Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV"

Transkript

1 Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED GIS MED DETTE UTFYLLENDE BESTEMMELSER SOM ANGITT NEDENFOR. TIL KAPITTEL TO Søkere som har dokumentert behov for tidlig svar på opptak, kan be om tidlig opptak. Tidlig opptak kan gis til søkere med høy poengsum eller poengsum over medianen ved fjorårets opptak. TIL 2-3 Kun søkere som oppfyller minstekrav for opptak, kan rangeres ved opptak. Søkere som er kvalifisert, rangeres i henhold til reglene her. Søkere som har overholdt opprinnelig eller utsatt søknadsfrist, skal rangeres foran søkere som søker etter fristen. Høyskolen kan likevel behandle en søknad etter fristen der: a) søker dokumenterer særlige grunner for ikke å ha overholdt søknadsfristen. b) søknad gjelder restplasser etter hovedopptaket. Søknader til ledige plasser behandles løpende frem til opptaket er avsluttet, og uten bruk av rangeringsreglene. Rangering av søkere ved opptak til masterstudier Masterstudier uten krav om yrkespraksis for opptak, jf. forskrift om krav til mastergrad 3 1) Karakterpoeng: Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 2) Utdanningspoeng: Det gis ett utdanningspoeng per beståtte 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt fire poeng. 3) Tilleggspoeng: Det kan gis inntil seks tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger. 4) Konkurransepoeng: Fremgår som sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og eventuelle tilleggspoeng. Masterstudier med krav om yrkespraksis for opptak, jf. forskrift om krav til mastergrad 5 1) Karakterpoeng: Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 2) Utdanningspoeng: Det gis ett utdanningspoeng per beståtte 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt fire poeng. 3) Praksispoeng: Det gis to praksispoeng per år ved utover minstekravet for opptak, maksimalt 10 poeng. 4) Tilleggspoeng: Det kan gis inntil seks tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger. 5) Konkurransepoeng: Fremgår som sum av karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng og eventuelle tilleggspoeng. Rangering av søkere ved opptak til videreutdanninger og påbyggingsstudier Videreutdanninger og påbyggingsstudier uten krav om praksis for opptak 1) Karakterpoeng: Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 2) Utdanningspoeng: Det gis ett utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt 4 poeng. 3) Tilleggspoeng: Det kan gis inntil seks tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger. 4) Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og eventuelle tilleggspoeng 1 av 10

2 Videreutdanninger med krav om praksis for opptak 1) Karakterpoeng: Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 2) Utdanningspoeng: Det gis tre utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt 12 poeng. 3) Praksispoeng: Det gis fire praksispoeng per år med utover minstekravet for opptak, maksimalt 20 poeng. 4) Tilleggspoeng: Det kan gis inntil åtte tilleggspoeng for annen kompetanse til enkelte utdanninger. 5) Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng og eventuelle tilleggspoeng. Rangering av søkere ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning 1 (1) Praktisk-pedagogisk utdanning uten krav om praksis for opptak Karakterpoeng: Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. Utdanningspoeng: Det gis 3 utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt 18 poeng. Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng og utdanningspoeng. (2) Praktisk-pedagogisk utdanning med krav om praksis for opptak Karakterpoeng: Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. Utdanningspoeng: Det gis 3 utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt 18 poeng. Praksispoeng: Det gis 4 praksispoeng per år med utover minstekravet for opptak, maksimalt 20 poeng. Konkurransepoeng: Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og praksispoeng. Opptak utenom rangeringsreglene og kvoter for opptak Inntil 25 prosent av søkerne tildeles opptak utenom rangeringsreglene etter individuell vurdering. Dette kan gjelde for søkere med minst ett av følgende grunnlag: a) når søker ikke kan rangeres etter rangeringsreglene b) når søker dokumenterer at sykdom, funksjonshemming eller andre spesielle forhold gir grunn til å anta at eksamensresultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens reelle kvalifikasjoner Ved vurdering av opptak utenom rangeringsreglene, foretas en samlet vurdering om søker har likeverdige kvalifikasjoner med søkere som tas opp etter ordinær rangering. Rangering av søkere med godkjent realkompetanse Til masterstudium, videreutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning, rangeres søkere som er kvalifisert ved en individuell og skjønnsmessig vurdering. TIL 2-4 For opptak på grunnlag av realkompetanse til videreutdanninger og masterstudier, kreves at søker dokumenterer formell kompetanse som er på samme nivå som de krav om utdanning og eventuell yrkespraksis som stilles i forskriftens 2-1 og dens utfyllende bestemmelser. Vedtak om godkjent realkompetanse er kun gyldig i det påfølgende studieåret, og til den utdanningen det er gitt opptak til. 1 Endret ved høyskoledirektørs beslutning 19. desember 2014 Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

3 TIL KAPITTEL TO OG 2-4 Fagkrav til opptak på grunnlag av realkompetanse Utdanningsområde/Studienavn Praksis Fag Helsefag: sykepleier radiograf optometri med videregående skole Matematikk 224 timer fra KL eller likeverdige Historie: historie Idrett: Idrett, ernæring og helse Ingeniørfag: data elektro mikro og nano maskin produktdesign IT: IT og informasjonssystemer Informasjonssystemer og IT ledelse dynamisk webdesign Minimum 5 år relevant praksis Spesielle opptakskrav HING (link); Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Matematikk 224 timer fra KL eller likeverdige Jus jus jus og ledelse Kunst og håndverk: kunst og håndverk, årsstudium Lærerutdanning: barnehagelærer Lærerutdanning: grunnskolelærer grunnskolelærer lektorutdanning Matematikk: matematikk Norsk, Engelsk og Matematikk på nivå med videregående skole (lavere timetall enn 224 timer fra KL kan godkjennes). Spesielle opptakskrav LÆRER (link) Norsk 394 timer fra KL med karakteren 3 eller bedre, Matematikk 224 timer fra KL med karakteren 3 eller bedre. Minimum 35 skolepoeng (link). Engelsk minimum på nivå med videregående skole, se språkkrav (link). Spesielle opptakskrav REALFA (link). Matematikk: R1(eller S1og Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

4 Marintekniskefag: marinteknisk drift nautikk Marintekniskefag: skipsfart og logistikk Mediefag: visuell kommunikasjon Musikk: musikk årsstudium Pedagogiske fag: ungdomskunnskap Samfunnsfag: statsvitenskap Samfunnsfag og psykologi: internasjonal forståelse og samarbeid sosiologi Språkfag: engelsk Språkfag: norsk Økonomisk- administrative fag: bedriftsøkonomi event & sport management markedsføring regnskap og revisjon reiseliv Minimum 5 år relevant praksis Minimum 5 fem år S2)og enten R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2. Matematikk R1+R2 eller likeverdige Matematikk: 224 timer i KL eller likeverdige Norsk, Engelsk og Matematikk på nivå med videregående skole. Engelsk 140 timer fra KL/5 (4) uketimer fra R-94, eller lignende. Norsk/eller annet morsmål. Kunnskap om grammatikk, kultur og litteraturkunnskap knyttet til eget morsmål på nivå med Norsk som hovedmål, 393 timer i KL Norsk 393 timer fra KL eller likeverdige Matematikk: 224 timer i KL eller likeverdige Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

5 økonomi og ledelse/adm. event & sport management Andre tresemesterordning til ingeniørutdanning Matematikk: 224 timer i KL eller likeverdige TIL 2-6 Søkere rangeres etter følgende kriterier: a) Innenfor hver gruppe som beskrevet i 2-6 legges vitnemål/kompetansebevis til grunn for beregning av konkurransepoeng. Gjennomsnittskarakteren for samtlige fag på det aktuelle vitnemålet/kompetansebeviset multipliseres med 10. Ved bokstavkarakterer settes: S = 5, M = 4, G = 3, Ng = 2. b) Det gis tilleggspoeng for praksis ut over minstekravet med 0,3 poeng per måned i inntil tre år. Militær førstegangstjeneste, siviltjeneste, omsorgsarbeid i hjemmet og skolegang ut over minstekravet teller som praksis måned for måned. Avlagt fag- og svenneprøve gir tre tilleggspoeng ut over praksispoengene. c) Søkerne rangeres i tre kvoter innenfor hver gruppe som beskrevet i forskriftens 2-6, med følgende kvoterangering: 1. Søkere fra gruppe a: 50 prosent av studieplassene 2. Søkere fra gruppe b: 50 prosent av studieplassene 3. Søkere fra gruppe c: Hvis ledig plass i gruppe a eller b Hvis gruppe a eller b ikke fylles opp, er det kvoteflyt mellom gruppene. TIL 2-7 Det kan gis betinget opptak der søker mangler del av minstekravet for opptak. For opptak til videreutdanninger, masterstudier og praktisk-pedagogisk utdanning, kan betingetopptak gis når følgende kriterier er oppfylt: a) Der forhold utenfor søkers kontroll har medvirket til at eksamen som inngår i kravet for opptak ikke er avlagt eller har blitt sensurert. Det er en forutsetning at søker kan dokumentere oppmelding til eksamen. Særlige forhold må dokumenteres. b) Der søker ikke har bestått eksamen som inngår i kravet for opptak, men der det likevel kan antas at søker har tilstrekkelige, faglige kvalifikasjoner for å kunne påbegynne studiet. Der hovedopptak gjennomføres før 1. juli, kan tilbud om opptak til søkere som er i ferd med å fullføre utdanningen samme semester, bli gitt som et betinget tilbud som forutsetter ettersending av vitnemål fra søker innen fastsatt frist. TIL 3-1 FØRSTE LEDD Tidligere avlagt grad, yrkesutdanning eller annet studieprogram av tre års omfang eller mer som har gitt eget vitnemål fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold eller høyskole som nå er en del av Høgskolen i Buskerud og Vestfold, kan ikke konverteres til en bachelorgrad TIL 3-2 FØRSTE LEDD Følgende normer ligger til grunn for forventet arbeidsbelastning for en student på høyskolens bachelorstudier: a) Antall studentarbeidstimer per studieår: 1600 timer b) Antall uker per studieår: 40 Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

6 c) Antall arbeidstimer per uke: 40 d) Antall studiepoeng per uke: 1,5 studiepoeng e) Antall arbeidstimer per studiepoeng: ca. 26,5 timer f) Arbeidstid knyttet til lesing av pensum: 6 sider per time Eksempel på arbeidsbelastning for et emne på 7,5 studiepoeng Forelesning 18 Selvstudium 40 Innleveringsoppgave 1 40 Innleveringsoppgave 2 40 Pensum 350 s 58 Eksamen 4 Sum 200 Veiledende standard for oppgaveomfang Fordypningsoppgave 15 studiepoeng o Individuell besvarelse: ord (+/- 10 prosent), ca. 21 sider o Gruppebesvarelse: ord (+/- 10 prosent), ca. 29 sider Arbeidskrav (for eksempel essay om praksis/praksisfortelling) o Individuell besvarelse: 3000 ord +/- 10 prosent (ca. 8 sider) Gruppebesvarelse: 4500 ord +/-10 prosent (ca. 12 sider) Refleksjonsnotat o Individuell besvarelse: 1500 ord +/- 10 prosent (ca. 4 sider) TIL 3-2 ANDRE LEDD BOKSTAV D Fordypningsemner som skal inngå i en selvkomponert, tverrfaglig bachelorgrad må som hovedregel være av minimum syv og et halvt studiepoengs omfang. TIL 4-2 TREDJE LEDD Privatister må i tillegg til å betale semesteravgift også betale eksamensavgift. Privatister som har studierett ved annen høyskole/universitet, og som har betalt semesteravgift, skal ikke betale ekstra semesteravgift til Høgskolen i Buskerud og Vestfold, men kun eksamensavgift. Eksamensavgift beregnes per enkelteksamen, uavhengig av om privatisten avlegger flere eksamener i samme semester. Studiepoeng per eksamen Privatistavgift 0 14 (0-10) Kr (10-20) Kr og over Kr Eksamen som omfatter hjemmeoppgaver, produktvurdering o.l. Kr Enkeltemnestudenter tildeles en ledig studieplass på et emne, og har samme rettigheter som alle andre studenter ved høyskolen. I praksis betyr det at man får samme tilgang til undervisning, veiledning og Fronter. Enkeltemnestudenter betaler ordinær semesteravgift og får studentbevis som gir vanlige studentrabatter. TIL 5-1 Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

7 Studenten må betale semesteravgift før han/hun kan avlegge til eksamen, jf. forskriftens 4-1. TIL 5-2 SJETTE LEDD Studenter som ønsker å avlegge eksamen på et betalingsstudium, må betale eksamensavgift i henhold til de beløp som gjelder for aktuelt studium. TIL 5-4 FEMTE TIL SYVENDE LEDD At oppgaven skal være vesentlig omarbeidet, innebærer at oppgaven må endres betydelig for at den skal kunne leveres inn på nytt. Endringene må likevel være av en slik art at oppgaven fortsatt er innenfor godkjent problemstilling/prosjektbeskrivelse. Det er ikke nok bare å gjøre mindre endringer i layout og oppsett. Endringene må også være vesentlige i det faglige innholdet, slik at oppgaven fremstår som en tilnærmet ny oppgave. Det kan gis ekstra veiledning ved omarbeiding av oppgaven. Denne veiledningen bør ikke overstige mer enn ti prosent av det opprinnelige timetall med veiledning. TIL 5-5 I studier hvor studentene skal ha praksis eller klinisk undervisning, er det krav om at studenten fremlegger en politiattest før praksisperioden. Dette skal sikre at studenter som kommer i kontakt med barn og unge, pasienter og andre svake grupper ikke skal være siktet, tiltalt eller dømt for overtredelser av enkelte bestemmelser i straffeloven. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder. Ny politiattest skal fremlegges når det har gått tre år fra opptak, og studenten fortsatt er i studieprogrammet. TIL 5-8 FØRSTE LEDD Eksamensplan skal kunngjøres for studentene senest 1.mars for vårsemesteret og 1.oktober for høstsemesteret. TIL 5-10 ANDRE LEDD Høyskolen kan gjøre unntak fra bestemmelsen etter reglene i forskrift om målform i eksamensoppgaver 3, som følgende: a) når alle studentene har samme målform b) når eksamensoppgavene er særlig omfattende c) når fagterminologi mangler eller er ukjent for studentene i en målform d) andre særlige tilfeller i henhold til forskrift om målform i eksamensoppgaver 3 andre ledd TIL 5-12 FJERDE LEDD Individuell tilrettelegging til eksamen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører for studenten i eksamenssituasjonen, samtidig som det i størst mulig grad skal sørges for at studentene prøves likt. Den aktuelle eksamensformen skal legges til grunn ved vurdering av hvilket hjelpemiddel/hjelpetiltak som kan oppveie funksjonsnedsettelsen. Endring av eksamensform gjøres bare unntaksvis, da eksamensform må ses i sammenheng med læringsmål og fagspesifikke egenskaper. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav ved det enkelte studium. Dokumentasjon av nyere dato skal legges ved søknaden. Studenter som ved spesialist- eller legeerklæring dokumenterer fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser, skal få sine eksamener tilrettelagt så langt det er praktisk mulig. Det kan gis tilrettelegging i form av utvidet eksamenstid, regulerbar stol, bruk av medbrakt spesialstol, pc, eget rom og lignende. Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

8 Dersom det er dokumentert at funksjonsnedsettelsen er av varig art, kan tilretteleggingen ved skriftlige skoleeksamener registreres som varig, slik at det ikke er nødvendig med ny søknad for hvert eksamenssemester. Ved hjemmeeksamen eller liknende eksamensformer, må det foretas en individuell vurdering av omfanget av en eventuell utvidet eksamenstid. Det kan i utgangspunktet ikke gis flere dager enn at oppgaven kan sensureres sammen med de oppgavene som er levert innen fristen. Ved semesteroppgaver og andre skriftlige arbeider som det kan arbeides med gjennom hele semesteret, må det vurderes hvor vidt det er rimelig å gi ekstra eksamensdager. Akutte lidelser eller forbigående funksjonsnedsettelser Studenter som dokumenterer at de på grunn av en akutt lidelse like før eksamen ikke kan gjennomføre denne, har rett til ny eksamen etter forskriftens 5-9. Dersom det er sannsynlig at en student med en akutt lidelse vil klare å gjennomføre eksamen med enkle, lite ressurskrevende tiltak, kan slik individuell tilrettelegging likevel gis. Spesifikke lese-, skrive- og matematikkvansker (dysleksi og dyskalkuli) Studenter som dokumenterer spesifikke lese-, skrive- eller matematikkvansker, kan få utvidet eksamenstid på 30 minutter ved skriftlige eksamener av tre og fire timers varighet, og én time på skriftlige eksamener som varer i fem timer eller mer. Det gis ikke tilleggstid for eksamener under tre timers varighet. Det kan søkes om å få avlegge skoleeksamen med bruk av pc med retteprogram. Andre hjelpemidler kan vurderes. Studenten kan ved henvendelse til eksamenskontoret få anonymiserte kopier av sin dokumentasjon som legges ved eksamensbesvarelsen. Det gis ikke anledning til å benytte retteprogram ved eksamen i norsk eller andre språkfag ved lærerutdanningene. Det gis normalt ikke ekstra eksamenstid for hjemmeoppgaver og lignende eksamensformer av flere dagers varighet. Utydelig håndskrift gir ikke rett til tilrettelegging ved eksamen. Allergi og/eller astma Allergi og/eller astma gir ikke grunnlag for individuell tilrettelegging til eksamen. Ved alvorlige eller særlige tilfeller, kan det gi grunnlag for ekstra tid til hvile og/eller tid til nødvendig medisinering. Dersom en student skulle bli så plaget av allergi eller astma at vedkommende ikke klarer å gjennomføre eksamen, kan studenten få utsatt eksamen. Graviditet og amming Dersom en gravid student har behov for hviletid på eksamen, må det søkes særskilt om dette, og det må fremlegges legeerklæring som dokumenterer behovet. Studenter som ønsker å amme i løpet av en eksamen, kan søke om å få utvidet eksamenstiden tilsvarende medgått tid til amming, totalt inntil én time. Det er ikke krav om at forholdet dokumenteres, men det må søkes innen fristen på vanlig måte. Norsk som fremmedspråk Studenter med annet morsmål kan søke om å få benytte ordinær rettskrivningsordbok eller tospråklig rettskrivningsordbok ved eksamen. TIL 5-13 Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

9 Dersom en student ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold ønsker å avlegge eksamen ved en annen utdanningsinstitusjon betales et gebyr på kr per eksamen. Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som ønsker å benytte Høgskolen i Buskerud og Vestfold som eksamenslokale, betaler et gebyr på kr per eksamen per student, samt eventuell godtgjøring for eksamensvakt. TIL 6-6 Studenten har rett til en begrunnelse for karakterfastsettingen. I begrunnelsen skal det gjøres rede for: Beskrivelse av generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Prinsipper, retningslinjer og vurderinger karakterfastsettingen bygger på. Faktiske forhold ved karakterfastsettingen (hvordan de ulike oppgavene er vektet, om feil svar gir dårligere uttelling enn ingen svar m.m). Hovedhensyn som har vært avgjørende ved en individuell vurdering Dersom en student avslår muntlig begrunnelse, regnes begrunnelsen som gitt, og det skal registreres når tidspunkt for begrunnelsen ble forsøkt gitt og avslått. TIL 7-1 ÅTTENDE LEDD Det kan utstedes duplikat av vitnemål for et honorar på kr For eldre vitnemål som ikke finnes i databasen, vil prisen være kr Utover dette har høyskolen ingen tjeneste for oversettelse av vitnemål. TIL 8-1 Ved skoleeksamen skal eksamensvakter varsle eksamenskonsulent om uregelmessigheter som kan tyde på eksamensfusk, og bidra til å sikre bevis. Ved ulike slags hjemmeeksamen/hjemmearbeid som må bestås for å avlegge endelig eksamen, eller oppnå fullført studieenhet, skal faglærer eller sensor rapportere til eksamenskontoret ved mistanke om fusk, som her kan være meget mangeartet. Faglærer/sensor lager et beskrivende notat som oversendes eksamenskontoret. Ved mistanke om fusk holdes studentens karakter tilbake inntil saken er avgjort. Ved mistanke om fusk innkaller studieavdelingen til en samtale med studenten. Til stede bør være en person fra studieavdelingen, person fra fakultetsstaben/fakultetsadministrasjone eller eksamenskontor, samt fagperson dersom dette er nødvendig for sakens opplysning. Studenten kan la seg ledsage av en fullmektig. Fra møtet skrives et notat med samtlige av de tilstedeværendes underskrift, som siden skal følge saken. Studenten bes på møtet levere en skriftlig redegjørelse innen en nærmere angitt frist. Deretter avgjør studieavdelingen om mistanken skal legges frem for klagenemnda. Hvis mistanken frafalles, orienteres studenten om dette. Dersom det reises sak for klagenemnda, skal studenten oversendes alle sakspapirer. Studenten har videre rett til å forklare seg skriftlig og muntlig for klagenemnda. Klagenemnda fatter endelig vedtak i saken. Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

10 Studenten kan la seg bistå av fullmektig ved ethvert trinn i saksbehandlingen. Dersom høyskolen reiser sak om utestenging, har studenten rett til bistand fra advokat på høyskolens regning. TIL 8-3 FØRSTE OG ANDRE LEDD Vedtak om tap av studierett etter første ledd bokstav a, fattes av fakultetet i samarbeid med eksamensansvarlig. Eksamensansvarlig saksbehandler søknader om ytterligere eksamensforsøk. Vedtak om tap av studierett på grunn av manglende studieprogresjon fattes av studiedirektør etter råd fra fakultetet. TIL 9-2 FØRSTE LEDD Studenten kan be om begrunnelse på karakter som er oppnådd ved klagesensur. TIL 9-4 Ordinær saksbehandling ved klage over formelle feil, er at saken i første omgang forsøkes løst på laveste nivå i samarbeid med studieavdelingen. Finner man ikke å kunne gi studenten medhold i saken, behandles den videre etter reglene i forskriftens 9-4. Drammen 16. januar 2014 Kai Mjøsund Høyskoledirektør Beslutning - Høyskoledirektør 16. des av 10

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge gis med dette utfyllende bestemmelser som angitt nedenfor.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge gis med dette utfyllende bestemmelser som angitt nedenfor. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge gis med dette utfyllende bestemmelser som angitt nedenfor. Til kapittel 2. Opptak Til 2-1. Opptakskrav 2-1.1. Minstekrav for opptak

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver 31.01.2013 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014

Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06651-1 Anne-Lise Olstad 11.09.2014 Eksamensreglement - revidert pr. 01.09.2014 Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. november 2008 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og 4-9,

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon.

Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. RETTLEDNING OG REGLEMENT FOR EKSAMINANDER Ordet eksaminand omfatter både elev og privatist. Denne rettledningen beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Det er viktig at alle som

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD

SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD SKOLEREGLEMENT FOR SØRLANDETS FAGSKOLE, GRIMSTAD Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Arkivsak 2013/1230 1. 1) Sak 2012/5954 Klage på utvalgets vedtak om 4. eksamensforsøk bachelorstudiet i vernepleie

Arkivsak 2013/1230 1. 1) Sak 2012/5954 Klage på utvalgets vedtak om 4. eksamensforsøk bachelorstudiet i vernepleie Arkivsak 2013/1230 1 Anonymisert protokoll fra møte i Utvalget for studentsaker ved fakultet HF Møtet ble holdt 5.mars 2013 kl. 15.00 på rom L527 i Pilestredet 50. Unntatt fra offentlighet. jf. offlv 13

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: []

Fagskolen i Troms. Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Fagskolen i Troms Dok.id.: 2.21.1.3.1 Reglement for Fagskolen i Troms Utgave: 0.00 Skrevet av: UNA Thijssen Amundsen, Even Kilvær Gjelder fra: [] Godkjent av: [] Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER

DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold, Avdeling for utdanning, 15. november 2011. Kapittel 15 DISIPLINÆRE REAKSJONER OVERFOR STUDENTER Innhold Formål...

Detaljer

Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram

Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram Valg av programfag for Studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e7er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå7. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Søknaden leveres/sendes til fakultetet SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE PERSONALIA Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Fakultet, studieprogram

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett (Breddeidrett) ved Haugesund Toppidrettsgymnas Revidert vinteren 2009/2010. Gjeldende fra og med skoleåret 2010/11.

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET 352 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK. Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13. Side 1 av 13 OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK Godkjent: Instituttrådet 13.02.13 Fakultetsstyret 19.02.13 Side 1 av 13 1. INNLEDNING... 3 1.1 Begrepsforklaring... 3 2. OPPTAKSGRUNNLAG... 4 2.1 Femårig

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Rådgivning - en balanse: Få elever til å jobbe/ta utfordringer eller skape høyt stressnivå? Kveldens temaer: 1.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001

Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001 Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI i Oslo Møte tirsdag 14.03.2006 Saksvedlegg 001 Forslag til nye retningslinjer for tilrettelagt eksamen 1. Informasjon i Studiehåndboken - Muligheten for å få

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer