FAUSKE KOMMUNE. 13/2483 I 13/ Norges vassdrags- og ORIENTERIG OM energidirektorat BEHANDLING A V 8 KRFTVERK I FAUSKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. 13/2483 I 13/618 08.03.2013 Norges vassdrags- og ORIENTERIG OM energidirektorat BEHANDLING A V 8 KRFTVERK I FAUSKE"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JouralpostID: 13/2972 Arkiv sakid.: 13/735 I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen II Sak nr.: 021/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID ArkivsakID Brevdato AvsenderlMottaker Tittel 13/2483 I 13/ Norges vassdrags- og ORIENTERIG OM energidirektorat BEHANDLING A V 8 KRFTVERK I FAUSKE KOMMUE 13/2361 U 13/ Rugås Industrier AS UTBYGGING A VEIENDOMEN GNR 101 BNR 412 PÅ FINEID NÆRIGSOMRÅDE 13/2806 I 13/ Rugås Industrier AS VEDR. UTBYGGING AV EIENDOMEN GNR 101 BNR 412 PÅ FINID NÆRIGSOMRÅDE INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering.

2 Fra: Marthinsen Kirsten Sendt: Til: Postmottak; 'fm nopost( fyl kesmannen. no'; 'post( nfk. no'; 'fauske( rei ndrift. no';' nord landègnatuiver nforbundet. no'; 'sot( turistforen i ngen. no' Kopi: Wilvang Birgitte Marie;Pettersen Steinar Emne: Orientering om behandling av 8 krafterk i Fauske kommune Orientering om søknadsbehandling av små kraftverk i Fauske kommune Som et ledd i NVEs effektiviseringsplan har NVE startet med gruppevis behandling av småkraftverksøknader. Vanligvis kunngjøres søknadene med høringsfrist på seks uker. For å forbedre arbeidsforholdene for bl.a. kommune, fylkeskommune og fylkesmann ønsker vi nå å informere flere av høringsinstansene på et langt tidligere tidspunkt, slik at behandlingstiden ikke blir vesentlig forlenget. I vinter har NVE startet søknadsbehandling av 8 kraftverk i Fauske kommune. Ingen av sakene har vært igjennom vår kvalitetssikring. De foreligger på dette tidspunktet kun som søknadsutkast. Vedleggene er derfor å regne som skisser av kart og hoveddata over de 8 tiltaksområdene. Gjennom kvalitetssikringen blir det erfaringsmessig en del endringer av søknadene, men prosjektområdet vil i hovedsak ligge innenfor det som er skissert. Laksåga har en produksjon over 30 GWh, og derfor skal vi også vurdere om det er behov for konsekvensutredning for denne saken. Vi ønsker ingen tilbakemeldinger fra høringsinstansene på dette tidspunktet i søknadsprosessen, men vil gi dere mulighet til å befare området i forkant av høringsrunden, om dere ønsker det. De 8 sakene i Fauske er: Saksnr. Tverråmo kraftverk Sjønståfossen kraftverk Valffarjohka Granheibekken kraftverk Oterelva kraftverk

3 Galbmejohka kraftverk Kvannelva og Uttj Tverråga kraftverk Laksåga kraftverk Vi anslår at sakene blir sendt på høring i løpet av høsten 2013 og befart sommeren Vedlegg: Kart og enkel info om søknadene. Med vennlig hilsen, Birgitte M. Wilvang, Steinar Pettersen og Kirsten Marthinsen Konsesjonsavdelingen, seksjon for småkraftverk Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Telefon: e-post: nve~nve.no web: ww.nve.no

4 Fauskepakka m navn l Tegnforklaring Vannkrafterk. Vannkrafterk' 1 MW Mini-/mikrokrafterk. Pumpe. Pumpekrafterk -vannvei -vanninntak Krafterk, alle konsesjonsstadier. Ulbygd. Under bygging. Gitt konsesjon. Avslått Å Innstillng.. Konsesjon søkt.& Melding U Utkast søknad. Konsesjonsfrtak.. Konsesjonsplikt.. Samlet plan (resl) Bakgrunn basiskart g~.. NVE NVE Norges vassdragsog energidirektorat Kartbakgrunn: Kartdatum: Projeksjon: Dato: Statens karterk EUREF89 (WGS84) UTM sone Dette kartet er automatisk produsert på internett og kan inneholde feil og mangler.

5 Oversikt over konsesjonssaker i Fauske som er til behandling i småkraftavdelingen i NVE Sakene er listet opp fortløpende med tilhørende kart og sammendrag av søknaden. Vi minner om at det kun er utkast, vi har ikke kvalitetssikret innoldet i søknadene ennå. Følgende saker er vedlagt kart og sammendrag: 1) Tverråmo 2) Sjønståfossen 3) Valffarjohka 4) Graneibekken 5) Oterelva 6) Galbmejohka 7) Kvannelva og Litj Tverråga 8) Laksåga Saksbehandlere i NVE: Birgitte Marie Wilvang Steinar Pettersen Kirsten Marthinsen

6 \').,'..'..,-I,.Ji,. J~.~'.Jl'..".ø. ir..,"..1"."...,, lii. I. '~'" '.. li.. '.""2t.'II./fi",r \./..j., "~/" i ;. /"',, 'il /~.,i/"" li,, / /'",/./ """V // 4~~ :~ i:/ './.~' :''~lrjf".' /iirf'1 "1': /~, /..'f '" ~ Tverråmo kraftverk 1 :5000. / I / / I ;/ j -:.;,..l &:1'';'; i! 'li. ~,_..' ".\; 1/ / Il..". ~ l- ~ _~,'I ~ J~ (te., ij "'' -'/il _,a~\" ( ï - _.. -ROIQlie I, I~. l! Rigråde i,. ',i. \ '"..,7 EJH'7 ~-Kraltssjo ~i Nollavd stom..iii - 75' \'150\d!",::í.00/") '450 t: O T"'''~'''ho,sp N A

7 Sammendrag Tverråmo krcftyerk er planlegt i Fauske kommune i Nordland fylke Instalei efekt forutsets å bli 3,5 MW eg kraftv erket v i I produ sere 9,4 GW h i et nor nial å- M ed et en ergif orbruk på :J om kw h P er hu ssef d, yi I dete ti 19J er e forbruket til 4 id husstn der. Utbygi ng sk ostn aden er stip ulert til 4,00 kr/kwh. Dam men etabl eres med H RV på kote 4)0 eg k rcftstasj o n en pl an I eg es på kote 2JJ. Dete gir en bruto falhøyde på 180 meter. Vannveien vil bli nectra.d i sin helhet. Lengden på r91rgeten blir ca 1:J0 meter eg diameter på r91rene blir 1000 mm. EksisterEf de privet vei frafylke9jei 83J forlenges m ed ca m eter slik at det bli r kj91 rber vei ti I stasj on som rå:et. Det er egså pl an I egt en kj 9lrbar sti op P ti I inntaket, for til syn eg ved li keh ol d. Middelvan nf 9lri ngen ti i Tverråmo kraf erk er beregn et til 1, 15 ni / s. Det er pl efi eg sl i pp a. minstevannf91ring på 150 I/S om sommeren eg 4) I/S om vinteren. i flcmperioder vil store deler av Vefnf91ringen slippes fra inntaket som overl91p og den vi9jelle innvirkningen a. uttiggingen vil derm ed v ære bi: ren set n år det er h øy v ef n f91ri ng. Det er ikke ëktu elt med mcgasi n eri ng av van n eller overf91ringerfra andre va$drcg. Ca 2,2 km' av INON-sone hil bli omgjort til in ~repsnær n etur. Viderevil ca 2,9 km' med INONson e 1 bl i omgjortti I IN ON- son e 2. Sërmenstilling a. tiltakets konsekvenser for ulike temær: Bru ke ri nteress er/fri I ufs li..: L ~~~15~e::::' ~~ R Landskap: ( in O N:~ m~~ ~r~ Kult urmi nn er: Mi d dels negat Ì\ kens ekvens Liten,negatÌ\ kensekvns.... -"'-' "' - Mi d dels negat Ì\ kens ekvens - _.. ~ Mi d dels negat Ì\ kens ekvens _... _.. --"' ~ - -1 Ingen ke ns e koens I. r Rei~drif:_ - _~ _ J erd- eg s kigress u rs er: liten negatì\ kiinsekvns Liten negatì\ kensekvns I ~ ~~~ J

8 Sjønståfossen kraftverk: r,'.i;-l:f',:\j;lnl'1 ~i~";x,, '~~:~\'"" il,l '1:,~ "~)\i8. ~;~; ~';~~.~.:tj,:;".' j: " í',;:~: /:/j/..:;", ~l~ ii~ 'i ',:~,t. 'f' 1;;1,ll-~ ff 1-~.v,r..~,*'" " i-1''f'j,'\.-...::-\ - \1 '...~M. 'l~'" ~ 'l L ', :.,,' -~,," "... ff,';~~:~i'j:'pl_~.tyi,,..t, ~ ).;1." ~''t.2,,~?''tl~rs,,:;,,' "."':..~i,0 "i:,1ì. I ".. ~- -~~., Jf'!', i",i l' To ò'fotllatii. In,,1i1k a Krftlõ~i; lb ø: II Il 'V~fll)',i~l o HO\'tI(li~ dbo i~rell O RGSln~dbo i~lgli sji:ns.t3 fos!iri kraih.;rk ro\~t.l:l~ DDD '.'ed rinr~t:lr O;pir~Q: L2;:lD Db': Zl,\)8'ro12 1:i; ni' R"'U)dl'! KirtJlYlnbo; IISt,:9:z ix liollmlk FnlO'; s,~rre~r,.ntod rlqrhidr:t l?ikralt + t, h.-::i\iji,ìs li...'" ':':'r- ~:sj"n:

9 ~1,.f ".,... nlgnfo.7kl;rlg. nntiik III Kra'ImiIDn Il J1ali Viriri'l-el ':Ot,i)lnSi I! ni~r.:ilnii~iiunkl M!I~W: L:io 000 i. fenrel:,'ri Ctpih g: i:ld: 21 1'oB:': 12 koel: KL'" R.e'I~ ((I K:rtnril l1 : III 0, Slit85 r...i:jk Fìtl3lJri: SI m~jjri~,n)\ ri ord-l orek 9'~~ri:1t,..~ +~ii~:rr:~ ~~S~~ll ~1!;iJr'=

10 SAMM END RAG Mu Itioonsult AS har på op pdragfranord-n orsksm åkrall l! wrdertutbyg gingsm ulighetenei nedre del avsjø nståel va i fauskek(t mune i Nordland,og utarbeidet dehne SIknaden om nødvendige konsesjoner og tillatelser for utbyggirgav et vannkrallverkielva.. Kraflverket~luthyte fallet i Sjønståelva mellomkote58 og kote 2,og bruto fallhøyde blir ps. 56 m.nedbørsfêltet ved inntaket er 70 km2, medet midlere avløp på 96 mill.m3 pérår~ Minstevannføring èr.salik 600 Ils i sommeren og 150 Ils om~nteren. Med disse fomsetningene og maksimal slukeevne på 6 m3/svil installert effekt bli 2,7 MW og beregnet årlig mi ddelp rod Uk sj cin (,3 G\A.. Inntaket er pl anleigl ved en eksisterende terskel i elve som ligger 350 meter oppstrøms påhugget tiivegtunnélen Sjønstå~elJ. Her blirdetpleissertet sicleihriak, og vanhet blir føtt i GR p ':rørmed dieimeter 1,6 mpeirahelt med f yf kesveg S30frem til k ra 11 stasjonen. Lengde på vannveien blir 1260 meter. Kraftstasjonen plasseres på elvebredden i omtrent 600 meter oppstrøms S jønstå gård... Utbyggingenvilmedføresnå konsekvenser for miljøet. For landskeip forventes Itten til middels negativ konsekvens i fer t eirestri sk m iljøforve riesltte n negati v konsekvens j og for eikvatisk miljø.fotveries Itten. tìl middeis. negativ konsekvens, sflmt. for fli lullsllwbrukèrinteress r Ogki,ltutm inner,iu Iturm iljli blir k orisek vensen i tten negativ (-). Konsekvensentordeandre tem aene blir mindre.lanleggs1sen vil redusert eller hindret framkomsllangs vegentilsjlinståha negativ pltvirkningps. frilullslivet og tilgangen til den vedtaksfeda Sjønstågård.1 denne fasen er det også en fare for tllsleimmingavg~eområder og tilførseleiv partiklertilvessdraget som kansksteflsk....

11 ..a. J. ; '" 5' ~ 5 i a :f ~ ~ ~ l!31l ~ 'â " " ~:f ro :i.. õ' ~ :: ~ Il Il Il li Il i;i ~ gi ~ l!.3- ~ ~ ~ ~ JI ::\l. :I?i ; :: '~ rs à i i: " if ~ fl : ~ ~ ~.: ~ ; " '"., ~ IT o a :' ~ "' =i "" ~ ~ : O ig O '" ~ 8 g ~ "" t ~ XI '" li "" ñ' ~.? "'.. I! ;; õ ~!: ~ ~ Cl g 1; N ri~ f.+ ~ ; l~".; "" ; i:f& ;: I.. :i VI

12 Mukiconsult. i.harpåoppdrag frasuliskraft AS vurdert utbyggingsmulighetene Valffarjohka i. Fauske. kommune i Nordland, og utarbeidet denne søknaden om nø dvendige konsesjoner og tilatelserfor utbygging av etvannkraftv erkielva. KraJtverketvil utnytte fallet i Valffarjohka mellom kote ca; 370 og ca. 135,og brutto fa IIhøyde bhr~å ca; 235m. Nedbørsfeketvedinntaket er9,5 krr, med etmidlereavløp påt2 mill. m:3 per år. Meddissefon,itsetningene og maksimal slukeevne på 0,8 m% vil installert effekt bli 1,5 M\ogheregnet årlig middelproduksjon3,9gvv. Inntaket er planlagt omtrent 130 meter oppstrømsen foss i elva, og vil bu plassertrett oppstrøms enlitengravitasjonsdam med lengde omtrent 15 meter. Fra dammen blir det et kort stykkemed rør, ca. 30 meter, førvannet føres gjennom et borehull med diameter 700 mmtil omtrent kote 330; Deretter går vannet i rørgate fre m til kraflstasjonen, D et gamle stasjonsbygget til FagerlikraflstaSjon fra 1893 skal benyttes for montasje av det nye aggre.gatet: Ombygging og oppgradering vil bu gjennomført samarbeid med Saken Museum. Utbyggingen er vurdert. å medfø re relativt små konsekvenser for rni~øog. samfunit For kukurminnerikulturmiljøvurderes konselwensensomuten til middels positiv (+/++),og for samfunnsmessige virkninger litenposttiv(+): For landskap, brukerinteresser og akvatisk mi~ø forventes.iiten til middels negativ konsekvens ~/--),rnens det forterrestriskmi~ø forventes.. liten negativ konselw ens, For ferskvannsressurser vurderes konsekvensen som ubetydelig til liten. negativ (O/- l,mens for rø dlistede arter, jordbruk/skogbruk og inngrepsfrie. naturområder (I NON) blir konsekvensen ubetydelig (O)... i

13 ~ Q) ;: 'B 12 c ~ Q) od '0).. ~ Cl ~.:""i. 'I~"'l;'.*;~' :S!~t~~~.".._... L,- " rj" 'v'':~ ~....,.'.,' ~~~' ~~~~'): ~'~~f o fb.~dmcbor~1$t c: iv,u..o~.rsh * "j.- G-~"~ib~kk~n kraft,,~rk Kum%~: T~_ro"'I3l19 + gjlim!\ +.'. Iinløk Nii ".,i: 1:: ODD "'d ftmz,: M M\ ".,i: 1:10 ODD '''a fimz,: M ==== Rorsobo CQD~a: i~ilj Dc: 17J11) lroj2 co~tbi;: LUnD Dìr: lajio/roii. t; ts$$jon "'it ~.S r:a.'1limi =M~omsi ~.. f(rorunbg: ri~ OI S~ Ko=ik 1'"o.i1d...~~io~_ ~.~S::;';r_ ~.o~ Jordkabol =.o~ ; Fh1"':G~"'.i ~!Tii HAS RQ.UjGr f(rorunbg: ULO OI S~ Kort Fh""l:G~"'.i

14 SAMMENDRAG.. MutticonsuttAS harpåopp:rafra SulisKraft AS vurdert utbyggingsmlllghetene. i Granhei~kkn i Sulkjelma i Fauslclømmone. eg.utarbe(letaenne søkoadenom nødvfindge IønsesJoner eg tillatelæ rforutbyggingavetvannkiaftverk I elva~ Kraftv rkitvilutnytl fal k;t i Gra n hèi~ k~ n me l)omko300 et1 gom Eld El n brutt fallhøyde på 200 m. Nedoorsllet ved innta.lchr713km2,lted et mkhare av~ppå 8.8 mill. m3~rår. Me d disse 10 rutsetn ing ene eg maksimal slu kiev nepåoism3/svilinstalle rt eff kt bli 1.0 MW og llregnet årlig mi:delproukspn217gwh. Inntalcter planloatlike ovnfor samløpet til en mindre elv medgianheil;k~n. En bebngdammedhøyce210 megbredde 4 mdanner et lit inntaksbasseng i Granhei~kkn. En.~ mkanal sørger for ove.tfrlng av si:eejven tilinntaket -~,~-Rø rgaten v llvæ IQhedgra\deg b3st av G i: P-FØ rmed en le ngdepå 16COmeter., Kraftspnen plaserespá 1i120 med tu ibinsente r2.0meterovrnormalvannstnden i. Langvatn;.. Granheibåkkn kiafterker vurdert âmedføremiddels negativlðnsekvns (..)forlandskap. litn Ulm i:delsnegativ IÐnsekiens (~I. -)forkulturminrier/iwlturmll;i %l' brukirinte lq$ser (fr il oftl iv); Forbb ~ isk mangfold eg øvrgete m a foive ntessmåkonse kiense r..'

15 Oterelva kraftverk: i ~ ~ ~ ",;i! g ~ r.. Ü ~!: ~Jt r!&~ jo.i g ~ ~,..,." C,, $" li :r os ~ ~ 5 3 :r Q ;: ~., ~ Il ~,. tt lé l' o!l 3 g ~ o ~ ~.. ~ ~. ~ g.9!i ~ ß " Ë l: ~f+ il- G~..." :;... K; ~: g L, /;l, fi""l,/,~i"':~î '".lå i' "i.,.i-",q-~.,,(' L "'~ ~,//'.:'. ~"iy,," I",'.,..~;~;" 2 %.1/ _f'l ii.i",' ì'~ d"c ': f' ii~~..". 1;. Il ~. 1:, ~ i ~- ~i ex: ~ ;"- r~ Ct 'ì t ~: f ~~ -~ i- :; ~ tti :J ',\l, Il, " I Il. ~ ~ ID l ~.t i ~ ~ ii ~ ~.,. o Il..!i li ~ g t ~ ~ ijo I l "" ~ 7. '" ~ l ~ ~ g- ~ l ", it ; ë ~.,. ~ ~ ~,. fl ~. ìí ( ~ rr ~ ~ g 1'+ ti~f e~~ "h ~ ~ ~ ~ ~ E, fl i: 3: l; l! f '" ; ~ g., ;; ~ Il.(1

16 SAMMENDRAG Mu~icpnsu~ AS har påopp:iagfrasuliskiaft AS vurdert. utbygingsmulighetene i ewa mellom Qtrvtn C9Lomivatni Faoslc Ipmmune. C9 utarb'ú:letdénne søknaden nævendge I4ns~sjonercgtillatels rforutbygging av et vannkiaft~rki ewa. Kiaft'r~t vil utnytte.falletfraotrvtn mellom i.e9?eg712,cgfårenbrui:o fallhøyde på 2æm.Nedl:isfelttved inntaket er 7,4 km:l, med et midlere avløp på1sí2 milt meprl' år. Med disse! forutsetningene en turbinslulcevne på1p m3/s.vilinstallerteffktvære eg 2, MWeg bè reg net årig m i:del PlOd u Jspnhe.v ne pås,2. GW h.. Dam dam hø\'epå 2,6 mtglengde12m. eg inntaker plan Iatvedutløp;t ïoteivatn, med Etf6ret I:rhullpåomlag 40m vil gå fra inntaket eg ned til kraftpni dagen ved ko i søkr acenfremleg ges detegsá et su bsid i rt alt rnativ,detlknwtspne n plaseres på and~si:enavelva,høyere OPP!r med da eniristallert effkt på 118 MW eg baregnet:árlig mi:delproule,rn 6.8 GWh. Etb:ret huupåomla 470mvilgâfra êt altrnativ inntaksted og ned tilkrtttajoni dagên VêdIt72ß. ~t~ig~l~:n~~.~~:~~~~:.r~gn~.~~:.~n~.mt6~t~~~~klfa~ln~~ê~l~~ ~~~ss~~~ (+l... b. rikerinteresserlfrilu. ft.liv. eg...1n:. N. vurderes som lith.til. m... i:del.sn.ematli. (" J Far ao.dt' m iljøtema er I4nsekrensgiåenlavere, For samfunn forvntes en ritn p:itli konsekvns om

17 Galbmejohka kraftverk:...- Tunnel...- Rør h *SWECO I-lomelii JiyWOj"V~ØI"nIWl'" \ ', \ ",;_r' ::"~::, ~ _., j I i '..1 ',31 ' ~~ 'TI'GE '\ ~ li Tjknyti~k1.. T...lphug I- Ny22Kvnet '~--~ Anlegeim påhug Oppt&tet adkomseg...1\nev&jal ~ Nevd rørgate 1:1000 O ""...'(I_tir~tjwtlWil.. ReI"tldubI'Mii.eM 'l..~~-~~,( 1IHal) ""'ll~~~'l ('/~:~i~.~~~ )K ~,~ -:.:~-,- ~~.:,~~.~~:~.::~:if~:~ ::-"

18 Sammendrag SulisKraft AS søker om konsesjon for bygging av Galbmejohka krafterk. Krafterket vil utnyte et fall på ca. 500 m, og produsere ca 16 GWh ny og fornybar energi pr år. Nedbørfeltet er et typisk høyfjellsterreng, i hovedsak orientert SV/N0 og strekker seg opp ti ca 1100 moh. Ved det planlagte inntaket på kote 625 bygges en liten sperre dam som hever vannstanden permanent til kote 629. Planlagt installasjon er ca 5 MW i ett aggregat. Krafterkets minste slukeevne er satt lik 0,12 m3/s. Som minstevanføring er det foreslått å slippe tilsiget begrenset opp til O, 232 m3/s i sommersesongen og 0,017 m3/s vintersesongen (5-persentiler). Nedstrøms inntaket vil vannføringen i snitt bli redusert fra 0,81 m3/s til 0,39 m3/s, eller til ca. 48 % av dagens vannføring. Tiløpssystemet vil bestå aven kombinasjon av sjakt, tunnel og rørgate i dagen. Kraftstasjonen plasseres i dagen nede ved Hellarmovatnet. Atkomst ti kraftstasjonen vil skje fra Rv 830. Den gamle jernbanetraseen vil bli rustet opp for bil/anleggstrafikk og to gangbruer forsterkes. Det bygges også en midlertidig vei for rørgaten som blir ca 100 m lang og til påhugget for tunelen. Kraften fra Galbmejohka kraftverk skal mates mot Sjønstå transformatorstasjon. Fra tilkoblingspuntet i dagens linje ved Dråvika og til Galbmejohkakraftstasjon må det bygges en ca 2,7 km lang 22 kv luftlinje. Galbmejohka renner i bratt terreng med flere fossefall, og det er registrert to fossesprutsoner. I øvre del av utbyggingsområdet renner elvestrengen stedvis nedsunket i et juv/bekkekløft. Karaktertrekk for naturtpen bekkekløfter som ras og utglidninger forekommer imidlertid i lien grad. Det er ikke påvist rødlistede arer. Naturtypene er vurdert til å ha middels verdi, Vegetasjonstypen fosse-eng (noe truet VIV ble registrert ved Galbmejohkas nedre fossesprutsone. Vegetasjonstypene er vurdert til å ha middels verdi. Totalt ble det funnet 20 lav (11 skorpelav og 9 makrolav) og 37 moser (19levermoser og 18 bladmoser) langs Galbmejohka. Mange av disse er vanlige og vidt utbredte. Ingen av de registrerte arene står oppført på den siste norske rødlista (Kålås 2006). Lav- og mose floraen er vurdert til å ha middels verdi, Under feltarbeidet ble det observert en fjellvåk, en fugleart som er rødlistet under kategorien NT. Rødlistede arter er vurdert til å ha stor verdi. Det ble ikke observert fisk i Galbmejohka under feltarbeidet, og det er ikke utført fiskeundersøkelser i området. De ulike elementene er samlet vurdert til middels verdi. Tiltaket vurderes samlet å ha middels negativt omfang. Konsekvensene av tiltaket blir derfor middels negativ konsekvens, Ved Galbmejohkas munningsområde ved Hellarmovatnet passerer en gammeljembanetrase som i dag brukes som tursti. Det er også etablert en gangbru like oppstrøms dette, og ved Hellaro er det oppført en gapahuk og anlagt rasteplass som benytes av turgåere. Det antas at terrenget i perioder benyttes av småviltjegere og turgåere. Ut fra terreng og beskrivelsen av tiltaket er det lite trolig at reindrift blir særlig berørt. Veien mellom Fauske og Sulitjelma går forbi det akuelle området, og nedre del av Galbinejohka er godt synlig fra veien. Elvas verdi som landskaps element vil bli mindre ved redusert vannføring. Det er ikke kjent at det forekommer kulturinner innenfor tiltaksområdet. Med dagens kunnskap vil tiltaket derfor ikke ha noen påvirkning på kulturminner. Det er ingen vannforsyningseller resipientforhold i området. Det er lite sannsynlig at husdyr beitet i utbyggingsområdet. Fauske kommune har opplyst at det er plantet gran i området. Noe skog kan bli hogget som følge av etablering av tørgate og anleggsvei under anleggsperioden. Eksisterende gammel vei/jernbanetrasé rundt Hellarmobukta vil imidlertid kunne brukes som vei. Det vil være en fordel for skogsdrift hvis det blir mindre van i elva og eksisteredne vei blir rustet opp.

19 Kvannelva og Litj Tverråga Nytt P ro:9jekt.. SDIrtedrv. lo"".. ~'~",.'.~.' ~6'l I - RRI' en i,.'.eæ:doloii.,..'\,',' i, "" c: ~it,,1: C3 Ijdll,g,,1: Ek:9i:terar'de ar'l~g. lo"". Il '""looco'..'v' \l E...""..ode "~ '. K..;in nen;i "9 L;iij T..IiJ9;i ~i;iri..ei ~ 5niJ~I;iri A5 ~akk lq,ii...i".. ::...I...H.. _.....".....&111 -Di...I...lrollil...r.. lcll...'..."di I. ".:1

20 "". '--- /' ~~'" T O! nfo rk la ri ng SDef.-.e1'. JririQlI( /"if Pi.erel. iifl:fl( /' I'f8'leiiliiQ ", ". 1'.eDe1 /\,/."- K'I4nneN4 - og L:uj T'Iell.,g4 1i14rL'Ielli s..~~,~ri AS a!oo;xo "'a ~akk Kul...'... mo ~ lwl:i e: IHe,f t

21 Sura Kvalv og Litt Tvenåga krrk vil utnytte et felt pi 12,2 krji av Kvalv og Litt Tvenåa i ett 490 m hø fall me l1m kote 570 og kote 80 i Kvarilv og Litlj Tve nåa. Kvaimlv og Litlj Tvenåa krftrk er bnegnet ti å prdiire 15,0 GWh i et midlre år. Ivd en ufuygginskostr pi 39,8 mill.lu pr gir de tt en ufuygginspr pi 2,66 lulkwh. Konsekvnsen for lakap og biologisk mafold og verninteieooer foivntes å bli midek negafu (~~). For fisk og ferskvbiologi, samt bririteresrer og frilufli foivntes tiltakt å medfoo li neti komejen (-). Kori kvnsen for reinsintere ser fòiv ntes å bli li neti (-), og ubetel ti li neti koiwejen (-) foivntes for samsk intere ooer.l arùggsfasen foivntes en noe sti negati konsekvns for enkl te tern. For an tern oom er vurt i mijm.p rtn foivntes tiltaket å medfoo ubetli konsen (O). Som a:øtend tiltak foreslås en Wilipp pi 81 Ils, tilnd 5 :rsentiln i oonuerhavåt (l.ma ti 30. septmber). Dette fordles med 31 Ils i Kvalv og 50 Ils i Litt Tvenåa. iiri Nordan l! Kvalva og Li tt Tvenåe'a ~biii :mi (m.s) 1.27 U~p(lr.'l 2.66 &::i Fauske N'~a.~:ilt (l:i 12,2 ~ binlj mi (m..l) 006 ij Ii.ù IQ 1r Bm : 7 U~lQ1r 80 :&to&arh:l1äh (M Pia.i:ip:rpi lr (G'I O u~ hi1r (m bl 39.8

22 Laksåga kraftverk'. Inntak Kraftverk... Nedgravd HH... Microtunnel o 25O!i,,!,::r l 1~, ic: Eksisterend. Inntak... Ek6islarend vannvei

23 Sammendrag Laksåga kraftverk er planlagt i Fauske kommune, Nordland fylke. Laksåga renner fra Nedrevatnet og munner ut i 0vrevatnet. Det skal etableres et inntak i Nedrevatnet, 400 m nordøst for utløpet. Nedrevatnet skal reguleres mellom kote 171 og kote 172, dvs. innenfor dagens variasjoner (ca. kote ). Installert effekt er 10,0 MW og midlere årsproduksjon 33,6 GWh. Vannet ledes fra Nedrevatnet fram til kraftstasjonens utløp i Laksåga på kote 35 via en mikrotunnel på 400 m og et 2150 m langt nedgravd rør. Fallhøyden er 137 m. Utbyggingskostnaden er stipulert ti ca. 3,20 kr/kwh. Ved utløpet av Nedrevatnet blir gjennomsnittlig vannføringen over året redusert til 23 % av dagens vannføring. For de to bekkeinntakene blir reduksjonen tilsvarende. Tilsiget til Nedrevatnet bidrar med ca 70 % av vannet som går til kraftstasjonen (2,82 m3/s). Det resterende blir tilført fra Stortverråga og Litjtverråga. Det skal slippes 0,3 m3/s ut fra dammen i Nedrevatn, og det skal kjøres minimum 1,2 m3/s gjennom kraftverket (så lenge tisiget tillater det). Det vil si at det alltid vii være en vannføring på 1,5 m3/s nedenfor kraftverket, så lenge tilsig og magasinkapasitet gir grunnlag for dette. Dette vil gi en vannføring som i vesentlig grad bevarer de økologiske prosessene i hele Laksågas løp. 1 sidevassdragene skal det slippes alminnelig lavvann sf øring som er 0,096 m3/s og 0,027 m3/s i henholdsvis Stortverråga og Litjtverråga. Ved Laksåga finnes det en godt utviklet fosseeng-vegetasjon. Gråor-heggeskog finnes på elveflatene nedenfor kraftverket, samt langs de nedre og flate partiene av Store og Litjtverråga. Det er relativt god diversitet av moser i elvene med typiske arter. Lavarten skjørnever finnes både ved Litjtverråga og Laksåga. Dette er de eneste kjente lokalitetene i Nordland. Skorpelaven Caloplaea luteoalba, observert på en trestamme langs de nedre delene av Stortverråga, er også ny for Nordland og er sjelden i resten av landet. Dalføret har gode bestander av vilt. Ingen rødlistede enkeltarter har kjente forekomster i influensområdet. Verdien av flora og fauna i området er over middels. En samlet vurdering av områdets verdi i forhold til biologisk mangfold og tiltakets omfang gir middels negative konsekvenser av tiltaket.

24 I. Nedrevatnet fimes det røye og ørret.. Røyebestanden i. vannet har lav til middels kvalitet Kvaliteten på ørreten er roiddels-dårlig.innsj øen har liten verdi. Inngrepet vurderes å ha liten negativ konsekvens haren begrenset for fiskebestandene i Nedrevatnet. Strekningen mellomnedrevatnet og Storfossen ørretbestand. Strekningen hat liten verdi. Inngrepet vut'det'esåhaliten negativ konsekvens, Den delen av Laksåga med anadrome fiskearer er sterkt påvirket av tidligere utbygginger, Lakåga har likevel en verdi for anadromefiskearter,menbidrar i liten grad som gyte~ og oppvekstområde for sjøørretbestanden i Sulitjelmavassdraget.Verdiel1 av.vassdraget for fisker liten..utbyggingen.er vurdertåhalitennêgativ konsekvens. Stortverråga oglitjtverråga produserer sannsynligvis et beskjedent antall smolt pr år. Verdien er liten. Tiltaketvurderes å ha liten negativ konsekvens. Potensialet for ikke~samiskeku1turminnerav nasjonal eller regional verdi vuderes som moderat til beskjedent. Det er ikke kj ent at det foregår.landbruksdrift i. området.onirådet rundt Laksågaer brukt endèltil frihiftsliv.området rundt Nedrevatnet oglaksåga ómüi.tteri toreiiibeitedistrikterbalvatn reinbeitedistrikt og Storskog/Sjunfjell- Duoktareinbeitedistrikt.Området rundtnedtevatnet og Laksåga er avmerket som sommerbeite I (liøysommerland) ogu (lavereliggende) (ww.reindrift.no) forbaivatn; For Storskog/Sjunfjell reinbeitedistrikt er det ingen registrerte bruksområderi.direkte nærhet til tiltaksområdet

25 ~ FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Rugas Industrier AS Finneid kai 8210 FAUSKE Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir - Telefon: Telefaks: Deres ref.: Vår ref.: 13/2361/GHA Dato: UTBYGGING AV EIENDOMEN GNR 101 BNR 412 PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE Det vises ti kjøpekontrakt mellom Rugas Industrier AS og Fauske kommune datert Det vises videre til kontraktens avsnitt om særskilte bestemmelser: ((Byggearbeidet ma pabegynnes innen 1 ar etter at denne kjøpekontrakt er inngatt og fullføres innen rimelig tid. Dersom dette ikke skjer har kommunen rett til a kreve tomtene tilbakeskjøtet til den pris den er kjøpt for med fradrag av 10 %. Det er et krav at tomta utbygges maksimalt ved at det oppføres et bygg pa ca m2, jfr formannskapets vedtak i sak 44/12.)) Vi ber om at det innen fremlegges dokumentasjon pa hvilke konkete planer som foreligger for utbygging av tomta, samt fremdriftsplan for utbyggingen. Med hilsen Gudru Hagalinsdottir Enhetsleder planutvikling Postadresse: Postboks FAUSKE Besøksadresse: Torggata 21 E-post: postmott~fauske.kommune.no Telefon Faks Bankgiro: / Org. nr:

26 ~lnnclld lucll4iueiki'ed A.I Finneidkai 8200 FAUSKE TLF: FAX; NO MVA Fauske Kommune vi Gudrun Hagalinsdottir 8200 Fauske Finneid den 02. april 2013 Pc nr.: Brev 2013 Deres ref: Gudrun Hagalinsdottir Vår ref: T.K.R VEDR. UTBYGGING AV EIENDOMEN GNR 101 BNR 412 P Å FINNEID NÆRIGSOMRE. Viser ti Deres brev av då og kommer med dette med en tibakemelding. Vi har fatt prosjektert byggetrinn 1 for denne eiendommen. Dvs. at vi i første omgang kommertil å oppføre. et isolert bygg på 1000 m2. Oppstar på dette prosjektet er satt til etter ferien i år. Ferdigstilelse er ikke fastsatt da vi heldigvis har stort pådrag av nye prosjekter. Formell byggesøknad blir sendt innom noen få uker. Håper at denne redegjørelsen er iht. Deres ønsker! Med vennig hilsen RUg. ås inm;... trie, AlS, r-. '~ or,' c,~ T~r Kato Rugås. Daglig leder

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk

Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Vedlegg 3: Tverråmo kraftverk Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk ca. 18 km øst for Fauske, jf. figur 1. Kraftverket vil utnytte et fall på 180 m og produsere ca. 9,4

Detaljer

Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft. Prosjekter i Sulitjelma

Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft. Prosjekter i Sulitjelma Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft Prosjekter i Sulitjelma Eiere SulisKraft Eies av Statskog Energi 34% og Nord-Norsk Småkraft 66% Statskog SF er grunneier i Galbmejohka, Oterelva, Granheibekken og Valffarjohka

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1081 Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE FOSSAN KRAFTVERK I GRATANGEN KOMMUNE - HØRING Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Fleresøkere- Søknadom tillatelsetil å bygge8 småkraftverki Fauske kommune,nordlandfylke- høring

Fleresøkere- Søknadom tillatelsetil å bygge8 småkraftverki Fauske kommune,nordlandfylke- høring vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E adresseliste 16 SEPT2013 Vår dato: Vår ref.: 201300139-8, 201208149-12, 201208143-19, 201208141-22, 201208139-19, 201003339-15, 200904143-13, 200803490-14, ksk

Detaljer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Suliskraft AS Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Juni 2013 RAPPORT Bilder av Galbemejokha Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 173380-1 173380 4.6.2013 Kunde: Suliskraft AS Bilder av Galbemejokha

Detaljer

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk

Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Nytt hovedalternativ for utbygging av Sivertelva kraftverk Desember 2012 1 Bakgrunn Etter sluttbefaringen av Sivertelva den 11. oktober 2011 ønsker Blåfall AS ut i fra miljøhensyn å søke om en endring

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2178-2 Arkiv: S10 &13 Sakbeh.: Jon-Håvar Haukland Sakstittel: HØRING - BYGGING AV STJERNEVANN KRAFTVERK - FINNMARK KRAFT Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Sørfold kommune Sørfold kommune

Sørfold kommune Sørfold kommune Sørfold kommune Sørfold kommune NVE Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/599 Eirik Stendal, 756 85362 01.07.2016 Kommunal behandling Småkraftverk

Detaljer

Forselva kraftverk - Vedlegg 4

Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Forselva kraftverk - Vedlegg 4 Problemstilling Fra konsesjonssøknad for Forselva kraftverk I konsesjonssøknaden er fagtemaene mangelfullt beskrevet og verdien er ikke beskrevet for hvert tema. Konsekvensene

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap /2016 Vevelstad kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap /2016 Vevelstad kommunestyre Vevelstad kommune Arkiv: S01 Arkivsaksnr: 2015/2438-4 Saksbehandler: Bjørnar Aarstrand Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 24/2016 Vevelstad formannskap 16.03.2016 59/2016 Vevelstad kommunestyre 04.05.2016

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Snåasen tjïelte/snåsa kommune Arkiv: S11 Arkivsaksnr.: 17/3584 Saksbehandler: Per Gjellan Dato: 14.06.2017 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Snåsa formannskap 13.06.2017 118/17 Vedlagte dokumenter:

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 201004592-6 Arkiv: 312

Detaljer

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring

BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE. Søknad om planendring BERGSELVI KRAFTVERK LUSTER KOMMUNE SOGN OG FJORDANE Søknad om planendring August 2017 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO 22. august 2017 Søknad om planendring for bygging av Bergselvi

Detaljer

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016

Konsesjonssøknad for Dalsfos kraftverk. Endringer november 2016 NVE - Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo POSTADRESSE Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Floodeløkka 1 3915 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.:

Detaljer

KSK - Birgitte M. W. Kjelsberg, Kirsten Marthinsen, Steinar Pettersen KN Solveig Willgohs Siv Sannem Inderberg

KSK - Birgitte M. W. Kjelsberg, Kirsten Marthinsen, Steinar Pettersen KN Solveig Willgohs Siv Sannem Inderberg Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: KSK - Birgitte M. W. Kjelsberg, Kirsten Marthinsen, Steinar Pettersen KN Solveig Willgohs Siv Sannem Inderberg Dato: 21.10.2013 NVE 201300139-xx, 200904143-xx, 201208149-xx,

Detaljer

Galbmejohka historikk

Galbmejohka historikk 1 Galbmejohka historikk 2005-06: Miljøkraft Nordland og Statskog vurderer kraftpotensialet i Galbmejohka 2007: MKN engasjerer Sweco for å utrabeide forstudie og konsesjonssøknad. 2010: Konsesjonssøknad

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g Fjellkraft AS. n o c m c o n s u l t i n g Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk Fjellkraft Fjellkraft AS Postboks 7033 St. Olavs plass 0130 Oslo NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks

Detaljer

MOTTATT 15 SEPT. 2010

MOTTATT 15 SEPT. 2010 Eii. Norges vassdrags- og MOTTATT energidirektorat 15 SEPT. 2010 NAMDALSEID KOMMUNE Adresseliste Vår dato: 1 3 SEPT 2010 Vår ref.: NVE 200802426-5 ki/elfa Arkiv: 312 /138.3Z Saksbehandler: Deres dato.

Detaljer

Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold

Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold Seminar småkraft og konsesjonsbehandling 25.-26. april 2007 Haavard Østhagen, NVE Småkraftverk og virkninger på samfunnet Regjeringen vil:

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /17. Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 21.03.2017 28/17 Søknad om Aunelva minikraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag - høring Fylkesrådet

Detaljer

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Odda kommune i Hordaland Konsesjonssøknad Side i av i Småkraft AS Solheimsveien 15 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 73 20 Faks: 55 12 73 21 Arne.namdal@smaakraft.no

Detaljer

UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK I RISØR KOMMUNE

UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK I RISØR KOMMUNE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 07.01.2013 2012/3848-289/2013 / S11 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 22.01.2013 UTTALELSE TIL SØKNAD OM LILLE LINDLAND MINIKRAFTVERK

Detaljer

Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna.

Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna. Nordland fylkeskommune Plan og Miljø Fylkeshuset 8048 Bodø Innspill fra UNIKRAFT AS på Regional plan for Vefsna. INNHOLD: 1. Presentasjon av Unikraft 2. Svartvasselva 3. Litjvasselva 4. Kart Svartvasselva

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Savåga kraftverk Beiarn kommune

Savåga kraftverk Beiarn kommune Savåga kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Blåfall AS søker om konsesjon for å bygge Savåga kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Savåga har utløp i Beiarelva og ligger ca. 2,5 km vest for Storjord (jf.

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRAKT. INTERN OVERFØRING AV HÅNDGITT INDUSTRITOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE.

FAUSKE KOMMUNE FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRAKT. INTERN OVERFØRING AV HÅNDGITT INDUSTRITOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 1110396 \ Arkiv sakld.: 101091 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG i r Saksbehandler: Paul Erik Aakerli. Dato: 23.11.2011

Detaljer

Kommentarer til høringsuttalelser Tverråmo kraftverk

Kommentarer til høringsuttalelser Tverråmo kraftverk André Aune Bjerke 25. mars 2014 NVE Norges vassdrags og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Kommentarer til høringsuttalelser Tverråmo kraftverk I forbindelse med konsesjonsbehandlingen

Detaljer

Drukner naturmangfoldet i småkraftverk? Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk

Drukner naturmangfoldet i småkraftverk? Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Drukner naturmangfoldet i småkraftverk? Øystein Grundt Norges vassdrags- og energidirektorat Seksjon for småkraftverk Hva er omfanget? Utvikling småkraftverk 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003

Detaljer

OS KOMMUNE -. - Vår dato Vår referanse SØKNAD OM KONSESJON FOR BYGGING AV NØRA KRAFTVERK - HØRING

OS KOMMUNE -. - Vår dato Vår referanse SØKNAD OM KONSESJON FOR BYGGING AV NØRA KRAFTVERK - HØRING OS KOMMUNE -. - Vår dato Vår referanse ;l _:f"'5k/landbruki MW 19.06.2014 13/1017-92198/14 I jø Vår saksbehandler: Arkivkode: Deres referanse Ingunn Holøymoen, tlf. 62 47 03 17 S1 i Norges Vassdrags- og

Detaljer

Søknad om Sørdalselva, Buvikelva og Melfjordbotn småkraftverk i Rødøy kommune i Nordland - høring

Søknad om Sørdalselva, Buvikelva og Melfjordbotn småkraftverk i Rødøy kommune i Nordland - høring Rødøy kommune 8185 VÅGAHOLMEN Vår dato: 19.12.2014 Vår ref.: 201300324-7, 201005798-18 og 201300170-11 Arkiv: 312 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tor Carlsen Auen Korbøl Ellen Lian Halten Søknad

Detaljer

Fiskeundersøkelse i Badjananjohka

Fiskeundersøkelse i Badjananjohka Ecofact rapport 197 Fiskeundersøkelse i Badjananjohka Anadrom fisk Morten Asbjørnsen og Ingve Birkeland www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-195-3 Fiskeundersøkelse i Badjananjohka Ecofact

Detaljer

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE

KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE KRAFTVERK HØGSETERELVA RAUMA KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL FYLKE Søknad om konsesjon.kommentarer til justeringer etter høringsrunden. Høgseterelva kraftverk 1 NVE Konsesjons og tilsynsavdelingen Postboks 5091

Detaljer

Norges Småkraftverk AS - Søknad om tillatelse til bygging av Kroken I og Kroken II kraftverk i Luster kommune - NVEs vedtak

Norges Småkraftverk AS - Søknad om tillatelse til bygging av Kroken I og Kroken II kraftverk i Luster kommune - NVEs vedtak Norges Småkraftverk AS Postboks 9 1375 BILLINGSTAD Vår dato: 15.09.2014 Vår ref.: 201206567-4, 201206909-3 Arkiv: 312 Deres dato: 26.09.2012 Deres ref.: Saksbehandler: Erlend Støle Hansen Norges Småkraftverk

Detaljer

Søknader om 9 småkraftverk i Lurøy, Leirfjord, Nesna, Vevelstad, Brønnøy og Vefsn kommuner i Nordland - høring

Søknader om 9 småkraftverk i Lurøy, Leirfjord, Nesna, Vevelstad, Brønnøy og Vefsn kommuner i Nordland - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2015 Vår ref.: 201003750-11, 201002099,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

Høringsuttalelse Dagslått kraftverk og Ådalen kraftverk i Brønnøy kommune, Nordland fylke.

Høringsuttalelse Dagslått kraftverk og Ådalen kraftverk i Brønnøy kommune, Nordland fylke. forum for natur og friluftsliv nordland Fauske 28.april 2015 Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo E-post: nve@nve.no Høringsuttalelse Dagslått kraftverk og Ådalen kraftverk

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Vedlegg 2 - Almdalsforsen kraftverk Grane kommune

Vedlegg 2 - Almdalsforsen kraftverk Grane kommune Vedlegg 2 - Almdalsforsen kraftverk Grane kommune Bakgrunn Clemens Kraft AS søker konsesjon for å bygge Almdalsforsen kraftverk i Grane kommune. Søker ønsker å utnytte et fall på 165 m fra inntak i Gluggvasselva

Detaljer

Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune

Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune Ecofact rapport 373 Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-371-1 Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune Ecofact rapport: 373 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Sommersel.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE ORIENTERING VEDRØRENDE STATUS HAGENESHAUGEN. . Brev fra kommunen ti FuresNollan, datert 29. mars 2012

FAUSKE KOMMUNE ORIENTERING VEDRØRENDE STATUS HAGENESHAUGEN. . Brev fra kommunen ti FuresNollan, datert 29. mars 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE IJ Arkiv ouralpostid: sakid.: 12/873 12/3377 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet II Sak nr.: 075/12 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen I Dato: 23.04.2012

Detaljer

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde.

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~' OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. I. SAKSPAPIR EAUSKr'KOMMUNE' t 'J~,. l\j 11/10396 022/12 22;11;20'11 FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. Vedlegg: l.

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR SONGESAND KRAFTVERK I FORSAND KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE

SØKNAD OM KONSESJON FOR SONGESAND KRAFTVERK I FORSAND KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE Saksutredning: SØKNAD OM KONSESJON FOR SONGESAND KRAFTVERK I FORSAND KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE Trykte vedlegg: 1. Oversendelsesbrev fra NVE av 02.06.2014 (4s). 2. Lokalisering av tiltaket (1s). 3. Skisse

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11823 I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir Sluttbehandle de vedtaksintans: Fonranskap Sak nr.: 05511 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune

Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/521-2 Saksbehandler Berit Weiby Gregersen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Uttalelse til konsesjonssøknad for Hauglandsfossen kraftverk i Froland kommune 1. FORSLAG

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Gausdal kommune SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 Ark.: S11 Lnr.: 8472/09 Arkivsaksnr.: 08/8-7 Saksbehandler:

Detaljer

19. september 2013 kl. 20:51 skrev Lars-Roger Hansen hei

19. september 2013 kl. 20:51 skrev Lars-Roger Hansen hei Fra: Lars-Roger Hansen [karingenrein@gmail.com] Sendt: 18. november 2013 17:16 Til: Marthinsen Kirsten Emne: Re: Invitasjon til NVEs sluttbefaring av 6 kraftverk på Hinnøya Oppfølgingsflagg: Status for

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS 31.08.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K3 - &13, K2 - S11 16/1603 Brufossen kraftverk - høringsuttalelse fra

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Søknad om tillatelse til å bygge småkraftverk i Sundheimselvi - høring

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Søknad om tillatelse til å bygge småkraftverk i Sundheimselvi - høring Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/5674 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 17.06.2015 038/15 riechr Kommunestyret 18.06.2015 043/15 riechr Søknad om tillatelse til å bygge

Detaljer

Mørsvik Kraftverk - Sørfold kommune

Mørsvik Kraftverk - Sørfold kommune Mørsvik Kraftverk - Sørfold kommune Bakgrunn Norges småkraftverk AS søker konsesjon for å bygge Mørsvik kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mørsvikelva ligger mellom Mørsvikvatnet og Mørsvikbukta, med

Detaljer

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring 1[311. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato: 2,9 JAN 2009 Vår ref.: NVE 200806723-2 ki/mbi Arkiv: 313 / 180.612 Saksbehandler:

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Saknr.QjC)OSC>4 (oh idok.nr. 2 8 JUNI 2012 Arkivnr, 3 ^ Saksh. Eksp.

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Saknr.QjC)OSC>4 (oh idok.nr. 2 8 JUNI 2012 Arkivnr, 3 ^ Saksh. Eksp. DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Håfoss Kraftverk AS v/steinar Grindheim Grindheim Saknr.QjC)OSC>4 (oh idok.nr. 2 8 JUNI 2012 Arkivnr, 3 ^ Saksh. Eksp. U.off. Deres ref.

Detaljer

Høring - søknad om planendring for bygging av Tverrfjellelva kraftverk - Meløy kommune

Høring - søknad om planendring for bygging av Tverrfjellelva kraftverk - Meløy kommune Journalpost:17/16769 Saksnummer Utvalg/komite Dato 082/2017 Fylkesrådet 21.03.2017 Høring - søknad om planendring for bygging av Tverrfjellelva kraftverk - Meløy kommune Sammendrag Fylkesrådet fraråder

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KJØRING P Å SKOGSVEI SOM IKK ER ÅPEN FOR ALLMEN FERDSEL

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KJØRING P Å SKOGSVEI SOM IKK ER ÅPEN FOR ALLMEN FERDSEL SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JoumalpostID: 10/8004 Arkiv sakid.: 10/1793 II Sak nr.: 066/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Wigdis Pettersen Dato: 12.10.2010

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 0301 OSLO Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2007/320/8/ Tor

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Vedlegg 1 - Vesterelva kraftverk Grane kommune

Vedlegg 1 - Vesterelva kraftverk Grane kommune Vedlegg 1 - Vesterelva kraftverk Grane kommune Bakgrunn Clemens Kraft AS ønsker i samarbeid med grunneiere i området å utnytte kraftpotensialet i Vesterelva og Almdalsforsen. Vesterelva Kraftverk vil utnytte

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Lars Midttun Overingeniør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

Høgforsen kraftverk Beiarn kommune

Høgforsen kraftverk Beiarn kommune Høgforsen kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Beiarkraft AS søker om konsesjon til å bygge Høgforsen kraftverk, med tilhørende jordkabel, i Beiarn kommune. Kraftverket vil ha en installert effekt på 4,9

Detaljer

Blåmann kraftverk - Sørfold kommune

Blåmann kraftverk - Sørfold kommune Blåmann kraftverk - Sørfold kommune Bakgrunn Veiski vannkraft DA søker konsesjon for å bygge Blåmann kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Blåmannelva er en breelv fra Blåmannsisen som renner mot nord-vest

Detaljer

Vedlegg 2: Sjønståfossen kraftverk

Vedlegg 2: Sjønståfossen kraftverk Vedlegg 2: Sjønståfossen kraftverk Bakgrunn Nord-Norsk Småkraft AS søker om konsesjon for bygging av Sjønståfossen kraftverk ca. 15 km øst/sørøst for Fauske, jf. figur 1. Kraftverk vil utnytte et fall

Detaljer

Høringsuttalelse - søknad om konsesjon for Tindåga kraftverk i Gildeskål kommune

Høringsuttalelse - søknad om konsesjon for Tindåga kraftverk i Gildeskål kommune Journalpost:16/108257 Saksnummer Utvalg/komite Dato 010/2017 Fylkesrådet 17.01.2017 Høringsuttalelse - søknad om konsesjon for Tindåga kraftverk i Gildeskål kommune Sammendrag Fylkesrådet i Nordland anbefaler

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: II Sak nr.: 069/11 I FORMANNSKA I Dato: 29.08.2011. Saksopplysninger:

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: II Sak nr.: 069/11 I FORMANNSKA I Dato: 29.08.2011. Saksopplysninger: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/7467 I Arkiv sakld.: 11/1316 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap I I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir II Sak nr.: 069/11 I FORMANNSKA I Dato: 29.08.2011

Detaljer

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2011 23951/2011 2011/2416 S11 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/41 Planutvalget 10.05.2011 Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

GALBMEJOHKA KRAFTVERK FAUSKE KOMMUNE NORDLAND FYLKE

GALBMEJOHKA KRAFTVERK FAUSKE KOMMUNE NORDLAND FYLKE GALBMEJOHKA KRAFTVERK FAUSKE KOMMUNE NORDLAND FYLKE Søknad om konsesjon Rev. 12.9.2013 NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref: Vår Ref: Vår saksbehandler: Dato:

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

Melding om å bygge Harbakk mikrokraftverk i sidebekk til Lygnavassdraget, Hægebostad kommune i Vest-agder fylke

Melding om å bygge Harbakk mikrokraftverk i sidebekk til Lygnavassdraget, Hægebostad kommune i Vest-agder fylke Melding om å bygge Harbakk mikrokraftverk i sidebekk til Lygnavassdraget, Hægebostad kommune i Vest-agder fylke Kraftverket skal plasseres på Gysland, gnr 1, bnr 4 i en sidebekk til Lygna, vassdragsnr

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 112196 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 101774 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: 030111 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato:

Detaljer

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse Vinda kraftverk Planbeskrivelse Innhold 1. Planbeskrivelse løsninger, hydrologi m.m. 2. Rettighetsforhold så langt vi vet 3. Planstatus 4. Fremdrift side 2 Heggenes 18. Vinda kraftverk Søre Vindin side

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 11.02.2014 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 019/14-021/14 Møte nr: 2/2014 Til kl. 10:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Det vises til tilleggsuttalelser fra Bergen og Hordaland Turlag (BT) datert 23.12.2014.

Det vises til tilleggsuttalelser fra Bergen og Hordaland Turlag (BT) datert 23.12.2014. Morgendagen er her bkk no ~BKK NVE Avdeling for konsesjon og tilsyn Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 11495639 Dato: 26.01.2015 Dukabotn kraftverk. BKKs kommentarer til tilleggsfråsegn

Detaljer

Høringsuttalelse - søknad om konsesjon for vannuttak og regulering av dam i Sørfjordvatnet til stamfiskanlegg og minikraftverk - Sørfold kommune

Høringsuttalelse - søknad om konsesjon for vannuttak og regulering av dam i Sørfjordvatnet til stamfiskanlegg og minikraftverk - Sørfold kommune Journalpost:16/102393 Saksnummer Utvalg/komite Dato 003/2017 Fylkesrådet 10.01.2017 Høringsuttalelse - søknad om konsesjon for vannuttak og regulering av dam i Sørfjordvatnet til stamfiskanlegg og minikraftverk

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /16 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 06.09.2016 147/16 Flere søkere - Søknad om tillatelse til å bygge ti småkraftverk og nettanlegg i Namsskogan

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Gry Berg seniorrådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Vår ref : Arkivkode Saksbehandler Dato 2015/ S10 Marit Røstad

Vår ref : Arkivkode Saksbehandler Dato 2015/ S10 Marit Røstad BINDAL KOMMUNE Plan - og utviklingssektor Norges Vassdrags - og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår ref : Arkivkode Saksbehandler Dato 2015/2242-4 S10 Marit Røstad 22.06.2015 Uttalelse

Detaljer

UTTALELSE TIL KONSESJONSSØKNADER FOR FEM SMÅKRAFTVERK I ÅSERAL

UTTALELSE TIL KONSESJONSSØKNADER FOR FEM SMÅKRAFTVERK I ÅSERAL Arkivsak-dok. 10/01013-7 Saksbehandler Kristin Uleberg Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 31.05.2017 Fylkesutvalget 06.06.2017 UTTALELSE TIL KONSESJONSSØKNADER FOR FEM SMÅKRAFTVERK

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/319 Sakstittel: HØRING - SØKNAD TILLATELSE TIL BYGGING OG DRIFT, OG KONSESJON FOR BELNESELVA KRAFTVERK

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/319 Sakstittel: HØRING - SØKNAD TILLATELSE TIL BYGGING OG DRIFT, OG KONSESJON FOR BELNESELVA KRAFTVERK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 16/319 Sakstittel: HØRING - SØKNAD TILLATELSE TIL BYGGING OG DRIFT, OG KONSESJON FOR BELNESELVA KRAFTVERK Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE

Detaljer

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Vår ref I4/1306. Moelv, Våtvoll og Lysåelvakraftverki Kvæfjordkommunei Troms fylke - klage på vedtak

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Vår ref I4/1306. Moelv, Våtvoll og Lysåelvakraftverki Kvæfjordkommunei Troms fylke - klage på vedtak IL DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT Forum for natur og friluftsliv Troms c/o Bioforsk Nord Holt Postboks 2284 9269 TROMSØ I tti.s7-.;7krs' llint< Vår ref DertS ref r. 137 7.), s,t Dalo I4/1306

Detaljer