Kompakt driftsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompakt driftsveiledning"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ * _0215* Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C Utgave 02/ /NO

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon Bruk av dokumentasjonen Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Beskrivelse av signalord Oppbygging av advarslene som gjelder de forskjellige kapitlene Oppbygging av implementerte advarsler Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Supplerende dokumentasjon Produktnavn og merker Merknader til opphavsrett Sikkerhetsmerknader Generell informasjon Målgruppe Korrekt bruk Ikke korrekt bruk Sikkerhetsfunksjoner Bussystemer Beskyttelsestiltak og sikkerhetsinnretninger Transport/lagring Installasjon og idriftsettelse Merknader til drift og vedlikehold Oppbygging av enheten Typebetegnelse og merkeskilt Eksempel på typebetegnelse Eksempel på merkeskilt Leveringsomfang DOP11C-40, -51, -70 og DOP11C-120 og Installering Viktige merknader om installering Installasjonsmerknader basisenhet UL-godkjent installasjon Plassbehov for installering Pakke ut operatørpanel Feste operatørpanel Installere operatørpanel Tilkobling av spenningsforsyning Koble til operatørpanel Klargjørende tiltak Tilkoble operatørpanel på omformer og PC Tilkoblingstyper Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 3

4 Innholdsfortegnelse 5 Idriftsettelse Viktige merknader vedrørende idriftsettelse Starte operatørpanel Drift Hente opp servicemeny Demontering og kassering Tekniske data og målskisser Tekniske spesifikasjoner Delenumre Spenningsforsyning Display Hus Omgivelsesbetingelser Godkjennelser Kommunikasjon og minne Kontakttilordning Serielle tilkoblinger Ethernet USB Kabel Prefabrikkerte kommunikasjonskabler Målskisser Målskisse DOP11C Målskisse DOP11C Målskisse DOP11C Målskisse DOP11C Målskisse DOP11C Målskisse DOP11C Vedlegg Kjemisk motstandsdyktighet Metallhus Kunststoffhus Displayenes motstandsdyktighet mot løsemidler Sjiktenes motstandsdyktighet mot løsemidler Adresser Stikkordregister Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

5 Generell informasjon Bruk av dokumentasjonen 1 1 Generell informasjon 1.1 Bruk av dokumentasjonen Dokumentasjonen er en del av produktet og inneholder viktig informasjon. Dokumentasjonen er utformet for alle personer som utfører arbeid i forbindelse med produktet. Dokumentasjonen skal oppbevares slik at den er lett tilgjengelig og kan leses til enhver tid. Kontroller at de som er ansvarlig for anlegg og drift, samt personer som arbeider med programvaren og tilkoblet utstyr fra SEW-EURODRIVE, har lest og forstått hele dokumentasjonen. Ta kontakt med SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker mer informasjon. 1.2 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Beskrivelse av signalord Tabellen nedenfor viser inndelingen og betydningen av signalordene for advarsler. Signalord Forklaring Følger ved neglisjering FARE Umiddelbart overhengende fare Livsfare eller alvorlige personskader. ADVARSEL Mulig farlig situasjon Livsfare eller alvorlige personskader. FORSIKTIG Mulig farlig situasjon Lette personskader VIKTIG Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller drivsystemets omgivelser MERK Nyttig merknad eller tips: Letter håndteringen av drivsystemet. Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 5

6 1 Generell informasjon Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Oppbygging av advarslene som gjelder de forskjellige kapitlene Advarslene til de forskjellige kapitlene gjelder ikke kun for en spesiell handling, men for flere handlinger innenfor ett tema. Faresymbolene som brukes, viser til enten en generell eller en spesifikk fare. Her ser du den formelle oppbyggingen av en advarsel til et bestemt kapittel: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. Faresymbolenes betydning Faresymbolene som du ser på advarslene, har følgende betydning: Faresymbol Forklaring Generelt farlig område Advarsel om farlig elektrisk spenning Advarsel om varme overflater Advarsel om klemfare Advarsel om svevende last Advarsel om automatisk start Oppbygging av implementerte advarsler De implementerte advarslene er integrert direkte i instruksene, umiddelbart i forkant av beskrivelsene av det farlige tiltaket. Her ser du den formelle oppbyggingen av en implementert advarsel: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. 6 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

7 Generell informasjon Garantikrav Garantikrav Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at dokumentasjonen følges. Les derfor dokumentasjonen før arbeidet med programvaren og tilkoblet utstyr fra SEW-EURODRIVE startes opp! Forsikre deg om at dokumentasjonen er tilgjengelig i godt lesbar tilstand for de som er ansvarlig for anlegg og drift, og for personer som på eget ansvar arbeider med enhetene. 1.4 Ansvarsfraskrivelse Følg foreliggende dokumentasjon og dokumentasjon som gjelder i tillegg, for programvaren som benyttes samt tilkoblede enheter fra SEW EURODRIVE. Dette er en grunnleggende forutsetning for å oppnå sikker drift, angitte produktegenskaper og ytelseskjennetegnene. SEW-EURODRIVE påtar seg ingen form for ansvar for personskader, materielle skader eller formuesskader som måtte oppstå fordi dokumentasjonen ikke følges. I slike tilfeller utelukker SEW EURODRIVE produktansvar. 1.5 Supplerende dokumentasjon Bruk alltid nyeste versjon av programvarens dokumentasjon. På hjemmesidene til SEW-EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) finner du et stort utvalg av vår dokumentasjon på ulike språk. Dokumentene kan lastes ned. Om ønsket kan du også bestille dokumentene i trykket og bundet form hos SEW EURODRIVE. 1.6 Produktnavn og merker Produktnavn som er angitt i denne dokumentasjonen er merker eller registrerte varemerker for respektive innehaver. 1.7 Merknader til opphavsrett 2015 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheter forbeholdt. Enhver form for kopiering, bearbeiding, publisering og/eller annen bruk er strengt forbudt. Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 7

8 2 Sikkerhetsmerknader Generell informasjon 2 Sikkerhetsmerknader 2.1 Generell informasjon Les sikkerhetsmerknadene nøye. Kontroller om leveringen har transportskader ved mottak. Hvis det oppdages skader, skal leverandøren kontaktes umiddelbart. Panelet oppfyller kravene i EMC-retningslinje 2004/108/EF, artikkel 4. Panelet skal ikke brukes innen bergverksdrift, utendørs eller i potensielt eksplosive eller brennbare områder. SEW-EURODRIVE er ikke ansvarlig for utstyr som er modifisert, endret eller bygget om. Det er kun tillatt å bruke reservedeler og tilbehør som er produsert i samsvar med SEW-EURODRIVE-spesifikasjonen. Les installasjons- og driftsveiledningene nøye før operatørpanelet installeres, tas i bruk eller repareres. Pass på at det under ingen omstendigheter kommer væske inn i rillene eller hullene på panelet. Det kan forårsake brann eller føre til at utstyret blir strømførende. Panelet skal kun betjenes av opplært fagpersonell. 2.2 Målgruppe Mekanisk arbeid skal kun utføres av personell med nødvendig opplæring. Med kvalifisert personell menes i denne sammenheng personer som har erfaring med oppbygging, mekanisk installasjon og reparasjon av produktet, og som har følgende kvalifikasjoner: Utdannelse på området mekanikk (for eksempel som mekaniker eller mekatroniker) med bestått slutteksamen. Kjennskap til denne dokumentasjonen. Elektronisk arbeid skal kun utføres av autorisert elektriker. Med autorisert elektriker menes i denne dokumentasjonen personer som har erfaring med elektrisk installasjon, oppstart, utbedring av feil og reparasjon av produktet og som har følgende kvalifikasjoner: Utdannelse på området elektroteknikk (for eksempel som elektriker eller mekatroniker) med bestått slutteksamen. Kjennskap til denne dokumentasjonen. Utover dette må personene være kjent med gjeldende sikkerhetsforskrifter og lover, og da spesielt også med kravene i Performance Level i henhold til DIN EN ISO og de andre standardene, direktivene og lovene som er nevnt i denne dokumentasjonen. De nevnte personene må ha uttrykkelig bedriftsintern autorisasjon til å sette i drift, programmere, parametrisere, kjennemerke og jorde enheter, systemer og strømkretser iht. gjeldende standarder. Alt arbeid på øvrige sektorer, f.eks. transport, lagring, drift og avfallshåndtering, må kun utføres av personer med nødvendig opplæring. 8 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

9 Sikkerhetsmerknader Korrekt bruk Korrekt bruk Operatørpanelene i serien DOP11C er enheter som brukes til å betjene og foreta diagnostikk på anlegg innen næringsliv og industri. Serien DOP11C omfatter paneler kun for fast installering. En adekvat reaksjon på kommunikasjonsfeil mellom DOP11C og styring må implementeres i styringen. I tillegg må det iverksettes egnede tiltak (for eksempel endebrytere, posisjonsovervåking) for å sikre at det ikke kan oppstå skader i forbindelse med kommunikasjonsfeil med DOP11C. Idriftsettelsen (dvs. oppstart av korrekt drift) er kun tillatt hvis lokale forskrifter og direktiver følges. Ved innføring av operatørpaneler i land innenfor EU/EFTA gjelder følgende standarder: Idriftsettelse (det vil si oppstart av korrekt drift) er ikke tillatt før det er fastsatt at maskinen tilsvarer bestemmelsene i direktivet 2006/42/EF (maskindirektiv), EN skal også følges. Idriftsettelsen (dvs. oppstart av korrekt drift) er kun tillatt hvis EMC-direktivet følges (2004/108/EF). 2.4 Ikke korrekt bruk Panelene skal ikke monteres eller brukes der de kan bli utsatt for direkte sollys Sikkerhetsfunksjoner Operatørpaneler i serien DOP11C skal ikke ivareta sikkerhetsfunksjoner uten overordnede sikkerhetssystemer. 2.5 Bussystemer Med et bussystem kan frekvensomformere og/eller motorstartere i stor grad tilpasses forholdene på anlegget. Det er da fare for at endringer av parametere som ikke er synlige utenfra, fører til uventede, men ikke ukontrollerte systemegenskaper. 2.6 Beskyttelsestiltak og sikkerhetsinnretninger Vernetiltak og verneinnretninger må tilsvare gyldige forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Nødvendig vernetiltak: Jording av enheten Nødvendige verneinnretninger: Overstrømsvern 2.7 Transport/lagring Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Operatørpanelet skal ikke tas i bruk hvis det er skadet. Hvis nødvendig brukes egnet og tilmålt transportmiddel. Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 9

10 2 Sikkerhetsmerknader Installasjon og idriftsettelse Operatørpanelet skal lagres i et tørt og støvfritt rom dersom det ikke monteres umiddelbart. 2.8 Installasjon og idriftsettelse Ved installasjon skal panelet plasseres på et stabilt underlag. Panelet kan bli ødelagt hvis det faller ned. Installer panelet i samsvar med installasjonsveiledningen. Enheten skal jordes i samsvar med medfølgende installasjonsveiledning. Installasjonen skal kun utføres av opplært fagpersonell. Høyspennings-, signal- og forsyningsledninger skal legges adskilt. Kontroller at spenning og polaritet på strømkilden er korrekt før panelet kobles til strømnettet. Åpningene i huset er viktig for luftsirkulasjonen og må ikke dekkes til. Panelet må ikke plasseres på steder der det kan bli utsatt for sterke magnetfelter. Periferiutstyret må tilsvare bruksformålet. For å forebygge riper på displayglasset under transport har displayet en laminert beskyttende film. For å forhindre skader på panelet som følge av statisk elektrisitet fjernes den beskyttende filmen fra displayglasset etter installasjonen. 2.9 Merknader til drift Panelet skal til enhver tid holdes rent. Nødstoppfunksjonen og andre sikkerhetsfunksjoner skal ikke styres fra operatørpanelet. Pass på at knappene, skjermen osv. ikke kommer i berøring med skarpe gjenstander. Vær oppmerksom på at panelet er driftsklart selv om bakgrunnsbelysningen ikke lenger er på. Det vil si at inntasting/betjening via berøringsskjermen blir registrert og vedlikehold Garantikrav er avtaleregulert. Skjermen og panelfronten rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut. Reparasjoner skal kun utføres av opplært fagpersonell. 10 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

11 Oppbygging av enheten Typebetegnelse og merkeskilt 3 3 Oppbygging av enheten 3.1 Typebetegnelse og merkeskilt Eksempel på typebetegnelse Eksempel: DOP11C-40 Type DOP DOP = Drive Operator Panel Generasjon 11 Versjon C Utførelse 40 TFT-/LCD-visning: 40 = 4.3", 480 x 272 bildepunkter ( farger) 51 = 5", 800 x 480 bildepunkter ( farger) 70 = 7", 800 x 480 bildepunkter ( farger) 100 = 10.4", 640 x 480 bildepunkter ( farger) 120 = 12.1", 1280 x 800 bildepunkter ( farger) 150 = 15.4", 1280 x 800 bildepunkter ( farger) Eksempel på merkeskilt Merkeplaten er plassert på baksiden av enheten Leveringsomfang Leveringsomfanget inkluderer: Operatørpanel DOP11C Monteringsmaterial Plugg for 24 V DC, 5 mm, 3-polet Foreliggende kompakte driftsveiledning og korte veiledning (på engelsk) Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 11

12 3 Oppbygging av enheten DOP11C-40, -51, -70 og DOP11C-40, -51, -70 og -100 Kapitlet nedenfor gir deg en oversikt over tilkoblingene. Detaljert informasjon, se kapitlet Tekniske spesifikasjoner og målskisser ( 2 32). Bildet nedenfor viser tilkoblingene på undersiden av operatørpanelet: [1] [2] [3] [4] Pos. Tilkobling Beskrivelse [1] Spenningsforsyning DC 24 V (18 32 V DC) [2] COM1/ Kommunikasjonskontakter (serielle, 9-polet D- Sub): RS232, RS422 og RS485 [3] Ethernet-grensesnitt (LAN) 1 x 10/100 Base-T (skjermet RJ45) [4] COM3/4 Kommunikasjonskontakter (serielle, 9-polet D- Sub): RS232, RS422 og RS485 for DOP11C-40, -70 og -100 RS232 og RS485 for DOP11C-51 Bildet nedenfor viser tilkoblingene på baksiden av operatørpanelet: [1] [2] Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

13 Oppbygging av enheten DOP11C-120 og Pos. Tilkobling Beskrivelse [1] USB-grensesnitt [2] SD-minnekort-innstikksplass for DOP11C-40, -70 og -100 Merk: DOP11C-51 har ikke en SD-minnekort-innstikksplass. 1 x USB-Host 2.0, maksimal utgangsstrøm: 200 ma for DOP11C-40, -70 og ma for DOP11C-51 1 x SD-minnekort (opsjon) 3.4 DOP11C-120 og -150 Kapitlet nedenfor gir deg en oversikt over tilkoblingene. Detaljert informasjon, se kapitlet Tekniske spesifikasjoner og målskisser ( 2 32). Bildet nedenfor viser tilkoblingene på undersiden av operatørpanelet: [1] [2] [3] [4][5] [6] [7] Pos. Tilkobling Beskrivelse [1] Spenningsforsyning DC 24 V (18 32 V DC) [2] COM1/2 [3] Ethernet-grensesnitt (LAN2) Kommunikasjonskontakter (serielle, 9-polet D- Sub): RS232, RS422 og RS485 1 x 10/100/1000 Base-T (skjermet RJ45) [4] USB-grensesnitt 2 x USB-Host 2.0, maksimal utgangsstrøm 500 ma [5] Lydutgang Jackplugg 3.5 mm [6] Ethernet-grensesnitt (LAN1) [7] COM3/4 1 x 10/100 Base-T (skjermet RJ45) Kommunikasjonskontakter (serielle, 9-polet D- Sub): RS232, RS422 og RS485 Bildet nedenfor viser tilkoblingene på baksiden av operatørpanelet: Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 13

14 3 Oppbygging av enheten DOP11C-120 og -150 [1] [2] Pos. Tilkobling Beskrivelse [1] USB-grensesnitt 1 x USB-Host 2.0, maksimal utgangsstrøm 500 ma [2] SD-minnekort 1 x SD-minnekort (opsjon) 14 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

15 Installering Viktige merknader om installering 4 4 Installering 4.1 Viktige merknader om installering Installasjonsmerknader basisenhet Adskilte kabelkanaler Legg effektkabler og elektronikkledninger i adskilte kabelkanaler. Tverrsnitt Spenningsforsyning: Tverrsnitt i samsvar med nominell inngangsstrøm. Elektronikkledninger: En leder pr. klemme 0,20 mm 2 0,75 mm 2 (AWG20 17) To ledere pr. klemme 0,20 mm 2 0,75 mm 2 (AWG20 17) Skjerming og jording Bruk kun skjermede signalkabler. Legg skjermen den korteste veien i begge ender med flaten mot gods. For å hindre jordsløyfer kan en skjermende jordes via en støydempekondensator (220 nf/50 V). Ved dobbeltskjermet ledning jordes den ytre skjermen på kontrollersiden og den innerste skjermen på den andre enden. Eksempler på korrekt skjermtilkobling med metallbøyle (skjermklemme) eller metall-pg-nippel: Ledningene kan også for skjerming legges i jordede stålkanaler eller metallrør. Effekt- og styreledninger skal da legges adskilt. Enheten jordes via kontakten til 24 V spenningsforsyningen. Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 15

16 4 Installering Viktige merknader om installering UL-godkjent installasjon Følg anvisningene nedenfor for å oppnå UL-godkjent installasjon: Bruk som tilkoblingskabler kun kobberledninger med termiske måleverdier på 60/75 C. Koble enhetene kun fra når spenningen ikke er tilkoblet. Denne enheten inneholder en akkumulator eller et batteri. MERK Enheten skal kun benyttes innendørs og på en jevn, glatt flate. MERK Som ekstern 24 V DC spenningskilde skal det bare benyttes testet utstyr med begrenset utgangsspenning (U maks = 30 V DC) og begrenset utgangsstrøm (I 8 A). UL-sertifiseringen gjelder ikke for drift på spenningsnett med ikke-jordet stjernepunkt (IT-nett). 16 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

17 Installering Viktige merknader om installering Plassbehov for installering Monteringsplatens tykkelse er avhengig av enhetstype. Tabellen nedenfor viser maksimalt tillatt veggtykkelse for alle enhetstyper: Enhetstype DOP11C-40 DOP11C-51 DOP11C-70 DOP11C-100 DOP11C-120 DOP11C-150 Maks. tykkelse monteringsplate 11 mm 5.5 mm 11 mm 8 mm 8 mm 8 mm Plassbehov for installering av operatørpanelet: 100 mm 50 mm 50 mm 100 mm 100 mm Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 17

18 4 Installering Pakke ut operatørpanel 4.2 Pakke ut operatørpanel Pakk ut leveransen. Kontroller leveranseomfanget. Hvis det oppdages skader, skal leverandøren kontaktes umiddelbart. MERK Plasser operatørpanelet på et stabilt underlag under installeringen. Enheten kan bli ødelagt hvis den faller ned. 4.3 Feste operatørpanel Hvordan operatørpanelet festes er avhengig av enhetstypen som benyttes: DOP11C-40, -70 og -100: Fest operatørpanelet ved å bruke alle festehullene samt vinklene og skruene som følger med: Nm DOP11C-51: Fest operatørpanelet ved å bruke alle festehullene samt vinklene og skruene som følger med: 18 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

19 Installering Feste operatørpanel Nm DOP11C-120 og DOP11C-150: Fest operatørpanelet ved hjelp av åtte skruer (Torx, M4) i monteringsposisjonen. Løsne skruen [1] ved hjelp av en skrutrekker (Torx, TX7) [2] helt til festebøylen [3] løfter seg. Skru deretter skruen fast i klokkeretning (0,4 Nm) slik at festebøylen [3] presses mot husveggen. Gjenta prosedyren med de andre skruene. TX7 [3] [1] [2] [1] Skrue (Torx, M4) [2] Skrutrekker (Torx, TX7) [3] Festebøyle Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 19

20 4 Installering Installere operatørpanel 4.4 Installere operatørpanel Bildet nedenfor viser operatørpanelets installeringsskjema: [1] [2] [3] [4] DC 24 V Ethernet RS232 / RS422 / RS485 RS232 / RS422 / RS485 DC 24 V [5] Ethernet [1] Koblingsskapdør/frontplate [4] Styring [2] Operatørpanel [5] Koblingsskap [3] DC-nettdel (strømforsyning) Slik installerer du operatørpanelet: 1. Koble til kablene i henhold til skjemaet. Følgende er spesielt viktig: Operatørpanel og styring må ha samme elektriske jording (referansespenningsnivå). Det kan ellers oppstå kommunikasjonsfeil. Benytt følgende skruer: M5-skruer for DOP11C-40, -70, -100, -120 og -150 M3-skruer for DOP11C-51 Bruk en jordleder (så kort som mulig) med et minimum tverrsnitt på 2,5 mm 2. Bruk kun skjermede kommunikasjonskabler. Koble kablene med høy spenning fra signal- og forsyningsledningene. Før idriftsettelse må operatørpanelet ha oppnådd omgivelsestemperatur. Hvis det dannes kondensvann, må du sørge for at operatørpanelet er tørt før du kobler det til strømforsyningen. Kontroller at strømkildens spenning og polaritet er korrekt. 2. For å forhindre skader på panelet som følge av statisk elektrisitet fjernes den beskyttende filmen forsiktig fra displayglasset. 20 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

21 Installering Tilkobling av spenningsforsyning Tilkobling av spenningsforsyning VIKTIG Skader på enheten som følge av polaritetsforveksling ved tilkobling. Mulige materielle skader. Vær oppmerksom på korrekt polaritet ved tilkobling. MERK Kontroller at operatørpanelet og kontrolleren har samme elektriske jording (referansespenningsverdi). Det kan ellers oppstå kommunikasjonsfeil. Spenningsforsyning DOP11C: [1] +24 V [2] 0 V [3] Jording [1] [2] [3] Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 21

22 4 Installering Koble til operatørpanel 4.6 Koble til operatørpanel Klargjørende tiltak VIKTIG Det kan oppstå skader på enheten dersom hurtigkontakter trekkes ut eller plugges inn mens spenning er tilkoblet. Mulige materielle skader. Slå av nettspenningen. Hurtigkontakter under spenning skal aldri trekkes ut eller plugges inn. ADVARSEL Fare for klemming grunnet utilsiktet start av motoren via den tilkoblede frekvensomformeren MOVIDRIVE. Livsfare eller alvorlige personskader. Ta adekvate forholdsregler slik at motoren ikke kan starte utilsiktet: Trekk ut elektronikkinngangen X13.0/regulatorsperre eller koble fra nettspenningen (24 V hjelpespenningen må fortsatt være tilkoblet) Alt etter applikasjon må det installeres annet sikkerhetsutstyr for å unngå risiko for menneske og maskin. ADVARSEL Fare for klemming grunnet utilsiktet start av motoren via den tilkoblede frekvensomformeren MOVITRAC. Livsfare eller alvorlige personskader. Trekk av klemmene "medurs" og "frigivelse". Alt etter applikasjon, må det installeres annet sikkerhetsutstyr for å unngå risiko for menneske og maskin. 22 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

23 Installering Koble til operatørpanel Tilkoble operatørpanel på omformer og PC MERK Før du kobler til operatørpanelet må du være oppmerksom på onlinestøtten til brukerprogrammet HMI-Builder.PRO. Brukerprogrammet er en vesentlig bestanddel av MOVITOOLS MotionStudio. 1. Koble til operatørpanelet og omformeren. Detaljer, se kapitlet Tilkobling RS-485 ( 2 24). RS485 RS Koble til operatørpanelet og PC-en ved hjelp av en standard Ethernet patchkabel. Flere detaljer rundt Ethernet-kommunikasjon, se kapitlet Tilkobling Ethernet ( 2 26) MERK Operatørpanelets Ethernet-grensesnitt støtter "Autocrossing". Derfor er det ikke nødvendig å benytte en crossoverkabel for punkt-til-punkt-forbindelser. Ethernet Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 23

24 4 Installering Koble til operatørpanel 3. Slå på PC-en og installer og start betjeningsprogrammet HMI-Builder.PRO på PCen hvis det ikke allerede er gjort. 4. Koble til forsyningen (24 V) for operatørpanel og tilkoblet frekvensomformer Tilkoblingstyper Tilkobling av RS485 Opptil 31 MOVIDRIVE -enheter kan kobles på ett operatørpanel med et av RS485- grensesnittene. DOP11C kobles direkte til frekvensomformeren av type MOVIDRIVE via RS485- grensesnittet ved hjelp av en 9-polet D-Sub-kontakt. Koblingsskjema RS485-grensesnitt RS485-forbindelse: RS485 RS Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

25 Installering Koble til operatørpanel 4 Kontakttilordning DOP11C: DOP11C MOVITRAC MOVIDRIVE 9-polet D-Sub-plugg Bro mellom 1 og 6 for aktivering av bussavslutning. 120 Ω 0.25 W X44 S1 ON OFF S2 Styreenhet Regulatorsperre Medurs/stopp* Moturs/stopp* Frigivelse/hurtigstopp* n11/n21* n12/n22* Referanse X13:DIØØ DIØ5 +24 V utgang Referansepotensial binærsignaler RS485 + RS485 X13: DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST RS422/RS FSC11B X45 X46 H L ^ Skjermplate eller skjermklemme Kabelspesifikasjon Bruk en 2 x 2-trådet revolvert og skjermet kobberkabel (dataoverføringskabel med skjerm av kobberflettverk). Kabelen må oppfylle følgende spesifikasjoner: Ledertverrsnitt 0,5 0,75 mm 2 (AWG20 18) Ledningsmotstand Ω ved 1 MHz Kapasitans 40 pf/m (12 pf/ft) ved 1 Hz Eksempel på egnede kabler: Prefabrikkerte kabler fra SEW-EURODRIVE. Detaljer, se kapitlet Prefabrikkerte kommunikasjonskabler ( 2 36). Firma Lappkabel, UNITRONIC BUS CAN, 2 x 2 x 0.22 mm 2. Legge på skjermen Legg skjermen i begge ender med stor flate på elektronikkskjermklemmen til kontrolleren og på huset til den 9-polede D-Sub-kontakten til operatørpanelet. VIKTIG Mulig ødeleggelse av busskontrolleren som følge av kortslutning på EMC-dekoblingen mellom elektronikk og jord. Mulige materielle skader. Koble aldri skjermendene til DGND. Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 25

26 4 Installering Koble til operatørpanel Ledningslengde Tillatt total ledningslengde er 200 m. Potensialforskyvning VIKTIG Skader på enhetene som kobles til med RS485 grunnet potensialforskyvning. Mulige materielle skader. Iverksett egnede tiltak for å unngå potensialforskyvning, for eksempel: Tilkobling av apparatmassene (GND) med separat ledning. Tilkobling av spenningsforsyningen (24 V). Tilkobling Ethernet Tilkobling av DOP11C til en PC for programmering og fjernvedlikehold via Ethernet og TCP/IP. LAN Switch / Hub Uplink DOP11C Kabelspesifikasjon Bruk en skjermet standard Ethernet-kabel med skjermede RJ45-kontakter og kabler i henhold til spesifikasjon CAT5. Kabelen har en maksimal lengde på 100 m. Eksempel på egnet kabel: Firma Lappkabel, UNITRONIC LAN UTP BS fleksibel 4 x 2 26 AWG 26 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

27 Installering Koble til operatørpanel 4 Ethernet-tilkoblinger av enhetene DOP11C-120 og -150 Enhetene DOP11C-120 og -150 har to Ethernet-tilkoblinger. MERK De to Ethernet-tilkoblingene kan ikke benyttes som switch (med samme IP-adresse). For å koble operatørpanelet til andre enheter (omformer, styring) benytter du Ethernet-tilkoblingene uavhengig av hverandre (samtidig eller enkeltvis), Tilordne hver Ethernet-tilkobling en IP-adresse fra ditt lokale nettverk (IP adresseområde). Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 27

28 5 Idriftsettelse Viktige merknader vedrørende idriftsettelse 5 Idriftsettelse ADVARSEL Fare for personskader som følge av elektrisk støt. Livsfare eller alvorlige personskader. Ved installasjonen må du også følge sikkerhetsmerknadene i kapitlet Sikkerhetsmerknader ( 2 8). 5.1 Viktige merknader vedrørende idriftsettelse Forutsetning for en feilfri oppstart er at operatørpanelet har korrekt elektrisk tilkobling. ADVARSEL Operatørpaneler i serien DOP11C skal ikke ivareta sikkerhetsfunksjoner uten overordnede sikkerhetssystemer, da det ellers er fare for personskader. Livsfare eller alvorlige personskader. Bruk overordnede sikkerhetssystemer for å garantere maskin- og personsikkerheten. 28 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

29 Idriftsettelse Starte operatørpanel Starte operatørpanel MERK Enhetene leveres uten lastet prosjekt. Enheten starter automatisk straks spenningen kobles til. Uten et lagret prosjekt vil enheten vise startskjermen. Grunnleggende innstillinger (f.eks. IP-adressene) foretar du i servicemenyen. Slik henter du opp servicemenyen: 1. Hvis et prosjekt ikke ble overført til enheten, berører du startskjermen. 2. Hvis et prosjekt allerede er overført til enheten, følger du anvisningene i kapitlet Hente opp servicemeny ( 2 30) Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 29

30 6 Drift Hente opp servicemeny 6 Drift 6.1 Hente opp servicemeny MERK Forløpet nedenfor beskriver hvordan du henter opp servicemenyen hvis et prosjekt allerede er overført til operatørpanelet. Slik går du frem: 1. Koble operatørpanelet til spenningsforsyningen. ð Du ser et symbol i form av et timeglass. 2. Straks timeglasset forsvinner, berører du bildeskjermen på et hvilket som helst punkt og lar fingeren hvile på dette punktet helt til følgende melding kommer til syne: ð "Tap anywhere on screen or touch calibrate will start in 10 seconds" 3. Ta fingeren fra skjermen, og berør skjermen på nytt. ð menyen kommer til syne Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

31 Demontering og kassering Demontering og kassering Operatørpanelet skal resirkuleres i sin helhet eller delvis, avhengig av de til enhver tid gyldige bestemmelser. Vær oppmerksom på at følgende komponenter inneholder stoffer som innebærer fare for helse og miljø: Litiumbatterier, elektrolyttkondensatorer og skjermer. Følg alle gyldige nasjonale bestemmelser. Kasser komponentene, eventuelt også adskilt etter egenskaper og gjeldende nasjonale forskrifter, for eksempel som: elektronikkavfall kunststoff plate kobber Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 31

32 8 Tekniske data og målskisser Tekniske spesifikasjoner 8 Tekniske data og målskisser 8.1 Tekniske spesifikasjoner Delenumre DOP11C-40 DOP11C-51 DOP11C-70 DOP11C-100 DOP11C-120 DOP11C-150 Delenummer Spenningsforsyning Spenningsforsyning DOP11C-40 DOP11C-51 DOP11C-70 DOP11C-100 DOP11C-120 DOP11C V DC (18-32 V DC) CE: Spenningsforsyningen må være i samsvar med kravene IEC og IEC For enheter som har UL/cUL-sertifisering (se kapitlet Godkjennelser ( 2 33)), må strømforsyningen i henhold til bestemmelsene være i strømforsyningsklasse II. Sikring Intern likestrømssikring, 2.0 A T (treg), 5 x 20 mm 3.15 A TT (meget treg), 5 x 20 mm Effektforbruk ved nominell spenning Akkumulator/batteri 3.6 W 6 W 6 W 9.6 W 22 W 24 W Akkumulator: MS920-SE Batteri: BR 2032 Akkumulator: MS920-SE Akkumulator: MS920-SE Batteri: CR 2032 Batteri: CR Display Grafikkoppløsning (bildepunkter) Aktiv skjermstørrelse, b x h DOP11C-40 DOP11C-51 DOP11C-70 DOP11C-100 DOP11C-120 DOP11C x 272 (16:9) 95.0 x 53.9 mm (4.3") 800 x 480 (16:9) mm (5") 800 x 480 (16:9) x 91.4 mm (7") 640 x 480 (4:3) x mm (10.4") 1280 x 800 (16:10) x mm (12.1") 1280 x 800 (16:10) x mm (15.4") Lysstyrke (cd/m 2 ) Kontrast 400 : : : : : : 1 Bakgrunnsbelysning Bakgrunnsbelysningens levetid 1) > h > h > h > h > h > h Skjerm TFT-LCD, 65 k farger TFT-LCD, 262 k farger Betraktningsvinkel (H)/(V) Skjermberøringer Berøringsdisplayets material 2) Sjikt på berøringsskjerm LED 140 / / / / / /140 Autoflex EBA180L Autoflex EB 1) Kan dimmes ved en omgivelsestemperatur på +25 C. 2) Detaljer, se vedlegg, under Kjemisk motstandsdyktighet 1 million skjermberøringer Polyester på glass, resistiv Autoflex EBA180L Autoflex EBA180L Autotex F157/ F207 Autotex F157/ F Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

Kompakt-driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

Kompakt-driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C Utgave 08/2013 20149441 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generell informasjon... 5

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Kontaktfri energioverføring MOVITRANS mobil omformer TPM12B

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Kontaktfri energioverføring MOVITRANS mobil omformer TPM12B Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Kontaktfri energioverføring MOVITRANS mobil omformer TPM12B Utgave 02/2011 17074134 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Innhold

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS overføringsenheter THM10C / THM10E

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS overføringsenheter THM10C / THM10E Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Mobil energiforsyning MOVITRANS overføringsenheter THM10C / THM10E Utgave 07/2010 16994124 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Utgave. Begerverksdrifter 03/2002. Driftsveiledning 1054 4321 / NO

Utgave. Begerverksdrifter 03/2002. Driftsveiledning 1054 4321 / NO Begerverksdrifter Utgave 03/2002 Driftsveiledning 1054 4321 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Enhetens oppbygging... 6 3.1 Oppbygging begerverksgir... 6 3.2

Detaljer

Driftsveiledning Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T

Driftsveiledning Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Driftsveiledning Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 04/2010 16943724 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Utgave. Planetgir med redusert glapp 03/2001. Driftsveiledning 10514120/N

Utgave. Planetgir med redusert glapp 03/2001. Driftsveiledning 10514120/N Planetgir med redusert glapp Utgave 03/2001 Driftsveiledning 10514120/N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppstilling og montering... 6 3.1 Før du begynner...

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT

Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT Drivsystem for desentralisert installasjon Sikker utkobling for MOVIMOT Utgave 01/2002 Tillegg til systemhåndboken 1052 6528 / NO SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetskonsept... 5

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59

Optimalt inneklima med. Svalbard. 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler 26742 Brosj. Svalbard kjølebafler.indd 1 03.06.10 10.59 SVALBARD DEN KOMP SVALBARD setter fokus på fl eksibilitet og integrerte funksjoner Enkel

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

(1) (2) 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Smart Panel 5.1 KNX Art.-nr. : SP 5.1 KNX. Bruksanvisning

(1) (2) 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Smart Panel 5.1 KNX Art.-nr. : SP 5.1 KNX. Bruksanvisning Smart Panel 5.1 KNX Art.-nr. : SP 5.1 KNX Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Kompakt-driftsveiledning Operatørpaneler DOP11B

Kompakt-driftsveiledning Operatørpaneler DOP11B Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Kompakt-driftsveiledning Operatørpaneler DOP11B Utgave 06/2011 16929713 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5

Detaljer

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 07/2006 GC430000 11445513 / NO

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 07/2006 GC430000 11445513 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B GC430000 Utgave 07/2006 11445513 / NO Driftsveiledning SEWEURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 06/2005 GC430000 11361336 / NO

Driftsveiledning. Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B. Utgave 06/2005 GC430000 11361336 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Mobil energiforsyning MOVITRANS mobil enhet TPM12B GC430000 Utgave 06/2005 11361336 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A. Utgave 09/2004 GC430000 11307021 / NO

Driftsveiledning. Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A. Utgave 09/2004 GC430000 11307021 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Stasjonær energiforsyning MOVITRANS tilkoblingsmodul TAS10A GC430000 Utgave 09/2004 11307021 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK

EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK EXCELON PRO FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK 02 EXCELON PRO INTRODUKSJON AV DEN NYE EXCELON PRO DEN NYE FRL ER BÅDE FLEKSIBEL, ØKONOMISK OG PRAKTISK DU SPURTE, VI LYTTET Konstruert som direkte svar på

Detaljer

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas

Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme. Allround Stillas Raskt. Lett. Fleksibelt. Layher STAR Ramme Allround Stillas Enda fler muligheter med Layher STAR Ramme STAR Rammer enda flere muligheter i Allround stillaset. De nye rammene fås med både U- og O- profiler,

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO

Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000. Korreksjon. Utgave 01/2005 11448725 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Utgave 0/2005 448725 / NO Korreksjon Installasjon Tilordning av bremsemotstandene, droslene og filtrene

Detaljer

Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning 1051 5429/N

Utgave. MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D 04/2001. Installasjonsveiledning 1051 5429/N MOVIMOT Feltbussgrensesnitt i kategori 3D Utgave 04/2001 Installasjonsveiledning 1051 5429/N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 1.1 Sikkerhetsmerknader og advarsler... 4 1 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein)

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) 12345 Lenze gjør mange ting enklere. De raske endringene i tiden bringer mange utfordringer med seg. I fremtiden skal

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0753.ams OJ L 334/13, p. 37-43 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE)

Detaljer

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201

Trappeløsninger. Layher Trappeløsninger. Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Layher Trappeløsninger Katalog 2012 Utgave 01.04.2012 Ref.No. 8121.201 Innvendig adgang i stillas Utvendig trapp Frittstående trappetårn Trappeløsninger på offentlige steder Andre spesialløsninger for

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Servoplanetgir PS.C.. Driftsveiledning. Utgave 12/2007 11621524 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Servoplanetgir PS.C.. Driftsveiledning. Utgave 12/2007 11621524 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Servoplanetgir PS.C.. Utgave 12/2007 11621524 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Oppbygging av

Detaljer

Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner

Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner Gir HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 for elektrohengebaner Utgave 07/2000 Driftsveiledning 1050 432x / N SEW-EURODRIVE Innhold 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppstilling... 6 3.1

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner

RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner RPM International Inc. Nødtelefoninstruksjoner Selv om overholdelsessaker ofte kan løses på lokalt nivå, gir RPM Hotline, rapporttelefonen RPM International Inc. («RPM»), en mulighet til anonym rapportering

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 215 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell formue 1% 9% 8% 7% 6% 5%

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST Håndboken for tilbehøret Stand Assist er et tillegg til hovedhåndboken for DOLOMITE STEP UP og må brukes sammen med brukerhåndboken med delenr. I537352. DOLOMITE STAND

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Vedlegg E. Frø (Art. 11)

Vedlegg E. Frø (Art. 11) Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 6 Vedlegg E. Frø (Art. 11) Artikkel

Detaljer

RESULTATTIPS DATO GR KAMP RESULTAT

RESULTATTIPS DATO GR KAMP RESULTAT TIPS DATO GR KAMP Coach Bakks Fagerli Raimond Patrick Paulsen Ludde Tommy Ruben Greplegz Selnes 11.juni A Sør-Afrika Mexico 1-1 1-1 0-1 1-1 2-2 0-1 1-1 1-3 2-1 1-1 1-2 1-2 11.juni A Uruguay Frankrike 0-0

Detaljer

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Bruksanvisning PN 3622684 August 2010 (Norwegian) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice.

Detaljer

Atrium Medical Corporation

Atrium Medical Corporation Atrium Medical Corporation Informasjonsveiledning og skjema med sertifikat for medisinsk nødvendighet 3. februar 2015 KUN FOR OUS-KUNDER Innhold 1. Oversikt... 3 2. Begrensede produkter... 4 3. Begrensede

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Håndbok. Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser. Utgave 06/2004 C5.B41 11296224 / NO

Håndbok. Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser. Utgave 06/2004 C5.B41 11296224 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Sikker utkobling for MOVIMOT MM..C betingelser C5.B41 Utgave 06/2004 11296224 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig

Detaljer

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Bruksanvisning PN 4045153 May 2012 (Norwegian) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Facility Pilot Server. Art.-nr. : FAPV-SERVER-REG Art.-nr. : FAPVSERVERREGGB.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Facility Pilot Server. Art.-nr. : FAPV-SERVER-REG Art.-nr. : FAPVSERVERREGGB. Facility Pilot Server Art.-nr. : FAPV-SERVER-REG Facility Pilot Server Art.-nr. : FAPVSERVERREGGB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

S8VK- strømforsyning Pålitelig og enkel å bruke over hele verden

S8VK- strømforsyning Pålitelig og enkel å bruke over hele verden S8VK- strømforsyning Pålitelig og enkel å bruke over hele verden Den mest kompakte designen på markedet Tåler tøffe omgivelser Enkel og rask installering industrial.omron.no 2 S8VK- strømforsyning Pålitelig

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer