MEGLERS VEDLEGG SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEGLERS VEDLEGG SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET»"

Transkript

1

2 Datert: MEGLERS VEDLEGG SALGSIORMASJO OM PROSJEKTET «TREET» ASVARLIG MEGLER / PROSJEKTMEGLER KARI BERLAD Mail : Mobil: EiendomsMegler 1,ygårdsgaten 13/15, 55 Bergen TIE LERØY Mail: Mobil: PROSJEKTETS HJEMMESIDE OPPGJØRSASVARLIG Oppgjør vil bli foretatt av EiendomsMegler 1, Postboks 250, 4066 Stavanger Hovedoppdragsnr UTBYGGER/SELGER BOB Eiendomsutvikling AS er hjemmelshaver. Prosjektleder for Treet: Ole Herbrand Kleppe GEERELT Salgsinformasjon og betingelser for kjøp inngår som del av prospektet for Treet, og er en del av grunnlaget for inngåelse av kjøpekontrakt. Straks kjøpetilbudet er innlevert og akseptert vil det bli sendt ut akseptbrev med budlogg. Kjøpetilbud og akseptbrev regnes som bindende avtale frem til kjøpekontrakt er signert. TYPE EIEDOM Sameiet med 62 selveierleiligheter. I underetasjen vil det bli bygget et parkeringsanlegg med 25 parkeringsplasser. EIER- OG ORGAISASJOSORM Treet Sameie vil bli organisert som et eierseksjonssameie i samsvar med eierseksjonsloven. Sameiet vil bestå av både boligseksjoner og næringseiendom / anleggseiendom i underetasjen (parkeringsanlegg). Kjøper vil få skjøte på sin seksjon. 2

3 Ved kjøp av leilighet i et eierseksjonssameie blir man eier av eiendommen og dens installasjoner sammen med øvrige seksjonseiere. Egen seksjon eier man eksklusivt selv. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. EIERSEKSJOSSAMEIE Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for sameierne, sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruktur, som for eksempel strøm til fellesarealer, skjøtsel av felles utearealer, felles forsikring, forretningsførsel etc. Kostnader for dette fordeles på bakgrunn av eierbrøk, se eget punkt om «ellesutgifter til eierseksjonssameie». MATRIKKEL Gnr. 158, bnr. 93 og 842 i Bergen kommune. Parsellene kan bli sammenslått eventuelt utskilt parseller fra disse Vi gjør oppmerksom på at eiendommen pt ikke er seksjonert, men at dette vil bli gjort av utbygger før overtagelse. Etter seksjonering vil hver enhet få et eget seksjonsnummer. Sameiebrøken blir normalt beregnet ut fra areal. EIEDOMMES ADRESSE Eiendommens adresse er i dag Damsgårdsveien 99. Adressen kan bli endret. Bergen kommune fatter adressevedtak på et senere tidspunkt. TOMT / BESKAEHET Sameiets felles tomt vil utgjøre 3780 kvm. BYGGEÅR Beregnet oppstart 1. kvartal 24. Det beregnes ca 14 måneder byggetid (Med de forbehold som gjelder for prosjektets gjennomføring, og som fremgår av pkt. «Særlige forhold» nedenfor). BEBYGGELSE Prosjektet består av leilighetsbygg med 62 leiligheter, i tillegg kommer parkeringsanlegg i underetasjen. Prosjektet organiseres som et eierseksjonssameie. BYGGEMÅTE Bygges etter TEK 20. I tillegg bygges det som passivhus. Sokkeletasje i betong. Oppføres i limtre reisverk og leilighetene i byggmoduler. asade blir i glass, tre og metall. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/ERDIGATTEST erdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtakelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtakelse utsettes og at kjøper ikke overtar. BRUKSAREAL () 2-roms leilighetene vil være på 42 kvm og i tillegg få en inn-glasset balkong på 8 kvm 3-roms leilighetene vil være fra kvm og vil i tillegg få en inn glasset balkong på 13 kvm 3

4 Bruksareal () er det areal som ligger innenfor omsluttede vegger (omsluttede vegger er yttervegger). Da bygget er prosjektert har ikke megler ansvar for arealmålinger. Oppgitte arealer baserer seg utelukkende på arkitektens tegninger. PRIMÆR ROM (P-ROM) P-ROM ra 39 til 63 kvm. Dette er nettoarealet av rom beregnet for varig opphold inkludert innvendige delevegger. P-arealet er summen av rom som inngår i P-rom gang/vindfang/hall, soverom, garderoberom, bad, vaskerom, kjøkken og stue. AREALBEREGIG Det oppgitte areal er og P-rom og i hht bestemmelsene i S3940. På plantegningene er det angitt romareal som er nettoareal innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik. Angitte arealer på salgstegning er basert på foreløpige beregninger før detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale er arealene avrundet til nærmeste hele tall basert på alminnelige avrundingsregler. VEI, VA OG AVLØP Det vil bli privat anlegg frem til offentlig nett. Varmt vann fra fjernvarmeanlegg. KOMMUALE AVGITER Det tilkommer kommunale avgifter for hver leilighet. Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr år. fra Bergen kommune/kemneren. Kommunale avgifter er ikke fastsatt da dette er et nybygg. or nærmere opplysning kontakt Bergen kommune, eller besøk LIGIGSVERDI Er ikke fastsatt da boligen ikke er tatt i bruk. Ligningsverdi blir normalt satt til 30% av markedsverdi. Se for nærmere informasjon. EERGIMERKIG Bygges som passivhus. ør overtakelse vil kjøper motta energiattest for leiligheten. Se for mer informasjon om energimerking av boliger. GARASJE/PARKERIG Det vil bli parkeringsanlegg under «Treet». Parkeringsanlegget vil ha beliggenhet i sokkeletasjene i prosjektet og bestå av 25 andeler. En andel tilsvarer en parkeringsplass. Parkeringsanlegget seksjoneres som en næringsseksjon / eller anleggseiendom og organiseres som et eget sameie. Det er pt ikke fastsatt om andelene skal kunne selges til beboere i øvrige felt i reguleringsplanen. Det blir holdt av èn andel til hver av toppleilighetene, som kan kjøpes sammen med leiligheten. Dersom kjøperne av disse 5 leilighetene ikke ønsker å kjøpe parkering vil andelen bli solgt til andre interessenter. Det vil bli inngått egen kjøpekontrakt for kjøp av andel i parkeringsanlegget. Pris på andel i parkeringsanlegget fremgår av «kjøpetilbud for andel i felles parkeringsanlegg i Treet» Kontakt megler for å få tilsendt kjøpetilbud på andel i parkeringsanlegget. Ellers parkering i offentlig vei etter gjeldende regler. 4

5 Det vil bli sykkelparkering i felles sykkelbod, sykkelparkering utvendig og ellers i leilighetenes egen sportsbod. ELLESUTGITER ellesutgiftene er stipulert til mellom kr 20,- og 25,- kroner pr kvm pr mnd. Dvs at fellesutgiftene for en leilighet på 42 m2 vil bli mellom kr 840,- og 1050,- pr måned. Størrelsen på fellesutgifter er ikke fastsatt, men stipulerte felleskostnader skal dekke eierseksjonssameiets ordinære driftsutgifter, og avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer. Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkelte sameiebrøker. elleskostnadene skal blant annet dekke forsikring av bygningene, lys og evt. varme i fellesarealer, vask av fellesarealer, vaktmestertjenester, forretningsførsel, drift av heiser og andre driftskostnader. Kommunale avgifter inngår ikke i fellesutgiftene. Det legges opp til at sameiet inngår felles avtale om levering av TV og internettjenester med Canal Digital, Get eller tilsvarende leverandør. En slik avtale har normalt en bindingstid på 3-5 år og inngås av utbygger før sameiet er satt i drift. Det vil bli inngått avtale om en standardpakke, med mulighet for den enkelte til å utvide pakken for egen regning. Avtalen er bindende for alle sameierne. astsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende sameiermøte. elleskostnadene fordeles i henhold til vedtektene. Som oppstartskapital til sameiet innbetales kr 20,- pr kvm for hver leilighet. Oppstartskapitalen innbetales sammen med kjøpesum, og vil bli overført til forretningsfører når sameiet er etablert og megler har fått utbetalingsanvisning av sameiets styre. Oppstartskapitalen dekker blant annet gebyrer til registrering av sameie i Brønnøysund. ølgende kostnader kommer i tillegg til månedlige felleskostnader: - Kostnader forbundet med TV/Bredbånd/IP-telefoni - Kostnader forbundet med oppvarming av leiligheten - Innboforsikring for den enkelte sameier - Kommunale avgifter (faktureres direkte fra Kemneren i Bergen til den enkelte sameier - Kostnader for parkeringsanlegg- for de som kjøper parkering (organiseres som eget sameie, med egne fellesutgifter) VEDTEKTER Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på senere sameiermøte. ORSIKRIG Utbygger vil ha ansvar for at eiendommen er forsikret i byggeperioden. ra overtakelsen vil eiendommen være forsikret gjennom sameiets fellesforsikring. orretningsfører vil etablere forsikring på vegne av eierseksjonssameiet. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av evt. særskilte påkostninger. SKOLEKRETS Barnehage og skole i område, for ytterligere opplysninger kontakt skolekontoret i Bergen kommune 5

6 UTLEIE Leilighetene kan leies ut til boligformål. Salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. Kan ikke nektes uten saklig grunn. TIGLYST SERVITUTTER Gnr. 158 bnr. 93 og 842 Ingen servitutter er registrert. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere servitutter på eiendommen. Det vil bli tinglyst rettighet til gjennomkjøring via garasjeanlegget for tilkomst til fremtidig garasjeanlegg på naboeiendom B1 (se reguerlingskart). Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor reguleringsplanen og vilkår i rammetillatelse. Seksjonen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser, jf lov om eierseksjoner. Det gjøres særskilt oppmerksom på reguleringsplanen bestemmelse om offentlig gangveiforbindelse gjennom prosjektet. Denne vil innlemmes i felles uteområder og trappeforbindelser. Offentlige rettigheter vil bli tinglyst på eiendommen. REGULERIGS BESTEMMELSER Reguleringsformål: Kombinerte formål. PlanID Reguleringsplan ikrafttrådt: Plannavn: Årstad. Gnr. 158 bnr 93 m.fl., Damsgårdsveien 99 Brohodet. Kommer inn under Kommune(de)lplan(er): PlanID: , Plannavn Årstad. KDP Puddefjorden-Damsgårdssundet. Reguleringsopplysninger kan sees hos megler. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen for området samtidig som det presiseres at senere reguleringsendringer vil kunne forekomme. ERDIGSTILLELSE / REMDRIT Byggearbeidene er planlagt å ta ca ett år til 15 mnd. fra oppstart av byggearbeider på tomten. I tillegg kommer forutgående tid til detaljprosjektering, offentlige godkjenning og søknad om igangsettingstillatelse. Antatt ferdigstillelse for prosjektet vil være ca 2. kvartal 25, forutsatt oppstart av anleggsarbeider i mars 24. Grunnet prosjektets unike karakter kan byggetiden avvike noe. OVERTAKELSE Endelig overtakelsesdato for seksjonen vil bli gitt med 8 ukers forutgående skriftlig varsel fra selger. ør overtakelse vil det bli gjennomført ferdigbefaring der leiligheten blir gjennomgått/befart samtidig som leilighetens driftsinstruks/dv-mappe blir utlevert / gjennomgått. På overtakelsestidspunkt vil leiligheten være vasket. Påpekte og aksepterte/omforente mangler skal utbedres innen rimelig tid. Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggs leveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted. Det vil ved overtakelse bli utskrevet 3 stk nøkler. 6

7 Krymping i betong, tre, plater etc kan medføre riss. Selger er ikke forpliktet til utbedring av slike forhold utover normer/krav i orsk Standard S utgave etter BI-byggdetaljblad « Toleranser. Anbefalte toleranser til ferdige overflate for utførelse». orhold som måtte skyldes kjøpers bruk eller manglende vedlikehold vil heller ikke vedrøre selger. BETIGELSER OR KJØP PRISER OG OMKOSTIGER Leilighetene selges til faste priser. Selger står fritt til å endre prisene på usolgte leiligheter, uten forutgående varsel, når selger finner dette hensiktsmessig. Det vises for øvrig til vedlagte prisliste. KREDITTVURDERIG/DOKUMETASJO AV IASIERIGSEVE Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. VIDERESALG / TRASPORT AV KJØPEKOTRAKT Ønsker kjøper å selge kjøpekontrakten (leiligheten) videre før prosjektet er ferdig bygget og kjøper har overtatt leiligheten, forbeholder selger/utbygger seg retten til å godkjenne enhver overdragelse. Transportkontrakten må sendes BOB Eiendomsutvikling AS i original for underskrift og godkjenning. Ved slik overdragelse skal kjøper 1 (opprinnelig kjøper) betale et administrasjonsgebyr på kr inkl mva til selger/utbygger. I tillegg kommer eventuelle kostnader ved bruk av megler. ødvendige endringer av garantier ved evt. videresalg/transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av selger/utbygger. Det gjøres oppmerksom på at 2. gangs transportkontrakter ikke godkjennes, samt at ingen transportkontrakter blir godkjent senere enn 30 dager før overtagelse. Etter salg av kontraktsposisjon skal boligen lyses ut på forkjøpsrett til medlemmer. KOSTADER VED AVBESTILLIGER Dersom Kjøper avbestiller hele eller deler av Selgers ytelse, har Selger rett på erstatning for sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen, jf. buofl. 53. Dette vil blant annet omfatte merkostnader som følge av Selgers merarbeid i anledning avbestilling og nytt salg, evt. fortjenestetap ved nytt salg, og annet tap/merkostnader som følge av utsatt overtakelse av seksjonen. Videresalg av seksjonen er ikke å anse som avbestilling. ORKJØPSRETT Det vil bli vedtektsfestet forkjøpsrett for BOB sine medlemmer ved videresalg av leilighetene. EDRIGER / TILVALGSMULIGHETER Leilighetene leveres i tre ulike utstyrsnivåer «Mye», «Mer» og «Mest». Prislisten er basert på utstyrsnivå «Mye». Det vil på et senere tidspunkt bli mulig å velge «Mer» eller «Mest» (se informasjon i hovedprospekt). Kjøper har mulighet til å endre utstyrsnivået for Seksjonen ved enten å velge utstyrsnivå angitt som «mer», eller utstyrsnivå angitt som «mest» (se prisliste). Årsaken til standardisert endrings-/tilleggsmuligheter er at leilighetene bygges som likeartede moduler som leveres med alle installasjoner og innredning ferdig fra fabrikk. Endring av utstyrsnivå for seksjonen vil bli fakturert sammen med sluttoppgjør ved overtagelse av leilighetene. 7

8 AST PRIS OR ALLE EHETEE Se vedlagt prisliste IASIERIGSBEVIS Ved innlevering av kjøpstilbud må det fremlegges finansieringsplan/bekreftelse på finansiering av hele kjøpesummen. Selger vil stille garanti etter bustadoppføringslova 12 og 47 før det innbetales forskudd pål. kr ,-. Den resterende del av kjøpesummen + omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse. EKSEMPEL PÅ KJØPESUM OG OMKOSTIGER Pris på leilighet f.eks. kr ,- Omkostninger : 2,5% dokumentavgift av andel tomt kr. 3150,- Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,- Tinglysingsgebyr pr. obligasjon kr. 525,- Grunnboksutskrift kr 206,- TOTALE OMKOSTIGER UTGJØR KR ,- Vi tar forbehold om endringer i offentlig avgifter. I tillegg betales det inn kr. 20 pr. kvm som startkapital til sameie i forbindelse med overtagelse. Betalingsmåte: Ved utstedt 12 og evt. 47 garanti fra utbygger skal det betales forskudd pålydende Kr ,-. Resterende; Kr ,- inkl omkostninger pluss oppstarts kapital for sameie betales ved overtagelse. Kostnader forbundet med endret utstyrsnivå kommer i tillegg til dette. Renter på innbetalt beløp tilfaller kjøper frem til selger har stilt 47 garanti. KJØPEKOTRAKT Selger har utarbeidet standard kjøpekontrakt som benyttes. Det forutsettes at kjøpstilbud inngis på grunnlag av denne kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis under samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt kan fås ved henvendelse til megler. Salg til kjøpere som ikke er forbrukere faller utenfor Bustadoppføringslovas anvendelsesområde. or slike kjøpere gjelder særskilte betingelser. Blant annet vil det ikke være krav til at selger stiller garantier. Kontakt megler for kopi av kjøpekontrakt basert på bestemmelsene i Avhendingslova, som benyttes ved salg til ikke-forbrukere. VIKTIG IORMASJO Vi gjør oppmerksom på at det i hovedprospektet står at det ikke leveres taklister. Dette er feil. Det leveres taklister. Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig til salgstegninger og kjøpekontrakt med vedlegg. På alle illustrasjonsfoto, 3D illustrasjoner, modell, skisser, «møblerte» plantegninger m.m vil det fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen fra selger. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leiligheter. 8

9 Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt bud inngis. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Sjakter og føringer for VVS er ikke endelig inntegnet og nedkassinger/foringer i himling vil stedvis kunne forekomme. Generelt er himling i bod/entre/hall nedsenket for å skjule tekniske anlegg/føringer. Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl. a. den arkitektoniske utformingen av byggene. Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil forekomme. Ved overtakelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Overtakelse av fellesarealer vil bli gjennomført med sameiets styre etter overtakelse av seksjonene. Kjøper aksepterer at sameiets styre skal representere alle sameierne ved overtakelse av fellesarealene. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Kjøper er kjent med, og aksepterer at den videre utbyggingen i Damsgårdssundet vil kunne bli til sjenanse inntil all aktivitet/utbygging i området er ferdigstilt. Slik eventuell sjenanse skal ikke anses som mislighold av kjøpekontrakten og ikke kunne være grunnlag for erstatningskrav mot selger eller andre som gjennomfører utbyggingen. DIVERSE OPPLYSIGER Det gjøres oppmerksom på at sameiet vil ha legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet. Det gjøres oppmerksom på at man kun kan erverve 2 seksjoner i sameiet iht. lov om eierseksjoner, 22, tredje ledd. Selger har gitt megler fullmakt til å akseptere kjøpetilbud som samsvarer med den til en hver tid gjeldende prisliste. SÆRLIGE ORBEHOLD Igangsetting av byggearbeidene, og derved gjennomføring av prosjektet, er betinget av: - Tilstrekkelig forhåndssalg i form av inngåtte kjøpekontrakter, i tråd med de krav byggelånsbank stiller - At selger oppnår byggefinansiering. - ødvendige offentlige tillatelser, herunder ramme- og igangsettingstillatelse. orbeholdene utgjør en absolutt forutsetning for kontrakten og kontraktens gjennomføring. Hvis betingelsene ikke er oppfylt pr kan derfor selger/utbygger deretter, så lenge betingelsene ikke er inntrådt, velge å kansellere kontrakten. Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen , uavhengig av årsak, kan kjøper kansellere kontrakten. Dersom kontrakten kanselleres av Kjøper eller Selger i tråd med dette, skal selger/utbygger tilbakebetale eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive 9

10 opptjente renter på klientkonto. Utover dette får Selger og Kjøper ingen ytterligere krav mot hverandre som følge av slik kansellering. Selger/utbygger tar forbehold om å foreta endringer i materialvalg, leverandører og/eller i konstruksjoner uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer skal ikke redusere byggets avtalte kvalitet. Selger/utbygger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser på usolgte leiligheter og garasjeplasser uten forutgående varsel. Det tas forbehold om feil i prislisten. Det foreligger pr. dags dato ikke endelige planer for bebyggelsen på nabotomter i reguleringsområdet. Selger / utbygger tar forbehold om reguleringsendring av nabo tomt, B1 og B3. GARATISTILLELSE 12Garanti Selger stiller ugjenkallelig bankgaranti for oppfyllelse av avtalen, jf. Bustadoppføringslova 12. Garantien skal bekreftes og eventuelt fremlegges for kjøper før hele eller deler av kjøpesummen innbetales. rem til overtakelse skal garantien være på 3 % av vederlaget. ra overtakelse og frem til 5 år etter overtakelse skal garantien dekke en sum som svarer til 5 % av vederlaget. 47Garanti Selger kan ikke disponere over forskudd før det har blitt stilt bankgaranti jf. Bustadoppføringslova 47. Kjøper kan kreve at megler dokumenterer at slik sikkerhet er stilt før beløpet utbetales. Renter opptjent på klientkonto tilfaller kjøper frem til 47 garanti foreligger. Renter opptjent etter 47 garanti er stilt tilfaller selger. LOVGRULAG Boligene selges til forbrukere i henhold til Bustadoppføringslova, til andre kjøpergrupper gjennomføres salget etter bestemmelsene i Avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilt selges boligene etter Avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende. Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierskapsloven, har seksjonseierne full rettslig råderett over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meddeles skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysninger om hvem som er ny eier/leietaker. Det tas forbehold om trykkfeil. Kopi av følgende dokumenter kan fås ved henvendelse til megler: UTKAST TIL VEDTEKTER, GRUBOKSUTSKRITER, REGULERIGSPLA M/BESTEMMELSER OG BUSTADOPPØRIGSLOVA R

11 Kjellerplan 5,2 m² areal 4 5,6 m² Hovedtavlerom 8,9 m² 9 10 UPS 2,0 m² areal lis 6,4 m² Hovedtrapperom lis 19,7 m² 19 x 181 = UPS 1,8 m² 10 x 6 6 Parkering, 25 plasser 677,8 m² 1m m

12 9 8 Takterrasse 10 x 21 Hovedtrapperom x 23 6 Hovedtrapperom 5,7 m² 5 9 x 183 = x 181 = x 183 = x 6 1m 10m

13 D Plan 14 7,8 m² 10,8 m² H14 H14 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 17,3 m² H14 4,3 m² 4,4 m² 19 x 182 = Rømning 2,6 m² areal areal 1 2,6 m² 10 x 21 4,8 m² areal 3,7 m² 9 x 183 = Hovedtrapperom 10,2 m² 12 x x 181 = x 182 = x 183 = x 6 1m 10m

14 D Plan 13 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H13 H13 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² ,4 m² 09 4,3 m² H1304 2,6 m² 19 x 182 = Rømning 2,6 m² areal areal ,4 m² 64,3 m² H13 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 168 = x 182 = ,2 m² 7,4 m² 64,3 m² H1305 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

15 D Plan 12 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H12 H12 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² ,4 m² 09 4,3 m² H ,6 m² x 178 = 3 8 Rømning 3,8 m² areal areal ,4 m² 64,3 m² H12 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 168 = x 168 = 3 8 5,2 m² 64,3 m² 7,4 m² H1205 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

16 D Plan 11 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H11 H11 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² ,4 m² 09 4,3 m² H ,6 m² x 178 = 3 6 Rømning 3,8 m² areal areal ,3 m² 7,4 m² H11 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 186 = x 168 = 3 6 5,1 m² 64,3 m² 7,4 m² H1105 Type 5 10 x 6 25,6 m² 25,5 m² 1m 10m

17 ,5m høy vegg 1,5m høy vegg Plan 10 12,8 m² 12,8 m² 6,8 m² 6,8 m² 13,3 m² 27,1 m² 27,1 m² H10 H10 Type 6 Type 7 13,3 m² 63,8 m² 63,8 m² 5,4 m² 4,9 m² 4,9 m² 5,4 m² ,6 m² x 186 = Rømning 3,5 m² areal areal ,3 m² 5,4 m² 63,6 m² H10 Type 8 27,0 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 4,9 m² 4,9 m² 5,4 m² 63,6 m² 12 x x 180 = x 186 = H1004 Type 9 27,0 m² 13,3 m² 6,8 m² 10 x 6 6,8 m² 1m 12,8 m² 12,8 m² 10m

18 Plan 9 Trimrom 49,2 m² H09 H09 Type 1 Type ,6 m² x 180 = Rømning 3,5 m² areal areal 1 64,3 m² 7,5 m² H09 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 168 = x 180 = ,1 m² 64,3 m² 7,4 m² H0904 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

19 D Plan 8 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H08 H08 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² ,4 m² 09 4,3 m² H ,6 m² x 178 = 3 8 Rømning 3,8 m² areal areal ,3 m² 7,4 m² H08 Type 4 5,1 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 168 = x 168 = 3 8 5,2 m² 64,3 m² 7,4 m² H0805 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

20 D Plan 7 7,8 m² 09 10,8 m² H07 H07 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 07 17,3 m² ,4 m² 09 4,3 m² H ,6 m² x 178 = 3 8 Rømning 3,8 m² areal areal ,4 m² 64,3 m² H07 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 168 = x 168 = 3 8 5,1 m² 64,3 m² 7,4 m² H0705 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

21 D Plan 6 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H06 H06 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² 65,9 m² ,4 m² 09 4,3 m² H ,6 m² x 178 = 3 6 Rømning 3,8 m² areal areal ,3 m² 7,4 m² H06 Type 4 5,2 m² 10 x 21 Hovedtrapperom 9,9 m² 12 x x 186 = x 168 = 3 6 5,1 m² 64,3 m² 7,4 m² H0605 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

22 ,5m høy vegg Plan 5 12,8 m² 7,4 m² 12,8 m² 6,8 m² 6,8 m² 13,3 m² areal 8,6 m² Stue/kjøkken Stue/kjøkken 27,0 m² 27,0 m² H05 63,7 m² 2,7 m² Type 6 Type 63,7 m² 7 H05 13,3 m² 5,4 m² 4,9 m² 4,9 m² 5,4 m² ,6 m² x 186 = Rømning 3,5 m² areal areal 1 10 x 21 13,3 m² Hovedtrapperom 5,4 m² 9,9 m² 4,9 m² 4,9 m² 5,4 m² 63,6 m² 63,6 m² H05 Type 8 12 x x 180 = x 186 = H0504 Type 9 13,3 m² 6,8 m² Stue/kjøkken 27,0 m² 10 x 6 Stue/kjøkken 27,0 m² 6,8 m² 1m 12,8 m² 12,8 m² 10m plan - poweretasje

23 D Plan 4 7,8 m² 07 17,3 m² 09 10,8 m² H04 H04 Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² ,4 m² 09 5,1 m² 4,3 m² H ,6 m² x 180 = Rømning 3,5 m² 14 areal 15 areal ,3 m² 7,4 m² H04 Type 4 5,2 m² Hovedtrapperom 9,9 m² 18 x 168 = x 180 = ,2 m² 64,3 m² 7,4 m² H0405 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

24 D Plan 3 7,8 m² 17,3 m² 10,8 m² Type 1 Type 2 Type 3 42,1 m² H H H04 6,9 m² 4,3 m² 4,3 m² ,6 m² x 178 = 3 8 Rømning 3,8 m² areal areal 1 64,3 m² 7,4 m² H Type 4 5,1 m² Hovedtrapperom 9,9 m² 18 x 168 = x 168 = 3 8 5,2 m² 64,3 m² 7,4 m² H05 Type 5 10 x 6 25,5 m² 25,5 m² 1m 10m

25 D Plan 2 7,8 m² 17,3 m² 10,8 m² Type 1 Type 2 Type 3 H H H 66,1 41,9 m² 4,3 m² 4,3 m² x 178 = 3 8 Rømning 3,8 m² areal areal 1 2,6 m² areal 4,2 m² Hovedtrapperom 9,9 m² 18 x 168 = x 168 = 3 8 5,2 m² 64,3 m² 7,4 m² H04 Type x 6 25,5 m² 1m 10m

26 D Plan 1 17,3 m² 10,8 m² Type 10 Type 11 Type 12 41,9 m² H H H 7,2 m² 4,3 m² 4,3 m² x 176 = ,6 m² 8 Rømning 5,2 m² areal areal x 176 = /disp 9,9 m² jernvarme og sprinklersentral Inngangsparti Hovedtrapperom 18 x 168 = x 181 = areal 13,3 m² 5,7 m² 5,7 m² 5,7 m² 10 x 6 5,6 m² 1m 10m

27 Leilighetstype 13 : 2 : 64,3m 2 P.rom:61,3m 2 : uten innes i 2. etasje 1 5,2 m² 64,3 m² 7,4 m² Type 13 vannet Puddefjordsbroen 25,5 m²

28 Leilighetstype 12 : 2 : 66,1m 2 P.rom:63,1m 2 : uten innes i 1. etasje Type 11 Type 12 vannet 7,2 m² Puddefjordsbroen 2,6 m²

29 D Leilighetstype 11 : 1 : 42,1m 2 P.rom:39,1m 2 : uten innes i 1. etasje 17,3 m² 10,8 m² Type 10 Type 11 41,9 m² vannet Puddefjordsbroen 4,3 m² 4,3 m²

30 Leilighetstype 10 : 2 : 66,1m 2 P.rom:63,1m 2 : uten innes i 1. etasje Type 10 vannet Puddefjordsbroen x 176 = 1 584

31 Leilighetstype 9 Poweretasje med synlig limtredrager i leiligheten : 2 : 63,6m 2 P.rom:60,6m 2 : 12,8m 2 (skråstag over døren) innes i etasjene: 5 og 10 4,9 m² 63,6 m² 5,4 m² Type 9 13,3 m² 1,5m høy vegg Stue/kjøkken 27,0 m² 6,8 m² vannet Puddefjordsbroen 12,8 m²

32 Leilighetstype 8 Poweretasje med synlig limtredrager i leiligheten : 2 : 63,6m 2 P.rom:60,6m 2 : 12,8m 2 (skråstag over døren) innes i etasjene: 5 og x 186 = Rømning 3,5 m² 5,4 m² 4,9 m² 63,6 m² 13,3 m² Type 8 Stue/kjøkken 27,0 m² 6,8 m² vannet Puddefjordsbroen 12,8 m²

33 Leilighetstype 6 Poweretasje med synlig limtredrager i leiligheten : 2 : 63,6m 2 P.rom:60,6m 2 : 12,8m 2 (skråstag over døren) innes i etasjene: 5 og 10 12,8 m² 6,8 m² Stue/kjøkken 27,0 m² Type 63,7 m² 7 13,3 m² vannet 5,4 m² Puddefjordsbroen 4,9 m² 2,6 m²

34 Leilighetstype 6 Poweretasje med synlig limtredrager i leiligheten : 2 : 63,6m 2 P.rom:60,6m 2 : 12,8m 2 (skråstag over døren) innes i etasjene: 5 og 10 12,8 m² 6,8 m² 13,3 m² Stue/kjøkken 27,0 m² 63,7 m² Type 6 vannet 5,4 m² Puddefjordsbroen 4,9 m²

35 Leilighetstype 5 : 2 : 64,3m 2 P.rom:61,3m 2 : 13,5m 2 innes i etasjene: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, og ,2 m² 64,3 m² 7,4 m² Type 5 vannet 25,5 m² Puddefjordsbroen

36 Leilighetstype 4 : 2 : 64,3m 2 P.rom:61,3m 2 : 13,5m 2 innes i etasjene: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, og x 178 = Rømning 3,8 m² areal 5,1 m² 64,3 m² 7,4 m² Type 4 vannet 25,5 m² Puddefjordsbroen typisk etasjeplan