PIECE 4. Et konseptforslag for utdannings- og kulturprogram ved YOG People, Education, piece4peace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PIECE 4. Et konseptforslag for utdannings- og kulturprogram ved YOG 2016. People, Education, piece4peace"

Transkript

1 PIECE 4 People, Education, Awareness, Communication, Expression Et konseptforslag for utdannings- og kulturprogram ved YOG

2 FORORD PROSJEKTETS FORMÅL OG RAMMEBETINGELSER LIVSOPPLEVELSE RAMMEBETINGELSENE I FORKANT AV YOG 2016 GLOBAL KONKURRANSE OL-ILDEN VENNESKOLER MILJØ STØTTEAPPARAT MEDIA LAGET AV OG FOR DE UNGE MOBIL APPS MEDIA STUDIO HÅKONSHALLEN DELTAKERNE PÅ TV SITUASJONSRAPPORTER UNDER ARRANGEMENTET 1) OLYMPISME 3) VELFERD & SUNN LIVSSTIL 4) SOSIALT ANSVAR 5) KOMMUNIKASJON UTEMILJØ - SNØHULE VELKOMMEN TIL NORGE STILLE SONER/RESTITUSJONS RESTITUSJONS SONER YOGHURT BAR/LOUNGE "VILLMARKS JENTA" SMÅ AKTIVITETER FELLES KOR FEM ÅR ETTER - UTDANNINGEN FORTSETTER VEDLEGG: DELTAKERLISTEN PROGRAM MANDAG 12. MARS 2012 PROGRAM TIRSDAG 13. MARS 2012 OVERSIKT OVER KONTAKTPERSONER OG BIDRAGSYTERE PÅ 24 TIMER MARS

3 Forord Studiekvalitetsdagene 2012 ved Høgskolen i Lillehammer hadde som tema Utdanning for framtiden Innovasjon og entreprenørskap inn i alle studieplanene. Som en del av dagene organiserte vi en praktisk workshop innen innovasjon og entreprenørskap. På forhånd hadde vi rekruttert 26 studenter fra ulike studieretninger som ønsket å delta på en såkalt 24 timers workshop, en idé og konseptkonkurranse der det til slutt skulle kåres en vinner. Studentene fikk ikke vite på forhånd hva slags tema de skulle utvikle. Mandag 12. mars 2012 kom alle studentene forventningsfulle til oppstarten av workshopen. De ble delt inn i 5 grupper der ingen kjente hverandre på forhånd. Utvegelseskriteriet var å blande de ulike studieretninger så mye som mulig. Studenter fra kulturprosjektledelse, internasjonale studier, reiseliv, prosjektledelse for fjernsyn, økonomi og administrasjon, idrett, organisasjon og ledelse jobbet sammen for første gang på tvers av sin egen studieretning. Oppdraget var formulert slik: "Lag et konsept for kultur- og utdanningsprogrammet for YOG 2016 som med utgangspunkt i rammefaktorene (tidspunkt, målgruppe, visjoner) er attraktiv, innovativ og utfordrende for deltakende idrettsutøvere og trenere/coacher samt idrettsinteressert ungdom fra regionen." Vi startet med et kort seminar der ulike ressurspersoner, som bl.a. norske deltakere i YOG 2012, studenter som jobbet med kultur og utdanningsprogram i Innsbruck og Dag Hareide fra Nansenskolen, ga korte innspill til studentene 1. Studentgruppene fikk hver sin veileder som hadde som oppgave å være prosessveileder. Deretter begynte en intens jobbing i 24 timer, avbrutt av en ekskursjon til Håkonshall som hadde som formål å gi studentene ytterlige inspirasjon til konseptutviklingsarbeidet. Det ble sørget for matservering, grupperom, arbeidsredskaper, hvilemuligheter osv. Deadline for konkurransen var kl den Hver gruppe leverte et konseptforslag til juryen og fra og med kl 12 fikk hver gruppe 10 minutter til å presentere sitt arbeid for jurymedlemmene. I juryen satt Per Tøien, kommunikasjonssjef ved Norges Idrettsforbund, Lotte Bråthen, medlem av styret for LYOGOC 2016, Gry Martine Mostue, norsk deltaker ved YOG 2012 i Innsbruck, Marit Roland Udnæs, studieleder for idrett ved HiL og undertegnende. Juryarbeid ble koordinert av Irene Thorsplass, prosjektleder ved Senter for livslang læring (SELL), HiL. Som avslutning av studiekvalitetsdagene presenterte studentgruppene sine konsepter en gang til, nå i en offentlig setting, der mange ansatte ved høgskolen og pressen var tilstede. Denne gangen var det avsatt 5 minutter for hver presentasjon. Per Tøien kåret så på vegne av juryen en vinner. Før det understreket Tøien at samtlige grupper hadde laget spennende, utfordrende og innovative konsepter. Vinneren ble den grønne gruppen med konseptet Piece4peace. I det foreliggende dokumentet har jeg med utgangspunkt i vinnerkonseptet, sammenfattet arbeidet fra alle 5 gruppene til et felles innspill. Dokumentet er tenkt som en idébank for det videre arbeidet med kultur- og utdanningsprogrammet for YOG programmet er vedlagt 3

4 Jeg vil takke alle deltakende studenter for en enestående innsats. Dere har vist at dere klarer å samarbeide, være kreative, målbevisste, resultatorienterte og kan jobbe innenfor gitte tids- og tematiske rammer. Det lover godt for en framtid der evne til entreprenørskap og innovasjon er viktige egenskaper. Jeg vil samtidig takke ke også veilederne, innlederne og jurymedlemmene for engasjementet, og ikke minst Vegard Meland fra SELL for strålende innsats under planlegging, gjennomføring og evaluering av 24 timers-workshopen. Høgskolen i Lillehammer, mai 2012 Jens Uwe Korten prorektor 4

5 Individual commitment to a group effort - that is what makes a team work, a society work and a civilization work. Vince Lombardi Piece 4 Peace er et konsept der interaktiv kommunikasjon og samarbeid mellom multikulturelle og multietniske grupper skal skape et grunnlag for fremtidig forståelse. Unge atleter kan være morgendagens ledere og ved å integrere ungdommer på tvers av landegrenser, vil deltakerne bit for bit skape fellesforståelse for hverandre. Piece 4 Peace vil ikke nødvendigvis utelukke alle verdens kriger men forhåpentligvis skaper det bånd som i fremtiden vil knytte mennesker tettere sammen. Prosjektets formål og rammebetingelser Prosjektet tar sikte på å lage et konsept for kultur- og utdanningsprogrammet (CEP) for Youth Olympic Games 2016 (YOG) som med utgangspunkt i rammefaktorene er attraktiv, innovativ og utfordrende for deltakende idrettsutøvere og trenere/coacher samt idrettsinteressert ungdom fra regionen. Livsopplevelse Alle deltakere kommer fra forskjellige land og har forskjellige forventninger til dette opplegget. Deltakere har forskjellige bakgrunn, erfaringer og levevilkår. Disse 10 dagene bør være en livsopplevelse for dem. En opplevelse de gjerne vil dele med andre i sitt hjemland. Mange barn og unge har mye å lære av dette arrangementet som f. eks. fellesskap, hvordan samarbeide og løse konflikter. Lekene skal synliggjøre de bidrag ungdommen men kan gi til en bærekraftig utvikling og til dialog, freds- og forsoningsarbeid. Det er mennesket som står i sentrum og sitter på ressurser som med fordel kan utvikles og benyttes i gjennomføringen av YOG. Dette kan gjøres gjennom utdanning, samarbeid, kommunikasjon og bevissthet på tvers av kulturer. Et ungdoms-ol preget av læring og kultur er vel så viktig som idrettsprestasjonene, og der legger IOC føringer i form av CEP. Arrangementet skal inneholde olympisme, bidra til å utvikle deltakernes ferdigheter, er, fremme en sunn livsstil, inspirere til sosialt ansvar og gi dem verktøy til å uttrykke seg både som menneske og i en multikulturell sammenheng. Målgruppen for konseptet blir alle deltakerne av YOG, deres trenere og lokal ungdom. Det er viktig å nå ut til alle disse for å heve deres kompetanse når det gjelder å bli bedre lagspillere i idretten og samfunnet. Vi mener det er viktig at også trenerne er engasjerte, slik at alle har felles oppfatning av hvor viktig utdannelse og kultur er. Rammebetingelsene Tidspunkt; Målgruppene defineres som deltakere mellom år, trenere, samt idrettsinteressert ungdom fra regionen. Det er i tillegg også verdt å ta hensyn til en lengre liste interessenter ved utformingen av den endelige prosjektplanen (for eksempel media, lokalbefolkning og deltakernes familie). 5

6 Konseptet skal følge IOCs (International Olympic Commitee) visjon vedrørende CEP s bakgrunn, og deretter følgende fem hovedpunkter/verdier som skal være av fremtredende betydning før, under og etter arrangementer: 1. Olympisme 2. Kompetanseutvikling 3. Velferd og sunn livsstil 4. Sosialt ansvar, og 5. Kommunikasjon/formidling gjennom sosiale medier. IOC mener videre at CEP skal: binde sammen idrett, kultur og utdanning være relevant og skape interesse være deltakerstyrt være interaktivt ha utdanningsverdi og underholdningsverdi I den norske søknaden om YOG 2016 går det fram at arrangementet skal fokusere i særlig grad på CEP, og derunder følgende underpunkter/spesifiseringer: IOCs fem hovedtema skal dekkes Anti-doping Miljø (klimaendringer) Vinternatur (friluftsliv) Multikulturell dialog og multietnisk integrering av ungdom Bruk av digitale medier Idrett som virkemiddel til fred og forsoning Skal involvere og engasjere ungdom, ikke kun fra Norge, før, under og etter arrangementet NIF mener videre at YOG 2016: ikke skal kun være et idrettsarrangement over 10 dager, men strekker seg fra 2012 og fram til minst 5 år etter 2016 skal ha unge bidragsytere i alle ledd skal sette en standard til etterfølgelse Piece 4 Peace er et helhetlig konsept som implementerer CEP i YOG 2016 i samtlige av punktene som legges til grunn i rammebetingelsene. Dessuten kan opplegget benyttes og videreutvikles for og imot kommende YOG s i framtiden. Konseptet har fred som hovedtema, da dette stadig er et dagsaktuelt område, som krever kontinuerlig bearbeidelse i flere ledd av samfunnet. Fredsfremmede arbeid er også dypt forankret i IOC som organisasjon. En oversiktlig inndeling kan være å forklare det ut i fra et tidsperspektiv som tar for seg tre perioder; i forkant av YOG 2016, på YOG 2016, og i fem påfølgende år. I forkant av YOG 2016 Global konkurranse Et viktig aspekt vil være å skape interesse, engasjere og utdanne noen av verdens ungdommer i CEP s verdier og mål. Dette ønsker vi å gjøre gjennom en bred konkurranse hvor et stort antall av verdens barn og ungdom får mulighet til å delta. En eventuell gjennomføring avhenger av at IOC delegerer ansvaret til nasjonale idrettsforbund. Det er ønskelig at de nasjonale forbundene oppnevner et organ som organiserer det følgende gjennom YOG-ambassadører eller lignende. Forbundene vil få ansvaret for å utdanne skoleelever klassevis i CEP s fem hovedpunkter, hvorpå det avholdes en test for å avgjøre hvilke klasser som scorer best. Disse vurderes så opp mot andre skoler i de respektive nasjonene, og de ti beste går videre til del to av konkurransen. 6

7 Andre del tar et steg mot kreativitet. Elevene vil bli bedt om å skape et uttrykk for deres oppfatning av fred. Hvorvidt dette kommer til uttrykk som musikk, film, fotografier, bilder eller andre tilnærminger er av mindre betydning. Vinnerbidraget fra hver nasjon vil bli utstilt i Håkons Hall under YOG 2016, samt at de går videre til finalen. I den påfølgende globale konkurransen n premieres vinnerklassen med tur og opphold til YOG Det vil også være muligheter for å inkorporere bidraget i åpnings- eller avslutningsseremonien. Gjennom denne konkurransen skaper vi engasjement og dialog rundt de olympiske idealene og verdiene rundt arrangementet. Ungdommene får ikke bare innsikt i de forskjellige grenene i OL, men også bevissthet om og fokus på kultur- og utdanningsdelen. Vi mener dette forarbeidet er avgjørende for hvor stor andel kultur og utdanning vil få i det endelige programmet. Det er viktig å ha i tankene at ungdommene er fremtidens ledere og det er viktig at de har kunnskap og bevissthet om fredsrelevante spørsmål. Det å integrere de olympiske verdiene i en slik refleksjon vil være aktuelt ettersom idretten kan være et virkemiddel til freds- og forsoningsarbeid. Med fokus på en multikulturell og multietnisk forståelse og aksept kan YOG skape en gjensidig respekt som er grunnleggende for fred. Idretten bidrar med å skape glede, fellesskap på tvers av kultur og etnisitet, og samarbeid på tvers av landegrenser. For at kultur og utdanning skal spille en like stor rolle som idretten i YOG 2016 blir det vesentlig at trenerne forstår viktigheten og bakgrunnen for konseptet. Kort fortalt: trenerne må trenes. Dette kan i tillegg til å være debatter under arrangementet, også foregå interaktivt i forkant, for eksempel i et forum for diskusjon der det utveksles holdninger til treningssamarbeid med unge idrettsutøvere. Med et forum i forkant kan man stimulere til multikulturell dialog og til en grunnleggende forståelse for hverandre før den faktiske debatten finner sted. En målsetting vil være å skape toleranse, motivasjon og glede rundt idretten. Trenerne er ofte forbilder for utøverne og det er derfor viktig at de fremmer verdiene til YOG Dersom trenerne ikke forstår viktigheten av utdanning og den kulturelle delen av arrangementet vil det oppstå en interessekonflikt hvor deltakerne kan ende opp med å få en dårligere helhetlig opplevelse av arrangementet. Det er viktig å tenke på at deltakerne er ungdommer, presset er mindre enn i et ordinært OL og det bør derfor fokuseres på vesentlige aspekt utover selve idrettsprestasjonene. OL-ILDEN Vi tenker å vise fakkelens reise fra Olympia til Lillehammer ved at hver nasjon som fakkelen passerer, lager et filminnslag av deres assosiasjoner til OL-ilden. I tillegg til å vise assosiasjoner, skal filminnslagene også vise fakkelens reise visuelt. Til slutt skal disse innslagene settes sammen og vises før selve OL-ilden blir tent under åpningsseremonien i Lillehammer, slik at helheten blir en reise fra Olympia til Lillehammer. OL-ilden skal føres gjennom Norge i form av et fakkelløp og vi ønsker at bærerne skal være ungdom som har utmerket seg positivt innenfor kulturelt arbeid, samt være forbilder for den yngre generasjon. 7

8 GAUSDAL VGS OG NANSENSKOLEN Gausdal vgs. har blitt tildelt The 9th International Youth Forum i Her møter en elever fra hele verden, bor sammen i en olympisk deltakerlandsby og konkurrerer i ulike disipliner. Under ungdomsforumet vil det også bli gjennomført ulike utdanningsaktiviteter med bakgrunn i de olympiske verdier. Det vil være mulig å hente ut mye kompetanse fra både elevene i Gausdal og de internasjonale deltakerne. Derfor vil vi invitere til en dialog og involvere Gausdal vgs. og alle de andre interesserte elever under deres International Youth Forum i 2013, som en del av CEP. Med et fokus på fred vil det være naturlig å utvikle et samarbeid med Nansenskolen og fredssenteret. Fredssenteret arrangerer bl.a. dialogseminarer og organiserer fredsundervisning. Venneskoler Som en viktig del av å utvikle YOG-konseptet mot 2016 vil vi etablere et utviklingsprosjekt som utfordrer ungdommen til å medvirke i planleggingen av egen framtid på jordkloden. En skole fra hvert av de 70 deltakende land kvalifiser seg til å delta på årlige konkurranser, som gjennomføres i henhold til IOCs hovedsatsingsområder. En delegasjon fra skolen som delta mest aktivt og skårer best inviteres til Lillehammer, der de viser sine bidrag. Forslag til konkurranser kan være: Konkurranseoppgave for 2012 Klima og Natur Konkurransen går ut på å utvikle en idé på hvordan man kan forandre hverdagen med utgangspunkt i klima. Kriteriene for skoleoppgaven er at besvarelsen blir utført av en engelsktalende klasse. Målgruppen er satt til år. Oppgaven er å bruke kreativitet for å 8

9 finne en løsning som kan forandre hverdagen og øke engasjementet rundt bærekraftig utvikling i deltakernes samfunn. Konkurranseoppgave for 2013 Antidoping og fair Play I 2013 går konkurransen ut på å utforme relevante spørsmål angående antidoping- og fairplayarbeid i eget land, identifisere utfordringer og presentere hvordan holdningsskapende arbeid kan nå ungdom. Konkurranseoppgave 2014 Helse og livsstil I 2014 skal ungdommene beskrive typiske hverdagssituasjoner for en ung idrettsutøver som utfordrer helse og ønsket livsstil, gjerne i form av en film. Konkurranseoppgave 2015 Toleranse og inkludering I 2015 skal de unge fokusere på politiske og demokratiske forhold i hjemlandet med spesielt fokus på hvordan de etniske minoriteter behandles i landet. Det finnes ingen fasitsvar på hva som er riktig/galt. Vi ser etter den mest kreative løsningen for hvordan samfunnet kan bidra til å tenke på de unges framtid. Bidraget kan bli utformet på alle måter, som film, musikk, skriftlig, muntlig osv. Alle innslag blir sendt til juryen, og vinnerklassen vil få muligheten til å reise til YOG 2016 for å presentere sine bidrag. MILJØ YOG 2016 vil være et papirfritt arrangement. All informasjon vil gå digitalt, der TV-skjermer, PC, internett o.l. blir brukt. Dette vil bare være realistisk under selve arrangementet da ikke alle land og deltagere har tilgang til digitale medier. Overnatting, bespisning og de fleste aktivitetene vil være samlet på et lukket og sikkert område. Dette vil føre til mindre bruk av transportmidler som bil og buss. Imidlertid må vi bruke andre arenaer for å romme alt. Lillehammer har gode fasiliteter utenfor det lukkede området, som f.eks. Mesnali, Hunderfossen og Maihaugen. Vi anser flere områder i nærheten som potensielle arenaer. Fellesbusser vil være nødvendig for å frakte deltagerne til de forskjellige arenaene som ligger et stykke unna Støtteapparat En annen viktig oppgave er å informere trenere og støttespillere om verdien av å delta på disse aktivitetene, slik at de får en bedre forståelse av det kulturelle samspillet med idretten. For å gjøre dette ønsker vi å arrangere et seminar minst seks måneder i forkant av YOG, som tilrettelegger for at trenere og ambassadører får være med å planlegge legge aktivitetene. Her skal vi også få frem betydningen av at ungdom er med på flerkulturelle aktiviteter, skaper vennskap på tvers av landegrenser og bygger kontakter innen ulike idrettsforbund. Media laget av og for de unge Digital planlegger Idrettsutøvere er avhengige av å planlegge dagene sine time for time for at de skal få tid til det de ønsker, det er heller ingen unntak under YOG. Med arrangørens ønsker om at deltakerne skal 9

10 ta del i CEP, i tillegg til konkurransene, treninger og resitasjon, er vi nødt til å lage et godt planleggingsverktøy. Vi må gjøre det enklest mulig for deltakerne og deres trenere å planlegge dagene under YOG minutt for minutt, samtidig som det også skal være fleksibelt. Dette løser vi ved en digital planlegger som man finner på YOG sin hjemmeside. Det er en fleksibel løsning som vil gi deltakeren mulighet til å melde seg på arrangementer helt inntil starttidspunktet. På hjemmesiden har utøveren tilgang til alt som skjer under lekene. Her vil man finne grundig informasjon om hvert enkelt event. Nettsiden har en innloggingsfunksjon der hver utøver har sin egen profil, og en kalender for de 10 aktuelle dagene. På den måten kan man enkelt dra kurs/konserter og andre eventer ned på sin personlige kalender. Denne kalenderen blir åpnet en måned før arrangementet. Flere av de samme kursene arrangeres opp til flere ganger i uka, slik at man kan velge den dagen som passer den enkelte best. Kalenderen kan også fylles ut med ønsket tid for egentrening, og kan ved hjelp av siden booke treningsfasiliteter i Lillehammer. Konkurranser og andre obligatorisk arrangementer for utøveren ligger allerede inne på profilen ved registrering. Kalenderen er personlig for hver enkelt deltaker, men kan enkelt deles med trenere og støtteapparat. Den kan også deles med venner man blir kjent med under YOG, slik at man får tid til å planlegge aktiviteter sammen. På nettsidens forside vil du finne en oversikt over ledige plasser, og eventuelle nye kursplasser som har dukket opp pga avbestillinger. Mobil APPs media Under YOG vil det være mulig å laste ned YOG APPs hvor man kan spille vinteridrettsleker rett på smarttelefon eller nettbrett. Det bør være løsninger hvor deltakere fra forskjellige nasjoner kan spille mot hverandre online. Eksempelvis snøbrett, utfor, slalåm osv. Ved slutten av YOG vil lekenes beste «online utøver» kåres og motta ny smarttelefon i premie 10

11 Det vil også være mulig å delta lagvis på kunnskapsquiz, hvor deltakernes aktivitet via sosiale medier om de olympiske verdier, vil kvalifisere dem videre som YOG ambassadører i deres lokalmiljø. IOC vil gjennom denne aktive bruken av sosiale medier, effektivt kunne rekruttere og utdanne nye forbilder og verdiformidlere blant barn og unge i stor skala. Stikkordene er fortsatt interaktivt, t, underholdende, lærende, bærekraftig og uttrykkende. Mye av forberedelsesarbeidet, arbeidet under OL, og etter OL kommer til å foregå gjennom sosiale medier. Vi ønsker å engasjere våre vennerskoler gjennom internett om aktuelle problemstillinger i vårt samfunn. Under OL-arrangementet vil vi bruke media aktivt for å formidle YOG ut i verden. YOGO! Vi ser for oss at den nye Yoggeren - YOGO! er designet som et powerbalance bånd. Den vil inneholde informasjon om deltageren med passfoto, navn og GPS koordinater, samt være et vennskapsbånd i form av utveksling av kontaktinformasjon. I tillegg skal båndet brukes til å samle konkurransepoeng fra ulike aktiviteter. Det siste punktet kommer vi nærmere inn på senere. Vi ser for oss at dette identitetsarmbåndet skal kunne skannes ved innsjekkingene til OL-området. Ved skanning vil det komme opp bilde av deltagerens navn på kontrollørens skjerm og man kan lett se om personen stemmer med bilde. Vi ser også for oss at man lett kan utveksle kontaktinformasjon, som med den gamle Yoggeren, ved å holde båndene mot hverandre. Den vil også skape en fellesskapsfølelse og identifisere seg med andre som også har dette båndet. Regional befolkning som ønsker å delta på events bruker hjemmesiden for å se menyen, men har ikke brukerprofiler. Billetten fungerer som en adgangsbrikke, og det vil bli registrert antall besøkende. Studio Håkonshallen Under Ungdoms OL 2016 på Lillehammer, ser vi for oss et mediastudio i Håkonshallen hvor mesteparten av aktivitetene vil foregå. Mediastudioet er senteret som dekker alle de forskjellige aktivitetene som foregår i løpet av de 11 dagene ungdoms-ol tar plass i Lillehammer. Mediaopplegget skal utformes av medialinjer ved videregående skoler i Lillehammerregionen, for eksempel Gausdal VGS, og skal filmes i samarbeid med studielinjene Produksjons- og prosjektledelse (PPL) og Flerkameraproduksjon ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). TV-produksjonen skal vises til deltakerne ved Ungdoms-OL i Lillehammer by og streames på internett, slik at våre internasjonale OL-venner kan følge oss her i Norge. Vi håper også på å få en dialog per bildeoverføring med våre vennskapsskoler internasjonalt, slik at deltakerne kan få et internasjonalt bilde på en norsk arena. Deltakerne på TV Vi ønsker at lokale ungdom fra medielinjer skal være programledere for OL-TV og være bildet utad for Ungdoms-OL Vi ser for oss at deltakerne/programlederne lager en egen arena hvor de kan drøfte relevante problemstillinger de unge idrettsutøverne e har til felles. Utøverne vil få mulighet til å øve seg på forhånd i mediesituasjoner gjennom en reporterstand som 11

12 kommer til å holdes i Håkonshallen alle åpningsdager. Vi ønsker å promotere Ungdoms-OL gjennom ungdommens øyne og verdier/ standpunkt. Situasjonsrapporter Det lages situasjonsrapporter av oppsøkende reporter. Reporterens alder er under 18 år, og skal ha god integritet i idrettsmiljøet og den gitte aldersgruppe. De lager innslag inne fra arenaer, deltakerlandsbyen, folkelivet i gågata, IOC på Radisson Blu. osv. I tillegg dekkes kulturelle og pedagogiske arrangement hvor de unge deltakerne får teste samarbeid, kulturforståelse, innføring i bærekraftig utviklings nøkkelprinsipper, og vennlig kappestrid i god olympisk ånd. Det hele er arrangert av og for ungdom for å fremme den olympiske ånd via idrettslig kappestrid, overføring av lærdom og utveksling av kultur. Reportasjene inkluderer miljøet «rundt» arrangementet, der den olympiske ånd teller vel så mye som i selve idrettskonkurransene. Innslagene sendes live på internett, og distribueres via storskjerm til arenaene, Håkonshallen, gågata, deltakerlandsbyene i Lillehammer og Hamar osv. Under arrangementet Målet for de fleste prosjekt er å holde en rød tråd gjennom hele opplegget. Ved gjennomføringen av konseptet skal vi forholde oss til grenbaserte grupperinger, det vil si at alle i en gren er på lag. Hovedtanken bak denne ideen ligger i samhold og fellesforståelse, da det er viktig at atletene har et godt forhold til hverandre fordi de mest sannsynlig kommer til å møtes og konkurrere i tiden fremover. Felles interesser binder personer sammen og kan gjøre det lettere for ungdommene å bli kjent med hverandre. 12

13 I tillegg vil hvert lag ha egen ungdomsambassadør. Ambassadøren skal være en engasjert og positiv person som er oppdatert på de olympiske idealene, og kan pushe deltagelse på programmet. Personen er godt kjent med konkurransene og treningsopplegget innen sin idrettsgren. Deltakerne vil bli inndelt i grupper allerede ved ankomstdagen, da de vil ta del i et felles informasjonsmøte for den respektive grenen. Videre i arrangementet skal gruppene samarbeide på tvers av nasjonaliteter for å tjene mest mulig biter i puslespillet for fred. Valutaen som gruppene samler er altså Pieces som avdekker stadig større deler av et puslespill. Dette vil enkelt kunne presenteres gjennom en interaktiv skjerm, her er tanken at den elektroniske samleplattformen tar form som en app. Med bruk av appen vil deltakerne kunne utveksle sosial info med et bump, registrere deltakelse på aktiviteter og lignende, samt ha tilgang til konkurranseoppdateringer /filmklipp/ busstider/kontaktinfo mm. Deltakerne får altså betalt for å sosialisere seg. Den endelige belønningen er å løse et eller flere puslespill innad i gruppen som danner et bilde av en humanitær eller miljøfordelaktig gevinst, som for eksempel redning av 10 km 2 regnskog. Gruppen som samler mest pieces i løpet av arrangementet, vinner dessuten en vandrepokal. Denne kan bli værende i Lillehammer fram mot neste YOG. Mulighetene for appens bruksområde er det kun fantasien som setter grenser for. Teknologiske framskritt de neste årene vil øke brukermulighetene ytterlige. Appen vil fungere som et middel for å fremme teambuilding innad i grupperingene, fremme deltakelse på aktivitetene, samt bidra til ytterligere dialog mellom deltakerne. Pieces 4 Peace-konseptet tar utgangspunkt i fire temaer og derunder en aktivitet eller et seminar som deltakerne må igjennom. De vil være obligatoriske og relativt korte, og baseres på IOCs fem basispunkter: olympisme, kompetanseutvikling, velferd og sunn livsstil, sosialt ansvar og kommunikasjon. Følgende dager skal lede til den 11., og siste dagen, som skal være en idrettsfri dag. Dagen skal ha ekstra fokus på kultur og utdanning, der deltakere skal med utgangspunkt i de fire dagene møtes og reflektere over opplevelser og verdier. Med utgangspunkt i informasjonen hver gruppe får igjennom de følgende hovedpunktene, skal gruppene samle bitene (pieces), og sammen skape et uttrykk for fred (peace). I løpet av disse dagene har deltakerne fått kunnskap om NIFs multiprogrammer: learning to know (olympisme), learning to be (kompetanseutvikling), learning to do (velferd & sunn livsstil) og learning to live together (sosialt ansvar). Vi vil videre gi en beskrivelse av hva de fire dagene kan bestå av, basert på IOCs fem basispunkter: 1) Olympisme Deltakerne skal lære filosofien til den olympiske bevegelsen, og la seg inspirere av tidligere olympiske mestere. Et konkret forslag på en aktivitet innenfor dette fagfeltet kan være: Trene med et forbilde (hvor det er ønskelig at kjente e utøvere innenfor gruppens gren står for en treningsøkt), samtidig som det skal legges vekt på hvordan atleter kan utvikles som medmennesker. 2) Kompetanseutvikling Her skal det legges vekt på livet som idrettsutøver, og hvordan deltakerne opptrer i media og presse. Det vil også være mulig å ta opp relevante tema for unge atleter, som for eksempel 13

14 hvilke karrierevalg de kan gjøre som ikke nødvendigvis baserer seg strengt på konkurranse, for eksempel hva som skal til for å bli trener og/eller dommer. Andre viktige punkt vil være ærlighet og antidoping i idrett, og konkrete aktiviteter kan være foredrag med en som tidligere har blitt dømt for doping, og som velger å dele sine erfaringer med deltakerne. 3) Velferd & sunn livsstil Deltakerne skal lære seg grunnleggende prinsipp om hvordan ta vare på seg selv som atlet og menneske. Her vil fokuset ligge på en applikasjon som daglig stiller ulike ernæringsspørsmål (mat, helse og livsstil). Deltakerne samler poeng til sitt lag for hvert riktig svar. Det kan også vurderes om det skal holdes aktiviteter ala Be The chef, da dette viste seg å være svært populært under YOG i Innsbruck ) Sosialt ansvar Deltakeren skal bli informert om hvordan det er mulig å være talsperson og rollemodell i sitt lokalmiljø, samt vise engasjement for samfunn og miljø globalt. 5) Kommunikasjon Følgende punkt skal få egen dag som vi har valt å navngi kultur og utdanningsdag eller expression day. Det vil bli satt av en hel dag til dette arrangementet der deltakerne skal få god tid til å reflektere over hva de har lært i løpet av uken. De skal få en siste mulighet til å ha den gode dialogen, uten å tenke på konkurranser og trenere, og de skal først og fremst se på hverandre som enkeltindivider, ikke konkurrenter. De får tid til å slappe av, ta farvel med de andre deltakerne og få satt bitene på plass. Det legges også opp til en rekke andre aktiviteter og seminarer som både deltakere i YOG, men også lokalbefolkningen og andre besøkende, kan ta del i. Eksempler på arrangementer Arrangementer skal inneholde en faglig og aktiv workshop, hvor tanken er at noe er obligatorisk og noe er valgfritt. Vi ønsker at aktivitetene under YOG skal være i lys av IOCs og PEC s visjoner. Hovedfokuset vårt er å skape samhold og integrering på tvers av kulturer og nasjoner, samt læring og nye erfaringer, mens man har det gøy. Vi har fått inntrykk av at aktiviteter utenfor hver spesifikk gren, kan gi en time out fra konkurranse og prestasjonspress. Dette kan være med på å minske stressnivået og øke trivselen. Vi ønsker å kategorisere aktiviteter under IOCs fem hovedpunkter. For eksempel tenker vi oss en kommunikasjonsøvelse på tvers av kulturer som kan ses på som et kulturelt eksperiment. Hovedessensen essensen i denne øvelsen er å oppdage utfordringer i både språklig og kroppslig kommunikasjon. Dette tenker vi skal være en obligatorisk øvelse, både for deltagere og trenere, i starten av oppholdet. Øvelsen blir utført i blandede grupper på pers. Noe av aktivitetene som deltakerne kan ta del i vil være teoribetont, men hovedvekten vil ligge på aktiv læring, bruk av teknologiske medier og hverandre. I og med at YOG skal holdes i Norge, er det viktig å få frem den norske kulturen og historikken. Norsk vinter kan gjerne fremstilles med tur med matpakke, båltenning og termos. Her får man inkludert den fine naturen, gleden av å være ute og samhold i gruppen. Man kan også lage aktiviteter underveis, som teambuilding, lage pølsespyd, lære å tenne bål, mm. Folkedans, fele, tusser og troll, er også typisk norsk, som man kan integrere i aktivitetene. Her kan man la deltakerne få lære dansen, ta med Frikar med Alexander Rybak og lytte til eventyr. 14

15 Trenere For de voksne, både trenere så vel som andre støttespillere, vil vi legge til rette for foredrag med fokus på olympiske verdier. Her er Nansenskolen svært aktuell. I tillegg vil de også, som nevnt ovenfor være pålagt å delta på minst et arrangement med de unge OL-utøverne. Det kan også være aktuelt å planlegge frivillige ekskursjoner for trenere der de får være turister med omvisning i Lillehammer (f.eks. Maihaugen), mens fadderne tar seg av deltakerne som er igjen i deltakerlandsbyen. Her vil det være nødvendig med en samordning av de olympiske idrettene og planleggingen av aktivitetene, slik at det både er faddere tilgjengelig og en reell mulighet for å melde seg på for de voksne. Helse og antidopingsarbeid Trenerne og team blir tilbudt et foredrag ved Antidoping Norge. Foredrag om hva som skjer med kroppen ved bruk av prestasjonsfremmende midler. Hva er konsekvensene ved bruk av slike midler? Hvordan kan vi på best mulig måte bevare deres holdninger ut i idrettskarriere? Alle utøvere, trenere og akkrediterte krediterte vil få et antidopingmerke å feste på utøverdrakten og utejakker. Youth Zone programmet til WADA kan benyttes. Vi kan også tenke oss at om man kunne fått f.eks. Jamie Oliver, som fronter sunn mat for barn og unge, til å holde matlagingskurs for utøverne, så ville dette vært en svært populær aktivitet da dette er av interesse for store og små. Møter med kjente idrettsutøvere Er det noe som trekker deltakere og interesse hos unge, så er det kjente profilerte idrettsutøvere. Å få f.eks. Marit Bjørgen til å snakke om sine erfaringer innenfor prestasjoner, treningsprinsipper, ernæring og det å være et idrettsikon, kan få deltakerne til å lytte og lære, og ikke minst bli inspirert og motivert. Man kan også la deltakerne få snakke med kjente idrettsutøvere, og la dem føle at de er en del av det helhetlige idrettsbilde, ikke bare innenfor ungdomsidretten. De kjente personene kan både være nasjonale og internasjonale. I tillegg vil andre kjendiser, som komikere og artister, være et trekkplaster til ulike aktiviteter og foredrag. CEP-prisen For å øke deltakelsen på aktiviteter ønsker vi å innføre en gulrot. Dette var noe som ble tatt i bruk i YOG i Innsbruck, i form av et poengsystem hvor de kunne vinne ulike premier. Vi vil videreføre dette, men med noen endringer. Vi ønsker at deltakelsen og opplevelsen av å være med i aktivitetene skal være den største belønningen. For å få til dette, må markedsføringen for de ulike aktivitetene være gode og forståelige, samt å få poengtert til foreldre, trenere og deltakerne selv at YOG ikke bare omhandler idrettsprestasjoner, men også kultur og læring. Ved bruk av identitetsarmbåndene registreres de ulike aktivitetene utøverne er med på. Denne registreringen ingen vil skje i etterkant av hver aktivitet for å unngå misbruk. Istedenfor å jobbe individuelt, tenker vi at det kan jobbes som en nasjon. Hver nasjon får poeng for hver deltagelse i en aktivitet. Dette gjelder idrettsutøvere og trenere. På slutten av arrangementet rangementet vil nasjonen som har prosentvis samlet inn mest poeng, vinne CEP-prisen. Prisen er et beløp som gis til et godt formål i den vinnende nasjonens hjemland. Beløpet blir gitt i de unge idrettsutøvernes navn og bidrar til å fremme dem som gode rollemodeller. Denne 15

16 typen vennskapelig konkurranse skaper integrering innad i nasjonene under YOG, og kan bidra til at man motiverer hverandre til ulike aktiviteter. Utemiljø - Snøhule Velkommen til Norge Før lekene starter vil det bli utformet en stor snøhule med ganger og ulike rom. Snøhulen vil være en sansereise i den norske kulturarven, der syn, hørsel, lukt og smak blir satt på prøve. I ett rom vil det være en lysinstallasjon der man kan sitte ned og oppleve «Nordlyset». I ett annet rom kan deltakerne smake på tradisjonell norsk mat. I «hørselrommet» vil det være musikk fra Norge; pop, rock, folkemusikk, joik og internasjonal norsk musikk. Her er det en mulighet for deltakerne å finne likhetstrekk med deres lands musikk. I kombinasjon med dette vil det bli satt opp en lavolandsby, landsby, hvor det er mulighet for bål, sosialt samvær og et samlingspunkt. Stille soner/restitusjonssoner Dette er et lite konsept vi skapte under idemyldring, da vi tok opp tema om stress, påkjenning og aktivitetsnivå under YOG. Vi føler deltakerne kan trenge noen "stille soner" der de kan slappe av og stresse ned etter/imellom konkurransene. Rett og slett en "Chille-sone". Kriker og kroker stappet fulle med FatBoy'er, dimmet belysning og rolig musikk. Dette vil gjøre at vi får utnyttet areal som ellers kanskje ville blitt tapt, samtidig som det er bra for deltakernes velvære. YOGhurt bar/lounge Dette er ment for å være ett sted hvor utøverne skal kunne få lov til å være i fred sammen med andre utøvere og kun være sosiale og slappe av. Her vil det være muligheter til å kunne lage egne smoothies i alle varianter som finnes. "Villmarksjenta" 16 år gamle Maria Grøntjernet fra Hadeland elsker å være ute på tur i skog og fjell, og har helt siden hun var 13 år dratt alene på overnattingsturer ute i villmarken. Interesser er foto, video og friluftsliv. Til sommeren skal hun gå Norge på tvers fra Femundsmarka marka til Stad. Det at Maria er midt i målgruppen er også et pluss. Hun kan fortelle om sine interesser, sine prioriteringer, sine mål og hvordan det fungerer i hverdagen. Maria er bl.a. interessert i video og foto, noe som hun kanskje kan skape en karriere e av og kan være inspirerende for andre. (http://villmarksjenta.blogg.no/ Små aktiviteter Små aktiviteter med tidsramme på 3-5 minutter der aktivitetene består av små utfordringer enten knyttet om mot kultur, utdanning eller idrett. Eksempler på dette kan være en post der snøen er smeltet bort i YOG 2056 og man er nødt til å ta seg gjennom en hinderløype på grus på ski. Her blir deltagerne testet fysisk og blir nødt til å reflektere over hvor avhengig vi er av en bærekraftig utvikling. Deltagerne som venter i kø får sett en presentasjonsfilm/-plakat med det aktuelle teamet posten belyser. 16

17 Felles kor Dette prosjektet vil fremme utøvernes kreativitet og utfoldelse, så vel som samhold. Det blir en obligatorisk del der alle utøverne er med i et felles kor. Vi har planlagt slik at det blir ulike tidspunkt for deltakerne til læring av tekst, melodi og øving. Dette vil foregå på kveldssamlingene vi har planer om å arrangere. En selvfølge vil være at det lages en egen sang til YOG Felles vil koret bli enormt, tribunene i Håkonshallen tas i bruk som venue. Vi tror at deltakerne kan bli overveldet over resultatet. Det er selvsagt utfordringer her i forhold til hvor liten tid som er til rådighet, deltakernes villighet til å delta og generelt med utførelsen. Om det skulle gå etter planen vil dette bli spektakulært. Prosjektet i sin helhet vil fremme samarbeid og skape en samhørighet blant deltakerne. Utøverne vil få en fellesfølelse, noe de gjør sammen. I tillegg g vil alle få utdelt like T-skjorter, for å fremme samhørigheten. Fem år etter - utdanningen fortsetter Vårt ønske er at aktivitetene og engasjementet deltakerne viser under YOG i 2016 ikke avsluttes med lekenes slutt. Vi vil ta tak i de gode opplevelsene som har stimulert tanker, refleksjon og muligens holdningsendringer. Disse holdningsendringene håper vi fanger essensen av Piece 4 Peace konseptet, og at deltakerne danner nettverk på tvers av landegrenser, og at disse nettverkene vil være grunnlaget for toleranse, forståelse og samarbeid i fremtiden. I nærmeste fremtid vil Piece 4 Peace holdes oppdatert over sosiale medier, der deltakerne kan dele bilder og opplevelser, samt reflektere over hvilke verdier dette konseptet har skapt. Det endelige målet er at den globale konkurransen gjennomføres i forkant av hvert YOG, da dette vil kunne være et godt virkemiddel for å spre bakgrunnen for CEP, samtidig som den gir muligheter for en bredere deltakelse i en global arena. 17

18 Vedlegg: Deltakerlisten Navn Lillian Løvseth Liv Kristina M. Rognsvåg Fredrik Lundestad Hanne Maren Kristensen Ina Marie Iversen Frida Asak Smedsrud Martine Hesselberg Marita Kristina Valkeinen Gry Jeanette Moen Selma Delalic Seher Tariq Ahmed Eivind Bjaanes Amanda Kjærnes Roar Steinslien Steffen H. Eggesvik Gina K.B.Halvorsrud Line Bekkelund Karoline Spange Simona N. Manolova Allan Søgaard Nielsen Camilla Brurberg Roger Kristoffersen Margrethe Øvrebø Langeland Erik Dibba Stina Pettersen Brynjar Sætre Studieretning Kulturprosjektledelse, 2 år på bachelor, Kulturprosjektledelse, 2 år på bachelor, Organisasjon og ledelse 2010/2013 (2.året) Bachelor Kulturprosjektledelse, BAKPL (Førsteåret Kulturprosjektledelse) Kulturprosjektledelse, urprosjektledelse, 1BAKPL Kulturprosjektledelse 1bakpl Kulturprosjektledelse 1007/1 (1års student 2011 Økonomi og administrasjon, årskull 1. Internasjonale studier med historie, årsstudium, 2011/2012 Bachelor i pedagogikk (2år) 1 BØADM Kultur og Prosjektledelse, Kull 2011/12 1-året ÅRØAD Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor økonomi/administrasjon, 2.år Pedagogikk 1. året Bachelor i Organisasjon og ledelse (BOL), kull Bachelor i Internasjonale studier Idrett, 2. året Idrett, 2. året Idrett, 2. året Idrett, 2. året Organisasjon og ledelse 1.året Reiseliv 1. år PPL 3 år 18

19 Program mandag 12. mars Oppmøte i DownHiL - Deling i grupper - Utdeling av utstyr - Praktisk informasjon Presentasjon av Tema/skarpt oppdrag ved prorektor Jens Uwe Korten - Sted: DownHiL Gruppemøte sammen med veiledere - Sted: Grupperom i DownHiL Utfyllende informasjon om Tema/oppdrag (Del 1) Julie Ravlo, NIF, Om kultur og utdanningsprogrammet CEP, YOG 2012/2016 Aslak B. Petersen, Student HiL, Observasjoner og erfaringer fra YOG/CEP i Innsbruck 2012 Gry Martine Mostue og Karoline Frimo Melås, Deltakere YOG 2012, om erfaringer fra YOG/CEP i Innsbruck 2012, deltakerperspektivet - Sted: DownHiL Lunsj i Drotten Gruppemøte (Veileder er med i oppstarten) - Sted: Grupperom DownHiL Utfyllende informasjon om Tema/oppdrag (Del 2) Dag Hareide, Nansenskolen, Verdigrunnlaget i Olympism Vebjørn Vingsand, NIF Ungdomsambassadør YOG Atle Bjerke, Gausdal vgs, utdanning, idrett og Gausdal vgs som Coubertin skole Middag i Drotten Ekskursjon Besøk hos Olympiaparken Gruppemøte og gruppearbeid ut over kvelden/natten - Jens Uwe Korten kommer innom alle gruppene på visitt mellom kl og Sted: Grupperom DownHiL Kveldsmat (enkel bufeet i DownHiL) Program tirsdag 13. mars Frokost (enkel bufeet i DownHiL) Gruppemøte sammen med veileder - Sted: Grupperom DownHiL Innlevering av idé- og konseptsskissen - Sted: Fronter - Pausetid for gruppene 12:00 Presentasjon for juryen, 10 min pr. gruppe - Rekkefølge: Rød, Gul, Grønn, Blå og Sort - Sted: DownHiL 14:00 Presentasjon for studiekvalitetsdager, 5 min pr gruppe - Rekkefølge: Rød, Gul, Grønn, Blå og Sort - Sted: Auditorium B Kåring av vinnerbidraget 24 Timer

20 Diverse praktisk informasjon Prosjektleder/kontaktperson: Vegard Meland Tlf , Kontor i 5. etasje Prosjekteier Jens Uwe Korten Tlf , Veileder: Orienterer om møtepunkter og møtekanaler Toalett/dusj/garderobe: Ved siden av DownHil er det garderober som kan benyttes. Her trengs det nøkkelkort. Kveldsmat/frokost: Settes opp i DownHiL Nattevakt på prosjektet: Andrew Thomas Koonce Tlf , Kontor i 5. etasje Vaktselskap HiL: Brann 110, Politi 112, Ambulanse 113 evt. Vakt/Nattevakt Akuttmottak Lillehammer Tlf Låsetider og nøkkelkort: Flere dører låses etter kl Husk å ha med nøkkelkort/studentbevis Sove: Ved behov for litt søvn, benyttes Nordre del av DownHiL Sosiale medier: Twitter: #24timerhil FB: Oversikt over kontaktpersoner og bidragsytere på 24 timer mars Navn Jens Uwe Korten Vegard Meland Irene Thorsplass Arve Thorsberg Kristin Vigerust Andrew Thomas Koonce Berit Dahl Line Dobrowen Astrid Berntsen Anne Mette Bjørgen Torild Schulstok Julie Ravlo Aslak B. Petersen Gry Martine Mostue Karoline Frimo Melås Dag Hareide Atle Bjerke Vebjørn Vingsand Per Tøien Lotte Bråthen Marit R. Udnæs E-post Rolle Prosjekteier, jury Prosjektleder Koordinator jury Studiekvalitetsdagene Sekretær/bistand Filming og nattevakt Veileder Veileder Veileder Veileder Veileder Fagbidrag Fagbidrag Fagbidrag og jury Fagbidrag Fagbidrag Fagbidrag Fagbidrag Jury Jury Jury 20

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

UNGDOMS-OL 2016 (YOG 2016) Hedmark fylkeskommunes engasjement. Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for YOG2016 gis tilslutning.

UNGDOMS-OL 2016 (YOG 2016) Hedmark fylkeskommunes engasjement. Forslaget til Hedmark fylkeskommunes engasjement for YOG2016 gis tilslutning. Saknr. 12/3475-1 Ark.nr. 243 C2 Saksbehandler: Kari Nilssen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen!

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Sammen for fysisk aktivitet Trondheim 17.nov 2005 Maj-Kristin Nygård Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Idrettsforbunds arbeid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement

Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement Lillehammer 2016 Oppland fylkeskommunes OL-engasjement «Mulighetenes arena» Rektormøte, 14. februar 2014 Agenda Bakgrunn og mandatet for prosjektet Foreløpige tanker rundt aktiviteter og tiltak Kontaktpersoner

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-2014 Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-14 Grunnlag for å vurdere om vi når mål vi har satt oss og om vi klarer å gjennomføre planlagte aktiviteter jfr periodeplanene.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020.

Kommunikasjonsstrategi for kampanjen. Sammen mot Tokyo 2020. Kommunikasjonsstrategi for kampanjen Sammen mot Tokyo 2020. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR KAMPANJEN 1 SAMMEN MOT TOKYO 2020 1 FORORD 3 1 DAGENS SITUASJON 3 KOMMUNIKASJONSMÅL OG BUDSKAP 4 Hovedbudskap 4 Kampanjebeskrivelse

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere Norges Bilsportforbund Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere er mye mer enn svarte flagg. handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Jeg viser respekt for funksjonærer, løpsledelse

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. TRENER 1: Trenerrollen

ARBEIDSHEFTE. TRENER 1: Trenerrollen ARBEIDSHEFTE TRENER 1: Trenerrollen Innhold Introduksjon... 3 Oversikt Trenerløypa... 3 Introduksjon til e-læringen Trenerrollen... 4 1. Trenerrollen... 6 Læringsmål... 6 Refleksjonsoppgaver underveis...

Detaljer

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER?

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? BLI MED PÅ LAGET! HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? Vi kan vel være enige om at god helse er noe vi alle ønsker oss? Ikke bare for oss selv, men også for dem vi bryr oss om. I over 150 år har idrettsklubber

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER?

HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? BLI MED PÅ LAGET! HVORFOR HAR VI IDRETTSKLUBBER? De fleste driver idrett primært for lekens og aktivitetens skyld, og for felleskapet man opplever i et idrettslag. Men vi kan vel også være enige om at

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

-fordi nærmiljøet betyr mest

-fordi nærmiljøet betyr mest -fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for grupper på barneskolen Hva er nettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre og til barnas skolevenner. Danner grunnlag for å ha bedre

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Rammeplan for SFO i Enebakk

Rammeplan for SFO i Enebakk Rammeplan for SFO i Enebakk Et sted der barna gjerne vil være 2016-2020 Innhold 1. FORMÅLET...3 2. OVERORDNEDE MÅL OG VERDIGRUNNLAG...3 SFO skal:...3 Verdigrunnlag...3 SFO kjennetegnes:...3 På SFO arbeider

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet/målsetting

Bakgrunn for prosjektet/målsetting Sammendrag Prosjektets målsetting var å kunne tilby et godt friidrettstilbud til barn i alderen 7-15 år med nedsatt syn og funksjonsevne. Dette for å øke den enkeltes livskvalitet ved å kunne få være fysisk

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk er et programfag som hører til vg2. Ved Røros videregående skole alternerer man dette faget med samfunnsfaglig engelsk, slik at kurset tilbys annethvert år.

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING SLUTTRAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET 2012 REHABILITERING: 2011/3/0044 Motivere syns og bevegelseshemmede deltagere i prosjektet til å drive fysisk

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015

En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015 En beskrivelse av pilotprosjektet Young Active i Akershus Akershus idrettskrets, november 2015 BAKGRUNN Ungdomsløftet i praksis En kjent utfordring: Frafallet av ungdom i norsk idrett. Vi hører om det

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

2. EVALUERING AV FORRIGE PERIODE

2. EVALUERING AV FORRIGE PERIODE ÅS KOMMUNE 1. INNLEDNING Nå er vi 26 barn på avdeling Grana: 18 gutter og 8 jenter. Det er en flott gjeng! Vi er ferdig med tilvenning av de nye barna og alle ser ut til å trives veldig godt. Både barn

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Informasjon om kurs på AKS

Informasjon om kurs på AKS Informasjon om kurs på AKS I vårsemesteret tilbyr vi tre perioder med kurs på AKS for Grønn base. Alle kusene på Berg AKS har tema innen Rammeplanens målområder; "Fysisk aktivitet og lek", "Kunst, kultur

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

VINTERFEST - Fremme friluftsliv og glede over å være ute. - Sosialt - Tradisjon - Inkluderende

VINTERFEST - Fremme friluftsliv og glede over å være ute. - Sosialt - Tradisjon - Inkluderende Håper alle har hatt en fin påske Mars har vært preget av mye uteaktivitet og påskeforberedelser. Solen har begynt å tittet frem og den har ført med seg en god del snøsmelting i form av fine søledammer

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Gruppeoppgave workshop 2

Gruppeoppgave workshop 2 Gruppeoppgave workshop 2 Hva skal til for å rekruttere flere frivillige? Gruppe 1 Informere foreldrene Involvere til kostymer Skrive lapper Ha et medlemsnett (sparebank 1), registrere og fakturere medlemmene

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. Idrettens barnerettigheter

Detaljer

https://youtu.be/nxqgbt8rjas

https://youtu.be/nxqgbt8rjas https://youtu.be/nxqgbt8rjas Velkommen til utviklingsprosess! Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) Vedtatt på Skitinget i 2016 Bygger på svarene i Klubbundersøkelsen 2015 Ligger til grunn for utformingen

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

SLUTTRAPPORT- EXTRASTIFTELSEN HELSE & REHABILITERING

SLUTTRAPPORT- EXTRASTIFTELSEN HELSE & REHABILITERING SLUTTRAPPORT- EXTRASTIFTELSEN HELSE & REHABILITERING Jentekonferansen Våg å velge- våg å være Forord Jentekonferansen Våg å velge- våg å være ble avholdt på Valhall Arena den 15. September 2011. Dette

Detaljer

Elvland barnehage. Høsten Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Holtålen kommune. Holtålen Kommune

Elvland barnehage. Høsten Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Holtålen kommune. Holtålen Kommune Holtålen Kommune Høsten 2010 Elvland barnehage Holtålen kommune Halvårsplan Elvland naturbarnehage Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Verdens beste barneidrett? NAVN

Verdens beste barneidrett? NAVN Verdens beste barneidrett? NAVN NIFs visjon: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag Organisasjonsverdier: Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Aktivitetsverdier:

Detaljer

Toppidrettslinje Hopp

Toppidrettslinje Hopp Ny linje med oppstart høsten: 2015 Toppidrettslinje Hopp Velkommen til: Hospitering Onsdag 11.2. kl 10.00-14.00 Toppidrettsgymnaset i Telemark TiT er en landsdekkende privat videregående skole. Skolen

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Evaluering av prosjekt Veslefrikk høst 2016

Evaluering av prosjekt Veslefrikk høst 2016 Evaluering av prosjekt Veslefrikk høst 2016 Oppvekst- og kulturetaten Fokusområde: Møter med materialer og det fysiske miljø nysgjerrighet for omgivelsene Et fysisk miljø som fremmer kommunikasjon Fysisk

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland April 2011 Innhold 1) Pre-camp for barneleirer med ledere 2) CISV strand & grillfest 3) Barneleir i Rogaland 2012 4) Verden i Stavanger Sommeren 2011 5) Ny juniorgruppe (15 26år)

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo!

Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! OSLO, 26. september 2013 Rock n Roll Marathon Series kommer til Oslo! Verdens største gateløpsserie med levende musikk langs løypa, Rock n Roll Marathon, kommer til Oslo 31. mai 2014. Det er første gang

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud Men først; hvem er jeg Trond Atle Smedsrud Jobbet i NFIF, Bislett Games, Progresult

Detaljer