Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg oppvekst og omsorg"

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf eller pr. sms , husk forfallsgrunn og avsender. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune, Olderdalen Levin Mikkelsen leder HOO Ina Engvoll (s) e.f. sekretær

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 4/15 PS 12/15 Referatsak: Tilleggssak: Kompetanseløft samisk språk og kultur 2015/988 Politiske saker: Orienteringssaker/drøftingssaker 2015/201 PS 13/15 Evaluering av PP-Tjenesten 2015/595 PS 14/15 Koordinerende enhet 2015/832 PS 15/15 Kommunesamarbeid om legevaktsentral 2015/752 Rådmann Einar Pedersen vil orientere om følgende saker: Turnus i omsorgssektoren Folkehelseplan

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/988-1 Arkiv: A00 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 11/15 Samepolitisk utvalg Formannskap 4/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Tilleggssak: Kompetanseløft samisk språk og kultur Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Saksopplysninger Følgende tilleggssak ble enstemmig tatt opp i møte i Samepolitisk utvalg Saka ble fremmet av leder Karin Karlsen. Kompetanseløft i samisk språk og kultur 1. Samepolitisk utvalg er bekymra for manglende fokus på kompetanse i samisk språk, spesielt i barnehage og skole. 2. Samepolitisk utvalg tilrår Hovedutvalg for Oppvekst og omsorg og Kåfjord formannskap om å prioritere og tilrettelegge slik at ansatte som ønsker og har behov for kompetanseheving i samisk språk får muligheter til det. Dette gjelder også tilrettelegging knytta til fylkesmannens studiehjemler i samisk språk. 3. Samepolitisk utvalg ber om en langsiktig kompetanseplan i samisk språk for alle virksomheter i Kåfjord kommune. En slik plan må ta utgangangspunkt i evaluering av det arbeid som allerede er gjort, og videre kompetansebehov vi har i våre ulike virksomheter. Prosessen med planen bør innbefatte en samhandling mellom ulike aktører hvor Sametinget er en viktig samhandlingspart.

4 Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

5 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/201-6 Arkiv: 033 Saksbehandler: Anita Lervoll Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 12/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Orienteringssaker/drøftingssaker Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Sakene tas til orientering Saksopplysninger 1. Økonomistatus 2. Prosess, strategisk oppvekstplan 3. Generell orientering fra oppvekstetatens ulike virksomheter 1. Økonomi Regnskap pr april 2015 Budsjettrevidering i Prosess, strategisk oppvekstplan Høringsfrist Mål om at planen vedtas av kommunestyret i juni Generell orientering fra oppvekstetatens ulike virksomheter - ansettelser og oppstart av barnehage/skoleåret til høsten - status- drift av barnevern - trafikkfarlig skolevei i Manndalen - status, voksenopplæringen - evt Vurdering

6

7 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/595-4 Arkiv: B20 Saksbehandler: Ellen M. Lindvall Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 13/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Evaluering av PP-Tjenesten Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Samarbeidsavtale PP-tjenesten 2 Samarbeidsavtale/ styreprotokoll Rådmannens innstilling Kåfjord ønsker å opprettholde interkommunalt samarbeid om PP-tjenesten. Dagens samarbeidsavtale reforhandles. Saksopplysninger Nordreisa kommune har bedt om en evaluering av PPT, og vårt interkommunale samarbeid. På bakgrunn av dette følger Kåfjord kommune opp med vår lokale evaluering. Vedtak i HOO: PS 6/15 Orienterings-drøftingssaker oppvekst Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sakene tas til orientering HOO vedtar å sette opp orienteringssak 4, evaluere samarbeidet med PPT, som egen sak for å vurdere samarbeidsavtale og framtidige tjenestebehov. Oppvekstavdelingen har bedt ansatte i skoler og barnehager gjør en evaluering av PP-tjenesten i Kåfjord kommune med høringsfrist satt til 01. april Hva fungerer bra med PP-tjenesten pr i dag, og hva kan bli bedre? - Samhandling mellom barnehage/ skole og PPT

8 - støtte og veiledning fra PPT ved behov - barnehage/ skolens tilgang til nødvendig kunnskap innenfor det spesialpedagogiske feltet - Kan PPT organiseres på en annen måte? - Vurder fordeler og ulemper dersom Kåfjord kommune driver egen PPT-tjeneste. ( Kostnader pr i dag er på ca ,- som utgjør i underkant av 2 spesialpedagog-stillinger) Etter høringsfristens utløp er det kommet inn 2 høringsuttalelser: Evaluering fra Trollvik skole 25.mars 2015 Hva fungerer bra med PP-tjenesten pr i dag, og hva kan bli bedre? - PPT er tilgjengelig, og tar seg tid til å gi råd etc. - PPT er rask med å delta på møter når det er behov for det. - Gir faglig støtte og veiledning - Gir veiledning selv om en sak ikke er henvist til dem, de har tatt på seg en større veilederrolle. Barnehage/ skolens tilgang til nødvendig kunnskap innenfor det spesialpedagogiske feltet - Det er nødvendig at PPT holder seg oppdatert på alle fagfelt, slik at de har kompetanse på all nyere forskning innenfor alle fagfelt. - Når det oppstår situasjoner/når vi henvender oss til PPT, da er det PPT sin jobb å få tak i den kompetansen som kreves. Det er viktig at PPT finner ut hvordan de kan bidra med å komme med råd på hvordan vi kan løse ting. - Kan PPT organiseres på en annen måte? - Vurder fordeler og ulemper dersom Kåfjord kommune driver egen PPT-tjeneste. ( Kostnader pr i dag er på ca ,- som utgjør i underkant av 2 spesialpedagog-stillinger) -Vi ønsker en PPT tjeneste med bredest mulig fagfelt, kanskje vi får det best med interkommunal tjeneste slik som nå. Faren ved at Kåfjord kommune driver egen PPT-tjeneste er at det kan bli for snever fagkompetanse innen PPT, i tillegg til for snever erfaringsgrunnlag i forhold til praksisfeltet. Evaluering av PP-tjenesten Olderdalen skole Fordeler: Bredden i kompetansen. Det vil være en katastrofe for spesialundervisninga om Kåfjord går ut av PPT. Vi ville ikke klare å ha denne samme bredden her i kommunene sånn som PP-tjenesten har. De sitter på kompetanse i forhold til både atferd, mobbing, lese- og skrivevansker og så videre. Vi vet at det er en kvalitetssikring når PP-tjenesten er involvert, vi får kunnskap og råd. De representerer en faglig tyngde, erfaring og stabilitet som Kåfjord kommune alene ikke vil ha mulighet å få til. De er tilgjengelige for spørsmål både på mail og telefon. Det er trygt og greit å kontakte dem. De er faglig oppdaterte. PPT vil se eleven og skolen utad, de vil ikke se seg blind på elevene slik som lærere på skolen kan gjøre. PPT har ingen ansvar overfor Kåfjord kommune så de kan tilråde så mange timer som de mener er riktig. Det vil kunne være vanskelig for noen kommunalt ansatte å gjøre dette, da de vet at det ligger mye penger bak tildeling av timer. De lærerne som har spesialpedagogisk utdannelse har ikke fått oppdatert seg via kurs eller annet, og vi mener at denne utdanningen er null verdt da de ikke får oppdatert seg eller arbeidet med dette. Lærerne med spesialpedagogisk utdannelse blir ikke brukt til spesialundervisning. De personene som eventuelt ville fått ansvaret for disse tjenestene innenfor kommunen ville fått et enormt stort ansvar på sine skuldre. I tillegg ville denne tjenesten blitt veldig personavhengig. Hva skjer da om disse personene skulle blitt syke? Sakene ville hopet seg opp med en eneste gang. Organiseringen av PPT er for oss bra. Vi ville gjerne sett at de fikk flere stillinger slik at ventetiden på henvisningene gikk ned. Vi er forbauset at en så god tjeneste koster så lite penger for Kåfjord kommune. Vi ser gjerne at mer penger settes av til denne tjenesten.

9 Når lærertettheten i skolen er så lav som den er i dag, regner vi med at behovet for PPT sine tjenester blir større etterhvert. Kåfjord kommune må ikke rasere dette tilbudet for skolene/ elevene! Ulemper: Det er lang ventetid på utredninger. PPT er for kort tid inne i klassen når det skal observeres i forhold til atferdsvansker. De burde bruke flere timer på dette for å kunne se elevene på en ordentlig måte. Vurdering

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/832-2 Arkiv: G09 Saksbehandler: Agnes Nilsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 14/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Koordinerende enhet innen helse Henvisning til lovverk: Helse og omsorgstjenesteloven, kapittel 7 Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet. Pasientrettighetsloven 2-5 Rett til individuell plan. Helsepersonell-loven 38 a Melding om behov for individuell plan og koordinator. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, kapittel 3 Habilitering og rehabilitering i kommunen. Forskrift om fastlegeordningen 19 Medisinskfaglig koordinering og samarbeid. Tjenesteavtale 2 mellom Kåfjord kommune og UNN, «Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerende tjenester. Kapittel 5 Ansvars og oppgavefordeling mellom kommuner og helseforetak». Tjenesteavtale 5 mellom Kåfjord kommune og UNN, «Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra sykehus. Kapittel 4 Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen». Vedlegg 1 Prosedyre koordinerende enhet innen helsetjenesten Rådmannens innstilling 1. Forslag til prosedyre for Koordinerende enhet godtas. 2. Kontoret som saksbehandler søknader innen helse benevnes som «Tildeling og koordinerings kontoret innen helse». 3. Koordinerende enhet legges til «Tildeling og koordinerings kontoret innen helse». 4. Det igangsettes en prosess med «Tildeling og koordinerings kontoret innen helses» oppgaver og ansvar.

26 Saksopplysninger Saken gjelder oppretting av koordinerende enhet og godkjenning av prosedyre for denne enheten innenfor helsetjenesten i Kåfjord kommune. I følge Helse- og omsorgstjenesteloven 7-3 Koordinerende enhet Sitat «Kommunen skal ha koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliterings virksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter 7-1 og 7-2». Pasientrettighetsloven 2-5 «Rett til individuell plan» og Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator i kapittel 3 Habilitering og rehabilitering i kommunen, disse omhandler også pasientenes/brukernes rett til koordinator, individuell plan og samhandling. Habilitering relateres til funksjonsnedsettelser som skyldes medfødte og tidlig ervervede tilstander. Dette er ofte knyttet til målgrupper hvor vedkommende ikke følger et forventet utviklingsløp. Habilitering består ofte av flere prosesser gjennom livsløpet. Rehabilitering benyttes hovedsakelig om å gjenvinne tapte funksjoner som man engang har hatt. Tjenesteavtale 2 kapittel 5 og Tjenesteavtale 5 kapittel 4 mellom Kåfjord kommune og UNN omhandler «Ansvars og oppgavefordeling mellom kommuner og helseforetak i forhold til habilitering og rehabilitering». Helsepersonell-loven 38 a gir helsepersonell ansvar om snarest mulig melde fra om pasientens og brukerens behov for individuell plan og koordinator. Denne meldingen skal da gå til koordinerende enhet i kommunen. Loven krever at det skal være en koordinerende enhet i kommunen for å sikre et helhetlig tilbud til pasienter/brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Organisering i pleie og omsorgstjenesten/helse På spørsmålet om hvor i organisasjonen en koordinerende enhet skal organiseres, har man kommet fram til at kontoret hvor saksbehandling innen pleie- og omsorgstjenesten gjøres, er en naturlig organisering av enheten. For å ha en tydelig adresse hvilket kontor det menes, er det nødvendig med et navn. Flere navn ble drøftet, og man landet på at kontoret benevnes med «Tildelings og koordinerings kontoret innen helse». Kontoret har flere oppgaver som blir ivaretatt for pleie- og omsorgstjenestene: Saksbehandling av innkomne søknader og evalueringer av tjenestetilbudet innen pleieog omsorg, saksbehandling av søknader om individuellplan innen helsetjenesten. I 2014 var det behandlet 424 saker. Oppfølging etter at vedtak er gjort - sette inn tjenester, sende ut melding om vedtak, info til ansatte mm

27 Mottar telefoner, sentralbord. De fleste telefoner som kommer inne er oppdrag, det må utføres en oppgave som undersøke medisiner, vakter, svare på spørsmål Postsortering Systemansvarlig for PROFIL tilganger, oppdatering, E-meldinger Hjelp når PCer ikke fungerer på avdelingene Økonomi fakturering, vederlagsberegning, pasientregnskap, attestering av regninger Forvaltning av TT kort Bestilling av kontor rekvisita. Koordinering av hjemmetjenesten Oppgavene kontoret utfører i dag og for koordinerende enhet er på vegne av og støttefunksjon for lederteamet innen helse, ikke bare for pleie- og omsorgstjenesten. Tiltaksteamet: Det er «tiltaksteamet» som behandler søknadene og gjør administrative vedtak, for tildeling av pleie- og omsorgtjenester i hjemmetjenesten eller på sykehjemmet. For koordinerende enhet må «tiltaksteamet» også behandle saker innen habilitering og rehabilitering, med tildeling av koordinator, individuell plan og ansvarsgrupper. Tiltaksteamets medlemmer: Lege, leder for hjemmebasert omsorg og leder for hjemmetjenestene. Vurdering Koordinerende enhet legges til «Tildelings og koordinerings kontoret innen helse» som ivaretar de funksjoner som loven krever, og utfører oppgaver på vegne av og støttefunksjon for lederteamet innen helse. Se forslag til prosedyren for koordinerende enhet. Det tverrfaglige teamet er ikke fastsatt ennå, men det er planlagt et nytt møte i september 2015 med flere aktører for å sikre informasjon og drøfting hvordan koordinerende enhet fungerer og hvilke forbedringer som eventuelt må gjøres. Tildeling og koordinerings kontorets ansvar og hvilke oppgaver som legges til kontoret, må det arbeides videre med, også årsverk som er nødvendig. Det må også utarbeides prosedyre for utarbeiding av individuell plan og arbeidsoppgaver koordinator har i forhold til samhandling med flere fagpersoner og pasient/bruker. For å ivareta samhandling for pasienten kreves det avsatt tid på kontoret for å ivareta koordinering enhetens oppgaver og på individnivå tid for koordinatorens arbeid og å avholde ansvarsgrupper.

28 PROSEDYRER INNEN HELSE. Helse etaten Helse-tjenesten Prosedyrens navn: Utarbeidet av: Agnes Nilsen Kvalitetsperm Koordinerende enhet Godkjent av: Hovedutvalget oppvekst og omsorg Arkivert på kommunens ephorte mappe: 2015/832 Side 1 av 4 Gyldig fra: Juni 2015 Skal revideres: Juni 2016 Ansvar for revidering: FORMÅL I følge Helse- og omsorgstjenesteloven 7-3 skal kommunen ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliterings virksomhet. Formålet er: Å sikre et helhetlig og koordinert tjenestetilbud for pasienter/brukere, at kommunen har et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid og, at samhandling internt i kommunen og eventuelt med spesialisthelsetjenesten opprettes. Koordinerende enhet legges til Tildelings og koordinerings kontoret innen helse på Kåfjord helsesenter. Postadresse: Kåfjord Helsesenter Tildelings og koordinerings kontoret Kåfjordalsveien Birtavarre Telefonnummer: Henvisning til lover, forskrifter og avtaler for koordinerende enhet: Lover: Helse- og omsorgstjenesteloven 7-1 Individuell plan, 7-2 Koordinator, 7-3 Koordinerende enhet. Pasientrettighetsloven 2-5 Rett til individuell plan Helsepersonelloven 38 a Melding om behov for individuell plan og koordinator Forskrifter: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Forskrift om fastlegeordningen 19 Medisinskfaglig koordinering og samarbeid. Koordinerende enhet innen helse, Kåfjord kommune Side 1

29 Tjenesteavtaler 2 mellom Kåfjord kommune og UNN Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. Kapittel 5: Ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og helseforetak. Tjenesteavtale 5 mellom Kåfjord kommune og UNN Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra sykehus. Kapittel 4: Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Retningslinjer: UNN`s retningslinjer for samarbeid, ansvars- og arbeidsfordeling mellom UNN og kommunene. Koordinator og individuellplan (IP) Definisjoner: Koordinerte tjenester: Med behov for koordinerte tjenester menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester, det vil si tjenester fra forskjellige tjenesteytere, og at tjenestene bør ses i sammenheng, jamfør Helse- og omsorgstjenesteloven 7-1 Individuell plan, under merknader. Habilitering og rehabilitering: Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egeninnsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet, jamfør Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 3. Individuellplan: Kommunen skal utarbeide individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte. Dersom pasient eller bruker har behov for tilbud både etter loven her og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres, jamfør Helse- og omsorgstjenesteloven 7-1. Koordinator: For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her, skal kommunen tilby koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan, jamfør Helse- og omsorgstjenesteloven 7-2. Samtykke: Individuell plan skal ikke utarbeides uten samtykke fra pasienten eller brukeren eller den som samtykker på vegne av vedkommende. Tilsvarende gjelder for oppnevning av koordinator. For pasienter gjelder pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 om samtykke til helsehjelp, jamfør Helse- og omsorgstjenesteloven 17. Koordinerende enhet innen helse, Kåfjord kommune Side 2

30 Tverrfaglig samarbeid: Ivareta samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient/bruker, eventuelt pårørende og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltingsnivåene. Ut fra et pasient- og brukerperspektiv, som er samordnet, tverrfaglig og planmessig. ANSVAR Ansvar for å melde fra om behov for individuellplan og koordinator: Helsepersonell skal snarest mulig gi melding om pasientens og brukerens behov for individuell plan og koordinator, jf. Helsepersonell-loven 38 a. Det samme gjelder annet personell som yter helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf helse- og omsorgstjenesteloven 2-1 Koordinerende enhet skal sørge for at tjenester til brukeren sees i sammenheng, og at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret. Enheten skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habilitets- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå. Koordinerende enheten skal ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen. Koordinerende enhet skal opprette/igangsette på individnivå: - Koordinator - Individuell plan - Ansvarsgruppe Samarbeidspartnere etter behov: Lege, pasient/bruker, pårørende, fysioterapeut, ergoterapeut, helsestasjon, spesialsykepleiere, sykehjem, hjemmetjenesten, skole/barnehage, tannhelsetjenesten, PPT og spesialisthelsetjenesten UNN, BUP m.m. MYNDIGHET Forvaltningskontorets personell gis myndighet til igangsetting av kartlegging og saksbehandling av søknader/meldinger om individuell plan, koordinator og ansvarsgruppe. Tiltaksteamet innen helse: Fatter administrative vedtak innen helsemessig tjenestebehov i helsetjenesten. Tiltaksteamets medlemmer: Lege, leder sykehjemmet og leder hjemmebasert omsorg. Dersom det er behov for bistand fra annet fagpersonell innkalles disse for drøfting av saken. Koordinerende enhet innen helse, Kåfjord kommune Side 3

31 BESKRIVELSE Koordinerendes enhets oppgaver: Bidra til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator til en pasient/bruker Motta meldinger om behov for individuell plan jf. 23 Sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan At pasient/bruker kan medvirke ved gjennomføring av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet, punktene over jamfør «Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 6». Meldinger/søknader leveres til forvaltningskontoret Forvaltningskontoret iverksetter kartlegging av søknaden i samarbeid med personell i helsetjenesten og saksbehandler søknaden Medlemmer i tverrfaglig team: Lege, fysioterapeut, ergoterapeut, helsestasjon, spesialsykepleiere, sykehjem, hjemmetjenesten, skole/barnehage Oppgaver for tverrfaglig team: Følge med at oppgavene som nevnt i denne prosedyren følges opp, og være pådrivere til utvikling av koordinerende enhet. Tverrfaglig team møtes 2 ganger i året; i september og april. SELVEVALUERING Tilbakemeldinger og avviksmeldinger fra ansatte og pasienter/brukere, disse behandles i tverrfaglig team. Koordinerende enhet innen helse, Kåfjord kommune Side 4

32 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/752-2 Arkiv: H06 Saksbehandler: Einar Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 15/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Formannskap Kommunesamarbeid om legevaktsentral Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Akuttmedisinforskriften 2 Mail av fra Dahlberg 3 rundskriv akuttmedisinforskriften, utkast 4 Status for utbygging av det landsdekkende nødnettet Rådmannens innstilling Kåfjord kommune inngår et interkommunalt samarbeid om legevaktsentralen Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og inngå en avtale om et slikt samarbeid innenfor de rammer som fremkommer under avsnittet økonomi. Saksopplysninger For kommunene innebærer innføring av nytt nødnett, at de må klargjøre seg for å ta i mot nytt utstyr og sørge for at ansatte får nødvendig kompetanseheving. Legevaktsentral og fastlege/vaktlege er de som vil være brukere av utstyr for Nødnett helse i kommunene. I siste kvartal 2015 skal nytt nødnett helse innføres i Troms og Finnmark. Det er viktig for Kåfjord kommune å avklare om det ønskes et samarbeid med andre kommuner vedrørende legevaktsentral (svarsted) eller om kommunen skal stå alene om dette. Redegjørelsen i saksfremlegget om nødnett og innføringen av denne bygger i det vesentlige på informasjon fra nettsider til Helsedirektorat, Direktoratet for nødkommunikasjon, aktuelle publikasjoner og møter.

33 Om norsk nødnett Stortinget vedtok 9. juni 2011 å bygge ut et nytt landsdekkende digitalt nødnett som skal erstatte dagens helseradionett i helsetjenesten samt politiets og brannetatens samband. (Kilde: Brev fra Helsedirektoratet til kommunene av ). Det nye sambandet skal erstatte etatenes eksisterende gamle analoge radionett og vil gi beredskapspersonell tilgang til en rekke nye sambandsfunksjoner. Ved innføring av nødnettet får beredskapsetatene et felles kommunikasjonsnett, i motsetning til dagens situasjon hvor hver etat har sitt eget nett. (Kilde: I dag kommuniserer brann, politi, helse og andre hjelpemannskaper på forskjellige radiosamband bygd på gammel analog teknologi som i liten grad tilfredsstiller kravene til sikkerhet og beredskap. Deler av sambandssystemet som fremdeles brukes er over 30 år gammelt, og har store mangler i forhold til hva nødetatene trenger. (Kilde: Helsedirektoratet, Informasjons brosjyre: «Fakta om Nødnett- leveransen») Bedre informasjonstilgang vil f.eks. gi kommunens helsepersonell mulighet for tettere kontakt med spesialister på sykehus. Det er høy sikkerhet gjennom kryptering, slik at samtaler ikke kan avlyttes. Egen nødknapp til bruk for personell i fare bedrer den personlige sikkerheten. Overgangen til et nytt, landsomfattende digitalt nødnett er et stort, men anses som nødvendig løft for å øke sikkerheten til alle landets innbyggere, uansett hvor man bor. Nye digitale nødnett er etablert, eller besluttet etablert, over hele Europa. (Kilde: Teknologien i det ny nødnettet bygges på en europeisk standard kalt TETRA, som er en forkortelse og Terrestrial Trunked Tadio. Tetra er spesielt utviklet for nødkommunikasjon. (Kilde: Helsedirektoratet, Informasjons brosjyre: «Fakta om Nødnett- leveransen»)

34 Nasjonale mål for nytt digitalt nødnett Et overordnet mål med iverksettelse av det nye nødnettsystemet er å bidra til et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsetatene. (Kilde: Helsedirektoratet) Andre viktige målsettinger i forbindelse med nødnettet: Styrke samfunnets sikkerhet og beredskap Effektivisere nødetatenes arbeid Ivareta kravet til avlyttingssikkerhet Bedre koordinering ved store ulykker (Kilde: Helsedirektoratet) Effekter som forutsettes oppnådd: Nødnett blir helsetjenestens lukkede kommunikasjonsnett på tvers av kommune- og regionsgrenser i akuttmedisinske situasjoner. Kommunene og RHF- ene etablerer prosedyrer og samarbeidsavtaler om bruk av Nødnettet i akuttmedisinske- og beredskapssituasjoner i helsetjenesten. Helsepersonell i vakt kan i akuttmedisinske situasjoner og beredskapssituasjoner bruke Nødnett til kommunikasjon og samhandling og til samordning med de andre nødetatene, basert på omforente prosedyrer. Helsepersonell kan raskt og sikkert varsle helsepersonell i Nødnett og trygt kunne formidle sensitiv informasjon. Helsepersonell kan raskt få tilgang til annet helsepersonell for konsultasjon og umiddelbart kunne varsle dersom helsepersonellets sikkerhet er truet.

35 Nødnett gir standardiserte data om trafikkmønster, svartider og bruksmønster. (Kilde: Helsedirektoratet, informasjonsmøte i Tana den ) Gevinster: o Bedre tilgjengelighet o Helsepersonell i vakt får bedre verktøy med bedre funksjonalitet og bedre dekning o Varsling, koordinering og meldingsutveksling mellom personell i vakt og AMK/LV sentral blir enklere og mer oversiktlig Innføring av nye nødnett forventes å bidra til økt sikkerhet for personellet God talekvalitet og dekning Muligheter for å sende meldinger Bruk av talegrupper og en- til- en samtaler Sikkerhetsalarm GPS posisjonering Sikkerheten til pasientene vil styrkes og forbedres Avlytningssikret samband gir muligheter for å ivareta krav til konfidensialitet Bedre dekning og talekvalitet sammen med tekst- og datameldinger forebygger misforståelser og sikrer at viktige opplysninger kommer frem Konferansemuligheter og tilgang til vaktleger/spesialister gjør at man kan starte behandling tidligere Viktige pasientopplysninger kan utveksles raskt og effektivt på en sikker måte. Nye nødnett styrker og forbedrer samhandlingen og beredskapen i nødetatene Implementere nasjonalt sambandsdirektiv Felles instruktøropplæring for instruktører i nødetatene Etablere og videreutvikle formelle samarbeidsfora for lederne i nødetatene. Regelmessige øvelser Oppfølging av reelle oppdrag og øvelser Felles infrastruktur gir muligheter for utvikling Kommune- og spesialisthelsetjenesten utarbeider konkrete samarbeidsavtaler innenfor den akuttmedisinske kjede, innenfor rammene av samhandlingsreformen AMK, Akuttmottak, LV- sentraler og helsepersonell i vakt utvikler felles prosedyrer og rutiner

36

37 Nedenfor bilde av håndholdt enhet Betjeningsutstyr på kommunikasjonssentraler Legevaktsentraler, akuttmottak og AMK-sentraler vil få levert utstyr som kan betjene nødnettet og sentralens eksistrenede telefonsystem. Utstyret gir operatøren anledning til å: Lytte gjennom hodesett eller høyttaler Betjene utstyr ved bruk av mus og tastatur Utalarmere en eller flere ressurser, uavhengig av talegrupper. Lytte på andre operatører, og bryte inn i samtaler om det er nødvendig Sende og motta korte tekstmeldinger, både fra radio og mobiltelefonbrukere Sette opp konferanser, hvor både telefon- og radiobrukere kan delta Ringe ut via en intern integrert telefonkatalog Se en statusoversikt over alle radioterminaler i området Det nye utstyret Leveres med en lydopptager som logger de siste 60 taleminuttene Kan integreres mot andre programmer som større kommunikasjonssentraler bruker, som AMIS og Transmed Kan tilpasses slik at kommunikasjonssentralene kan bruke samme mus og tastatur for å betjene radio/ telefon og journalsystem Integreres med trådløs telefon for mobil betjening (Kilde: Helsedirektoratet, informasjonsbrosjyre «Fakta om Nødnett- leveransen»)

38 For mer utfyllende informasjon om Norsk nødnett henvises det til direktoratet for nødkommunikasjon: og Helsedirektoratet: helse/nodnett/sider/default.aspx Roller og samarbeid ved innføringen av nødnett Overgangen til nytt nødnett er en omfattende prosess som vil kreve koordinert innsats på tvers av etater og forvaltningsnivåer, jfr kulepunktene nedenfor: Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har det overordnede ansvaret for å bygge ut radionettet og tilknyttede kommunikasjonssentraler. Det er etablert egne delprosjekter for innføring av Nødnett i hver av de tre nødetatene, - brann, politi og helse Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å ha et overordnet ansvar for prosjektgjennomføringen i helsetjenesten. Helsedirektoratet ønsker å etablere en tett dialog med enhetene som skal innføre nødnett, i den hensikt å informere og veilede de gjennom det lokale innføringsprosjektet. Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil koordinere utbyggingen i de to andre etatene. (Kilde: Brev fra Helsedirektoratet, ) Helsetjenestens driftsorganisasjon HDO har ansvar for drift og brukerstøtte til etaten. Brukerne som HDO skal hjelpe inkluderer alt helsepersonell i Norge som bruker det nye nødnettet. Dvs helsepersonell som jobber på legevakt, AMK, ambulanse og akuttmottak. HDO skal yte bistand til brukere av tjenestene i nettet når det trengs, enten det gjelder veiledning for bruk av utstyr eller for å motta, videresende og eventuelt rette feil. De bidrar også med tekniske ressurser i implementeringsarbeidet. For å oppnå effektiv drift til alle brukerne vil HDO samarbeide med IT- personell rundt omkring på de forskjellige sykehusene og i kommunene. Fylkesmannen er en sentral ressurs for å legge forholdene til rette og koordinere aktiviteter knyttet til innføring av Nødnett i kommunene (Kilde: Prop. 100S ( ), punkt 7.3.3). Fylkesmann i Finnmark har ikke en aktiv rolle per november Fylkesmann i Finnmark er kun orientert om Norsk nødnett fra Helsedirektoratet. (Kilde: Mette Leonardsen og Tom Olav Stavseth, FMIF) Utbyggingen av nødnett skjer trinnvis i landet Stortingsvedtaket av 18. desember 2006 medførte at det ble besluttet trinnvis landsdekkende utbygging som startet med 54 kommuner på Østlandet i Etter at de 54 kommunene på Østlandet hadde fått sitt nye nødsamband ble dette evaluert før videre utbygging startet opp. Første utbyggingsområde omfatter Østfold, Follo, Romerike, Oslo, Asker, Bærum og Søndre Buskerud. Det ble planlagt følgende faser i utbygging for resten av landet: Fase 1: Hedmark, Gudbrandsdal, Vestoppland Fase 2: Nordre Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder Fase 3: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Fase 4: Møre og Romsdal, Trøndelag Fase 5: Nordland, Troms, Finnmark (Kilde: Utrulling av nødnett i Troms og Finnmark var planlagt siste kvartal Imidlertid, i følge områdeleder Ellen Margrethe Dahlberg, Helsedirektoratet, er det meget stor sannsynlighet for at utrulling av små kontrollrom blir forsinket.

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER) Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 18:00 TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/14 13/786 NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Interkommunal legevaktformidling og nødnett

Interkommunal legevaktformidling og nødnett Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.02.2014 14226/2014 2011/6378 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Eldrerådet 03.03.2014 14/1 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 Ruspolitisk

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Innhold Formål og status Erfaringer Nasjonal utbygging 2 Nødnett Norges største IKT-prosjekt Stortinget vedtok 18. desember

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Rundskriv I-5/15. 30. april. 2015. AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser)

Rundskriv I-5/15. 30. april. 2015. AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser) Rundskriv I-5/15 30. april. 2015 AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser) 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. Forskrift... 4 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

helse Fakta om Nødnett-leveransen

helse Fakta om Nødnett-leveransen helse Fakta om Nødnett-leveransen 1 2 Nødnettet Innføringen av nytt nødnett innebærer at dagens Helse radionett fases ut. Nødnett er fellesbetegnelsen på den nye digitale sambands løsningen for brann,

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak Saksnummer: 2004/00026 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forskrift om krav

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 1 NØDNETT Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 2 Kva er nødnett? Nødnett er eit verktøy som skal sikre kommunikasjonsutfordringa i helsetenesta og kommunikasjonen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde.

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde. Helse- og omsorgsdepartementet v/ avdelingsdirektør Cathrine Dammen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4274-2014/23052 Bergen 16.01.2015 HØRINGSUTTALE TIL AKUTTUTVALGET SIN DELRAPPORT

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator

INDIVIDUELL PLAN. Håndbok om individuell plan og koordinator INDIVIDUELL PLAN Håndbok om individuell plan og koordinator Skrevet av: Koordinerende enhet Publisert: Desember 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Individuell plan...3 Koordinator...5 Koordinerende enhet...6

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18.

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117 Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Nov 2015 16 110 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Habilitering og rehabilitering Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Definisjon «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Eldreråd. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Eldreråd. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Eldreråd Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117

Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 v2.2-18.03.2013 Til landets kommuner Deres ref.: Vår ref.: 11/8812-19 Saksbehandler: Hanne Undlien Dato: 02.07.2015 Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 Helsedirektoratet

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp?

Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp? Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp? Vi har en stor utfordring med tanke på fremtidig demografi og sykdomspanorama Demografi

Detaljer

Nytt Nødnett. Nordlandssykehuset kommuner i AMK område

Nytt Nødnett. Nordlandssykehuset kommuner i AMK område Nytt Nødnett Nordlandssykehuset kommuner i AMK område Rune Arnesen, avdeling medisinsk nødmeldetjenste Bodø, 22. april 2014 22. August 2012 28. November 2013 Informasjonsmøte med HF og kommuner om Nødnett

Detaljer

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016 Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet HDO Brukerforum 2016 AMK-Innlandet hvor i helsetjenesten? Helse SØRØST: 5 AMK sentraler Innlandet: 53 ambulanser (+ reserveambulanser) 1 Helseekspresser + 2 Helsebusser

Detaljer