Eksamen REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksame REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål

2 Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast i etter 2 timar. Del 2 skal leverast i seiast etter 5 timar. Valege skrivesaker, passar, lijal med cetimetermål og vikelmålar Alle hjelpemiddel er tillate, med utak av Iterett og adre verktøy som tillèt kommuikasjo. Framgagsmåte: Du skal svare på alle oppgåvee i Del 1 og Del 2. Der oppgåvetekste ikkje seier oko aa, ka du fritt velje framgagsmåte. Om oppgåva krev ei bestemt løysigsmetode, vil også ei alterativ metode kue gi oko utteljig. Rettleiig om vurderiga: Poeg i Del 1 og Del 2 er berre rettleiade i vurderiga. Karaktere blir fastsett etter ei samla vurderig. Det betyr at sesor vurderer i kva grad du viser rekeferdigheiter og matematisk forståig gjeomfører logiske resoemet ser samahegar i faget, er oppfisam og ka ta i bruk fagkuskap i ye situasjoar ka bruke formålstelege hjelpemiddel vurderer om svar er rimelege forklarer framgagsmåtar og grugir svar skriv oversiktleg og er øyaktig med utrekigar, emigar, tabellar og grafiske framstilligar Adre opplysigar: Kjelder for bilete, teikigar osv. Alle grafar og figurar (Utdaigsdirektoratet) Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 2 av 20

3 DEL 1 Uta hjelpemiddel Oppgåve 1 (4 poeg) Deriver fuksjoae a) f( x) = 3cos x b) gx ( ) = 6 si( π x) + 7 c) hx 2x ( ) = 3e si(3 x) Oppgåve 2 (4 poeg) 2x Bestem itegralet dx ved å bruke 2 x 4 a) variabelskifte b) delbrøkoppspaltig Oppgåve 3 (4 poeg) Pukta A(1, 1, 0), B (3,1, 1) og C ( 0, 0, 0) er gitt. a) Bestem AB AC. Bruk resultatet til å bestemme arealet av ABC. b) Bestem AB AC. Bruk mellom aa dette resultatet til å bestemme arealet av ABC. Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 3 av 20

4 Oppgåve 4 (3 poeg) Løys differesiallikiga y = 6xy år y (0) = 2 Oppgåve 5 (5 poeg) Ei rekkje er gitt ved S = a a) Bestem a 16 og S 16 b) Forklar at rekkja er aritmetisk, og bruk dette til å fie eit uttrykk for a og S. c) Bestem kor mage ledd rekkja mist må ha for at S > 400. Oppgåve 6 (2 poeg) Dee iformasjoe er gitt om ei kotiuerleg fuksjo f : fx> ( ) 0 for alle x f ( x) < 0 for x, 2 2, f ( x ) = 0 for x = 2 og for x = 2 f ( x ) = 0 for x = 1 og for x = 3 Lag ei skisse som viser korleis grafe til f ka sjå ut. Oppgåve 7 (2 poeg) Bruk iduksjo til å bevise påstade k 1 P( ): a + ak + ak + ak + + ak = a, k 1 Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 4 av 20

5 DEL 2 Med hjelpemiddel Oppgåve 1 (4 poeg) Ei pasiet får 8 ml av ei medisi kvar time. De totale megda medisi i kroppe t timar etter at medisieriga starta, er yt () ml. I løpet av ei time skil kroppe ut 5 % av de totale medisimegda. a) Forklar at y = 8 0,05 y b) Vis at yt ( ) e 0,05t = år y (0) = 0 c) Bestem lim yt. ( ) Kommeter svaret. t Oppgåve 2 (6 poeg) Fuksjoe f er gitt ved 0,5x fx ( ) = 12e si(0,5 x), x 0, 4π a) Teik grafe til f. b) Bestem evetuelle topp- og botpukt på grafe til f. c) Bestem arealet som er avgresa av grafe til f og x-akse. Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 5 av 20

6 Oppgåve 3 (8 poeg) Skissa edafor viser ei pyramide OABCD som er plassert i eit romkoordiatsystem. Hjøra i pyramide er O(0, 0, 0), A( 3, 0, 0), B( 3, 3, 0), C(0, 3, 0) og D (0, 0, 4). a) Bestem ved rekig arealet av sideflata ABD i pyramide. b) Sideflata ABD ligg i eit pla α. Vis ved rekig at plaet α har likiga 4x+ 3z 12 = 0 c) Bestem avstade frå puktet O til plaet α. d) Bestem ved rekig vikele mellom dei to plaa som sideflatee ABD og BCD ligg i. Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 6 av 20

7 Oppgåve 4 (6 poeg) Figure edafor viser ei sirkelsektor OBC der C ligg i første kvadrat. Boge BC er ei del av sirkele med likig x + y = 9. Puktet A har koordiatae (2, 0) og OAC = y C F F 1 2 O A B x a) Vis at koordiatae til C er (2, 5 ). Bestem likiga for de rette lija gjeom O og C. b) Når flatestykket F 1 ( OAC ) blir dreidd 360 om x-akse, får vi ei kjegle. Bestem volumet av dee kjegla ved hjelp av itegralrekig. c) Når flatestykket F 2 blir dreidd 360 om x-akse, får vi eit kulesegmet. Bestem volumet av dette kulesegmetet ved hjelp av itegralrekig. Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 7 av 20

8 Oppgåve 5 (6 poeg) På figure er eit rektagel med sider x og y skrive i i ei sirkel. Sirkele har diametere D. v er vikele mellom x og D. D y v x a) Forklar at omkretse O til rektagelet ka skrivast som Ov ( ) = 2Dcos v+ 2Dsiv Bestem eit fuksjosuttrykk for arealet Av () av rektagelet. b) Bruk O () v og vis at det rektagelet som har størst omkrets, er eit kvadrat. Bestem de største omkretse av rektagelet uttrykt ved diametere D. c) Bruk Av () og vis at det rektagelet som har størst areal, også er eit kvadrat. Bestem det største arealet av rektagelet uttrykt ved diametere D. Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 8 av 20

9 Oppgåve 6 (6 poeg) Sierpiński-trekate, som har fått amet sitt etter de polske matematikare Wacław Fraciszek Sierpiński ( ), lagar vi slik: 1. Vi startar med ei likesida, svart trekat har areal A. Sjå figur Midtpuktet på kvar av sidee i trekate er hjøra i ei y kvit, likesida trekat. Dee kvite trekate fjerar vi. Vi står da igje med tre likesida, svarte trekatar. Sjå figur Vi gjetek dee prosesse med kvar av dei svarte trekatae. Sjå figurae 3 5. Vi tekjer oss at prosesse blir utført uedeleg mage goger. De «gjeomhola» figure vi da står igje med, blir kalla Sierpiński-trekate. Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Summe av areala som blir fjera (dei kvite trekatae), er gitt ved rekkja A a) Bestem summe av rekkja ovafor. Kva fortel svaret ditt om arealet av Sierpiński-trekate? b) Sidee i trekate i figur 1 er lik a. Forklar at omkretsae av dei svarte trekatae i figurae 2 5 ovafor er høvesvis a, 3 a, 3 a og 3 a c) Vi gjer prosesse som forklart i tri 2 ovafor goger. Forklar at omkretse av dei 3 svarte trekatae da er lik 3 a 2 Forklar at 3 3 a år 2 Kva fortel det om omkretse til Sierpiński-trekate? Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 9 av 20

10 Bokmål Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer: Del 1 skal leveres i etter 2 timer. Del 2 skal leveres i seest etter 5 timer. Valige skrivesaker, passer, lijal med cetimetermål og vikelmåler Alle hjelpemidler er tillatt, med utak av Iterett og adre verktøy som tillater kommuikasjo. Framgagsmåte: Du skal svare på alle oppgavee i Del 1 og Del 2. Der oppgavetekste ikke sier oe aet, ka du fritt velge framgagsmåte. Om oppgave krever e bestemt løsigsmetode, vil også e alterativ metode kue gi oe uttellig. Veiledig om vurderige: Poeg i Del 1 og Del 2 er bare veiledede i vurderige. Karaktere blir fastsatt etter e samlet vurderig. Det betyr at sesor vurderer i hvilke grad du viser regeferdigheter og matematisk forståelse gjeomfører logiske resoemeter ser sammeheger i faget, er oppfisom og ka ta i bruk fagkuskap i ye situasjoer ka bruke hesiktsmessige hjelpemidler vurderer om svar er rimelige forklarer framgagsmåter og begruer svar skriver oversiktlig og er øyaktig med utregiger, beeviger, tabeller og grafiske framstilliger Adre opplysiger: Kilder for bilder, tegiger osv. Alle grafer og figurer (Utdaigsdirektoratet) Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 10 av 20

11 DEL 1 Ute hjelpemidler Oppgave 1 (4 poeg) Deriver fuksjoee a) f( x) = 3cos x b) gx ( ) = 6 si( π x) + 7 c) hx 2x ( ) = 3e si(3 x) Oppgave 2 (4 poeg) 2x Bestem itegralet dx ved å bruke 2 x 4 a) variabelskifte b) delbrøkoppspaltig Oppgave 3 (4 poeg) Puktee A(1, 1, 0), B (3,1, 1) og C ( 0, 0, 0) er gitt. a) Bestem AB AC. Bruk resultatet til å bestemme arealet av ABC. b) Bestem AB AC. Bruk blat aet dette resultatet til å bestemme arealet av ABC. Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 11 av 20

12 Oppgave 4 (3 poeg) Løs differesiallikige y = 6xy år y (0) = 2 Oppgave 5 (5 poeg) E rekke er gitt ved S = a a) Bestem a 16 og S 16 b) Forklar at rekke er aritmetisk, og bruk dette til å fie et uttrykk for a og S. c) Bestem hvor mage ledd rekke mist må ha for at S > 400. Oppgave 6 (2 poeg) Følgede iformasjo er gitt om e kotiuerlig fuksjo f : fx> ( ) 0 for alle x f ( x) < 0 for x, 2 2, f ( x ) = 0 for x = 2 og for x = 2 f ( x ) = 0 for x = 1 og for x = 3 Lag e skisse som viser hvorda grafe til f ka se ut. Oppgave 7 (2 poeg) Bruk iduksjo til å bevise påstade k 1 P( ): a + ak + ak + ak + + ak = a, k 1 Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 12 av 20

13 DEL 2 Med hjelpemidler Oppgave 1 (4 poeg) E pasiet får 8 ml av e medisi hver time. De totale megde medisi i kroppe t timer etter at medisierige startet, er yt () ml. I løpet av e time skiller kroppe ut 5 % av de totale medisimegde. a) Forklar at y = 8 0,05 y b) Vis at yt ( ) e 0,05t = år y (0) = 0 c) Bestem lim yt. ( ) Kommeter svaret. t Oppgave 2 (6 poeg) Fuksjoe f er gitt ved 0,5x fx ( ) = 12e si(0,5 x), x 0, 4π a) Teg grafe til f. b) Bestem evetuelle topp- og bupukter på grafe til f. c) Bestem arealet som er begreset av grafe til f og x-akse. Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 13 av 20

14 Oppgave 3 (8 poeg) Skisse edefor viser e pyramide OABCD som er plassert i et romkoordiatsystem. Hjøree i pyramide er O(0, 0, 0), A( 3, 0, 0), B( 3, 3, 0), C(0, 3, 0) og D (0, 0, 4). a) Bestem ved regig arealet av sideflate ABD i pyramide. b) Sideflate ABD ligger i et pla α. Vis ved regig at plaet α har likige 4x+ 3z 12 = 0 c) Bestem avstade fra puktet O til plaet α. d) Bestem ved regig vikele mellom de to plaee som sideflatee ABD og BCD ligger i. Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 14 av 20

15 Oppgave 4 (6 poeg) Figure edefor viser e sirkelsektor OBC der C ligger i første kvadrat. Bue BC er e del av sirkele med likig x + y = 9. Puktet A har koordiatee (2, 0) og OAC = y C F F 1 2 O A B x a) Vis at koordiatee til C er (2, 5 ). Bestem likige for de rette lije gjeom O og C. b) Når flatestykket F 1 ( OAC ) dreies 360 om x-akse, får vi e kjegle. Bestem volumet av dee kjegle ved hjelp av itegralregig. c) Når flatestykket F 2 dreies 360 om x-akse, får vi et kulesegmet. Bestem volumet av dette kulesegmetet ved hjelp av itegralregig. Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 15 av 20

16 Oppgave 5 (6 poeg) På figure er et rektagel med sider x og y iskrevet i e sirkel. Sirkele har diametere D. v er vikele mellom x og D. D y v x a) Forklar at omkretse O til rektagelet ka skrives som Ov ( ) = 2Dcos v+ 2Dsiv Bestem også et fuksjosuttrykk for arealet Av () av rektagelet. b) Bruk O () v og vis at det rektagelet som har størst omkrets, er et kvadrat. Bestem de største omkretse av rektagelet uttrykt ved diametere D. c) Bruk Av () og vis at det rektagelet som har størst areal, også er et kvadrat. Bestem det største arealet av rektagelet uttrykt ved diametere D. Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 16 av 20

17 Oppgave 6 (6 poeg) Sierpiński-trekate, som har sitt av etter de polske matematikere Wacław Fraciszek Sierpiński ( ), lages slik: 1. Vi starter med e likesidet, svart trekat som har areal A. Se figur Midtpuktet på hver av sidee i trekate er hjøree i e y hvit, likesidet trekat. Dee hvite trekate fjerer vi. Vi står da igje med tre likesidede, svarte trekater. Se figur Vi gjetar dee prosesse med hver av de svarte trekatee. Se figuree 3 5. Vi teker oss at prosesse blir utført uedelig mage gager. De «gjeomhullede» figure vi da står igje med, kalles Sierpiński-trekate. Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Summe av arealee som fjeres (de hvite trekatee), er gitt ved rekke A a) Bestem summe av rekke ovefor. Hva forteller svaret ditt om arealet av Sierpiński-trekate? b) Sidee i trekate i figur 1 er lik a. Forklar at omkretsee av de svarte trekatee i figuree 2 5 ovefor er heholdsvis a, 3 a, 3 a og 3 a c) Vi gjør prosesse som forklart i tri 2 ovefor gager. Forklar at omkretse av de 3 svarte trekatee da er lik 3 a 2 Forklar at 3 3 a år 2 Hva forteller dette om omkretse til Sierpiński-trekate? Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 17 av 20

18 Blak side. Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 18 av 20

19 Blak side. Eksame REA3024 Matematikk R2 Våre 2013 Side 19 av 20

20 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grølad 0135 OSLO Telefo

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.11.2013 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. MAT0010 Matematikk Del 2. Badeland. Eratosthenes. Bokmål

Eksamen 19.05.2014. MAT0010 Matematikk Del 2. Badeland. Eratosthenes. Bokmål Eksamen 19.05.2014 MAT0010 Matematikk Del 2 Badeland Eratosthenes Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 MAT1003 Matematikk 2P Fellesfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på del 1: Hjelpemiddel på del 2: Vedlegg: Vedlegg som

Detaljer

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Eksamen Fag: VG1341 Matematikk 1MY Eksamensdato: 3. mai 2006 Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge

Detaljer

STK1100: Kombinatorikk

STK1100: Kombinatorikk 1100: ombiatorikk auar 2009 Ørulf orga Matematisk istitutt Uiversitetet i Oslo 1 Uiform sasylighetsmodell: t stokastisk forsøk har N utfall Det er de mulige utfallee for forsøket i atar at de N utfallee

Detaljer

Heldagsprøve 10. trinn. Våren 2014

Heldagsprøve 10. trinn. Våren 2014 Heldagsprøve 10. trinn Våren 2014 Del 2 Informasjon Tiden du har til disposisjon 5 timer totalt (del 1 og del 2 til sammen) Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Eksempler fra slutten av forrige uke. Eksempler (styrke, dimensjonering,...) Eksempler fra slutten av forrige uke

Eksempler fra slutten av forrige uke. Eksempler (styrke, dimensjonering,...) Eksempler fra slutten av forrige uke Oversikt, del 5 Hypotesetestig, del 4 (oppsummerig fra Hypotesetestig, del 5 Kofidesitervall dimesjoerig Eksempler fra slutte av forrige uke Kofidesitervall p-verdi Eksempler Eksempler (styrke, dimesjoerig,...

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

R2-01.09.14 - Løsningsskisser

R2-01.09.14 - Løsningsskisser R - 0.09.4 - Løsningsskisser Algebra Oppgave Finn den eksplisitte formelen for n te ledd i tallfølgene: a), 4, 6, 8, 0,... b),, 5, 7, 9,... c), 4, 9, 6, 5,... d),, 4, 5 4, 6 5,... a) Vi ser at følgen med

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015 Eksamensveiledning for privatister i matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra våren 2015 Veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning.

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. 01.05.98 TEXAS INSTRUMENTS Eystein Raude, EMC eraude@c2i.net MATEMATIKK MED TI-83 GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. Eystein Raude Texas Instruments Kjære bruker av TI-83. Matematikk er både en vitenskap

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

8 Eksamens trening. E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 2014)

8 Eksamens trening. E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 2014) 4 8 Eksamenstrening 8 Eksamens trening Uten hjelpemidler E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 014) E (Kapittel 1) Bruk konjugatsetningen

Detaljer

Grafer og funksjoner

Grafer og funksjoner Grafer og funksjoner Fredrik Meyer Sammendrag Vi går raskt igjennom definisjonen på hva en funksjon er. Vi innfører også begrepet førstegradsfunksjon. Det forutsettes at du husker hva et koordinatsystem

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

DEL1 Uten hjelpemidler

DEL1 Uten hjelpemidler DEL1 Uten hjelpemidler Oppgave 1(20 poeng) a) Livfyller41,5literdrivstoffpåbilensin.Hunbetaler 509,62 kroner. Bruk informasjonen på bildet. Gjør overslag og finn ut om Livharenbilsombrukerbensin(95)ellerdiesel(D).

Detaljer