Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN"

Transkript

1 Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Høst 2013

2 Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Innhold INNLEDNING... 2 HOVEDFUNN... 2 GRUNNSKOLEN... 4 MATEMATIKK... 5 MATEMATIKK FELLESFAG... 5 RESULTATER I MATEMATIKK FELLESFAG VÅREN ELEVER SOM IKKE FULLFØRER FELLESFAG MATEMATIKK... 9 MATEMATIKK - PROGRAMFAG RESULTATER I MATEMATIKK PROGRAMFAG ELEVER OG VALG AV MATEMATIKK PROGRAMFAG ANDEL SOM IKKE FULLFØRER PROGRAMFAG MATEMATIKK OPPSUMMERING OG NOEN UTFORDRINGER KNYTTET TIL MATEMATIKK NATURFAG SOMMERSKOLEN I MATEMATIKK OG NATURFAG FYSIKK, KJEMI OG BIOLOGI RESULTATER I PROGRAMFAG BIOLOGI, FYSIKK OG KJEMI, EKSAMEN ANDEL ELEVER SOM VELGER BIOLOGI, FYSIKK OG KJEMI ANDEL ELEVER SOM IKKE FULLFØRER PROGRAMFAG BIOLOGI, KJEMI ELLER FYSIKK TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE OPPSUMMERING OG NOEN UTFORDRINGER KNYTTET TIL PROGRAMFAG REALFAG JENTER OG REALFAG NASJONAL SATSING PÅ REALFAG TILTAK REFERANSELISTE

3 Innledning Høsten 2012 utarbeidet Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune en rapport om realfagene i videregående skoler i fylkeskommunen. Rapporteringen er begrenset til realfagene matematikk, fysikk, kjemi og biologi som inngår i UDIRs nasjonale plan for realfagssatsing. Intensjonen med rapporten var å kartlegge situasjonen for fagene i Vest-Agderskolen med hensyn på antall elever som består matematikk fellesfag, antall som velger realfag, andel som ikke gjennomfører, se på gjennomførte tiltak, samt vurdere kommende satsing. Årets rapport er en oppfølging av rapporteringen fra Rapporten er først og fremst en ståstedsanalyse men innenfor enkelte områder har det vært mulig å gi et bilde av utviklingen siden Rapporten er noe forkortet og områdene som er prioritert er knyttet til gjennomføring og rekruttering til realfag. Gjennomføring er hovedsatsingsområde for utdanningssektoren i Vest-Agder i denne planperioden. Gjennomføringsgraden (andelen av et årskull som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av 5 år) skal økes fra 70 til 77 %. Realfag, og spesielt fellesfaget matematikk, har utfordringer knyttet til andelen elever som fullfører og består faget. Samtidig som studiespesialiserende og yrkesfaglig programområde krever realfag for å få studiekompetanse/fagbrev har regionen behov for arbeidere med fordypning i realfag. I Vest-Agder Fylkeskommunes Økonomiplan for perioden er det satt følgende mål for læringsutbytte i realfag: Minst 95% av elevene skal bestå matematikk fellesfag hvert år. Andelen elever som velger realfag på høyeste nivå skal følge nasjonal satsing og økes med 5%. Målt fra Analysene som er gjort sier kun noe om situasjonen for den perioden tallmaterialet dekker og kan ikke nødvendigvis overføres til å gjelde generelt. For eksempel kan et lite uttrekk av elever til eksamen gi for lite tallmateriale til å generalisere for hele elevgruppen. Fagforkortelser brukt i rapporten: Matematikk- 1P, 2P, 1PY, 2PY: Praktisk matematikk fellesfag som utgjør laveste faglige nivå, som alle må gjennomføre. Studiespesialiserende kan velge 1P+2P, yrkesforberedende velger 1PY og tredje påbygningsår velger 2PY. 1T, 2T, 1TY, 2TY: Teoretisk matematikk fellesfag og alternativ til praktisk matematikk for elever som ønsker et noe høyere faglig nivå. Studiespesialiserende kan velge 1T+2T, yrkesforberedende kan velge 1TY og tredje påbygningsår 2TY R1+R2: Programfag i matematikk for realfagene. Matematikk R2 omtales ofte som høyeste nivå i matematikk. S1+S2: Programfag i matematikk for samfunnsfagene. Matematikk S1 og matematikk S2 skal til sammen tilsvare matematikk R1. Matematikk S2 kan dermed ikke omtales som høyeste nivå i matematikk selv om det undervises på Vg3-nivå. Se s. 5 for mer informasjon om de ulike kursene i matematikk. 2

4 Hovedfunn I matematikk fellesfag bestod 86,7 % av elevene eksamen våren I standpunkt var det tilsvarende 93,3 % som fullførte og bestod (merk: antall elever som har sluttet i løpet av skoleåret er ikke med i beregningsgrunnlaget). 241 elever fikk 1 eller IV i matematikk fellesfag våren For å gjennomføre videregående opplæring må disse elevene ta opp igjen faget. For å nå målet om 95 % fullført og bestått i standpunkt måtte 54 elever (av de 241 som nå hadde 1 eller IV) oppnådd ståkarakter i faget. Dette er en økning i forhold til 2011 der kun 14 elever manglet bestått i faget for å nå målet på 95%. Spesielt for våren 2013 er eksamen i teoretisk matematikk, 1T, Vg1. Nasjonalt var gjennomsnittskarakteren 3,3 mens de 77 elevene i Vest-Agder som var oppe til eksamen fikk 2, 8 i snitt. Vest-Agder skåret dårligere enn landsgjennomsnittet på resultatene i 1T også i T er faget som rekrutterer til videre fordypning i matematikk, to elever fikk 6 og 9 elever fikk 5 på eksamen. 176 elever valgte matematikk R2 skoleåret Økning fra året før. Mens alle realfagene hatt en økning fra 2012 har fysikk fortsatt tilbakegangen. Kun 71 elever i hele Vest-Agder har valgt fysikk på høyeste nivå. Dette er lavt og det er verd å merke at de elevene som har valgt fysikk får gode resultater også sammenlignet nasjonalt. Elever i Vest-Agder som var oppe til eksamen i fysikk2 våren 2013 hadde best gjennomsnittskarakter i landet, 3,9 i snitt. Landsgjennomsnittet var 3,4. Relativt mange elever velger R1( Realfaglig matematikk, Vg2-nivå) i forhold til de som tar S1, S2 og R2. Dette har nok sammenheng med inntaksreglement til høyskoler og universiteter der det ofte er krav om R1 til realfaglige studier. Jenteandelen i matematikk og fysikk har vært relativt stabil de siste 4-årene. Ca 35 % av elevene på matematikk R2 er jenter mens i fysikk2 er jenteandelen ca 25 %. Dette er lave tall også sammenlignet med nasjonalt nivå. 3

5 Grunnskolen Grunnskoleopplæringen danner elevens faglige grunnlag og legger også basis for hvilke valg eleven gjør i videregående opplæring. Vest-Agder hadde 4 tideler lavere snitt på elevene ved overgang fra grunnskole til videregående skole i forhold til nasjonalt nivå i Dette har vært situasjonen de siste 3-4 årene og gjør at elevene har kommet inn i videregående skole med snitt noe under landsgjennomsnittet. I snittkarakter for naturfag og matematikk har det vært en økning i karakteren fra ungdomsskolen og nå er en elev i Vest-Agder på snitt med nasjonalt nivå ved start på videregående opplæring Indikator og nøkkeltall Vest-Agder fylke Nasjonalt Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 39,0 40,1 Matematikk, skriftlig eksamen 2,8 3,1 Matematikk, standpunkt 3,5 3,5 Naturfag, standpunkt 4,0 4,0 Figur 1 Kilde: Skoleporten Grunnskolepoeng er et snitt av elevens karakterer på standpunkt og eksamen i grunnskolen multiplisert med 10. Vest-Agder lå våren 2013 blant de fylkeskommunene med lavest poengsum i matematikk fra grunnskolen. 4

6 Matematikk Matematikk fellesfag Det er obligatorisk for elever ved studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram å ha matematikk fellesfag. Fellesfaget matematikk tilbys elevene i form av to alternativer, praktisk rettet matematikk (P) eller teoretisk rettet matematikk (T). Antall timer med matematikk og faglig nivå kan velges av eleven innenfor rammene skissert nedenfor. Studieforberedende utdanningsprogram Alle elever på studieforberedende utdanningsprogram skal ha minst 224 timer matematikk i løpet av videregående opplæring. Dette skal omfatte 140 timer fellesfag i matematikk 1T(teoretisk)/1P(praktisk) på Vg1 og i tillegg enten 84 timer fellesfag i matematikk 2T(teoretisk)/2P (praktisk) på Vg2 eller programfag i matematikk R1/S1. Vg1 Obligatorisk fellesfag Vg2 Fellesfag eller Programfag 1P eller 1T Praktisk, 140 t Teoretisk,140 t 2P eller 2T Praktisk, 84 t Teoretisk, 84 t R1 eller S1 Realfaglig, 140t Samfunnsfaglig,140t Figur 2 I skoleåret var det 527 elever som valgte 1P og 682 som valgte 1T på Vg1. Det er ikke krav om at eleven på Vg2 må velge samme alternativ, praktisk eller teoretisk, som eleven hadde på Vg1. Antall elever som ønsker 2T er lavt og få skoler tilbyr dette alternativet. Elevene som har 1T velger på Vg2 enten å avslutte matematikk ved å velge 2P eller å fortsette med programfag R1 eller S1. 2T er derfor ikke med i statistikk på standpunkt eller eksamenskarakterer. Yrkesfaglig utdanningsprogram Elevene skal ha 84 timer undervisning i matematikk på Vg1 som følger læreplan fra den fellesfaglige delen, kurset 1PY. Påbygg til studiespesialiserende utdanningsprogram Elever med yrkesfaglig programområde kan velge å gå Vg3 for å få generell studiekompetanse. De må da ta 140 timer matematikk på Vg3 for å oppfylle kravet til generell studiekompetanse i matematikk, kurset 2PY. 5

7 Resultater i matematikk fellesfag våren 2013 Eksamen fellesfag våren 2013, gjennomsnittskarakter VAF- nasjonalt resultat 1P 2,7 3,1 1T 2,9 3,3 2P 1PY 3,0 3,0 3,2 3,3 Nasjonalt VAF 2PY 2,9 3,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Figur 3: Kilde: Skoleporten Karakterfordeling, eksamen fellesfag våren 2013 Karakterfordeling eksamen våren 2013 Antall kandidater P T P PY PY-påbygg Figur 4 Kilde: PULS Analyse: Resultater i matematikk fellesfag viser at elever i Vest-Agder i snitt ligger over nasjonalt snitt i alle fagene, med unntak av 1T som er betydelig under. Karakterfordelingen på 1T, teoretisk matematikk viser kun to seksere og ni femere. Dette er lavt når 71 elever var oppe til eksamen. Hele 16 elever bestod ikke faget. Matematikk 1T er rekrutteringsgrunnlag for matematikk programfag. 70 av 525 elever bestod ikke eksamen, samlet ca 14 pst 1-ere, 86 pst bestod til eksamen. Elevene som ikke bestod 1PY fikk tilbud om sommerskole. Flere av disse bestod da faget. Den største utfordringen for å øke gjennomføringen i matematikk fellesfag er fagene 1T, 1PY og 2PY-påbygg. Der er det størst andel enere. 6

8 Standpunkt fellesfag våren 2013, gjennomsnittskarakter VAF- nasjonalt resultat Gjennomsnitt Standpunktkarakterer våren 2013 VAF Nasjonalt 1P 3,7 3,4 1T 3,9 3,8 2P 3,4 3,4 1PY 3,3 3,2 1TY 3,7 3,5 2PY påbygg 3,3 3,2 Figur 5 Kilde: PULS Snittet for standpunktkarakterene gitt våren 2013 avviker ikke vesentlig fra nasjonalt snitt. Dette gjelder også for de siste årene tilbake. Der hvor det er avvik har elvene i Vest-Agder litt høyere standpunktkarakter enn nasjonale resultater. Sammenlikner vi dette med resultatene på eksamen er trenden den samme der, elevene får jevnt over resultater på landsgjennomsnittet eller litt over. Karakterfordeling standpunkt våren 2013 Antall elever IV 1P T P PY TY PY påbygg Figur 6 Kilde: PULS Analyse: Gjennomsnittskarakterene i standpunkt er litt over eller på nivå med landssnittet. For å øke gjennomføring er fagene 1PY og 2PY-påbygg de største utfordringene. 7

9 Avvik standpunkt og eksamen fellesfag I tabellen nedenfor er eksamenskarakter og standpunktkarakter for den elevgruppen som var oppe til eksamen våren 2013 sammenlignet. Et negativt avvik indikerer at standpunktkarakteren har vært bedre enn eksamenskarakteren og tallverdien angir gjennomsnittlig avvik på karakteren. Avvik standpunkt- og eksamenskarakterer Antall elever VAF Vest-Agder (12-13) Nasjonalt (12-13) 1PY 142-0,06-0,23 1P 45-0,64-0,77 1T 68-0,62-0,59 2P 115-0,44-0,40 Figur 7 Kilde: PULS og Skoleporten Eks: i 1Py var 142 elever oppe til eksamen våren Av disse var det et avvik på 0,06 mellom standpunkt og eksamenskarakter, nasjonalt var avviket på 0,23. Standpunktkarakterene var bedre enn eksamenskarakterene med størst avvik nasjonalt. 8

10 Elever som ikke fullfører fellesfag matematikk Å ikke fullføre fellesfagdelen i matematikk i videregående opplæring vil for elever bety at de ikke får godkjent vitnemål eller fagbrev. Faget må tas på nytt. Tabellen nedenfor viser antall elever som fikk 1 eller ikke vurdert i standpunkt eller til eksamen. Elever som har sluttet i faget, går på alternativ opplæring eller er fritatt for matematikkundervisning er ikke med i tallgrunnlaget. Elever med ikke bestått, 1 eller IV til eksamen våren 2013 Elever med karakter 1 eller ikke vurdering (ikke bestått) Standpunkt V-A Standpunkt nasjonalt Eksamen V-A Eksamen nasjonalt Fag Antall Andel Andel Antall Andel Andel 1P 15 2,5 pst 4,7 pst 5 10,9 pst 13,2 pst 1T 22 3,7 pst 2,4 pst 14 20,3 pst 9,6 pst 2P 14 3,2 pst 5,9 pst 8 5,7 pst 10,6 pst 1 PY ,3 pst 10,9 pst 18 12,6 pst 14,7 pst 2PY-påbygg 34 12,1 pst 11,2 pst 23 14,3 pst 17,3 pst Figur 8 Kilde: PULS og Skoleporten Analyse: 70 elever bestod ikke eksamen våren I hovedsak færre 6-ere enn landssnittet. 1T har over 20 pst ikke bestått. Reduksjon i andel 1-ere og IV i Fagene med høyest andel 1-ere er 1T og 2PY-påbygg. 9

11 Samlet andel elever med bestått matematikk fellesfag VAF standpunkt eksamen ,6 pst 87,0 pst ,6 pst 82,1 pst ,3 pst 86,7 pst Figur 9 Kilde: PULS og Skoleporten Analyse: 219 elever fikk ikke bestått i standpunkt. 54 elever mer måtte bestått for å nå mål om 95% bestått. 70 elever bestod ikke eksamen, hadde 43 elever til bestått ville målet om 95% gjennomføring blitt nådd. Matematikk er det faget som gir elevene størst utfordringer i å gjennomføre videregående opplæring. Satsing på gjennomføring har ikke gitt noen signifikante utslag i form av økt gjennomføring i matematikk til nå. 10

12 Matematikk - programfag Elever på studiespesialiserende utdanningsprogram kan velge fordypning i matematikk på Vg2 og/eller Vg3-nivå. Alternative valg for programfag matematikk, 140t-kurs Matematikk for realfag Matematikk, R1 Matematikk R2 (bygger på R1) Matematikk for samfunnsfag Matematikk S1 Matematikk S2 (bygger på S1) Figur 10 Resultater i matematikk programfag Eksamen våren 2013, gjennomsnittskarakter VAF-nasjonalt R1 R2 S1 3,5 3,4 3,3 3,4 3,7 3,8 VAF Nasjonalt S2 3,0 2,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Figur 11 Kilde: Skoleporten 11

13 Karakterfordeling eksamen våren 2013 Karakterfordeling eksamen våren 2012 Antall elever Snitt R ,43 R ,75 S ,3 S ,97 Figur 12 Kilde: PULS Analyse: Resultatene varierer litt over og under landssnittet, samlet omtrent på landssnittet. 10 pst av elevene på R2 fikk 6 til eksamen, 8 pst fikk 1. Ingen elever på S2 fikk 6. Karakterfordeling standpunkt våren 2013 Karakterfordeling standpunkt våren 2012 Antall elever IV Snitt R ,91 R ,08 S ,83 S ,38 Figur 13 Kilde: PULS Gjennomsnitt Standpunktkarakterer våren 2013 VAF Nasjonalt R1 3,9 3,8 R2 4,1 3,9 S1 3,8 3,6 S2 3,4 3,5 Figur 14 Kilde: PULS Analyse: Standpunktresultater bedre enn landsgjennomsnittet. Samlet litt lavere andel 6-ere enn nasjonalt. 12

14 Avvik standpunkt eksamenskarakter I tabellen nedenfor er eksamenskarakter og standpunktkarakter for den elevgruppen som var oppe til eksamen i R1 eller S1 våren 2011 sammenlignet. Et negativt avvik indikerer at standpunktkarakteren har vært bedre enn eksamenskarakteren og tallverdien angir gjennomsnittlig avvik på karakteren Antall Avvik Avvik Fag elever V-A nasjonalt Matematikk R1 91-0,33-0,41 Matematikk S1 91-0,32-0,25 Figur 15 Kilde: PULS Både nasjonalt og i Vest-Agder er standpunktkarakteren i snitt bedre enn karakteren eleven oppnår på eksamen. Avviket er omtrent det samme i Vest-Agder som i Norge for øvrig. Elever og valg av matematikk programfag Antall elever som velger matematikk programfag varierer fra år til år og variasjonen er betydelig også når antall elever i årskullet brukes som grunnlag for å se på andelen. Tabellen nedenfor viser prosentandel elever som har valgt de ulike matematikkursene siden høsten Andel elever som velger matematikk programfag Andel elever som velger matematikk programfag % Ant. elever studiespesialiserende programområde Vg2: 808 Vg2: 748 Vg2: 809 Vg2: 803 Vg3: 780 Vg3: 834 Vg3: 804 Vg3: 828 R1 32,4 pst 25,3 pst 26,0 pst 27,9 pst R2 25,0 pst 25,5 pst 18,4 pst 20,4 pst S1 25,2 pst 27,4 pst 27,4 pst 30,6 pst S2 18,2 pst 18,0 pst 19,9 pst 20,9 pst Figur 16 Kilde: Skoleporten Merknad: Gjelder kun elever på studiespesialisering på de aktuelle trinnene 13

15 Prosent Elever som har valgt matematikk 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % R1 R2 S1 S2 5,0 % 0,0 % Figur 17 Analyse: Andelen elever som velger matematikk har vært synkende gjennom perioden med en liten økning for skoleåret Andel elever som valgte R1 og S1 de siste to årene er økende. Økning fra i elever som velger matematikk R2, men fra et veldig lavt nivå : 41,3 pst av elevene valgt matematikk på vg3. 14

16 Andel som ikke fullfører programfag matematikk Tabellen nedenfor viser antall elever som fikk 1 eller IV i standpunkt eller til eksamen. Elever som har valgt faget men gjort omvalg eller sluttet i løpet av skoleåret er ikke med i beregningsgrunnlaget. Den reelle andelen som ikke oppnår bestått karakter er derfor høyere enn det som framkommer av tabellen. Andel karakter 1 eller IV i standpunkt eller 1 på eksamen Våren 2013 Andel 1 eller IV Standpunkt V-A Standpunkt nasjonalt Eksamen V-A Eksamen nasjonalt R1 2,8 pst 3,9 pst 5,5 pst 6,7 pst R2 3,3 pst 4,3 pst 7,5 pst 5,3 pst S1 2,3 pst 4,5 pst 3,3 pst 9,4 pst S2 7,3 pst 5,4 pst 5,0 pst 12,1 pst Figur 18 Kilde: PULS og skoleporten Merknad: Andelen som har 1 eller IV i standpunkt kan ikke direkte sammenliknes med andelen som har 1 til eksamen, da elever med IV i standpunkt ikke har anledning til å gå opp til eksamen som elev. Analyse: Litt lavere andel 1-ere i standpunkt som nasjonalt (unntak S2). Stabilt lavt andel 1-ere de siste årene i standpunkt, rundt 3 pst. Lavere andel 1-ere enn nasjonalt, med unntak av R2. Mer ujevne eksamensresultater. Oppsummering og noen utfordringer knyttet til matematikk Fellesfag Det er ikke særlig avvik mellom lokale og nasjonale tall hva gjelder matematikk fellesfag. Både hva gjelder andelen som ikke fullfører og består faget, og karaktergjennomsnitt, er Vest-Agder sine tall i nærheten av det nasjonale gjennomsnittet. Vi ser imidlertid at det hvert år er høy andel elever som ikke klarer å bestå matematikk fellesfag. Det er en utfordring å hjelpe disse til å få sitt vitnemål og/eller fagbrev. I 2013 var det 241 elever som fikk 1 eller IV i matematikk fellesfag. Disse elevene må ta opp igjen faget for å gjennomføre videregående utdanning og få fag/svennebrev eller vitnemål. Tiltak som sommerskole og gjennomføringsklasser er etablert for å hjelpe elevene til å ta igjen fagene de mangler. Gjennom de siste årene har elevene som velger 1T, rekrutteringsgrunnlaget til programfag i matematikk, hatt lavere gjennomsnittskarakterer enn landsgjennomsnittet. Relativt få elever har fått karakterene 5 og 6 på eksamen. 15

17 Programfag Tallmaterialet viser at det er færre elever enn ønsket i nasjonal strategiplan som velger matematikk på høyeste nivå. Det har også vært en negativ trend hva gjelder denne andelen. I positiv retning kan det nevnes at andelen som har valgt matematikk for samfunnsfagene (S1 og S2) i samme periode har vært økende. Dette faget er imidlertid ikke definert som matematikk på høyeste nivå, da det ikke kvalifiserer til alle realfagstudier. Det er ikke større avvik fra nasjonale tall hva gjelder andelen som klarer å fullføre og bestå faget, når de først har valgt det. Det kan derfor konkluderes med at hovedutfordringen hva gjelder programfaget matematikk for realfag (R1 og R2) er å motivere flere elever til å søke faget. Som tall senere i denne rapporten vil vise, er dette også en generell utfordring for alle realfagene på høyeste nivå. Naturfag Fellesfaget naturfag danner grunnlag for den enkeltes forståelse av naturfaglig og teknologisk informasjon i dagliglivet og er utgangspunkt for valg av realfag som programfag. Elever i studieforberedende programområde har 140t naturfag på vg1, elever på yrkesforberedende programområde har 56 t naturfag på vg1. Naturfag er et muntlig fag og eksamen er lokalgitt og muntlig, med praktisk innslag. Resultater i naturfag våren 2012 og våren 2013 Resultater på lokalgitt, muntlig eksamen, naturfag Karaktersnitt på muntlig, lokalgitt eksamen Antall elever V-A Vår 2012 V-A Vår 2012 Nasjonalt Antall elever V-A Vår 2013 V-A Vår 2013 Nasjonalt Naturfag yrkesfag 34 3,88 3,46 Naturfag studie spesialisering 22 3,82 3,94 Naturfag påbygg 45 3,87 3,6 48 3,67 3, , ,96 3,55 Figur 19 Nasjonalt utvalg er her fylkeskommunene som er med i PULS 16

18 Elever som har fått 1 i naturfag, ikke bestått 1 eller IV (ikke bestått) standpunkt våren 2013 Antall elever V-A Naturfag 2013 V-A Nasjonalt Naturfag yrkesfag ,6 % 6,8 % Naturfag stud.forb ,1 % 1,8 % Naturfag påbygg 347 8,9 % 6,8 % Figur 20 Analyse: Vest-Agder har litt flere elever som får 1 i faget i forhold til nasjonalt nivå. Ca 50 elever fikk 1 i standpunkt i naturfag våren 2013, 93 fikk IV. Dette er en liten økning fra forrige skoleår. Reelt antall elever som ikke har fullført faget med bestått er høyere på grunn av elever som får IV eller slutter faget i løpet av skoleåret. Elever på yrkesfaglig programområde får tilbud om intensiv opplæring på sommerskole som avsluttes med eksamen, se eget avsnitt om sommerskole. Sommerskolen i matematikk og naturfag Sommerskolen er et tilbud til elever som har 1 eller IV i naturfag eller matematikk, 1P for yrkesfaglig studieretning. Målet er å gi elevene undervisning i grunnleggende kunnskaper slik at de kan få bestått karakter i faget. Undervisningen gis over en uke i løpet av sommerferien og avsluttes med eksamen. Sommeren 2013 ble følgende resultater: Matematikk, 1PY Kristiansand: 62 var påmeldt, 42 fulgte kurset og 32 besto (åtte fikk 1, en fusk og en ikke møtt) Matematikk, 1 PY Lyngdal: 25 påmeldte, ca 19 fulgte kurset (10 besto) Naturfag yf, Kristiansand: 26 påmeldte, 20 deltok, 17 besto 17

19 Fysikk, kjemi og biologi I løpet av våren på Vg1 velger eleven hvilket programområde de vil fortsette med. Programområde realfag på Vg2 og Vg3 gir mulighet for å velge blant biologi, kjemi, fysikk og matematikk. Læreplanen i kunnskapsløftet stiller krav til fordypning og antall timer som skal brukes innenfor programområdet eleven har valgt. Nasjonalt er realfagspoeng innført som virkemiddel for å stimulere til valg av realfagene. Hvert realfag programfagkurs gir 0.5 poeng ekstra ved søknad til høgskole/universitet. Unntaket er fagene matematikk R2 og fysikk Fy2, som hvert gir 1,0 poeng. Nasjonal strategiplan for realfagene har satt et mål om 5 prosentpoeng økning i antallet elever som velger og fullfører realfagene matematikk R2, Fysikk Fy2 og Kjemi Kj2. Hensikten med dette målet er å skape rekruttering til teknologibedrifter, som har behov for tung kompetanse innen disse fagene. I dag må slike bedrifter i stor grad importere arbeidskraft fra utlandet. Resultater i programfag biologi, fysikk og kjemi, eksamen Biologi 2 2,9 3,0 Fysikk 2 3,4 3,9 VAF Nasjonalt Kjemi 2 3,6 3,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Figur 21 Fysikk har best resultat i landet! 18

20 Karakterfordeling, eksamen våren 2013 Karakterfordeling eksamen våren 2013 Antall elever Snitt *Biologi ,5 Biologi ,87 *Fysikk ,31 Fysikk ,86 *Kjemi ,91 Kjemi ,61 Figur 22 Kilde: PULS * Kun muntlig eksamen i disse fagene, både muntlig og skriftlig i de andre. Standpunkt fellesfag våren 2013, gjennomsnittskarakter VAF- nasjonalt resultat Gjennomsnitt Standpunktkarakterer våren 2013 VAF Nasjonalt Biologi 1 4,3 4,3 Biologi 2 3,9 4,0 Fysikk 1 4,1 4,2 Fysikk 2 4,2 3,9 Kjemi 1 4,2 4,2 Kjemi 2 3,9 4,0 Figur 23 Kilde: PULS 19

21 Prosent Andel elever som velger biologi, fysikk og kjemi Andel elever som velger biologi, fysikk, kjemi programfag Ant. elever studiespesialiserende programområde Vg3: 780 Vg3: 834 Vg3: 804 Vg3: 828 Biologi 2 18,7 pst 17,5 pst 15,7 pst 16,3 pst Fysikk 2 13,6 pst 16,1 pst 9,3 pst 8,6 pst Kjemi 2 15,6 pst 15,0 pst 13,1 pst 15,6 pst Figur 24 Kilde: Skoleporten 20,00% Elever som har valgt biologi 2, kjemi 2 eller fysikk 2 15,00% 10,00% Biologi 2 Fysikk 2 5,00% Kjemi 2 0,00% Figur 25 Kilde: Skoleporten Analyse: Det at mange velger å kun ta fagene på Vg2-nivå, og ikke fortsetter i Vg3, gjenspeiler nok i noen grad kravene til å komme inn på mange høyere studier. Disse krever som oftest ikke fagene på Vg3-nivå. Andel elever som velger biologi og kjemi på høyeste nivå har stabilisert seg skoleåret Stadig lavere andel som velger fysikk. For skoleåret er det betydelig færre elever i Vest-Agder enn i Aust-Agder som velger faget, målt i absolutte tall. 20

22 Andel elever som ikke fullfører programfag biologi, kjemi eller fysikk 2013 Strykprosent Standpunkt Eksamen Standpunkt V-A Standpunkt nasjonalt Eksamen V-A Eksamen nasjonalt Biologi 2 3,9 % 2,5 % 14,1 pst 10,7 pst Fysikk 2 3,5 % 3,7 % 9,5 pst 9,2 pst Kjemi 2 5,0 % 4,0 % 10,6 pst 8,2 pst Figur 26 Kilde: PULS og Skoleporten Analyse: Det er ikke store avvik mellom Vest-Agder og nasjonale tall hva gjelder andel som ikke består realfagene på høyeste nivå, når vi ser på fagene samlet. Teknologi og forskningslære Teknologi og forskningslære er et programfag som i Vest-Agder kun undervises på Vg2-nivå. Det undervises både som X-fag, for å erstatte fellesfag-matematikktimene som mistes når elever velger matematikk programfag, og også som 5-timers programfag. I læreplanen kan vi blant annet lese: "Programfaget skal gi grunnleggende innsikt i naturvitenskapelige og teknologiske utfordringer og problemstillinger i samfunnet." "Programfaget skal gi erfaringer med realfag i praksis og skape en arena for undring og nysgjerrighet. I tillegg skal det gi innsikt i vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi sett i et historisk perspektiv, og bidra til å øke bevisstheten om vår egen plass i tid og rom." Faget gir på Vg2-nivå en arena hvor elever får anledning til å lage egne hypoteser og modeller, for så å eksperimentere med disse. For mange oppleves dermed faget som et mer lystbetont og mindre stringent realfag enn de tradisjonelle fagene fysikk, kjemi og biologi. I tillegg er faget en arena hvor elevene blir kjent med lokalt næringsliv, og slik får innspill om hvor det er behov for arbeidskraft med realfaglig utdanning i framtida. På Vg3-nivå er programfaget Teknologi og forskningslære 2 et mye mer teoretisk fag enn det som er tilfelle i Vg2. Det fokuseres her i hovedsak på forskningslære i stedet for teknologi, og det har så langt ikke vært interesse for å tilby faget på noen av skolene i fylket. 21

23 Standpunktkarakter 2013 Teknologi og forskningslære Snittkarakter V-A Antall elever Snittkarakter nasjonalt 1XS 4,5 53 4,7 1S 4,1 30 4,6 Figur 27 Kilde: PULS Analyse: Faget har potensiale til å være en rekrutteringsplattform for framtidig arbeidskraft i teknologibransjen, da læreplanen har krav om samarbeid med lokalt næringsliv. Dette er et fag som få velger i dag. Vg3-faget blir ikke tilbudt i dag, bør dette opprettes i samarbeid med lokalt næringsliv? Oppsummering og noen utfordringer knyttet til programfag realfag Tallmaterialet viser at det er færre elever enn ønsket i nasjonal strategiplan som velger realfag på høyeste nivå. Det har også vært en negativ trend hva gjelder denne andelen. Det er ikke større avvik fra nasjonale tall hva gjelder andelen som klarer å fullføre og bestå faget, når de først har valgt det. Det kan derfor konkluderes med at hovedutfordringen hva gjelder realfagene er å motivere flere elever til å søke fagene. 22

24 Jenter og realfag Andel jenter på matematikk, R2 og fysikk, Fy2 i Vest-Agder R2 antall jenter R2 andel jenter Fysikk2 antall jenter Fysikk2 andel jenter av ,4 % 27 av ,5 % av ,5 % 35 av ,9 % av ,4 % 16 av 75 21,3 % av ,8 pst 17 av 71 23,9 pst Figur 28 Kilde: Skoleporten og PULS Andel jenter på høyeste nivå matematikk og fysikk i videregående skole i Vest-Agder 38,0 % A n d e l j e n t e r 36,0 % 34,0 % 32,0 % 30,0 % 28,0 % 26,0 % 24,0 % 22,0 % Matematikk R2 andel jenter Fysikk2 andel jenter 20,0 % Figur 29 Vest-Agder ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder antall jenter som velger realfag. Trass likestillingsprosjektet "Fritt Valg" og satsing på jenter og realfag ser det ikke ut som om andelen er økende foreløpig. Landsdelen har scoret lavt på levekårsindeksen i SSBs undersøkelse og har utfordringer knyttet til blant annet likestilling. 23

25 Nasjonal satsing på realfag Det har gjennom flere år vært en nasjonal satsing på realfag. Økt rekruttering til studier og yrker i realfag har vært målet og satsingen har rettet seg mot alle nivåer, fra barnehage til forskning og arbeidsliv. Satsingen har vært et samarbeid mellom utdanningssystemet og næringslivet. "Realfag for framtida, strategi og styrking av realfag og teknologi " er et nasjonalt strategidokument fra Kunnskapsdepartementet som beskriver status, utfordringer, hovedmål og innsatsområder for nasjonal satsing. Naturfagsenteret Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret) ble etablert ved Universitetet i Oslo etter initiativ fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Strategi for styrking av realfagene : "Realfag, naturligvis", hadde denne etableringen med som et satsingsområde. Naturfagsenteret skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. RENATEsenteret er Kunnskapsdepartementets nasjonale ressurssenter for realfagsrekruttering. Senterets primære oppgave er å bidra til god rekruttering til studier i realfag og å øke kvinneandelen. Senteret skal bidra til å øke den direkte kontakten mellom arbeidslivet og utdanningssektoren på sentralt og regionalt nivå. Samarbeidet skal være tiltaksrettet og ha som sitt fremste mål å dekke samfunnets og arbeidslivets behov for MNT-kompetanse på kort og lang sikt. Senteret skal bidra til å samle og videreformidle erfaringer mellom aktørene og sørge for å spre informasjon om MNT-fagenes betydning for samfunns- og velstandsutviklingen. Tiltak Gjennom de siste årene er det gjennomført en rekke tiltak for å øke andelen elever som fullfører og består fellesdelen i matematikk samt øke andelen som velger realfaglig programfag og fortsetter med realfaglige studier. En satsing på grunnleggende ferdigheter i matematikk og at elever består i matematikk vil gi økt gjennomføring i videregående opplæring. Mulighetene for den enkelte elev til å få læreplass, fagbrev eller jobb øker med fullført videregående opplæring. Matematikk er det faget som har høyest andel elever med ikke bestått på eksamen. Ent3r ENT3R er et motivasjonsprogram initiert av RENATE-senteret. I programmet tilbyr studenter fra realfaglige og teknologiske studier matematikktrening for elever fra 10. klasse og til videregående nivå. Studenter og elever møtes ukentlig på en høgskole eller et universitet for å trene på matematikk. Det er gratis for elevene å delta på matematikktreningen. I Vest- Agder har UiA organisert ENT3R programmet og satsingen har primært vært rettet mot elever på studiespesialiserende programområde, T1 24