FAUSKE KOMMUNE. 13/2483 I 13/ Norges vassdrags- og ORIENTERIG OM energidirektorat BEHANDLING A V 8 KRFTVERK I FAUSKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. 13/2483 I 13/618 08.03.2013 Norges vassdrags- og ORIENTERIG OM energidirektorat BEHANDLING A V 8 KRFTVERK I FAUSKE"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JouralpostID: 13/2972 Arkiv sakid.: 13/735 I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen II Sak nr.: 021/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID ArkivsakID Brevdato AvsenderlMottaker Tittel 13/2483 I 13/ Norges vassdrags- og ORIENTERIG OM energidirektorat BEHANDLING A V 8 KRFTVERK I FAUSKE KOMMUE 13/2361 U 13/ Rugås Industrier AS UTBYGGING A VEIENDOMEN GNR 101 BNR 412 PÅ FINEID NÆRIGSOMRÅDE 13/2806 I 13/ Rugås Industrier AS VEDR. UTBYGGING AV EIENDOMEN GNR 101 BNR 412 PÅ FINID NÆRIGSOMRÅDE INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering.

2 Fra: Marthinsen Kirsten Sendt: Til: Postmottak; 'fm nopost( fyl kesmannen. no'; 'post( nfk. no'; 'fauske( rei ndrift. no';' nord landègnatuiver nforbundet. no'; 'sot( turistforen i ngen. no' Kopi: Wilvang Birgitte Marie;Pettersen Steinar Emne: Orientering om behandling av 8 krafterk i Fauske kommune Orientering om søknadsbehandling av små kraftverk i Fauske kommune Som et ledd i NVEs effektiviseringsplan har NVE startet med gruppevis behandling av småkraftverksøknader. Vanligvis kunngjøres søknadene med høringsfrist på seks uker. For å forbedre arbeidsforholdene for bl.a. kommune, fylkeskommune og fylkesmann ønsker vi nå å informere flere av høringsinstansene på et langt tidligere tidspunkt, slik at behandlingstiden ikke blir vesentlig forlenget. I vinter har NVE startet søknadsbehandling av 8 kraftverk i Fauske kommune. Ingen av sakene har vært igjennom vår kvalitetssikring. De foreligger på dette tidspunktet kun som søknadsutkast. Vedleggene er derfor å regne som skisser av kart og hoveddata over de 8 tiltaksområdene. Gjennom kvalitetssikringen blir det erfaringsmessig en del endringer av søknadene, men prosjektområdet vil i hovedsak ligge innenfor det som er skissert. Laksåga har en produksjon over 30 GWh, og derfor skal vi også vurdere om det er behov for konsekvensutredning for denne saken. Vi ønsker ingen tilbakemeldinger fra høringsinstansene på dette tidspunktet i søknadsprosessen, men vil gi dere mulighet til å befare området i forkant av høringsrunden, om dere ønsker det. De 8 sakene i Fauske er: Saksnr. Tverråmo kraftverk Sjønståfossen kraftverk Valffarjohka Granheibekken kraftverk Oterelva kraftverk

3 Galbmejohka kraftverk Kvannelva og Uttj Tverråga kraftverk Laksåga kraftverk Vi anslår at sakene blir sendt på høring i løpet av høsten 2013 og befart sommeren Vedlegg: Kart og enkel info om søknadene. Med vennlig hilsen, Birgitte M. Wilvang, Steinar Pettersen og Kirsten Marthinsen Konsesjonsavdelingen, seksjon for småkraftverk Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Telefon: e-post: nve~nve.no web: ww.nve.no

4 Fauskepakka m navn l Tegnforklaring Vannkrafterk. Vannkrafterk' 1 MW Mini-/mikrokrafterk. Pumpe. Pumpekrafterk -vannvei -vanninntak Krafterk, alle konsesjonsstadier. Ulbygd. Under bygging. Gitt konsesjon. Avslått Å Innstillng.. Konsesjon søkt.& Melding U Utkast søknad. Konsesjonsfrtak.. Konsesjonsplikt.. Samlet plan (resl) Bakgrunn basiskart g~.. NVE NVE Norges vassdragsog energidirektorat Kartbakgrunn: Kartdatum: Projeksjon: Dato: Statens karterk EUREF89 (WGS84) UTM sone Dette kartet er automatisk produsert på internett og kan inneholde feil og mangler.

5 Oversikt over konsesjonssaker i Fauske som er til behandling i småkraftavdelingen i NVE Sakene er listet opp fortløpende med tilhørende kart og sammendrag av søknaden. Vi minner om at det kun er utkast, vi har ikke kvalitetssikret innoldet i søknadene ennå. Følgende saker er vedlagt kart og sammendrag: 1) Tverråmo 2) Sjønståfossen 3) Valffarjohka 4) Graneibekken 5) Oterelva 6) Galbmejohka 7) Kvannelva og Litj Tverråga 8) Laksåga Saksbehandlere i NVE: Birgitte Marie Wilvang Steinar Pettersen Kirsten Marthinsen

6 \').,'..'..,-I,.Ji,. J~.~'.Jl'..".ø. ir..,"..1"."...,, lii. I. '~'" '.. li.. '.""2t.'II./fi",r \./..j., "~/" i ;. /"',, 'il /~.,i/"" li,, / /'",/./ """V // 4~~ :~ i:/ './.~' :''~lrjf".' /iirf'1 "1': /~, /..'f '" ~ Tverråmo kraftverk 1 :5000. / I / / I ;/ j -:.;,..l &:1'';'; i! 'li. ~,_..' ".\; 1/ / Il..". ~ l- ~ _~,'I ~ J~ (te., ij "'' -'/il _,a~\" ( ï - _.. -ROIQlie I, I~. l! Rigråde i,. ',i. \ '"..,7 EJH'7 ~-Kraltssjo ~i Nollavd stom..iii - 75' \'150\d!",::í.00/") '450 t: O T"'''~'''ho,sp N A

7 Sammendrag Tverråmo krcftyerk er planlegt i Fauske kommune i Nordland fylke Instalei efekt forutsets å bli 3,5 MW eg kraftv erket v i I produ sere 9,4 GW h i et nor nial å- M ed et en ergif orbruk på :J om kw h P er hu ssef d, yi I dete ti 19J er e forbruket til 4 id husstn der. Utbygi ng sk ostn aden er stip ulert til 4,00 kr/kwh. Dam men etabl eres med H RV på kote 4)0 eg k rcftstasj o n en pl an I eg es på kote 2JJ. Dete gir en bruto falhøyde på 180 meter. Vannveien vil bli nectra.d i sin helhet. Lengden på r91rgeten blir ca 1:J0 meter eg diameter på r91rene blir 1000 mm. EksisterEf de privet vei frafylke9jei 83J forlenges m ed ca m eter slik at det bli r kj91 rber vei ti I stasj on som rå:et. Det er egså pl an I egt en kj 9lrbar sti op P ti I inntaket, for til syn eg ved li keh ol d. Middelvan nf 9lri ngen ti i Tverråmo kraf erk er beregn et til 1, 15 ni / s. Det er pl efi eg sl i pp a. minstevannf91ring på 150 I/S om sommeren eg 4) I/S om vinteren. i flcmperioder vil store deler av Vefnf91ringen slippes fra inntaket som overl91p og den vi9jelle innvirkningen a. uttiggingen vil derm ed v ære bi: ren set n år det er h øy v ef n f91ri ng. Det er ikke ëktu elt med mcgasi n eri ng av van n eller overf91ringerfra andre va$drcg. Ca 2,2 km' av INON-sone hil bli omgjort til in ~repsnær n etur. Viderevil ca 2,9 km' med INONson e 1 bl i omgjortti I IN ON- son e 2. Sërmenstilling a. tiltakets konsekvenser for ulike temær: Bru ke ri nteress er/fri I ufs li..: L ~~~15~e::::' ~~ R Landskap: ( in O N:~ m~~ ~r~ Kult urmi nn er: Mi d dels negat Ì\ kens ekvens Liten,negatÌ\ kensekvns.... -"'-' "' - Mi d dels negat Ì\ kens ekvens - _.. ~ Mi d dels negat Ì\ kens ekvens _... _.. --"' ~ - -1 Ingen ke ns e koens I. r Rei~drif:_ - _~ _ J erd- eg s kigress u rs er: liten negatì\ kiinsekvns Liten negatì\ kensekvns I ~ ~~~ J

8 Sjønståfossen kraftverk: r,'.i;-l:f',:\j;lnl'1 ~i~";x,, '~~:~\'"" il,l '1:,~ "~)\i8. ~;~; ~';~~.~.:tj,:;".' j: " í',;:~: /:/j/..:;", ~l~ ii~ 'i ',:~,t. 'f' 1;;1,ll-~ ff 1-~.v,r..~,*'" " i-1''f'j,'\.-...::-\ - \1 '...~M. 'l~'" ~ 'l L ', :.,,' -~,," "... ff,';~~:~i'j:'pl_~.tyi,,..t, ~ ).;1." ~''t.2,,~?''tl~rs,,:;,,' "."':..~i,0 "i:,1ì. I ".. ~- -~~., Jf'!', i",i l' To ò'fotllatii. In,,1i1k a Krftlõ~i; lb ø: II Il 'V~fll)',i~l o HO\'tI(li~ dbo i~rell O RGSln~dbo i~lgli sji:ns.t3 fos!iri kraih.;rk ro\~t.l:l~ DDD '.'ed rinr~t:lr O;pir~Q: L2;:lD Db': Zl,\)8'ro12 1:i; ni' R"'U)dl'! KirtJlYlnbo; IISt,:9:z ix liollmlk FnlO'; s,~rre~r,.ntod rlqrhidr:t l?ikralt + t, h.-::i\iji,ìs li...'" ':':'r- ~:sj"n:

9 ~1,.f ".,... nlgnfo.7kl;rlg. nntiik III Kra'ImiIDn Il J1ali Viriri'l-el ':Ot,i)lnSi I! ni~r.:ilnii~iiunkl M!I~W: L:io 000 i. fenrel:,'ri Ctpih g: i:ld: 21 1'oB:': 12 koel: KL'" R.e'I~ ((I K:rtnril l1 : III 0, Slit85 r...i:jk Fìtl3lJri: SI m~jjri~,n)\ ri ord-l orek 9'~~ri:1t,..~ +~ii~:rr:~ ~~S~~ll ~1!;iJr'=

10 SAMM END RAG Mu Itioonsult AS har på op pdragfranord-n orsksm åkrall l! wrdertutbyg gingsm ulighetenei nedre del avsjø nståel va i fauskek(t mune i Nordland,og utarbeidet dehne SIknaden om nødvendige konsesjoner og tillatelser for utbyggirgav et vannkrallverkielva.. Kraflverket~luthyte fallet i Sjønståelva mellomkote58 og kote 2,og bruto fallhøyde blir ps. 56 m.nedbørsfêltet ved inntaket er 70 km2, medet midlere avløp på 96 mill.m3 pérår~ Minstevannføring èr.salik 600 Ils i sommeren og 150 Ils om~nteren. Med disse fomsetningene og maksimal slukeevne på 6 m3/svil installert effekt bli 2,7 MW og beregnet årlig mi ddelp rod Uk sj cin (,3 G\A.. Inntaket er pl anleigl ved en eksisterende terskel i elve som ligger 350 meter oppstrøms påhugget tiivegtunnélen Sjønstå~elJ. Her blirdetpleissertet sicleihriak, og vanhet blir føtt i GR p ':rørmed dieimeter 1,6 mpeirahelt med f yf kesveg S30frem til k ra 11 stasjonen. Lengde på vannveien blir 1260 meter. Kraftstasjonen plasseres på elvebredden i omtrent 600 meter oppstrøms S jønstå gård... Utbyggingenvilmedføresnå konsekvenser for miljøet. For landskeip forventes Itten til middels negativ konsekvens i fer t eirestri sk m iljøforve riesltte n negati v konsekvens j og for eikvatisk miljø.fotveries Itten. tìl middeis. negativ konsekvens, sflmt. for fli lullsllwbrukèrinteress r Ogki,ltutm inner,iu Iturm iljli blir k orisek vensen i tten negativ (-). Konsekvensentordeandre tem aene blir mindre.lanleggs1sen vil redusert eller hindret framkomsllangs vegentilsjlinståha negativ pltvirkningps. frilullslivet og tilgangen til den vedtaksfeda Sjønstågård.1 denne fasen er det også en fare for tllsleimmingavg~eområder og tilførseleiv partiklertilvessdraget som kansksteflsk....

11 ..a. J. ; '" 5' ~ 5 i a :f ~ ~ ~ l!31l ~ 'â " " ~:f ro :i.. õ' ~ :: ~ Il Il Il li Il i;i ~ gi ~ l!.3- ~ ~ ~ ~ JI ::\l. :I?i ; :: '~ rs à i i: " if ~ fl : ~ ~ ~.: ~ ; " '"., ~ IT o a :' ~ "' =i "" ~ ~ : O ig O '" ~ 8 g ~ "" t ~ XI '" li "" ñ' ~.? "'.. I! ;; õ ~!: ~ ~ Cl g 1; N ri~ f.+ ~ ; l~".; "" ; i:f& ;: I.. :i VI

12 Mukiconsult. i.harpåoppdrag frasuliskraft AS vurdert utbyggingsmulighetene Valffarjohka i. Fauske. kommune i Nordland, og utarbeidet denne søknaden om nø dvendige konsesjoner og tilatelserfor utbygging av etvannkraftv erkielva. KraJtverketvil utnytte fallet i Valffarjohka mellom kote ca; 370 og ca. 135,og brutto fa IIhøyde bhr~å ca; 235m. Nedbørsfeketvedinntaket er9,5 krr, med etmidlereavløp påt2 mill. m:3 per år. Meddissefon,itsetningene og maksimal slukeevne på 0,8 m% vil installert effekt bli 1,5 M\ogheregnet årlig middelproduksjon3,9gvv. Inntaket er planlagt omtrent 130 meter oppstrømsen foss i elva, og vil bu plassertrett oppstrøms enlitengravitasjonsdam med lengde omtrent 15 meter. Fra dammen blir det et kort stykkemed rør, ca. 30 meter, førvannet føres gjennom et borehull med diameter 700 mmtil omtrent kote 330; Deretter går vannet i rørgate fre m til kraflstasjonen, D et gamle stasjonsbygget til FagerlikraflstaSjon fra 1893 skal benyttes for montasje av det nye aggre.gatet: Ombygging og oppgradering vil bu gjennomført samarbeid med Saken Museum. Utbyggingen er vurdert. å medfø re relativt små konsekvenser for rni~øog. samfunit For kukurminnerikulturmiljøvurderes konselwensensomuten til middels positiv (+/++),og for samfunnsmessige virkninger litenposttiv(+): For landskap, brukerinteresser og akvatisk mi~ø forventes.iiten til middels negativ konsekvens ~/--),rnens det forterrestriskmi~ø forventes.. liten negativ konselw ens, For ferskvannsressurser vurderes konsekvensen som ubetydelig til liten. negativ (O/- l,mens for rø dlistede arter, jordbruk/skogbruk og inngrepsfrie. naturområder (I NON) blir konsekvensen ubetydelig (O)... i

13 ~ Q) ;: 'B 12 c ~ Q) od '0).. ~ Cl ~.:""i. 'I~"'l;'.*;~' :S!~t~~~.".._... L,- " rj" 'v'':~ ~....,.'.,' ~~~' ~~~~'): ~'~~f o fb.~dmcbor~1$t c: iv,u..o~.rsh * "j.- G-~"~ib~kk~n kraft,,~rk Kum%~: T~_ro"'I3l19 + gjlim!\ +.'. Iinløk Nii ".,i: 1:: ODD "'d ftmz,: M M\ ".,i: 1:10 ODD '''a fimz,: M ==== Rorsobo CQD~a: i~ilj Dc: 17J11) lroj2 co~tbi;: LUnD Dìr: lajio/roii. t; ts$$jon "'it ~.S r:a.'1limi =M~omsi ~.. f(rorunbg: ri~ OI S~ Ko=ik 1'"o.i1d...~~io~_ ~.~S::;';r_ ~.o~ Jordkabol =.o~ ; Fh1"':G~"'.i ~!Tii HAS RQ.UjGr f(rorunbg: ULO OI S~ Kort Fh""l:G~"'.i

14 SAMMENDRAG.. MutticonsuttAS harpåopp:rafra SulisKraft AS vurdert utbyggingsmlllghetene. i Granhei~kkn i Sulkjelma i Fauslclømmone. eg.utarbe(letaenne søkoadenom nødvfindge IønsesJoner eg tillatelæ rforutbyggingavetvannkiaftverk I elva~ Kraftv rkitvilutnytl fal k;t i Gra n hèi~ k~ n me l)omko300 et1 gom Eld El n brutt fallhøyde på 200 m. Nedoorsllet ved innta.lchr713km2,lted et mkhare av~ppå 8.8 mill. m3~rår. Me d disse 10 rutsetn ing ene eg maksimal slu kiev nepåoism3/svilinstalle rt eff kt bli 1.0 MW og llregnet årlig mi:delproukspn217gwh. Inntalcter planloatlike ovnfor samløpet til en mindre elv medgianheil;k~n. En bebngdammedhøyce210 megbredde 4 mdanner et lit inntaksbasseng i Granhei~kkn. En.~ mkanal sørger for ove.tfrlng av si:eejven tilinntaket -~,~-Rø rgaten v llvæ IQhedgra\deg b3st av G i: P-FØ rmed en le ngdepå 16COmeter., Kraftspnen plaserespá 1i120 med tu ibinsente r2.0meterovrnormalvannstnden i. Langvatn;.. Granheibåkkn kiafterker vurdert âmedføremiddels negativlðnsekvns (..)forlandskap. litn Ulm i:delsnegativ IÐnsekiens (~I. -)forkulturminrier/iwlturmll;i %l' brukirinte lq$ser (fr il oftl iv); Forbb ~ isk mangfold eg øvrgete m a foive ntessmåkonse kiense r..'

15 Oterelva kraftverk: i ~ ~ ~ ",;i! g ~ r.. Ü ~!: ~Jt r!&~ jo.i g ~ ~,..,." C,, $" li :r os ~ ~ 5 3 :r Q ;: ~., ~ Il ~,. tt lé l' o!l 3 g ~ o ~ ~.. ~ ~. ~ g.9!i ~ ß " Ë l: ~f+ il- G~..." :;... K; ~: g L, /;l, fi""l,/,~i"':~î '".lå i' "i.,.i-",q-~.,,(' L "'~ ~,//'.:'. ~"iy,," I",'.,..~;~;" 2 %.1/ _f'l ii.i",' ì'~ d"c ': f' ii~~..". 1;. Il ~. 1:, ~ i ~- ~i ex: ~ ;"- r~ Ct 'ì t ~: f ~~ -~ i- :; ~ tti :J ',\l, Il, " I Il. ~ ~ ID l ~.t i ~ ~ ii ~ ~.,. o Il..!i li ~ g t ~ ~ ijo I l "" ~ 7. '" ~ l ~ ~ g- ~ l ", it ; ë ~.,. ~ ~ ~,. fl ~. ìí ( ~ rr ~ ~ g 1'+ ti~f e~~ "h ~ ~ ~ ~ ~ E, fl i: 3: l; l! f '" ; ~ g., ;; ~ Il.(1

16 SAMMENDRAG Mu~icpnsu~ AS har påopp:iagfrasuliskiaft AS vurdert. utbygingsmulighetene i ewa mellom Qtrvtn C9Lomivatni Faoslc Ipmmune. C9 utarb'ú:letdénne søknaden nævendge I4ns~sjonercgtillatels rforutbygging av et vannkiaft~rki ewa. Kiaft'r~t vil utnytte.falletfraotrvtn mellom i.e9?eg712,cgfårenbrui:o fallhøyde på 2æm.Nedl:isfelttved inntaket er 7,4 km:l, med et midlere avløp på1sí2 milt meprl' år. Med disse! forutsetningene en turbinslulcevne på1p m3/s.vilinstallerteffktvære eg 2, MWeg bè reg net årig m i:del PlOd u Jspnhe.v ne pås,2. GW h.. Dam dam hø\'epå 2,6 mtglengde12m. eg inntaker plan Iatvedutløp;t ïoteivatn, med Etf6ret I:rhullpåomlag 40m vil gå fra inntaket eg ned til kraftpni dagen ved ko i søkr acenfremleg ges detegsá et su bsid i rt alt rnativ,detlknwtspne n plaseres på and~si:enavelva,høyere OPP!r med da eniristallert effkt på 118 MW eg baregnet:árlig mi:delproule,rn 6.8 GWh. Etb:ret huupåomla 470mvilgâfra êt altrnativ inntaksted og ned tilkrtttajoni dagên VêdIt72ß. ~t~ig~l~:n~~.~~:~~~~:.r~gn~.~~:.~n~.mt6~t~~~~klfa~ln~~ê~l~~ ~~~ss~~~ (+l... b. rikerinteresserlfrilu. ft.liv. eg...1n:. N. vurderes som lith.til. m... i:del.sn.ematli. (" J Far ao.dt' m iljøtema er I4nsekrensgiåenlavere, For samfunn forvntes en ritn p:itli konsekvns om

17 Galbmejohka kraftverk:...- Tunnel...- Rør h *SWECO I-lomelii JiyWOj"V~ØI"nIWl'" \ ', \ ",;_r' ::"~::, ~ _., j I i '..1 ',31 ' ~~ 'TI'GE '\ ~ li Tjknyti~k1.. T...lphug I- Ny22Kvnet '~--~ Anlegeim påhug Oppt&tet adkomseg...1\nev&jal ~ Nevd rørgate 1:1000 O ""...'(I_tir~tjwtlWil.. ReI"tldubI'Mii.eM 'l..~~-~~,( 1IHal) ""'ll~~~'l ('/~:~i~.~~~ )K ~,~ -:.:~-,- ~~.:,~~.~~:~.::~:if~:~ ::-"

18 Sammendrag SulisKraft AS søker om konsesjon for bygging av Galbmejohka krafterk. Krafterket vil utnyte et fall på ca. 500 m, og produsere ca 16 GWh ny og fornybar energi pr år. Nedbørfeltet er et typisk høyfjellsterreng, i hovedsak orientert SV/N0 og strekker seg opp ti ca 1100 moh. Ved det planlagte inntaket på kote 625 bygges en liten sperre dam som hever vannstanden permanent til kote 629. Planlagt installasjon er ca 5 MW i ett aggregat. Krafterkets minste slukeevne er satt lik 0,12 m3/s. Som minstevanføring er det foreslått å slippe tilsiget begrenset opp til O, 232 m3/s i sommersesongen og 0,017 m3/s vintersesongen (5-persentiler). Nedstrøms inntaket vil vannføringen i snitt bli redusert fra 0,81 m3/s til 0,39 m3/s, eller til ca. 48 % av dagens vannføring. Tiløpssystemet vil bestå aven kombinasjon av sjakt, tunnel og rørgate i dagen. Kraftstasjonen plasseres i dagen nede ved Hellarmovatnet. Atkomst ti kraftstasjonen vil skje fra Rv 830. Den gamle jernbanetraseen vil bli rustet opp for bil/anleggstrafikk og to gangbruer forsterkes. Det bygges også en midlertidig vei for rørgaten som blir ca 100 m lang og til påhugget for tunelen. Kraften fra Galbmejohka kraftverk skal mates mot Sjønstå transformatorstasjon. Fra tilkoblingspuntet i dagens linje ved Dråvika og til Galbmejohkakraftstasjon må det bygges en ca 2,7 km lang 22 kv luftlinje. Galbmejohka renner i bratt terreng med flere fossefall, og det er registrert to fossesprutsoner. I øvre del av utbyggingsområdet renner elvestrengen stedvis nedsunket i et juv/bekkekløft. Karaktertrekk for naturtpen bekkekløfter som ras og utglidninger forekommer imidlertid i lien grad. Det er ikke påvist rødlistede arer. Naturtypene er vurdert til å ha middels verdi, Vegetasjonstypen fosse-eng (noe truet VIV ble registrert ved Galbmejohkas nedre fossesprutsone. Vegetasjonstypene er vurdert til å ha middels verdi. Totalt ble det funnet 20 lav (11 skorpelav og 9 makrolav) og 37 moser (19levermoser og 18 bladmoser) langs Galbmejohka. Mange av disse er vanlige og vidt utbredte. Ingen av de registrerte arene står oppført på den siste norske rødlista (Kålås 2006). Lav- og mose floraen er vurdert til å ha middels verdi, Under feltarbeidet ble det observert en fjellvåk, en fugleart som er rødlistet under kategorien NT. Rødlistede arter er vurdert til å ha stor verdi. Det ble ikke observert fisk i Galbmejohka under feltarbeidet, og det er ikke utført fiskeundersøkelser i området. De ulike elementene er samlet vurdert til middels verdi. Tiltaket vurderes samlet å ha middels negativt omfang. Konsekvensene av tiltaket blir derfor middels negativ konsekvens, Ved Galbmejohkas munningsområde ved Hellarmovatnet passerer en gammeljembanetrase som i dag brukes som tursti. Det er også etablert en gangbru like oppstrøms dette, og ved Hellaro er det oppført en gapahuk og anlagt rasteplass som benytes av turgåere. Det antas at terrenget i perioder benyttes av småviltjegere og turgåere. Ut fra terreng og beskrivelsen av tiltaket er det lite trolig at reindrift blir særlig berørt. Veien mellom Fauske og Sulitjelma går forbi det akuelle området, og nedre del av Galbinejohka er godt synlig fra veien. Elvas verdi som landskaps element vil bli mindre ved redusert vannføring. Det er ikke kjent at det forekommer kulturinner innenfor tiltaksområdet. Med dagens kunnskap vil tiltaket derfor ikke ha noen påvirkning på kulturminner. Det er ingen vannforsyningseller resipientforhold i området. Det er lite sannsynlig at husdyr beitet i utbyggingsområdet. Fauske kommune har opplyst at det er plantet gran i området. Noe skog kan bli hogget som følge av etablering av tørgate og anleggsvei under anleggsperioden. Eksisterende gammel vei/jernbanetrasé rundt Hellarmobukta vil imidlertid kunne brukes som vei. Det vil være en fordel for skogsdrift hvis det blir mindre van i elva og eksisteredne vei blir rustet opp.

19 Kvannelva og Litj Tverråga Nytt P ro:9jekt.. SDIrtedrv. lo"".. ~'~",.'.~.' ~6'l I - RRI' en i,.'.eæ:doloii.,..'\,',' i, "" c: ~it,,1: C3 Ijdll,g,,1: Ek:9i:terar'de ar'l~g. lo"". Il '""looco'..'v' \l E...""..ode "~ '. K..;in nen;i "9 L;iij T..IiJ9;i ~i;iri..ei ~ 5niJ~I;iri A5 ~akk lq,ii...i".. ::...I...H.. _.....".....&111 -Di...I...lrollil...r.. lcll...'..."di I. ".:1

20 "". '--- /' ~~'" T O! nfo rk la ri ng SDef.-.e1'. JririQlI( /"if Pi.erel. iifl:fl( /' I'f8'leiiliiQ ", ". 1'.eDe1 /\,/."- K'I4nneN4 - og L:uj T'Iell.,g4 1i14rL'Ielli s..~~,~ri AS a!oo;xo "'a ~akk Kul...'... mo ~ lwl:i e: IHe,f t

21 Sura Kvalv og Litt Tvenåga krrk vil utnytte et felt pi 12,2 krji av Kvalv og Litt Tvenåa i ett 490 m hø fall me l1m kote 570 og kote 80 i Kvarilv og Litlj Tve nåa. Kvaimlv og Litlj Tvenåa krftrk er bnegnet ti å prdiire 15,0 GWh i et midlre år. Ivd en ufuygginskostr pi 39,8 mill.lu pr gir de tt en ufuygginspr pi 2,66 lulkwh. Konsekvnsen for lakap og biologisk mafold og verninteieooer foivntes å bli midek negafu (~~). For fisk og ferskvbiologi, samt bririteresrer og frilufli foivntes tiltakt å medfoo li neti komejen (-). Kori kvnsen for reinsintere ser fòiv ntes å bli li neti (-), og ubetel ti li neti koiwejen (-) foivntes for samsk intere ooer.l arùggsfasen foivntes en noe sti negati konsekvns for enkl te tern. For an tern oom er vurt i mijm.p rtn foivntes tiltaket å medfoo ubetli konsen (O). Som a:øtend tiltak foreslås en Wilipp pi 81 Ils, tilnd 5 :rsentiln i oonuerhavåt (l.ma ti 30. septmber). Dette fordles med 31 Ils i Kvalv og 50 Ils i Litt Tvenåa. iiri Nordan l! Kvalva og Li tt Tvenåe'a ~biii :mi (m.s) 1.27 U~p(lr.'l 2.66 &::i Fauske N'~a.~:ilt (l:i 12,2 ~ binlj mi (m..l) 006 ij Ii.ù IQ 1r Bm : 7 U~lQ1r 80 :&to&arh:l1äh (M Pia.i:ip:rpi lr (G'I O u~ hi1r (m bl 39.8

22 Laksåga kraftverk'. Inntak Kraftverk... Nedgravd HH... Microtunnel o 25O!i,,!,::r l 1~, ic: Eksisterend. Inntak... Ek6islarend vannvei

23 Sammendrag Laksåga kraftverk er planlagt i Fauske kommune, Nordland fylke. Laksåga renner fra Nedrevatnet og munner ut i 0vrevatnet. Det skal etableres et inntak i Nedrevatnet, 400 m nordøst for utløpet. Nedrevatnet skal reguleres mellom kote 171 og kote 172, dvs. innenfor dagens variasjoner (ca. kote ). Installert effekt er 10,0 MW og midlere årsproduksjon 33,6 GWh. Vannet ledes fra Nedrevatnet fram til kraftstasjonens utløp i Laksåga på kote 35 via en mikrotunnel på 400 m og et 2150 m langt nedgravd rør. Fallhøyden er 137 m. Utbyggingskostnaden er stipulert ti ca. 3,20 kr/kwh. Ved utløpet av Nedrevatnet blir gjennomsnittlig vannføringen over året redusert til 23 % av dagens vannføring. For de to bekkeinntakene blir reduksjonen tilsvarende. Tilsiget til Nedrevatnet bidrar med ca 70 % av vannet som går til kraftstasjonen (2,82 m3/s). Det resterende blir tilført fra Stortverråga og Litjtverråga. Det skal slippes 0,3 m3/s ut fra dammen i Nedrevatn, og det skal kjøres minimum 1,2 m3/s gjennom kraftverket (så lenge tisiget tillater det). Det vil si at det alltid vii være en vannføring på 1,5 m3/s nedenfor kraftverket, så lenge tilsig og magasinkapasitet gir grunnlag for dette. Dette vil gi en vannføring som i vesentlig grad bevarer de økologiske prosessene i hele Laksågas løp. 1 sidevassdragene skal det slippes alminnelig lavvann sf øring som er 0,096 m3/s og 0,027 m3/s i henholdsvis Stortverråga og Litjtverråga. Ved Laksåga finnes det en godt utviklet fosseeng-vegetasjon. Gråor-heggeskog finnes på elveflatene nedenfor kraftverket, samt langs de nedre og flate partiene av Store og Litjtverråga. Det er relativt god diversitet av moser i elvene med typiske arter. Lavarten skjørnever finnes både ved Litjtverråga og Laksåga. Dette er de eneste kjente lokalitetene i Nordland. Skorpelaven Caloplaea luteoalba, observert på en trestamme langs de nedre delene av Stortverråga, er også ny for Nordland og er sjelden i resten av landet. Dalføret har gode bestander av vilt. Ingen rødlistede enkeltarter har kjente forekomster i influensområdet. Verdien av flora og fauna i området er over middels. En samlet vurdering av områdets verdi i forhold til biologisk mangfold og tiltakets omfang gir middels negative konsekvenser av tiltaket.

24 I. Nedrevatnet fimes det røye og ørret.. Røyebestanden i. vannet har lav til middels kvalitet Kvaliteten på ørreten er roiddels-dårlig.innsj øen har liten verdi. Inngrepet vurderes å ha liten negativ konsekvens haren begrenset for fiskebestandene i Nedrevatnet. Strekningen mellomnedrevatnet og Storfossen ørretbestand. Strekningen hat liten verdi. Inngrepet vut'det'esåhaliten negativ konsekvens, Den delen av Laksåga med anadrome fiskearer er sterkt påvirket av tidligere utbygginger, Lakåga har likevel en verdi for anadromefiskearter,menbidrar i liten grad som gyte~ og oppvekstområde for sjøørretbestanden i Sulitjelmavassdraget.Verdiel1 av.vassdraget for fisker liten..utbyggingen.er vurdertåhalitennêgativ konsekvens. Stortverråga oglitjtverråga produserer sannsynligvis et beskjedent antall smolt pr år. Verdien er liten. Tiltaketvurderes å ha liten negativ konsekvens. Potensialet for ikke~samiskeku1turminnerav nasjonal eller regional verdi vuderes som moderat til beskjedent. Det er ikke kj ent at det foregår.landbruksdrift i. området.onirådet rundt Laksågaer brukt endèltil frihiftsliv.området rundt Nedrevatnet oglaksåga ómüi.tteri toreiiibeitedistrikterbalvatn reinbeitedistrikt og Storskog/Sjunfjell- Duoktareinbeitedistrikt.Området rundtnedtevatnet og Laksåga er avmerket som sommerbeite I (liøysommerland) ogu (lavereliggende) (ww.reindrift.no) forbaivatn; For Storskog/Sjunfjell reinbeitedistrikt er det ingen registrerte bruksområderi.direkte nærhet til tiltaksområdet

25 ~ FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Rugas Industrier AS Finneid kai 8210 FAUSKE Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir - Telefon: Telefaks: Deres ref.: Vår ref.: 13/2361/GHA Dato: UTBYGGING AV EIENDOMEN GNR 101 BNR 412 PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE Det vises ti kjøpekontrakt mellom Rugas Industrier AS og Fauske kommune datert Det vises videre til kontraktens avsnitt om særskilte bestemmelser: ((Byggearbeidet ma pabegynnes innen 1 ar etter at denne kjøpekontrakt er inngatt og fullføres innen rimelig tid. Dersom dette ikke skjer har kommunen rett til a kreve tomtene tilbakeskjøtet til den pris den er kjøpt for med fradrag av 10 %. Det er et krav at tomta utbygges maksimalt ved at det oppføres et bygg pa ca m2, jfr formannskapets vedtak i sak 44/12.)) Vi ber om at det innen fremlegges dokumentasjon pa hvilke konkete planer som foreligger for utbygging av tomta, samt fremdriftsplan for utbyggingen. Med hilsen Gudru Hagalinsdottir Enhetsleder planutvikling Postadresse: Postboks FAUSKE Besøksadresse: Torggata 21 E-post: postmott~fauske.kommune.no Telefon Faks Bankgiro: / Org. nr:

26 ~lnnclld lucll4iueiki'ed A.I Finneidkai 8200 FAUSKE TLF: FAX; NO MVA Fauske Kommune vi Gudrun Hagalinsdottir 8200 Fauske Finneid den 02. april 2013 Pc nr.: Brev 2013 Deres ref: Gudrun Hagalinsdottir Vår ref: T.K.R VEDR. UTBYGGING AV EIENDOMEN GNR 101 BNR 412 P Å FINNEID NÆRIGSOMRE. Viser ti Deres brev av då og kommer med dette med en tibakemelding. Vi har fatt prosjektert byggetrinn 1 for denne eiendommen. Dvs. at vi i første omgang kommertil å oppføre. et isolert bygg på 1000 m2. Oppstar på dette prosjektet er satt til etter ferien i år. Ferdigstilelse er ikke fastsatt da vi heldigvis har stort pådrag av nye prosjekter. Formell byggesøknad blir sendt innom noen få uker. Håper at denne redegjørelsen er iht. Deres ønsker! Med vennig hilsen RUg. ås inm;... trie, AlS, r-. '~ or,' c,~ T~r Kato Rugås. Daglig leder

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring

Flere søkere- Søknad om tillatelse til bygging av fem småkraftverk i Bardu kommune i Troms - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 27.10.2015 Vår ref.: 201208171-9, 201208169-12,

Detaljer

Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft. Prosjekter i Sulitjelma

Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft. Prosjekter i Sulitjelma Nord-Norsk Småkraft og SulisKraft Prosjekter i Sulitjelma Eiere SulisKraft Eies av Statskog Energi 34% og Nord-Norsk Småkraft 66% Statskog SF er grunneier i Galbmejohka, Oterelva, Granheibekken og Valffarjohka

Detaljer

Fleresøkere- Søknadom tillatelsetil å bygge8 småkraftverki Fauske kommune,nordlandfylke- høring

Fleresøkere- Søknadom tillatelsetil å bygge8 småkraftverki Fauske kommune,nordlandfylke- høring vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E adresseliste 16 SEPT2013 Vår dato: Vår ref.: 201300139-8, 201208149-12, 201208143-19, 201208141-22, 201208139-19, 201003339-15, 200904143-13, 200803490-14, ksk

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Formannskapets innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1081 Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å BYGGE FOSSAN KRAFTVERK I GRATANGEN KOMMUNE - HØRING Formannskapets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Suliskraft AS Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Juni 2013 RAPPORT Bilder av Galbemejokha Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 173380-1 173380 4.6.2013 Kunde: Suliskraft AS Bilder av Galbemejokha

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 201004592-6 Arkiv: 312

Detaljer

Galbmejohka historikk

Galbmejohka historikk 1 Galbmejohka historikk 2005-06: Miljøkraft Nordland og Statskog vurderer kraftpotensialet i Galbmejohka 2007: MKN engasjerer Sweco for å utrabeide forstudie og konsesjonssøknad. 2010: Konsesjonssøknad

Detaljer

MOTTATT 15 SEPT. 2010

MOTTATT 15 SEPT. 2010 Eii. Norges vassdrags- og MOTTATT energidirektorat 15 SEPT. 2010 NAMDALSEID KOMMUNE Adresseliste Vår dato: 1 3 SEPT 2010 Vår ref.: NVE 200802426-5 ki/elfa Arkiv: 312 /138.3Z Saksbehandler: Deres dato.

Detaljer

Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold

Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold Småkraftverk virkninger for miljø og samfunn biologisk mangfold Seminar småkraft og konsesjonsbehandling 25.-26. april 2007 Haavard Østhagen, NVE Småkraftverk og virkninger på samfunnet Regjeringen vil:

Detaljer

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g

Fjellkraft AS. . n o. Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk. c m c o n s u l t i n g Fjellkraft AS. n o c m c o n s u l t i n g Søknad om konsesjon for bygging av Torsnes kraftverk Fjellkraft Fjellkraft AS Postboks 7033 St. Olavs plass 0130 Oslo NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

OS KOMMUNE -. - Vår dato Vår referanse SØKNAD OM KONSESJON FOR BYGGING AV NØRA KRAFTVERK - HØRING

OS KOMMUNE -. - Vår dato Vår referanse SØKNAD OM KONSESJON FOR BYGGING AV NØRA KRAFTVERK - HØRING OS KOMMUNE -. - Vår dato Vår referanse ;l _:f"'5k/landbruki MW 19.06.2014 13/1017-92198/14 I jø Vår saksbehandler: Arkivkode: Deres referanse Ingunn Holøymoen, tlf. 62 47 03 17 S1 i Norges Vassdrags- og

Detaljer

Kommentarer til høringsuttalelser Tverråmo kraftverk

Kommentarer til høringsuttalelser Tverråmo kraftverk André Aune Bjerke 25. mars 2014 NVE Norges vassdrags og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Kommentarer til høringsuttalelser Tverråmo kraftverk I forbindelse med konsesjonsbehandlingen

Detaljer

Søknader om 9 småkraftverk i Lurøy, Leirfjord, Nesna, Vevelstad, Brønnøy og Vefsn kommuner i Nordland - høring

Søknader om 9 småkraftverk i Lurøy, Leirfjord, Nesna, Vevelstad, Brønnøy og Vefsn kommuner i Nordland - høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 16.12.2015 Vår ref.: 201003750-11, 201002099,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRAKT. INTERN OVERFØRING AV HÅNDGITT INDUSTRITOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE.

FAUSKE KOMMUNE FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRAKT. INTERN OVERFØRING AV HÅNDGITT INDUSTRITOMT PÅ FINNEID NÆRINGSOMRÅDE. SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE JouralpostD: 1110396 \ Arkiv sakld.: 101091 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG i r Saksbehandler: Paul Erik Aakerli. Dato: 23.11.2011

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen

Informasjon om planlagt utbygging av. Smådøla kraftverk. Lom kommune. Brosjyre i meldingsfasen Informasjon om planlagt utbygging av Smådøla kraftverk Lom kommune Brosjyre i meldingsfasen Kort om søker AS Eidefoss er et aksjeselskap eid av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Selskapets virksomhet

Detaljer

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Godfarfoss kraftverk kraftverk Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram Godfarfoss Kraft AS Eiere: Hol kommune, Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune

Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø kommune Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2011 23951/2011 2011/2416 S11 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/41 Planutvalget 10.05.2011 Høring - Småkraft AS - Skavlhaugelva kraftverk - Bodø

Detaljer

Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune

Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune Ecofact rapport 373 Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-371-1 Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune Ecofact rapport: 373 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Sommersel.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE ORIENTERING VEDRØRENDE STATUS HAGENESHAUGEN. . Brev fra kommunen ti FuresNollan, datert 29. mars 2012

FAUSKE KOMMUNE ORIENTERING VEDRØRENDE STATUS HAGENESHAUGEN. . Brev fra kommunen ti FuresNollan, datert 29. mars 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE IJ Arkiv ouralpostid: sakid.: 12/873 12/3377 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet II Sak nr.: 075/12 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen I Dato: 23.04.2012

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde.

EAUSKr'KOMMUNE' 11/10396. FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~' OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. I. SAKSPAPIR EAUSKr'KOMMUNE' t 'J~,. l\j 11/10396 022/12 22;11;20'11 FINNEID SVEIS EIENDOM. MERKADER TIL KJØPEKONTRÂ~ :;J~1i~'" OVERFØRING AV HÁNDGITT INDUSTRITOMT ~lirl~~~lp~rljing~~mråde. Vedlegg: l.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir

FAUSKE KOMMUNE. 1117015 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/823 I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1117015 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11823 I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir Sluttbehandle de vedtaksintans: Fonranskap Sak nr.: 05511 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring 1[311. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato: 2,9 JAN 2009 Vår ref.: NVE 200806723-2 ki/mbi Arkiv: 313 / 180.612 Saksbehandler:

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Søknad om tillatelse til å bygge småkraftverk i Sundheimselvi - høring

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Søknad om tillatelse til å bygge småkraftverk i Sundheimselvi - høring Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/5674 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 17.06.2015 038/15 riechr Kommunestyret 18.06.2015 043/15 riechr Søknad om tillatelse til å bygge

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Planutvalget PS 31.08.2016 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K3 - &13, K2 - S11 16/1603 Brufossen kraftverk - høringsuttalelse fra

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Lars Midttun Overingeniør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Det vises til tilleggsuttalelser fra Bergen og Hordaland Turlag (BT) datert 23.12.2014.

Det vises til tilleggsuttalelser fra Bergen og Hordaland Turlag (BT) datert 23.12.2014. Morgendagen er her bkk no ~BKK NVE Avdeling for konsesjon og tilsyn Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 11495639 Dato: 26.01.2015 Dukabotn kraftverk. BKKs kommentarer til tilleggsfråsegn

Detaljer

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009

SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Gausdal kommune SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 67/09 Formannskapet 01.12.2009 64/09 Kommunestyret 10.12.2009 Ark.: S11 Lnr.: 8472/09 Arkivsaksnr.: 08/8-7 Saksbehandler:

Detaljer

GALBMEJOHKA KRAFTVERK FAUSKE KOMMUNE NORDLAND FYLKE

GALBMEJOHKA KRAFTVERK FAUSKE KOMMUNE NORDLAND FYLKE GALBMEJOHKA KRAFTVERK FAUSKE KOMMUNE NORDLAND FYLKE Søknad om konsesjon Rev. 12.9.2013 NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref: Vår Ref: Vår saksbehandler: Dato:

Detaljer

Høringsuttalelse om Kastdalselvi kraftverk i Kvam herad, Hordaland

Høringsuttalelse om Kastdalselvi kraftverk i Kvam herad, Hordaland Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 30.6.2013 Høringsuttalelse om Kastdalselvi kraftverk i Kvam herad, Hordaland Vi viser til brev datert 12.3.2014 med

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KJØRING P Å SKOGSVEI SOM IKK ER ÅPEN FOR ALLMEN FERDSEL

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KJØRING P Å SKOGSVEI SOM IKK ER ÅPEN FOR ALLMEN FERDSEL SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandlede vedtaksinstans: I JoumalpostID: 10/8004 Arkiv sakid.: 10/1793 II Sak nr.: 066/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Wigdis Pettersen Dato: 12.10.2010

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: - Søknad fra Sulitjelma og Omegn Turistforening, datert 10.09.12 _ - Karttsnitt

FAUSKE KOMMUNE. Vedlegg: - Søknad fra Sulitjelma og Omegn Turistforening, datert 10.09.12 _ - Karttsnitt 1--- --------- ----_.--------------- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE,- I Joiima1postID: 12/8815 Arkiv sakld.: 12/1833 S111ttbehand1ede vedtaksinstans: P1an- ogutvik1ingsutva1get II Sak nr.: I PLAN- OG UTVIKLlNGSUTV

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Gry Berg seniorrådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KLAGE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM OMRÅDE A - HANKENLIA

FAUSKE KOMMUNE KLAGE - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL GJENNOM OMRÅDE A - HANKENLIA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/3967 I Arkiv sakid.: 12/330 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Klagenemnda II Sak nr.: 073/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Lise Gun Hansen I Dato:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/319 Sakstittel: HØRING - SØKNAD TILLATELSE TIL BYGGING OG DRIFT, OG KONSESJON FOR BELNESELVA KRAFTVERK

Saksfremlegg. Arkivsak: 16/319 Sakstittel: HØRING - SØKNAD TILLATELSE TIL BYGGING OG DRIFT, OG KONSESJON FOR BELNESELVA KRAFTVERK GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 16/319 Sakstittel: HØRING - SØKNAD TILLATELSE TIL BYGGING OG DRIFT, OG KONSESJON FOR BELNESELVA KRAFTVERK Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: II Sak nr.: 069/11 I FORMANNSKA I Dato: 29.08.2011. Saksopplysninger:

FAUSKE KOMMUNE. Saksbehandlers vurdering: II Sak nr.: 069/11 I FORMANNSKA I Dato: 29.08.2011. Saksopplysninger: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/7467 I Arkiv sakld.: 11/1316 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap I I Saksbehandler: Gudrn Hagalinsdottir II Sak nr.: 069/11 I FORMANNSKA I Dato: 29.08.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 1112196 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10774 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: 03011 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 29.03.2011

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FINNEID SVEIS EIENDOM AS - SØKNAD OM KJØP AV AREAL P Å FINNEID INDUSTRIOMRÅDE

FAUSKE KOMMUNE FINNEID SVEIS EIENDOM AS - SØKNAD OM KJØP AV AREAL P Å FINNEID INDUSTRIOMRÅDE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/4302 I Arkiv sakid.: 10/1091 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet II Sak nr.: 042110 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/8337 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 25.10.2007 065/07 WESKNU Planutvalget 27.11.2008 117/08 WESKNU Planutvalget 03.09.2009 077/09

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GLASS & RAMME AS. SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL GNR. 103 BNR.1122 P Å SØBBESV A. NY BEHANDLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 112196 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 101774 I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr.: 030111 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato:

Detaljer

Vår ref.: ki/kin a Arkiv: 312 / 002.K3Z Saksbehandler: Deres dato: Kirsten Marthinsen Deres ref.:

Vår ref.: ki/kin a Arkiv: 312 / 002.K3Z Saksbehandler: Deres dato: Kirsten Marthinsen Deres ref.: Norges vassdrags- og energidirektorat Alle på adresselista Vår dato: 22 JUN 2011 Vår ref.: 200905833-3 ki/kin a Arkiv: 312 / 002.K3Z Saksbehandler: Deres dato: Kirsten Marthinsen Deres ref.: 22 95 92 34

Detaljer

Høringsuttalelse Vasskruna kraftverk, Kobbedalselva kraftverk og Vasskruna kraftverk i Lødingen og Tjeldsund kommune, Nordland fylke.

Høringsuttalelse Vasskruna kraftverk, Kobbedalselva kraftverk og Vasskruna kraftverk i Lødingen og Tjeldsund kommune, Nordland fylke. forum for natur og friluftsliv nordland Norges Vassdrags- og Energidirektorat Fauske 16. september 2013 Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo E-post: nve@nve.no Høringsuttalelse Vasskruna kraftverk, Kobbedalselva

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

Kobbskarelva kraftverk Sørfold kommune

Kobbskarelva kraftverk Sørfold kommune Kobbskarelva kraftverk Sørfold kommune Bakgrunn Grunneier søker konsesjon for å bygge Kobberskarelva kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Kobberskarelva ligger mellom Kobbvatnet og Mørsvikbotn, like

Detaljer

Saksbehandler: Paul Erik Aakerli - Telefon: 75 60 07 69 - Telefaks: 75 60 07 63

Saksbehandler: Paul Erik Aakerli - Telefon: 75 60 07 69 - Telefaks: 75 60 07 63 ~ FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Jorid Dahl Nedre Rønvik Terasse 10 8012 BODØ Saksbehandler: Paul Erik Aakerli - Telefon: 75 60 07 69 - Telefaks: 75 60 07 63 Deres ref.: Vår ref.: 09/3450/PEA Dato: 19.042009

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Hvordan blir elvemusling fulgt opp i NVEs saksbehandling? Pernille Bruun og Kirsten Marthinsen TBM og KSK Disposisjon Konsesjonsbehandling Undersøkelser Eksempler på

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING. /.. " MØBELRINGEN.L, Fridtlhl :ç VølJelhus-! "d'-p-ë Fridahl' s Møbelhus AS Sjøgata 66 8200 Fauske L 01 Iß-O Fauske Kommune Plan/næring Boks 93 8201 Fauske!C)/d1 ayb SØKNAD OM ERVERVELSE A V TOMT FOR UTBYGGING.

Detaljer

FNF Hordaland. Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013

FNF Hordaland. Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013 FNF Hordaland Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013 UTTALELSE TIL SØKNAD OM BYGGING AV HJORTEDALSELVA KRAFTVERK I FUSA KOMMUNE Vi viser til brev

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. . Det er pr. d.d. ikke innommet klage på gebyr gitt i hht nyt gebyregulativ.

FAUSKE KOMMUNE. . Det er pr. d.d. ikke innommet klage på gebyr gitt i hht nyt gebyregulativ. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 10/9506 I Arkiv sakid.: 10/2338 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyret li Sak m.: 064/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli I Dato: 17.11.2010

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BJØRN TORE RØNNING - SØKNAD OM DISPENSASJON TIL Å KJØRE ATV TIL

FAUSKE KOMMUNE BJØRN TORE RØNNING - SØKNAD OM DISPENSASJON TIL Å KJØRE ATV TIL SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/7474 I I Arkiv Jour,alpostID: salo.: 12/1641 I Saksbehandler: Lise Gun Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr. 090112 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN MED TEMA MOTORFERDSEL I UTMAR OG VASSDRAG FOR ELGBEITETAKSERING OG ELGTELLING

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN MED TEMA MOTORFERDSEL I UTMAR OG VASSDRAG FOR ELGBEITETAKSERING OG ELGTELLING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1205 I I Arkiv Joui:alpostID: sakd.: 13/292 I Saksbehandler: Hilde Holtan Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan-og utviklingsutvalget Sak nr. 018/13 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

høgamork KRAFTVERK InFoRmAsjonsbRosjyRE I FoRbIndElsE med KonsEsjonssøKnAd mars 2014

høgamork KRAFTVERK InFoRmAsjonsbRosjyRE I FoRbIndElsE med KonsEsjonssøKnAd mars 2014 høgamork KRAFTVERK Informasjonsbrosjyre i forbindelse med konsesjonssøknad mars 2014 Tverrslag Inntak Riggeplass Massedeponi Inntaksområdet ved Madlandsvatnet LYSE Produksjon AS Heleid datterselskap av

Detaljer

II Sak nr.: 038/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 24.05.2011

II Sak nr.: 038/1 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I Dato: 24.05.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 114334 I I Arkiv sakid.: 0311216 I Saksbehandler: Jan Erik Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG II Sak nr.: 0381 1 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

~'Lï 3CNq MØTEINNKALLING FOR SAMEVALGSTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 112013. Sak nr.: Saks tittel:

~'Lï 3CNq MØTEINNKALLING FOR SAMEVALGSTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 112013. Sak nr.: Saks tittel: FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR SAMEVALGSTYRE Tid: 29.04.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 001/13-002/13 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40

Detaljer

Flere søkere Søknader om tillatelse til å regulere Foldvikvatnet og til å bygge 10 småkraftverk i Skånland, Ibestad, Gratangen og Lavangen kommuner

Flere søkere Søknader om tillatelse til å regulere Foldvikvatnet og til å bygge 10 småkraftverk i Skånland, Ibestad, Gratangen og Lavangen kommuner Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 11.02.2016 Vår ref.: 201504512-12 201002133,

Detaljer

Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav. Per G. Ihlen

Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav. Per G. Ihlen Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav Per G. Ihlen Småkraft - undersøkelser av moser og lav Bakgrunn: Mose- og lavfloraen er sentrale tema

Detaljer

Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill

Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill NVE nve@nve.no Vår ref: Deres ref: Hvalstad, den: 27.05.14 Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Gjengedal kraftverk - høringsinnspill Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), NJFF-Sogn og Fjordane

Detaljer

Veidekke AS - melding om endring av utløp i Øvre Kvernhustjørn - Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane - høyring

Veidekke AS - melding om endring av utløp i Øvre Kvernhustjørn - Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane - høyring Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 08.04.2016 Vår ref.: 201600789-2 Arkiv: 311 Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Bård Andreas Selstad Ottesen 22 95 95 28 / baso@nve.no

Detaljer

Høringsuttalelse Godfarfoss

Høringsuttalelse Godfarfoss NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua. 0301 Oslo 18. juni 2012 Høringsuttalelse Godfarfoss Naturvernforbundet i Buskerud (NIB) viser til konsesjonssøknad fra Godfarfoss Kraft AS til NVE datert

Detaljer

Høringsuttalelse om Fjellstølen kraftverk og Langedalselvi kraftverk i Modalen Kommune, Hordaland.

Høringsuttalelse om Fjellstølen kraftverk og Langedalselvi kraftverk i Modalen Kommune, Hordaland. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 09.04.2013 Høringsuttalelse om Fjellstølen kraftverk og Langedalselvi kraftverk i Modalen Kommune, Hordaland. Viser

Detaljer

Skårdal Kraft AS - Søknad om bygging av Skårdal kraftverk i Lund kommune, Rogaland - høring

Skårdal Kraft AS - Søknad om bygging av Skårdal kraftverk i Lund kommune, Rogaland - høring Norges vassdrags- og energidirektorat NVE 111 Adresseliste Vår dato: 2 1 FF Vår ref.: NVE 201004009-12 ki/krn Arkiv: 312/026.BCZ Saksbehandler: Deres dato: Kristine Naas Deres ref.: 22 95 97 66 Skårdal

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Fauske koniunestyre vedtok den 11.02.201 O reviderte retningslinjer for tilskudd ved kjøp av boligtomt i Fauske kommune.

FAUSKE KOMMUNE. Fauske koniunestyre vedtok den 11.02.201 O reviderte retningslinjer for tilskudd ved kjøp av boligtomt i Fauske kommune. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JoumalpostID: sakld.: 11/1231 11/6852 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 059/11 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Gudru

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE RANA KOMMUNE. OFFENTLIG ETTERSYN DETALJRGULERINGSPLAN NASA KVARTSFOREKOMST. UTTALELSE

FAUSKE KOMMUNE RANA KOMMUNE. OFFENTLIG ETTERSYN DETALJRGULERINGSPLAN NASA KVARTSFOREKOMST. UTTALELSE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 12/7531 I Arkiv sakid.: 11/1028 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 087/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Paul

Detaljer

OPPDRAGSANSVARLIG OPPRETTET AV

OPPDRAGSANSVARLIG OPPRETTET AV OPPDRAG SVV Fv 710 Hydrologi og miljø OPPDRAGSNUMMER 14506001 OPPDRAGSANSVARLIG Wolf-Dietrich Marchand OPPRETTET AV Torstein Rød Klausen DATO Kartlegging av naturmiljø ved Klakkselva, Bjugn 1. Bakgrunn

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Tett på en Kraftfull Natur Kritiske forhold og Klassiske problemstillinger Norsk vannkraft «Den mest miljøvennlige energien» «Vi er løsningen på klimaproblemet» «vi

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT OPSJON FOR ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM I HAUAN VESTRE

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT OPSJON FOR ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM I HAUAN VESTRE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/4173 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 04/2774 r Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr. 072/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG Dato:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV KROKDALSMYRA. ?- Vedlegg: Brev datert 17.10.2012, fra Gunvald Johansen Bygg AS mlart

FAUSKE KOMMUNE FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV KROKDALSMYRA. ?- Vedlegg: Brev datert 17.10.2012, fra Gunvald Johansen Bygg AS mlart SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 12/9680 I Arkivsak.: 12/2143 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og ntviklingsutvalg I.. I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir II Sak nr.: 107/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

MIDLERTIDIG UTTALELSE FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE TIL HØRING AV SMÅKRAFTSAKER I OPPLAND - BRYNSÅA KRAFTVERK I ØYER KOMMUNE

MIDLERTIDIG UTTALELSE FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE TIL HØRING AV SMÅKRAFTSAKER I OPPLAND - BRYNSÅA KRAFTVERK I ØYER KOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak-dok. 200905817-6 Saksbehandler Torill Nygård, Heidi Eriksen, Erik Lagethon Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 18.04.2013 MIDLERTIDIG UTTALELSE FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE TIL HØRING

Detaljer

TERRÅK KRAFTVERK. Konsesjonssøknad Brosjyre

TERRÅK KRAFTVERK. Konsesjonssøknad Brosjyre TERRÅK KRAFTVERK Konsesjonssøknad Brosjyre DESEMBER 2008 Søknad brosjyre Denne brosjyren er et tillegg til selve konsesjonssøknaden for Terråk kraftverk som NTE har utarbeidet. Søknaden sendes ut av NVE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE OM UTKJØRING AV ÅTE MED SNØSCOOTER OG ATV

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM FORLENGELSE AV TILLATELSE OM UTKJØRING AV ÅTE MED SNØSCOOTER OG ATV SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/4545 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/2176 I Saksbehandler: Wigdis Pettersen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: I PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG I Dato: 25.05.2010 SØKNAD

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DELTAKELSE I PILOTPROSJEKTET - HVOR GODT ER LOKALDEMOKR TIET I DIN KOMMUNE?

FAUSKE KOMMUNE DELTAKELSE I PILOTPROSJEKTET - HVOR GODT ER LOKALDEMOKR TIET I DIN KOMMUNE? SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/8009 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 09/1884 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap Sak nr.: 072/09 I FORMANNSKAP I Dato: 16.09.2009

Detaljer

Skagerak Energi. TOKE-MAGASINETI DRANGEDAL. Søknad om endring av mantivreringsreglement

Skagerak Energi. TOKE-MAGASINETI DRANGEDAL. Søknad om endring av mantivreringsreglement Skagerak Energi NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO POSTAORESSL SkagarakKraft AS Postbaks80 3904 Porigrunn Stargi 159 b 3915 Poragrunn SENTRAI RORD 35 93 50 00

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: INNSTILLING: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SCOOTERKØRING - PRODUKSJON AV FILM SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: INNSTILLING: SØKNAD OM DISPENSASJON FOR SCOOTERKØRING - PRODUKSJON AV FILM SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/1940 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 101506 I Saksbehandler: Ragnar Andreas Pettersen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: i~// ) I PLAN- OG

Detaljer

Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva

Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre

Detaljer

NTE Energi AS - Søknad om tillatelse til bygging av Ekorndalselva kraftverk i, Namsos kommune, Nord-Trøndelag - høring

NTE Energi AS - Søknad om tillatelse til bygging av Ekorndalselva kraftverk i, Namsos kommune, Nord-Trøndelag - høring Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Adresseliste 41SutS 3-28 NOV2012 Vår dato: Vår ref.: 200806751-7 ksk/rmo Arkiv: 312/140.32Z Deres dato: 03.10.2012 Deres ref.: Ekorndalselva kraftverk v/pål Anders

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss i Kvina, mai 2008. 03030313519 Hans-Petter Fjeldstad 2008-08-28 11X199 55

ARBEIDSNOTAT. Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss i Kvina, mai 2008. 03030313519 Hans-Petter Fjeldstad 2008-08-28 11X199 55 1 GJELDER ARBEIDSNOTAT SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: 73 59 72 00 Telefaks: 73 59 72 50 Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss

Detaljer

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE

Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris. Kjell Erik Stensby, NVE Kan vannkraft bidra til at Norges forpliktelser i Fornybardirektivet innfris Kjell Erik Stensby, NVE Fornybardirektivet En brøk Produksjon av fornybar energi (varme + el) Samlet sluttforbruk av energi

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BRUK AV MINIGRAVER TIL TOMTEARBEID PÅ HYTTE

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM BRUK AV MINIGRAVER TIL TOMTEARBEID PÅ HYTTE SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 12/4954 Arkiv JouralpostD: sakd.: 12/1044 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksnnstans: Plan- ogutviklingsutvalget Sak nr.: PLAN OG UTVKLNGSUTVALG Dato: 13.06.2012

Detaljer

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato :

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Norges vassdrags- og energidirektorat INNHERRED SAMKOMMUNE 0 6 MAI 2009 NTE Energi AS 7736 STEINKJER Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Grete

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING:

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: I-~---~-----_.- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 12/2842 Arkiv sakd.: 12/618 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan~ og utviklingsutvalget II Sak nr.: 058112 IPLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler:

Detaljer

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon

Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Tiltak i vassdrag VV5760 Namsen ved Krumoen Mælen Reparasjon Detaljplan Plandato: 02.11.2010 Saksnr.: 200704890, 20060609 Revidert: Vassdragsnr.: 139.A6 Kommune: Overhalla NVE Region Midt-Norge Fylke:

Detaljer

Melding til utvalg for tekniske saker /09

Melding til utvalg for tekniske saker /09 Notat Melding til utvalg for tekniske saker 14.10.09-42/09 Arkivkode : 200700243 Saksnr. : Til : Utvalg for tekniske saker Fra : Kommunalteknisk sjef Dato : 28. september 2009 Kopi : Melding SØKNAD OM

Detaljer