Generelle abonnementsvilkår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle abonnementsvilkår"

Transkript

1 Generelle abonnementsvilkår (Vilkårene er oppdatert pr. 27. september 2011) 1. Definisjoner Abonnementsavtalen er denne avtale, som Kunden inngår for å få adgang til NetComs teletjenester. Kunden er den person (fysisk eller juridisk) som inngår denne avtale med NetCom og som NetCom forholder seg til. Bruker er Kunden selv, eller en person som av Kunden er gitt tillatelse til å benytte abonnementet. Kortet er et SIM-kort som settes inn i teleterminalen for å oppnå tilknytning til NetComs mobilnett, og åpner de valgte tjenester. Månedsavgift er faste månedlige beløp Kunden betaler for tjenester som er valgt. 2. Inngåelse av Abonnementsavtale Kunden søker om abonnement ved å fylle ut og undertegne Abonnementsavtalen. Søknaden blir kredittvurdert. Såfremt kredittvurderings- vilkårene oppfylles, aksepterer NetCom avtalen. Eventuelt kan Kunden avkreves forskuddsbetaling, depositum eller garanti. Tilknytning til NetComs teletjenester skal normalt skje den dag søknaden mottas, med mindre Kunden ikke blir kredittgodkjent. Avslag på søknad skal være saklig begrunnet. Begrunnelsen oppgis på forespørsel. Det er Kundens ansvar å sørge for at abonnementsvilkårene til enhver tid er kjent for Bruker. En grunnleggende forutsetning for NetComs tilbud av tjenester og telefoner samlet, er at Kunden ikke misbruker oppsigelsesretten i henhold til Abonnementsavtalens pkt. 11, f.eks. ved gjentatte abonnementstegninger og derpå følgende oppsigelse. 3. Tjenestene Ved inngåelse av Abonnementsavtalen kan Kunden få adgang til de avtalte teletjenester. Andre tjenester enn de som direkte, til enhver tid følger av Abonnementsavtalen har ikke Kunden rett til å benytte seg av, enten tjenesten tilbys av NetCom eller andre, og NetCom forbeholder seg retten til å sperre Kundens tilgang til slike tjenester, eventuelt heve Abonnementsavtalen dersom Kundens bruk av slike tjenester utgjør et vesentlig mislighold av Abonnementsavtalen. NetCom forbeholder seg retten til å ta betalt for tilgang til mobil IP-telefoni. Dersom dette gjøres gjeldende, vil Kunden informeres i forkant om tilgangsmuligheter, tjenestepakker og priser. NetCom innestår ikke for at Kundens bruk av tjenestene skjer uten avbrudd, at alle anrop når frem eller andre overføringshindringer. Tjenestene og vedlikeholdet skal være i overensstemmelse med gjeldende regelverk og relevante, alminnelig aksepterte standarder. NetCom forbeholder seg videre å kunne utføre vedlikehold eller annet som selskapet anser nødvendig, og har ikke ansvar for samtalebrudd e.l. dette måtte forårsake. Planlagte, lengre avbrudd skal NetCom gi forhåndsvarsel om. Driftsavbrudd i mobiltelenettet i mer enn 5 dager sammenhengende fra feilmelding er mottatt, skal på anmodning kompenseres med forholdsmessig refusjon av månedsavgiften, forutsatt at avbruddet ikke skyldes forhold som ligger utenfor NetComs kontroll. Ovenstående begrenser ikke NetComs ansvar etter pkt Kortet Kunden er ansvarlig for at mottatt PIN- og andre sikkerhetskoder oppbevares på en betryggende måte, slik at de ikke blir kjent av uvedkommende. Det advares mot å notere koden på kortet, teleutstyret eller tilsvarende, eller å koble ut bruken av PIN-koden, eller å forlate teleterminalen etter at PIN-koden er tastet inn, da dette etter forholdene kan anses grovt uaktsomt. Kortet er NetComs eiendom, og skal bare brukes i typegodkjent abonnentutstyr/ teleterminal som er i forskriftsmessig stand. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i Kortet. NetCom kan frakoble ikke-forskriftsmessig utstyr. 5. Ansvar ved tap/tyveri av Kortet Om Kunden mister eller frastjeles Kortet (f.eks. ved tyveri av teleterminal), skal tapet straks meldes NetCom Kundesenter på telefon for å hindre misbruk. Kunden kan kreve skriftlig bekreftelse på mottatt sperremelding. Kunden er selv ansvarlig for misbruk av teleterminal / kortet inntil sperremelding er mottatt av NetCom. Ansvaret er begrenset til kr 1.000, Ved senere tapsmelding til kundesenteret eller dersom misbruket er muliggjort ved uaktsomhet fra Kundens side, er Kundens ansvar begrenset til kr Tapsbegrensningen gjelder ikke for det tilfellet at misbruket er muliggjort ved Kundens grove uaktsomhet, eller hvor Kunden grovt

