Innspill til læreplanarbeidet i programfagene innen realfaglig studieretning i studieforberedende kurs. Lærere i Vestfold fylkeskommune, fagforum.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til læreplanarbeidet i programfagene innen realfaglig studieretning i studieforberedende kurs. Lærere i Vestfold fylkeskommune, fagforum."

Transkript

1 Innspill til læreplanarbeidet i programfagene innen realfaglig studieretning i studieforberedende kurs. Lærere i Vestfold fylkeskommune, fagforum. 6. juni 2005

2 Innholdsfortegnelse Forklaring på arbeidsmetoder..2 Generell innledning..3 Fagspesifike tilbakemeldinger: o Kjemi...4 o Fysikk..6 o Matematikk.8 o Informatikk.10 o Biologi.11 Forklaring på arbeidsmetoder I Vestfold har avdeling for utdanning opprettet et fagforum for realfagslærere i videregående opplæring. Fagforum skal jobbe med forberedelse til og gjennomføring av kunnskapsløftet og nye læreplaner i videregående opplæring i Vestfold. Vi er fem lærere fra fem av skolene som sitter i styret. Hvert medlem av styret har hatt ansvaret for høringsuttalelse i ett av fagene. Vedkommende har laget et forslag til uttalelse, som er levert ut til de fleste faglærere i fylket. Lærerne ble oppfordret til å kommentere forslaget. Vi fikk inn en del forslag til endringer og disse er flettet inn i en endelig uttalelse. Disse har vi nå har sammenfattet til en endelig uttalelse. Dette dokumentet kan dermed sees som en felles uttalelse fra realfagslærerne i videregående opplæring i Vestfold fylke. Vi håper at uttalelsene vil bli tatt hensyn til i det videre arbeidet med læreplanene. Eirik Madsen, leder av fagforum realfag i Vestfold. 2

3 Generell innledning Vi har i mange sammenhenger hørt statsråd Clemet uttale at en nødvendig handling når nye læreplaner skal lages er presisering. Hun har gitt uttrykk for at mange av dagens planer er upresise og for omfattende. Vi støtter henne fullt ut på dette. Vi vil derfor beklage at noen av forslagene til læreplaner i programfagene innen realfag går motsatt vei. Vi synes at mange av emnene mangler presise formuleringer på en del områder. Noen av disse har vi kommentert i de fagspesifikke tilbakemeldingene. Vi er redd for at manglende presisering kan føre til usikre elever, lærere og lærebokforfattere. Resultatet kan bli at det praktiske innholdet i læreplanene (bøker og undervisning) svulmer opp for sikkerhets skyld. Vi kan få en situasjon som ikke tjener realfagene og vi kan komme til å støte bort mange elever som ellers kunne funnet glede i disse fagene. Det er jo disse elevene som skal være med på å bygge den realfagskompetansen en samlet politisk, industrielt, økonomisk og forskningsmiljø i Norge etterlyser. Vi ønsker et reelt realfagsløft og mener at planene derfor må være presise og ikke for omfattende. 3

4 Uttalelse om forslag til læreplan i Kjemi-1 og Kjemi-2 Vi mener lærestoffet som ligger i planen for kjemi-1 er for vanskelig og abstrakt for de fleste elever som velger dette faget som programfag i vg1. Ett års modning vil bidra sterkt til at elevene kan ta til seg stoffet på en grundig og forståelsesfull måte. Samtidig vil vi uttrykke vår positive holdning til de nye læreplanene og understreke at de vil gjøre kjemi i videregående skole mer spennende og dagsaktuell. Vi vil sterkt fraråde at elevene kan velge programfaget i vg1 som en normalordning. Vårt råd er at fellesfag som geografi og samfunnsfag flyttes ned i vg1 og at programfagene i realfag først velges fra vg2 og videre i vg3. Vi ser i hovedsak positivt på forslaget til nye læreplaner i kjemi-1 og kjemi-2. Vi er glade for at kjemifaget i videregående skole med dette ser ut til å bli modernisert. Vi vil likevel peke på et par punkter vi mener kan forbedres. Til punktet Metoder og forsøk : All erfaring tilsier at det må bestemmes et minimum av undervisningstid til det praktiske arbeidet. Hvis ikke taper faget i konkurransen om ressursene i skolen når fordelingene skal foregå lokalt på den enkelte skole. Vi foreslår at i Kjemi-1, skal minst 10% av årstimetallet brukes til praktisk laboratoriearbeid. I Kjemi-2 vil vi ha 20%. Dette må stå eksplisitt i læreplanene. Vi anser ikke dette for å være metodebinding. Det er tid til laboratoriearbeid vi vil ha bestemt. Innholdet av det praktiske arbeidet kan i hovedsak bestemmes av den enkelte lærer/gruppe. Vi synes det er flott at det i læreplanen er gitt rammer for praktisk arbeid med noen bestemte metoder. Dette vil gjøre det lettere å sikre innkjøp av utstyr og sikre at mottagerne av elever fra videregående skole veit hva de har vært igjennom. Kjemi-1 I forhold til utkastet av er det fjernet et helt hovedområde (Miljø og materialer). Deler av det punktet synes vi var bra. Vi ønsker at dette underpunktet tas inn igjen i planen for Kjemi-1: Diskutere miljømessige sider ved bruk av tungmetaller og organiske løsemidler. Og forklare hvordan uheldige miljømessige sider kan repareres og forebygges. Kjemiens språk og modeller Til de 2 første punktene: Dette er grunnlaget for å forstå kjemien og krever grundig behandling. Stoffet er nærmest fraværende i forslaget til naturfagplanen for vg1. Det ligger inne i planen for trinn, men vil der trolig bli behandlet på en enkel måte. Vi synes det passer fint å ta emnet opp igjen nå og da med full tyngde. Vi synes det må presiseres hvor grundig en skal gå til verks. Vi mener det på dette nivået passer å trekke inn orbitalmodeller (s, p, d og f undernivå) for å forklare periodesystemets oppbygning og kunne forstå mange forhold rundt kjemiske bindinger og oksidasjonstrinn. Likeledes forklaringer på hvorfor noen av innskuddsmetallene kan ha flere oksidasjonstall. 4

5 Vann og vannkjemi Punkt 5: Det må presiseres. Vi ønsker at elevene skal kunne bruke løselighetsprodukt ved beregninger for salter av typen M x S y der M er et kation, S et anion, x og y kan være 1 eller 2. Syrer og baser Siste punkt: Her er bør det stå: Forklare effekter av sur nedbør i vann og vassdrag, i jord og på menneskegjorte konstruksjoner. Det er naturlig å behandle alt som har med sur nedbør å gjøre i ett punkt. Kjemi-2 Forskning og analyse Presisjonsnivået har sunket betydelig siden det forrige utkastet. Det beklager vi og ber om å få presiseringen tilbake. Det bør det absolutt nevnes hvilke analysemetoder elevene skal arbeide med. Det må bli et krav at elevene skal gjennomføre kolorimetriske analyser og arbeide praktisk med spektrofotometri. Det første punktet er slik formulert at vi fort kan havne tilbake til gruppeanalyser med fellinger med H 2 S. Denne analysemetoden anser vi for utgått på dato. Formuleringen må være slik at vi ikke ender der igjen pga. ressursmangler i skolen. Redoksreaksjoner Under tredje punkt (om elektrolyse og batterier) bør også prinsippene for brenselsceller inn. Det er et godt grunnlag for å forstå punktet om hydrogen og hydrogenbærere i fotosyntese og celleånding som kommer i biokjemien. Kjemisk industri Andre prikkpunkt: Her bør en ha med en formulering som sikrer at elevene får kunnskap om anvendelser og håndtering av tungmetaller samt miljømessige sider ved dem. Tredje prikkpunkt: Her bør det inn en formulering om aromater som miljøproblemer. For eksempel: PAH, PCB, dioksin.. Vi synes det er viktig at elevene får et positivt bilde av den kjemiske industrien som en nødvendighet i vårt samfunn, og at de får lære om denne industrien også som løsere av mijøproblemer. Fagforum realfag i Vestfold. v/vidar Burheim, Greveskogen videregående skole 5

6 Uttalelese om læreplangruppenes utkast til læreplan i Fysikk-1 og Fysikk-1, datert Vi mener lærestoffet som ligger i planen for fysikk-1 er for vanskelig og abstrakt for de fleste elever som velger dette faget som programfag i vg1. Ett års modning vil bidra sterkt til at elevene kan ta til seg stoffet på en grundig og forståelsesfull måte. Samtidig vil vi uttrykke vår positive holdning til de nye læreplanene og understreke at de vil gjøre fysikk i videregående skole mer spennende og dagsaktuell. Vi vil sterkt fraråde at elevene kan velge programfaget i vg1 som en normalordning. Vårt råd er at fellesfag som geografi og samfunnsfag flyttes ned i vg1 og at programfagene i realfag først velges fra vg2 og videre i vg3. Vi ser i hovedsak positivt på forslaget til nye læreplaner i fysikk for vg1 og vg2. Vi er glade for at fysikkfaget i videregående skole med dette ser ut til å bli modernisert. Vi liker at temaene under fysikk og teknologi har erstattet termofysikken. Vi mener også at det er greit at matematikk har fått en egen plass i læreplanen og at det er gitt en beskrivelse av hva vi skal kreve av forsøk. Flott at astrofysikken er flyttet ned i fysikk 1. Vi vil likevel peke på et par punkter vi mener kan forbedres. Generelt Læringsmålene er for upresise, det er enkelte steder vanskelig å se hva som egentlig ligger inne i målene. Mer konkrete læringsmål er ønskelig. Omfanget til F1 og F2 må i alle fall ikke økes Noen savner en kvantisering av vektlegging av elevøvelser. Til Formål med programfaget I avsnitt 1: fysikerne er kommet langt i å finne grunnleggende prinsipper og lover som forklarer. fenomener i naturen. Vi har vanligvis poengtert overfor våre elever at all naturfag går ut på å beskrive naturen og formulere matematiske uttrykk for å kunne ha et høyt presisjonsnivå på disse beskrivelsene. Fysikk er det faget som har størst suksess med å anvende matematikk. Her bør kanskje språkbruken dempes til Fysikerne har hatt stor suksess? 6

7 Til kompetansemålene i Fysikk Fysikk-1 Savner alternative energikilder, for å poengtere fagets samfunnsengasjement. De grunnleggende fysikklovene Elevene skal drøfte og gjøre beregninger på situasjoner der mekanisk energi ikke er bevart Her savner vi begrepene arbeid og friksjon, regner med at det kommer med i bøkene, men vi mener at dette med fordel kan være med i selve læreplanen. Fysikk som vitenskap Greit å ha med som tema, men her er det mange punkter, og hvis dette skal bli en stor del av fysikkfaget, vil det ødelegge for den muligheten vi har fått med at det er blitt færre temaer i faget. Det første punktet med intersubjektivitet og holdninger og det siste punktet om placeboeffekt med mer passer, etter vår mening, bedre i faget TNF. Fysikk og teknologi Punktet om sensorer mener vi bør taes vekk. Fysikk-2 De grunnleggende fysikklovene Bevaring av bevegelsesmengde kun for sentrale støt. Her mister vi muligheter med vektorregning hvis vi ikke skal ha skjeve støt. Vi mener at det er noe uheldig når matematikken i fysikken skal vektlegges under dette temaet. Kvantefysikk og relativitetsteori Her skal elevene: beskrive, forklare og gjøre rede for. Savner: gjøre beregninger med. Vi synes at den matematiske delen av faget bør være med også her. Litt rart at et hovedpunkt feynmandiagrammer til beskrivelse av vekselvirkning mellom elementærpartikler når elementærpartikler ikke er tema noe annet sted. A beskrive naturen med matematikk Her skal elevene kunne bestemme arbeid og endring i potensiell energi i sentralfelt. Regner med at elevene skal kunne bruke Colombs lov og Newtons gravitasjonslov, men dette bør i tilfelle spesifiseres. Fysikk og teknologi Punktet om sampling og digital behandling av lyd, var det også flere av oss som mente burde fjernes. Fagforum realfag i Vestfold. v/eirik Madsen, Thor Heyerdahl videregående skole. 7

8 Uttalelse til læreplan i MAT R1 og MAT R2 (Programfaget matematikk for realister) og MAT S1 og MAT S2 (Programfaget matematikk for samfunnsfag og økonomi). I hovedsak ser vi positivt på de nye læreplanene i programfagene matematikk. Det er positivt at det lages et eget programfag i matematikk for realister og et eget programfag i matematikk for samfunnsfag og økonomi. Innholdet likner mye på nåværende X-løp og Z-løp bort sett fra noe av tidligere innhold er lagt til Vg1 og Vg2. I dagens læreplan ser mange på full fordypning i Z-løpet som en enklere vei enn full fordypning i X-løpet. Samtidig har nå mange studieretninger i realfaglig retning på høyskole/universitetsnivå minstekrav på 2MX/3MZ for å begynne studiet. Dette fører til at mange unngår full fordypning i X-varianten p.g.a. at de vil unngå den arbeidsmengden dette medfører. Hvis vi ønsker en god søkning til fordypning i matematikk, er det viktig at høyskoler/universitet ikke slakker på inntakskravene. Nå som vi skal ha nye læreplaner i programfaget matematikk, må høyskoler/universitet som driver studier innen realfag, sette minstekrav på MAT R2 for å begynne dette studiet. Tilsvarende med MAT S2 for studier innen samfunnsfag og økonomi. Dette vil føre til sterkere satsing på matematikken innen utdanningssystemene i landet. Læreplangruppa må i dette stadiet ha kontakt innen de forskjellige høyskoler/fakultet for å få klargjort hvilke faglige krav som skal stilles. Vi er redde for at kravet ved en del realfaglige/ingeniørstudier kan bli bare R1. Blir det slik vi kan frykte, ser vi muligheten for at antallet elever i R2 vil kunne reduseres i forhold til hva vi i dag har i 3MX. Å ha 8 timer matematikk i VG2 og 5 timer i VG3 kan for mange bli for mye. Vi ser muligheten av at elevene vil komme til å velge de obligatoriske 3 timene i VG2 pluss R1 når de er elever i VG3 i stedet. Dette vil vel ikke bli noe total styrking av matematikken for denne gruppen, så inntakskravene til videre studier er viktig. Så til hovedområdene i programfaget: Vi synes at hovedområdene er fint delt inn og at strukturen er bra. Geometrien i MAT R1 Begrepet dynamisk programvare hva menes med dette? I tillegg er det her fire kompetansemål som til sammen favner over mange småemner, mens et punkt alene er viet bevis for Pythagoras setning. Det hele virker litt tilfeldig. Valgfritt emne MAT R2 Det blir en utfordring å foreta valget for lærer/elev/lærebokforfattere. Hvilke ordninger tenker man seg i forbindelse med valgfritt område? Skal elevene velge følge tendensen med individuell og tilpasset opplæring, eller skal læreren velge på vegne av klassen? Emnene er store og komplekse slik at det vil være praktiskt vanskelig å gjennomføre undervisning i alle emner samtidig. Blir det da selvstudier med læreren som veileder? Hvis det er meningen at hele klassen skal ha det samme tilvalgsstoffet, synes vi det er best at de som lager læreplanen bestemmer hele pensumet. Hvis ordningen med valgfritt emne beholdes, er eksamensordningen med et oppgavealternativ etter hvilket valgfritt område som er valgt, positivt. 8

9 Grunnleggende ferdigheter. Læreplanen uttrykker de grunnleggende ferdighetene greit, og det ligger en utfordring i å kunne bruke digitale verktøy og læreplanen er her til dels konkret. Eksamensordningen Det er positivt med en todelt eksamensordning hvor ferdigheter med og uten hjelpemidler testes. Ordningen bør være en fortsettelse av innøvd eksamensform fra fellesfaget Vg1 og 2 og ungdomsskolen. Selv om hovedområdene er tilnærmet de samme i MAT R1 og MAT R2, vil det føre til praktiske problemer for noen ved at kun de elever som slutter med programfaget matematikk etter Vg2 kan trekkes ut til skriftlig sentralgitt eksamen eller lokalgitt muntlig eksamen. For elever som ombestemmer seg i løpet av våren/sommeren og ikke har meldt seg opp til eksamen i MAT R1, eller elever som avbryter MAT R2 i løpet av høsten, vil da stå uten karaktergrunnlag i det som er gjennomført. Det er derfor viktig at det er mulig å bli trukket ut til eksamen både etter MAT R1 og MAT R2 og at standpunktkarakter gis i hvert av kursene. Fagforum for realfag i Vestfold v/svein Terje Kvestad, Horten videregående skole 9

10 Uttalelse om forslag til læreplan i Informasjonsteknologi 1 og Informasjonsteknologi 2 ( ) I forslaget til nye læreplaner i Informasjonsteknologi for vg1 og vg2, er det kommet med emner som programmering, databasekonstruksjon, teknologi og multimedia. Dette anser vi som positivt. Vi betviler imidlertid at elevene som begynner på videregående skole har de basisferdighetene i bruk av datateknologi som læreplanene forutsetter. Slik læreplanen nå er utformet må det forutsettes at elevene får grunnleggende innføring i standard kontorprogrammer i grunnskolen. Vi er imidlertid litt tvilende om elevene når de kommer til videregående skole har de forutsetninger som fagplanen legger opp til IT-1 I IT-1 modulen er det lagt opp til at elevene skal kunne sette opp, installere, konfigurere og avinstallere maskinvare og programvare m.m. De skal lære relativt avansert programmering, lage multimedieapplikasjoner, grensesnitt, programmeringsspråk i applikasjonen m.m. Til slutt skal det i denne modulen være opplæring i produksjon og distribusjon av dynamiske nettsider m.m. At man skal kunne klare å gjennomføre alt dette i et 5-timers fag, virker helt urealistisk. Her må man kutte ut deler av faget eller lage et nytt 5-timers kurs i tillegg. IT-2 I denne modulen er det lagt vekt på design og utvikling av informasjonssystemer med databasekonstruksjon og publisering på nett. Innholdet i dette forslaget samsvarer bedre med tidsforbruket enn i 1-modulen. I emnet multimediapplikasjoner vil det bli store variasjoner fra skole til skole avhengig av hvilket utstyr og tekniske løsninger som er tilgjengelige. Formell vurdering. For at vi skal få en god og rettferdig vurdering må vi ha klare mål å vurdere etter. Eksamen i informasjonsteknologi bør være sentralt gitt slik at karakteren settes på likt grunnlag fra skole til skole da dette danner grunnlag for opptak til høyere utdanning. Fagforum realfag i Vestfold. v/aasmund Dalene, Sandefjord videregående skole 10

11 Uttalelse om forslag til læreplan i Biologi-1 og Biologi-2, datert Generelt om planens utforming: Det er lettere å drøfte planen både mellom lærere og med elever om de enkelte punktene er nummerert og underpunktene bokstavert. Vi mener lærestoffet som ligger i planen for biologi-1 er for vanskelig og abstrakt for de fleste elever som velger dette faget som programfag i vg1. Ett års modning vil bidra sterkt til at elevene kan ta til seg stoffet på en grundig og forståelsesfull måte. Samtidig vil vi uttrykke vår positive holdning til de nye læreplanene og understreke at de vil gjøre biologi i videregående skole spennende og dagsaktuell. Vi vil sterkt fraråde at elevene skal kunne velge programfaget i vg1 som en normalordning. Vårt råd er at fellesfag som geografi og samfunnsfag flyttes ned i vg1 og at programfagene i realfag først velges fra vg2 og videre i vg3. For begge planer gjelder generelt at de er lite spesifikke mht konkrete læringsmål. VI frykter at dette kan bidra til å svekke den faglige tyngden. Sikring av det praktiske arbeidet All erfaring tilsier at det må bestemmes et minimum av undervisningstid til det praktiske arbeidet. Hvis ikke taper faget i konkurransen om ressursene i skolen når fordelingene skal foregå lokalt på den enkelte skole. Vi foreslår at i begge kursa, skal minst 10 % av årstimetallet brukes til praktisk laboratoriearbeid. Dette må stå eksplisitt i læreplanene. Videre at i biologi-1 skal det brukes tilsvarende en dags undervisning til feltarbeid. I biologi 2 skal det være minst 3 dager til feltarbeid. Vi anser ikke dette for å være metodebinding. Det er tid til laboratoriearbeid vi vil ha bestemt. Innholdet av det praktiske arbeidet kan i hovedsak bestemmes av den enkelte lærer/gruppe. Vi synes det er flott at det i læreplanen er gitt rammer for praktisk arbeid med noen bestemte metoder. Dette vil gjøre det lettere å sikre innkjøp av utstyr og sikre at mottagerne av elever fra videregående skole veit hva de har vært igjennom. Om vurdering: Det er beskrevet vurdering to ganger. Det er ikke full sammenheng mellom dem. Den siste inneholder ikke mulig muntlig eksamen med praktisk innslag for privatister. Vi mener det for biologi-2 skal være både skriftlig og muntlig eksamen med praktisk innslag for privatistene. Det er nødvendig for å sikre at det praktiske arbeidet som er en del av fagets egenart blir ivaretatt også av privatistene. 11

12 Biologi-1 For å skape motivasjon og interesse burde man kanskje lagt mer vekt på emner som opptar elevene. Eksempler er anatomi, muskelfysiologi, ernæring og reproduksjon. Jeg tror dette er emner som i større grad treffer ungdom og mange velger biologi nettopp fordi de er interessert i hvordan kroppen fungerer. Når dette er sagt, synes vi at de nye punktene som er tatt inn i biologi-1 knytter de ulike emnene sammen på en ryddig måte. Den unge biologen Første prikkpunkt: Slik det er formulert her kreves undersøkelse av flere biotoper. Det bø vel være tilstrekkelig med en? Andre prikkpunkt: Hva menes med biologisk utstyr? Mener en her feltutstyr? Det bør vel stå: bruke egnet utstyr til innsamling.. Tredje prikkpunkt: Slik det er formulert her kan vi fort havne i skrivebordsbiologi. Bør vi ikke friste elevene til interesse for biologi gjennom praktisk arbeid? Punktet bør omformes til f. eks: Skrive rapporter fra eget laboratoriearbeid og feltundersøkelser. Det kan evt. tilføyes et fjerde punkt: Lese og vurdere noen biologiske tekster og forklare hvordan de er underbygget med vitenskapelige undersøkelser. Dette er likevel et emne som krever høy grad av modning hos eleven og vi vil foreslå at det evt. legges til biologi-2. Cellebiologi Første punkt: Det må presiseres hvor grundig en skal gå til verks. Ellers er det positivt at cellebiologi knyttes til biologi-1. Dette temaet er viktig for å forstå grunnlaget både for membrantransport og dermed mange essensielle sider ved fysiologiske prosesser. Utviklingsbiologi Første punkt: Her menes vel hos virveldyr? Da bør det presiseres! Andre punkt: Her må det presiseres hvilke ulike dyregrupper en mener. Tredje punkt:.undersøke planters tilpasning til ulike levemiljøer. Skal vi ut i felt? Skal vi undersøke ved å leite i litteratur? Vi kan vel umulig tro at elevene skal gjøre forsøk for å finne ut av dette? Da trenger vi år på heltid for å komme gjennom læreplanen. Her må det presiseres. Vi synes denne formuleringen kan erstatte: Gjøre rede for hvordan planter er tilpasset ulike levemiljøer som: vann, tørt klima, fuktig klima og tilpasninger til årstidsvariasjoner. Ellers frykter vi at selve forståelsen for viktige fysiologiske prosesser blir tonet ned til fordel for sammenliknende biologi. Planen er mer diffus med hensyn på for eksempel sansefysiologi. 12

13 Biologisk mangfold Første punkt er uhyre tungt formulert. Men innholdet er bra! Biologi-2 Energiomsetning i celler Første punkt: Bør endres til: forklare enzymers oppbygning og virkemåte, og hvordan aktiviteten til enzymer påvirkes av ulike forhold som temperatur, ph, konsentrasjon og inhibitorer. Andre punkt: Her må det presiseres. For eksempel: Forklare aerob og anaerob forbrenning av glukose. Kjenne prosessene i glykolysen, sitronsyresyklusen og prinsippet for dannelse av ATP i respirasjonskjeden. Gjøre rede for forskjellen i energiutbyttet i aerob og anaerob celleånding og hvilke organismegrupper som benytter seg av de ulike veiene for anaerob celleånding. Her må også inn et punkt om energibærere i cellene og spesielt om ATP s bygning og funksjon som energibærer i cellene. Genetikk Fjerde punkt: siste ledd i setningen endres:.., og gjøre rede for arvelige bidrag til sykdommer. Bioteknologi Første punkt: Hva menes med klassiske bioteknologiske metoder? Potetdyrking? Avleggere? Ølbrygging og vinlegging? Brødbakst? Fisk til raking eller graving? Speking? Det må presiseres. Tredje punkt: siste del må endres til: diskutere hvordan dette kan benyttes i industri, landbruk forskning og medisinsk behandling. Økologi Siste punkt: siste del får et tillegg:.., klimaendringer, bortfall av arter eller introduksjon av nye arter i et miljø kan påvirke strukturen. Den framtidige biologen Første punkt: Dette punktet må presiseres. I dagens læreplan har vi et punkt med en nokså lik formulering. Vi erfarer at det avstedkommer svært ulik praksis rundt omkring. Alt fra å bla i en begrensa objektsamling skolen eier til solide objektsamlinger laga av elevene. Vi ønsker en formulering som setter krav til at eleven skal samle inn, preparere systematisere og lage sin egen samling av et gitt antall norske viltlevende arter. Vi ser at mange elever har glede av dette arbeidet og at det leder mange av dem ut i naturen. Det er en vesentlig side ved faget biologi i videregående skole å la elevene få oppleve naturglede. Andre punkt: Hva forstås med alternative biotoper? Skal eleven undersøke flere biotoper? Vi synes det her bør stå:.undersøkelse av en biotop med hensyn på.. 13

14 Hele dette punktet kan kanskje flyttes til hovedområde økologi? Fagforum realfag i Vestfold. v/ Inger Therese Fjeld, Nøtterøy videregående skole 14