NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII 66. STORTINGSVALGET (Élections en 1921 pour le «Storting».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII 66. STORTINGSVALGET 1921. (Élections en 1921 pour le «Storting».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING."

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. STORTINGSVALGET. (Électons en pour le «Stortng».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO..

2 KRISTIANIA O. FREDR. ARNESENS BOK OG AKCIDENSTRYKKERI

3 Forord. Nærværende statstkk for det. efter forholdstallssystemet avholdte valg faller lkesom de tdlgere utgtte en statstsk og en poltsk del. Første del, nneholdende de almndelge statstske oplysnnger (tab., s. ), er lkesom utarbedet av fullmektg Stortnget WesselBerg, vesentlg efter samme system som før, på grunnlag av de fra valgstyrenes formenn nnsendte skjematske opgaver. Dsse har som før stor utstreknng måttet sammenholdes med og suppleres ved hjelp av de tl Stortngets kontor nnsendte valgdokumenter. Denne del av statstkken var ferdg og blev omdelt Stortnget jun. Med hensyn tl annen del (s. ), som nneholder den poltske fordelng av stemmene, har man år måttet gå frem på en helt annen måte enn før. Det var på forhånd kke mulg å vte, hvordan det hele vlde arte sg, og det har også vst sg, at der hos valgstyrene har hersket adskllg uskkerhet angående fremgangsmåten ved valgopgjørene, hvorfor det nnsendte materale er meget uensartet. For å kunne fordele de avgtte stemmer har man regelen bare hatt de for partene opgtte lstestemmetal å holde sg tl, og dette har foranledget et særdeles stort utregnngsarbede under det neeste sammenhold med de øvrge dokumenter. Denne utregnng er foretatt av sekretær ved Stortngsts kontor K. B j ø r n s t a d, mens den poltske del forøvrg lkesom før er utgtt av arkvar Stortnget Y. H a f f n e r. Når den poltske del denne gang forelgger så sent, skyldes det vesentlg, at de dokumenter, som skulde benyttes, ustanselg har været bruk, først ved den forberedende behandlng av fullmaktene Stortngets kontor og senere av fullmaktskomteene, lke tl februar. Den nevnte utregnng måtte derfor utsettes, tl Stortnget gjen august hadde avsluttet sne forhandlnger. Ved et senere valg vl man, efter de erfarnger, som nu haves, søke dette rettet ved å nnhente særsklte opgaver. Krstana november. Vlhelm Haffner. P. A. WesselBerg.

4 Valgdstrkter, valgsogn m. v. Ved grunnlovsbestemmelse av de november forbndelse med lov om stortngsvalg av de desember og lov om nomnasjon av s. d. avløste den nye valgordnng med forholdstalsvalg flermannskredser den tdlgere gjeldende valgordnng med énmannskredser og derav følgende «omvalg». Den nye valgordnng blev første gang anvendt ved valget. Samtdg er stortngsrepresentantenes antall fastsatt tl, hvorav velges fra landdstrktene og fra kjøpstædene. Fordelngen stller sg således for landdstrktene: Østfold repr., Akershus, Hedmark, Opland, Buskerud, Vestfold, Telemark, AustAgder, Vest Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre, SørTrøndelag, NordTrøndelag, Nordland, Troms, Fnnmarksrepresentanter. Kjøpstædenes fordelng er bestemt således: Fra Krstana, kjøpstædene Akershus og Østfold fylker, kjpst. Hedmark og Opland, kjpst. Buskerud, kjpst. Vestfold, kjpst. Telemark og AustAgder, kjpst. VestAgder og Rogaland, Bergen, kjpst. Møre, kjpst. Sør og NordTrøndalag, kjpst. Nordland, Troms og Fnnmark fylker representanter. Sden er nye valgsogn kommet tl landdstrktene, det følgende herredsdelnger har funnet sted: I Østfold fylke er Mysen (pr. x fr ) utsklt fra Edsberg. I AustAgder er Stokken (pr. h ) utsklt fra Østre Moland. I SørTrøndelag er (pr. h ) Orkedal opdelt Orkanger, Orkdal og Orkland. I Nordland er (pr. j ) H o utsklt fra Buksnes og Langenes fra Øksnes. I Rogaland er Kopervk herred (pr. /n ) forandret tl S tan gal and. I Østfold Moss landssogn (pr. /e ) tl Jeløy. Hammerfest herred (pr. / ) tl Sørøysund. Ved lov av dje desember er ladestedet Mandal fra Iste jul overgått tl kjøpstad. Ved lov av de jun er (pr. V? ) dele av Gjerpen, Edanger og Solum nnlemmet kjøpstaden Porsgrund. Ved lov av de ma er fra j s. å. dele av Laksevåg med en folkemengde av nnlemmet Bergen. Ved lov av de jul er fra x j dele av Vardal med en folkemengde av nnlemmet Gjøvk. Ved lov av de jul er fra /s s. å. dele av Borre med en folkemengde av tllagt Horten. Ved lov av de mars er fra j s. å. dele av Vemundvk med en folkemengde av tllagt Namsos ladested. Ved lov av de jun om utvdelse av Krstansands grenser er fra / s. å. dele av Oddernes herred med en folkemengde av henlagt tl Krstansand. Valgtngene. Valget var henlagt tl de oktober, da der overenstemmende med valglovens bestemmelse holdtes valg på samme dag a e valgdstrkter. Ved Stortngets beslutnng av de januar blev påbudt avholdt nyt valgtng Vestfold fylke for valgsognene Skoger, Sande, Vaale, Svelvk, Borre, Sem, Nøtterøy,

5 Tjøme, Stokke, Sandeherad, Tjøllng, Fredrksvern, Brunlanes, Hedrum og Lardal (overensstemmende med den nye valglovs ). Valget avholdtes den de mars. Valgresultatet for dsse valgsogn vl fnnes en særsklt tabell. Antallet av stemmeberettgede hele rket utgjorde, mens antallet var. Tlveksten treåret utgjorde således. Av de stemmeberettgede var eller, pct. kvnner mot eller, pct., altså en øknng fra av eller, pct., mens antallet av stemmeberettgede menn er øket med (fra tl ) eller, pct. Denne sterke øknng skyldes vesentlg, at stemmeretsalderen ved grunnlovsbestemmelse av de oktober blev sænket fra år tl år. Av de stemmeberettgede var menn og kvnner eller tlsammen hjemmehørende landdstrktene og menn og kvnner, tlsammen kjøpstædene. I var antallet av stemmeberettgede menn og kvnner på landet henholdsvs og og kjøpstædene henholdsvs og. Antallet av stemmeberettgede menn er således øket på landet med og byene med, antallet av kvnner med og, henholdsvs for land og by., pct. av velgerbefolknngen på landet og, pct. byene var kvnner mot ved forrge stortngsvalg henholdsvs, pct. og,o pct. Blandt byene opvser Krstana procentvs det største antall kvnnelge stemmeberettgede med, pct. Dernest kommer Bergen med, pct., kjøpstæder Vest Agder og Rogaland med, pct., kjøpstæder Sør og NordTrøndelag fylker med, pct., kjøpstæder Hedmark og Opland fylker med, pct., kjøpstæder Vestfold med, pct., kjøpstæder Telemark og AustAgder med, pct., kjøpstæder Akershus og Østfold med, pct., kjøpstæder Møre med, pct., kjøpstæder Buskerud med, pct. Det laveste procenttal utvser kjøpstædene Nordland, Troms og Fnnmark fylker med, pct. I landdstrktene fnnes de fleste stemmeberettgede kvnner Sogn og Fjordane fylke med, pct. Den vdere rekkefølge er Hordaland med, pct., VestAgder med, pct., Møre med, pct., NordTrøndelag med, pct., Rogaland med, pct., Akershus med, pct., AustAgder med, pct, Vestfold med, pct., Sør Trøndelag med, pct., Nordland med, pct., Hedmark med, pct., Østfold med, pct., Opland med, pct, Buskerud med, pct., Troms med, pct., Telemark med, pct. Det mnste antall har Fnnmark med, pct. Suspensjon av stemmeret. Antallet av stemmeberettgede, som henhold tl grunnlovens var hndret fra å utøve sn stemmeret på grunn av dens suspensjon, utgjorde på landet, hvorav kvnner, og byene, hvorav kvnner, tlsammen mot, Denne sterke formnskelse antallet suspenderte har sn grunn ophevelsen av grunnlovens d (grunnlovsbestemmelse av de jul ), hvorefter fattgunderstøttelse medførte stemmerettens suspensjon. Efter den gjeldende grunnlov suspenderes nu stemmeretten alene ved «offentlge tltale for strafbare handlnger, overeastemmende med hvad derom lov bestemmes» og «ved umyndggjørelse».

6 V Deltagelse valget. Av de stemmeberettgede deltok valget, det vl s, pct. Tar man kke de suspenderte med betraktnng, blr procenttallet, (av de effektve stemmeberettgede). Av dsse var eller, pct. menn og eller, pct. kvnner. I var de tlsvarende tall (,) og (, pct.). På landet avgav eller, pct. av de effektve stemmeberettgede stemme. Av effektve kvnnelge stemmeberettgede avgav stemme, det vl s,o pct. I kjøpstædene deltok eller, pct. av de effektve stemmeberettgede valget. For kvnnernes vedkommende deltok valget, det vl s, pct. av de kvnnelge effektve stemmeberettgede. Av de stemmeberettgede menn landdstrktene stemte (, pct.) og av de stemmeberettgede kvnner landdstrktene stemte (, pct,). I kjøpstædene, hvor der var mannlge stemmeberettgede, stemte (, pct.) og av stemmeberettgede kvnner stemte (, pct.). Valgdeltagelsen landdstrktene har været størst Buskerud med, pct., Opland med, pct., Hedmark med, pct., Akershus med, pct,, Møre med, pct. av de effektve stemmeberettgede. Deltagelsen var mnst VestAgder med, pct., Troms (, pct.), Aust Agder (,oo pct.), Nordland (, pct,), Hordaland (, pct.) og Vestfold (, pct.l Av kj ø pst adsvalgd str k.tene var valgdeltagelsen størst kjøpstædene Akershus og Østfold med, pct,, dernæst Hedmark og Opland med, pct,, Møre med, pct,, Buskerud med, pct,, Krstana med, pct,, Bergen med, pct,, Sør og NordTrøndelag med, pct,, VestAgder og Rogaland med, pct, Nordland, Troms og Fnnmark med, pct,, Vestfold med, pct, Mnst er valgdeltagelsen kjøpstædene Telemark og AustAgder med, pct, av de effektve stemmeberettgede. Ved stortngsvalget faldt det forholdsvs største antall avgvne stemmer landdstrktene på Opland, Hedmark, Akershus, Buskerud, SørTrøndelag og Østfold med henholdsvs,,,,,,,,, og, pct, av de effektve stemmeberettgede, mens Sogn og Fjordane og Rogaland hadde det mnste antall (henholdsvs, og, pct.). En sammenlgnng med valgdeltagelsen fra de enkelte kjøpstæder og vl kke være av noen reel verd, da de Heste kjøpstæder efter den nye valgordnng er slått sammen tl ett kjøpstadsvalgd strkt, mens de tdlgere som regel utgjorde en egen valgkreds. Skrftlg stemmegvnng (forfallsanmeldelser). Der blev hele rket nnsendt forfallsanmeldelser eller, pct. av de effektve stemmeberettgede mot og året. Den sterke stgnng fra valget tl av forfallsanmeldelser skyldtes vesentlg spanskesyken, som var særlg voldsom høstmånedene. Av det samlede antall forfall faller på landdstrktene og på kjøpstædene. I forhold tl velgerbefolknngen utgjør dette henholdsvs, og, pct, Imdlertd må bemerkes, at samme velger ofte nnsender flere forfallsanmeldelser, eller at sådanne nnsendes av personer, so tn kke står manntallet eller er opført med suspensjonsanmerknng. Dessuten avgs ote forfallsanmeldelser av velgere, som også stemmer

7 personlg. Antallet av nnsendte forfallsanmeldelser vser altså kke nøaktg, hvor mange vrkelg stemmeberettgede har stemt skrftlg. Beregnet procentvs forhold tl antallet av effektve stemmeberettgede kan Fnnmark fylke opvse det største antall forfallsanmeldelser (, pct.). Derefter kommer Troms med, pct.,'nordland med,o pct., Buskerud med, pct., Vestfold med, pct., Opland med, pct., Hordalandmed, pct., Møre med, pct., NordTrøndelag med, pct., AustAgder med, pct., Østfold med, pct., Akershus med, pct., SørTrøndelag med, pct., Hedmark med, pct., Sogn og Fjordane med, pct. Det mnste antall har Telemark, Rogaland og VestAgder med henholdsvs,,, og, pct. Blandt kjøpstædene faller det forholdsvs største antall på kjøpstædene Møre fylke med, pct., Nordland, Troms og Fnnmark med, pct., Telemark og Aust Agder med, pct., Vestfold med, pct., Hedmark og Opland med, pct., Bergen med, pct., VestAgder og Rogaland med, pct., Sør og NordTrøndelag med, pct., Akershus og Østfold med, pct., Buskerud med, pct. Lavest står Krstana med, pct. Av de nnsendte forfallsanmeldelser blev alt godkjendt og forkastet. I var de tlsvarende tall henholdsvs og. Antallet av nnsendte forfall fra kvnner var. Utenrksværendes stemmegvnng. Den adgang, som ved grunnlovens net led er åpnet de stemmeberettgede som er utenfor rkets grenser, uår valgtnget holdes, har været adskllg nere benyttet forhold tl tdlgere år, det der fra sådanne velgere er nnsendt forfallsanmeldelser. Herav var fra velgere hjemmehørende kjøpstædene, hvorav forkastedes, og fra velgere hjemmehørende landdstrktene, hvorav forkastedes. Av de nnsendte forfall faller flest på Krstana med, Bergen med, Sandefjord med, Stavanger med, Fredrkstad med, Drammen med og Krstansund med. Av landdstrktene faller de fleste på Akershus fylke med, Østfold med, Yestfold med og AustAgder med. Godkjente og forkastede stemmer. Av de hele rket avgtte stemmer blev godkjent og (, pct.) forkastet. I forkastedes (, pct.). Av de forkastede stemmer falder på landdstrktene og på kjøpstadsvalgdstrktene eller henholdsvs, og, pct.

8

9 I. Tabeller.

10 Stortngsvalg Tabell. Stortngsvalg for de Y a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Østfold fylke. Trøgstad Askm Spydeberg Skptvet Rakkestad Degernes Edsberg Mysen Rødenes Rømskog Aremark Øymark Idd Berg Skjeberg Hvaler... Borge Torsnes Varteg Tune Rolvsøy Grlemmen Kråkerøy Onsøy Råde Rygge Jeløy Våler Hobøl. ô j

11 Stortngsvalg enkelte valgsogn landdstrktene. Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Tl sammen Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lalt godkj endte stemmesedler ~

12 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valgsogn Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Folkemengde Derav med suspens jonsanmerknng Kvnner Menn Akershus fylke. Vestby ) Kråkstad Å Nesodden Oppegård Aker Bærum Asker Aurskog Blaker Høland,. Setskog Enebakk Fet Sørum Skedsmo Lllestrøm Lørenskog Nttedal Gjerdrum.. Ullensaker Nes Edsvoll Nannestad Hurdal Ferng Son Hølen *) Herunder Hvtsten.! j '

13 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte stemmesedler

14 Stortngsvalg Tabell (forts.) Stortngsvalg for de V a g s o g H Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknne: Kvnner Menn Hedmark fylke. Rngsaker Nes Vang Furnes.. Løten..... Romedal Stange SørOdal Nord Odal. Vnger Edskog Brandval. Grue Hof Åsnes Våler Elverum Trysl Åmot StorElvedal Soll... Ytre Rendal Øvre Rendal Alvdal Foldal Tynset. To sa Engerdal Kvkne ] ^n,y!!

15 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg' Samlet antall nnsendte f orf allsanm eldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Talt godkjendte stemmesedler _

16 Stortngsvalg Tabell (forts.) Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner Opland fylke. Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Hedal Sel Nordre Fron Søndre Fron Rngebu Øyer Østre Gausdal Vestre Gausdal Fåberg Br Snertngdal Vardal Østre Toten Vestre Toten Ena Kolbu Lunner Jevnaker.. Brandbu Gran Fluberg Søndre Land Nordre Land Torpa SørAurdal Etnedal NordAurdal ] ) x ) Se nnlednngen,

17 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lalt godkjendt e stemmesedler

18 Stortngsvalg Tabell (torts ) Stortngsvalg for de V a g s offl Folke Antall stemmeberettgede mengde! følge manntallet desbr. Menn Kvnner Derav med suspensjons. anmerknng Menn Kvnner Opland fylke. (Forts.) Vestre Sldre Østre Sldre Vang S I j Buskerud fylke. j Hoe Tyrstrand Norderhov Ådal Flå Nes (lo Hemsedal Ål Hol Sgdal Krødsherad Modum Øvre Eker Nedre Eker Ler Røyken Hurum x ) Ytre Sands vær Øvre Sandsvær Flesberg Rollag Opdal Nore ) Herunder Holmsbu.

19 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsval Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godkj endte stemmesedler b

20 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valg sogn Folke I Antall stemmeberettgede mengde følge manntallet desbr. Tl Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Vestfold fylke. Strømm Skoger Sande Hof Botne Våle Borre Ramnes Andebu Stokke Sem Nøtterøy Tjøme. Sandeherad Tjøllng. Fredrksvern Brunlanes Hedrum Lardal. Svelvk Åsgårdstrand *)! Telemark fylke. Drangedal Sanndal Skåtøy Bamble Edanger Sljan Gjerpen ;I ) Se nnlednngen.

21 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte f orf allsanm eldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Tl sammen Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte stemmesedler

22 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Telemark fylke. (Forts.) Solum Holla Lunde Bø Sauherad Heddal Tnn Hovn Gransherad Hjartdal Seljord Kvtesed Nssedal Fyresdal Mo Lårdal Vnje Rauland Langesund Stathelle AustAgder fylke. Vegårshe Grjerstad Søndeled Flosta Dyvåg Holt Tovdal (xjøvdal

23 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge +alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler

24 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner AustAgder fylke. (Forts.) Åml Mykland Herefoss.... Froland Østre Moland Stokken Tromøy Hs Øyestad Fjære Landvk Ede Vestre Moland Høvåg Brkenes Vegusdal Iveland Hornnes Evje Bygland Bykle Valle Hylestad Tvedestrand Lllesand VestAgder fylke. Tvet Oddernes Randesund ^ x ) Se nnlednngen.

25 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberett gede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendt e stemmesedler * o

26 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o Folke Antall stemmeberettgede mengde følge manntallet desbr. Menn Kvnner Menn Derav med suspens jonsanmerknng Kvnner VestAgder fylke. (Forts) Vennesla Øvrebø Hægeland Søgne Grepstad Halse og Hark mark Holum Lamlal Øyslebø Fnsland Grndhem Bjelland Åseral Konsmo Vgmostad SørAudnedal Spangered Lsta Herad Spnd Austad Lyngdal Kvâs Hægebostad Eken Fjotland Feda Kvnesdal Hdra Nes. Bakke Gyland I J

27 Stortngsvalg enkelte valgsogn landdstrktene. Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge alle forfall) fc Av forfall blev forkastet _ Ialt godkj endte stemmesedler

28 Stortngsvalg Tabell I (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Tl Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner VestAgder fylke. (Forts.) Øvre Srdal Tonstad Farsund I Rogaland fylke. Sokndal Lund Heskestad Bjerkrem Helleland Egersund Ogna Nærbø Varhaug Klepp Tme Grjestal Høyland Håland Hetland Høle Forsand Strand Fnnøy Rennesøy Mosterøy Vkedal Nedstrand Sjernarøy t Fster Årdal Ul! n

29 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Me un Kvnner. Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte stemmesedler '

30 Stortngsvalg Tabell (forts.). Stortngsvalg for de Y a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derev med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Rogaland fylke. (Forts.) Hjelmeland Jelsa Erfjord Sant Sauc a Suldl Åkm Skudenes Stangaland... Avaîdsnes Tonastad Skåe Tysvær Bokn Skjold Vats Sogndal ladested..... Egersund ladested.. Sandnes.. Skudesneshavn Kopervk _ Hordaland fylke. Varaldsøy Strandebarm Kvnnherad Skånevk... Etne Fjelberg Ølen

31 Stortngsvalg enkelte valgsogn landdstrktene. Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lalt godkj endte stemmesedler

32 Stortngsvalg Tabell (forts ). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folke Antall stemmeberettgede mengde I følge manntallet desbr. Menn Kvnner I Tl Derav med suspensjonsanmerknnff Menn Kvnner Hordaland fylke. (Forts.) Vkebygd Sveo Valestrand Moster Bømlo Bremnes,.. Stord Ftjar. Tysnes Fusa Hålandsdal Strandvk Os..... Samnanger Fana Austevoll Sund... Fjell Askøy Laksevåg Haus Bruvk Hosanger Modalen Hamre Åsane Alversund Herdla Hjelme Manger Lndås Austrhem x ) Se nnlednngen. )

33 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nn sendte I Samlet forfallsanmeldelser Menn Kvnner anta javgvne stem Imer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte stemmesedler

34 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Y a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Kvnner Menn Hordaland fylke. (Forts.) Masfjorden Røldal Odda. Ullensvang Knsarvk... Edfjord Ulvk Granvn Kvam Jondal... Evanger Voss Vossestrand Sogn og Fjordane fylke. Jostedal Luster Hafslo Årdal Lærdal Borgund Sogndal Aurland Lekanger Balestrand Vk Kyrkjebø Lavk Brekke Gulen

35 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte f orf allsanm eldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Tl sammen Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler

36 Stortngsvalg Tabell (torts). Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner Sogn og Fjordane fylke. (Forts.) Sulen Hyllestad Askvoll.., Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Vevrng Knn... Bremanger Selje SørVågsøy NordVågsøy Davk Ed Hornndal Gloppen... Brem Innvk Stryn Florø Møre fylke. Vannylven Søvde Sande Eovde Herøy Ulsten

37 enkelte valgsogn landdstrktene, Stortngsvalg Samlet antall nftsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stem mer (alle personlge alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godls j endte stemmesedler f,

38 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Val g s o gn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Tl Menn Derav med suspensjonsanmerknng Kvn Møre fylke. (Forts.) Hared Vartdal Volda Ørsta Hjørundfjord Sunnylven Norddal Stranda Stordal Sykkylven Ørskog Skodje.. Vatne Borgund Gske Vgra Haram Sylte Vestnes Voll Ed Grytten Hen Veøy Eresfjord og Vstdal... Nesset Bolsøy Frænen A.ukra Sandøy Hustad Bud I

39 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte n f AVU TVI f\ semmesedler.

40 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Møre fylke. (Forts.) Kvernes Grp.. Bremsnes Kornstad.. Ede Fre Gjemnes Øre Straumsnes Tngvoll Øksendal Ålvunded Sunndal.... Stangvk Åsskard Surnadal. Rndal Aure Stemshaug Valsøyfjord.... Halsa... Tustna Edøy Bratvær Hopen CO SørTrøndelag fylke. Osen.. Roan Stoksund,

41 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler.

42 Stortngsvalg Tabell (forts ). Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner SørTrøndelag fylke. (Forts.) Å Jøssund Nes Bjugn Stjerna.... Agdenes.... Ørland Ser Frøya..... NordFrøya Htra Kvenvær Fllan Sandstad... Hem Hemne Rssa Lensvk... Stadsbygd.... Orkanger Orkdal Orkland Meldal Rennebu.... Opdal Røros... Ålen.... Holtålen Sngsås Budal Støren. Soknedal..... Horg,

43 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godkjendte stemmesedler *

44 Stortngsvalg' Tabell (forts ) Stortngsvalg for de Y a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derev med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner SørTrøndelag fylke. (Forts.) Hølandet Flå Melhus B^rseskogn.... Børsa.. Getastrand Buvk... Byneset Lenstrand.... Strnda Malvk Klæbu... Tller Selbu A Tydal NordTrøndelag fylke. Meråker. Hegra Skatval Stjørdal L a n k e.... Leksvk Frosta Asen.... Skogn Frol Yerdal Ytterøy Mosvk _

45 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godkj endte stemmesedler

46 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner NordTrøndelag fylke. (Forts.) Verran Inderey Eøra Sandvollan Sparbu Ogndal Egge Bestad Malm Namdalsed Kvam Stod Nordl... Sørl.... Grong... Høylandet. Overhalla. Vemundvk. Klnga... Fosnes... Otterøy.. Flatanger Nærøy... Vkna... Leka... Gravvk.. Kolvered. Foldered.. Stenkj ær.. Namsos.. x ) ^ Se nnlednngen.

47 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godkj endte stemmesedler

48 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n aesor. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Folkemengde Menn Derav med suspensjonsanmerknng Kvnner Nordland fylke. Bndal Vk Brønnøy... Vesra Velfjord Vevelstad.... Tjøtta Vefsn Hatfjelldal Alstahaug Stamnes Lerfjord Herøy... Nordvk Dønnes Nesna Hemnes Korgen.... Mo Lurøy..... Træna.. Rødøy.. Meløy.... Gldeskål.. Bearn Bodn... Skjerstad... Fauske Saltdal... Sørfold Nordfold Kjerrngøy

49 Stortngsvalg enkelte valgsogn landdstrktene. Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler

50 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valgsogn Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Folkemengde Derav med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner Nordland fylke. (Forts.) Leranger Stegen Hamarøy Tysfjord Ankenes Evenes Lødngen Tjeldsund Vågan Gmsøy Borge Buksnes.. r Hol Moskenes Flakstad Værøy Hadsel Bø Øksnes Langenes Sortland Dverberg Mosjøen Svolvær Troms fylke. Kvæfjord Trondenes Bjarkøy Ibestad

51 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte f orf allsanm eldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Tl sammen Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler.

52 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Yalgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Troms fylke. (Forts.) Lavangen Salangen Dyrøy Sørresa Tranøy.... Berg Torsken Hllesøy Lenvk Målselv Bardu Malangen Balsfjord Tromsøysund Lyngen Sørfjord Karlsøy HeJgøy Skjervøy Nordresa Kvænangen Harstad Fnnmark fylke. Kautokeno Alta TaVk Loppa Hasvk Sørøysund. Kvalsund ;

53 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avg v ne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler f>

54 Stortngsvalg Tabell (forts ). Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn I Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Fnnmark fylke. (Forts.) Måsøy Kjelvk Kstrand Karasjok Lebesby Tana Gamvk Berlevåg ; Nesseby Polmak NordVaranger SørVaranger Vardø herred Tabell. Stortngsvalg for de Val g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner Akershus og Østfold fylker. Drøbak... Fredrkshald. Fredrkstad Moss.... Sarpsborg.. Krstana

55 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte sedler Ô enkelte valgsogn byene. Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt god " kjendte stemmesedler

56 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valgsogn Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Folkemengde r n e V» * clesor. Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Hedmark og Opland fylker. Grjøvk.. Hamar. Kongsvnger Lllehammer l ) _ Buskerud fylke. Drammen Hønefoss. Kongsberg Vestfold fylke. Holmestrand. Horten Larvk.... Sandefjord Tønsberg! _ Telemark og AustAgder fylker. Arendal Brevk.. Grmstad Kragerø Notodden Porsgrund..... Rsør Sken ^ Se nnlednngen,