NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER"

Transkript

1 NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER PROSJEKTGRUPPAS FORSLAG TIL DRIFTSMESSIGE OG FAGLIGE PLANPREMISSER Versjon

2 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering Bakgrunn Nasjonale føringer Dag- og arbeidssenter Målgruppe Mål Generelt Dag- og aktivitetsavdelingen Arbeidsavdelingen Dimensjonering Åpningstider Lokalisering Private/offentlige løsninger - driftsform Planpremisser Fellesområdet Torg/allrom Kantina Gymsal/treningsrom Sanseavdeling Dag- og aktivitetsavdelingen Baser Arbeidsavdelingen Vaskeriet Vedproduksjon Kunst- og formingsavdelingen Multimedia-avdelingen Verkstedet Administrasjon Fellesrom Uteområde

3 1 Oppsummering Innholdet i det nye dag- og arbeidssenteret: Fellesområdet Torg/allrom Kantine med 30 sitteplasser Gymsal med plass til 15 brukere Sanseavdeling med 4 rom Dag- og aktivitetsavdelingen 3 baser med plasser 2 skjermede plasser Arbeidsavdelingen Kantina 6-8 plasser Vaskeriet 8-10 plasser Vedproduksjon 7-9 plasser Kunst og formingsavdelingen 10 plasser Kommunikasjonsavdeling 3-4 plasser Verkstedet 5-6 plasser Administrasjon og fellesarealer Kontorer Møterom Garderober Sentrallager Arealer drift: renhold, teknisk, IKT 2 Bakgrunn Ved innføringen av HVPU-reformen i -91 fikk kommunene et helhetlig ansvar for psykisk utviklingshemmede. For å kunne gi brukerne et arbeids- og aktivitetstilbud med trivsel og sosial kontakt som formål, etablerte kommunen Dag- og arbeidssenteret i Follumsvei. Dag- og arbeidssenteret i Alta er et rent kommunalt tiltak. Nytt dag- og arbeidssenter har vært tema i en årrekke. Dag- og arbeidssenterets lokaler er gamle, nedslitte og lite funksjonelle for senterets aktiviteter. De fysiske fasilitetene setter en klar grense for utvikling av driften. Kommunestyret vedtok i sak 26/12 å bevilge kr til nødvendig renovering/oppgradering. Kommunestyret ba samtidig administrasjonen om å finne en permanent løsning snarest. 24 brukere har i dag et fast tilbud. 8 brukere har et åpent tilbud, noe som betyr at de kan komme med eget personale fra boligen. En gjennomgang av brukerne viser at det er ca brukere over 18 år som ikke har noe arbeidstilbud. Kapasiteten er dårlig i forhold til økningen i antall brukere som har behov for et tilbud. 3

4 Hovedutvalget for helse og sosial gjorde følgende vedtak i sak 01/09: «Hovedutvalget for helse- og sosial ber administrasjonen i samarbeid med Aksis om å jobbe videre med planlegging av felles lokalisering av tilbud, noe som skal gi bedre tilpasset drift av kommunalt dag- og arbeidssenter samt nye varige tilrettelagte arbeidsplasser» Alta kommune og Aksis igangsatte en prosess, og gjennomførte flere møter i perioden I 2011 ble prosessen utsatt pga. kommunens økonomiske situasjon. Nytt dag- og arbeidssenter er et prioritert tiltak i «Kommunedelplan for Helse og sosial » som ble vedtatt i 2013: «Etablere dag- og arbeidssenter i nye lokaliteter som ivaretar brukernes ulike behov og funksjonshemming». I «Årsbudsjett 2014 og Økonomiplan » er nytt dag- og arbeidssenter nevnt under kapittelet om sentrale utfordringer i helse og sosial: «Videre er det behov for nye lokaler til dag og arbeidssenter. Dagens bygg er gammelt og umoderne, har for dårlig kapasitet i forhold økningen i antallet brukere og har små muligheter for å gi et differensiert tilbud. Dagens lokaler ligger på tomta til fremtidige helseog omsorgsutbygginger ved helsesenteret, og må flyttes». Kommunestyrets vedtak i k-sak 107/13: «Kommunestyret ber Rådmannen starte prosjektering av nytt dag og arbeidssenter (DOAS) i Det tas opp et lån i 2014 på 200 tusen i prosjektmidler. Totalramme 250 tusen inkl mva». Mandat Mandatet for prosjektgruppen ble vedtatt i rådmannens ledergruppe Prosjektet har som formål å beskrive verbalt driftsmessige og faglige planpremisser for nytt dag- og arbeidssenter - Nye DOAS. Prosjektet skal avsluttes med en rapport som skal danne grunnlaget for den videre arkitektfaglige og tekniske planleggingen av Nye DOAS. Prosjektet skal beskrive driftsmessige og faglige planpremisser: Bakgrunn Mål for nytt dag- og arbeidssenter Målgruppe og alternative målgrupper Aktiviteter dag/arbeid Dimensjonering Åpningstider Lokalisering Private/offentlige løsninger - driftsform Det skal ikke gjennomføres tekniske eller arkitektoniske vurderinger i denne fasen av prosjektet. Prosjektet skal basere seg på erfaringer som er gjort internt og ved tilsvarende prosjekter eksternt. Prosjektrapport skal være ferdigstilt innen

5 Prosjektgruppen Prosjektgruppen ble nedsatt av kommunalleder for Helse og sosial Per Prebensen og har bestått av: Siri Isaksen, virksomhetsleder Bistand og leder for prosjektgruppen Oddny Bismo Eilertsen, Avdelingsleder Dag- og arbeidssenteret Veronika Vuolab, konstituert avdelingsleder Dag- og arbeidssenteret Inger Lise Borch, Avdelingsleder for boliger med heldøgnstjenester, Bistand Iren Fagerli, Brukerrepresentant, Norsk Forbund for utviklingshemmede Andres Vannebo, Brukerrepresentant, Norsk Forbund for utviklingshemmede Grete Thomassen, HTV, Fagforbundet Ingunn Torbergsen, nestleder helse og sosial, prosjektsekretær Rådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe for prosjektet. Det ble totalt avsatt kr til prosjektering av DOAS i I første fase, utarbeidelse av driftsmessige og faglige planpremisser, ble det avsatt inntil kr til studietur for prosjektgruppen. Prosjektgruppen gjennomførte en studietur til 4 dag- og arbeidssenter på Østlandet. Prosjektgruppen har avholdt 6 møter. NFU har deltatt på 3 møter. Videre arbeid I neste fase av prosjektet vil en gå inn på mer detaljerte beskrivelser av innholdet på det nye dag- og arbeidssenteret, i samarbeid med bl.a. arkitekt, ingeniør, IKT, driftspersonell innen teknisk og renhold, brukergrupper, m.fl. 3 Nasjonale føringer Det finnes ingen formelle krav til et dag- og arbeidssenter, kommunene står fritt til å organisere tilbudet. Kommunen må tilfredsstille lovkravet om å tilby den enkelte en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. For noen brukere vil det være tilstrekkelig med et dagtilbud, mens kommunen må tilby arbeid for de brukerne som kan mestre dette. Lovgrunnlag I Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Khol) 1-1 står det at formålet med loven blant annet er å: sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Tjenesten som ytes skal være forsvarlig. Dette følger av Khol 4-1, 1. ledd. Her siteres bare 1. ledd bokstavene a) og b) som lyder: «Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenesten slik at: a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud» 5

6 4 Dag- og arbeidssenter 4.1 Målgruppe Psykisk utviklingshemmede Fysisk funksjonshemmede/psykisk utviklingshemmede Kognitiv svikt Autisme/Asperger 4.2 Mål Kommunen har følgende m ål for tilbudet ved det nye dag- og arbeidssenteret: Generelt Trivsel og sosial kontakt skal være viktige elementer i tilbudet Skape et tydelig skille mellom dagsenter og jobbtilbud Fokus på individuelt tilpassede aktiviteter. Hver enkelt bruker skal ha individuelt timeplanfestede aktiviteter Dag- og aktivitetsavdelingen Alle skal kunne utvikle, vedlikeholde og nyttiggjøre seg av egne ferdigheter og kunnskaper på en best mulig måte Brukerne skal ha innflytelse på sin egen hverdag, dette skal skje i nært samarbeid med pårørende og verge Hverdagen skal oppleves meningsfull Tilby et skjermet dagtilbud til brukere som har slikt behov Fysisk aktivitet skal være en viktig del av tilbudet ved dagsenteret Arbeidsavdelingen Tilrettelegge for eget arbeid og sysselsetting for brukerne Skape et godt arbeidsmiljø hvor den enkelte kan utvikle seg og fungere optimalt i arbeid og sosial sammenheng. Høyt fungerende må oppleve at de er på arbeid Tilbud til de som er ferdig utredet og utprøvd hos NAV 4.3 Dimensjonering I dag er det 32 brukere og 14 ansatte ved DOAS. Nytt senter bør være dimensjonert for 50 brukere og 20 ansatte. 4.4 Åpningstider Kl Åpne fra kl slik at hjemmeværende kan bli avlevert av pårørende som skal på arbeid Kveldsåpent senter kan bidra til å avlaste turnusene i boligene 6

7 5 Lokalisering Plassering av nytt dag- og arbeidssenter bør ta hensyn til følgende: Uteområde der en kan opparbeide tilrettelagte stier rundt bygget Plass til drivhus på ca 50 kvm Mulighet for å tilrettelegge for enkle uteaktiviteter: hagearbeid, grillstue, rekreasjon Umiddelbar nærhet til terreng vil gjøre det enklere å gi brukerne et økt tilbud om fysisk aktivitet Tomt med mulighet for å drive vedproduksjon. Dersom dette ikke lar seg gjøre må det avsettes et område til vedproduksjon på et annet egnet sted, se kapittel Prosjektgruppen vurderer at punktene ovenfor er viktige ved valg av tomt. Det ønskes at en vurderer ulike tomter innenfor området Hjemmeluft Thomasbakken Aronnes Nerskogen. Skisse som viser foreslått område: En tomt i området Bossekop Komsa kan gi noen fordeler, men disse må ikke gå på bekostning av punktene nevnt ovenfor. Mange bor sentrumsnært, mulighet for å gå til jobb: aktivitet til og fra jobb, trening Enkelt å drive sosialisering i sentrum Mindre bruk av buss Bygges mange nye boliger for disse brukerne i området Marienlund/Midtbakken 7

8 Skisse som viser foreslått område: 6 Private/offentlige løsninger - driftsform Kommunen bør vurdere om byggingen av dag- og arbeidssenteret skal skje i regi av kommunen eller privat utbygger. For å sikre fleksibel bruk av personalet som arbeider både ved det nye dag- og arbeidssenteret og i boligene skal kommunen stå for driften av dag- og arbeidssenteret. 7 Planpremisser 7.1 Fellesområdet Torg/allrom Dette er tenkt å være inngangspartiet til senteret og hjertet i bygget. På torget kan alle møtes til aktiviteter, sang, dans, pause og fellesarrangementer. Torget plasseres i umiddelbar nærhet til kantina, med mulighet for å åpne veggen mellom kantina og torget. I tilknytning til torget bør det være lager for å stable unna stoler og bord når disse ikke er i bruk. Stort torg/allrom Lager 8

9 7.1.2 Kantina Kantinedriften er et viktig tiltak for å sysselsette de mest produktive brukerne. Kantina bør ha en kapasitet på 30 sitteplasser. Kantina plasseres i umiddelbar nærhet til torget, med mulighet for å åpne veggen mellom kantina og torget. Kjøkkenet må være et fullt utrustet storkjøkken, med mulighet for å tilberede middager og enkel catering (eks til skoler). Den må tilrettelegges for 4-5 brukere og 2 ansatte. I tilknytning til kjøkkenet må det være et kantinekjøkken som vender ut mot kantina med plass til serveringsdisk med kjølefasiliteter, mulighet for koppvask, mm. Det må tilrettelegges for varemottak og handtering av søppel. I umiddelbar nærhet til kantina må det være garderobe og toaletter for brukere som kommer utenfra. Det ble drøftet om kantina skal tilrettelegges for utleie. Det var enighet om at en ikke ønsker å leie ut til eksterne. Brukere av DOAS og bistandsbrukere kan få leie kantina til bursdager o.l. Kantine med 30 plasser Kantinekjøkken Kjøkken med kjølerom, fryserom og lager for tørrvarer Fasiliteter for kjøkkenpersonalet: garderobe og toalett Garderobe for brukere og besøkende Toaletter brukere Toaletter ansatte Varemottak Søppelrom Gymsal/treningsrom Rommet skal benyttes til å bedre fysisk helse, holde ved like motorikk og forebygge redusert aktivitetsnivå. Eksempel på aktiviteter: balansetrening, ballspill, sirkeltrening, mm. Det er viktig å kunne gi et tilbud om fysisk aktivitet til brukere som ikke kan benytte treningssenter pga utfordrende atferd. Rommet må ha plass til tredemølle, ergometersykkel og romaskin. Apparatene bør kunne skjermes slik at resten av salen kan benyttes til eks ballspill selv om noen trener på apparatene. Treningsrommet bør være dimensjonert for 15 brukere, størrelsen anslås til ca. ½ handballflate. I tilknytning til salen må det være et lager for å oppbevare div. treningsutstyr, baller, matter, o.l. Gymsal Lager Sanseavdeling Sanseavdeling er et nytt tilbud til brukere i Alta. Snoezelen er et miljø som stimulerer sansene en kombinasjon av musikk, lyd, vibrasjon, lys og følbare inntrykk i behagelige omgivelser. Snoezelenkonseptet er et fenomen og en ide om innredning og tilrettelegging som gir muligheter for opplevelser, opplæring, behandling (terapeutisk vinkling) og kartlegging: 9

10 Det hvite rommet: ro, avslapning, nærhet og stillhet. Musikklytting eller meditasjon. Kuledyner, vibrerende musikkseng, lyd- og lyseffekter. Ballrommet: stimulere til fysisk aktivitet og lek. Påvirker balanse, muskel- og leddsansen. Økt kroppsbevissthet. Det gule rommet: skape initiativ, engasjement, kreativitet og samspill. Gjenstander til å ta og føle på, lyseffekter. Det blå rommet: virker svalt og avslappende på kroppen. Påvirker intellektet og kognitive prosesser, økt kroppsbevissthet. Musikk, vibrasjoner og lyd. Løvbladstol og vibrostol. Sanseavdelingen skal bestå av 4 ulike sanserom, hvert rom er ca 12 kvm. Rommene bør være lydtette. Det skal være en egen sansegang som inngang til rommene (lys, speil, taktile effekter). Avdelingen bør være skjermet fra øvrige avdelinger for å unngå forstyrrende støy (både inn til rommene og ut fra rommene). Sanseavdelingen bør plasseres nært inngangsparti og basene. Sanserommene kan leies ut til andre brukere, både internt og eksternt. 4 sanserom (ca 12 kvm per rom) Sansegang 7.2 Dag- og aktivitetsavdelingen Baser Basene tenkes benyttet til brukere som har behov for et dag- og aktivitetstilbud, men der det ikke stilles store krav til produktivitet. Eksempel på aktiviteter: makulering, maling, handarbeid, PC, TV. Det etableres 3 baser med plass til 5-8 brukere per base. Det må være plass til 2-3 personale på hver base. Basene bør være skjermet fra øvrige avdelinger, slik at det ikke blir gjennomgangstrafikk. Hver base bør ha egen inngang og egen garderobe med stellerom og toaletter. Det må være takheis til alle rommene på basene (bortsett fra kontorene). Hver base skal bestå av et aktivitetsrom (min. 50 kvm) med plass til arbeidsbord, sofagruppe og store skap for å lagre aktivitetsmateriell. Det skal være kjøkkenkrok som kan benyttes til enkel matlaging, som baking, vaffelsteking. Kjøkkenet må utformes slik at det kan benyttes av rullestolbrukere, og at brukerne kan bidra i enkelt kjøkkenarbeid (ta ut av kjøleskap, hente bestikk o.l). Dersom en 10

11 tilrettelegger for at brukerne skal kunne spise frokost på basen vil dette kunne bidra til å løse logistikkutfordringer i boligene. På hver base skal det være ett hvilerom. Dette må være et lydtett rom med plass til sofa, bord og en stol. Rommet skal benyttes til brukere som har behov for ekstra skjerming pga høyt støynivå. Mellom dette rommet og stua må det være et stort vindu slik at personalet som oppholder seg i stua kan ha innsyn til brukeren i det lydtette rommet. Hvilerommet kan benyttes til f.eks. brukere med epilepsi. Ved å tilrettelegge for hvile på senteret unngår en at brukerne må dra hjem til egen bolig ved behov for hvile. Det må være et lite kontor på hver base som personalet kan benytte til dokumentasjon og annet kontorarbeid. Det ønskes etablert 2 skjermede rom nært inngangspartiet. Disse tenkes benyttet til utagerende brukere som ikke kan nyttiggjøre seg fellesaktiviteter. Rommene bør være ca kvm. Når rommene ikke er i bruk til dette formålet kan de benyttes til aktivitetsrom for mindre grupper. Rombehov per base (3 stk): Aktivitetsrom min. 50 kvm med kjøkkenkrok Hvilerom Garderobe for 8 brukere Stellerom med dusjmulighet Toalett for brukerne Egen inngang Kontor til personalet Rombehov skjermede plasser 2 rom a kvm 7.3 Arbeidsavdelingen Vaskeriet Vaskeriet er et tiltak som kan sysselsette både de mer produktive brukerne og de som har behov for mer tilrettelagt arbeid. Det tenkes å tilby vask av eksternt «småtøy» som handklær, pasientklær, dyner, puter, filleryer og internt tøy som handduker, laken og putetrekk fra bl.a. sanserom. Det anbefales ikke å gå inn for vask av sengetøy, da dette krever annet utstyr og store lokaler (bl.a. plass til rulle). Vaskeriet bør være dimensjonert for 8-10 brukere og 3-4 ansatte. Ved etablering av vaskeriet må en følge krav jmfr. egen bransjestandard, bl.a.: Ren og skitten side må være adskilt. Vaskemaskiner står mellom disse sonene. Det må være en sluse for personell som skal gå fra skitten til ren sone, eks en minigarderobe for å skifte tøy og sko. Egen garderobe som du skifter i når du går ut av vaskeriet Egne arbeidsklær for de som arbeider på vaskeriet Mulighet for desinfeksjon av pasientklær 11

12 På ren side må pasientklær lagres atskilt fra øvrig tøy Ved frakt av rent tøy må en sikre at disse ikke kan bli utsatt for smuss Tørkerom Vaskeri må godkjennes før oppstart Rom for mottak av skittentøy Rom for vaskemaskiner Rom for tørk av klær Rom for stryking og pakking av klær Rom for utlevering av rent tøy Sluse mellom ren og skitten side Vedproduksjon Vedproduksjon er et viktig tiltak for mange brukere. I dag både kapper og pakker brukerne ved. Det ønskes at dagens produksjonsmetode videreføres, men her kan valg av tomt avgjøre om dette lar seg gjøre. Vi har vurdert 3 ulike alternativer, i prioritert rekkefølge: Alternativ 1: Kapping og pakking av ved foregår på tomten til Nye DOAS Alternativ 2: Kapping og pakking av ved foregår et annet sted enn ved Nye DOAS. Dette kan f.eks løses ved å ha 2 brakker på området til vedproduksjonen, en til pauserom og en til garderobe. Alternativ 3: (ved dårlig plass på tomten): en viderefører ikke sagen, men kjøper ferdig kapp. Dette vil medføre høyere priser ved salg av ved, og det kan bli vanskelig å få dette til å svare seg. Vedproduksjonen kan sysselsette 7-9 brukere, 3-4 ved saga og 4-5 ved pakkestasjonen. Pakkestasjonen må ha plass til 2 traller, 1 tralle for mottak av ferdig kapp og en for pakking. Av sikkerhetshensyn kan ikke brukerne stå ved mottakstrallen, slik at det å ha 2 traller vil gi en mer effektiv produksjon. DOAS disponerer en traktor til bruk i vedproduksjonen. Det må være plass utomhus til traktoren. Det må også være plass til lagring av vedstabler og paller som ferdigkappet ved skal lagres på. Brukerne må ha tilgang til en garderobe for å henge av seg arbeidsklær når de skal inn til lunsj/pause. Garasje eller hus der sagen står innomhus plass for 3-4 brukere Pakkestasjon med plass til løfteanordning plass for 4-5 brukere Utendørs lager med tak for ferdig produsert ved Garderobe for arbeidsklær Pauserom dersom vedproduksjonen foregår utenfor området til dag- og arbeidssenteret Kunst- og formingsavdelingen Avdelingen tenkes benyttet til brukere som klarer å produsere, men har behov for veiledning. Eksempel på aktiviteter: Vevstol, strikking, toving, keramikkproduksjon, såpe- og lysstøperi, annet handarbeid, o.l. Noen av produktene kan være aktuelle for salg på eks salgsmesse i regi av Nye DOAS. 12

13 Avdelingen bør være dimensjonert for ca 10 brukere og 3 ansatte. Det må være plass til et langbord for produksjon og 2 vevestoler. I rommet må det være benk med utslagsvask som kan benyttes ved toving. I tilknytning til aktivitetsrommet bør det være 2 arbeidsrom med avtrekk som kan benyttes til produksjon av keramikk, støpning av lys o.l. Disse 2 rommene må ha opplegg til vann og avløp. Det må være et lager i tilknytning til avdelingen med plass til handarbeidsutstyr, mattefiller, mm. Mattefiller krever en del lagringsplass. Aktivitetsrom: plass til 15 personer, langbord, benk med utslagsvask, 2 vevestoler 2 separate mindre arbeidsrom med avtrekk Lager Multimedia-avdelingen Dette vil være en avdeling som kan benyttes av alle brukerne. Aktiviteter som kan tilbys ved denne avdelingen er kommunikasjonstrening, produksjon av musikk, aktiviteter på PC. Rommet må ha plass til 3-4 brukere og 1-2 ansatte og 4 arbeidsstasjoner med PC-er. I tilknytning til arbeidsrommet ønskes et mindre lydisolert klasserom/arbeidsrom med plass til 3 personer. Dette rommet kan bl.a. benyttes som klasserom for voksenopplæringen, for elever der det er mer hensiktsmessig at undervisningen tilbys ved dag- og arbeidssenteret. Arbeidsrom med plass til 4 PC-arbeidsstasjoner Skjermet rom/klasserom for voksenopplæringen (lydtett) for 3 personer med 1 PCarbeidsstasjon Verkstedet Avdelingen tenkes benyttet til brukere som har interesse for mekking eller enklere «snekkerarbeid». På «grovverkstedet» kan det utføres aktiviteter som reparasjon av gressklippere, motorer, enkel mekking. Dette verkstedet må ha vanntilførsel og må tåle oljesøl. «Snekkerverkstedet» tenkes benyttet til produksjon av treprodukter, eks brødfjøler, blomsterkasser, fuglekasser og andre småting. På verkstedet må det væreplass til sag (evt kombinasjonsmaskin for saging og fresing) og sløydbenker. Snekkerverkstedet må være så stort at det er plass til en pausekrok med sofagruppe. Verkstedavdelingen kan sysselsette 5-6 brukere. Aktivitetsrom grovverksted ca 50 kvm med vann/avløp/sluk i golvet Aktivitetsrom snekkerverksted ca 50 kvm 13

14 7.4 Administrasjon Kontor til leder og nestleder. Lager med plass til kopimaskin, arkivskap, kontormateriell. Møterom med plass til ca 10 personer. Større møter avholdes i kantina. 2 kontorer Møterom for 10 personer Kopirom/lager 7.5 Fellesrom Brede korridorer i hver avdeling slik at det blir plass til å lagre rullestoler, personheiser og andre plasskrevende hjelpemidler. For å skape «åpnere» lokaler ønskes vinduer mellom basene/avdelingene og korridoren. Sentrallager for materiell og utstyr. Garasjeport inn til lageret vil forenkle leveranser. Personalgarderober for damer og herrer. Garderobene må ha dusjmulighet. Enkelte ganger blir personalet tilgriset av brukere og må ha muligheten til å kunne dusje og skifte i løpet av arbeidsdagen. Personaltoaletter: bør være tilgang på dette flere steder i bygget Fasiliteter til renholdere, driftspersonale og tekniske rom må avklares i neste fase i nært samarbeid Drift- og utbyggingsavdelingen. Arealer for IKT-løsninger må ivaretas tidlig i neste fase i nært samarbeid med IKT-tjenesten. Brede korridorer på hver avdeling Sentrallager Garderobe for damer og herrer med dusjmulighet Personaltoaletter Arealer til renholdere Driftsrom vaktmester Tekniske rom IKT arealbehov avklares i neste fase 7.6 Uteområde For å stimulere til økt fysisk aktivitet ønskes det anlagt asfalterte gangveier rundt bygget. Disse vil også fungere som atkomst til de avdelingene som skal ha egne innganger. Dersom vedproduksjonen skal skje på samme tomt som dag- og arbeidssenteret må det avsettes tilstrekkelig med arealer til dette. Uteområdet må være stort nok til at en kan tilrettelegge for enkelt hagearbeid, et lite drivhus og rekreasjon (eks. grillhytte). I drivhuset kan brukerne produsere sommerblomster for salg (småskala). 14

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Rapporten «Nytt Dag- og arbeidssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser» 02.05.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Rapporten «Nytt Dag- og arbeidssenter Plangruppas forslag til driftsmessige og faglige planpremisser» 02.05. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2696-1 Arkiv: 614 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: NYTT DAG- OG ARBEIDSSENTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2012/5227-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Avlastningstjenester - statusrapport Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Rådmannens

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER

JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER JUSTERING AV PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER 16.04.15 1 1 Bakgrunn Sykehjemsutredningen som ble vedtatt i 2012 viste at kommunen fram mot 2030 har et behov for ca 90 nye sykehjemsplasser og ca 80 nye

Detaljer

Hamar Arbeid & Aktivitet og Olsrud voksenopplæring. aktiv deltakelse i yrkes- og samfunnsliv og mestring av egen livssituasjon

Hamar Arbeid & Aktivitet og Olsrud voksenopplæring. aktiv deltakelse i yrkes- og samfunnsliv og mestring av egen livssituasjon Hamar Arbeid & Aktivitet og Olsrud voksenopplæring aktiv deltakelse i yrkes- og samfunnsliv og mestring av egen livssituasjon 2 Velkommen til Olsrud Hamar Arbeid & Aktivitet og Olsrud voksenopplæring er

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING SG Flyktningtjenesten Rom/ funksjon Antall Areal m2/total areal sambruk Kommentar Kontor/ samtalerom 11 1 11 Utebod 1 15 15 Utstyr til utleie Lederkontor 1 12 12 12 ansatte Møterom (15 pers) 1 16 16 12

Detaljer

Dagtilbud mål og innhold

Dagtilbud mål og innhold Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, stormøte 19. oktober 2010 Dagtilbud mål og innhold Foto: Helén Eliassen Kirsti Buseth, rådgiver rådmannens fagstab Brukere - involvering KFU Kommunalt

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

Dagtilbudene i Verdal kommune

Dagtilbudene i Verdal kommune 28.04.2016 Dagtilbudene i Verdal kommune Anne Kari Hermann Prosjektleder for samorndet Dag-, lærings- og mestringstilbud Utviklingssenter for sykehjem i Nord- Trøndelag ATA sentret Arbeidstrening og aktivitetssenter

Detaljer

Romprogram for barnehager 2

Romprogram for barnehager 2 Romprogram for barnehager 2 Dimensjoneringsforutsetninger: Eksisterende barnehage Utvidelse (tilbygg) for barn over 3 år Totalt: Personale: Renholdspersonale 95 plasser inntil. 27 plasser Inntil 123 plasser

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

Vedtaket medførte blant annet at virksomhet for omsorg ble delt i to nye virksomheter: virksomhet for sykehjem og virksomhet for hjemmetjenester.

Vedtaket medførte blant annet at virksomhet for omsorg ble delt i to nye virksomheter: virksomhet for sykehjem og virksomhet for hjemmetjenester. Prosjektnavn ORGANISASJONSUTVIKLINGS (OU)-PROSESS I HELSE OG SOSIALTJENESTEN 2014-2015 Bakgrunn Kommunestyret fastsatte dagens organisering av tjenesteområdet helse og sosial i februar 2013: K-sak 1/13,

Detaljer

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING HØRINGSNOTAT FRA STIFTELSEN RADARVEIEN, STIFTELSEN HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER OG STIFTELSEN RAGNA RINGDALS DAGSENTER LEVEKÅR OG TILTAK FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING INNLEDNING OM HØRINGSNOTATET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/13 12/651 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER VED UNGDOMSSKOLEN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg!

Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! Har du behov for opptrening/intensiv rehabilitering eller avlastning? Vi kan hjelpe deg! OMGIVELSER FASILITETER Høyenhall ligger i naturskjønne omgivelser ved Vik i Hole kommune. Fra den store terrassen

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER

NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER NYTTIG Å VITE OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER V04 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM ROSSVOLLHEIMEN OMSORGSHYBLER Rossvollheimen omsorgshybler ble etablert 1.februar 2010 i sokkeletasjen på Rossvollheimen

Detaljer

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestiller: Oppvekst og kulturetaten ved oppvekst- og kultursjef Bestilling: 1 barnehage med 8 avdelinger med beliggenhet ved idrettsplassen i

Detaljer

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18

Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Finsalsenteret, Finsalvegen 3, 2322 Ridabu Tlf: 62 56 36 00 / 99 27 96 18 Dette er avdeling C: Avdelingen har 18 plasser. Avdelingen er delt inn i 3 grupper med 6 beboere på hver gruppe med fast personale.

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv

Utforming av bygg for variasjon. SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Utforming av bygg for variasjon SFO/AKS i et helhetlig skoledagsperspektiv Espen Storstrand SFO-leder, Eidsvåg skole, Bergen kommune Lærer, Kalvatræet skole, Bergen kommune Undervisningsinspektør, Kalvatræet

Detaljer

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer. v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Etablering og drift av dagaktivitetstilbud - erfaringer v/fagkonsulent/ergoterapeut Laila Helland 2012 laila.helland@olaviken.no Dagaktivitetstilbud. Hensikten er å gi et tilbud: «på dagtid, til hjemmeboende

Detaljer

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14.

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14. Arkivsaksnr.: 12/480-4 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 10 HB 7.B.1.3 02.2000 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar)

Helse- og omsorgstjenester. (begrenset til kommunens ansvar) Helse- og omsorgstjenester (begrenset til kommunens ansvar) Pasient- og brukerrettighetsloven Pbrl. kapittel 2. Rett til helse- og omsorgstjenester og transport Bl.a.: 2-1 a.rett til nødvendig hjelp fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen ALTA OMSORGSSENTER - JUSTERING PLANPREMISSER

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen ALTA OMSORGSSENTER - JUSTERING PLANPREMISSER SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1881-1 Arkiv: H31 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: ALTA OMSORGSSENTER - JUSTERING PLANPREMISSER Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

tnnnerred SNMKDMMUNE 4 å GES 2908

tnnnerred SNMKDMMUNE 4 å GES 2908 tnnnerred SNMKDMMUNE 4 å GES 2908 Til Rådmannen Verdal Kommune VEDLEGG TIL SAK ANG. SAMMENBYGGING AV NAV SINE LOKALER, KINOGÅRDEN OG FOKUSBYGGET Vi er informert om at saken skal oppi formannskapet 06.03.08.

Detaljer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune Utforming av basearealer Utdanningsetaten i Oslo, september 2006 Prosjektansvarlig Alex Seip Som en overordnet intensjon bør det vektlegges løsninger

Detaljer

8-4. Uteoppholdsareal

8-4. Uteoppholdsareal 8-4. Uteoppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.11.2015 8-4. Uteoppholdsareal (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike

Detaljer

spennende unik moderne endring krav barnas liv pedagogisk innhold foreldresamarbeid trygge tydelighet kompetanse

spennende unik moderne endring krav barnas liv pedagogisk innhold foreldresamarbeid trygge tydelighet kompetanse Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage Et informasjonshefte om et av Norges mest spennende og moderne barnehageprosjekter Barnehagen blir bygget i 2 byggetrinn. Første byggetrinn er klart

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4 Kommentarer til Forprosjekt med tegninger Brukergruppe Laboratorier, lab. Immunologi, anatomi, patologi, bygg 152, 2. etg. Brukergruppe 4. 1. Generelle momenter: a. Resepsjon for laboratorieområdet. Det

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole

Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat til rom-og funksjonsprogram - utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole Dette byggetrinnet er en videre utbygging av Hjalmar Johansen videregående skole

Detaljer

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015

Uteoppholdsareal 01:03 SIDE Utgave 12.01.2015 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Størrelse 8-4 (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Mølnbukt Barnehage etter Lov om barnehager (barnehageloven)

Rapport etter tilsyn med Mølnbukt Barnehage etter Lov om barnehager (barnehageloven) AGDENES KOMMUNE Mølnbukt Barnehage v/styrer Hjørdis Fremstad 7318 AGDENES LENSVIK, 02.05.2016 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 16/479-7 J07 AGK/AGK/EVS Rapport etter tilsyn med Mølnbukt Barnehage

Detaljer

RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1

RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1 RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1 1 Innhold 1 Innledning.... 3 2 Arealbehov.... 3 3 Omdisponering av eksisterende bygningsmasse.... 3 Arealer i Hattfjelldal Omsorgssenter.... 4 Trygde-/omsorgsboliger....

Detaljer

Bofellesskap Midsund kommune Romprogram

Bofellesskap Midsund kommune Romprogram Personalbase (base) Areal ca 40-50 m² Gang, garderobe og WC Gang Felles garderobe/wc o Skap til 30 ansatte (bredde x dybde 30 x 30 cm, 3 i høyden) o 2 stk HCWC og 1 stk dusj o Vask og utslagsvask (BK-funksjon)

Detaljer

Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no

Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no Booking av utleierom eller dagligstue orebakken.no 1 av 10 INNLOGGING Besøk eller www.orebakken.no http://62.16.212.2:8000/module/mypages/main/main.html?locale=no Da får du opp følgende startside: Her

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

OBS: Vi møtes kl. 11.00 i Formannskapssalen, 2. etg.

OBS: Vi møtes kl. 11.00 i Formannskapssalen, 2. etg. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 11.11.2008 kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til Randi Nordskog, telefon

Detaljer

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE PLO kontoret Side 1 2010 LYTT MED OPPMERKSOMHET OG UTEN DØMMESYKE. LYTT BÅDE MED HJERTET OG MED ØRENE. Å LYTTE MED SJELEN ER EN GOD MÅTE Å FORTELLE ANDRE AT NOEN BRYR SEG OM

Detaljer

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Skolen planlegges for 210 elever og 18 lærere. Det er laget et eget romprogram på bakgrunn av de funksjoner skolen skal inneholde. Skolen deles opp

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer

Velkommen til Midtbygda sjukeheim

Velkommen til Midtbygda sjukeheim Velkommen til Midtbygda sjukeheim Personalet ved Midtbygda sjukeheim ønsker å gjøre sitt aller beste for at alle beboere, pasienter, brukere og pårørende skal føle seg godt ivaretatt. Vi ønsker å være

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Husbankens minstestandard

Husbankens minstestandard HB 7.B.1.3 - Husbankens minstestandard - Side 1 av 9 HB 7.B.1.3 05.98 Husbankens minstestandard Innhold 1 Formål 2 Generelt 2.1 Hvilke boliger gjelder minstestandarden for 2.2 Krav, normer og veiledning

Detaljer

En spesiell barnehage

En spesiell barnehage En spesiell barnehage Tekst og foto: Sølvi Linde Oslo er på sitt vakreste når jeg på besøker til Mølleplassen Spesialbarnehage. Det er høst, gule blader på trærne, sol og høy klar himmel. Jeg blir mottatt

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Vi er alle gode hver for oss, men sammen er vi best!

Vi er alle gode hver for oss, men sammen er vi best! LYNGBAKKEN BO- OG BEHANDLINGSSENTER Vi er alle gode hver for oss, men sammen er vi best! Velferds- 1 Velkommen til Lyngbakkvegen 47 Et trygt og godt hjem for beboere og en trivelig arbeidsplass for ansatte,

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN

Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN Vålandshaugen barnehage KUNSTPLAN Beskrivelse av bygg og sted Vålandshaugen barnehage er Stavangers mest energieffektive barnehage. Da den ble bygget, var den en av 9 piloter i Framtidens byer, et samarbeid

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

PLANGRUPPAS FORSLAG TIL DRIFTSMESSIGE OG FAGLIGE PLANPREMISSER

PLANGRUPPAS FORSLAG TIL DRIFTSMESSIGE OG FAGLIGE PLANPREMISSER ALTA OMSORGSSENTER PLANGRUPPAS FORSLAG TIL DRIFTSMESSIGE OG FAGLIGE PLANPREMISSER 10.januar 2014 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Nasjonale føringer... 6 4 Omsorgssenter... 6 4.1 Omsorgstrappa...

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Dusj Utslagsvask Håndvask i rustfritt stål HC vask HC WC med håndgrep WC Drikkefontene i rustfritt stål Håndvask med berøringsfritt

Detaljer

Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Side 1 av 11 Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 leiligheter. 7 brukes til bokollektiv for

Detaljer

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE - som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE Aktuelle brukere psykiatri, smågruppe- og kompetansesentre, barnehager og skoler. Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) godkjenner ergoterapispesialister

Detaljer

ALTEREN SFO ÅRSPLAN FOR ALTEREN SFO 2015 2016

ALTEREN SFO ÅRSPLAN FOR ALTEREN SFO 2015 2016 ÅRSPLAN FOR ALTEREN SFO 2015 2016 1 INNHOLD Innledning side 3. Info side 4. Foreldresamarbeid side 5. Pedagogikken i sfo side 6. Målsetting for aktivitetene side 7. Målsetting for sfo side 8. Oversikt

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

REFERAT DAGSENTER/BOLIGER NYE IDRETTSVEIEN 56/ 58

REFERAT DAGSENTER/BOLIGER NYE IDRETTSVEIEN 56/ 58 REFERAT DAGSENTER/BOLIGER NYE IDRETTSVEIEN 56/ 58 Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av 2 miljøarbeidere og 2 ruskonsulenter i Rusog Psykiatritjenesten som skal kartlegge/ arbeide rettet mot nye

Detaljer

Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune

Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune Tjenestebeskrivelse med kvalitetsstandarder for hjemmetjenester i Vestby kommune Tjenestene tildeles etter søknad. Søknadsskjema fås ved henvendelse servicekontoret, tlf. 64 98 01 00 eller til hjemmetjenesten

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en

Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en Å være menneske er komplekst og vanskelig fordi vi blir født med ulike evner og forutsetninger for å mestre livet. Omsorgspartner Vestfold gir en ekstra hånd å leie i for de som av ulike årsaker trenger

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

BRUKERE SOM SØKER STARTLÅN OG KAN HA

BRUKERE SOM SØKER STARTLÅN OG KAN HA EGENVURDERING BRUKERE SOM SØKER STARTLÅN OG KAN HA BEHOV FOR PRAKTISK BISTAND TILSYN OPPLÆRING OG VEILEDNING 1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER (FYLLES UT SAMMEN MED RUSKONS.) Navn: Adresse: F.nr.: Tlf.nr.: Pårørende:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM

SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 08.03.2016, saksnr. 9/16 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber

Detaljer

GAMLE KIRKEVEI 80/80a- Utbygging med tre leiligheter for fire beboere

GAMLE KIRKEVEI 80/80a- Utbygging med tre leiligheter for fire beboere GAMLE KIRKEVEI 80/80a- Utbygging med tre leiligheter for fire beboere 2013-2014 1 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 GRUNNLAGSDOKUMENTASJON... 3 2.1 Lovverk... 3 2.2 Offentlige utredninger / andre... 3 2.3

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR

ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR Dscf8118 - ROM FUNKSJON INVENTAR VINDFANG Rom 107 og 144 FINGARDEROBE Rom 102, 110 Rom 136 og 143 Felles inngang

Detaljer

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen)

Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Vedlegg til e-læringskurs om dysmeli for ansatte i skolen Forberedelser til skolestart hva kan være lurt å tenke på? (både skole og skolefritidsordningen) Samarbeid mellom hjem og skole Forventningsavklaringer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Kreativitet og Glede Setter Spor

Kreativitet og Glede Setter Spor Kreativitet og Glede Setter Spor Januar «Meg selv og bygden min» Språktema: Mat og Drikke Motorikk; Balanse Sos.komp: Selvhevdelse UKE AKTIVITETER /HVA MÅL/HVORFOR Blir kjent på avdeling/ tilvenning Lek

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1.

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg. Virksomhetsleder: Avdelingsleder: Ass.avdelingsleder: Avdelingsleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1669 125 F00 Liv Hilde Ruud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1669 125 F00 Liv Hilde Ruud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1669 125 F00 Liv Hilde Ruud UTVIKLING AV TUN FUNKSJONSHEMMED RÅDMANNENS FORSLAG: Videre arbeid med utvikling av Tun Funksjonshemmede baserer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 03.06.2014 kl. 10:00. i møterom Bojobesk

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 03.06.2014 kl. 10:00. i møterom Bojobesk SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 03.06.2014 kl. 10:00 i møterom Bojobesk Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Slettebakken skolefritidsordning

Slettebakken skolefritidsordning Slettebakken skolefritidsordning Innhold 2015/2016 Hva er en skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordninger er hjemlet i Opplæringsloven 13-7 Skolefritidsordningen Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet Velkommen til Friskstiftelsen FRISKSTIFTELSEN Terningen Arena, Hamarvegen 112 2411 Elverum Tlf: 62 33 01 33 post@friskstiftelsen.no

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Emma Sansehus. Brukerveiledning. Barnehager, skoler, bursdager og andre grupper kan leie Emma Sansehus. Bursdager. Barnehager

Emma Sansehus. Brukerveiledning. Barnehager, skoler, bursdager og andre grupper kan leie Emma Sansehus. Bursdager. Barnehager Barnehager, skoler, bursdager og andre grupper kan leie Emma Sansehus Bursdager Vi anbefaler grupper på ca 15 barn og en voksen pr fem barn. Barnehager For å få størst utbytte av Emma Sansehus anbefaler

Detaljer

04.06.2014. Velkommen til Oslos kuleste hyggelige, morsomste og viktigste hotell

04.06.2014. Velkommen til Oslos kuleste hyggelige, morsomste og viktigste hotell +. Velkommen til Oslos kuleste hyggelige, morsomste og viktigste hotell 1 Hotellet som tar ansvar Hotellet har 31 rom, fordelt over åtte etasjer. Rommene er lyse og spennende innredet, med utsikt til Oslos

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget

Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget Skolebruksplan 2010 2024 Tilbakemelding på høringsutkast fra Slåtthaug skole ved samarbeidsutvalget barnehage.skole @bergen.kommune.no 1. Elevkapasiteten Skolebruksplanen : Vi leser av skolebruksplanen

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer