MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 17:00 19:45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 17:00 19:45"

Transkript

1 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tid: 17:00 19:45 Faste medlemmer: Trine Haug Leder SP Johan Petter Skogseth Nestleder SP Jens Einar Hagerup Medlem SP Anders Reitan Medlem SP Jan Lutdal Medlem SP Ingunn Skjerve Hogstad Medlem SP Frode Revhaug Medlem H Grete Nesshaug Hovdal Medlem H Anne Mille Røttereng Medlem H Linn Beate Skogholt Medlem H Berit Skaslien Medlem DNA Frode Olsen Medlem DNA Marit Austeng Medlem DNA Lise Jørstad Skogen Medlem V Boje Reitan Medlem SV Torun Nesse Medlem KRF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Stig Morten Sandvik V Skjæran

2 Følgende varamedlemmer møtte: Bjørn Olav Juberg V Tilstede fra administrasjonen: Enhetsleder Jostein Myhr (fungerte som rådmann), Arkivleder Tove R. Bratsvedal, Enhetsleder Halfdan Jonsson Merknader: Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingunn S. Hogstad og Berit Skaslien ble valgt til å underskrive protokollen sammen med ordfører. Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de arkene vi har signert i møteboka er i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. SAKLISTE Utvalgssaksnr: Sakstittel Lukket Arkivsaksnr.

3 PS 39/19 RS 15/19 RS 16/19 RS 17/19 Referatsaker Orienteringer fra ordfører Orientering Værnesregionen Senter mot Incest og seksuelle overgrep - Årsmelding /1458 RS 18/19 Frosta Helsetun - tegninger /1694 RS 19/19 PS 40/19 Årsmelding Frostating lagmannsrett Klage på vedtak - Ekspropriasjon på 94/1 og 95/1 2019/ /983 PS 41/19 Klage på vedtak - Ekspropriasjon 94/1 2019/1353 PS 42/19 PS 43/19 PS 44/19 PS 45/19 Fradeling av boligtomt fra gnr. 06 bnr gangs behandling detaljplan Risethøgda hyttefelt - utlegging til høring - offentlig ettersyn Uttalelse fra Frosta kommune om etablering av akvakulturanlegg for blåskjell i kommunens arealkart NFFFA på østsiden av Frosta. Behandling av søknad om etablering av blåskjelloppdrett og dispensasjon fra arealplanen 2016/ / / /4368 PS 46/19 Hovedplan avløp revidering og organisering 2019/1592 PS 47/19 Kommunal garanti til Leva-Fro AS, refinansiering lån til kjøp av eiendommen Skoleparken /917 PS 48/19 Reguleringsplan Bergslia 2, gnr. 42 bnr. 01,1.gangs behandling - utlegging 2014/3494

4 til høring - offentlig ettersyn. SPØRSMÅL FRA KOMMUNESTYREREPRESENTANTER: Spørsmål fra Stig Morten Skjæran V: Vi ser dagsenteret på Varpet blir lagt ned til sommeren. Skyldes dette mangel på penger, eller tenker man at man kan gi andre og bedre tjenestetilbud til innbyggerne på Frosta? Rådmannen svarte. Spørsmål fra Frode Olsen Ap: På hvilken måte jobber Frosta kommune for å sikre riktig kompetanse og stabil arbeidskraft gjennom bedre og mer fremtidsretta arbeidsvilkår? Jobbes det strategisk for å motvirke de utfordringene ufrivillig deltid skaper for den enkelte ansatte? Rådmannen svarte.

5 PS 39/19 Referatsaker Orienteringer fra ordfører KO Forhandlingsutvalget har hatt flere møter ang Logtun, avtale er skrevet under og kommer til godkjenning i kommunestyret i mai Frostastiensvenner oppstartsmøte, har en gruppe på plass. De skal ha sitt første møte over påske Sentrumsområdet, parken ved Alstadjordet Næringsareal Politisk toppmøte Generalforsamling Frostingen Fartsdumper Kjøpmannsgata Ansettelsesutvalget Ulike rep.skap IR, Konsek, Komrev og IKA-Trøndelag Generalforsamling Leva-Fro Referatene tas til orientering. RS 15/19 Orienteringer fra ordfører RS 16/19 Orientering Værnesregionen RS 17/19 Senter mot Incest og seksuelle overgrep - Årsmelding 2018 RS 18/19 Frosta Helsetun - tegninger RS 19/19 Årsmelding Frostating lagmannsrett PS 40/19 Klage på vedtak - Ekspropriasjon på 94/1 og 95/1 Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret : Kommunestyrets vedtak i sak 17/19 opprettholdes, da det i klagen ikke fremkommer forhold som på avgjørende måte endrer grunnlaget for tidligere vedtak i saken.

6 Forslag fra Jan Lutdal: Klagen tas til følge og Administrasjonen bes bruke plan og bygningsloven 27-2 for å kreve påkobling til offentlig avløp. Formannskapets innstilling vedtatt med 9 mot 8 stemmer. Kommunestyrets vedtak i sak 17/19 opprettholdes, da det i klagen ikke fremkommer forhold som på avgjørende måte endrer grunnlaget for tidligere vedtak i saken. PS 41/19 Klage på vedtak - Ekspropriasjon 94/1 Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret Kommunestyrets vedtak i sak 18/19 opprettholdes, da det i klagen ikke fremkommer forhold som på avgjørende måte endrer grunnlaget for tidligere vedtak i saken. Forslag fra Jan Lutdal: Klagen tas til følge og Administrasjonen bes bruke plan og bygningsloven 27-2 for å kreve påkobling til offentlig avløp.

7 Formannskapets innstilling vedtatt med 10 mot 7 stemmer. Kommunestyrets vedtak i sak 18/19 opprettholdes, da det i klagen ikke fremkommer forhold som på avgjørende måte endrer grunnlaget for tidligere vedtak i saken. PS 42/19 Fradeling av boligtomt fra gnr. 06 bnr. 03. Behandling i Formannskapet Forslag fra Boje Reitan (Sv) om tilleggspunkt i møtet: Frosta kommune mener spredt boligbygging er et viktig samfunnsmessig hensyn, og ønsker å tilrettelegge for spredt boligbygging også på marginale jordbruksareal i denne delen av bygda (LNFS). Rådmannens forslag inkl. forslag til tilleggspunkt til vedtak enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret Frosta kommune mener spredt boligbygging er et viktig samfunnsmessig hensyn, og ønsker å tilrettelegge for spredt boligbygging også på marginale jordbruksareal i denne delen av bygda (LNFS). 2. I hht. PBL`s 19 1, sendes søknad om dispensasjon i forhold til gjeldende arealplan til høring / uttalelse til regionale og statlige myndigheter, samt til alle berørte naboer. Frist for innspill settes til 4 uker etter utsendelse av saksdokumenter. Forslag fra Frode Revhaug H: Nytt pkt. 1. Frosta kommune mener spredt boligbygging er et viktig samfunnsmessig hensyn, og ønsker å tilrettelegge for spredt boligbygging også på marginale jordbruksareal i LNFS områder. Revhaugs forslag enstemmig vedtatt. Formannskapets pkt. 2 enstemmig vedtatt.

8 1. Frosta kommune mener spredt boligbygging er et viktig samfunnsmessig hensyn, og ønsker å tilrettelegge for spredt boligbygging også på marginale jordbruksareal i LNFS områder. 2. I hht. PBL`s 19 1, sendes søknad om dispensasjon i forhold til gjeldende arealplan til høring / uttalelse til regionale og statlige myndigheter, samt til alle berørte naboer. Frist for innspill settes til 4 uker etter utsendelse av saksdokumenter. PS 43/19 1. gangs behandling detaljplan Risethøgda hyttefelt - utlegging til høring - offentlig ettersyn Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret I hht. Plan- og bygningslovens og legges forslag til detaljplan Risethøgda hyttefelt ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Frist for innspill og eller merknader til høringsrunden settes til 4 uker etter utsendelse av saksdokumenter. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. I hht. Plan- og bygningslovens og legges forslag til detaljplan Risethøgda hyttefelt ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

9 Frist for innspill og eller merknader til høringsrunden settes til 4 uker etter utsendelse av saksdokumenter. PS 44/19 Uttalelse fra Frosta kommune om etablering av akvakulturanlegg for blåskjell i kommunens arealkart NFFFA på østsiden av Frosta. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret Norgesskjell AS tilrådes innvilget midlertidig tillatelse til etablering og drift av blåskjellopprett i NFFFA området på søndre side av Frosta i inntil 10 år. Kommunen anbefaler videre at det i konsesjonsvilkårene må presiseres at det skal avsettes midler til en fremtidig opprydding etter endt oppdrettsvirksomhet, eksempelvis grunnet konkurs eller lignende. For øvrig må aktuelle sektormyndigheters vilkår innfris. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Norgesskjell AS tilrådes innvilget midlertidig tillatelse til etablering og drift av blåskjellopprett i NFFFA området på søndre side av Frosta i inntil 10 år. Kommunen anbefaler videre at det i konsesjonsvilkårene må presiseres at det skal avsettes midler til en fremtidig opprydding etter endt oppdrettsvirksomhet, eksempelvis grunnet konkurs eller lignende. For øvrig må aktuelle sektormyndigheters vilkår innfris.

10 PS 45/19 Behandling av søknad om etablering av blåskjelloppdrett og dispensasjon fra arealplanen Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret Frosta kommune gir ikke dispensasjon fra område FFNF - Fiske, ferdsel, natur og friluftsområde i kommuneplanens arealdel for etablering av Blåskjelloppdrett. Ihht. plan- og bygningslovens 19-2, er ulempene med å gi dispensasjon vurdert som større enn fordelene ved å gi dispensasjon. Hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra vurderes å bli vesentlig tilsidesatt. Forslag fra Frode Revhaug H: Saken utsettes. Revhaugs forslag enstemmig vedtatt. Saken utsettes. PS 46/19 Hovedplan avløp revidering og organisering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Revisjon av gjeldende «Hovedplan for avløp» iverksettes med mål om å vedta ny plan slik at planens prioriterte tiltaksliste kan benyttes som grunnlag i budsjettarbeidet for Komite utvikling nedsettes som styringsgruppe med fullmakt til: a. å utarbeide et utkast til ny hovedplan for avløp , b. å legge et utkast til ny hovedplan for avløp ut til offentlig ettersyn, c. å nedsette en prosjektgruppe til planarbeidet med nødvendige fagpersoner og representant fra komitéen 3. Komite utvikling utnevner en av komiteen sine medlemmer til politisk saksordfører og representant til prosjektgruppen. 4. Planprosessen finansieres gjennom bruk av allerede budsjetterte midler til møter i politiske fora og ordinær drift for øvrig.

11 Behandling i Komite Utvikling Rådmannens forslag enstemmig tiltrådt. Instilling til Kommunestyret Revisjon av gjeldende «Hovedplan for avløp» iverksettes med mål om å vedta ny plan slik at planens prioriterte tiltaksliste kan benyttes som grunnlag i budsjettarbeidet for Komite utvikling nedsettes som styringsgruppe med fullmakt til: a. å utarbeide et utkast til ny hovedplan for avløp , b. å legge et utkast til ny hovedplan for avløp ut til offentlig ettersyn, c. å nedsette en prosjektgruppe til planarbeidet med nødvendige fagpersoner og representant fra komitéen 3. Komite utvikling utnevner en av komiteen sine medlemmer til politisk saksordfører og representant til prosjektgruppen. 4. Planprosessen finansieres gjennom bruk av allerede budsjetterte midler til møter i politiske fora og ordinær drift for øvrig. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Revisjon av gjeldende «Hovedplan for avløp» iverksettes med mål om å vedta ny plan slik at planens prioriterte tiltaksliste kan benyttes som grunnlag i budsjettarbeidet for Komite utvikling nedsettes som styringsgruppe med fullmakt til: a. å utarbeide et utkast til ny hovedplan for avløp , b. å legge et utkast til ny hovedplan for avløp ut til offentlig ettersyn, c. å nedsette en prosjektgruppe til planarbeidet med nødvendige fagpersoner og representant fra komitéen 3. Komite utvikling utnevner en av komiteen sine medlemmer til politisk saksordfører og representant til prosjektgruppen. 4. Planprosessen finansieres gjennom bruk av allerede budsjetterte midler til møter i politiske fora og ordinær drift for øvrig.

12 PS 47/19 Kommunal garanti til Leva-Fro AS, refinansiering lån til kjøp av eiendommen Skoleparken 3 Rådmannens forslag til vedtak: Frosta kommune stiller kommunal garanti ved selvskyldnerkausjon for 20 % av Leva-Fro AS sitt låneopptak på maksimalt kr ,-. Garantien gjelder for 20 % av lånets hovedstol på maksimalt kr ,- med tillegg av 10 % av til enhver gjeldende hovedstol til dekning av eventuell påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overskride kr ,-. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftens 3. Ingunn S. Hogstad ba om at hennes habilitet ble vurdert jfr. Forvaltningsloven 6e. Hun ble funnet inhabil og fratrådte under behandlinga av saken. Det er ikke kalt inn varamedlem. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Frosta kommune stiller kommunal garanti ved selvskyldnerkausjon for 20 % av Leva-Fro AS sitt låneopptak på maksimalt kr ,-. Garantien gjelder for 20 % av lånets hovedstol på maksimalt kr ,- med tillegg av 10 % av til enhver gjeldende hovedstol til dekning av eventuell påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overskride kr ,-. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriftens 3. PS 48/19 Reguleringsplan Bergslia 2, gnr. 42 bnr. 01,1.gangs behandling - utlegging til høring - offentlig ettersyn. Rådmannens forslag til vedtak: I hht. Plan- og bygningslovens og legges privat forslag til reguleringsplan, detaljreguleringsplan, for Bergslia 2, del av gnr. 42 bnr. 01, ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring.

13 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. I hht. Plan- og bygningslovens og legges privat forslag til reguleringsplan, detaljreguleringsplan, for Bergslia 2, del av gnr. 42 bnr. 01, ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring.