jernbaneverkets egne mål. 2 TRONDHEIM KOMMUNE 2.1 Resultater av støykartleggingen Jernbaneverket utførte både innendørs støykartlegging iht. til forurensningsforskriftens 5-5 og strategisk støykartlegging av utendørs støynivå iht For Trondheim kommune ble det funnet at ingen boliger overskrider tiltaksgrensen for innendørs støynivå iht. forurensningsforskriften boliger har et beregnet innendørs som overskrider kartleggingsgrensen iht. forurensningsforskriften 5-5. Rundt 6000 personer, samt 16 skolebygninger og 4 sykehusbygninger er estimert utsatt for L den > 55 db ved mest støyutsatte fasade. Rundt 4700 personer er estimert utsatt for L night > 50 db ved mest støyutsatte fasade. Fjerntrafikk fra Oslo til Trondheim representerer all togstøy fra persontrafikk sør for Trondheim kommune, mens fjerntrafikk Trondheim Bodø og lokaltrafikk Trondheim Steinkjer representerer all togstøy fra persontrafikk nord for Trondheim kommune. Godstransporten fra diesel og elektriske lokomotiv står for en stor andel togstøy, spesielt sør for Trondheim og fra Rotvoll og nordover. For nærmere informasjon og detaljert statistikk fra støykartleggingen vises det til Trondheim kommunes rapport og Jernbaneverkets statistikkoversikt fra strategisk støykartlegging Vurdering og påvisning av støyproblemer På etterspørsel fra Trondheim kommune har Jernbaneverket har analysert beregninger fra støykartleggingen for spesifikt utsatte skoler og barnehager. Samtlige støysonekart benyttet for å illustrere aktuelle tiltaksområder viser støyintervaller og fargekoder for støyindikator L den iht. forurensningsforskriftens kapittel 5, del 3 strategisk støykartlegging. Kartene har også fargefordeling av støyfølsomme bygningstyper iht. GAB. Brukt legende for samtlige av Jernbaneverkets kartutsnitt er følgende: Side 2

4 Lilleby skole og Rosenborg barnehage Lilleby skole og Rosenborg barnehage i Ladeveien 1, har uteareal som grenser mot toglinjen ved Lilleby stasjon. Utearealet har en viss skjerming mot bane fra bygninger og støyskjerm. Støyskjermen er ikke inkludert i beregningene, og vil formodentlig kunne noe redusert støynivå. Sjøskogbekken barnehage Utearealet ligger i rød og oransje sone, Lden = db. For lokaltog som passerer på strekningen beregnes Lmax sentralt på utearealet å ligge opp mot 85 db. En høyere støyskjerm vil kunne forbedre støyforholdene noe. Det antas at togpasseringer vil skape minimal sjenanse innendørs, om vinduer er lukket. Barnehagen i Ranheimsvegen 177B ligger nært jernbanesporet på Raneheim. Barnehagen skjermer selv effektivt for store utearealer, og har også støyskjerm for hele området. Dette medfører at utearealene ligger i grønn og gul sone, og anses å være begrenset utsatt for jernbanestøy. I Beregningene er ikke hele støyskjermen inkludert, og barnehagen har derfor overdimensjonerte støynivå ved mest utsatte fasade, noe som gir en vesentlig forskjell på rundt 7 db ved venstre og høyre del av barnehagen. Barnehagen utsettes potensielt for kurveskrik, spesielt fra godstog, noe som kan gi et noe økt støynivå. Gode rutiner på skinnesliping og et økt fokus på godt vedlikehold og mer støysvake godstog vil begrense omfanget av slike støyhendelser. Side 3

5 Steinerskolen i Trondheim Gamle Skansen restaurant har blitt omgjort til lokaler for videregående skole for Steinerskolen. Samtidig har også Steinerskolen undervisningslokaler i Mellomila 1a, 1b, 5 og Østre Ila 2c. Sistnevnte lokaler utsettes for støy både fra bane og vei, hvor det antas at veistøy er dimensjonerende. Lokalene i gamle Skansen restaurant og rehabiliterte Skansen park utsettes begge for Lden db. Det antas at dette er konservative verdier for området, spesielt på bakgrunn av hastigheten. Til gjengjeld antas det at Skansen bru vil gi større støyutbredelse enn hva beregningene viser grunnet slag og ujevnheter som gir høye enkelthendelser. En eventuell oppsetting av støyskjerm langs Skansen vil kunne gi bedre støyforhold i Skansen park og utenfor Steinerskolens nye undervisningslokaler. Støyskjerming av området burde i så fall vurderes som tverretatlig samarbeid da støy fra veitrafikk i området også vil være belastende. Fjæraskogen barnehage Barnehagen ligger i god avstand fra toglinjen og har et ganske omfattende skogbelte mellom bygning og jernbane som det ikke er tatt hensyn til i beregningene. God vegetasjon vil her ha en viss støyreduserende effekt, og da beregningene må anses som konservative i utgangspunktet anses denne barnehagen å ikke være vesentlig utsatt for jernbanestøy. Side 4

6 Planlagt barnehage Buenget Gnr 104/Bnr 2247 Det er planlagt bygd en barnehage på Buenget, som i følge overordnete beregninger vil ligge i gul og oransje sone, Lden = db. Ved utbygging av boliger og støyfølsomme bygninger i nærhet av trafikkerte jernbanestrekninger bør en nærmere utredning av støyforhold gjøres. I den strategiske støykartleggingen gjøres overordnede beregninger, blant annet med et veid gjennomsnitt av skiltet hastighet på strekninger mellom stasjoner. Dette vil i et område med såpass skarp kurvatur anses som et overestimat av reell hastighet, og derfor større støyemisjon. Jernbaneverket anbefaler at det vektlegges at uteareal ved skoler, barnehager og andre utdanningsinstitusjoner skjermes best mulig mot jernbane, både som støy- og sikkerhetstiltak. 2.3 Jernbaneverkets prosjekter Jernbaneverkets prosjekter <info banestrekninger> På kort sikt er det ingen utbyggingsprosjekter som vil medføre økte støynivå eller støyplager i Trondheim kommune. Det er heller ikke antatt noen vesentlig økning i trafikk. Stavne - Leangenbanen vil periodevis kunne bli brukt bli brukt til som korridor for transport av gods og arbeidsmaskiner. Det er i beregningene inkludert et anslag på bruk av strekningen. På lengre sikt er det planlagt elektrifisering av Trønderbanen. Elektrifisering vil gi redusert støyutslipp ved å redusere omfanget av diesellokomotiv på strekningen. Utbygging av dobbeltspor Trondheim Værnes, Værnes Steinkjer vil om gjennomført føre til at området reguleres og strengere krav til støy gjennom t blir lagt til grunn. Dette vil redusere antall personer utsatt for jernbanestøy vesentlig. Det vil også kunne bli aktuelt å legge dagstrekninger i tunnel, men dette vil ikke i stor grad foregå innenfor Trondheims kommunegrenser Overordnet målsetning Selv om jernbanen er ansett som et av de mest miljøvennlige transportmidlene forårsaker den støyproblemer og -plage for de som bor i nærheten. De største støyproblemene er som regel knyttet til godstog som gir høye støynivåer og dominerer trafikken på nattestid. Med utgangspunkt i Jernbaneverkets overordnede miljøpolitikk har følgende mål blitt definert for støy: På kort sikt: Bidra til å oppfylle Regjeringens nasjonale mål for støyreduksjon: o Støyplagen skal reduseres med 10 % innen 2020 i forhold til o Antall personer som er utsatt for mer enn 38 db innendørs støynivå skal reduseres med 30 % innen 2020 i forhold til Side 5

7 Redusere nattstøy fra jernbane, som i første rekke skyldes godstrafikken. Støy fra jernbane om natten ble kartlagt i 2010 i form av støyindikatoren L night for hele det norske jernbanenettet. Kartleggingen viser at mange er utsatt for relativt høye verdier av L night. Jernbaneverket vil støtte ev. forslag om å fastsette egne grenseverdier for L night. På lang sikt/visjon: Sørge for at togtrafikken er så støysvak at den kan gå uhindret hele døgnet uten å føre til nevneverdig støyplage i befolkningen (UIC EES Strategy 2030/2050). For å oppnå nasjonale mål for støyreduksjon vil det bli gjort en innstramming av kravet til innendørs støynivå i forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy. Jernbaneverket vil følge opp dette kravet ved å gjøre tiltak ved de boligene som kreves. I tillegg til Regjeringens mål for reduksjon av støyplage, er det et mål for Jernbaneverket å redusere støy om natten. Nattstøy er ofte mer framtredende for jernbane enn eksempelvis trafikkstøy fra vei. Dette skyldes i hovedsak godstrafikk som er ekstra støyende og i tillegg ofte går om natten. Jernbaneverket ønsker å begrense støyplagen ved å: Jobbe for å skaffe økt kunnskap om støypåvirkning fra jernbane, spesielt om natten. Redusere støyplagen hos de mest utsatte, fortrinnsvis de som ligger rett under grenseverdien og/eller er plaget av støy om natten. Dagens situasjon Jernbaneverket utreder og gjør nødvendige tiltak for å oppfylle grenseverdien for innendørs støy i forurensningsforskriften kapittel 5 etter innendørs støykartlegging i Utover dette blir det kun gjort vedlikeholdsmessig skinnesliping som støyreduserende tiltak på eksisterende baner. Fornying av rullende materiell i NSB og hos de andre operatørene har også en positiv virkning. NSB introduserte i 2012 sine nye motorvogntyper 74 og 75 (Stadler FLIRT), som gradvis vil fase ut eldre motorvogntog i de kommende år. Stadler FLIRT er ventet å være mer støysvak enn samtlige eldre vognsett i trafikk. I forbindelse med utbygging av nye jernbaneanlegg, blir det gjort nødvendige tiltak iht. T Dette sikrer at nye jernbaneanlegg ikke bidrar vesentlig til økt støyplage. Jernbaneverket mottar i størrelsesorden 100 henvendelser i året vedrørende støy fra tog eller annen jernbanerelatert virksomhet. Noen av henvendelsene er direkte klager og spørsmål om å få tiltak, mens andre er forespørsler om informasjon om regelverk mv. Om lag en tredel av henvendelsene beskriver støy om natten som hovedproblemet. Skiftebevegelser og annen aktivitet ved godsterminaler, tuting, høyttalerannonsering på stasjoner samt oppstalling av tog er også problemområder. Dette er alle hendelser som dagens beregningsmetode ikke tar høyde for. Slike saker må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det kan f.eks. være aktuelt å fjerne skilt for tuting hvis det er sikkerhetsmessig forsvarlig. Det er i utgangspunktet liten samfunnsøkonomisk gevinst ved å gjøre lokale støytiltak, derfor begrenses slike tiltak i utgangspunktet til det som blir pålagt ved lov og subsidiert for gjennomføring. Det er også vanskelig å få operatører til å gjøre tiltak på rullende materiell. Side 6

8 Tiltak, virkemidler og prioriteringskriterier Tiltak mot jernbanestøy kan gjøres på tre ulike måter: Tiltak på rullende materiell får effekt overalt der materiellet brukes og er den mest effektive formen for tiltak. Tiltak på eller ved infrastruktur (for eksempel støyskjermer) er stedbundne, men har til gjengjeld effekt på alt materiell som passerer og kan være nyttige for flere boliger. Tiltak på eller ved bygg nær infrastruktur er akustisk sett mest effektiv, men får kun nytte for den aktuelle boligen. Disse tiltakene er dessuten de dyreste å gjennomføre. Jernbaneverket legger følgende prioriteringskriterier til grunn ved tiltak mot støy: 1. Lovpålagte Forurensningsforskriftens kapittel 5 Reguleringsplaner som implementerer T Nasjonale mål (fastsatt av storting, regjering eller departement) 10 % reduksjon av støyplage (SPI) 30 % reduksjon av personer utsatt for over 38 dba innendørs 3. JBVs miljømål 4. Nytte/kost Tiltak som kan gjøres for å nå målene for støyreduksjon blir beskrevet i de følgende avsnittene. Tiltakene er sortert etter sin respektive kost-nytteverdi fra høyest til lavest. Utskifting av bremseklosser på godsvogner Godstog støyer generelt mer enn persontog og går ofte om natten. Derfor er godstogene som regel dimensjonerende for støypåvirkningen og eventuelle tiltak som må gjøres for boliger langs jernbanen. Noe av årsaken til dette er at godsvogner er utrustet med bremseklosser av støpejern som går direkte inn på rulleflaten til hjulene. Støpjernsklossene fører til ujevn slitasje på hjulbanen og følgelig mer rullestøy. En ny type bremseklosser av komposittmateriale, såkalte LL-klosser, gir en jevnere slitasje på hjulene slik at rullestøyen begrenses. LL-klosser kan byttes ut direkte på vognene uten å gjøre noen form for tilpasning av bremsesystemet. Det er dermed ingen tilleggskostnader ved utskifting til disse bremseklossene utover kostnadene til normalt vedlikehold. Utskifting av bremseklosser gir en lydmessig effekt på opptil 8 10 db og er generelt det mest kostnadseffektive støytiltaket. LL-klosser er imidlertid fortsatt i utviklingsfasen og er ikke godkjent for kommersiell omsetning ennå. Godkjenningsprosessen i UIC er forsinket grunnet problemer knyttet til stor hjulslitasje og derav høye livsløpskostnader. Side 7

9 Skinnesliping Sliping av skinner gjøres i utgangspunktet av vedlikeholdshensyn. En positiv bieffekt er at støynivået reduseres. Det er imidlertid varierende hvor god effekt slik skinnesliping har. Jernbaneverket har gjennomført et forskningsprosjekt som konkluderer med at effekten av skinnesliping er lavest for tog med dårlig vedlikeholdte hjul, eksempelvis godstog. På den annen side er effekten god når togene har godt hjulvedlikehold, og dermed har skinnesliping, kombinert med f.eks. LL-klosser, potensiale til å være et svært kostnadseffektivt tiltak. Støyskjermer Støyskjermer er tradisjonelt sett det mest vanlige tiltaket mot støy. Skjermer langs sporet gir god effekt for eneboliger og de laveste etasjene i høyere hus. En spesiell type lav støyskjerm som plasseres nær sporet viser seg å gi god effekt. Dette skyldes at skjermen står nærme kilden og vil med spesielle materialer kunne absorbere en del av støyen gjennom gjentatte refleksjoner mellom skjerm og sideskjørtet på toget. Disse skjermene er ca. 73 cm høye og plasseres i samme avstand fra sporet som en vanlig plattform. Fordelen med slike skjermer er at de er langt mindre sjenerende enn 2 3 m høye skjermer langs sporet. De gir også god effekt for 2. etasje og oppover ved fleretasjers bygg i motsetning til ordinære skjermer. Det kan imidlertid også være problematisk med slike støyskjermer fordi de står innenfor området i minste tverrsnitt som i utgangspunktet er forbeholdt plattformer og dvergsignaler for eksempel på stasjonsområder. Dette medfører at slike støyskjermer kan være til hinder for spesialtransporter med godstog. Det kan også skape problemer i forhold til snørydding og annet vedlikehold av sporet. Fasadetiltak Jernbaneverket gjør fasadetiltak der andre tiltak ikke reduserer støynivået tilstrekkelig i henhold til regelverk. Slike tiltak er de mest effektive rent akustisk, men er likevel de minst kostnadseffektive siden de kun reduserer innendørs støy i den aktuelle boligen. Overordnede fokusområder støy om natten Jernbaneverket får mange klager fra beboere som føler seg plaget av godstrafikk om natten. En svakhet med forurensningsforskriften er at den kun setter krav til tidsmidlet støynivå, altså gjennomsnittsstøyen i løpet av et døgn. Det tas dermed ikke hensyn til om støyeksponeringen foregår på dag- eller nattestid eller høye maksimalnivåer under en togpassering. Grenseverdien for tidsmidlet lydtrykknivå innendørs ble i sin tid satt på bakgrunn av kost-nytteberegninger for veitrafikkstøy. Trafikkstøy fra vei utgjør om lag 80 % av den totale støyplagen, jernbane utgjør til sammenligning ca. 4 %. Det er derfor naturlig at forskriften i utgangspunktet er utarbeidet med tanke på støy fra vei. Det er imidlertid vesentlige forskjeller på karakteristikken til veitrafikkstøy og jernbanestøy. En tungt trafikkert vei vil som regel gi et forholdsvis konstant støynivå. En støyhendelse her (én bil eller et annet kjøretøy) har et begrenset maksimalnivå og opptrer ofte. En støyhendelse ved jernbane (ett tog, f.eks. et godstog) gir et vesentlig høyere maksimalnivå, men hendelsene er mer sjeldne. Det er også karakteristisk at hendelsene med høyest maksimalnivå (godstog) opptrer i større grad om natten enn om dagen. WHO har gitt ut en rapport med informasjon om den helsemessige effekten av nattstøy. Støy om natten kan ha fysiske innvirkninger uten at de berørte opplever å våkne opp om natten. Det kan for eksempel måles mer urolig søvn og økt hjerterytme. Dette kan videre føre til økt stressnivå og stressrelaterte helseplager. Rapporten er basert på et studium av tilgjengelig vitenskapelig materiale om helseeffekter av støy om natten. Side 8

10 Retningslinjen gir også anbefalinger om hvilke grenseverdier som må legges til grunn for at støy om natten ikke skal forårsake helseskade. Det konkluderes med at en grense på L night = 40 db bør være et mål for å beskytte befolkningen mot helseskadelig nattstøy. En slik grense beskytter også de mest sårbare gruppene som barn, kronisk syke og eldre. Som et delmål anbefales L night = 55 db der det ikke er mulig å oppnå hovedmålet på kort sikt, eller det besluttes å bruke en trinnvis tilnærming til målet. Grensene som er oppgitt i rapporten baserer seg på sentralauropeisk fasadeisolasjon og vaner for åpne vinduer som tilsvarer en forskjell på db mellom utendørs og innendørs lydnivå. For norske forhold med bedre isolerte hus og større grad av lukkede vinduer vil det være mer realistisk å bruke db slik at anbefalingene blir L night 45 og 60 db. 4.7 Konklusjon/Oppsummering Jernbaneverket ivaretar per dags dato alle forskriftsmessige støykrav i Trondheim kommune. Ingen boliger er beregnet å overskride tiltaksgrensen iht. forurensningsforskriften 5-4. På grunnlag av dette avsettes ingen midler øyeblikkelig for å utbedre støysituasjonen fra bane i kommunen. Utbygging av Trønderbanen vil for Trondheim kommune kreve grundig utredning av støysituasjonen for strekningen. Strekninger dimensjoneres normalt for høyere hastigheter og dobbeltspor, og for traséer som ikke endres medfører dette store tiltak for å imøtekomme strengere krav ved regulering av områder iht. retningslinje for støy i arealplanlegging, t-1442, enn forskriftsmessige støykrav ved eksisterende strekning. Dette vil derfor medføre bedrede støyforhold for beboere i Trondheim kommune. Det er ikke antatt noen vesentlig økning i trafikk på noen av strekningene i Trondheim kommune de nærmeste årene, og man anser det derfor som tilstrekkelig å bruke trafikktall for dagens situasjon i beregningene. Side 9

HANDLINGSPLAN MOT STØY 2013

HANDLINGSPLAN MOT STØY 2013 HANDLINGSPLAN MOT STØY 2013 01.02.2013 Handlingsplan mot støy Stavanger kommune Som del av strategisk støykartlegging iht. forurensningsforskriftens kapittel 5 skal det utarbeides handlingsplan mot støy

Detaljer

Temaplan mot støy. Rælingen kommune Vedtatt kommunestyret i sak 13/77

Temaplan mot støy. Rælingen kommune Vedtatt kommunestyret i sak 13/77 Rælingen kommune 2013-2018 Vedtatt kommunestyret 16.10.2013 i sak 13/77 Forord «Handlingsplan mot støy» for Rælingen kommune er utarbeidet som en del av strategisk støykartlegging for Rælingen. Strategisk

Detaljer

JERNBANEVERKETS HANDLINGSPLAN MOT STØY BERGEN 2013

JERNBANEVERKETS HANDLINGSPLAN MOT STØY BERGEN 2013 JERNBANEVERKETS HANDLINGSPLAN MOT STØY BERGEN 2013 BERGEN STASJON, 2012. FOTO: NJÅL SVINGHEIM. INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 ANLEGGSEIERE OG ANSVARSOMRÅDE... 4 ANLEGGSEIERENS STØYARBEID MÅL, STRATEGI

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m.

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m. INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 Utendørs støy - T-1442... 4 2.2 TA 2115: Veilederen til T-1442... 4 2.3 Innendørs støy - NS 8175... 5 3 MÅLSETTING... 6 4 TRAFIKKFORHOLD...

Detaljer

JERNBANEVERKETS HANDLINGSPLAN MOT STØY ASKER, BÆRUM OG LØRENSKOG, 2013 SANDVIKA STASJON, BÆRUM. FOTO: NJÅL SVINGHEIM.

JERNBANEVERKETS HANDLINGSPLAN MOT STØY ASKER, BÆRUM OG LØRENSKOG, 2013 SANDVIKA STASJON, BÆRUM. FOTO: NJÅL SVINGHEIM. JERNBANEVERKETS HANDLINGSPLAN MOT STØY ASKER, BÆRUM OG LØRENSKOG, 2013 SANDVIKA STASJON, BÆRUM. FOTO: NJÅL SVINGHEIM. INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 4 ANLEGGSEIERE OG ANSVARSOMRÅDE... 4 ANLEGGSEIERENS

Detaljer

Detaljregulering Vika Senter i Hommelvik

Detaljregulering Vika Senter i Hommelvik ECO-bygg AS Detaljregulering Vika Senter i Hommelvik 2015-03-24 Oppdragsnr.: 5150955 0 20150324 Jicla Adsul Ivver Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

Planforum Sarpsborg. Svein Klausen februar 2013

Planforum Sarpsborg. Svein Klausen februar 2013 Planforum Sarpsborg Svein Klausen februar 2013 Hva og hvem er Klif? Tidligere SFT Fra 1.7.2013 slår vi oss sammen med Direktoratet for naturforvaltning (DN) og blir Miljødirektoratet Vi ligger under Miljøverndepartementet

Detaljer

VIKERSUND KURBAD STØYVURDERING INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Innledning 3

VIKERSUND KURBAD STØYVURDERING INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Innledning 3 VIKERSUND KURBAD VIKERSUND KURBAD STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Innledning 3 3 Forskrifter og grenseverdier

Detaljer

Støyutredning. Nesvatnet Boligfelt

Støyutredning. Nesvatnet Boligfelt Nesvatnet Boligfelt Divisjon Engineering Prosjektnummer: Dok. nr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 1 Dato: 24.05.2011 Utarbeidet av: Svenn Erik Skjemstad Kontrollert av: Lars Oftedahl Sammendrag Det skal etableres

Detaljer

STØYRAPPORT. Hansbakken 9. i Lillehammer kommune. Beregning av trafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området

STØYRAPPORT. Hansbakken 9. i Lillehammer kommune. Beregning av trafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området STØYRAPPORT Hansbakken 9 i Lillehammer kommune. Beregning av trafikkstøy i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området Rapport utarbeidet av Feste NordØst as Utarbeidet av: KOT Kontroll

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune HERØY KOMMUNE SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13656001 RIAKU01

RAPPORT. RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune HERØY KOMMUNE SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13656001 RIAKU01 HERØY KOMMUNE RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune OPPDRAGSNUMMER 13656001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK KJETIL FOLLESØ EDVARD FALCH (KS) Sweco Endringsliste VER. DATO BESKRIVELSE

Detaljer

Skriverveien. Innholdsfortegnelse. Tanngarden Holding as. Veitrafikk- og jernbanestøy.

Skriverveien. Innholdsfortegnelse. Tanngarden Holding as. Veitrafikk- og jernbanestøy. Tanngarden Holding as Skriverveien COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 www.cowi.no Veitrafikk- og jernbanestøy. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER

Detaljer

NOTAT STØYVURDERING. 1. Bakgrunn. 2. Forutsetninger

NOTAT STØYVURDERING. 1. Bakgrunn. 2. Forutsetninger NOTAT Oppdrag KU Lilleby Dato 2012-06-21 Notat nr. Støy - 003 Til Veidekke Eiendom AS Rambøll P.B. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM Kopi Sweco AS T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no Vår ref.

Detaljer

Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland

Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland NOTAT OPPDRAG E134 Ørvella bru DOKUMENTKODE 313152-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen ANSVARLIG ENHET 2041 Sør Kristiansand Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland

Detaljer

Reguleringsplan Ilseng

Reguleringsplan Ilseng Harald Husom Reguleringsplan Ilseng Gnr/Bnr 211/74, 75 og 160 Jernbanestøy 2011-11-23 Innhold 1 Innledning 5 2 Grenseverdier 6 3 Beregninger 7 4 Resultater 8 Referanser 8 Vedlegg 8 x:\nor\oppdrag\hamar\511\34\5113447\5

Detaljer

STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2 2.1 Støy på uteområder 2 2.2 Støynivå innendørs 3

STØYUTREDNING INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2 2.1 Støy på uteområder 2 2.2 Støynivå innendørs 3 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS STØYUTREDNING STØY FRA VEITRAFIKK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

STRATEGISK STØYKARTLEGGING 2017 JERNBANE

STRATEGISK STØYKARTLEGGING 2017 JERNBANE STRATEGISK STØYKARTLEGGING 2017 JERNBANE Rapport Stavanger/Sandnes byområde Iht. forurensningsforskriften 5-11 skal kartlegging av utendørs støyforhold være utarbeidet innen 30.juni 2017. For Bane NOR

Detaljer

Dato 2010-03-11 STØYVURDERING UTBYGGING AV BOLIGER VED LIE HØVLERI

Dato 2010-03-11 STØYVURDERING UTBYGGING AV BOLIGER VED LIE HØVLERI Dato 2010-03-11 STØYVURDERING UTBYGGING AV BOLIGER VED LIE HØVLERI STØYVURDERING Revisjon 0 Dato 2010-03-11 Utført av Øivind Nilsen Kontrollert av Knut Iver Skøien Godkjent av Øivind Nilsen Beskrivelse

Detaljer

STØY OG LUFTFORURENSNING ØYA-OMRÅDET. HØNEFOSS

STØY OG LUFTFORURENSNING ØYA-OMRÅDET. HØNEFOSS STØY OG LUFTFORURENSNING ØYA-OMRÅDET. HØNEFOSS HØNEFOSS, 14.11.2013 Siv.ing Bjørn Leifsen Forord Arnemannsveien Hønefoss AS planlegger bolig- og forretningsbebyggelse på Øya-området ved Hønefossen. Snøhetta

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedleggsoversikt. Utskrift av beregninger: Støysonekart L den.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedleggsoversikt. Utskrift av beregninger: Støysonekart L den. INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 UTENDØRS STØY MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER T-1442... 3 2.3 M-128: VEILEDEREN TIL

Detaljer

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5 Oppdragsgiver: FG Prosjekt AS Oppdrag: 515006 Reguleringsplan Ørnvika vest Del: Dato: 2010-12-08 Skrevet av: Alf Idar Småge Kvalitetskontroll: TAN REGULERINGSPLAN ØRNVIKA VEST - STØY INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

VOLLGATA 44 FAUSKE INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 2.1 Støynivå utendørs 3 2.2 Støynivå innendørs 4

VOLLGATA 44 FAUSKE INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 2.1 Støynivå utendørs 3 2.2 Støynivå innendørs 4 UNIKUS AS VOLLGATA 44 FAUSKE STØYFAGLIG UTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T T-1521 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet

Detaljer

NOTAT NOTAT - STØY INNHOLD

NOTAT NOTAT - STØY INNHOLD NOTAT Oppdragsgiver: Frei kommune Oppdrag: 515702 Reguleringsplan Rensvika Del: Dato: 2009-11-09 Skrevet av: Alf Idar Småge Kvalitetskontroll: NOTAT - STØY INNHOLD 1 Støyutredning... 2 2 Grenseverdier

Detaljer

ROLIGHETEN - DETALJREGULERINGSPLAN INNHOLD 1 BAKGRUNN 2

ROLIGHETEN - DETALJREGULERINGSPLAN INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 GAMLE ISEVEI EIENDOM ROLIGHETEN - DETALJREGULERINGSPLAN ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no STØYVURDERING INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

N o t a t 312014-16 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312014-16 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312014-16 Oppdrag: E39 Rosseland - Storenes Dato: 28. mars 2011 Emne: Oppdr.nr.: 312014-16 Til: Statens Vegvesen Bjarte Sandve Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling Vartdal

Detaljer

TRIKK TIL TONSENHAGEN STØYUTREDNING

TRIKK TIL TONSENHAGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Ruter AS Rapporttype Støyrapport 2013-02-25 TRIKK TIL TONSENHAGEN STØYUTREDNING STØYUTREDNING 3 (14) TRIKK TIL TONSENHAGEN STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1110220 Oppdragsnavn: Trikk til Tonsenhagen

Detaljer

RV9 BJØRNARÅ - OPTESTØYL INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 3 2.1 Utendørs lydnivå, støysoner 3

RV9 BJØRNARÅ - OPTESTØYL INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 3 2.1 Utendørs lydnivå, støysoner 3 STATENS VEGVESEN REGION SØR RV9 BJØRNARÅ - OPTESTØYL STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 2 1 Innledning 2 2 Forskrifter

Detaljer

INNHOLD. Side 2 av 7. Rapport : 690000-0-R01

INNHOLD. Side 2 av 7. Rapport : 690000-0-R01 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 UTENDØRS STØY - T-1442... 3 2.2 INNENDØRS STØY - NS 8175... 4 3 OM BEREGNINGENE... 5 3.1 METODE... 5 3.2 TRAFIKKFORHOLD... 5 4 UTENDØRS

Detaljer

r N o t a t RIA-414638-01

r N o t a t RIA-414638-01 (ilsult r N o t a t RIA-414638-01 Oppdrag: ROM Eiendom - Trappehuset Dato: 9. mars 2011 Emne: Stłyberegninger og lydisolasjon i fasade Oppdr.nr.: 414638 Til: ROM Eiendom AS Ottar Remman Kopi: Utarbeidet

Detaljer

Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal

Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal Side 2 av 11 Regelverk Gjeldende støyregelverk er retningslinje, T-1442/2012, heretter kalt T-1442. Med denne retningslinjen

Detaljer

N o t a t R I A - 0 2

N o t a t R I A - 0 2 N o t a t R I A - 0 2 Oppdrag: Hausmannskvartalene - Støy fra vegtrafikk Dato: 29. november 2005 Emne: Oppdr.nr.: 114452 Til: arch unoas Knut Nesje Kopi: Utarbeidet av: Stein Christiansen Kontrollert av:

Detaljer

RAPPORT. Adolph Bergs vei 58, Bergen, støyvurdering KONSEPTBYGG AS SWECO NORGE AS OPPDRAGSNUMMER 15244001 RIAKU01 19.05.2015 BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ

RAPPORT. Adolph Bergs vei 58, Bergen, støyvurdering KONSEPTBYGG AS SWECO NORGE AS OPPDRAGSNUMMER 15244001 RIAKU01 19.05.2015 BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ KONSEPTBYGG AS Adolph Bergs vei 58, Bergen, støyvurdering OPPDRAGSNUMMER 15244001 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK KJETIL FOLLESØ MARITA SØRBØ Sweco Endringsliste VER. DATO BESKRIVELSE KONTR. AV UTARB. AV 0

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Regelverk... 2 3 Forutsetninger og Metode... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Trafikktall... 5 4 Beregningsresultater og konklusjon...

1 Innledning... 1 2 Regelverk... 2 3 Forutsetninger og Metode... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Trafikktall... 5 4 Beregningsresultater og konklusjon... Oppdragsgiver: NE SØRUMSAND AS Oppdrag: 529036 Sørumsand Næringspark, Temautredninger. Del: Dato: 2012-10-25 Skrevet av: Janani Mylvaganam Kvalitetskontroll: Trond Noren STØYVURDERING SØRUMSAND NÆRINGSPARK

Detaljer

B 15 - Fredlund. Innholdsfortegnelse. SK-Bygg AS. Veitrafikk- og jernbanestøy

B 15 - Fredlund. Innholdsfortegnelse. SK-Bygg AS. Veitrafikk- og jernbanestøy COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss SK-Bygg AS Telefon 02694 www.cowi.no B 15 - Fredlund Veitrafikk- og jernbanestøy Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

Fagdag støy i arealplanleggingen 23. oktober 2013. Hvordan unngå støyproblemer langs riks- og fylkesveger

Fagdag støy i arealplanleggingen 23. oktober 2013. Hvordan unngå støyproblemer langs riks- og fylkesveger Fagdag støy i arealplanleggingen 23. oktober 2013 Hvordan unngå støyproblemer langs riks- og fylkesveger Vegvesenet har ansvar for å redusere støyproblem! Bortimot 1,7 mill nordmenn er plaget av støy Vegtrafikk

Detaljer

ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk

ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk Dato : 16.03.2016 Antall sider : 5 Antall vedlegg : 1 ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Årossanden AS v/ Erik Langeland Utført av: Kontrollert av: Katrine Arnesen

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag. Elisabeth Bjøre. Norehammaren, Norefjell AKU 01. Vurdering av trafikkstøy. Prosjektansvarlig. Steinar Glomnes

RAPPORT. Sammendrag. Elisabeth Bjøre. Norehammaren, Norefjell AKU 01. Vurdering av trafikkstøy. Prosjektansvarlig. Steinar Glomnes RAPPORT Sammendrag fra Norefjellsveien mot Norehammaren Område A Hammaren hyttefelt viser at: 3 nye tomter (A1, A3 og A4) har dele av tomten med et støynivå over L den = 55 db. For disse tomtene bør det

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Ringgatas forlengelse, Hamar Prosjekt: Vedrørende: Beregning av støysoner Utarbeidet av: ing. Anders Bakstad Dato: 31.05.2006 På oppdrag for Hamar Kommune v/ Ole Chr. Bang er det

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. OPPGRADERING AV TYRISTRANDGATA. TEKNISK PLAN OG STØYVURDERING.

RINGERIKE KOMMUNE. OPPGRADERING AV TYRISTRANDGATA. TEKNISK PLAN OG STØYVURDERING. RINGERIKE KOMMUNE. OPPGRADERING AV TYRISTRANDGATA. TEKNISK PLAN OG STØYVURDERING. COWI AS, 03.07.2009 Siv.ing Bjørn Leifsen Forord Cowi AS har fått i oppdrag av Ringerike kommune ved Miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan for kryssingsspor på Ygre stasjon i Voss kommune. Jernbeneverket. Vurdering av støy fra tog

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan for kryssingsspor på Ygre stasjon i Voss kommune. Jernbeneverket. Vurdering av støy fra tog Jernbeneverket Reguleringsplan for kryssingsspor på Ygre stasjon i Voss kommune Vurdering av støy fra tog COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka RAPPORT Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka OPPDRAGSGIVER Prosjektil AS EMNE DATO / REVISJON: 24. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 216962-RIA-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 3 MÅLSETTING... 4

1 INNLEDNING... 3 2 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 3 MÅLSETTING... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE T-1442... 4 3 MÅLSETTING... 4 4 OM BEREGNINGENE... 5 4.1 TRAFIKKTALL... 5 4.2 METODE OG BEREGNINGSMODELL... 6 4.3 BEREGNINGSSITUASJONER...

Detaljer

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland 1.2.2011 SAMMENDRAG Hensikten med denne første støyutredningen er å gi en oversikt over støyforholdene i reguleringsplanområdet.

Detaljer

Støyberegninger. Treskeia grustak i Røros kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Evavolds Maskin AS

Støyberegninger. Treskeia grustak i Røros kommune. Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Evavolds Maskin AS Støyberegninger Treskeia grustak i Røros kommune Rapport utarbeidet av Feste NordØst as for Evavolds Maskin AS Utarbeidet av: Knut-Olav Torkildsen Kontroll utført av: Helge Bakke Prosjekt nr: 34529 Dokument

Detaljer

KAMPESTADLIA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Definisjoner 2. 3 Myndighetskrav 3 3.1 T-1442/2012 3 3.2 NS 8175:2012 4 3.3 Kommuneplan Kongsberg 4

KAMPESTADLIA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Definisjoner 2. 3 Myndighetskrav 3 3.1 T-1442/2012 3 3.2 NS 8175:2012 4 3.3 Kommuneplan Kongsberg 4 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KKF KAMPESTADLIA BARNEHAGE STØYVURDERING FOR REGULERINGSPLAN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09.

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09. STØYVURDERING Boliger Gotebakken Ulstein Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09.2012 På forespørsel fra Per Mulvik AS v/heidi Istad er det foretatt

Detaljer

Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1

Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1 Detalj- og reguleringsplan UVB Vestfoldbanen Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1 01 15.04.2010 SK CM JET 00 19.03.2010 SK CM JET Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Marit Linnerud Onstad Fra: Enno Swets Dato: 2011-07-07 TEGLVERKSTOMTA OPPDATERT STØYVURDERING BAKGRUNN Det planlagte utbyggingsområdet kan være utsatt for støy fra både vei og bane. Helt nord på reguleringsområdet

Detaljer

KJELSVIKA - SANDE KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy

KJELSVIKA - SANDE KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy RAPPORT : 1010786400-00- R01 Dato : 09.09.2015 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 1 KJELSVIKA - SANDE KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert av: BoligPartner v/monika

Detaljer

Støyvurdering. Svebergmarka etappe 3 og 4, Malvik

Støyvurdering. Svebergmarka etappe 3 og 4, Malvik Støyvurdering Svebergmarka etappe 3 og 4, Malvik Divisjon Engineering Prosjektnummer: T1300010013 Dokumentnr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 1 Dato: 16.10.2013 Utarbeidet av: Svenn Erik Skjemstad Kontrollert av:

Detaljer

Rapport_. Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring. Arild Reinertsen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring. Arild Reinertsen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring OPPDRAGSGIVER Arild Reinertsen EMNE DATO: 26. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 312941-RIA-RAP-002 RAPPORT OPPDRAG Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring DOKUMENTKODE

Detaljer

AKTUELLE STØYGRENSER...

AKTUELLE STØYGRENSER... INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE STØYGRENSER... 3 2.1 ANBEFALTE STØYGRENSER I T-1442... 3 2.2 REGULERINGSPLAN HARESTAD INDUSTRIOMRÅDE... 5 3 MÅLSETTING... 5 4 BESKRIVELSE AV BEREGNINGSMETODE

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Mælengtunet Alvdal Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 02.10.

STØYVURDERING. Boliger Mælengtunet Alvdal Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 02.10. STØYVURDERING Boliger Mælengtunet Alvdal Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 02.10.2012 På forespørsel fra BoligPartner AS v/idar Sambu er det foretatt

Detaljer

Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1

Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1 Detalj- og reguleringsplan UVB Vestfoldbanen Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1 03 Endring av reguleringsplan 30.03.2012 LCO MB JET 02 Endring i trafikkgrunnlag 01.11.2010 CM SK JET 01 15.04.2010

Detaljer

Strategisk støykartlegging i Trondheim Oppsummering

Strategisk støykartlegging i Trondheim Oppsummering Strategisk støykartlegging i Trondheim 2012 - Oppsummering 1. Bakgrunn Forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy stiller blant annet krav til kartlegging av utendørs støy for større byområder (større

Detaljer

AS har på. boliger: Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 1881 www.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A

AS har på. boliger: Akustikk-konsult. Tlf 917 03 212. Prosj.nr. 1881 www.akustikk.as. Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Rev.. 1 Til: Fra: ProsjektCompaniet v/ Bjørn Helmersen v/ Ånund Skomedal Dato: 21. oktober 2015 SANDESENTERET,, NÆRING- OG BOLIGPROSJEKT STØY FRA TOG- OG VEITRAFIKKK 1. Orientering har på oppdrag

Detaljer

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger pka Arkitekter - Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 97787001 Kunde: pka Arkitekter - Støyberegninger Sammendrag: Det er utført støyberegninger i forbindelse med forslag til reguleringsplan

Detaljer

Støyvurdering for etablering av rundkjøring og trafikkøkning på Heggveien

Støyvurdering for etablering av rundkjøring og trafikkøkning på Heggveien RAPPORT Hegg skole Kunde: L2 Arkitekter AS v/thomas Gevelt Løvdahl Sammendrag: Rundkjøring vil føre til en liten økning i opplevd lydnivå for uteoppholdsområdene til boligene som blir berørt av tiltaket.

Detaljer

STØYVURDERING. Jessheim Park - Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.04.

STØYVURDERING. Jessheim Park - Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.04. STØYVURDERING Jessheim Park - Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.04.2015 På forespørsel fra Jessheim Stadion Bolig AS er det foretatt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Gretnes. Weber AS Fredrikstad kommune. Støy

Innholdsfortegnelse. Gretnes. Weber AS Fredrikstad kommune. Støy Weber AS Fredrikstad kommune Gretnes COWI AS Hvervenmovn 3511 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Støy Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG OG METODE 2 21 Plan 2 22 Trafikk 3 23 Metode

Detaljer

STØYVURDERING. Ervika barnehage - Bjugn Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 10.04.

STØYVURDERING. Ervika barnehage - Bjugn Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 10.04. STØYVURDERING Ervika barnehage - Bjugn Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 10.04.2015 På forespørsel PLAN 1 AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

STØYVURDERING. Hybelbygg Fåberggata 126 Lillehammer Kommune

STØYVURDERING. Hybelbygg Fåberggata 126 Lillehammer Kommune STØYVURDERING Hybelbygg Fåberggata 126 Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 10.03.2011 På forespørsel fra E.Mengshoel AS er det foretatt

Detaljer

BLOCK WATNE AS. Ødegård park Trafikkstøyberegninger

BLOCK WATNE AS. Ødegård park Trafikkstøyberegninger BLOCK WATNE AS Ødegård park Trafikkstøyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11.10.2013 Kunde: Block Watne AS Ødegård park Trafikkstøyberegninger Sammendrag: Beregningene viser at veitrafikkstøy

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001 EMNE Støyberegninger togtrafikk på Heimdal TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket OPPDRAGSLEDER Helge Johansen

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

Støyutredning Martodden Hamar. Endring i lydnivå fra vegtrafikk

Støyutredning Martodden Hamar. Endring i lydnivå fra vegtrafikk R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Støyutredning Martodden Hamar RIA-02 Rev-01 Hamar kommune Dato: 19. juni 2007 Oppdrag / Rapportnr. 1 14404 / 02 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet

Detaljer

PLAN 2013001 HANASAND NÆRINGSOMRÅDE RENNESØY KOMMUNE

PLAN 2013001 HANASAND NÆRINGSOMRÅDE RENNESØY KOMMUNE RAPPORT : 10581303-0-R01 Dato : 19.10.2015 Antall sider : 7 Antall vedlegg : 3 (5 sider) PLAN 2013001 HANASAND NÆRINGSOMRÅDE RENNESØY KOMMUNE STØYKONSEKVENSER SOM FØLGE AV ØKT TRAFIKKMENGDE Oppdragsgiver:

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.01.2014 Rev.: 12.02.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.01.2014 Rev.: 12.02.2014 STØYVURDERING Boliger Trondheimsvegen 120, Kløfta - Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.01.2014 Rev.: 12.02.2014 På forespørsel fra

Detaljer

HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING

HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING Oppdragsgiver JBV Rapporttype Rapport 2010-10-25 HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING STØYBEREGNING 2 (16) STØYBEREGNING Oppdragsnr.: 6100534 Oppdragsnavn: Hanaborg Plattformforlengelse Dokument nr.: 001-00

Detaljer

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02.

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02. STØYVURDERING Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02.2015 På forespørsel Herøy kommune er det foretatt beregning

Detaljer

0 Oppsummering Stasjoner

0 Oppsummering Stasjoner 5 0 Oppsummering I 1996 ble trafikkdelen i forvaltningsbedriften NSB etablert som et eget særlovselskap. Infrastrukturdelen ble samtidig etablert som forvaltningsorganet Jernbaneverket. Eierskapet til

Detaljer

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen.

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: E18 Rugtvedt Dørdal E18 Rugtvedt Dørdal, endelig støyberegning Statens vegvesen Region sør Dato: 12. oktober 2012 Oppdrag / Rapportnr. 3 12813 / 01

Detaljer

INNHOLD. Side 2 av 11. Rapport : 697700-0-R01

INNHOLD. Side 2 av 11. Rapport : 697700-0-R01 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 3 2.1 UTENDØRS STØY VEITRAFIKK - T-1442... 3 2.2 STØY FRA BALLBINGE... 4 3 MÅLSETNING... 6 4 OM TRAFIKKSTØYBEREGNINGENE... 6 4.1 METODE -

Detaljer

E39 Klettelva - Otneselva

E39 Klettelva - Otneselva Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Klettelva - Otneselva Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 30.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Langset Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.04.2015

STØYVURDERING. Boliger Langset Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.04.2015 Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Boliger Langset Eidsvoll Kommune Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.04.2015 På forespørsel fra PLAN1 AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

RAPPORT. Boliger Plassen i Bjørkavågen, Sula kommune. Vegtrafikkstøy. TIKAL UTVIKLING AS SWECO NORGE AS BRG VOSS AKUSTIKK-PA OPPDRAGSNUMMER 15803001

RAPPORT. Boliger Plassen i Bjørkavågen, Sula kommune. Vegtrafikkstøy. TIKAL UTVIKLING AS SWECO NORGE AS BRG VOSS AKUSTIKK-PA OPPDRAGSNUMMER 15803001 TIKAL UTVIKLING AS Boliger Plassen i Bjørkavågen, Sula kommune. Vegtrafikkstøy. OPPDRAGSNUMMER 15803001 RIAKU01, REV. 0 SWECO NORGE AS BRG VOSS AKUSTIKK-PA FRODE ATTERÅS BERNT HEGGØY (KS) Sweco Endringsliste

Detaljer

Reguleringsplan Vendespor Ski sør -del av Follobanen nytt dobbeltspor Oslo Ski. Åpent møte 26.08.2013

Reguleringsplan Vendespor Ski sør -del av Follobanen nytt dobbeltspor Oslo Ski. Åpent møte 26.08.2013 Reguleringsplan Vendespor Ski sør -del av Follobanen nytt dobbeltspor Oslo Ski Åpent møte 26.08.2013 Follobanen Norges største samferdselsprosjekt 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet

Detaljer

1 Innledning...2. 2 Sammendrag...2. 3 Innledning...3. 4 Retningslinjer og grenseverdier...3 4.1 T-1442...3

1 Innledning...2. 2 Sammendrag...2. 3 Innledning...3. 4 Retningslinjer og grenseverdier...3 4.1 T-1442...3 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 536263-04 Ny skole Vollan Støyberegning Dato: 26.10.2015 Skrevet av: Marius Berg Kvalitetskontroll: Sturle Stenerud STØYVURDERING FOR NY SKOLE PÅ VOLLAN INNHOLD 1 Innledning...2

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

Planlagt boligfelt ved Kleppelundvegen

Planlagt boligfelt ved Kleppelundvegen RAPPORT Planlagt boligfelt ved Kleppelundvegen OPPDRAGSGIVER GK Boligutvikling AS v/prosjektil AS EMNE DATO / REVISJON: 28. april 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 217676-RIA-RAP-001-rev01 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T gul sone (55 L den 65 L den ), er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. For øvrige områder (hvit sone) vil det normalt ikke

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune

Jernbaneverkets høringsuttalelse med innsigelse - Offentlig ettersyn av Kommunedelplan Verdal by 2016-2030, Verdal kommune Innherred samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse til: Madeleine Kristensen

Detaljer

Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendte plantegninger og beskrivelser.

Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendte plantegninger og beskrivelser. Oppdragsgiver: NORDBOHUS MODUM AS Oppdrag: 526793 Støyberegning Fegrihøgda Del: Dato: 2011-03-17 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØYBEREGNING FEGRIHØGDA INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske OPPDRAG Humlehaugen - støy fra vegtrafikk OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske DATO OPPDRAGSNUMMER 22827001 OPPRETTET AV Mats A. Giske KVALITETSKONTROLL KJAA Humlehaugen 21 Dette notatet vurderer støynivå utendørs

Detaljer

Reguleringsplan for Fjeldmora Elverum Helsehus

Reguleringsplan for Fjeldmora Elverum Helsehus RAPPORT Kunde: ASAS arkitektur v/ Espen Nordli Larsen Sammendrag: Deler av planområdet ligger i gul sone iht T-1442. Områdene i gul sone er imidlertid i all hovedsak nordøstvendte parkeringsarealer. Med

Detaljer

Knudsen Eiendomsselskap as. Boliger Knudsen eiendom, Fyllingsdalen. Støyfaglig underlag til reguleringsplan.

Knudsen Eiendomsselskap as. Boliger Knudsen eiendom, Fyllingsdalen. Støyfaglig underlag til reguleringsplan. Knudsen Eiendomsselskap as Boliger Knudsen eiendom, Fyllingsdalen. Støyfaglig underlag til reguleringsplan. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98459002 Kunde: Knudsen Eiendomsselskap as Boliger

Detaljer

Oppheving av vedtak vedrørende miljørettet helsevern - Krohnegården skytebane

Oppheving av vedtak vedrørende miljørettet helsevern - Krohnegården skytebane Saksbehandler, innvalgstelefon Helene Myhre, 5557 2204 Vår dato 02.06.2015 Vår referanse 2015/2069 733.0 Deres referanse 15/172 Bergen kommune, Etat for helsetjenester, Avdeling for miljørettet helsevern

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001 ØEN EIGEDOM ROALD ØEN Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde OPPDRAGSNUMMER 13665001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK TORMOD UTNE KVÅLE BERNT HEGGØY Sweco Endringar REV. DATO ENDRINGA

Detaljer

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Sammendrag. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

RAPPORT Rådgivende ingeniører og konsulenter

RAPPORT Rådgivende ingeniører og konsulenter Rådgivende ingeniører og konsulenter Kjøita 42, 4630 Kristiansand Tlf.: 38 60 34 60, Faks: 45 40 45 71 Foretaksreg.: NO 962392687 MVA Eneboliger Kvåle Vurdering av støyforhold på uteplasser Oppdragsgiver

Detaljer

RAPPORT - TRAFIKKSTØY

RAPPORT - TRAFIKKSTØY RAPPORT - TRAFIKKSTØY Helsehuset, Vennesla Beregning av vegtrafikkstøy Utarbeidet for: Egerdahl & Nordbø AS 3601 Juni 2015 RAPPORT Tittel Dato Prosjektnummer Helsehuset, Vennesla 12.06.2015 3601 Beregning

Detaljer

Støyberegning i forbindelse med regulering av g/s-veg langs fv. 206 Sønsterud

Støyberegning i forbindelse med regulering av g/s-veg langs fv. 206 Sønsterud NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 6, NO-1303 Sandvika Notat nr.: AKU01 Tel: + 10 00 Fax: + 45 76 Oppdragsnr.: 51243 Til: Fra: Norconsult AS Dato/rev.: 2015-02-09 Støyberegning

Detaljer

Uten impulslyd: L den 55 db. L night 45 db L AFmax 60 db. L night 55 db L AFmax 80 db L den 50 db. L den 60 db L evening = 45 db.

Uten impulslyd: L den 55 db. L night 45 db L AFmax 60 db. L night 55 db L AFmax 80 db L den 50 db. L den 60 db L evening = 45 db. INNLEDNING Det planlegges etablering av 6 nye omsorgsboliger i Høgedalslia i Arendal kommune. 3 av boenhetene oppføres i nye bygninger, de andre 3 boenhetene etableres ved ombygging av et eksisterende

Detaljer

Rapport_. Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 813915-RIA-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG 206325 - Fv. 21 Vestsideveien Lier, GS DOKUMENTKODE

Detaljer

Støyvurderinger for Buskerud handelspark

Støyvurderinger for Buskerud handelspark Steen & Strøm Eiendomsutvikling AS Støyvurderinger for Buskerud handelspark April 2008 Rev. juni 08 Oppdragsnr.: 5007119 Side: 3 av 7 Dato: 27.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN...4 GRENSEVERDIER...4

Detaljer