Muligheter i Den grønne landsbyen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muligheter i Den grønne landsbyen"

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune

2 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN Forsidebildet: Fra gravearbeid i Viste Hageby. Denne siden: Veimerking i Randaberg sentrum.

3 SIDE 3 Innhold Barnehage 4 Skolefritidsordning 4 Kultur 7 Kulturskolen, Tungenes fyr, Randaberghallen Kirke 7 Festeavgift gravplass Helse og oppvekst 8 Kjøkken/kafè på Vardheim, praktisk bistand, kortidsopphold, opphold institusjon, trygghetsalarm, dagsenter Eiendomsskatt 9 Regulering 10 Byggesak 12 Oppmåling 17 Vann, avløp og renovasjon 20 Septiktank/renovasjon 21 Feieavgift 21

4 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN Barnehage Tjeneste Pris eks kost Enhet/kommentar Barnehageplass Søskenmoderasjon Maksimalprisen på kr per måned, økt med 175 kr. fra Det betales for 11 måneder. Betalingsfri måned er august. 30 % for første søsken, 50 % for flere Inntektsgradering Gradering etter inntekt og oppholdstid < %, 45 t/u > < %, 36 t/u > < %, 27 t/u > < Inntil 50 %, delt plass > Skolefritidsordning Tjeneste Pris inkl kost Pris kost Kommentar Gjelder for skoleåret Gebyrene er økt med cirka 3 % fra 2014 Det gis ikke søskenmoderasjon i SFO Skolefritidsordning Makspris måned Inntektsgradering Alle beløp per måned < 1,5 G % plass, helårstilbud x 11 mnd 1,5 G - 2,5 G ,5 G - 4 G > 4 G < 1,5 G % plass, helårstilbud x 11 mnd 1,5 G - 2,5 G ,5 G - 4 G > 4 G

5 Sykkeltur langs Vistnesveien. SIDE 5

6 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2010/ØKONOMIPLAN SIDE 6 Museumslektor Knut G. Austad fra Jærmuseet viser barn på Vistnestunet hvordan en lager såpe.

7 SIDE 7 Kultur/kulturskole/Tungenes fyr Tjeneste Pris Kommentar Kulturskolen Per skoleår. (Ingen endring fra 2011) Søskenmoderasjon 500 Fratrekk per skoleår fra barn nr. 2 Randaberghallen (svømming) Barn 30 Per besøk (uendret fra 2014) Voksne 50 Per besøk (uendret fra 2014) Honnør 30 Per besøk (uendret fra 2014) Klippekort barn * klipp/besøk (uendret fra 2014) Klippekort voksne * klipp/besøk (uendret fra 2014) Halvårskort barn * 660 Per halvår. Økt med 60 kr. fra 2014 Halvårskort voksne * Per halvår. Økt med 60 kr. fra 2014 Randaberghallen (idretthall) Kompistrening, leie av idrettshallen 300 per time Utleie - idrettshall 550 per time Utleie - svømmehall 650 per time Utleie møtesalen 200 per time Styrketreningsrom, voksne * 500 per halvår Stykretreningsrom og svømmehall, voksne * per halvår Tungenes fyr, utleiepriser ** Private, helgedag Økning fra kr. i 2014 Èn ekstra dag Økning fra kr. i 2014 Private, ukedag Økning fra kr. i 2014 Bedrifter, helgedag Økning fra kr. i 2014 Bedrifter, ukedag Økning fra kr. i 2014 Vask (eksl. rydding) Økning fra kr. i 2014 Lokale lag og foreninger - ukedager 700 Ingen økning fra 2014 Lokale lag og foreninger - per dag i helg Økning fra kr. i 2014 Kommunale enheter - ukedager Gratis Kommunale enheter - per dag i helg Økning fra kr. i 2014 Ved avbestilling senere enn èn uke før arr.: kroner av pris beholdes Ved avbestilling senere enn tre dager før arr.: kroner av pris beholdes * Forutsetter kjøp av elektronisk billett (armbånd) til 100 kroner (engangskostnad, kan gjenbrukes). Kirke. Festeavgift gravplass Kommentar Festeavgiften er på 200 kroner per år. Det kreves inn for fem år av gangen.

8 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN Helse og oppvekst Tjeneste Pris Kommentar Mat fra kjøkken/kafè på Vardheim Prisene er økt gj.sn. 5 % fra 2014 Middag 90 Kr. per normal porsjon m/suppe eller dessert Matabonnement (frokost, middag, kaffe og kvelds) Pris per måned, bofellesskap Frokost og middag 115 Pris per dag, dagsenteret Praktisk bistand (hjemmetjenester) 251 Per time Timepris inntil følgende: (Betalingstak) For inntekt under 2G er betalingstaket 180 kr per måned i Inntekt under 2G: 186 Pris per måned Inntekt fra 2G: 732 Inntekt fra 3G: Inntekt fra 4G: Inntekt fra 5G: Inntekt fra 6G: Kortids-, rullerings- og rehabiliteringsopphold i institusjon Trygghetsalarm Tilknytning 665 Engangsavgift Abonnement 180 Kr per måned 146 Kr per døgn (betalingstak) lovregulert sats Dag/nattopphold i institusjon 76 Kr per dag Langtidsopphold i institusjon Vederlagsberegning: % av inntekt (over 60 døgn) Dagsenter 132 Kr per dag (tillegg for evt mat), inntil tak på kroner per måned * Per er 1G kroner år / kroner måned Obs! Husstandens samlede skattbare inntekt legges til grunn ved fastsetting av egenbetaling. Disse tjenestene er gratis: Nødvendig helsehjelp/ hjemmesykepleie Enkelte fysioterapitjenester Ergoterapitjenester Utlån og utkjøring av tekniske hjelpemidler Vederlag i institusjon dekker utgifter til daglige aktiviteter, alle medisinske og behandlingsmessige utgifter for beboer.

9 SIDE 9 Eiendomsskatt Utdrag fra "Rammer og retningslinjer for taksering" Fullstendig versjon ligger på kommunens nettsider under Eiendomsskatt. Skattesats Enhet Næring/verk og bruk 7 Tomter og bygninger Pris (kr) Per m 2 Industri Kai, industri Lagerbygning, isolert Lagerbygning, uisolert Kontor- og forretningsbygg Hotell og restaurant Tomt, næring 500 Tomt, regulert til næring, med både bolig- og næringsbygg 500 Utsikt mot Byfjorden fra Grødem.

10 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN Regulering Planforslag, regulerings- og bebyggelsesplaner, mindre vesentlige endringer og konsekvensutredning: Hjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Gebyrene er økt med 30 % for pkt. A og 20 % for pkt. B, C og E (avrundet) A) DETALJREGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan og bygningsloven Samlet gebyr blir summen av A.1, A.2 og evt. A.3. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdene (både over og under terreng) som fremmes som delegasjonssak eller til 1.gangs behandling i utvalg for plansaker. Dersom utvalg for plansaker på eget initiativ gjør tillegg eller fradrag i det areal planområdet omfatter, gir dette ikke grunnlag for å endre gebyr. Gebyret regnes ut fra maks. utnyttelse som planen gir mulighet for. Gebyret beregnes på det tidspunkt fullstendig planforslag behandles av kommunen. Dersom saken avvises ved 1.gangs behandling i utvalg for plansaker, betales 75 % av gebyret. Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn betales fullt gebyr. Pris kr. A.1.1 For arealer t.o.m m A.1.2 For arealer over m2 t.o.m m A.1.3 For arealer over m2 t.o.m m A.1.4 For arealer over m2 t.o.m m A.1.5 For arealer over m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på kvm A.1.6 Reguleringsplaner for masseuttak og massefyllinger 50% av gebyr A.2) Tilleggsgebyr for bebyggelse Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående, og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad. Ved ulik utnyttelse innenfor planområdet, beregnes snitt for hele planområdet (gjelder hvis A..2.3 kommer til anvedelse) A.2.1 For hver 100 m2 bruksareal (BRA) for planområdets areal inntil m2 845 A.2.2 For hver 100 m2 bruksareal (BRA) for planområdets areal inntil m2 (gjelder for områder regulert til industri) 420 A.2.3 For hver 100 m2 bruksareal (BRA) for planområdets areal over m2 210 A.3) Tilleggsgebyr Det kan kreves et tilleggsgebyr dersom; A.3.1 Forslagstiller fremmer endringsforslag underveis 30% av gebyr A.3.2 Det inngås avtale om bundet framdrift Per time Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart A.4) Annet B) MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLAN Hjemmel: Plan- og bygningslovens 12-14, 2. ledd Pris kr. B.1.1 For arealer t.o.m m B.1.2 For arealer over m 2 til og med m

11 SIDE 11 Pris kr. B.1.3 For arealer over m2 til og med m B.1.4 For arealer over m B.1.5 For regulering til felles avkjørsel B.1.6 Ny eller flytting av eksisterende/regulert atkomst B.1.7 For endring av bestemmelser C) DELINGSSØKNAD VED MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Ved søknad om deling av enkelttomter hvor tomtedeling ikke er fastlagt i reguleringsplan. C.1.1 Per tomt som søkes fradelt D) KONSEKVENSUTREDNINGER Hjemmel: Plan- og bygningslovens kap. 14 Dersom saken avvises ved fastsettelse av planprogr. i utvalg for plansaker, betales 25 % av gebyret. Ved skriftlig tilbaketrekking av saken etter fastsettelse av planprogram, betales 50 % av gebyret. D.1.1 D.1.2 I de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, og der det blir utredingsplikt etter vedlegg II-tiltak skal det for behandling av konsekvensutredninger betales et gebyr som tilsvarer 75% av satsene for reguleringsplaner. Jfr pkt A for arealer inntil m2. I de tilfeller der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, og der det blir utredingsplikt etter vedlegg II-tiltak skal det for behandling av konsekvensutredninger betales et gebyr som tilsvarer 25% av satsene for reguleringsplaner. Jfr pkt A.1.5 og A.2.3 for arealer over m2. 75% av satsene for reguleringsplaner 25% av satsene for reguleringsplaner E) DISPENSASJONER Hjemmel: Plan- og bygningslovens kap. 19 E.1.1 Saker som fremlegges for hovedutvalget E.1.2 Saker til administrativt vedtak F) ANNET F.1.1 Urimelig gebyr: Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/rådmannen fastsette passende gebyr. F.1.2 Klageadgang: Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

12 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN Byggesak Generelt Gebyrene for boliger er økt med cirka 60 %. Øvrige gebyr er økt med cirka 10 % (avrundet). Arealgebyr (per m 2 BRA). Pkt gjelder søknad om tiltak etter pbl For slike tiltak skal det i tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 20 kr. per m2 bruksareal (gjelder ikke pkt 03). Koder for bygningstyper er satt i parentes. 01. BOLIGER (GAB-koder i parentes) Basisgebyr: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Enebolig ( ) b. Tomannsbolig ( ) c. Rekkehus, kjedehus, andre småhus ( ) per boenhet d. Fritidsbolig ( ) e. Tilbygg punkt a-d BRA < 50m BRA > 50m f. Påbygg punkt a-d BRA < 50 m BRA > 50 m g. Ombygging < 50% av totalt areal h. Ombygging > 50% av totalt areal ( Hovedombygging = nybygg ) Store boligbygg: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 For store boligbygg skal det betales et gebyr på kr per leilighet i tillegg til øvrige gebyrer i gebyrregulativet. i. Stort boligbygg 2 etg (141,144) j. Stort boligbygg 3 og 4 etg (142,145) k. Stort boligbygg 5 etg el mer (143,146) l. Bygning med bofellesskap ( ) m. Tilbygg i-l. Ved små tilbygg/påbygg/ombygginger betales et minimumsgebyr på kr 4 000,-. BRA < 1000m BRA > 1000m n. Påbygg punkt i-l BRA < 1000 m BRA > 1000 m o. ombygging <50% av totalt areal (j og k) p. ombygging > 50% av totalt areal (j og k) q. ombygging < 50% av totalt areal (i og l) r. ombygging > 50% av totalt areal (i og l) (Hovedombygging = nybygg) Andre tiltak på boligeiendom/fritidseiendom: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 s. Fasadeendring/Endre vinduer (per fasade) 700

13 SIDE 13 t. Støttemurer u. Innhengning/gjerde/støyskjerm/mur v. Brygger w. Graving/fylling/sprenging x. Basseng, pbl y. Brønn/dam, pbl ANDRE NYBYGG (pbl 20-1 tilknyttet bolig eller fritidsbolig) Basisgebyr: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Garasje, uthus, naust ( ) b. Tilbygg a c. Påbygg a INDUSTRI- OG LAGERBYGNING Basisgebyr: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Industribygning ( ) b. Annen industribygning og liknende (219) c. Energiforsyningsbygning ( ) d. Lagerbygning ( ) e. Fiskeri- og landbruksbygning ( ) f. Tilbygg a-e Ved mindre tilbygg/påbygg/ombygginger betales et minimumsgebyr på kr BRA < 1000m BRA > 1000m g. Påbygg a-e BRA < 1000m BRA > 1000m h. Ombygging < 50% av totalt areal (a og c) i. Ombygging > 50% av totalt areal (a og c) j. ombygging < 50% av totalt areal ( b, d og e) k. ombygging > 50% av totalt areal (b, d og e) (Hovedombygging = nybygg) 04. KONTOR, FORRETNING, SAMFERDSEL Basisgebyr: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Kontorbygning ( ) b. Varehus og andre butikkbygg ( ) c. Bensinstasjon (323) d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygning ( ) e. Garasje- og hangarbygning, veg- og trafikktilsynsbygning ( ) f. Tilbygg a-e. Ved små tilbygg/påbygg/ombygginger betales et minimumsgebyr på kroner.

14 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN BRA < 1000m BRA > 1000m g. Påbygg a-e BRA < 1000m BRA > 1000m h. Ombygging < 50% av totalt areal (a, b og d) i. Ombygging > 50% av totalt areal ( a, b og d) j. Ombygging < 50% av totalt areal (c og e) k. Ombygging > 50% av totalt areal ( c og e) (Hovedombygging = nybygg) 05. HOTELL- OG RESTAURANTBYGG Basisgebyr: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Hotellbygning ( ) b. Bygning for overnatting ( ) c. Restaurantbygning ( ) d. Tilbygg a-c Ved mindre tilbygg/påbygg/ombygginger betales et minimumsgebyr på kr BRA < 1000m BRA > 1000m e. Påbygg a-c BRA < 1000m BRA > 1000m f. Ombygging < 50% av bygning g. Ombygging > 50% av bygning (Hovedombygging = nybygg) 06. KULTUR, FORSKNING, HELSE, BEREDSKAP Basisgebyr: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Lekepark, Barnehage ( ) b. Skolebygning ( ) c. Universitets- og høgskolebygning, Museums- og bibl.bygning ( ) d. Idrettsbygning ( ) e. Kulturhus ( ) f. Bygninger for religiøse aktiviteter ( ) g. Sykehus, sykehjem ( ) h. Primærhelsebygg ( ) i. Fengselsbygning, beredskapsbygning ( ) j. Tilbygg a-i. Ved mindre tilbygg/påbygg/ombygginger betales et minimumsgebyr på kr BRA < 1000m BRA > 1000m

15 SIDE 15 k. Påbygg a-i : BRA < 1000m BRA > 1000m l. ombygging < 50% av totalt areal ( unntatt lekepark/barnehage) m. ombygging > 50% av totalt areal ( unntatt lekepark/barnehage) n. ombygging < 50% av totalt areal (lekepark/barnehage) o. ombygging > 50% av totalt areal (lekepark/barnehage) (Hovedombygging = nybygg) 07. DELT IGANGSETTING Det tas et gebyr på kr. for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv. 08. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER (mindre endringer) Basisgebyr: Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 Ved økt areal beregnes basisgebyr, samt 20 kr. per m 2 bruksareal FORNYELSE AV BYGGETILLATELSE Fornyelse av byggetillatelse blir belastet med 10% i forhold til opprinnelig fullt gebyr ved godkjenningstidspunktet. 10. RIVING (Gebyr per bygning) Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 BRA < 100 m BRA > 100 m 2 (inkl. behandling av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse) BYGNINGSTEKNKISKE INSTALLASJONER Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis b. Ventilasjonsanlegg: Oppføring/endring/reparasjon c. Boliggassanlegg d. Våtrom (SAK10 2-2) e. VVS-planer, nyanlegg/større endringer og reparasjoner ANDRE TILTAK PKT 03 TIL PKT. 06 Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Fasadeendring / Endre vinduer (per fasade) b. Skilt/reklame c. Større skiltplan d. Støttemurer e. Innhegning/Gjerde/Støyskjerm f. Graving/Fylling/Sprenging GODKJENNING AV ANSVARLIGE FORETAK Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 a. Ved lokal godkjenning (per foretak i hvert tiltak) b. Ved sentral godkjenning (per foretak i hvert tiltak)

16 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN UTENDØRSPLANER OG TEKNISKE PLANER Tiltakskl 1 Tiltakskl 2 Tiltakskl 3 Areal < m Areal > m TILTAK SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER (pbl. 20-2) Oppføring, endring og reparasjon av driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, telt o.l Mindre tiltak på bebygd eiendom (for frittstående bod <10 m 2 og liknende små tiltak kan gebyret reduseres til kr 1 000,-.) DELING AV EIENDOM a. I henhold til reguleringsplan, bebyggelsesplan b. Deling av enkelttomter hvor tomtedeling ikke er fastlagt i reguleringsplan eller bebyggelsesplan (se også gebyrreg. plan pkt. 3) c. Bruksrasjonalisering i landbr. (fradeling av boligpars. fra landbr.eiend.) SØKNAD OM SEKSJONERING (Gebyr med hjemmel i Eierseksjonsloven 7) Rettsgebyr iht sentralt vedtak er kr 860.* Satsene reguleres i henhold til gjeldende rettsgebyr. Se a. For behandling av begjæring om seksjonering der det ikke foretas befaring 2 760* er gebyret 3 x rettsgebyret b. For behandling av begjæring om seksjonering der det foretas befaring er 4 550* gebyret 5 x rettsgebyret For a og b: I tillegg betales gebyr for tinglysing på 1,8 x rettsgebyret 1 650* Der seksjoneringstillatelse ikke blir gitt tilbakebetales 50% av gebyret 18. DISPENSASJONSSØKNADER (Det skal beregnes gebyr for hvert av disse forhold) a. Formål b. Utnyttelse c. Plassering (reg.plan, byggelinje, byggesone) d. Etasjetall e. Høyde (gesimshøyde, mønehøyde) f. Andre forhold i plan/planbestemmelser g. Avstandskrav jf. pbl h. Veiopparbeidelse FERDIGATTEST ELDRE BYGG For bygg eldre enn fem år tas et gebyr på kr. 20. SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Behandling av søknad om utslipp fra separate avløpsanlegg, kr. Det forutsettes at søkn. har tilstrekkelig dokumentasjon med hensyn til: Materialprøve/jordprøve analysert av godkjent laboratorium og forslag til dimensjonering av anlegget.

17 SIDE 17 Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Gebyrene er økt med cirka 10 % (avrundet). 1) Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra m² Areal fra m² Areal fra økning per påbegynt da 700 For eiendom som ikke er en selvstendig bruksenhet beregnes 0.5 gebyr etter dette pkt. Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent gis følgende reduksjoner i gebyret tomter: 10 % red tomter: 15 % red. 26 og flere tomter: 20 % red. 2) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal fra m² Areal fra m² Areal fra 2001 m² økning per påbegynt da. 700

18 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN ) Oppretting av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon Areal fra 0 50 m² Areal fra m² Areal fra m² Areal fra 2001 m² økning per påbegynt da ) Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom Volum fra m³ Volum fra 2001 m³ økning per påbegynt 1000m ) Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid 6) Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 1,2, 4 og 5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning 7) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene fra punkt 1 til 6 8) Grensejustering av grunneiendom, festegrunn og jordameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. Areal fra m² Areal fra m² ) Grensejustering av anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ Volum fra m³ Volum fra m³ ) Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Areal fra m² Areal fra m² Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr: ) Arealoverføring av anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Volum fra m³ Volum fra m³

19 SIDE 19 Volumoverføring per nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på kr ) Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil to punkter For overskytende grensepunkter per punkt ) Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt For inntil to punkter For overskytende grensepunkter per punkt ) Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 700 Billigste alternativ for rekvirent velges. Alt. kan gebyr fastsettes etter medgått tid 15) Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 16) Betalingstidspunkt Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis. 17) Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnl. for matr.føring av saken, opprettholdes likevel gebyret 18) Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 Matrikkelbrev over 10 sider 350 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 19) Andre tjenester For arbeid som ikke passer inn i klassen over vil arbeidet bli fakturert slik: Ingeniør/konsulent (per time) kr. per time 20) Annet Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid per time. Innhenting av informasjon gjennom bestilling av dokumenter fra grunnboken vil de reelle fakturakostnadene fra Norsk eiendomsinformasjon AS (Infoland) bli tillagt gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09) 21) Megleropplysning standard pakke 900

20 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN VAR (Vann/avløp/renovasjon) Tjeneste Endring Vann og avløp Reguleres etter selvkost (statlig veileder) Vann endres ikke Avløp økes med 4,2 % (+ 25% mva for alle priser) Eiendommer med vannmåler: Mengdevariabel (kr/m 3 ) Grunnavgift* (kr) Vann 5, Avløp 8, * grunnavgift = fastledd Eiendommer med stipulert forbruk (uten vannmåler): Mengdevariabel (kr/m 2 ) Grunnavgift (kr) Vann 8, Avløp 14, Beregning ved stipulert forbruk pr. år: Grunnavgift + Stipulert forbruk* Vann areal x 8,56 Avløp areal x 14,9 * Stipulert forbruk = areal (m 2 ) * mengevariabel (kr/m 2 ) Satser for tilknytningsgebyr: Vann: kr 27,5 pr. m 2 Avløp: lav sats kr 37 pr. m 2 Refusjonssats: kr (mva-fritt) Refusjonssats gjelder ved fortetting, hvor en bygger et hus i hage til eksisterende bolighus, eller når en fører avløpledninger til et område hvor det tidligere ikke har vært avløpledninger, men som allerede er bebygd. Her har ikke kostnadene ved det eksisterende ledningsnettet vært innbakt i tomteprisen, og en betaler derfor høy sats. Ved pålegg om tilkobling for eksisterende bebyggelse, betaler huseier anleggskostnader inntil kr., eventuelt kommunalt anleggstilskudd på kr 210,- per meter. Ved frivillig tilkobling kan det søkes om tilsvarende anleggstilskudd på 230 kr. per meter. Vannmålerleie per år Økes med ca. 3-4 % Bolig: 115 kr. Næring: 820 kr.

21 SIDE 21 Septiktank/Renovasjon/Feieavgift Tjeneste Endring (+ 25 % MVA alle priser) Septiktanktømming Årlig gebyr: 500 kr. Ingen endring Ekstra tømming: 250 kr. Renovasjon Reguleres etter selvkost (statlig veileder) Ingen endring Økes fra 30 kr. Økes fra 30 kr. Ingen endring Økes fra 20 kr. Ingen endring (+ 25 % MVA på alle priser) 120 l: kr. per år 240 l: kr. per år 660 l: kr. per år 750 l: kr. per år Nedgravd avfallsstasjon: kr. per år Hytter, fritidsboliger: kr. per år (50 % av vanlig avgift) 120 l renovasjon med to i fellesab./fellesab. sameier/borettslag: kr. per år (ca. 15 % rabatt) 120 l renovasjon m/hjemmekompost: kr. per år (ca. 20 % rabatt) 240 l renovasjon m/hjemmekompost: kr. per år 120 l renovasjon m/hjemmekompost og fellesabonnement: kr. per år (ca. 35% rabatt) Sorte søppelsekker: 50 kr./stk Bioposer: 35 kr./rull Lite spann: 30 kr./stk Sekker for hageavfall: 25 kr./stk Gebyr for bytte av avfallsholder: 100 kr. Feieavgift Økes med 1,4 % (+ 25 % MVA alle priser) 294 kr. Fra Sandestranda.

22 Sammen skaper vi Den Grønne Landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN RK INFO. Foto/oppsett: Ove Tennfjord Illustrasjon: Annlaug Auestad Les mer om budsjettet på RANDABERG