Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll styremøte Landbruk Nordvest"

Transkript

1 Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: Org.nr:NO MVA E-post tenester: Telefax Bankgiro nr: Sunndalsøra 3. desember 2013 Protokoll styremøte Landbruk Nordvest På Hotel Alexandra, Molde, kl kl Til stades Ivar Aae, Maud Grøtta, Morten Feiring, Hegelin Waldal, Grete Misfjord, Wenche Ytterli, Knut Strand og Odd Harald Solheim. Tilsette: Marit Bjerkeset, Audhild Tundal, Jon G. Lied, og Ivar Bakken. Saker: 55/13 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat frå siste styremøte Vedtak: Styret godkjete innkalling, dagsorden og protokoll frå siste styremøte 56/13 Strategidokument Styret signerte strategidokument for Landbruk Nordvest SA /13 Evaluering av styret og årsplan for styret 2014 Styret evaluerte seg sjølv og arbeidet som blir gjort. Det vart laga eit dokument som viser resultatet av evalueringa. Dette er med som vedlegg 1 til styreprotokollen. 58/13 Lønn dagleg leiar. Vedtak: Ny lønn for dagleg leiar med verknad frå 1. mai 2013 er kr /13 Rekneskap pr Marit gjekk gjennom regnskapet. Diskuterte AFP. Styret støttar arbeidet med å sikre AFP-en til dei kontortilsette trass i at mindre enn 10 % av totalt tal tilsette er organiserte. Jon Geirmund gjekk gjennom venta inntekter på prosjekt og liknande for rådgivingsavdelinga. Regnskapet syner tal som kan tyde på at vi ikkje når budsjettert totalresultat. Det ser ut til at resultatet kan bli +/ kr. Kontoradresse: Avd Molde Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Volda Hovsvegen 25 Boks 2023 Felleskjøpet Boks 123 Boks Sunndalsøra 6402 Molde 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6101 Volda

2 Styret ber om at ein er nøye med å halde kontroll på kostnadane og med å få fakturert for alle utførte oppdrag. Vedtak: Styret tok rekneskapen til vitande. 60/13 Budsjett 2014 (Drøftingssak) Styreleiaren innleia om budsjettarbeidet. I diskusjonen vart det lagt vekt på: Inntektssida til rådgivingsavdelinga kan vera svak på grunn av at det p.t. er relativt små sikre prosjektinntekter. Det kan bli behov for å sjå på ein eventuell kontingentauke. Det kom innspel på at vi bør gjera det meir attraktivt å lønne gjennom LNV for folk som lønnar ut mykje sjølve. Kan det vera aktuelt å innføre lågare pris for utlønning over kr pr. år. Dette må sjåast opp mot at dei som har familieavløysing er med og subsidierer sjukelønn i karensperioden og pensjon for dei som har fulltidstilsette. Styret signalisrte til administrasjonen sitt vidare arbeid med budsjettet at resultatkravmålet i strategidokumentet på 0,5 tilseier at overskotet bør vera kr. Styret vil ha eit endeleg budsjettforslag til neste styremøte. Kl tysdag 3. desember Felles sesjon for styre og tilsette som blir avslutta med lunsj kl /13 Profilering LNV i møte med bonden. (profilering) På garden, i telefon og skriftlig. Korleis opptrer vi? Kva er vi? Korleis blir vi oppfatta? Er vi døropnarar for andre i LNV? Amfi Kreativ har kome med forslag om korleis Landbruk Nordvest best kan nytte eller kombinere NLR og NLT sine logoar med meir til å få til ei god profilering av Landbruk Nordvest samtidig som vi kan dra nytte av varemerka til NLT og NLR. Frå diskusjonen: Styret ser at det kan vera ryddig med byggeklossane dersom ein skal operere med ei samling ev fleire logoar, men det blir for voldsamt. Diskuterte om vi heller bør satse på eigen logo utan å ta noko avgjerd om det. Diskuterte namngjevinga av avdelingane også utan å avgjere noko: o Norsk Landbruksrådgiving Nordvest 2

3 o Norske Landbrukstenester Nordvest o Norsk Landbruksrådgiving Landbruk Nordvest o Norske Landbrukstenester Landbruk Nordvest Vi kan for avdelingane satse på logoen og namnet til NLR og NLT og heller markere særpreg ver å bruke ei tydeleg farge på klede (t.d. jakke slik som NLR Viken har gjort). 62/13 Gruppearbeid på handlingsplan (Drøftingssak) Styret arbeidde i grupper saman med tilsette med å evaluere 2013-handlingsplana med tanke på korleis vi vil ha plana for Notatar frå presentasjonen av resultatet av arbeidet i gruppene er med som vedlegg 2. 63/13 LHMS blir ein del av Norsk Landbruksrådgiving frå Orientering om prosessen med at NLR frå tek over LHMS. Det er tre tilsette i LHMS i Møre og Romsdal med kontorplassering i Østa, Molde og Surnadal. Desse vil første året vera formelt tilsette ved NLR medan Landbruk Nordvest må rekne med å vera sentral i den faglege gjennomføringa i Møre og Romsdal. Både sentrale og regionale arbeidsgrupper er i arbeid for å kome fram til korleis denne omorganiseringa skal gjennomførast. NLR har og sett ned eit strukturutval med mandat: «Hvilken organisasjonsform er best egnet for å løse de oppgaver NLR har i dag og står foran framover? Fordeling av arbeidsoppgaver mellom organisasjonene regionalt og sentralt» Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal, er medlem i strukturutvalet. Utvalet skal presentere forslag som skal initiere en diskusjon om struktur og organisering på NLR-årsmøtet i Plana er at 2014-årsmøtet legge opp prosessen fram mot at eventuelle forslag til vedtak om endringar i struktur og organisering av landbruksrådgivinga i Norge skal leggast fram for NLR-årsmøtet /13 4-årsbesøket (Drøftingssak) Jon Geirmund innleia. Medlemmane skal kvart 4. år fo tilbod om gjennomgang av drifta samtidig med at dei får ny gjødslingsplan og ei orientering om tilboda til Landbruk Nordvest. Kl Styresaker for berre styret 65/13 Vedtektsendring? 3

4 Saka vart ikkje prioritert. Administrasjonen vart bedne om å vurdere vedtektene før neste styremøte. 66/13 Planlegge medlemsmøterunden Tidlegare har styret bestemt at i medlemsmøtet for Fræna, Aukra, Sandøy skal Aukra og Sandøy spørjast om dei heller vil høyre til valområde saman med Molde. I sak 20/13 Oppsummerte styret medlemsmøta slik: Årsmøteutsending som møteleiar fungerte ikkje alle stadar da det ikkje var alle stadar denne kunne møte. Foredraget med presentasjon frå tenesteavdelinga må fornyast. Det er generelt for lite frammøte på medlemsmøta i høve til ressursane som blir lagt i desse møta. Styret er av den oppfatning at noko må gjerast. Da ei endring av dette som monnar vil krevje vedtektsendring, valte styret å arbeide vidare med denne saka mot neste årsmøte. Det var og nemnt at ein kunne be årsmøtet om ei prøveordning for neste år utan at styret gjekk nærare inn på kva denne skulle innebere. Styret diskuterte korleis medlemsmøta kan bli meir populære og kom fram til med dette: Vi fortset med medlemsmøte før årsmøtet. Møtet må vera etter vinterferien (m.a. for å kunne legge fram sikre tal). Vi må prioritere opp faginnslaget til rådgivarane til å vera det som skal trekkje folk. Vi rullerer rådgivarane geografisk frå år til år, og brukar dei på det den enkelte av dei er gode på. Vi satsar på meir spissa tema som kan vera ulikt frå rådgivar til rådgivar. Marknadsfør rådgivarane og den enkelte sitt tema. Lat rådgivarane sjølve få foreslå møte (geografiske område) der dei kan vera interessante og kan lukkast. Utfordre Bjørn Steinar om å ta ein runde i fjøs, planlagt av oss, som er ferdige siste 2 år: o Ta bilete o Få tilbakemelding på kva som er: Bra Mindre bra o Samanlikne kalkyle med faktisk kostnad Vedtak: 4

5 Administrasjonen tek med seg signala frå styret og startar arbeidet med å førebu medlemsmøterunden framføre årsmøtet. 67/13 Møteplan for styret. Styremøte Månadsskiftet jan/feb Månadsskiftet feb/mars Årsmøte onsdag 9. april eller torsdag 10. Medlemsmøterunde 10.3 til 21.3 Orienteringssaker: 1. Førespurnad frå valkomiteen i Norsk Landbruksrådgiving. 2. Orientering frå tenesteavdelinga 3. Orientering frå rådgivingsavdelinga.. 4. Arbeidsmiljøutval 5. Frå haustsamlinga NLT 6. Frå kursveka NLR med regionalt møte 7. Fagprosjekta i Rammetilskotet 8. Avtalepartane og dermed Norsk Landbruksrådgiving brukar no meir av rammetilskotet til å målrette aktiviteten til Landbruksrådgivinga meir i den retninga som avtalepartane har tru på og ikkje minst for å auke den faglege aktiviteten mot medlemmane. Dette er delt i: a. Agronomi b. Grønt c. Publisering / forsøk d. Subsidiering av innleie av spisskompetanse 9. Regionalt møte for NLR i Midt-Norge på Skjetlein 12. desember. 10. Orientering om idémøte om framtidig fagsenter ved Gjermundnes vidaregåande skule 11. Vi vil lage eit infobrev/julebrev til tillitsvalte/tilsette der vi m.a. kan be om tilbakemelding på korleis vi kan forbetre medlemsmøta Referent: Ivar Bakken 5

6 Vedlegg 1 til styreprotokoll Styreevaluering for Landbruk Nordvest 1. Føresetnadar og mål a. Styret arbeider for at medlemmane medlemane får dei tenestene dei etterspør. b. Styret er eit kontrollorgan som kvalitetssikrar at LNV har forsvarleg drift. c. Gjennom ny strategiplan meinar styret at mål og føresetnadar er på plass. 2. Forholdet mellom styret og medlemmane Medlemmane forventar at: a. organisasjonen fungerer bra. b. det er ein viss kommunikasjon mellom styret og medlemmane. c. styret er med og styrer forsøksverksemda og det faglege arbeidet. d. årsmøteutsendingane må få den informasjonen dei treng. Kva er status og korleis ser økonomien ut. e. LNV må auke aktiviteten på nettsidene sine. Det må heile tida leggast ut aktuelt stoff der. Er styret representative for medlemmenes interesser? 3. Styrets oppgåver Kor godt løyser styret strategioppgåvene? Blir organiseringa av oppgåvene løyst slik at strategiane blir sett i verk godt nok/følgt opp bra nok? Har styret vært dyktig til å evaluere eige arbeid? 4. Styrets instruks Har styrets oppgåver vært godt nok diskutert og forstått? Kor viktig er det å ha ein formell styreinstruks? 5. Planlegging og tal møte Har vi en tilfredsstillande planlegging av arbeidet vårt? Er vi effektive i vår måte å arbeide på? Har vi et tilstrekkelig tal møte? Er lengde på møta slik ein bør forvente? 6. Møtestruktur og arbeidsform Fungerer møta slik dei bør gjera etter meininga di? Blir dei viktige sakene prioritert godt nok? 7. Styrepapira Korleis er kvaliteten på besluttingsunderlaget til styret? Får vi styrepapira tilsendt i god tid? 8.Styret si saksbehandling og vedtak Behandlar vi styresakene på ein tilfredsstillande og forsvarleg måte? Speglar vedtaka som styret gjer konklusjonane av diskusjonar i styret på en passande måte? 9. Styreprotokoll Korleis vurderer du kvaliteten på styreprotokollen? 10. Oppfølging/gjennomføring av vedtak Er du fornøyd med oppfølginga og gjennomføringa av styrets vedtak?

7 11. Fullstendighet i saker Behandlar styret dei sakene du forventa eller er det saker som manglar eller kunne vore kutta ut? 12. Styrets kommunikasjonsform Er den grunnleggjade fellesfølelsen tilstade slik at vi har en god gruppekommunikasjon Har vi den nødvendige openheita og tilliten til kvarandre? Har vi tilstrekkeleg takhøgd er det lov å tenkje høgt? 13. Styrets leiar Kor bra fungerer styreleiaren i å få til et godt samarbeid mellom medlemmer, administrasjon og styret? Er han/hun tonegivande og flink til å få saker vedtatt i rett tid? 15. Egen rolle i styret På kva måte opplever du at du sjølv bidrar? Kva oppfattar du som ditt eige ansvar og som utanfor ditt ansvarsområde? Kor ligger din lojalitet?

8 Landbruk Nordvest SA Hovsvegen 25, 6600 Sunndalsøra Vedlegg 2 til styreprotokoll E-post rådgiving: Org.nr:NO MVA E-post tenester: Telefax Bankgiro nr: Vedlegg til sak 62/13 Gruppearbeid for å gje innspel til Handlingsplan 2014 Styret arbeidde i grupper saman med tilsette med å evaluere 2013-handlingsplana med tanke på korleis vi vil ha plana for Gruppe D:Richard, Marit, Tore, Sivert, Ivar B., Wenche: Handlingsplan bør: Gå heilt ned på individnivå Beskrive kven som har ansvar for dei ulike oppgåvene ha tidsfristar ha mål som er målbare ha prioriteringar sjåast i samanheng med budsjett vera klar ved årsskiftet, dvs. at ein bør starte arbeidet mykje tidlegare Ein del punkt i 2013-plana er retningsliner som gjeld frå år til år Gruppe C: Bjørn Steinar, Sverre, Gerd, Audhild, Odd Harald, Hegelin Innspel til 2013-plana: 10 artiklar for kvar tilsett på heimeside er for håra (under alle tilsette) Det står to stadar at LNV skal arrangere eit avløysarkurs i året (tenester) Meir enn 20 dreneringsplaner i 2014 (rådgiving) Må ha mål om dreneringskurs (rådgiving) Mål om å rekruttere fleire medlemmar (alle tilsette) Bør beskrive fleire meir spissa og målbare oppgåver og markere tydelegare prioritet. Gruppe B: Selma, Maud, Aksel, Oddbjørn, Ivar Aa, Knut Forslag til forbetringar i høve til 2013-plana Bra nok form på plana men ho ber meir preg av å vera ei ønskeliste enn ei handlingsplan. Må ha meir konkrete planar for arbeidet med heimeside og ringreven Viktig å skilje det som gjentek seg frå år til år frå det som skal skje berre ein gong. Nyttig sjekkliste, men er først og fremst ein reiskap for leiinga som må brytast ned til individuelle planer. Lurt med talfesting for å tvinge fram fokus. Viktig å sette i system kompetanseheving for avløysarar. Kontoradresse: Avd Molde Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Volda Hovsvegen 25 Boks 2023 Felleskjøpet Boks 123 Boks Sunndalsøra 6402 Molde 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6101 Volda

9 Gruppe A: Morten, Ingvild, Jon K, Gunn Randi, Jon G, Grete. LNV-handlingsplana er mykje godt arbeid. Inneheld ein del vel håra mål. Er eti godt arbeidsreiskap som må fram oftare. 2

10 Landbruk Nordvest Vedlegg 3 Regnskap pr 28. november 2013 Inntekter - (minus) er positive tal og omvendt Tenester Tenesteadm. Rådgiving Bygg Admini-strasjon Sum LNV regnskap Inntekter Budsjett Salgsinntekter (arb.klede, annonser, kursavgift,..) Salg av landbr.vikar Påslag Salgsinntekter arbeidskraft Offentlege tilskot over Jordbruksavtalen Kommunale tilskot og SLF- tilskot Prosjekttilskot, ferie og sjukdom m.m Leigeinntekter Medlemsinntekter; kontingentar og gåver Medlemsinntekter; tenester og konsulentoppdrag Feltgodtgjersle / eksterne oppdrag Andre inntekter Sum driftsinntekter Sum driftsinntekter, Tenesteavdeling

11 Kostnadar Tenester Tenesteadm. Rådgiving Bygg Admini-strasjon Sum LNV regnskap Kostnadar Budsjett Innkjøp av materialer og varer Rådgiving Varekostnad Lønn avløysing Sjukelønn avløysasar Lønn landbruksvikar Lønn kontor Feriepengar Lønn til andre tilsette Fordelar i arbeidsforhold Styret Arbeidsgjevaravgift Offentlege tilskot vedr. arbeidskraft Offentlege refusjonar vedr. arbeidskraft Andre personalkostnadar Personalkostnad Av- og nedskrivingar Frakt og transportkostnadar Kostnadar lokale Leige/leasing av maskiner, inventar og liknande Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjonar og vedlikehald Framande tenester Kontorkostnad, trykksaker og liknande Telefon og porto m.v Driftskostnad, av- og nedskr Kostnadar transportmidler Kostnader og godtgjersler for reiser, diett, bil m.v Salgs-, reklame- og representasjonskostnadar Kontingentar og gåver Forsikringa, garantikostnadar Andre kostnader Tap og liknande Fordeling av stab og regnskap ######## Sum andre driftskostnadar ######## Sum kostnadar Sum tenester Driftsresultat Sum tenester Finansinntekter /-kostnadar 44 Renteinntekt Rentekostnad leverandører/kunder Annan finanskostnad Resultat av finansinntekter /-kostnadar Ordinært resultat før skatt Sum tenester

12 Saldoliste med revidert budsjett 2013 Tenester Rådgiving + økonomi Bygning Administrasjon Totalt T13 T12 TA13 TA12 R13 R12 B13 B12 A13 A12 SUM 13 Budsj SUM 12 Avdeling kto. kto tekst T= tenesteavdelinga, R= rådgivingsavdelinga o.s.v. og 12 = 2012 og 13 = 2013 Driftsinntekter 3000 Salgsinntekt handelsvarer, høy sats (klauvskjeærar) Salgsinntekter 3001 Salgsinntekt arbeidstøy Landbruksvikar 3002 Salgsinntekt adm., honorar Salgsinntekt lønn beredskapsavløser Salg av landbr.vikar Påslag 3023 Påslag Salgsinntekt arbeidskraft 5 Offentlege tilskot over Jordbruksavtalen 6 Kommunale tilskot og SLF tilskot Salgsinntekt andre oppdrag Salgsinntekt påslag Salgsinntekt handelsvarer Annonser (avg.pl) Ringreven Annonser u/mva Salgsint, tenester, lav sats Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri Salgsinntekt handelsvarer, u/avg.omr Kursinntekter Tilskudd NLR, RAMMETILSKUDD Særtilskudd Tilskudd ferie/fritid Tilsk ferie/fritid godskr medlem Tilskudd sykdom (motkonto) Kurstilskot BSF Tilsk sykdom godskr medlem Andre off tilskot Tilskudd SLF Adm lbr.vikar Kommunale tilskot BU-midler Informasjonsmillar Fylket Prosjekttilskot 3490 Andre tilskot Andre prosjekttilskot Salsinntekt Leieinntekter Leigeinntekter 3620 Andre leieinntekter Medlemsinntekter kontingentar og gåver 10 Medlemsinntekter; tenester og konsulentoppdrag 11 Feltgodtgjersle / eksterne oppdrag 3628 Funksjonstest Grunnkontingent Kontingent grovfor/korn Kontingenttak 4500 kr Kontingent potet Kontingent grønnsaker Kontingent frukt/bær Arealkontingent korn Rabatt kontingent Støttekontingent Jordprøve, Gjødslingsplan/miljøplan Fagtur medlemmar 3780 Konsulentoppdrag medlemmar Salgssum Anleggsmidlar Feltgodtgjersle Feltgodtgjersle Side

13 Tenester Rådgiving + økonomi Bygning Administrasjon Totalt 11 Feltgodtgjersle / eksterne oppdrag 12 Andre inntekter Avdeling T13 T12 TA13 TA12 R13 R12 B13 B12 A13 A12 SUM 13 Budsj SUM konsulentoppdrag eksternt Ringreven setting Økologisk Landbruk, bladet Annen driftsrelatert inntekt (ma gebyr) Egenfinansiering prosjekt o.a Egenfinansiering mottkonto Arbeidspakke Arbeidspakke Arbeidspakke Arbeidspakke Arbeidspakke Arbeidspakke Refusjon driftsutg. lav sats Refusjon av driftsutgifter annen driftsrelatert inntekt Øreavrunding v fakturering Sum driftsinntekter Innkjøp av materialer og varer 4001 Innkjøp av varer for videresalg forsøksmateriell Økologisk landbruk til medl Funksjonstest analyser og frakt Andre varekostnadar vidaresalg Innkjøp varer videresalg Innkj.arb,tøy,videresalg.høg sats Kjøp komm landbr vikar Beholdningsendring Fremmedytelse og underentreprise Fagmøte / markdagar Rådgiving 4520 KURSUTGIFTER Rådgjevingsmateriell Trykking av utsendelse Annen periodisering Sum Varekostnadar Lønn avløysing 5000 Lønn avløysarar, ferie og fritid Sjukelønn avløysarar 5001 Lønn ansatte ved sykdom Lønn kontoransatte Lønn til kontortilsette 5003 Lønn kontoransatte ved sjukdom Lønn landbruksvikar 5004 Lønn landbruksvikar Godtgjersle styret Lønn Klauvskjærar Overtid avløysarar Lønn ansatte grøn omsorg Bonus Feriepengar 5092 Feriepengar Lønn til andre tilsette 5100 Lønn til andre Fri bil Fri bustad netolønn m/avg Motkonto fri bustad m/avg Fri telefon og bil Side 2

14 Tenester Rådgiving + økonomi Bygning Administrasjon Totalt 21 Fordelar i arbeidsforhold Avdeling T13 T12 TA13 TA12 R13 R12 B13 B12 A13 A12 SUM 13 Budsj SUM Forsikringer i arbeidsforhold (motkonto) Fordel i arbeidsforhold(motkonto) Motkonto gruppe motkonto bil Motkonto forsikringer motkonto for gruppe Styret 5330 Godtgj styre og bedriftsforsaml Godtgjørelse styre Sunndalspotet Arbeidsgiveravg Arbeidsgjevaravgift 5405 Arb.g.avgift påløpt feriepeng Innberetn pl pensj.kostn, aga pliktig Offentlege tilskot vedr. arbeidskraft 5710 Lønnstilskot frå arbeidskont Offentlege refusjonar vedr. arbeidskraft 26 Andre personalkostnadar 27 Av- og nedskrivingar 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse Refusjon av sjukepengar Ref sykepenger, lagets drift Ref sykepenger Gåver til tilsette Overtidsmat Yrkesskadeforsikring Reiseforsikring Ulykkesforsikring Gruppelivsforsikring/LO/NHO/ OTP LO/NHO (O&U+sluttvederlag) LO/NHO-ordningen AFP Egenandel AFP Pensjonsforsikriing Adm gebyr pensjonsforsikr Utjamning prem. pensjonsf Helseforsikring Annsattes pensjonstrekk Gaver ansatte Bedriftshelseteneste Annen personalkostnad Sum personalkostnadar Avskriving maskiner og inv.(1) Avskriving maskiner og inv. (1) Frakt- og transportkostnadar 6110 Frakt og transp.kostn vedr salg Leige av lokale Kostnadar lokale 6340 Lys, varme, reinhald, renovasjon Andre kostnadar lokaler leie av maskiner Leige/leasing av maskiner, inventar og liknande 31 Verktøy, inventar og driftsmaterialer 32 Reparasjonar og vedlikehald 6420 Leie av datasystem leie av kontormaskiner Leie av transportmidler/ maskiner Andre leiekostnadar Verktøy / forsøksutstyr PROGRAMVARE Inventar Driftsmaterialer ma til forsøk Datautstyr programvare anskaffelse programvare årlig vedliekhold Rekvisita Arbeidsklede og verneutstyr Anna driftsmateriell Rep og vedlikehald utstyr Rep og vedlikehald data Rep og vedlikehald av anna Side

15 Tenester Rådgiving + økonomi Bygning Administrasjon Totalt Avdeling T13 T12 TA13 TA12 R13 R12 B13 B12 A13 A12 SUM 13 Budsj SUM Revisjonshonorar Andre framande tenester Framande tenester 6791 Egeninnsats prosjekt (arb.pk.1) Egeninnsats prosjekt motkonto Arbeidspakke Arbeidspakke Arbeidspakke Arbeidspakke Arbeidspakke Arbeidspakke Kontorrekvisita trykking/kopiering(inkl Ringreven) Kontorkostnad, 6840 Aviser / tidsskrift/ trykksaker og liknande 6850 Faglitteratur Møte, kurs, oppdatering 0.l. kontor. Tils Møter, kurs, oppdatering avløsere (7705) Andre kontorkostnader Telefon Mobiltelefon Telefon og porto m.v Datakommunikasjon Internett Porto(inkl Ringreven) Driftskostnad av- og nedskriving Kostnadar transportmidler 37 Kostnadar og godtgjersler for reiser, diett, bil m.v. 38 Salgs-, reklame- og representasjonskostnada r Drivstoff bilar trsp.midler Vedlikehald bil Forsikring / årsavgift bil Bilgodtgjørelse, oppg.pliktig Bilgodtgjering over 9000 km Bilgodtgjersle trekk og AGA-pl 0, Bilgodtgjersle avg.plikt Reisekostnadar oppg.pliktig Reisekostnad e rekn. Kont tils Reisekostnad, høg sats Kont tils persontransporttjeneste, lav sats Kont tils Diettkostn. oppg.pl Natttillegg Diettkostn. e rekning Stillingsannonsekostnader Annonsekostnadar Reklameartikler Messe- og utstillingskostn Representasjon Annan salgskostnad Kontingent, fradragsberettiget Kontingent, ikke fradragsberettiget Kontingentar og gåver 7420 Gåver Gaver, ikke fradr.ber Forsikringa, garantikostnadar 7500 Forsikringspremie, kontor/ adm FORSIKR MASKINER medarbeidermøter Kurs/møter/avløsere (sjå 6861) Kostn styremøte Møte arbeidsgruppe Fusjonskostnader Andre kostnader 7720 Kostn. årsmøte Årsmøte i NLR / NLT Bank- og kortgebyr Kredittkortprovisjoner Andre kostnadar Annen kostnad Tap og liknande 7800 Tap avgang driftsmidler Innkome på tidl. nedskrevne fordr Tap på fordringer Side

16 Tenester Rådgiving + økonomi Bygning Administrasjon Totalt 43 Fordeling av stab og regnskap Avdeling T13 T12 TA13 TA12 R13 R12 B13 B12 A13 A12 SUM 13 Budsj SUM Fordeling av stab korrigering Fordeling av rekneskap/porto Fordeling av stab Sum andre driftskostnadar Sum driftskostnadar og andre dr.kostn Sum driftskostnadar Driftsresultat Renteinntekt skattefri Renteinntekter Bankinnskudd Finansinntekter 8055 Renteinntekt kundefordringer Andre finansinntekter Rentekostnad ikkje Finanskostnadar 8150 Rentekostnadar bank rentekostn leverand/kunder Annan finanskostnad 8170 Andre finanskostnadar Feilkonto Sum finans Sum inntekter Sum kostnadar Resultat før skattekostnad Side 5

17 Aldersfordelt saldoliste pr Vedlegg 4 Nr. Saldo Ikke forfalt 0-30 dager dager dager Over 90 dager Ikke fordelt > > > > > > > >

18 Aldersfordelt saldoliste pr Vedlegg 4 Nr. Saldo Ikke forfalt 0-30 dager dager dager Over 90 dager Ikke fordelt

19 Aldersfordelt saldoliste pr Vedlegg 4 Nr. Saldo Ikke forfalt 0-30 dager dager dager Over 90 dager Ikke fordelt

20 Landbruk Nordvest Vedlegg 5 Budsjett 2014 Inntekter Tenester Tenesteadm. Admini-strasjon Sum LNV regnskap Inntekter Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Salgsinntekter (arb.klede, annonser, kursavgift,..) Salg av landbr.vikar Påslag Salgsinntekter arbeidskraft Offentlege tilskot over Jordbruksavtalen Kommunale tilskot og SLF- tilskot Prosjekttilskot, ferie og sjukdom m.m Leigeinntekter Medlemsinntekter; kontingentar og gåver Medlemsinntekter; tenester og konsulentoppdrag Feltgodtgjersle / eksterne oppdrag Andre inntekter Sum driftsinntekter Sum driftsinntekter, Tenesteavdeling

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 66 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 41 18 19 Bankgiro nr: 422.2.16347 Sunndalsøra 27.6.14

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 66 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 41 18 19 Bankgiro nr: 422.2.16347 Tingvoll 31. mars 214 Protokoll

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 401 18 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 23.5.14

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra

Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 401 18 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 18.2.14

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 4/2015 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde. Tid 20.8.2015, kl 10.00 15.00

Protokoll fra styremøte nr 4/2015 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde. Tid 20.8.2015, kl 10.00 15.00 Landbruk Nordvest SA Boks 2023, 6402 Molde E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tjenester: tenester@lr.no Telefax 401 18 09 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Protokoll fra styremøte

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 2/2016 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Styrerommet FK, Molde. Tid , kl

Protokoll fra styremøte nr 2/2016 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Styrerommet FK, Molde. Tid , kl Landbruk Nordvest SA Boks 2023, 6402 Molde E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tjenester: tenester@lr.no Telefax 401 18 09 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Protokoll fra styremøte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen Lie og Ola Mjølhus.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen Lie og Ola Mjølhus. Referat Frå Styremøte 26. og 27. mai, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf:

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: Stiftelsen Lions Førerhundskole 13.05.2013 14:50:50 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap 2010-2011 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 3 Regnskap -2011 Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter)

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Årsmøteprotokoll Landbruk Nordvest SA

Årsmøteprotokoll Landbruk Nordvest SA Landbruk Nordvest SA Postboks 2023, 6402 Molde Besøksadresse: Fannestrandsvn 63 E-post rådgiving: nordvest@nlr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@nlr.no Telefax 401 18 09 Bankgiro nr:

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 4/2016 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Styrerommet, FK Molde. Tid , kl

Protokoll fra styremøte nr 4/2016 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Styrerommet, FK Molde. Tid , kl Landbruk Nordvest SA Boks 2023, 6402 Molde E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tjenester: tenester@lr.no Telefax 401 18 09 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Protokoll fra styremøte

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2012

GEILO IL - BUDSJETT 2012 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 350 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Hånd- Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2012 styret rennet

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL. 6100 Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2012 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01 31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salsinntekter 1 921

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2)

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2) Referat Frå Styremøte 3.- 4. desember Thon Hotel Opera - Oslo -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen (kun dag 2) Frå adm: Frode Alfarnes,

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Halden Golf SA. Torsdag kl 18:00 Sted: Arbeidernes Fiske og Jegerforening

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Halden Golf SA. Torsdag kl 18:00 Sted: Arbeidernes Fiske og Jegerforening SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Halden Golf SA Torsdag 14.12.2017 kl 18:00 Sted: Arbeidernes Fiske og Jegerforening Agenda: 1. Velkommen 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent 4.

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Resultatregnskap Lærdal Golfklubb. Side 2 av 7. Tekst Valgt periode Hittil. I år I fjor I år I fjor % diff

Resultatregnskap Lærdal Golfklubb. Side 2 av 7. Tekst Valgt periode Hittil. I år I fjor I år I fjor % diff 2000325 - Lærdal Golfklubb Resultatregnskap Tekst Valgt periode Hittil I år I I år I diff Inntekter 823 695 778 175 823 695 778 175 6 Varekostnader 22 907 32 582 22 907 32 582-30 Personalkostnader 134

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

Styremøte 8-9. februar i Bergen

Styremøte 8-9. februar i Bergen Styremøte 8-9. februar i Bergen 01/06 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknad 02/06 liste til årsmøtet 2005. Årsmøte startar 31.03 kl. 13:00 og skal vera avslutta til lunsj 01.04. Det

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes

Referat. frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Referat frå styremøte 22.oktober på Rica Hell Hotel, Værnes Til stades: Harald Lie, Finn Egil Adolfsen, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby (for Bodil Mannsverk) Frå adm: Frode

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Referat. Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae.

Referat. Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae. Referat frå styremøte 29. april kl. 12:00 på hovudkontoret i Rosendal. Til stades: Forfall: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae. Bodil

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2014

GEILO IL - BUDSJETT 2014 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 501 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- WCT Free- Snow- All- Bord- 2014 styret rennet

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2015

GEILO IL - BUDSJETT 2015 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2015 styret rennet rittet

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 28.06.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer