NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII 66. STORTINGSVALGET (Élections en 1921 pour le «Storting».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII 66. STORTINGSVALGET 1921. (Élections en 1921 pour le «Storting».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING."

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. STORTINGSVALGET. (Électons en pour le «Stortng».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO..

2 KRISTIANIA O. FREDR. ARNESENS BOK OG AKCIDENSTRYKKERI

3 Forord. Nærværende statstkk for det. efter forholdstallssystemet avholdte valg faller lkesom de tdlgere utgtte en statstsk og en poltsk del. Første del, nneholdende de almndelge statstske oplysnnger (tab., s. ), er lkesom utarbedet av fullmektg Stortnget WesselBerg, vesentlg efter samme system som før, på grunnlag av de fra valgstyrenes formenn nnsendte skjematske opgaver. Dsse har som før stor utstreknng måttet sammenholdes med og suppleres ved hjelp av de tl Stortngets kontor nnsendte valgdokumenter. Denne del av statstkken var ferdg og blev omdelt Stortnget jun. Med hensyn tl annen del (s. ), som nneholder den poltske fordelng av stemmene, har man år måttet gå frem på en helt annen måte enn før. Det var på forhånd kke mulg å vte, hvordan det hele vlde arte sg, og det har også vst sg, at der hos valgstyrene har hersket adskllg uskkerhet angående fremgangsmåten ved valgopgjørene, hvorfor det nnsendte materale er meget uensartet. For å kunne fordele de avgtte stemmer har man regelen bare hatt de for partene opgtte lstestemmetal å holde sg tl, og dette har foranledget et særdeles stort utregnngsarbede under det neeste sammenhold med de øvrge dokumenter. Denne utregnng er foretatt av sekretær ved Stortngsts kontor K. B j ø r n s t a d, mens den poltske del forøvrg lkesom før er utgtt av arkvar Stortnget Y. H a f f n e r. Når den poltske del denne gang forelgger så sent, skyldes det vesentlg, at de dokumenter, som skulde benyttes, ustanselg har været bruk, først ved den forberedende behandlng av fullmaktene Stortngets kontor og senere av fullmaktskomteene, lke tl februar. Den nevnte utregnng måtte derfor utsettes, tl Stortnget gjen august hadde avsluttet sne forhandlnger. Ved et senere valg vl man, efter de erfarnger, som nu haves, søke dette rettet ved å nnhente særsklte opgaver. Krstana november. Vlhelm Haffner. P. A. WesselBerg.

4 Valgdstrkter, valgsogn m. v. Ved grunnlovsbestemmelse av de november forbndelse med lov om stortngsvalg av de desember og lov om nomnasjon av s. d. avløste den nye valgordnng med forholdstalsvalg flermannskredser den tdlgere gjeldende valgordnng med énmannskredser og derav følgende «omvalg». Den nye valgordnng blev første gang anvendt ved valget. Samtdg er stortngsrepresentantenes antall fastsatt tl, hvorav velges fra landdstrktene og fra kjøpstædene. Fordelngen stller sg således for landdstrktene: Østfold repr., Akershus, Hedmark, Opland, Buskerud, Vestfold, Telemark, AustAgder, Vest Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre, SørTrøndelag, NordTrøndelag, Nordland, Troms, Fnnmarksrepresentanter. Kjøpstædenes fordelng er bestemt således: Fra Krstana, kjøpstædene Akershus og Østfold fylker, kjpst. Hedmark og Opland, kjpst. Buskerud, kjpst. Vestfold, kjpst. Telemark og AustAgder, kjpst. VestAgder og Rogaland, Bergen, kjpst. Møre, kjpst. Sør og NordTrøndalag, kjpst. Nordland, Troms og Fnnmark fylker representanter. Sden er nye valgsogn kommet tl landdstrktene, det følgende herredsdelnger har funnet sted: I Østfold fylke er Mysen (pr. x fr ) utsklt fra Edsberg. I AustAgder er Stokken (pr. h ) utsklt fra Østre Moland. I SørTrøndelag er (pr. h ) Orkedal opdelt Orkanger, Orkdal og Orkland. I Nordland er (pr. j ) H o utsklt fra Buksnes og Langenes fra Øksnes. I Rogaland er Kopervk herred (pr. /n ) forandret tl S tan gal and. I Østfold Moss landssogn (pr. /e ) tl Jeløy. Hammerfest herred (pr. / ) tl Sørøysund. Ved lov av dje desember er ladestedet Mandal fra Iste jul overgått tl kjøpstad. Ved lov av de jun er (pr. V? ) dele av Gjerpen, Edanger og Solum nnlemmet kjøpstaden Porsgrund. Ved lov av de ma er fra j s. å. dele av Laksevåg med en folkemengde av nnlemmet Bergen. Ved lov av de jul er fra x j dele av Vardal med en folkemengde av nnlemmet Gjøvk. Ved lov av de jul er fra /s s. å. dele av Borre med en folkemengde av tllagt Horten. Ved lov av de mars er fra j s. å. dele av Vemundvk med en folkemengde av tllagt Namsos ladested. Ved lov av de jun om utvdelse av Krstansands grenser er fra / s. å. dele av Oddernes herred med en folkemengde av henlagt tl Krstansand. Valgtngene. Valget var henlagt tl de oktober, da der overenstemmende med valglovens bestemmelse holdtes valg på samme dag a e valgdstrkter. Ved Stortngets beslutnng av de januar blev påbudt avholdt nyt valgtng Vestfold fylke for valgsognene Skoger, Sande, Vaale, Svelvk, Borre, Sem, Nøtterøy,

5 Tjøme, Stokke, Sandeherad, Tjøllng, Fredrksvern, Brunlanes, Hedrum og Lardal (overensstemmende med den nye valglovs ). Valget avholdtes den de mars. Valgresultatet for dsse valgsogn vl fnnes en særsklt tabell. Antallet av stemmeberettgede hele rket utgjorde, mens antallet var. Tlveksten treåret utgjorde således. Av de stemmeberettgede var eller, pct. kvnner mot eller, pct., altså en øknng fra av eller, pct., mens antallet av stemmeberettgede menn er øket med (fra tl ) eller, pct. Denne sterke øknng skyldes vesentlg, at stemmeretsalderen ved grunnlovsbestemmelse av de oktober blev sænket fra år tl år. Av de stemmeberettgede var menn og kvnner eller tlsammen hjemmehørende landdstrktene og menn og kvnner, tlsammen kjøpstædene. I var antallet av stemmeberettgede menn og kvnner på landet henholdsvs og og kjøpstædene henholdsvs og. Antallet av stemmeberettgede menn er således øket på landet med og byene med, antallet av kvnner med og, henholdsvs for land og by., pct. av velgerbefolknngen på landet og, pct. byene var kvnner mot ved forrge stortngsvalg henholdsvs, pct. og,o pct. Blandt byene opvser Krstana procentvs det største antall kvnnelge stemmeberettgede med, pct. Dernest kommer Bergen med, pct., kjøpstæder Vest Agder og Rogaland med, pct., kjøpstæder Sør og NordTrøndelag fylker med, pct., kjøpstæder Hedmark og Opland fylker med, pct., kjøpstæder Vestfold med, pct., kjøpstæder Telemark og AustAgder med, pct., kjøpstæder Akershus og Østfold med, pct., kjøpstæder Møre med, pct., kjøpstæder Buskerud med, pct. Det laveste procenttal utvser kjøpstædene Nordland, Troms og Fnnmark fylker med, pct. I landdstrktene fnnes de fleste stemmeberettgede kvnner Sogn og Fjordane fylke med, pct. Den vdere rekkefølge er Hordaland med, pct., VestAgder med, pct., Møre med, pct., NordTrøndelag med, pct., Rogaland med, pct., Akershus med, pct., AustAgder med, pct, Vestfold med, pct., Sør Trøndelag med, pct., Nordland med, pct., Hedmark med, pct., Østfold med, pct., Opland med, pct, Buskerud med, pct., Troms med, pct., Telemark med, pct. Det mnste antall har Fnnmark med, pct. Suspensjon av stemmeret. Antallet av stemmeberettgede, som henhold tl grunnlovens var hndret fra å utøve sn stemmeret på grunn av dens suspensjon, utgjorde på landet, hvorav kvnner, og byene, hvorav kvnner, tlsammen mot, Denne sterke formnskelse antallet suspenderte har sn grunn ophevelsen av grunnlovens d (grunnlovsbestemmelse av de jul ), hvorefter fattgunderstøttelse medførte stemmerettens suspensjon. Efter den gjeldende grunnlov suspenderes nu stemmeretten alene ved «offentlge tltale for strafbare handlnger, overeastemmende med hvad derom lov bestemmes» og «ved umyndggjørelse».

6 V Deltagelse valget. Av de stemmeberettgede deltok valget, det vl s, pct. Tar man kke de suspenderte med betraktnng, blr procenttallet, (av de effektve stemmeberettgede). Av dsse var eller, pct. menn og eller, pct. kvnner. I var de tlsvarende tall (,) og (, pct.). På landet avgav eller, pct. av de effektve stemmeberettgede stemme. Av effektve kvnnelge stemmeberettgede avgav stemme, det vl s,o pct. I kjøpstædene deltok eller, pct. av de effektve stemmeberettgede valget. For kvnnernes vedkommende deltok valget, det vl s, pct. av de kvnnelge effektve stemmeberettgede. Av de stemmeberettgede menn landdstrktene stemte (, pct.) og av de stemmeberettgede kvnner landdstrktene stemte (, pct,). I kjøpstædene, hvor der var mannlge stemmeberettgede, stemte (, pct.) og av stemmeberettgede kvnner stemte (, pct.). Valgdeltagelsen landdstrktene har været størst Buskerud med, pct., Opland med, pct., Hedmark med, pct., Akershus med, pct,, Møre med, pct. av de effektve stemmeberettgede. Deltagelsen var mnst VestAgder med, pct., Troms (, pct.), Aust Agder (,oo pct.), Nordland (, pct,), Hordaland (, pct.) og Vestfold (, pct.l Av kj ø pst adsvalgd str k.tene var valgdeltagelsen størst kjøpstædene Akershus og Østfold med, pct,, dernæst Hedmark og Opland med, pct,, Møre med, pct,, Buskerud med, pct,, Krstana med, pct,, Bergen med, pct,, Sør og NordTrøndelag med, pct,, VestAgder og Rogaland med, pct, Nordland, Troms og Fnnmark med, pct,, Vestfold med, pct, Mnst er valgdeltagelsen kjøpstædene Telemark og AustAgder med, pct, av de effektve stemmeberettgede. Ved stortngsvalget faldt det forholdsvs største antall avgvne stemmer landdstrktene på Opland, Hedmark, Akershus, Buskerud, SørTrøndelag og Østfold med henholdsvs,,,,,,,,, og, pct, av de effektve stemmeberettgede, mens Sogn og Fjordane og Rogaland hadde det mnste antall (henholdsvs, og, pct.). En sammenlgnng med valgdeltagelsen fra de enkelte kjøpstæder og vl kke være av noen reel verd, da de Heste kjøpstæder efter den nye valgordnng er slått sammen tl ett kjøpstadsvalgd strkt, mens de tdlgere som regel utgjorde en egen valgkreds. Skrftlg stemmegvnng (forfallsanmeldelser). Der blev hele rket nnsendt forfallsanmeldelser eller, pct. av de effektve stemmeberettgede mot og året. Den sterke stgnng fra valget tl av forfallsanmeldelser skyldtes vesentlg spanskesyken, som var særlg voldsom høstmånedene. Av det samlede antall forfall faller på landdstrktene og på kjøpstædene. I forhold tl velgerbefolknngen utgjør dette henholdsvs, og, pct, Imdlertd må bemerkes, at samme velger ofte nnsender flere forfallsanmeldelser, eller at sådanne nnsendes av personer, so tn kke står manntallet eller er opført med suspensjonsanmerknng. Dessuten avgs ote forfallsanmeldelser av velgere, som også stemmer

7 personlg. Antallet av nnsendte forfallsanmeldelser vser altså kke nøaktg, hvor mange vrkelg stemmeberettgede har stemt skrftlg. Beregnet procentvs forhold tl antallet av effektve stemmeberettgede kan Fnnmark fylke opvse det største antall forfallsanmeldelser (, pct.). Derefter kommer Troms med, pct.,'nordland med,o pct., Buskerud med, pct., Vestfold med, pct., Opland med, pct., Hordalandmed, pct., Møre med, pct., NordTrøndelag med, pct., AustAgder med, pct., Østfold med, pct., Akershus med, pct., SørTrøndelag med, pct., Hedmark med, pct., Sogn og Fjordane med, pct. Det mnste antall har Telemark, Rogaland og VestAgder med henholdsvs,,, og, pct. Blandt kjøpstædene faller det forholdsvs største antall på kjøpstædene Møre fylke med, pct., Nordland, Troms og Fnnmark med, pct., Telemark og Aust Agder med, pct., Vestfold med, pct., Hedmark og Opland med, pct., Bergen med, pct., VestAgder og Rogaland med, pct., Sør og NordTrøndelag med, pct., Akershus og Østfold med, pct., Buskerud med, pct. Lavest står Krstana med, pct. Av de nnsendte forfallsanmeldelser blev alt godkjendt og forkastet. I var de tlsvarende tall henholdsvs og. Antallet av nnsendte forfall fra kvnner var. Utenrksværendes stemmegvnng. Den adgang, som ved grunnlovens net led er åpnet de stemmeberettgede som er utenfor rkets grenser, uår valgtnget holdes, har været adskllg nere benyttet forhold tl tdlgere år, det der fra sådanne velgere er nnsendt forfallsanmeldelser. Herav var fra velgere hjemmehørende kjøpstædene, hvorav forkastedes, og fra velgere hjemmehørende landdstrktene, hvorav forkastedes. Av de nnsendte forfall faller flest på Krstana med, Bergen med, Sandefjord med, Stavanger med, Fredrkstad med, Drammen med og Krstansund med. Av landdstrktene faller de fleste på Akershus fylke med, Østfold med, Yestfold med og AustAgder med. Godkjente og forkastede stemmer. Av de hele rket avgtte stemmer blev godkjent og (, pct.) forkastet. I forkastedes (, pct.). Av de forkastede stemmer falder på landdstrktene og på kjøpstadsvalgdstrktene eller henholdsvs, og, pct.

