NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII 66. STORTINGSVALGET (Élections en 1921 pour le «Storting».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII 66. STORTINGSVALGET 1921. (Élections en 1921 pour le «Storting».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING."

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. STORTINGSVALGET. (Électons en pour le «Stortng».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO..

2 KRISTIANIA O. FREDR. ARNESENS BOK OG AKCIDENSTRYKKERI

3 Forord. Nærværende statstkk for det. efter forholdstallssystemet avholdte valg faller lkesom de tdlgere utgtte en statstsk og en poltsk del. Første del, nneholdende de almndelge statstske oplysnnger (tab., s. ), er lkesom utarbedet av fullmektg Stortnget WesselBerg, vesentlg efter samme system som før, på grunnlag av de fra valgstyrenes formenn nnsendte skjematske opgaver. Dsse har som før stor utstreknng måttet sammenholdes med og suppleres ved hjelp av de tl Stortngets kontor nnsendte valgdokumenter. Denne del av statstkken var ferdg og blev omdelt Stortnget jun. Med hensyn tl annen del (s. ), som nneholder den poltske fordelng av stemmene, har man år måttet gå frem på en helt annen måte enn før. Det var på forhånd kke mulg å vte, hvordan det hele vlde arte sg, og det har også vst sg, at der hos valgstyrene har hersket adskllg uskkerhet angående fremgangsmåten ved valgopgjørene, hvorfor det nnsendte materale er meget uensartet. For å kunne fordele de avgtte stemmer har man regelen bare hatt de for partene opgtte lstestemmetal å holde sg tl, og dette har foranledget et særdeles stort utregnngsarbede under det neeste sammenhold med de øvrge dokumenter. Denne utregnng er foretatt av sekretær ved Stortngsts kontor K. B j ø r n s t a d, mens den poltske del forøvrg lkesom før er utgtt av arkvar Stortnget Y. H a f f n e r. Når den poltske del denne gang forelgger så sent, skyldes det vesentlg, at de dokumenter, som skulde benyttes, ustanselg har været bruk, først ved den forberedende behandlng av fullmaktene Stortngets kontor og senere av fullmaktskomteene, lke tl februar. Den nevnte utregnng måtte derfor utsettes, tl Stortnget gjen august hadde avsluttet sne forhandlnger. Ved et senere valg vl man, efter de erfarnger, som nu haves, søke dette rettet ved å nnhente særsklte opgaver. Krstana november. Vlhelm Haffner. P. A. WesselBerg.

4 Valgdstrkter, valgsogn m. v. Ved grunnlovsbestemmelse av de november forbndelse med lov om stortngsvalg av de desember og lov om nomnasjon av s. d. avløste den nye valgordnng med forholdstalsvalg flermannskredser den tdlgere gjeldende valgordnng med énmannskredser og derav følgende «omvalg». Den nye valgordnng blev første gang anvendt ved valget. Samtdg er stortngsrepresentantenes antall fastsatt tl, hvorav velges fra landdstrktene og fra kjøpstædene. Fordelngen stller sg således for landdstrktene: Østfold repr., Akershus, Hedmark, Opland, Buskerud, Vestfold, Telemark, AustAgder, Vest Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre, SørTrøndelag, NordTrøndelag, Nordland, Troms, Fnnmarksrepresentanter. Kjøpstædenes fordelng er bestemt således: Fra Krstana, kjøpstædene Akershus og Østfold fylker, kjpst. Hedmark og Opland, kjpst. Buskerud, kjpst. Vestfold, kjpst. Telemark og AustAgder, kjpst. VestAgder og Rogaland, Bergen, kjpst. Møre, kjpst. Sør og NordTrøndalag, kjpst. Nordland, Troms og Fnnmark fylker representanter. Sden er nye valgsogn kommet tl landdstrktene, det følgende herredsdelnger har funnet sted: I Østfold fylke er Mysen (pr. x fr ) utsklt fra Edsberg. I AustAgder er Stokken (pr. h ) utsklt fra Østre Moland. I SørTrøndelag er (pr. h ) Orkedal opdelt Orkanger, Orkdal og Orkland. I Nordland er (pr. j ) H o utsklt fra Buksnes og Langenes fra Øksnes. I Rogaland er Kopervk herred (pr. /n ) forandret tl S tan gal and. I Østfold Moss landssogn (pr. /e ) tl Jeløy. Hammerfest herred (pr. / ) tl Sørøysund. Ved lov av dje desember er ladestedet Mandal fra Iste jul overgått tl kjøpstad. Ved lov av de jun er (pr. V? ) dele av Gjerpen, Edanger og Solum nnlemmet kjøpstaden Porsgrund. Ved lov av de ma er fra j s. å. dele av Laksevåg med en folkemengde av nnlemmet Bergen. Ved lov av de jul er fra x j dele av Vardal med en folkemengde av nnlemmet Gjøvk. Ved lov av de jul er fra /s s. å. dele av Borre med en folkemengde av tllagt Horten. Ved lov av de mars er fra j s. å. dele av Vemundvk med en folkemengde av tllagt Namsos ladested. Ved lov av de jun om utvdelse av Krstansands grenser er fra / s. å. dele av Oddernes herred med en folkemengde av henlagt tl Krstansand. Valgtngene. Valget var henlagt tl de oktober, da der overenstemmende med valglovens bestemmelse holdtes valg på samme dag a e valgdstrkter. Ved Stortngets beslutnng av de januar blev påbudt avholdt nyt valgtng Vestfold fylke for valgsognene Skoger, Sande, Vaale, Svelvk, Borre, Sem, Nøtterøy,

5 Tjøme, Stokke, Sandeherad, Tjøllng, Fredrksvern, Brunlanes, Hedrum og Lardal (overensstemmende med den nye valglovs ). Valget avholdtes den de mars. Valgresultatet for dsse valgsogn vl fnnes en særsklt tabell. Antallet av stemmeberettgede hele rket utgjorde, mens antallet var. Tlveksten treåret utgjorde således. Av de stemmeberettgede var eller, pct. kvnner mot eller, pct., altså en øknng fra av eller, pct., mens antallet av stemmeberettgede menn er øket med (fra tl ) eller, pct. Denne sterke øknng skyldes vesentlg, at stemmeretsalderen ved grunnlovsbestemmelse av de oktober blev sænket fra år tl år. Av de stemmeberettgede var menn og kvnner eller tlsammen hjemmehørende landdstrktene og menn og kvnner, tlsammen kjøpstædene. I var antallet av stemmeberettgede menn og kvnner på landet henholdsvs og og kjøpstædene henholdsvs og. Antallet av stemmeberettgede menn er således øket på landet med og byene med, antallet av kvnner med og, henholdsvs for land og by., pct. av velgerbefolknngen på landet og, pct. byene var kvnner mot ved forrge stortngsvalg henholdsvs, pct. og,o pct. Blandt byene opvser Krstana procentvs det største antall kvnnelge stemmeberettgede med, pct. Dernest kommer Bergen med, pct., kjøpstæder Vest Agder og Rogaland med, pct., kjøpstæder Sør og NordTrøndelag fylker med, pct., kjøpstæder Hedmark og Opland fylker med, pct., kjøpstæder Vestfold med, pct., kjøpstæder Telemark og AustAgder med, pct., kjøpstæder Akershus og Østfold med, pct., kjøpstæder Møre med, pct., kjøpstæder Buskerud med, pct. Det laveste procenttal utvser kjøpstædene Nordland, Troms og Fnnmark fylker med, pct. I landdstrktene fnnes de fleste stemmeberettgede kvnner Sogn og Fjordane fylke med, pct. Den vdere rekkefølge er Hordaland med, pct., VestAgder med, pct., Møre med, pct., NordTrøndelag med, pct., Rogaland med, pct., Akershus med, pct., AustAgder med, pct, Vestfold med, pct., Sør Trøndelag med, pct., Nordland med, pct., Hedmark med, pct., Østfold med, pct., Opland med, pct, Buskerud med, pct., Troms med, pct., Telemark med, pct. Det mnste antall har Fnnmark med, pct. Suspensjon av stemmeret. Antallet av stemmeberettgede, som henhold tl grunnlovens var hndret fra å utøve sn stemmeret på grunn av dens suspensjon, utgjorde på landet, hvorav kvnner, og byene, hvorav kvnner, tlsammen mot, Denne sterke formnskelse antallet suspenderte har sn grunn ophevelsen av grunnlovens d (grunnlovsbestemmelse av de jul ), hvorefter fattgunderstøttelse medførte stemmerettens suspensjon. Efter den gjeldende grunnlov suspenderes nu stemmeretten alene ved «offentlge tltale for strafbare handlnger, overeastemmende med hvad derom lov bestemmes» og «ved umyndggjørelse».

