Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg oppvekst og omsorg"

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf eller pr. sms , husk forfallsgrunn og avsender. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune, Olderdalen Levin Mikkelsen leder HOO Ina Engvoll (s) e.f. sekretær

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 4/15 PS 12/15 Referatsak: Tilleggssak: Kompetanseløft samisk språk og kultur 2015/988 Politiske saker: Orienteringssaker/drøftingssaker 2015/201 PS 13/15 Evaluering av PP-Tjenesten 2015/595 PS 14/15 Koordinerende enhet 2015/832 PS 15/15 Kommunesamarbeid om legevaktsentral 2015/752 Rådmann Einar Pedersen vil orientere om følgende saker: Turnus i omsorgssektoren Folkehelseplan

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/988-1 Arkiv: A00 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 11/15 Samepolitisk utvalg Formannskap 4/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Tilleggssak: Kompetanseløft samisk språk og kultur Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Saksopplysninger Følgende tilleggssak ble enstemmig tatt opp i møte i Samepolitisk utvalg Saka ble fremmet av leder Karin Karlsen. Kompetanseløft i samisk språk og kultur 1. Samepolitisk utvalg er bekymra for manglende fokus på kompetanse i samisk språk, spesielt i barnehage og skole. 2. Samepolitisk utvalg tilrår Hovedutvalg for Oppvekst og omsorg og Kåfjord formannskap om å prioritere og tilrettelegge slik at ansatte som ønsker og har behov for kompetanseheving i samisk språk får muligheter til det. Dette gjelder også tilrettelegging knytta til fylkesmannens studiehjemler i samisk språk. 3. Samepolitisk utvalg ber om en langsiktig kompetanseplan i samisk språk for alle virksomheter i Kåfjord kommune. En slik plan må ta utgangangspunkt i evaluering av det arbeid som allerede er gjort, og videre kompetansebehov vi har i våre ulike virksomheter. Prosessen med planen bør innbefatte en samhandling mellom ulike aktører hvor Sametinget er en viktig samhandlingspart.

4 Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

5 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/201-6 Arkiv: 033 Saksbehandler: Anita Lervoll Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 12/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Orienteringssaker/drøftingssaker Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Sakene tas til orientering Saksopplysninger 1. Økonomistatus 2. Prosess, strategisk oppvekstplan 3. Generell orientering fra oppvekstetatens ulike virksomheter 1. Økonomi Regnskap pr april 2015 Budsjettrevidering i Prosess, strategisk oppvekstplan Høringsfrist Mål om at planen vedtas av kommunestyret i juni Generell orientering fra oppvekstetatens ulike virksomheter - ansettelser og oppstart av barnehage/skoleåret til høsten - status- drift av barnevern - trafikkfarlig skolevei i Manndalen - status, voksenopplæringen - evt Vurdering

6

7 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/595-4 Arkiv: B20 Saksbehandler: Ellen M. Lindvall Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 13/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Evaluering av PP-Tjenesten Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Samarbeidsavtale PP-tjenesten 2 Samarbeidsavtale/ styreprotokoll Rådmannens innstilling Kåfjord ønsker å opprettholde interkommunalt samarbeid om PP-tjenesten. Dagens samarbeidsavtale reforhandles. Saksopplysninger Nordreisa kommune har bedt om en evaluering av PPT, og vårt interkommunale samarbeid. På bakgrunn av dette følger Kåfjord kommune opp med vår lokale evaluering. Vedtak i HOO: PS 6/15 Orienterings-drøftingssaker oppvekst Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sakene tas til orientering HOO vedtar å sette opp orienteringssak 4, evaluere samarbeidet med PPT, som egen sak for å vurdere samarbeidsavtale og framtidige tjenestebehov. Oppvekstavdelingen har bedt ansatte i skoler og barnehager gjør en evaluering av PP-tjenesten i Kåfjord kommune med høringsfrist satt til 01. april Hva fungerer bra med PP-tjenesten pr i dag, og hva kan bli bedre? - Samhandling mellom barnehage/ skole og PPT

8 - støtte og veiledning fra PPT ved behov - barnehage/ skolens tilgang til nødvendig kunnskap innenfor det spesialpedagogiske feltet - Kan PPT organiseres på en annen måte? - Vurder fordeler og ulemper dersom Kåfjord kommune driver egen PPT-tjeneste. ( Kostnader pr i dag er på ca ,- som utgjør i underkant av 2 spesialpedagog-stillinger) Etter høringsfristens utløp er det kommet inn 2 høringsuttalelser: Evaluering fra Trollvik skole 25.mars 2015 Hva fungerer bra med PP-tjenesten pr i dag, og hva kan bli bedre? - PPT er tilgjengelig, og tar seg tid til å gi råd etc. - PPT er rask med å delta på møter når det er behov for det. - Gir faglig støtte og veiledning - Gir veiledning selv om en sak ikke er henvist til dem, de har tatt på seg en større veilederrolle. Barnehage/ skolens tilgang til nødvendig kunnskap innenfor det spesialpedagogiske feltet - Det er nødvendig at PPT holder seg oppdatert på alle fagfelt, slik at de har kompetanse på all nyere forskning innenfor alle fagfelt. - Når det oppstår situasjoner/når vi henvender oss til PPT, da er det PPT sin jobb å få tak i den kompetansen som kreves. Det er viktig at PPT finner ut hvordan de kan bidra med å komme med råd på hvordan vi kan løse ting. - Kan PPT organiseres på en annen måte? - Vurder fordeler og ulemper dersom Kåfjord kommune driver egen PPT-tjeneste. ( Kostnader pr i dag er på ca ,- som utgjør i underkant av 2 spesialpedagog-stillinger) -Vi ønsker en PPT tjeneste med bredest mulig fagfelt, kanskje vi får det best med interkommunal tjeneste slik som nå. Faren ved at Kåfjord kommune driver egen PPT-tjeneste er at det kan bli for snever fagkompetanse innen PPT, i tillegg til for snever erfaringsgrunnlag i forhold til praksisfeltet. Evaluering av PP-tjenesten Olderdalen skole Fordeler: Bredden i kompetansen. Det vil være en katastrofe for spesialundervisninga om Kåfjord går ut av PPT. Vi ville ikke klare å ha denne samme bredden her i kommunene sånn som PP-tjenesten har. De sitter på kompetanse i forhold til både atferd, mobbing, lese- og skrivevansker og så videre. Vi vet at det er en kvalitetssikring når PP-tjenesten er involvert, vi får kunnskap og råd. De representerer en faglig tyngde, erfaring og stabilitet som Kåfjord kommune alene ikke vil ha mulighet å få til. De er tilgjengelige for spørsmål både på mail og telefon. Det er trygt og greit å kontakte dem. De er faglig oppdaterte. PPT vil se eleven og skolen utad, de vil ikke se seg blind på elevene slik som lærere på skolen kan gjøre. PPT har ingen ansvar overfor Kåfjord kommune så de kan tilråde så mange timer som de mener er riktig. Det vil kunne være vanskelig for noen kommunalt ansatte å gjøre dette, da de vet at det ligger mye penger bak tildeling av timer. De lærerne som har spesialpedagogisk utdannelse har ikke fått oppdatert seg via kurs eller annet, og vi mener at denne utdanningen er null verdt da de ikke får oppdatert seg eller arbeidet med dette. Lærerne med spesialpedagogisk utdannelse blir ikke brukt til spesialundervisning. De personene som eventuelt ville fått ansvaret for disse tjenestene innenfor kommunen ville fått et enormt stort ansvar på sine skuldre. I tillegg ville denne tjenesten blitt veldig personavhengig. Hva skjer da om disse personene skulle blitt syke? Sakene ville hopet seg opp med en eneste gang. Organiseringen av PPT er for oss bra. Vi ville gjerne sett at de fikk flere stillinger slik at ventetiden på henvisningene gikk ned. Vi er forbauset at en så god tjeneste koster så lite penger for Kåfjord kommune. Vi ser gjerne at mer penger settes av til denne tjenesten.

9 Når lærertettheten i skolen er så lav som den er i dag, regner vi med at behovet for PPT sine tjenester blir større etterhvert. Kåfjord kommune må ikke rasere dette tilbudet for skolene/ elevene! Ulemper: Det er lang ventetid på utredninger. PPT er for kort tid inne i klassen når det skal observeres i forhold til atferdsvansker. De burde bruke flere timer på dette for å kunne se elevene på en ordentlig måte. Vurdering

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/832-2 Arkiv: G09 Saksbehandler: Agnes Nilsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 14/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Koordinerende enhet innen helse Henvisning til lovverk: Helse og omsorgstjenesteloven, kapittel 7 Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet. Pasientrettighetsloven 2-5 Rett til individuell plan. Helsepersonell-loven 38 a Melding om behov for individuell plan og koordinator. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, kapittel 3 Habilitering og rehabilitering i kommunen. Forskrift om fastlegeordningen 19 Medisinskfaglig koordinering og samarbeid. Tjenesteavtale 2 mellom Kåfjord kommune og UNN, «Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerende tjenester. Kapittel 5 Ansvars og oppgavefordeling mellom kommuner og helseforetak». Tjenesteavtale 5 mellom Kåfjord kommune og UNN, «Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra sykehus. Kapittel 4 Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen». Vedlegg 1 Prosedyre koordinerende enhet innen helsetjenesten Rådmannens innstilling 1. Forslag til prosedyre for Koordinerende enhet godtas. 2. Kontoret som saksbehandler søknader innen helse benevnes som «Tildeling og koordinerings kontoret innen helse». 3. Koordinerende enhet legges til «Tildeling og koordinerings kontoret innen helse». 4. Det igangsettes en prosess med «Tildeling og koordinerings kontoret innen helses» oppgaver og ansvar.

26 Saksopplysninger Saken gjelder oppretting av koordinerende enhet og godkjenning av prosedyre for denne enheten innenfor helsetjenesten i Kåfjord kommune. I følge Helse- og omsorgstjenesteloven 7-3 Koordinerende enhet Sitat «Kommunen skal ha koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliterings virksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter 7-1 og 7-2». Pasientrettighetsloven 2-5 «Rett til individuell plan» og Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator i kapittel 3 Habilitering og rehabilitering i kommunen, disse omhandler også pasientenes/brukernes rett til koordinator, individuell plan og samhandling. Habilitering relateres til funksjonsnedsettelser som skyldes medfødte og tidlig ervervede tilstander. Dette er ofte knyttet til målgrupper hvor vedkommende ikke følger et forventet utviklingsløp. Habilitering består ofte av flere prosesser gjennom livsløpet. Rehabilitering benyttes hovedsakelig om å gjenvinne tapte funksjoner som man engang har hatt. Tjenesteavtale 2 kapittel 5 og Tjenesteavtale 5 kapittel 4 mellom Kåfjord kommune og UNN omhandler «Ansvars og oppgavefordeling mellom kommuner og helseforetak i forhold til habilitering og rehabilitering». Helsepersonell-loven 38 a gir helsepersonell ansvar om snarest mulig melde fra om pasientens og brukerens behov for individuell plan og koordinator. Denne meldingen skal da gå til koordinerende enhet i kommunen. Loven krever at det skal være en koordinerende enhet i kommunen for å sikre et helhetlig tilbud til pasienter/brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Organisering i pleie og omsorgstjenesten/helse På spørsmålet om hvor i organisasjonen en koordinerende enhet skal organiseres, har man kommet fram til at kontoret hvor saksbehandling innen pleie- og omsorgstjenesten gjøres, er en naturlig organisering av enheten. For å ha en tydelig adresse hvilket kontor det menes, er det nødvendig med et navn. Flere navn ble drøftet, og man landet på at kontoret benevnes med «Tildelings og koordinerings kontoret innen helse». Kontoret har flere oppgaver som blir ivaretatt for pleie- og omsorgstjenestene: Saksbehandling av innkomne søknader og evalueringer av tjenestetilbudet innen pleieog omsorg, saksbehandling av søknader om individuellplan innen helsetjenesten. I 2014 var det behandlet 424 saker. Oppfølging etter at vedtak er gjort - sette inn tjenester, sende ut melding om vedtak, info til ansatte mm

27 Mottar telefoner, sentralbord. De fleste telefoner som kommer inne er oppdrag, det må utføres en oppgave som undersøke medisiner, vakter, svare på spørsmål Postsortering Systemansvarlig for PROFIL tilganger, oppdatering, E-meldinger Hjelp når PCer ikke fungerer på avdelingene Økonomi fakturering, vederlagsberegning, pasientregnskap, attestering av regninger Forvaltning av TT kort Bestilling av kontor rekvisita. Koordinering av hjemmetjenesten Oppgavene kontoret utfører i dag og for koordinerende enhet er på vegne av og støttefunksjon for lederteamet innen helse, ikke bare for pleie- og omsorgstjenesten. Tiltaksteamet: Det er «tiltaksteamet» som behandler søknadene og gjør administrative vedtak, for tildeling av pleie- og omsorgtjenester i hjemmetjenesten eller på sykehjemmet. For koordinerende enhet må «tiltaksteamet» også behandle saker innen habilitering og rehabilitering, med tildeling av koordinator, individuell plan og ansvarsgrupper. Tiltaksteamets medlemmer: Lege, leder for hjemmebasert omsorg og leder for hjemmetjenestene. Vurdering Koordinerende enhet legges til «Tildelings og koordinerings kontoret innen helse» som ivaretar de funksjoner som loven krever, og utfører oppgaver på vegne av og støttefunksjon for lederteamet innen helse. Se forslag til prosedyren for koordinerende enhet. Det tverrfaglige teamet er ikke fastsatt ennå, men det er planlagt et nytt møte i september 2015 med flere aktører for å sikre informasjon og drøfting hvordan koordinerende enhet fungerer og hvilke forbedringer som eventuelt må gjøres. Tildeling og koordinerings kontorets ansvar og hvilke oppgaver som legges til kontoret, må det arbeides videre med, også årsverk som er nødvendig. Det må også utarbeides prosedyre for utarbeiding av individuell plan og arbeidsoppgaver koordinator har i forhold til samhandling med flere fagpersoner og pasient/bruker. For å ivareta samhandling for pasienten kreves det avsatt tid på kontoret for å ivareta koordinering enhetens oppgaver og på individnivå tid for koordinatorens arbeid og å avholde ansvarsgrupper.

28 PROSEDYRER INNEN HELSE. Helse etaten Helse-tjenesten Prosedyrens navn: Utarbeidet av: Agnes Nilsen Kvalitetsperm Koordinerende enhet Godkjent av: Hovedutvalget oppvekst og omsorg Arkivert på kommunens ephorte mappe: 2015/832 Side 1 av 4 Gyldig fra: Juni 2015 Skal revideres: Juni 2016 Ansvar for revidering: FORMÅL I følge Helse- og omsorgstjenesteloven 7-3 skal kommunen ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliterings virksomhet. Formålet er: Å sikre et helhetlig og koordinert tjenestetilbud for pasienter/brukere, at kommunen har et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid og, at samhandling internt i kommunen og eventuelt med spesialisthelsetjenesten opprettes. Koordinerende enhet legges til Tildelings og koordinerings kontoret innen helse på Kåfjord helsesenter. Postadresse: Kåfjord Helsesenter Tildelings og koordinerings kontoret Kåfjordalsveien Birtavarre Telefonnummer: Henvisning til lover, forskrifter og avtaler for koordinerende enhet: Lover: Helse- og omsorgstjenesteloven 7-1 Individuell plan, 7-2 Koordinator, 7-3 Koordinerende enhet. Pasientrettighetsloven 2-5 Rett til individuell plan Helsepersonelloven 38 a Melding om behov for individuell plan og koordinator Forskrifter: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Forskrift om fastlegeordningen 19 Medisinskfaglig koordinering og samarbeid. Koordinerende enhet innen helse, Kåfjord kommune Side 1

29 Tjenesteavtaler 2 mellom Kåfjord kommune og UNN Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. Kapittel 5: Ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og helseforetak. Tjenesteavtale 5 mellom Kåfjord kommune og UNN Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra sykehus. Kapittel 4: Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Retningslinjer: UNN`s retningslinjer for samarbeid, ansvars- og arbeidsfordeling mellom UNN og kommunene. Koordinator og individuellplan (IP) Definisjoner: Koordinerte tjenester: Med behov for koordinerte tjenester menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester, det vil si tjenester fra forskjellige tjenesteytere, og at tjenestene bør ses i sammenheng, jamfør Helse- og omsorgstjenesteloven 7-1 Individuell plan, under merknader. Habilitering og rehabilitering: Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egeninnsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet, jamfør Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 3. Individuellplan: Kommunen skal utarbeide individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte. Dersom pasient eller bruker har behov for tilbud både etter loven her og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres, jamfør Helse- og omsorgstjenesteloven 7-1. Koordinator: For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her, skal kommunen tilby koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan, jamfør Helse- og omsorgstjenesteloven 7-2. Samtykke: Individuell plan skal ikke utarbeides uten samtykke fra pasienten eller brukeren eller den som samtykker på vegne av vedkommende. Tilsvarende gjelder for oppnevning av koordinator. For pasienter gjelder pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 om samtykke til helsehjelp, jamfør Helse- og omsorgstjenesteloven 17. Koordinerende enhet innen helse, Kåfjord kommune Side 2

30 Tverrfaglig samarbeid: Ivareta samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient/bruker, eventuelt pårørende og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltingsnivåene. Ut fra et pasient- og brukerperspektiv, som er samordnet, tverrfaglig og planmessig. ANSVAR Ansvar for å melde fra om behov for individuellplan og koordinator: Helsepersonell skal snarest mulig gi melding om pasientens og brukerens behov for individuell plan og koordinator, jf. Helsepersonell-loven 38 a. Det samme gjelder annet personell som yter helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf helse- og omsorgstjenesteloven 2-1 Koordinerende enhet skal sørge for at tjenester til brukeren sees i sammenheng, og at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret. Enheten skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habilitets- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå. Koordinerende enheten skal ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen. Koordinerende enhet skal opprette/igangsette på individnivå: - Koordinator - Individuell plan - Ansvarsgruppe Samarbeidspartnere etter behov: Lege, pasient/bruker, pårørende, fysioterapeut, ergoterapeut, helsestasjon, spesialsykepleiere, sykehjem, hjemmetjenesten, skole/barnehage, tannhelsetjenesten, PPT og spesialisthelsetjenesten UNN, BUP m.m. MYNDIGHET Forvaltningskontorets personell gis myndighet til igangsetting av kartlegging og saksbehandling av søknader/meldinger om individuell plan, koordinator og ansvarsgruppe. Tiltaksteamet innen helse: Fatter administrative vedtak innen helsemessig tjenestebehov i helsetjenesten. Tiltaksteamets medlemmer: Lege, leder sykehjemmet og leder hjemmebasert omsorg. Dersom det er behov for bistand fra annet fagpersonell innkalles disse for drøfting av saken. Koordinerende enhet innen helse, Kåfjord kommune Side 3

31 BESKRIVELSE Koordinerendes enhets oppgaver: Bidra til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator til en pasient/bruker Motta meldinger om behov for individuell plan jf. 23 Sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan At pasient/bruker kan medvirke ved gjennomføring av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet, punktene over jamfør «Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 6». Meldinger/søknader leveres til forvaltningskontoret Forvaltningskontoret iverksetter kartlegging av søknaden i samarbeid med personell i helsetjenesten og saksbehandler søknaden Medlemmer i tverrfaglig team: Lege, fysioterapeut, ergoterapeut, helsestasjon, spesialsykepleiere, sykehjem, hjemmetjenesten, skole/barnehage Oppgaver for tverrfaglig team: Følge med at oppgavene som nevnt i denne prosedyren følges opp, og være pådrivere til utvikling av koordinerende enhet. Tverrfaglig team møtes 2 ganger i året; i september og april. SELVEVALUERING Tilbakemeldinger og avviksmeldinger fra ansatte og pasienter/brukere, disse behandles i tverrfaglig team. Koordinerende enhet innen helse, Kåfjord kommune Side 4

32 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/752-2 Arkiv: H06 Saksbehandler: Einar Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 15/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Formannskap Kommunesamarbeid om legevaktsentral Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Akuttmedisinforskriften 2 Mail av fra Dahlberg 3 rundskriv akuttmedisinforskriften, utkast 4 Status for utbygging av det landsdekkende nødnettet Rådmannens innstilling Kåfjord kommune inngår et interkommunalt samarbeid om legevaktsentralen Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og inngå en avtale om et slikt samarbeid innenfor de rammer som fremkommer under avsnittet økonomi. Saksopplysninger For kommunene innebærer innføring av nytt nødnett, at de må klargjøre seg for å ta i mot nytt utstyr og sørge for at ansatte får nødvendig kompetanseheving. Legevaktsentral og fastlege/vaktlege er de som vil være brukere av utstyr for Nødnett helse i kommunene. I siste kvartal 2015 skal nytt nødnett helse innføres i Troms og Finnmark. Det er viktig for Kåfjord kommune å avklare om det ønskes et samarbeid med andre kommuner vedrørende legevaktsentral (svarsted) eller om kommunen skal stå alene om dette. Redegjørelsen i saksfremlegget om nødnett og innføringen av denne bygger i det vesentlige på informasjon fra nettsider til Helsedirektorat, Direktoratet for nødkommunikasjon, aktuelle publikasjoner og møter.

