Færder videregående skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Færder videregående skole"

Transkript

1 SIDE 1 AV 29 Færder videregående skole Anbudsgrunnlag Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere 18. august 2009

2 SIDE 2 AV Anbudsgrunnlag samspillprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNBYDELSE 1 ANBUDSREGLER 2 INFORMASJON OG FORUTSETNINGER 3 ORIENTERING OM GJENNOMFØRINGSMODELLEN 4 FORUTSETNINGER 5 UTVELGELSESKRITERIER 6 TILDELINGSKRITERIER krav til dokumentasjon av anbudet 7 BYGGHERRENS BEHANDLING AV ANBUDENE VEDLEGG

3 SIDE 3 AV 29 0 INNBYDELSE Vestfold fylkeskommune inviterer herved til åpen anbudskonkurranse om komplett utvikling, prosjektering og utbygging av prosjekt Færder videregående skole i Tønsberg. Gjennomføringsmodellen er basert på en partneringmodell og vinneren skal inngå kontrakt med vinneren i anbudskonkurransen for arkitektgrupper. Kontraheringen vil følge lov om offentlige anskaffelser, forskriftenes del 3. For dette prosjekt er det valgt åpen anbudskonkurranse hvor en kvalifiserer og tildeler i samme konkurranse. Grunnlaget for konkurransen er dette dokumentet med vedlegg. Kravene i anbudsgrunnlaget skal besvares i sin helhet, og anbydere som unnlater av å levere inn dette materialet, vil kunne få sitt anbud avvist. Anbudet skal leveres i 2 eksemplar på papir, samt elektronisk på CD. Dokumentene skal leveres både som åpne dokumenter, og konvertert til pdf-format. Gjennomføringen av prosjektet forutsetter politisk godkjenning av forprosjektet våren Anbudet skal sendes til eller leveres til og merkes: Vestfold fylkeskommune SKUP v. Pål Enersen Svend Foynsgt Tønsberg SKUP - Tønsberg - Anbudskonkurranse Entreprenør Anbudet skal være Vestfold fylkeskommune i hende senest: Mandag kl For å sikre lik informasjon til alle må anbyderne melde seg på anbudskonkurransen. Påmelding gjøres ved å sende brev til konkurransens kontaktperson, med kopi p.r. e-post. Anbyder må oppnevne en ansvarlig kontaktperson, som har ansvaret med å spre informasjon inn i gruppen. Dersom anbyder finner at anbudsgrunnlaget ikke gir tilstrekkelig informasjon, kan man skriftlig be om tilleggsopplysninger. Vestfold fylkeskommune kan gi slike opplysninger inntil 6 dager før innleveringsfristen. Opplysningene vil bli gitt skriftlig og meddelt samtlige anbydere. Anbudsbefaring gjennomføres i Banebakken 38 i Tønsberg, med oppmøte på Færder videregående skole i Banebakken 35, torsdag kl Påmelding til anbudsbefaring med antall deltakere sendes p.r. e-post til innen mandag 24. august. Tønsberg 18. august 2009 Øyvind Sørensen Direktør utdanningsavdelingen

4 SIDE 4 AV 29 1 ANBUDSREGLER Vestfold fylkeskommune har det overordnete ansvaret for planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Visjon for byggeprosjektet: Under samme tak Lov om offentlige anskaffelser mv av 16. juli 1999 nr.69, ajourført med endring ved lov 21. desember 2007, med tilhørende forskrifter fastsatt ved kgl. Res. 7.april 2006, og senere endringer gjelder for anskaffelsen. Alle dokumenter skal leveres på norsk. 2 INFORMASJON OG FORUTSETNINGER 2.1 Byggeier og byggherre Vestfold fylkeskommune - SKUP v/ Pål Enersen Tlf.: Svend Foynsgt 9 Mobtlf: Tønsberg Fax: Byggherrerådgiver / prosjektveileder i samspill: PTL Kristiansand v/øyvind Lundberg Tlf.: Serviceboks 637, 4616 Kristiansand Mobtlf: Fax: Mål for prosjektet Færder videregående skole Samfunnsmål Verdiskapning Skolen skal være det naturlige førstevalget for kommunens innbyggere når det gjelder videregående opplæring innen håndverk, teknologi, design, maritime sertifikater og opplæring for voksne. Vi skal vektlegge et internasjonalt engasjement og et tett samarbeid med region, andre kompetansesentra, kommuner, høgskolen, næringsliv og frivillige organisasjoner. Ressursbruk Skolen skal inkludere omgivelsene som en opplæringsarena, ved å benytte nærliggende arenaer for kunst og kultur, idrett og andre aktiviteter. Samtidig skal skolens lokaler og utstyr kunne benyttes av næringslivet, kommunen, foreninger og frivillige organisasjoner. Skolen skal være en aktiv bidragsyter for å fremme aktiv og levende utvikling for vår region. Deler av skolens lokaler og utearena kan være i bruk langt ut over skolens kjernetid, til andre formål enn videregående opplæring og til voksenopplæring. Samhandling Skolen skal ved et organisert samarbeid med samfunnet regionalt og lokalt, kunne tilby felles arena

5 SIDE 5 AV 29 ute og inne, for skolens ansatte, elever og regionens befolkning. Læring og sosiale ferdigheter Skoleanlegget skal ved sin utforming utfordre til varierte undervisningsmetoder ute og inne, fremme positiv elevatferd og legge til rette for gode og stimulerende læringsaktiviteter, med gode muligheter for differensiering. Skoleanlegget skal tilrettelegges for at alle skolens ansatte kan fungere som gode rollemodeller og tydelige voksne. Kultur og identitetsbygging Skoleanlegget skal ved sin utforming være en arena for en aktiv og stimulerende skolekultur, som bygger oppunder vår identitet; maritim, studiespesialiserende, håndverk, teknologi og design. Bygget i seg selv skal speile vår tradisjonsrike kystkultur, våre maritime tradisjoner, maritime satsning og samtidig uttrykke vår visjon. Skolekulturen skal preges av en utviklingsorientert holdning, samtidig som fagenes tradisjon og egenart ivaretas. Det skal gi et trygt og inkluderende skolemiljø. Møteplass Skoleanlegget skal ved sin utforming sikre læring og samhandling ved å innby til gode møteplasser i faglige, sosiale og kulturelle arenaer som kan tilpasses ulike behov. Skolen som organisasjon skal være lett å lede ved at ledelsen kan være synlig. Alle skolens ansatte skal ha mulighet til å samles på en enkel måte. Samtidig skal hele skolen kunne samles under ett tak ved arrangementer, felles møter og andre arrangementer. Andre enn skolens aktører skal også finne en møteplass hos oss. Arealeffektivitet Skoleanlegget skal være et spenstig område for pedagogisk utfoldelse, som til en hver tid er tilpasset den læringsaktivitet som skal skje. Undervisningsmetoder og arbeidsmåter skal være styrende for arealbruken. Bygget skal likevel reflektere arealeffektive løsninger med realistisk utnyttingsfrekvens av alle rom. Funksjon Skoleanlegget skal være tilrettelagt for bygningsmessige og tekniske endringer slik at det kan tilpasses endringer i opplæringsplaner, struktur, ny teknologi og elevtallsvariasjon. Funksjonshemmede skal bruke hele bygget og alle dets muligheter, basert på at bygget har universell utforming. Miljø, Drift og Vedlikehold Skoleanlegget skal utformes slik at det praktisk og økonomisk kan brukes utover skolens eget behov. Bygget skal ha praktiske løsninger som hindrer tyveri, hærverk og gir god sikkerhet. Det skal gjennom utforming og materialvalg inneholde flest mulige vedlikeholdsfrie flater uten at det går utover miljø og estetikk og samtidig innby brukerne til miljøbevisste handlinger. Vi skal være et miljøfyrtårn. Dette skal gjenspeiles lokalt gjennom sikkerhet, drift, miljø og vedlikehold. Kommunikasjon Skoleutbyggingen skal gjennomføres ved å involvere brukere lokalt, kommunalt og regionalt. Skoleutbyggingen skal gjennomføres innenfor de politiske vedtak og de rammebetingelser som til enhver tid er forankret i prosjektets styringsgruppe.

6 SIDE 6 AV Utbyggingsprogrammet og prosjektets bakgrunn De videregående skolene i Vestfold skal være fleksible og tilpasningsdyktige til endringer, både med hensyn på ungdomskullenes størrelse, endringer i elevenes ønsker, arbeidslivets behov og strukturelle endringer i utdanningssystemet. I dette arbeidet skal skolenes pedagogiske visjoner, organiseringen av det pedagogiske arbeidet og den bygningsmessige utformingen framstå som en helhet, hvor bygningenes arkitektur aktivt støtter opp om skolens pedagogiske arbeid. I sum kan man si at skoleprosjektet bygger på to integrerte grunnpilarer: En som angår utvidete pedagogiske rammer og muligheter og en som gjelder samhandling med omgivelsene. For å oppnå dette fattet fylkestinget vedtak om samorganisering og samlokalisering av tre videregående skolene i Tønsberg til en skole. Det ble gjort en omfattende utredning i forbindelse med lokalisering av det nye skoleanlegget. Fylkestinget vedtok lokalisering av det nye skoleanlegget til Teie i Tønsberg, i området der Færder videregående skole, avd. Teie, er plassert i dag. 2.4 Tomt, regulering og atkomst Avgrensing Deltakerne skal i konkurransen forholde seg til 2 områder: Byggeområde for det nye skoleprosjektet Område A Område for illustrasjonsplan Område B+C+D Kart som viser områdeavgrensingene er vedlagt anbudsgrunnlaget Kommuneplan Planområdet er i den gjeldende kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlig bygning, friområde og bygning med særskilt allmennyttig formål Reguleringsplan og konsekvensutredning Det er utarbeidet en reguleringsplan for den nye skolen, som ble vedtatt av bystyret Det er ikke krav om konsekvensutredning av tiltaket. Reguleringsplanen er vist nedenfor og i vedlegg.

7 SIDE 7 AV 29 Detaljregulering Reguleringsbestemmelsene som er knyttet til reguleringsplanen krever at det blir utarbeidet en bebyggelsesplan. Etter den nye plan- og bygningsloven, som trådte i kraft 1. juli 2009, er dette erstattet av en detaljregulering. Anbudskonkurransen for arkitektgrupper inngår som en del av planprosessen. Vinnerprosjektet fra arkitektkonkurransen vil bli lagt til grunn for utarbeidelse av detaljreguleringen. Det skal som en del av arkitektkonkurransen utarbeides en illustrasjonsplan med tilhørende visualiseringer. Formålet med illustrasjonsplanen er å vise den nye skolen i sammenheng med omkringliggende tomtearealer, og en byplanmessig utvikling av denne bydelen. Illustrasjonsplanen skal ta for seg følgende funksjoner/arealer: Eksisterende skoletomt område B Det er startet opp en interkommunal utredning for å gjøre en vurdering av mulighetene til å etablere en større flerbrukshall eller Sports- og aktivitetspark i nær tilknytting til Færder VS. Dette vil bli avklart i løpet av høsten 2009.

8 SIDE 8 AV 29 Området for illustrasjonsplan Kystkultursenteret område C Kystkultursenteret er nabo til Færder VS, og er en stiftelse med visjon om å ivareta Tønsbergs identitet som en kysthistorisk by. Kystkultursenteret har en avtale med Tønsberg kommune og bedriften Parker ScanRope om å oppføre 100 meter av den historiske repslagerverkstedet Reperbanen. Denne skal plasseres på tomtearealer som skal fylles ut i kanalen. Reperbanen er regulert med formål Allmennyttig formål museum som en del av reguleringsplanen for Færder VS. Det er regulert et friområde som en del av kystkultursenteret. Etablering av disse nye arealene er ikke en del av den økonomiske rammen for skoleprosjektet. Formålet med dette er å etablere en forbindelse mellom skoletomta og den planlagte byggingen av Reperbanen. Kystkultursenteret planlegger ferdigstillelse av sitt reperbaneprosjekt samtidig med skolen. I en langsiktig utvikling av Tønsberg by kan man tenke seg muligheten at det kan etableres en sammenhengende gangforbindelse fra kanalbroa og til den nye gangbroa over kanalen. Teie hovedgård del av område D Teie hovedgård er en patrisiergård på Nøtterøy ved Tønsberg fra 1803, bygget av Mathias Føyn. Den er regnet som en av landets fineste empirebygninger i mursten og er fredet. I middelalderen hadde Oslo-

9 SIDE 9 AV 29 biskopen sommerresidens med kapell her. Det er funnet ruiner etter et middelaldersk kapell. Teie hovedgård eies av Tønsberg kommune og benyttes i dag som kommunal kulturskole. Bygningene og den tilhørende parken er bevaringsverdige og det skal ikke planlegges noe på dette området. Teie hovedgård brukes i dag av Tønsberg kulturskole til administrasjon og undervisning. Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at siktlinjer til Teie hovedgård skal ivaretas ved byggingen av den nye skolen. Reguleringsbestemmelsene presiserer ikke hvilke siktlinjer dette dreier seg om Eiendomsforhold Eiendommene i konkurranseområdet eies i dag av Vestfold fylkeskommune. Det regulerte arealet består av flere enkelteiendommer, som alle er i fylkeskommunens eie. Sammenføyning vil først bli foretatt når detaljreguleringen er vedtatt av kommunestyret Kommunaltekniske anlegg Det er vedlagt et eget kart som vedlegg til anbudsgrunnlaget som viser de kommunaltekniske anleggene i konkurranseområdet Grunnforhold Grunnforholdene er meget variable og generelt dårlige. Over korte avstander varierer dybden til fjell fra 5 til 40 meter. Grunnundersøkelser viser at det må forventes 1 til 2 meter med fyllmasse og leirig tørrskorpe over bløt leire som i stor grad er kvikk (evt meget sensitiv leirig silt). Det har forekommet grunnbrudd og utglidninger flere steder langs Kanalen. For alle andre konstruksjoner enn lette bygg med stor stivhet, må det forventes behov for pelefundamentering, med skjøtbare betongpeler med bæring på fjell eller i faste masser direkte over fjell. Det må forutsettes en gjennomsnittlig pelelengde på 45 meter for den delen av området som ligger nærmere skipsleden (sjøbunn lavere enn c-4,0) enn 100 meter. For øvrig på det påregnes pelelengder på ca 20 meter. Det vil være nødvendig med geoteknisk oppfølging av pelerammingen. Av hensyn til stabiliteten bør det unngås mudring i sjøen dypere enn c-7,5, og unngå graveskråninger brattere enn 1V:1,5H. Det må forventes at selv moderate tilleggsbelastninger på grunnen fra oppfylling eller annen belastning over et større område, vil gi setninger over tid. For utearealene må det vurderes oppfylling over ekstremt sjønivå (c+1,9 pluss en signifikant bølgehøyde på 0,2 meter)), eller om det kan være tilstrekkelig å beskytte områdene med en voll. Innenfor en avstand på 100 meter fra skipsleden må terrenget ikke belastes dersom en ikke på grunnlag av grunnundersøkelser og stabilitetsanalyser kan oppnå en sikkerhetsfaktor på minst 1,5. I forbindelse med friområdet og museet kan det være nødvendig med et betongdekke som fundamenteres med stålrørspeler eller tilsvarende. Det må påregnes is-tykkelser i Kanalen som vil kreve isbryting, noe som vil føre til belastninger i strandlinjen og på konstruksjoner ute i sjøen Forurensing i grunnen Det er gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser i to faser (MiljøBistand 2005, AF Decom 2006). I fase 2 konkluderes det med at det er påvist et jevnt og svært moderat nivå av tungmetaller og enkelte PAH-komponenter i løsmassene, og i tillegg enkelte forekomster av oljekomponenter. AF Decom vurderer at forurensningen er akseptabel innenfor den planlagte arealbruken. Vurderingen er videre at løsmassene kan benyttes fritt internt på eiendommen, enten under bygg eller grøntarealer samt ferdselveier i området. Evt overskuddsmasser må leveres til godkjent deponi.

10 SIDE 10 AV Byggehøyder Reguleringsplanen angir en byggehøyde for skoleprosjektet på c+22,3 m inklusive alle eventuelle tekniske installasjoner på taket. Laveste gulvnivå skal ikke ligge under c+2,3 m Bebygd areal Reguleringsplanen tillater at Byggeområde, offentlig undervisning bebygges med inntil T-BRA = m 2. (NB! Tillatt bruksareal) Byggegrenser Den generelle byggegrensen mot Banebakken er 15 meter målt fra senterlinje vei. For øvrig er byggegrensen 4 meter fra eiendomsgrenser og formålsgrenser, som vist i reguleringsplanen Riving og sanering av eksisterende bebyggelse Alle eksisterende bygninger og konstruksjoner i konkurranseområdet vil være revet til byggestart. Riving besørges og bekostes av selger av eiendommen (Format Eiendom) Støy/vibrasjoner Veitrafikk Støyvurderinger (Multiconsult 2006) viser at støyen fra dagens trafikk i Banebakken innebærer at det meste av skoletomten vil ligge i gul eller rød støysone. Støy fra den beskjedne nyskapte trafikken fra den nye skolen kan neglisjeres. Det må påregnes strenge lydisolasjonskrav til vinduer som vender mot Banebakken. For de øvrige fasadene kan det også bli nødvendig med vinduer med noe forbedret lydisolasjon i forhold til normal byggestandard. Industrivirksomhet Det er foretatt støymålinger av virksomheten til nabobedriften Parker Scanrope (Rambøll 2007). Målingene viser at med dagens drift (dvs 2007) hos Parker Scanrope at ca ¼ av skoletomten vil ligge i gul støysone på grunn av industrivirksomhet. En mindre del av skoletomten nærmest Scanrope vil ligge i rød støysone på grunn av industrivirksomhet. De dominerende støykildene ved dagens (2007) drift er kjøring og arbeid med gaffeltrucker, mens rondellene og skipsanløp vurderes å bidra med lite støy på skoletomten. Det anbefales å vurdere dempetiltak som ekstra fasadeisolering mot vest, syd og øst. 2.5 Trafikk Funksjonsdeling i gatenettet Det er tre gatetyper i influensområdet: Hovedvei/hovedgate (Rv 308), samlegate (Banebakken og Solveien), og adkomstgate (Bispeveien). Det skal ikke gjøres endringer i funksjonsdelingen i gatenettet.

11 SIDE 11 AV Kjøremønster og kryssregulering Det er toveis trafikk i alle gater i influensområdet. Bispeveien er stengt for innkjøring fra Banebakken Dette skal opprettholdes også i den nye situasjonen. Banebakken og Solveien er forkjørsregulert. Dette skal opprettholdes også i den nye situasjonen. Det vil bli anlagt en ny rundkjøring i Banebakken, som gir adkomst til den nye skolen, den eksisterende skolen, Parker Scanrope, og industriarealene mellom Parker Scanrope og den nye skolen, kfr reguleringsplanen. Skoletomta har også innkjøring fra Banebakken ved Kystkultursenteret, men denne kan kun benyttes som en sekundær adkomst Fartsgrenser Det vil bli foreslått at fartsgrensen settes ned til 40 km/t på en strekning forbi den nye skolen. Statens vegvesen har signalisert et ønske om dette Kantparkering Det er i dag forbud mot kantparkering i Banebakken. Dette skal opprettholdes også i den nye situasjonen Gang- og sykkeltrafikk Gang- og sykkeltrafikken vil bli avviklet på fortauene langs Banebakken. Fortauene vil bli utbedret i forbindelse med byggeprosjektet. Det vil bli anlagt et hevet gangfelt i tilknytning til busslommene i Banebakken Kollektivtrafikken Det er god kollektivdekning med rutebusser i området, og at det vil være et begrenset behov for rene skolebusser. I dagens situasjon er det satt opp 1 skolebuss til Færder videregående skole om morgenen, og ingen om ettermiddagen. Det skal settes av plass til snumulighet for buss inne på skoleområdet, og det etableres to busslommer i stedet for den ene eksisterende på østsiden av Banebakken (kfr reguleringsplanen). 2.6 Arealer og økonomi Arealeffektivisering Fokus på arealeffektivisering er et av prosjektets viktigste mål. Den største kostnadsbæreren for både kapitalkostnader og driftskostnader knyttet til bygningsmassen vil være antallet kvadratmeter som bygges/driftes. Fylkestinget har vedtatt Arealbruk - framtidas skoleanlegg som gir viktige føringer for prosjektet. Denne er en del av anbudsgrunnlaget og kan lastes ned fra prosjektets hjemmeside. I

12 SIDE 12 AV 29 programmeringsprosessen ble det definert en bruksfrekvens på undervisningsrommene på %. Fylkestingets vedtok et byggeprogrammet med en brutto arealramme på m 2 BTA, som i en avsluttende prosess er justert til m 2 BTA. Et av konkurransens mål er å utfordre deltakerne til å finne ytterligere effektiviseringspotensial, særlig når det gjelder gode løsninger for de beskrevne funksjonene, fleksibel tenking i planløsningene og B/N faktor Prosjektøkonomi Fylkestinget vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen en total prosjektkostnad på 554 mill. NOK (2009-kroner). Denne summen inkluderer også fylkeskommunens allerede påløpte prosjektkostnader. Det presiseres at den totale prosjektkostnaden ikke inkluderer økte investeringskostnader for utvidelsen av kroppsøvingsprogrammet til Sports- og aktivitetspark. Kostnader for utfylling i kanalen og etablering av Reperbanen er heller ikke inkludert. Det er avsatt 60 mill. NOK i sikkerhetsmarginer for hele skoleutbyggingsprogrammet i Vestfold fylkeskommune. Byggekostnad for prosjektet er stipulert til ca 350 mill. NOK inkl. mva. Prosjektkostnaden vil bli justert for prisstigning. Det skal etableres en målsum i samspillalliansen. Målsummen skal inkludere alle kostnader som utgjør Grunnkalkyle i henhold til NS Dette framkommer i vedlegget Styringsnivå 1 og 2. Det presiseres at i målsummen skal det ikke inngå trafikkløsninger utenfor skoletomta, kunstnerisk utsmykking og brukerutstyr, da disse delprosjektene styres direkte av byggherren Finansiering av prosjektet Finansiering av den øvre prosjektrammen på 554 mill. NOK er vedtatt av fylkestinget i forbindelse med budsjettet Oppstart av byggearbeidene forutsetter godkjenning av forprosjektet i fylkestinget, som er planlagt til mars Hvis ikke fylkeskommunen godkjenner forprosjektet har fylkeskommunen eiendomsrett til alt utarbeidet prosjektmateriale og dokumentasjon, og kan benytte dette i en eventuell ny anbudskonkurranse Totaløkonomi Skoleprosjektet skal styres med vekt på å finne løsninger som gir best mulig totaløkonomi. I dette bildet vil, i tillegg til investeringskostnader, kostnader til bygningsforvaltning, drift- og vedlikehold, samt livssyklusvurderinger i et 50 års perspektiv inngå Sports- og aktivitetspark Det er under utredning å utvide skoles kroppsøvingsanlegg til en Sports- og aktivitetspark. Avgjørelsen tas høsten 2009, og blir det vedtatt skal skolens kroppsøvingslokaler bygges på område B. Kroppsøvingslokalene skal derfor plasseres på en slik måte at disse arealene kan tas ut av skolebygningen uten at det reduserer kvaliteten på prosjektet. 2.7 Kontrahering og entrepriseform Vestfold fylkeskommune vil ved denne anbudskonkurranse kontrahere en gruppe bestående av rådgiverer og entreprenører som dekker alle fag. Parallelt med anbudskonkurransen som dette dokumentet beskriver, gjennomfører fylkeskommunen en begrenset anbudskonkurranse med formål å kontrahere arkitekt og landskapsarkitekt til prosjektet. Arkitekt og landskapsarkitekt skal sammen være

13 SIDE 13 AV 29 en kontraktpart og skal sammen med gruppen bestående av rådgivere og entreprenører inngå i en samspillallianse sammen med Vestfold fylkeskommune og brukere. Samspillalliansen skal ha ansvaret for utarbeidelse av forprosjekt og målsum. Alliansen ivaretar alle prosjektadministrative oppgaver i prosjektet i forhold til planlegging, prosjektstyring, kvalitetssikring, administrasjon osv. Vestfold fylkeskommunen som byggherre vil være samspillalliansens ledere. Gjennomføring av konseptavklaring, prosjektering, bygging, prøvedrift, dokumentasjoner og garantiarbeider skal utføres av gruppen av entreprenører, arkitekter og rådgivere i nært samarbeid med byggherre og brukere. Arkitekt og landskapsarkitekt velges ut i en pågående konkurranse. Denne gruppen vil inngå som en part i gruppen. 2.8 Fremdrift Følgende milepæler gjelder for prosjektet: 2009 august Anbudskonkurranse/Prosjektkonkurranse 2009 november Partneringkontrakt 2010 september Målpris fase mars Forprosjekt fylkestinget 2011 juni Byggestart 2013 juni Overlevering 2013 august Skolestart 2.9 Rent Bygg Prosjektet skal gjennomføres etter Rent Bygg prinsippet. Referansedokument når det gjelder Rent-bygg er RIF sin veiledere 6606-S Rent Tørt Bygg. Formålet med Rent Bygg er blant annet: Bedre inneklima i det ferdige byggeprosjektet Bedre arbeidsmiljø for de som jobber på byggeplassen Oppnå en ryddigere arbeidsplass med mindre skader Viktige elementer i Rent Bygg: Rydding etter egne arbeider Periodisk støvsuging av alle gulv etter tett bygg Støvsuging av alle hulrom i vegger og over himling Støvreduksjon ved bruk av produksjonsrom Støvreduksjon ved bruk av verktøy med lokalavsug Gjennomføring av mottakskontroll for visse typer materialer Minst mulig tilførsel av fukt og fuktholdige materialer etter tett bygg

14 SIDE 14 AV HMS Det er svært viktig at de overordnede HMS-mål for prosjektet etterleves av alle deltakerne med fokus på: Forebygging av skader på person eller miljø Et godt arbeidsmiljø Gjeldende lover og forskrifter om sikkerhet og verneutstyr En effektiv og rasjonell arbeidsplass Det er et mål at byggearbeidene gjennomføres uten personskader Andre krav Søker må forplikte seg til å være tilstede på felles prosjektkontor i Tønsberg minimum 2 hele arbeidsdager per uke, både i prosjekterings- og byggefasen, med minimum 1 person som har myndighet til å ta beslutninger på vegne av søker. Fravær fra prosjektkontoret vil gi oppdragsgiver mulighet til å redusere honoraret. Eksempel på egenerklæring om tilstedeværelse følger som vedlegg til dette kvalifikasjonsgrunnlaget. Vestfold fylkeskommune stiller som krav til den valgte entreprenør- og rådgivergruppen, som det skal inngås kontrakt med, at Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 følges. Forskriften har som formål å hindre utnytting av arbeidskraft i tråd med ILO-konvensjon nr. 94. Vestfold fylkeskommune stiller som krav at entreprenørene innenfor tilbyders organisasjon har tilknytning til offentlig godkjente lærlingordninger som gjelder ved kontraktsgjennomføring. 3 ORIENTERING OM GJENNOMFØRINGSMODELLEN. Utbyggingen av Færder videregående skole er vedtatt gjennomført i en partneringmodell. Den partneringmodellen byggherre ønsker å benytte kalles for samspill. Samspillmodellen bygger på et tett samarbeid mellom byggherre, brukere, prosjekterende og utførende. Modellen baserer seg på en partnerskapstanke, hvor en fokuserer på den kompetansen de forskjellige aktører i et byggeprosjekt besitter og hvordan den kan utnyttes til beste for prosjektet. Modellen baserer seg også på et prinsipp om åpen bok der det skal være full åpenhet, gjennomsiktighet og tilgang til alle dokumenter for alle parter. Det er også viktig å ha forståelse for hvordan noen nøkkelbegreper skal brukes for å unngå misforståelser: Byggeier og bestiller: Bestiller av prosjektet, i dette prosjektet fylkesrådmannen representert ved direktør for Utdanningsavdelingen. Byggherre: Bestillers kontraktspartner og representant i samspillalliansen med likeverdig forhold til de andre i samspillalliansen, representert ved Skoleutbyggingsprosjektet, SKUP Videre er det krav til modellen at den skal:

15 SIDE 15 AV 29 fokusere på felles interesser og samhandling utnytte alle aktørers kompetanse i samhandling felles økonomistyring som kan redusere endringer og redusere konsekvenser ved endring redusere konflikter i gjennomføringen Fylkeskommunens byggherrerådgiver PTL Kristiansand AS har mye erfaring med å gjennomføre samspillprosjekter. Lignende modeller som den som skal gjennomføres ved denne utbyggingen har vært gjennomført/gjennomføres på følgende prosjekter: HABU, Sørlandet sykehus, Kristiansand Kvadraturen skolesenter, Kristiansand BUP, Sørlandet sykehus, Kristiansand Vest-Agder Klinikken, Sørlandet sykehus, Kristiansand Tunballen skole, Songdalen kommune Gjøvik videregående skole, Oppland fylkeskommune Vinstra vidaregåande skule, Oppland fylkeskommune Riksarkivet Kringsjå, Statsbygg Torstad Ungdomskole i Asker Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik Presteheia sykehjem og omsorgsboliger, Kristiansand Kulturhus Sauda Rådhuskvartalet i Kristiansand Fullført Fullført Fullført Fullført Fullført Fullført Fullført Fullført Fullført Pågår Pågår Pågår Pågår Generell beskrivelse av modellen: Vestfold fylkeskommune ønsker en samspillmodell med tidlig medvirkning for å oppnå tidlig samhandling med de aktørene som i størst grad kan og vil påvirke prosjektforløpet og prosjektresultatet. Det er en grunnleggende holdning at arkitekter, entreprenører og rådgivere i samhandling kan optimalisere et prosjekt. I samspillkonseptet for Færder videregående skole skal fylkeskommunen, bruker, arkitekt, rådgivere, entreprenører og eventuelt leverandører danne en samspillallianse. Alliansen forplikter seg til sammen å gjennomføre prosjektet i henhold til et sett bestemmelser nedfelt i en 3-delt samspillavtale. Avtalens del I samspillavtalen (intensjonsavtale) - inngås mellom samspillalliansen og fylkeskommunen (byggeier) og del II - leveranse- og oppgjørskontrakten - mellom de utførende/rådgivere og fylkeskommunen. Samspillavtalen del III: Leveranse og oppgjørsdel som omhandler ansvar i garantiårene, inngås mellom utførende/rådgivere i samspillalliansen og fylkeskommunen i forbindelse med overtakelsen. Samspillalliansen mellom arkitekter, rådgivere og utførende varer til de 5 garantiårene er avsluttet. Sentrale forutsetninger i samspill; - Kvalitetsdimensjonene fokuseres og det settes felles mål. - Prosjektrammene for tid og økonomi holdes under kontroll. De sentrale grepene i samspill: - Utførende/rådgivere/arkitekter kontraheres etter andre kriterier enn kun pris fordi aktørenes forståelse for og metoder for prosjektgjennomføring direkte påvirker kvalitet og pris. Definering og detaljering av tildelingskriterier og vekting av disse gjøres i forhold til utfordringene i det konkrete prosjekt. - Utførende/rådgivere/arkitekter inngår en forpliktende avtale seg imellom som på best måte tilfredsstiller de grunnleggende prinsippene i samspillmodellen. - Samspillalliansens ansvarsområder og grensesnittet mot byggeier som bestiller og byggherre som alliansepartner og medvirker detaljeres og implementeres i prosjektorganisasjonen og

16 SIDE 16 AV 29 dens organisasjons- og kvalitetssystem. - Det legges til rette for gode og konfliktfrie samarbeidsformer. - Det innføres nye arbeidsmetoder for å sikre at potensialet i modellen utløses - Aktørene sørger for tilgjengelig og riktig kompetanse gjennom hele prosjektet. - Det legges til rette for god brukermedvirkningsprosess der bruker ansvarliggjøres - Det arbeides mot felles mål og med fokus på suksesspåvirkere og virkemidler. Organisering Organiseringen i en samspillmodell skiller seg fra tradisjonell modell ved at det opprettes en samspillallianse. Denne er prosjektets øverste organ relatert til forhold som hører inn under dens ansvarsområde (ref. styringsnivåene kommentert under). Alle aktørene er likt representert i samspillalliansen. Se vedlegg Samspill organisasjonsprinsipper. Det som er viktig er hvordan man organiserer arbeidsprosessen. Her er utredningsstrukturen sentral. Dette gjøres ved at samspillalliansen bestiller utredninger som utføres av tverrfaglige grupper internt eller eksternt i alliansen som innstiller på løsning. Samspillalliansen samlet velger løsning på bakgrunn av utredninger. Samspillalliansen kan velge å delegere større eller mindre oppgaver til andre organer. Økonomiske rammer og incitamentsystem. Den økonomiske rammen for prosjektet vil bli definert som en målsum som vil bli avklart i forbindelse med forprosjektet og byggeiers godkjenning av dette. Del 2 av samspillavtalen vil ha en kontraktsbundet incitamentsdel i forhold til målsum. Som et utgangspunkt legges det opp til at incitamentavtalen vil gi en 50/50 fordeling mellom fylkeskommunen og arkitekter, utførende og rådgivere. Et element i anbudskonkurransen er anbyders innspill relatert til incitamentregimet og dette vil endelig bli avklart i kontraktsforhandlinger. Det vises til samspillavtalen del I og II, kommentert under og sin helhet vedlagt. SAMSPILLAVTALEN. Samspillavtalen del I: Samspillavtale mellom byggeier og samtlige alliansepartnere, både utførende, arkitekt og rådgivere i tillegg til brukere og byggherren (SKUP). Regulerer samarbeidet (nedtoner varslingsregelen) Angir mål og suksesskriterier Angir oppgjørsform og incitamentsprinsipper Definerer byggeierens sanksjonsmuligheter overfor de utførende innen alliansen Angir krav til sikkerhetsstillelser Skisserer hovedprinsipp og dokumenter for kontraktdel II og III Samspillavtalen er utarbeidet etter prinsippet om at "vi vil bruke vår kompetanse og våre ressurser til kreativitet, gode gjennomarbeidede løsninger mm framfor varslinger og andre typer posisjoneringer".. Samspillavtalens del 1 er en avtale om å utarbeide et forprosjekt med en målpris, og med en intensjon om å gjennomføre byggeprosjektet som beskrevet i forprosjektet. Ved videreføring av byggeprosjektet vil del 1 fortsatt være en overbyggende avtale for gjennomføringen. Samspillavtalen del II: Leveranse- og oppgjørsdel, inngås mellom sammenslutningen av utførende/arkitekt/rådgivere og byggeier. Spesifiserer kontraktmålsum og forutsetningene for denne Presiserer det solidariske ansvar for gjennomføring prosjektering og produksjon Regulerer leveransene og kontraktmålsumoppgjøret Presiserer forutsetninger relatert hevning av avtale Presiserer garantiansvarsforhold

17 SIDE 17 AV 29 Samspillavtalen del III: Leveranse og oppgjørsdel for sammenslutningen av utførende/arkitekt/rådgivere ansvar i garantiårene, inngås mellom sammenslutningen av utførende/arkitekt/rådgivere og byggeier i forbindelse med overtakelsen. Spesifiserer forutsetninger knyttet til håndtering av sammenslutningen av utførende/arkitekt/rådgivere oppgaver og ansvar i garantitiden. Presiserer sammenslutningen av utførende/arkitekt/rådgivere solidariske ansvar for retting av forhold i garantitiden som tilligger sammenslutningen av utførende/arkitekt/rådgivere, herunder prinsipper for ansvarsavklaring bestiller - sammenslutningen av utførende/arkitekt/rådgivere og sammenslutningen av utførende/arkitekt/rådgivere de enkelte aktører i sammenslutningen.. Presiserer forutsetninger knyttet til tilbakeholdelse av et omforent beløp fra sluttoppgjøret for håndtering av forhold som må rettes og som har sin årsak i disposisjoner og valg vedtatt av sammenslutningen av utførende/arkitekt/rådgivere. Nedenfor er noen typiske suksesspåvirkere opplistet. Erfaringsmessig er det flere risiko- og suksesspåvirkere i et prosjekt. Det er her forsøkt å fokusere på en del sentrale suksesspåvirkere som alliansen bør og skal fokusere på i prosjektgjennomføringen. 1. Tilgjengelig og riktig kompetanse i hele prosjektets lengde. 2. Gode og planlagte samspillprosesser, samspillsystemer og samspillarenaer der partnerne ansvarliggjøres. 3. Økonomiforståelse og økonomistyring med omforent fokus på ansvar, oppgaver, prosess, system og person. 4. Fokusering på drifts- og vedlikeholdskostnader og kost-nytte effekter. 5. Tett på ledelse i alle deler av organisasjonen og i prosessene 6. Felles, omforent og implementert kvalitetsplan for hele samspillalliansen 7. Optimalisering av ressursbruk i verdiskapende prosesser og i administrative prosesser Mål og virkemidler. Etablering av felles mål og valg av virkemidler for å oppnå målene er sentrale elementer i en samspillprosess. Prosjektet Færder videregående skole vil ved oppstart gjennomføre en prosess for å forsøke å få etablert disse målene snarest. Det vil også bli satt fokus på teambygging som et element for samspillalliansen å arbeide godt sammen. 4 FORUTSETNINGER. 4.1 Spesielle forhold for prosjektet. Prosjektet bygger på en rekke politiske vedtak fattet i Vestfold fylkeskommune når det gjelder samorganisering av tre skoler til en, lokalisering av den nye skolen og et byggeprogram med kostnadsramme for skolen. Hovedelementene i byggeprogrammet er skolens rom- og funksjonsprogram, overordnet teknisk program samt skolens visjonsdokument. Forprosjektrapporten som skal utarbeides, er den sentrale rapporten i forhold til fylkeskommunens vedtaksprosess og i forhold til kontrakt med utførende partnere i alliansen. 4.2 Bærekraftig planlegging og bygging. Vestfold fylkeskommune har som føring at egne byggeprosjekt skal ta miljøhensyn ut fra følgende overordnede forutsetninger og miljømål:

18 SIDE 18 AV 29 I Stortingsmelding nr 46 ( ) om Miljø og utvikling uttrykkes at hensynet til bærekraftig utvikling skal innarbeides i all samfunnsplanlegging og sektorpolitikk, og videre at offentlige innkjøpsordninger skal rettes mot miljøvennlige produkter. Det skal ved bygningens utforming og materialvalg gå klart fram at det er lagt til grunn en bevisst holdning til miljø. For å oppnå dette skal samspillalliansen etablere et miljøstyringsprogram for hele planleggings, gjennomførings- og driftsfasen for prosjektet. Energiøkonomisering må være en grunnleggende del av byggets utforming. På samme måte må det allerede fra planleggingsstadiet tilrettelegges for gjenbruk og resirkulering. På denne måten ønsker man å forene lave driftskostnader og høy kvalitet. Et mål på om dette er nådd vil være at bygget lett kan assosieres med Færders ideer om global miljøtenkning, internasjonalt perspektiv og vilje til ny tenkning rundt gamle sannheter. 5.0 KVALIFISERINGSKRAV - UTVELGELSE. Med bakgrunn i tilbyders dokumentasjoner av byggherrens krav under, søker tilbyder om å bli kvalifisert for deltakelse i konkurransen om oppdraget. Søknaden vurderes av byggherre, og dersom tilbyder tilfredsstiller kravene for å bli kvalifisert, så vil tilbudet bli evaluert. Det gjøres oppmerksom på at manglende dokumentasjon eller mangler ved levert dokumentasjon kan føre til at søknaden blir avvist eller at søker ikke oppnår kvalifikasjon. 1. Dokumentasjonskrav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling: 1. Firmaattest 2. Erklæring om tilknytning til offentlig godkjente lærlingordninger som gjelder ved kontraktsgjennomføring, gjelder entreprenørene innenfor tilbyders organisasjon 3. Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert, gjelder alle aktører innenfor tilbyders organisasjon 4. Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav), gjelder alle aktører innenfor tilbyders organisasjon. Attesten må ikke være eldre enn 6 mnd. 5. Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav), gjelder alle aktører innenfor tilbyders organisasjon. Attesten må ikke være eldre enn 6 mnd. 6. Krav til å fremlegge egenerklæring om HMS, gjelder alle aktører innenfor tilbyders organisasjon. Se vedlegg. 7. Erklæring hvor anbyderen forplikter seg å følge Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar Forskriften har som formål å hindre utnytting av arbeidskraft i tråd med ILO-konvensjon nr Annet: 1. Fremlegge skade- og sykefraværsstatistikk for de siste 3 årene, gjelder alle aktører innenfor tilbyders organisasjon 2. Dokumentere godkjenning innenfor tiltaksklasse 3 innenfor aktuelle fag. Anbyder skal være

19 SIDE 19 AV 29 godkjent for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven tiltaksklasse 3 for alle fag, herunder for SØK.Dersom godkjenning ikke foreligger må det vises til ytelser som tilsvarer de krav som stilles til denne tiltaksklassen, for eksempel ved utenlandske anbydere. 3. Søker må forplikte seg til å være tilstede på felles prosjektkontor i Tønsberg minimum 2 hele arbeidsdager per uke, både i prosjekterings- og byggefasen, med minimum 1 person som har myndighet til å ta beslutninger på vegne av søker. Fravær fra prosjektkontoret vil gi oppdragsgiver mulighet til å redusere honoraret. Eksempel på egenerklæring om tilstedeværelse følger som vedlegg til dette kvalifikasjonsgrunnlaget. 2. Dokumentasjonskrav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet: 1. For å sikre at bygg- og tekniske entreprenører samlet har tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet, settes det et omsetningskrav lik det dobbelte av kontraktens størrelse, det vil si 350 mill. NOK pr. år over 2 år for denne gruppen. De må således dokumentere omsetning på minimum 350 mill. NOK for årene 2007 og 2008, eller på annen måte kunne dokumentere at de har kompetanse og kapasitet til å gjennomføre oppdraget. 2. Oppdragsgiver skal vurdere tilbyders finansielle og økonomiske stilling. Dette gjøres ved at oppdragsgiver henter inn opplysninger om leverandørens finansielle og økonomiske stilling gjennom oppdragsgivers abonnement på Proff Forvalt eller tilsvarende. Det skal altså ikke fremlegges årsregnskap med revisorrapport. Firma som ikke er innsendingspliktige må legge ved årsregnskap med noter for siste 3 år. Dersom tilbyder har flere opplysninger som det bør tas hensyn til, må disse legges ved. 3. Dokumentasjonskrav knyttet til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner: 1. Oversikt over teknisk og håndverksmessig personell med angivelse av faglige og akademiske kvalifikasjoner som tilbyder disponerer over. 2. Foretakets viktigste leveranser de siste 5 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker (gjelder bygge- og anleggskontrakter), gjelder alle aktører innenfor tilbyders organisasjon 3. Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem, gjelder alle aktører innenfor tilbyders organisasjon 6.0 TILDELING. Krav til og dokumentasjon av anbudet. Byggherren ber om innspill på punktene under. Tilbyder fyller inn i vedleggene, nummerert fra vedlegg 6 til vedlegg 15 Disse vil bli evaluert og poengsatt gjennom byggherrens behandling av anbudene. 6.1 Prosjektgjennomføring, personell, ledelse og strategi, prosess og system. Spørsmålsstillingene under skal besvares i sin helhet gjennom vedlegg til anbudet som gis samme punktvise identifisering som under (A E) samt priselementene (G). A. Dokumentasjon av tilbudt personell. (Svarformular vedlegg 7) 1. CV for anbudets personell vedlagt et notat som kort beskriver hvorfor den enkelte personen er spesielt egnet for den funksjon denne tilbys å ivareta i prosjektet.

20 SIDE 20 AV Notat vedrørende kapasitet for gruppen tilgjengelig for prosjektet, samt opplisting av backup personell for sentrale funksjoner (aktuelt dersom sykdom eller at personell slutter i selskapet) B. Under er noen typiske suksesspåvirkere opplistet. (Svarformular vedlegg 8). Hvilke konkrete virkemidler vil tilbyder ta i bruk? Svar i stikkordsform. 1. Tilgjengelig og riktig kompetanse i hele prosjektets lengde. Virkemiddel? 2. Gode og planlagte samspillprosesser, samspillsystemer og samspillarenaer der partnerne ansvarliggjøres. Virkemiddel? 3. Økonomiforståelse og økonomistyring med omforent fokus på ansvar, oppgaver, prosess, system og person. Virkemiddel? 4. Fokusering på drifts- og vedlikeholdskostnader og kost-nytte effekter. Virkemiddel? 5. Tett på ledelse i alle deler av organisasjonen og i prosessene. Virkemiddel? 6. Felles, omforent og implementert kvalitetsplan for hele samspillalliansen Virkemiddel? 7. Optimalisering av ressursbruk i prosjekteringsprosesser og i administrative prosesser Virkemiddel? 8. Det etableres felles mål og arbeides mot disse. Virkemiddel? C. Hvordan skal følgende punkter løses i prosjektet? (Svarformular vedlegg 9). (Svar kortfattet. Eksempler på verktøy kan vedlegges): 1. Byggherre vil ha belyst konsekvensene av ulike alternative løsninger og hvordan disse påvirker investering og årskostnad. Hvordan legges til rette for dette administrativt og prosessuelt? 2. Partnering innebærer felles ansvar for økonomisk resultat. Incitamentsystemer etableres for å skape gjennomgripende fokus på muligheter, nøysomhet og styring av forutsetninger og økonomi. Byggeier ønsker at incitamentsystemet skal bli så godt som mulig slik at alle får interesse av å arbeide for et godt resultat. Incitamentfordelingen mellom byggeier og partneringalliansen er i utgangspunktet foreslått som 50/50. Er dette fornuftig eller? Hvordan bør fordelingen være innen tilbyderens organisasjon slik at de som kan påvirke resultatet kan få en reell belønning for kreativ innsats? Hvordan foreslår tilbyder at incitamentregimet bygges opp? Beskriv og begrunn hvorfor. Konkrete forslag til fordeling av incitament mellom tilbyder og byggherre, internt i tilbyders organisasjon og eventuelt internt i byggherrens organisasjon fremlegges. D. Hvilke prosesser og tilhørende systemer ser tilbyder for seg å ta i bruk i prosjektet relatert til punktene under. (Svarformular vedlegg 10). Svar kortfattet og presist. Eksempler på verktøy kan eventuelt vedlegges.

Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE SIDE 1 AV 22 Thor Heyerdahl videregående skole Anbudsgrunnlag Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere 23. september 2005 SIDE 2 AV 22 Anbudsgrunnlag samspillprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 0.0

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole SIDE 1 AV 32 Færder videregående skole Anbudsgrunnlag Begrenset anbudskonkurranse for arkitektgrupper 15. juni 2009 SIDE 2 AV 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 ANBUDSINNBYDELSE...3 1 ANBUDSREGLER OG KONKURRANSETEKNISKE

Detaljer

Vedlegg E Entreprenørorganisasjonen, funksjoner og bemanning

Vedlegg E Entreprenørorganisasjonen, funksjoner og bemanning Prosjekt: Nordseter skole Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF Sak: Vedlegg 14 23.0.1 E Entreprenørorganisasjonen, funksjoner og bemanning Utarb. av: Dato: Rev: Ref. tilbudsgrunnlaget pkt 23.01 E Partneringorganisasjonen,

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

SKJEMAET SIMULERER BYGGEKOSTNAD BEREGNET ETTER TIMEPRISER og TILBUDTE PÅSLAG. Kr. Pr time Kr. % % % Kr.

SKJEMAET SIMULERER BYGGEKOSTNAD BEREGNET ETTER TIMEPRISER og TILBUDTE PÅSLAG. Kr. Pr time Kr. % % % Kr. Utarbeidet av: KRD Dato: 12.06.2012 Vedlegg 17 (punkt 23.02 H) - Pristilbud og simulert byggekostnad beregnet med basis i tilbud timepriser og påslagsprosenter. NB: tilbudte timepriser og påslagsprosenter,

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

SKUP PROGRAM SPORTS- OG AKTIVITETSPARK

SKUP PROGRAM SPORTS- OG AKTIVITETSPARK SKUP PROGRAM SPORTS- OG AKTIVITETSPARK Bakgrunn Færder videregående skole skal bygges og stå klar til skolestart 2013. Midt i juni starter arkitektkonkurransen og skolens rom og funksjonsprogram er utarbeidet.

Detaljer

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt 06.06.2014 Bok 3 425914 Ole Richters gate 45 Totalentreprise Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE Bok 3 Vederlag Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt Innholdsfortegnelse 1 PRISSAMMENDRAG... 4 A. BYGG:...

Detaljer

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune.

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. 1 Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. Forprosjekt detaljprosjektering Konkurransegrunnlag for prosjekteringsoppdrag etter NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag etter medgått

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Stjørdal kommune 1 STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Halsen Sykehjem ANBUDSKONKURRANSE TILBUDSINNBYDELSE Stjørdal kommune 2 INNBYDELSE Stjørdal Kommune ved Etat Teknisk

Detaljer

Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård KONKURRANSEGRUNNLAG: P 75064

Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård KONKURRANSEGRUNNLAG: P 75064 P 75064 KONKURRANSEGRUNNLAG: Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård BOKEN ER VÅR EIENDOM OG INNHOLDET ELLER DELER AV DETTE KAN IKKE BENYTTES UTEN VÅRT SKRIFTLIGE SAMTYKKE! P 75064 UNN Åsgård Side 2

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

Tentativ framdriftsplan - anskaffelse

Tentativ framdriftsplan - anskaffelse RE OMSORGSBYGG Måns Davidson Faveo Prosjektledelse AS (Vestfold/Grenland) Re kommune Informasjonsmøte Anbudskonkurranse 29.02.12 Tentativ framdriftsplan - anskaffelse 08.02.12 Utlyst konkurranse 29.02.12

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

TILBUD. TEKNISK BYGGELEDELSE OG HMS-koordinator (KU)

TILBUD. TEKNISK BYGGELEDELSE OG HMS-koordinator (KU) TILBUD TEKNISK BYGGELEDELSE OG HMS-koordinator (KU) NY FÆRDER VIDEREGÅENDE SKOLE Fylles ut av tilbyder: Bedriftsnavn: Org.nr. Ansvarlig for tilbudet: E-post: Tlf: Mobil: Fax: Postadresse: Web-adresse:

Detaljer

K100 Generalentreprise

K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag for Rehabilitering og utvidelse av Hauketo skole Grunnlag for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 1-1 av

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Skjeftejordet Bofellesskap er et bygg på totalt 3000 kvm med 32 plasser.

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE. Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole. Ved Nye Sædalsveien Bergen

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE. Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole. Ved Nye Sædalsveien Bergen BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole Ved Nye Sædalsveien 190 5099 Bergen er Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand

Detaljer

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema 1 FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema PROSJEKT : Grunnarbeid, omlegging av VA, vegomlegging, grøfter elektro i forbindelse med ny flerbrukshall Eikelandsosen. Revisjonsnr.

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Stavanger eiendom Del 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Oddahagen 13 9 utleieboliger Prosjektnr: 391214400001 Jan 2016 Godkjent dato: 18.6.2012 2 oddahagen 13 - oppdragsbeskrivelse Stavanger

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2

Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2 Anbud 14/09 Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2 Steinkjer kommune Åpen anbudskonkurranse (ingen forhandling) SD-anlegg 19 bygg 2. trinn i utbygging av SD-anlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

FLERBRUKSHALL I BUGÅRDEN PROSJEKTKONKURRANSE SANDEFJORD KOMMUNE

FLERBRUKSHALL I BUGÅRDEN PROSJEKTKONKURRANSE SANDEFJORD KOMMUNE FLERBRUKSHALL I BUGÅRDEN PROSJEKTKONKURRANSE SANDEFJORD KOMMUNE Kvalifikasjonsgrunnlag Begrenset anbudskonkurranse med løsningsforslag for totalentreprenører Januar 2014 side: 1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT

Detaljer

De sentrale rettslige elementene i en partneringkontrakt

De sentrale rettslige elementene i en partneringkontrakt De sentrale rettslige elementene i en partneringkontrakt Holmsbuseminaret 2006 1. Innledning Hva særpreger modellene? Tidspunktet for kontrahering av entreprenør/leverandør Fordeling av ansvar, risiko

Detaljer

Vedlegg 1a: Orientering om prosjektet, prosjektgjennomføring mm.

Vedlegg 1a: Orientering om prosjektet, prosjektgjennomføring mm. Orienteringen tilkjennegir: 1.01 Bakgrunn for prosjektet 1.02 Undervisningsbygg Oslo KFs organisering av prosjektet 1.03 Sentrale kontraktsmål for prosjekt Nordseter skole 1.04 Prosjektets art og omfang.

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

For denne anskaffelse gjelder følgende krav i forbindelse med registrering/økonomi:

For denne anskaffelse gjelder følgende krav i forbindelse med registrering/økonomi: 1 0.6.1 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG VED KONTRAHERING AV ENTREPRENØR 33506 Lillestrøm vgs - Rehabilitering av eksisterende bygg Generalentreprenør Dato: 25.04.2013 Obligatoriske dokumentasjonskrav: Norske leverandører

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus er et bygg på totalt

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato:

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B Utgave: 1 Dato: 2014-09-01 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Konkurranseregler... 2 1.1 Generelle konkurranseregler...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE)

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) Utkast med alle forbehold SAMARBEIDSAVTALE mellom Selskap under etablering (som tiltakshaver, heretter TH) og VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (som totalentreprenør, heretter TE) I fellesskap benevnt «Partene»

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK For prosjekt: Solberg skole Dato: 08.12.2014 Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Stavanger eiendom OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1 ORGANISASJON... 2 2 GENERELT OM PROSJEKTET...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK Rev. 08.03.2013 YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Sandviken helse og

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

Utbyggingsenheten. Stavsetsvingen 1 totalentreprise

Utbyggingsenheten. Stavsetsvingen 1 totalentreprise Utbyggingsenheten Stavsetsvingen 1 totalentreprise BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\EUPU\Utleieboliger_prosjekt\Stavsetsvingen 1 - mulighetsstudie 90460861\03 - Kontrakter og rettslige spørsmål\03.3 - kontrakter

Detaljer

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling Side 1 av 8 0. Innledning For å oppnå bedre prosjektgjennomføring har PTL AS i samarbeid med oppdragsgivere utviklet en alternativ gjennomføringsmodell

Detaljer

KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP

KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP Revisjon 0

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag

Prekvalifiseringsgrunnlag TOTALENTREPRISEKONKURRANSE Prekvalifiseringsgrunnlag for prosjektet SAMNANGER BARNESKOLE reorganisering og tilbygg Side 1 av 11 mars 2011 Innhold 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 5 5.1 6 7 INVITASJON...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II A. Generell del LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgivningsoppdrag

Konkurransegrunnlag del II A. Generell del LADE SKOLE. Ny skole og idrettshall. Rådgivningsoppdrag Konkurransegrunnlag del II A Generell del LADE SKOLE Ny skole og idrettshall Rådgivningsoppdrag Trondheim kommune Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 1.1 LADE SKOLE... 3 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.05.2015 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Prosjekt: BOS B0-3 Tilbudsskjema Side 1 Kapittel: BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN BOS B0 3 TILBUDSSKJEMA Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE (BEGRENSET KONKURRANSE) Side 1 av 8 1 Oppdraget og konkurransen... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særskilt om krav som vil bli stilt i anbudskonkurransen...

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Otium Bo- og velferdssenter Overordnet samspillsavtale

Otium Bo- og velferdssenter Overordnet samspillsavtale Otium Bo- og velferdssenter Overordnet samspillsavtale 1 Avtalens gyldighet 1.1 Den overordnete samspillavtalen gjelder for tre faser i hele prosjektets levetid, fra oppstart av prosjekteringsfasen til

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: NØDSTRØMSFORSYNING, SYKEHJEM I BERGEN

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Rammeavtaler rådgivningstjenester

Rammeavtaler rådgivningstjenester Rammeavtaler rådgivningstjenester Alstahaug kommune Tilbudsforespørsel Rådgivning utendørsanlegg, veg og VA Innhold 1 Tilbudsinnbydelse... 2 1.1 Oppdragsgiver... 2 1.2 Anskaffelsens omfang og varighet...

Detaljer

INNBYDELSE TIL PREKVALIFISERING

INNBYDELSE TIL PREKVALIFISERING KOMMUNE Innbydelse til prekvalifisering Side 1 av 5 INNBYDELSE TIL PREKVALIFISERING 1. GENERELT 1.1 Innbydelse og orientering Berlevåg kommune ber i forbindelse med totalprosjekt for ny Berlevåg skole

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

Bok 1. Ytelsesbeskrivelse rådgivere. Ny barnehage Byskogen. Orientering og tilbudsskjema

Bok 1. Ytelsesbeskrivelse rådgivere. Ny barnehage Byskogen. Orientering og tilbudsskjema Bok 1 Ytelsesbeskrivelse rådgivere Orientering og tilbudsskjema Ny barnehage Byskogen Larvik kommune, Eiendom 18.01.2016 1. ORIENTERING NY BARNEHAGE BYSKOGEN... 2 2. OVERSIKT ANBUDSMATERIALET... 2 3. ORIENTERING

Detaljer

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet.

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet. . ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2015 Sign: Kjell Amund Prestmo \Del B -anbud-bindal.doc Anbud del B side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform... 3 1.3 Konkurransegrunnlaget...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Nittedal-eiendom KF. Prekvalifiseringsgrunnlag. Plan- og designkonkurranse Nittedal kommune Sørli skole

Nittedal-eiendom KF. Prekvalifiseringsgrunnlag. Plan- og designkonkurranse Nittedal kommune Sørli skole Nittedal-eiendom KF Prekvalifiseringsgrunnlag Plan- og designkonkurranse Nittedal kommune Sørli skole 14 Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prekvalifiseringsgrunnlagets oppbygging...

Detaljer

Gang- og sykkelvei Korsvegen

Gang- og sykkelvei Korsvegen Gang- og sykkelvei Korsvegen Tilbudsgrunnlag - Detaljprosjektering 2015-05-22 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig 1 1 Tilbudsinnbydelse Melhus kommune inviterer til åpen

Detaljer

Levanger kommune. Sjøgata 42 A. Tilbudsunderlag bok

Levanger kommune. Sjøgata 42 A. Tilbudsunderlag bok Levanger kommune Sjøgata 42 A Tilbudsunderlag bok 0 19.02.15 Tilbudsinnbydelse Bok 0 1 Tilbudsforespørsel Totalentreprise 1.1 Konkurranseform Levanger kommune, Enhet for bygg- og eiendom, som oppdragsgiver

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I BYGGETEKNIKK BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Skeie skole kapasitetsutvidelse 2013 Dato:

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN mellom som byggherre og foretaks.nr. som entreprenør vedrørende Bilag 1: Avtaledokument om samspillfasen 2 1 PARTENE Med utgangspunkt i tilbud av er det inngått følgende

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

ELLINGSØY IDRETTSHALL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

ELLINGSØY IDRETTSHALL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II ELLINGSØY IDRETTSHALL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 14. mars 2014 Side 1 av 6 1. Bakgrunn. Ved Vik på Ellingsøy er det i dag plassert en mindre

Detaljer

INVITASJON TIL PRE KVALIFISERING FOR RAMMEAVTALER VEDR. FØLGENDE TJENESTER: PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE

INVITASJON TIL PRE KVALIFISERING FOR RAMMEAVTALER VEDR. FØLGENDE TJENESTER: PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE INVITASJON TIL PRE KVALIFISERING FOR RAMMEAVTALER VEDR. FØLGENDE TJENESTER: PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE 1 INNHOLD PREKVALIFISERING DEL 1: DEL 2: DEL 3: Invitasjon og grunnlag for pre kvalifisering Orientering

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

KVALIFIKASJONSSKJEMA FOR ANSKAFFELSE AV TJENESTER FOR DRIFT OG FORVALTNING AV IKT-INFRASTRUKTUR. Hemit

KVALIFIKASJONSSKJEMA FOR ANSKAFFELSE AV TJENESTER FOR DRIFT OG FORVALTNING AV IKT-INFRASTRUKTUR. Hemit Vedlegg 1 KVALIFIKASJONSSKJEMA FOR ANSKAFFELSE AV TJENESTER FOR DRIFT OG FORVALTNING AV IKT-INFRASTRUKTUR Hemit Side 1 av 7 1 INNLEDNING Leverandøren bekrefter ved sin underskrift av dette kvalifikasjonsskjema

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR RAMMEAVTALER OM FØLGENDE TJENESTER: PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR RAMMEAVTALER OM FØLGENDE TJENESTER: PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR RAMMEAVTALER OM FØLGENDE TJENESTER: PROSJEKTLEDELSE BYGGELEDELSE 1 INNHOLD PREKVALIFISERING DEL 1: DEL 2: DEL 3: Invitasjon og grunnlag for prekvalifisering Orientering

Detaljer

VEDLEGG NR.1 Page 1 of 5 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Type Kunngjøring: bygge- og anleggskontrakt Er denne kontrakten dekket av GPA/WTO? Ja SEKSJON I: OPPDRAGSGIVER I.1) Oppdragsgivers navn og adresse Alstahaug

Detaljer

Grimstad Kommune BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN

Grimstad Kommune BYGG- OG EIENDOMSTJENESTEN Prosjekt : Bibliotek Vedlegg 2 Prosjektnr. : 69042 Side 1 av 1 KARTUTSNITT Postgården Rives Plassering nytt bibliotekbygg Bibliotektomta Møteplass anbudsbefaring Prosjekt : Bibliotek Vedlegg 3 Prosjektnr.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I SVENE IL Prosjekt: Strekning: GS-VEG SVENE - LAMPELAND MOEN - LAMPELAND KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I 25. februar 2015 Rev. 3. mars 2015 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELT 3 1.1 Invitasjon 3 1.2 Bakgrunn

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 100990 1.1 Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 2 Innhold Skolebygg i Oslo kommune Bestillingen Bakgrunn for valgt entreprisemodell Beskrivelse av kontrakten

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Båsum Boring Trøndelag AS Postboks 115 7358 BØRSA Deres ref.: Vår ref.: 2016/0190-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 16.10.2017 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design.

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. Ny Lundamo skole og barnehage med idrettsanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Beskrivelse Side 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Rådgivere Valmueveien 9, Omsorgsboliger Larvik kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt:

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK I SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer