SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 5/07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 5/07"

Transkript

1 Sak 5/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 5/07 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 Arkivsaknr: 07/233 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 5/07 Sosial- og omsorgsutvalget /07 Oppvekstutvalget / Miljø- og utviklingsutvalget / Kulturutvalget / Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år Tidligere behandlinger: Side 1 av 15

2 Sak 5/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/233 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2006 K-kode: 151 &14 Saksbehandler: Odd Hellum Innstilling: Den framlagte årsberetningen vedtas som Sørum kommunes årsberetning for år For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Årsberetningen for 2006 legges fram til politisk behandling parallelt med regnskapet for Vedlegg: 1. Årsberetning for 2006 (sendes som eget hefte). Saksutredning: Saksopplysninger: Årsberetningen for 2006 er sydd over samme lest som forrige avlagte årsberetning og tertialrapporter, bl.a. med et fyldig statistikkapittel. Vedleggene nr. 1 6 gir tilbakemelding om gjennomførte vedtak og måloppnåelse, oppnådde resultater, status for utviklingsprosjektene våre m.m. Forhold til eksisterende plandokumenter: Årsberetningen bør studeres sammen med med bl.a. budsjett og regnskap for Utskrift av saken til: Lederforum Sørumsand, den Rådmann Rannveig Egerdal Eidet Side 2 av 15

3 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 6/07 Sakstittel: ØKONOMISK SOSIALHJELP - NORMER Arkivsaknr: 07/741 Saksbehandler: HEL/SOS/BGROV Bjørn Robert Groven K-kode: F01 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 6/07 Sosial- og omsorgsutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Sørum kommune innfører statens veiledende satser for utmåling av stønad til livsopphold etter lov om sosiale tjenester. 2. Satsene justeres årlig i tråd med statens anbefalinger. 3. Barnetrygd og kontantstøtte inntektsberegnes. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å innføre veiledende stønadstak på dekning av husleie gradert etter familiestørrelse. 5. Vedtaket trer i kraft fra Tidligere behandlinger: Side 3 av 15

4 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/741 Sakstittel: ØKONOMISK SOSIALHJELP - NORMER K-kode: F01 Saksbehandler: Bjørn Robert Groven Innstilling: 1. Sørum kommune innfører statens veiledende satser for utmåling av stønad til livsopphold etter lov om sosiale tjenester. 2. Satsene justeres årlig i tråd med statens anbefalinger. 3. Barnetrygd og kontantstøtte inntektsberegnes. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å innføre veiledende stønadstak på dekning av husleie gradert etter familiestørrelse. 5. Vedtaket trer i kraft fra For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Vedlegg: 1. Rundskriv A-16/2006 Tilleggsrundskriv til 1-34/2001, , Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold. Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Link til rapport fra telemarksforskning om fastsetting av sosialhjelpsnormer: K-sak 30/06. Revisjonsrapport økonomisk sosialhjelp, Østre Romerike revisjonsdistrikt, Rundskriv 1-34/2001 Sosialtjenesteloven kapittel 5. Informasjonsskriv nr 2/2006 Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Saksutredning: Bakgrunn for saken: Under behandlingen av budsjettet for 2006 vedtok kommunestyret følgende verbalforslag: Sørum kommune har brukt veiledende satser for økonomisk sosialhjelp med samme grunnsatser uten endring siden tidlig på 90-tallet. Det kan være grunn til å tro at dette kan ha negative konsekvenser for de av våre innbyggere som er avhengig av denne kommunale stønaden. Kommunestyret ber derfor rådmannen fremme en sak om praktiseringen av økonomisk sosialhjelp i Sørum kommune og hvordan kommunens sosialhjelpsmottakere kommer ut sammenlignet med andre kommuner på Romerike. Eventuelle økonomiske konsekvenser av en omlegging tas inn i behandlingen av økonomiplan for Kommunens sosialhjelpsnormer ble vedtatt av hovedutvalget for helsevern og sosial omsorg i sak 19/95. Utgangspunktet den gang var grunnbeløpet i folketrygden. Side 4 av 15

5 Normene er som følger pr. mnd.: Enslige Kr Ektepar/samboere Kr Person i bofellesskap Kr Hj.boende år Kr Barn Kr 760 Tabell 1, Kilde: Revisjonsrapport økonomisk sosialhjelp, Østre Romerike revisjonsdistrikt, I kommunestyresak 30/06 ble følgende vedtatt: 1. Sørum kommune tar sikte på å innføre statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp fra Kontantstøtte inntektsberegnes i stønadsvurderingen. 3. De økonomiske konsekvensene av dette må utredes nærmere i god tid før budsjettbehandlingen. 4. Helse- og sosialseksjonen vil de kommende måneder utrede og vurdere konsekvensene av normendringen samt andre forhold av betydning for sosialhjelpsbudsjettet, parallelt med et fortsatt arbeid knyttet til organisering og rutiner ved sosialkontoret. I utredningen og vurderingen av konsekvensene av endret livsoppholdsnorm er det tatt utgangspunkt i kostratall og analysert disse. Kostratallene viste seg vanskelige å sammenligne da grunnlaget for rapportering er nokså forskjellig fra kommune til kommune. Det er likevel tatt med noe tallmateriale fra kostra. Utredningen og vurderingen bygger for det meste på rapporter og statistikker fra saksbehandlingsverktøyet Socio, nyere forskning(telemarksforskning), revisjonsrapport(østre Romerikes revisjonsrapport) og samtaler med virksomhetsledere i nabokommuner. Saksopplysninger: Kort om sosialtjenesteloven: Det primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge et forsvarlig livsopphold. Utgangspunktet er imidlertid at hver enkelt skal utnytte egne muligheter eller hjelpeordninger for å kunne forsørge seg selv. Når alle muligheter er utnyttet fullt ut, men ikke strekker til, har den som ikke kan sørge for sitt livsopphold krav på økonomisk stønad til livsopphold uansett årsaken til hjelpebehovet. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. Livsopphold Loven presiserer ikke hvilke utgifter som omfattes av begrepet, heller ikke nivået på hjelpen, men det forutsettes at alle sikres et forsvarlig livsopphold. I denne forbindelse er det viktig å skille mellom livsoppholdsnormen (satsene) og livsoppholdsbegrepet, Jfr rundskriv 1-34/2001 hhv punkt og Livsoppholdsnormen er det beløpet som skal dekke: Mat og drikke Tv-lisens Medisiner Klær og sko Fritidsaktiviteter Reiseutgifter (off.kommunikasjon ifbm daglige gjøremål) Livsoppholdsbegrepet er knyttet til Lov om sosiale tjenester, og innbefatter i tillegg: Boutgifter Strøm Fyring Bolig- Innboforsikring Innbo Utstyr Side 5 av 15

6 Sammenlignbar statistikk SOSIALHJELPSNORMER I AKERSHUS KOMMUNENE, OSLO OG STATENS VEILEDENDE SATSER Ektepar/ Samboende/en person Kommune Enslig samboere en person i bofellesskap Barn Barn Barn Barnetrygd Kontant 0-5 år 6-10 år år som inntekt? Asker 4.270, , , , , ,- ja ja Aurskog-Høland 4.210, , , , , ,- ja ja Bærum 4.140, , , , , ,- ja ja Eidsvoll 4.000, , , , , ,- ja ja Enebakk 4.270, , , , , ,- ja ja Fet 3.575, , ,- 855,- 855,- 855,- ja ja Frogn 4.270, , , , , ,- ja ja Gjerdrum 4.200, , , , , ,- ja ja Hurdal 4.140, , , , ,- ja ja Lørenskog 4.200, , ,- 884,- 884,- 884,- nei nei Nannestad 4.140, , , , , ,- ja ja Nes 4.000, , , , , ,- ja ja Nesodden 4.270, ,- 3,550, , , ja ja Nittedal 4.270, , , , , ,- ja ja Oppegård 4.270, , , , , ,- ja ja Rælingen 3.843, , , , , , ja ja Skedsmo 3.902, , , , , ,- nei ja Ski 4.420, , , , , ,- ja ja Sørum 3.247, , ,- 760,- 760,- 760,- nei nei Ullensaker 4.202, , , , , ,- ja ja stønad som inntekt? Barn 0-16 år Barn år Vestby 4.160, , , , ,- Ås 4.270, , , , , ,- ja ja Oslo 4.760, , , , ,- nei ja Eneforsørger/Oslo 5.420,- Statens veil , , , , , ,- Tabell 2 Kilde Infoskriv nr. 2/2006 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Iflg. Fet kommunes retningslinjer skal kun halv barnetrygd regnes som inntekt. Fet og Nes kommune har i forbindelse med budsjettet for 2007 vedtatt å følge veiledende satser. Sørum kommune inntektsberegner i dag ekstra barnetrygd til enslige. Side 6 av 15

7 Kostratallene for gjennomsnittlig utbetaling pr.måned: Sørum Nes Aurskog-Høland Fet Gj.snitt Akershus Tabell 3 Kilde: Revisjonsrapport økonomisk sosialhjelp, Østre Romerike revisjonsdistrikt, Faktorer som påvirker økonomisk sosialhjelp I tall hentet fra Socio ser en at andelen til livsopphold utgjør ca. 27 % av de totale utbetalingene de seneste 3 årene. Andelen som brukes til å dekke boutgifter og strøm utgjør ca. 45 % av det totale beløpet. Antall klienter er relativt stabilt i perioden. Faktorer som påvirker utmålingen av økonomisk sosialhjelp: Bolig-/leiepriser Strømpriser Rentenivå Arbeidsledighet Nivået på trygdeytelser Motivasjonstillegg (reisepenger) Andre samfunnsmessige forhold -Inntektsberegning Med et vedtak om innføring av statens veiledende satser som norm i Sørum, anbefales det at barnetrygd og kontantstøtte inntektsberegnes. Som tabell 2 viser inntektsberegnes disse ytelsene gjennomgående i fylket, med noen få unntak. Rådmannen mener at det vil kunne virke støtende på den øvrige befolkningen dersom en sosialhjelpsmottaker har høyere inntekt enn øvrige som er i arbeid. Dette viser følgende eksempel, en enslig med to barn på 2 og 7 år, avhengig av fullt livsopphold fra sosialtjenesten: Husleie kr 7000,- Strøm kr 1500,- Livsopphold kr 4600,- Barnetillegg kr 1760,- Barnetillegg kr 2330,- Barnetrygd kr 2910,- Kontantstøtte kr 3300,-(ca) Sum kr 23400,-, netto inntekt Det er også viktig å merke seg med eksempelet over at vedkommende vil mest sannsynlig gå ned i inntekt ved overgang til lønnet arbeid. En kan også anta at en slik ordning resulterer i en viss velferdsmigrasjon. -Boligpriser En ser at boligprisene er høye i vår region, noe som medfører at mange er henvist til leiemarkedet. Tall fra socio viser at det brukes betydelige beløp fra sosialhjelpsbudsjettet til å dekke husleie. Det anbefales å innføre veiledende satser på hva sosialkontoret dekker av husleie. Erfaringene fra andre sosialkontor i regionen er at utleiere retter seg inn etter slike satser. For det første kan dette i mange tilfeller legge til rette for at de som, i en periode er avhengig av sosialhjelp, finner seg husvære til en pris de kan håndtere når de kommer i lønnet arbeid eller på annen stønad. I et samfunnsperspektiv kan en slik ordning være med å bremse prisutviklingen på leiemarkedet, det viser erfaring fra nabokommuner. I tillegg til dette Side 7 av 15

8 jobbes det aktivt med å informere og hjelpe befolkningen til å gjøre seg nytte av statlige og kommunale bostøtteordninger og øvrige tiltak i Husbanken. -Motivasjonstillegg Sosialkontoret har bevisst fokusert på å gi stønad til reise for at klientene skal være registrert ved NAV arbeid, samt være aktivt arbeidssøkende. Dette er for øvrig noe svært mange kommuner benytter (Rapport nr 232, 2006, Telemarksforskning)Ved utbetaling av disse ytelsene stilles det vilkår. I tillegg gis det motivasjonstillegg der klienten går på kurs og er aktive for å bli økonomisk selvhjulpne. Nyere forskning viser at det er en positiv sammenheng mellom motivasjonstillegg og økt aktivitet blant klientene. Dette kan øke sannsynligheten for at klientene kommer i lønnet arbeid (ibid.) og følgelig kortere stønadslengde. -Oppfølging Hvordan det sosialfaglige arbeidet utføres på sosialkontoret er også en faktor som påvirker utbetalingene av sosialhjelp. Det er en allmenn oppfatning og erfaring at det er en positiv sammenheng mellom bruk av tid med klientene og sannsynligheten for selvhjulpenhet. Tiden brukes til råd og veiledning, oppfølging av vilkår og motivasjon. En av kommunene i undersøkelsen(ibid.) beskriver at de ser klare resultater av å ha en høy norm og aktiv bruk av vilkår. Dette har ført til færre tilleggssøknader, som frigjør tid til oppfølging og motivasjonsarbeid. Resultatet er redusert gjennomsnittlig stønadslengde. Bruken av vilkår er en innarbeidet praksis ved sosialkontoret. Den korte stønadslengden kan være et resultat av aktiv vilkårsbruk. Sørum har en av de laveste gjennomsnittlige stønadslengdene i Akershus, med 4 måneder. -Velferdsmigrasjon Dersom en ser på velferdsmigrasjon, er det lite som tyder på at det er en sammenheng mellom nivå på satsene og tilflytting/utflytting. Det som derimot har størst betydning for flyttetilbøyeligheten er hvordan sosialhjelpen faktisk blir utmålt (ibid.) -Konsekvenser av økt norm Den nevnte undersøkelsen viser at til tross for at den statlige normen i liten grad har økt, øker utbetalingen av økonomisk sosialhjelp. Dette kan forstås som at veiledende norm i liten grad påvirker hva som faktisk utbetales i sosialhjelp. Tallene i figur 2 og 3 viser at Fet har lavere satser enn Aurskog Høland, men har høyere gjennomsnittlige utbetalinger pr.klient. Dette kan tolkes dit hen at lave satser ikke nødvendigvis betyr lite utbetaling. En justering av livsoppholdsnormen til statens veiledende satser vil være med å påvirke sosialhjelpsutgiftene av følgende årsaker: - andel livsopphold vil øke, ettersom det er en betydelig differanse mellom Sørum kommunes norm og statens veiledende - trygdemottagere med lave satser vil kunne ha rettigheter etter sosialtjenesteloven, ved forhøyet livsoppholdsnorm. Det er likevel slik at det i dag gis tilleggsstønad til livsopphold, nettopp fordi livsoppholdsnormen er lav. Disse tilleggene kan bli borte med en forhøyet livsoppholdsnorm. Oppsummering I det ovenstående er det pekt på ulike faktorer som kan forklare utviklingen av økonomisk sosialhjelp de senere år. Alle disse faktorene ser ut til å påvirke økonomisk sosialhjelp. I tillegg til dette må en ta i betraktning at Sørum er en kommune i sterk vekst. Dette innebærer vanligvis et økt press på boligpriser og sosiale utfordringer. I denne drøftingen er det ikke tatt med i beregningen inntekter og utgifter knyttet til flyktninger og introduksjonsprogram. Tilskuddene dekker ikke utgiftene forbundet med dette arbeidet. Mottak av flyktninger er politisk vedtatt, og blir ikke skilt ut som en egen virksomhet med eget regnskap og budsjett i Sørum. Det er også et viktig moment i denne sammenhengen at Fylkesmannen ved flere anledninger har påpekt Sørum kommunes lave satser, noe som også har kommet frem i media. Dette er således en uheldig fremstilling av kommunens innsats mot sosiale problemer. Forhold til eksisterende plandokumenter: I handlingsprogrammet er det skissert en befolkningsøkning som det er viktig for sosialkontoret å forberede seg på. Både kommunens og seksjonens strategiske mål for perioden Side 8 av 15

9 understreker tverrfaglig ressursutnyttelse, en ansvarlig ressurs- og økonomistyring og å bidra til at innbyggere gis mulighet til en selvstendig tilværelse. Forhold til gjeldende vedtak: Gjeldende livsoppholdsnorm som bygger på 19/95 er ikke sammenfallende med vedtak gjort , K-sak 30/06, men er planlagt endret Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Ingen. Drift, vedlikehold: Det har ikke vært mulig å gjøre en nøyaktig beregning av konsekvensene ved å benytte statens satser. Tatt i betraktning at det pr. idag utbetales betydelige tilleggsytelser og at stønadsnivået (utbetaling pr klient) tilsvarer det vi finner i sammenlignbare kommuner, og at utgiftene til livsopphold utgjør ca 27% av samlede utgifter, er det lite sannsynlig at dette gir særlig store utslag i forhold til dagens utbetalinger. Ved bruk av statens satser vil det være tydeligere for klienten hva som inngår i stønaden, hvilket igjen bør resultere i færre søknader om tilleggsytelser, færre klagesaker og frigjøring av saksbehandlertid til oppfølgings- og tiltaksarbeid. Sosialhjelpsbudsjettet for 2007 er kr ,- og resultatet i 2006 var kr ,-. Det antas at utgifter til sosialhjelp reflekteres i resultatet for 2006 og at det vil påvirkes av de faktorer som er diskutert. Bærekraftig utvikling: Det er i det øvrige pekt på hvordan en gjennom økte satser i større grad kan utnytte ressursene til motivasjonsarbeid, oppfølging og råd og veiledning. Resultatet kan bli at flere kommer raskere i arbeid og aktivitet. Fattigdomsproblematikken er blitt mer framtredende i Norge de siste åra og regjeringen har satt et spesielt fokus på tiltak for å bekjempe fattigdomsproblematikken. Kommunen kan bidra positivt ved å hjelpe de som trenger økonomisk bistand for kortere eller lengre perioder, slik at disse ikke opplever en merbelastning grunnet lave normer som grunnlag for økonomisk hjelp. I tillegg kan en reduksjon av tilleggsytelser påvirke klientenes økonomiske forutsigbarhet på en positiv måte. Bemanningskonsekvenser: Saken innebærer ingen bemanningskonsekvenser. Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? nei Alternative løsninger: Opprettholde gjeldende satser hvor barnetrygd og kontantstøtte ikke inntektsberegnes. Vurdering: Som det fremgår av drøftingen over er det mange faktorer som driver kostnadene for økonomisk sosialhjelp. Faktorer som i stor grad er styrt av markedskrefter og samfunnsutvikling. Det er også pekt på bruk av aktive virkemidler som etter vår mening er både god samfunnsøkonomi og sikter mot en høy sosialfaglig og etisk standard i tjenestetilbudet. Reduksjon av tilleggsytelser kan resultere i økt økonomisk forutsigbarhet for klientene. Den nevnte undersøkelsen viser også at til tross for at den statlige normen i liten grad har økt, øker utbetalingen av økonomisk sosialhjelp. Dette kan forstås som at veiledende norm i liten grad påvirker hva som faktisk utbetales i sosialhjelp. Side 9 av 15

10 Konklusjonen er at en høyere livsoppholdsnorm kan resultere i svak økning av sosialhjelp, frigjøring av tid som kan redusere stønadslengde og en økt kvalitet på det sosialfaglige arbeidet og styrking av omdømmet til kommunen. Det er også lite som tyder på at det er en direkte sammenheng mellom økte satser og høy tilflytting, det er praksis i den faktiske utmålingen som ser ut til å ha betydning. Ved bruk av statens satser anbefales det at barnetrygd og kontantstøtte inngår i beregningsgrunnlaget for stønadsutmåling, samt at det settes et veiledende tak på husleie. Kommunestyret i Sørum vedtok i sak 30/06, 2006 (våren) at barnetrygd ikke skal inngå i beregningsgrunnlaget. Ved en innføring av statens veiledende satser, anbefales det at satsene justeres automatisk ved årskifte. Rådmannens anbafaling er derfor: -statens veiledende satser for utmåling av stønad til livsopphold innføres og justeres årlig i tråd med statens anbefalinger -inntektsberegning av barnetrygd og kontantstøtte -innføre veiledende stønadstak på dekning av husleie for enslige, par og familier, som administrasjonen gis fullmakt til å vurdere og benytte. Utskrift av saken til: Seksjonsleder helse- og sosial Virksomhetsleder sosialkontoret Sørumsand, den Seksjonsleder: Helse og sosial Else Jørgensen Side 10 av 15

11 Sak 7/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 7/07 Sakstittel: FORPROSJEKT SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - VALG AV FIRMA Arkivsaknr: 07/947 Saksbehandler: HEL/LED/KEH Kirsti Egeberg Hannaseth K-kode: 614 H40 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Økonomi- og administrasjonsutvalget 7/07 Sosial- og omsorgsutvalget / Råd for funksjonshemmede 7/07 Eldrerådet Administrasjonens innstilling: Konseptet Serve all fra Planforum arkitekter AS velges som grunnlag for videre arbeid med forprosjekt Sørvald bo- og behandlingssenter. Tidligere behandlinger: Side 11 av 15

12 Sak 7/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/947 Sakstittel: FORPROSJEKT SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - VALG AV FIRMA K-kode: 614 H40 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: Konseptet Serve all fra Planforum arkitekter AS velges som grunnlag for videre arbeid med forprosjekt Sørvald bo- og behandlingssenter. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Etter gjennomført plan- og designkonkurranse for Sørvald bo- og behandlingssenter, legger prosjektgruppa fram sin innstilling til valg av firma. Vedlegg (ta vare på vedleggene til senere behandling): 1. 3 stk. konsept (som egne hefter) 2. Juryens vurdering og innstilling 3. Protokoll for valg av prosjekteringsgruppe for plan- og designkonkurransen Sørvald 4. Utskrift av kommunestyrets møtebok, sak 26/05 Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Prekvalifiseringsgrunnlag for plan- og designkonkurranse K-sak 26/05 Saksutredning: Bakgrunn for saken: Kommunestyret vedtok i sak 26/ å videreføre skisseprosjektet gjennom et mer detaljert forprosjekt. Saksopplysninger: Som en del av forprosjektet er det avholdt en plan- og designkonkurranse. Etter en prekvalifisering av 5 firma, har en jury vurdert prosjektene etter gitte anbudskriterier og innstilt tre. I anbudsgrunnlaget for plan- og designkonkurransen skulle tre vinnere kåres og honoreres. Juryen har bestått av to uavhengige arkitekter, seksjonsledere for pleie- rehabilitering og omsorg og helse og sosial, leder av eiendomsforetaket og leder av sosial- og omsorgsutvalget. I henhold til prekvalifiseringsgrunnlaget er juryens avgjørelse tatt på grunnlag av følgende kriterier: Arkitektonisk uttrykk og kvalitet: Juryen skal legge vekt på en praktisk løsning og bra funksjonalitet. Det er også ønskelig at prosjektet byr på en spennende arkitektonisk løsning som samtidig harmonerer godt med omgivelsene rundt. Byggekostnad Livsløpkostnad: Etter en vurdering av bl.a kvaliteter og fremtidige driftskostnader Arealeffektivitet: Hensiktsmessig arealutnyttelse og gode planløsninger De ulike funksjoner er vurdert etter en skala fra 1-10 med 10 som beste løsning. Juryen har valgt å vurdere hver avdeling funksjonsmessig. Dette medfører at prosjektets funksjonsdyktighet har veid tungt. Juryen har valgt ikke å ta med livsløpskostnadene inn i vurderingene, da dette er dårlig dokumentert i alle prosjekter, og vil bli tatt opp senere i det prosjektet som kommer til utførelse. Side 12 av 15

13 Sak 7/07 Resultatet er som følger: Serve all Kontakt VIP Fullt på høyden Makra Arkitektonisk uttrykk Funksjonalitet: - Demens Psykiatri Avlastning, barn Trygghetsplasser Funksjonshemmede Logistikk Utearealer Arealeffektivitet Byggekostnad Sum Areal i m * * VIP har det laveste arealet, men måten de har løst oppdraget på er ikke tilfredsstillende med hensyn til logistikk og funksjonelle løsninger. Dersom dette prosjektet skal være gjenstand for en videre bearbeidelse, vil det være nødvendig med en betydelig arealutvidelse. Forskjellen mellom prosjektene med hensyn til arealbruk vil derfor bli ubetydelige. Juryen har valgt ut vinnerne av konkurransen i rekkefølge etter ovenstående resultat: 1. Planforum arkitekter AS med Serve all 2. Arkitektpartner AS med Kontakt 3. BFS Arkitekter AS med VIP Juryens innstillling er at prosjektet Serve all klart framstår som det beste prosjektet, og at dette på en overbevisende måte har klart å ivareta oppdragsgivers ønsker slik de framkommer i anbudsgrunnlaget. Prosjektgruppa har evaluert de tre vinnerne etter de samme kriterier i konkurransegrunnlaget og har i møte då innstilt Planforum arkitekter AS som det klart beste utgangspunkt for det videre arbeid med forprosjektet. Forhold til eksisterende plandokumenter: Handlingsplan med økonomiplan Forhold til gjeldende vedtak: Kommunestyresak 26/05. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Kommer i egen sak. Drift, vedlikehold: Kommer i egen sak. Bærekraftig utvikling: Serve all viser et anlegg som er godt tilpasset terrenget og som vil berike området. Parkering og trafikkareal er utformet på en måte som ikke virker forstyrrende og dominerende. Det er lagt opp til god logistikk og optimale fysiske løsninger for samorganisering av personalet. Organisering og samarbeid på tvers av yrkes- og faggrupper er et viktig element i prosjektet. Det har likeledes vært et ønske om en god og effektiv bruk av kantineområdet i tilknytning til inngangsparti/vestibyle. Serve all har løst dette i tråd med anbudsgrunnlaget om å kunne ha sosiale/kulturelle arrangement i dette området. Stedet vil med denne løsningen kunne få en positiv funksjon i nærmiljøet. Bemanningskonsekvenser: Kommer i egen sak. Side 13 av 15

14 Sak 7/07 Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Ja Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Ja Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Nr. 2 Kontakt viser et konsentrert bygg som antas å kunne gli godt inn i terrenget. Bygget er imidlertid preget av mange, lange og trange korridorer som gir et klart preg av institusjon. Det er flere løsninger som er uoversiktlige, vil kunne bli forstyrret av gjennomgangstrafikk og har en dårlig plassering i fht fellesareal og atkomst. Utearealene er uoversiktlige, og det er dårlig kontakt mellom byggets funksjoner og de nære uteområdene. Mange viktige funksjoner er ikke løst på en tilfredsstillende måte, og hele bygget bærer preg av en institusjon. Nr. 3 VIP viser et tradisjonelt bygg som antas å få et kompakt preg. Dette bygget bærer også for mye preg av institusjon. Det er for dårlig skjerming av av de ulike beboergruppene. Atkomst er heller ikke løst på en god måte, og logistikken i bygget svikter. Alt for mange funksjoner må passere trapp, heis, resepsjon og stuer, bl.a. uttransport av døde fra demensavdelingen. Parkeringsarealet er trukket for nært bygget og ødelegger muligheten for å utnytte det nære utearealet. Byggets form begrenser muligheten for å skape intime utearealer. Bygget har det laveste brutto/nettoareal. Dette har gått på bekostning av logistikk og funksjonelle løsninger. For å få til akseptable løsninger i dette bygget, er det helt nødvendig med en arealutvidelse. En eventuell økonomisk gevinst ved mindre areal vil således helt eller delvis falle bort. Begge konseptene var med blant juryens vinnere fordi det i anleggsgrunnlaget var en forutsetning at det skulle kåres tre vinnere som alle skulle honoreres. Prosjekt nr. 2 og 3 løser ikke de funksjoner, ønsker og føringer som er lagt i anbudsgrunnlaget, på en tilfredsstillende måte, og prosjektgruppa vurderer ingen av konseptene til å være gode nok. Vurdering: Prosjektgruppa slutter seg fullt ut til juryens begrunnelse for valg av Serve all som det klart beste konseptet å bygge videre på. Juryen uttaler at Serve all har løst oppdragsgivers ønsker på en overbevisende måte. Det er tatt et klart hovedgrep med de ulike avdelinger i tilknytning til en spennende buet hovedkommunikasjonsåre. De har utnyttet tomtens høydeforskjeller med gode uteplasser i tilknytning til avdelingene og med en åpenhet ut mot landskapet rundt. Sansehagene og lekeareal ved avlastningsenheten for funksjonshemmede barn viser gode løsninger. Løsningen reduserer preget av institusjon. Fellesarealer er oversiktlige og sentralt plassert mellom hovedatkomst og beboerfløyer. Brukerne gis muligheten for naturlig å benytte seg av fasilitene, samtidig som en selv kan bestemme i hvor stor grad en skal ha kontakt med andre grupper i bygget. Kantinen er et naturlig møtepunkt for beboere og besøkende med plassering ved hovedinngangen. Prosjektets form gir optimale fysiske muligheter til samorganisering av personalet i de ulike gruppene. Administrasjonsarealene har fått en meget god plassering som også er lett tilgjengelig for besøkende. Parkeringsarealet er godt skilt fra hovedbygget og med en diskre adkomst til byggets servicearealer i underetasjen. Det er samtidig en naturlig kjøreatkomst som betjener avdelingene til avlastning barn, beboerfløy psykiatri og beboerfløy funksjonshemmede. Dette ivaretar på en overbevisende måte oppdragsgivers ønske om lett adkomst for personalet innenfra, samtidig som pårørende kan levere og besøke sine beboere utenfra uten uheldig blanding av trafikk. Bygget har en arkitektur som en mener vil berike området. Anlegget er meget fint tilpasset terrenget og brutt ned i mindre enheter. Side 14 av 15

15 Sak 7/07 Juryen og prosjektgruppa er av den oppfatning at Serve all er det eneste konseptet som tilnærmet på alle punkter løser de funksjoner og føringer som er ønsket løst i prosjektet. Utskrift av saken til: Seksjonsleder for pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Seksjonsleder for helse- og sosialseksjonen Leder av kommunens eiendomsselskap KF Rådmannen Sørumsand, den Seksjonsleder: Bård Gjestvang Side 15 av 15