Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø"

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 6 Skolens lærere 9 Skolens miljøarbeidere/assistenter 17 Kontoravdelingen 18 IKT-tjenesten 18 Driftsavdelingen 19 Rådgivertjenesten 20 Helsetjenesten 20 Prosjekt rusforebygging 21 PP-tjenesten 21 Spesialundervisningen og tilrettelegging 22 Trygt og godt skolemiljø 22 Elever med kronisk sykdom 24 Skolebiblioteket 25 Informasjon til elever og foresatte om opplæringen 26 Organiseringen av skoledagen og året 26 Studietilbudet 27 Noen praktiske opplysninger 39 Kaféer 39 Ordensreglement 40 IKT-reglementer 44 Reglementer og rettleiing for elever som skal opp til eksamen 47 Eksamen, karakterer og vitnemål 50 Trekkordningen ved eksamen 52 Veiledning i løsning av oppgaver som prøver helhetlig kompetanse 53 Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 58 Branninstruks for skolen 59 Stipend fra Lånekassen 59 Forsikringsavtale for elevene 61 Brukerundersøkelser 61 Husregler 63 Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø Kjennetegn på læringsmiljøet vårt: 1. Porsgrunn videregående skole har fokus på læringsarbeidets resultater 2. Porsgrunn videregående skole har godt kvalifiserte lærere 3. Porsgrunn videregående skole gir tilpasset opplæring 4. Porsgrunn videregående skole har nulltoleranse for mobbing 5. Porsgrunn videregående skole er en helsefremmende skole 6. Porsgrunn videregående skole er en tobakksfri skole 7. Porsgrunn videregående skole er en dysleksivennlig skole 2

3 Vel møtt! Som rektor ved skolen er det en glede å ønske nye og gamle elever velkommen til et nytt skoleår ved Porsgrunn videregående skole under mottoet Sammen om mestring, mangfold og miljø! Skolen er en av Telemarks største videregående skoler med om lag 1100 elever og 160 ansatte. Skolen har lokaler på to områder av Campus Kjølnes. Studieforberedende programområder (med studiespesialiserende program innen real, språk, samfunn og formgiving og studieforberedende idrett) finner du på Kjølnes Nord. Yrkesforberedende programområder (design og håndverk, medier og kommunikasjon, teknikk og industriell produksjon og tekniske allmennfag) finner du på Kjølnes Sør. Her finner du også en egen avdeling for opplæring i mindre grupper. Skolen arbeider kontinuerlig med å gjøre det pedagogiske tilbudet så godt som mulig, og vi har de siste årene lagt stor vekt på digital kompetanse, dannelse og miljø. Selv om skolen er stor, håper vi at hver enkelt finner seg til rette hos oss, og at vi gjennom samarbeid og fellesskap kan skape et godt og trivelig læringsmiljø med størst mulig læringsutbytte for den enkelte elev. Kunnskap gir muligheter! Med ønske om et lærerikt og godt skoleår! Laila Lerum, rektor Kjære medelever! Sammen skal vi nå ta fatt på et nytt skoleår som vil by på både muligheter og utfordringer for alle og enhver. Porsgrunn videregående skole tilbyr et bredt spekter av muligheter, og for de fleste av dere betyr dette et møte med nye mennesker, ny kunnskap og nye valg som må tas. Valgene vi tar, og kunnskapen vi tilegner oss, vil være med på å avgjøre veien videre. Ved å gå på en videregående skole, stilles det høyere krav om ansvar for egen læring og deltagelse i egen skolehverdag. Det økte ansvaret som kreves, er med på å gjøre oss mer selvstendige, og mer ansvarsbevisste, noe som er gode kvaliteter å ta med seg videre i livet. Porsgrunn Videregående skole er en skole med et spennende mangfold av elever og programmer. Tilbudene ligger til rette for oss, vi må bare tørre å satse. Satse på vår egen fremtid! Elevrådet er til for at elevene skal få være med på å forme sin egen skolehverdag. Gjennom elevdemokrati og elevmedvirkning har vi muligheten til å få gjennomslag for saker som opptar oss elever. For at vi skal ha et velfungerende elevdemokrati på Porsgrunn videregående skole, er vi avhengig av at du som elev engasjerer deg. Gjennom engasjement og deltagelse har vi muligheten til å påvirke! Forrige skoleår sto elevrådet i front for å sikre skap til elevene, samt gjennomføringen av Operasjon Dagsverk, hvor skolen samlet inn over kroner. Dette er gode eksempler på at et velfungerende elevråd kan utgjøre en forskjell! Som elevrådsleder vil jeg derfor fokusere på å opprettholde et aktivt og inkluderende elevråd der alle blir hørt. Jeg gleder meg til å bli kjent med nye og engasjerte mennesker det kommende skoleåret! Lykke til med det skoleåret 2012/2013! Anders Risan, elevrådsleder 3

4 Skolens råd og utvalg Elevrådet ved en videregående skole spiller en viktig rolle. Elevrådet ved Porsgrunn videregående skole består av tillitselever fra alle klassene. Fra elevrådet blir det valgt representanter til ulike verv. Viktigst er de som skal sitte i styret. Elevrådet har representanter i Telemark fylkeselevråd og i skolemiljøutvalget ved Porsgrunn videregående skole. Vi deltar i internasjonalt solidaritetsarbeid. Porsgrunn videregående skole har et aktivt elevråd. Det kreves innsats fra de som skal sitte i elevrådet, men det er svært interessant og engasjerende arbeid. Som regel får alle som er interessert, en eller annen ansvarsoppgave. Du får også være med på kurs i elevrådsarbeid. Klasselærerråd består av klassens faglærere. Oppgaver er blant annet å drøfte spørsmål som gjelder samordning av opplæringen i ulike fag, vurdere behov for særskilt hjelp, drøfte ordensog atferdskarakterer og behandle spørsmål om turer og ekskursjoner. I enkelte saker har elevenes tillitsvalgte anledning til å være til stede. Skoleutvalget består av disse representantene: Rektor Studierektor, referent Representant for SL Representant fra UF Helsesøster Elevrådsleder 1 elevrepresentant Skoleutvalget har adgang til å fatte vedtak i de sakene de behandler. Medlemmene av skoleutvalget skal oppleve at de bidrar og har innflytelse gjennom de vedtak de fatter. Skoleutvalgets vedtak skal fungere som styringssignaler til rektor. Skoleutvalget skal ha rollen som rektors støttespiller og medspiller, og det skal være utviklingsorientert og preget av en offensiv tenkning. Skoleutvalget skal innkalles til minst 4 møter pr år. Det skal vedtas en møteplan for kommende år på siste møte i året. Saker/oppgaver for Skoleutvalget: Overordnet planlegging: Visjoner og strategier Skolens omdømme Markedsføring av skolens opplæringstilbud i samarbeid med grunnskoler, bransjer og opplæringskontor Skolens tilbudsstruktur på et tidlig tidspunkt i prosessen Opplæringens innhold: Tiltak for å bedre gjennomføring/mindre frafall Bidra til arbeidet med å styrke elevmedvirkningen Lokale tillegg til ordensreglementet Økonomi og bygninger: Ressursbruk (herunder bla budsjett og regnskap) Fysiske forhold Resultater: Årsrapporten, BMS, utviklingsplan Brukerundersøkelser, elevundersøkelser, ansatteundersøkelser 4

5 For øvrig kan skoleutvalget behandle alle saker som rektor eller andre medlemmer av utvalget finner det naturlig å behandle. Skolemiljøutvalget (SMU) består av disse representantene: Rektor Studierektor, referent Representant for SL Representant fra UF Helsesøster Elevrådsleder 5 elever fra elevrådsstyret (de velger vararepresentanter) Rådet er rådgivende organ for rektor i følgende saker: Opplæringslovens 9a ( elevenes arbeidsmiljølov ) Brukerundersøkelser Elevenes læringsmiljø Pedagogisk plattform Årlig evaluering av skolens handlingsplan mot mobbing For øvrig kan skolemiljøutvalget behandle alle saker vedrørende skolemiljøet som rektor eller andre medlemmer i utvalget finner det naturlig å behandle. Medbestemmelsesmøtet består av representanter for de ansattes fagforeninger og skolens ledelse. Rådet er et rådgivende organ for rektor i følgende saker: plansaker og årsmelding regnskap og budsjett skolereglement ordning av undervisningen skolens faglige tilbud større byggearbeider og utstyrskjøp større organisasjonsendringer 5

6 Skolens pedagogiske ledelse Rektor Laila Lerum Overordnet ansvar for virksomheten. Skolens øverste fagligpedagogiske leder. Strategi, budsjett, medbestemmelse, informasjon Assisterende rektor Tom Holmberg Assisterende rektor er skolens nestleder og rektors stedfortreder. Han har et overordnet ansvar for skolens planog kvalitetssikringsarbeid. Studierektor Jan Freddy Gusfre Leder for studieforberedende programområder (studiespesialiserende program realfag, språk, samfunn og formgiving og studieforberedende program idrettsfag) og International Baccalaureate (IB) Diploma Programme. Daglig leder for avdeling Kjølnes Nord. Studierektor Heidi Torsholt Leder for yrkesforberedende programområder, VG3 påbygging til generell studie kompetanse for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, opplæring i mindre grupper, grunnkompetanse, studiespesialiserende med arbeidstrening og Ny giv. Daglig leder for avdeling Kjølnes Sør. Leder av elevtjenesten og avdelingsleder Bente Ljostveit Øino Spesialpedagogiske tiltak, tilpasset opplæring, særinntak, avdeling for opplæring i mindre grupper, karriereveiledning og sosialpedagogisk tjeneste, elevassistenter, helse, PPT 6

7 Avdelingsleder Jarl Hagen Idrettsfag Avdelingsleder Ranveig Furuvald Johannesen Teknikk og industriell produksjon og kjemi- og prosessfag. Tekniske allmennfag Avdelingsleder Inger Garstad Jørgensen Medier og kommunikasjon og Design og håndverk. Formgivingsfag Avdelingsleder Kjetil Larsen Språkfag Avdelingsleder Inger Hedvig Matveyev Realfag Avdelingsleder Kristine Haugen Rubilar Samfunns- og økonomifag 7

8 International Baccalaureate Diploma Programme Daniela Feistritzer DP-Coordinator Se nærmere info side 37. TAF tekniske og allmenne fag Hans Ole Dyrseth TAF-koordinator Se nærmere info side 35. MK Medier og kommunikasjon Inger Hobæk Fagkoordinator MK SA Studiespesialiserende med arbeidstrening Jorunn Helvin Fagkoordinator Se nærmere info side 36. 8

9 Skolens lærere Andersen, Odd Bjørnar F Matematikk, naturfag Berge, Anne Gro Teknologiske fag Andersen, Olav-Marius Norsk, historie, religion Bergeland, Henning Allmennlærer Andersen, Sandra B. Norsk, samfunnsfag, engelsk Bergersen, Staale André Mediefag Andreassen, Beate Idrettsfag Bingh, Kjersti Kroppsøving Andreassen, Eskil Berg Idrettsfag Bjaaland, Katrine Kjemi, naturfag Ausland, Lill Aina Design og håndverk, engelsk Bjaaland, Torstein Politikk, individ og samfunn, historie Bekkevold, Bård Spes.pedagog Bjørgaas, Arne Matematikk, geografi 9

10 Breirem, Trine Naturfag, kjemi, geografi Eie, Sveinung Matematikk, naturfag Brekken, Jorhild Engelsk, tysk, historie Ekholt, Per-Kristian Matematikk, fysikk Bruun, Christian Engelsk, historie, samfunnsfag, rettslære Bu, Roar Kjemi/prosessfag, mekaniske fag Buen, Terje Politikk, individ og samfunn, samfunnsfag, historie Engbråten, Silje Norsk Engebretsen, Tale Birkeland Norsk, tysk, historie, filosofi Eriksrød, Sandra Idrettsfag Doksrød, Ellen Spes.ped, religion Ettestad, Taran Realfag Dyrseth, Hans Ole Kjemi/prosessfag Edvardsen, Erik Geografi, matematikk, naturfag, biologi Feistritzer, Daniela Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk Finborud, Knut Amund Norsk, historie, geografi, samfunnsfag, IT-fag, MK 10

11 Frøystveit, Ole Kristian Samfunnsøkonomi, matematikk, samfunnsfag Hagen, Jarl Idrettsfag Gausnes, Tina Kommunikasjon og kultur, fransk, norsk Gomez-Lazaro, Jose Samfunnsfag, spansk Halvorsen, Heidi Solberg Biologi, matematikk, naturfag Hammervold, Peter Kjemi/prosessfag Grytten, Hege Wietske Økonomi, spansk Hansen, Bente Tellefsen Prosessfag Grønmark, Gyri Norsk, økonomiske fag, samfunnsfag, mediefag Grøtting, Anne Kristin Tysk, norsk Hansen, Geir Design og håndverk, kroppsøving Helvin, Jorunn Spesialpedagog Gulbrandsen, Per Paaske Politikk, individ og samfunn, engelsk, norsk Hewitt, Peter Mediefag (design) Hagen, Anne Norsk, engelsk Hobæk, Inger Mediefag, samfunnsfag 11

12 Holmberg, Tom Matematikk, fysikk, biologi, rettslære Høvset, Anne Sofie Norsk, engelsk, religion/etikk, kommunikasjon og kultur Jensen, Marianne Dall Design og håndverk Jordbrudal, Lene Spes.ped., design og håndverk Jul-Larsen, Aud Norsk, formgivingsfag Jørgensen, Inger Garstad Design og håndverk Joakimsen, Stig Fransk, tysk, samfunnsfag Jørgensen, Vidar Engelsk, samfunnsfag, samfunnsøkonomi Johannesen, Ranveig Norsk Karlsen, Ania Engelsk, tysk, fransk Johnson, Marianne Realfag Karlsen, Heidi Katrin Idrettsfag Jonassen, Frode Skau Idrettsfag Kashingo, Issa Kjemi/prosessfag Jonskås, Jorunn Matematikk Kjærra, Sigrun Design og håndverk 12

13 Kjørholt, Egil Norsk, tysk Larsen, Unni Livsdatter Allmennlærer, spesialpedagog Kleppen, Signe Formgivingsfag, design og håndverk Larsen, Øystein Matematikk, naturfag Knudsen, Karianne Spesialpedagog Lauvhjell, Nelly Raddum Norsk, spes.ped. Knutsen, Solveig Øvreberg Kroppsøving Lervik, Mons Idrettsfag, Religion/etikk Kormanski, Lilja Engelsk, mediefag Lilleheil, Siw Tone Realfag, prosessfag Kullvik, Lene Dahl Norsk, rettslære Lorck, Marianne Kjemi/prosessfag, realfag Kaasene, Jan Magne Idrettsfag Lund, Martin Idrettsfag Larsen, Kjetil Norsk, idrettsfag Løvøen, Olav Sander Matematikk, naturfag 13

14 Martinez, Viviana Spansk Odden, Einar Kjemi/prosessfag Mathisen, Aage Rettslære, samfunnsfag Ottesen, Tine Naturfag, matematikk Moen, Karina Kristina Velle Teknologiske fag, Kjemi- og prosessfag Paus, Espen Matematikk, naturfag, biologi Myrland, Renate Rønningsland Norsk, samfunnsfag Raphaug, Maria Basisfag Tone Leiulfsrud Nordengen Teknologiske fag Reisjø, Inger Engelsk, Fransk, religion/etikk Nordmark, Ole Biologi, kjemi, naturfag Rene, Sidsel Kjemi/prosessfag, naturfag Norendal, Audhild Norsk, religion/etikk, historie Rimmereide, Margareth Norsk, matematikk Nyvold, Ida Norsk Rise, Ståle Prosessfag 14

15 Rubilar, Kristine Haugen Spansk. samfunnsfag Solberg, Ingunn Historie, kunsthistorie, teatervitenskap Samuelsen, Bjørn Øyvind Kjemi/prosessfag, mekaniske fag Solberg, Margrethe Hauff Engelsk, tysk Sande, Gry Norsk, engelsk Storaker, Marit Fadum Norsk, religion/etikk Sande, Kjell-Rune Naturfag, matematikk, kroppsøving Strøm, Trine Formgivingsfag Sem, Anne Elisabeth Norsk, engelsk Sælid, Anne Mette Idrettsfag Simonsen, Lisbeth Norsk, historie, samfunnsfag Sønstebø, Lise Idrettsfag Skaugen, Anne Mette Engelsk, tysk, samfunnsfag Sørdal, Birgitte Idrettsfag, formgiving Skjølberg, Henriette C. Biologi, matematikk Sørensen, Helge Norsk, historie 15

16 Tangerås, Rune Kjemi/prosessfag Trovi, Frank Mediefag, norsk, engelsk Teien, Bård Design og håndverk Tveit, Geir Olav Kjemi/prosessfag Terzan, Maria Norsk, spansk Valvik, Svein Inge Økonomiske fag, idrettsfag Thommesen, Kjersti Nyhus Design og håndverk Verpe, Torleif Historie, sosialkunnskap, religion Thorvig, Jon Norsk Vik, Per Furuvald Mediefag Tiller, Stian Johansen Norsk, historie, samfunnsfag Vinkenes, Arild Fysikk, matematikk, Teknologi og forskningslære Torsholt, Eli Raak Formgivingsfag, design og håndverk Værland, Ellen Design og håndverk Torsholt, Heidi Kjemi/prosessfag Wahab, Bahar Matematikk 16

17 Wallestad, Truls Idrettsfag, historie, samfunnslære Aasbø, Gunnar Tysk, engelsk, historie Winberg, Pål Teknologiske fag, Kjemi- og prosessfag Aasland, Marita Norsk Aas, Ranveig Design og håndverk Skolens miljøarbeidere/assistenter Bjelland, Anette Kristine Haugerud, Isak Bjelland, Kristin Haugom, Sebastian Mortes Falch-Pedersen, Vegar Janøy, Esther Halvorsen, Tommy Lanner, Alejandro Hartmann, Aina Rahm, Kjersti Takvam 17

18 Kontoravdelingen Kontorleder Brit Humblen Kontorene arbeider med personal, økonomi, arkiv, innkjøp, sentralbord, føring av vitnemål og elevkartotek. Her kan du også få skolebevis og henvende deg hvis du har spørsmål om lån og stipend til utdanning. Kontoret har ansvar for skoleskyss og ordner drosjetransport i sykdomstilfeller. For elevene har kontoret åpningstid fra kl Konsulent Sekretær Konsulent Konsulent Konsulent Anita Aa. Bukta Kari Midtbøen Gunvor Ramsåsen Elin K. Steinsbu Susan Trujillo IKT-tjenesten Systemansvarlig Fagarbeider Lærling Lærling Tom Barhaughøgda Truls Gremmentsen Simen Fosseide Eik Paul Endre Andersen Ernst IKT-koordinator IKT-koordinator IKT-koordinator Hans Ole Dyrseth Knut A. Finborud Heidi S. Halvorsen 18

19 Driftsavdelingen Driftsleder Egil Andreassen Brannvernleder. Verneleder. Ansvar for byggforvaltning og utleie, vedlikehold, renhold, inventar, utstyr, transport, nøkler/låssystemer, alarmer/sikkerhet, HMS Renholder Renholder Renholder Renholder Oddveig Evensen Panachaphon Blomberg Ahmed Ali Omar Chuanchuen Hellerud Renholder Ledende renholder Renholder Renholder May Britt Sivertsen Marianne Nystad Adama Odden Rojas, Catalina Renholder Renholder Renholder Svalastog, Ellen Torunn Thomassen Ødegaard, Manee Vaktmester Vaktmester Vaktmester Vaktmester Magne Grini Steinar Holbø Bjørn H. Hauk Ragnar Johansen 19

20 Rådgivertjenesten Skolen har fire rådgivere som står til elevenes disposisjon. Rådgiver Nord Rådgiver Rådgiver Sør Rådgiver Sosialpedagog Karriereveileder Sosialpedagog Karriereveileder Torleif Verpe Lene Kullvik Karianne Knudsen Gyri Grønmark Karriererådgiver Gir veiledning i forhold til utdannings- og yrkesvalg Veileder om fagvalg, fritak for fag, bytte av fag Informerer om opptakskrav Informerer om søknadsfrister Hjelper til med utfylling av søknader Gir veiledningssamtaler individuelt eller i grupper Informere om utdanningsmuligheter i inn- og utland Arrangerer Studiestart for Vg3 Sosialpedagogisk rådgiver Hjelper den enkelt elev med å finne seg til rette sosialt og personlig Hjelper den enkelte elev med å finne seg til rette på skolen Samarbeider med kontaktlærere og hjelpeinstanser Hjelper elever som har sosiale eller emosjonelle vansker Formidler kontakt med andre hjelpeinstanser som for eksempel PPT Jobber med rutiner rundt klassemiljø Følger opp elever med høyt fravær Samarbeider med hjemmet Helsetjenesten Helsesøster har kontor både på Nord og Sør. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud med åpen dør og faste trefftider på kontorene. Tjenesten er gratis, og du får ikke fravær. Helsesøster har taushetsplikt! Helsesøster Lillian Strand Noe av det du kan snakke med helsesøster om: Vanskelige tanker og følelser 20

21 Fysiske plager/skader/sykdommer Livssituasjon - forholdet til skole, venner, kjæreste, familie Rus - bekymring for eget eller andres rusbruk Seksualitet og seksuell orientering Prevensjonsveiledning inkl. gratis kondomer og resept på hormonelle prevensjonsmidler Seksuelt overførbare sykdommer, inkl. klamydiatest Graviditet Abort Kosthold og fysisk aktivitet Vansker i forhold til mat Andre bekymringer og opplevelser som virker inn på hvordan du har det For at du som elev skal få den hjelpen du trenger og har krav på, samarbeider helsesøster med skolen og instanser utenfor skolen. Det skjer selvfølgelig i samråd med deg. Helsesøster hjelper til med henvisning videre til andre hjelpeinstanser hvis det er nødvendig og ønskelig. Prosjekt rusforebygging Fra nov 2011 er det i tillegg ansatt en helsesøster (100 % stilling) i et 3- årig rusforebyggingsprosjekt i regi av Familiehelsetjenesten, Porsgrunn kommune. Hun bistår også i skolehelsetjenestens ordinære arbeid og er til stede på kontoret på Sør og Nord. Helsesøster Inger Elisabeth Næs Andersen Trefftider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sør 08:30-13:00 Lillian 08: Lillian 08:30-15:00 Elisabeth 08:30-15:00 Elisabeth 08:30-15:00 Elisabeth Nord 08:30-13:00 Elisabeth 08: Elisabeth 08:30-15:00 Lillian 08: Lillian 08: Lillian Du er hjertelig velkommen til å stikke innom et av kontorene når du trenger noen å snakke med, eller du kan ta kontakt på sms/e-post for å gjøre en avtale. Lillian Strand Elisabeth Næs Andersen Direktetelfon kontor: Nord: Sør: PP-tjenesten Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, vanligvis kalt PP-tjenesten, kan gi deg som elev hjelp i forhold som har med din personlige, sosiale eller faglige utvikling å gjøre. PP-tjenesten arbeider med mange ulike typer henvendelser fra elever, som eksempel: - fagvansker (behov for utredning eller tilrettelegging i forbindelse med lese-, skrive- eller matematikkvansker) - vansker i forbindelse med overgang til videregående skole - mobbing, angst/usikkerhet eller mistrivsel i skolesituasjonen 21

22 Mange elever er usikre på når det er naturlig å ta kontakt med PP-tjenesten. Et generelt råd er at det er viktig å ta opp problem før de blir for store. Ta direkte kontakt eller via rådgiver eller helsesøster. PP-tjenesten har fast møtetid på skolen hver uke. Hanne Lene Riis fra PP-tjenesten i fylkeskommunen har kontortid hver torsdag og fredag på skolen. Spesialundervisning og tilrettelegging i undervisningen Spørsmål om spesialundervisning og tilrettelegging kan rettes til Leder for elevtjenester Bente Ljostveit Øino. Skolen har ressurspersoner, Nelly Lauvhjell og Margareth Rimmereide som kartlegger alle Vg1-elevene i lesing, skriving og regning ved skolestart. Alle våre elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø fritt for mobbing, vold og rasisme. Med denne målsettingen ønsker vi at Porsgrunn videregående skal kjennetegnes som et trygt og godt sted å være! Vi velger å bruke Dan Olweus definisjon på mobbing: En person blir mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger over tid, blir utsatt for negative handlinger fra enten en eller flere personer. Mobbing kan være både av psykisk eller fysisk karakter. I et mobbeforhold eksisterer en klar forskjell i styrkeforholdet mellom plagere(e) og offer. Målrettet arbeid mot mobbing, vold og rasisme er et sentralt satsingsområde for Porsgrunn videregående skole, og en av de viktigste satsingsområder er nulltoleranse mot mobbing. Selv om nullforekomst trolig er urealistisk, vil skolens nulltoleranse og aktive arbeid for et mobbefritt miljø, væreavgjørende for å redusere mobbing. Både elever, foreldre og ansatte ved Porsgrunn videregående skole skal kjenne seg trygge på at mobbing ikke tolereres. Vi gjennomfører hvert år Elevundersøkelsen blant elevene ved skolen. Denne viser blant annet omfanget av mobbing. Med bakgrunn i disse resultatene jobber vi målrettet for å forebygge, og for å finne løsninger i hvert enkelt tilfelle. At elevene har rett til et læringsmiljø fritt for mobbing støttes av Opplæringsloven 9a-3 som omhandler det fysiske og psykososiale læringsmiljøet til elevene: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Porsgrunn videregående skoles handlingsplan mot mobbing viser skolens beredskap i å forebygge, avdekke og løse problemer med mobbing. Handlingsplanen inneholder prosedyrer, tiltak og faglige prinsipp som skal følges av alle ansatte ved skolen. Gjennom en planlagt aktiv bruk og en årlig revidering vil skolen sikre at handlingsplanen blir et levende redskap i arbeidet mot mobbing. 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. 22

23 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll) Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. Se også Rundskriv Udir (http://www.udir.no/Regelverk7Rundskriv/20101/Udir ) Det skal gjennom hele skoleåret arbeides med å bevisstgjøre elevene i forhold til begrepene knyttet til mobbing. Alle på skolen skal ha en felles forståelse av aktuelle begreper som erting, mobbing, toleranse og respekt. Det skal også jobbes systematisk og målrettet rundt begrepene trygghet og grensesetting. Forebygging er viktig for at forekomsten av mobbing skal bli så lav som mulig. Mobbing er ingen konflikt, men et overgrep. Slike saker skal ikke løses gjennom mekling eller liknende. Overordnet prinsipp er at man støtter den som føler seg mobbet og stiller krav til de som mobber - uten å forhandle med dem. 9a-3 i opplæringsloven tas opp ved starten av skoleåret i arbeidet med Elevhåndboka, og på det første foreldremøtet om høsten for å sikre at alle elever og foreldre er kjent med skolens arbeid mot nulltoleranse mot mobbing. God forebygging kan være forskjellig i ulike situasjoner. Noen tiltak skal likevel være felles på Porsgrunn videregående skole: Klassemiljø Læreren skal være observant på enkeltelevers/gruppers holdninger til hverandre og reagere på uønsket atferd. Læreren skal være en tydelig leder og rollemodell, og han er ansvarlig for trivsel og trygghet. Klassemiljø og trivsel skal være jevnlig tema i alle klasserådsmøter. Det skal legges til rette for at lærere kan dele gode eksempler på tiltak mot mobbing og et godt klassemiljø med hverandre. Kommunikasjon lærer og elev foreldre Elever, medelever, foresatte eller andre som sier fra om mobbing skal møtes med respekt og rask handling. Kontaktlærer tar opp mobbing som et fast tema i utviklingssamtaler med elever og foreldre. Elever som av ulike årsaker har behov for tett oppfølging, får tilbud om jevnlige nettverkssamtaler med kontaktlærer, repr. fra TPO-team, og ev. andre eleven ønsker skal delta. 23

24 Skolemiljø Vi har et helhetlig oppfølgingsteam som koordinerer tiltak og følger opp elever som har ulike behov for nødvendig oppfølging og tilrettelegging i nært samarbeid med kontaktlærer, foreldre og andre samarbeidspartnere. Hva menes med HANDLINGSPLIKT? Når ansatte ved skolen får mistanke eller kjennskap til at en elev blir utsatt for uakseptabel atferd fra andre elever, lærere eller ansatte, har den ansatte handlingsplikt. Er det tvil om hva som har forgått, skal den ansatte undersøke om eleven har opplevd dette som krenkende. Det er elevens subjektive oppfatning som gjelder. En del av handlingsplikten er plikten til å undersøke hva eleven har opplevd. Når undersøkelser er iverksatt, skal den ansatte melde forholdet til ledelsen skriftlig påeget meldeskjema ved krenkende ord og handlinger. Elever som selv føler seg mobbet, må snarest mulig ta kontakt med en de stoler på i sitt nettverk på skolen eller hjemme. Som elev kan du snakke med: foreldrene dine, eller noen du stoler på i ditt nettverk kontaktlærer, en lærer, helsesøster, sosialpedagogisk rådgiver avdelingsleder eller rektor Som foreldre kan du snakke med: kontaktlærer helsesøster, sosialpedagogisk rådgiver avdelingsleder eller rektor Retningslinjer vedrørende elever med kronisk sykdom Alle elever har rett til å få tilrettelagt opplæringen ut fra sine forutsetninger slik at innlæring kan skje tilnærmet like godt for alle skolens elever. Kronisk sykdom. Med kronisk sykdom menes i denne sammenheng en vedvarende eller stadig tilbakevendende lidelse som påvirker læringssituasjonen. Lidelsen må dokumenteres med erklæring fra sakkyndig/lege. Koordinering. Kontaktlærer koordinerer tilretteleggingen for eleven, men den enkelte faglærer har ansvar for å iverksette nødvendige tiltak. Dersom tilretteleggingen krever ekstra ressurser, meldes dette til avdelingsleder for elevtjenester som koordinerer det videre arbeidet. Prøver. Elever med behov for særskilt tilrettelegging ved prøver og eksamen skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fagene. Tiltakene må være tilpasset behovene til den enkelte og være egnet til å utlikne problemene til eleven så langt råd er. Tiltakene må ikke føre til at eleven får fordeler framfor andre som ikke får tilrettelegging ved eksamen og prøver gjennom året. Tilretteleggingen må heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i fagene. Krav om særskilt tilrettelegging må rettes til rådgiver i god tid før aktuell prøvedag eller så snart som mulig. Eleven må orientere faglærer om innvilgete rettigheter i god tid før prøva. 24

25 Fravær. Når en elev uforskyldt er borte fra undervisningen, har skolen et særlig ansvar for å legge forholdene til rette for at eleven kan ta igjen det forsømte. Dersom eleven er kjent med når et slikt fravær vil finne sted, må eleven i god tid informere kontaktlærer og faglærer om dette. Skolen bør så legge til rette for at eleven kan gjøre en innsats for å kompensere for fraværet. Ved lengre innleggelse på sykehus har kontaktlærer ansvar for at opplæringen skjer i samarbeid med sykehuset. Vitnemål. Skolen er pålagt å registrere alt fravær fra opplæringen. Fraværet føres på vitnemålet. Ved dokumentert sykdom eller annet gyldig fravær kan kontaktlærer etter søknad redusere fraværet med opptil 10 skoledager i et skoleår. Skolen bør i slike tilfeller legge til rette for at eleven kan gjøre en innsats for å kompensere for dette fraværet. Årsaken til fravær kan kreves ført på dokumentasjonen. Eleven har selv ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet. Ikke vurdering. Manglende oppfylling av målene i læreplanen i et fag, for eksempel på grunn av stort fravær, vil kunne føre til at faglærer ikke kan gi vurdering i faget. I så fall skal dette varsles i god tid. Taushetsplikt. Elever med kroniske lidelser skal behandles med respekt for sin lidelse. Informasjon som skolen mottar i forbindelsen med lidelsen, vil bli behandlet fortrolig så sant annet ikke er avtalt med eleven. Skolen skal ta hensyn til elever med kroniske lidelser. Opplæringen skal tilrettelegges slik at disse får et tilbud tilnærmet like godt som det øvrige elever får! Elever med behov for spesialundervisning må søke om inntak på særskilt grunnlag innen 1. februar for neste skoleår. Kontaktlærer og rådgiver kan veilede. Skolebiblioteket Bibliotekar Kjølnes Nord Eva Olsen Bibliotekar Kjølnes Sør Hanne Nesset Generelle opplysninger Skolebiblioteket ligger midt i bygningen i 2. etasje på Kjølnes Nord og 1. etasje i det nordlige bygget på Kjølnes Sør. Her finner du kombinert utlåns- og studieavdeling, tidsskriftkartotek og datamaskiner med internett. Biblioteket er bemannet hele skoledagen med unntak av midttimen/spisefri. På biblioteket kan du finne mye av det du trenger å lese eller slå opp i forbindelse med oppgaver. Her er bord for grupper hvor du kan arbeide med fagene dine eller slå deg ned med en god bok. Spise og drikke må du gjøre et annet sted! Det er ikke tillatt på biblioteket! Bok- og medietilbud Elevbiblioteket har ca bøker. Bokmassen består av leksika, oppslagsverk, faktabøker (fagbøker), romaner, noveller og lyrikk, mange tidsskrifter og aviser. 25