Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV"

Transkript

1 Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED GIS MED DETTE UTFYLLENDE BESTEMMELSER SOM ANGITT NEDENFOR. TIL KAPITTEL TO Søkere som har dokumentert behov for tidlig svar på opptak, kan be om tidlig opptak. Tidlig opptak kan gis til søkere med høy poengsum eller poengsum over medianen ved fjorårets opptak. TIL 2-3 Kun søkere som oppfyller minstekrav for opptak, kan rangeres ved opptak. Søkere som er kvalifisert, rangeres i henhold til reglene her. Søkere som har overholdt opprinnelig eller utsatt søknadsfrist, skal rangeres foran søkere som søker etter fristen. Høyskolen kan likevel behandle en søknad etter fristen der: a) søker dokumenterer særlige grunner for ikke å ha overholdt søknadsfristen. b) søknad gjelder restplasser etter hovedopptaket. Søknader til ledige plasser behandles løpende frem til opptaket er avsluttet, og uten bruk av rangeringsreglene. Rangering av søkere ved opptak til masterstudier Masterstudier uten krav om yrkespraksis for opptak, jf. forskrift om krav til mastergrad 3 1) Karakterpoeng: Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 2) Utdanningspoeng: Det gis ett utdanningspoeng per beståtte 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt fire poeng. 3) Tilleggspoeng: Det kan gis inntil seks tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger. 4) Konkurransepoeng: Fremgår som sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og eventuelle tilleggspoeng. Masterstudier med krav om yrkespraksis for opptak, jf. forskrift om krav til mastergrad 5 1) Karakterpoeng: Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 2) Utdanningspoeng: Det gis ett utdanningspoeng per beståtte 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt fire poeng. 3) Praksispoeng: Det gis to praksispoeng per år ved utover minstekravet for opptak, maksimalt 10 poeng. 4) Tilleggspoeng: Det kan gis inntil seks tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger. 5) Konkurransepoeng: Fremgår som sum av karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng og eventuelle tilleggspoeng. Rangering av søkere ved opptak til videreutdanninger og påbyggingsstudier Videreutdanninger og påbyggingsstudier uten krav om praksis for opptak 1) Karakterpoeng: Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 2) Utdanningspoeng: Det gis ett utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt 4 poeng. 3) Tilleggspoeng: Det kan gis inntil seks tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger. 4) Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og eventuelle tilleggspoeng 1 av 10

2 Videreutdanninger med krav om praksis for opptak 1) Karakterpoeng: Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 2) Utdanningspoeng: Det gis tre utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt 12 poeng. 3) Praksispoeng: Det gis fire praksispoeng per år med utover minstekravet for opptak, maksimalt 20 poeng. 4) Tilleggspoeng: Det kan gis inntil åtte tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger. 5) Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng og eventuelle tilleggspoeng. Rangering av søkere ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning 1 (1) Praktisk-pedagogisk utdanning uten krav om praksis for opptak Karakterpoeng: Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. Utdanningspoeng: Det gis 3 utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt 18 poeng. Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng og utdanningspoeng. (2) Praktisk-pedagogisk utdanning med krav om praksis for opptak Karakterpoeng: Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. Utdanningspoeng: Det gis 3 utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt 18 poeng. Praksispoeng: Det gis 4 praksispoeng per år med utover minstekravet for opptak, maksimalt 20 poeng. Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og praksispoeng. Opptak utenom rangeringsreglene og kvoter for opptak Inntil 25 prosent av søkerne tildeles opptak utenom rangeringsreglene etter individuell vurdering. Dette kan gjelde for søkere med minst ett av følgende grunnlag: a) når søker ikke kan rangeres etter rangeringsreglene b) når søker dokumenterer at sykdom, funksjonshemming eller andre spesielle forhold gir grunn til å anta at eksamensresultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens reelle kvalifikasjoner Ved vurdering av opptak utenom rangeringsreglene, foretas en samlet vurdering om søker har likeverdige kvalifikasjoner med søkere som tas opp etter ordinær rangering. Rangering av søkere med godkjent realkompetanse Til masterstudium, videreutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning, rangeres søkere som er kvalifisert ved en individuell og skjønnsmessig vurdering. TIL 2-4 For opptak på grunnlag av realkompetanse til videreutdanninger og masterstudier, kreves at søker dokumenterer formell kompetanse som er på samme nivå som de krav om utdanning og eventuell yrkespraksis som stilles i forskriftens 2-1 og dens utfyllende bestemmelser. Vedtak om godkjent realkompetanse er kun gyldig i det påfølgende studieåret, og til den utdanningen det er gitt opptak til. 1 Endret ved høyskoledirektørs beslutning 19. desember 2014 Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

3 TIL KAPITTEL TO OG 2-4 Fagkrav til opptak på grunnlag av realkompetanse Utdanningsområde/Studienavn Praksis Fag Helsefag: sykepleier radiograf optometri med videregående skole Matematikk 224 timer fra KL eller likeverdige Historie: historie Idrett: Idrett, ernæring og helse Ingeniørfag: data elektro mikro og nano maskin produktdesign IT: IT og informasjonssystemer Informasjonssystemer og IT ledelse dynamisk webdesign Minimum 5 år relevant praksis Spesielle opptakskrav HING (link); Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Matematikk 224 timer fra KL eller likeverdige Jus jus jus og ledelse Kunst og håndverk: kunst og håndverk, årsstudium Lærerutdanning: barnehagelærer Lærerutdanning: grunnskolelærer grunnskolelærer lektorutdanning Matematikk: matematikk Norsk, Engelsk og Matematikk på nivå med videregående skole (lavere timetall enn 224 timer fra KL kan godkjennes). Spesielle opptakskrav LÆRER (link) Norsk 394 timer fra KL med karakteren 3 eller bedre, Matematikk 224 timer fra KL med karakteren 3 eller bedre. Minimum 35 skolepoeng (link). Engelsk minimum på nivå med videregående skole, se språkkrav (link). Spesielle opptakskrav REALFA (link). Matematikk: R1(eller S1og Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

4 Marintekniskefag: marinteknisk drift nautikk Marintekniskefag: skipsfart og logistikk Mediefag: visuell kommunikasjon Musikk: musikk årsstudium Pedagogiske fag: ungdomskunnskap Samfunnsfag: statsvitenskap Samfunnsfag og psykologi: internasjonal forståelse og samarbeid sosiologi Språkfag: engelsk Språkfag: norsk Økonomisk- administrative fag: bedriftsøkonomi event & sport management markedsføring regnskap og revisjon reiseliv Minimum 5 år relevant praksis Minimum 5 fem år S2)og enten R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2. Matematikk R1+R2 eller likeverdige Matematikk: 224 timer i KL eller likeverdige Norsk, Engelsk og Matematikk på nivå med videregående skole. Engelsk 140 timer fra KL/5 (4) uketimer fra R-94, eller lignende. Norsk/eller annet morsmål. Kunnskap om grammatikk, kultur og litteraturkunnskap knyttet til eget morsmål på nivå med Norsk som hovedmål, 393 timer i KL Norsk 393 timer fra KL eller likeverdige Matematikk: 224 timer i KL eller likeverdige Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

5 økonomi og ledelse/adm. event & sport management Andre tresemesterordning til ingeniørutdanning Matematikk: 224 timer i KL eller likeverdige TIL 2-6 Søkere rangeres etter følgende kriterier: a) Innenfor hver gruppe som beskrevet i 2-6 legges vitnemål/kompetansebevis til grunn for beregning av konkurransepoeng. Gjennomsnittskarakteren for samtlige fag på det aktuelle vitnemålet/kompetansebeviset multipliseres med 10. Ved bokstavkarakterer settes: S = 5, M = 4, G = 3, Ng = 2. b) Det gis tilleggspoeng for praksis ut over minstekravet med 0,3 poeng per måned i inntil tre år. Militær førstegangstjeneste, siviltjeneste, omsorgsarbeid i hjemmet og skolegang ut over minstekravet teller som praksis måned for måned. Avlagt fag- og svenneprøve gir tre tilleggspoeng ut over praksispoengene. c) Søkerne rangeres i tre kvoter innenfor hver gruppe som beskrevet i forskriftens 2-6, med følgende kvoterangering: 1. Søkere fra gruppe a: 50 prosent av studieplassene 2. Søkere fra gruppe b: 50 prosent av studieplassene 3. Søkere fra gruppe c: Hvis ledig plass i gruppe a eller b Hvis gruppe a eller b ikke fylles opp, er det kvoteflyt mellom gruppene. TIL 2-7 Det kan gis betinget opptak der søker mangler del av minstekravet for opptak. For opptak til videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning, kan betingetopptak gis når følgende kriterier er oppfylt: a) Der forhold utenfor søkers kontroll har medvirket til at eksamen som inngår i kravet for opptak ikke er avlagt eller har blitt sensurert. Det er en forutsetning at søker kan dokumentere oppmelding til eksamen. Særlige forhold må dokumenteres. b) Der søker ikke har bestått eksamen som inngår i kravet for opptak, men der det likevel kan antas at søker har tilstrekkelige, faglige kvalifikasjoner for å kunne påbegynne studiet. Der hovedopptak gjennomføres før 1. juli, kan tilbud om opptak til søkere som er i ferd med å fullføre utdanningen samme semester, bli gitt som et betinget tilbud som forutsetter ettersending av vitnemål fra søker innen fastsatt frist. TIL 3-1 FØRSTE LEDD Tidligere avlagt grad, yrkesutdanning eller annet studieprogram av tre års omfang eller mer som har gitt eget vitnemål fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold eller høyskole som nå er en del av Høgskolen i Buskerud og Vestfold, kan ikke konverteres til en bachelorgrad TIL 3-2 FØRSTE LEDD Følgende normer ligger til grunn for forventet arbeidsbelastning for en student på høyskolens bachelorstudier: a) Antall studentarbeidstimer per studieår: 1600 timer b) Antall uker per studieår: 40 Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

6 c) Antall arbeidstimer per uke: 40 d) Antall studiepoeng per uke: 1,5 studiepoeng e) Antall arbeidstimer per studiepoeng: ca. 26,5 timer f) Arbeidstid knyttet til lesing av pensum: 6 sider per time Eksempel på arbeidsbelastning for et emne på 7,5 studiepoeng Forelesning 18 Selvstudium 40 Innleveringsoppgave 1 40 Innleveringsoppgave 2 40 Pensum 350 s 58 Eksamen 4 Sum 200 Veiledende standard for oppgaveomfang Fordypningsoppgave 15 studiepoeng o Individuell besvarelse: ord (+/- 10 prosent), ca. 21 sider o Gruppebesvarelse: ord (+/- 10 prosent), ca. 29 sider Arbeidskrav (for eksempel essay om praksis/praksisfortelling) o Individuell besvarelse: 3000 ord +/- 10 prosent (ca. 8 sider) Gruppebesvarelse: 4500 ord +/-10 prosent (ca. 12 sider) Refleksjonsnotat o Individuell besvarelse: 1500 ord +/- 10 prosent (ca. 4 sider) TIL 3-2 ANDRE LEDD BOKSTAV D Fordypningsemner som skal inngå i en selvkomponert, tverrfaglig bachelorgrad må som hovedregel være av minimum syv og et halvt studiepoengs omfang. TIL 4-2 TREDJE LEDD Privatister må i tillegg til å betale semesteravgift også betale eksamensavgift. Privatister som har studierett ved annen høyskole/universitet, og som har betalt semesteravgift, skal ikke betale ekstra semesteravgift til Høgskolen i Buskerud og Vestfold, men kun eksamensavgift. Eksamensavgift beregnes per enkelteksamen, uavhengig av om privatisten avlegger flere eksamener i samme semester. Studiepoeng per eksamen Privatistavgift 0 14 (0-10) Kr (10-20) Kr og over Kr Eksamen som omfatter hjemmeoppgaver, produktvurdering o.l. Kr Enkeltemnestudenter tildeles en ledig studieplass på et emne, og har samme rettigheter som alle andre studenter ved høyskolen. I praksis betyr det at man får samme tilgang til undervisning, veiledning og Fronter. Enkeltemnestudenter betaler ordinær semesteravgift og får studentbevis som gir vanlige studentrabatter. TIL 5-1 Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

7 Studenten må betale semesteravgift før han/hun kan avlegge til eksamen, jf. forskriftens 4-1. TIL 5-2 SJETTE LEDD Studenter som ønsker å avlegge eksamen på et betalingsstudium, må betale eksamensavgift i henhold til de beløp som gjelder for aktuelt studium. TIL 5-4 FEMTE TIL SYVENDE LEDD At oppgaven skal være vesentlig omarbeidet, innebærer at oppgaven må endres betydelig for at den skal kunne leveres inn på nytt. Endringene må likevel være av en slik art at oppgaven fortsatt er innenfor godkjent problemstilling/prosjektbeskrivelse. Det er ikke nok bare å gjøre mindre endringer i layout og oppsett. Endringene må også være vesentlige i det faglige innholdet, slik at oppgaven fremstår som en tilnærmet ny oppgave. Det kan gis ekstra veiledning ved omarbeiding av oppgaven. Denne veiledningen bør ikke overstige mer enn ti prosent av det opprinnelige timetall med veiledning. TIL 5-5 I studier hvor studentene skal ha praksis eller klinisk undervisning, er det krav om at studenten fremlegger en politiattest før praksisperioden. Dette skal sikre at studenter som kommer i kontakt med barn og unge, pasienter og andre svake grupper ikke skal være siktet, tiltalt eller dømt for overtredelser av enkelte bestemmelser i straffeloven. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder. Ny politiattest skal fremlegges når det har gått tre år fra opptak, og studenten fortsatt er i studieprogrammet. TIL 5-8 FØRSTE LEDD Eksamensplan skal kunngjøres for studentene senest 1.mars for vårsemesteret og 1.oktober for høstsemesteret. TIL 5-10 ANDRE LEDD Høyskolen kan gjøre unntak fra bestemmelsen etter reglene i forskrift om målform i eksamensoppgaver 3, som følgende: a) når alle studentene har samme målform b) når eksamensoppgavene er særlig omfattende c) når fagterminologi mangler eller er ukjent for studentene i en målform d) andre særlige tilfeller i henhold til forskrift om målform i eksamensoppgaver 3 andre ledd TIL 5-12 FJERDE LEDD Individuell tilrettelegging til eksamen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører for studenten i eksamenssituasjonen, samtidig som det i størst mulig grad skal sørges for at studentene prøves likt. Den aktuelle eksamensformen skal legges til grunn ved vurdering av hvilket hjelpemiddel/hjelpetiltak som kan oppveie funksjonsnedsettelsen. Endring av eksamensform gjøres bare unntaksvis, da eksamensform må ses i sammenheng med læringsmål og fagspesifikke egenskaper. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav ved det enkelte studium. Dokumentasjon av nyere dato skal legges ved søknaden. Studenter som ved spesialist- eller legeerklæring dokumenterer fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser, skal få sine eksamener tilrettelagt så langt det er praktisk mulig. Det kan gis tilrettelegging i form av utvidet eksamenstid, regulerbar stol, bruk av medbrakt spesialstol, pc, eget rom og lignende. Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

8 Dersom det er dokumentert at funksjonsnedsettelsen er av varig art, kan tilretteleggingen ved skriftlige skoleeksamener registreres som varig, slik at det ikke er nødvendig med ny søknad for hvert eksamenssemester. Ved hjemmeeksamen eller liknende eksamensformer, må det foretas en individuell vurdering av omfanget av en eventuell utvidet eksamenstid. Det kan i utgangspunktet ikke gis flere dager enn at oppgaven kan sensureres sammen med de oppgavene som er levert innen fristen. Ved semesteroppgaver og andre skriftlige arbeider som det kan arbeides med gjennom hele semesteret, må det vurderes hvor vidt det er rimelig å gi ekstra eksamensdager. Akutte lidelser eller forbigående funksjonsnedsettelser Studenter som dokumenterer at de på grunn av en akutt lidelse like før eksamen ikke kan gjennomføre denne, har rett til ny eksamen etter forskriftens 5-9. Dersom det er sannsynlig at en student med en akutt lidelse vil klare å gjennomføre eksamen med enkle, lite ressurskrevende tiltak, kan slik individuell tilrettelegging likevel gis. Spesifikke lese-, skrive- og matematikkvansker (dysleksi og dyskalkuli) Studenter som dokumenterer spesifikke lese-, skrive- eller matematikkvansker, kan få utvidet eksamenstid på 30 minutter ved skriftlige eksamener av tre og fire timers varighet, og én time på skriftlige eksamener som varer i fem timer eller mer. Det gis ikke tilleggstid for eksamener under tre timers varighet. Det kan søkes om å få avlegge skoleeksamen med bruk av pc med retteprogram. Andre hjelpemidler kan vurderes. Studenten kan ved henvendelse til eksamenskontoret få anonymiserte kopier av sin dokumentasjon som legges ved eksamensbesvarelsen. Det gis ikke anledning til å benytte retteprogram ved eksamen i norsk eller andre språkfag ved lærerutdanningene. Det gis normalt ikke ekstra eksamenstid for hjemmeoppgaver og lignende eksamensformer av flere dagers varighet. Utydelig håndskrift gir ikke rett til tilrettelegging ved eksamen. Allergi og/eller astma Allergi og/eller astma gir ikke grunnlag for individuell tilrettelegging til eksamen. Ved alvorlige eller særlige tilfeller, kan det gi grunnlag for ekstra tid til hvile og/eller tid til nødvendig medisinering. Dersom en student skulle bli så plaget av allergi eller astma at vedkommende ikke klarer å gjennomføre eksamen, kan studenten få utsatt eksamen. Graviditet og amming Dersom en gravid student har behov for hviletid på eksamen, må det søkes særskilt om dette, og det må fremlegges legeerklæring som dokumenterer behovet. Studenter som ønsker å amme i løpet av en eksamen, kan søke om å få utvidet eksamenstiden tilsvarende medgått tid til amming, totalt inntil én time. Det er ikke krav om at forholdet dokumenteres, men det må søkes innen fristen på vanlig måte. Norsk som fremmedspråk Studenter med annet morsmål kan søke om å få benytte ordinær rettskrivningsordbok eller tospråklig rettskrivningsordbok ved eksamen. TIL 5-13 Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

9 Dersom en student ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold ønsker å avlegge eksamen ved en annen utdanningsinstitusjon betales et gebyr på kr per eksamen. Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som ønsker å benytte Høgskolen i Buskerud og Vestfold som eksamenslokale, betaler et gebyr på kr per eksamen per student, samt eventuell godtgjøring for eksamensvakt. TIL 6-6 Studenten har rett til en begrunnelse for karakterfastsettingen. I begrunnelsen skal det gjøres rede for: Beskrivelse av generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Prinsipper, retningslinjer og vurderinger karakterfastsettingen bygger på. Faktiske forhold ved karakterfastsettingen (hvordan de ulike oppgavene er vektet, om feil svar gir dårligere uttelling enn ingen svar m.m). Hovedhensyn som har vært avgjørende ved en individuell vurdering Dersom en student avslår muntlig begrunnelse, regnes begrunnelsen som gitt, og det skal registreres når tidspunkt for begrunnelsen ble forsøkt gitt og avslått. TIL 7-1 ÅTTENDE LEDD Det kan utstedes duplikat av vitnemål for et honorar på kr For eldre vitnemål som ikke finnes i databasen, vil prisen være kr Utover dette har høyskolen ingen tjeneste for oversettelse av vitnemål. TIL 8-1 Ved skoleeksamen skal eksamensvakter varsle eksamenskonsulent om uregelmessigheter som kan tyde på eksamensfusk, og bidra til å sikre bevis. Ved ulike slags hjemmeeksamen/hjemmearbeid som må bestås for å avlegge endelig eksamen, eller oppnå fullført studieenhet, skal faglærer eller sensor rapportere til eksamenskontoret ved mistanke om fusk, som her kan være meget mangeartet. Faglærer/sensor lager et beskrivende notat som oversendes eksamenskontoret. Ved mistanke om fusk holdes studentens karakter tilbake inntil saken er avgjort. Ved mistanke om fusk innkaller studieavdelingen til en samtale med studenten. Til stede bør være en person fra studieavdelingen, person fra fakultetsstaben/fakultetsadministrasjone eller eksamenskontor, samt fagperson dersom dette er nødvendig for sakens opplysning. Studenten kan la seg ledsage av en fullmektig. Fra møtet skrives et notat med samtlige av de tilstedeværendes underskrift, som siden skal følge saken. Studenten bes på møtet levere en skriftlig redegjørelse innen en nærmere angitt frist. Deretter avgjør studieavdelingen om mistanken skal legges frem for klagenemnda. Hvis mistanken frafalles, orienteres studenten om dette. Dersom det reises sak for klagenemnda, skal studenten oversendes alle sakspapirer. Studenten har videre rett til å forklare seg skriftlig og muntlig for klagenemnda. Klagenemnda fatter endelig vedtak i saken. Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

10 Studenten kan la seg bistå av fullmektig ved ethvert trinn i saksbehandlingen. Dersom høyskolen reiser sak om utestenging, har studenten rett til bistand fra advokat på høyskolens regning. TIL 8-3 FØRSTE OG ANDRE LEDD Vedtak om tap av studierett etter første ledd bokstav a, fattes av fakultetet i samarbeid med eksamensansvarlig. Eksamensansvarlig saksbehandler søknader om ytterligere eksamensforsøk. Vedtak om tap av studierett på grunn av manglende studieprogresjon fattes av studiedirektør etter råd fra fakultetet. TIL 9-2 FØRSTE LEDD Studenten kan be om begrunnelse på karakter som er oppnådd ved klagesensur. TIL 9-4 Ordinær saksbehandling ved klage over formelle feil, er at saken i første omgang forsøkes løst på laveste nivå i samarbeid med studieavdelingen. Finner man ikke å kunne gi studenten medhold i saken, behandles den videre etter reglene i forskriftens 9-4. Drammen 16. januar 2014 Kai Mjøsund Høyskoledirektør Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10