8

9 I. Tabeller.

10 Stortngsvalg Tabell. Stortngsvalg for de Y a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Østfold fylke. Trøgstad Askm Spydeberg Skptvet Rakkestad Degernes Edsberg Mysen Rødenes Rømskog Aremark Øymark Idd Berg Skjeberg Hvaler... Borge Torsnes Varteg Tune Rolvsøy Grlemmen Kråkerøy Onsøy Råde Rygge Jeløy Våler Hobøl. ô j

11 Stortngsvalg enkelte valgsogn landdstrktene. Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Tl sammen Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lalt godkj endte stemmesedler ~

12 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valgsogn Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Folkemengde Derav med suspens jonsanmerknng Kvnner Menn Akershus fylke. Vestby ) Kråkstad Å Nesodden Oppegård Aker Bærum Asker Aurskog Blaker Høland,. Setskog Enebakk Fet Sørum Skedsmo Lllestrøm Lørenskog Nttedal Gjerdrum.. Ullensaker Nes Edsvoll Nannestad Hurdal Ferng Son Hølen *) Herunder Hvtsten.! j '

13 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte stemmesedler

14 Stortngsvalg Tabell (forts.) Stortngsvalg for de V a g s o g H Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknne: Kvnner Menn Hedmark fylke. Rngsaker Nes Vang Furnes.. Løten..... Romedal Stange SørOdal Nord Odal. Vnger Edskog Brandval. Grue Hof Åsnes Våler Elverum Trysl Åmot StorElvedal Soll... Ytre Rendal Øvre Rendal Alvdal Foldal Tynset. To sa Engerdal Kvkne ] ^n,y!!

15 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg' Samlet antall nnsendte f orf allsanm eldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Talt godkjendte stemmesedler _

16 Stortngsvalg Tabell (forts.) Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner Opland fylke. Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Hedal Sel Nordre Fron Søndre Fron Rngebu Øyer Østre Gausdal Vestre Gausdal Fåberg Br Snertngdal Vardal Østre Toten Vestre Toten Ena Kolbu Lunner Jevnaker.. Brandbu Gran Fluberg Søndre Land Nordre Land Torpa SørAurdal Etnedal NordAurdal ] ) x ) Se nnlednngen,

17 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lalt godkjendt e stemmesedler

18 Stortngsvalg Tabell (torts ) Stortngsvalg for de V a g s offl Folke Antall stemmeberettgede mengde! følge manntallet desbr. Menn Kvnner Derav med suspensjons. anmerknng Menn Kvnner Opland fylke. (Forts.) Vestre Sldre Østre Sldre Vang S I j Buskerud fylke. j Hoe Tyrstrand Norderhov Ådal Flå Nes (lo Hemsedal Ål Hol Sgdal Krødsherad Modum Øvre Eker Nedre Eker Ler Røyken Hurum x ) Ytre Sands vær Øvre Sandsvær Flesberg Rollag Opdal Nore ) Herunder Holmsbu.

19 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsval Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godkj endte stemmesedler b

20 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valg sogn Folke I Antall stemmeberettgede mengde følge manntallet desbr. Tl Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Vestfold fylke. Strømm Skoger Sande Hof Botne Våle Borre Ramnes Andebu Stokke Sem Nøtterøy Tjøme. Sandeherad Tjøllng. Fredrksvern Brunlanes Hedrum Lardal. Svelvk Åsgårdstrand *)! Telemark fylke. Drangedal Sanndal Skåtøy Bamble Edanger Sljan Gjerpen ;I ) Se nnlednngen.

21 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte f orf allsanm eldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Tl sammen Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte stemmesedler

22 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Telemark fylke. (Forts.) Solum Holla Lunde Bø Sauherad Heddal Tnn Hovn Gransherad Hjartdal Seljord Kvtesed Nssedal Fyresdal Mo Lårdal Vnje Rauland Langesund Stathelle AustAgder fylke. Vegårshe Grjerstad Søndeled Flosta Dyvåg Holt Tovdal (xjøvdal

23 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge +alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler

24 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner AustAgder fylke. (Forts.) Åml Mykland Herefoss.... Froland Østre Moland Stokken Tromøy Hs Øyestad Fjære Landvk Ede Vestre Moland Høvåg Brkenes Vegusdal Iveland Hornnes Evje Bygland Bykle Valle Hylestad Tvedestrand Lllesand VestAgder fylke. Tvet Oddernes Randesund ^ x ) Se nnlednngen.

25 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberett gede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendt e stemmesedler * o

26 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o Folke Antall stemmeberettgede mengde følge manntallet desbr. Menn Kvnner Menn Derav med suspens jonsanmerknng Kvnner VestAgder fylke. (Forts) Vennesla Øvrebø Hægeland Søgne Grepstad Halse og Hark mark Holum Lamlal Øyslebø Fnsland Grndhem Bjelland Åseral Konsmo Vgmostad SørAudnedal Spangered Lsta Herad Spnd Austad Lyngdal Kvâs Hægebostad Eken Fjotland Feda Kvnesdal Hdra Nes. Bakke Gyland I J

27 Stortngsvalg enkelte valgsogn landdstrktene. Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge alle forfall) fc Av forfall blev forkastet _ Ialt godkj endte stemmesedler

28 Stortngsvalg Tabell I (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Tl Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner VestAgder fylke. (Forts.) Øvre Srdal Tonstad Farsund I Rogaland fylke. Sokndal Lund Heskestad Bjerkrem Helleland Egersund Ogna Nærbø Varhaug Klepp Tme Grjestal Høyland Håland Hetland Høle Forsand Strand Fnnøy Rennesøy Mosterøy Vkedal Nedstrand Sjernarøy t Fster Årdal Ul! n

29 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Me un Kvnner. Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte stemmesedler '

30 Stortngsvalg Tabell (forts.). Stortngsvalg for de Y a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derev med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Rogaland fylke. (Forts.) Hjelmeland Jelsa Erfjord Sant Sauc a Suldl Åkm Skudenes Stangaland... Avaîdsnes Tonastad Skåe Tysvær Bokn Skjold Vats Sogndal ladested..... Egersund ladested.. Sandnes.. Skudesneshavn Kopervk _ Hordaland fylke. Varaldsøy Strandebarm Kvnnherad Skånevk... Etne Fjelberg Ølen

31 Stortngsvalg enkelte valgsogn landdstrktene. Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lalt godkj endte stemmesedler

32 Stortngsvalg Tabell (forts ). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folke Antall stemmeberettgede mengde I følge manntallet desbr. Menn Kvnner I Tl Derav med suspensjonsanmerknnff Menn Kvnner Hordaland fylke. (Forts.) Vkebygd Sveo Valestrand Moster Bømlo Bremnes,.. Stord Ftjar. Tysnes Fusa Hålandsdal Strandvk Os..... Samnanger Fana Austevoll Sund... Fjell Askøy Laksevåg Haus Bruvk Hosanger Modalen Hamre Åsane Alversund Herdla Hjelme Manger Lndås Austrhem x ) Se nnlednngen. )

33 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nn sendte I Samlet forfallsanmeldelser Menn Kvnner anta javgvne stem Imer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte stemmesedler

34 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Y a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Kvnner Menn Hordaland fylke. (Forts.) Masfjorden Røldal Odda. Ullensvang Knsarvk... Edfjord Ulvk Granvn Kvam Jondal... Evanger Voss Vossestrand Sogn og Fjordane fylke. Jostedal Luster Hafslo Årdal Lærdal Borgund Sogndal Aurland Lekanger Balestrand Vk Kyrkjebø Lavk Brekke Gulen

35 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte f orf allsanm eldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Tl sammen Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler

36 Stortngsvalg Tabell (torts). Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner Sogn og Fjordane fylke. (Forts.) Sulen Hyllestad Askvoll.., Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Vevrng Knn... Bremanger Selje SørVågsøy NordVågsøy Davk Ed Hornndal Gloppen... Brem Innvk Stryn Florø Møre fylke. Vannylven Søvde Sande Eovde Herøy Ulsten

37 enkelte valgsogn landdstrktene, Stortngsvalg Samlet antall nftsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stem mer (alle personlge alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godls j endte stemmesedler f,

38 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Val g s o gn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Tl Menn Derav med suspensjonsanmerknng Kvn Møre fylke. (Forts.) Hared Vartdal Volda Ørsta Hjørundfjord Sunnylven Norddal Stranda Stordal Sykkylven Ørskog Skodje.. Vatne Borgund Gske Vgra Haram Sylte Vestnes Voll Ed Grytten Hen Veøy Eresfjord og Vstdal... Nesset Bolsøy Frænen A.ukra Sandøy Hustad Bud I

39 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte n f AVU TVI f\ semmesedler.

40 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Møre fylke. (Forts.) Kvernes Grp.. Bremsnes Kornstad.. Ede Fre Gjemnes Øre Straumsnes Tngvoll Øksendal Ålvunded Sunndal.... Stangvk Åsskard Surnadal. Rndal Aure Stemshaug Valsøyfjord.... Halsa... Tustna Edøy Bratvær Hopen CO SørTrøndelag fylke. Osen.. Roan Stoksund,

41 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler.

42 Stortngsvalg Tabell (forts ). Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner SørTrøndelag fylke. (Forts.) Å Jøssund Nes Bjugn Stjerna.... Agdenes.... Ørland Ser Frøya..... NordFrøya Htra Kvenvær Fllan Sandstad... Hem Hemne Rssa Lensvk... Stadsbygd.... Orkanger Orkdal Orkland Meldal Rennebu.... Opdal Røros... Ålen.... Holtålen Sngsås Budal Støren. Soknedal..... Horg,

43 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godkjendte stemmesedler *

44 Stortngsvalg' Tabell (forts ) Stortngsvalg for de Y a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derev med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner SørTrøndelag fylke. (Forts.) Hølandet Flå Melhus B^rseskogn.... Børsa.. Getastrand Buvk... Byneset Lenstrand.... Strnda Malvk Klæbu... Tller Selbu A Tydal NordTrøndelag fylke. Meråker. Hegra Skatval Stjørdal L a n k e.... Leksvk Frosta Asen.... Skogn Frol Yerdal Ytterøy Mosvk _

45 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godkj endte stemmesedler

46 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner NordTrøndelag fylke. (Forts.) Verran Inderey Eøra Sandvollan Sparbu Ogndal Egge Bestad Malm Namdalsed Kvam Stod Nordl... Sørl.... Grong... Høylandet. Overhalla. Vemundvk. Klnga... Fosnes... Otterøy.. Flatanger Nærøy... Vkna... Leka... Gravvk.. Kolvered. Foldered.. Stenkj ær.. Namsos.. x ) ^ Se nnlednngen.

47 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godkj endte stemmesedler

48 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n aesor. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Folkemengde Menn Derav med suspensjonsanmerknng Kvnner Nordland fylke. Bndal Vk Brønnøy... Vesra Velfjord Vevelstad.... Tjøtta Vefsn Hatfjelldal Alstahaug Stamnes Lerfjord Herøy... Nordvk Dønnes Nesna Hemnes Korgen.... Mo Lurøy..... Træna.. Rødøy.. Meløy.... Gldeskål.. Bearn Bodn... Skjerstad... Fauske Saltdal... Sørfold Nordfold Kjerrngøy

49 Stortngsvalg enkelte valgsogn landdstrktene. Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler

50 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valgsogn Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Folkemengde Derav med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner Nordland fylke. (Forts.) Leranger Stegen Hamarøy Tysfjord Ankenes Evenes Lødngen Tjeldsund Vågan Gmsøy Borge Buksnes.. r Hol Moskenes Flakstad Værøy Hadsel Bø Øksnes Langenes Sortland Dverberg Mosjøen Svolvær Troms fylke. Kvæfjord Trondenes Bjarkøy Ibestad

51 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte f orf allsanm eldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Tl sammen Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler.

52 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Yalgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Troms fylke. (Forts.) Lavangen Salangen Dyrøy Sørresa Tranøy.... Berg Torsken Hllesøy Lenvk Målselv Bardu Malangen Balsfjord Tromsøysund Lyngen Sørfjord Karlsøy HeJgøy Skjervøy Nordresa Kvænangen Harstad Fnnmark fylke. Kautokeno Alta TaVk Loppa Hasvk Sørøysund. Kvalsund ;

53 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avg v ne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler f>

54 Stortngsvalg Tabell (forts ). Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn I Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Fnnmark fylke. (Forts.) Måsøy Kjelvk Kstrand Karasjok Lebesby Tana Gamvk Berlevåg ; Nesseby Polmak NordVaranger SørVaranger Vardø herred Tabell. Stortngsvalg for de Val g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner Akershus og Østfold fylker. Drøbak... Fredrkshald. Fredrkstad Moss.... Sarpsborg.. Krstana

55 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte sedler Ô enkelte valgsogn byene. Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt god " kjendte stemmesedler

56 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valgsogn Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Folkemengde r n e V» * clesor. Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Hedmark og Opland fylker. Grjøvk.. Hamar. Kongsvnger Lllehammer l ) _ Buskerud fylke. Drammen Hønefoss. Kongsberg Vestfold fylke. Holmestrand. Horten Larvk.... Sandefjord Tønsberg! _ Telemark og AustAgder fylker. Arendal Brevk.. Grmstad Kragerø Notodden Porsgrund..... Rsør Sken ^ Se nnlednngen,

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Kommunale kinoer - organisasjonsform

Kommunale kinoer - organisasjonsform Kommunale knoer - organsasjonsform Kunde Kategor Orgform Oslo Kno Kommunalt aksjeselsk Bergen kno Kommunalt aksjeselsk Trondhem kno AS Aksjeselskap Krstansand kno Kommunalt aksjeselsk Fredrkstad kno Haugesund:

Detaljer

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Første kolonne i denne tabellen tar utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960-tallet.

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 26. STORTINGSVALGET. (Élections en 1933 pour le «Storting».) UTGITT AV STORTINGETS KONTOR.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 26. STORTINGSVALGET. (Élections en 1933 pour le «Storting».) UTGITT AV STORTINGETS KONTOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX.. STORTINGSVALGET (Électons en pour le «Stortng».) UTGITT AV STORTINGETS KONTOR. OSLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. OSLO O. FREDR. ARNESENS BOK OG AKSIDENSTRYKKERI,

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Østfold Henemark Aremark 3,0 - Alvdal Askim 3,0 - Eidskog 3,5 6,5 Eidsberg 3,0 - Elverum Fredrikstad 2,5 - Engerdal Halden 3,0 - - nær Trøndelag

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Innflyttingar Utflyttingar Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot I alt Av dette fra utlandet I alt

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for

Vedlegg 1. % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel av de som har vært plassert i fosterhjem i mer enn ett år Fylke Kommune Antall fosterbarn som kommunen har tilsynsansvar for % andel som har tilsynsfører Antall plassert i fosterhjem i mer enn

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Informasjon Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger 20-66 år. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (242 Råd,

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009

NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009 NAV fylke og NAV lokal Dato: 19.6.2009 NAV Østfold Bokmål (Rømskog til Oslo og Akershus) 15 2 Aetat Moss Bokmål Moss, Rygge, Råde og Våler 3 1 Aetat Fredrikstad Bokmål Fredrikstad og Hvaler 2 Aetat Sarpsborg

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 20.juni 2012 Antall jenter født 1997 Andel vaksinerte % (1 dose) Andel vaksinerte % (2 dose) Andel vaksinerte % (3 dose) Fylker Østfold 1832 68 % 67 % 65 % Akershus 3727 70 % 68 % 64 % Oslo 2684 68 % 67 % 64 % Hedmark

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03

Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03 Journalført 19.10.10 Saksnr. 201000368-36 SARK-03 Fra: Informasjonsavdelingen Til: Postmottak byr. helse og omsorg Emne: VS: Invitasjon til nettbasert høring om innspill på utvalgte temaer til Nasjonal

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk

Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014. Endring årsverk Kommune Innbyggere 0-19 år Tildeling, kroner Antall budsjetterte helsesøsterår sverk 2013 Antall budsjetterte helseøster årsverk 2014 Endring årsverk Kommentar Oslo kommune 135991 18778002 236,95 259,45

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi

http://www.edd.uio.no/perl/ikos/boksok.cgi Side 1 av 5 Om svartebøkene Tilbakemelding Forsiden Sagn Prosesser Fellessøk Søk etter enkeltoppskrifter. Klikk på en knapp for å se innholdsfortegnelse eller hele boken samlet som faksimile. Klikk på

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2015 RAPPORT NR. 1 2015 Juli 2015 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR

INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR INNSAMLET PR FYLKE HITTIL I ÅR / 06:23 Option Innsamlete faste giver Innsamlete gaver Total innsamlete ADMINISTRASJON 57 400 199 352 256 752 FAGFORBUNDET AKERSHUS 170 825 216 040 386 865 FAGFORBUNDET AUST-AGDER

Detaljer

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000

RAPORTY CENNIK NOK +MVA. 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200. 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 RAPORTY CENNIK NOK +MVA 1. Spis firm 1 branża 1 gmina *1) 350 każda kolejna branża 200 1 branża 1 województwo *1) 3500 każda kolejna branza 2000 2. Role w firmach w Norwegii *2) 1 osoba 450 każda kolejna

Detaljer

Eldrebosetting og eldrebølger. Forskjeller mellom kommunegrupper.

Eldrebosetting og eldrebølger. Forskjeller mellom kommunegrupper. Eldrebosetting og eldrebølger. Forskjeller mellom kommunegrupper. Regionale konsekvenser av befolkningsutviklingen Befolkningsutviklingen, aldring og tjenesteproduksjon. Lørenskog, 27.1.2011. Kjetil Sørlie,

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

VEDLEGG 5 H-reseptavtalen 18.02.2015. 1 av 15. Akershus universitetssykehus HF v/regnskapsavdelingen Postboks 1000 1478 Lørenskog

VEDLEGG 5 H-reseptavtalen 18.02.2015. 1 av 15. Akershus universitetssykehus HF v/regnskapsavdelingen Postboks 1000 1478 Lørenskog Fakturaadresser og faktureringsnøkkel Faktura skal som hovedregel sendes ihht kommunenummer, jf pasientens bostedskommune For pasienter bosatt i Oslo kommune skal faktura sendes ihht postnummer, jf pasientens

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Litt lavere konkurstall i februar

Litt lavere konkurstall i februar Litt lavere konkurstall i februar Pressemelding 1. mars 2013 Tallet på konkurser og tvangsavviklinger i februar er 3,7 prosent lavere enn i fjor. Ser vi de to første månedene samlet, har konkurstallene

Detaljer

Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI. (fleirtalsmålform) målvedtak bokmål nynorsk nøytral 38 3 8

Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI. (fleirtalsmålform) målvedtak bokmål nynorsk nøytral 38 3 8 Tenestemål ved lagmannsrettane og tingrettane 30.10.2013 DGI Statsorgan Tenestemål (fleirtalsmålform) Tenestekrins/kommunar Borgarting lagmannsrett bokmål Østfold, Akershus utanom Romerike, Oslo, Buskerud,

Detaljer

Helseregion Øst 1 692 046 379 441 1 312 605. Helseregion Sør 906 090 210 434 695 656. Helseregion Vest 967 471 242 397 725 074

Helseregion Øst 1 692 046 379 441 1 312 605. Helseregion Sør 906 090 210 434 695 656. Helseregion Vest 967 471 242 397 725 074 Vedlegg PV1 Folketall i helseregioner og foretaksområder. Psykisk helsevern Tabell 1 Folketall per 01.01.2007 etter helseregion Helseregion Øst 1 692 046 379 441 1 312 605 Helseregion Sør 906 090 210 434

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2012 RAPPORT NR. 1 2012 Juli 2012 2 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK -

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - OYPPTELEN DAMM FAKTUM INNHOLD Forord 10 Kvinnebunad fra Vallset

Detaljer

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet

Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Skoler som inngår i forsøksordningen Tilskudd for økt lærertetthet Fylke Kommune Skole Elevtall 8.-10. trinn (2011-2012) Årsverk per skole fra KD ÅRSVERK TILDELT etter søknadsbeh. Akershus Aurskog- Aursmoen

Detaljer

Skyttercampen Landsskytterstevnet

Skyttercampen Landsskytterstevnet Camp Plass Samlag Skyttercampen Landsskytterstevnet Skytterlag Vogn m/strøm Bobil m/ strøm Telt m/strøm Vogn u/strøm bobil u/strøm Telt u/strøm nr Plass nr Nr Plass nr 54 Plass nr nr Plass nr Frich RAD

Detaljer

tobakk Røyker du? Den internasjonale WHO-undersøkelsen

tobakk Røyker du? Den internasjonale WHO-undersøkelsen tobakk Samfunnet har de senere årene intensivert kampen mot røyking. I 1996 ble aldersgrensen for kjøp av tobakk hevet fra 16 til 18 år, og i 2 ble det innført totalforbud mot røyking på alle steder hvor

Detaljer

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS

Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS Samordning i kommunesektoren på digitaliseringsområdet Anne Mette Dørum, spesialrådgiver, Digitaliseringsavdelingen, KS KS arbeider for å sikre kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer

alkohol Hvor mange ganger i løpet av siste år har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset?

alkohol Hvor mange ganger i løpet av siste år har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset? alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon som forteller at alkohol og rus ikke bare er et problem, men også forbundet med lyse og positive sider. Til tross for at voksne drikker mer alkohol enn

Detaljer

In couples Total Total Married 1 Cohabiting. Persons, total 3 549 435 59.8 46.7 13.0 40.2

In couples Total Total Married 1 Cohabiting. Persons, total 3 549 435 59.8 46.7 13.0 40.2 A-Z Help Queries Contacts Norwegian Families and households 14 Persons 18 years and over in private households. Percentage living/not living as couples, by age, county, municipality and urban district.l.

Detaljer