33 Om norsk nødnett Stortinget vedtok 9. juni 2011 å bygge ut et nytt landsdekkende digitalt nødnett som skal erstatte dagens helseradionett i helsetjenesten samt politiets og brannetatens samband. (Kilde: Brev fra Helsedirektoratet til kommunene av ). Det nye sambandet skal erstatte etatenes eksisterende gamle analoge radionett og vil gi beredskapspersonell tilgang til en rekke nye sambandsfunksjoner. Ved innføring av nødnettet får beredskapsetatene et felles kommunikasjonsnett, i motsetning til dagens situasjon hvor hver etat har sitt eget nett. (Kilde: I dag kommuniserer brann, politi, helse og andre hjelpemannskaper på forskjellige radiosamband bygd på gammel analog teknologi som i liten grad tilfredsstiller kravene til sikkerhet og beredskap. Deler av sambandssystemet som fremdeles brukes er over 30 år gammelt, og har store mangler i forhold til hva nødetatene trenger. (Kilde: Helsedirektoratet, Informasjons brosjyre: «Fakta om Nødnett- leveransen») Bedre informasjonstilgang vil f.eks. gi kommunens helsepersonell mulighet for tettere kontakt med spesialister på sykehus. Det er høy sikkerhet gjennom kryptering, slik at samtaler ikke kan avlyttes. Egen nødknapp til bruk for personell i fare bedrer den personlige sikkerheten. Overgangen til et nytt, landsomfattende digitalt nødnett er et stort, men anses som nødvendig løft for å øke sikkerheten til alle landets innbyggere, uansett hvor man bor. Nye digitale nødnett er etablert, eller besluttet etablert, over hele Europa. (Kilde: Teknologien i det ny nødnettet bygges på en europeisk standard kalt TETRA, som er en forkortelse og Terrestrial Trunked Tadio. Tetra er spesielt utviklet for nødkommunikasjon. (Kilde: Helsedirektoratet, Informasjons brosjyre: «Fakta om Nødnett- leveransen»)

34 Nasjonale mål for nytt digitalt nødnett Et overordnet mål med iverksettelse av det nye nødnettsystemet er å bidra til et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsetatene. (Kilde: Helsedirektoratet) Andre viktige målsettinger i forbindelse med nødnettet: Styrke samfunnets sikkerhet og beredskap Effektivisere nødetatenes arbeid Ivareta kravet til avlyttingssikkerhet Bedre koordinering ved store ulykker (Kilde: Helsedirektoratet) Effekter som forutsettes oppnådd: Nødnett blir helsetjenestens lukkede kommunikasjonsnett på tvers av kommune- og regionsgrenser i akuttmedisinske situasjoner. Kommunene og RHF- ene etablerer prosedyrer og samarbeidsavtaler om bruk av Nødnettet i akuttmedisinske- og beredskapssituasjoner i helsetjenesten. Helsepersonell i vakt kan i akuttmedisinske situasjoner og beredskapssituasjoner bruke Nødnett til kommunikasjon og samhandling og til samordning med de andre nødetatene, basert på omforente prosedyrer. Helsepersonell kan raskt og sikkert varsle helsepersonell i Nødnett og trygt kunne formidle sensitiv informasjon. Helsepersonell kan raskt få tilgang til annet helsepersonell for konsultasjon og umiddelbart kunne varsle dersom helsepersonellets sikkerhet er truet.

35 Nødnett gir standardiserte data om trafikkmønster, svartider og bruksmønster. (Kilde: Helsedirektoratet, informasjonsmøte i Tana den ) Gevinster: o Bedre tilgjengelighet o Helsepersonell i vakt får bedre verktøy med bedre funksjonalitet og bedre dekning o Varsling, koordinering og meldingsutveksling mellom personell i vakt og AMK/LV sentral blir enklere og mer oversiktlig Innføring av nye nødnett forventes å bidra til økt sikkerhet for personellet God talekvalitet og dekning Muligheter for å sende meldinger Bruk av talegrupper og en- til- en samtaler Sikkerhetsalarm GPS posisjonering Sikkerheten til pasientene vil styrkes og forbedres Avlytningssikret samband gir muligheter for å ivareta krav til konfidensialitet Bedre dekning og talekvalitet sammen med tekst- og datameldinger forebygger misforståelser og sikrer at viktige opplysninger kommer frem Konferansemuligheter og tilgang til vaktleger/spesialister gjør at man kan starte behandling tidligere Viktige pasientopplysninger kan utveksles raskt og effektivt på en sikker måte. Nye nødnett styrker og forbedrer samhandlingen og beredskapen i nødetatene Implementere nasjonalt sambandsdirektiv Felles instruktøropplæring for instruktører i nødetatene Etablere og videreutvikle formelle samarbeidsfora for lederne i nødetatene. Regelmessige øvelser Oppfølging av reelle oppdrag og øvelser Felles infrastruktur gir muligheter for utvikling Kommune- og spesialisthelsetjenesten utarbeider konkrete samarbeidsavtaler innenfor den akuttmedisinske kjede, innenfor rammene av samhandlingsreformen AMK, Akuttmottak, LV- sentraler og helsepersonell i vakt utvikler felles prosedyrer og rutiner

36

37 Nedenfor bilde av håndholdt enhet Betjeningsutstyr på kommunikasjonssentraler Legevaktsentraler, akuttmottak og AMK-sentraler vil få levert utstyr som kan betjene nødnettet og sentralens eksistrenede telefonsystem. Utstyret gir operatøren anledning til å: Lytte gjennom hodesett eller høyttaler Betjene utstyr ved bruk av mus og tastatur Utalarmere en eller flere ressurser, uavhengig av talegrupper. Lytte på andre operatører, og bryte inn i samtaler om det er nødvendig Sende og motta korte tekstmeldinger, både fra radio og mobiltelefonbrukere Sette opp konferanser, hvor både telefon- og radiobrukere kan delta Ringe ut via en intern integrert telefonkatalog Se en statusoversikt over alle radioterminaler i området Det nye utstyret Leveres med en lydopptager som logger de siste 60 taleminuttene Kan integreres mot andre programmer som større kommunikasjonssentraler bruker, som AMIS og Transmed Kan tilpasses slik at kommunikasjonssentralene kan bruke samme mus og tastatur for å betjene radio/ telefon og journalsystem Integreres med trådløs telefon for mobil betjening (Kilde: Helsedirektoratet, informasjonsbrosjyre «Fakta om Nødnett- leveransen»)

38 For mer utfyllende informasjon om Norsk nødnett henvises det til direktoratet for nødkommunikasjon: og Helsedirektoratet: helse/nodnett/sider/default.aspx Roller og samarbeid ved innføringen av nødnett Overgangen til nytt nødnett er en omfattende prosess som vil kreve koordinert innsats på tvers av etater og forvaltningsnivåer, jfr kulepunktene nedenfor: Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har det overordnede ansvaret for å bygge ut radionettet og tilknyttede kommunikasjonssentraler. Det er etablert egne delprosjekter for innføring av Nødnett i hver av de tre nødetatene, - brann, politi og helse Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å ha et overordnet ansvar for prosjektgjennomføringen i helsetjenesten. Helsedirektoratet ønsker å etablere en tett dialog med enhetene som skal innføre nødnett, i den hensikt å informere og veilede de gjennom det lokale innføringsprosjektet. Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil koordinere utbyggingen i de to andre etatene. (Kilde: Brev fra Helsedirektoratet, ) Helsetjenestens driftsorganisasjon HDO har ansvar for drift og brukerstøtte til etaten. Brukerne som HDO skal hjelpe inkluderer alt helsepersonell i Norge som bruker det nye nødnettet. Dvs helsepersonell som jobber på legevakt, AMK, ambulanse og akuttmottak. HDO skal yte bistand til brukere av tjenestene i nettet når det trengs, enten det gjelder veiledning for bruk av utstyr eller for å motta, videresende og eventuelt rette feil. De bidrar også med tekniske ressurser i implementeringsarbeidet. For å oppnå effektiv drift til alle brukerne vil HDO samarbeide med IT- personell rundt omkring på de forskjellige sykehusene og i kommunene. Fylkesmannen er en sentral ressurs for å legge forholdene til rette og koordinere aktiviteter knyttet til innføring av Nødnett i kommunene (Kilde: Prop. 100S ( ), punkt 7.3.3). Fylkesmann i Finnmark har ikke en aktiv rolle per november Fylkesmann i Finnmark er kun orientert om Norsk nødnett fra Helsedirektoratet. (Kilde: Mette Leonardsen og Tom Olav Stavseth, FMIF) Utbyggingen av nødnett skjer trinnvis i landet Stortingsvedtaket av 18. desember 2006 medførte at det ble besluttet trinnvis landsdekkende utbygging som startet med 54 kommuner på Østlandet i Etter at de 54 kommunene på Østlandet hadde fått sitt nye nødsamband ble dette evaluert før videre utbygging startet opp. Første utbyggingsområde omfatter Østfold, Follo, Romerike, Oslo, Asker, Bærum og Søndre Buskerud. Det ble planlagt følgende faser i utbygging for resten av landet: Fase 1: Hedmark, Gudbrandsdal, Vestoppland Fase 2: Nordre Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder Fase 3: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Fase 4: Møre og Romsdal, Trøndelag Fase 5: Nordland, Troms, Finnmark (Kilde: Utrulling av nødnett i Troms og Finnmark var planlagt siste kvartal Imidlertid, i følge områdeleder Ellen Margrethe Dahlberg, Helsedirektoratet, er det meget stor sannsynlighet for at utrulling av små kontrollrom blir forsinket.

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

Nødnett i Helsetjenesten

Nødnett i Helsetjenesten Nødnett i Helsetjenesten Molde, 15. mai 2013 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Nødnett i helsetjenesten Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - organisering og roller

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjenest... Side 1 av 10

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjenest... Side 1 av 10 Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjenest... Side 1 av 10 Dato Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE11 (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom FINNMARKSSYKEHUSET

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER) Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.03.2014 Tid: 18:00 TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/14 13/786 NØDNETT I KOMMUNENE OG LVS (LEGEVAKTSENTRALER)

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Interkommunal legevaktformidling og nødnett

Interkommunal legevaktformidling og nødnett Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.02.2014 14226/2014 2011/6378 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Eldrerådet 03.03.2014 14/1 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 Ruspolitisk

Detaljer

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Innhold Formål og status Erfaringer Nasjonal utbygging 2 Nødnett Norges største IKT-prosjekt Stortinget vedtok 18. desember

Detaljer

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken Den akuttmedisinske kjeden 1. Partene Partene er Vestre Viken og NN kommune. Vestre Viken er heretter benevnt Vestre Viken og NN kommune er benevnt som kommunen.

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/267 2014/19302 Bergen 1.09.14 Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Avtalens virkeområde... 3 4. Lovgrunnlag... 3 5. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Rundskriv I-5/15. 30. april. 2015. AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser)

Rundskriv I-5/15. 30. april. 2015. AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser) Rundskriv I-5/15 30. april. 2015 AKUTTMEDISINFORSKRIFTEN (med merknader til enkelte bestemmelser) 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. Forskrift... 4 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 1. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA UN VERSITEHlABUOHCCEV ESSU BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 1 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om enighet mellom kommunen og UNN

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Styringsdokumenter Forskrift om habilitering og rehabilitering 7, 1-4 ledd Koordinerende enhet som redskap for

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NOPCCA ll,, VERSiTE-ITAEL.OHCCEV ESSJ BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 2 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre.

TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE1 (revidert 2016) Tjenesteavtale om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver o tiltak artene skal utføre mellom

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

helse Fakta om Nødnett-leveransen

helse Fakta om Nødnett-leveransen helse Fakta om Nødnett-leveransen 1 2 Nødnettet Innføringen av nytt nødnett innebærer at dagens Helse radionett fases ut. Nødnett er fellesbetegnelsen på den nye digitale sambands løsningen for brann,

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Tjenesteavtale 2 Koordinerte tjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3.

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet

GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE. Godkjent av: Koordinerende enhet GJELDER FOR VERRAN KOMMUNE Prosedyrenavn Individuell plan Godkjent av: Koordinerende enhet Godkjent dato: 1. FORMÅL Bidra til at brukeren/pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Tjenesteavtale nr. 2 - Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, ulskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og Omforent avtale pr 16.05,12 Avtale om samhandling mellom Herøy

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Dette er nytt.. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Regional konferansen i Oslo 3 desember. 2012 May Cecilie Lossius, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Har vi helhetlige tjenester..

Har vi helhetlige tjenester.. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Har vi helhetlige tjenester.. Innledning til konferanse 3. og 4. mars 2015 Fylkeslege Jan Vaage Helsetjenesten er ikke som før Tjenesteutvikling uten like Kunnskapsutvikling

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER BAKGRUNN FOR RAKKESTADPROSJEKTET Ønske om å involvere kommunens helse- og omsorgstjenester i nødnett med fokus på hensiktsmessige og effektive samarbeidsformer og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/ Averøy formannskap 153/ Averøy kommunestyre 95/ Averøy kommune Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2011/238-5 Saksbehandler: Knut Mostad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 22/2013 11.11.2013 Averøy formannskap 153/2013 26.11.2013 Averøy kommunestyre

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak Saksnummer: 2004/00026 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forskrift om krav

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer