Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0626 Lier. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0626 Lier Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0626 Lier Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 346 (kvinner: 160, menn: 186) Bustader i kretsen: 62 Krets: 001 Aassiden vestre Prestegjeld: Lier Herred/by: Lier Folketeljinga Aassiden vestre Bergskaug nordre Hans Amundsen m g b hf Tømmerberger Øvre n s Eker 002 Elise Amundsen k g b hm Svelvik n s 003 Karl Amundsen m ug b s sagarbeider Lier n s 004 Jens Amundsen m ug b s sagarbeider Lier n s 005 Hans Elias Amundsen m ug b s hjulpet fader med Lier n s tømmerberging 006 Valborg Amundsen k ug b d skoleelev (folkesk.) Lier n s 007 Ragnhild Amundsen k ug b d skoleelev (folkesk.) Lier n s Aassiden vestre Bergskaug nordre Karoline Hansen k e b hm lever af sine midler Rakkestadn s Aassiden vestre Bergskaug nordre Hans Aronsen m g b hf sagarbeider Lier n s 002 Serine Aronsen k g b hm Strinden n s 003 Alvhild Aronsen k ug b d Lier n s 004 Kristian Aronsen m ug b s Lier n s 005 Halstein Aronsen m ug b s Lier n s 006 Aron Olsen m e b fl fhv. sagarbeider, Føderaad Vermeland s v/ Sønnen Statsb.: Sverige Merknad: Føderaad v/ Sønnen E: Tilført med rød penn Aassiden vestre Smedpladsen 5, 5 3, Ole Eriksen m ug b hf sagarbeider Lier n s 002 Inga Johannesen k e b husbestyrerindeleiekone i vask og i Lier n s onnearbeide 003 Sigurd Johannesen m ug b s af Inga guldlistearbeider Røken n s Johannesen 004 Ivar Johannesen m ug b s af Inga søn Drammenn s Johannesen 005 Ester Johannesen k ug b d af Inga datter Lier n s Johannesen %Frogner 006 Erik Knudsen m e b fl føderådsmand fhv. tegleverksarbeider i Lier% Lier n s Aassiden vestre Bergskaug nordre Kristoffer Tomassen m g b hf føderådsmand, fhv Modum n s tegleverksarbeider 002 Marte Karine Tomassen k g b hm føderådskone Lier n s 003 Ole Andersen Haugen m g b hf sagarbeider Øvre n s Eker 004 Kirstine Andersen Haugen k g b hm sagarbeiderkone Lier n s 005 Kristian Andersen Haugen m ug b s søn Lier n s 006 Nils Kristoffersen m g b hf sagarbeider Lier n s 007 Anna Kristoffersen k g b hm sagarbeiderkone Kragerø n s 008 Hans Nilsen m ug b s sagarbeider Lier n s 009 Nanda Kristoffersen k ug b d datter Lier n s 010 Otilie Kristoffersen k ug b d datter Lier n s 011 Sigurd Kristoffersen m ug b s søn Lier n s 012 Olga Kristoffersen k ug b d datter Lier n s 013 Arnt Kristoffersen m ug b s søn Nedre n s Eker 014 Torvald Kristoffersen m ug b s søn Lier n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0626 Lier Aassiden vestre Kjøsterud østre 3, 3, 6, 7 1, 3, 1, Ivar Olsen Lien m g b hf gårdbruger, selveier, og driver meieri for egen regning Hol i n Hallingdal 002 Birgit Lien k g b hm gårdmandskone Hemsedaln s 003 Ågot Lien k ug b d arbeider i meieriet og med Øvre n s husstellet Eker 004 Anna Johannesen k ug b tj budeie Hvaler n s 005 Sven Ulsaker m ug b tj Melkekjører og med Hemsedaln s gårdsbruget 006 Peder Olsen Ringsby m ug b tj gårdsgut med gårdsbruget Rakkestadn s 007 Kate Nes k ug b fl folkeskolelærerinde Kristianian s Aassiden vestre Haugen Gustav Hansen Tofstad m g b hf landhandler, selveier Sandsværn s 002 Elen Marie Tofstad k g b hm kone Modum n s 003 Halvdan Tofstad m ug b s søn Sandsværn s 004 Margit Tofstad k ug b d datter Sandsværn s Aassiden vestre Fiskerud Martin Sunne m g b hf gårdbruger og gartneri Sandsværn s selveier Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1873 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Sandsvær Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: farmer Merknad: 002 Otelie Sunne k g b hm gårdmandskone Øvre n s Eker 003 Einar Sunne m ug b s søn Lier n s Aassiden vestre Grønvold Ingeborg Olsen k e b hm selveierenke, steller for Øvre n s sine voksne sønner Eker 002 Nils Kittelsen m ug b s høvleriarbeider Lier n s 003 Kristian Kittelsen m ug b s guldlistearbeider Lier n s 004 Ingvald Kittelsen m ug b s søn Lier n s Aassiden vestre Bakken Johan Fredrik Berg m g b hf sagarbeider og Bohuslän, s tømmerhugger Sverige 002 Aga Berg k g b hm kone Hurum s 003 Karl Johan Berg m ug b s sagarb N. Eker s 004 Anna Berg k ug b d bomuldsspinderiarb Lier s 005 Jenny Berg k ug b d datter Lier s 006 Ester Sofie Berg k ug b d datter Lier s 007 Julius Johannes Berg m ug b s søn Lier s 008 Fritjof Aleksander Berg m ug b s søn Lier s 009 Erling Mateus Berg m ug b s søn Lier s 010 Sverre Berg m ug b s søn Lier s Aassiden vestre Grøfterud Hans Andersen Kleven m g b hf Sagmester Øvre n s Eker 002 Regine Andersen Kleven k g b hm kone Øvre n s Eker 003 Jørgine Kleven k ug b d sypige Lier n s 004 Arnt Kleven m ug b s sagarbeider Lier n s 005 Rolf Kleven m ug b s sagarbeider Lier n s s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 006 Sverre Kleven m ug b s sagarbeider Lier n s 007 Bjarne Kleven m ug b s søn Lier n s 008 Toralf Kleven m ug b s søn Lier n s 009 Anna Kleven k ug b d datter Lier n s 010 Ebba Kleven k ug b d datter Lier n s Aassiden vestre Kjøsterud vestre Petter Andersen m e b hf Maskinist ved sagbrug Øvre n s Eker 002 Marta Andersen k ug b d bestyrer huset Lier n s 003 Elma Andersen k ug b d datter Lier n s 004 Sigvart Hansen m g b hf fyrbøder ved sagbrug og Trygstad n s smed 005 Hermane Hansen k g b hm kone Lier n s 006 Sverre Hansen m ug b s søn Lier n s 007 Harald Hansen m ug b s søn Lier n s Aassiden vestre Kjøsterud vestre Karl Sørsdal m g b hf gårdskarl ved jordbrug Lier n s 002 Borgine Marie Sørsdal f Olsen k g b hm kone Øvre n s Eker 003 Hjalmar Sørsdal m ug b s søn Drammenn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Aassiden vestre Kjøsterud vestre, Sagløkken, 1, 1, 1 7, 8, 10 Midttun Merknad: På gårdsnr. 1, brugsnr. 8 Sagløkken er opført sagbrug med lagerhuse; de to øvrige brugsnr. er ubebyggede tomter. På ingen af disse brugsnr. er det opført beboelseshuse. På forespørgsel blev det svaret at ingen var på sagen den natten uden vagtmanden, og at ingen fremmede havde sovet der. Eier: Brugseier Torstein Haugan Drammen. E: På huslistens førsteside er det skrevet udgaar med blå skrift Aassiden vestre Myren Anders Nøsted m e b hf fhv. Sagmester, lever af Øvre n s sine midler Eker 002 Erik Eriksen m ug b s Sønnesøn Øvre n s Eker 003 August Eriksen m ug b s Sønnesøn Øvre n s Eker 004 Matias Hansen m g b hf stenarbeider Skee n s 005 Olga Hansen f Forsberg k g b hm kone Kristianian s 006 Rolf Johannesen %Hansen% m ug b s stedsøn Drammenn s 007 Reinhard Johannesen m ug b s stedsøn Modum n s 008 Kristian Hansen m ug b s søn Drammenn s Aassiden vestre Kjøsterud vestre Peder Johannesen Vinnes m e b hf gårdbruger Nedre n s Eker Merknad: Hovedbygning 002 Erikka Vinnes k ug b d bestyrer husstellet Nedre n s Eker 003 Johannes Vinnes m ug f s tekn. student %høiskole% Nedre n s Sannsynleg opphaldstad: Zürich, Sveits 004 Alf Narverud m g f hf gårdbruger og steneksportør Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13 Eker Nedre Eker Sannsynleg opphaldstad: Stettin, Tyskland 005 Julie Narverud f Vinnes k g b hm gårdbrugerkone Nedre Eker 006 Per Vinnes Narverud m ug b s søn Nedre Eker n n n s s s

14 0626 Lier 007 Erling Narverud m ug b s søn Nedre n s Eker 008 Jørand Larsgård k ug b tj budeie Hol n s 009 Engebret Andreassen m ug b tj gårdsgut ved jordbrug Hønefossn s Merknad: Drengestubygningen Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Aassiden vestre Kjøsterudskogen 1 11 Merknad: ubebygget. Eier: H. E. Evjen & co. limit Drammen Aassiden vestre Kjøsterud vestre og mellem 1, 2 2, Anton Johannesen m g b hf Slagterborger til Drammen Drammenn s og gårdbruger 002 Birgit Johannesen f Eriksen k g b hm gårdbrugerkone S. n s Odalen 003 Emma Johannesen k ug b d datter, husstellet Drammenn s 004 Bertrand Johannesen m ug b s søn, arbeider med Drammenn s jordbruget 005 Gustav Johannesen m ug b s slagtergut Drammenn s 006 Ågot Johannesen k ug b d industriskoleelev Drammenn s 007 Anna Hagen k ug b tj budeie Hol i n s 008 Ellen Hansen k e b bedstemor forsørges af svigersønnen, A. Johannesen Hallingdal n S. Odalen Aassiden vestre Kjøsterud mellem 2, 2 1, Hans S. Lien m g b hf gårdbruger Hemsedaln s 002 Kari Lien f Eikre k g b hm gårdbrugerkone Hemsedaln s 003 Kari Lien k ug b d fjøs- og husstel Hemsedaln s 004 Sven Lien m ug b s søn, arbeider med Hemsedaln s jordbruget 005 Per Lien m ug b s søn, arbeider med Hemsedaln s jordbruget 006 Lars Lien m ug b s søn Hemsedaln s 007 Ragnar Lien m ug b s søn Lier n s 008 Kari Pålsdatter k e b bedstemor føderådskone Hemsedaln s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Aassiden vestre Kjøsterud østre Anders Flågan m g b hf gårdbruger Sigdal n s Merknad: Vaaningshus Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1893 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Sigdal Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: snekker Merknad: 002 Gunhild Flågan f Hellerud k g b hm gårdbrugerkone Sigdal n s 003 Åse Flågan k ug b d datter Lier n s 004 Stina Flågan k ug b d datter Lier n s 005 Jørgen Johannesen m ug b tj gårdsgut, arbeider med jordbruget Kristianian Merknad: Sidebygningen 006 Gro Berget k ug b tj budeie Hol i n Hallingdal Aassiden vestre Rosenborg 5, 5 28, David Andersen Yttrie m g b hf gårdbruger Lyster, n s Sogn 002 Ingeborg Yttrie f Øiene k g b hm gårdbrugerkone Lyster, Sogn n s Aassiden vestre Aronsløkken under Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket s s s

15 001 Nils Davidsen Yttrie m ug b hf jord- og stenarbeider Lyster, Sogn n s Folketeljinga Aassiden vestre Lia Martin Gulbrandsen Boldstad m e b hf grosserer og gårdbruger Lyster, n s Sogn 002 Ivar Boldstad m ug b s søn Lier n s 003 Gunvor Boldstad k ug b d datter Lier n s 004 Ola Boldstad m ug b s søn Lier n s 005 Hans Larimo m ug b tj gårdsgut, ved jordbruget Lyster, n s Sogn 006 Marie Yttrie k ug b tj bestyrer husstellet Lier n s 007 Kristine Kilen k ug b tj budeie Lyster, Sogn n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Aassiden vestre Lie skog A/S Børresen 4 2 Merknad: ubebygget Aassiden vestre Lie Tomas Bache m g b hf gårdbruger Hol i n s Hallingdal 002 Marie Bache f Eidal k g b hm gårdbrugerkone Sigdal n s 003 Oskar Bache m ug b s søn, arbeider med Nore n s jordbruget 004 Erland Rustand m ug b steds. Maskintekniker, privat Nore n s Arbeidsledig: l Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Nore Siste bustad i Amerika: Mineapolis Minnesota Stilling i Amerika: Maskintegner Merknad: 005 Kari Ejdal k e b bedstemor føderådskone Flå i n s Hallingdal 006 Birgit Dok k ug b tj tjenestepige med husstellet Ål n s Aassiden vestre Gulhaugen Karl Borgersen Bråten m g b hf Sagmester Nedre n s Eker 002 Anne Marie Bråten f Larsen k g b hm kone Øvre n s Eker 003 Inga Borgersen k ug b d skotøifabrikarb Lier n s 004 Laura Borgersen k ug b d datter Lier n s 005 Teodor Olsen m ug b pleies. udsat af Drammens Drammenn s fattigvæsen 006 Artur Karlsen m ug b pleies. udsat af faderen, Karl Grefsrud, gardbruger, Øvre Eker Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Aassiden vestre Fjeldbu 4 7 Merknad: sportshytte ubeboet. Eier: Skibsreder Nils Pehrson, Drammen Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Aassiden vestre Thule 4 9 Merknad: sportshytte ubeboet. Eier: lensmand Svang, Lier Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Aassiden vestre Lievolden 4 10 Merknad: skogstykke, ubebygget. Eier: gårdbruger Ingvald E. Lie, Drammen Øvre Eker Aassiden vestre Dalegård Johannes Andersen m g b hf gårdbruger Hedalen, s Valders Digitalarkivet - Arkivverket Side 15 n s

16 0626 Lier Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1885 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Hedalen, Valders Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: farmer Merknad: 002 Ragna Andersen f Flågan k g b hm gårdbrugerkone Sigdal s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: farmer Merknad: 003 Klara Andersen k ug b d datter N. s Side 16 Dakota Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: datter Merknad: Merknad: født i Amerika 004 Anders Jonsen m g b bedstefar fhv. gårdbruger, Hedalen, n s føderådsm. Valders %Bægna % 005 Kristoffer Halvorsen Grefstad m ug b tj gårdsgut, ved jordbruget Modum n s 006 Ingrid Julsdatter Kolsrud k ug b tj budeie Modum n s 007 Godfred Hulbak m ug mt el tømmermand Modum n s Sedvanleg bustad: Modum 008 Ole Halvorsen Grefstad m g mt el tømmermand Drammenn s Sedvanleg bustad: Modum Aassiden vestre Norderhald Petter Olsen m g b hf Sagarbeider og Lier n s stenarbeider 002 Jannette Olsen f Nilsen k g b hm arbeiderkone Lier n s 003 Hjørdis Olsen k ug b d datter Lier n s 004 Vilhelm Olsen m ug b s søn Lier n s 005 Ruth Olsen k ug b d datter Lier n s 006 Nils Olsen m ug b s søn Lier n s 007 Elen Pedersen k ug b el driver med vævning og udearbeide i onnene Lier n s Aassiden vestre Bergskaug nordre 5, 2 2, Martin Johannesen Glestad m g f hf handelsreisende og Veldre, n s gårdbruger Rinsaker Sannsynleg opphaldstad: Otta?, Gudbrandsdalen 002 Margrete Glestad f Ulsaker k g b hm husmor Etnedalenn s 003 Bjarne Glestad m ug b s søn, arbeider med Kristianian s gårdsbruget 004 Sverre Glestad m ug b s Middelskoleelev Kristianian s 005 Solveig Glestad k ug b d datter Kristianian s 006 Max Glestad m ug b s søn Kristianian s 007 Sofie Glestad k ug b d datter Kristianian s 008 Signe Oftelid k ug b tj budeie og husstel Laardal n s Høidalsmo Aassiden vestre Lien Johannes Hermansen m g b hf sagarbeider Elfsborgslän, s Sverige 002 Maren Johannesen f Andersen k g b hm arbeiderkone Lier s %Tranby % 003 Albert Hermansen m ug b s cellulosearbeider Lier s Aassiden vestre Valbrot 5, 4, 5, 7 6, 5, 20, Hans Larsen Kvamme m g b hf gårdbruger Lærdal, Sogn n s Digitalarkivet - Arkivverket

17 002 Gunhild Vindeg k ug b tj budeie og husstel Opdal i n s Numedal 003 Ingvald Stenersen m g b hf sagarbeider Lier n s 004 Valborg Stenersen f Moen k g b hm sagarbeiderkone Nedre Eker n s Aassiden vestre Solheim Stener Larsen m g b hf Sagarbeider og Lier n s stenarbeider 002 Andrea Larsen f Andersdatter k g b hm arbeiderkone Lier n s 003 Sverre Stener Stenersen m ug b ds dattersøn Lier n s Aassiden vestre Skogly Kristian Johannesen m g b hf sagarbeider Lier n s 002 Gustava Johannesen f k g b hm arbeiderkone Dalsland, n s Gustavsen Sverige 003 Herman Kristiansen m g b hf sagarbeider Lier n s 004 Helene Kristiansen f Olsen k g b hm arbeiderkone N. Eker n s 005 Helga Kristiansen k ug b d datter Lier n s Aassiden vestre Bergskaug nordre Frants Andreassen m g b hf jordarbeider Bohuslän, n s Sverige 002 Maren Sofie Andreassen f k g b hm arbeiderkone Øvre n s Olsdatter Eker 003 Andreas Andreassen m ug b s sagarbeider Øvre n s Eker 004 Signe Andreassen k ug b d datter Lier n s 005 Ingvald Andreassen m ug b s søn Lier n s 006 Agnes Andreassen k ug b d datter Lier n s 007 Tora Andreassen k ug b d datter Lier n s 008 Asta Marie Andreassen k ug b d datter Lier n s 009 Sverre Andreassen m ug b s søn Lier n s Aassiden vestre Myhrehagen 7, 7 19, Alfred Andersen m g b hf sagarbeider og Øvre n s tømmerhugger Eker 002 Marit Andersen f Halvorsen k g b hm arbeiderkone Opdal, n s Orkedal 003 Harald Anker Andersen m ug b s søn Lier n s 004 Alf Anker Andersen m ug b s søn Lier n s 005 Martin Anker Andersen m ug b s søn Lier n s 006 Johan Anker Andersen m ug b s søn Lier n s 007!! Anker Andersen* k ug b d datter Lier n s Merknad: udøbt pige Aassiden vestre Lærum Knut Bjørhus m g b hf folkeskolelærer Lier n s 002 Agnes Bjørhus k g b hm kone, husstellet Drammenn s 003 Gulla Bjørhus k ug b d datter Lier n s 004 Helga Bjørhus k ug b d datter Lier n s 005 Johannes Bjørhus m ug b s søn Lier n s 006 Aksel Bjørhus m ug b s søn Lier n s 007 Ruth Bjørhus k ug b d datter Lier n s 008 Asbjørn Bjørhus m ug b s søn Lier n s 009 Signe Kristoffersen k ug b tj tjenestepige, husstellet Lier n s Folketeljinga Aassiden vestre Bergskaug nordre 5, 4 7, Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0626 Lier 001 Torvald Graff m g b hf gårdbruger Skibtvedtn s 002 Anne Graff f Lien k g b hm gårdbrugerkone Hemsedaln s 003 Julie Nilsen k ug b tj budeie Ski n s 004 Borger Bjørhuus m e b fl fhv. brandformand, Lier n s pensionist 005 Adolf Bjørhus m ug b fl fhv. gårdbruger, rentenist Lier n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Aassiden vestre Bergskaug nordre Marius Johnsen m g b hf gårdbruger og vedopkjøber Levangern s Merknad: Hovedbygning Side 18 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1884 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Levanger Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: farmer Merknad: 002 Marie Johnsen f Johansen k g b hm gårdbrugerkone Alvøen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1893 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Bergen Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: farmerkone Merknad: 003 Marie Johnsen k ug b d datter Minnesotan s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Merknad: 004 Artur Johnsen m ug b s søn Minnesotan s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Merknad: 005 Kristian Johnsen m ug b s søn Minnesotan s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Merknad: 006 Lukania Johnsen k ug b d d Minnesotan s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Merknad: 007 Agnes Johnsen k ug b d datter Kanada n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Merknad: 008 Karl Martin Johnsen m ug b s søn Minnesotan s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Merknad: 009 Stella Johnsen k ug b d datter Lier n s 010 Johan Simensen m g b hf fyrbøder på papirfabrik Trondhjemn s Merknad: Sidebygning 011 Mari Simensen f Pedersdatter k g b hm arbeiderkone Vaage n s 012 Matea Simensen k ug b d datter Vaage n s 013 Martin Simensen m ug b s søn Gran n s 014 Erling Simensen m ug b s søn Eidsvold n s 015 Solveig Simensen k ug b d datter Eidsvold n s 016 Bergljot Simensen k ug b d datter Eidsvold n s 017!! Simensen* m ug b s søn Ringsakern s Merknad: Udøbt gut Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Aassiden vestre Bergskaug nordre Merknad: E: Bostedet har to huslister 42a og 42b. Tal av sidebygg m/nattopphald: 2 - Sidebygning 001 Erik Hansen m g b hf landhandler og gårdbruger Tranby, n s Lier Merknad: Hovedbygning 002 Petra Hansen f Kristiansdatter k g b hm gårdbrugerkone Lier n s 003 Betsy Hansen k ug b d datter, husstel Lier n s 004 Astrid Hansen k ug b d datter, husstel Lier n s Digitalarkivet - Arkivverket

19 005 Elisabet Hansen k ug b d datter, husstel Lier n s 006 Gunhild Guttormsgård k ug b tj budeie Skurdalen, n s Nore 007 August Ellingsen m g f hf gårdbruger Lier n s Sannsynleg opphaldstad: Lier 008 Mathilde Ellingsen f Stenersen k g f hm gårdbrugerkone Lier n s Sannsynleg opphaldstad: Lier 009 Maren Toresen k e b hm husstel N. Eker n s 010 Marta Toresen k ug b d papirfabrikarb Lier n s Arbeidsledig: l 011 Olaus Toresen m ug b s papirfabrikarb Lier n s 012 Torleif Johannesen m ug b ds dattersøn, udsat af Drammenn s fattigvæsenet 013 Anders Jonassen m g b hf stenarbeider, hjælp af Dalsland, s fattigvæsenet Sverige Statsb.: svensk Merknad: Sidebygning 014 Jørgine Jonassen f Jonsen k g b hm Arbeiderkone, bagerkone Hurum s 015 Jørgen Jonsen m ug b fl sagarbeider Hurum n s 016 Jørgen Hansen m g b hf tegleverksarb. og Øvre n s tømmerhugger Eker 017 Olava Hansen f Nilsen k g b hm arbeiderkone Strømsgodset n s 018 Klara Hansen k ug b d papirfabrikarb Strømsgodset n s 019 Hans Hansen m ug b s papirfabrikarb Strømsgodset n s 020 Arnt Hansen m ug b s sagarbeider Strømsgodset n s Arbeidsledig: l 021 Hjalmar Hansen m ug b s søn Strømsgodset n s 022 Einar Hansen m ug b s søn Strømsgodset n s 023 Ragna Hansen k ug b d datter Strømsgodset n s 024 Jørgen Hansen m ug b s søn Strømsgodset n s Aassiden vestre Bergskaug nordre Anders Evensen m g b hf sagarbeider og gårdbruger Skauger n s 002 Randi Evensen f Knudsen k g b hm arbeiderkone Hemsedaln s 003 Johannes Larimo m ug b tj jordbrug og arbeidskjøring Lyster, Sogn n s Aassiden vestre Bergskaug nordre under Kaisa Edgren k ug b hm bakerkone, fladbrød Dalsland, Sverige s Aassiden vestre Myhre under Merknad: leiegård 001 Johannes Olsen m g b hf sagarbeider, har hjælp af Rakkestadn s sønnerne 002 Johanne Olsen f Andersdatter k g b hm arbeiderkone Rakkestadn s 003 Hans Johannesen m ug b s cellulosearbeider Rakkestadn s 004 Jens Johannesen m ug b s sagarbeider Ramnes n s 005 Oline Johannesdatter k ug b d datter Rakkestadn s Sjukdom: a 006 Kirsti Johannesdatter k ug b d datter, tjenestepige med husstel Rakkestadn Arbeidsledig: l 007 Tore Svensen m g f hf gråstensmurer Fjotland n s Sannsynleg opphaldstad: Bjøre, Krødsherred 008 Maren Svensen f Pedersen k g b hm arbeiderkone, går ude i onnearbeide og vask Norderhovn 009 Gudrun Svensen k ug b d datter Lier n s 010 Sven Svensen m ug b s søn Krødsherred n s 011 Ingeborg Svensen k ug b d datter Krødsherred n s 012 Olga Svensen k ug b d datter Lier n s s s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0626 Lier Aassiden vestre Myhre Samuel Usken m ug b hf tømmermand og Hetland n s gårdbruger Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Hetland Siste bustad i Amerika: Viskonsin Stilling i Amerika: sagarbeider Merknad: 002 Olefine Usken k e b hm moder, steller huset Vågan n s 003 Anna Usken k ug b s. husstel Hetland n s 004 Ole Paulsen m g b hf tegleverksarbeider Skåne, s Sverige Statsb.: svensk Arbeidsledig: l 005 Antonette Paulsen f k g b hm arbeiderkone N. Eker s Kristiansen 006 Albin Paulsen m ug b s sagarbeider Lier s 007 Kristian Paulsen m ug b s sagarbeider N. Eker s 008 Mariane Paulsen k ug b d datter N. Eker s 009 Marte Paulsen k ug b d datter N. Eker s 010 Artur Paulsen m ug b s søn N. Eker s 011 Ludvig Larsen m g b hf sagarbeider Norderhovn s 012 Gunda Larsen f Andersen k g b hm arbeiderkone Norderhovn s 013 Karen Marie Larsen k ug b d datter Lier n s 014 Karen Myhrestuen k ug b el sanker bær og blomster, strikker strømper, hjælp af fattigvæsenet Kongsbergn s Aassiden vestre Myre Isak Olsen m g b hf brødkjører Lier n s 002 Atonette Kristiane Olsen f k g b hm arbeiderkone N. Eker n s Kristoffersen 003 Tyra Gundersen k ug b dd datterdatter Drammenn s Aassiden vestre Smedløkken Merknad: leiegård 001 Andreas Andersen m g b hf sagarbeider Øvre n s Eker 002 Anna Andersen f Hansen k g b hm arbeiderkone Røken n s 003 Hakon Andersen m ug b s søn Drammenn s 004 Kristian Andersen m ug b s søn Lier n s 005 Agnes Sofie Andersen k ug b d datter Lier n s 006 Petter Amundsen m g b hf sagarbeider og stenarb Lier n s 007 Valborg Amundsen f Hansen k g b hm arbeiderkone Drammenn s 008 Signe Amundsen k ug b d datter Lier n s 009 Astrid Amundsen k ug b d datter Lier n s 010 Dagmar Amundsen k ug b d datter Lier n s Aassiden vestre Myhre Merknad: leiegård 001 Ellevine Kristiansen k e b hm arbeider ude med vask Nøterø n s og i onnene, lidt hjælp af fattigvæsenet 002 Kristian Kristiansen m ug b s guldlistearbeider Lier n s 003 Artur Kristiansen m ug b s søn Lier n s 004 Aleksander Kristiansen m ug b s søn Lier n s 005 Andreas Kristiansen m ug b s søn Lier n s Aassiden vestre Bakke Albert Jakobsen m g b hf sagarbeider Våle, Jarlsberg n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg Nr Dødsdag Begravelse sdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelse ssted Fødselsdato Foreldre Merknader Ole Svendsen - Dødsdag: fredag. Den 1 09.02.1872 bruksarbeider 52 Sarp Kreft i maven 06.10.1820

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0712 Skoger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0712 Skoger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0712 Skoger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Gardsnr. 67 Asaldalen.

Gardsnr. 67 Asaldalen. Gardsnr. 67 Asaldalen. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted i Asaldalen. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0124 Askim. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0124 Askim. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0124 Askim Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer