NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII 66. STORTINGSVALGET (Élections en 1921 pour le «Storting».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII 66. STORTINGSVALGET 1921. (Élections en 1921 pour le «Storting».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING."

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. STORTINGSVALGET. (Électons en pour le «Stortng».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO..

2 KRISTIANIA O. FREDR. ARNESENS BOK OG AKCIDENSTRYKKERI

3 Forord. Nærværende statstkk for det. efter forholdstallssystemet avholdte valg faller lkesom de tdlgere utgtte en statstsk og en poltsk del. Første del, nneholdende de almndelge statstske oplysnnger (tab., s. ), er lkesom utarbedet av fullmektg Stortnget WesselBerg, vesentlg efter samme system som før, på grunnlag av de fra valgstyrenes formenn nnsendte skjematske opgaver. Dsse har som før stor utstreknng måttet sammenholdes med og suppleres ved hjelp av de tl Stortngets kontor nnsendte valgdokumenter. Denne del av statstkken var ferdg og blev omdelt Stortnget jun. Med hensyn tl annen del (s. ), som nneholder den poltske fordelng av stemmene, har man år måttet gå frem på en helt annen måte enn før. Det var på forhånd kke mulg å vte, hvordan det hele vlde arte sg, og det har også vst sg, at der hos valgstyrene har hersket adskllg uskkerhet angående fremgangsmåten ved valgopgjørene, hvorfor det nnsendte materale er meget uensartet. For å kunne fordele de avgtte stemmer har man regelen bare hatt de for partene opgtte lstestemmetal å holde sg tl, og dette har foranledget et særdeles stort utregnngsarbede under det neeste sammenhold med de øvrge dokumenter. Denne utregnng er foretatt av sekretær ved Stortngsts kontor K. B j ø r n s t a d, mens den poltske del forøvrg lkesom før er utgtt av arkvar Stortnget Y. H a f f n e r. Når den poltske del denne gang forelgger så sent, skyldes det vesentlg, at de dokumenter, som skulde benyttes, ustanselg har været bruk, først ved den forberedende behandlng av fullmaktene Stortngets kontor og senere av fullmaktskomteene, lke tl februar. Den nevnte utregnng måtte derfor utsettes, tl Stortnget gjen august hadde avsluttet sne forhandlnger. Ved et senere valg vl man, efter de erfarnger, som nu haves, søke dette rettet ved å nnhente særsklte opgaver. Krstana november. Vlhelm Haffner. P. A. WesselBerg.

4 Valgdstrkter, valgsogn m. v. Ved grunnlovsbestemmelse av de november forbndelse med lov om stortngsvalg av de desember og lov om nomnasjon av s. d. avløste den nye valgordnng med forholdstalsvalg flermannskredser den tdlgere gjeldende valgordnng med énmannskredser og derav følgende «omvalg». Den nye valgordnng blev første gang anvendt ved valget. Samtdg er stortngsrepresentantenes antall fastsatt tl, hvorav velges fra landdstrktene og fra kjøpstædene. Fordelngen stller sg således for landdstrktene: Østfold repr., Akershus, Hedmark, Opland, Buskerud, Vestfold, Telemark, AustAgder, Vest Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre, SørTrøndelag, NordTrøndelag, Nordland, Troms, Fnnmarksrepresentanter. Kjøpstædenes fordelng er bestemt således: Fra Krstana, kjøpstædene Akershus og Østfold fylker, kjpst. Hedmark og Opland, kjpst. Buskerud, kjpst. Vestfold, kjpst. Telemark og AustAgder, kjpst. VestAgder og Rogaland, Bergen, kjpst. Møre, kjpst. Sør og NordTrøndalag, kjpst. Nordland, Troms og Fnnmark fylker representanter. Sden er nye valgsogn kommet tl landdstrktene, det følgende herredsdelnger har funnet sted: I Østfold fylke er Mysen (pr. x fr ) utsklt fra Edsberg. I AustAgder er Stokken (pr. h ) utsklt fra Østre Moland. I SørTrøndelag er (pr. h ) Orkedal opdelt Orkanger, Orkdal og Orkland. I Nordland er (pr. j ) H o utsklt fra Buksnes og Langenes fra Øksnes. I Rogaland er Kopervk herred (pr. /n ) forandret tl S tan gal and. I Østfold Moss landssogn (pr. /e ) tl Jeløy. Hammerfest herred (pr. / ) tl Sørøysund. Ved lov av dje desember er ladestedet Mandal fra Iste jul overgått tl kjøpstad. Ved lov av de jun er (pr. V? ) dele av Gjerpen, Edanger og Solum nnlemmet kjøpstaden Porsgrund. Ved lov av de ma er fra j s. å. dele av Laksevåg med en folkemengde av nnlemmet Bergen. Ved lov av de jul er fra x j dele av Vardal med en folkemengde av nnlemmet Gjøvk. Ved lov av de jul er fra /s s. å. dele av Borre med en folkemengde av tllagt Horten. Ved lov av de mars er fra j s. å. dele av Vemundvk med en folkemengde av tllagt Namsos ladested. Ved lov av de jun om utvdelse av Krstansands grenser er fra / s. å. dele av Oddernes herred med en folkemengde av henlagt tl Krstansand. Valgtngene. Valget var henlagt tl de oktober, da der overenstemmende med valglovens bestemmelse holdtes valg på samme dag a e valgdstrkter. Ved Stortngets beslutnng av de januar blev påbudt avholdt nyt valgtng Vestfold fylke for valgsognene Skoger, Sande, Vaale, Svelvk, Borre, Sem, Nøtterøy,

5 Tjøme, Stokke, Sandeherad, Tjøllng, Fredrksvern, Brunlanes, Hedrum og Lardal (overensstemmende med den nye valglovs ). Valget avholdtes den de mars. Valgresultatet for dsse valgsogn vl fnnes en særsklt tabell. Antallet av stemmeberettgede hele rket utgjorde, mens antallet var. Tlveksten treåret utgjorde således. Av de stemmeberettgede var eller, pct. kvnner mot eller, pct., altså en øknng fra av eller, pct., mens antallet av stemmeberettgede menn er øket med (fra tl ) eller, pct. Denne sterke øknng skyldes vesentlg, at stemmeretsalderen ved grunnlovsbestemmelse av de oktober blev sænket fra år tl år. Av de stemmeberettgede var menn og kvnner eller tlsammen hjemmehørende landdstrktene og menn og kvnner, tlsammen kjøpstædene. I var antallet av stemmeberettgede menn og kvnner på landet henholdsvs og og kjøpstædene henholdsvs og. Antallet av stemmeberettgede menn er således øket på landet med og byene med, antallet av kvnner med og, henholdsvs for land og by., pct. av velgerbefolknngen på landet og, pct. byene var kvnner mot ved forrge stortngsvalg henholdsvs, pct. og,o pct. Blandt byene opvser Krstana procentvs det største antall kvnnelge stemmeberettgede med, pct. Dernest kommer Bergen med, pct., kjøpstæder Vest Agder og Rogaland med, pct., kjøpstæder Sør og NordTrøndelag fylker med, pct., kjøpstæder Hedmark og Opland fylker med, pct., kjøpstæder Vestfold med, pct., kjøpstæder Telemark og AustAgder med, pct., kjøpstæder Akershus og Østfold med, pct., kjøpstæder Møre med, pct., kjøpstæder Buskerud med, pct. Det laveste procenttal utvser kjøpstædene Nordland, Troms og Fnnmark fylker med, pct. I landdstrktene fnnes de fleste stemmeberettgede kvnner Sogn og Fjordane fylke med, pct. Den vdere rekkefølge er Hordaland med, pct., VestAgder med, pct., Møre med, pct., NordTrøndelag med, pct., Rogaland med, pct., Akershus med, pct., AustAgder med, pct, Vestfold med, pct., Sør Trøndelag med, pct., Nordland med, pct., Hedmark med, pct., Østfold med, pct., Opland med, pct, Buskerud med, pct., Troms med, pct., Telemark med, pct. Det mnste antall har Fnnmark med, pct. Suspensjon av stemmeret. Antallet av stemmeberettgede, som henhold tl grunnlovens var hndret fra å utøve sn stemmeret på grunn av dens suspensjon, utgjorde på landet, hvorav kvnner, og byene, hvorav kvnner, tlsammen mot, Denne sterke formnskelse antallet suspenderte har sn grunn ophevelsen av grunnlovens d (grunnlovsbestemmelse av de jul ), hvorefter fattgunderstøttelse medførte stemmerettens suspensjon. Efter den gjeldende grunnlov suspenderes nu stemmeretten alene ved «offentlge tltale for strafbare handlnger, overeastemmende med hvad derom lov bestemmes» og «ved umyndggjørelse».

6 V Deltagelse valget. Av de stemmeberettgede deltok valget, det vl s, pct. Tar man kke de suspenderte med betraktnng, blr procenttallet, (av de effektve stemmeberettgede). Av dsse var eller, pct. menn og eller, pct. kvnner. I var de tlsvarende tall (,) og (, pct.). På landet avgav eller, pct. av de effektve stemmeberettgede stemme. Av effektve kvnnelge stemmeberettgede avgav stemme, det vl s,o pct. I kjøpstædene deltok eller, pct. av de effektve stemmeberettgede valget. For kvnnernes vedkommende deltok valget, det vl s, pct. av de kvnnelge effektve stemmeberettgede. Av de stemmeberettgede menn landdstrktene stemte (, pct.) og av de stemmeberettgede kvnner landdstrktene stemte (, pct,). I kjøpstædene, hvor der var mannlge stemmeberettgede, stemte (, pct.) og av stemmeberettgede kvnner stemte (, pct.). Valgdeltagelsen landdstrktene har været størst Buskerud med, pct., Opland med, pct., Hedmark med, pct., Akershus med, pct,, Møre med, pct. av de effektve stemmeberettgede. Deltagelsen var mnst VestAgder med, pct., Troms (, pct.), Aust Agder (,oo pct.), Nordland (, pct,), Hordaland (, pct.) og Vestfold (, pct.l Av kj ø pst adsvalgd str k.tene var valgdeltagelsen størst kjøpstædene Akershus og Østfold med, pct,, dernæst Hedmark og Opland med, pct,, Møre med, pct,, Buskerud med, pct,, Krstana med, pct,, Bergen med, pct,, Sør og NordTrøndelag med, pct,, VestAgder og Rogaland med, pct, Nordland, Troms og Fnnmark med, pct,, Vestfold med, pct, Mnst er valgdeltagelsen kjøpstædene Telemark og AustAgder med, pct, av de effektve stemmeberettgede. Ved stortngsvalget faldt det forholdsvs største antall avgvne stemmer landdstrktene på Opland, Hedmark, Akershus, Buskerud, SørTrøndelag og Østfold med henholdsvs,,,,,,,,, og, pct, av de effektve stemmeberettgede, mens Sogn og Fjordane og Rogaland hadde det mnste antall (henholdsvs, og, pct.). En sammenlgnng med valgdeltagelsen fra de enkelte kjøpstæder og vl kke være av noen reel verd, da de Heste kjøpstæder efter den nye valgordnng er slått sammen tl ett kjøpstadsvalgd strkt, mens de tdlgere som regel utgjorde en egen valgkreds. Skrftlg stemmegvnng (forfallsanmeldelser). Der blev hele rket nnsendt forfallsanmeldelser eller, pct. av de effektve stemmeberettgede mot og året. Den sterke stgnng fra valget tl av forfallsanmeldelser skyldtes vesentlg spanskesyken, som var særlg voldsom høstmånedene. Av det samlede antall forfall faller på landdstrktene og på kjøpstædene. I forhold tl velgerbefolknngen utgjør dette henholdsvs, og, pct, Imdlertd må bemerkes, at samme velger ofte nnsender flere forfallsanmeldelser, eller at sådanne nnsendes av personer, so tn kke står manntallet eller er opført med suspensjonsanmerknng. Dessuten avgs ote forfallsanmeldelser av velgere, som også stemmer

7 personlg. Antallet av nnsendte forfallsanmeldelser vser altså kke nøaktg, hvor mange vrkelg stemmeberettgede har stemt skrftlg. Beregnet procentvs forhold tl antallet av effektve stemmeberettgede kan Fnnmark fylke opvse det største antall forfallsanmeldelser (, pct.). Derefter kommer Troms med, pct.,'nordland med,o pct., Buskerud med, pct., Vestfold med, pct., Opland med, pct., Hordalandmed, pct., Møre med, pct., NordTrøndelag med, pct., AustAgder med, pct., Østfold med, pct., Akershus med, pct., SørTrøndelag med, pct., Hedmark med, pct., Sogn og Fjordane med, pct. Det mnste antall har Telemark, Rogaland og VestAgder med henholdsvs,,, og, pct. Blandt kjøpstædene faller det forholdsvs største antall på kjøpstædene Møre fylke med, pct., Nordland, Troms og Fnnmark med, pct., Telemark og Aust Agder med, pct., Vestfold med, pct., Hedmark og Opland med, pct., Bergen med, pct., VestAgder og Rogaland med, pct., Sør og NordTrøndelag med, pct., Akershus og Østfold med, pct., Buskerud med, pct. Lavest står Krstana med, pct. Av de nnsendte forfallsanmeldelser blev alt godkjendt og forkastet. I var de tlsvarende tall henholdsvs og. Antallet av nnsendte forfall fra kvnner var. Utenrksværendes stemmegvnng. Den adgang, som ved grunnlovens net led er åpnet de stemmeberettgede som er utenfor rkets grenser, uår valgtnget holdes, har været adskllg nere benyttet forhold tl tdlgere år, det der fra sådanne velgere er nnsendt forfallsanmeldelser. Herav var fra velgere hjemmehørende kjøpstædene, hvorav forkastedes, og fra velgere hjemmehørende landdstrktene, hvorav forkastedes. Av de nnsendte forfall faller flest på Krstana med, Bergen med, Sandefjord med, Stavanger med, Fredrkstad med, Drammen med og Krstansund med. Av landdstrktene faller de fleste på Akershus fylke med, Østfold med, Yestfold med og AustAgder med. Godkjente og forkastede stemmer. Av de hele rket avgtte stemmer blev godkjent og (, pct.) forkastet. I forkastedes (, pct.). Av de forkastede stemmer falder på landdstrktene og på kjøpstadsvalgdstrktene eller henholdsvs, og, pct.

8

9 I. Tabeller.

10 Stortngsvalg Tabell. Stortngsvalg for de Y a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Østfold fylke. Trøgstad Askm Spydeberg Skptvet Rakkestad Degernes Edsberg Mysen Rødenes Rømskog Aremark Øymark Idd Berg Skjeberg Hvaler... Borge Torsnes Varteg Tune Rolvsøy Grlemmen Kråkerøy Onsøy Råde Rygge Jeløy Våler Hobøl. ô j

11 Stortngsvalg enkelte valgsogn landdstrktene. Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Tl sammen Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lalt godkj endte stemmesedler ~

12 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valgsogn Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Folkemengde Derav med suspens jonsanmerknng Kvnner Menn Akershus fylke. Vestby ) Kråkstad Å Nesodden Oppegård Aker Bærum Asker Aurskog Blaker Høland,. Setskog Enebakk Fet Sørum Skedsmo Lllestrøm Lørenskog Nttedal Gjerdrum.. Ullensaker Nes Edsvoll Nannestad Hurdal Ferng Son Hølen *) Herunder Hvtsten.! j '

13 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte stemmesedler

14 Stortngsvalg Tabell (forts.) Stortngsvalg for de V a g s o g H Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknne: Kvnner Menn Hedmark fylke. Rngsaker Nes Vang Furnes.. Løten..... Romedal Stange SørOdal Nord Odal. Vnger Edskog Brandval. Grue Hof Åsnes Våler Elverum Trysl Åmot StorElvedal Soll... Ytre Rendal Øvre Rendal Alvdal Foldal Tynset. To sa Engerdal Kvkne ] ^n,y!!

15 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg' Samlet antall nnsendte f orf allsanm eldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Talt godkjendte stemmesedler _

16 Stortngsvalg Tabell (forts.) Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner Opland fylke. Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Hedal Sel Nordre Fron Søndre Fron Rngebu Øyer Østre Gausdal Vestre Gausdal Fåberg Br Snertngdal Vardal Østre Toten Vestre Toten Ena Kolbu Lunner Jevnaker.. Brandbu Gran Fluberg Søndre Land Nordre Land Torpa SørAurdal Etnedal NordAurdal ] ) x ) Se nnlednngen,

17 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lalt godkjendt e stemmesedler

18 Stortngsvalg Tabell (torts ) Stortngsvalg for de V a g s offl Folke Antall stemmeberettgede mengde! følge manntallet desbr. Menn Kvnner Derav med suspensjons. anmerknng Menn Kvnner Opland fylke. (Forts.) Vestre Sldre Østre Sldre Vang S I j Buskerud fylke. j Hoe Tyrstrand Norderhov Ådal Flå Nes (lo Hemsedal Ål Hol Sgdal Krødsherad Modum Øvre Eker Nedre Eker Ler Røyken Hurum x ) Ytre Sands vær Øvre Sandsvær Flesberg Rollag Opdal Nore ) Herunder Holmsbu.

19 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsval Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godkj endte stemmesedler b

20 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valg sogn Folke I Antall stemmeberettgede mengde følge manntallet desbr. Tl Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Vestfold fylke. Strømm Skoger Sande Hof Botne Våle Borre Ramnes Andebu Stokke Sem Nøtterøy Tjøme. Sandeherad Tjøllng. Fredrksvern Brunlanes Hedrum Lardal. Svelvk Åsgårdstrand *)! Telemark fylke. Drangedal Sanndal Skåtøy Bamble Edanger Sljan Gjerpen ;I ) Se nnlednngen.

21 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte f orf allsanm eldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Tl sammen Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte stemmesedler

22 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Telemark fylke. (Forts.) Solum Holla Lunde Bø Sauherad Heddal Tnn Hovn Gransherad Hjartdal Seljord Kvtesed Nssedal Fyresdal Mo Lårdal Vnje Rauland Langesund Stathelle AustAgder fylke. Vegårshe Grjerstad Søndeled Flosta Dyvåg Holt Tovdal (xjøvdal

23 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge +alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler

24 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner AustAgder fylke. (Forts.) Åml Mykland Herefoss.... Froland Østre Moland Stokken Tromøy Hs Øyestad Fjære Landvk Ede Vestre Moland Høvåg Brkenes Vegusdal Iveland Hornnes Evje Bygland Bykle Valle Hylestad Tvedestrand Lllesand VestAgder fylke. Tvet Oddernes Randesund ^ x ) Se nnlednngen.

25 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberett gede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendt e stemmesedler * o

26 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o Folke Antall stemmeberettgede mengde følge manntallet desbr. Menn Kvnner Menn Derav med suspens jonsanmerknng Kvnner VestAgder fylke. (Forts) Vennesla Øvrebø Hægeland Søgne Grepstad Halse og Hark mark Holum Lamlal Øyslebø Fnsland Grndhem Bjelland Åseral Konsmo Vgmostad SørAudnedal Spangered Lsta Herad Spnd Austad Lyngdal Kvâs Hægebostad Eken Fjotland Feda Kvnesdal Hdra Nes. Bakke Gyland I J

27 Stortngsvalg enkelte valgsogn landdstrktene. Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge alle forfall) fc Av forfall blev forkastet _ Ialt godkj endte stemmesedler

28 Stortngsvalg Tabell I (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Tl Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner VestAgder fylke. (Forts.) Øvre Srdal Tonstad Farsund I Rogaland fylke. Sokndal Lund Heskestad Bjerkrem Helleland Egersund Ogna Nærbø Varhaug Klepp Tme Grjestal Høyland Håland Hetland Høle Forsand Strand Fnnøy Rennesøy Mosterøy Vkedal Nedstrand Sjernarøy t Fster Årdal Ul! n

29 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Me un Kvnner. Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte stemmesedler '

30 Stortngsvalg Tabell (forts.). Stortngsvalg for de Y a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derev med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Rogaland fylke. (Forts.) Hjelmeland Jelsa Erfjord Sant Sauc a Suldl Åkm Skudenes Stangaland... Avaîdsnes Tonastad Skåe Tysvær Bokn Skjold Vats Sogndal ladested..... Egersund ladested.. Sandnes.. Skudesneshavn Kopervk _ Hordaland fylke. Varaldsøy Strandebarm Kvnnherad Skånevk... Etne Fjelberg Ølen

31 Stortngsvalg enkelte valgsogn landdstrktene. Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lalt godkj endte stemmesedler

32 Stortngsvalg Tabell (forts ). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folke Antall stemmeberettgede mengde I følge manntallet desbr. Menn Kvnner I Tl Derav med suspensjonsanmerknnff Menn Kvnner Hordaland fylke. (Forts.) Vkebygd Sveo Valestrand Moster Bømlo Bremnes,.. Stord Ftjar. Tysnes Fusa Hålandsdal Strandvk Os..... Samnanger Fana Austevoll Sund... Fjell Askøy Laksevåg Haus Bruvk Hosanger Modalen Hamre Åsane Alversund Herdla Hjelme Manger Lndås Austrhem x ) Se nnlednngen. )

33 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nn sendte I Samlet forfallsanmeldelser Menn Kvnner anta javgvne stem Imer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte stemmesedler

34 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Y a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Kvnner Menn Hordaland fylke. (Forts.) Masfjorden Røldal Odda. Ullensvang Knsarvk... Edfjord Ulvk Granvn Kvam Jondal... Evanger Voss Vossestrand Sogn og Fjordane fylke. Jostedal Luster Hafslo Årdal Lærdal Borgund Sogndal Aurland Lekanger Balestrand Vk Kyrkjebø Lavk Brekke Gulen

35 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte f orf allsanm eldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Tl sammen Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler

36 Stortngsvalg Tabell (torts). Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner Sogn og Fjordane fylke. (Forts.) Sulen Hyllestad Askvoll.., Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Vevrng Knn... Bremanger Selje SørVågsøy NordVågsøy Davk Ed Hornndal Gloppen... Brem Innvk Stryn Florø Møre fylke. Vannylven Søvde Sande Eovde Herøy Ulsten

37 enkelte valgsogn landdstrktene, Stortngsvalg Samlet antall nftsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stem mer (alle personlge alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godls j endte stemmesedler f,

38 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Val g s o gn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Tl Menn Derav med suspensjonsanmerknng Kvn Møre fylke. (Forts.) Hared Vartdal Volda Ørsta Hjørundfjord Sunnylven Norddal Stranda Stordal Sykkylven Ørskog Skodje.. Vatne Borgund Gske Vgra Haram Sylte Vestnes Voll Ed Grytten Hen Veøy Eresfjord og Vstdal... Nesset Bolsøy Frænen A.ukra Sandøy Hustad Bud I

39 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte n f AVU TVI f\ semmesedler.

40 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Møre fylke. (Forts.) Kvernes Grp.. Bremsnes Kornstad.. Ede Fre Gjemnes Øre Straumsnes Tngvoll Øksendal Ålvunded Sunndal.... Stangvk Åsskard Surnadal. Rndal Aure Stemshaug Valsøyfjord.... Halsa... Tustna Edøy Bratvær Hopen CO SørTrøndelag fylke. Osen.. Roan Stoksund,

41 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler.

42 Stortngsvalg Tabell (forts ). Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner SørTrøndelag fylke. (Forts.) Å Jøssund Nes Bjugn Stjerna.... Agdenes.... Ørland Ser Frøya..... NordFrøya Htra Kvenvær Fllan Sandstad... Hem Hemne Rssa Lensvk... Stadsbygd.... Orkanger Orkdal Orkland Meldal Rennebu.... Opdal Røros... Ålen.... Holtålen Sngsås Budal Støren. Soknedal..... Horg,

43 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godkjendte stemmesedler *

44 Stortngsvalg' Tabell (forts ) Stortngsvalg for de Y a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derev med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner SørTrøndelag fylke. (Forts.) Hølandet Flå Melhus B^rseskogn.... Børsa.. Getastrand Buvk... Byneset Lenstrand.... Strnda Malvk Klæbu... Tller Selbu A Tydal NordTrøndelag fylke. Meråker. Hegra Skatval Stjørdal L a n k e.... Leksvk Frosta Asen.... Skogn Frol Yerdal Ytterøy Mosvk _

45 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godkj endte stemmesedler

46 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner NordTrøndelag fylke. (Forts.) Verran Inderey Eøra Sandvollan Sparbu Ogndal Egge Bestad Malm Namdalsed Kvam Stod Nordl... Sørl.... Grong... Høylandet. Overhalla. Vemundvk. Klnga... Fosnes... Otterøy.. Flatanger Nærøy... Vkna... Leka... Gravvk.. Kolvered. Foldered.. Stenkj ær.. Namsos.. x ) ^ Se nnlednngen.

47 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet lat godkj endte stemmesedler

48 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de V a g s o g n aesor. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Folkemengde Menn Derav med suspensjonsanmerknng Kvnner Nordland fylke. Bndal Vk Brønnøy... Vesra Velfjord Vevelstad.... Tjøtta Vefsn Hatfjelldal Alstahaug Stamnes Lerfjord Herøy... Nordvk Dønnes Nesna Hemnes Korgen.... Mo Lurøy..... Træna.. Rødøy.. Meløy.... Gldeskål.. Bearn Bodn... Skjerstad... Fauske Saltdal... Sørfold Nordfold Kjerrngøy

49 Stortngsvalg enkelte valgsogn landdstrktene. Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler

50 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valgsogn Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Folkemengde Derav med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner Nordland fylke. (Forts.) Leranger Stegen Hamarøy Tysfjord Ankenes Evenes Lødngen Tjeldsund Vågan Gmsøy Borge Buksnes.. r Hol Moskenes Flakstad Værøy Hadsel Bø Øksnes Langenes Sortland Dverberg Mosjøen Svolvær Troms fylke. Kvæfjord Trondenes Bjarkøy Ibestad

51 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte f orf allsanm eldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Tl sammen Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler.

52 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Yalgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Troms fylke. (Forts.) Lavangen Salangen Dyrøy Sørresa Tranøy.... Berg Torsken Hllesøy Lenvk Målselv Bardu Malangen Balsfjord Tromsøysund Lyngen Sørfjord Karlsøy HeJgøy Skjervøy Nordresa Kvænangen Harstad Fnnmark fylke. Kautokeno Alta TaVk Loppa Hasvk Sørøysund. Kvalsund ;

53 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avg v ne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkj endte stemmesedler f>

54 Stortngsvalg Tabell (forts ). Stortngsvalg for de Valgsogn Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn I Kvnner Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Fnnmark fylke. (Forts.) Måsøy Kjelvk Kstrand Karasjok Lebesby Tana Gamvk Berlevåg ; Nesseby Polmak NordVaranger SørVaranger Vardø herred Tabell. Stortngsvalg for de Val g s o g n Folkemengde desbr. Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Derav med suspens jonsanmerknng Menn Kvnner Akershus og Østfold fylker. Drøbak... Fredrkshald. Fredrkstad Moss.... Sarpsborg.. Krstana

55 enkelte valgsogn landdstrktene. Stortngsvalg Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt godkjendte sedler Ô enkelte valgsogn byene. Samlet antall nnsendte forfallsanmeldelser Menn Samlet antall stemmeberettgede, som personlg har avgtt stemme Menn Kvnner Kvnner Samlet antall avgvne stemmer (alle personlge + alle forfall) Av forfall blev forkastet Ialt god " kjendte stemmesedler

56 Stortngsvalg Tabell (forts). Stortngsvalg for de Valgsogn Antall stemmeberettgede følge manntallet Menn Kvnner Folkemengde r n e V» * clesor. Derav med suspensjonsanmerknng Menn Kvnner Hedmark og Opland fylker. Grjøvk.. Hamar. Kongsvnger Lllehammer l ) _ Buskerud fylke. Drammen Hønefoss. Kongsberg Vestfold fylke. Holmestrand. Horten Larvk.... Sandefjord Tønsberg! _ Telemark og AustAgder fylker. Arendal Brevk.. Grmstad Kragerø Notodden Porsgrund..... Rsør Sken ^ Se nnlednngen,

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Kommunale kinoer - organisasjonsform

Kommunale kinoer - organisasjonsform Kommunale knoer - organsasjonsform Kunde Kategor Orgform Oslo Kno Kommunalt aksjeselsk Bergen kno Kommunalt aksjeselsk Trondhem kno AS Aksjeselskap Krstansand kno Kommunalt aksjeselsk Fredrkstad kno Haugesund:

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Første kolonne i denne tabellen tar utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960-tallet.

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer

Årsavgiften fakturert 2015

Årsavgiften fakturert 2015 Årsavgiften fakturert 2015 ØSTFOLD HALDEN 20 728 54 628 840 MOSS 18 874 52 255 710 SARPSBORG 36 859 100 366 355 FREDRIKSTAD 48 602 134 155 395 HVALER 3 341 8 869 605 AREMARK 1 418 3 284 800 MARKER 3 549

Detaljer

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 Kommune Tall i hele kroner Østfold 100 Østfold fylkeskommune 4 064 000 0101 Halden 907 500 0104 Moss 941 000 0105 Sarpsborg 1 624 500 549 500 0106

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser inntekt per innbygger i prosent av lands. Tall fra 2008. 0101 Halden 92 92 0104 Moss 94 97 0105 Sarpsborg 92 94 0106

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Fylke av I alt 68 241 2,6 7 738 13 Østfold 4 799 3,4 450 10 Akershus

Detaljer

Avstand til sone i km (2016)

Avstand til sone i km (2016) Innbyggere per 1.1.2016 Avstand til sone i km (2016) Avstand til nabo i km (2016) Strukturkriteri et, km for å nå 5000 innbyggere, 2016 Kommune 1 2 3 4 0101 Halden 30 544 83 492 59 145 2,92 0104 Moss 32

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Forebyggende brannvern 2008

Forebyggende brannvern 2008 13 A-objekter 13 A-objekter Brannvesen Kommune objekter objekter Agdenes 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 1622 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 Alstahaug brannvesen

Detaljer

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr)

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) I alt 126 421 5,7 % 1 11 Rogaland 13 385 8,8 % 2 09 Aust-Agder 2 452 7,5 % 3 02 Akershus

Detaljer

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr Kommunenr Kommune Valgkrets Antall 0101 Halden Sør-Norge valgkrets 21 0104 Moss Sør-Norge valgkrets 11 0105 Sarpsborg Sør-Norge valgkrets 26 0106 Fredrikstad Sør-Norge valgkrets 29 0111 Hvaler Sør-Norge

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

Forebyggende brannvern 2010

Forebyggende brannvern 2010 Forebyggende brannvern 2010 Feiing/ med piper/ildsteder A-objekter B-objekter Antall Antall Antall Antall Halden 0101 Halden 235 158 188 119 % 64 22 34 % 51 46 40 87 % 3 3 100 % 11437 3313 17389 6007 Mosseregionens

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

KOSTRA landbruk Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis.

KOSTRA landbruk Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis. Østfold 0101 Halden 27 1 10 0 12 6 2 18 12 88 0104 Moss 7 0 0 0 0 30 1 122 0 160 0105 Sarpsborg 14 2 113 51 5 191 160 9 90 635 0106 Fredrikstad 21 751 85 67 99 14 35 71 19 1162 0111 Hvaler 12 10 0 14 0

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 26. STORTINGSVALGET. (Élections en 1933 pour le «Storting».) UTGITT AV STORTINGETS KONTOR.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 26. STORTINGSVALGET. (Élections en 1933 pour le «Storting».) UTGITT AV STORTINGETS KONTOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX.. STORTINGSVALGET (Électons en pour le «Stortng».) UTGITT AV STORTINGETS KONTOR. OSLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. OSLO O. FREDR. ARNESENS BOK OG AKSIDENSTRYKKERI,

Detaljer

Total vekst 2011 Nr. Fylke Kommune Folkemengde Folkemengde Folketilvekst % Rennesøy ,43 % Hemsedal

Total vekst 2011 Nr. Fylke Kommune Folkemengde Folkemengde Folketilvekst % Rennesøy ,43 % Hemsedal 1 1142 Rennesøy 4 202 4 388 4,43 % 2 0618 Hemsedal 2 140 2 228 4,11 % 3 1523 Ørskog 2 120 2 202 3,87 % 4 1818 Herøy (Nordl.) 1 649 1 711 3,76 % 5 1724 Verran 2 609 2 705 3,68 % 6 0615 Flå 1 000 1 034 3,40

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag Veke 1 Tysdag 01.01.2013 Veke 1 Onsdag 02.01.2013 Veke 1 Torsdag 03.01.2013 Veke 1 Fredag 04.01.2013 Veke 1 Laurdag 05.01.2013 Veke 1 Søndag 06.01.2013 Veke 2 Måndag 07.01.2013 Veke 2 Tysdag 08.01.2013

Detaljer

Tenestemål i fylkesmannsembeta

Tenestemål i fylkesmannsembeta Tenestemål i fylkesmannsembeta Mållovsreglane som gjeld for regionale statsorgan, finn ein her: http://www.sprakradet.no/politikk-fakta/lov_og_rett/maallova/reglar/regionale/ Oversikt per 19.6.2009: Fylkesmannen

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kilde SSB - Kostra

Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kilde SSB - Kostra 0101 Halden 54 782 54 782 0104 Moss 8 621 55 747 0105 Sarpsborg 56 696 59 440 0106 Fredrikstad 62 426 66 966 0111 Hvaler 75 935 75 935 0118 Aremark 50 830 50 830 0119 Marker 38 168 38 311 0121 Rømskog

Detaljer

Slåttemark Slåttemyr. Kalksjøer. x Sarpsborg X x Fredrikstad X x Hvaler X x Aremark x x Marker x x Rømskog x Trøgstad. x Spydeberg.

Slåttemark Slåttemyr. Kalksjøer. x Sarpsborg X x Fredrikstad X x Hvaler X x Aremark x x Marker x x Rømskog x Trøgstad. x Spydeberg. Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Andel av budsjette t til rekreasjo. Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger. tettsted

Andel av budsjette t til rekreasjo. Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger. tettsted Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsu Gang og sykkelvei i km som er et kommuna lt ansvar pr. 10 000 innb Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger Andel av

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Informasjon Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221 per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til barnehagesektoren)/(antall

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2012 0101 Halden 8048 3524 0104 Moss 7958 3479 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9175

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger 2014-2017 Her er oversikten over hvor mange flyktninger hver enkelt kommune har blitt bedt om å bosette i 2014, 2015 og 2016, og hva som er plantall for bosetting i 2017. Du ser

Detaljer