BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte"

Transkript

1 14/ BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

2 Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE II PLEIE OG OMSORG III TEKNISKE TJENESTER IV KULTUR V GRUNNSKOLENE VI HELSESTASJON VII DIVERSE

3 I BARNEHAGE Prisen for opphold fastsettes av Hemne kommune. Ved hovedopptak betales fra opptaksdato (barnehagestart). Barn som av særlige grunner må begynne senere, kan etter søknad til få redusert betalingssats. Barn som opptas i ledige plasser senere i barnehageåret, betaler for hel eller halv måned avhengig av om barnet er tildelt plass før eller etter den 15. i måneden. Betalingen skjer forskuddsvis og er bindende Ved ledig kapasitet (permisjon, sykefravær og lignende) leier barnehagene ut enkeltplasser. Det betales en dagsats for slik opphold som fastsettes av kommunestyret. Tilfeldig opphold av sammenhengende varighet over mer enn ½ måned, betales med vanlig månedssats for heldagsopphold minimum 1 måned. Oppholdet gir ikke rett til fast plass i barnehage uten opptak etter vanlig søknad. Barn som er tildelt plass, men som ikke benytter den, får ikke fradrag i oppholdsbetalingen. Med heldagstilbud menes en avtalt ukentlig oppholdstid på 50 timer. Med deltidstilbud menes en avtalt ukentlig oppholdstid mindre enn 50 timer. Annen oppholdstid enn heltid beregnes forholdsmessig. Det betales kostpenger etter selvkostprinsippet i tillegg til oppholdsbetalingen. Kostpengene innbetales etter oppgave til kommunekassen fra barnehagestyrer, og spesifiseres i fakturaen. 1. Barnehagekontingenten betales for 11 måneder pr. år. 2. Søskenmoderasjon for barn med opphold i barnehager beregnes med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 eller flere barn etter at eventuelt andre moderasjoner er trukket fra. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen på registrert adresse i folkeregistret. Med søsken menes helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. (Jfr. forskrift om foreldrebetaling i barnehager 3). 3. Det gis friplass til barn med funksjonshemninger som gis spesialpedagogisk opplæring i barnehagen etter enkeltvedtak etter opplæringslovens 5-7 inntil 20 timer pr. uke. Anbefaling fra sakkyndig, faglig organ må foreligge. 4. Statlige og kommunale midler som blir stilt til disposisjon til ekstratiltak for funksjonshemmede/vanskeligstilte barn, føres på egen konto i kommunebudsjettet. KONTINGENT PR. MÅNED Heldagsopphold (50 t/u) Kr 2 405,- Kr 2 580,- Dagsats opphold minimum 6 timer pr. dag Kr 215,- Kr 221,- Timesats opphold mindre enn 6 timer pr. dag Kr 50,- Kr 51,50 3

4 II PLEIE OG OMSORG Abonnement Timepris Under 2 G pr mnd for alle brukere uansett timeantall Kr 180,- Priser hentes fra regulativ 2 3 G Kr. 940,- Kr. 91,- 968,- 94,- 3 4 G Kr ,- Kr. 132,- 1382,- 136,- Over 4 G Kr ,- Kr. 165,- 1683,- 170,- Hjemmehjelpsvaktmester uansett inntekt Kr. 99,- 102, Middag for de som har tjenester fra PO-avdelingen Kr. 67,- pr. porsjon Kr. 70,- pr porsjon Middag for de som ikke har tjenester fra PO-avdelingen Kr. 67,- pr. porsjon Kr. 88,- pr porsjon Frokost /Kvelds Kr. 20,- pr.porsjon Kr. 21,- pr.porsjon Kaffe med tilbehør Kr. 11,- pr. porsjon Kr. 11,- pr. porsjon Pr. gang inkludert renhold Kr ,- Kr ,- Pr. stk. når det er få deltakere ved lag/organisasjoners møter/tilstelninger Kr. 38,- Kr. 39, Egenadel pr mnd Kr 100,- Kr Leie og vask av tøy, samt bruk av vaskeutstyr og vaskemidler pr mnd pr leilighet Kr. 241,- Kr. 248,- 4

5 III TEKNISKE TJENESTER FORSKRIFT, BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN - OG BYGNINGSLOVEN 33-1 LOV NR 71 VEDTATT SAMT LOV OM VERN MOT FORURENSNING OG OM AVFALL 52 A, LOV NR 6 VEDTATT , 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER A.1. Betalingsplikt. Alle som får utført tjenester etter denne forskrift, skal betale gebyr. Til grunn for gebyrene ligger prinsippet om selvkost, samt gjennomsnittsvurderinger for tidsbruk pr. type sak. Det gis ikke fritak for betalingsplikt for lag og organisasjoner o.l Gebyrer skal betales selv om søknaden eller planforslaget skulle bli avslått. Det samme gjelder dersom en tiltakshaver / rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må avbrytes eller avsluttes før det er fullført. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Dersom søknad om tiltak samt tillatelse avslås gis det reduksjon i pris i henhold til regulativets pkt. B.4.0 A.2 Beregningstidspunkt Gebyrene skal beregnes etter det regulativ som gjelder på det tidspunkt kommunen mottok fullstendig planforslag, søknad eller endringssøknad. A.3: Betalingstidspunkt For arbeider etter dette regulativ sendes regning etter at saken er ferdigbehandlet. Klage på gebyrfastsettelse i samsvar med pkt A.5, medfører ikke utsettelse i betalingsfristen. A.4 Om klage Gebyrfastsetting i den enkelte sak kan ikke påklages, da det ikke er enkeltvedtak. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser etter pkt A.5. A.5 Urimelige gebyr. Dersom gebyret er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan rådmannen ved eget tiltak fastsette passende gebyr. Rådmannen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. A.6 Merverdiavgift. Gebyrer for myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven samt lov om vern mot forurensninger og om avfall er ikke mva- pliktige. 5

6 Tiltak etter plan og bygningsloven B1 DEFINERTE TILTAK Tiltak, ett-trinns behandling. B1.0 Nybygg, påbygg, tilbygg inkl. ut- og innvendige installasjoner forutsatt samlet behandling: PBL 20-1 Adm.beh Utv.beh Nybygg enebolig, fritidsbolig Tomannsbolig, enebolig m/bileilighet Rekkehus, flermannsbolig pr. boenhet ,- Pr boenhet over to stk ,- Pr boenhet over to stk Nybygg, mindre søknadspliktige bygninger (anneks etc) Tilbygg og påbygg på boliger og hytter > 50 m² e. søkn Nybygg garasjer, uthus, naust e.t.c. > 70 m² B1.1 Andre bygg: PBL 20-1 Nybygg (totalt areal i alle etasjer inkl. kjeller) 40,- pr m² BRA Tilbygg (totalt areal i alle etasjer inkl. kjeller) 40,- pr m² BRA B1.2 Byggetiltak som krever spesiell behandling: PBL 20-1 Byggegebyr etter faktisk kostnad B1.3 Varige konstruksjoner eller anlegg : PBL 20-1 Flytebrygge Vesentlige terrenginngrep, veg, parkeringsplass Vann- og avløpsanlegg, enkeltanlegg Vann- og avløpsanlegg, fellesanlegg B1.4 Fasadeendring, vesentlig endring/reparasjon: PBL 20-1 Fasadeendring Innvendig ombygging pr enhet B1.5 Bruksendring uten bygningsmessige arbeider: PBL 20-1 B1.6 Søknad om spikerfortelt til campingvogn: PBL 20-1 B1.7 Tekniske installasjoner pr. tiltak: PBL Tekniske installasjoner, enkle tiltak/melding Tekniske installasjoner, større tiltak B1.8 Deling av eiendom/bruksenheter. PBL B1.9. Godkjenning av seksjonering: PBL B1.10 Oppføring av skilt/reklameinnretninger, gjerde mot veg : PBL B1.11 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver: PBL B1.12 Endring av tillatelse til tiltak : PBL B1.13 Rivetillatelse: PBL PBL B1.14 Avfallsplaner: PBL

7 DEFINERTE TILTAK B2.0 To-trinns behandling: PBL 20-4 Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettingstillatelse Små endringer etter at rammetillatelse er gitt Større endringer etter at rammetillatelse er gitt B3.0 Tilleggsgebyr: PBL 33-1 Sakkyndig bistand B4.0 Redusert gebyr: PBL 20-1, PBL 20-2, PBL 21-4 Avslag på søknad om tiltak Avslag på søknad om rammetillatelse B5.0 Utsetting av bygg Bebygget areal inntil 200 m² Bebygget areal mellom 200 m² og 400 m² Bebygget areal over 400 m² B6.0 Godkjenning av ansvarsrett pr. søknad Lokal godkjenning: PBL 22-3 Sentral godkjenning foreligger: PBL 22-1 B6.1 Ferdigattest på gamle bygg : PBL B 7.0 Ulovlige tiltak 3x gebyr av gjeldende regulativ / sats Adm. beh 80 % av B1 50 % av B1 10 % av B1 20 % av B1 kr 593 /time + mva -20 % av fullt gebyr -20 % av fullt gebyr Utv beh B 7. 1 Behandling av ulovlig igangsatt tiltak som tilbakeføres uten at tiltaket søkes ettergodkjent B8.0 Regulerings- og bebyggelsesplaner. Hemne kommune krever at alle planforslag levers som digitale planer. Adm. beh Utv beh. B8.2 Regulerings- og bebyggelsesplaner som omfatter boliger og hytter til og med 9 nye enheter. Digitale planer leveres i SOSI 4.5 format B8.3 Regulerings- og bebyggelsesplaner som omfatter boliger og hytter fra og med 10 nye enheter Digitale planer leveres i SOSI 4.5 format B8.4 Regulerings- og bebyggelsesplaner med andre hovedformål enn bolig/hytter (sentrumsplaner m.v) Digitale planer leveres i SOSI 4.5 format. B9.0 Planendringer/dispensasjoner B9.1 Mindre endring av regulering/bebyggelsesplan Endringsforslaget kan kreves levert i SOSI 4.5 format B9.3 Dispensasjon fra reguleringsplan/bebyggelsesplan med planbestemmelser. PBL B9.4 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/100meters beltet langs sjøen. PBL B9.5 Ved samlet søknad om gjelder både B9.3 og B9.4 betales gebyr etter B

8 Tiltak etter lov om vern mot forurensninger og om avfall 52 a C.1.0 C.1.1 C.1.2 DEFINERTE TILTAK Adm. beh Utv beh. Søknad om utslippstillatelse til eksisterende fellesanlegg, eller kommunalt avløpsanlegg 721 Søknad om utslippstillatelse, enkeltanlegg Søknad om utslippstillatelse, fellesanlegg Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode. Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer. Alle priser tillegges den til enhver tid gjeldende mva.. 1. Engangsgebyr for tilknytning Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Engangsgebyr for tilknytning av hytte og fritidseiendommer Vann kr/abonnent 3.360,- Vann kr/abonnent 7.840,- Avløp kr/abonnent 2.408,- Avløp kr/abonnent 5.600,- Engangsgebyr for andre eiendommer (bolig, næring offentlig bygg) Ved ulovlig tilknytting av hytte og fritidseiendom betales en tilleggsavgift på tilknytting. Tilleggsavgiften beregnes til 3 ganger det fastsatte gebyr for normal tilnytning , ,- 2. Årsgebyr 2.1 Abonnementsgebyr Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede års kostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene: Vann: Ca. 100 % * Avløp: Ca. 100 % Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori: Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, og off. virksomheter. Abonnentsgebyr for hytte/fritidsbygg. Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr. 8

9 Abonnementsgebyr: Vann Avløp Næring 2 348,00 kr/abonnent 1083,00 kr/abonnent Bolig 2 348,00 kr/abonnent 1083,000 kr/abonnent Fritidseiendom 1 753,00 kr/abonnent 615,00 kr/abonnent Vannposter ** 1028,00 kr/abonnent **Gjelder kun for hytteeiendommer i regulerte hyttefelter hvor det er anlagt felles tappested. 2.2 Forbruksgebyr Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris. 2.3 Enhetspris Vann 10,15 kr/m 3 Avløp 6,00 kr/m 3 3. Målt forbruk Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m 3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten. Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: Vann : Enhetspris [kr/m 3 ] x Målt forbruk [m 3 ] Avløp : Enhetspris [kr/m 3 ] x Målt forbruk [m 3 ] 3.1 Stipulert forbruk Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk der hvor måler ikke er montert. Stipulert forbruk [m 3 ] beregnes slik: Arealet beregnes som bruksareal BRA [m 2 ] etter NS 3940 Stipulert forbruk er fastsatt til antall m3/pr kategori Avgiften beregnes ut i fra: Enhetspris [kr/m 3 ] x Stipulert forbruk A: Forbruksgebyr, Næringseiendommer VANN 2015 Forbruksgebyr Kategori 1 bruksareal m² stipulert forbruk = 225m³ kr Kategori 2 bruksareal m² stipulert forbruk = 275 m³ kr Kategori 3 bruksareal over 700 m² stipulert forbruk = 500 m³ kr Pris pr m³ 10,15 A: Forbruksgebyr, Næringseiendommer KLOAKK Kategori 1 bruksareal m² stipulert forbruk = 225 m³ kr Kategori 2 bruksareal m² stipulert forbruk = 275 m³ kr Kategori 3 bruksareal over 700 m² stipulert forbruk = 500 m³ kr B: Forbruksgebyr, boligeiendommer VANN Kategori 1 bruksareal 0-89 m² stipulert forbruk = 150 m³ kr Kategori 2 bruksareal m² stipulert forbruk = 225 m³ kr Kategori 3 bruksareal over 290 m² stipulert forbruk = 300 m³ kr Pris pr m³ 10,15 9

10 B: Forbruksgebyr, boligeiendommer KLOAKK Kategori 1 bruksareal 0-89 m² stipulert forbruk = 150 m³ kr 900 Kategori 2 bruksareal m² stipulert forbruk = 225 m³ kr Kategori 3 bruksareal over 290 m² stipulert forbruk = 300 m³ kr C: Forbruksgebyr, Hytte og fritidseiendommer VANN Kategori 1 bruksareal 0-89 m² stipulert forbruk = 45m³ * kr 457 * Kategori 2 bruksareal over 90 m² stipulert forbruk = 65 m³ * kr 660 Vannposter ** Stipulert forbruk kr 152 Forventet brukstid = 110 d ( 30 % av året) Pris pr m³ 10,15 C: Forbruksgebyr, Hytte og fritidseiendommer KLOAKK Årsavgift Kategori 1 bruksareal 0-89 m² stipulert forbruk = 45 m³ * kr 270 Kategori 2 bruksareal over 90 m² stipulert forbruk = 65 m³ * kr 390 * Forventet brukstid = 110 d ( 30 % av året) **Gjelder kun for hytteeiendommer i regulerte hyttefelter hvor det er anlagt felles tappested. 4. Diverse gebyr 4.1 Avlesningsgebyr Dersom avlesning ikke skjer innenfor de frister som er satt av kommunen, kan kommunen foreta avlesning for eiers regning. Avlesningsgebyr, kr. 638,- 4.2 Plomberingsgebyr Når kommunen foretar plombering av vannmåler, betaler abonnenten plomberingsgebyr. Plomberingsgebyr, kr. 638,- 4.3 Midlertidig tilknytning Eier/fester av eiendom som i forbindelse med nytt byggeprosjekt midlertidig tilknyttes kommunens vann- og avløpsnett skal betale et engangsgebyr på kr. 886,- 4.4 Ulovlig tilknytning Dersom ulovlig tilknytning oppdages, kan kommunen kreve innbetalt vann og kloakkavgift for 10 år tilbake i tid. Avgiften beregnes og justeres opp til dagens kroneverdi fra da tilknytning skjedde og fram til betalingsdato. Gebyret gjelder fra

11 I henhold til lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars og 34 fastsettes følgende regulativ for slamtømming Oppmøtepris pr. anlegg Tømming og behandling fra slamavskiller Tømming og behandling fra tett tank 2015 Kr 680,- per anlegg eks mva Kr 430,- per m3 eks mva Kr 365,- per m3 eks mva Med hjemmel i forurensingslovens 34 fastsettes renovasjonsgebyret Normalabonnementet for husholdningene kr 2.450,- eks mva Kr 2450,- eks mva Fritidshus kr 900,- eks mva Kr 900,- eks mva 11

12 Gebyrregulativ ut i fra av lov av 14.juni 2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff, samt forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pkt 7-5 (gjelder for regulativets punkt 1.1 tom 1.16) Feiing 1 pipe, årlig feiing 675,- 1.2 Feiing utover 1 pipe 260,- 1.3 Feiing av gang og fabrikkpiper 1635,- 1.4 Feiing trukne rør pr.meter 329,- 1.5 Feiing 1 pipe 2.hvert år 346,- 1.6 Feiing utover 1 pipe 2.hv.år 130,- 1.7 Feiing 1 pipe 3.hvert år 250,- 1.8 Feiing utover 1 pipe 3.hv.år 95,- 1.9 Feiing 1 pipe 4.hvert år 200, Feiing utover 1 pipe 4.hv.år 70, Feiing 1 pipe 2 g.pr år 1350, Feiing utover 1 pipe 2g,pr år 520, Arbeide på fyrkjele i boligenhter pr. gang 690, Kamerakontroll av skorstein/pipe pr kontroll 690, Fresing av skorstein / pipe 690, Hyttefeiing som pkt 1 med tillegg av kjøring etter statens regulativ Satsene gjelder pr. eiendom benevnt som bruksnummer eller festenummer eller seksjonsnummer. For seksjonerte boliger med felles pipe betales satsene for en pipe med tillegg kr. 156,- pr. feiing pr. eierseksjon. I tilfeller hvor abonnenten ikke oppfyller pålegg fra brannsjefen, eller hvor brannsynspersonale ikke får tilgang, skal abonnenten likevel betale gebyr etter gjeldende satser. 12

13 Til samtlige satser kommer den til enhver tid gjeldende merverdiavgift Slokkehjelp til andre kommuner. I hht til KS rs B-01/06 pr time 558,- 2.2 Utrykningsbil Brannbil (det betales for min. 3 timer) pr time 611,- 2.3 Tankbil pr. time 507,- 2.4 Tilhengersprøyte pr time 213,- 2.5 Vannsuger pr dag 425,- 2.6 Brannslanger pr stk pr dag 80,- 2.7 Forbruksmaterielle betales etter forbruk 2.8 Utleie av mannskap pr time ( ) 372,- 2.9 Instruktør pr time (inkl for og etterarbeide) 637, Kurs for brannvernledere instruksjonsdel pr deltaker pr dag 1648, Utleie av røykmaskin inkl væske pr dag 320, Varmesøkende kamera pr time (min 2 timer) m/mannskap 505, Slokkeøvelse med skum/pulver 1648, Brannvernopplæring, 2 timers kurs 2163,- Til samtlige satser kommer den til enhver tid gjeldende merverdiavgift. Gebyrsatser for behandling etter jordlov og konsesjonslov Behandling etter jordlovens 12: ADM Kr 1000,- Utvbeh Kr 2000,- Søknad om konsesjon, Kr 5000,- 13

14 Storsalen: Offentlige dansefester/sluttede lag (bryllup, bursdag m.v) pr. arrangement: Maks til kl dagen etter arr. utover dette, leie pr. time kr 150,- Arrangement med varighet utover en dag, pris pr. døgn: 70% av normal pris for dag 2 og utover. Tillegg for sidesal/kjøkken. Andre arrangement (konserter, bingo, teater etc) pr. arrangement: Maks leie til kl dagen etter arr. - utover dette, leie pr. time kr 150,- Arrangement med varighet utover en dag, pris pr. døgn: 70% av normal pris for dag 2 og utover. Tillegg for sidesal/kjøkken. Trening/øving PAKKEPRIS HELE SAMFUNNSHUSET pr. døgn Maks til kl dagen etter arr. - utover dette, leie pr. time kr 150,- Arrangement med varighet utover en dag, pris pr. døgn: 70% av normal pris for dag 2 og utover. Tillegg for sidesal/kjøkken kr kr 1232,- kr 150,- pr. time kr 4 000,- Sidesal/lillesal: Sluttede lag eller som tillegg til leie av storsal pr. arrangement Maks til kl dagen etter arr. - utover dette, leie pr. time kr 100,- Arrangement med varighet utover en dag, pris pr. døgn: 70% av normal pris for dag 2 og utover. Andre arrangementer (konserter, bingo teater etc) pr. arrangement Maks til kl dagen etter arr. - utover dette, leie pr. time kr 100,- Arrangement med varighet utover en dag, pris pr. døgn: 70% av normal pris for dag 2 og utover. Tillegg for sidesal/kjøkken. Trening/øving Kjøkken: (maks kr 1000,- pr. døgn) kr 426,- kr 345,- kr 100,- pr.time kr 203,- pr.time Skuespillergarderober PR. ROM (uten dusj) pr, døgn kr 203,- Garderobe m/dusj: (garderober i tilknytning til svømmehallen) pr. time (maks kr 800 pr. døgn) kr 210,- pr.time Andre bestemmelser Rådmannen har myndighet til å avgjøre priser på leieforhold som ikke dekkes av reglene. Ved fastsetting av pris kan det innkalkuleres ekstra kostnader ved renhold/vakthold som p.g.a arrangementet må foretas utenom vanlig arbeidstid. I tillegg må det erstattes for skader o.l. 14

15 Familie Kr 50 Gratis Kr 50 Voksne Kr 20 Gratis Kr 20 Barn Kr 10 Gratis Kr 10 Avtale mellom Hemne kommune og KIL s vedrørende tilsynsvakter fra opprettholdes 1. TRENING FORENINGER, LAG OG BEDRIFTER Ordinære priser pr. time Hele hallen m/garderober 2/3 av hallen m/garderober 1/3 av hallen m/garderober Utleie til aldersbest. klasser t.o.m. junior pr. time Hele hallen m/garderober 2/3 av hallen m/garderober 1/3 av hallen m/garderober Styrketreningsrom m/garderober pr. time: (maks. 10 personer) Enkeltpersoner Kamper (håndball, volleyball m.v) pr. kamp m/garderober Barnebursdagsfeiring (3 timer utover 3 timer, kr 150 pr. time) Bruk av garderobe (uten hall), pr. garderobesett pr. time: 2015 Kr 408,- Kr 274,- Kr 210,- Kr 274,- Kr 204,- Kr 159,- Kr 311,- Kr 47,- Kr 500,- Kr 1 100,- Kr 188,- PAKKEPRIS HELE HALLEN pr døgn Maks til kl dagen etter arr. - utover dette, leie pr. time kr 408,-. Arrangement med varighet utover en dag, pris pr. døgn: 70% av normal pris for dag 2 og utover. 2. MØTEROM M/KJØKKEN pr. time (maks. kr. 542,-) Kr 7 500,- Kr 210,- 3. UTSTILLINGER, MESSER, KONSERTER, KONKURRANSER OG ANDRE ARRANGEMENT Maks til kl dagen etter arr. - utover dette, leie pr. time kr 408,-. Arrangement med varighet utover en dag, pris pr. døgn: 70% av normal pris for dag 2 og utover. Kr 4 500,- 15

16 4. OFFENTLIGE FESTER / SLUTTEDE LAG pr. arrangement.: Maks til kl dagen etter arr. - utover dette, leie pr. time kr 408,-. Arrangement med varighet utover en dag, pris pr. døgn: 70% av normal pris for dag 2 og utover. Kr 8 500,- 5. ANDRE BESTEMMELSER Rådmannen har myndighet til å avgjøre priser på leieforhold som ikke dekkes av reglene. Ved fastsetting av pris kan det innkalkuleres ekstra kostnader ved renhold/vakthold som p.g.a arrangementet må foretas utenom vanlig arbeidstid. I tillegg må det erstattes for skader o.l. GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLINGSARBEIDER Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Basert på matrikkelloven med forskrift pr Gebyrer Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1.1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² kr 8491 areal fra m² kr areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da. kr 1931 For areal over 6000 m² kr Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Pr eiendom kr Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon kr Oppretting av anleggseiendom Gebyr pr eiendom kr Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 1.1.1, 1.1.2, og I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 16

17 Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra m² kr 4529 areal fra m² kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr 9021 For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr 4529 For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 910 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 1.6 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 3967 For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 910 Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 1.7 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 1.8 Betalingstidspunkt Alle gebyrer skal være betalt før oppmålingsforretning kan avholdes. 1.9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 191, Matrikkelbrev over 10 sider kr 388 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Timesats for oppmålingstekniske arbeider som ikke hjemles i regulativet Det faktureres for min 2 timer. Timesatsen er kr 659 eks mva Tinglysingsgebyr samt dokumentavgift til Staten kommer i tillegg der tinglysing kreves. 17

18 Framtidige justeringer av utleieprisene skjer i henhold til husleielovens 4-2, 1 gang pr år og baserer seg på økningen i konsumprisindeksen fra januar tom. januar. Økningen gjelder fra mars måned. SKEIET Pr mnd 2014 Pr mnd 2015 TOMANNSBOLIG 3, LEIL TOMANNSBOLIG 3, LEIL SEKSMANNSBOLIG, LEIL HYBELHUS C, SKEIET,1,4,5, HYBELHUS C, SKEIET2,3,7,8 22.2,3,7,8, FJELLVEIEN, LEIL. 1A 6208 FJELLVEIEN, LEIL. 1B 6208 FJELLVEIEN, LEIL. 3A 6208 FJELLVEIEN, LEIL. 3B 6208 FJELLVEIEN, LEIL. 5A 6208 FJELLVEIEN, LEIL. 5B 6208 STØLAN, VAKTM.LEILIGHET 3386 STØLAN, LEIL. B STØLAN, LEIL. B STØLAN, LEIL. 3A 5968 STØLAN, LEIL. 3B 3578 STØLAN, LEIL STØLAN, LEIL STØLAN, LEIL STØLAN, LEIL SOKKELLEIL., STØLAN 1B 5308 SOKKELLEIL., STØLAN 2B 3552 ÅNESHEIMEN, LEIL ÅNESHEIMEN, LEIL ÅNESHEIMEN, LEIL ÅNESHEIMEN, LEIL ÅNESHEIMEN, LEIL ÅNESHEIMEN, LEIL ÅNESHEIMEN, LEIL ÅNESHEIMEN, LEIL HYBELHUS A, LEIL. A HYBELHUS A, LEIL. A HYBELHUS A, LEIL. A HYBELHUS A, LEIL. A HYBELHUS A, LEIL. A HYBELHUS A, LEIL. A HYBELHUS A, LEIL. A HYBELHUS A, LEIL. A HYBELHUS B, LEIL. B

19 3960 HYBELHUS B, LEIL. B HYBELHUS B, LEIL. B HYBELHUS B, LEIL. B HYBELHUS B, LEIL. B HYBELHUS B, LEIL. B HYBELHUS B, LEIL. B HYBELHUS B, LEIL. B KLEIVA, LEIL. 8A 5630 KLEIVA, LEIL. 8B 4846 KLEIVA, LEIL. 10A 5630 KLEIVA, LEIL. 10B 4846 STØLHEIMEN, LEIL. 3A 5992 STØLHEIMEN, LEIL. 3B 5992 STØLHEIMEN, LEIL. 3C 5548 STØLHEIMEN, LEIL. 3D 5992 STØLHEIMEN, LEIL. 3E 5992 STØLHEIMEN, LEIL. 3F 5548 STØLHEIMEN, LEIL. 3G 5992 STØLHEIMEN, LEIL. 3H 5992 STØLHEIMEN, LEIL. 3I 5548 STØLTUNET, LEIL STØLTUNET, LEIL STØLTUNET, LEIL STØLTUNET, LEIL STØLTUNET, LEIL STØA 2 LEIL H STØA 2 LEIL H STØA 2 LEIL H STØA 2 LEIL H STØA 2 LEIL H STØA 2 LEIL U STØA 2 LEIL U STØA 2 LEIL U TIENDBURSVEIEN 7A 6365 TIENDBURSVEIEN 7B 6365 TIENDBURSVEIEN 7C 6365 TIENDBURSVEIEN 7D 6365 TIENDBURSVEIEN 7E 6365 TIENDBURSVEIEN 5A 6365 TIENDBURSVEIEN 5B 6365 TIENDBURSVEIEN 5C 6365 TIENDBURSVEIEN 5D 6365 TIENDBURSVEIEN 5E 6365 TIENDBURSVEIEN 7 F 6365 TIENDBURSVEIEN 7 G

20 TRYGDEBOLIG 1 LEIL TRYGDEBOLIG 1 LEIL TRYGDEBOLIG 1 LEIL 4 felles bad 2704 TRYGDEBOLIG 1 LEIL 5 felles bad 2704 TRYDEBOLIG 1 LEIL TRYGDEBOLIG 1 LEIL TRYGDEBOLIG 1 LEIL TRYGDEBOLIG 1 LEIL TRYGDEBOLIG 1 LEIL TRYGDEBOLIG 3, 10A 4005 TRYGDEBOLIG 3, 10B 4005 TRYGDEBOLIG 3, 10C 4005 TRYGDEBOLIG 3, 9A 4005 TRYGDEBOLIG 3, 9B 4005 TRYGDEBOLIG 3, 8A 4005 TRYGDEBOLIG 3, 8B 4005 TRYGDEBOLIG 3, 11A 4005 TRYGDEBOLIG 3, 11B 4005 TRYGDEBOLIG 3, 12A 4005 TRYGDEBOLIG 3, 12B 4005 TRYGDEBOLIG 3, 13A 4005 TRYGDEBOLIG 3, 13B 4005 TRYGDEBOLIG 3, 14A 4005 TRYGDEBOLIG 3, 14B 4005 TRYGDEBOLIG 2, 19A 2961 TRYGDEBOLIG 2, 19B 2961 TRYGDEBOLIG 2, 19C 2961 TRYGDEBOLIG 2, 19D 2961 TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL TRYGDEPENSJONAT, LEIL

21 Husleie for boliger Hellandsjøveien 20 og 22 fastsettes til følgende: For leie pr mnd. kr 6.150,- eks strøm For dagleie kr 295,- inkl strøm (leieforhold mindre enn 30 dager) Framtidig husleie reguleres i henhold til konsumprisindeksen, første gang i Dersom Hemne kommune mottar større tilskudd en 25 % av byggekostnadene må ny beregning foretas og saken fremmes på nytt. IV KULTUR Utleiesats pr dag inklusive vasking Kr 982,- Kr 1012,- for Hemne fritidsklubb Barne- og ungdomsskoler i Hemne 0 0 inkl renhold Inngang 0 0 Semesteravgift pr elev Instrument- og sangundervisning, Kr 1165,- Kr 1197,- drama, bandinstruksjon, låtskriving,dans og voksenkorps Musikkførskole/musikk ved livets begynnelse, sang,dans, rytmegrupper og skolekorps. Kr 583,- Kr 600, Utleiesatser pr lån/uke Beløpet indeksreguleres hvert år Utleie over 1 uke, avtales med utleier Utleie til salgsutstillinger avtales med utleier Kr 500,- Kr 515,- 21

22 V GRUNNSKOLENE Prisen for opphold fastsettes av Hemne kommune. Ved hovedopptak betales fra opptaksdato. Barn som av særlige grunner må begynne senere, kan etter søknad få redusert betalingssats. Barn som opptas i ledige plasser senere i året, betaler for hel eller halv måned avhengig av om barnet er tildelt plass før eller etter den 15. i måneden. Betalingen skjer forskuddsvis og er bindende. Det betales kostpenger etter selvkostprinsippet i tillegg til oppholdsbetalingen. Kostpengene innbetales i tillegg til oppholdsbetalingen etter oppgave til kommunekassen fra daglig leder/rektor, og spesifiseres i fakturaen. - Søskenmoderasjon for barn med opphold i SFO beregnes med 25 % for hvert av barna etter at eventuelle andre moderasjoner er trukket fra. - Søsken med plass i barnehage gir ikke rett til søskenmoderasjon. - ½ plass i SFO som ikke benyttes gir ikke søskenmoderasjon. Oppholdsbetalingssatser per måned: T.o.m. 7 timer pr. uke Kr. 852,- Kr. 878,- F.o.m. 8 timer t.o.m. 14 timer per Kr. 1704,- Kr. 1755,- uke 15 timer og mere pr. uke Kr. 2386,- Kr. 2458,- Dagsats begrenset oppholdstid min Kr. 259,- Kr. 267,- 6 timer pr. dag Timesats oppholdstid mindre enn 6 timer pr. dag. Kr. 59,- Kr. 61,- Kost kvart/halv plass Kr. 54,- Kr. 56,- Kost - helplass Kr. 107,- Kr. 110,- Kost m/varm mat kvart/ halv Kr. 100,- Kr. 103,- plass Gjelder ikke Sodin SFO Kost m/ varm mat hel plass Gjelder ikke Sodin SFO Kr. 125,- Kr. 129, Utleie Pr dag inkludert renhold Kr. 1031,- Kr. 1062,- 22

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6 Dato: 01.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 Innstilling til: Formannskapet/Bystyret 1. Bystyret godkjenner

Detaljer