2 uaktsomt har misligholdt Avtalen. Som grovt uaktsomt skal i alle tilfeller regnes at Kunden drøyer mer enn 6 (seks) timer fra det tidspunkt telefonen/kortet hadde kommet på avveie, med å underrette NetCom Kundesenter. 6. Frivillig sperring Kunden kan selv kreve abonnementet sperret. Sperring skal skje fra dagen etter at NetCom har mottatt kravet, med mindre Kunden har angitt et senere tidspunkt. I sperreperioden skal Kunden betale vanlig månedsavgift samt sperreavgift. En slik sperring forhindrer ikke at det kan ringes til teleterminalen på noteringsoverføring. 7. Innholdstjenester levert av tredjepart (fellesfakturerte tjenester) Med innholdstjeneste levert av tredjepart (fellesfakturert tjeneste) forstås forhåndsbetalt og etterskuddsbetalt tjeneste som tilbys over NetComs elektroniske kommunikasjonsnett og som faktureres på fakturaen fra NetCom. Kunden kan sperre for all tilgang til innholdstjenester levert av tredjepart eller et predefinert utvalg av numre ved å henvende seg til NetCom Kundesenter på tlf Kunden kan tilsvarende sperre for bruk av innholdstjenester levert av tredjepart i Norge over et gitt beløp per måned. Nederste beløpsgrense skal ikke være høyere enn kr 250,-. Dersom det er fastsatt en beløpsgrense for innholdstjeneste levert av tredjepart, vil Kunden bli informert når denne er nådd. NetCom vil da, så langt det er mulig, sikre at videre bruk av innholdstjenester levert av tredjepart blir sperret. En klage på innholdstjenester levert av tredjepart (fellesfakturert tjeneste) kan rettes direkte til tredjepart eller til NetCom. Ved tvist kan Kunden bringe klagen inn for Brukerklagenemnda så fremt forholdet omfattes av ordningen. 8. Priser og betaling De til enhver tid gjeldene priser og gebyrer fremgår av NetComs prisliste på Kunden faktureres periodisk, forutsatt at fakturabeløpet er over et visst minimum. Betalingsfrist er angitt på fakturaen. Eventuell reklamasjon må skje innen rimelig tid og under alle omstendigheter innen betalingsfristen. Ikke omtvistede beløp skal betales, med mindre noe annet er utrykkelig godkjent av NetCom. Dersom betaling ikke har skjedd innen betalingsfristens utløp, sendes purring, med varsel om stengning av abonnementet og med ny betalingsfrist. Dersom betaling ikke skjer innen ny frist, kan abonnementet bli stengt og Abonnementsavtalen sagt opp. Ved fortsatt manglende betaling vil kravet, samt omkostninger forbundet med innkreving, etter varsel bli oversendt for inkasso. Ved forsinket betaling kan NetCom kreve dekket omkostninger og renter iht "Lov om renter ved forsinket betaling m.m." Kunden har uansett alltid krav på innsyn i fakturagrunnlaget iht. Ekomforskriften 1-9. Ved aktivering av abonnement vil NetCom fastsette en kredittgrense. Ved overskridelse av kredittgrensen, kan NetCom sperre abonnementet og kreve at Kunden betaler à konto, eller stiller tilfredsstillende sikkerhet før abonnementet gjenåpnes. Kredittgrensen er et internt hjelpemiddel for NetCom og det er derfor ingen garanti for Kunden at abonnementet vil bli sperret dersom Kunden overskrider kredittgrensen. Kunden oppfordres til selv å følge med på sitt forbruk. Fakturagebyr er kr 39,- per måned. For å unngå fakturagebyr anbefaler NetCom å benytte efaktura i nettbanken. Alternativt er det mulig å motta faktura via epost, til e-postadresse som angis på netcom.no/minside eller hos NetCom Kundesenter. Dersom abonnementet stenges som følge av Kundens mislighold, vil Kunden ved eventuell gjenåpning bli belastet det til en hver tid gjeldende gjenåpningsgebyr. 9. Adresseendring, endring av brukerinformasjon mv. Adresseendring skal meldes til NetCom innen 14 dager etter at adressen faktisk er endret. Kunde oppfordres til å opplyse om korrekt brukerinformasjon så som navn, fødselsdato og adresse, for det/de abonnement man er ansvarlig for. Kunde kan når som helst endre brukerinformasjon, bostedsadresse og fakturaadresse. 10. Kundeopplysninger, kataloger og markedsføring NetCom plikter å bevare taushet om innholdet av elektronisk kommunikasjon og andres bruk av elektronisk kommunikasjon, jf. ekomloven 2-9. Opplysninger om kundeforholdet og bruken av tjenestene vil bli registrert, lagret og brukt av NetCom for å administrere og ivareta kundeforholdet, herunder informere om varer, tjenester og andre ytelser fra NetCom. Søsterselskap av NetCom som inngår i TeliaSonera AB konsernet (f.eks. NextGenTel), vil også kunne bruke opplysningene som grunnlag for å sende informasjon til Kunden om TeliaSoneras tjenester i Norge. Kunden samtykker i at slik informasjon kan sendes via elektronisk kommunikasjon, jf. markedsføringslovens 15. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten

3 Kundens skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling, samt i nedennevnte tilfeller. Kunden samtykker i at NetCom kan benytte og utlevere all relevant informasjon om Kunden, så som navn, adresse, nummer osv. for egen og andre virksomheters nummeropplysningstjenester. Kunden gjøres oppmerksom på at NetCom har plikt til å utlevere opplysninger til nummeropplysningsvirksomhet, jf. ekomforskriftens 6-3. Dersom Kunden bestiller tjenester eller produkter fra tredjemann som forutsetter utlevering av lokaliseringsdata eller annen relevant data fra NetCom, samtykker Kunden i at NetCom kan utlevere nødvendig data. Kunden samtykker i at NetCom kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Kunden, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post osv.), for å informere om eller markedsføre sitt tjenestetilbud. Kunden kan reservere seg mot markedsføringshenvendelser, overføring til nummeropplysningstjeneste og utlevering til tredjemann i forbindelse med bestilling av lokaliserings- eller andre tjenester. Reservasjoner etter dette punkt rettes til NetComs Kundesenter. Kunden har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven 18, 27 og Mislighold NetCom kan heve Abonnementsavtalen dersom Kunden eller Brukeren vesentlig misligholder Abonnementsavtalen eller utnytter tjenestene på en slik måte at problemer oppstår for andre abonnenter eller NetCom. NetCom har rett til å stenge adgangen til tjenestene umiddelbart og uten varsel, dersom det etter NetComs vurdering er sannsynlig at misbruk pågår eller forsøkes, eller NetCom får varsel fra tredjemann om at bruk av teletjeneste strider mot lov eller annen rettighet. NetCom kan ikke holdes ansvarlig hvis adgangen til tjenestene, eller deler av disse, stenges for Kunden eller Brukeren. Ved hevning fra NetComs side stenges tjenestene umiddelbart. Klage på NetComs ytelser, regninger etc. rettes til NetComs Kundesenter. 12. Nummerportabilitet Innportering av telefonnummer til NetCom tar vanligvis 14 dager fra Kunden har bedt om dette, med mindre andre særlige forhold gjør seg gjeldende. Innportering innebærer at Kunden oppretter en ny Abonnementsavtale med NetCom. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre opp med tidligere teleoperatør. Utportering av telefonnummer er å anse som oppsigelse av Abonnementsavtalen med NetCom, og Kunden er pliktig å betale alle avgifter frem til opphør og alle Abonnementsavtalens relevante bestemmelser gjelder frem til utestående beløp er betalt. 13. Oppsigelse av avtalen Kunden kan når som helst og uansett årsak si opp Abonnementsavtalen, med mindre annet fremgår av særlig avtale. Om ikke annet fremgår av oppsigelsen, opphører Abonnementsavtalen dagen etter at oppsigelsen er mottatt av NetCom. Abonnementsavtalen blir ikke automatisk avsluttet ved utløp av eventuell bindingstid. Oppsigelse av Abonnementsavtalen skal skje skriftlig. Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter frem til Abonnementsavtalens opphør, og Abonnementsavtalens bestemmelser om innkreving osv gjelder helt til alle utestående beløp er betalt. NetCom kan avslutte forhold vedrørende kontantkort, herunder for Mobilt Bredbånd Kontant, etter 12 måneder dersom det ikke har vært forutgående trafikk, eller når det har gått 10 måneder fra siste påfylling på kontantkortet. En eventuell restsaldo vil i et slikt tilfelle bli slettet. Eventuell restsaldo blir også slettet dersom Kunden sier opp Abonnementsavtalen. Ved overdragelse av forhåndsbetalt (kontant) abonnement til annen person, eller endring fra forhåndsbetalt til etterfakturert abonnement, overføres eventuell restsaldo til det nye abonnementet, men slik restsaldo utbetales ikke. Eventuell innestående restsaldo for abonnement med fast månedlig fakturabeløp hvor hele månedsbeløpet kan benyttes til eget forbruk, f.eks. Young Talk, slettes som for forhåndsbetalte abonnement ved oppsigelse, samt overføres til nytt abonnement ved eventuell overdragelse eller endring, men utbetales ikke. Innbetalte faste fakturabeløp utbetales heller ikke av NetCom. Er Kunden i bindingstid ved oppsigelse av Abonnementsavtalen utløses et bruddgebyr. Dette gjelder også dersom NetCom hever Avtalen som følge av mislighold. Dersom en Kunde bryter forutsetningene, jf. bl.a. pkt. 2 siste setning i Abonnementsavtalen, for inngåelse av denne avtalen (f.eks. ved å bryte avtalen mer enn én gang), forbeholder NetCom seg retten til i tillegg til bruddgebyret, å fastholde Abonnementsavtalen og kreve betaling av abonnementsavgiften ut bindingstiden (dvs. antall gjenstående mnd x abonnementsavgiften iht. inngått avtale). For grovere tilfeller av misbruk forbeholder NetCom seg i tillegg til dette rett til å kreve erstattet fra kunden sitt fulle økonomiske tap, dvs. det resterende fortjenestetap for bindingstiden. Kunden kan imidlertid unngå kravet ved likevel å oppfylle iht. inngått avtale, dvs. ved å la være å bryte avtalen. NetCom har en slik regel da man ser

4 at flere utnytter et gunstig tilbud på tjenester og telefon kun for å tilegne seg telefonen og ikke de tilhørende teletjenester. 14. NetComs ansvar Overfor forbrukere har NetCom ansvar for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten, men ikke hvis NetCom godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor NetComs kontroll, som NetCom ikke med rimelig grunn kan forventes å unngå eller overvinne følgene av. NetCom har ikke ansvar for indirekte tap eller skade med mindre NetCom har utvist grov uaktsomhet. Som indirekte tap regnes: Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tap som følge av at tingen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, men bare for så vidt kjøperen uten rimelig grunn lar være å foreta dekningskjøp eller treffe andre tiltak for å unngå eller minske tapet, tap som følge av skade på annet enn salgstingen selv og gjenstander som den brukes til fremstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk. NetComs erstatningsansvar er uansett begrenset til kr ,- for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra NetComs side. 15. Endring av priser og andre vilkår NetCom har rett til å gjøre endringer i priser og abonnementsvilkår. Endringer NetCom antar vil være av en viss betydning og til ugunst for Kunden, vil Kunden bli varslet om senest én måned før endringen trer i kraft. Om NetCom ikke lenger tilbyr den aktuelle tjeneste, kan NetCom si opp Abonnementsavtalen eller deler av den med 1 måneds varsel. 16. For NetCom Mobilt Bredbånd NetCom har rett til å stenge tilgangen (eller redusere hastigheten) til Tjenesten for Kunden dersom det etter NetComs vurdering er sannsynlig at misbruk pågår; f.eks. når Kunden: 1. Bruker Tjenesten i strid med Avtalen, lov, offentlige vedtak, dom mv. 2. Misbruker eller skaper forstyrrelser i kommunikasjonsnettet eller overfor andre, for eksempel igjennom massekommunikasjon (spam), eller gjennom å skape trusler mot sikkerhet og helse. 3. Krenker tredjemanns rettigheter, f.eks. ved bruk av webspidere. 4. Benytter Tjenestene på en måte som tar kapasitet i nettet utover en normal bruk, f.eks. ved spidering til ulovlige formål. 5. Tilknytter, endrer, gjør inngrep eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten NetComs skriftlige forhåndssamtykke. 6. Videreselger, utleier kapasitet, eller på annen måte tilbyr Tjenestene til tredjepart, f.eks. ved etablering av IPtelefoniløsninger basert på Tjenestene. 7. Volder tap eller skade for tredjemann eller NetCom. 8. Oppgir feil eller mangelfull kundeinformasjon. 9. Misligholder betalingsforpliktelsen, herunder overskridelse av kredittgrense. Mobilt Bredbånd abonnementene har et angitt trafikkvolum inkludert (oppgitt i MB/GB) pr. måned. Når det inkluderte trafikkvolumet er konsumert (opplasting og nedlasting) begrenses overføringshastigheten til maksimum 120 kb/s resten av perioden. Mobilt Bredbånd abonnementene er satt opp for bruk i Norge. Bruk av data i utlandet vil ha en ekstra kostnad, og Kunden må selv undersøke gjeldende prisnivå per MB på netcom.no for det landet Kunden planlegger å ta i bruk sitt abonnement. Inkludert trafikkvolum er som følger:

5 Surfepakke X-Small: 100 MB (hastighet reduseres etter 5 GB) Surfepakke/Mobilt Bredbånd Small: 1 GB Surfepakke/Mobilt Bredbånd Medium: 8 GB Mobilt Bredbånd Large: 15 GB Mobilt Bredbånd X-Large: 30 GB Fastpris Small: 175 MB Fastpris Medium: 700 MB Fastpris Large: 1300 MB Fastpris X-Large: 4 GB Fastpris Data: 5 GB *FlexiTalk/YoungTalk/YoungTalk Plus/Full Kontroll/Full Kontroll Large/Kontant: 200 MB Kundene vil automatisk justeres opp til normal hastighet når neste periode starter. 17. Klage Eventuelle klager skal rettes til NetCom Kundesenter. Forhold som omfattes av ekomlovgivningen kan klages inn for Post- og teletilsynet. Mindre bedrifter og forbrukere kan bringe klage inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN) så fremt forholdet omfattes av ordningen. Se BKNs hjemmeside for nærmere informasjon Klage til BKN kan først innsendes når det foreligger skriftlig avslag fra NetCom. Ved klager på innholdstjeneste (fellesfakturerte tjenester) levert av tredjepart skal slike rettes direkte til tredjepart eller til NetCom Kundesenter. 18. Angrerett I forbrukerforhold har Kunden, forutsatt at kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved telefonsalg eller salg over Internett, 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. Fristen regnes fra NetCom har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven, og angrerettskjema er mottatt. Dersom Kunden ønsker å ta abonnementet i bruk før angrefristens utløp, må Kunden ved annet fjernsalg enn telefonsalg, betale for den del av tjenesten som er forbrukt samt eventuelle kostnader til installering mv. Angrerettskjema blir sendt sammen med bekreftelse på Kundens bestilling. Dersom angreretten benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema til følgende adresse: NetCom Responsservice, Postboks 252 Skøyen, 0213 Oslo. Det er nok at angrerettskjemaet er postlagt eller levert til returadressen innen fristens utløp.

6 TILLEGGSVILKÅR TIL GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR For NetCom Hjemme Mini og NetCom Hjemme: NetCom Hjemme Mini innebærer at Kundens fastnummer porteres til NetCom, og at alle innkommende anrop til dette fastnummeret viderekobles til Kundens NetCom mobilnummer. Utgående samtaler går fra Kundens mobiltelefon, og det er dette NetCom mobilnummer som vises hos den Kunden ringer eller sender SMS til. Den som ringer Kundens fastnummer betaler samme minuttpris som til fastnettet. Utgående samtaler belastes iht. Kundens abonnement. Mottak av samtaler i utlandet koster det samme som før. NetCom Hjemme innebærer at husstandens fastnummer porteres til NetCom. Kunden bestemmer selv hvilke familiemedlemmers mobilnumre som skal inngå i tjenesten. Innringer blir møtt med Kundens innleste velkomstmelding, og velger med tastetrykk hvilket familiemedlem man ønsker kontakt med. Det kan meldes inn opptil 6 familiemedlemmer i tjenesten. For medlemmer som er kunde hos andre operatører, påløper det en takst på 0,45 per minutt. Dette blir belastet administrator/kundens faktura. Mottak av samtaler i utlandet koster det samme som før. Utgående samtaler går fra det enkelte familiemedlems mobiltelefon, og det er dette NetCom mobilnummer som vises hos den det enkelte familiemedlem ringer eller sender SMS til. Den som ringer husstandens fastnummer betaler samme minuttpris som til fastnettet. Utgående samtaler belastes iht. det enkelte familiemedlems abonnement. Kunden må selv undersøke hvorvidt andre tjenester Kunden mottar nødvendiggjør eksisterende fastlinje (f.eks. alarmtjeneste), eller hvorvidt portering av fastnummeret kan ha betydning for kostnader til andre tjenester (f.eks. internettabonnement). NetCom har ikke noe ansvar for dette. Har Kunden tyveri- eller brannalarm tilkoblet fastlinje, vil alarmen være avhengig av denne koblingen, og Kunden må kontakte alarmleverandør om mulighet for å skifte til en GSM alarmsentral. Tjenestene gjelder for NetComs privatabonnement, med unntak av NetCom Kontant. Se priser på For NetCom Fastpris: Fastpris-abonnementene (Small, Medium, Large, X-Large) er abonnement med inkluderte enheter. De inkluderte enhetene består av minutter, SMS og data MB. Dersom man ikke bruker opp inkluderte enheter i løpet av fakturaperioden, vil resterende saldo bortfalle. Nye enheter vil bli fylt opp ved start på neste fakturaperiode. - Alle inkluderte elementer kan brukes på trafikk i Norge. Minutter kan også benyttes i Norden. - Trafikk (SMS, Tale) og datatrafikk utover inkluderte enheter faktureres i henhold til priser som angitt på - Trafikk til spesialnummer, kortnummer, opplysning og utland omfattes ikke av inkluderte enheter, og vil bli fakturert i henhold til priser som angitt på - Dersom man velger å si opp abonnementet, vil resterende saldo bortfalle. - NetCom Venner, SMSpakke, Surfepakke og Snakkepakke kan ikke benyttes sammen med Fastpris abonnement. - Retningslinjer rundt bruk av data: se Generelle abonnementsvilkår, pkt. 16 "For NetCom Mobilt Bredbånd". For FlexiTalk: FlexiTalk har en minimumsfakturering på kr 99,- per måned. Dette innebærer at du må betale minimum kr 99,- per måned selv om forbruket skulle utgjøre et lavere beløp enn dette. For avtaler med nytt telefonnummer innebærer dette at minimumsbeløpet på kr. 99,- kommer i tilegg til nedbetalingsbeløpet for telefonen i avtaletiden. Det påløper likevel ingen minimumsfakturering der abonnementet er kombinert med tilleggstjenester med faste avgifter over kr. 99,- per måned. Der abonnementet er kombinert med tilleggstjenester med faste avgifter under kr. 99,- per måned, kommer disse avgiftene til fradrag ved minimumsfakturering. Unntak fra minimumsfakturering gjelder dersom du har kjøpt abonnement og telefon, inngår avtaletid, og samtidig beholder ditt eksisterende nummer. Retningslinjer rundt bruk av data: se Generelle abonnementsvilkår, pkt. 16 "For NetCom Mobilt Bredbånd". Ved kjøp av FlexiTalk sammen med subsidiert telefon og opprettelse av nytt telefonnummer, vil det påløpe et engangsgebyr på kr 299,-.

7 For Trådløs Familie Tjenesten innebærer at det er gratis å ringe, sende SMS eller MMS i Norge til de andre familiemedlemmene i Kundens Trådløse Familie, og at abonnementene som inngår samles på én faktura. For å kunne benytte tjenesten må følgende betingelser være oppfylt: - Alle medlemmene må være NetCom-kunder. - Ett av medlemmene må være juridisk eier (Kunden) av alle abonnementene som inngår i Trådløs Familie. Dette innebærer at det juridiske og økonomiske ansvaret for alle abonnementene overføres til Kunden. Kunden må være over 18 år og må ha et fakturabasert privatabonnement. En felles faktura (samlefaktura) for alle abonnementene som inngår i Kundens Trådløse Familie sendes Kunden. - Minimum to og maksimum seks abonnement kan inngå. - I tillegg kan to NetCom Bedriftsabonnement tilknyttes Trådløs Familie. Medlemmene ringer kostnadsfritt til bedriftsabonnenten, men bedriftsabonnenten ringer ikke kostnadsfritt til de øvrige medlemmene som omfattes av tjenesten. - Ucan2-abonnement kan ikke inngå i NetCom Trådløs Familie. - Inntil tre NetCom Kontantkort kan inngå i Trådløs Familie. Etter opprettelse av avtale om NetCom Trådløs Familie står hvert enkelt medlem fortsatt fritt til å disponere sitt abonnement uten Kundens samtykke. Dette innebærer blant annet at medlemmet kan: - Bruke abonnementet, herunder å kjøpe tilleggstjenester, innholdstjenester, fylle på kontantkort etc. - Kjøpe telefon som innebærer forlengelse av avtaletid på abonnementet. - Endre abonnementstype. Dette forutsetter at medlemmet er myndig (fylt 18 år). Begrensninger vil imidlertid gjelde for medlemmer i Trådløs Familie som ikke er myndige. Det er Kundens ansvar å påse at medlemmer/bruker(e) er registrert med korrekt navn og fødselsnummer. Ved manglende betaling vil samtlige abonnement i den Trådløse Familien bli sperret. Dette gjelder også kontantkort. Dersom et medlem av Trådløs Familie bestiller, eller allerede har spesifisert faktura, vil denne fakturaen bli sendt sammen med samlefakturaen til angitt fakturaadresse. Samtalespesifikasjon sendes Kunden sammen med samlefaktura for Trådløs Familie abonnementene. Medlemmer av Trådløs Familie kan velge å fjerne spesifisert faktura knyttet til sitt abonnement. For Kontant: Kontantkortet er gyldig i 12 måneder fra kortet tas i bruk. NetCom kan avslutte forhold vedrørende kontantkort, herunder for Mobilt Bredbånd Kontant, etter 12 måneder dersom det ikke har vært forutgående trafikk, eller når det har gått 10 måneder fra siste påfylling på kontantkortet med minimum kr 50,-, og NetCom har gitt Kunden varsel om å fylle på innen 1 måned. En eventuell restsaldo vil i et slikt tilfelle bli slettet. Ved påfylling forlenges gyldighetstiden med nye 12 måneder fra påfyllingen skjer. Samtaler kan mottas i hele 12 månedsperioden uavhengig av om kontantkortet er tomt. For kampanjen Fri bruk i 3 måneder for 239,- Prisen (239,-) gjelder for hele 3 måneders-perioden, og fordeles med like beløp for de 3 første månedene. Tilbudet er begrenset oppad til minutter, SMS, MMS og 7 GB data per måned. Minuttene kan benyttes i Norden (Norge, Sverige, Danmark, Island, Færøyene, Åland), SMS/MMS/data kun i Norge. Gjelder ikke spesialnummer. Gjelder NetCom Fastpris Medium, Large og X-Large, for nye Kunder og eksisterende Kunder utenfor avtaletid som endrer til et av de nevnte abonnementene. Tilbudet må benyttes innen og gjelder i 3 måneder fra inngått avtale. Etter 3 måneders-perioden gjelder de vanlige vilkår for abonnementet. Tilbudet kan kun benyttes én gang i kampanjeperioden. For nytt nummer kreves et gebyr på kr 299,-. Ved kjøp av subsidiert telefon kreves 12 måneders avtaletid og det påløper månedlig nedbetaling av telefonen (Medium/Large: 200,-. X-Large: 310,-) hver måned i avtaletiden.

8 Ring uten tillegg i Norden Gjelder i Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene og Åland. Gjelder samtaler fra Norge til Norden, fra Norden til Norge, lokale samtaler i et nordisk land, eller fra Norden til et annet nordisk land. Gjelder NetCom Fastpris Small/Medium/Large/X-Large og Data samt NetCom FlexiTalk. NetCom Fastpris S/M/L/XL vil bli belastet de inkluderte minuttene i abonnementet. Når inkluderte minutter er benyttet prises samtaler i henhold til de gjeldende abonnementsprisene. FlexiTalk og Fastpris Data blir belastet med gjeldende minuttpris i henhold til abonnementet. Gjelder kun samtaler, og altså ikke SMS, datatrafikk eller MMS, som belastes i henhold til de aktuelle priser i utlandet. Tjenester som Trådløs Familie, NetCom Venner, Snakkepakke og Bestevenn inngår ikke i Nordenpris, og vil bli belastet i henhold til abonnementet. Bruddgebyr Er Kunden i bindingstid ved oppsigelse av Abonnementsavtalen utløses et bruddgebyr. Bruddgebyret tar utgangspunkt i det normaltap NetCom lider som følge av at avtalen sies opp før bindingstiden er ute. Bruddgebyr inkl.mva ved opphør av avtale i bindingstid, jf Abonnementsavtalen pkt. 13 er som følger: - Kontant: kr YoungTalk: kr YoungTalk Plus: kr FlexiTalk: kr FlexiTalk med Surfepakke: kr Mobilt Bredbånd Small: kr Mobilt Bredbånd Medium: kr Mobilt Bredbånd Large: kr Mobilt Bredbånd X-Large: kr Full Kontroll: kr Full Kontroll Large: kr Fastpris Small: kr Fastpris Medium: kr Fastpris Large: kr Fastpris X-Large: kr Fastpris Data: kr Ucan2 Mojo: kr Ucan2 Fastpris Small/Large: kr 1000 Alle bruddgebyr reduseres med en tolvdel per måned regnet fra starten av bindingstiden. I tillegg kommer eventuelt restbeløp for nedbetaling av telefon. For Fastpris plikter Kunden å betale én full månedsavgift i tillegg til bruddgebyret.

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4:

Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO. Og: Avtalen. For Com4: Abonnementsavtale mellom: Com4 AS (orgnr: 997 480 341) Økernveien 121 0579 OSLO For Com4: Web Og: Kunde: Fornavn: Etternavn: Adresse: Postnummer: Sted: Avtalen Avtaletype: Pris: Type abonnement Vedlegg

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

Alminnelige vilkår for NextGenTel privatabonnement.

Alminnelige vilkår for NextGenTel privatabonnement. Alminnelige vilkår for NextGenTel privatabonnement. (gyldig f.o.m. 1. Januar 2011) 1. Generelt a. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer kundens ( Kunden )

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv

VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv VILKÅR FOR BASISTJENESTEN MyJoice TrygghetsTelefoni på Tv Gjeldende fra 01.01.2011 1. AVTALEN Disse vilkårene gjelder for levering av alle tjenester fra T3 Senior Norge A/S ("T3 Senior Norge A/S") til

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd

Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd Abonnementsvilkår for Rauma Energi Bredbånd 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Generelle vilkår for privatkunder Oppdatert per 05.01.2016 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Partene og definisjoner... 3 2. Inngåelse av abonnement... 3 3. Kjøp

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS

Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS Vilkårene erstatter Telenors generelle forretningsvilkår av 1.7.2007 og gjelder fra 1.3.2015 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretningsvilkårene

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato Datatilsynet TELE AS Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato XXXX XXXXXX KONSESJON TIL Å BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV OPPLYSNINGER OM ABONNENTERS BRUK AV TELETJENESTER I medhold av Lov

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Innholdsfortegnelse 1. PARTER... 1 2. MEDLEMSAVTALEN... 1 3. MEDLEMSKAP I VICI TRENINGSSENTER AS... 1 4. VEDERLAG... 2 5. KOMMUNIKASJON MELLOM PARTENE... 2 6. MEDLEMMETS

Detaljer

Avtalevilkår for Strex

Avtalevilkår for Strex 1 Bakgrunn Avtalevilkår for Strex mellom Strex AS (organisasjonsnr. 985 867 569 med adresse Drammensveien 133, 0277 Oslo) og Kunden Disse vilkårene ligger til grunn for avtale mellom Strex AS ("Strex")

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Disse generelle vilkår ( Vilkårene ) gjelder for medlemskap i SATS ELIXIA fra og med 25.08.2014. 1. Generelt 1.1 Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Disse generelle vilkårene gjelder for medlemskap i SATS ELIXIA fra og med 22.06.2015. 1. Generelt 1.1. Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap i SATS

Detaljer

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc Side 1 DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc 1 Generelt om avtalen 1.1 Avtalens parter Disse vilkår er gjeldende som avtale mellom kunden, heretter kalt Kunden, og DuKan AS, Jon Lilletuns vei

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

SLUS AVTALEBETINGELSER

SLUS AVTALEBETINGELSER SLUS AVTALEBETINGELSER Trondheim 07.12.2011 SLUS generelle leverings og avtalebetingelser er akseptert av alle kunder. Betingelsene aksepteres ved å signere Avtale om bruk av SLUS. I etterkant vil SLUS

Detaljer

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Vi takker for at du benyttter deg av våre tjenester. Følgende vilkår gjelder for våre tjenester: Tjeneste... 1 Vilkår for bruk av Bill Manager sine tjenester... 1 Endring

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16.

ELLERS FØLG DRIFTSMELDINGER PÅ VÅRE NETTSIDER KTECH AS STILLER MED VAKTTELEFON FRA 07.00 19.00 HVERDAGER OG 10.00 16. Vi gjør oppmerksom på at prisene forutsetter 12 mnd. binding. Priser gjeldende pr. januar 2013. Månedsleien faktureres forskuddsvis pr kvartal. Faktureringsgebyr kr. 28,- Merknader: Undertegnede erklærer

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen.

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Bergen 12.03.09. Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Formålet med avtalen er å tilby medlemmene til Norske

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avregner kunden for

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår

Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår Abonnementsbetingelser fra Infonett Røros AS Generelle vilkår 1. Generelle vilkår Disse vilkår gjelder individuelle avtaler for forbruker. Abonnementsbetingelsene er tilpasset Bransjenorm for internettaksess

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Organisasjonsnummer/registrering: NO976555988MVA Foretaksregisteret

Organisasjonsnummer/registrering: NO976555988MVA Foretaksregisteret GENERELLE VILKÅR 1. Formålet med Bysykkel Skedsmo 1.1. Generell informasjon om bysykkeltjenesten Bysykkel Skedsmo er et samarbeid mellom Skedsmo kommune og JCDecaux Norge AS ("JCDecaux"). Tjenesten innebærer

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More C More Entertainment AB, 2012-02-15 ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER 1. Allment For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More Entertaiments

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 05.01.2016 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd

Veileder for spesifisering av faktura. Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Veileder for spesifisering av faktura Nærmere retningslinjer etter ekomforskriften 1-9, tredje ledd Innledning (Nkom) har utarbeidet denne veilederen for tilbydere av elektronisk kommunikasjonstjeneste,

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013

Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013 Standard abonnementsvilkår for Modum Kabel-TV AS, gjeldende pr 1. desember 2013 Forord Vilkårene som angitt under, gjelder for abonnenter som er tilknyttet Modum Kabel- TV's infrastruktur som Modum Kabel-TV

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 34 Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Priser for de enkelte tjenestene og eventuelle gebyrer følger av de til enhver tid gjeldende prislister på Telenors nettsted, telenor.no.

Priser for de enkelte tjenestene og eventuelle gebyrer følger av de til enhver tid gjeldende prislister på Telenors nettsted, telenor.no. Generelle forretningsvilkår for Telenor (gjeldende fra 1.7.2007) NB: Telenors forretningsvilkår av 1.7.2007 blir erstattet av nye vilkår fra 1.3. 2015. A Generelle bestemmelser 1 Gyldighetsområde Disse

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Choose an item. Høring veileder om spesifisert faktura. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand

Choose an item. Høring veileder om spesifisert faktura. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Choose an item Date Page 2016-01-15 1 (3) Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 Lillesand Sendes per e-post til: firmapost@nkom.no og bss@nkom.no Deres ref: 1000601-11-411.2 Høring veileder

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera Det smarte valget Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør Leverer stadig flere TV-løsninger Del av TeliaSonera 1 Hvorfor velge NextGenTel? - 400.000 TV-kunder - 220.000 internett-kunder

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte for å lage elektroniske

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2 2 Energi Norges standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til private forbrukere

Detaljer

Medlemsvilkår/Trivselsregler

Medlemsvilkår/Trivselsregler Medlemsvilkår/Trivselsregler Medlemsvilkår Per 26.01.2016. 1. 1. RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM hos Total Kropp-trening og behandling : Vil foreta automatisk adgangskontroll. Vil kunne sjekke og kreve

Detaljer

Avtale om tjenester på fast eiendom

Avtale om tjenester på fast eiendom Avtale om tjenester på fast eiendom Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom yrkesutøver og privat forbruker om endring eller reparasjon av fast eiendom som hovedsakelig benyttes til personlig bruk for forbrukeren.

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato).

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato). Skjema A (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer