Interessen for de amerikanske presidentvalgene genereres i stor grad fra denne generelle interessen. Ikke minst med rot i støtten til presidentene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interessen for de amerikanske presidentvalgene genereres i stor grad fra denne generelle interessen. Ikke minst med rot i støtten til presidentene"

Transkript

1 Leder USA igjen? Ja, USA igjen. Det reises innimellom kritikk mot den store oppmerksomheten presidentvalget i USA vies i norske media (om enn ikke i norsk akademia). Denne skepsisen deler ikke vi i Internasjonal Politikk. Når vi har valgt å vie dette dobbeltnummeret til USA og det forestående valget, er det tvert imot fordi vi mener valget gir anledning til å tenke høyt om hvorfor USA generelt og det amerikanske presidentvalget spesielt interesserer så sterkt. Som mange andre land har Norge hatt et elsk/hatforhold til USA omtrent siden landet først dukket opp i den kollektive norske bevisstheten. Det har riktignok variert hvilke grupperinger i Norge som har elsket eller hatet, og hvilke trekk ved USA de har elsket og hatet, og her ligger en av årsakene til den vedvarende fascinasjonen: USA er og har vært så sammensatt og foranderlig at det stadig fortsetter å utfordre og overraske, tiltrekke og frastøte. Nær sagt uavhengig av sittende president og ført politikk har det i hvert fall siden 1945 alltid vært noen som mener Norge står i takknemlighetsgjeld til USA, og at selv amerikanske handlinger man kunne være uenige i, må aksepteres, til og med forsvares. Siden Vietnamkrigen har det på den annen side alltid vært noen som mener USA aldri kan gjøre noe godt, og at nederlag for amerikansk politikk i verden dermed er et gode. Mellom disse noe ekstreme ytterpunktene er det mange som har markert uenighet med amerikansk politikk, men som samtidig har understreket at amerikanske holdninger og handlinger man er uenige i, skiller seg fra «det sanne USA», som man håper vil realiseres i fremtiden. Mye av fascinasjonen og forhåpningene som rettes mot «vårt USA» har sammenheng med en sterk opplevd kulturell og politisk nærhet. Viktige bestanddeler her er et opplevd felles idégrunnlag, med demokrati i sentrum, parallelle utenrikspolitiske erfaringer og ønsker i formative perioder (som opplevelsen av å stå utenfor det europeiske maktspillet, ønskene om frihandel og vissheten om at ens eget land har en misjonerende rolle i verdenssamfunnet). Andre avgjørende faktorer har vært de opplevde sosiale og personlige båndene som migrasjonen ga, og ikke minst alliansefellesskapet i årene og siden 1949 gjennom NATO.

2 Interessen for de amerikanske presidentvalgene genereres i stor grad fra denne generelle interessen. Ikke minst med rot i støtten til presidentene Franklin D. Roosevelt og John F. Kennedy, og senere motstanden mot Ronald Reagan, har mange nordmenn, i hvert fall fra omkring 1970, opplevd at demokratene ligger nærmere den norske oppfatningen av «det sanne USA» enn det republikanerne gjør. Dermed bærer hvert enkelt presidentvalg i seg essensen i tiltrekningen og frastøtningen, der demokratenes kandidat gjerne tas til inntekt for «det sanne USA» og republikanernes for «det falske USA». Under de siste tiårene av den kalde krigen var imidlertid den opplevde betydningen av valgene mindre sikkerhetsgarantier og skjebnefellesskap tilsa at valgene ikke kom til å ha noen stor betydning for forholdet mellom Norge og USA. Valgene på 1980-tallet var heller ikke egnet til å tenne den helt store interessen, ettersom republikanerne vant tre klare seire (selv om demokraten Walter Mondales kandidatur i 1984 riktignok ble behørig omtalt i norsk presse grunnet hans norske aner). Etter 1989 har imidlertid interessen for valgene gradvis tatt seg opp, parallelt med at forholdet mellom USA og Norge har blitt mindre selvsagt og USAs rolle i verden mindre forutsigbar. Valget i 1992 brakte med seg både en troverdig tredjekandidat (Ross Perot) og en demokratisk kandidat som tente håpet om «det sanne USA» (Bill Clinton). Valget i 1996, hvor Clinton ble gjenvalgt med klar margin, var såpass ujevnt at den helt store spenningen og interessen aldri ble vekket. Til gjengjeld har de tre påfølgende valgene alle fått massiv oppmerksomhet. Allerede i 2000 ble mange fenget av kontrasten mellom Al Gore og George W. Bush. Sistnevnte representerte allerede i 2000 for mange et USA man ikke kjente igjen og ikke forsto, og dermed lett klassifiserte som «det falske USA». Valget i 2000, med omtelling i Florida og høyesterettsavgjørelse om å stoppe den, skapte i seg selv voldsom interesse, som ble videreført til senere valg, oftest i form av motstand mot president Bush. Motstanden mot krigen i Irak bidro til å forsterke denne tendensen ytterligere, og i 2004 var John Kerry åpenbar favoritt ikke bare i Norge, men også i svært mange andre land. At også dette valget var svært jevnt, gjorde også sitt til å skape og videreføre interesse. Endelig har valgkampen før valget i 2008 satt mot hverandre to sterke demokratiske kandidater i Hillary Clinton og Barack Obama, som mange har hatt meninger om, og som utkjempet en uvanlig tett primærvalgskampanje. På hver sin måte har de blitt vurdert som representanter for «det sanne USA», så ved siden av kampen mellom «det sanne» og «det falske» har vi i år hatt en voldsom interesse for utvelgelsen av «det sannes» kandidat. Når meningsmålingene så viser ganske tett løp mellom Obama og republikanernes kandidat John McCain, opprettholdes en betydelig interesse. Obama representerer ikke bare «det sanne», men også toleransens muligheter og et generasjonsskifte, mens McCain gjerne vurderes som en

3 viderefører av Bush-linjen, ikke minst i utenrikspolitikken. Det er ikke bare i Norge de siste presidentvalgene i USA har vakt stor interesse, snarere er dette et verdensomspennende fenomen. Dermed må forklaringer på interessen søkes også utenfor de spesifikt norsk-amerikanske relasjonene. Det er nærliggende å peke på at USA de siste snaut tjue årene har vært verdens desidert ledende verdensmakt og at de tre presidentene i perioden (Bush sr., Clinton og Bush jr.) har hatt relativt ulike måter å projisere denne makten på. Dermed har mange opplevd at valget av president i USA også spiller en betydelig rolle for verdenspolitikken. Videre er det rimelig å anta at den amerikanske dominansen i massemedia generelt også har overføringsverdi til politikken på verdensbasis vies amerikanske fenomener av alle typer mer oppmerksomhet enn liknende fenomener i andre land. Amerikanske politikere blir «kjendiser» på verdensbasis på helt andre måter enn de fleste andre lands politikere. I kombinasjon med USAs rolle og betydning i verden må man nødvendigvis også legge til selve valgsituasjonen verdens eneste gjenværende supermakt velger sine ledere i relativt fri konkurranse. Blant de reelle demokratiene er riktignok India mer folkerikt, men valgene der interesserer ikke på verdensbasis. Under den kalde krigen vakte maktskiftene i Kreml interesse, men de var for utenforstående relativt mystiske. Det amerikanske systemet er derimot som skreddersydd for en verden hvor målbare prestasjoner, sport og konkurranse omgir publikum i alle medier. Amerikanske valg er åpne, og i motsetning til valgene i de fleste andre demokratiske systemer preget av konkurranse mellom to klart definerte parter, hvor det produseres en vinner og en taper. Der idretten har rundetider og formkurver, har amerikanske presidentvalg daglige meningsmålinger og analyser, som skaper et bilde av valget som en stadig foranderlig prosess, heller enn et tidsbilde fra en unik dag. I denne sammenhengen får også de tette valgene en tilleggsdimensjon det er nødvendig å følge med hele tiden og til siste slutt for å få med seg det endelige resultatet. På samme måte som sportsdekningen har også dekningen av amerikanske valg vokst gjennom den eksplosive veksten i internettbruk de siste ti årene. Valgene i 2000 og 2004 (og de demokratiske primærvalgene i 2008) var ikke bare tette, de ble også fulgt nærmest i sanntid av et stadig voksende antall nettmedier, bloggere og analytikere. Den voldsomme oppmerksomheten er dermed selvforsterkende. Gir det så mening med denne utstrakte oppmerksomheten rundt det individfokuserte, amerikanske presidentvalget? Vi er enige i at betydningen av valg og individer må balanseres av strukturelle faktorer. Det er lett å peke på at faktorer som religion, alder og inntekt vil ha betydning for valg, og ideologi og internasjonale maktforhold for utenrikspolitikken. De fleste av forfatterne i dette nummeret trekker på en eller annen form for strukturell

4 forklaring, for eksempel ved å fremheve betydningen av nykonservativ ideologi heller enn George W. Bushs person for ført utenrikspolitikk, eller betydningen av religion for valgresultater. En rekke av bidragene i dette dobbeltnummeret fremhever imidlertid hvordan forskjellige strukturer er med på å forme amerikanske valg og utenrikspolitikk, på måter som kan være vanskelige å forstå fra et ikke-amerikansk utgangspunkt. Det er imidlertid ingenting i veien for å kombinere et slikt fokus på strukturer med en interesse for valg. Hvis valg vurderes som et utslag av underliggende strukturer heller enn et valg mellom enkeltpersoner, blir valget like fullt viktig som et uttrykk for underliggende strukturell endring eller kontinuitet. Valg vil også i dette perspektivet være viktig for hvilke strukturelle føringer som får innvirkning på utenrikspolitikken om det for eksempel er nykonservativ eller liberal ideologi som legges til grunn. Og selv innenfor generelle strukturelle forklaringsrammer kan det åpnes for individers betydning. Som en av våre forfattere forsiktig antyder, har Obama kanskje en mulighet til å virke som «verdensånden til hest». Generelt virker det uholdbart å avskrive betydningen av enkeltindivider til dette bestemte embete og i denne bestemte valgkamp, ikke minst fordi mange etter åtte år mener den sittende presidenten er direkte eller indirekte ansvarlig for en klar dreining i amerikansk utenrikspolitikk, og fordi de to siste valgene er blitt avgjort ved ekstremt få (2000) og relativt få (2004) stemmer. Hensikten med dette nummeret av Internasjonal Politikk har vært å samle den bredden av kompetanse og ekspertise om USA som finnes innenfor norske forskningsmiljøer, samt trekke på noen andre skandinaviske miljøer, for å belyse og diskutere USA og det forestående valget fra ulike perspektiver. I den første artikkelen, «Bush og utenrikspolitikken», benytter Svein Melby anledningen til å drøfte hvorvidt Bush-revolusjonen, som han drøftet i en tidligere bok, var situasjonsbetinget eller om vi kan forvente en varig kursomlegging fra USAs side. Vibeke Schou Tjalve fortsetter denne diskusjonen om amerikansk utenrikspolitikk i «Efter Bush: Stadig multilateralisme, American Style?» I «Protestantismens arv og liberalismens politikk» tar Jennifer Bailey og Torbjørn Knutsen på sin side tak i mer interne amerikanske forhold og diskuterer den sentrale plassen religion og da spesielt protestantismen har hatt i amerikansk politikk og valg. Fagartiklene avrundes med «Det norske nordområdeinitiativet og USA», skrevet av Kristine Offerdal, som vender blikket hjemover til forholdet mellom Norge og USA. Fokus-spalten denne gangen er fyldigere enn vanlig. Bidragene der omhandler både amerikansk eksepsjonalisme (Anders Stephanson), presidentkandidatene Obamas (Johannes Rø) og McCains (Michael Mayer) utenrikspolitiske plattform, rollen såkalte superdelegater spiller (Ole O. Moen), meningsmålinger i valg i USA (Ragnar Waldahl og Audun Beyer), en diskusjon av negative kampanjer (Ketil Raknes),samt et bidrag om velgergeografi

5 (Halvard Leira). På denne måten har vi forsøkt å samle bidrag som på best mulig måte tar for seg bredden i det amerikanske valget. Fokus-spalten avsluttes med en samtale mellom Dag Herbjørnsrud, Jan Arild Snoen og Halvard Leira. Vi viderefører også Profil-spalten vi introduserte i nummer 04/07, denne gangen med et portrettintervju med Geir Lundestad. Bokspalten inneholder denne gangen anmeldelser både av USA-relaterte og ikke-usa-relaterte bøker. I denne utgavens bokessay ser Ellinor Dalbye nærmere på litteraturen om 11. september, den kanskje viktigste begivenheten i moderne amerikansk historie. Spalten avsluttes med Iver B. Neumanns faste topptidsskriftsguide, hvor det denne gangen er tidsskriftet Millennium som presenteres. Under arbeidet med dette nummeret har vi blitt påminnet om hvor sammensatt USA er, og hvor mangelfull forståelsen av USA ofte er i Norge. Vi har selv lært nye ting både om USA og Norge i denne prosessen, og vi håper og tror at våre lesere vil gjøre det samme. Halvard Leira Benjamin de Carvalho Kristin M. Haugevik

66. Årgang (2008) Nr : Leder Benjamin de Carvalho, Halvard Leira & Kristin M. Haugevik

66. Årgang (2008) Nr : Leder Benjamin de Carvalho, Halvard Leira & Kristin M. Haugevik 66. Årgang (2008) Nr. 1-08 3: Leder Benjamin de Carvalho, Halvard Leira & Kristin M. Haugevik 7: Fra folkerett til menneskerett? EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk Jan Erik Grindheim 35: NATOs

Detaljer

Spesialnummer: USA & valg

Spesialnummer: USA & valg Internasjonal Politikk [2/3 o8] 2/3 o8 Internasjonal Politikk er det ledende skandinaviskspråklige fagtidsskrift innen internasjonale studier, og et av de lengstlevende. Tidsskriftet har siden det ble

Detaljer

Last ned USA - Ole O. Moen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk USA Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned USA - Ole O. Moen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk USA Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned USA - Ole O. Moen Last ned Forfatter: Ole O. Moen ISBN: 9788292870204 Antall sider: 415 Format: PDF Filstørrelse: 12.23 Mb I sin nye bok analyserer professor Ole O. Moen USA slik verdens eneste

Detaljer

Last ned Presidentene - Hans Olav Lahlum. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Presidentene Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Presidentene - Hans Olav Lahlum. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Presidentene Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Presidentene - Hans Olav Lahlum Last ned Forfatter: Hans Olav Lahlum ISBN: 9788202529567 Antall sider: 849 Format: PDF Filstørrelse: 28.22 Mb OPPDATERT FOR 2016-VALGET! Historien om de amerikanske

Detaljer

Valgprediksjoner. ISF paper 2005:9. Johannes Bergh Stipendiat, Institutt for samfunnsforskning

Valgprediksjoner. ISF paper 2005:9. Johannes Bergh Stipendiat, Institutt for samfunnsforskning ISF paper 2005:9 Valgprediksjoner Johannes Bergh Stipendiat, Institutt for samfunnsforskning Etter hvert som valget nærmer seg får man stadig høre spådommer eller prediksjoner om hva valgresultatet vil

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

Norske amerikabilder i opinion og media

Norske amerikabilder i opinion og media Fokus: Valg og valgkamp i USA 481 Vol. 66 Nr. 2-3 September 2008: 481-488 ISSN 0020-577X Copyright: 2008 Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] www.nupi.no FOKUS Norske amerikabilder i opinion og media

Detaljer

Last ned USAs presidenter - Ole O. Moen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk USAs presidenter Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned USAs presidenter - Ole O. Moen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk USAs presidenter Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned USAs presidenter - Ole O. Moen Last ned Forfatter: Ole O. Moen ISBN: 9788283230130 Antall sider: 784 Format: PDF Filstørrelse: 15.94 Mb Den 20. januar 2017 tok Donald J. Trump over som USAs 45.

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

DRØMMEN OM FRED PÅ JORD

DRØMMEN OM FRED PÅ JORD Geir Lundestad DRØMMEN OM FRED PÅ JORD Nobels fredspris fra 1901 til i dag Forord N obels fredspris handler om drømmen om fred på jord. Intet mindre. I hvilken grad har prisen faktisk bidratt til å realisere

Detaljer

Last ned Tøffe valg - Hillary Rodham Clinton. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tøffe valg Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Tøffe valg - Hillary Rodham Clinton. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tøffe valg Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Tøffe valg - Hillary Rodham Clinton Last ned Forfatter: Hillary Rodham Clinton ISBN: 9788202443856 Antall sider: 686 Format: PDF Filstørrelse: 23.53 Mb «Vi må alle ta tøffe valg i livene våre»

Detaljer

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE John Einbu INNHOLD Forord 1. Innledning 2. Psykologisk perspektiv Tro kontra virkelighet Holdninger til uforklarlige fenomener Tendensen til å underkaste seg autoriteter Holdninger

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

Barn og unge sin stemme og medvirkning i barnehage og skole. Thomas Nordahl 12.03.13

Barn og unge sin stemme og medvirkning i barnehage og skole. Thomas Nordahl 12.03.13 Barn og unge sin stemme og medvirkning i barnehage og skole Thomas Nordahl 12.03.13 Innhold Forståelse av barn og unge som handlende, meningsdannende og lærende aktører i eget liv Fire avgjørende spørsmål

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK Vitenskap Å finne ut noe om mennesket og verden Krever undersøkelser, bevis og begrunnelser= bygger ikke på tro Transportmidler, medisin, telefoner, datamaskiner,

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat-ID: 2032 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 spørsmål om bruk

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Fredsnasjon og USA-alliert

Fredsnasjon og USA-alliert Forord Fredsnasjon og USA-alliert Når Norge markerer 100 år med selvstendighet 7. juni, markerer vi også 100 år med egen utenrikspolitikk. Riktignok argumenterer Iver B. Neumann i en artikkel i dette dobbeltnummeret,

Detaljer

USA: Donald Trump nye presidenten

USA: Donald Trump nye presidenten Number 1 USA: Donald Trump nye presidenten Nok en overraskelse for markedet og en beskjed fra «folket» til «makta» Brexit var akkurat samme sak: Forventningene var at «folket tok til fornuften» og stemte

Detaljer

Dagens Tema: Ekstrem Synlighet

Dagens Tema: Ekstrem Synlighet Overskrift 06.06.10 Sverre Bech-Sjøthun Senior rådgiver i Reaktor Sastre AS Spesialisering innen internettstrategi, søk & sosiale medier Over 9 års nasjonal og internasjonal erfaring Vinner av Gulltaggen

Detaljer

Historie tre tekster til ettertanke

Historie tre tekster til ettertanke Bokanmeldelse Øivind Larsen Historie tre tekster til ettertanke Michael 2013; 10: 453 7. Andresen A, Rosland S, Ryymin T, Skålevåg SA. Å gripe fortida Innføring i historisk forståing og metode. Oslo: Det

Detaljer

Last ned Taler som forandret verden. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Taler som forandret verden Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Taler som forandret verden. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Taler som forandret verden Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Taler som forandret verden Last ned ISBN: 9788275473668 Antall sider: 270 Format: PDF Filstørrelse: 22.78 Mb Boken består av de viktigste talene til store ledere gjennom verdenshistorien, blant

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Likestilling, levekår og religiøsitet på Agder: Hvordan bringe debatten videre? May-Linda Magnussen, Agderforskning

Likestilling, levekår og religiøsitet på Agder: Hvordan bringe debatten videre? May-Linda Magnussen, Agderforskning Likestilling, levekår og religiøsitet på Agder: Hvordan bringe debatten videre? May-Linda Magnussen, Agderforskning Hva krever den fremtidige debatten av forskere, politikere, mediefolk og andre regionale

Detaljer

Last ned USA - Howard Zinn. Last ned. Last ned e-bok ny norsk USA Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned USA - Howard Zinn. Last ned. Last ned e-bok ny norsk USA Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned USA - Howard Zinn Last ned Forfatter: Howard Zinn ISBN: 9788249504756 Antall sider: 776 Format: PDF Filstørrelse: 11.59 Mb Boka forteller hvordan USA ble formet, fra Christofer Columbus' ankomst

Detaljer

Last ned Den amerikanske borgerkrigen - Ole O. Moen. Last ned

Last ned Den amerikanske borgerkrigen - Ole O. Moen. Last ned Last ned Den amerikanske borgerkrigen - Ole O. Moen Last ned Forfatter: Ole O. Moen ISBN: 9788292870617 Antall sider: 416 Format: PDF Filstørrelse: 18.04 Mb For litt over 150 år siden - 12. april 1861

Detaljer

Om muntlig eksamen i historie

Om muntlig eksamen i historie Om muntlig eksamen i historie Gyldendal, 15.05.2014 Karsten Korbøl Hartvig Nissen skole og HIFO (Fritt ord) Konsulent for Eksamensnemnda for Historie og filosofi Nasjonale retningslinjer for muntlig eksamen

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo

Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo Kultur- og merkeplattform for Kunsthøgskolen i Oslo De beste virksomheter i verden har tydelige svar på livets store spørsmål. De fleste andre har rikelig med svar på livets små spørsmål, men ikke på de

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Last ned Krig og fred i det lange 20. århundre. Last ned

Last ned Krig og fred i det lange 20. århundre. Last ned Last ned Krig og fred i det lange 20. århundre Last ned ISBN: 9788202431914 Antall sider: 395 Format: PDF Filstørrelse: 18.09 Mb Tysklands samling i 1871 utfordret den etablerte verdensordenen, med to

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Politikk, individ og samfunn

Politikk, individ og samfunn Politikk, individ og samfunn Sosiologi og sosialantropologi Hvorfor velge Sosiologi og sosialantropologi? Sosiologi og sosialantropologi er et engasjerende fag. For eksempel bruker du dine egne livserfaringer

Detaljer

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD!

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Et kristent svar på Det ondes problem Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Utgangspunktet i den kristne tro er at Gud er en levende og personlig

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Last ned Mitt liv - Bill Clinton. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Mitt liv Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Mitt liv - Bill Clinton. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Mitt liv Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Mitt liv - Bill Clinton Last ned Forfatter: Bill Clinton ISBN: 9788249601882 Antall sider: 953 Format: PDF Filstørrelse: 24.17 Mb USAs forrige president, Bill Clinton, forteller om sitt liv, helt

Detaljer

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd. Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2006

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd. Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2006 Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2006... 4 Elevsamtaler

Detaljer

Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik

Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik Oppsummert av Birger Laugsand, vår 2005 Liberal International Relations (IR) teori bygger på innsikten om staters

Detaljer

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV

FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV FRA STYKKEVIS OG DELT SKOLEN I ET SYSTEMPERSPEKTIV SKOLEN SOM SYSTEM SKOLEN SOM SOSIO-TEKNISK SYSTEM SKOLEN SOM PRODUKSJONSSYSTEM BESTÅENDE AV DELER SOM ER GJENSIDIG AVHENGIGE DELENE UTGJØR EN HELHET SKOLEN

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Mobilisering av kompetanse i hverdagen hver dag

Mobilisering av kompetanse i hverdagen hver dag Mobilisering av kompetanse i hverdagen hver dag STIKLESTAD DEN 15.10.15 Et forsøk på Hverdagsinnovasjon En modell som er noe nytt, men fortsatt usikker på om den er nyttig. Den er i allefall ikke nyttiggjort.

Detaljer

Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall

Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall Begrensninger for norsk utenrikspolitikk under den kalde krigen: Avhengig av godt forhold til

Detaljer

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor.

Siggerud. Nede har vi 5-7 klasse og oppe har vi 8-10, rettere sagt ungdomskolen. Oppe har vi lærerværelse og rektors kontor. Siggerud Vi fikk Siggerud skole i 2012 og nå er vi i 2014 så da er den to år gammel. Vi har 2 forskjellige skoler, en fra 1-4 og en fra 5-10. Det er to forskjellige etasjer en fra 5-7 og en fra 8-10. Nede

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre.

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. 12 alternativer til kjefting Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. Hege Kristin Fosser Pedersen hege.pedersen@hm-media.no 29.03.2011, kl. 07:00 12 positive foreldreråd:

Detaljer

Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37

Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37 Langfredag 2016: Mark 14,26-15,37 Vi har lyttet oss gjennom Jesu lidelseshistorie. Vi har hørt den før, på samme måte som nyhetssendingene fra Brussel stadig har repetert seg de siste dagene. Når voldsomme

Detaljer

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter De kan oppleve forskjellige forventninger - hjemme og ute Når de er minst mulig norsk blir de ofte mer godtatt i minoritetsmiljøet Når de er

Detaljer

Julehilsen fra lifemastering AS

Julehilsen fra lifemastering AS Julehilsen fra lifemastering AS Jeg vil hedre julen i mitt hjerte, og prøve å gjøre det hele året. Charles Dickens Vi ønsker deg en deilig og avslappende jul med varme ønsker om et særdeles vakkert år

Detaljer

Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist. Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer

Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist. Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist Det du ser Det du hører Måten å være på, skikker, uttrykksmåter, mat, språk, musikk, feiringer Det som ikke synes Verdier, holdninger, religiøs

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

Boreanytt Uke 22. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN

Boreanytt Uke 22. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN Boreanytt Uke 22 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har en score på 1,2. Markedet har steget noe, og i USA er det veldig få som er

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

LP-modellen og barns læring og utvikling. Professor Thomas Nordahl Randers 05.08.08.

LP-modellen og barns læring og utvikling. Professor Thomas Nordahl Randers 05.08.08. LP-modellen og barns læring og utvikling Professor Thomas Nordahl Randers 05.08.08. Barns læring og utvikling Læring og utvikling foregår i et miljø og i en interaksjon mellom barn, voksne og et innhold/lærestoff.

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Eirik Sivertsen Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Takk for invitasjonen til å delta på dette seminaret i Alta og til å snakke om urfolkenes rolle i det arktiske samarbeidet. Jeg vil innledningsvis si

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Kommunikasjon for Orkland

Kommunikasjon for Orkland Kommunikasjon for Orkland Rådmannskollegiet Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord Mars 2017 1 Kortfattet sammendrag Når flere kommuner skal slås sammen til èn er informasjonsbehovet stort. Evaluering av

Detaljer

til minne om JSJ og RE

til minne om JSJ og RE til minne om JSJ og RE BUDDHISTISK ANARKISME 1 av Gary Snyder (1961 2 /1969) Buddhismen sier at universet og alle dets beboere befinner seg i en uforanderlig tilstand av komplett visdom, kjærlighet og

Detaljer

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002»

«Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Internasjonal politikk 61 [2] 2003: 235-240 ISSN 0020-577X Debatt 235 Kommentar «Norge i FNs sikkerhetsråd 2001 2002» Stein Tønnesson direktør, Institutt for fredsforskning (PRIO) Hvorfor mislyktes Norge

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage Godt Nyttår til dere! Vi har gått inn i 2016 med sol og godt vær, og håper at vi skal få mange solskinnsdager fremover. Vi på Valseverket gleder oss til

Detaljer

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål En filosofisk kjærlighetshistorie 2: den jødisk/kristne tradisjonen Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål 1 Fra sist: kjærlighet er det som binder mennesker og verden

Detaljer

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 4 Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av sykehus.

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 4 Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av sykehus. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo 21.01.2013 Endringer i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 4 Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av sykehus. Høringsinnspill

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Last ned USA på 200 sider - Frank Aarebrot. Last ned. Last ned e-bok ny norsk USA på 200 sider Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned USA på 200 sider - Frank Aarebrot. Last ned. Last ned e-bok ny norsk USA på 200 sider Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned USA på 200 sider - Frank Aarebrot Last ned Forfatter: Frank Aarebrot ISBN: 9788248921431 Antall sider: 205 Format: PDF Filstørrelse: 29.22 Mb "USA på 200 sider" er en medrivende fortelling om

Detaljer

3...og hvorfor noen ikke blir det

3...og hvorfor noen ikke blir det 3...og hvorfor noen ikke blir det 3...og hvorfor noen ikke blir det Hva skal til for å få kvinnelige journalister til å søke lederstillinger? Hva motiverer og hva demotiverer? Også denne gangen har vi

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE 1 MÅL: Salhus barnehage skal være et sted fritt for mobbing. Et sted hvor man skal lære seg å forholde seg til andre mennesker på en god måte. Hva er mobbing?

Detaljer

Kjære lesere! Norges Bank inngår kreditt-avtale med Federal Reserve

Kjære lesere! Norges Bank inngår kreditt-avtale med Federal Reserve Kjære lesere! Vi ber dere innstendig om å ta del i de videodokumentarene vi her har lagt ut, og som belyser hva vi er vitne til i dag, nemlig et økonomisk «krakk» som ligger an til å bli verre enn «krakket»

Detaljer

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen?

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Avslutningskonferansen for IMER-programmet Ottar Hellevik Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Økonomisk, kulturell og religiøs innvandrerskepsis. Konsekvensen av økt innvandring for holdningene.

Detaljer

Kommer jeg videre i livet og blir jeg helhetlig behandlet? Toril Heggen Munk Norges Handikapforbund Innlandet

Kommer jeg videre i livet og blir jeg helhetlig behandlet? Toril Heggen Munk Norges Handikapforbund Innlandet Kommer jeg videre i livet og blir jeg helhetlig behandlet? Toril Heggen Munk Norges Handikapforbund Innlandet Pez Octavio Nobels Fredspris i 1990 Toril Heggen Munk Paz Octavio Nobels litteraturpris 1990

Detaljer

IFS Innsikt. Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi. Svein Melby

IFS Innsikt. Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi. Svein Melby Institutt for forsvarsstudier Norwegian Institute for Defence Studies Juni 2010 IFS Innsikt Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi Svein Melby Institutt for forsvarsstudier og IFS Innsikt

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

Verdiseminar KD 21.5.2012

Verdiseminar KD 21.5.2012 Verdiseminar KD 21.5.2012 Denne presentasjonen Rammer inn data og resultater fra ICCS-studien meget kortfattet Viser og relaterer noen verdidata demokratiske verdier Viser og relater noen holdningsdata

Detaljer

Har Bergen flyskrekk? Hvorfor er det så vanskelig for Bergen å fly?

Har Bergen flyskrekk? Hvorfor er det så vanskelig for Bergen å fly? Har Bergen flyskrekk? Hvorfor er det så vanskelig for Bergen å fly? Bergen Bergensområdet flyr ikke Det er frustrerende for alle dem som ser at flymulighetene er til stede Hvorfor flyr vi ikke? Vi er blitt

Detaljer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer 2007 - Gullet kom hem Suksessfaktorer Når forandringens vind blåser, setter noen opp levegger. Andre bygger vindmøller. 70 000 hyller Brann på festplassen Alt vi gjør som og sier som ledere, medarbeidere

Detaljer

Bokloven og forskningen

Bokloven og forskningen Bokloven og forskningen Knut Løyland, Telemarksforsking Foredrag på Kulturrikets tilstand, Oslo den 30.10 2013 I forbindelse med den rød-grønne regjeringens ønske om å innføre enn boklov, ville den i forkant

Detaljer

Muntlig eksamen i historie

Muntlig eksamen i historie Muntlig eksamen i historie I læreplanen i historie fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram heter det om eksamen for elevene: Årstrinn Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Vg3 påbygging til

Detaljer

FLERSPRÅKLIG UTVIKLING OG HOLDINGSSKAPENDE ARBEID. 11.September 2013 ALTA

FLERSPRÅKLIG UTVIKLING OG HOLDINGSSKAPENDE ARBEID. 11.September 2013 ALTA FLERSPRÅKLIG UTVIKLING OG HOLDINGSSKAPENDE ARBEID 11.September 2013 ALTA LOMAKKA BARNEHAGE I VADSØ LOMAKKA BARNEHAGE 4 avdelings barnehage med 56 plasser Lomakka barnehage åpnet i 1996 Vi har tatt imot

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer