Kompakt driftsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompakt driftsveiledning"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ * _0215* Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C Utgave 02/ /NO

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon Bruk av dokumentasjonen Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Beskrivelse av signalord Oppbygging av advarslene som gjelder de forskjellige kapitlene Oppbygging av implementerte advarsler Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Supplerende dokumentasjon Produktnavn og merker Merknader til opphavsrett Sikkerhetsmerknader Generell informasjon Målgruppe Korrekt bruk Ikke korrekt bruk Sikkerhetsfunksjoner Bussystemer Beskyttelsestiltak og sikkerhetsinnretninger Transport/lagring Installasjon og idriftsettelse Merknader til drift og vedlikehold Oppbygging av enheten Typebetegnelse og merkeskilt Eksempel på typebetegnelse Eksempel på merkeskilt Leveringsomfang DOP11C-40, -51, -70 og DOP11C-120 og Installering Viktige merknader om installering Installasjonsmerknader basisenhet UL-godkjent installasjon Plassbehov for installering Pakke ut operatørpanel Feste operatørpanel Installere operatørpanel Tilkobling av spenningsforsyning Koble til operatørpanel Klargjørende tiltak Tilkoble operatørpanel på omformer og PC Tilkoblingstyper Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 3

4 Innholdsfortegnelse 5 Idriftsettelse Viktige merknader vedrørende idriftsettelse Starte operatørpanel Drift Hente opp servicemeny Demontering og kassering Tekniske data og målskisser Tekniske spesifikasjoner Delenumre Spenningsforsyning Display Hus Omgivelsesbetingelser Godkjennelser Kommunikasjon og minne Kontakttilordning Serielle tilkoblinger Ethernet USB Kabel Prefabrikkerte kommunikasjonskabler Målskisser Målskisse DOP11C Målskisse DOP11C Målskisse DOP11C Målskisse DOP11C Målskisse DOP11C Målskisse DOP11C Vedlegg Kjemisk motstandsdyktighet Metallhus Kunststoffhus Displayenes motstandsdyktighet mot løsemidler Sjiktenes motstandsdyktighet mot løsemidler Adresser Stikkordregister Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

5 Generell informasjon Bruk av dokumentasjonen 1 1 Generell informasjon 1.1 Bruk av dokumentasjonen Dokumentasjonen er en del av produktet og inneholder viktig informasjon. Dokumentasjonen er utformet for alle personer som utfører arbeid i forbindelse med produktet. Dokumentasjonen skal oppbevares slik at den er lett tilgjengelig og kan leses til enhver tid. Kontroller at de som er ansvarlig for anlegg og drift, samt personer som arbeider med programvaren og tilkoblet utstyr fra SEW-EURODRIVE, har lest og forstått hele dokumentasjonen. Ta kontakt med SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker mer informasjon. 1.2 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Beskrivelse av signalord Tabellen nedenfor viser inndelingen og betydningen av signalordene for advarsler. Signalord Forklaring Følger ved neglisjering FARE Umiddelbart overhengende fare Livsfare eller alvorlige personskader. ADVARSEL Mulig farlig situasjon Livsfare eller alvorlige personskader. FORSIKTIG Mulig farlig situasjon Lette personskader VIKTIG Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller drivsystemets omgivelser MERK Nyttig merknad eller tips: Letter håndteringen av drivsystemet. Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 5

6 1 Generell informasjon Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Oppbygging av advarslene som gjelder de forskjellige kapitlene Advarslene til de forskjellige kapitlene gjelder ikke kun for en spesiell handling, men for flere handlinger innenfor ett tema. Faresymbolene som brukes, viser til enten en generell eller en spesifikk fare. Her ser du den formelle oppbyggingen av en advarsel til et bestemt kapittel: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. Faresymbolenes betydning Faresymbolene som du ser på advarslene, har følgende betydning: Faresymbol Forklaring Generelt farlig område Advarsel om farlig elektrisk spenning Advarsel om varme overflater Advarsel om klemfare Advarsel om svevende last Advarsel om automatisk start Oppbygging av implementerte advarsler De implementerte advarslene er integrert direkte i instruksene, umiddelbart i forkant av beskrivelsene av det farlige tiltaket. Her ser du den formelle oppbyggingen av en implementert advarsel: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. 6 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

7 Generell informasjon Garantikrav Garantikrav Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at dokumentasjonen følges. Les derfor dokumentasjonen før arbeidet med programvaren og tilkoblet utstyr fra SEW-EURODRIVE startes opp! Forsikre deg om at dokumentasjonen er tilgjengelig i godt lesbar tilstand for de som er ansvarlig for anlegg og drift, og for personer som på eget ansvar arbeider med enhetene. 1.4 Ansvarsfraskrivelse Følg foreliggende dokumentasjon og dokumentasjon som gjelder i tillegg, for programvaren som benyttes samt tilkoblede enheter fra SEW EURODRIVE. Dette er en grunnleggende forutsetning for å oppnå sikker drift, angitte produktegenskaper og ytelseskjennetegnene. SEW-EURODRIVE påtar seg ingen form for ansvar for personskader, materielle skader eller formuesskader som måtte oppstå fordi dokumentasjonen ikke følges. I slike tilfeller utelukker SEW EURODRIVE produktansvar. 1.5 Supplerende dokumentasjon Bruk alltid nyeste versjon av programvarens dokumentasjon. På hjemmesidene til SEW-EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) finner du et stort utvalg av vår dokumentasjon på ulike språk. Dokumentene kan lastes ned. Om ønsket kan du også bestille dokumentene i trykket og bundet form hos SEW EURODRIVE. 1.6 Produktnavn og merker Produktnavn som er angitt i denne dokumentasjonen er merker eller registrerte varemerker for respektive innehaver. 1.7 Merknader til opphavsrett 2015 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheter forbeholdt. Enhver form for kopiering, bearbeiding, publisering og/eller annen bruk er strengt forbudt. Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 7

8 2 Sikkerhetsmerknader Generell informasjon 2 Sikkerhetsmerknader 2.1 Generell informasjon Les sikkerhetsmerknadene nøye. Kontroller om leveringen har transportskader ved mottak. Hvis det oppdages skader, skal leverandøren kontaktes umiddelbart. Panelet oppfyller kravene i EMC-retningslinje 2004/108/EF, artikkel 4. Panelet skal ikke brukes innen bergverksdrift, utendørs eller i potensielt eksplosive eller brennbare områder. SEW-EURODRIVE er ikke ansvarlig for utstyr som er modifisert, endret eller bygget om. Det er kun tillatt å bruke reservedeler og tilbehør som er produsert i samsvar med SEW-EURODRIVE-spesifikasjonen. Les installasjons- og driftsveiledningene nøye før operatørpanelet installeres, tas i bruk eller repareres. Pass på at det under ingen omstendigheter kommer væske inn i rillene eller hullene på panelet. Det kan forårsake brann eller føre til at utstyret blir strømførende. Panelet skal kun betjenes av opplært fagpersonell. 2.2 Målgruppe Mekanisk arbeid skal kun utføres av personell med nødvendig opplæring. Med kvalifisert personell menes i denne sammenheng personer som har erfaring med oppbygging, mekanisk installasjon og reparasjon av produktet, og som har følgende kvalifikasjoner: Utdannelse på området mekanikk (for eksempel som mekaniker eller mekatroniker) med bestått slutteksamen. Kjennskap til denne dokumentasjonen. Elektronisk arbeid skal kun utføres av autorisert elektriker. Med autorisert elektriker menes i denne dokumentasjonen personer som har erfaring med elektrisk installasjon, oppstart, utbedring av feil og reparasjon av produktet og som har følgende kvalifikasjoner: Utdannelse på området elektroteknikk (for eksempel som elektriker eller mekatroniker) med bestått slutteksamen. Kjennskap til denne dokumentasjonen. Utover dette må personene være kjent med gjeldende sikkerhetsforskrifter og lover, og da spesielt også med kravene i Performance Level i henhold til DIN EN ISO og de andre standardene, direktivene og lovene som er nevnt i denne dokumentasjonen. De nevnte personene må ha uttrykkelig bedriftsintern autorisasjon til å sette i drift, programmere, parametrisere, kjennemerke og jorde enheter, systemer og strømkretser iht. gjeldende standarder. Alt arbeid på øvrige sektorer, f.eks. transport, lagring, drift og avfallshåndtering, må kun utføres av personer med nødvendig opplæring. 8 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

9 Sikkerhetsmerknader Korrekt bruk Korrekt bruk Operatørpanelene i serien DOP11C er enheter som brukes til å betjene og foreta diagnostikk på anlegg innen næringsliv og industri. Serien DOP11C omfatter paneler kun for fast installering. En adekvat reaksjon på kommunikasjonsfeil mellom DOP11C og styring må implementeres i styringen. I tillegg må det iverksettes egnede tiltak (for eksempel endebrytere, posisjonsovervåking) for å sikre at det ikke kan oppstå skader i forbindelse med kommunikasjonsfeil med DOP11C. Idriftsettelsen (dvs. oppstart av korrekt drift) er kun tillatt hvis lokale forskrifter og direktiver følges. Ved innføring av operatørpaneler i land innenfor EU/EFTA gjelder følgende standarder: Idriftsettelse (det vil si oppstart av korrekt drift) er ikke tillatt før det er fastsatt at maskinen tilsvarer bestemmelsene i direktivet 2006/42/EF (maskindirektiv), EN skal også følges. Idriftsettelsen (dvs. oppstart av korrekt drift) er kun tillatt hvis EMC-direktivet følges (2004/108/EF). 2.4 Ikke korrekt bruk Panelene skal ikke monteres eller brukes der de kan bli utsatt for direkte sollys Sikkerhetsfunksjoner Operatørpaneler i serien DOP11C skal ikke ivareta sikkerhetsfunksjoner uten overordnede sikkerhetssystemer. 2.5 Bussystemer Med et bussystem kan frekvensomformere og/eller motorstartere i stor grad tilpasses forholdene på anlegget. Det er da fare for at endringer av parametere som ikke er synlige utenfra, fører til uventede, men ikke ukontrollerte systemegenskaper. 2.6 Beskyttelsestiltak og sikkerhetsinnretninger Vernetiltak og verneinnretninger må tilsvare gyldige forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Nødvendig vernetiltak: Jording av enheten Nødvendige verneinnretninger: Overstrømsvern 2.7 Transport/lagring Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Operatørpanelet skal ikke tas i bruk hvis det er skadet. Hvis nødvendig brukes egnet og tilmålt transportmiddel. Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 9

10 2 Sikkerhetsmerknader Installasjon og idriftsettelse Operatørpanelet skal lagres i et tørt og støvfritt rom dersom det ikke monteres umiddelbart. 2.8 Installasjon og idriftsettelse Ved installasjon skal panelet plasseres på et stabilt underlag. Panelet kan bli ødelagt hvis det faller ned. Installer panelet i samsvar med installasjonsveiledningen. Enheten skal jordes i samsvar med medfølgende installasjonsveiledning. Installasjonen skal kun utføres av opplært fagpersonell. Høyspennings-, signal- og forsyningsledninger skal legges adskilt. Kontroller at spenning og polaritet på strømkilden er korrekt før panelet kobles til strømnettet. Åpningene i huset er viktig for luftsirkulasjonen og må ikke dekkes til. Panelet må ikke plasseres på steder der det kan bli utsatt for sterke magnetfelter. Periferiutstyret må tilsvare bruksformålet. For å forebygge riper på displayglasset under transport har displayet en laminert beskyttende film. For å forhindre skader på panelet som følge av statisk elektrisitet fjernes den beskyttende filmen fra displayglasset etter installasjonen. 2.9 Merknader til drift Panelet skal til enhver tid holdes rent. Nødstoppfunksjonen og andre sikkerhetsfunksjoner skal ikke styres fra operatørpanelet. Pass på at knappene, skjermen osv. ikke kommer i berøring med skarpe gjenstander. Vær oppmerksom på at panelet er driftsklart selv om bakgrunnsbelysningen ikke lenger er på. Det vil si at inntasting/betjening via berøringsskjermen blir registrert og vedlikehold Garantikrav er avtaleregulert. Skjermen og panelfronten rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut. Reparasjoner skal kun utføres av opplært fagpersonell. 10 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

11 Oppbygging av enheten Typebetegnelse og merkeskilt 3 3 Oppbygging av enheten 3.1 Typebetegnelse og merkeskilt Eksempel på typebetegnelse Eksempel: DOP11C-40 Type DOP DOP = Drive Operator Panel Generasjon 11 Versjon C Utførelse 40 TFT-/LCD-visning: 40 = 4.3", 480 x 272 bildepunkter ( farger) 51 = 5", 800 x 480 bildepunkter ( farger) 70 = 7", 800 x 480 bildepunkter ( farger) 100 = 10.4", 640 x 480 bildepunkter ( farger) 120 = 12.1", 1280 x 800 bildepunkter ( farger) 150 = 15.4", 1280 x 800 bildepunkter ( farger) Eksempel på merkeskilt Merkeplaten er plassert på baksiden av enheten Leveringsomfang Leveringsomfanget inkluderer: Operatørpanel DOP11C Monteringsmaterial Plugg for 24 V DC, 5 mm, 3-polet Foreliggende kompakte driftsveiledning og korte veiledning (på engelsk) Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 11

12 3 Oppbygging av enheten DOP11C-40, -51, -70 og DOP11C-40, -51, -70 og -100 Kapitlet nedenfor gir deg en oversikt over tilkoblingene. Detaljert informasjon, se kapitlet Tekniske spesifikasjoner og målskisser ( 2 32). Bildet nedenfor viser tilkoblingene på undersiden av operatørpanelet: [1] [2] [3] [4] Pos. Tilkobling Beskrivelse [1] Spenningsforsyning DC 24 V (18 32 V DC) [2] COM1/ Kommunikasjonskontakter (serielle, 9-polet D- Sub): RS232, RS422 og RS485 [3] Ethernet-grensesnitt (LAN) 1 x 10/100 Base-T (skjermet RJ45) [4] COM3/4 Kommunikasjonskontakter (serielle, 9-polet D- Sub): RS232, RS422 og RS485 for DOP11C-40, -70 og -100 RS232 og RS485 for DOP11C-51 Bildet nedenfor viser tilkoblingene på baksiden av operatørpanelet: [1] [2] Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

13 Oppbygging av enheten DOP11C-120 og Pos. Tilkobling Beskrivelse [1] USB-grensesnitt [2] SD-minnekort-innstikksplass for DOP11C-40, -70 og -100 Merk: DOP11C-51 har ikke en SD-minnekort-innstikksplass. 1 x USB-Host 2.0, maksimal utgangsstrøm: 200 ma for DOP11C-40, -70 og ma for DOP11C-51 1 x SD-minnekort (opsjon) 3.4 DOP11C-120 og -150 Kapitlet nedenfor gir deg en oversikt over tilkoblingene. Detaljert informasjon, se kapitlet Tekniske spesifikasjoner og målskisser ( 2 32). Bildet nedenfor viser tilkoblingene på undersiden av operatørpanelet: [1] [2] [3] [4][5] [6] [7] Pos. Tilkobling Beskrivelse [1] Spenningsforsyning DC 24 V (18 32 V DC) [2] COM1/2 [3] Ethernet-grensesnitt (LAN2) Kommunikasjonskontakter (serielle, 9-polet D- Sub): RS232, RS422 og RS485 1 x 10/100/1000 Base-T (skjermet RJ45) [4] USB-grensesnitt 2 x USB-Host 2.0, maksimal utgangsstrøm 500 ma [5] Lydutgang Jackplugg 3.5 mm [6] Ethernet-grensesnitt (LAN1) [7] COM3/4 1 x 10/100 Base-T (skjermet RJ45) Kommunikasjonskontakter (serielle, 9-polet D- Sub): RS232, RS422 og RS485 Bildet nedenfor viser tilkoblingene på baksiden av operatørpanelet: Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 13

14 3 Oppbygging av enheten DOP11C-120 og -150 [1] [2] Pos. Tilkobling Beskrivelse [1] USB-grensesnitt 1 x USB-Host 2.0, maksimal utgangsstrøm 500 ma [2] SD-minnekort 1 x SD-minnekort (opsjon) 14 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

15 Installering Viktige merknader om installering 4 4 Installering 4.1 Viktige merknader om installering Installasjonsmerknader basisenhet Adskilte kabelkanaler Legg effektkabler og elektronikkledninger i adskilte kabelkanaler. Tverrsnitt Spenningsforsyning: Tverrsnitt i samsvar med nominell inngangsstrøm. Elektronikkledninger: En leder pr. klemme 0,20 mm 2 0,75 mm 2 (AWG20 17) To ledere pr. klemme 0,20 mm 2 0,75 mm 2 (AWG20 17) Skjerming og jording Bruk kun skjermede signalkabler. Legg skjermen den korteste veien i begge ender med flaten mot gods. For å hindre jordsløyfer kan en skjermende jordes via en støydempekondensator (220 nf/50 V). Ved dobbeltskjermet ledning jordes den ytre skjermen på kontrollersiden og den innerste skjermen på den andre enden. Eksempler på korrekt skjermtilkobling med metallbøyle (skjermklemme) eller metall-pg-nippel: Ledningene kan også for skjerming legges i jordede stålkanaler eller metallrør. Effekt- og styreledninger skal da legges adskilt. Enheten jordes via kontakten til 24 V spenningsforsyningen. Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 15

16 4 Installering Viktige merknader om installering UL-godkjent installasjon Følg anvisningene nedenfor for å oppnå UL-godkjent installasjon: Bruk som tilkoblingskabler kun kobberledninger med termiske måleverdier på 60/75 C. Koble enhetene kun fra når spenningen ikke er tilkoblet. Denne enheten inneholder en akkumulator eller et batteri. MERK Enheten skal kun benyttes innendørs og på en jevn, glatt flate. MERK Som ekstern 24 V DC spenningskilde skal det bare benyttes testet utstyr med begrenset utgangsspenning (U maks = 30 V DC) og begrenset utgangsstrøm (I 8 A). UL-sertifiseringen gjelder ikke for drift på spenningsnett med ikke-jordet stjernepunkt (IT-nett). 16 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

17 Installering Viktige merknader om installering Plassbehov for installering Monteringsplatens tykkelse er avhengig av enhetstype. Tabellen nedenfor viser maksimalt tillatt veggtykkelse for alle enhetstyper: Enhetstype DOP11C-40 DOP11C-51 DOP11C-70 DOP11C-100 DOP11C-120 DOP11C-150 Maks. tykkelse monteringsplate 11 mm 5.5 mm 11 mm 8 mm 8 mm 8 mm Plassbehov for installering av operatørpanelet: 100 mm 50 mm 50 mm 100 mm 100 mm Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 17

18 4 Installering Pakke ut operatørpanel 4.2 Pakke ut operatørpanel Pakk ut leveransen. Kontroller leveranseomfanget. Hvis det oppdages skader, skal leverandøren kontaktes umiddelbart. MERK Plasser operatørpanelet på et stabilt underlag under installeringen. Enheten kan bli ødelagt hvis den faller ned. 4.3 Feste operatørpanel Hvordan operatørpanelet festes er avhengig av enhetstypen som benyttes: DOP11C-40, -70 og -100: Fest operatørpanelet ved å bruke alle festehullene samt vinklene og skruene som følger med: Nm DOP11C-51: Fest operatørpanelet ved å bruke alle festehullene samt vinklene og skruene som følger med: 18 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

19 Installering Feste operatørpanel Nm DOP11C-120 og DOP11C-150: Fest operatørpanelet ved hjelp av åtte skruer (Torx, M4) i monteringsposisjonen. Løsne skruen [1] ved hjelp av en skrutrekker (Torx, TX7) [2] helt til festebøylen [3] løfter seg. Skru deretter skruen fast i klokkeretning (0,4 Nm) slik at festebøylen [3] presses mot husveggen. Gjenta prosedyren med de andre skruene. TX7 [3] [1] [2] [1] Skrue (Torx, M4) [2] Skrutrekker (Torx, TX7) [3] Festebøyle Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 19

20 4 Installering Installere operatørpanel 4.4 Installere operatørpanel Bildet nedenfor viser operatørpanelets installeringsskjema: [1] [2] [3] [4] DC 24 V Ethernet RS232 / RS422 / RS485 RS232 / RS422 / RS485 DC 24 V [5] Ethernet [1] Koblingsskapdør/frontplate [4] Styring [2] Operatørpanel [5] Koblingsskap [3] DC-nettdel (strømforsyning) Slik installerer du operatørpanelet: 1. Koble til kablene i henhold til skjemaet. Følgende er spesielt viktig: Operatørpanel og styring må ha samme elektriske jording (referansespenningsnivå). Det kan ellers oppstå kommunikasjonsfeil. Benytt følgende skruer: M5-skruer for DOP11C-40, -70, -100, -120 og -150 M3-skruer for DOP11C-51 Bruk en jordleder (så kort som mulig) med et minimum tverrsnitt på 2,5 mm 2. Bruk kun skjermede kommunikasjonskabler. Koble kablene med høy spenning fra signal- og forsyningsledningene. Før idriftsettelse må operatørpanelet ha oppnådd omgivelsestemperatur. Hvis det dannes kondensvann, må du sørge for at operatørpanelet er tørt før du kobler det til strømforsyningen. Kontroller at strømkildens spenning og polaritet er korrekt. 2. For å forhindre skader på panelet som følge av statisk elektrisitet fjernes den beskyttende filmen forsiktig fra displayglasset. 20 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

21 Installering Tilkobling av spenningsforsyning Tilkobling av spenningsforsyning VIKTIG Skader på enheten som følge av polaritetsforveksling ved tilkobling. Mulige materielle skader. Vær oppmerksom på korrekt polaritet ved tilkobling. MERK Kontroller at operatørpanelet og kontrolleren har samme elektriske jording (referansespenningsverdi). Det kan ellers oppstå kommunikasjonsfeil. Spenningsforsyning DOP11C: [1] +24 V [2] 0 V [3] Jording [1] [2] [3] Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 21

22 4 Installering Koble til operatørpanel 4.6 Koble til operatørpanel Klargjørende tiltak VIKTIG Det kan oppstå skader på enheten dersom hurtigkontakter trekkes ut eller plugges inn mens spenning er tilkoblet. Mulige materielle skader. Slå av nettspenningen. Hurtigkontakter under spenning skal aldri trekkes ut eller plugges inn. ADVARSEL Fare for klemming grunnet utilsiktet start av motoren via den tilkoblede frekvensomformeren MOVIDRIVE. Livsfare eller alvorlige personskader. Ta adekvate forholdsregler slik at motoren ikke kan starte utilsiktet: Trekk ut elektronikkinngangen X13.0/regulatorsperre eller koble fra nettspenningen (24 V hjelpespenningen må fortsatt være tilkoblet) Alt etter applikasjon må det installeres annet sikkerhetsutstyr for å unngå risiko for menneske og maskin. ADVARSEL Fare for klemming grunnet utilsiktet start av motoren via den tilkoblede frekvensomformeren MOVITRAC. Livsfare eller alvorlige personskader. Trekk av klemmene "medurs" og "frigivelse". Alt etter applikasjon, må det installeres annet sikkerhetsutstyr for å unngå risiko for menneske og maskin. 22 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

23 Installering Koble til operatørpanel Tilkoble operatørpanel på omformer og PC MERK Før du kobler til operatørpanelet må du være oppmerksom på onlinestøtten til brukerprogrammet HMI-Builder.PRO. Brukerprogrammet er en vesentlig bestanddel av MOVITOOLS MotionStudio. 1. Koble til operatørpanelet og omformeren. Detaljer, se kapitlet Tilkobling RS-485 ( 2 24). RS485 RS Koble til operatørpanelet og PC-en ved hjelp av en standard Ethernet patchkabel. Flere detaljer rundt Ethernet-kommunikasjon, se kapitlet Tilkobling Ethernet ( 2 26) MERK Operatørpanelets Ethernet-grensesnitt støtter "Autocrossing". Derfor er det ikke nødvendig å benytte en crossoverkabel for punkt-til-punkt-forbindelser. Ethernet Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 23

24 4 Installering Koble til operatørpanel 3. Slå på PC-en og installer og start betjeningsprogrammet HMI-Builder.PRO på PCen hvis det ikke allerede er gjort. 4. Koble til forsyningen (24 V) for operatørpanel og tilkoblet frekvensomformer Tilkoblingstyper Tilkobling av RS485 Opptil 31 MOVIDRIVE -enheter kan kobles på ett operatørpanel med et av RS485- grensesnittene. DOP11C kobles direkte til frekvensomformeren av type MOVIDRIVE via RS485- grensesnittet ved hjelp av en 9-polet D-Sub-kontakt. Koblingsskjema RS485-grensesnitt RS485-forbindelse: RS485 RS Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

25 Installering Koble til operatørpanel 4 Kontakttilordning DOP11C: DOP11C MOVITRAC MOVIDRIVE 9-polet D-Sub-plugg Bro mellom 1 og 6 for aktivering av bussavslutning. 120 Ω 0.25 W X44 S1 ON OFF S2 Styreenhet Regulatorsperre Medurs/stopp* Moturs/stopp* Frigivelse/hurtigstopp* n11/n21* n12/n22* Referanse X13:DIØØ DIØ5 +24 V utgang Referansepotensial binærsignaler RS485 + RS485 X13: DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST RS422/RS FSC11B X45 X46 H L ^ Skjermplate eller skjermklemme Kabelspesifikasjon Bruk en 2 x 2-trådet revolvert og skjermet kobberkabel (dataoverføringskabel med skjerm av kobberflettverk). Kabelen må oppfylle følgende spesifikasjoner: Ledertverrsnitt 0,5 0,75 mm 2 (AWG20 18) Ledningsmotstand Ω ved 1 MHz Kapasitans 40 pf/m (12 pf/ft) ved 1 Hz Eksempel på egnede kabler: Prefabrikkerte kabler fra SEW-EURODRIVE. Detaljer, se kapitlet Prefabrikkerte kommunikasjonskabler ( 2 36). Firma Lappkabel, UNITRONIC BUS CAN, 2 x 2 x 0.22 mm 2. Legge på skjermen Legg skjermen i begge ender med stor flate på elektronikkskjermklemmen til kontrolleren og på huset til den 9-polede D-Sub-kontakten til operatørpanelet. VIKTIG Mulig ødeleggelse av busskontrolleren som følge av kortslutning på EMC-dekoblingen mellom elektronikk og jord. Mulige materielle skader. Koble aldri skjermendene til DGND. Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 25

26 4 Installering Koble til operatørpanel Ledningslengde Tillatt total ledningslengde er 200 m. Potensialforskyvning VIKTIG Skader på enhetene som kobles til med RS485 grunnet potensialforskyvning. Mulige materielle skader. Iverksett egnede tiltak for å unngå potensialforskyvning, for eksempel: Tilkobling av apparatmassene (GND) med separat ledning. Tilkobling av spenningsforsyningen (24 V). Tilkobling Ethernet Tilkobling av DOP11C til en PC for programmering og fjernvedlikehold via Ethernet og TCP/IP. LAN Switch / Hub Uplink DOP11C Kabelspesifikasjon Bruk en skjermet standard Ethernet-kabel med skjermede RJ45-kontakter og kabler i henhold til spesifikasjon CAT5. Kabelen har en maksimal lengde på 100 m. Eksempel på egnet kabel: Firma Lappkabel, UNITRONIC LAN UTP BS fleksibel 4 x 2 26 AWG 26 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

27 Installering Koble til operatørpanel 4 Ethernet-tilkoblinger av enhetene DOP11C-120 og -150 Enhetene DOP11C-120 og -150 har to Ethernet-tilkoblinger. MERK De to Ethernet-tilkoblingene kan ikke benyttes som switch (med samme IP-adresse). For å koble operatørpanelet til andre enheter (omformer, styring) benytter du Ethernet-tilkoblingene uavhengig av hverandre (samtidig eller enkeltvis), Tilordne hver Ethernet-tilkobling en IP-adresse fra ditt lokale nettverk (IP adresseområde). Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 27

28 5 Idriftsettelse Viktige merknader vedrørende idriftsettelse 5 Idriftsettelse ADVARSEL Fare for personskader som følge av elektrisk støt. Livsfare eller alvorlige personskader. Ved installasjonen må du også følge sikkerhetsmerknadene i kapitlet Sikkerhetsmerknader ( 2 8). 5.1 Viktige merknader vedrørende idriftsettelse Forutsetning for en feilfri oppstart er at operatørpanelet har korrekt elektrisk tilkobling. ADVARSEL Operatørpaneler i serien DOP11C skal ikke ivareta sikkerhetsfunksjoner uten overordnede sikkerhetssystemer, da det ellers er fare for personskader. Livsfare eller alvorlige personskader. Bruk overordnede sikkerhetssystemer for å garantere maskin- og personsikkerheten. 28 Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

29 Idriftsettelse Starte operatørpanel Starte operatørpanel MERK Enhetene leveres uten lastet prosjekt. Enheten starter automatisk straks spenningen kobles til. Uten et lagret prosjekt vil enheten vise startskjermen. Grunnleggende innstillinger (f.eks. IP-adressene) foretar du i servicemenyen. Slik henter du opp servicemenyen: 1. Hvis et prosjekt ikke ble overført til enheten, berører du startskjermen. 2. Hvis et prosjekt allerede er overført til enheten, følger du anvisningene i kapitlet Hente opp servicemeny ( 2 30) Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 29

30 6 Drift Hente opp servicemeny 6 Drift 6.1 Hente opp servicemeny MERK Forløpet nedenfor beskriver hvordan du henter opp servicemenyen hvis et prosjekt allerede er overført til operatørpanelet. Slik går du frem: 1. Koble operatørpanelet til spenningsforsyningen. ð Du ser et symbol i form av et timeglass. 2. Straks timeglasset forsvinner, berører du bildeskjermen på et hvilket som helst punkt og lar fingeren hvile på dette punktet helt til følgende melding kommer til syne: ð "Tap anywhere on screen or touch calibrate will start in 10 seconds" 3. Ta fingeren fra skjermen, og berør skjermen på nytt. ð menyen kommer til syne Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C

31 Demontering og kassering Demontering og kassering Operatørpanelet skal resirkuleres i sin helhet eller delvis, avhengig av de til enhver tid gyldige bestemmelser. Vær oppmerksom på at følgende komponenter inneholder stoffer som innebærer fare for helse og miljø: Litiumbatterier, elektrolyttkondensatorer og skjermer. Følg alle gyldige nasjonale bestemmelser. Kasser komponentene, eventuelt også adskilt etter egenskaper og gjeldende nasjonale forskrifter, for eksempel som: elektronikkavfall kunststoff plate kobber Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C 31

32 8 Tekniske data og målskisser Tekniske spesifikasjoner 8 Tekniske data og målskisser 8.1 Tekniske spesifikasjoner Delenumre DOP11C-40 DOP11C-51 DOP11C-70 DOP11C-100 DOP11C-120 DOP11C-150 Delenummer Spenningsforsyning Spenningsforsyning DOP11C-40 DOP11C-51 DOP11C-70 DOP11C-100 DOP11C-120 DOP11C V DC (18-32 V DC) CE: Spenningsforsyningen må være i samsvar med kravene IEC og IEC For enheter som har UL/cUL-sertifisering (se kapitlet Godkjennelser ( 2 33)), må strømforsyningen i henhold til bestemmelsene være i strømforsyningsklasse II. Sikring Intern likestrømssikring, 2.0 A T (treg), 5 x 20 mm 3.15 A TT (meget treg), 5 x 20 mm Effektforbruk ved nominell spenning Akkumulator/batteri 3.6 W 6 W 6 W 9.6 W 22 W 24 W Akkumulator: MS920-SE Batteri: BR 2032 Akkumulator: MS920-SE Akkumulator: MS920-SE Batteri: CR 2032 Batteri: CR Display Grafikkoppløsning (bildepunkter) Aktiv skjermstørrelse, b x h DOP11C-40 DOP11C-51 DOP11C-70 DOP11C-100 DOP11C-120 DOP11C x 272 (16:9) 95.0 x 53.9 mm (4.3") 800 x 480 (16:9) mm (5") 800 x 480 (16:9) x 91.4 mm (7") 640 x 480 (4:3) x mm (10.4") 1280 x 800 (16:10) x mm (12.1") 1280 x 800 (16:10) x mm (15.4") Lysstyrke (cd/m 2 ) Kontrast 400 : : : : : : 1 Bakgrunnsbelysning Bakgrunnsbelysningens levetid 1) > h > h > h > h > h > h Skjerm TFT-LCD, 65 k farger TFT-LCD, 262 k farger Betraktningsvinkel (H)/(V) Skjermberøringer Berøringsdisplayets material 2) Sjikt på berøringsskjerm LED 140 / / / / / /140 Autoflex EBA180L Autoflex EB 1) Kan dimmes ved en omgivelsestemperatur på +25 C. 2) Detaljer, se vedlegg, under Kjemisk motstandsdyktighet 1 million skjermberøringer Polyester på glass, resistiv Autoflex EBA180L Autoflex EBA180L Autotex F157/ F207 Autotex F157/ F Kompakt driftsveiledning Operatørpaneler DOP11C