Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN"

Transkript

1 Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Høst 2013

2 Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Innhold INNLEDNING... 2 HOVEDFUNN... 2 GRUNNSKOLEN... 4 MATEMATIKK... 5 MATEMATIKK FELLESFAG... 5 RESULTATER I MATEMATIKK FELLESFAG VÅREN ELEVER SOM IKKE FULLFØRER FELLESFAG MATEMATIKK... 9 MATEMATIKK - PROGRAMFAG RESULTATER I MATEMATIKK PROGRAMFAG ELEVER OG VALG AV MATEMATIKK PROGRAMFAG ANDEL SOM IKKE FULLFØRER PROGRAMFAG MATEMATIKK OPPSUMMERING OG NOEN UTFORDRINGER KNYTTET TIL MATEMATIKK NATURFAG SOMMERSKOLEN I MATEMATIKK OG NATURFAG FYSIKK, KJEMI OG BIOLOGI RESULTATER I PROGRAMFAG BIOLOGI, FYSIKK OG KJEMI, EKSAMEN ANDEL ELEVER SOM VELGER BIOLOGI, FYSIKK OG KJEMI ANDEL ELEVER SOM IKKE FULLFØRER PROGRAMFAG BIOLOGI, KJEMI ELLER FYSIKK TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE OPPSUMMERING OG NOEN UTFORDRINGER KNYTTET TIL PROGRAMFAG REALFAG JENTER OG REALFAG NASJONAL SATSING PÅ REALFAG TILTAK REFERANSELISTE

3 Innledning Høsten 2012 utarbeidet Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune en rapport om realfagene i videregående skoler i fylkeskommunen. Rapporteringen er begrenset til realfagene matematikk, fysikk, kjemi og biologi som inngår i UDIRs nasjonale plan for realfagssatsing. Intensjonen med rapporten var å kartlegge situasjonen for fagene i Vest-Agderskolen med hensyn på antall elever som består matematikk fellesfag, antall som velger realfag, andel som ikke gjennomfører, se på gjennomførte tiltak, samt vurdere kommende satsing. Årets rapport er en oppfølging av rapporteringen fra Rapporten er først og fremst en ståstedsanalyse men innenfor enkelte områder har det vært mulig å gi et bilde av utviklingen siden Rapporten er noe forkortet og områdene som er prioritert er knyttet til gjennomføring og rekruttering til realfag. Gjennomføring er hovedsatsingsområde for utdanningssektoren i Vest-Agder i denne planperioden. Gjennomføringsgraden (andelen av et årskull som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av 5 år) skal økes fra 70 til 77 %. Realfag, og spesielt fellesfaget matematikk, har utfordringer knyttet til andelen elever som fullfører og består faget. Samtidig som studiespesialiserende og yrkesfaglig programområde krever realfag for å få studiekompetanse/fagbrev har regionen behov for arbeidere med fordypning i realfag. I Vest-Agder Fylkeskommunes Økonomiplan for perioden er det satt følgende mål for læringsutbytte i realfag: Minst 95% av elevene skal bestå matematikk fellesfag hvert år. Andelen elever som velger realfag på høyeste nivå skal følge nasjonal satsing og økes med 5%. Målt fra Analysene som er gjort sier kun noe om situasjonen for den perioden tallmaterialet dekker og kan ikke nødvendigvis overføres til å gjelde generelt. For eksempel kan et lite uttrekk av elever til eksamen gi for lite tallmateriale til å generalisere for hele elevgruppen. Fagforkortelser brukt i rapporten: Matematikk- 1P, 2P, 1PY, 2PY: Praktisk matematikk fellesfag som utgjør laveste faglige nivå, som alle må gjennomføre. Studiespesialiserende kan velge 1P+2P, yrkesforberedende velger 1PY og tredje påbygningsår velger 2PY. 1T, 2T, 1TY, 2TY: Teoretisk matematikk fellesfag og alternativ til praktisk matematikk for elever som ønsker et noe høyere faglig nivå. Studiespesialiserende kan velge 1T+2T, yrkesforberedende kan velge 1TY og tredje påbygningsår 2TY R1+R2: Programfag i matematikk for realfagene. Matematikk R2 omtales ofte som høyeste nivå i matematikk. S1+S2: Programfag i matematikk for samfunnsfagene. Matematikk S1 og matematikk S2 skal til sammen tilsvare matematikk R1. Matematikk S2 kan dermed ikke omtales som høyeste nivå i matematikk selv om det undervises på Vg3-nivå. Se s. 5 for mer informasjon om de ulike kursene i matematikk. 2

4 Hovedfunn I matematikk fellesfag bestod 86,7 % av elevene eksamen våren I standpunkt var det tilsvarende 93,3 % som fullførte og bestod (merk: antall elever som har sluttet i løpet av skoleåret er ikke med i beregningsgrunnlaget). 241 elever fikk 1 eller IV i matematikk fellesfag våren For å gjennomføre videregående opplæring må disse elevene ta opp igjen faget. For å nå målet om 95 % fullført og bestått i standpunkt måtte 54 elever (av de 241 som nå hadde 1 eller IV) oppnådd ståkarakter i faget. Dette er en økning i forhold til 2011 der kun 14 elever manglet bestått i faget for å nå målet på 95%. Spesielt for våren 2013 er eksamen i teoretisk matematikk, 1T, Vg1. Nasjonalt var gjennomsnittskarakteren 3,3 mens de 77 elevene i Vest-Agder som var oppe til eksamen fikk 2, 8 i snitt. Vest-Agder skåret dårligere enn landsgjennomsnittet på resultatene i 1T også i T er faget som rekrutterer til videre fordypning i matematikk, to elever fikk 6 og 9 elever fikk 5 på eksamen. 176 elever valgte matematikk R2 skoleåret Økning fra året før. Mens alle realfagene hatt en økning fra 2012 har fysikk fortsatt tilbakegangen. Kun 71 elever i hele Vest-Agder har valgt fysikk på høyeste nivå. Dette er lavt og det er verd å merke at de elevene som har valgt fysikk får gode resultater også sammenlignet nasjonalt. Elever i Vest-Agder som var oppe til eksamen i fysikk2 våren 2013 hadde best gjennomsnittskarakter i landet, 3,9 i snitt. Landsgjennomsnittet var 3,4. Relativt mange elever velger R1( Realfaglig matematikk, Vg2-nivå) i forhold til de som tar S1, S2 og R2. Dette har nok sammenheng med inntaksreglement til høyskoler og universiteter der det ofte er krav om R1 til realfaglige studier. Jenteandelen i matematikk og fysikk har vært relativt stabil de siste 4-årene. Ca 35 % av elevene på matematikk R2 er jenter mens i fysikk2 er jenteandelen ca 25 %. Dette er lave tall også sammenlignet med nasjonalt nivå. 3

5 Grunnskolen Grunnskoleopplæringen danner elevens faglige grunnlag og legger også basis for hvilke valg eleven gjør i videregående opplæring. Vest-Agder hadde 4 tideler lavere snitt på elevene ved overgang fra grunnskole til videregående skole i forhold til nasjonalt nivå i Dette har vært situasjonen de siste 3-4 årene og gjør at elevene har kommet inn i videregående skole med snitt noe under landsgjennomsnittet. I snittkarakter for naturfag og matematikk har det vært en økning i karakteren fra ungdomsskolen og nå er en elev i Vest-Agder på snitt med nasjonalt nivå ved start på videregående opplæring Indikator og nøkkeltall Vest-Agder fylke Nasjonalt Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 39,0 40,1 Matematikk, skriftlig eksamen 2,8 3,1 Matematikk, standpunkt 3,5 3,5 Naturfag, standpunkt 4,0 4,0 Figur 1 Kilde: Skoleporten Grunnskolepoeng er et snitt av elevens karakterer på standpunkt og eksamen i grunnskolen multiplisert med 10. Vest-Agder lå våren 2013 blant de fylkeskommunene med lavest poengsum i matematikk fra grunnskolen. 4

6 Matematikk Matematikk fellesfag Det er obligatorisk for elever ved studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram å ha matematikk fellesfag. Fellesfaget matematikk tilbys elevene i form av to alternativer, praktisk rettet matematikk (P) eller teoretisk rettet matematikk (T). Antall timer med matematikk og faglig nivå kan velges av eleven innenfor rammene skissert nedenfor. Studieforberedende utdanningsprogram Alle elever på studieforberedende utdanningsprogram skal ha minst 224 timer matematikk i løpet av videregående opplæring. Dette skal omfatte 140 timer fellesfag i matematikk 1T(teoretisk)/1P(praktisk) på Vg1 og i tillegg enten 84 timer fellesfag i matematikk 2T(teoretisk)/2P (praktisk) på Vg2 eller programfag i matematikk R1/S1. Vg1 Obligatorisk fellesfag Vg2 Fellesfag eller Programfag 1P eller 1T Praktisk, 140 t Teoretisk,140 t 2P eller 2T Praktisk, 84 t Teoretisk, 84 t R1 eller S1 Realfaglig, 140t Samfunnsfaglig,140t Figur 2 I skoleåret var det 527 elever som valgte 1P og 682 som valgte 1T på Vg1. Det er ikke krav om at eleven på Vg2 må velge samme alternativ, praktisk eller teoretisk, som eleven hadde på Vg1. Antall elever som ønsker 2T er lavt og få skoler tilbyr dette alternativet. Elevene som har 1T velger på Vg2 enten å avslutte matematikk ved å velge 2P eller å fortsette med programfag R1 eller S1. 2T er derfor ikke med i statistikk på standpunkt eller eksamenskarakterer. Yrkesfaglig utdanningsprogram Elevene skal ha 84 timer undervisning i matematikk på Vg1 som følger læreplan fra den fellesfaglige delen, kurset 1PY. Påbygg til studiespesialiserende utdanningsprogram Elever med yrkesfaglig programområde kan velge å gå Vg3 for å få generell studiekompetanse. De må da ta 140 timer matematikk på Vg3 for å oppfylle kravet til generell studiekompetanse i matematikk, kurset 2PY. 5

7 Resultater i matematikk fellesfag våren 2013 Eksamen fellesfag våren 2013, gjennomsnittskarakter VAF- nasjonalt resultat 1P 2,7 3,1 1T 2,9 3,3 2P 1PY 3,0 3,0 3,2 3,3 Nasjonalt VAF 2PY 2,9 3,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Figur 3: Kilde: Skoleporten Karakterfordeling, eksamen fellesfag våren 2013 Karakterfordeling eksamen våren 2013 Antall kandidater P T P PY PY-påbygg Figur 4 Kilde: PULS Analyse: Resultater i matematikk fellesfag viser at elever i Vest-Agder i snitt ligger over nasjonalt snitt i alle fagene, med unntak av 1T som er betydelig under. Karakterfordelingen på 1T, teoretisk matematikk viser kun to seksere og ni femere. Dette er lavt når 71 elever var oppe til eksamen. Hele 16 elever bestod ikke faget. Matematikk 1T er rekrutteringsgrunnlag for matematikk programfag. 70 av 525 elever bestod ikke eksamen, samlet ca 14 pst 1-ere, 86 pst bestod til eksamen. Elevene som ikke bestod 1PY fikk tilbud om sommerskole. Flere av disse bestod da faget. Den største utfordringen for å øke gjennomføringen i matematikk fellesfag er fagene 1T, 1PY og 2PY-påbygg. Der er det størst andel enere. 6

8 Standpunkt fellesfag våren 2013, gjennomsnittskarakter VAF- nasjonalt resultat Gjennomsnitt Standpunktkarakterer våren 2013 VAF Nasjonalt 1P 3,7 3,4 1T 3,9 3,8 2P 3,4 3,4 1PY 3,3 3,2 1TY 3,7 3,5 2PY påbygg 3,3 3,2 Figur 5 Kilde: PULS Snittet for standpunktkarakterene gitt våren 2013 avviker ikke vesentlig fra nasjonalt snitt. Dette gjelder også for de siste årene tilbake. Der hvor det er avvik har elvene i Vest-Agder litt høyere standpunktkarakter enn nasjonale resultater. Sammenlikner vi dette med resultatene på eksamen er trenden den samme der, elevene får jevnt over resultater på landsgjennomsnittet eller litt over. Karakterfordeling standpunkt våren 2013 Antall elever IV 1P T P PY TY PY påbygg Figur 6 Kilde: PULS Analyse: Gjennomsnittskarakterene i standpunkt er litt over eller på nivå med landssnittet. For å øke gjennomføring er fagene 1PY og 2PY-påbygg de største utfordringene. 7

9 Avvik standpunkt og eksamen fellesfag I tabellen nedenfor er eksamenskarakter og standpunktkarakter for den elevgruppen som var oppe til eksamen våren 2013 sammenlignet. Et negativt avvik indikerer at standpunktkarakteren har vært bedre enn eksamenskarakteren og tallverdien angir gjennomsnittlig avvik på karakteren. Avvik standpunkt- og eksamenskarakterer Antall elever VAF Vest-Agder (12-13) Nasjonalt (12-13) 1PY 142-0,06-0,23 1P 45-0,64-0,77 1T 68-0,62-0,59 2P 115-0,44-0,40 Figur 7 Kilde: PULS og Skoleporten Eks: i 1Py var 142 elever oppe til eksamen våren Av disse var det et avvik på 0,06 mellom standpunkt og eksamenskarakter, nasjonalt var avviket på 0,23. Standpunktkarakterene var bedre enn eksamenskarakterene med størst avvik nasjonalt. 8

10 Elever som ikke fullfører fellesfag matematikk Å ikke fullføre fellesfagdelen i matematikk i videregående opplæring vil for elever bety at de ikke får godkjent vitnemål eller fagbrev. Faget må tas på nytt. Tabellen nedenfor viser antall elever som fikk 1 eller ikke vurdert i standpunkt eller til eksamen. Elever som har sluttet i faget, går på alternativ opplæring eller er fritatt for matematikkundervisning er ikke med i tallgrunnlaget. Elever med ikke bestått, 1 eller IV til eksamen våren 2013 Elever med karakter 1 eller ikke vurdering (ikke bestått) Standpunkt V-A Standpunkt nasjonalt Eksamen V-A Eksamen nasjonalt Fag Antall Andel Andel Antall Andel Andel 1P 15 2,5 pst 4,7 pst 5 10,9 pst 13,2 pst 1T 22 3,7 pst 2,4 pst 14 20,3 pst 9,6 pst 2P 14 3,2 pst 5,9 pst 8 5,7 pst 10,6 pst 1 PY ,3 pst 10,9 pst 18 12,6 pst 14,7 pst 2PY-påbygg 34 12,1 pst 11,2 pst 23 14,3 pst 17,3 pst Figur 8 Kilde: PULS og Skoleporten Analyse: 70 elever bestod ikke eksamen våren I hovedsak færre 6-ere enn landssnittet. 1T har over 20 pst ikke bestått. Reduksjon i andel 1-ere og IV i Fagene med høyest andel 1-ere er 1T og 2PY-påbygg. 9

11 Samlet andel elever med bestått matematikk fellesfag VAF standpunkt eksamen ,6 pst 87,0 pst ,6 pst 82,1 pst ,3 pst 86,7 pst Figur 9 Kilde: PULS og Skoleporten Analyse: 219 elever fikk ikke bestått i standpunkt. 54 elever mer måtte bestått for å nå mål om 95% bestått. 70 elever bestod ikke eksamen, hadde 43 elever til bestått ville målet om 95% gjennomføring blitt nådd. Matematikk er det faget som gir elevene størst utfordringer i å gjennomføre videregående opplæring. Satsing på gjennomføring har ikke gitt noen signifikante utslag i form av økt gjennomføring i matematikk til nå. 10

12 Matematikk - programfag Elever på studiespesialiserende utdanningsprogram kan velge fordypning i matematikk på Vg2 og/eller Vg3-nivå. Alternative valg for programfag matematikk, 140t-kurs Matematikk for realfag Matematikk, R1 Matematikk R2 (bygger på R1) Matematikk for samfunnsfag Matematikk S1 Matematikk S2 (bygger på S1) Figur 10 Resultater i matematikk programfag Eksamen våren 2013, gjennomsnittskarakter VAF-nasjonalt R1 R2 S1 3,5 3,4 3,3 3,4 3,7 3,8 VAF Nasjonalt S2 3,0 2,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Figur 11 Kilde: Skoleporten 11

13 Karakterfordeling eksamen våren 2013 Karakterfordeling eksamen våren 2012 Antall elever Snitt R ,43 R ,75 S ,3 S ,97 Figur 12 Kilde: PULS Analyse: Resultatene varierer litt over og under landssnittet, samlet omtrent på landssnittet. 10 pst av elevene på R2 fikk 6 til eksamen, 8 pst fikk 1. Ingen elever på S2 fikk 6. Karakterfordeling standpunkt våren 2013 Karakterfordeling standpunkt våren 2012 Antall elever IV Snitt R ,91 R ,08 S ,83 S ,38 Figur 13 Kilde: PULS Gjennomsnitt Standpunktkarakterer våren 2013 VAF Nasjonalt R1 3,9 3,8 R2 4,1 3,9 S1 3,8 3,6 S2 3,4 3,5 Figur 14 Kilde: PULS Analyse: Standpunktresultater bedre enn landsgjennomsnittet. Samlet litt lavere andel 6-ere enn nasjonalt. 12

14 Avvik standpunkt eksamenskarakter I tabellen nedenfor er eksamenskarakter og standpunktkarakter for den elevgruppen som var oppe til eksamen i R1 eller S1 våren 2011 sammenlignet. Et negativt avvik indikerer at standpunktkarakteren har vært bedre enn eksamenskarakteren og tallverdien angir gjennomsnittlig avvik på karakteren Antall Avvik Avvik Fag elever V-A nasjonalt Matematikk R1 91-0,33-0,41 Matematikk S1 91-0,32-0,25 Figur 15 Kilde: PULS Både nasjonalt og i Vest-Agder er standpunktkarakteren i snitt bedre enn karakteren eleven oppnår på eksamen. Avviket er omtrent det samme i Vest-Agder som i Norge for øvrig. Elever og valg av matematikk programfag Antall elever som velger matematikk programfag varierer fra år til år og variasjonen er betydelig også når antall elever i årskullet brukes som grunnlag for å se på andelen. Tabellen nedenfor viser prosentandel elever som har valgt de ulike matematikkursene siden høsten Andel elever som velger matematikk programfag Andel elever som velger matematikk programfag % Ant. elever studiespesialiserende programområde Vg2: 808 Vg2: 748 Vg2: 809 Vg2: 803 Vg3: 780 Vg3: 834 Vg3: 804 Vg3: 828 R1 32,4 pst 25,3 pst 26,0 pst 27,9 pst R2 25,0 pst 25,5 pst 18,4 pst 20,4 pst S1 25,2 pst 27,4 pst 27,4 pst 30,6 pst S2 18,2 pst 18,0 pst 19,9 pst 20,9 pst Figur 16 Kilde: Skoleporten Merknad: Gjelder kun elever på studiespesialisering på de aktuelle trinnene 13

15 Prosent Elever som har valgt matematikk 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % R1 R2 S1 S2 5,0 % 0,0 % Figur 17 Analyse: Andelen elever som velger matematikk har vært synkende gjennom perioden med en liten økning for skoleåret Andel elever som valgte R1 og S1 de siste to årene er økende. Økning fra i elever som velger matematikk R2, men fra et veldig lavt nivå : 41,3 pst av elevene valgt matematikk på vg3. 14

16 Andel som ikke fullfører programfag matematikk Tabellen nedenfor viser antall elever som fikk 1 eller IV i standpunkt eller til eksamen. Elever som har valgt faget men gjort omvalg eller sluttet i løpet av skoleåret er ikke med i beregningsgrunnlaget. Den reelle andelen som ikke oppnår bestått karakter er derfor høyere enn det som framkommer av tabellen. Andel karakter 1 eller IV i standpunkt eller 1 på eksamen Våren 2013 Andel 1 eller IV Standpunkt V-A Standpunkt nasjonalt Eksamen V-A Eksamen nasjonalt R1 2,8 pst 3,9 pst 5,5 pst 6,7 pst R2 3,3 pst 4,3 pst 7,5 pst 5,3 pst S1 2,3 pst 4,5 pst 3,3 pst 9,4 pst S2 7,3 pst 5,4 pst 5,0 pst 12,1 pst Figur 18 Kilde: PULS og skoleporten Merknad: Andelen som har 1 eller IV i standpunkt kan ikke direkte sammenliknes med andelen som har 1 til eksamen, da elever med IV i standpunkt ikke har anledning til å gå opp til eksamen som elev. Analyse: Litt lavere andel 1-ere i standpunkt som nasjonalt (unntak S2). Stabilt lavt andel 1-ere de siste årene i standpunkt, rundt 3 pst. Lavere andel 1-ere enn nasjonalt, med unntak av R2. Mer ujevne eksamensresultater. Oppsummering og noen utfordringer knyttet til matematikk Fellesfag Det er ikke særlig avvik mellom lokale og nasjonale tall hva gjelder matematikk fellesfag. Både hva gjelder andelen som ikke fullfører og består faget, og karaktergjennomsnitt, er Vest-Agder sine tall i nærheten av det nasjonale gjennomsnittet. Vi ser imidlertid at det hvert år er høy andel elever som ikke klarer å bestå matematikk fellesfag. Det er en utfordring å hjelpe disse til å få sitt vitnemål og/eller fagbrev. I 2013 var det 241 elever som fikk 1 eller IV i matematikk fellesfag. Disse elevene må ta opp igjen faget for å gjennomføre videregående utdanning og få fag/svennebrev eller vitnemål. Tiltak som sommerskole og gjennomføringsklasser er etablert for å hjelpe elevene til å ta igjen fagene de mangler. Gjennom de siste årene har elevene som velger 1T, rekrutteringsgrunnlaget til programfag i matematikk, hatt lavere gjennomsnittskarakterer enn landsgjennomsnittet. Relativt få elever har fått karakterene 5 og 6 på eksamen. 15

17 Programfag Tallmaterialet viser at det er færre elever enn ønsket i nasjonal strategiplan som velger matematikk på høyeste nivå. Det har også vært en negativ trend hva gjelder denne andelen. I positiv retning kan det nevnes at andelen som har valgt matematikk for samfunnsfagene (S1 og S2) i samme periode har vært økende. Dette faget er imidlertid ikke definert som matematikk på høyeste nivå, da det ikke kvalifiserer til alle realfagstudier. Det er ikke større avvik fra nasjonale tall hva gjelder andelen som klarer å fullføre og bestå faget, når de først har valgt det. Det kan derfor konkluderes med at hovedutfordringen hva gjelder programfaget matematikk for realfag (R1 og R2) er å motivere flere elever til å søke faget. Som tall senere i denne rapporten vil vise, er dette også en generell utfordring for alle realfagene på høyeste nivå. Naturfag Fellesfaget naturfag danner grunnlag for den enkeltes forståelse av naturfaglig og teknologisk informasjon i dagliglivet og er utgangspunkt for valg av realfag som programfag. Elever i studieforberedende programområde har 140t naturfag på vg1, elever på yrkesforberedende programområde har 56 t naturfag på vg1. Naturfag er et muntlig fag og eksamen er lokalgitt og muntlig, med praktisk innslag. Resultater i naturfag våren 2012 og våren 2013 Resultater på lokalgitt, muntlig eksamen, naturfag Karaktersnitt på muntlig, lokalgitt eksamen Antall elever V-A Vår 2012 V-A Vår 2012 Nasjonalt Antall elever V-A Vår 2013 V-A Vår 2013 Nasjonalt Naturfag yrkesfag 34 3,88 3,46 Naturfag studie spesialisering 22 3,82 3,94 Naturfag påbygg 45 3,87 3,6 48 3,67 3, , ,96 3,55 Figur 19 Nasjonalt utvalg er her fylkeskommunene som er med i PULS 16

18 Elever som har fått 1 i naturfag, ikke bestått 1 eller IV (ikke bestått) standpunkt våren 2013 Antall elever V-A Naturfag 2013 V-A Nasjonalt Naturfag yrkesfag ,6 % 6,8 % Naturfag stud.forb ,1 % 1,8 % Naturfag påbygg 347 8,9 % 6,8 % Figur 20 Analyse: Vest-Agder har litt flere elever som får 1 i faget i forhold til nasjonalt nivå. Ca 50 elever fikk 1 i standpunkt i naturfag våren 2013, 93 fikk IV. Dette er en liten økning fra forrige skoleår. Reelt antall elever som ikke har fullført faget med bestått er høyere på grunn av elever som får IV eller slutter faget i løpet av skoleåret. Elever på yrkesfaglig programområde får tilbud om intensiv opplæring på sommerskole som avsluttes med eksamen, se eget avsnitt om sommerskole. Sommerskolen i matematikk og naturfag Sommerskolen er et tilbud til elever som har 1 eller IV i naturfag eller matematikk, 1P for yrkesfaglig studieretning. Målet er å gi elevene undervisning i grunnleggende kunnskaper slik at de kan få bestått karakter i faget. Undervisningen gis over en uke i løpet av sommerferien og avsluttes med eksamen. Sommeren 2013 ble følgende resultater: Matematikk, 1PY Kristiansand: 62 var påmeldt, 42 fulgte kurset og 32 besto (åtte fikk 1, en fusk og en ikke møtt) Matematikk, 1 PY Lyngdal: 25 påmeldte, ca 19 fulgte kurset (10 besto) Naturfag yf, Kristiansand: 26 påmeldte, 20 deltok, 17 besto 17

19 Fysikk, kjemi og biologi I løpet av våren på Vg1 velger eleven hvilket programområde de vil fortsette med. Programområde realfag på Vg2 og Vg3 gir mulighet for å velge blant biologi, kjemi, fysikk og matematikk. Læreplanen i kunnskapsløftet stiller krav til fordypning og antall timer som skal brukes innenfor programområdet eleven har valgt. Nasjonalt er realfagspoeng innført som virkemiddel for å stimulere til valg av realfagene. Hvert realfag programfagkurs gir 0.5 poeng ekstra ved søknad til høgskole/universitet. Unntaket er fagene matematikk R2 og fysikk Fy2, som hvert gir 1,0 poeng. Nasjonal strategiplan for realfagene har satt et mål om 5 prosentpoeng økning i antallet elever som velger og fullfører realfagene matematikk R2, Fysikk Fy2 og Kjemi Kj2. Hensikten med dette målet er å skape rekruttering til teknologibedrifter, som har behov for tung kompetanse innen disse fagene. I dag må slike bedrifter i stor grad importere arbeidskraft fra utlandet. Resultater i programfag biologi, fysikk og kjemi, eksamen Biologi 2 2,9 3,0 Fysikk 2 3,4 3,9 VAF Nasjonalt Kjemi 2 3,6 3,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Figur 21 Fysikk har best resultat i landet! 18

20 Karakterfordeling, eksamen våren 2013 Karakterfordeling eksamen våren 2013 Antall elever Snitt *Biologi ,5 Biologi ,87 *Fysikk ,31 Fysikk ,86 *Kjemi ,91 Kjemi ,61 Figur 22 Kilde: PULS * Kun muntlig eksamen i disse fagene, både muntlig og skriftlig i de andre. Standpunkt fellesfag våren 2013, gjennomsnittskarakter VAF- nasjonalt resultat Gjennomsnitt Standpunktkarakterer våren 2013 VAF Nasjonalt Biologi 1 4,3 4,3 Biologi 2 3,9 4,0 Fysikk 1 4,1 4,2 Fysikk 2 4,2 3,9 Kjemi 1 4,2 4,2 Kjemi 2 3,9 4,0 Figur 23 Kilde: PULS 19

21 Prosent Andel elever som velger biologi, fysikk og kjemi Andel elever som velger biologi, fysikk, kjemi programfag Ant. elever studiespesialiserende programområde Vg3: 780 Vg3: 834 Vg3: 804 Vg3: 828 Biologi 2 18,7 pst 17,5 pst 15,7 pst 16,3 pst Fysikk 2 13,6 pst 16,1 pst 9,3 pst 8,6 pst Kjemi 2 15,6 pst 15,0 pst 13,1 pst 15,6 pst Figur 24 Kilde: Skoleporten 20,00% Elever som har valgt biologi 2, kjemi 2 eller fysikk 2 15,00% 10,00% Biologi 2 Fysikk 2 5,00% Kjemi 2 0,00% Figur 25 Kilde: Skoleporten Analyse: Det at mange velger å kun ta fagene på Vg2-nivå, og ikke fortsetter i Vg3, gjenspeiler nok i noen grad kravene til å komme inn på mange høyere studier. Disse krever som oftest ikke fagene på Vg3-nivå. Andel elever som velger biologi og kjemi på høyeste nivå har stabilisert seg skoleåret Stadig lavere andel som velger fysikk. For skoleåret er det betydelig færre elever i Vest-Agder enn i Aust-Agder som velger faget, målt i absolutte tall. 20

22 Andel elever som ikke fullfører programfag biologi, kjemi eller fysikk 2013 Strykprosent Standpunkt Eksamen Standpunkt V-A Standpunkt nasjonalt Eksamen V-A Eksamen nasjonalt Biologi 2 3,9 % 2,5 % 14,1 pst 10,7 pst Fysikk 2 3,5 % 3,7 % 9,5 pst 9,2 pst Kjemi 2 5,0 % 4,0 % 10,6 pst 8,2 pst Figur 26 Kilde: PULS og Skoleporten Analyse: Det er ikke store avvik mellom Vest-Agder og nasjonale tall hva gjelder andel som ikke består realfagene på høyeste nivå, når vi ser på fagene samlet. Teknologi og forskningslære Teknologi og forskningslære er et programfag som i Vest-Agder kun undervises på Vg2-nivå. Det undervises både som X-fag, for å erstatte fellesfag-matematikktimene som mistes når elever velger matematikk programfag, og også som 5-timers programfag. I læreplanen kan vi blant annet lese: "Programfaget skal gi grunnleggende innsikt i naturvitenskapelige og teknologiske utfordringer og problemstillinger i samfunnet." "Programfaget skal gi erfaringer med realfag i praksis og skape en arena for undring og nysgjerrighet. I tillegg skal det gi innsikt i vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi sett i et historisk perspektiv, og bidra til å øke bevisstheten om vår egen plass i tid og rom." Faget gir på Vg2-nivå en arena hvor elever får anledning til å lage egne hypoteser og modeller, for så å eksperimentere med disse. For mange oppleves dermed faget som et mer lystbetont og mindre stringent realfag enn de tradisjonelle fagene fysikk, kjemi og biologi. I tillegg er faget en arena hvor elevene blir kjent med lokalt næringsliv, og slik får innspill om hvor det er behov for arbeidskraft med realfaglig utdanning i framtida. På Vg3-nivå er programfaget Teknologi og forskningslære 2 et mye mer teoretisk fag enn det som er tilfelle i Vg2. Det fokuseres her i hovedsak på forskningslære i stedet for teknologi, og det har så langt ikke vært interesse for å tilby faget på noen av skolene i fylket. 21

23 Standpunktkarakter 2013 Teknologi og forskningslære Snittkarakter V-A Antall elever Snittkarakter nasjonalt 1XS 4,5 53 4,7 1S 4,1 30 4,6 Figur 27 Kilde: PULS Analyse: Faget har potensiale til å være en rekrutteringsplattform for framtidig arbeidskraft i teknologibransjen, da læreplanen har krav om samarbeid med lokalt næringsliv. Dette er et fag som få velger i dag. Vg3-faget blir ikke tilbudt i dag, bør dette opprettes i samarbeid med lokalt næringsliv? Oppsummering og noen utfordringer knyttet til programfag realfag Tallmaterialet viser at det er færre elever enn ønsket i nasjonal strategiplan som velger realfag på høyeste nivå. Det har også vært en negativ trend hva gjelder denne andelen. Det er ikke større avvik fra nasjonale tall hva gjelder andelen som klarer å fullføre og bestå faget, når de først har valgt det. Det kan derfor konkluderes med at hovedutfordringen hva gjelder realfagene er å motivere flere elever til å søke fagene. 22

24 Jenter og realfag Andel jenter på matematikk, R2 og fysikk, Fy2 i Vest-Agder R2 antall jenter R2 andel jenter Fysikk2 antall jenter Fysikk2 andel jenter av ,4 % 27 av ,5 % av ,5 % 35 av ,9 % av ,4 % 16 av 75 21,3 % av ,8 pst 17 av 71 23,9 pst Figur 28 Kilde: Skoleporten og PULS Andel jenter på høyeste nivå matematikk og fysikk i videregående skole i Vest-Agder 38,0 % A n d e l j e n t e r 36,0 % 34,0 % 32,0 % 30,0 % 28,0 % 26,0 % 24,0 % 22,0 % Matematikk R2 andel jenter Fysikk2 andel jenter 20,0 % Figur 29 Vest-Agder ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder antall jenter som velger realfag. Trass likestillingsprosjektet "Fritt Valg" og satsing på jenter og realfag ser det ikke ut som om andelen er økende foreløpig. Landsdelen har scoret lavt på levekårsindeksen i SSBs undersøkelse og har utfordringer knyttet til blant annet likestilling. 23

25 Nasjonal satsing på realfag Det har gjennom flere år vært en nasjonal satsing på realfag. Økt rekruttering til studier og yrker i realfag har vært målet og satsingen har rettet seg mot alle nivåer, fra barnehage til forskning og arbeidsliv. Satsingen har vært et samarbeid mellom utdanningssystemet og næringslivet. "Realfag for framtida, strategi og styrking av realfag og teknologi " er et nasjonalt strategidokument fra Kunnskapsdepartementet som beskriver status, utfordringer, hovedmål og innsatsområder for nasjonal satsing. Naturfagsenteret Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret) ble etablert ved Universitetet i Oslo etter initiativ fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Strategi for styrking av realfagene : "Realfag, naturligvis", hadde denne etableringen med som et satsingsområde. Naturfagsenteret skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. RENATEsenteret er Kunnskapsdepartementets nasjonale ressurssenter for realfagsrekruttering. Senterets primære oppgave er å bidra til god rekruttering til studier i realfag og å øke kvinneandelen. Senteret skal bidra til å øke den direkte kontakten mellom arbeidslivet og utdanningssektoren på sentralt og regionalt nivå. Samarbeidet skal være tiltaksrettet og ha som sitt fremste mål å dekke samfunnets og arbeidslivets behov for MNT-kompetanse på kort og lang sikt. Senteret skal bidra til å samle og videreformidle erfaringer mellom aktørene og sørge for å spre informasjon om MNT-fagenes betydning for samfunns- og velstandsutviklingen. Tiltak Gjennom de siste årene er det gjennomført en rekke tiltak for å øke andelen elever som fullfører og består fellesdelen i matematikk samt øke andelen som velger realfaglig programfag og fortsetter med realfaglige studier. En satsing på grunnleggende ferdigheter i matematikk og at elever består i matematikk vil gi økt gjennomføring i videregående opplæring. Mulighetene for den enkelte elev til å få læreplass, fagbrev eller jobb øker med fullført videregående opplæring. Matematikk er det faget som har høyest andel elever med ikke bestått på eksamen. Ent3r ENT3R er et motivasjonsprogram initiert av RENATE-senteret. I programmet tilbyr studenter fra realfaglige og teknologiske studier matematikktrening for elever fra 10. klasse og til videregående nivå. Studenter og elever møtes ukentlig på en høgskole eller et universitet for å trene på matematikk. Det er gratis for elevene å delta på matematikktreningen. I Vest- Agder har UiA organisert ENT3R programmet og satsingen har primært vært rettet mot elever på studiespesialiserende programområde, T1 24

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 00-0 Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Lektor 2 ordningen i Agder

Lektor 2 ordningen i Agder Lektor 2 ordningen i Agder Koordinator Lektor 2 Agder Anne Vegusdal Nettsted http://www.lektor2.no/ 2 1 Lektor 2-ordningen Forankret i den nasjonale satsingen på realfag Utdanningsforbundet, NITO, TEKNA,

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/0 Det er fremdeles nedgang i eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer. Jentene

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen

Karakterstatistikk for grunnskolen Karakterstatistikk for grunnskolen 2014-15 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 10. trinn våren 2015. Analysen baserer seg i hovedsak på tall publisert

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012 Karakterstatistikk for grunnskolen 0-0 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Utprøving av en lektor II ordning. oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet

Utprøving av en lektor II ordning. oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet Utprøving av en lektor II ordning oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for lektor II utprøvingen Forslag fra Nasjonalt forum for realfag i Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III Fremmedspråk i videregående opplæring 2010-2011: Flere elever velger nivå II og III Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2011 (6.5.2011) 1 v/ Gerard Doetjes Innledning I dette notatet

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Lektor 2 Agder Nyhetsbrev august 2012

Lektor 2 Agder Nyhetsbrev august 2012 Lektor 2 Agder Nyhetsbrev august 2012 Våren 2012 ble Lektor 2-ordningen igjen utvidet, denne gangen med 44 nye skoler nasjonalt. Totalt deltar ca. 160 skoler i prosjektet skoleåret 2012/13. I Agder økte

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-4-2016 Rundskrivet omhandler trekk for grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring med studiespesialiserende

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Fullført og bestått, hva forteller tallene?

Fullført og bestått, hva forteller tallene? Fullført og bestått, hva forteller tallene? Prosjektleder Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet, Oslo 1 1 1 1 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som

Detaljer

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Sentralt gitt eksamen i matematikk Vurdering og eksamensformer Seniorrådgiver Gregorios Brogstad Agenda Eksamensresultater Ny eksamensordning «Matematikk

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret en gjennomgang

Gjennomføringsbarometeret en gjennomgang en gjennomgang Kjetil Helgeland, prosjektleder. Utdanningsdirektoratet Prosjektledersamling Ny GIV, Kompetanseheving i 16 fylkeskommuner Kartgrunnlag: Statens kartverk 2 3 4 Andel fullført og bestått innen

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Partnerskapskonferansen 2011 Tønsberg 3. mars Per T. Eitrem rektor Færder videregående skole Innhold Visjon og mål Tilstand Samspill videregående skole/arbeids-

Detaljer

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e=er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå=. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 Dette blir forklart: Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag

Detaljer

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe

Rundt elever og lærlinger 685 ungdommer i OT sin målgruppe Ny GIV som et bidrag til skoleeiers forsvarlige kvalitetssystem 13. september 2013 Arly Hauge folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune noen nøkkeltall Rundt 6.800 elever og 1.950 lærlinger

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.

I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer. Fleksibilitet i fag- og timefordeling 2 Praktiske eksempler på bruk av fleksibiliteten I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk,

Detaljer

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 OSLO KATEDRALSKOLE Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 Oslo katedralskole - Fagvalg for skoleåret 2016/2017 Forord Hensikten med dette heftet er å gi deg en orientering om

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3 Videregående opplæring Innhold Skolefakta... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Elevfravær... 2 Gjennomsnittlig inntakspoeng...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret )

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret ) Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret 2017 2018 ved Oslo VO Sinsen (sist endret 06.03.2017) Kursene starter i august 2017

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER i VG1

FAGVALG FOR ELEVER i VG1 FAGVALG FOR ELEVER i VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Samfunnsfag økonomi språk Realfag Idrettsfag Vg2 Vg3 Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset.

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER i VG1

FAGVALG FOR ELEVER i VG1 FAGVALG FOR ELEVER i VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Samfunnsfag økonomi språk Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret )

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret ) Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret 2017 2018 ved Oslo VO Sinsen (sist endret 26.10.2016) Kursene starter i august 2017

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for frittstående skoler Dette rundskrivet ble oppdatert i 2017 på grunn av endringer i forskrift til friskoleloven. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2018 2019 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Valg av programfag på programområde realfag På Vg2 må du velge fire programfag.

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08. 1P eller 1T? Konsekvenser av valg

Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08. 1P eller 1T? Konsekvenser av valg Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08 1P eller 1T? Konsekvenser av valg SKOLEÅRET 2008/2009: 158 idrettselever (130) (+ 20 PB) 7 idrettsklasser (6) Vg1: 73 elever fordelt på tre klasser 111 fotballspillere

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret 2018-2019 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks.

Detaljer

Programfagsorientering. Skoleåret

Programfagsorientering. Skoleåret Programfagsorientering Skoleåret 2017-2018 Vg2 Vg3 Valgbare programfag Viktige datoer: 1. mars søkning til fylket/vigo.no på kurs/ programområde 14. februar valg av programfag HVS Fagvalg på nett! Kunnskapsløftet

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater...

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

YRKESUTDANNING INNEN HYDRAULIKK - 2-ÅRIG STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSLØP MED REALFAG

YRKESUTDANNING INNEN HYDRAULIKK - 2-ÅRIG STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSLØP MED REALFAG 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 07.06.2016 2016/2577-20798/2016 / Saksbehandler: Halvard Berg Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget YRKESUTDANNING INNEN HYDRAULIKK - 2-ÅRIG STUDIEFORBEREDENDE

Detaljer