PIECE 4. Et konseptforslag for utdannings- og kulturprogram ved YOG People, Education, piece4peace

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PIECE 4. Et konseptforslag for utdannings- og kulturprogram ved YOG 2016. People, Education, piece4peace"

Transkript

1 PIECE 4 People, Education, Awareness, Communication, Expression Et konseptforslag for utdannings- og kulturprogram ved YOG

2 FORORD PROSJEKTETS FORMÅL OG RAMMEBETINGELSER LIVSOPPLEVELSE RAMMEBETINGELSENE I FORKANT AV YOG 2016 GLOBAL KONKURRANSE OL-ILDEN VENNESKOLER MILJØ STØTTEAPPARAT MEDIA LAGET AV OG FOR DE UNGE MOBIL APPS MEDIA STUDIO HÅKONSHALLEN DELTAKERNE PÅ TV SITUASJONSRAPPORTER UNDER ARRANGEMENTET 1) OLYMPISME 3) VELFERD & SUNN LIVSSTIL 4) SOSIALT ANSVAR 5) KOMMUNIKASJON UTEMILJØ - SNØHULE VELKOMMEN TIL NORGE STILLE SONER/RESTITUSJONS RESTITUSJONS SONER YOGHURT BAR/LOUNGE "VILLMARKS JENTA" SMÅ AKTIVITETER FELLES KOR FEM ÅR ETTER - UTDANNINGEN FORTSETTER VEDLEGG: DELTAKERLISTEN PROGRAM MANDAG 12. MARS 2012 PROGRAM TIRSDAG 13. MARS 2012 OVERSIKT OVER KONTAKTPERSONER OG BIDRAGSYTERE PÅ 24 TIMER MARS

3 Forord Studiekvalitetsdagene 2012 ved Høgskolen i Lillehammer hadde som tema Utdanning for framtiden Innovasjon og entreprenørskap inn i alle studieplanene. Som en del av dagene organiserte vi en praktisk workshop innen innovasjon og entreprenørskap. På forhånd hadde vi rekruttert 26 studenter fra ulike studieretninger som ønsket å delta på en såkalt 24 timers workshop, en idé og konseptkonkurranse der det til slutt skulle kåres en vinner. Studentene fikk ikke vite på forhånd hva slags tema de skulle utvikle. Mandag 12. mars 2012 kom alle studentene forventningsfulle til oppstarten av workshopen. De ble delt inn i 5 grupper der ingen kjente hverandre på forhånd. Utvegelseskriteriet var å blande de ulike studieretninger så mye som mulig. Studenter fra kulturprosjektledelse, internasjonale studier, reiseliv, prosjektledelse for fjernsyn, økonomi og administrasjon, idrett, organisasjon og ledelse jobbet sammen for første gang på tvers av sin egen studieretning. Oppdraget var formulert slik: "Lag et konsept for kultur- og utdanningsprogrammet for YOG 2016 som med utgangspunkt i rammefaktorene (tidspunkt, målgruppe, visjoner) er attraktiv, innovativ og utfordrende for deltakende idrettsutøvere og trenere/coacher samt idrettsinteressert ungdom fra regionen." Vi startet med et kort seminar der ulike ressurspersoner, som bl.a. norske deltakere i YOG 2012, studenter som jobbet med kultur og utdanningsprogram i Innsbruck og Dag Hareide fra Nansenskolen, ga korte innspill til studentene 1. Studentgruppene fikk hver sin veileder som hadde som oppgave å være prosessveileder. Deretter begynte en intens jobbing i 24 timer, avbrutt av en ekskursjon til Håkonshall som hadde som formål å gi studentene ytterlige inspirasjon til konseptutviklingsarbeidet. Det ble sørget for matservering, grupperom, arbeidsredskaper, hvilemuligheter osv. Deadline for konkurransen var kl den Hver gruppe leverte et konseptforslag til juryen og fra og med kl 12 fikk hver gruppe 10 minutter til å presentere sitt arbeid for jurymedlemmene. I juryen satt Per Tøien, kommunikasjonssjef ved Norges Idrettsforbund, Lotte Bråthen, medlem av styret for LYOGOC 2016, Gry Martine Mostue, norsk deltaker ved YOG 2012 i Innsbruck, Marit Roland Udnæs, studieleder for idrett ved HiL og undertegnende. Juryarbeid ble koordinert av Irene Thorsplass, prosjektleder ved Senter for livslang læring (SELL), HiL. Som avslutning av studiekvalitetsdagene presenterte studentgruppene sine konsepter en gang til, nå i en offentlig setting, der mange ansatte ved høgskolen og pressen var tilstede. Denne gangen var det avsatt 5 minutter for hver presentasjon. Per Tøien kåret så på vegne av juryen en vinner. Før det understreket Tøien at samtlige grupper hadde laget spennende, utfordrende og innovative konsepter. Vinneren ble den grønne gruppen med konseptet Piece4peace. I det foreliggende dokumentet har jeg med utgangspunkt i vinnerkonseptet, sammenfattet arbeidet fra alle 5 gruppene til et felles innspill. Dokumentet er tenkt som en idébank for det videre arbeidet med kultur- og utdanningsprogrammet for YOG programmet er vedlagt 3

4 Jeg vil takke alle deltakende studenter for en enestående innsats. Dere har vist at dere klarer å samarbeide, være kreative, målbevisste, resultatorienterte og kan jobbe innenfor gitte tids- og tematiske rammer. Det lover godt for en framtid der evne til entreprenørskap og innovasjon er viktige egenskaper. Jeg vil samtidig takke ke også veilederne, innlederne og jurymedlemmene for engasjementet, og ikke minst Vegard Meland fra SELL for strålende innsats under planlegging, gjennomføring og evaluering av 24 timers-workshopen. Høgskolen i Lillehammer, mai 2012 Jens Uwe Korten prorektor 4

5 Individual commitment to a group effort - that is what makes a team work, a society work and a civilization work. Vince Lombardi Piece 4 Peace er et konsept der interaktiv kommunikasjon og samarbeid mellom multikulturelle og multietniske grupper skal skape et grunnlag for fremtidig forståelse. Unge atleter kan være morgendagens ledere og ved å integrere ungdommer på tvers av landegrenser, vil deltakerne bit for bit skape fellesforståelse for hverandre. Piece 4 Peace vil ikke nødvendigvis utelukke alle verdens kriger men forhåpentligvis skaper det bånd som i fremtiden vil knytte mennesker tettere sammen. Prosjektets formål og rammebetingelser Prosjektet tar sikte på å lage et konsept for kultur- og utdanningsprogrammet (CEP) for Youth Olympic Games 2016 (YOG) som med utgangspunkt i rammefaktorene er attraktiv, innovativ og utfordrende for deltakende idrettsutøvere og trenere/coacher samt idrettsinteressert ungdom fra regionen. Livsopplevelse Alle deltakere kommer fra forskjellige land og har forskjellige forventninger til dette opplegget. Deltakere har forskjellige bakgrunn, erfaringer og levevilkår. Disse 10 dagene bør være en livsopplevelse for dem. En opplevelse de gjerne vil dele med andre i sitt hjemland. Mange barn og unge har mye å lære av dette arrangementet som f. eks. fellesskap, hvordan samarbeide og løse konflikter. Lekene skal synliggjøre de bidrag ungdommen men kan gi til en bærekraftig utvikling og til dialog, freds- og forsoningsarbeid. Det er mennesket som står i sentrum og sitter på ressurser som med fordel kan utvikles og benyttes i gjennomføringen av YOG. Dette kan gjøres gjennom utdanning, samarbeid, kommunikasjon og bevissthet på tvers av kulturer. Et ungdoms-ol preget av læring og kultur er vel så viktig som idrettsprestasjonene, og der legger IOC føringer i form av CEP. Arrangementet skal inneholde olympisme, bidra til å utvikle deltakernes ferdigheter, er, fremme en sunn livsstil, inspirere til sosialt ansvar og gi dem verktøy til å uttrykke seg både som menneske og i en multikulturell sammenheng. Målgruppen for konseptet blir alle deltakerne av YOG, deres trenere og lokal ungdom. Det er viktig å nå ut til alle disse for å heve deres kompetanse når det gjelder å bli bedre lagspillere i idretten og samfunnet. Vi mener det er viktig at også trenerne er engasjerte, slik at alle har felles oppfatning av hvor viktig utdannelse og kultur er. Rammebetingelsene Tidspunkt; Målgruppene defineres som deltakere mellom år, trenere, samt idrettsinteressert ungdom fra regionen. Det er i tillegg også verdt å ta hensyn til en lengre liste interessenter ved utformingen av den endelige prosjektplanen (for eksempel media, lokalbefolkning og deltakernes familie). 5

6 Konseptet skal følge IOCs (International Olympic Commitee) visjon vedrørende CEP s bakgrunn, og deretter følgende fem hovedpunkter/verdier som skal være av fremtredende betydning før, under og etter arrangementer: 1. Olympisme 2. Kompetanseutvikling 3. Velferd og sunn livsstil 4. Sosialt ansvar, og 5. Kommunikasjon/formidling gjennom sosiale medier. IOC mener videre at CEP skal: binde sammen idrett, kultur og utdanning være relevant og skape interesse være deltakerstyrt være interaktivt ha utdanningsverdi og underholdningsverdi I den norske søknaden om YOG 2016 går det fram at arrangementet skal fokusere i særlig grad på CEP, og derunder følgende underpunkter/spesifiseringer: IOCs fem hovedtema skal dekkes Anti-doping Miljø (klimaendringer) Vinternatur (friluftsliv) Multikulturell dialog og multietnisk integrering av ungdom Bruk av digitale medier Idrett som virkemiddel til fred og forsoning Skal involvere og engasjere ungdom, ikke kun fra Norge, før, under og etter arrangementet NIF mener videre at YOG 2016: ikke skal kun være et idrettsarrangement over 10 dager, men strekker seg fra 2012 og fram til minst 5 år etter 2016 skal ha unge bidragsytere i alle ledd skal sette en standard til etterfølgelse Piece 4 Peace er et helhetlig konsept som implementerer CEP i YOG 2016 i samtlige av punktene som legges til grunn i rammebetingelsene. Dessuten kan opplegget benyttes og videreutvikles for og imot kommende YOG s i framtiden. Konseptet har fred som hovedtema, da dette stadig er et dagsaktuelt område, som krever kontinuerlig bearbeidelse i flere ledd av samfunnet. Fredsfremmede arbeid er også dypt forankret i IOC som organisasjon. En oversiktlig inndeling kan være å forklare det ut i fra et tidsperspektiv som tar for seg tre perioder; i forkant av YOG 2016, på YOG 2016, og i fem påfølgende år. I forkant av YOG 2016 Global konkurranse Et viktig aspekt vil være å skape interesse, engasjere og utdanne noen av verdens ungdommer i CEP s verdier og mål. Dette ønsker vi å gjøre gjennom en bred konkurranse hvor et stort antall av verdens barn og ungdom får mulighet til å delta. En eventuell gjennomføring avhenger av at IOC delegerer ansvaret til nasjonale idrettsforbund. Det er ønskelig at de nasjonale forbundene oppnevner et organ som organiserer det følgende gjennom YOG-ambassadører eller lignende. Forbundene vil få ansvaret for å utdanne skoleelever klassevis i CEP s fem hovedpunkter, hvorpå det avholdes en test for å avgjøre hvilke klasser som scorer best. Disse vurderes så opp mot andre skoler i de respektive nasjonene, og de ti beste går videre til del to av konkurransen. 6

7 Andre del tar et steg mot kreativitet. Elevene vil bli bedt om å skape et uttrykk for deres oppfatning av fred. Hvorvidt dette kommer til uttrykk som musikk, film, fotografier, bilder eller andre tilnærminger er av mindre betydning. Vinnerbidraget fra hver nasjon vil bli utstilt i Håkons Hall under YOG 2016, samt at de går videre til finalen. I den påfølgende globale konkurransen n premieres vinnerklassen med tur og opphold til YOG Det vil også være muligheter for å inkorporere bidraget i åpnings- eller avslutningsseremonien. Gjennom denne konkurransen skaper vi engasjement og dialog rundt de olympiske idealene og verdiene rundt arrangementet. Ungdommene får ikke bare innsikt i de forskjellige grenene i OL, men også bevissthet om og fokus på kultur- og utdanningsdelen. Vi mener dette forarbeidet er avgjørende for hvor stor andel kultur og utdanning vil få i det endelige programmet. Det er viktig å ha i tankene at ungdommene er fremtidens ledere og det er viktig at de har kunnskap og bevissthet om fredsrelevante spørsmål. Det å integrere de olympiske verdiene i en slik refleksjon vil være aktuelt ettersom idretten kan være et virkemiddel til freds- og forsoningsarbeid. Med fokus på en multikulturell og multietnisk forståelse og aksept kan YOG skape en gjensidig respekt som er grunnleggende for fred. Idretten bidrar med å skape glede, fellesskap på tvers av kultur og etnisitet, og samarbeid på tvers av landegrenser. For at kultur og utdanning skal spille en like stor rolle som idretten i YOG 2016 blir det vesentlig at trenerne forstår viktigheten og bakgrunnen for konseptet. Kort fortalt: trenerne må trenes. Dette kan i tillegg til å være debatter under arrangementet, også foregå interaktivt i forkant, for eksempel i et forum for diskusjon der det utveksles holdninger til treningssamarbeid med unge idrettsutøvere. Med et forum i forkant kan man stimulere til multikulturell dialog og til en grunnleggende forståelse for hverandre før den faktiske debatten finner sted. En målsetting vil være å skape toleranse, motivasjon og glede rundt idretten. Trenerne er ofte forbilder for utøverne og det er derfor viktig at de fremmer verdiene til YOG Dersom trenerne ikke forstår viktigheten av utdanning og den kulturelle delen av arrangementet vil det oppstå en interessekonflikt hvor deltakerne kan ende opp med å få en dårligere helhetlig opplevelse av arrangementet. Det er viktig å tenke på at deltakerne er ungdommer, presset er mindre enn i et ordinært OL og det bør derfor fokuseres på vesentlige aspekt utover selve idrettsprestasjonene. OL-ILDEN Vi tenker å vise fakkelens reise fra Olympia til Lillehammer ved at hver nasjon som fakkelen passerer, lager et filminnslag av deres assosiasjoner til OL-ilden. I tillegg til å vise assosiasjoner, skal filminnslagene også vise fakkelens reise visuelt. Til slutt skal disse innslagene settes sammen og vises før selve OL-ilden blir tent under åpningsseremonien i Lillehammer, slik at helheten blir en reise fra Olympia til Lillehammer. OL-ilden skal føres gjennom Norge i form av et fakkelløp og vi ønsker at bærerne skal være ungdom som har utmerket seg positivt innenfor kulturelt arbeid, samt være forbilder for den yngre generasjon. 7

8 GAUSDAL VGS OG NANSENSKOLEN Gausdal vgs. har blitt tildelt The 9th International Youth Forum i Her møter en elever fra hele verden, bor sammen i en olympisk deltakerlandsby og konkurrerer i ulike disipliner. Under ungdomsforumet vil det også bli gjennomført ulike utdanningsaktiviteter med bakgrunn i de olympiske verdier. Det vil være mulig å hente ut mye kompetanse fra både elevene i Gausdal og de internasjonale deltakerne. Derfor vil vi invitere til en dialog og involvere Gausdal vgs. og alle de andre interesserte elever under deres International Youth Forum i 2013, som en del av CEP. Med et fokus på fred vil det være naturlig å utvikle et samarbeid med Nansenskolen og fredssenteret. Fredssenteret arrangerer bl.a. dialogseminarer og organiserer fredsundervisning. Venneskoler Som en viktig del av å utvikle YOG-konseptet mot 2016 vil vi etablere et utviklingsprosjekt som utfordrer ungdommen til å medvirke i planleggingen av egen framtid på jordkloden. En skole fra hvert av de 70 deltakende land kvalifiser seg til å delta på årlige konkurranser, som gjennomføres i henhold til IOCs hovedsatsingsområder. En delegasjon fra skolen som delta mest aktivt og skårer best inviteres til Lillehammer, der de viser sine bidrag. Forslag til konkurranser kan være: Konkurranseoppgave for 2012 Klima og Natur Konkurransen går ut på å utvikle en idé på hvordan man kan forandre hverdagen med utgangspunkt i klima. Kriteriene for skoleoppgaven er at besvarelsen blir utført av en engelsktalende klasse. Målgruppen er satt til år. Oppgaven er å bruke kreativitet for å 8

9 finne en løsning som kan forandre hverdagen og øke engasjementet rundt bærekraftig utvikling i deltakernes samfunn. Konkurranseoppgave for 2013 Antidoping og fair Play I 2013 går konkurransen ut på å utforme relevante spørsmål angående antidoping- og fairplayarbeid i eget land, identifisere utfordringer og presentere hvordan holdningsskapende arbeid kan nå ungdom. Konkurranseoppgave 2014 Helse og livsstil I 2014 skal ungdommene beskrive typiske hverdagssituasjoner for en ung idrettsutøver som utfordrer helse og ønsket livsstil, gjerne i form av en film. Konkurranseoppgave 2015 Toleranse og inkludering I 2015 skal de unge fokusere på politiske og demokratiske forhold i hjemlandet med spesielt fokus på hvordan de etniske minoriteter behandles i landet. Det finnes ingen fasitsvar på hva som er riktig/galt. Vi ser etter den mest kreative løsningen for hvordan samfunnet kan bidra til å tenke på de unges framtid. Bidraget kan bli utformet på alle måter, som film, musikk, skriftlig, muntlig osv. Alle innslag blir sendt til juryen, og vinnerklassen vil få muligheten til å reise til YOG 2016 for å presentere sine bidrag. MILJØ YOG 2016 vil være et papirfritt arrangement. All informasjon vil gå digitalt, der TV-skjermer, PC, internett o.l. blir brukt. Dette vil bare være realistisk under selve arrangementet da ikke alle land og deltagere har tilgang til digitale medier. Overnatting, bespisning og de fleste aktivitetene vil være samlet på et lukket og sikkert område. Dette vil føre til mindre bruk av transportmidler som bil og buss. Imidlertid må vi bruke andre arenaer for å romme alt. Lillehammer har gode fasiliteter utenfor det lukkede området, som f.eks. Mesnali, Hunderfossen og Maihaugen. Vi anser flere områder i nærheten som potensielle arenaer. Fellesbusser vil være nødvendig for å frakte deltagerne til de forskjellige arenaene som ligger et stykke unna Støtteapparat En annen viktig oppgave er å informere trenere og støttespillere om verdien av å delta på disse aktivitetene, slik at de får en bedre forståelse av det kulturelle samspillet med idretten. For å gjøre dette ønsker vi å arrangere et seminar minst seks måneder i forkant av YOG, som tilrettelegger for at trenere og ambassadører får være med å planlegge legge aktivitetene. Her skal vi også få frem betydningen av at ungdom er med på flerkulturelle aktiviteter, skaper vennskap på tvers av landegrenser og bygger kontakter innen ulike idrettsforbund. Media laget av og for de unge Digital planlegger Idrettsutøvere er avhengige av å planlegge dagene sine time for time for at de skal få tid til det de ønsker, det er heller ingen unntak under YOG. Med arrangørens ønsker om at deltakerne skal 9

10 ta del i CEP, i tillegg til konkurransene, treninger og resitasjon, er vi nødt til å lage et godt planleggingsverktøy. Vi må gjøre det enklest mulig for deltakerne og deres trenere å planlegge dagene under YOG minutt for minutt, samtidig som det også skal være fleksibelt. Dette løser vi ved en digital planlegger som man finner på YOG sin hjemmeside. Det er en fleksibel løsning som vil gi deltakeren mulighet til å melde seg på arrangementer helt inntil starttidspunktet. På hjemmesiden har utøveren tilgang til alt som skjer under lekene. Her vil man finne grundig informasjon om hvert enkelt event. Nettsiden har en innloggingsfunksjon der hver utøver har sin egen profil, og en kalender for de 10 aktuelle dagene. På den måten kan man enkelt dra kurs/konserter og andre eventer ned på sin personlige kalender. Denne kalenderen blir åpnet en måned før arrangementet. Flere av de samme kursene arrangeres opp til flere ganger i uka, slik at man kan velge den dagen som passer den enkelte best. Kalenderen kan også fylles ut med ønsket tid for egentrening, og kan ved hjelp av siden booke treningsfasiliteter i Lillehammer. Konkurranser og andre obligatorisk arrangementer for utøveren ligger allerede inne på profilen ved registrering. Kalenderen er personlig for hver enkelt deltaker, men kan enkelt deles med trenere og støtteapparat. Den kan også deles med venner man blir kjent med under YOG, slik at man får tid til å planlegge aktiviteter sammen. På nettsidens forside vil du finne en oversikt over ledige plasser, og eventuelle nye kursplasser som har dukket opp pga avbestillinger. Mobil APPs media Under YOG vil det være mulig å laste ned YOG APPs hvor man kan spille vinteridrettsleker rett på smarttelefon eller nettbrett. Det bør være løsninger hvor deltakere fra forskjellige nasjoner kan spille mot hverandre online. Eksempelvis snøbrett, utfor, slalåm osv. Ved slutten av YOG vil lekenes beste «online utøver» kåres og motta ny smarttelefon i premie 10

11 Det vil også være mulig å delta lagvis på kunnskapsquiz, hvor deltakernes aktivitet via sosiale medier om de olympiske verdier, vil kvalifisere dem videre som YOG ambassadører i deres lokalmiljø. IOC vil gjennom denne aktive bruken av sosiale medier, effektivt kunne rekruttere og utdanne nye forbilder og verdiformidlere blant barn og unge i stor skala. Stikkordene er fortsatt interaktivt, t, underholdende, lærende, bærekraftig og uttrykkende. Mye av forberedelsesarbeidet, arbeidet under OL, og etter OL kommer til å foregå gjennom sosiale medier. Vi ønsker å engasjere våre vennerskoler gjennom internett om aktuelle problemstillinger i vårt samfunn. Under OL-arrangementet vil vi bruke media aktivt for å formidle YOG ut i verden. YOGO! Vi ser for oss at den nye Yoggeren - YOGO! er designet som et powerbalance bånd. Den vil inneholde informasjon om deltageren med passfoto, navn og GPS koordinater, samt være et vennskapsbånd i form av utveksling av kontaktinformasjon. I tillegg skal båndet brukes til å samle konkurransepoeng fra ulike aktiviteter. Det siste punktet kommer vi nærmere inn på senere. Vi ser for oss at dette identitetsarmbåndet skal kunne skannes ved innsjekkingene til OL-området. Ved skanning vil det komme opp bilde av deltagerens navn på kontrollørens skjerm og man kan lett se om personen stemmer med bilde. Vi ser også for oss at man lett kan utveksle kontaktinformasjon, som med den gamle Yoggeren, ved å holde båndene mot hverandre. Den vil også skape en fellesskapsfølelse og identifisere seg med andre som også har dette båndet. Regional befolkning som ønsker å delta på events bruker hjemmesiden for å se menyen, men har ikke brukerprofiler. Billetten fungerer som en adgangsbrikke, og det vil bli registrert antall besøkende. Studio Håkonshallen Under Ungdoms OL 2016 på Lillehammer, ser vi for oss et mediastudio i Håkonshallen hvor mesteparten av aktivitetene vil foregå. Mediastudioet er senteret som dekker alle de forskjellige aktivitetene som foregår i løpet av de 11 dagene ungdoms-ol tar plass i Lillehammer. Mediaopplegget skal utformes av medialinjer ved videregående skoler i Lillehammerregionen, for eksempel Gausdal VGS, og skal filmes i samarbeid med studielinjene Produksjons- og prosjektledelse (PPL) og Flerkameraproduksjon ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). TV-produksjonen skal vises til deltakerne ved Ungdoms-OL i Lillehammer by og streames på internett, slik at våre internasjonale OL-venner kan følge oss her i Norge. Vi håper også på å få en dialog per bildeoverføring med våre vennskapsskoler internasjonalt, slik at deltakerne kan få et internasjonalt bilde på en norsk arena. Deltakerne på TV Vi ønsker at lokale ungdom fra medielinjer skal være programledere for OL-TV og være bildet utad for Ungdoms-OL Vi ser for oss at deltakerne/programlederne lager en egen arena hvor de kan drøfte relevante problemstillinger de unge idrettsutøverne e har til felles. Utøverne vil få mulighet til å øve seg på forhånd i mediesituasjoner gjennom en reporterstand som 11

12 kommer til å holdes i Håkonshallen alle åpningsdager. Vi ønsker å promotere Ungdoms-OL gjennom ungdommens øyne og verdier/ standpunkt. Situasjonsrapporter Det lages situasjonsrapporter av oppsøkende reporter. Reporterens alder er under 18 år, og skal ha god integritet i idrettsmiljøet og den gitte aldersgruppe. De lager innslag inne fra arenaer, deltakerlandsbyen, folkelivet i gågata, IOC på Radisson Blu. osv. I tillegg dekkes kulturelle og pedagogiske arrangement hvor de unge deltakerne får teste samarbeid, kulturforståelse, innføring i bærekraftig utviklings nøkkelprinsipper, og vennlig kappestrid i god olympisk ånd. Det hele er arrangert av og for ungdom for å fremme den olympiske ånd via idrettslig kappestrid, overføring av lærdom og utveksling av kultur. Reportasjene inkluderer miljøet «rundt» arrangementet, der den olympiske ånd teller vel så mye som i selve idrettskonkurransene. Innslagene sendes live på internett, og distribueres via storskjerm til arenaene, Håkonshallen, gågata, deltakerlandsbyene i Lillehammer og Hamar osv. Under arrangementet Målet for de fleste prosjekt er å holde en rød tråd gjennom hele opplegget. Ved gjennomføringen av konseptet skal vi forholde oss til grenbaserte grupperinger, det vil si at alle i en gren er på lag. Hovedtanken bak denne ideen ligger i samhold og fellesforståelse, da det er viktig at atletene har et godt forhold til hverandre fordi de mest sannsynlig kommer til å møtes og konkurrere i tiden fremover. Felles interesser binder personer sammen og kan gjøre det lettere for ungdommene å bli kjent med hverandre. 12

13 I tillegg vil hvert lag ha egen ungdomsambassadør. Ambassadøren skal være en engasjert og positiv person som er oppdatert på de olympiske idealene, og kan pushe deltagelse på programmet. Personen er godt kjent med konkurransene og treningsopplegget innen sin idrettsgren. Deltakerne vil bli inndelt i grupper allerede ved ankomstdagen, da de vil ta del i et felles informasjonsmøte for den respektive grenen. Videre i arrangementet skal gruppene samarbeide på tvers av nasjonaliteter for å tjene mest mulig biter i puslespillet for fred. Valutaen som gruppene samler er altså Pieces som avdekker stadig større deler av et puslespill. Dette vil enkelt kunne presenteres gjennom en interaktiv skjerm, her er tanken at den elektroniske samleplattformen tar form som en app. Med bruk av appen vil deltakerne kunne utveksle sosial info med et bump, registrere deltakelse på aktiviteter og lignende, samt ha tilgang til konkurranseoppdateringer /filmklipp/ busstider/kontaktinfo mm. Deltakerne får altså betalt for å sosialisere seg. Den endelige belønningen er å løse et eller flere puslespill innad i gruppen som danner et bilde av en humanitær eller miljøfordelaktig gevinst, som for eksempel redning av 10 km 2 regnskog. Gruppen som samler mest pieces i løpet av arrangementet, vinner dessuten en vandrepokal. Denne kan bli værende i Lillehammer fram mot neste YOG. Mulighetene for appens bruksområde er det kun fantasien som setter grenser for. Teknologiske framskritt de neste årene vil øke brukermulighetene ytterlige. Appen vil fungere som et middel for å fremme teambuilding innad i grupperingene, fremme deltakelse på aktivitetene, samt bidra til ytterligere dialog mellom deltakerne. Pieces 4 Peace-konseptet tar utgangspunkt i fire temaer og derunder en aktivitet eller et seminar som deltakerne må igjennom. De vil være obligatoriske og relativt korte, og baseres på IOCs fem basispunkter: olympisme, kompetanseutvikling, velferd og sunn livsstil, sosialt ansvar og kommunikasjon. Følgende dager skal lede til den 11., og siste dagen, som skal være en idrettsfri dag. Dagen skal ha ekstra fokus på kultur og utdanning, der deltakere skal med utgangspunkt i de fire dagene møtes og reflektere over opplevelser og verdier. Med utgangspunkt i informasjonen hver gruppe får igjennom de følgende hovedpunktene, skal gruppene samle bitene (pieces), og sammen skape et uttrykk for fred (peace). I løpet av disse dagene har deltakerne fått kunnskap om NIFs multiprogrammer: learning to know (olympisme), learning to be (kompetanseutvikling), learning to do (velferd & sunn livsstil) og learning to live together (sosialt ansvar). Vi vil videre gi en beskrivelse av hva de fire dagene kan bestå av, basert på IOCs fem basispunkter: 1) Olympisme Deltakerne skal lære filosofien til den olympiske bevegelsen, og la seg inspirere av tidligere olympiske mestere. Et konkret forslag på en aktivitet innenfor dette fagfeltet kan være: Trene med et forbilde (hvor det er ønskelig at kjente e utøvere innenfor gruppens gren står for en treningsøkt), samtidig som det skal legges vekt på hvordan atleter kan utvikles som medmennesker. 2) Kompetanseutvikling Her skal det legges vekt på livet som idrettsutøver, og hvordan deltakerne opptrer i media og presse. Det vil også være mulig å ta opp relevante tema for unge atleter, som for eksempel 13

14 hvilke karrierevalg de kan gjøre som ikke nødvendigvis baserer seg strengt på konkurranse, for eksempel hva som skal til for å bli trener og/eller dommer. Andre viktige punkt vil være ærlighet og antidoping i idrett, og konkrete aktiviteter kan være foredrag med en som tidligere har blitt dømt for doping, og som velger å dele sine erfaringer med deltakerne. 3) Velferd & sunn livsstil Deltakerne skal lære seg grunnleggende prinsipp om hvordan ta vare på seg selv som atlet og menneske. Her vil fokuset ligge på en applikasjon som daglig stiller ulike ernæringsspørsmål (mat, helse og livsstil). Deltakerne samler poeng til sitt lag for hvert riktig svar. Det kan også vurderes om det skal holdes aktiviteter ala Be The chef, da dette viste seg å være svært populært under YOG i Innsbruck ) Sosialt ansvar Deltakeren skal bli informert om hvordan det er mulig å være talsperson og rollemodell i sitt lokalmiljø, samt vise engasjement for samfunn og miljø globalt. 5) Kommunikasjon Følgende punkt skal få egen dag som vi har valt å navngi kultur og utdanningsdag eller expression day. Det vil bli satt av en hel dag til dette arrangementet der deltakerne skal få god tid til å reflektere over hva de har lært i løpet av uken. De skal få en siste mulighet til å ha den gode dialogen, uten å tenke på konkurranser og trenere, og de skal først og fremst se på hverandre som enkeltindivider, ikke konkurrenter. De får tid til å slappe av, ta farvel med de andre deltakerne og få satt bitene på plass. Det legges også opp til en rekke andre aktiviteter og seminarer som både deltakere i YOG, men også lokalbefolkningen og andre besøkende, kan ta del i. Eksempler på arrangementer Arrangementer skal inneholde en faglig og aktiv workshop, hvor tanken er at noe er obligatorisk og noe er valgfritt. Vi ønsker at aktivitetene under YOG skal være i lys av IOCs og PEC s visjoner. Hovedfokuset vårt er å skape samhold og integrering på tvers av kulturer og nasjoner, samt læring og nye erfaringer, mens man har det gøy. Vi har fått inntrykk av at aktiviteter utenfor hver spesifikk gren, kan gi en time out fra konkurranse og prestasjonspress. Dette kan være med på å minske stressnivået og øke trivselen. Vi ønsker å kategorisere aktiviteter under IOCs fem hovedpunkter. For eksempel tenker vi oss en kommunikasjonsøvelse på tvers av kulturer som kan ses på som et kulturelt eksperiment. Hovedessensen essensen i denne øvelsen er å oppdage utfordringer i både språklig og kroppslig kommunikasjon. Dette tenker vi skal være en obligatorisk øvelse, både for deltagere og trenere, i starten av oppholdet. Øvelsen blir utført i blandede grupper på pers. Noe av aktivitetene som deltakerne kan ta del i vil være teoribetont, men hovedvekten vil ligge på aktiv læring, bruk av teknologiske medier og hverandre. I og med at YOG skal holdes i Norge, er det viktig å få frem den norske kulturen og historikken. Norsk vinter kan gjerne fremstilles med tur med matpakke, båltenning og termos. Her får man inkludert den fine naturen, gleden av å være ute og samhold i gruppen. Man kan også lage aktiviteter underveis, som teambuilding, lage pølsespyd, lære å tenne bål, mm. Folkedans, fele, tusser og troll, er også typisk norsk, som man kan integrere i aktivitetene. Her kan man la deltakerne få lære dansen, ta med Frikar med Alexander Rybak og lytte til eventyr. 14

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU)

Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) NYE NETTFENOMENER STATEN OG DELEKULTUREN Tanja Storsul, Hans Christian Arnseth, Taina Bucher, Gunn Enli, Magnus Hontvedt, Vibeke Kløvstad og Arnt Maasø Institutt for Medier og Kommunikasjon Forsknings-

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Når brukere blir prosjektledere erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK VANJA DIETRICHSON LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt

Detaljer