Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg oppvekst og omsorg"

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf eller pr. sms , husk forfallsgrunn og avsender. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune, Olderdalen Levin Mikkelsen leder HOO Ina Engvoll (s) e.f. sekretær

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 4/15 PS 12/15 Referatsak: Tilleggssak: Kompetanseløft samisk språk og kultur 2015/988 Politiske saker: Orienteringssaker/drøftingssaker 2015/201 PS 13/15 Evaluering av PP-Tjenesten 2015/595 PS 14/15 Koordinerende enhet 2015/832 PS 15/15 Kommunesamarbeid om legevaktsentral 2015/752 Rådmann Einar Pedersen vil orientere om følgende saker: Turnus i omsorgssektoren Folkehelseplan

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/988-1 Arkiv: A00 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 11/15 Samepolitisk utvalg Formannskap 4/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Tilleggssak: Kompetanseløft samisk språk og kultur Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Saksopplysninger Følgende tilleggssak ble enstemmig tatt opp i møte i Samepolitisk utvalg Saka ble fremmet av leder Karin Karlsen. Kompetanseløft i samisk språk og kultur 1. Samepolitisk utvalg er bekymra for manglende fokus på kompetanse i samisk språk, spesielt i barnehage og skole. 2. Samepolitisk utvalg tilrår Hovedutvalg for Oppvekst og omsorg og Kåfjord formannskap om å prioritere og tilrettelegge slik at ansatte som ønsker og har behov for kompetanseheving i samisk språk får muligheter til det. Dette gjelder også tilrettelegging knytta til fylkesmannens studiehjemler i samisk språk. 3. Samepolitisk utvalg ber om en langsiktig kompetanseplan i samisk språk for alle virksomheter i Kåfjord kommune. En slik plan må ta utgangangspunkt i evaluering av det arbeid som allerede er gjort, og videre kompetansebehov vi har i våre ulike virksomheter. Prosessen med planen bør innbefatte en samhandling mellom ulike aktører hvor Sametinget er en viktig samhandlingspart.

4 Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

5 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/201-6 Arkiv: 033 Saksbehandler: Anita Lervoll Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 12/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Orienteringssaker/drøftingssaker Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Sakene tas til orientering Saksopplysninger 1. Økonomistatus 2. Prosess, strategisk oppvekstplan 3. Generell orientering fra oppvekstetatens ulike virksomheter 1. Økonomi Regnskap pr april 2015 Budsjettrevidering i Prosess, strategisk oppvekstplan Høringsfrist Mål om at planen vedtas av kommunestyret i juni Generell orientering fra oppvekstetatens ulike virksomheter - ansettelser og oppstart av barnehage/skoleåret til høsten - status- drift av barnevern - trafikkfarlig skolevei i Manndalen - status, voksenopplæringen - evt Vurdering

6

7 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/595-4 Arkiv: B20 Saksbehandler: Ellen M. Lindvall Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 13/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Evaluering av PP-Tjenesten Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Samarbeidsavtale PP-tjenesten 2 Samarbeidsavtale/ styreprotokoll Rådmannens innstilling Kåfjord ønsker å opprettholde interkommunalt samarbeid om PP-tjenesten. Dagens samarbeidsavtale reforhandles. Saksopplysninger Nordreisa kommune har bedt om en evaluering av PPT, og vårt interkommunale samarbeid. På bakgrunn av dette følger Kåfjord kommune opp med vår lokale evaluering. Vedtak i HOO: PS 6/15 Orienterings-drøftingssaker oppvekst Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sakene tas til orientering HOO vedtar å sette opp orienteringssak 4, evaluere samarbeidet med PPT, som egen sak for å vurdere samarbeidsavtale og framtidige tjenestebehov. Oppvekstavdelingen har bedt ansatte i skoler og barnehager gjør en evaluering av PP-tjenesten i Kåfjord kommune med høringsfrist satt til 01. april Hva fungerer bra med PP-tjenesten pr i dag, og hva kan bli bedre? - Samhandling mellom barnehage/ skole og PPT

8 - støtte og veiledning fra PPT ved behov - barnehage/ skolens tilgang til nødvendig kunnskap innenfor det spesialpedagogiske feltet - Kan PPT organiseres på en annen måte? - Vurder fordeler og ulemper dersom Kåfjord kommune driver egen PPT-tjeneste. ( Kostnader pr i dag er på ca ,- som utgjør i underkant av 2 spesialpedagog-stillinger) Etter høringsfristens utløp er det kommet inn 2 høringsuttalelser: Evaluering fra Trollvik skole 25.mars 2015 Hva fungerer bra med PP-tjenesten pr i dag, og hva kan bli bedre? - PPT er tilgjengelig, og tar seg tid til å gi råd etc. - PPT er rask med å delta på møter når det er behov for det. - Gir faglig støtte og veiledning - Gir veiledning selv om en sak ikke er henvist til dem, de har tatt på seg en større veilederrolle. Barnehage/ skolens tilgang til nødvendig kunnskap innenfor det spesialpedagogiske feltet - Det er nødvendig at PPT holder seg oppdatert på alle fagfelt, slik at de har kompetanse på all nyere forskning innenfor alle fagfelt. - Når det oppstår situasjoner/når vi henvender oss til PPT, da er det PPT sin jobb å få tak i den kompetansen som kreves. Det er viktig at PPT finner ut hvordan de kan bidra med å komme med råd på hvordan vi kan løse ting. - Kan PPT organiseres på en annen måte? - Vurder fordeler og ulemper dersom Kåfjord kommune driver egen PPT-tjeneste. ( Kostnader pr i dag er på ca ,- som utgjør i underkant av 2 spesialpedagog-stillinger) -Vi ønsker en PPT tjeneste med bredest mulig fagfelt, kanskje vi får det best med interkommunal tjeneste slik som nå. Faren ved at Kåfjord kommune driver egen PPT-tjeneste er at det kan bli for snever fagkompetanse innen PPT, i tillegg til for snever erfaringsgrunnlag i forhold til praksisfeltet. Evaluering av PP-tjenesten Olderdalen skole Fordeler: Bredden i kompetansen. Det vil være en katastrofe for spesialundervisninga om Kåfjord går ut av PPT. Vi ville ikke klare å ha denne samme bredden her i kommunene sånn som PP-tjenesten har. De sitter på kompetanse i forhold til både atferd, mobbing, lese- og skrivevansker og så videre. Vi vet at det er en kvalitetssikring når PP-tjenesten er involvert, vi får kunnskap og råd. De representerer en faglig tyngde, erfaring og stabilitet som Kåfjord kommune alene ikke vil ha mulighet å få til. De er tilgjengelige for spørsmål både på mail og telefon. Det er trygt og greit å kontakte dem. De er faglig oppdaterte. PPT vil se eleven og skolen utad, de vil ikke se seg blind på elevene slik som lærere på skolen kan gjøre. PPT har ingen ansvar overfor Kåfjord kommune så de kan tilråde så mange timer som de mener er riktig. Det vil kunne være vanskelig for noen kommunalt ansatte å gjøre dette, da de vet at det ligger mye penger bak tildeling av timer. De lærerne som har spesialpedagogisk utdannelse har ikke fått oppdatert seg via kurs eller annet, og vi mener at denne utdanningen er null verdt da de ikke får oppdatert seg eller arbeidet med dette. Lærerne med spesialpedagogisk utdannelse blir ikke brukt til spesialundervisning. De personene som eventuelt ville fått ansvaret for disse tjenestene innenfor kommunen ville fått et enormt stort ansvar på sine skuldre. I tillegg ville denne tjenesten blitt veldig personavhengig. Hva skjer da om disse personene skulle blitt syke? Sakene ville hopet seg opp med en eneste gang. Organiseringen av PPT er for oss bra. Vi ville gjerne sett at de fikk flere stillinger slik at ventetiden på henvisningene gikk ned. Vi er forbauset at en så god tjeneste koster så lite penger for Kåfjord kommune. Vi ser gjerne at mer penger settes av til denne tjenesten.

9 Når lærertettheten i skolen er så lav som den er i dag, regner vi med at behovet for PPT sine tjenester blir større etterhvert. Kåfjord kommune må ikke rasere dette tilbudet for skolene/ elevene! Ulemper: Det er lang ventetid på utredninger. PPT er for kort tid inne i klassen når det skal observeres i forhold til atferdsvansker. De burde bruke flere timer på dette for å kunne se elevene på en ordentlig måte. Vurdering

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/832-2 Arkiv: G09 Saksbehandler: Agnes Nilsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 14/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Koordinerende enhet innen helse Henvisning til lovverk: Helse og omsorgstjenesteloven, kapittel 7 Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet. Pasientrettighetsloven 2-5 Rett til individuell plan. Helsepersonell-loven 38 a Melding om behov for individuell plan og koordinator. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, kapittel 3 Habilitering og rehabilitering i kommunen. Forskrift om fastlegeordningen 19 Medisinskfaglig koordinering og samarbeid. Tjenesteavtale 2 mellom Kåfjord kommune og UNN, «Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerende tjenester. Kapittel 5 Ansvars og oppgavefordeling mellom kommuner og helseforetak». Tjenesteavtale 5 mellom Kåfjord kommune og UNN, «Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra sykehus. Kapittel 4 Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen». Vedlegg 1 Prosedyre koordinerende enhet innen helsetjenesten Rådmannens innstilling 1. Forslag til prosedyre for Koordinerende enhet godtas. 2. Kontoret som saksbehandler søknader innen helse benevnes som «Tildeling og koordinerings kontoret innen helse». 3. Koordinerende enhet legges til «Tildeling og koordinerings kontoret innen helse». 4. Det igangsettes en prosess med «Tildeling og koordinerings kontoret innen helses» oppgaver og ansvar.

26 Saksopplysninger Saken gjelder oppretting av koordinerende enhet og godkjenning av prosedyre for denne enheten innenfor helsetjenesten i Kåfjord kommune. I følge Helse- og omsorgstjenesteloven 7-3 Koordinerende enhet Sitat «Kommunen skal ha koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliterings virksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter 7-1 og 7-2». Pasientrettighetsloven 2-5 «Rett til individuell plan» og Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator i kapittel 3 Habilitering og rehabilitering i kommunen, disse omhandler også pasientenes/brukernes rett til koordinator, individuell plan og samhandling. Habilitering relateres til funksjonsnedsettelser som skyldes medfødte og tidlig ervervede tilstander. Dette er ofte knyttet til målgrupper hvor vedkommende ikke følger et forventet utviklingsløp. Habilitering består ofte av flere prosesser gjennom livsløpet. Rehabilitering benyttes hovedsakelig om å gjenvinne tapte funksjoner som man engang har hatt. Tjenesteavtale 2 kapittel 5 og Tjenesteavtale 5 kapittel 4 mellom Kåfjord kommune og UNN omhandler «Ansvars og oppgavefordeling mellom kommuner og helseforetak i forhold til habilitering og rehabilitering». Helsepersonell-loven 38 a gir helsepersonell ansvar om snarest mulig melde fra om pasientens og brukerens behov for individuell plan og koordinator. Denne meldingen skal da gå til koordinerende enhet i kommunen. Loven krever at det skal være en koordinerende enhet i kommunen for å sikre et helhetlig tilbud til pasienter/brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Organisering i pleie og omsorgstjenesten/helse På spørsmålet om hvor i organisasjonen en koordinerende enhet skal organiseres, har man kommet fram til at kontoret hvor saksbehandling innen pleie- og omsorgstjenesten gjøres, er en naturlig organisering av enheten. For å ha en tydelig adresse hvilket kontor det menes, er det nødvendig med et navn. Flere navn ble drøftet, og man landet på at kontoret benevnes med «Tildelings og koordinerings kontoret innen helse». Kontoret har flere oppgaver som blir ivaretatt for pleie- og omsorgstjenestene: Saksbehandling av innkomne søknader og evalueringer av tjenestetilbudet innen pleieog omsorg, saksbehandling av søknader om individuellplan innen helsetjenesten. I 2014 var det behandlet 424 saker. Oppfølging etter at vedtak er gjort - sette inn tjenester, sende ut melding om vedtak, info til ansatte mm

27 Mottar telefoner, sentralbord. De fleste telefoner som kommer inne er oppdrag, det må utføres en oppgave som undersøke medisiner, vakter, svare på spørsmål Postsortering Systemansvarlig for PROFIL tilganger, oppdatering, E-meldinger Hjelp når PCer ikke fungerer på avdelingene Økonomi fakturering, vederlagsberegning, pasientregnskap, attestering av regninger Forvaltning av TT kort Bestilling av kontor rekvisita. Koordinering av hjemmetjenesten Oppgavene kontoret utfører i dag og for koordinerende enhet er på vegne av og støttefunksjon for lederteamet innen helse, ikke bare for pleie- og omsorgstjenesten. Tiltaksteamet: Det er «tiltaksteamet» som behandler søknadene og gjør administrative vedtak, for tildeling av pleie- og omsorgtjenester i hjemmetjenesten eller på sykehjemmet. For koordinerende enhet må «tiltaksteamet» også behandle saker innen habilitering og rehabilitering, med tildeling av koordinator, individuell plan og ansvarsgrupper. Tiltaksteamets medlemmer: Lege, leder for hjemmebasert omsorg og leder for hjemmetjenestene. Vurdering Koordinerende enhet legges til «Tildelings og koordinerings kontoret innen helse» som ivaretar de funksjoner som loven krever, og utfører oppgaver på vegne av og støttefunksjon for lederteamet innen helse. Se forslag til prosedyren for koordinerende enhet. Det tverrfaglige teamet er ikke fastsatt ennå, men det er planlagt et nytt møte i september 2015 med flere aktører for å sikre informasjon og drøfting hvordan koordinerende enhet fungerer og hvilke forbedringer som eventuelt må gjøres. Tildeling og koordinerings kontorets ansvar og hvilke oppgaver som legges til kontoret, må det arbeides videre med, også årsverk som er nødvendig. Det må også utarbeides prosedyre for utarbeiding av individuell plan og arbeidsoppgaver koordinator har i forhold til samhandling med flere fagpersoner og pasient/bruker. For å ivareta samhandling for pasienten kreves det avsatt tid på kontoret for å ivareta koordinering enhetens oppgaver og på individnivå tid for koordinatorens arbeid og å avholde ansvarsgrupper.

28 PROSEDYRER INNEN HELSE. Helse etaten Helse-tjenesten Prosedyrens navn: Utarbeidet av: Agnes Nilsen Kvalitetsperm Koordinerende enhet Godkjent av: Hovedutvalget oppvekst og omsorg Arkivert på kommunens ephorte mappe: 2015/832 Side 1 av 4 Gyldig fra: Juni 2015 Skal revideres: Juni 2016 Ansvar for revidering: FORMÅL I følge Helse- og omsorgstjenesteloven 7-3 skal kommunen ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliterings virksomhet. Formålet er: Å sikre et helhetlig og koordinert tjenestetilbud for pasienter/brukere, at kommunen har et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid og, at samhandling internt i kommunen og eventuelt med spesialisthelsetjenesten opprettes. Koordinerende enhet legges til Tildelings og koordinerings kontoret innen helse på Kåfjord helsesenter. Postadresse: Kåfjord Helsesenter Tildelings og koordinerings kontoret Kåfjordalsveien Birtavarre Telefonnummer: Henvisning til lover, forskrifter og avtaler for koordinerende enhet: Lover: Helse- og omsorgstjenesteloven 7-1 Individuell plan, 7-2 Koordinator, 7-3 Koordinerende enhet. Pasientrettighetsloven 2-5 Rett til individuell plan Helsepersonelloven 38 a Melding om behov for individuell plan og koordinator Forskrifter: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Forskrift om fastlegeordningen 19 Medisinskfaglig koordinering og samarbeid. Koordinerende enhet innen helse, Kåfjord kommune Side 1

29 Tjenesteavtaler 2 mellom Kåfjord kommune og UNN Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. Kapittel 5: Ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og helseforetak. Tjenesteavtale 5 mellom Kåfjord kommune og UNN Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra sykehus. Kapittel 4: Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Retningslinjer: UNN`s retningslinjer for samarbeid, ansvars- og arbeidsfordeling mellom UNN og kommunene. Koordinator og individuellplan (IP) Definisjoner: Koordinerte tjenester: Med behov for koordinerte tjenester menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester, det vil si tjenester fra forskjellige tjenesteytere, og at tjenestene bør ses i sammenheng, jamfør Helse- og omsorgstjenesteloven 7-1 Individuell plan, under merknader. Habilitering og rehabilitering: Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egeninnsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet, jamfør Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 3. Individuellplan: Kommunen skal utarbeide individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte. Dersom pasient eller bruker har behov for tilbud både etter loven her og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres, jamfør Helse- og omsorgstjenesteloven 7-1. Koordinator: For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her, skal kommunen tilby koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan, jamfør Helse- og omsorgstjenesteloven 7-2. Samtykke: Individuell plan skal ikke utarbeides uten samtykke fra pasienten eller brukeren eller den som samtykker på vegne av vedkommende. Tilsvarende gjelder for oppnevning av koordinator. For pasienter gjelder pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 om samtykke til helsehjelp, jamfør Helse- og omsorgstjenesteloven 17. Koordinerende enhet innen helse, Kåfjord kommune Side 2

30 Tverrfaglig samarbeid: Ivareta samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient/bruker, eventuelt pårørende og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltingsnivåene. Ut fra et pasient- og brukerperspektiv, som er samordnet, tverrfaglig og planmessig. ANSVAR Ansvar for å melde fra om behov for individuellplan og koordinator: Helsepersonell skal snarest mulig gi melding om pasientens og brukerens behov for individuell plan og koordinator, jf. Helsepersonell-loven 38 a. Det samme gjelder annet personell som yter helse- og omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf helse- og omsorgstjenesteloven 2-1 Koordinerende enhet skal sørge for at tjenester til brukeren sees i sammenheng, og at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret. Enheten skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habilitets- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå. Koordinerende enheten skal ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen. Koordinerende enhet skal opprette/igangsette på individnivå: - Koordinator - Individuell plan - Ansvarsgruppe Samarbeidspartnere etter behov: Lege, pasient/bruker, pårørende, fysioterapeut, ergoterapeut, helsestasjon, spesialsykepleiere, sykehjem, hjemmetjenesten, skole/barnehage, tannhelsetjenesten, PPT og spesialisthelsetjenesten UNN, BUP m.m. MYNDIGHET Forvaltningskontorets personell gis myndighet til igangsetting av kartlegging og saksbehandling av søknader/meldinger om individuell plan, koordinator og ansvarsgruppe. Tiltaksteamet innen helse: Fatter administrative vedtak innen helsemessig tjenestebehov i helsetjenesten. Tiltaksteamets medlemmer: Lege, leder sykehjemmet og leder hjemmebasert omsorg. Dersom det er behov for bistand fra annet fagpersonell innkalles disse for drøfting av saken. Koordinerende enhet innen helse, Kåfjord kommune Side 3

31 BESKRIVELSE Koordinerendes enhets oppgaver: Bidra til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator til en pasient/bruker Motta meldinger om behov for individuell plan jf. 23 Sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan At pasient/bruker kan medvirke ved gjennomføring av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet, punktene over jamfør «Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 6». Meldinger/søknader leveres til forvaltningskontoret Forvaltningskontoret iverksetter kartlegging av søknaden i samarbeid med personell i helsetjenesten og saksbehandler søknaden Medlemmer i tverrfaglig team: Lege, fysioterapeut, ergoterapeut, helsestasjon, spesialsykepleiere, sykehjem, hjemmetjenesten, skole/barnehage Oppgaver for tverrfaglig team: Følge med at oppgavene som nevnt i denne prosedyren følges opp, og være pådrivere til utvikling av koordinerende enhet. Tverrfaglig team møtes 2 ganger i året; i september og april. SELVEVALUERING Tilbakemeldinger og avviksmeldinger fra ansatte og pasienter/brukere, disse behandles i tverrfaglig team. Koordinerende enhet innen helse, Kåfjord kommune Side 4

32 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/752-2 Arkiv: H06 Saksbehandler: Einar Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 15/15 Hovedutvalg oppvekst og omsorg Formannskap Kommunesamarbeid om legevaktsentral Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Akuttmedisinforskriften 2 Mail av fra Dahlberg 3 rundskriv akuttmedisinforskriften, utkast 4 Status for utbygging av det landsdekkende nødnettet Rådmannens innstilling Kåfjord kommune inngår et interkommunalt samarbeid om legevaktsentralen Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle og inngå en avtale om et slikt samarbeid innenfor de rammer som fremkommer under avsnittet økonomi. Saksopplysninger For kommunene innebærer innføring av nytt nødnett, at de må klargjøre seg for å ta i mot nytt utstyr og sørge for at ansatte får nødvendig kompetanseheving. Legevaktsentral og fastlege/vaktlege er de som vil være brukere av utstyr for Nødnett helse i kommunene. I siste kvartal 2015 skal nytt nødnett helse innføres i Troms og Finnmark. Det er viktig for Kåfjord kommune å avklare om det ønskes et samarbeid med andre kommuner vedrørende legevaktsentral (svarsted) eller om kommunen skal stå alene om dette. Redegjørelsen i saksfremlegget om nødnett og innføringen av denne bygger i det vesentlige på informasjon fra nettsider til Helsedirektorat, Direktoratet for nødkommunikasjon, aktuelle publikasjoner og møter.

33 Om norsk nødnett Stortinget vedtok 9. juni 2011 å bygge ut et nytt landsdekkende digitalt nødnett som skal erstatte dagens helseradionett i helsetjenesten samt politiets og brannetatens samband. (Kilde: Brev fra Helsedirektoratet til kommunene av ). Det nye sambandet skal erstatte etatenes eksisterende gamle analoge radionett og vil gi beredskapspersonell tilgang til en rekke nye sambandsfunksjoner. Ved innføring av nødnettet får beredskapsetatene et felles kommunikasjonsnett, i motsetning til dagens situasjon hvor hver etat har sitt eget nett. (Kilde: I dag kommuniserer brann, politi, helse og andre hjelpemannskaper på forskjellige radiosamband bygd på gammel analog teknologi som i liten grad tilfredsstiller kravene til sikkerhet og beredskap. Deler av sambandssystemet som fremdeles brukes er over 30 år gammelt, og har store mangler i forhold til hva nødetatene trenger. (Kilde: Helsedirektoratet, Informasjons brosjyre: «Fakta om Nødnett- leveransen») Bedre informasjonstilgang vil f.eks. gi kommunens helsepersonell mulighet for tettere kontakt med spesialister på sykehus. Det er høy sikkerhet gjennom kryptering, slik at samtaler ikke kan avlyttes. Egen nødknapp til bruk for personell i fare bedrer den personlige sikkerheten. Overgangen til et nytt, landsomfattende digitalt nødnett er et stort, men anses som nødvendig løft for å øke sikkerheten til alle landets innbyggere, uansett hvor man bor. Nye digitale nødnett er etablert, eller besluttet etablert, over hele Europa. (Kilde: Teknologien i det ny nødnettet bygges på en europeisk standard kalt TETRA, som er en forkortelse og Terrestrial Trunked Tadio. Tetra er spesielt utviklet for nødkommunikasjon. (Kilde: Helsedirektoratet, Informasjons brosjyre: «Fakta om Nødnett- leveransen»)

34 Nasjonale mål for nytt digitalt nødnett Et overordnet mål med iverksettelse av det nye nødnettsystemet er å bidra til et tryggere og mindre sårbart samfunn gjennom sikrere og bedre kommunikasjon for nød- og beredskapsetatene. (Kilde: Helsedirektoratet) Andre viktige målsettinger i forbindelse med nødnettet: Styrke samfunnets sikkerhet og beredskap Effektivisere nødetatenes arbeid Ivareta kravet til avlyttingssikkerhet Bedre koordinering ved store ulykker (Kilde: Helsedirektoratet) Effekter som forutsettes oppnådd: Nødnett blir helsetjenestens lukkede kommunikasjonsnett på tvers av kommune- og regionsgrenser i akuttmedisinske situasjoner. Kommunene og RHF- ene etablerer prosedyrer og samarbeidsavtaler om bruk av Nødnettet i akuttmedisinske- og beredskapssituasjoner i helsetjenesten. Helsepersonell i vakt kan i akuttmedisinske situasjoner og beredskapssituasjoner bruke Nødnett til kommunikasjon og samhandling og til samordning med de andre nødetatene, basert på omforente prosedyrer. Helsepersonell kan raskt og sikkert varsle helsepersonell i Nødnett og trygt kunne formidle sensitiv informasjon. Helsepersonell kan raskt få tilgang til annet helsepersonell for konsultasjon og umiddelbart kunne varsle dersom helsepersonellets sikkerhet er truet.

35 Nødnett gir standardiserte data om trafikkmønster, svartider og bruksmønster. (Kilde: Helsedirektoratet, informasjonsmøte i Tana den ) Gevinster: o Bedre tilgjengelighet o Helsepersonell i vakt får bedre verktøy med bedre funksjonalitet og bedre dekning o Varsling, koordinering og meldingsutveksling mellom personell i vakt og AMK/LV sentral blir enklere og mer oversiktlig Innføring av nye nødnett forventes å bidra til økt sikkerhet for personellet God talekvalitet og dekning Muligheter for å sende meldinger Bruk av talegrupper og en- til- en samtaler Sikkerhetsalarm GPS posisjonering Sikkerheten til pasientene vil styrkes og forbedres Avlytningssikret samband gir muligheter for å ivareta krav til konfidensialitet Bedre dekning og talekvalitet sammen med tekst- og datameldinger forebygger misforståelser og sikrer at viktige opplysninger kommer frem Konferansemuligheter og tilgang til vaktleger/spesialister gjør at man kan starte behandling tidligere Viktige pasientopplysninger kan utveksles raskt og effektivt på en sikker måte. Nye nødnett styrker og forbedrer samhandlingen og beredskapen i nødetatene Implementere nasjonalt sambandsdirektiv Felles instruktøropplæring for instruktører i nødetatene Etablere og videreutvikle formelle samarbeidsfora for lederne i nødetatene. Regelmessige øvelser Oppfølging av reelle oppdrag og øvelser Felles infrastruktur gir muligheter for utvikling Kommune- og spesialisthelsetjenesten utarbeider konkrete samarbeidsavtaler innenfor den akuttmedisinske kjede, innenfor rammene av samhandlingsreformen AMK, Akuttmottak, LV- sentraler og helsepersonell i vakt utvikler felles prosedyrer og rutiner

36

37 Nedenfor bilde av håndholdt enhet Betjeningsutstyr på kommunikasjonssentraler Legevaktsentraler, akuttmottak og AMK-sentraler vil få levert utstyr som kan betjene nødnettet og sentralens eksistrenede telefonsystem. Utstyret gir operatøren anledning til å: Lytte gjennom hodesett eller høyttaler Betjene utstyr ved bruk av mus og tastatur Utalarmere en eller flere ressurser, uavhengig av talegrupper. Lytte på andre operatører, og bryte inn i samtaler om det er nødvendig Sende og motta korte tekstmeldinger, både fra radio og mobiltelefonbrukere Sette opp konferanser, hvor både telefon- og radiobrukere kan delta Ringe ut via en intern integrert telefonkatalog Se en statusoversikt over alle radioterminaler i området Det nye utstyret Leveres med en lydopptager som logger de siste 60 taleminuttene Kan integreres mot andre programmer som større kommunikasjonssentraler bruker, som AMIS og Transmed Kan tilpasses slik at kommunikasjonssentralene kan bruke samme mus og tastatur for å betjene radio/ telefon og journalsystem Integreres med trådløs telefon for mobil betjening (Kilde: Helsedirektoratet, informasjonsbrosjyre «Fakta om Nødnett- leveransen»)

38 For mer utfyllende informasjon om Norsk nødnett henvises det til direktoratet for nødkommunikasjon: og Helsedirektoratet: helse/nodnett/sider/default.aspx Roller og samarbeid ved innføringen av nødnett Overgangen til nytt nødnett er en omfattende prosess som vil kreve koordinert innsats på tvers av etater og forvaltningsnivåer, jfr kulepunktene nedenfor: Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har det overordnede ansvaret for å bygge ut radionettet og tilknyttede kommunikasjonssentraler. Det er etablert egne delprosjekter for innføring av Nødnett i hver av de tre nødetatene, - brann, politi og helse Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å ha et overordnet ansvar for prosjektgjennomføringen i helsetjenesten. Helsedirektoratet ønsker å etablere en tett dialog med enhetene som skal innføre nødnett, i den hensikt å informere og veilede de gjennom det lokale innføringsprosjektet. Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil koordinere utbyggingen i de to andre etatene. (Kilde: Brev fra Helsedirektoratet, ) Helsetjenestens driftsorganisasjon HDO har ansvar for drift og brukerstøtte til etaten. Brukerne som HDO skal hjelpe inkluderer alt helsepersonell i Norge som bruker det nye nødnettet. Dvs helsepersonell som jobber på legevakt, AMK, ambulanse og akuttmottak. HDO skal yte bistand til brukere av tjenestene i nettet når det trengs, enten det gjelder veiledning for bruk av utstyr eller for å motta, videresende og eventuelt rette feil. De bidrar også med tekniske ressurser i implementeringsarbeidet. For å oppnå effektiv drift til alle brukerne vil HDO samarbeide med IT- personell rundt omkring på de forskjellige sykehusene og i kommunene. Fylkesmannen er en sentral ressurs for å legge forholdene til rette og koordinere aktiviteter knyttet til innføring av Nødnett i kommunene (Kilde: Prop. 100S ( ), punkt 7.3.3). Fylkesmann i Finnmark har ikke en aktiv rolle per november Fylkesmann i Finnmark er kun orientert om Norsk nødnett fra Helsedirektoratet. (Kilde: Mette Leonardsen og Tom Olav Stavseth, FMIF) Utbyggingen av nødnett skjer trinnvis i landet Stortingsvedtaket av 18. desember 2006 medførte at det ble besluttet trinnvis landsdekkende utbygging som startet med 54 kommuner på Østlandet i Etter at de 54 kommunene på Østlandet hadde fått sitt nye nødsamband ble dette evaluert før videre utbygging startet opp. Første utbyggingsområde omfatter Østfold, Follo, Romerike, Oslo, Asker, Bærum og Søndre Buskerud. Det ble planlagt følgende faser i utbygging for resten av landet: Fase 1: Hedmark, Gudbrandsdal, Vestoppland Fase 2: Nordre Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder Fase 3: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Fase 4: Møre og Romsdal, Trøndelag Fase 5: Nordland, Troms, Finnmark (Kilde: Utrulling av nødnett i Troms og Finnmark var planlagt siste kvartal Imidlertid, i følge områdeleder Ellen Margrethe Dahlberg, Helsedirektoratet, er det meget stor sannsynlighet for at utrulling av små kontrollrom blir forsinket.