Muligheter i Den grønne landsbyen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muligheter i Den grønne landsbyen"

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune

2 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN Forsidebildet: Fra gravearbeid i Viste Hageby. Denne siden: Veimerking i Randaberg sentrum.

3 SIDE 3 Innhold Barnehage 4 Skolefritidsordning 4 Kultur 7 Kulturskolen, Tungenes fyr, Randaberghallen Kirke 7 Festeavgift gravplass Helse og oppvekst 8 Kjøkken/kafè på Vardheim, praktisk bistand, kortidsopphold, opphold institusjon, trygghetsalarm, dagsenter Eiendomsskatt 9 Regulering 10 Byggesak 12 Oppmåling 17 Vann, avløp og renovasjon 20 Septiktank/renovasjon 21 Feieavgift 21

4 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN Barnehage Tjeneste Pris eks kost Enhet/kommentar Barnehageplass Søskenmoderasjon Maksimalprisen på kr per måned, økt med 175 kr. fra Det betales for 11 måneder. Betalingsfri måned er august. 30 % for første søsken, 50 % for flere Inntektsgradering Gradering etter inntekt og oppholdstid < %, 45 t/u > < %, 36 t/u > < %, 27 t/u > < Inntil 50 %, delt plass > Skolefritidsordning Tjeneste Pris inkl kost Pris kost Kommentar Gjelder for skoleåret Gebyrene er økt med cirka 3 % fra 2014 Det gis ikke søskenmoderasjon i SFO Skolefritidsordning Makspris måned Inntektsgradering Alle beløp per måned < 1,5 G % plass, helårstilbud x 11 mnd 1,5 G - 2,5 G ,5 G - 4 G > 4 G < 1,5 G % plass, helårstilbud x 11 mnd 1,5 G - 2,5 G ,5 G - 4 G > 4 G

5 Sykkeltur langs Vistnesveien. SIDE 5

6 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2010/ØKONOMIPLAN SIDE 6 Museumslektor Knut G. Austad fra Jærmuseet viser barn på Vistnestunet hvordan en lager såpe.

7 SIDE 7 Kultur/kulturskole/Tungenes fyr Tjeneste Pris Kommentar Kulturskolen Per skoleår. (Ingen endring fra 2011) Søskenmoderasjon 500 Fratrekk per skoleår fra barn nr. 2 Randaberghallen (svømming) Barn 30 Per besøk (uendret fra 2014) Voksne 50 Per besøk (uendret fra 2014) Honnør 30 Per besøk (uendret fra 2014) Klippekort barn * klipp/besøk (uendret fra 2014) Klippekort voksne * klipp/besøk (uendret fra 2014) Halvårskort barn * 660 Per halvår. Økt med 60 kr. fra 2014 Halvårskort voksne * Per halvår. Økt med 60 kr. fra 2014 Randaberghallen (idretthall) Kompistrening, leie av idrettshallen 300 per time Utleie - idrettshall 550 per time Utleie - svømmehall 650 per time Utleie møtesalen 200 per time Styrketreningsrom, voksne * 500 per halvår Stykretreningsrom og svømmehall, voksne * per halvår Tungenes fyr, utleiepriser ** Private, helgedag Økning fra kr. i 2014 Èn ekstra dag Økning fra kr. i 2014 Private, ukedag Økning fra kr. i 2014 Bedrifter, helgedag Økning fra kr. i 2014 Bedrifter, ukedag Økning fra kr. i 2014 Vask (eksl. rydding) Økning fra kr. i 2014 Lokale lag og foreninger - ukedager 700 Ingen økning fra 2014 Lokale lag og foreninger - per dag i helg Økning fra kr. i 2014 Kommunale enheter - ukedager Gratis Kommunale enheter - per dag i helg Økning fra kr. i 2014 Ved avbestilling senere enn èn uke før arr.: kroner av pris beholdes Ved avbestilling senere enn tre dager før arr.: kroner av pris beholdes * Forutsetter kjøp av elektronisk billett (armbånd) til 100 kroner (engangskostnad, kan gjenbrukes). Kirke. Festeavgift gravplass Kommentar Festeavgiften er på 200 kroner per år. Det kreves inn for fem år av gangen.

8 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN Helse og oppvekst Tjeneste Pris Kommentar Mat fra kjøkken/kafè på Vardheim Prisene er økt gj.sn. 5 % fra 2014 Middag 90 Kr. per normal porsjon m/suppe eller dessert Matabonnement (frokost, middag, kaffe og kvelds) Pris per måned, bofellesskap Frokost og middag 115 Pris per dag, dagsenteret Praktisk bistand (hjemmetjenester) 251 Per time Timepris inntil følgende: (Betalingstak) For inntekt under 2G er betalingstaket 180 kr per måned i Inntekt under 2G: 186 Pris per måned Inntekt fra 2G: 732 Inntekt fra 3G: Inntekt fra 4G: Inntekt fra 5G: Inntekt fra 6G: Kortids-, rullerings- og rehabiliteringsopphold i institusjon Trygghetsalarm Tilknytning 665 Engangsavgift Abonnement 180 Kr per måned 146 Kr per døgn (betalingstak) lovregulert sats Dag/nattopphold i institusjon 76 Kr per dag Langtidsopphold i institusjon Vederlagsberegning: % av inntekt (over 60 døgn) Dagsenter 132 Kr per dag (tillegg for evt mat), inntil tak på kroner per måned * Per er 1G kroner år / kroner måned Obs! Husstandens samlede skattbare inntekt legges til grunn ved fastsetting av egenbetaling. Disse tjenestene er gratis: Nødvendig helsehjelp/ hjemmesykepleie Enkelte fysioterapitjenester Ergoterapitjenester Utlån og utkjøring av tekniske hjelpemidler Vederlag i institusjon dekker utgifter til daglige aktiviteter, alle medisinske og behandlingsmessige utgifter for beboer.

9 SIDE 9 Eiendomsskatt Utdrag fra "Rammer og retningslinjer for taksering" Fullstendig versjon ligger på kommunens nettsider under Eiendomsskatt. Skattesats Enhet Næring/verk og bruk 7 Tomter og bygninger Pris (kr) Per m 2 Industri Kai, industri Lagerbygning, isolert Lagerbygning, uisolert Kontor- og forretningsbygg Hotell og restaurant Tomt, næring 500 Tomt, regulert til næring, med både bolig- og næringsbygg 500 Utsikt mot Byfjorden fra Grødem.

10 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN Regulering Planforslag, regulerings- og bebyggelsesplaner, mindre vesentlige endringer og konsekvensutredning: Hjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Gebyrene er økt med 30 % for pkt. A og 20 % for pkt. B, C og E (avrundet) A) DETALJREGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan og bygningsloven Samlet gebyr blir summen av A.1, A.2 og evt. A.3. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdene (både over og under terreng) som fremmes som delegasjonssak eller til 1.gangs behandling i utvalg for plansaker. Dersom utvalg for plansaker på eget initiativ gjør tillegg eller fradrag i det areal planområdet omfatter, gir dette ikke grunnlag for å endre gebyr. Gebyret regnes ut fra maks. utnyttelse som planen gir mulighet for. Gebyret beregnes på det tidspunkt fullstendig planforslag behandles av kommunen. Dersom saken avvises ved 1.gangs behandling i utvalg for plansaker, betales 75 % av gebyret. Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn betales fullt gebyr. Pris kr. A.1.1 For arealer t.o.m m A.1.2 For arealer over m2 t.o.m m A.1.3 For arealer over m2 t.o.m m A.1.4 For arealer over m2 t.o.m m A.1.5 For arealer over m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på kvm A.1.6 Reguleringsplaner for masseuttak og massefyllinger 50% av gebyr A.2) Tilleggsgebyr for bebyggelse Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående, og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad. Ved ulik utnyttelse innenfor planområdet, beregnes snitt for hele planområdet (gjelder hvis A..2.3 kommer til anvedelse) A.2.1 For hver 100 m2 bruksareal (BRA) for planområdets areal inntil m2 845 A.2.2 For hver 100 m2 bruksareal (BRA) for planområdets areal inntil m2 (gjelder for områder regulert til industri) 420 A.2.3 For hver 100 m2 bruksareal (BRA) for planområdets areal over m2 210 A.3) Tilleggsgebyr Det kan kreves et tilleggsgebyr dersom; A.3.1 Forslagstiller fremmer endringsforslag underveis 30% av gebyr A.3.2 Det inngås avtale om bundet framdrift Per time Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart A.4) Annet B) MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN Hjemmel: Plan- og bygningslovens 12-14, 2. ledd Pris kr. B.1.1 For arealer t.o.m m B.1.2 For arealer over m 2 til og med m

11 SIDE 11 Pris kr. B.1.3 For arealer over m2 til og med m B.1.4 For arealer over m B.1.5 For regulering til felles avkjørsel B.1.6 Ny eller flytting av eksisterende/regulert atkomst B.1.7 For endring av bestemmelser C) DELINGSSØKNAD VED MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Ved søknad om deling av enkelttomter hvor tomtedeling ikke er fastlagt i reguleringsplan. C.1.1 Per tomt som søkes fradelt D) KONSEKVENSUTREDNINGER Hjemmel: Plan- og bygningslovens kap. 14 Dersom saken avvises ved fastsettelse av planprogr. i utvalg for plansaker, betales 25 % av gebyret. Ved skriftlig tilbaketrekking av saken etter fastsettelse av planprogram, betales 50 % av gebyret. D.1.1 D.1.2 I de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, og der det blir utredingsplikt etter vedlegg II-tiltak skal det for behandling av konsekvensutredninger betales et gebyr som tilsvarer 75% av satsene for reguleringsplaner. Jfr pkt A for arealer inntil m2. I de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, og der det blir utredingsplikt etter vedlegg II-tiltak skal det for behandling av konsekvensutredninger betales et gebyr som tilsvarer 25% av satsene for reguleringsplaner. Jfr pkt A.1.5 og A.2.3 for arealer over m2. 75% av satsene for reguleringsplaner 25% av satsene for reguleringsplaner E) DISPENSASJONER Hjemmel: Plan- og bygningslovens kap. 19 E.1.1 Saker som fremlegges for hovedutvalget E.1.2 Saker til administrativt vedtak F) ANNET F.1.1 Urimelig gebyr: Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/rådmannen fastsette passende gebyr. F.1.2 Klageadgang: Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

12 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN Byggesak Generelt Gebyrene for boliger er økt med cirka 60 %. Øvrige gebyr er økt med cirka 10 % (avrundet). Arealgebyr (per m 2 BRA). Pkt gjelder søknad om tiltak etter pbl For slike tiltak skal det i tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 20 kr. per m2 bruksareal (gjelder ikke pkt 03). Koder for bygningstyper er satt i parentes. 01. BOLIGER (GAB-koder i parentes) Basisgebyr: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Enebolig ( ) b. Tomannsbolig ( ) c. Rekkehus, kjedehus, andre småhus ( ) per boenhet d. Fritidsbolig ( ) e. Tilbygg punkt a-d BRA < 50m BRA > 50m f. Påbygg punkt a-d BRA < 50 m BRA > 50 m g. Ombygging < 50% av totalt areal h. Ombygging > 50% av totalt areal ( Hovedombygging = nybygg ) Store boligbygg: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 For store boligbygg skal det betales et gebyr på kr per leilighet i tillegg til øvrige gebyrer i gebyrregulativet. i. Stort boligbygg 2 etg (141,144) j. Stort boligbygg 3 og 4 etg (142,145) k. Stort boligbygg 5 etg el mer (143,146) l. Bygning med bofellesskap ( ) m. Tilbygg i-l. Ved små tilbygg/påbygg/ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 4 000,-. BRA < 1000m BRA > 1000m n. Påbygg punkt i-l BRA < 1000 m BRA > 1000 m o. ombygging <50% av totalt areal (j og k) p. ombygging > 50% av totalt areal (j og k) q. ombygging < 50% av totalt areal (i og l) r. ombygging > 50% av totalt areal (i og l) (Hovedombygging = nybygg) Andre tiltak på boligeiendom/fritidseiendom: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 s. Fasadeendring/Endre vinduer (per fasade) 700

13 SIDE 13 t. Støttemurer u. Innhengning/gjerde/støyskjerm/mur v. Brygger w. Graving/fylling/sprenging x. Basseng, pbl y. Brønn/dam, pbl ANDRE NYBYGG (pbl 20-1 tilknyttet bolig eller fritidsbolig) Basisgebyr: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Garasje, uthus, naust ( ) b. Tilbygg a c. Påbygg a INDUSTRI- OG LAGERBYGNING Basisgebyr: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Industribygning ( ) b. Annen industribygning og liknende (219) c. Energiforsyningsbygning ( ) d. Lagerbygning ( ) e. Fiskeri- og landbruksbygning ( ) f. Tilbygg a-e Ved mindre tilbygg/påbygg/ombygginger betales et minimumsgebyr på kr BRA < 1000m BRA > 1000m g. Påbygg a-e BRA < 1000m BRA > 1000m h. Ombygging < 50% av totalt areal (a og c) i. Ombygging > 50% av totalt areal (a og c) j. ombygging < 50% av totalt areal ( b, d og e) k. ombygging > 50% av totalt areal (b, d og e) (Hovedombygging = nybygg) 04. KONTOR, FORRETNING, SAMFERDSEL Basisgebyr: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Kontorbygning ( ) b. Varehus og andre butikkbygg ( ) c. Bensinstasjon (323) d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygning ( ) e. Garasje- og hangarbygning, veg- og trafikktilsynsbygning ( ) f. Tilbygg a-e. Ved små tilbygg/påbygg/ombygginger betales et minimumsgebyr på kroner.

14 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN BRA < 1000m BRA > 1000m g. Påbygg a-e BRA < 1000m BRA > 1000m h. Ombygging < 50% av totalt areal (a, b og d) i. Ombygging > 50% av totalt areal ( a, b og d) j. Ombygging < 50% av totalt areal (c og e) k. Ombygging > 50% av totalt areal ( c og e) (Hovedombygging = nybygg) 05. HOTELL- OG RESTAURANTBYGG Basisgebyr: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Hotellbygning ( ) b. Bygning for overnatting ( ) c. Restaurantbygning ( ) d. Tilbygg a-c Ved mindre tilbygg/påbygg/ombygginger betales et minimumsgebyr på kr BRA < 1000m BRA > 1000m e. Påbygg a-c BRA < 1000m BRA > 1000m f. Ombygging < 50% av bygning g. Ombygging > 50% av bygning (Hovedombygging = nybygg) 06. KULTUR, FORSKNING, HELSE, BEREDSKAP Basisgebyr: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Lekepark, Barnehage ( ) b. Skolebygning ( ) c. Universitets- og høgskolebygning, Museums- og bibl.bygning ( ) d. Idrettsbygning ( ) e. Kulturhus ( ) f. Bygninger for religiøse aktiviteter ( ) g. Sykehus, sykehjem ( ) h. Primærhelsebygg ( ) i. Fengselsbygning, beredskapsbygning ( ) j. Tilbygg a-i. Ved mindre tilbygg/påbygg/ombygginger betales et minimumsgebyr på kr BRA < 1000m BRA > 1000m

15 SIDE 15 k. Påbygg a-i : BRA < 1000m BRA > 1000m l. ombygging < 50% av totalt areal ( unntatt lekepark/barnehage) m. ombygging > 50% av totalt areal ( unntatt lekepark/barnehage) n. ombygging < 50% av totalt areal (lekepark/barnehage) o. ombygging > 50% av totalt areal (lekepark/barnehage) (Hovedombygging = nybygg) 07. DELT IGANGSETTING Det tas et gebyr på kr. for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv. 08. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer) Basisgebyr: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 Ved økt areal beregnes basisgebyr, samt 20 kr. per m 2 bruksareal FORNYELSE AV BYGGETILLATELSE Fornyelse av byggetillatelse blir belastet med 10% i forhold til opprinnelig fullt gebyr ved godkjenningstidspunktet. 10. RIVING (Gebyr per bygning) Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 BRA < 100 m BRA > 100 m 2 (inkl. behandling av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse) BYGNINGSTEKNKISKE INSTALLASJONER Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis b. Ventilasjonsanlegg: Oppføring/endring/reparasjon c. Boliggassanlegg d. Våtrom (SAK10 2-2) e. VVS-planer, nyanlegg/større endringer og reparasjoner ANDRE TILTAK PKT 03 TIL PKT. 06 Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Fasadeendring / Endre vinduer (per fasade) b. Skilt/reklame c. Større skiltplan d. Støttemurer e. Innhegning/Gjerde/Støyskjerm f. Graving/Fylling/Sprenging GODKJENNING AV ANSVARLIGE FORETAK Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Ved lokal godkjenning (per foretak i hvert tiltak) b. Ved sentral godkjenning (per foretak i hvert tiltak)

16 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN UTENDØRSPLANER OG TEKNISKE PLANER Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 Areal < m Areal > m TILTAK SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER (pbl. 20-2) Oppføring, endring og reparasjon av driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt o.l Mindre tiltak på bebygd eiendom (for frittstående bod <10 m 2 og liknende små tiltak kan gebyret reduseres til kr 1 000,-.) DELING AV EIENDOM a. I henhold til reguleringsplan, bebyggelsesplan b. Deling av enkelttomter hvor tomtedeling ikke er fastlagt i reguleringsplan eller bebyggelsesplan (se også gebyrreg. plan pkt. 3) c. Bruksrasjonalisering i landbr. (fradeling av boligpars. fra landbr.eiend.) SØKNAD OM SEKSJONERING (Gebyr med hjemmel i Eierseksjonsloven 7) Rettsgebyr iht sentralt vedtak er kr 860.* Satsene reguleres i henhold til gjeldende rettsgebyr. Se a. For behandling av begjæring om seksjonering der det ikke foretas befaring 2 760* er gebyret 3 x rettsgebyret b. For behandling av begjæring om seksjonering der det foretas befaring er 4 550* gebyret 5 x rettsgebyret For a og b: I tillegg betales gebyr for tinglysing på 1,8 x rettsgebyret 1 650* Der seksjoneringstillatelse ikke blir gitt tilbakebetales 50% av gebyret 18. DISPENSASJONSSØKNADER (Det skal beregnes gebyr for hvert av disse forhold) a. Formål b. Utnyttelse c. Plassering (reg.plan, byggelinje, byggesone) d. Etasjetall e. Høyde (gesimshøyde, mønehøyde) f. Andre forhold i plan/planbestemmelser g. Avstandskrav jf. pbl h. Veiopparbeidelse FERDIGATTEST ELDRE BYGG For bygg eldre enn fem år tas et gebyr på kr. 20. SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Behandling av søknad om utslipp fra separate avløpsanlegg, kr. Det forutsettes at søkn. har tilstrekkelig dokumentasjon med hensyn til: Materialprøve/jordprøve analysert av godkjent laboratorium og forslag til dimensjonering av anlegget.

17 SIDE 17 Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Gebyrene er økt med cirka 10 % (avrundet). 1) Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra m² Areal fra m² Areal fra økning per påbegynt da 700 For eiendom som ikke er en selvstendig bruksenhet beregnes 0.5 gebyr etter dette pkt. Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent gis følgende reduksjoner i gebyret tomter: 10 % red tomter: 15 % red. 26 og flere tomter: 20 % red. 2) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra m² Areal fra m² Areal fra 2001 m² økning per påbegynt da. 700

18 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN ) Oppretting av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon Areal fra 0 50 m² Areal fra m² Areal fra m² Areal fra 2001 m² økning per påbegynt da ) Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom Volum fra m³ Volum fra 2001 m³ økning per påbegynt 1000m ) Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid 6) Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 1,2, 4 og 5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning 7) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene fra punkt 1 til 6 8) Grensejustering av grunneiendom, festegrunn og jordameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. Areal fra m² Areal fra m² ) Grensejustering av anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ Volum fra m³ Volum fra m³ ) Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Areal fra m² Areal fra m² Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr: ) Arealoverføring av anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Volum fra m³ Volum fra m³

19 SIDE 19 Volumoverføring per nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr ) Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil to punkter For overskytende grensepunkter per punkt ) Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt For inntil to punkter For overskytende grensepunkter per punkt ) Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 700 Billigste alternativ for rekvirent velges. Alt. kan gebyr fastsettes etter medgått tid 15) Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 16) Betalingstidspunkt Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis. 17) Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnl. for matr.føring av saken, opprettholdes likevel gebyret 18) Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 Matrikkelbrev over 10 sider 350 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 19) Andre tjenester For arbeid som ikke passer inn i klassen over vil arbeidet bli fakturert slik: Ingeniør/konsulent (per time) kr. per time 20) Annet Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid per time. Innhenting av informasjon gjennom bestilling av dokumenter fra grunnboken vil de reelle fakturakostnadene fra Norsk eiendomsinformasjon AS (Infoland) bli tillagt gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09) 21) Megleropplysning standard pakke 900

20 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN VAR (Vann/avløp/renovasjon) Tjeneste Endring Vann og avløp Reguleres etter selvkost (statlig veileder) Vann endres ikke Avløp økes med 4,2 % (+ 25% mva for alle priser) Eiendommer med vannmåler: Mengdevariabel (kr/m 3 ) Grunnavgift* (kr) Vann 5, Avløp 8, * grunnavgift = fastledd Eiendommer med stipulert forbruk (uten vannmåler): Mengdevariabel (kr/m 2 ) Grunnavgift (kr) Vann 8, Avløp 14, Beregning ved stipulert forbruk pr. år: Grunnavgift + Stipulert forbruk* Vann areal x 8,56 Avløp areal x 14,9 * Stipulert forbruk = areal (m 2 ) * mengevariabel (kr/m 2 ) Satser for tilknytningsgebyr: Vann: kr 27,5 pr. m 2 Avløp: lav sats kr 37 pr. m 2 Refusjonssats: kr (mva-fritt) Refusjonssats gjelder ved fortetting, hvor en bygger et hus i hage til eksisterende bolighus, eller når en fører avløpledninger til et område hvor det tidligere ikke har vært avløpledninger, men som allerede er bebygd. Her har ikke kostnadene ved det eksisterende ledningsnettet vært innbakt i tomteprisen, og en betaler derfor høy sats. Ved pålegg om tilkobling for eksisterende bebyggelse, betaler huseier anleggskostnader inntil kr., eventuelt kommunalt anleggstilskudd på kr 210,- per meter. Ved frivillig tilkobling kan det søkes om tilsvarende anleggstilskudd på 230 kr. per meter. Vannmålerleie per år Økes med ca. 3-4 % Bolig: 115 kr. Næring: 820 kr.

21 SIDE 21 Septiktank/Renovasjon/Feieavgift Tjeneste Endring (+ 25 % MVA alle priser) Septiktanktømming Årlig gebyr: 500 kr. Ingen endring Ekstra tømming: 250 kr. Renovasjon Reguleres etter selvkost (statlig veileder) Ingen endring Økes fra 30 kr. Økes fra 30 kr. Ingen endring Økes fra 20 kr. Ingen endring (+ 25 % MVA på alle priser) 120 l: kr. per år 240 l: kr. per år 660 l: kr. per år 750 l: kr. per år Nedgravd avfallsstasjon: kr. per år Hytter, fritidsboliger: kr. per år (50 % av vanlig avgift) 120 l renovasjon med to i fellesab./fellesab. sameier/borettslag: kr. per år (ca. 15 % rabatt) 120 l renovasjon m/hjemmekompost: kr. per år (ca. 20 % rabatt) 240 l renovasjon m/hjemmekompost: kr. per år 120 l renovasjon m/hjemmekompost og fellesabonnement: kr. per år (ca. 35% rabatt) Sorte søppelsekker: 50 kr./stk Bioposer: 35 kr./rull Lite spann: 30 kr./stk Sekker for hageavfall: 25 kr./stk Gebyr for bytte av avfallsholder: 100 kr. Feieavgift Økes med 1,4 % (+ 25 % MVA alle priser) 294 kr. Fra Sandestranda.

22 Sammen skaper vi Den Grønne Landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN RK INFO. Foto/oppsett: Ove Tennfjord Illustrasjon: Annlaug Auestad Les mer om budsjettet på RANDABERG

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3 % (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-3. For slike tiltak

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIDE 12 Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3% (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-1. For slike tiltak skal det i tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 16 per

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013 GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017

Detaljer

Det gror i den grønne landsbyen

Det gror i den grønne landsbyen GEBYRDEL Det gror i den grønne landsbyen Randaberg kommune Heile vårt liv Heile vårt liv det er som ei ferd på havet med storm og bylgjer, so tidt me må spyrja um det er verd all møda som med det fylgjer.

Detaljer

Det gror i den grønne landsbyen

Det gror i den grønne landsbyen VEDTATT I KOMMUNESTYRET 17.12.2015 GEBYR Det gror i den grønne landsbyen Randaberg kommune RÅDMANNENS FORSLAG Heile vårt liv Heile vårt liv det er som ei ferd på havet med storm og bylgjer, so tidt me

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. Vedtatt av bystyret 12.12.2011, gjeldende fra 01.01.2012. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Vedtatt av Stavanger bystyre 14.12.2015, gjeldende fra 01.01.2016 Alminnelige bestemmelser Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og med virkning

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m 2 bruksareal.

Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m 2 bruksareal. Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m 2 bruksareal. >10.000 m2 halveres arealgebyret til kr.8.50 pr m2 01. BOLIGER (Bygningstyper i parentes)

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER)

GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) RENNESØY KOMMUNE GEBYRFORSKRIFT FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PBL 2015 (BYGGE- OG PLANSAKER) Dette gebyrregulativet er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010,

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 Side 1 av 10 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter pbl. 20-2 a) Mindre byggearbeid

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

ALMINNELIGE BESTEMMELSER Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov om Eierseksjoner (Es), jfr. 7. Kap.1 ALMINNELIGE

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 015 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. 1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I:

SEL KOMMUNE GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: SEL KOMMUNE GEBYR-REGULATIV FOR PLAN OG BEREDSKAP 2014 GEBYR VEDTATT AV SEL KOMMUNESTYRE MED HJEMMEL I: 11 - i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 med endringer, sist ved lov

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD

TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD 01. BOLIGER (GAB koder i parantes) Tiltaks- Tiltaks- Tiltaksklasse 1 klasse 2 klasse 3 a. Ren bolig (01) + (11) 4050 6720 b. Enebolig med hybel-/sokkelleilighet (02) +

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER ÅR: 2016 INNHOLD Område Side A. Generelt 2 B. Behandling av delingssaker 3 C. Arbeider tilknyttet oppmåling 3 D. Behandling av byggesaker

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 07.12.2015,

Detaljer

Lyngdal kommune Rådmannen

Lyngdal kommune Rådmannen Lyngdal kommune Rådmannen Gebyrer i henhold til Plan- og bygningsloven År: 2015 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) 114/14 11.12.2014 Plankontoret sew@lyngdal.kommune.no Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Kommunale avgifter og gebyrer

Kommunale avgifter og gebyrer Kommunale avgifter og gebyrer 1. Kommunale avgifter og gebyrer Barnehage jfr makspris i forslag til statsbudsjettet. Ingen endringer fra 2008. Foreldrebetaling: Kostpenger: 1/1 plass: kr 2.330 Kr 200 4/5

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT FOR PLAN-, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER FOR 2015.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT FOR PLAN-, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER FOR 2015. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT FOR PLAN-, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER FOR 2015. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2015. Gebyrene er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: BYGGE -

Detaljer

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.

Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01. Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning, seksjonering og mindre avløpsanlegg - Fra 01.01.2006 Fastsatt av kommunestyret 18.6.2001 med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune

Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune 1 Gebyrregulativ plan- og byggesaker for Eigersund kommune Gebyrer vedtatt med hjemmel i pbl 33-1, 32-8, Lov om seksjonering av fast eiendom 7 og Forskrift om begrensning av forurensing 52a. 2013 KAP.

Detaljer

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune Gjesværstappan med Havørn i horisonten Foto: Børge Grønlund Vedtatt av styre 11.12.2012, PS sak 122/12 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010

Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, delings og utslippssaker for 2010 Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: Plan- og bygningslovens 109 BETALINGSBETINGELSER: 1 Betaling innkreves

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

Vedtatt sats for 2011. Vedtatt sats for 2012

Vedtatt sats for 2011. Vedtatt sats for 2012 3.1 Innledning Dette kapitlet gir en samlet oversikt over vedtatte satser til avgifter, er og egenbetalinger for i forhold til knyttet til tjenestene som Sandnes kommune yter. av Sandnes bystyre 20.12.,

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune 2003. Steinparken ved rådhuset. Vedtatt av styre den 9.12.2014, som PS sak 99/14 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 2.1 Gebyr for vann......3

Detaljer

BYGGE- OG PLANSAKER. 3.2 PLANSAKER (Kap 12) Behandlingsgebyr: 2014 2015 INKL MVA endr. INKL MVA

BYGGE- OG PLANSAKER. 3.2 PLANSAKER (Kap 12) Behandlingsgebyr: 2014 2015 INKL MVA endr. INKL MVA 3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 33-1) 3.2 PLANSAKER (Kap 12) INKL MVA endr. INKL MVA 3.2.1 Generelle bestemmelser NB Etter dette regulativet kreves gebyr for behandling av: - Forslag

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER

GEBYRREGULATIV ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER GEBYRREGULATIV ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER GEBYRER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 33.1, MATRIKKELLOVEN 32, EIERSEKSJONSLOVEN 7 OG FORURENSNINGSLOVEN 34 og 52a FREM TIL 01.07. 2009 ER GEBYRER

Detaljer

GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVER 2016 PLAN OG UTVIKLING

GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVER 2016 PLAN OG UTVIKLING GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIVER 2016 PLAN OG UTVIKLING Gebyrer fastsettes årlig av kommunestyret. GEBYR FOR SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVEN 32 OG LOV OM EIERSEKSJONER, MM

Detaljer

Gebyrenhet. Gebyrenhet

Gebyrenhet. Gebyrenhet Oppdatert 01.01.2015 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2015 er 2015 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250

2014/F 2013/v 2012 Kvartal i hht avtale Trygghetsalarme pr stk kvartal 600,00 375 250 Oppdatert 02.09.2014 Oppvekst Helse og Sosial RØROS KOMMUNE - GEBYR 2014 er 2014 - Tjeneste Månedlig i hht til plass 11 mnd pr år mnd 2 405,00 2 330 Søskenmoderasjon, kun i barnehage, første søsken (2

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret 10.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret 10.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001203 : E: 145 : S.Haugen,O.Solheim, E.Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret 10.11.2010

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Forsand kommune. Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar

Forsand kommune. Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Forsand kommune Gebyrregulativ 2012, for byggjesaker, plansaker, og eigarseksjonar Gebyra er vedtekne av kommunestyret den 14.12.2011, med heimel i 33-1 i plan- og bygningslova 2008, eigarseksjonar. Gebyra

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT MED BETALINGSREGULATIV, AVDELING FOR PLAN, NÆRING OG KULTUR. gjeldende fra 01.02.13

GEBYRFORSKRIFT MED BETALINGSREGULATIV, AVDELING FOR PLAN, NÆRING OG KULTUR. gjeldende fra 01.02.13 GEBYRFORSKRIFT MED BETALINGSREGULATIV, AVDELING FOR PLAN, NÆRING OG KULTUR gjeldende fra 01.02.13 Vedtaks- og endringsprotokoll Behandlet/endret av Dato/sak nr. Kommunestyret 06.02.02 Kommunestyret, vedtak

Detaljer

Gebyrregulativ for Samfunnsavdelingen 2014

Gebyrregulativ for Samfunnsavdelingen 2014 Siljan kommune Gebyrregulativ for Samfunnsavdelingen 2014 Innhold Gebyrregulativ for behandling av reguleringsplaner og byggesaker i Siljan kommune 2014... 2 Gebyrregulativ for kart- og oppmåling i Siljan

Detaljer

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2015

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2015 PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2015 SFO OG BARNEHAGE.. 1 Barnehage Skolefritidsordning HELSE OG OMSORG. 2 Legekontor Institusjonsopphold Trygdebolig Behovsprøvde tjenester Trygghetsalarm Hjemmehjelp Diverse

Detaljer

HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER

HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER 2010 Vedtatt av Hole kommunestyre: 14.desember 2009, sak K-067/09 Øvrige gebyrer/priser 14.desember 2009, sak K-067/09 Gebyrer etter matrikkelloven 14.juni 2010, sak K-019/10

Detaljer

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2014 Rev. 12.08.2014

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2014 Rev. 12.08.2014 PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2014 SFO OG BARNEHAGE.. 1 Barnehage - Skolefritidsordning HELSE OG OMSORG. 2 Legekontor Institusjonsopphold Trygdebolig Behovsprøvde tjenester..3 Trygghetsalarm Hjemmehjelp Diverse

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippsaker og byggesaker m.m i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (PBL) 33-1

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109)

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109) Forslag til nytt gebyrregulativ med hjemmel i: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997, 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom

Detaljer