Årsrapport Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Mars

2 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr Noter til regnskapet for Revisors beretning 10 Formålet med regionale verneombud 13 Fondsstyrets medlemmer 14 Byggebransjen rapport fra Fellesforbundet 17 Anleggsbransjen rapport frå Norsk Arbeidsmandsforbund 20 Avgiftspliktige virksomheter etter Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering 25 Oversikt over regionale verneombud Ordningen med regionale verneombud i byggeog anleggsbransjen har en over 30-årig historie og er i stadig utvikling. Fundamentet for ordningen er et godt fungerende 3-parts sam arbeid og ordningen finansieres ved at det kreves inn en avgift fra virksomhetene. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund har arbeidsgiveransvaret for sine regionale verneombud og Arbeidstilsynet har ansvaret for at ordningen har et velfungerende sekretariat. Økonomien i stiftelsen er svært solid. I 2013 ble derfor avgiften redusert fra 0,05 % av lønnskostnadene til 0,03 %. Minimumsavgiften er fremdeles kr 250. De regionale verneombudene er hver dag ute på bygg- og anleggsplasser rundt omkring i landet. De har et godt blikk for hvilke farer arbeidet er forbundet med, og er hver dag i dialog med bedriftene om hvordan risikoen kan reduseres. I 2013 ble det gjennomført over 6700 arbeidsplassbesøk. I tillegg bidrar de regionale verneombudene med kunnskapen sin på diverse kurs og samlinger. De siste årene har det vært for mange døds ulykker i anleggsbransjen. Unge og uten landske arbeidstakere er altfor hyppig representert i ulykkesstatistikken. De regionale verne ombudene rapporterer at det fremdeles er bedrifter som ikke har en fungerende bedriftshelse tjeneste og at bestemmelsene i byggherreforskriften ikke alltid er ivaretatt. Det er fremdeles mangler ved spise-/skiftebrakker og sanitærforhold, asbestsanering, ID-kort, stoffkartotek, ergonomiske forhold, usikrede grøfter, sikring for arbeid i høyden og farlige maskiner. Dette sett i sammen heng med ulykkesstatistikken for bransjene, viser nødvendigheten av at de regionale verne ombudene fortsetter med deres viktige arbeid. En godt fungerende RVO-ordning er avhengig av et godt og hensiktsmessig samarbeid med Arbeidstilsynet. Det er etablert samarbeidsavtaler i alle Arbeidstilsynets regioner, og det er gledelig å registrere at dette samarbeidet fungerer bra. Det dreier seg om opplæringsaktiviteter og møter hvor det gjensidig orienteres om planer og tiltak. Det må i denne sammenheng presiseres at samarbeidet er tuftet på at regionale verneombud og Arbeidstilsynet har ulike roller og dette legges til grunn for samarbeidet. Avslutningsvis vil jeg takke alle som i 2013 har bidratt til et konstruktivt samarbeid til beste for arbeidsmiljøet i bygge- og anleggsbransjen. En spesiell takk til regionale verneombud i Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Takk også til kollegaer i styret og til medarbeiderne i sekretariatet. Ørnulf Halmrast Leder av Fondsstyret RVO BA ÅRSRAPPORT

3 Styrets årsberetning Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggs bransjen har som formål å bidra til at sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Fondets grunnkapital er på kr (10 millioner kroner). Fondet er organisert som en privat stiftelse. Fondets virksomhet er regulert i to forskrifter, henholdsvis forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 3 og 14-2) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 5). Stiftelsen, som drives i Oslo, har ingen ansatte forurenser ikke det ytre miljøet og har heller ikke utslipp som skader dette er ikke skattepliktig tilstreber å følge likestillingsprinsippet ved oppnevning av nytt styre Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, hvorav to oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, to av arbeidsgivernes organisasjoner og ett av Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets representant er styrets leder. I 2013 var alle Fondsstyrets faste medlemmer menn. To av fire varamedlemmer er kvinner. Fondsstyret har i 2013 bestått av: Ørnulf Halmrast (styreleder), Heine Nilsen og Helge Haukeland (arbeidstakersiden) og Trond Johannesen og Roar Skjetne (arbeidsgiversiden). Fondsstyret har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene. Det er i 2013 gjennomført 6 styremøter der totalt 91 saker er behandlet. De fleste sakene har vært knyttet til spørsmål om drift av ordningen, avgifts innkrevingen og søknader om tilskudd til prosjekter og oppfølging av pågående prosjekter. Videre har arbeidet med å se på en videreutvikling av ordningen og implementering av en felles grafisk profil stått sentralt i flere styremøter. Fondsstyret har som policy at noe av fondets midler kan brukes til prosjekter, analyser og utredninger når dette skjer innenfor forskriftens rammer. Utbetaling av tilskudd til slike tiltak skjer i tråd med inngåtte prosjektavtaler. Det er utarbeidet en 2-årig handlingsplan for prosjekter, analyser og utredninger. Satsningsområder for perioden har vært: 1. Forebygging av arbeidsulykker (med særlig vekt på unge arbeidstakere og ulykkesrisiko på arbeidsplasser i forhold til kulturforskjeller og språk) 2. Forebygging av belastningsskader (herunder ergonomi og vibrasjonsskader) 3. Kjemisk helserisiko (inkludert støv ved tunnelarbeid) 4. Sosial dumping (herunder sanitær- og boforhold) 5. Livsfasepolitikk 6. Byggherreforskriften (erfaringer og effekter) 7. Veiledningsmateriell Fondsstyret har i 2013 besluttet å finansiere følgende prosjekter: Bedriftenes HMS-arbeid og Sosial dumping (tilleggssøknad), kr Akutte helseeffekter av høy vibrasjonseksponering og betydningen for ulykkesrisiko ved fjellsikringsarbeid, kr Livslangt yrkesliv innen bygg-anleggsbransjen, kr Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til fagforbundene til dekning av lønn og sosiale utgifter for de regionale verneombudene. For 2013 har Fellesforbundet fått refundert kr og Norsk Arbeidsmandsforbund kr Det er forbundene som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Forbundene har rap porterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen for Fondsstyret og Fondet refunderer kostnadene ved dette. Regnskapet viser at Fondsstyret pr forvaltet en egenkapital på kr Fondet er bygget opp av de overskudd som er akkumulert siden ordningen ble etablert i Et grunnleggende prinsipp for ordningen er at de avgiftspliktige bedriftene skal nyte godt av Fondets midler. En hovedoppgave for Fondsstyret er derfor å sørge for at Fondets midler forvaltes forsvarlig og i henhold til forskriftens bestemmelser om dette. Styret har valgt å plassere fondsmidlene på bankinnskudd, og litt i rentefond og garantikonto. Som det fremgår av regnskapet, fikk Fondet inn 24,6 millioner kroner i avgift i 2013, mot 31,3 millioner i Dette er en reduksjon på 6,7 millioner. Reduksjonen skyldes at Arbeidsdepartementet etter initiativ fra Fondsstyret vedtok å sette ned avgiften fra 0,05 % til 0,03 % med virking fra Årsresultatet ble redusert fra 2 millioner i 2012 til et underskudd på 5,4 millioner for Med utgangspunkt i redusert avgiftsnivå, legger Fondsstyret opp til en gradvis reduksjon av Fondets midler. Årsregnskapet for 2013 gir et rettvisende bilde av utviklingen av Fondet. Etter Fondsstyrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetningen. Oslo, 20. februar 2014 Ørnulf Halmrast Helge Haukeland Trond Johannesen styrets leder styremedlem styremedlem Heine Nilsen Roar Skjetne Lene Moum styremedlem styremedlem daglig leder 4 RVO BA ÅRSRAPPORT 2013 RVO BA ÅRSRAPPORT

4 Resultatregnskap Balanse pr Note Regnskap 2013 Regnskap 2012 Driftsinntekter Avgifter Sum driftsinntekter Driftskostnader Refusjoner NAF Refusjoner Fellesforbundet Refusjoner samlinger Sum refusjoner Prosjekter IT-Prosjektet Avskrivninger Administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finansposter Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler - - Omløpsmidler Fordringer Påløpte inntekter Påløpte renteinntekter Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Rentefond Garantikonto Sum investeringer Bankinnskudd Sum eiendeler Årsoverskudd(årsunderskudd) ( ) Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Fri egenkapital Årets resultat ( ) Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 20. februar 2014 Ørnulf Halmrast Heine Nilsen Helge Haukeland Roar Skjetne Trond Johannesen Lene Moum styrets leder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem daglig leder 6 RVO BA ÅRSRAPPORT 2013 RVO BA ÅRSRAPPORT

5 Noter til regnskapet for 2013 Revisors beretning Regnskapsprinsippet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps loven og god regnskapsskikk for små foretak. Fondet inntektsfører den årlige avgiften fra virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen for det år avgiften kreves inn for. Utestående avgifter inntektsføres basert på beste estimat. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Note 1 Ansatte/godtgjørelse Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariats funksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m. Styret har samlet mottatt styrehonorar med kr Godtgjørelse til revisor for revisjon er kr ekskl. merverdiavgift. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer. Note 2 Prosjekter Tilskudd til prosjekter kostnadsføres når utbetalingen finner sted. Applikasjon til smarttelefon med informasjon ved strømulykker kr Mekaniske vibrasjoner ved bruk av trykkluftbor og risiko for HAVS (Hånd Arm Vibrasjonssyndrom) kr Grunnopplæring HMS bygg og anlegg kr Bedriftenes HMS-arbeid og Sosial dumping kr Ergonomianalyse i bygg & -anleggs bransjen i et helhetlig verdikjedeperspektiv: Fra plan til handling (forprosjekt) kr Privatmarkedet i byggenæringen: Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem? kr kr Note 3 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare Kostpris kr Akkumulerte avskrivninger kr Bokført verdi kr Årets ordinære avskrivninger kr Avskrivningstid 5/3 år Note 4 Bundne midler I posten bankinnskudd inngår skattetrekksmidler med kr Note 5 Investeringer Rentefond Anskaffelseskost Bokført verdi Markedsverdi Verdiendring 0 Uttalelse om årsregnskapet for 2013 Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen Fondet for regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Fondet for regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen per 31. desember 2013 og av fondets resultater og kontant strømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskaps - lovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet til Fondet for regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om utdelinger og forvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Stabekk, 20. februar 2014 Nitschke AS Rune Bergseng statsautorisert revisor 8 RVO BA ÅRSRAPPORT 2013 RVO BA ÅRSRAPPORT

6 Formålet med regionale verneombud Fondets virksomhet var i 2013 regulert av Forskrift om administrative ordninger på arbeids miljølovens område (kapittel 3 og 14-2) og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 5). Ordningen med regionale verneombud ble etablert i Formålet med ordningen er å bidra til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Et særtrekk ved bransjen er at arbeidstakerne flytter seg fra arbeidsplass til arbeidsplass. For å redusere risikoen for arbeidsulykker, belastningslidelser og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, herunder faren for utstøtning fra arbeidslivet, besluttet Staten å opprette en ordning hvor også verneombudene er mobile og kan operere på tvers av bedriftene innen et geografisk område. Risikoen for ulykkeshendelser og helseskader er høy på arbeidsplasser innen bygg og anlegg. En stadig skiftende arbeidsstokk i den enkelte virksomhet og stadig nye arbeids- og oppdragssteder gjør vernearbeidet vanskelig for virksomhetene. Innslaget av flere arbeidsgivere og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft og underentreprenører på samme bygge- og anleggsplass, gjør forholdene uoversiktlige og vernearbeidet komplisert. Det er derfor etablert en ordning med faste regionale verneombud som er i stand til å vurdere forholdene på de midlertidige arbeidsplassene og som kan stimulere virksomhetene til økt egeninnsats på arbeidsmiljøområdet. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykkeshendelser og helseskader og til å skape trygge, gode og ordnede forhold i bygge- og anleggsbransjen. Ved forebyggende arbeid unngår man at arbeidstakere og deres pårørende får redusert sin livskvalitet, samtidig som bransjen kan unngå arbeidsrelaterte budsjettoverskridelser og blir i stand til å levere sine produkter og tjenester innen fastsatt frist. Ordningen med regionale verneombud er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i byggeog anleggsbransjen. Et partssammensatt styre har det overordnede ansvaret for Fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene. Fondsstyret kan i tillegg bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av i sitt arbeid. En oversikt over pågående og avsluttede prosjekter i 2013 finnes på side 12. Mer informasjon om ordningen finnes på Fondets nettsider: Virksomheter som omfattes av ordningen Alle virksomheter innen bygge- og anleggsbransjen er avgiftspliktige. Dette gjelder selv om virksomheten ikke sysselsetter arbeidstakere. I virksomheter som produserer flere typer varer eller tjenester, omfattes bare de aktiviteter som foregår innen bygg og anlegg. De regionale verneombudene skal arbeide på de arbeidsplassene som ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljølovens regler. Oppnevning av regionale verneombud De regionale verneombud for anleggsvirksomhet oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund, mens ombudene for byggevirksomhet oppnevnes av Fellesforbundet. Ordningen har i 2013 hatt 29 ombud, 15 i byggebransjen og 14 i anleggsbransjen, etter at Vestlandet fikk ett regionalt verne ombud til på anlegg fra En oversikt over de regionale verne ombudene, adresser mv. finnes på side 25. Avgift til finansieringsfondet Driftsmidler til den regionale verneombudsordningen skaffes til veie gjennom innkreving av en årlig avgift fra virksomheten. Avgiftens størrelse er fastsatt i forskriften og var i ,03 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minimumsbeløpet er satt til kr 250. For enkeltpersonforetak (uten ansatte) er avgiften kr 250. Avgiftsplikten omfatter all bygge- og anleggsvirksomhet, dvs. alle aktiviteter som er knyttet til oppføring, forandring, vedlikehold og riving av bygninger, og til bygging og reparasjon av anlegg. En oversikt over avgiftspliktige virksomheter, basert på Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, finnes på side 20. Register over virksomhetene Fondet har i 2013 registrert ca bedrifter som omfattes av ordningen. Av disse bedriftene er ca enkeltpersonforetak, mens ca sysselsetter en eller flere arbeidstakere. Fondets register ble i 2013 elektronisk oppdatert fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og på grunnlag av opplysninger fra de regionale verneombudene. Hvordan avgiften beregnes Beregningsgrunnlaget for avgiften er den del av virksomhetens lønnsutgifter som er direkte knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet. I praksis innebærer dette at avgiften beregnes av virksomhetens brutto lønnsutgifter (grunnlaget for arbeidsgiveravgiften) foregående år, fratrukket lønnsutgiftene for personell innen administrasjon og/eller annen virksomhet utenom bygg og anlegg. Resultatet danner beregningsgrunnlaget for avgiften. For arbeidsgivere med flere ansatte var avgiften i 2013 satt til 0,03 % av beregningsgrunnlaget, men slik at avgiften minst skal være kr 250. For enkeltpersonforetak er avgiften kr 250. Innkreving av avgiften Fondets sekretariat krever inn avgiften en gang i året. Normalt skjer dette i april/mai måned. Virksomheter som ikke betaler avgiften innen fristens utløp, vil få purring/varsel om inkasso. Betales ikke avgiften innen varselets frist, går saken til inkasso. Innbetalinger til Fondet Tabellen nedenfor viser hvor mange bedrifter som har betalt avgiften for 2013 og innkommet beløp etter Arbeidstilsynets distriktsinndeling i februar Av innbetalingene kommer kr fra enkeltpersonforetak. Oslobedriftene betalte inn mest penger i 2013, mens de fleste betalende bedriftene ligger i Akershus og Østfold. Som forventet er det færrest registrerte bedrifter i Nord-Norge og lave innbetalingsbeløp fra denne landsdelen Distrikt Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Sum RVO BA ÅRSRAPPORT 2013 RVO BA ÅRSRAPPORT

7 Informasjon om pågående og avsluttede prosjekter finansiert av Fondet Fondsstyret kan bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter. Tilskudd kan gis dersom tiltaket gjelder bygge- og anleggsvirksomhet, ligger innenfor forskriftens formålsparagraf og er av en slik art at de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av tiltaket i sitt arbeid. Nedenfor følger en oversikt over pågående prosjekter og prosjekter avsluttet i Mer informasjon om prosjektene finnes på Pågående prosjekter Ansvarlig Bevilget beløp Status Akutte helseeffekter av høy vibrasjonseksponering og betydningen for ulykkesrisiko ved fjellsikringsarbeid Mesta AS Kr Sikkerhetsveiledninger Norsk Utleieforening Kr Livslangt yrkesliv innen bygg-anleggsbransjen Privatmarkedet i byggenæringen: Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem? Informasjonsmateriell om helse og eksponering ved driving av tunnel Mekaniske vibrasjoner ved bruk av trykkluftbor og risiko for HAVS (Hånd Arm Vibrasjons Syndrom) Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) avd. Trøndelag og Fellesforbundet Sør-Trøndelag Byggenæringens Landsforening, Norsk Teknologi og Fafo Norsk Arbeidsmandsforbund, Bergarbeidsgruppen Kr Kr Kr Mesta AS Kr Ferdigstilles juni 2015 Ferdigstilles desember 2014 Ferdigstilles mai 2014 Ferdigstilles april 2014 Ferdigstilles mars 2014 Ferdigstilles mars 2014 Avsluttede prosjekter Ansvarlig Bevilget beløp Status Unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen - fra skole til arbeidsliv: Utvikling av verktøykasse Ergonomi i Bygg og Anlegg. «En ergonomiportal for bygge- og anleggsnæringen» Risikofaktorer til arbeidsskader som gir varig mén til unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen IRIS - International Research Institute of Stavanger Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA) og Fellesforbundet Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn Kr Kr Kr Ferdigstilt Ferdigstilt Ferdigstilt Fondsstyrets medlemmer Leder Ørnulf Halmrast Arbeidstilsynet Oslo Vara: Postboks 8174 Dep., 0034 Oslo Haakon Lehmann Tlf.: Medlemmer Heine Nilsen Fellesforbundet Vara: Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo Steinar Krogstad Tlf.: Helge Haukeland Norsk Arbeidsmandsforbund Vara: Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo Erna C. Hagensen Tlf.: Roar Skjetne Byggenæringens Landsforening Vara: Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo Ole L. Kjernlie Tlf.: Trond Johannesen Maskinentreprenørenes Forbund Vara: Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo Siri Ulvin Tlf.: Sekretariat Lene Moum Fondet for regionale verneombud i Kari Jorde Bø bygge- og anleggsbransjen Heidi K Andresen Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo Siri Holgersen Tlf.: Monja Lunde Fax: Monica Wibecan E-post: Veiledning for arbeid i grøft Maskinentreprenørenes Forbund og Norsk Arbeidsmandsforbund Kr Ferdigstilt Grunnopplæring HMS bygg og anlegg Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Byggenæringens Forlag Kr Ferdigstilt Verneutstyr: Riktig bruk for bedre helse Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Kr Ferdigstilt Ergonomianalyse i B&A-bransjen i et helhetlig verdikjedeperspektiv: Fra plan til handling (forprosjekt) Fellesforbundet avd. 765 Trondheim Kr Ferdigstilt Applikasjon til smarttelefon med informasjon ved strømulykker Bedriftenes HMS-arbeid og Sosial dumping (tilleggsbevilgning) NELFO Kr Ferdigstilt Forskningsstiftelsen Fafo Kr Ferdigstilt 12 RVO BA ÅRSRAPPORT 2013 RVO BA ÅRSRAPPORT

8 Byggebransjen rapport fra Fellesforbundet Situasjonsbeskrivelse Byggeaktiviteten som blir rapportert inn av de regionale verneombudene (RVO) i 2013 har som tidligere år regionale og geografiske forskjeller. Oslofjord- og Vestlandsområdet har fortsatt en stor byggeaktivitet, hvor bedrifter fortsatt melder om mangel på fagarbeidere. Sør-, Midt- og Nord-Norge har en lavere aktivitet på byggsiden. De aller fleste arbeidsplassbesøkene skjer hos virksomheter med færre enn 10 ansatte. RVO-enes årsrapporter viser at det er en økende grad av henvendelser fra arbeidsgivere og ansatte som ønsker oppfølgning etter første byggeplassbesøk. Årsrapportene viser at det er en relativt stor økning i utenlandsk registrerte selskaper som utfører eget arbeid. Disse har en meget begrenset kunnskap om norsk lovverk. RVO-ene opplever ofte problemer med språklig forståelse, noe som gjør at kommunikasjonsmuligheten med virksomhetenes ledelse og deres ansatte er veldig begrenset. Flere tar opp at manglende språkforståelse, kultur og fagkompetanse gjør at status og yrkestilhørighet forringes. RVO-ene mener dette videre fører til alvorlig problem med dårligere kvalitet på oppføring av bygg, manglende forståelse av god HMS og sosialisering for arbeidstakerne på byggeplassene. Dette bekreftes fra stadig flere som er i kontakt med RVO-ene; ledelsen og alle medarbeidere utaler oftere at det er mer deling i retning av A- og B-arbeidstakere på byggeplasser. Personalsituasjon Alle RVO-ene har fått tilbud om å gjennomføre egenkompetanseutvikling i 2013, samtale og kartleggingsbehovet for dette gjøres hver høst. For Fellesforbundets del har det ført til at 6 av RVO-ene har vært med på koordinatorskolen som partene har utviklet sammen. Det har i hele 2013 vært stort fokus på endringene som kom grunnet regelverksendringen på HMS-forskriftene, dette førte også til at samtlige RVO-er fikk nødvendig opplæring. Det har vært viktig å sette fellesforståelse og lik opplæring i sentrum. Det er også 7 av RVO-ene som meldte behov for engelskopplæring, det førte til at 7 gjennomførte dette i På HMS-konferansen for bygge- og anleggsnæringen på Fornebu, som partene i bygge- og anleggsnæringen arrangerer i felleskap, deltok 8 av RVO-ene i Fellesforbundet. Fellesforbundets regionale verneombud har gjennom ført en rekke forelesninger og informasjonsmøter for virksomheter/deres ansatte og bransjeforeninger på lokalt plan. Tilsammen utgjør dette et viktig kontaktnett. Alle RVO-ene har deltatt i ett eller flere prosjekter i regi av fondet. Det har vært 1 langtidssykmelding og 1 nyansettelse i Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak Kurs, seminarer osv. for de regionale verneombudene Kurs, seminarer osv. gjennomført av de regionale verneombudene RVO-ene har deltatt på en rekke prosjekter initiert av Fondsstyret. Samtlige som har deltatt oppgir dette som tidkrevende og de fleste ønsker mindre deltakelse på eksterne prosjekter. De ønsker heller å bruke mer tid og egne ressurser på informasjonsmateriell de selv trenger til formidling i sin utadrettede aktivitet. Verneombudene har gjennomført arbeidsmiljøopplæring, dette blir gjort i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL) og deres bransjeforeninger. RVO-ene har arrangert asbestsaneringsopplæring i samarbeid med Norsk Industri. Gjennomførte arbeidsplassbesøk Antall gjennomførte anleggs-/ byggeplassbesøk Fellesforbundets regionale verneombud har som i tidligere år nedlagt betydelig arbeid på det forebyggende plan. Verneombudene har gjennomført 3897 byggeplassbesøk. Dette er en økning fra 2012 som i stor grad kan forklares i bedre registreringssystem og en total gjennomgang av arbeidsmetoder som har skjedd de siste årene. Noe som fører til en mer effektiv registrering og oppfølgning av de som påtreffes ved RVO-enes oppsøkende virksomhet. Byggeplassbesøkene er rettet mot små og mellomstore virksomheter som ikke selv har egne valgte verneombud i virksomheten eller som ikke har opprettet arbeidsmiljøutvalg i samsvar med AML sine regler og forskriftens krav. Registrerte stans Antall stans etter arbeidsmiljøloven Taksikring Rekkverk Uidentifisert sjekkpunkt Sager Åpninger Forankring/avstivning Stiger/adkomst Fallsikring Dekkekanter Plattformgulv Asbestsanering Enderekkverk Personlig verneutstyr RVO-ene har stanset arbeid i henhold til AML 6-3, umiddelbar fare for liv og helse, 1725 ganger. Økningen forklares med at det ved tidligere års registreringer har flere forhold i samme virksomhet blitt registrert som 1 stansing. Det nye datasystemet har gitt mulighet til en bedre og mer korrekt registrering og derved vil dette føre til flere begrunnelser ved stansen. Verneombudenes stansingsrett brukes ved umiddelbar fare for liv og helse. Denne retten er i stor grad brukt grunnet manglende fallsikring i mange varianter og i forhold til taksikring, rekkverk, adkomst, åpninger i dekkekant og generell manglende forankring av stillaser. Byggesaker utgjør også en forholdsvis stor andel her. Det er en stor økning i stans av utenlandske foretak. De stansene som RVO gjør hos utenlandske foretak beskrives som tidkrevende grunnet manglende regelverkskunnskap hos virksomhetene og de språklige barrierene. Verneombudene mener det burde være en mulighet for å registrere nasjonalitet i datasystemet for å gjøre dette mer og bedre synlig. 14 RVO BA ÅRSRAPPORT 2013 RVO BA ÅRSRAPPORT

9 Registrerte gjengangere av påviste feil/mangler Totalt antall ID- kort Rekkverk Taksikring SHA-plan Vernerunder Forhåndsmelding Skilting Brakkeforhold Stiger/Adkomst Uidentifisert sjekkpunkt Åpninger Forankring/avstivning Sager Personlig verneutstyr Internkontroll BHT Stoffkartotek Fallsikring Dekkekanter Det tallgrunnlaget som er med i tabellen er de gjengangere av feil/mangler som utgjør flere anmerkninger enn 100. Grunnen til dette er at rapportens lister blir veldig omfattende hvis alle merknader tas med. Det er likevel alvorlige mangler som kan føre til alvorlige personskader og forringet arbeidsmiljø for de ansatte. Fellesforbundets regionale verneombud finner det påfallende at det fortsatt er så mange i mindre/mellomstore virksomheter som fortsatt mangler ID-kort etter forskriftens krav. Av øvrige merknader og påviste feil/mangler som ikke står i tabellen nevnes førstehjelpsutstyr, HMS-plan, armeringsjern, plattformgulv, asbestsanering, enderekkverk, opplæring og ikke valgt verneombud. Spise-/skiftebrakker og sanitærforhold Brakkeforhold Orden og renhold Mindre virksomheter og enkeltmannsforetak har ofte store mangler på rigging av brakker og dermed også manglende spise-/ sanitærfasiliteter for sine ansatte. Dette viser seg på en stor del av de besøkene som de regionale verneombudene gjør. Den positive siden i dette er at det er stadig flere av de mindre virksomheter som anskaffer seg lettbrakke med toalett, vaskemulighet, samt spise- og skifteplass. Dette skjer etter dialog med RVO som tar dette opp som et positivt arbeidsmiljøtiltak for de ansatte. Samarbeid mellom de regionale verneombudene og Arbeidstilsynet Samarbeid og dialog med Arbeidstilsynet fortsetter sin positive utvikling. Samarbeidet med kollegaene i Norsk Arbeidsmandsforbund er som tidligere år bra og tilbakemeldingene er at det er en del informasjonsdeling til nytte for begge forbunds RVO-er. Anleggsbransjen rapport frå Norsk Arbeidsmandsforbund Situasjonsbeskrivelse Året 2013 har dessverre vore eit tungt år for anleggsbransjen med mange dødsulykker. Den negative trenden frå 2012 fortsette i Dette er ei utvikling alle parter er enige om at ikkje kan fortsetja. Fleire tiltak er sett inn, og nye tiltak vert løpande vurdert. Aktiviteten innafor anlegg og maskin har vore jevnt god i Særleg rundt dei store byane har aktiviteten vore stor. Det har vore få permitteringar. I Nordland ser ein no fleire større samferdselsprosjekt som er i gang, og kraftutbygging og kabelfiberoptikarbeid. Trøndelagsfylka har òg hatt stor aktivitet, men ferdigstillelse nærmar seg for fleire anlegg. Ny kampflyplass på Ørlandet er under oppstart. I Møre og Romsdal er to større tunnelprosjekt snart ferdigstilt. Aktiviteten elles er størst i dei tre byane på Sunnmøre. Sogn og Fjordane har òg hatt høg aktivitet, særleg i tettstadene. Her òg går fleire prosjekt mot ferdigstillelse, blant anna sentralnettlinja Fardal-Ørskog. I Hordaland vart Hardangerbrua og delar av Vossapakken opna, noko som forenklar aust-vestsambandet. Elles er der stor aktivitet i og rundt Bergen. Rogaland òg har hatt stor aktivitet, både innafor anlegg og maskin på veiprosjekter, i tillegg stor aktivitet innafor bolig og næringsbygg. I Agder-fylka har dei auka innslag av arbeid med gang- og sykkelstiar, i tillegg til minikraftverk. To større kraftanleggprosjekt er òg under arbeid. Vestfold og Telemark har stor aktivitet rundt samferdselsutbygging. Her kjem både 4-felts motorveg og dubbelspora jernbane. I tillegg er der kraftlinjeutbygging og VA-arbeid rundt dei store byane. I Buskerud har det vore javn aktivitet der mange av dei mindre entreprenørane er sysselsett hjå dei større. Entreprenørane gir uttrykk for at mangel på dyktige fagfolk er stigande. Øvre Hallingdal og Kongsbergområdet opplever stor aktivitet. Østfold har to større utbyggingar på gang med vidareføring av E-18 og dubbelspor med tunnelar for Jernbaneverket. Oslo opplever stor aktivitet i anleggsbransjen, og bedriftene har nok å gjera. Her òg er det fleire prosjekt på gang. Akershus har òg stor aktivitet med store samferdselsprosjekt som går vidare inn i Hedmark. Fellesprosjekt ved Mjøsa, mellom Statens Vegvesen og Jernbaneverket, har store dimensjonar med 3 store kontraktar. Ved Kongsvinger og i Gudbrandsdalen er der òg store prosjekt på gang. Personalsituasjon Regionale verneombud i Oppland/Hedmark og Akershus gjekk av ved oppnådd aldersgrense i Begge fekk sin etterfølgjer henholdsvis frå og Etter søknad og vedtak i Fondsstyret vart det òg oppretta ein ny stilling i Møre og Romsdal frå Dette førde til ei tilnærma fylkesvis fordeling mellom regionale verne ombud på Vestlandet. Det opnar for kortare reiseavstandar og fleire besøk på den enkelte, noko som er positivt i ein ulykkesbelasta region. I 2013 har det vore ein langtidssjukemeldt. 16 RVO BA ÅRSRAPPORT 2013 RVO BA ÅRSRAPPORT

10 Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak Kurs, seminarer osv. for de regionale verneombudene Kurs, seminarer osv. gjennomført av de regionale verneombudene Også i 2013 har det vore gjennomført fleire kompetanseutviklingstiltak som dei regionale verneombuda har delteke på. Her vil vi ta med arbeidsvarslingskurs på vei, og sikkerhetskurs for arbeid på jernbane. I tillegg MEF sine anleggsdagar på Gardermoen med gode faglege tema, HM-konferansen på Fornebu, og Fjellsprengningskonferansen. Fleire har vore på asbestkurs, og dei nye regionale verneombuda har vore kursa etter ein opplæringsplan. Vidare var også samarbeidsmøte mellom Arbeidstilsynet, dei regionale verneombuda for bygg og anlegg og Fondsstyret ein god arena for læring og formidling. Det har òg i løpet av året vore fleire regionale møte og erfaringsutveksling mellom Arbeidstilsynet og verneombuda. Kurs/seminar gjennomført av dei regionale verneombud Dei regionale verneombuda har òg bidrege med mange forelesingar og veiledningar. Her kan vi nevna bransjeretta verneombudskurs, opplæring i den nye regelverksstrukturen for verneombud og verneombudenes oppgaver og roller. Tema sikkerheit i grøfter har det vore mange forelesingar om. I tillegg MEFs sikkerheitskurs, bilsikkerheit i kvardagen, tunnelhelse og støvproblematikk ved bergboring. Landet rundt har VG2 anleggsteknikk hatt besøk av regionale verneombud med tema HMS i arbeidskvardagen. Med bakgrunn i den alvorlege ulykkessituasjonen i anleggsbransjen, har regionale verneombud bidrege med innspel til faglærarane på VG2 anleggsteknikk, til innlegg med Arbeidstilsynets konferanse om konstruksjonar under oppføring, og til Statens Vegvesen region Vest og Vegdirektoratet. Gjennomførte arbeidsplassbesøk Antall gjennomførte anleggs-/byggeplassbesøk Antal arbeidsplassbesøk i 2013 har hatt ein god auke, 581 besøk meir enn måltalet på 2245 for Dette har fleire grunnar, men dei regionale verneombuda har prioritert kjerneoppgava; å besøka flest mogleg små og mellomstore bedrifter. Ein er meir systematisk på besøksrundane, der er litt færre prosjekt i regi av Fondet, og eitt regionalt verneombud til i Møre og Romsdal betyr mindre reisetid på andre, og fleire besøk. Registrerte stans Antall stans etter arbeidsmiljøloven Grøfter/byggegroper 57 Masseforflytningsmaskiner 18 Arbeid i høyden 12 Borerigg nødstopp 7 Løfteinnretning 3 Asbest 3 Verneutstyr 3 Bergarbeid/sprengstoff 2 Risikovurdering 2 Skilting 2 Tipp/fyllplass 2 Registrerte gjengangere av påviste feil/mangler Totalt antall ID-kort Sertif. / kontroll Verneombud Uidentifisert sjekkpunkt Spiserom Toalett Bedriftshelsetjeneste Personalrom Verneutstyr Dokumentasjon fører SHA-plan (BH) Samordning Forhåndsmelding Generelle krav til arbeidsmiljøet Opplistinga over gir eit godt bilde av den situasjonen dei regionale verneombuda finn ute blant dei mindre entreprenørane. Det er påfallande at så mange manglar ID-kort endå. Spise-/skiftebrakker og sanitærforhold Totalt antall Spiserom, personalrom, innkvartering, dimensjonering Toalett, vaskerom, tørkerom, garderobe Rengjøring, orden og utstyr Som tidligare er det dei mindre og dei minste bedriftene som ikkje har ordna forhold når det gjeld spise-, skifte- og tørkebrakker. Det same gjeld toalettforholda. Langt frå alt er like håplaust, der er òg mange entreprenørar som har ordna hjulbrakker, og bra forhold. Difor er det ille at ein del vrir seg unna det med barakker. Det gir dårlege forhold for arbeidarane, og konkurransevridande verknad i negativ retning i næringa. Samarbeid mellom dei regionale verneombuda og Arbeidstilsynet Fellessamlingar både sentralt og regionalt for regionale verneombud og Arbeidstilsynet dei siste åra, har utvikla og forsterka felles ressursar. Når det gjeld nærare samarbeid og meir og bedre samhandling, har Norsk Arbeidsmandsforbund berre positivt å melda tilbake om både Fellesforbundets regionale verneombud og Arbeidstilsynets personell. Regionale verneombud har stansa arbeidet etter 6-3 i arbeidsmiljøloven 111 gonger i Dette er 67 fleire stans enn i Det er ikkje sikkert at situasjonen ute på arbeidsplassane har forverra seg så mykje i 2013, men ut i frå den ulykkessituasjonen vi står oppi, stoppar no dei regionale verneombuda arbeidet umiddelbart der dei ser fare for liv og helse. 18 RVO BA ÅRSRAPPORT 2013 RVO BA ÅRSRAPPORT

11 Avgiftspliktige virksomheter etter Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering Næringshovedområdet omfatter generell byggeog anleggsvirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet som krever spesialisering. Den omfatter nybygging, reparasjoner, tilbygging og ombygging, oppføring av prefabrikkerte bygninger eller konstruksjoner på stedet, samt bygninger og konstruksjoner av mer midlertidig karakter. Generell bygge- og anleggsvirksomhet omfatter oppføring av boligbygninger, kontor- og forretningsbygninger, lager- og industribygninger, offentlige bygninger, driftsbygninger til jordbruket mv. eller anlegg som veier, bruer, tunneler, jernbaner, lufthavner, havner og andre vannprosjekter, vanningssystemer, kloakksystemer, industrianlegg, rørledninger og kraftledninger, idrettsanlegg mv. Arbeidet kan utføres for egen regning eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av arbeidet og alt praktisk arbeid kan settes bort til underentreprenører. Enheter som har det overordnede ansvar for et byggeprosjekt er gruppert her. Næringshovedområdet omfatter også reparasjon og vedlikehold av bygninger og anlegg. Næringshovedområdet er delt inn i tre næringer: Oppføring av bygninger (næring 41), Anleggsvirksomhet (næring 42) og Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet som utelukkende utføres som et ledd i bygge- og anleggsprosessen (næring 43). Utleie av bygge- og anleggsmaskiner og utstyr med operatør grupperes sammen med den spesifikke bygge- og anleggsaktiviteten som utføres med dette utstyret. 41 Oppføring av bygninger Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger, fritidsbygninger kontor- og forretningsbygninger, lager- og industribygninger, offentlige bygninger og driftsbygninger i jordbruket m.v. Næringen omfatter nybygging, reparasjoner, tilbygging, ombygging, oppføring av prefabrikkerte bygninger på stedet og bygninger av midlertidig karakter Oppføring av bygninger Omfatter komplett oppføring av bygninger til bolig eller annet enn bolig, for egen regning for salg eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av eller hele byggeprosessen kan settes bort til underentreprenører. Dersom bare spesialiserte deler i byggeprosessen gjennomføres, grupperes aktiviteten under Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (næring 43) Oppføring av bygninger Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger: eneboliger, flerbolighus, boligblokker mv. alle andre bygningstyper: bygninger for industriell produksjon f.eks. fabrikker, verksteder mv., sykehus, skoler, kontorbygninger, hoteller, butikker, kjøpesentra, restauranter, lufthavnsbygninger, idrettshaller, parkeringshus, lagerbygninger, kirker mv. og oppføring av prefabrikkerte bygninger på stedet. Omfatter også ombygging, reparasjon og vedlikehold av alle typer bygninger. Oppføring av industrianlegg unntatt bygninger grupperes under Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet. 42 Anleggsvirksomhet Næringen omfatter generell anleggsvirksomhet, dvs. nybygging, reparering, tilbygging, ombygging, oppføring av prefabrikkerte konstruksjoner på stedet samt anlegg av midlertidig karakter. Inkludert er større anleggsarbeider som motorveier, veier, bruer, tunneler, jernbaner, lufthavner, havner og andre vannprosjekter, kunstvanningssystemer, kloakksystemer, industrianlegg, rørledninger og kraftledninger, utendørs idrettsanlegg mv. Dette arbeidet kan utføres for egen regning eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av arbeidet og alt det praktiske arbeidet kan settes bort til underentreprenører Bygging av veier og jernbaner Bygging av veier og motorveier Omfatter bygging av motorveier, veier, gater og andre ferdselsårer for kjørende og gående trafikanter, asfaltering av veier, maling og annen oppmerking av veier, oppsetting av motorvern, trafikkskilt o.l. og anlegg av landingsbaner. Installasjon av gatebelysning og elektriske signalanlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner Omfatter bygging av jernbaner og undergrunnsbaner. Installasjon av belysning og elektriske trafikksignalanlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av bruer og tunneler Omfatter bygging av bruer herunder konstruksjoner for motorvei over bakkenivå og tunnelanlegg. Installasjon av belysning og elektriske trafikksignalanlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon Bygging av vann- og kloakkanlegg Omfatter bygging av forsyningsledninger for transport av væsker med tilhørende bygninger og konstruksjoner som er integrert i disse systemene, slik som: rørledninger over lange avstander i byområder og hovedledning og fordelingsnett for vannforsyning, kunstvanningssystemer (kanaler), reservoarer, renovasjonsanlegg inklusiv reparasjon, renseanlegg og pumpestasjoner. Omfatter også brønnboring. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon Omfatter bygging av ledningsnett til elektrisitetsforsyning og telekommunikasjon og byggverk som er en integrert del av systemet. Omfatter også kraftanlegg. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av andre anlegg Bygging av havne- og damanlegg Omfatter bygging av kanalsystemer, havne- og damanlegg, lystbåthavner (marinaer), sluser mv. og diker og demninger. Omfatter også oppmudring av havne- og kanalsystemer. 20 RVO BA ÅRSRAPPORT 2013 RVO BA ÅRSRAPPORT

12 Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted Omfatter bygging av industrianlegg unntatt bygninger, f.eks. raffinerier og kjemikaliefabrikker, bygging av andre anlegg unntatt bygninger som f.eks. utendørs idrettsanlegg. Omfatter også oppdeling og utvikling av landeiendom med f.eks. veier, infrastruktur mv. Installasjon av industrimaskiner og utstyr grupperes under Installasjon av industrimaskiner og -utstyr. Oppdeling av fast eiendom i parseller uten samtidig å forbedre jordsmonnet grupperes under Kjøp og salg av egen fast eiendom. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. 43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Næringen omfatter spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, dvs. utførelse av deler av bygging og anlegg eller forberedelser for det. Det dreier seg normalt om spesialisering innenfor et område som er felles for forskjellige konstruksjoner og som krever spesielle ferdigheter eller spesial utstyr, f.eks. peling, fundamentering, råbygg, betongarbeide, murerarbeid, brolegging, stillasarbeid, taktekking mv. Oppføring av stålkonstruksjoner er inkludert med den forutsetning at delene ikke er produsert av samme enhet. Bygge- og anleggsarbeid som krever spesialisering utføres for det meste som delentreprise, men spesielt innenfor reparasjon blir det også gjort direkte til eieren av eiendommen. Næringen omfatter installasjoner og ferdiggjøring av bygninger: Alle typer installasjoner som får bygningen eller anlegget til å fungere er inkludert. Disse aktivitetene utføres normalt på byggeplassen, men deler av arbeidet kan utføres i spesialverksteder. Inkludert er aktiviteter som rørleggerarbeid, installasjon av varme- og ventilasjonsanlegg, antenner, alarmsystemer, elektrikerarbeid, installasjon av sprinkler anlegg, heiser og rulletrapper mv. Isoleringsarbeid (vann, varme, lyd), blikkenslagerarbeide, kjøleanlegg til næringsvirksomhet, installasjon av belysnings- og trafikksignalanlegg til veier, jernbaner, lufthavner, havner mv. er inkludert. Inkludert er også reparasjon og vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter. Ferdiggjøring av bygninger omfatter aktiviteter som glassmesterarbeid, malerarbeid, tapetsering, gulvlegging, legging av fliser, parkett og vegg-til-vegg-tepper, sliping av gulv, snekring, akustisk arbeid, utvendig rengjøring mv. Inkludert er reparasjon og vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter. Utleie av utstyr med personale er gruppert sammen med den relaterte byggevirksomheten Riving og grunnarbeid Omfatter grunnarbeid og klargjøring av byggeplassen, herunder riving og fjerning av eksisterende bygninger og andre konstruksjoner Riving av bygninger og andre konstruksjoner Omfatter riving av bygninger og andre konstruksjoner Grunnarbeid Omfatter klargjøring av byggeplasser: utgraving, drenering, graving av grøfter, rensking, sprenging, sortering, planering, bortkjøring og deponering av masser mv. og forberedende anleggsarbeider i forbindelse med utvinning av mineraler og gruvedrift, unntatt for olje- og gassfelt. Omfatter også dreneringsarbeid innenfor jordbruk og skogbruk. Boring etter olje eller gass grupperes under hhv Utvinning av råolje og Utvinning av naturgass. Rensing av jord grupperes under Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet. Brønnboring grupperes under Bygging av vann- og kloakkanlegg. Graving av sjakter grupperes under Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Prøveboring Omfatter prøveboring og uttak av prøver med henblikk på bygge- og anleggsvirksomhet, geofysiske, geologiske eller lignende formål. Boring etter olje eller gass grupperes under hhv Utvinning av råolje og Utvinning av naturgass. Prøveboring som en hjelpeaktivitet til utvinningsvirksomhet grupperes under Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift. Brønnboring grupperes under Bygging av vann- og kloakkanlegg. Graving av sjakter grupperes under Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. Utforsking av olje- og gassfelt, geofysiske, geologiske og seismiske målinger grupperes under Geologiske undersøkelser Elektrisk installasjonsarbeid, VVS- arbeid og annet installasjonsarbeid Omfatter installasjoner som kreves for at bygningen skal fungere inklusive installering av elektriske systemer, rørleggerarbeid (vannforsynings-, gassog avløpsanlegg), varme-, ventilasjons- og kjøleanlegg, heis mv Elektrisk installasjonsarbeid Omfatter installering av elektriske anlegg i alle typer bygninger og anlegg: elektriske ledninger og utstyr, telekabler, kabler til bredbånd og TV, herunder fiberoptikk og parabolantenner, belysning, brannalarmer, tyverialarmer, gatebelysning, elektriske trafikksignalanlegg og belysning til landingsbaner. Omfatter også tilkobling av elektriske husholdnings apparater og husholdningsutstyr, herunder anlegg til gulvvarme. Bygging av elektrisitets- og kommunikasjonslinjer grupperes under Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon. Overvåking og fjernovervåking av elektroniske sikkerhetssystemer, f.eks. tyverialarmer og brann alarmer, herunder installasjon og vedlikehold grupperes under Tjenester tilknyttet vakttjenester VVS-arbeid Omfatter installering av vann-, varme- og sanitæranlegg og kjølesystemer, inklusiv utvidelse, omlegging, reparasjon og vedlikehold; installering i bygninger av: varmeanlegg (elektrisk, gass og olje), fyringsanlegg, kjøletårn, solcellepaneler, vann-, varme- og sanitærutstyr, ventilasjons- og airconditionsutstyr og kanaler, deler og utstyr for gassinstallasjoner, damprør, sprinkleranlegg, vannings anlegg for plen og kanalsystemer. Installasjon av elektrisk gulvvarme grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid Annet installasjonsarbeid Omfatter installering av annet enn elektriske systemer, VVS- og kjøleanlegg eller industrimaskiner i bygninger og anlegg; installering i bygninger eller andre anleggsprosjekter av: heiser, rulletrapper (inkl. reparasjon og vedlikehold), automatiske dører og svingdører, lynavledere, anlegg for sentralstøvsugere og varme-, lyd- og vibrasjonsisolering. Installasjon av industrimaskiner grupperes under Installasjon av industrimaskiner og -utstyr Ferdiggjøring av bygninger Stukkatørarbeid og pussing Omfatter påføring av innvendig og utvendig puss (ev. stukkgips og beslektede materialer) på bygninger eller andre anleggsprosjekter Snekkerarbeid Omfatter montering av dører, vinduer, dør- og vindus karmer av tre eller andre materialer, installering av kjøkkeninnredning, garderobeskap, trapper, butikkinnredning o.l., samt innvendig ferdiggjøring som kledning av tak, vegger mv. 22 RVO BA ÅRSRAPPORT 2013 RVO BA ÅRSRAPPORT

13 Installasjon av automatiske dører og svingdører grupperes under Annet installasjonsarbeid Gulvlegging og tapetsering Omfatter legging, tilpassing eller oppsetting i bygninger eller andre konstruksjoner: vegger av keramikk, betong eller naturstein og gulvfliser av keramikk, betong eller naturstein, installasjon av keramiske ovner, parkett og andre belegg av tre- eller plastlaminat på gulv, veggelementer av tre- eller plastlaminat, vegg-til-vegg-tepper og gulvbelegg av linoleum, herunder av gummi eller plast, gulvbelegg eller veggbekledning av terrazzo, marmor, granitt eller skifer og tapet Maler- og glassarbeid Omfatter innvendig og utvendig maling av bygninger, maling av andre typer anlegg, innsetting av glass i karmer og speil i rammer mv Malerarbeid Industrilakkering grupperes under Overflatebehandling av metaller. Møbellakkering grupperes under Produksjon av møbler ellers. Tapetsering grupperes under Gulvlegging og tapetsering. Billakkering grupperes under Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler Glassarbeid Innsetting av prefabrikkerte vinduer grupperes under43.32 Snekkerarbeid. Montering av bilvinduer grupperes under Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler Annen ferdiggjøring av bygninger Omfatter rengjøring av bygninger etter at de er oppført og annen ferdiggjøring av bygninger ikke nevnt annet sted. Interiørarkitekter grupperes under Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet. Vanlig innvendig rengjøring av bygninger og andre konstruksjoner grupperes under Rengjøring av bygninger. Spesialisert innvendig og utvendig rengjøring av bygninger grupperes under Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Takarbeid Omfatter montering av tak og taktekking. Utleie av anleggsmaskiner og -utstyr uten personell grupperes under Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr Blikkenslagerarbeid Takarbeid ellers Omfatter alt takarbeid som ikke er blikkenslagerarbeid Annen spesialisert byggeog anleggsvirksomhet Omfatter bygge- og anleggsvirksomhet, som er spesialisert innen et aspekt, som er felles for ulike typer bygninger og som krever spesialiserte ferdigheter eller utstyr: anlegg av fundamenter, herunder peling og spunting, fuktisolerings- og impregneringsarbeid, avfukting av bygninger, sjaktutgraving, montering av ikke-selvproduserte stålelementer, bøying av stål, murerarbeid, brolegging, montering og demontering av stillaser og arbeidsplattformer (ekskl. utleie), oppføring av piper og industriovner og arbeid som krever klatreferdigheter og bruk av tilhørende utstyr, f.eks. arbeid på høye bygninger eller andre konstruksjoner, underjordisk arbeid, bygging av utendørs svømmebassenger, utvendig rengjøring av bygninger, sandblåsing av bygninger eller andre konstruksjoner, utleie av kraner og annet utstyr med personell til bygge- og anleggsvirksomhet som ikke kan henføres til en spesiell gruppe under bygge- og anleggsvirksomhet. Utleie av bygge- og anleggsmaskiner uten personell grupperes under Utleie av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr. Oversikt over regionale verneombud Fellesforbundet Østfold, Akershus Jørgen Bjåland Hundskinnveien SARPSBORG Mobiltelefon: E-post: Oslo Anders Johnsen Møllergata OSLO Mobiltelefon: E-post: Hedmark Ola Robert Heramb Fellesforbundet ADK Innlandet Storgata MOELV Mobiltelefon: E-post: Oppland Svein Rønningsveen Fellesforbundet ADK Innlandet Storgata MOELV Mobiltelefon: E-post: Buskerud Rune Werring Olsen Folkets Hus Øvre Torggate DRAMMEN Mobiltelefon: E-post: Telemark, Vestfold Geir Kaasa Postboks 2514 Kjørbekk 3702 SKIEN Mobiltelefon: E-post: Aust- og Vest-Agder Vidar Larsen Torvet ARENDAL Mobiltelefon: E-post: Rogaland Tom Soltvedt Folkets Hus Løkkeveien STAVANGER Mobiltelefon: E-post: Rogaland Inge Dunseth Folkets Hus Løkkeveien STAVANGER Mobiltelefon: E-post: Hordaland Harry Eide Folkets Hus Håkons gate BERGEN Mobiltelefon: E-post: Sogn og Fjordane Jan-Inge Sætre Postboks FØRDE Mobiltelefon: E-post: 24 RVO BA ÅRSRAPPORT 2013 RVO BA ÅRSRAPPORT

14 Møre og Romsdal Ståle Tjelle Folkets Hus Storgata MOLDE Telefon: E-post: Sør- og Nord-Trøndelag Curt Herbert Haglund Postboks TRONDHEIM Mobiltelefon: E-post: Nordland Sture Beiermann Postboks BODØ Mobiltelefon: E-post: Troms, Finnmark, Svalbard Roger Wangsbro Fellesforbundet Skippergata TROMSØ Mobiltelefon: E-post: Norsk Arbeidsmandsforbund Akershus, Hedmark Geir Kåre Wollum Sakridsrudveien GALTERUD Mobiltelefon: E-post: Østfold, Akershus Egon Christensen Hestmoen HAFSLUNDSØY Mobiltelefon: E-post: Oslo Tom Kilen NAF avd 2, Oslo/Akershus Postboks 8842 Youngstorget 0028 OSLO Mobiltelefon: E-post: Hedmark, Oppland Terje Larsen Fakkelgården 2624 LILLEHAMMER Mobiltelefon: E-post: Svelvik, Buskerud, Jevnaker Lars Tveiten 3632 UVDAL Mobiltelefon: E-post: Telemark, Vestfold Knut Navestad Tyristien SKIEN Mobiltelefon: E-post: Aust- og Vest-Agder Glenn Seland Vesterveien 15 B 4610 KRISTIANSAND Mobiltelefon: E-post: Rogaland Mats Idland Edlandsgeilene ÅLGÅRD Mobiltelefon: E-post: Hordaland Knut Jarle Rødseth Håkons gate BERGEN Mobiltelefon: E-post: Sogn og Fjordane Johnny Gotteberg Skoleveien MÅLØY Mobiltelefon: E-post: Møre og Romsdal Ole Kristian Skjermo Gryntveien SURNA Mobiltelefon: E-post: Sør- og Nord-Trøndelag Jan Marvin Athammer Hoemshøgda 8 D 7023 TRONDHEIM Mobiltelefon: E-post: Nordland Roger Sivertsen Svalbardgate GRUBHEI Mobiltelefon: E-post: Troms, Finnmark, Svalbard Børge Kristoffersen Sommerbakken 9322 KARLSTAD Mobiltelefon: E-post: 26 RVO BA ÅRSRAPPORT 2013 RVO BA ÅRSRAPPORT

15 Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Postboks 22 Sentrum 0101 Oslo