Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak"

Transkript

1 Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak KRISTIN MESTAD 1, MIRIAM GJERDEVIK 1,2, AGATHE KREKVIK GOVERTSEN 1, BIRGER NORDERUD LÆRUM 1 1 Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF, Bergen 2 Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen 1. oktober

2 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål Bakgrunn for registeret Registerets formål 2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag 2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe 3 Resultater 4 Metoder for fangst av data 5 Metodisk kvalitet 5.1 Antall registreringer 5.2 Metode for beregning av dekningsgrad 5.3 Dekningsgrad på institusjonsnivå 5.4 Dekningsgrad på individnivå 5.5 Metoder for intern sikring av datakvalitet 5.6 Metode for validering av data i registeret 5.7 Vurdering av datakvalitet 6 Fagutvikling og klinisk kvalitetsforbedring 6.1 Registerets spesifikke kvalitetsmål 6.2 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM) 6.3 Sosiale og demografiske ulikheter i helse 6.4 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer o.l. 6.5 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer 2

3 6.6 Identifisering av kliniske forbedringsområder 6.7 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret 6.8 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis) 6.9 Pasientsikkerhet 7 Formidling av resultater 7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø 7.2 Resultater til administrasjon og ledelse 7.3 Resultater til pasienter 7.4 Offentliggjøring av resultater på institusjonsnivå 8 Samarbeid og forskning 8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre 8.2 Vitenskapelige arbeider II Plan for forbedringstiltak 9 Momentliste III Stadievurdering 10 Referanser til vurdering av stadium 3

4 Del I Årsrapport 4

5 Kapittel 1 Sammendrag Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) forekommer hos ca. 13 % av den voksne befolkning i Norge og det er beregnet at ingen annen sykdom vil gi større økning i dødelighet og tap av livskvalitet i den industrialiserte verden fram til Dødelighet etter innleggelse for KOLS-forverring er høyere enn etter hjerteinfarkt. Helse Vest RHF har fått i oppdrag å drive det nasjonale registeret for kronisk obstruktiv lungesykdom. Registerets variabler er basert på anbefalingene fra Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av KOLS. Formålet med Nasjonalt KOLSregister er å forbedre og dokumentere kvaliteten på de tjenestene som blir gitt til pasienter med KOLS som er innlagt ved norske sykehus med akutt forverring. Registeret har vært i drift som databasert register fra juli 2011 og ble de to første årene etablert ved fem sykehus i Norge. I 2013 har tre nye sykehus tatt i bruk registeret som nå brukes ved totalt 8 sykehus. I løpet av perioden juli 2011 til desember 2013 er det registrert 1645 registreringer i Nasjonalt KOLSregister. I 2013 er det gjort totalt 788 registreringer. Datamaterialet på nasjonal basis er fremdeles lavt, og fordi vi har identifisert avgjørende feil i datamaterialet er det kun vist resultater og dekningsgradsanalyser for Lungeavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus (HUS). Gjennom bruken av Nasjonalt KOLS-register har de deltakende sykehus fått et sterkere fokus på å gjennomføre undersøkelser og behandling i tråd med de nasjonale retningslinjene. Analyser indikerer hvilke områder man bør fokusere på for å forbedre praksis. Resultater fra 2013 viser at HUS har en tilfredsstillende praksis når det gjelder rutiner for å ta blodgass ved innkomst og utreise, samt ventilasjonsstøttebehandling. Bruk av Nasjonalt KOLS-register har ført til en forbedring i anbefalt informasjon og medikamentell behandling og til KOLS-pasienter, mens det gjennom registeret er identifisert at Lungeavdelingen fremdeles ikke har tilfredsstillende rutiner for spirometri, BMI og CAT. Arbeid med data fra 2013 har vist at rapporter som er generert gjennom registeret ikke har god nok kvalitet. Det må derfor arbeides videre med å kvalitetssikre data og rette på tekniske feil. For å forbedre nasjonal dekningsgrad i Nasjonalt KOLS-registeret må det arbeides med rekruttering av nye sykehus til registeret, men dette har vist seg å være avhengig av forankring i avdelingsledelse. Det er behov for å reetablere et formelt styre. Staben i KOLS-registeret vil arbeide for å bedre oppfølging av deltakende sykehus. 5

6 Kapittel 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål Bakgrunn for registeret Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) forekommer hos ca. 13 % av den voksne befolkning i Norge (Waatevik 2013), og sykdommen øker kraftig med høyere alder (Bednarek et al 2008). Insidensen, dvs. nye tilfeller per år, er på Vestlandet anslått til cirka 1 % (Johannessen 2002). Fra år 2015 til 2030 vil andelen av KOLS-dødsfall globalt og i Europa øke fra henholdsvis 6,6 % og 2,7 % til 8,6 % og 3,2 %. Antall tapte «DALYs», definert som leveår justert for funksjonshemming, er estimert å øke tilsvarende (The European Lung White Book, ERS 2013). Alvorlige og livstruende forverringer av KOLS er, med cirka 900 sykehusinnleggelser per år, en av de hyppigste årsakene til innleggelser ved Haukeland universitetssjukehus og de øvrige samarbeidende sykehus i Helse Vest (Eagan 1999, Skaug 2001). Mortalitet under innleggelse på sykehus med KOLS-forverring varierer fra 2.5 % - 30 % (10 studier). I en metaanalyse av 6 kohortstudier og oppfølging på minst 1 ½ år ble det vist 2- og 5-års mortalitet på 43 % og 51 % etter sykehusopphold med KOLS-forverring (Hoogendorn M et al 2011). En prospektiv studie med 1750 KOLS-pasienter og oppfølging 4 år viste mortalitet på 45 % (Piquet J et al. ERJ 2013). Dermed er prognosen ved de mer alvorlige former for KOLS mer dyster enn etter bl.a. hjerteinfarkt, og understreker behovet for økt innsats og optimalisering av KOLS-håndtering. I 2012 ble Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging diagnostisering og oppfølging av KOLS utgitt av Helsedirektoratet. Denne retningslinjen anbefalte å opprette et nasjonalt KOLS-register for å kunne gi helsepersonell bedre mulighet til å evaluere kvaliteten av behandlingen som blir gitt til pasienter med KOLS, og for å kunne evaluere om pasientene får likeverdig behandling i alle deler av landet. Registeret bør overvåke kvalitetsindikatorene anbefalt i retningslinjen (Helsedirektoratet 2012). Historie KOLS-registeret ble etablert som et lokalt papirbasert register i 2004 ved Lungeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus (HUS). Det ble utvidet til nasjonalt register fra 2006 gjennom godkjenning fra Helseog omsorgsdepartementet. Elektronisk datainnsamling ved bruk av MRS-plattformen ble godkjent av Datatilsynet i 2010 og pilotfasen startet i februar 2011 ved Lungeavdelingen, HUS. Registeret var i drift ved Lungeavdelingen fra og med juli Inklusjonskriterier for Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Registeret skal inkludere pasienter med KOLS (ICD-koder J44.0, J44.1 og J44.9) som er innlagt ved lunge- og indremedisinske enheter på sykehus i Norge. Fra og med 1. mai 2013 er inklusjonskriteriene spesifisert til pasienter med hoved- eller bidiagnose KOLS med akutt nedre luftveisinfeksjon (J44.0) eller uspesifisert KOLS med akutt forverring (J44.1) Registerets formål Formålet med Nasjonalt KOLS-register er å forbedre og dokumentere kvaliteten på de tjenestene som blir gitt til pasienter med KOLS som er innlagt på sykehus med akutt forverring. Målsetning med Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Epidemiologisk overvåkning og registrering av tidstrender i forekomst av alvorlig KOLS. Kvalitetskontroll av medisinske og samfunnsøkonomiske forhold ved KOLS, dvs. å kunne kartlegge sykdoms- og behandlingsforløpet og sammenligne helseeffekt og ressursinnsats ved alternative opplegg/strategier. 6

7 Forskning med muligheter for prospektive studier av genetiske og epidemiologiske forhold. Målene er videre å gi pasientdata som er riktige (kvalitetssikret), dokumenterte (kodet), standardiserte (entydig kodeplattform), leverbare (elektronisk) og tilgjengelige for forskere og helseforvaltning. 2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag Registeret skal ikke krenke pasientenes personvern. All deltakelse er frivillig og basert på samtykke. I praksis blir dette gjennomført ved at pasientene må signere en samtykkeerklæring for å bli registrert første gang. Ved senere opphold kan pasienten registreres uten nytt samtykke. Alle deltakere har til enhver tid anledning til å trekke seg. Ved tilbaketrukket samtykke vil samtlige registrerte opphold i registeret slettes. Pasienter uten samtykkekompetanse vil ikke kunne inkluderes i registeret. Registeret fikk status som nasjonalt register av Helse- og omsorgsdepartementet i Elektronisk datainnsamling ved bruk av MRS-plattformen ble godkjent av Datatilsynet i Faglig ledelse og databehandlingsansvar Eier av registeret er Helse Vest, representert ved ledelsen i Lungeavdelingen, HUS og Seksjon for lungemedisin, Institutt for indremedisin, Medisinsk-Odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Helse Vest RHF er databehandlingsansvarlig for opplysninger i registeret. Et styre er sammensatt av avdelingsdirektør ved Lungeavdelingen, Kahtan Al-Azawy, professor og instituttstyrer (Klinisk institutt, UiB) Per Bakke. Dessuten må det i 2014 oppnevnes en pasientrepresentant, fortrinnsvis fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og en representant fra styret i Norsk forening for lungemedisin. Sverre Lehmann (Seksjonsoverlege, PhD, Lungeavdelingen) har vært registeransvarlig og daglig leder av KOLS-registret. Fra årsskiftet overtar Birger Norderud Lærum (Overlege, PhD, Lungeavdelingen) for Sverre Lehmann. Birger N. Lærum er ansatt i en 20 % stilling. To sykepleiere er ansatt i 50 % stilling hver og en statistiker i 25 % stilling Aktivitet i styringsgruppe/referansegruppe Det er utnevnt en nasjonal referansegruppe med en representant fra hver av de fire helseregionene. Referansegruppen skal gi innspill til drift og bruk av registeret. Medlemmene i referansegruppen har et ansvar for at problemstillinger av allmenn interesse blir tatt opp med registeret og at eksterne brukere blir rekruttert for å anvende registeret. Medlemmene utpekes av registerets faglige ledelse. Referansegruppen hadde møte i november Tre av fire representanter var til stede. Registerets administrasjon deltok på møtet. Saker: Årsrapporten for 2012 Hvordan registrering foregår i praksis de ulike stedene Planer videre for 2013 og

8 Kapittel 3 Resultater Også i år rapporteres kun resultater hentet fra Haukeland universitetssjukehus. Det er ikke ønskelig å rapportere resultater på institusjonsnivå i en oppstartsfase hvor mange sykehus streber etter å utvikle gode rutiner for å kunne øke dekningsgraden. De enkelte sykehusene mottar og kan innhente rapporter og resultater fra deres sykehus, men de vil ikke offentliggjøres på nåværende tidspunkt. Det er oppdaget alvorlige mangler med datakvaliteten, se kapittel 5.7. Dette begrenser mulighetene for rapportering av resultater som er tilstrekkelig kvalitetssikret. Det vil heller ikke være mulig å nytte dataene til forskningsprosjekt før det er utarbeidet grundige rutiner og funnet tryggere elektroniske løsninger som bedrer datakvaliteten. For enkelte variabler har vi i det elektroniske datasettet ikke mulighet til å skille mellom manglende rapportering og faktiske null-verdier. Eksempelvis kodes manglende rapportering av CAT-score til 0, men dette kan også bety ingen daglige symptomer og plager. Missing bør kodes til -9 eller NA, slik at verdiene ikke kan forveksles med en teoretisk og praktisk mulig null-verdi. Resultatene i figurene nedenfor er veiledende, men bør tolkes med forsiktighet og forbehold. For en mer detaljert gjennomgang av registerets spesifikke kvalitetsmål, henvises til Kapittel 6.1. Figur 1. Måloppnåelse for sentrale kvalitetsindikatorer: Figuren viser faktisk måloppnåelse med ønske om måloppnåelse angitt ved loddrett linje, varierende fra %. En ser at andelen utført spirometri, BMI og CAT-score har minket de siste år, mens andel utførte blodgasser er marginalt endret og viser høy måloppnåelse. De fleste får utført blodgass, noen flere ved innkomst (94,9 %)* enn ved utskrivelse (88,6 %)**. Førstnevnte har medført endringer for klinisk kvalitetsforbedring ved HUS, se Kapittel

9 Figur 2. Følges anbefalt behandling? Figuren viser i øverste gruppe andelen pasienter i KOLS-registeret som får kombinasjonsbehandling med inhalerte steroider (ICS) og langtidsvirkende bronkieåpnere (LABA) og har oppfylt kriteriet med å ha en lungefunksjon < 60 % av forventet. Ikke alle har så lav lungefunksjon ved senere stabil fase og kan dermed innebære at noen egentlig ikke oppfyller refusjonskriteriet etter blå-reseptordningen. Likevel antyder dette at litt under 30 % av pasientene ikke får anbefalt behandling. Se og pkt. 6.8 om svakheter med data. Neste gruppe viser andelen som har påvist lav (acidotisk) ph < 7,35 og får BiPAP (dersom respirasjonssvikt/hypoksi). Å forvente høyere andel (>80 %) er neppe klinisk relevant da enkelte pasienter ikke orker BiPAP-masken, er i en terminal fase eller har intuberingsindikasjon. Sistnevnte 2 årsaker kan undersøkes i KOLS-registeret, men er ikke tatt med i år. Ved HUS følges et innarbeidet akutt «tungpust-forløp» som startes i akuttmottaket og bidrar i vesentlig grad til at rutinene følges. BiPAPbehandling er dessuten ved dette sykehuset godt tilgjengelig. Siste gruppe viser andel pasienter som får langtidsvirkende bronkieåpnere av muskarintype (antikolinergika som f.eks. Spiriva), forutsatt at lungefunksjonen er 65 % av forventet. Her gjelder også samme forbehold som for kombinasjonsbehandling og lungefunksjon målt i stabil fase. Andelen pasienter som får LAMA er nå på cirka 63 %, men antyder også at 37 % ikke får anbefalt behandling. 9

10 Figur 3. Måloppnåelse for gitte råd: KOLS-registeret har bidratt til økt bevisstgjøring rundt viktigheten av god informasjon om røykeslutt, influensavaksine og kolsrehabilitering. For de to sistnevnte er det forbedring de siste 2 år, men det er fortsatt et stykke igjen før målet er nådd. I figuren er måloppnåelsen beregnet ved andelen «ja» og «ikke aktuelt» (mot «nei» og manglende utfylte variabler). En svakhet er at registreringene ikke gir entydige svar på følgende alternativer og bakgrunn for et «nei»; lege har glemt å gi informasjon pasienten er allerede i rehabilitering/ treningsopplegg/har fått influensavaksine/er inne i et røykesluttopplegg pasienten er helt sengeliggende eller for dårlig pasienten vil ikke (rehab./røykeslutt/influensa) m.m. Noen av disse nevnte forholdene kan også bli kodet som «ja» eller «ikke aktuelt». Meningen er eksempelvis at dersom det står i en pasients journal at vedkommende allerede har tatt influensavaksine, vil det ikke være nødvendig å stille dette spørsmålet ved ny innleggelse. Da vil det være korrekt å krysse av på «ikke aktuelt», men ulike tolkninger kan medføre ulike svar på dette punktet. 10

11 Kapittel 4 Metoder for fangst av data Hovedsakelig føres data inn i registeret av sykepleiere, leger og postsekretærer. Vanligvis starter sykepleiere registreringen og epikriseskrivende lege fullfører, kontrollerer og ferdigstiller registreringen. Enkelte helsefagarbeidere/hjelpepleiere har også tilgang og registrerer data. Innsamling av data skjer via elektronisk utfylling av skjema på MRS-plattformen fra HEMIT. På grunn av knapphet av ressurser og ulik organisering, er rutinene noe forskjellige ved de ulike sykehusene: Ved noen sykehus skjer registrering ved at sykepleiere og leger bruker et papirformat som tilsvarer det elektroniske skjemaet. Postsekretær eller sykepleier legger så inn data elektronisk, før lege godkjenner og ferdigstiller skjemaet. Ved enkelte sykehus går sykepleiere gjennom pasientlister jevnlig og identifiserer hvilke pasienter som er aktuelle for registrering. Ved ett sykehus blir det meldt fra til lungesykepleier i poliklinikken om aktuelle pasienter som er innlagt. Lungesykepleier i poliklinikken fyller inn data elektronisk basert på informasjon fra pasientens journal. 11

12 Kapittel 5 Metodisk kvalitet 5.1 Antall registreringer Antall registreringer totalt per Antall registreringer i året 2013 Totalt Haukeland universitetssjukehus Helse Fonna - Haugesund Helse Sunnmøre - Ålesund 35 3 Helse Finnmark - Kirkenes Sørlandet Sykehus - Kristiansand St Olav Hospital - Trondheim 11 6 Universitetssykehuset i Nord- Norge Tromsø Haraldsplass Diakonale Sykehus (Start des 2013) 5.2 Metode for beregning av dekningsgrad Fra og med 1. mai 2013 er inklusjonskriteriene i KOLS-registeret spesifisert til pasienter med hoved- eller bidiagnosene KOLS med akutt forverring og nedre luftveisinfeksjon (J44.0) eller med uspesifisert akutt forverring (J44.1). Det er vanskelig å gi sikre tall på dekningsgraden for perioden før dette, da også enkelte pasienter på Lungeavdelingen innlagt med akutt forverring ble kodet med J44.9 og inkludert i registeret. Et større antall pasienter på helt andre avdelinger er også kodet med J44.9. Ved stikkprøver ser det ut til at de fleste har klinisk eller mistenkt KOLS som bidiagnose, men disse pasientene er ikke innlagt med eller pga. forverring. Hittil har dekningsgradsanalyser blitt utført ved Haukeland universitetssjukehus lokalt. Antall pasientopphold i registeret er brukt som teller i dekningsgradsanalysen. Som nevner brukes sykehusets epikrisekoder fra elektronisk pasientjournal (DIPS). Her er alle pasientopphold med hoved- eller bidiagnose J44.0 og J44.1 ved Lungeavdelingen summert. 12

13 Det finnes 52 sykehus med akuttfunksjon i Norge (SINTEF 2011), men det er helsepolitisk føring på å redusere til under 30. NPR-tall med tanke på pasienter med tilstanden (antall opphold og reelle pasienter innlagt på sykehus med KOLS-forverringer per år) vil ettersøkes når avtale om dekningsgradsanalyser foreligger nasjonalt og datakvaliteten for registeret er bedret. 5.3 Dekningsgrad på institusjonsnivå Ved Lungeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus ble det i perioden innlagt 206 pasienter kodet J44.0 og 266 pasienter kodet J44.1. Totalt ble 305 av disse registrert i KOLSregisteret. Dette tilsvarer en dekningsgrad på 64,6 %. For hele 2013 var det 745 innleggelser med de aktuelle ICD-10 kodene. Registeret registrerte 493 innleggelser, noe som gir en dekningsgrad på 66,2 %. Dette tallet er noe overestimert, da også enkelte innleggelser kodet J44.9 ble registrert. Det er dessverre ikke mulig å anslå hvor mange innleggelser dette gjelder, da slik informasjon ikke er kodet i registerets database. Antall og dekningsgrad må tolkes med varsomhet pga. de nevnte kvalitetsproblemer i tilgjengelig datasett. 5.4 Dekningsgrad på individnivå Ikke utført. 5.5 Metoder for intern sikring av datakvalitet Samtykkeerklæringen arkiveres i et eget arkiv og lagres forsvarlig i forhold til konfidensielle opplysninger. For å ha en oversikt over om pasienten har samtykket til deltagelse, blir dette dokumentert som et notat i elektronisk pasient journal (EPJ). Rutine i DIPS: F5 - Pasientopplysninger - Administrativ Merknad - Legg inn en linje i notatfeltet som bekrefter samtykket, dato og signatur. Ved hvert sykehus skal det være en som er ansvarlig for å sjekke at det finnes korrekt signerte samtykkeerklæringer for alle pasienter i registeret. Ved gjennomgang av registreringene, sjekker administrator om det finnes samtykke og om dette er dokumentert i EPJ. Tilbaketrekking av samtykke Pasienten har rett til å trekke tilbake samtykket, når vedkommende måtte ønske. Dersom samtykket blir trukket tilbake skal alle opplysninger om pasienten slettes fra registeret. Når dette er aktuelt, må ansvarlig sykepleier eller lege opprette en kladd der de velger «Trukket tilbake» under «Er det innhentet samtykke». De melder så fra til administrasjonen i Bergen om at de har en pasient som har trukket tilbake samtykket, og hvilken dato dette er lagt inn. Administrasjonen vil da søke opp pasientene for denne datoen, finne rette vedkommende og sørge for at data blir slettet. Alle eventuelle data som ligger i EPJ vedrørende KOLS-registeret må da slettes. Kontroll av registreringene (ferdigstilling) Hvert sykehus skal ha rutiner for hvordan de sikrer at alle registreringer blir ferdigstilt. Rutinene må tilpasses sykehusets arbeidssituasjon, organisering og ressurser. Epikriseskrivende eller registeransvarlig lege er ansvarlig for å ferdigstille registreringer for hver innleggelse. De kontrollerer da at data er korrekte og lukker skjemaet. Enkelte sykepleiere har tilgang til å ferdigstille registreringer. Disse har særlig opplæring i bruken av registeret og blir betegnet som superbrukere. 13

14 Deltakende sykehus må jevnlig gå gjennom og sjekke om det ligger registreringer i registeret som ikke er ferdigstilt. Det blir sendt en intern påminnelse til aktuell lege om å ferdigstille registreringene når dette mangler. Ansvaret for denne kontrollen skal være dedikert til en eller flere bestemte personer. Ved registrerende sykehus er det sekretær, sykepleier eller lege som har dette ansvaret. Informasjonsarbeid: Informasjon til pasienter Pasienter får informasjon om KOLS-registeret fra sykepleiere eller leger. Pasienten må lese eller få referert innholdet i samtykkeerklæringen før signering. Samtykket er frivillig og kan trekkes tilbake når pasienten ønsker dette. Kvaliteten på den muntlige informasjonen som er gitt, kan variere ut fra hvem som gir denne. Dette kan føre til at pasienten kan ta beslutninger på feil grunnlag. Videre utfordringer med samtykke, er at enkelte grupper blir ekskludert fra registeret. Dette gjelder blant annet personer som av kognitive årsaker ikke er beslutningsdyktige, personer med sterkt nedsatt syn, eller personer med fremmedspråklig bakgrunn. Opplæring av brukere og annet personale Oppstart ved nye sykehus Presentasjon og innføring i registeret er beregnet å vare ca. 1 ½ til 2 timer. En gruppe med leger, sykepleiere og postsekretær fra lungeseksjon eller indremedisinsk avdeling får først en generell orientering om bakgrunn for, bruken og nytten av registeret, inkludert resultater som foreligger. En mindre gruppe som er tiltenkt jobb som ressurspersoner får så en mer inngående orientering om registeret og hvordan de fungerer som brukeradministratorer. Dersom disse ikke allerede har fått tilgang til registeret før besøket, godkjennes de så for tilgang til registeret. Oppfølging av deltakende sykehus fra administrasjonen i KOLS- registeret Sykehuset setter opp en dato for oppstart av KOLS-registeret. Hvert sykehus må følges opp individuelt med de spørsmål og utfordringer de har. Det kan være en fordel å besøke sykehuset igjen og gi informasjon til en bredere gruppe av de ansatte like i forkant av oppstart. Dersom det er tekniske problemer eller viktig informasjon om registeret, får alle sykehus informasjon om dette. Intern opplæring og informasjonsarbeid ved sykehusene Alle nye sykepleiere, leger og andre aktuelle yrkesgrupper må gis informasjon om KOLS-registeret. De ansatte får opplæring i hvilke data som skal legges inn, hvordan data skal samles inn og føres. Ved sykehus der alle brukerne arbeider i dataplattformen, får de ansatte i tillegg opplæring i innlogging og bruken av det elektroniske skjemaet. Dette skjer enten som fellesundervisning i en liten gruppe eller at den enkelte får opplæring personlig. Leger får informasjon om at de er ansvarlig for å kvalitetssikre og ferdigstille skjemaet. Brukerne får jevnlig oppdatering i hvordan de skal bruke registeret, ny informasjon om eventuelle endringer i registeret og resultater fra data. Opplæring skjer ved presentasjoner og praktisk veiledning. Det er sykepleiere som er superbrukere, fagsykepleier eller overlege som informerer. 5.6 Metode for validering av data i registeret Ikke aktuelt eller mulig i inneværende år 14

15 5.7 Vurdering av datakvalitet Innebygde grenser for lovlige data For enkelte data er det kun mulig å registrere verdier innenfor en viss prebestemt minimums- og maksimumsgrense. Dette minsker sannsynligheten for feilregistreringer grunnet tastefeil. Eksempler: CRP. Gyldige verdier: mg/l. LPK. Gyldige verdier: 0-200*10^9 per liter. Kvalitetssikring ved manuell regelmessig gjennomgang av registrerte data Alle registrerte data kontrolleres regelmessig av registeransvarlig lege. Hovedutfordringen har vært at kontinuerlige data som ikke har blitt målt (missing data), settes lik 0. Dette er misvisende og gir utfordringer ved diverse beregninger og analyser. Eksempler på variabler der dette forekommer er vekt, høyde, CRP, CAT-score, FVC, antall år røykt osv. Manuell gjennomgang av lungefunksjonsdata i forhold til prosent av forventet verdi har vært kontrollert for å avdekke åpenbare inkonsistente avvik. Kjønnsvariabelen mangler i databasen før Dette har vi purret på ved gjentatte anledninger til IKT, som jobber med å ordne opp i dette. Det er et mål for KOLS-registeret å utarbeide en standardisert gjennomgang av datakvalitet uavhengig av medisinsk faglig kompetanse. Den automatiske rapporten som er i registeret viser et annet antall registreringer av obligatoriske data enn antall registreringer i registeret. Årsaken til dette er usikker. Det er mulig at feilen ligger i at man kan ferdigstille registreringer uten å fylle ut enkelte obligatoriske variabler (eksempelvis røykestatus). Vi arbeider med å avdekke årsaken til dette. Det er formateringsproblemer for enkelte variabler i datafilen som hentes ut fra registeret. Eksempelvis har vi oppdaget at BMI gjerne foreligger i datoformat (BMI på 22.7 kan være kodet som 22. juli). Dette er problemer vi klarer å løse internt. Det gjør det likevel mer tidkrevende for andre sykehus å hente ut resultater, da dataene krever bearbeiding før de kan nyttes til aktuelle formål. Det fører også til at dataene kan bli mindre pålitelige dersom utregningsmetoden er feil. Sist år ble det avdekket feil ved beregning av pakkeår (antall sigaretter/20 x antall år røykt). Dette er nå rettet opp. Ikke-målte data Lungefunksjonsmåling og selvrapportert livskvalitet er eksempler på målinger som ikke alltid kan utføres fordi enkelte pasienter ikke er helsemessig i stand til å gjennomføre undersøkelsene. Validiteten vil av den grunn være redusert i analyser ved bruk av disse variablene. Man får en seleksjonsbias mot friskere pasienter som har gjennomført disse målingene. Ferdigstilling av skjema av utskrivende lege For å få kvalitetssikrede data, er det viktig at det ikke går for lang tid fra intervensjon er gjort til det er lagt inn som variabel i registeret og ferdigstilt. Ved sykehus der det er epikriseskrivende lege som har ansvaret for ferdigstilling, har det vært et fokus på at dette skal gjøres innen rimelig tid (få uker). Det er laget rutiner for oppfølging av registreringer med frister. Fordi utfylling og ferdigstilling blir gjort av lege som har hatt kontakt med pasienten og i mindre grad er basert utelukkende på informasjon fra journal, kan man regne med at informasjonen er mer fullstendig. Vi har dermed også fått mer utfyllende data om hvilken informasjon pasienten har fått ved utreise. Enkelte sykehus erfarer at legene har mange oppgaver og at det er vanskelig å få tid til å lukke registreringene. Når registreringene blir ferdigstilt lang tid i etterkant av at registreringen er gjort, kan registerets funksjon som støtte for nye leger bli borte. 15

16 Utfordrende å registrere systematisk i en travel hverdag Ved mindre sykehus er lungepasientene ofte en liten gruppe på medisinske avdelinger. Disse avdelingene har ansvar for mange ulike diagnoser. Det kan da bli vanskelig å få til en systematisk registrering av KOLS-pasienter og det kan derfor bli lett å glemme i en travel hverdag. Når det er travelt kan det være flere opplysninger som mangler eller det blir lettere gjort feilregistreringer. Erfaringer viser at det er viktig med «pådrivere» på sengepostene for å ha fokus på å registrere. Papirmaler Ved sykehusene som har tatt i bruk papirmaler (sjekklister), er det erfart at det finnes registreringer som ikke er merket med navn. Disse må dermed kastes. Det samme kan forekomme ved bruk av CAT- skjema som ikke er merket, siden dette blir brukt i papirformat ved alle sykehus. 16

17 Kapittel 6 Fagutvikling og klinisk kvalitetsforbedring 6.1 Registerets spesifikke kvalitetsmål KOLS-registeret har som generelt mål å bedre kvalitet i rutiner ved innleggelser for akutte forverringer av KOLS, samt å gi råd og bedre tiltak ved utreise. I tillegg har vi valgt følgende spesifikke parametere som kvalitetsmål: a) BMI skal måles som utgangspunkt for intervensjon. Lav kroppsmasseindeks er en negativ prediktor for overlevelse ved KOLS. Dessuten skal BMI måles for ernæringsscreening. I 2013 har vi sett en antydning til færre registrert med BMI, men fortsatt måles dette for rundt 80 % av KOLS-pasientene i registeret. b) ph ved innkomst (målt i blodgass) skal måles og ventilasjonsstøtte under oppholdet skal måles som intervensjonsrespons. Respiratorisk acidose (hypoksi og lav ph < 7,35) viser respirasjonssvikt med indikasjon for ventilasjonsstøtte. Non-invasiv ventilasjon (NIV) er i slike tilfeller vist å redusere dødelighet, sykelighet og liggetid ved KOLS-forverrelser som krever sykehusinnleggelse. c) Arteriell blodgass ved hjemreise. Kronisk respirasjonssvikt med po 2 under 7.3 kpa er en negativ prediktor for overlevelse, og tilsier kontrollopplegg i spesialisthelsetjenesten. Intervensjon med long term oxygen treatment (LTOT, oksygenbehandling minst 18 timer pr. døgn) er vist å gi færre forverrelser og sykehusinnleggelser, samt å forlenge levetiden, men har indikasjon først ved po 2 < 7,3 i stabil sykdomsfase. d) Spirometri ved hjemreise. Bidrar i verifisering av diagnose, gradering av obstruksjon og er et verdifullt utgangspunkt for videre oppfølging i poliklinikk eller primærhelsetjeneste. e) COPD Assessment Test (CAT) er et livskvalitetsmål for KOLS-pasienter. CAT-score er et integrert mål i internasjonale retningslinjer, bestemmende for sykdommens alvorlighetsgrad og behandlingsopplegg. CAT-score er også et viktig utgangspunkt for videre oppfølging av pasienten. f) Medikamentell behandling i henhold til de Nasjonal faglige retningslinjer (godkjent av Helsedirektoratet november 2012). Kombinasjonspreparater (inhalerte kortikosteroider, ICS, og langtidsvirkende beta2-agonister, LABA), samt langtidsvirkende antikolinergica (LAMA), er vist å redusere antall forverrelser og øke livskvalitet ved alvorlig KOLS. g) Sikre at alle pasienter får anbefalt informasjon om røykeslutt, influensavaksine og KOLSrehabilitering. Dette er alle intervensjoner med livsforlengende effekt. 6.2 Pasientrapporterte resultat- og erfaringsmål (PROM og PREM) COPD Assessment test (CAT): Spørreskjema der pasienten selv rapporterer hvilken innvirkning KOLS-sykdommen har på livskvaliteten. Pasienten graderer symptomer og opplevelser av sykdommen fra 0-5 på hvert spørsmål, der 0 er ingen plager og 5 er verst tenkelig. Testen inneholder åtte spørsmål. Ved høyere score har sykdommen en mer alvorlig innvirkning på livskvaliteten til pasienten. Denne dimensjonen av sykdommen oppleves som meningsfull å gjennomgå, både for pasient og behandlere. CAT-score (alternativ; Modified Medical Research Council Dyspnea Scale (mmrc) er nå integrert i internasjonale retningslinjer ved bedømmelse av pasientens risiko for nye forverrelser, samt i valg av medikamentell behandling. Lenke til CAT: 17

18 Røykestatus Alle pasienter skal spørres om de røyker eller har røykt tidligere. Dersom pasienten røyker eller har røykt, oppgir vedkommende antall daglige sigaretter og i hvor mange år pasienten har røykt. Antall pakkår blir utregnet automatisk av registeret. 6.3 Sosiale og demografiske ulikheter i helse Disse variablene er tilgengelige: Alder Kjønn skal være tilgjengelig i registeret, men har ved en teknisk feil ikke vært tilgjengelig i datadump fram til 1. mai Dette er forbedret i datadump etter 1. mai 2013, men de tidligere data mangler fortsatt. Det må fremdeles arbeides med å få kjønnsvariabelen med. Utreisested Valg på nedtrekksmeny. Bosted er tilgjengelig i registeret under «Personalia», men er ikke tilgjengelig i datadump grunnet anonymisering. 6.4 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer, nasjonale kvalitetsindikatorer o.l. Arbeidet med KOLS-forløp pågår ved flere steder i landet, både i og utenfor sykehus. Kvalitetsindikatorer og anbefalt behandling inkluderes som regel på basis av Nasjonal KOLS-veileder og er dermed godt tilrettelagt for å kombinere med deltakelse i KOLS-registeret. 6.5 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer KOLS-registeret og variablene som registeret bygger på, har tilsvarende mål og intensjoner som den reviderte KOLS-veilederen 2012, se under Identifisering av kliniske forbedringsområder Vi har registrert en utfordring ved flere registrerende sykehus i å gjennomføre anbefalte kliniske rutiner som: Måling av vekt og høyde (BMI) er fortsatt mangelfull (skal utføres på alle innlagte pasienter) Ved HUS er det observert en nedgang i utført antall spirometrier tatt ved utreise. Flere registreringer mangler fortsatt CAT- score. 18

19 6.7 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret HUS: Følgende tiltak er allerede iverksatt som ledd i kvalitetsforbedrende tiltak: Spirometrirutiner, vurdering av ernæringsrisiko (høyde/vekt målinger), CAT-score, informasjon om KOLS-rehabilitering, røykeslutt og influensavaksine. Kristiansand: Det har blitt mer bevissthet rundt tema som inhalasjonsmedisiner, henvisning til lungerehabilitering/ KOLS-skole. Haugesund og Haraldsplass Diakonale Sykehus: Registeret har ført til økt fokus på pasientgruppen med KOLS blant pleiepersonell på sengepost, inkludert bruk av CAT-score. Det blir utført spirometri ved utreise på alle KOLS- pasienter. 6.8 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis) Fordi vi bare har tatt ut resultater for Haukeland universitetssykehus, blir dette sykehuset identifisert. De andre blir omtalt generelt. Spirometrirutiner: HUS har tidligere hatt fokus på kvalitet av spirometrimålingene ved at utvalgte, sertifiserte sykepleiere utfører undersøkelsen. Tall fra 2013 viser at en mindre andel av pasientene nå tar spirometri ved utreise. Det er ulike årsaker til dette: I 2013 ble det større fokus på at alle pasienter skal registreres uansett om de kan utføre en spirometri eller ikke. Det vil dermed være flere registrerte pasienter som er for dårlige til å utføre en spirometri. Spirometrier ble ikke tatt fordi sertifisert sykepleier ikke var til stede. Avdelingen må igjen se på om det nå er for få sykepleiere som tar spirometri fordi kvalitetskravene er for strenge. Det vil være nødvendig å gi sertifisering til flere sykepleiere på sengepost, slik at det er personale til å ta spirometri på alle dag- og kveldsvakter. I forbindelse med samhandlingsreformen, blir pasienter skrevet ut på få timers varsel. Det blir da ofte ikke tid til å ta spirometri. Flere pasienter blir skrevet ut i helgene. De som er sertifisert hittil for å ta spirometri er ikke tilstede hver helg. I tillegg er det mindre personale på jobb og dermed mer tidspress. Selv om det er mulig er det ofte ikke tid til å ta spirometri. Ved kontroll av spirometriutskriftene er det oppdaget variasjon i om det benyttes norske eller europeiske referanseverdier; dermed kan verdiene for prosent av forventet variere med ca 10 %, der de europeiske medfører «snillest» tolkning og kan feilaktig gi en bedre GOLD-klassifisering enn angitt. Valg av referansesystem er ikke notert i databasen. Dette kan likevel justeres for ved i ettertid å legge inn korrekt regresjonsligning for referanseverdi og benytte de faktisk målte (uavhengige) literverdier. Høyde og vekt: Det blir tatt høyde og vekt på pasientene som deltar i KOLS-registeret. Tidligere var det ukjent hvor mange pasienter som fikk målt BMI under innleggelsen, men i elektronisk pasient journal (DIPS) har dette vært kjent å være svært mangelfullt, til tross for at dette skal gjennomføres som ledd i ernæringsscreening. Det er tatt høyde og vekt av noe færre pasienter i Dette kan ha sammenheng med om det blir tatt spirometri (som krever at det føres inn vekt og høyde) og om pasienten er for dårlig 19

20 til å kunne måle høyde og vekt. CAT- score: CAT-score ble introdusert som hjelpemiddel for måling av helserelatert livskvalitet for KOLS-pasienter ved Lungeavdelingen gjennom KOLS-registeret. Tidligere var dette ikke i bruk ved vår avdeling. Det har vært noen færre pasienter som har fylt ut CAT i Dette kan være forårsaket av at flere dårlige pasienter er registrert og at de ikke er i stand til å fylle ut skjemaet. I forbindelse med samhandlingsreformen, blir pasienter skrevet ut på kort varsel. I tillegg blir flere pasienter blir skrevet ut i helgene med mindre personale på jobb og dermed mer tidspress. Det blir da ofte ikke tid til å ta CAT- score. Informasjon om KOLS-rehabilitering: Grunnet for sjelden og kvalitetsmessig mangelfull informasjon om KOLS-rehabilitering tidligere, kommer nå personalet fra rehabiliteringsenheten ved Lungeavdelingen til sengepost ca. 2-3 ganger per uke for å informere de aktuelle pasientene med KOLS GOLD 3 og 4 om tilbudet og for å invitere dem til å delta. Fremdeles mangler et godt system som fanger opp om personalet fra rehabiliteringsavdelingen har vært på sengepost for å informere. En annen årsak til at informasjon om rehabilitering er forbedret, er at det er flere registreringer som er ferdigstilt av legen som skriver epikrisen. Epikrisen blir oftere ferdigstilt ved utreise og legen har, gjennom registeret, blitt minnet på at de må informere pasienten. Selv om registreringen blir ferdigstilt i etterkant, vil ansvarlig lege vite om pasienten er informert eller ikke. Det har da blitt færre registreringer med manglende data. Tidligere var en større andel registreringene ferdigstilt av sykepleier, utelukkende basert på data fra journalen. Disse registeringene hadde flere mangler fordi informasjon ikke var dokumentert. Andre sykehus rapporterer at det har blitt større fokus på pasienter som er innlagt med KOLS. De ansatte er blitt mer oppmerksomme på å gi pasienten informasjon om inhalasjonsmedisiner, henvisning til lungerehabilietering/kols-skole og KOLS-team har økt, flere pasienter tar spirometri og blodgass før utskrivelse. Et sykehus rapporterer at en prosjektgruppe er dannet som vil jobbe med forbedring av kvalitet i behandling av KOLS- pasienter. I prosjektet ligger økt bruk av KOLS-registeret. Det er utarbeidet en sjekkliste i et KOLSforløp der KOLS-registeringen er integrert, men som mangler en EPJ- eller elektronisk kurveløsning. 6.9 Pasientsikkerhet Det er ikke rapportert eller registrert uønskede hendelser gjennom eller i forbindelse med KOLSregistreringen. 20

21 Kapittel 7 Formidling av resultater 7.1 Resultater tilbake til deltakende fagmiljø Det har vært informert om Nasjonalt KOLS-register, samt nytten og resultater ved HUS ved internundervisning både til sykepleiere og leger. Muligheten til å kopiere en oppsummering av informasjon fra KOLS-registeret til epikrisen oppleves som en svært nyttig kvalitetsforbedring. Ved dialog og møter med andre deltakende sykehus fremkommer behov for mer oppfølging, jevnlige rapporter og hjelp i påminning om ferdigstilling. Nasjonalt KOLS-register var tema under temadager ved Lungeavdelingen ved HUS i april Representanter presenterte registeret og resultater og erfaringer ved HUS på fagdag for Sørlandet Sykehus. Ansatte på lungeenhetene fra de tre sykehusene deltok. Sykehus som er aktuelle for oppstart har fått informasjon om resultater fra HUS og erfaringer i hvordan registeret kan brukes i kvalitetsforbedringsarbeid: Haraldsplass Diakonale Sykehus og Stavanger Universitetssykehus. 7.2 Resultater til administrasjon og ledelse Arbeidet med KOLS-registeret har ved de fleste oppstartede sykehus kommet inn i gode rutiner i nært samarbeid med og forankret i ledelsen. Bruk av sjekklister, og innarbeiding av kliniske rutiner innebærer parallelt med registrering også klinisk forbedring som verdsettes og stimuleres av ledelsen. Ved disse avdelingene formidles fortløpende drift og resultater i KOLS-registeret. Ved sykehus det har vært vanskelig å komme i gang hos, har det vært tilsvarende vanskelig å få forståelse av nytten og forankring av KOLS-registeret hos ledelsen. 7.3 Resultater til pasienter Det er ikke offentliggjort resultater til pasienter ved den enkelte institusjon, men Nasjonalt KOLSregister har rapportert data til Offentliggjøring av resultat i september I klinisk hverdag innebærer gjennomgangen av KOLS-registreringen en umiddelbar informasjon og kommunikasjon med den enkelte pasient. I oktober 2013 fikk KOLS- registeret en egen internettside: Årsrapporten for 2012 er publisert på siden (per 1. oktober-14 er den ikke tilgjengelig grunnet omlegging av Helse- Vests internettsider). 7.4 Offentliggjøring av resultater på institusjonsnivå Årlig rapport sendes til Helse-Vest RHF. 21

22 Kapittel 8 Samarbeid og forskning 8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre : Representanter fra Nasjonalt KOLS-register deltok på driftsmøte med Helse-Vests regionale servicemiljø. Temaet var «Erfaringer med MRS». Representanter fra medisinske kvalitetsregistre som er eid av Helse-Vest deltok : Representant deltok ved offentliggjøring av resultater fra medisinske kvalitetsregistre i Oslo : Representant deltok på PROM-møte i Oslo : Representant deltok på den Regionale Kvalitetsregisterkonferansen i Bergen Registeret har godkjenning for kobling mot sentrale helseregistre, som blir aktuelt ved senere forskningsprosjekt. 8.2 Vitenskapelige arbeider Ingen 22

23 Referanseliste for rapporten: Bednarek M, Maciejewski J, Wozniak Kuca P, Zielinski J. Prevalence, severity and underdiagnosis of COPD in the primary care setting. Thorax 2008;63: Eagan T, Gulsvik A, Morkve O, Skaug K. Hospital admissions due to obstructive lung disease and pneumonia in two hospital dstricts. Tidsskr Nor Laegeforen 1999;119: Fjellanger R, Brögger JC, Eagan T, Gulsvik A. Mortality after hospitalisation for obstructive lung disease. Tidsskr Nor Laeforen 2003;123: Gibson, John G. The European Lung White Book. Respiratory Health and disease in Europe Print ISBN ; online ISBN Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med KOLS Nasjonal veileder IS- 2029; 2012 Hoogendorn M, Hoogenveen RT, Rutten-van Mölken MP, Vestbo J, Feenstra TL. Case fatality of COPD exacerbations: a meta-analysis and statistical modelling approach. Eur Respir J 2011; 37: Jansson SA, Ericsson A, Borg S, Jönsson E, Andersson F, Lundbäck B. The economic consequences for society of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2000;16:Suppl.31,13s. Johannessen A, Bakke P, Omenaas E, Gulsvik A. Incidence of COPD in a Norwegian community. Eur Respir J 2002;20: Suppl.38,401s. Nasjonalt helseregisterprosjekt. Gode helseregistre- bedre helse. Folkehelseinstituttet; ISBN /-380-9; 2009 Piquet J, Chavaillon JM, David P, Martin F, Blanchon F, Roche N. High-risk patients following hospitalisation for an acute exacerbation of COPD. Eur Respir J Oct;42(4): Regional Arbeidsgruppe. Klinisk forskning i Helse Vest: Tematiske satsinger og forslag til tiltak. 28. november Skaug K, Morkve O, Gulsvik A. Immediate drug therapy of obstructive lung disease in hospital. Tidsskr Nor Laegeforen 2001;121: Waatevik M, Skorge TD, Omenaas E, Bakke PS, Gulsvik A, Johannessen A. Increased prevalence of chronical obstructive pulmonary disease in a general population. Respir Med Jul;107(7):

24 Del II Plan for forbedringstiltak 24

25 Kapittel 9 Momentliste Datafangst Forbedring av metoder for fangst av data o Planlegger og arbeider med overføring av data fra elektronisk kurve til registeret, men ikke tilgjengelig før vår o Ved tre sykehus blir det brukt papirskjema. Disse skal sammenstilles, slik at alle bruker det samme skjemaet. o Gjøre alle skjema i registeret tilgjengelig på nettsidene Metodisk kvalitet Nye registrerende enheter/avdelinger i o Ønske om å starte opp ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nordlandssykehuset (Bodø), Sykehusene i Helgeland, Sykehuset i Vestfold (Tønsberg), Stavanger universitetssykehus og Helse-Førde Behov for nye arenaer og strategier for å inkludere sykehus i Helse Sør-Øst, særlig Oslo universitetssykehus. o Ønsker å forandre strategi ved inklusjon av nye sykehus. Det er viktig at ledelsen ved registrerende avdeling ser nytte og merverdi ved bruk av registeret og ønsker å satse på dette. Det vil derfor være naturlig å avtale oppstart av registrering med avdelingsledelse. Behov for å synliggjøre ansvaret hos ledelse ved de enkelte sykehus for nasjonal dekning av KOLSregisteret. o Oppfølgingsbesøk hos enheter som har problemer med oppstart av registeret eller har sluttet å registrere etter først å ha startet opp. Forbedring av dekningsgrad på individnivå i registeret o Forbedre rutiner slik at flere pasienter blir registrert. Sykehuset med ansatte i poliklinikk som har vært ansvarlige for registrering, vil ha en egen registeransvarlig på sengepost for bedre å kunne følge opp at det blir utført registreringer. o Registrere i etterkant der det er avdekket at inkluderte pasienter har vært innlagt uten å bli registrert. o Oversette samtykkeerklæring til forskjellige språk, blant annet samisk, arabisk, urdu, engelsk m.m. o Utvikle enkle informasjonsbrosjyrer om KOLS-registeret, slik at pasienter lettere forstår informasjonen fra samtykkeerklæringen. Det blir f. eks mulig å informere pasienter som er i kontakt med poliklinikk og legekontor om registeret, slik at de vet noe om dette når de blir innlagt på sykehuset. Endringer av rutiner for intern kvalitetssikring av data o Det vil bli gjort en gjennomgående kvalitetskontroll av alle data i registeret fra start av elektronisk datafangst til dd. o Rutinemessig jevnlig gjennomgang av data for å kvalitetssikre rapportene som blir generert. o Intensivert samarbeid med IKT- ansvarlig for å rette tekniske feil som gir upålitelige rapporter: Missing data som blir rapportert som «0» Få komplett kjønnsvariabel for de to første registreringsårene Få ut nasjonale data på rapportene (NPR) Arbeide med å ta i bruk Rapporteket o Registeret har et sterkt ønske om å bli prioritert høyere hos IKT- ansvarlige. Feil på data som blir tatt ut, viser at dette er nødvendig. o Sette opp felles spirometrireferanser for registeret nasjonalt (anbefalt å bruke norske referanseverdier) o Tidligere ferdigstilling av registreringene 25

26 Bevisstgjøre hver registrerende enhet om å ferdigstille alle registreringer tidligere. Arbeide for å få egne registeransvarlige på sengeposter som har dedikert tid til å arbeide med registeret Den nasjonale administrasjonen må legge sterkere føringer for validering av data hos registrerende enheter. Blant annet må registrerende enheter få jevnlig påminning om å kontrollere ferdigstilling. o Oppgradere registreringsskjemaet slik at det står klart at registeret er for pasienter som er innlagt med KOLS i forverring, og at det ikke er mulig å legge inn at pasienten er i stabil fase. o Det skal utarbeides en ny brukerveiledning tilpasset det oppdaterte registreringsskjemaet. Oppfølging av resultater fra validering mot eksterne kilder o Ta ut nasjonale rapporter for Sammenstille data med NPR Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten: Pågående arbeid i samarbeid med statistiker, IKT og stab for å rette svakheter og feil i database, presisere svaralternativer og finne løsning på missing data Økt bruk av resultater til klinisk kvalitetsforbedring i hver enkelt institusjon Flere sykehus rapporterer at de ønsker å satse på å arbeide med forbedring av kvalitet på tjenestene som pasienter med KOLS får ved sykehuset. Det ønskes flere steder at det blir avsatt stillinger til dette forbedringsarbeidet, eller at det blir gjort gjennom f. eks prosjektgrupper. Flere sykehus arbeider med å innføre pasientforløp der KOLS-registeret vil inngå som en del av forløpet. Prioriterte, kliniske forbedringsområder Sette opp felles spirometrireferanser for registeret nasjonalt Formidling av resultater Forbedring av resultatformidling til deltagende fagmiljø o Nasjonal administrasjon skal jevnlig levere rapporter og statistikk til registrerende enheter o Nasjonal administrasjon skal formidle hvordan KOLS-registeret blir brukt o Hyppigere formidling av resultater internt på hver enhet. Forbedring av resultatformidling til administrasjon og ledelse o Koordinere nasjonal nytte med ledelsens behov for kvalitetsforbedring og dokumentasjon av kvalitet Forbedring av resultatformidling til pasienter o Bruke nettsidene mer aktivt for å rapportere resultat til pasientene Forbedring av hvordan resultater på institusjonsnivå offentliggjøres o Automatiserte rapporter, men forutsatt mulighet for manuell datakontroll o Regelmessig utsending av kjerneinformasjon til deltakende sykehus o Oppdatere internettsiden oftere, slik at den kan fungere som et verktøy i samarbeid med deltagende sykehus. Samarbeid og forskning o Nye samarbeidspartnere o Samarbeide med og innhente erfaring fra andre kvalitetsregistre (Hofte- og proteseregisteret, Hjerte-kar osv) o Det svenske luftvägsregisteret o Forskningsprosjekter og annen vitenskapelig aktivitet o Forutsetter bedre datakvalitet og forbedret dekningsgrad o Nettverkssamarbeid o Arrangere superbrukersamling med representanter for alle deltakende sykehus og 26

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom [2012] Plan for forbedringstiltak [2012+2013]

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom [2012] Plan for forbedringstiltak [2012+2013] Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom [2012] Plan for forbedringstiltak [2012+2013] Kristin Mestad 1, Birger Norderud Lærum 1, Agathe Krekvik Govertsen 1, Miriam Gjerdevik 12, Sverre Lehmann

Detaljer

Kvalitet i behandling av KOLS?

Kvalitet i behandling av KOLS? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Kvalitet i behandling av KOLS? Agathe K Govertsen, Registerkontakt, Lungesykepleier Birger N. Lærum, Leder, overlege, PhD Kristin Mestad, Registerkontak,

Detaljer

Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen?

Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen? Birger N. Lærum Leder, overlege, PhD Interessekonflikter Honorar for foredrag, møter og kurs med tema

Detaljer

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Helse Vest RHF Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Brukerveileder 1 Innholdsfortegnelse 1. REGISTRERING SOM NY BRUKER OG INNLOOGGING... 3 1.1 REGISTRERING SOM NY BRUKER... 4 1.2 INNLOGGING...

Detaljer

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Helse Vest RHF Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Brukerveileder 1 Innhold: 1. Registrering som ny bruker 3 2. Innlogging 5 2.1 Førstegangs innlogging 5 2.2 Endring av personalia 6 2.3

Detaljer

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Ola Normann 1, Medel Svensson 2 og Kari Normann 1 1 et Sykehus, et Foretak, et Sted 2 en annen adresse, et annet Sted 21. mai 2015

Detaljer

Per Bakke, Sverre Lehmann (daglig faglig leder) sverre.lehmann@helse-bergen.no. Helse Bergen HF. Samtykkebasert

Per Bakke, Sverre Lehmann (daglig faglig leder) sverre.lehmann@helse-bergen.no. Helse Bergen HF. Samtykkebasert Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Registeransvarlig Per Bakke, Sverre Lehmann (daglig faglig leder)

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Lars Jørgen Rygh Haukeland Universitetssykehus, Helse Vest RHF 30. September 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom 2015 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom 2015 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom med plan for forbedringstiltak Agathe Krekvik Govertsen 1,Kristin Mestad 1, Gunnar Reksten Husebø 1,2 1 Universitets sykehus 2 Universitetet i Bergen

Detaljer

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Årsrapport for med plan for forbedringstiltak Agathe Krekvik Govertsen 1, Gunnar Reksten Husebø 1,2 OG Kristin Mestad 1 1 Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV registeret) Offentliggjøring av resultater 2014

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV registeret) Offentliggjøring av resultater 2014 Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV registeret) Offentliggjøring av resultater 2014 SOLFRID INDREKVAM 1, MIRIAM GJERDEVIK 1,2, LINDA TVEIT 1 og OVE FONDENES 1 1 Lungeavdelingen,

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

SmerteReg Årsrapport for 2014

SmerteReg Årsrapport for 2014 SmerteReg Årsrapport for 2014 Daglig leder SmerteReg Overlege Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS 30.09.2015 Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 2. Registerbeskrivelse... 4 2.1 Bakgrunn og formål...

Detaljer

Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten SISSEL F. OFTEDAL, SYKEPLEIER MSC, LEGEHUSET VARDEN

Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten SISSEL F. OFTEDAL, SYKEPLEIER MSC, LEGEHUSET VARDEN Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten SISSEL F. OFTEDAL, SYKEPLEIER MSC, LEGEHUSET VARDEN Nasjonale strategidokumenter om oppfølging av KOLS Nasjonal strategi for

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013 NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister Årsrapport 2013 18.11.14 Fjernundervisning Forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Overlege Annette Halvorsen, leder NorSCIR Agenda Ryggmargsskadeomsorgen

Detaljer

Sykehusorganisert hjemmebehandling av lungesyke

Sykehusorganisert hjemmebehandling av lungesyke Sykehusorganisert hjemmebehandling av lungesyke Lege Ying Wang Stipendiat ved Helse Sør-Øst Kompetansesenter for Helsetjenesteforskning (HØHK) Akershus universitetssykehus (Ahus) Oversikt Definisjoner

Detaljer

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Oktober 2013 Side 1 av 15 Postadresse Kontoradresse Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org. nr.: 974707160

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom

Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom Rehabilitering 2006/3/0163 Sluttrapport Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL Unni Martinsen Ergoterapeut/Prosjektleer Diakonhjemmet sykehus 1 Forord

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn 2 REGISTERINFORMASJON 3 INNTEKTER 2011 4 KOSTNADER 2011. Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012

1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn 2 REGISTERINFORMASJON 3 INNTEKTER 2011 4 KOSTNADER 2011. Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Registeransvarlig Per Bakke, Sverre Lehmann (daglig faglig leder)

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Utviklingsprosjekt: Implementering og effekt av å ta i bruk pasientforløp og kliniske retningslinjer. Nasjonalt topplederprogram Helle Schøyen Kull 14 Helse Stavanger 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

KOLS nettverksmøte 18 september 2017

KOLS nettverksmøte 18 september 2017 KOLS nettverksmøte 18 september 2017 Sykehuset Namsos Representanter i nettverk er fra Namsos, Fosnes, Namdalseid, Overhalla, Grong, Lierne, Høylandet, Osen og Røyrvik kommune. Primær og spesialisthelstjenesten,

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 7. november 2013 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1

Detaljer

SmerteReg Årsrapport for 2015

SmerteReg Årsrapport for 2015 SmerteReg Årsrapport for 2015 Daglig leder SmerteReg Overlege Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS 20.09.2016 Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 2. Registerbeskrivelse... 4 2.1 Bakgrunn og formål...

Detaljer

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE SIDSEL SANDVIG, SPESIALRÅDGIVER KREFTFORENINGEN, 12.12.2014 Politisk påvirkningsarbeid kvalitetsregistre, bakgrunn Helsetjenestekvalitet

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. Årsrapport 2012. Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer. Årsrapport 2012. Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Historien om KOLS Heim erfaringer så langt Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital 2005: 560 innleggelser pga forverring av KOLS (av ca 2700 innleggelser) 1,6 innleggelse

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R

A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R LUNGEAVDELINGENS REHABILITERINGSENHET A N N Y S E K K I N G S TA D S P E S I A L SY K E P L E I E R Utfordringer i forhold til KOLS Får ikke gjort det man ønsker/blir raskt trett frustrasjon/redusert selvbilde

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.1

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.1 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.1 HVA SKAL/KAN REGISTRERES NÅR SKAL DET REGISTRERES NY-DIAGNOSTISERT PASIENT PROSPEKTIV REGISTRERING RETROSPEKTIV REGISTRERING ELEKTRONISK REGISTRERING VIA HELSENETT AV MS PASIENTER

Detaljer

Norsk Intensivregister Erfaringer og resultater. Ole Georg Vinorum Seksjonsoverlege Intensiv og intermediærseksjonen, SSK

Norsk Intensivregister Erfaringer og resultater. Ole Georg Vinorum Seksjonsoverlege Intensiv og intermediærseksjonen, SSK Norsk Intensivregister Erfaringer og resultater Ole Georg Vinorum Seksjonsoverlege Intensiv og intermediærseksjonen, SSK Hva er kvalitet? De fleste medarbeidere føler at de gjør en god jobb Få kan begrunne

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

Dokumentasjon av kodeendringer. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen

Dokumentasjon av kodeendringer. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen Manglende samsvar mellom koder i DIPS og i epikriser Revisjonen sier: Det er et gjennomgående funn at det ikke er samsvar mellom 1.

Detaljer

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols)

Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Kronisk obstruktiv lungesykdom(kols) Bakgrunn Kols er et folkehelseproblem, og forekomsten er økende både i Norge og i resten av verden Siste 40 år er dødelighet av koronar hjertesykdom halvert, mens dødeligheten

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

KOLS definisjon ATS/ERS

KOLS definisjon ATS/ERS KOLS definisjon ATS/ERS - sykdom som kan forebygges og kan behandles - karakteriseres med luftveisobstruksjon som ikke er fult reversibel, den er vanligvis progredierende - abnorm inflammatorisk respons

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk Register for Gastrokirurgi - NoRGast Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Kristoffer Lassen 1, Linn Såve Nymo 1, Mai Lisbet Berglund 2 1 Gastrokirurgisk avdeling Universitetssykehuset

Detaljer

Valideringshåndbok. Alexander Walnum. Servicemiljødager, 5. og 6. november i Oslo 2015

Valideringshåndbok. Alexander Walnum. Servicemiljødager, 5. og 6. november i Oslo 2015 Valideringshåndbok Alexander Walnum Servicemiljødager, 5. og 6. november i Oslo 2015 Bakgrunn Alle kvalitetsregistre inneholder feil og mangler, det som er avgjørende for at vi skal ha tiltro til resultatene,

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for føflekkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post ingunn.bjorhovde@kreftregisteret.no

Detaljer

KOLS DIAGNOSE. Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad. Fastlege Holter Legekontor, Nannestad

KOLS DIAGNOSE. Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad. Fastlege Holter Legekontor, Nannestad KOLS DIAGNOSE Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og kols Conflicts of interests Foredrag for Boehringer

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak HISREG Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Gisli Ingvarsson, NEHR UNN HF 11. september 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1 Bakgrunn

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

Et samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen - St. Olavs Hospital, Trondheim Kommune. InnoMed. NSF FLU Fagmøte i Bergen 10.

Et samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen - St. Olavs Hospital, Trondheim Kommune. InnoMed. NSF FLU Fagmøte i Bergen 10. KOLS Heim Et samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen - St. Olavs Hospital, Trondheim Kommune og InnoMed NSF FLU Fagmøte i Bergen 10. juni 2010 Synnøve Sunde Prosjektleder synnove.sunde@stolav.no Bakgrunn

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid. Statusrapport til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Statusrapport til styremøte i 20. juni 2013 2 Tittel på rapporten 1 Status i arbeidet Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

GOLD Thomas Jürgens. Lill Lena Nyberg. Medisinsk avdeling, GSK Norge. Zinc-nummer: NOR/RESP/0022/17 Mai 2017

GOLD Thomas Jürgens. Lill Lena Nyberg. Medisinsk avdeling, GSK Norge. Zinc-nummer: NOR/RESP/0022/17 Mai 2017 GOLD 2017 Thomas Jürgens Lill Lena Nyberg Medisinsk avdeling, GSK Norge Zinc-nummer: NOR/RESP/0022/17 Mai 2017 Diagnostisering og vurdering av kolspasienter GOLD 2011 Vurdering av luftstrømsobstruksjonens

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Sett fra en fastlege og avd. lege for KØHD (KAD) SØLVSUPER HELSE- OG VELFERDSSENTER BYGGET VI BOR I... Vebjørn Tandbergs vei 18 Prislapp: ca 400

Detaljer

Hvordan redusere re-innlegging i sykehus gjennom samhandling med kommunen?

Hvordan redusere re-innlegging i sykehus gjennom samhandling med kommunen? Hvordan redusere re-innlegging i sykehus gjennom samhandling med kommunen? Birger N. Lærum overlege, PhD Lungeavdelingen Haukeland universitetssjukehus Utfordringer ved KOLS Folkesykdom Svær sykdomsbyrde

Detaljer

Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder?

Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder? Felles telemedisinsk løsning for 30 kommuner på Agder? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Professor, Universitet i Bergen i dag betaler 4 arbeidende for 1

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 30. september 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål

Detaljer

KOLS Har vi et overforbruk av steroider? Med mer

KOLS Har vi et overforbruk av steroider? Med mer KOLS Har vi et overforbruk av steroider? Med mer Oslo 11. Mars 2016 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Lunger i Praksis og Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for

Detaljer

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus Status for BARNE BEST rundt om i landet Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus NASJONALT Nytt utkast til Nasjonale faglige retningslinjer (Helsedirektoratet) (

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Norsk hjertestansregister forventninger

Norsk hjertestansregister forventninger Norsk hjertestansregister forventninger Åpning Norsk hjertestansregister 16. mars 2015 Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 16. mars 2015 Pleiestiftelsen for

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med Prosesser og resultater for innsatsområdet Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. poliklinisk registrering av pustestopp under søvn - søvnapné

KRAVSPESIFIKASJON. poliklinisk registrering av pustestopp under søvn - søvnapné Vedlegg 4 KRAVSPESIFIKASJON for poliklinisk registrering av pustestopp under søvn - søvnapné Saksnr: 14/01296 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1. INFORMASJON... 2 2.0 OVERORDNET BESKRIVELSE...

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester

Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding for nasjonale behandlingstjenester Referansegruppens tilbakemelding skal ta utgangspunkt i gruppens oppgavespekter slik det er beskrevet i kjernemandatet for referansegrupper.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Hvorfor lungerehabilitering?

Hvorfor lungerehabilitering? Hvorfor lungerehabilitering? Kols: Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging (2012): 6.5.1 Kommunale helse- og omsorgstjenester De fleste personer med ukomplisert

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon

Styresak /4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for Dokument 3:2 ( ), informasjon Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 2.12.2016 Styresak 157-2016/4 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015

Detaljer

Tone Skjervold Sæther Heidi Hjelsvold Bjørgvik

Tone Skjervold Sæther Heidi Hjelsvold Bjørgvik Tone Skjervold Sæther Heidi Hjelsvold Bjørgvik Utviklingssenter for hjemmetjenester Stjørdal kommune ble i 2009 utnevnt til utviklingssenter for hjemmetjenester, Nord Trøndelag Det ble tilført midler fra

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

STANDARDISERT PASIENTFORLØP

STANDARDISERT PASIENTFORLØP STANDARDISERT PASIENTFORLØP Sykehusbehandling til pasienter med KOLS i Helse Nord- Trøndelag Forløpsansvarlig P.A. Oppegaard Prosessveiledere Mariann Håpnes, Monika Aasbjørg DAGENS AGENDA Pasient og pårørende

Detaljer

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Dødelighet og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse*

Dødelighet og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse* og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse* Nina Alexandersen og Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo Kommunikasjon: t.p.hagen@medisin.uio.no

Detaljer

Hjerte- og karregisteret

Hjerte- og karregisteret Hjerte- og karregisteret Marta Ebbing, spesialist i hjertesykdommer, ph.d., avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Takk til alle gode kolleger! Hjerte- og karsykdom 2012-2013*

Detaljer

Norsk Hjerneslagregister:

Norsk Hjerneslagregister: Norsk Hjerneslagregister: http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra Årsrapporten 2012 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Norsk hjerneslagregister- kort

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. «Internett-behandling for insomni»

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet. «Internett-behandling for insomni» Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet «Internett-behandling for insomni» Bakgrunn og hensikt Har du søvnvansker? Da er dette en forespørsel til deg om å delta i en forskningsstudie for å prøve

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 30. november 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn En årsrapport fra et medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak BENTE MAGNY BERGERSEN 15.10.2015 Innhold Del I Årsrapport... 4 1. Sammendrag... 4 Summary in English... 4 2.

Detaljer