FAUSKE KOMMUNE. 13/2483 I 13/ Norges vassdrags- og ORIENTERIG OM energidirektorat BEHANDLING A V 8 KRFTVERK I FAUSKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. 13/2483 I 13/618 08.03.2013 Norges vassdrags- og ORIENTERIG OM energidirektorat BEHANDLING A V 8 KRFTVERK I FAUSKE"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JouralpostID: 13/2972 Arkiv sakid.: 13/735 I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen II Sak nr.: 021/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID ArkivsakID Brevdato AvsenderlMottaker Tittel 13/2483 I 13/ Norges vassdrags- og ORIENTERIG OM energidirektorat BEHANDLING A V 8 KRFTVERK I FAUSKE KOMMUE 13/2361 U 13/ Rugås Industrier AS UTBYGGING A VEIENDOMEN GNR 101 BNR 412 PÅ FINEID NÆRIGSOMRÅDE 13/2806 I 13/ Rugås Industrier AS VEDR. UTBYGGING AV EIENDOMEN GNR 101 BNR 412 PÅ FINID NÆRIGSOMRÅDE INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering.

2 Fra: Marthinsen Kirsten Sendt: Til: Postmottak; 'fm nopost( fyl kesmannen. no'; 'post( nfk. no'; 'fauske( rei ndrift. no';' nord landègnatuiver nforbundet. no'; 'sot( turistforen i ngen. no' Kopi: Wilvang Birgitte Marie;Pettersen Steinar Emne: Orientering om behandling av 8 krafterk i Fauske kommune Orientering om søknadsbehandling av små kraftverk i Fauske kommune Som et ledd i NVEs effektiviseringsplan har NVE startet med gruppevis behandling av småkraftverksøknader. Vanligvis kunngjøres søknadene med høringsfrist på seks uker. For å forbedre arbeidsforholdene for bl.a. kommune, fylkeskommune og fylkesmann ønsker vi nå å informere flere av høringsinstansene på et langt tidligere tidspunkt, slik at behandlingstiden ikke blir vesentlig forlenget. I vinter har NVE startet søknadsbehandling av 8 kraftverk i Fauske kommune. Ingen av sakene har vært igjennom vår kvalitetssikring. De foreligger på dette tidspunktet kun som søknadsutkast. Vedleggene er derfor å regne som skisser av kart og hoveddata over de 8 tiltaksområdene. Gjennom kvalitetssikringen blir det erfaringsmessig en del endringer av søknadene, men prosjektområdet vil i hovedsak ligge innenfor det som er skissert. Laksåga har en produksjon over 30 GWh, og derfor skal vi også vurdere om det er behov for konsekvensutredning for denne saken. Vi ønsker ingen tilbakemeldinger fra høringsinstansene på dette tidspunktet i søknadsprosessen, men vil gi dere mulighet til å befare området i forkant av høringsrunden, om dere ønsker det. De 8 sakene i Fauske er: Saksnr. Tverråmo kraftverk Sjønståfossen kraftverk Valffarjohka Granheibekken kraftverk Oterelva kraftverk

3 Galbmejohka kraftverk Kvannelva og Uttj Tverråga kraftverk Laksåga kraftverk Vi anslår at sakene blir sendt på høring i løpet av høsten 2013 og befart sommeren Vedlegg: Kart og enkel info om søknadene. Med vennlig hilsen, Birgitte M. Wilvang, Steinar Pettersen og Kirsten Marthinsen Konsesjonsavdelingen, seksjon for småkraftverk Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Telefon: e-post: nve~nve.no web: ww.nve.no

4 Fauskepakka m navn l Tegnforklaring Vannkrafterk. Vannkrafterk' 1 MW Mini-/mikrokrafterk. Pumpe. Pumpekrafterk -vannvei -vanninntak Krafterk, alle konsesjonsstadier. Ulbygd. Under bygging. Gitt konsesjon. Avslått Å Innstillng.. Konsesjon søkt.& Melding U Utkast søknad. Konsesjonsfrtak.. Konsesjonsplikt.. Samlet plan (resl) Bakgrunn basiskart g~.. NVE NVE Norges vassdragsog energidirektorat Kartbakgrunn: Kartdatum: Projeksjon: Dato: Statens karterk EUREF89 (WGS84) UTM sone Dette kartet er automatisk produsert på internett og kan inneholde feil og mangler.

5 Oversikt over konsesjonssaker i Fauske som er til behandling i småkraftavdelingen i NVE Sakene er listet opp fortløpende med tilhørende kart og sammendrag av søknaden. Vi minner om at det kun er utkast, vi har ikke kvalitetssikret innoldet i søknadene ennå. Følgende saker er vedlagt kart og sammendrag: 1) Tverråmo 2) Sjønståfossen 3) Valffarjohka 4) Graneibekken 5) Oterelva 6) Galbmejohka 7) Kvannelva og Litj Tverråga 8) Laksåga Saksbehandlere i NVE: Birgitte Marie Wilvang Steinar Pettersen Kirsten Marthinsen

6 \').,'..'..,-I,.Ji,. J~.~'.Jl'..".ø. ir..,"..1"."...,, lii. I. '~'" '.. li.. '.""2t.'II./fi",r \./..j., "~/" i ;. /"',, 'il /~.,i/"" li,, / /'",/./ """V // 4~~ :~ i:/ './.~' :''~lrjf".' /iirf'1 "1': /~, /..'f '" ~ Tverråmo kraftverk 1 :5000. / I / / I ;/ j -:.;,..l &:1'';'; i! 'li. ~,_..' ".\; 1/ / Il..". ~ l- ~ _~,'I ~ J~ (te., ij "'' -'/il _,a~\" ( ï - _.. -ROIQlie I, I~. l! Rigråde i,. ',i. \ '"..,7 EJH'7 ~-Kraltssjo ~i Nollavd stom..iii - 75' \'150\d!",::í.00/") '450 t: O T"'''~'''ho,sp N A

7 Sammendrag Tverråmo krcftyerk er planlegt i Fauske kommune i Nordland fylke Instalei efekt forutsets å bli 3,5 MW eg kraftv erket v i I produ sere 9,4 GW h i et nor nial å- M ed et en ergif orbruk på :J om kw h P er hu ssef d, yi I dete ti 19J er e forbruket til 4 id husstn der. Utbygi ng sk ostn aden er stip ulert til 4,00 kr/kwh. Dam men etabl eres med H RV på kote 4)0 eg k rcftstasj o n en pl an I eg es på kote 2JJ. Dete gir en bruto falhøyde på 180 meter. Vannveien vil bli nectra.d i sin helhet. Lengden på r91rgeten blir ca 1:J0 meter eg diameter på r91rene blir 1000 mm. EksisterEf de privet vei frafylke9jei 83J forlenges m ed ca m eter slik at det bli r kj91 rber vei ti I stasj on som rå:et. Det er egså pl an I egt en kj 9lrbar sti op P ti I inntaket, for til syn eg ved li keh ol d. Middelvan nf 9lri ngen ti i Tverråmo kraf erk er beregn et til 1, 15 ni / s. Det er pl efi eg sl i pp a. minstevannf91ring på 150 I/S om sommeren eg 4) I/S om vinteren. i flcmperioder vil store deler av Vefnf91ringen slippes fra inntaket som overl91p og den vi9jelle innvirkningen a. uttiggingen vil derm ed v ære bi: ren set n år det er h øy v ef n f91ri ng. Det er ikke ëktu elt med mcgasi n eri ng av van n eller overf91ringerfra andre va$drcg. Ca 2,2 km' av INON-sone hil bli omgjort til in ~repsnær n etur. Viderevil ca 2,9 km' med INONson e 1 bl i omgjortti I IN ON- son e 2. Sërmenstilling a. tiltakets konsekvenser for ulike temær: Bru ke ri nteress er/fri I ufs li..: L ~~~15~e::::' ~~ R Landskap: ( in O N:~ m~~ ~r~ Kult urmi nn er: Mi d dels negat Ì\ kens ekvens Liten,negatÌ\ kensekvns.... -"'-' "' - Mi d dels negat Ì\ kens ekvens - _.. ~ Mi d dels negat Ì\ kens ekvens _... _.. --"' ~ - -1 Ingen ke ns e koens I. r Rei~drif:_ - _~ _ J erd- eg s kigress u rs er: liten negatì\ kiinsekvns Liten negatì\ kensekvns I ~ ~~~ J

8 Sjønståfossen kraftverk: r,'.i;-l:f',:\j;lnl'1 ~i~";x,, '~~:~\'"" il,l '1:,~ "~)\i8. ~;~; ~';~~.~.:tj,:;".' j: " í',;:~: /:/j/..:;", ~l~ ii~ 'i ',:~,t. 'f' 1;;1,ll-~ ff 1-~.v,r..~,*'" " i-1''f'j,'\.-...::-\ - \1 '...~M. 'l~'" ~ 'l L ', :.,,' -~,," "... ff,';~~:~i'j:'pl_~.tyi,,..t, ~ ).;1." ~''t.2,,~?''tl~rs,,:;,,' "."':..~i,0 "i:,1ì. I ".. ~- -~~., Jf'!', i",i l' To ò'fotllatii. In,,1i1k a Krftlõ~i; lb ø: II Il 'V~fll)',i~l o HO\'tI(li~ dbo i~rell O RGSln~dbo i~lgli sji:ns.t3 fos!iri kraih.;rk ro\~t.l:l~ DDD '.'ed rinr~t:lr O;pir~Q: L2;:lD Db': Zl,\)8'ro12 1:i; ni' R"'U)dl'! KirtJlYlnbo; IISt,:9:z ix liollmlk FnlO'; s,~rre~r,.ntod rlqrhidr:t l?ikralt + t, h.-::i\iji,ìs li...'" ':':'r- ~:sj"n:

9 ~1,.f ".,... nlgnfo.7kl;rlg. nntiik III Kra'ImiIDn Il J1ali Viriri'l-el ':Ot,i)lnSi I! ni~r.:ilnii~iiunkl M!I~W: L:io 000 i. fenrel:,'ri Ctpih g: i:ld: 21 1'oB:': 12 koel: KL'" R.e'I~ ((I K:rtnril l1 : III 0, Slit85 r...i:jk Fìtl3lJri: SI m~jjri~,n)\ ri ord-l orek 9'~~ri:1t,..~ +~ii~:rr:~ ~~S~~ll ~1!;iJr'=

10 SAMM END RAG Mu Itioonsult AS har på op pdragfranord-n orsksm åkrall l! wrdertutbyg gingsm ulighetenei nedre del avsjø nståel va i fauskek(t mune i Nordland,og utarbeidet dehne SIknaden om nødvendige konsesjoner og tillatelser for utbyggirgav et vannkrallverkielva.. Kraflverket~luthyte fallet i Sjønståelva mellomkote58 og kote 2,og bruto fallhøyde blir ps. 56 m.nedbørsfêltet ved inntaket er 70 km2, medet midlere avløp på 96 mill.m3 pérår~ Minstevannføring èr.salik 600 Ils i sommeren og 150 Ils om~nteren. Med disse fomsetningene og maksimal slukeevne på 6 m3/svil installert effekt bli 2,7 MW og beregnet årlig mi ddelp rod Uk sj cin (,3 G\A.. Inntaket er pl anleigl ved en eksisterende terskel i elve som ligger 350 meter oppstrøms påhugget tiivegtunnélen Sjønstå~elJ. Her blirdetpleissertet sicleihriak, og vanhet blir føtt i GR p ':rørmed dieimeter 1,6 mpeirahelt med f yf kesveg S30frem til k ra 11 stasjonen. Lengde på vannveien blir 1260 meter. Kraftstasjonen plasseres på elvebredden i omtrent 600 meter oppstrøms S jønstå gård... Utbyggingenvilmedføresnå konsekvenser for miljøet. For landskeip forventes Itten til middels negativ konsekvens i fer t eirestri sk m iljøforve riesltte n negati v konsekvens j og for eikvatisk miljø.fotveries Itten. tìl middeis. negativ konsekvens, sflmt. for fli lullsllwbrukèrinteress r Ogki,ltutm inner,iu Iturm iljli blir k orisek vensen i tten negativ (-). Konsekvensentordeandre tem aene blir mindre.lanleggs1sen vil redusert eller hindret framkomsllangs vegentilsjlinståha negativ pltvirkningps. frilullslivet og tilgangen til den vedtaksfeda Sjønstågård.1 denne fasen er det også en fare for tllsleimmingavg~eområder og tilførseleiv partiklertilvessdraget som kansksteflsk....

11 ..a. J. ; '" 5' ~ 5 i a :f ~ ~ ~ l!31l ~ 'â " " ~:f ro :i.. õ' ~ :: ~ Il Il Il li Il i;i ~ gi ~ l!.3- ~ ~ ~ ~ JI ::\l. :I?i ; :: '~ rs à i i: " if ~ fl : ~ ~ ~.: ~ ; " '"., ~ IT o a :' ~ "' =i "" ~ ~ : O ig O '" ~ 8 g ~ "" t ~ XI '" li "" ñ' ~.? "'.. I! ;; õ ~!: ~ ~ Cl g 1; N ri~ f.+ ~ ; l~".; "" ; i:f& ;: I.. :i VI

12 Mukiconsult. i.harpåoppdrag frasuliskraft AS vurdert utbyggingsmulighetene Valffarjohka i. Fauske. kommune i Nordland, og utarbeidet denne søknaden om nø dvendige konsesjoner og tilatelserfor utbygging av etvannkraftv erkielva. KraJtverketvil utnytte fallet i Valffarjohka mellom kote ca; 370 og ca. 135,og brutto fa IIhøyde bhr~å ca; 235m. Nedbørsfeketvedinntaket er9,5 krr, med etmidlereavløp påt2 mill. m:3 per år. Meddissefon,itsetningene og maksimal slukeevne på 0,8 m% vil installert effekt bli 1,5 M\ogheregnet årlig middelproduksjon3,9gvv. Inntaket er planlagt omtrent 130 meter oppstrømsen foss i elva, og vil bu plassertrett oppstrøms enlitengravitasjonsdam med lengde omtrent 15 meter. Fra dammen blir det et kort stykkemed rør, ca. 30 meter, førvannet føres gjennom et borehull med diameter 700 mmtil omtrent kote 330; Deretter går vannet i rørgate fre m til kraflstasjonen, D et gamle stasjonsbygget til FagerlikraflstaSjon fra 1893 skal benyttes for montasje av det nye aggre.gatet: Ombygging og oppgradering vil bu gjennomført samarbeid med Saken Museum. Utbyggingen er vurdert. å medfø re relativt små konsekvenser for rni~øog. samfunit For kukurminnerikulturmiljøvurderes konselwensensomuten til middels positiv (+/++),og for samfunnsmessige virkninger litenposttiv(+): For landskap, brukerinteresser og akvatisk mi~ø forventes.iiten til middels negativ konsekvens ~/--),rnens det forterrestriskmi~ø forventes.. liten negativ konselw ens, For ferskvannsressurser vurderes konsekvensen som ubetydelig til liten. negativ (O/- l,mens for rø dlistede arter, jordbruk/skogbruk og inngrepsfrie. naturområder (I NON) blir konsekvensen ubetydelig (O)... i

13 ~ Q) ;: 'B 12 c ~ Q) od '0).. ~ Cl ~.:""i. 'I~"'l;'.*;~' :S!~t~~~.".._... L,- " rj" 'v'':~ ~....,.'.,' ~~~' ~~~~'): ~'~~f o fb.~dmcbor~1$t c: iv,u..o~.rsh * "j.- G-~"~ib~kk~n kraft,,~rk Kum%~: T~_ro"'I3l19 + gjlim!\ +.'. Iinløk Nii ".,i: 1:: ODD "'d ftmz,: M M\ ".,i: 1:10 ODD '''a fimz,: M ==== Rorsobo CQD~a: i~ilj Dc: 17J11) lroj2 co~tbi;: LUnD Dìr: lajio/roii. t; ts$$jon "'it ~.S r:a.'1limi =M~omsi ~.. f(rorunbg: ri~ OI S~ Ko=ik 1'"o.i1d...~~io~_ ~.~S::;';r_ ~.o~ Jordkabol =.o~ ; Fh1"':G~"'.i ~!Tii HAS RQ.UjGr f(rorunbg: ULO OI S~ Kort Fh""l:G~"'.i

14 SAMMENDRAG.. MutticonsuttAS harpåopp:rafra SulisKraft AS vurdert utbyggingsmlllghetene. i Granhei~kkn i Sulkjelma i Fauslclømmone. eg.utarbe(letaenne søkoadenom nødvfindge IønsesJoner eg tillatelæ rforutbyggingavetvannkiaftverk I elva~ Kraftv rkitvilutnytl fal k;t i Gra n hèi~ k~ n me l)omko300 et1 gom Eld El n brutt fallhøyde på 200 m. Nedoorsllet ved innta.lchr713km2,lted et mkhare av~ppå 8.8 mill. m3~rår. Me d disse 10 rutsetn ing ene eg maksimal slu kiev nepåoism3/svilinstalle rt eff kt bli 1.0 MW og llregnet årlig mi:delproukspn217gwh. Inntalcter planloatlike ovnfor samløpet til en mindre elv medgianheil;k~n. En bebngdammedhøyce210 megbredde 4 mdanner et lit inntaksbasseng i Granhei~kkn. En.~ mkanal sørger for ove.tfrlng av si:eejven tilinntaket -~,~-Rø rgaten v llvæ IQhedgra\deg b3st av G i: P-FØ rmed en le ngdepå 16COmeter., Kraftspnen plaserespá 1i120 med tu ibinsente r2.0meterovrnormalvannstnden i. Langvatn;.. Granheibåkkn kiafterker vurdert âmedføremiddels negativlðnsekvns (..)forlandskap. litn Ulm i:delsnegativ IÐnsekiens (~I. -)forkulturminrier/iwlturmll;i %l' brukirinte lq$ser (fr il oftl iv); Forbb ~ isk mangfold eg øvrgete m a foive ntessmåkonse kiense r..'

15 Oterelva kraftverk: i ~ ~ ~ ",;i! g ~ r.. Ü ~!: ~Jt r!&~ jo.i g ~ ~,..,." C,, $" li :r os ~ ~ 5 3 :r Q ;: ~., ~ Il ~,. tt lé l' o!l 3 g ~ o ~ ~.. ~ ~. ~ g.9!i ~ ß " Ë l: ~f+ il- G~..." :;... K; ~: g L, /;l, fi""l,/,~i"':~î '".lå i' "i.,.i-",q-~.,,(' L "'~ ~,//'.:'. ~"iy,," I",'.,..~;~;" 2 %.1/ _f'l ii.i",' ì'~ d"c ': f' ii~~..". 1;. Il ~. 1:, ~ i ~- ~i ex: ~ ;"- r~ Ct 'ì t ~: f ~~ -~ i- :; ~ tti :J ',\l, Il, " I Il. ~ ~ ID l ~.t i ~ ~ ii ~ ~.,. o Il..!i li ~ g t ~ ~ ijo I l "" ~ 7. '" ~ l ~ ~ g- ~ l ", it ; ë ~.,. ~ ~ ~,. fl ~. ìí ( ~ rr ~ ~ g 1'+ ti~f e~~ "h ~ ~ ~ ~ ~ E, fl i: 3: l; l! f '" ; ~ g., ;; ~ Il.(1

16 SAMMENDRAG Mu~icpnsu~ AS har påopp:iagfrasuliskiaft AS vurdert. utbygingsmulighetene i ewa mellom Qtrvtn C9Lomivatni Faoslc Ipmmune. C9 utarb'ú:letdénne søknaden nævendge I4ns~sjonercgtillatels rforutbygging av et vannkiaft~rki ewa. Kiaft'r~t vil utnytte.falletfraotrvtn mellom i.e9?eg712,cgfårenbrui:o fallhøyde på 2æm.Nedl:isfelttved inntaket er 7,4 km:l, med et midlere avløp på1sí2 milt meprl' år. Med disse! forutsetningene en turbinslulcevne på1p m3/s.vilinstallerteffktvære eg 2, MWeg bè reg net årig m i:del PlOd u Jspnhe.v ne pås,2. GW h.. Dam dam hø\'epå 2,6 mtglengde12m. eg inntaker plan Iatvedutløp;t ïoteivatn, med Etf6ret I:rhullpåomlag 40m vil gå fra inntaket eg ned til kraftpni dagen ved ko i søkr acenfremleg ges detegsá et su bsid i rt alt rnativ,detlknwtspne n plaseres på and~si:enavelva,høyere OPP!r med da eniristallert effkt på 118 MW eg baregnet:árlig mi:delproule,rn 6.8 GWh. Etb:ret huupåomla 470mvilgâfra êt altrnativ inntaksted og ned tilkrtttajoni dagên VêdIt72ß. ~t~ig~l~:n~~.~~:~~~~:.r~gn~.~~:.~n~.mt6~t~~~~klfa~ln~~ê~l~~ ~~~ss~~~ (+l... b. rikerinteresserlfrilu. ft.liv. eg...1n:. N. vurderes som lith.til. m... i:del.sn.ematli. (" J Far ao.dt' m iljøtema er I4nsekrensgiåenlavere, For samfunn forvntes en ritn p:itli konsekvns om

17 Galbmejohka kraftverk:...- Tunnel...- Rør h *SWECO I-lomelii JiyWOj"V~ØI"nIWl'" \ ', \ ",;_r' ::"~::, ~ _., j I i '..1 ',31 ' ~~ 'TI'GE '\ ~ li Tjknyti~k1.. T...lphug I- Ny22Kvnet '~--~ Anlegeim påhug Oppt&tet adkomseg...1\nev&jal ~ Nevd rørgate 1:1000 O ""...'(I_tir~tjwtlWil.. ReI"tldubI'Mii.eM 'l..~~-~~,( 1IHal) ""'ll~~~'l ('/~:~i~.~~~ )K ~,~ -:.:~-,- ~~.:,~~.~~:~.::~:if~:~ ::-"

18 Sammendrag SulisKraft AS søker om konsesjon for bygging av Galbmejohka krafterk. Krafterket vil utnyte et fall på ca. 500 m, og produsere ca 16 GWh ny og fornybar energi pr år. Nedbørfeltet er et typisk høyfjellsterreng, i hovedsak orientert SV/N0 og strekker seg opp ti ca 1100 moh. Ved det planlagte inntaket på kote 625 bygges en liten sperre dam som hever vannstanden permanent til kote 629. Planlagt installasjon er ca 5 MW i ett aggregat. Krafterkets minste slukeevne er satt lik 0,12 m3/s. Som minstevanføring er det foreslått å slippe tilsiget begrenset opp til O, 232 m3/s i sommersesongen og 0,017 m3/s vintersesongen (5-persentiler). Nedstrøms inntaket vil vannføringen i snitt bli redusert fra 0,81 m3/s til 0,39 m3/s, eller til ca. 48 % av dagens vannføring. Tiløpssystemet vil bestå aven kombinasjon av sjakt, tunnel og rørgate i dagen. Kraftstasjonen plasseres i dagen nede ved Hellarmovatnet. Atkomst ti kraftstasjonen vil skje fra Rv 830. Den gamle jernbanetraseen vil bli rustet opp for bil/anleggstrafikk og to gangbruer forsterkes. Det bygges også en midlertidig vei for rørgaten som blir ca 100 m lang og til påhugget for tunelen. Kraften fra Galbmejohka kraftverk skal mates mot Sjønstå transformatorstasjon. Fra tilkoblingspuntet i dagens linje ved Dråvika og til Galbmejohkakraftstasjon må det bygges en ca 2,7 km lang 22 kv luftlinje. Galbmejohka renner i bratt terreng med flere fossefall, og det er registrert to fossesprutsoner. I øvre del av utbyggingsområdet renner elvestrengen stedvis nedsunket i et juv/bekkekløft. Karaktertrekk for naturtpen bekkekløfter som ras og utglidninger forekommer imidlertid i lien grad. Det er ikke påvist rødlistede arer. Naturtypene er vurdert til å ha middels verdi, Vegetasjonstypen fosse-eng (noe truet VIV ble registrert ved Galbmejohkas nedre fossesprutsone. Vegetasjonstypene er vurdert til å ha middels verdi. Totalt ble det funnet 20 lav (11 skorpelav og 9 makrolav) og 37 moser (19levermoser og 18 bladmoser) langs Galbmejohka. Mange av disse er vanlige og vidt utbredte. Ingen av de registrerte arene står oppført på den siste norske rødlista (Kålås 2006). Lav- og mose floraen er vurdert til å ha middels verdi, Under feltarbeidet ble det observert en fjellvåk, en fugleart som er rødlistet under kategorien NT. Rødlistede arter er vurdert til å ha stor verdi. Det ble ikke observert fisk i Galbmejohka under feltarbeidet, og det er ikke utført fiskeundersøkelser i området. De ulike elementene er samlet vurdert til middels verdi. Tiltaket vurderes samlet å ha middels negativt omfang. Konsekvensene av tiltaket blir derfor middels negativ konsekvens, Ved Galbmejohkas munningsområde ved Hellarmovatnet passerer en gammeljembanetrase som i dag brukes som tursti. Det er også etablert en gangbru like oppstrøms dette, og ved Hellaro er det oppført en gapahuk og anlagt rasteplass som benytes av turgåere. Det antas at terrenget i perioder benyttes av småviltjegere og turgåere. Ut fra terreng og beskrivelsen av tiltaket er det lite trolig at reindrift blir særlig berørt. Veien mellom Fauske og Sulitjelma går forbi det akuelle området, og nedre del av Galbinejohka er godt synlig fra veien. Elvas verdi som landskaps element vil bli mindre ved redusert vannføring. Det er ikke kjent at det forekommer kulturinner innenfor tiltaksområdet. Med dagens kunnskap vil tiltaket derfor ikke ha noen påvirkning på kulturminner. Det er ingen vannforsyningseller resipientforhold i området. Det er lite sannsynlig at husdyr beitet i utbyggingsområdet. Fauske kommune har opplyst at det er plantet gran i området. Noe skog kan bli hogget som følge av etablering av tørgate og anleggsvei under anleggsperioden. Eksisterende gammel vei/jernbanetrasé rundt Hellarmobukta vil imidlertid kunne brukes som vei. Det vil være en fordel for skogsdrift hvis det blir mindre van i elva og eksisteredne vei blir rustet opp.

19 Kvannelva og Litj Tverråga Nytt P ro:9jekt.. SDIrtedrv. lo"".. ~'~",.'.~.' ~6'l I - RRI' en i,.'.eæ:doloii.,..'\,',' i, "" c: ~it,,1: C3 Ijdll,g,,1: Ek:9i:terar'de ar'l~g. lo"". Il '""looco'..'v' \l E...""..ode "~ '. K..;in nen;i "9 L;iij T..IiJ9;i ~i;iri..ei ~ 5niJ~I;iri A5 ~akk lq,ii...i".. ::...I...H.. _.....".....&111 -Di...I...lrollil...r.. lcll...'..."di I. ".:1

20 "". '--- /' ~~'" T O! nfo rk la ri ng SDef.-.e1'. JririQlI( /"if Pi.erel. iifl:fl( /' I'f8'leiiliiQ ", ". 1'.eDe1 /\,/."- K'I4nneN4 - og L:uj T'Iell.,g4 1i14rL'Ielli s..~~,~ri AS a!oo;xo "'a ~akk Kul...'... mo ~ lwl:i e: IHe,f t

21 Sura Kvalv og Litt Tvenåga krrk vil utnytte et felt pi 12,2 krji av Kvalv og Litt Tvenåa i ett 490 m hø fall me l1m kote 570 og kote 80 i Kvarilv og Litlj Tve nåa. Kvaimlv og Litlj Tvenåa krftrk er bnegnet ti å prdiire 15,0 GWh i et midlre år. Ivd en ufuygginskostr pi 39,8 mill.lu pr gir de tt en ufuygginspr pi 2,66 lulkwh. Konsekvnsen for lakap og biologisk mafold og verninteieooer foivntes å bli midek negafu (~~). For fisk og ferskvbiologi, samt bririteresrer og frilufli foivntes tiltakt å medfoo li neti komejen (-). Kori kvnsen for reinsintere ser fòiv ntes å bli li neti (-), og ubetel ti li neti koiwejen (-) foivntes for samsk intere ooer.l arùggsfasen foivntes en noe sti negati konsekvns for enkl te tern. For an tern oom er vurt i mijm.p rtn foivntes tiltaket å medfoo ubetli konsen (O). Som a:øtend tiltak foreslås en Wilipp pi 81 Ils, tilnd 5 :rsentiln i oonuerhavåt (l.ma ti 30. septmber). Dette fordles med 31 Ils i Kvalv og 50 Ils i Litt Tvenåa. iiri Nordan l! Kvalva og Li tt Tvenåe'a ~biii :mi (m.s) 1.27 U~p(lr.'l 2.66 &::i Fauske N'~a.~:ilt (l:i 12,2 ~ binlj mi (m..l) 006 ij Ii.ù IQ 1r Bm : 7 U~lQ1r 80 :&to&arh:l1äh (M Pia.i:ip:rpi lr (G'I O u~ hi1r (m bl 39.8

22 Laksåga kraftverk'. Inntak Kraftverk... Nedgravd HH... Microtunnel o 25O!i,,!,::r l 1~, ic: Eksisterend. Inntak... Ek6islarend vannvei

23 Sammendrag Laksåga kraftverk er planlagt i Fauske kommune, Nordland fylke. Laksåga renner fra Nedrevatnet og munner ut i 0vrevatnet. Det skal etableres et inntak i Nedrevatnet, 400 m nordøst for utløpet. Nedrevatnet skal reguleres mellom kote 171 og kote 172, dvs. innenfor dagens variasjoner (ca. kote ). Installert effekt er 10,0 MW og midlere årsproduksjon 33,6 GWh. Vannet ledes fra Nedrevatnet fram til kraftstasjonens utløp i Laksåga på kote 35 via en mikrotunnel på 400 m og et 2150 m langt nedgravd rør. Fallhøyden er 137 m. Utbyggingskostnaden er stipulert ti ca. 3,20 kr/kwh. Ved utløpet av Nedrevatnet blir gjennomsnittlig vannføringen over året redusert til 23 % av dagens vannføring. For de to bekkeinntakene blir reduksjonen tilsvarende. Tilsiget til Nedrevatnet bidrar med ca 70 % av vannet som går til kraftstasjonen (2,82 m3/s). Det resterende blir tilført fra Stortverråga og Litjtverråga. Det skal slippes 0,3 m3/s ut fra dammen i Nedrevatn, og det skal kjøres minimum 1,2 m3/s gjennom kraftverket (så lenge tisiget tillater det). Det vil si at det alltid vii være en vannføring på 1,5 m3/s nedenfor kraftverket, så lenge tilsig og magasinkapasitet gir grunnlag for dette. Dette vil gi en vannføring som i vesentlig grad bevarer de økologiske prosessene i hele Laksågas løp. 1 sidevassdragene skal det slippes alminnelig lavvann sf øring som er 0,096 m3/s og 0,027 m3/s i henholdsvis Stortverråga og Litjtverråga. Ved Laksåga finnes det en godt utviklet fosseeng-vegetasjon. Gråor-heggeskog finnes på elveflatene nedenfor kraftverket, samt langs de nedre og flate partiene av Store og Litjtverråga. Det er relativt god diversitet av moser i elvene med typiske arter. Lavarten skjørnever finnes både ved Litjtverråga og Laksåga. Dette er de eneste kjente lokalitetene i Nordland. Skorpelaven Caloplaea luteoalba, observert på en trestamme langs de nedre delene av Stortverråga, er også ny for Nordland og er sjelden i resten av landet. Dalføret har gode bestander av vilt. Ingen rødlistede enkeltarter har kjente forekomster i influensområdet. Verdien av flora og fauna i området er over middels. En samlet vurdering av områdets verdi i forhold til biologisk mangfold og tiltakets omfang gir middels negative konsekvenser av tiltaket.

24 I. Nedrevatnet fimes det røye og ørret.. Røyebestanden i. vannet har lav til middels kvalitet Kvaliteten på ørreten er roiddels-dårlig.innsj øen har liten verdi. Inngrepet vurderes å ha liten negativ konsekvens haren begrenset for fiskebestandene i Nedrevatnet. Strekningen mellomnedrevatnet og Storfossen ørretbestand. Strekningen hat liten verdi. Inngrepet vut'det'esåhaliten negativ konsekvens, Den delen av Laksåga med anadrome fiskearer er sterkt påvirket av tidligere utbygginger, Lakåga har likevel en verdi for anadromefiskearter,menbidrar i liten grad som gyte~ og oppvekstområde for sjøørretbestanden i Sulitjelmavassdraget.Verdiel1 av.vassdraget for fisker liten..utbyggingen.er vurdertåhalitennêgativ konsekvens. Stortverråga oglitjtverråga produserer sannsynligvis et beskjedent antall smolt pr år. Verdien er liten. Tiltaketvurderes å ha liten negativ konsekvens. Potensialet for ikke~samiskeku1turminnerav nasjonal eller regional verdi vuderes som moderat til beskjedent. Det er ikke kj ent at det foregår.landbruksdrift i. området.onirådet rundt Laksågaer brukt endèltil frihiftsliv.området rundt Nedrevatnet oglaksåga ómüi.tteri toreiiibeitedistrikterbalvatn reinbeitedistrikt og Storskog/Sjunfjell- Duoktareinbeitedistrikt.Området rundtnedtevatnet og Laksåga er avmerket som sommerbeite I (liøysommerland) ogu (lavereliggende) (ww.reindrift.no) forbaivatn; For Storskog/Sjunfjell reinbeitedistrikt er det ingen registrerte bruksområderi.direkte nærhet til tiltaksområdet

25 ~ FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Rugas Industrier AS Finneid kai 8210 FAUSKE Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir - Telefon: Telefaks: Deres ref.: Vår ref.: 13/2361/GHA Dato: UTBYGGING AV EIENDOMEN GNR 101 BNR 412 PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE Det vises ti kjøpekontrakt mellom Rugas Industrier AS og Fauske kommune datert Det vises videre til kontraktens avsnitt om særskilte bestemmelser: ((Byggearbeidet ma pabegynnes innen 1 ar etter at denne kjøpekontrakt er inngatt og fullføres innen rimelig tid. Dersom dette ikke skjer har kommunen rett til a kreve tomtene tilbakeskjøtet til den pris den er kjøpt for med fradrag av 10 %. Det er et krav at tomta utbygges maksimalt ved at det oppføres et bygg pa ca m2, jfr formannskapets vedtak i sak 44/12.)) Vi ber om at det innen fremlegges dokumentasjon pa hvilke konkete planer som foreligger for utbygging av tomta, samt fremdriftsplan for utbyggingen. Med hilsen Gudru Hagalinsdottir Enhetsleder planutvikling Postadresse: Postboks FAUSKE Besøksadresse: Torggata 21 E-post: postmott~fauske.kommune.no Telefon Faks Bankgiro: / Org. nr:

26 ~lnnclld lucll4iueiki'ed A.I Finneidkai 8200 FAUSKE TLF: FAX; NO MVA Fauske Kommune vi Gudrun Hagalinsdottir 8200 Fauske Finneid den 02. april 2013 Pc nr.: Brev 2013 Deres ref: Gudrun Hagalinsdottir Vår ref: T.K.R VEDR. UTBYGGING AV EIENDOMEN GNR 101 BNR 412 P Å FINNEID NÆRIGSOMRE. Viser ti Deres brev av då og kommer med dette med en tibakemelding. Vi har fatt prosjektert byggetrinn 1 for denne eiendommen. Dvs. at vi i første omgang kommertil å oppføre. et isolert bygg på 1000 m2. Oppstar på dette prosjektet er satt til etter ferien i år. Ferdigstilelse er ikke fastsatt da vi heldigvis har stort pådrag av nye prosjekter. Formell byggesøknad blir sendt innom noen få uker. Håper at denne redegjørelsen er iht. Deres ønsker! Med vennig hilsen RUg. ås inm;... trie, AlS, r-. '~ or,' c,~ T~r Kato Rugås. Daglig leder

Rosten kraftverk. Sel kommune i Oppland fylke. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning

Rosten kraftverk. Sel kommune i Oppland fylke. Konsesjonssøknad med konsekvensutredning Rosten kraftverk Sel kommune i Oppland fylke Konsesjonssøknad med konsekvensutredning Juni 2009 Konsesjonssøknad Rosten kraftverk 2 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO juni 2009

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

KOMM., 3. U.2012. i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune

KOMM., 3. U.2012. i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune STEN HALVORSEN AS i Jnr.nr%tf KOMM., SJVILARK(TEKTER MNAL SAGVEIEN 21 A N 0459 OSLO 3. U.2012 TELEFON 23233870 Org. nr. 976842006 Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune Redegjørelse

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg

Vurderinger og forslag til habitatforbedrende. del av Stjørdalselva. Rapport 2014-04. Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg . Rapport 2014-04 Vurderinger og forslag til habitatforbedrende tiltak i lakseførende del av Stjørdalselva Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Øyvind Kanstad-Hanssen Sverre Øksenberg Rapport nr. 2014-04

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Delfelt nr: 17 Navn: Røvassåga (nedre del) Regine: 156.CAA1, 156.CAA2, 156.CAA21, 156.CAA22, 156.CAA2A og 156.CAA2B Kartutsnitt delfelt

Delfelt nr: 17 Navn: Røvassåga (nedre del) Regine: 156.CAA1, 156.CAA2, 156.CAA21, 156.CAA22, 156.CAA2A og 156.CAA2B Kartutsnitt delfelt Delfelt nr: 17 Navn: Røvassåga (nedre del) Regine: 156.CAA1, 156.CAA2, 156.CAA21, 156.CAA22, 156.CAA2A og 156.CAA2B Kartutsnitt delfelt Planstatus Kommuneplan: Stort sett LNF-sone 1 (hvor spredt bebyggelse

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

SAMLET PLAN 00481 SØLNA HAMAR, FEBRUAR 1984 ISBN 82-7243-212-9

SAMLET PLAN 00481 SØLNA HAMAR, FEBRUAR 1984 ISBN 82-7243-212-9 SAMLET PLAN 00481 SØLNA HAMAR, FEBRUAR 1984 ISBN 82-7243-212-9 l Forord. Denne vassdragsrapporten er utarbeidet som en del av Samlet planarbeidet i Hedmark fylke. Rapporten redegjør for mulige kraftverksplaner

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Kartlegging av fiskebestander med usikker bestandsstatus i Nordland 2009

Kartlegging av fiskebestander med usikker bestandsstatus i Nordland 2009 Rapport 2-2 Kartlegging av fiskebestander med usikker bestandsstatus i Nordland 29 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2-2 Antall sider: 35 Tittel : Forfatter : Oppdragsgiver : Kartlegging

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS Sist oppdatert: 27.06.2013 Side 1 av 42 Innledning for LEU 2012, mangelfull oppdatering Når det gjelder denne versjonene

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven før og etter bygging av Voss Fjellandsby FORFATTER: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: InterConsult Group (ICG) Voss

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer