Generelle abonnementsvilkår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generelle abonnementsvilkår"

Transkript

1 Generelle abonnementsvilkår (Vilkårene er oppdatert pr. 27. september 2011) 1. Definisjoner Abonnementsavtalen er denne avtale, som Kunden inngår for å få adgang til NetComs teletjenester. Kunden er den person (fysisk eller juridisk) som inngår denne avtale med NetCom og som NetCom forholder seg til. Bruker er Kunden selv, eller en person som av Kunden er gitt tillatelse til å benytte abonnementet. Kortet er et SIM-kort som settes inn i teleterminalen for å oppnå tilknytning til NetComs mobilnett, og åpner de valgte tjenester. Månedsavgift er faste månedlige beløp Kunden betaler for tjenester som er valgt. 2. Inngåelse av Abonnementsavtale Kunden søker om abonnement ved å fylle ut og undertegne Abonnementsavtalen. Søknaden blir kredittvurdert. Såfremt kredittvurderings- vilkårene oppfylles, aksepterer NetCom avtalen. Eventuelt kan Kunden avkreves forskuddsbetaling, depositum eller garanti. Tilknytning til NetComs teletjenester skal normalt skje den dag søknaden mottas, med mindre Kunden ikke blir kredittgodkjent. Avslag på søknad skal være saklig begrunnet. Begrunnelsen oppgis på forespørsel. Det er Kundens ansvar å sørge for at abonnementsvilkårene til enhver tid er kjent for Bruker. En grunnleggende forutsetning for NetComs tilbud av tjenester og telefoner samlet, er at Kunden ikke misbruker oppsigelsesretten i henhold til Abonnementsavtalens pkt. 11, f.eks. ved gjentatte abonnementstegninger og derpå følgende oppsigelse. 3. Tjenestene Ved inngåelse av Abonnementsavtalen kan Kunden få adgang til de avtalte teletjenester. Andre tjenester enn de som direkte, til enhver tid følger av Abonnementsavtalen har ikke Kunden rett til å benytte seg av, enten tjenesten tilbys av NetCom eller andre, og NetCom forbeholder seg retten til å sperre Kundens tilgang til slike tjenester, eventuelt heve Abonnementsavtalen dersom Kundens bruk av slike tjenester utgjør et vesentlig mislighold av Abonnementsavtalen. NetCom forbeholder seg retten til å ta betalt for tilgang til mobil IP-telefoni. Dersom dette gjøres gjeldende, vil Kunden informeres i forkant om tilgangsmuligheter, tjenestepakker og priser. NetCom innestår ikke for at Kundens bruk av tjenestene skjer uten avbrudd, at alle anrop når frem eller andre overføringshindringer. Tjenestene og vedlikeholdet skal være i overensstemmelse med gjeldende regelverk og relevante, alminnelig aksepterte standarder. NetCom forbeholder seg videre å kunne utføre vedlikehold eller annet som selskapet anser nødvendig, og har ikke ansvar for samtalebrudd e.l. dette måtte forårsake. Planlagte, lengre avbrudd skal NetCom gi forhåndsvarsel om. Driftsavbrudd i mobiltelenettet i mer enn 5 dager sammenhengende fra feilmelding er mottatt, skal på anmodning kompenseres med forholdsmessig refusjon av månedsavgiften, forutsatt at avbruddet ikke skyldes forhold som ligger utenfor NetComs kontroll. Ovenstående begrenser ikke NetComs ansvar etter pkt Kortet Kunden er ansvarlig for at mottatt PIN- og andre sikkerhetskoder oppbevares på en betryggende måte, slik at de ikke blir kjent av uvedkommende. Det advares mot å notere koden på kortet, teleutstyret eller tilsvarende, eller å koble ut bruken av PIN-koden, eller å forlate teleterminalen etter at PIN-koden er tastet inn, da dette etter forholdene kan anses grovt uaktsomt. Kortet er NetComs eiendom, og skal bare brukes i typegodkjent abonnentutstyr/ teleterminal som er i forskriftsmessig stand. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i Kortet. NetCom kan frakoble ikke-forskriftsmessig utstyr. 5. Ansvar ved tap/tyveri av Kortet Om Kunden mister eller frastjeles Kortet (f.eks. ved tyveri av teleterminal), skal tapet straks meldes NetCom Kundesenter på telefon for å hindre misbruk. Kunden kan kreve skriftlig bekreftelse på mottatt sperremelding. Kunden er selv ansvarlig for misbruk av teleterminal / kortet inntil sperremelding er mottatt av NetCom. Ansvaret er begrenset til kr 1.000, Ved senere tapsmelding til kundesenteret eller dersom misbruket er muliggjort ved uaktsomhet fra Kundens side, er Kundens ansvar begrenset til kr Tapsbegrensningen gjelder ikke for det tilfellet at misbruket er muliggjort ved Kundens grove uaktsomhet, eller hvor Kunden grovt

2 uaktsomt har misligholdt Avtalen. Som grovt uaktsomt skal i alle tilfeller regnes at Kunden drøyer mer enn 6 (seks) timer fra det tidspunkt telefonen/kortet hadde kommet på avveie, med å underrette NetCom Kundesenter. 6. Frivillig sperring Kunden kan selv kreve abonnementet sperret. Sperring skal skje fra dagen etter at NetCom har mottatt kravet, med mindre Kunden har angitt et senere tidspunkt. I sperreperioden skal Kunden betale vanlig månedsavgift samt sperreavgift. En slik sperring forhindrer ikke at det kan ringes til teleterminalen på noteringsoverføring. 7. Innholdstjenester levert av tredjepart (fellesfakturerte tjenester) Med innholdstjeneste levert av tredjepart (fellesfakturert tjeneste) forstås forhåndsbetalt og etterskuddsbetalt tjeneste som tilbys over NetComs elektroniske kommunikasjonsnett og som faktureres på fakturaen fra NetCom. Kunden kan sperre for all tilgang til innholdstjenester levert av tredjepart eller et predefinert utvalg av numre ved å henvende seg til NetCom Kundesenter på tlf Kunden kan tilsvarende sperre for bruk av innholdstjenester levert av tredjepart i Norge over et gitt beløp per måned. Nederste beløpsgrense skal ikke være høyere enn kr 250,-. Dersom det er fastsatt en beløpsgrense for innholdstjeneste levert av tredjepart, vil Kunden bli informert når denne er nådd. NetCom vil da, så langt det er mulig, sikre at videre bruk av innholdstjenester levert av tredjepart blir sperret. En klage på innholdstjenester levert av tredjepart (fellesfakturert tjeneste) kan rettes direkte til tredjepart eller til NetCom. Ved tvist kan Kunden bringe klagen inn for Brukerklagenemnda så fremt forholdet omfattes av ordningen. 8. Priser og betaling De til enhver tid gjeldene priser og gebyrer fremgår av NetComs prisliste på Kunden faktureres periodisk, forutsatt at fakturabeløpet er over et visst minimum. Betalingsfrist er angitt på fakturaen. Eventuell reklamasjon må skje innen rimelig tid og under alle omstendigheter innen betalingsfristen. Ikke omtvistede beløp skal betales, med mindre noe annet er utrykkelig godkjent av NetCom. Dersom betaling ikke har skjedd innen betalingsfristens utløp, sendes purring, med varsel om stengning av abonnementet og med ny betalingsfrist. Dersom betaling ikke skjer innen ny frist, kan abonnementet bli stengt og Abonnementsavtalen sagt opp. Ved fortsatt manglende betaling vil kravet, samt omkostninger forbundet med innkreving, etter varsel bli oversendt for inkasso. Ved forsinket betaling kan NetCom kreve dekket omkostninger og renter iht "Lov om renter ved forsinket betaling m.m." Kunden har uansett alltid krav på innsyn i fakturagrunnlaget iht. Ekomforskriften 1-9. Ved aktivering av abonnement vil NetCom fastsette en kredittgrense. Ved overskridelse av kredittgrensen, kan NetCom sperre abonnementet og kreve at Kunden betaler à konto, eller stiller tilfredsstillende sikkerhet før abonnementet gjenåpnes. Kredittgrensen er et internt hjelpemiddel for NetCom og det er derfor ingen garanti for Kunden at abonnementet vil bli sperret dersom Kunden overskrider kredittgrensen. Kunden oppfordres til selv å følge med på sitt forbruk. Fakturagebyr er kr 39,- per måned. For å unngå fakturagebyr anbefaler NetCom å benytte efaktura i nettbanken. Alternativt er det mulig å motta faktura via epost, til e-postadresse som angis på netcom.no/minside eller hos NetCom Kundesenter. Dersom abonnementet stenges som følge av Kundens mislighold, vil Kunden ved eventuell gjenåpning bli belastet det til en hver tid gjeldende gjenåpningsgebyr. 9. Adresseendring, endring av brukerinformasjon mv. Adresseendring skal meldes til NetCom innen 14 dager etter at adressen faktisk er endret. Kunde oppfordres til å opplyse om korrekt brukerinformasjon så som navn, fødselsdato og adresse, for det/de abonnement man er ansvarlig for. Kunde kan når som helst endre brukerinformasjon, bostedsadresse og fakturaadresse. 10. Kundeopplysninger, kataloger og markedsføring NetCom plikter å bevare taushet om innholdet av elektronisk kommunikasjon og andres bruk av elektronisk kommunikasjon, jf. ekomloven 2-9. Opplysninger om kundeforholdet og bruken av tjenestene vil bli registrert, lagret og brukt av NetCom for å administrere og ivareta kundeforholdet, herunder informere om varer, tjenester og andre ytelser fra NetCom. Søsterselskap av NetCom som inngår i TeliaSonera AB konsernet (f.eks. NextGenTel), vil også kunne bruke opplysningene som grunnlag for å sende informasjon til Kunden om TeliaSoneras tjenester i Norge. Kunden samtykker i at slik informasjon kan sendes via elektronisk kommunikasjon, jf. markedsføringslovens 15. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten

3 Kundens skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling, samt i nedennevnte tilfeller. Kunden samtykker i at NetCom kan benytte og utlevere all relevant informasjon om Kunden, så som navn, adresse, nummer osv. for egen og andre virksomheters nummeropplysningstjenester. Kunden gjøres oppmerksom på at NetCom har plikt til å utlevere opplysninger til nummeropplysningsvirksomhet, jf. ekomforskriftens 6-3. Dersom Kunden bestiller tjenester eller produkter fra tredjemann som forutsetter utlevering av lokaliseringsdata eller annen relevant data fra NetCom, samtykker Kunden i at NetCom kan utlevere nødvendig data. Kunden samtykker i at NetCom kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Kunden, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post osv.), for å informere om eller markedsføre sitt tjenestetilbud. Kunden kan reservere seg mot markedsføringshenvendelser, overføring til nummeropplysningstjeneste og utlevering til tredjemann i forbindelse med bestilling av lokaliserings- eller andre tjenester. Reservasjoner etter dette punkt rettes til NetComs Kundesenter. Kunden har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om seg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven 18, 27 og Mislighold NetCom kan heve Abonnementsavtalen dersom Kunden eller Brukeren vesentlig misligholder Abonnementsavtalen eller utnytter tjenestene på en slik måte at problemer oppstår for andre abonnenter eller NetCom. NetCom har rett til å stenge adgangen til tjenestene umiddelbart og uten varsel, dersom det etter NetComs vurdering er sannsynlig at misbruk pågår eller forsøkes, eller NetCom får varsel fra tredjemann om at bruk av teletjeneste strider mot lov eller annen rettighet. NetCom kan ikke holdes ansvarlig hvis adgangen til tjenestene, eller deler av disse, stenges for Kunden eller Brukeren. Ved hevning fra NetComs side stenges tjenestene umiddelbart. Klage på NetComs ytelser, regninger etc. rettes til NetComs Kundesenter. 12. Nummerportabilitet Innportering av telefonnummer til NetCom tar vanligvis 14 dager fra Kunden har bedt om dette, med mindre andre særlige forhold gjør seg gjeldende. Innportering innebærer at Kunden oppretter en ny Abonnementsavtale med NetCom. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre opp med tidligere teleoperatør. Utportering av telefonnummer er å anse som oppsigelse av Abonnementsavtalen med NetCom, og Kunden er pliktig å betale alle avgifter frem til opphør og alle Abonnementsavtalens relevante bestemmelser gjelder frem til utestående beløp er betalt. 13. Oppsigelse av avtalen Kunden kan når som helst og uansett årsak si opp Abonnementsavtalen, med mindre annet fremgår av særlig avtale. Om ikke annet fremgår av oppsigelsen, opphører Abonnementsavtalen dagen etter at oppsigelsen er mottatt av NetCom. Abonnementsavtalen blir ikke automatisk avsluttet ved utløp av eventuell bindingstid. Oppsigelse av Abonnementsavtalen skal skje skriftlig. Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter frem til Abonnementsavtalens opphør, og Abonnementsavtalens bestemmelser om innkreving osv gjelder helt til alle utestående beløp er betalt. NetCom kan avslutte forhold vedrørende kontantkort, herunder for Mobilt Bredbånd Kontant, etter 12 måneder dersom det ikke har vært forutgående trafikk, eller når det har gått 10 måneder fra siste påfylling på kontantkortet. En eventuell restsaldo vil i et slikt tilfelle bli slettet. Eventuell restsaldo blir også slettet dersom Kunden sier opp Abonnementsavtalen. Ved overdragelse av forhåndsbetalt (kontant) abonnement til annen person, eller endring fra forhåndsbetalt til etterfakturert abonnement, overføres eventuell restsaldo til det nye abonnementet, men slik restsaldo utbetales ikke. Eventuell innestående restsaldo for abonnement med fast månedlig fakturabeløp hvor hele månedsbeløpet kan benyttes til eget forbruk, f.eks. Young Talk, slettes som for forhåndsbetalte abonnement ved oppsigelse, samt overføres til nytt abonnement ved eventuell overdragelse eller endring, men utbetales ikke. Innbetalte faste fakturabeløp utbetales heller ikke av NetCom. Er Kunden i bindingstid ved oppsigelse av Abonnementsavtalen utløses et bruddgebyr. Dette gjelder også dersom NetCom hever Avtalen som følge av mislighold. Dersom en Kunde bryter forutsetningene, jf. bl.a. pkt. 2 siste setning i Abonnementsavtalen, for inngåelse av denne avtalen (f.eks. ved å bryte avtalen mer enn én gang), forbeholder NetCom seg retten til i tillegg til bruddgebyret, å fastholde Abonnementsavtalen og kreve betaling av abonnementsavgiften ut bindingstiden (dvs. antall gjenstående mnd x abonnementsavgiften iht. inngått avtale). For grovere tilfeller av misbruk forbeholder NetCom seg i tillegg til dette rett til å kreve erstattet fra kunden sitt fulle økonomiske tap, dvs. det resterende fortjenestetap for bindingstiden. Kunden kan imidlertid unngå kravet ved likevel å oppfylle iht. inngått avtale, dvs. ved å la være å bryte avtalen. NetCom har en slik regel da man ser

4 at flere utnytter et gunstig tilbud på tjenester og telefon kun for å tilegne seg telefonen og ikke de tilhørende teletjenester. 14. NetComs ansvar Overfor forbrukere har NetCom ansvar for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten, men ikke hvis NetCom godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor NetComs kontroll, som NetCom ikke med rimelig grunn kan forventes å unngå eller overvinne følgene av. NetCom har ikke ansvar for indirekte tap eller skade med mindre NetCom har utvist grov uaktsomhet. Som indirekte tap regnes: Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd), tap som følge av at tingen ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn), tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, men bare for så vidt kjøperen uten rimelig grunn lar være å foreta dekningskjøp eller treffe andre tiltak for å unngå eller minske tapet, tap som følge av skade på annet enn salgstingen selv og gjenstander som den brukes til fremstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk. NetComs erstatningsansvar er uansett begrenset til kr ,- for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra NetComs side. 15. Endring av priser og andre vilkår NetCom har rett til å gjøre endringer i priser og abonnementsvilkår. Endringer NetCom antar vil være av en viss betydning og til ugunst for Kunden, vil Kunden bli varslet om senest én måned før endringen trer i kraft. Om NetCom ikke lenger tilbyr den aktuelle tjeneste, kan NetCom si opp Abonnementsavtalen eller deler av den med 1 måneds varsel. 16. For NetCom Mobilt Bredbånd NetCom har rett til å stenge tilgangen (eller redusere hastigheten) til Tjenesten for Kunden dersom det etter NetComs vurdering er sannsynlig at misbruk pågår; f.eks. når Kunden: 1. Bruker Tjenesten i strid med Avtalen, lov, offentlige vedtak, dom mv. 2. Misbruker eller skaper forstyrrelser i kommunikasjonsnettet eller overfor andre, for eksempel igjennom massekommunikasjon (spam), eller gjennom å skape trusler mot sikkerhet og helse. 3. Krenker tredjemanns rettigheter, f.eks. ved bruk av webspidere. 4. Benytter Tjenestene på en måte som tar kapasitet i nettet utover en normal bruk, f.eks. ved spidering til ulovlige formål. 5. Tilknytter, endrer, gjør inngrep eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten NetComs skriftlige forhåndssamtykke. 6. Videreselger, utleier kapasitet, eller på annen måte tilbyr Tjenestene til tredjepart, f.eks. ved etablering av IPtelefoniløsninger basert på Tjenestene. 7. Volder tap eller skade for tredjemann eller NetCom. 8. Oppgir feil eller mangelfull kundeinformasjon. 9. Misligholder betalingsforpliktelsen, herunder overskridelse av kredittgrense. Mobilt Bredbånd abonnementene har et angitt trafikkvolum inkludert (oppgitt i MB/GB) pr. måned. Når det inkluderte trafikkvolumet er konsumert (opplasting og nedlasting) begrenses overføringshastigheten til maksimum 120 kb/s resten av perioden. Mobilt Bredbånd abonnementene er satt opp for bruk i Norge. Bruk av data i utlandet vil ha en ekstra kostnad, og Kunden må selv undersøke gjeldende prisnivå per MB på netcom.no for det landet Kunden planlegger å ta i bruk sitt abonnement. Inkludert trafikkvolum er som følger:

5 Surfepakke X-Small: 100 MB (hastighet reduseres etter 5 GB) Surfepakke/Mobilt Bredbånd Small: 1 GB Surfepakke/Mobilt Bredbånd Medium: 8 GB Mobilt Bredbånd Large: 15 GB Mobilt Bredbånd X-Large: 30 GB Fastpris Small: 175 MB Fastpris Medium: 700 MB Fastpris Large: 1300 MB Fastpris X-Large: 4 GB Fastpris Data: 5 GB *FlexiTalk/YoungTalk/YoungTalk Plus/Full Kontroll/Full Kontroll Large/Kontant: 200 MB Kundene vil automatisk justeres opp til normal hastighet når neste periode starter. 17. Klage Eventuelle klager skal rettes til NetCom Kundesenter. Forhold som omfattes av ekomlovgivningen kan klages inn for Post- og teletilsynet. Mindre bedrifter og forbrukere kan bringe klage inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN) så fremt forholdet omfattes av ordningen. Se BKNs hjemmeside for nærmere informasjon Klage til BKN kan først innsendes når det foreligger skriftlig avslag fra NetCom. Ved klager på innholdstjeneste (fellesfakturerte tjenester) levert av tredjepart skal slike rettes direkte til tredjepart eller til NetCom Kundesenter. 18. Angrerett I forbrukerforhold har Kunden, forutsatt at kjøpet har funnet sted ved fjernsalg, herunder ved telefonsalg eller salg over Internett, 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. Fristen regnes fra NetCom har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven, og angrerettskjema er mottatt. Dersom Kunden ønsker å ta abonnementet i bruk før angrefristens utløp, må Kunden ved annet fjernsalg enn telefonsalg, betale for den del av tjenesten som er forbrukt samt eventuelle kostnader til installering mv. Angrerettskjema blir sendt sammen med bekreftelse på Kundens bestilling. Dersom angreretten benyttes, sendes ferdig utfylt angrerettskjema til følgende adresse: NetCom Responsservice, Postboks 252 Skøyen, 0213 Oslo. Det er nok at angrerettskjemaet er postlagt eller levert til returadressen innen fristens utløp.

6 TILLEGGSVILKÅR TIL GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR For NetCom Hjemme Mini og NetCom Hjemme: NetCom Hjemme Mini innebærer at Kundens fastnummer porteres til NetCom, og at alle innkommende anrop til dette fastnummeret viderekobles til Kundens NetCom mobilnummer. Utgående samtaler går fra Kundens mobiltelefon, og det er dette NetCom mobilnummer som vises hos den Kunden ringer eller sender SMS til. Den som ringer Kundens fastnummer betaler samme minuttpris som til fastnettet. Utgående samtaler belastes iht. Kundens abonnement. Mottak av samtaler i utlandet koster det samme som før. NetCom Hjemme innebærer at husstandens fastnummer porteres til NetCom. Kunden bestemmer selv hvilke familiemedlemmers mobilnumre som skal inngå i tjenesten. Innringer blir møtt med Kundens innleste velkomstmelding, og velger med tastetrykk hvilket familiemedlem man ønsker kontakt med. Det kan meldes inn opptil 6 familiemedlemmer i tjenesten. For medlemmer som er kunde hos andre operatører, påløper det en takst på 0,45 per minutt. Dette blir belastet administrator/kundens faktura. Mottak av samtaler i utlandet koster det samme som før. Utgående samtaler går fra det enkelte familiemedlems mobiltelefon, og det er dette NetCom mobilnummer som vises hos den det enkelte familiemedlem ringer eller sender SMS til. Den som ringer husstandens fastnummer betaler samme minuttpris som til fastnettet. Utgående samtaler belastes iht. det enkelte familiemedlems abonnement. Kunden må selv undersøke hvorvidt andre tjenester Kunden mottar nødvendiggjør eksisterende fastlinje (f.eks. alarmtjeneste), eller hvorvidt portering av fastnummeret kan ha betydning for kostnader til andre tjenester (f.eks. internettabonnement). NetCom har ikke noe ansvar for dette. Har Kunden tyveri- eller brannalarm tilkoblet fastlinje, vil alarmen være avhengig av denne koblingen, og Kunden må kontakte alarmleverandør om mulighet for å skifte til en GSM alarmsentral. Tjenestene gjelder for NetComs privatabonnement, med unntak av NetCom Kontant. Se priser på For NetCom Fastpris: Fastpris-abonnementene (Small, Medium, Large, X-Large) er abonnement med inkluderte enheter. De inkluderte enhetene består av minutter, SMS og data MB. Dersom man ikke bruker opp inkluderte enheter i løpet av fakturaperioden, vil resterende saldo bortfalle. Nye enheter vil bli fylt opp ved start på neste fakturaperiode. - Alle inkluderte elementer kan brukes på trafikk i Norge. Minutter kan også benyttes i Norden. - Trafikk (SMS, Tale) og datatrafikk utover inkluderte enheter faktureres i henhold til priser som angitt på - Trafikk til spesialnummer, kortnummer, opplysning og utland omfattes ikke av inkluderte enheter, og vil bli fakturert i henhold til priser som angitt på - Dersom man velger å si opp abonnementet, vil resterende saldo bortfalle. - NetCom Venner, SMSpakke, Surfepakke og Snakkepakke kan ikke benyttes sammen med Fastpris abonnement. - Retningslinjer rundt bruk av data: se Generelle abonnementsvilkår, pkt. 16 "For NetCom Mobilt Bredbånd". For FlexiTalk: FlexiTalk har en minimumsfakturering på kr 99,- per måned. Dette innebærer at du må betale minimum kr 99,- per måned selv om forbruket skulle utgjøre et lavere beløp enn dette. For avtaler med nytt telefonnummer innebærer dette at minimumsbeløpet på kr. 99,- kommer i tilegg til nedbetalingsbeløpet for telefonen i avtaletiden. Det påløper likevel ingen minimumsfakturering der abonnementet er kombinert med tilleggstjenester med faste avgifter over kr. 99,- per måned. Der abonnementet er kombinert med tilleggstjenester med faste avgifter under kr. 99,- per måned, kommer disse avgiftene til fradrag ved minimumsfakturering. Unntak fra minimumsfakturering gjelder dersom du har kjøpt abonnement og telefon, inngår avtaletid, og samtidig beholder ditt eksisterende nummer. Retningslinjer rundt bruk av data: se Generelle abonnementsvilkår, pkt. 16 "For NetCom Mobilt Bredbånd". Ved kjøp av FlexiTalk sammen med subsidiert telefon og opprettelse av nytt telefonnummer, vil det påløpe et engangsgebyr på kr 299,-.

7 For Trådløs Familie Tjenesten innebærer at det er gratis å ringe, sende SMS eller MMS i Norge til de andre familiemedlemmene i Kundens Trådløse Familie, og at abonnementene som inngår samles på én faktura. For å kunne benytte tjenesten må følgende betingelser være oppfylt: - Alle medlemmene må være NetCom-kunder. - Ett av medlemmene må være juridisk eier (Kunden) av alle abonnementene som inngår i Trådløs Familie. Dette innebærer at det juridiske og økonomiske ansvaret for alle abonnementene overføres til Kunden. Kunden må være over 18 år og må ha et fakturabasert privatabonnement. En felles faktura (samlefaktura) for alle abonnementene som inngår i Kundens Trådløse Familie sendes Kunden. - Minimum to og maksimum seks abonnement kan inngå. - I tillegg kan to NetCom Bedriftsabonnement tilknyttes Trådløs Familie. Medlemmene ringer kostnadsfritt til bedriftsabonnenten, men bedriftsabonnenten ringer ikke kostnadsfritt til de øvrige medlemmene som omfattes av tjenesten. - Ucan2-abonnement kan ikke inngå i NetCom Trådløs Familie. - Inntil tre NetCom Kontantkort kan inngå i Trådløs Familie. Etter opprettelse av avtale om NetCom Trådløs Familie står hvert enkelt medlem fortsatt fritt til å disponere sitt abonnement uten Kundens samtykke. Dette innebærer blant annet at medlemmet kan: - Bruke abonnementet, herunder å kjøpe tilleggstjenester, innholdstjenester, fylle på kontantkort etc. - Kjøpe telefon som innebærer forlengelse av avtaletid på abonnementet. - Endre abonnementstype. Dette forutsetter at medlemmet er myndig (fylt 18 år). Begrensninger vil imidlertid gjelde for medlemmer i Trådløs Familie som ikke er myndige. Det er Kundens ansvar å påse at medlemmer/bruker(e) er registrert med korrekt navn og fødselsnummer. Ved manglende betaling vil samtlige abonnement i den Trådløse Familien bli sperret. Dette gjelder også kontantkort. Dersom et medlem av Trådløs Familie bestiller, eller allerede har spesifisert faktura, vil denne fakturaen bli sendt sammen med samlefakturaen til angitt fakturaadresse. Samtalespesifikasjon sendes Kunden sammen med samlefaktura for Trådløs Familie abonnementene. Medlemmer av Trådløs Familie kan velge å fjerne spesifisert faktura knyttet til sitt abonnement. For Kontant: Kontantkortet er gyldig i 12 måneder fra kortet tas i bruk. NetCom kan avslutte forhold vedrørende kontantkort, herunder for Mobilt Bredbånd Kontant, etter 12 måneder dersom det ikke har vært forutgående trafikk, eller når det har gått 10 måneder fra siste påfylling på kontantkortet med minimum kr 50,-, og NetCom har gitt Kunden varsel om å fylle på innen 1 måned. En eventuell restsaldo vil i et slikt tilfelle bli slettet. Ved påfylling forlenges gyldighetstiden med nye 12 måneder fra påfyllingen skjer. Samtaler kan mottas i hele 12 månedsperioden uavhengig av om kontantkortet er tomt. For kampanjen Fri bruk i 3 måneder for 239,- Prisen (239,-) gjelder for hele 3 måneders-perioden, og fordeles med like beløp for de 3 første månedene. Tilbudet er begrenset oppad til minutter, SMS, MMS og 7 GB data per måned. Minuttene kan benyttes i Norden (Norge, Sverige, Danmark, Island, Færøyene, Åland), SMS/MMS/data kun i Norge. Gjelder ikke spesialnummer. Gjelder NetCom Fastpris Medium, Large og X-Large, for nye Kunder og eksisterende Kunder utenfor avtaletid som endrer til et av de nevnte abonnementene. Tilbudet må benyttes innen og gjelder i 3 måneder fra inngått avtale. Etter 3 måneders-perioden gjelder de vanlige vilkår for abonnementet. Tilbudet kan kun benyttes én gang i kampanjeperioden. For nytt nummer kreves et gebyr på kr 299,-. Ved kjøp av subsidiert telefon kreves 12 måneders avtaletid og det påløper månedlig nedbetaling av telefonen (Medium/Large: 200,-. X-Large: 310,-) hver måned i avtaletiden.

8 Ring uten tillegg i Norden Gjelder i Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene og Åland. Gjelder samtaler fra Norge til Norden, fra Norden til Norge, lokale samtaler i et nordisk land, eller fra Norden til et annet nordisk land. Gjelder NetCom Fastpris Small/Medium/Large/X-Large og Data samt NetCom FlexiTalk. NetCom Fastpris S/M/L/XL vil bli belastet de inkluderte minuttene i abonnementet. Når inkluderte minutter er benyttet prises samtaler i henhold til de gjeldende abonnementsprisene. FlexiTalk og Fastpris Data blir belastet med gjeldende minuttpris i henhold til abonnementet. Gjelder kun samtaler, og altså ikke SMS, datatrafikk eller MMS, som belastes i henhold til de aktuelle priser i utlandet. Tjenester som Trådløs Familie, NetCom Venner, Snakkepakke og Bestevenn inngår ikke i Nordenpris, og vil bli belastet i henhold til abonnementet. Bruddgebyr Er Kunden i bindingstid ved oppsigelse av Abonnementsavtalen utløses et bruddgebyr. Bruddgebyret tar utgangspunkt i det normaltap NetCom lider som følge av at avtalen sies opp før bindingstiden er ute. Bruddgebyr inkl.mva ved opphør av avtale i bindingstid, jf Abonnementsavtalen pkt. 13 er som følger: - Kontant: kr YoungTalk: kr YoungTalk Plus: kr FlexiTalk: kr FlexiTalk med Surfepakke: kr Mobilt Bredbånd Small: kr Mobilt Bredbånd Medium: kr Mobilt Bredbånd Large: kr Mobilt Bredbånd X-Large: kr Full Kontroll: kr Full Kontroll Large: kr Fastpris Small: kr Fastpris Medium: kr Fastpris Large: kr Fastpris X-Large: kr Fastpris Data: kr Ucan2 Mojo: kr Ucan2 Fastpris Small/Large: kr 1000 Alle bruddgebyr reduseres med en tolvdel per måned regnet fra starten av bindingstiden. I tillegg kommer eventuelt restbeløp for nedbetaling av telefon. For Fastpris plikter Kunden å betale én full månedsavgift i tillegg til bruddgebyret.