6 V Deltagelse valget. Av de stemmeberettgede deltok valget, det vl s, pct. Tar man kke de suspenderte med betraktnng, blr procenttallet, (av de effektve stemmeberettgede). Av dsse var eller, pct. menn og eller, pct. kvnner. I var de tlsvarende tall (,) og (, pct.). På landet avgav eller, pct. av de effektve stemmeberettgede stemme. Av effektve kvnnelge stemmeberettgede avgav stemme, det vl s,o pct. I kjøpstædene deltok eller, pct. av de effektve stemmeberettgede valget. For kvnnernes vedkommende deltok valget, det vl s, pct. av de kvnnelge effektve stemmeberettgede. Av de stemmeberettgede menn landdstrktene stemte (, pct.) og av de stemmeberettgede kvnner landdstrktene stemte (, pct,). I kjøpstædene, hvor der var mannlge stemmeberettgede, stemte (, pct.) og av stemmeberettgede kvnner stemte (, pct.). Valgdeltagelsen landdstrktene har været størst Buskerud med, pct., Opland med, pct., Hedmark med, pct., Akershus med, pct,, Møre med, pct. av de effektve stemmeberettgede. Deltagelsen var mnst VestAgder med, pct., Troms (, pct.), Aust Agder (,oo pct.), Nordland (, pct,), Hordaland (, pct.) og Vestfold (, pct.l Av kj ø pst adsvalgd str k.tene var valgdeltagelsen størst kjøpstædene Akershus og Østfold med, pct,, dernæst Hedmark og Opland med, pct,, Møre med, pct,, Buskerud med, pct,, Krstana med, pct,, Bergen med, pct,, Sør og NordTrøndelag med, pct,, VestAgder og Rogaland med, pct, Nordland, Troms og Fnnmark med, pct,, Vestfold med, pct, Mnst er valgdeltagelsen kjøpstædene Telemark og AustAgder med, pct, av de effektve stemmeberettgede. Ved stortngsvalget faldt det forholdsvs største antall avgvne stemmer landdstrktene på Opland, Hedmark, Akershus, Buskerud, SørTrøndelag og Østfold med henholdsvs,,,,,,,,, og, pct, av de effektve stemmeberettgede, mens Sogn og Fjordane og Rogaland hadde det mnste antall (henholdsvs, og, pct.). En sammenlgnng med valgdeltagelsen fra de enkelte kjøpstæder og vl kke være av noen reel verd, da de Heste kjøpstæder efter den nye valgordnng er slått sammen tl ett kjøpstadsvalgd strkt, mens de tdlgere som regel utgjorde en egen valgkreds. Skrftlg stemmegvnng (forfallsanmeldelser). Der blev hele rket nnsendt forfallsanmeldelser eller, pct. av de effektve stemmeberettgede mot og året. Den sterke stgnng fra valget tl av forfallsanmeldelser skyldtes vesentlg spanskesyken, som var særlg voldsom høstmånedene. Av det samlede antall forfall faller på landdstrktene og på kjøpstædene. I forhold tl velgerbefolknngen utgjør dette henholdsvs, og, pct, Imdlertd må bemerkes, at samme velger ofte nnsender flere forfallsanmeldelser, eller at sådanne nnsendes av personer, so tn kke står manntallet eller er opført med suspensjonsanmerknng. Dessuten avgs ote forfallsanmeldelser av velgere, som også stemmer

7 personlg. Antallet av nnsendte forfallsanmeldelser vser altså kke nøaktg, hvor mange vrkelg stemmeberettgede har stemt skrftlg. Beregnet procentvs forhold tl antallet av effektve stemmeberettgede kan Fnnmark fylke opvse det største antall forfallsanmeldelser (, pct.). Derefter kommer Troms med, pct.,'nordland med,o pct., Buskerud med, pct., Vestfold med, pct., Opland med, pct., Hordalandmed, pct., Møre med, pct., NordTrøndelag med, pct., AustAgder med, pct., Østfold med, pct., Akershus med, pct., SørTrøndelag med, pct., Hedmark med, pct., Sogn og Fjordane med, pct. Det mnste antall har Telemark, Rogaland og VestAgder med henholdsvs,,, og, pct. Blandt kjøpstædene faller det forholdsvs største antall på kjøpstædene Møre fylke med, pct., Nordland, Troms og Fnnmark med, pct., Telemark og Aust Agder med, pct., Vestfold med, pct., Hedmark og Opland med, pct., Bergen med, pct., VestAgder og Rogaland med, pct., Sør og NordTrøndelag med, pct., Akershus og Østfold med, pct., Buskerud med, pct. Lavest står Krstana med, pct. Av de nnsendte forfallsanmeldelser blev alt godkjendt og forkastet. I var de tlsvarende tall henholdsvs og. Antallet av nnsendte forfall fra kvnner var. Utenrksværendes stemmegvnng. Den adgang, som ved grunnlovens net led er åpnet de stemmeberettgede som er utenfor rkets grenser, uår valgtnget holdes, har været adskllg nere benyttet forhold tl tdlgere år, det der fra sådanne velgere er nnsendt forfallsanmeldelser. Herav var fra velgere hjemmehørende kjøpstædene, hvorav forkastedes, og fra velgere hjemmehørende landdstrktene, hvorav forkastedes. Av de nnsendte forfall faller flest på Krstana med, Bergen med, Sandefjord med, Stavanger med, Fredrkstad med, Drammen med og Krstansund med. Av landdstrktene faller de fleste på Akershus fylke med, Østfold med, Yestfold med og AustAgder med. Godkjente og forkastede stemmer. Av de hele rket avgtte stemmer blev godkjent og (, pct.) forkastet. I forkastedes (, pct.). Av de forkastede stemmer falder på landdstrktene og på kjøpstadsvalgdstrktene eller henholdsvs, og, pct.

8

9 I. Tabeller.

10 Stortngsvalg Tabell. Stortngsvalg for de Y a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Østfold fylke. Trøgstad Askm Spydeberg Skptvet Rakkestad Degernes Edsberg Mysen Rødenes Rømskog Aremark Øymark Idd Berg Skjeberg Hvaler... Borge Torsnes Varteg Tune Rolvsøy Grlemmen Kråkerøy Onsøy Råde Rygge Jeløy Våler Hobøl. ô j

11 Stortngsvalg enkelte valgsogn landdstrktene. Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Tl sammen Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lalt godkj endte stemmesedler ~

12 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valgsogn Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Folkemengde Derav med suspens jonsanmerknng Kvnner Menn Akershus fylke. Vestby ) Kråkstad Å Nesodden Oppegård Aker Bærum Asker Aurskog Blaker Høland,. Setskog Enebakk Fet Sørum Skedsmo Lllestrøm Lørenskog Nttedal Gjerdrum.. Ullensaker Nes Edsvoll Nannestad Hurdal Ferng Son Hølen *) Herunder Hvtsten.! j '

13 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte stemmesedler

14 Stortngsvalg Tabell (forts.) Stortngsvalg for de V a g s o g H Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknne: Kvnner Menn Hedmark fylke. Rngsaker Nes Vang Furnes.. Løten..... Romedal Stange SørOdal Nord Odal. Vnger Edskog Brandval. Grue Hof Åsnes Våler Elverum Trysl Åmot StorElvedal Soll... Ytre Rendal Øvre Rendal Alvdal Foldal Tynset. To sa Engerdal Kvkne ] ^n,y!!

15 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg' Samlet antall nnsendte f orf allsanm eldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Talt godkjendte stemmesedler _

16 Stortngsvalg Tabell (forts.) Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner Opland fylke. Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Hedal Sel Nordre Fron Søndre Fron Rngebu Øyer Østre Gausdal Vestre Gausdal Fåberg Br Snertngdal Vardal Østre Toten Vestre Toten Ena Kolbu Lunner Jevnaker.. Brandbu Gran Fluberg Søndre Land Nordre Land Torpa SørAurdal Etnedal NordAurdal ] ) x ) Se nnlednngen,

17 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lalt godkjendt e stemmesedler

18 Stortngsvalg Tabell (torts ) Stortngsvalg for de V a g s offl Folke Antall stemmeberettgede mengde! følge manntallet desbr. Menn Kvnner Derav med suspensjons. anmerknng Menn Kvnner Opland fylke. (Forts.) Vestre Sldre Østre Sldre Vang S I j Buskerud fylke. j Hoe Tyrstrand Norderhov Ådal Flå Nes (lo Hemsedal Ål Hol Sgdal Krødsherad Modum Øvre Eker Nedre Eker Ler Røyken Hurum x ) Ytre Sands vær Øvre Sandsvær Flesberg Rollag Opdal Nore ) Herunder Holmsbu.

19 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsval Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godkj endte stemmesedler b

20 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valg sogn Folke I Antall stemmeberettgede mengde følge manntallet desbr. Tl Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Vestfold fylke. Strømm Skoger Sande Hof Botne Våle Borre Ramnes Andebu Stokke Sem Nøtterøy Tjøme. Sandeherad Tjøllng. Fredrksvern Brunlanes Hedrum Lardal. Svelvk Åsgårdstrand *)! Telemark fylke. Drangedal Sanndal Skåtøy Bamble Edanger Sljan Gjerpen ;I ) Se nnlednngen.

21 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte f orf allsanm eldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Tl sammen Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte stemmesedler

22 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Telemark fylke. (Forts.) Solum Holla Lunde Bø Sauherad Heddal Tnn Hovn Gransherad Hjartdal Seljord Kvtesed Nssedal Fyresdal Mo Lårdal Vnje Rauland Langesund Stathelle AustAgder fylke. Vegårshe Grjerstad Søndeled Flosta Dyvåg Holt Tovdal (xjøvdal

23 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge +alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler

24 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner AustAgder fylke. (Forts.) Åml Mykland Herefoss.... Froland Østre Moland Stokken Tromøy Hs Øyestad Fjære Landvk Ede Vestre Moland Høvåg Brkenes Vegusdal Iveland Hornnes Evje Bygland Bykle Valle Hylestad Tvedestrand Lllesand VestAgder fylke. Tvet Oddernes Randesund ^ x ) Se nnlednngen.

25 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberett gede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendt e stemmesedler * o

26 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o Folke Antall stemmeberettgede mengde følge manntallet desbr. Menn Kvnner Menn Derav med suspens jonsanmerknng Kvnner VestAgder fylke. (Forts) Vennesla Øvrebø Hægeland Søgne Grepstad Halse og Hark mark Holum Lamlal Øyslebø Fnsland Grndhem Bjelland Åseral Konsmo Vgmostad SørAudnedal Spangered Lsta Herad Spnd Austad Lyngdal Kvâs Hægebostad Eken Fjotland Feda Kvnesdal Hdra Nes. Bakke Gyland I J

27 Stortngsvalg enkelte valgsogn landdstrktene. Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge alle forfall) fc Av forfall blev forkastet _ Ialt godkj endte stemmesedler

28 Stortngsvalg Tabell I (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Tl Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner VestAgder fylke. (Forts.) Øvre Srdal Tonstad Farsund I Rogaland fylke. Sokndal Lund Heskestad Bjerkrem Helleland Egersund Ogna Nærbø Varhaug Klepp Tme Grjestal Høyland Håland Hetland Høle Forsand Strand Fnnøy Rennesøy Mosterøy Vkedal Nedstrand Sjernarøy t Fster Årdal Ul! n

29 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Me un Kvnner. Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte stemmesedler '

30 Stortngsvalg Tabell (forts.). Stortngsvalg for de Y a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derev med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Rogaland fylke. (Forts.) Hjelmeland Jelsa Erfjord Sant Sauc a Suldl Åkm Skudenes Stangaland... Avaîdsnes Tonastad Skåe Tysvær Bokn Skjold Vats Sogndal ladested..... Egersund ladested.. Sandnes.. Skudesneshavn Kopervk _ Hordaland fylke. Varaldsøy Strandebarm Kvnnherad Skånevk... Etne Fjelberg Ølen

31 Stortngsvalg enkelte valgsogn landdstrktene. Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lalt godkj endte stemmesedler

32 Stortngsvalg Tabell (forts ). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folke Antall stemmeberettgede mengde I følge manntallet desbr. Menn Kvnner I Tl Derav med suspensjonsanmerknnff Menn Kvnner Hordaland fylke. (Forts.) Vkebygd Sveo Valestrand Moster Bømlo Bremnes,.. Stord Ftjar. Tysnes Fusa Hålandsdal Strandvk Os..... Samnanger Fana Austevoll Sund... Fjell Askøy Laksevåg Haus Bruvk Hosanger Modalen Hamre Åsane Alversund Herdla Hjelme Manger Lndås Austrhem x ) Se nnlednngen. )

33 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nn sendte I Samlet forfallsanmeldelser Menn Kvnner anta javgvne stem Imer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte stemmesedler

34 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Y a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Kvnner Menn Hordaland fylke. (Forts.) Masfjorden Røldal Odda. Ullensvang Knsarvk... Edfjord Ulvk Granvn Kvam Jondal... Evanger Voss Vossestrand Sogn og Fjordane fylke. Jostedal Luster Hafslo Årdal Lærdal Borgund Sogndal Aurland Lekanger Balestrand Vk Kyrkjebø Lavk Brekke Gulen

35 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte f orf allsanm eldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Tl sammen Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler

36 Stortngsvalg Tabell (torts). Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner Sogn og Fjordane fylke. (Forts.) Sulen Hyllestad Askvoll.., Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Vevrng Knn... Bremanger Selje SørVågsøy NordVågsøy Davk Ed Hornndal Gloppen... Brem Innvk Stryn Florø Møre fylke. Vannylven Søvde Sande Eovde Herøy Ulsten

37 enkelte valgsogn landdstrktene, Stortngsvalg Samlet antall nftsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stem mer (alle personlge alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godls j endte stemmesedler f,

38 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Val g s o gn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Tl Menn Derav med suspensjonsanmerknng Kvn Møre fylke. (Forts.) Hared Vartdal Volda Ørsta Hjørundfjord Sunnylven Norddal Stranda Stordal Sykkylven Ørskog Skodje.. Vatne Borgund Gske Vgra Haram Sylte Vestnes Voll Ed Grytten Hen Veøy Eresfjord og Vstdal... Nesset Bolsøy Frænen A.ukra Sandøy Hustad Bud I

39 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte n f AVU TVI f\ semmesedler.

40 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Møre fylke. (Forts.) Kvernes Grp.. Bremsnes Kornstad.. Ede Fre Gjemnes Øre Straumsnes Tngvoll Øksendal Ålvunded Sunndal.... Stangvk Åsskard Surnadal. Rndal Aure Stemshaug Valsøyfjord.... Halsa... Tustna Edøy Bratvær Hopen CO SørTrøndelag fylke. Osen.. Roan Stoksund,

41 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler.

42 Stortngsvalg Tabell (forts ). Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner SørTrøndelag fylke. (Forts.) Å Jøssund Nes Bjugn Stjerna.... Agdenes.... Ørland Ser Frøya..... NordFrøya Htra Kvenvær Fllan Sandstad... Hem Hemne Rssa Lensvk... Stadsbygd.... Orkanger Orkdal Orkland Meldal Rennebu.... Opdal Røros... Ålen.... Holtålen Sngsås Budal Støren. Soknedal..... Horg,

43 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godkjendte stemmesedler *

44 Stortngsvalg' Tabell (forts ) Stortngsvalg for de Y a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derev med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner SørTrøndelag fylke. (Forts.) Hølandet Flå Melhus B^rseskogn.... Børsa.. Getastrand Buvk... Byneset Lenstrand.... Strnda Malvk Klæbu... Tller Selbu A Tydal NordTrøndelag fylke. Meråker. Hegra Skatval Stjørdal L a n k e.... Leksvk Frosta Asen.... Skogn Frol Yerdal Ytterøy Mosvk _

45 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godkj endte stemmesedler

46 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner NordTrøndelag fylke. (Forts.) Verran Inderey Eøra Sandvollan Sparbu Ogndal Egge Bestad Malm Namdalsed Kvam Stod Nordl... Sørl.... Grong... Høylandet. Overhalla. Vemundvk. Klnga... Fosnes... Otterøy.. Flatanger Nærøy... Vkna... Leka... Gravvk.. Kolvered. Foldered.. Stenkj ær.. Namsos.. x ) ^ Se nnlednngen.

47 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godkj endte stemmesedler

48 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n aesor. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Folkemengde Menn Derav med suspensjonsanmerknng Kvnner Nordland fylke. Bndal Vk Brønnøy... Vesra Velfjord Vevelstad.... Tjøtta Vefsn Hatfjelldal Alstahaug Stamnes Lerfjord Herøy... Nordvk Dønnes Nesna Hemnes Korgen.... Mo Lurøy..... Træna.. Rødøy.. Meløy.... Gldeskål.. Bearn Bodn... Skjerstad... Fauske Saltdal... Sørfold Nordfold Kjerrngøy

49 Stortngsvalg enkelte valgsogn landdstrktene. Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler

50 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valgsogn Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Folkemengde Derav med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner Nordland fylke. (Forts.) Leranger Stegen Hamarøy Tysfjord Ankenes Evenes Lødngen Tjeldsund Vågan Gmsøy Borge Buksnes.. r Hol Moskenes Flakstad Værøy Hadsel Bø Øksnes Langenes Sortland Dverberg Mosjøen Svolvær Troms fylke. Kvæfjord Trondenes Bjarkøy Ibestad

51 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte f orf allsanm eldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Tl sammen Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler.

52 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Yalgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Troms fylke. (Forts.) Lavangen Salangen Dyrøy Sørresa Tranøy.... Berg Torsken Hllesøy Lenvk Målselv Bardu Malangen Balsfjord Tromsøysund Lyngen Sørfjord Karlsøy HeJgøy Skjervøy Nordresa Kvænangen Harstad Fnnmark fylke. Kautokeno Alta TaVk Loppa Hasvk Sørøysund. Kvalsund ;

53 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avg v ne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler f>

54 Stortngsvalg Tabell (forts ). Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn I Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Fnnmark fylke. (Forts.) Måsøy Kjelvk Kstrand Karasjok Lebesby Tana Gamvk Berlevåg ; Nesseby Polmak NordVaranger SørVaranger Vardø herred Tabell. Stortngsvalg for de Val g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner Akershus og Østfold fylker. Drøbak... Fredrkshald. Fredrkstad Moss.... Sarpsborg.. Krstana

55 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte sedler Ô enkelte valgsogn byene. Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt god " kjendte stemmesedler

56 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valgsogn Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Folkemengde r n e V» * clesor. Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Hedmark og Opland fylker. Grjøvk.. Hamar. Kongsvnger Lllehammer l ) _ Buskerud fylke. Drammen Hønefoss. Kongsberg Vestfold fylke. Holmestrand. Horten Larvk.... Sandefjord Tønsberg! _ Telemark og AustAgder fylker. Arendal Brevk.. Grmstad Kragerø Notodden Porsgrund..... Rsør Sken ^ Se nnlednngen,

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Antall ansatte bosatt i kommunen. Andel pendlere. Alle Alle % 0101 Halden % 0104 Moss % 0105 Sarpsborg 4.

Antall ansatte bosatt i kommunen. Andel pendlere. Alle Alle % 0101 Halden % 0104 Moss % 0105 Sarpsborg 4. nr. Alle Alle 415.217 20% 0101 Halden 2.531 16% 0104 Moss 2.321 37% 0105 Sarpsborg 4.375 21% 0106 Fredrkstad 6.296 19% 0111 Hvaler 437 37% 0118 Aremark 163 36% 0119 Marker 373 29% 0121 Rømskog 100 28%

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012 0101 Halden 6 681 000 3 340 500 3 447 396 3 561 160 1 543 0104 Moss 6 753 000 3 376 500 3 484 548 3 599 538 1 560 0105 Sarpsborg 11 672 000 5 836 000 6 022 752 6 221 503 2 696 0106 Fredrikstad 16 583 000

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /-

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /- 0101 HALDEN 3 5 8 0104 MOSS 1 4 5 0105 SARPSBORG 8 6 14 0106 FREDRIKSTAD 7 7 14 0111 HVALER 0 0 0 0118 AREMARK 0 0 0 0119 MARKER 0 0 0 0121 RØMSKOG 0 0 0 0122 TRØGSTAD 0 1 1 0123 SPYDEBERG 2 0 2 0124 ASKIM

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Midler til fordeling trinn

Midler til fordeling trinn Fordeling av midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn Midler til fordeling 1.-4. trinn 1 193 500 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn: 0101 Halden 6 746 817 0104 Moss 6 969 674 0105 Sarpsborg 12 480 539

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Spm: av økte frie kommunene. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 0104 Moss 21 045 0105 Sarpsborg 38 052 0106 Fredrikstad 52 832 0111 Hvaler 3 037 0118 Aremark 1 304 0119 Marker 2 769

Detaljer

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter avsetninger 101 HALDEN 0,4 72,6-13,2 104 MOSS 3,0 76,0 6,4 105 SARPSBORG -1,2 80,6 5,4 106 FREDRIKSTAD 2,7 81,7 6,0 111 HVALER 0,8 79,5 7,4 118 AREMARK 0,5 13,9 0,9 119 MARKER -2,1 51,4-2,1 121 RØMSKOG

Detaljer

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter innbyggertall 0101 Halden 18 920 5 785 24 705 6 086 0104 Moss 19 720 5 587 25 307 5 878 0105 Sarpsborg 34 456 10 332 44 788 10 870 0106 Fredrikstad 48 540 14 542 63 082 15 299 0111 Hvaler 2 679 866 3 546

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr , per aldersgruppe. (Prosent) 20 50-0101 HALDEN 75,0 43,3 38,7 65,3 78,9 79,7 78,6 76,5 0104 MOSS 79,0 56,9 56,9 71,9 78,5 81,7 82,0 78,8 0105 SARPSBORG 76,8 31,2 44,9 71,1 78,3 82,5 81,1 75,9 0106 FREDRIKSTAD

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer

Sametingsvalget Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på valgdagen og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Sametingsvalget 2013 Oversikt over hvilke kommuner som tar i mot stemmer på og hvilke kommuner som kun tar i mot forhåndsstemmer Kommuner som er markert med fet skrift har 30 eller flere stemmeberettigede

Detaljer

Kommunale kinoer - organisasjonsform

Kommunale kinoer - organisasjonsform Kommunale knoer - organsasjonsform Kunde Kategor Orgform Oslo Kno Kommunalt aksjeselsk Bergen kno Kommunalt aksjeselsk Trondhem kno AS Aksjeselskap Krstansand kno Kommunalt aksjeselsk Fredrkstad kno Haugesund:

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Første kolonne i denne tabellen tar utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960-tallet.

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Fordeling av spillemidler 2012 kommuneoversikt

Fordeling av spillemidler 2012 kommuneoversikt Fordeling av spillemidler 2012 kommuneoversikt Geografi Tildelt 2012 Norge 696 066 396 Akershus 62 370 000 ASKER 7 016 000 AURSKOG HØLAND 1 923 000 BÆRUM 16 552 000 EIDSVOLL 4 132 000 ENEBAKK 1 511 000

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571 St.prp. nr. 1 (2007-2008), kap 571 0101 Halden 236 172 0 0 3 200 16 425 255 797 0104 Moss 209 850 0 0 3 300 24 106 237 256 0105 Sarpsborg 384 324 0 0 5 500 32 505 422 329 0106 Fredrikstad 556 883 0 0 7

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Fylke Fylkesnavn Kommune Kommunenavn Antall fastsatte krav. Beløp

Fylke Fylkesnavn Kommune Kommunenavn Antall fastsatte krav. Beløp 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 786 52 554 405,00 0104 MOSS 19 594 49 294 430,00 0105 SARPSBORG 38 287 95 265 925,00 0106 FREDRIKSTAD 50 424 127 012 865,00 0111 HVALER 3 462 8 276 205,00 0118 AREMARK 1 440 3

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 - satser i øre pr. liter innveid melk Kommune Satser 101 Halden 19 104 Moss 15 105 Sarpsborg 15 106 Fredrikstad 19 111 Hvaler 34 118 Aremark 33 119 Marker

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Forslag til nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt Frie inntekter korrigert for variasjonar i utgiftsbehov for kommunane. Tabellen viser inntekt per innbyggjar i landsgjennomsnittet. Tal frå 2006 Kommune prosent 0101 Halden 92 93 0104 Moss 93 100 0105

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17)

Vedlegg 4: Andel undervisningspersonell med godkjent utdanning, andel uten godkjent utdannelse og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) Vedlegg 4:, andel uten godkjent og andel assistentårsverk (skoleåret 2016/17) med godkjent Andel assistentårsverk Østfold 88,6 4,9 6,5 0101 Halden 91,3 5,1 3,6 0104 Moss 87,3 3,1 9,6 0105 Sarpsborg 89,2

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner

Styrking kommuneøkonomien RNB Kommuner Styrking - Kommuner Tabellforklaring: Kol. 1: Kol. 2: Kol. 3: Styrking av. Fordelt etter skatteandel 2014, framskrevet med bef.tall. per 1.1.15, inkl. skatteutjevning (1000 kr) Kompensasjon for endringer

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene

Vedlegg 1 Rammetilskudd 2017, kommunene Vedlegg 1, kommunene Tabellforklaring: Kol. 1: Prop. 1 S (2016-), (1 000 kr). Kol. 2: innbyggertilskudd pga. øremerking av midler til tidlig (1 000 kr). Kol. 3: innbyggertilskudd redusert spørsel pga.

Detaljer

Intervall for endringer Rapporten er kjørt

Intervall for endringer Rapporten er kjørt Intervall for endringer 01.10.2015-30.09.2016 Rapporten er kjørt 21.10.2016 Til bruk Kommunenr. Kommunenavn FDV 2017 101 HALDEN 389 104 MOSS 55 105 SARPSBORG 612 106 FREDRIKSTAD 663 111 HVALER 156 118

Detaljer

Bygg og byggningsendringer

Bygg og byggningsendringer Intervall for endringer 01.10.2014-30.09.2015 Rapporten er kjørt 16.10.2015 Bygg og byggningsendringer for FDVavtaler 2016 Kommunenr. Kommunenavn FDV 2016 101 HALDEN 263 104 MOSS 70 105 SARPSBORG 547 106

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer