Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar"

Transkript

1 Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 15. oktober 2013 Nr. 75 Årgang 87 Laussal kr 20,- Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Slutt etter 58 år Leiar...Skuldar vi dei då ikkje meir respekt... Side 4 Nei til 65 - ja til 30 Rådmann Wictor Juul meiner Sauda kommune har kapasitet til å ta imot 30 nye flyktningar. Side 8 Inviterer til fest Mohamed Isse Mohamed og Somalisk forening i Sauda inviterer saudabuen til Id-fest, der mat og sosialt samvær står i fokus for å feira at fastemånaden Ramadan er over. Hytteeigarane ville ha svar Side 9 SIDE2 3 Gullsmed Espeland leverer oppbod og stenger butikken for godt. Med dette står Sauda utan gullsmed for første gong sidan Det er sjølvsagt trist, men vidare drift kunne ikkje forsvarast, seier innehavar John Pedersen, som har drive gullsmeden sidan (Foto: Marita Ims) Steinar Salvesen var ein av fleire som engasjerte seg under «Hyttefolkets dag». Side 10

2 2 - Tysdag 15. oktober 2013 RYFYLKE Asfalt kjem Fleire har merka seg mangelfull asfaltering på gangsti. MariTa ims Tidlegare i vår blei det lagt ny asfalt på fylkesveg 520, ein strekning frå Byggeriet og utover. I tillegg blei det laga fin gangsti på same strekning, men asfalteringa her er noko mangelfull. Kommunalsjef teknisk, Anders Skaarer, opplyser at asfaltering er bestilt. Me reknar med at Statens Vegvesen kjem i løpet av dei nærmaste vekene, då dei har fleire prosjekt som ikkje er ferdigstilt. Då vil også fortauet bli ordna, forsikrar Skaarer. BLIR FERDIGSTILT: Gangstien ved fylkesvegen ser i dag ikkje bra ut. Kommunalsjef teknisk Anders Skaarer venter at dette blir ordna i løpet av nokre veker. (Foto: Linda M. Lie) Presisering I artikkelen om Odd Fellow sin solsikkeaksjon/frøaksjon blei det opplyst at logene i Sauda; Skaulen og Linnea, hadde samla inn over kroner til SOS-barnebyen i Malawi. Ryfylke vil presisera at dette beløpet er komme inn gjennom frøaksjonen, og at bidrag frå kvart enkelt logemedlem i Sauda ikkje er rekna med i beløpet. Gullsmeden stenger Sviktande kundegrunnlag var grunnen til at innehavar av Gullsmed Espeland, John Pedersen, mandag i forrige veke måtte melde oppbod. Innehavaren tykkjer det er veldig leit for Sauda at ein ikkje lenger har ein gullsmedforretning i bygda. Det er sjølvsagt trist for meg personleg, men mest av alt er det veldig leit for kundane som nå må ut av bygda for å skaffe seg tenestene ein før fekk i Sauda, seier Pedersen. Tore BasTlien Dahl Etter 58 års drift blei Gullsmed Espeland mandag i forrige veke stengt. Då Ryfylke kontakta innehavar John Pedersen kunne han vemodig stadfesta at det no er slutt for den tradisjonsrike gullsmedforretninga i Sauda sentrum. Oppbodet kjem etter fleire år med sviktande salstal. Kva som skjer vidare med gullsmedforretninga er uvisst. Sviktande kundegrunnlag Eit sviktande kundegrunnlag, særleg det siste året, er grunnen til at me måtte stenga forretninga, seier innehavar av Gullsmed Espeland, John Pedersen. Han seier at det til slutt blei umuleg å halde drifta i gang, og at det er med tungt hjarte han nå legg ned gullsmedforretninga. Dei stadig sviktande salstala tæra også på helsa, og etter ei heilskapsvurdering var nok dette den rette løysinga, sjølv om det sjølvsagt er utruleg leit, vedgår Pedersen. Rosar kundane John Pedersen nyttar høvet til å rosa kundane gjennom dei 16 åra han og kona har drive Gullsmed Espeland. Eg vil gjerne takka alle kundane som har nytta seg av forretninga dei åra vi har drive den, slår han fast. Pedersen skryt også av kundane han har hatt innom i butikken. Han fortel om kjekke kundar og lite tjuveri. Nå håpar han at nedlegginga av Gullsmed Espeland ikkje får følger for kundane til gullsmedforretninga. Eg blir veldig lei meg viss nokon tapar pengane sine, dei som har tilgodelapp må levera desse til eit eventuelt...etter ei heilhetsvurdering var nok dette den rette løysinga......sjølvsagt trist for meg personleg, men mest av alt er det veldig leit for kundane... konkursbu for å få att pengar, opplyser han. Kva han og kona nå skal ta seg til, har han ikkje klart for seg. Men me vil forsetja å bu i Sauda, så får me sjå kva tida bringer, avsluttar John Pedersen. Gullsmedbutikken i Sauda: Starta av Nils og Magda Espeland i Forretninga flytta til «Triangelbygget» i 1971 og har vore der sidan. I oktober 1997 overtok ekteparet John og May Elise Pedersen drifta, og skifta namn til Gullsmed Espeland. Mandag 7. oktober 2013 melde John Pedersen oppbod av forretninga. TOMME VINDAUGE: Eit tilnærma tomt utstillingsvindaug vitnar om at Gullsmed Espeland måndag forrige ve

3 RYFYLKE Tysdag 15. oktober Sauda kommune ikkje «godkjent» Forbrukarrådet har sidan 2005 testa landets kommunar innanfor service, tilgjenge og informasjonskvalitet. Kommunane fekk spørsmål som folk flest lurer på, som prisinformasjon om SFO, saksbehandlingstid for byggjesak og opningstider i symjehallen. I år blei testen utført i mai og juni, og 9. oktober blei resultata klare. Sauda kommune blir rangert på ein 309. plass nasjonalt, og på ein 20. plass i fylket. Forbrukarrådet har gitt kommunar som har oppnådd minst 75 poeng (karakterskalaen går frå 0 100, der 100 er best), eit «godkjent» stempel som servicekommune. Berre 37 av landets 428 kommunar scora høgt nok. Sauda kommune oppnådde 54,7 poeng og er dermed ikkje godkjent som servicekommune i Forbrukarrådets sin test. Heller ikkje Suldal kommune er godkjent med sine 67,6 poeng, men kom likevel betre ut i testen, samanlikna med Sauda kommune. Suldal blei i testen rangert til ein 100. plass nasjonalt, og på 8. plass i fylket. Etterlyser kandidatar Fylkesrådmannen i Rogaland fylkeskommune inviterer kommunar og frivillige organisasjonar til å komma med forslag til Rogaland fylkeskommunes Bragdpris for Bragdprisen er ein honnør til ein person som har utført ein særleg innnsats innan eit samfunnsområde, Kandidaten må ha marknadsført Rogaland på ein positiv måte nasjonalt og/eller internasjonalt. Saudas eigen Hildeborg Juvet Hugdal blei tildelt bragdprisen i 2009, for sin innsats innan styrkeløft. Inntektsvekst for Sauda Dersom forslaget til den rødgrønne regjeringa om nytt inntektssystem får gjennomslag i statsbodsjettet til neste år, vil dette føra til at Sauda kommune vil få ein inntekstvekst på 13,9 millioner kroner (nominelle kroner), ein inntektsvekt på 5,6 prosent, opplyser NRK Rogaland. Strand kommune kjem til å bli inntektsvinnaren i Ryfylke, med ein inntektsvekst på nærmare 42 millioner kroner, ei auke på 7,6 prosent. dørene for godt Kom overraskande på handelsfor eininga Fryktar at nedlegginga får ringverknader. Først og fremst vil eg seia at dette var utruleg triste nyheiter. Me treng kvar einaste butikk, seier leiar i Sauda Handelsforening, Steinar Selvig, om nyheitene om at Gullsmed Espeland nå melder oppbod. Gullsmed Espeland er for tida ikkje medlem av handelsforeninga, men er tidlegare medlem. På spørsmål om nedlegginga av gullsmedforretninga kan få ringverknader for dei andre butikkane i Sauda, er Selvig klar i sin tale. Butikkeigarane i Sauda er avhengige av kvarandre. Me treng eit bredt utval, det gir auka omsetning for alle, meiner han. Selvig er ikkje i tvil om at ei spesialforretning, som Gullsmed Espeland, har bidratt til å trekke kundar også til andre butikkar i Sauda sentrum. Berre tenk på kva som kan skje når folk i Sauda nå må handla for eksempel bunadssølv andre stader. Da er det fort gjort at dei også handlar andre typar varer i same slengen, så nedlegginga av Gullsmed Espeland er ikkje godt nytt for butikkane i Sauda. Men det gjenstår å sjå korleis dette slår ut over tid, konkluderer Steinar Selvig. ke melde oppbod og stengte dørene for godt. (Foto: Marita Ims) BEKYMRA: Steinar Selvig i Sauda Handelsforening synes det er trist at gullsmeden nå legg ned drifta. (Foto: Tore Bastlien Dahl)

4 4 - Tysdag 15. oktober 2013 RYFYLKE Leiar Kor va kommuneleiinga? Laurdag var hyttefolket, for tredje år på rad, invitert til felles samling i Sauda. Målet var å gi informasjon og ikkje minst invitere til dialog kring hytteturistane sine forventingar som eigarar av fritidsbustad i Sauda. Mange møtte opp på frukosten i smelteverkskantina. Svært mange av desse var med på «Hyttefolkets dag» for første gong, noko som vitna om at interessa for den vidare utviklinga av Sauda er stor. Talet på frammøtte vitnar i seg sjølv om at hyttefolket er interessert i at Sauda skal vere eit best muleg vertskap som hyttekommune, også i framtida. Men, ingen frå kommunal leiing stilte på frukostmøtet. Dette til tross for at det blei lova i invitasjonen. Med tanke på korleis reaksjonane frå hytteforeiningane har vore rundt vedtaket om innføring av eigedomsskatt i heile kommunen, er det svært merkeleg at ingen frå adminstrasjonen ville møte hyttefolket. I avisutgåva dagen før frukostmøtet gjekk også ein av hytteeigarane ut og sa at han ville stille ordføraren spørsmål knytt til eigedomsskatten. Men verken ordførar Frode Sulen, varaordførar eller representantar frå rådmannstaben var tilstades. Er ikkje dette respektlaust, når det i invitasjonen faktisk blir lova at representantar frå kommunal leiing ville stille på frukosten? Hyttefolket er viktig for Sauda. Det viser vi at vi meiner når vi lagar til ein eigen dag for dei. Det er eit forsøk på å vise dei omlag hytteeigarar i Sauda at vi ønsker å ta vare på dei. Det er det heilt opplagt at vi må gjere, då dei er med på å oppretthalde service- og tenestetilbodet vi har i Sauda. Då skulle det berre mangle om deira synspunkt ikkje skulle bli tatt med i arbeidet med å skape ei ny, berekraftig framtid for Sauda. Vi har mista 900 innbyggarar på 30 år og kan med det prise oss lukkelege for at såpass mange har valt Sauda som hyttekommune. Skuldar vi dei då ikkje å sende ut signal om at dei blir tatt på alvor? Førre veke var haustferie, og slik sett var det taktisk lurt å legge «Hyttefolkets dag» nettopp til den veka. Ein ville då auke sjansen for at flest muleg av turistane ferierte i Sauda akkurat då, og såleis hadde ein ein gyllen mulegheit til å nå fram med viktig informasjon. Men dialog handlar om meir enn einveis-kommunikasjon. Det er ikkje usannsynleg at fleire av hytteeigarane kom til Sauda eins ærend for å få svar på kritiske spørsmål. Den såkalla «hytteskatten» har vore eit svært betent tema. Den kommunale leiinga burde visst at dette kom til å bli tema også under «Hyttefolkets dag». Det er ikkje sikkert at kommunen hadde vunne debatten, men ved å ikkje stille opp tapar ein i tillegg ansikt. Pressens faglige utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnd av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer frå presseorganisasjonane og frå allmenta, behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio og fjernsyn). Adresse: Prinsensgt. 1, p.b. 46, 0101 Oslo. Tlf: Faks: Hva skjer? Har visst sovet i timen. Fikk en vekker når jeg leste hva Pensjonistforeningens leder Ragnhild Ness hadde skrevet i Ryfylket. Jeg har forstått det slik at det i disse dager vil det komme en uttalelse fra fagruppene som har sittet sammen og kommet frem til det som skal være til det beste for Saudas innbyggere. Som innbygger har jeg da konsentrert meg om Sauda, og stilt en del spørsmål til meg selv og andre. Jeg har selv hatt en del helseproblemer og derfor vært nødt til å benytte meg av de ulike tilbudene som Sauda har. Jeg spør derfor: Hvis legevakten flyttes til Ølen; hvordan kan dette bli et bedre tilbud for meg som Saudas innbygger? Jeg personlig sliter med en kronisk sykdom som til tider krever både legevakt, ambulanse, observasjon og i værste fall sykehus. Ettersom jeg har forstått, så er det per i dag kun en ambulanse i drift i Sauda. Har selv blitt lastet om i Ølen ja til og med på bensinstasjonen på Knapphus,og det er ikke noen behagelig følese. Dette for at ambulansen må returnere til Sauda. Flyttes legevakten til Ølen, vil jeg tro Ikke fornøyd med legesvara Han får det til å høres så enkelt ut den godeste kommunelegen. Reagerer på en god del av det han skriver, som for eksempel at ved alvorlige ulykker/ livstruende sykdom så skal vaktlegen rykke ut med ambulansen fra Ølen! Blir jo VELDIG lenge for pasienten og ambulansepersonellet/ brannvesenet å vente på lege! Ser han skriver at ambulansepersonellet vil få delegasjon til å gi diverse nødvendige medikamenter. Er det noen som har undersøkt med dem om de vil ha dette ansvaret? Greit at de i dag har god utdannelse, men det er jo kjempeforskjell i utdannelsen på ambulansemedarbeider og en lege. Blir ikke helt plankekjøring for legen heller, tror jeg, å delegere slike ting uten å ha sett pasienten? Eneste kommunikasjon de har er telefon eller radio. Hva med faren for feilmedisinering dersom legen ikke er fysisk til stede? Greit at vi har legehelikopteret som vanligvis er kjapt på stedet, men alle at trykket på denne ene ambulansen vil øke. Dermed vil denne ene ambulansen være ute av Sauda i større omfang enn per i dag. Hvem skal da rykke ut ved alvorlige ulykker/hjertestans og andre ting? Vinteren 2011 ble jeg skrevet ut fra sykehuset i Stavanger i dårlig form. Jeg tok westamaranen til Ropeid for å ta buss hjem, men veien var stengt ved Svandalsfossen. Det var is i fjorden så vi som skulle til Sauda måtte gå av på Sand. Vi måtte selv ordne med transport til Sauda, motorbåt til Vanvik og drosje hjem til Sauda. Hva med når en blir akutt syk og trenger en sykemelding for eksempel i ei arbeidshelg? For det er mange som arbeider i helgene i Sauda, også i påsken, pinsen og jule helg. Skal da denne syke personen prøve å karre seg ut til Ølen og tilbake igjen for og få medisinsk hjelp? Hvem skal bruke telemedisinutstyret som allerede er på plass i Sauda? Er både utstyr og opplæring bortkastede penger og i tilfelle hvor mye? Hva er den økonomiske gevinsten Sauda har på å inngå et slikt samarbeid? Hvordan vil det bli med DMS som fikk tre senger til observasjon vet at såkalt samtidighetskonflikt fører til at helikopterne er opptatt eller at det ikke er flyvær. Ikke alltid like enkelt med ambulansetansport heller ved store snøfall, såpeglatte veier, ras og stengt vei. Vi må ta innover oss at vi om vinteren bare har EN vei ut av Sauda. En annen ting blir jo også hvordan beredskapen blir på vaktlegekontoret når legen har rykket ut og blir borte i 2-3 timer? Ser at det er belastende for en lege å ha vakt døgnet rundt i flere dager, men tror dette kan løses ved mere ressurser og gode avtaler med legene. Mener det er bedre for Saudas innbyggere å bruke noe mere penger på dette enn å så tvil om sikkerheten for liv og helse. Vi har fått kjempeoppsluttning på facebooksiden vår der vi lodder stemningen blant Saudas innbyggere. Flere sier rett ut at de vil vurdere å flytte dersom lokal legevakt forsvinner. den gangen vi kjempet om å beholde sykehuset? Per i dag sitter vi igjen med to observasjonssenger. Vil disse to forsvinne nå? Hvis jeg har forstått det riktig, så kreves det vaktlege for å kunne opprettholde disse? DMS-avdelingen er ei fantastisk plass som vi ikke må miste. Jeg har selv vært bruker av avdelingen i mange uker, og det er som å komme hjem når man kommer til DMS-avdelingen etter langt sykehusopphold. DMS har allerede innarbeidet en god relasjon til legekontor, røntgen, laboratorium, fysioterapeaut og ergoterapeaut. DMS ivaretar per i dag dialyse, kols/astma, diabetes og andre ting. Hva skjer med røntgen og laboratorium som allerede har vært i faresonen for nedleggelse, vil disse bli rammet av at legevakten flyttes? Kan noen med hånden på hjertet virkelig si at vi ikke trenger dette her i Sauda? Hvor mye må sies for at Saudas politikere ikke går med på at Sauda mister legevakt og dermed observasjonssenger? Arne Huus Ser også faren med at det kan bli vanskeligere å rekruttere ambulansemedarbeidere og brannfolk dersom deres ansvar blir vesentlig større, dersom de ikke lenger har en lege til stede å støtte seg til. Jeg har jobbet i brannvesenet i over 25 år, som brannkonstabel, brannmester, varabrannsjef og brannsjef. Har opplevd mange krevende situasjoner der det har vært veldig betryggende å ha lege tilstede. Hva med et scenario med en bussulykke i juvastølområdet med mange mennesker involvert, der en hverken har radio eller telefonforbindelse? Eller en større ulykke på smelteverket? Da bør det vel absolutt være en lege tilstede for å prioritere de hardest skadde? Med venlig hilsen Jan B. Eide, gruppeleder Sauda FrP Linda M. Lie Dagleg leiar/redaktør Bente Rasmussen Annonse/abonnement Arvid Horpestad Journalist Ingvil Bakka Journalist Marita Ims Journalist Tore Bastlien Dahl Journalist Anne Lise B. Hansen Conny Rasmus Grafikar/annonse Grafikar SENTRALBORD: MANGLANDE AVIS? Tlf (dagtid) Tlf (etter kl ) Redaksjonen: Annonsar: Abonnement: Ryfylke Vår adresse er: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Org.nr Tips: sentralbord: Fax: Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: Fredag kl Fredagsavisa: Onsdag kl Heilår/halvår...kr 1030/560 Ryfylke digital...kr 1030 Digital + papiravis...kr 1390 Kontortid: Fredag: Kjem ut kvar tysdag og fredag Ryfylke har innbyggjarar fordelt på seks kommunar. Regionen-som kan by på fjordar, øyrike, fjell, byliv og solid glimt i auga-er ein viktig matprodusent, med stor og variert landbruks- og havproduksjon. Næringslivet elles er er kjenneteikna som kreativt, nyskapande og med solid drift, enten det er tale om store industriverk eller mindre bedrifter. Me som bur i Ryfylke, meiner bestemt at her er det godt å leva.

5 RYFYLKE Tysdag 15. oktober Legevaktsordninga nok en gang Håper vi kan være enige om en ting; skjer det en ulykke i Sauda og legen er i Sauda, vil han nå raskere frem til ulykkesstedet enn om han befinner seg i Ølen. I kommunelegens innlegg i Ryfylke 11. oktober var det mye teori og for meg virket det som om vaktlegen i Ølen satt kun å ventet på oppdrag for Sauda. Ved en sammenslåing av legevaktstjenesten for Sauda, Suldal, Vindafjord og Etne vil det vel i mange tilfeller kunne skje at vaktlegen er på oppdrag langt fra Sauda når en ringer og en alvorlig ulykke har skjedd hos oss. Vil det være flere leger på vakt samtidig? Det samme er også tilfelle med politi. Politimestrene mener at det er en bedre beredskap i dag når flere distrikt (kommuner har vaktordning sammen), men vi har allerede opplevd at politi ikke kan komme eller har brukt lang tid på grunn av at de er langt unna. Ordføreren tror også vi vil få en bedre legevaktsordning ved en sammenslåing, det er synd, han skulle vi absolutt hatt med oss. Mulig dagtjenesten kan bli bedre, det skal jo ikke mye til. Jeg er helt enig i at sånn som forholdene har vært den siste tiden ikke er bra verken for innbyggerne eller legene, men dette er kommunens ansvar. Forholdene må arbeidsgiver legge til rette og bli enige med de ansatte om, det er sånn det fungerer i det private. Kommunelegen og ordfører opererer med en kjøretid fra Ølen til Sauda på en time, det er med optimale kjøreforhold og en relativt erfaren sjåfør. En ting er kjøretid, det er vel responstiden som teller og den er jeg helt sikker på at vil ligge nærmere 1,5 time enn 1 time. Hva med vinterstid? I kommunelegens svar på konstruerte eksempler virker det som om alle sitter og venter på den ene utrykningen. Hva om vakthavende lege er på en annen utrykning, hva om værforholdene gjør at helikopter ikke er tilgjengelig, ambulansen er på annet oppdrag, veien er stengt og så videre. Det er nok at ett av disse momentene svikter så vil beredskapen bli vesentlig svekket. Jeg tror at med en felles legevaktsordning vil en oppleve «gode råd på telefonen» og bedt om å ta kontakt hos fastlegen på dagtid. At ikke Helse Fonna klarer å bemanne «dagbilen» er jo et problem de har. Er jo ikke sikker på hvor mye de har lagt ned for å klare det heller, vi kjenner jo fra tidligere deres vilje og evne til å løse problemene her inne. «Den tradisjonelle legevaktrolla er ikkje lenger føremålstenelig»; det tror jeg nettopp at det kan være delte meninger om. Det har vist seg på flere forskjellig andre områder at ting som blir bestemt og gjennomført av de med «bedre viten og kunnskap» ikke alltid er det beste når det blir satt ut i livet. Jeg er godt enig i at sånn som den kommunale legevakten har fungert (eller ikke fungert), i dag ikke er god nok, men dette er en oppgave for kommunen (politikere og kommunale etatsledere) og, vil jeg tro, Helse Fonna og helsedirektoratet. Jeg tror ikke at store enheter alltid er til det bedre. Nærhet skaper bedre kunnskap, bedre dialog, totalt en bedre relasjon til både stedet og befolkningen. DMS-avdelingen og rehabiliteringsengene er det ikke så langt sagt noe om, dette er også noe som er viktig for Sauda og befolkningen. Nei, jeg forstår ikke ordføreren som sier: «blir folk akutt sjuke eller skadde vil de selvfølgelig få «øyeblikkelig hjelp»». Med legen i Ølen, manglende personell på ambulansen og med 80 døgn uten tilgang på helikopter og vanskelige kjøreforhold er det mye som skal klaffe for at hjelpen skal komme raskere frem enn det er i dag. Kommunen og helseforetakene får sette seg ned og jobbe med de eksisterende lokale beredskapsplanene. Som arbeidsgiver forandrer forholdene seg stadig vekk. Arbeidsforholdene til ansatte forandrer seg. Det er dette som hele tiden er en utfordring i det private, og som arbeidsgiver vil jo mye av dette også være likt for kommunen innen legevakten og legene. Terje Risvoll sideblikk... ved journalist Ingvil Bakka Meiningar med og utan tastetrykk På nettsamfunna sprer sterke meiningar seg som eld i tørt gras. På dei digitale nettsamfunna som finst i dag kan kven som helst oppretta tilhengargrupper eller protestgrupper for ei sak dei engasjerer seg for. Ofte blir talet på medlemmer brukt når media skal skildra kor stort eller lite engasjementet er i ei sak. På mange måtar blir medlemstal rekna som ei digital meiningsmåling. Men, kor reelle er eigentleg tala når alt kjem til alt? Fleire saudabuar har den siste veka oppretta protestgrupper på nettsamfunnet Facebook, der dei sterkt argumenterer mot forslaget om å oppretta ein interkommunal legevaktsentral i Ølen. Til saman har gruppene over tusen medlemmer. Dei aller fleste av desse har blitt meldt inn i gruppene av andre. Dei har altså ikkje sjølv tatt initiativ til å stå som medlem av gruppa. Nokre føler dei ikkje kan stå for bodskapen i gruppa og melder seg ut. Men, faktum er at dei aller fleste blir verande. Passive, ja, men likevel protesterande. For, bare ved å vera medlem av ei slik gruppe tar ein likevel eit standpunkt i saka. Slik er det faktisk i dag, i den digitale verda der me alle har mot til å visa meiningane våre dagen lang. Me gir tommelen opp og liker statusar, bilete og andre sine meiningar. Den store hopen synest å akseptera at dei blir innmeldt i grupper, utan å ha blitt spurt først, utan å ha fått ein sjanse til å tenka over om dette er ei sak dei vil støtta gjennom sosiale medier. Terskelen for å stikka seg fram og meina noko er mykje lågare i sosiale nettsamfunn, der ein er ein del av mengda og der ein gjerne ikkje tenker så Passive, ja, men likevel protesterande. mykje på at meiningane blir sett av andre. Mange andre. For, me ser på kva andre meiner og kva grupper dei er medlem av og skapar oss deretter inntrykk av personar basert på nettsamfunnaktiviteten deira. Personleg dannar eg meg heilt ulikt inntrykk av ein person om vedkommande er medlem av gruppa Nei til narkotika eller om han eller ho er medlem av Ja til legalisering av marihuana. Det same om medlemmer i grupper som Nei til rasisme og Ku Klux Klan, for å setta det heilt på spissen. Ta ordførar Frode Sulen, for eksempel. Han har i fleire avisartiklar den siste tida argumentert FOR ei flytting av legevakta til Ølen, men står også som medlem av facebookgruppa Fortsatt legevakt i Sauda, som altså protesterer MOT legevaktflyttinga. På spørsmål frå avisa svarer Sulen at så lenge han ikkje sjølv har meldt seg inn og folk ser og forstår dette, blir han verande i gruppa. Han er neppe åleine om å ha ei slik passiv haldning. Kanskje må ordføraren om nokre veker ta imot underskriftslister, som lokale eldsjeler har varsla om at kjem i samband med legevaktflyttinga. Og mest truleg vil facebookgruppene sine medlemstal også bli tatt med i argumentasjonen i saka, både i og av media. Det får meg til å stilla spørsmålet: Kva meiner eigentleg ordførar Frode Sulen om legevaktflyttinga når han opptrer offisielt med to vidt ulike syn? I går, måndag, hadde gruppa Fortsatt legevakt i Sauda 669 medlemmer som alle protesterer aktivt mot legevaktflyttinga anten med liker -trykking og kommentering eller med sitt passive medlemsskap. Ingvil KOM OG PRØV VÅR fargekopi MASKIN Plakatar Hefte Brosjyrar songar Pondus Ta turen innom for kopiering eller utskrift. Mån. - torsdag kl Fredag kl Telefon: E-post: ditt lokale mediehus

6 6 - Tysdag 15. oktober 2013 RYFYLKE Vil bli på seks år Omstillingsstyret har eit klart mål for Sauda si framtid. Linda Merethe Lie Vår visjon er enkel, Fleire i Sauda. Målet er at vi skal vere innbyggarar innan seks år, gitt at vi får eit omstillingsprogram som varer så lenge, seier leiar i omstillingsstyret, Terje Fatland. Inga krise Sauda fekk i år status som omstillingskommune og får med det tilført to millionar kroner kvart år i denne perioden. Føremålet er å jobbe for eit meir variert og fleksibelt næringsliv. Leiaren i omstillingsstyret presiserer at det ikkje er krise i Sauda som er årsaka til at kommunen har fått ny status. Årsaka til at Sauda har fått omstillingsstatus er at omgivelsane våre tilseier at det relativt sett ikkje skal vere same positive trend her som i dei større byane langs kysten. Der er det press på bustadmarknaden, arbeidsmarknaden og ikkje minst på dei beste folka. Slik er det ikkje i Sauda. Vi har mista 900 innbyggarar på 30 år og slik kan det ikkje fortsette. Omstillingsstatusen gir oss høve til å snu trenden frå litt negativ til mest muleg positiv, forklarer Terje Fatland. Lokal spørreundersøking Det er sett krav til at omstillingsstyret, som blei etablert 1. juni, skal vere eit nytt organ og ikkje ein del av ein eksisterande kultur. Styret i Sauda er derfor sett saman av bedriftsfolk frå ulike bransjar og i ulik alder. Vi er heilt i startfasen, men skal ha møter ein gong i månaden, fortel Fatland, og legg til at første steg i prosessen mot eit omstilt Sauda har vore å få det lokale næringslivet med i ei spørreundersøking. Det er dei som har skoen på som best veit kor han trykkar. Vi oppmoda derfor næringsliv, kommune og ulike samarbeidspartnarar til å komme med sine meiningar om utviklinga av Sauda dei fem kommande åra, seier styreleiaren. Stor positivitet 82 av dei 120 spurde har svart på spørreundersøkinga. Eit signal om at det er interesse for dette, kommenterer kommunalsjef fellestenester, Andreas Fløgstad. Men kva kan ein så trekke ut som konklusjon frå den omfattande undersøkinga? Depresjonen er avlyst. Her er det framtidstru, noko som er svært gledeleg. Det gir oss det beste utgangspunktet for å få noko til, meiner Terje Fatland. Raske resultat Sauda hadde også tidleg på talet omstillingsstatus, noko som ikkje gav særleg resultat. Nå vil ein lære av erfaringane. Det er heilt kritisk at vi klarer å gi resultat ganske raskt. Det er ikkje nødvendigvis pengestøtte som er nøkkelen. Det handlar like mykje om arbeidsform og det å legge til rette for nettverksbygging, poengterer Fatland. Treng samhandling Nettopp dette med samhandling mellom ulike aktørar er noko omstillingsstyret alt har sett resultat av. Gjenopninga av Sauda Fjordhotell er eit godt eksempel på kor viktig det er at ein jobbar på lag. Vi var i kontakt med Jens Brokmann (dagleg leiar, red. merk.) og såg på mulegheitene for samhandling, seier Andreas Fløgstad. Det blei ein positiv spiral og til slutt løyste det seg. Eg trur det er slik vi må jobbe. Det er viktig at vi er behjelpelege med å løfte prosessar over den første kritiske dørstokken. Målet er å løyse ut potensialet i arbeidslivet, anten ved å etablere nye bedrifter eller drive knoppskyting utifrå eksisterande, konstaterer Terje Fatland. OMSTILLINGSSTYRET: Dei som skal arbeide med omstilling i Sauda kommune kjem frå ulike bedrifter i det lokale næringslivet. Frå venstre: Eva K.Lien, Dagfinn P. Johnsen, Sigrid B. Fatnes, Dagfinn Birkeland, Stig Birkeland, ordførar Frode Sulen og leiar i omstillingsstyret Terje Fatland. (Foto: Espen Thompson) Manglande ruteopplysning skaper frustrasjon Kolumbus lovar betre informasjon til dei reisande. tore BastLien dahl Både ved busshaldeplassen ved drosjehytta og på hurtigbåtkaien i Sauda, har det i lengre tid mangla ruteopplysningar til dei reisande. Dette har ført til fleire førespurnadar om kva tid bussar og hurtigbåt går. Førespurnadane gjeld bussane til Ropeid og Ølen, ikkje dei som trafikkerer lokalt i Sauda. Tide og Norleds ansvar Dette er Tide og Norled sitt ansvar, uttalar direktør i Kolumbus, Odd Aksland. Kolumbus leiger inn Tide og Norled for å drifta kollektivtilbodet i Rogaland, blant anna på hurtigbåten frå Sauda til Stavanger, og bussar til Ropeid og Ølen. Dermed ligg ansvaret for den manglande ruteopplysninga i Sauda hos desse selskapa. Aksland viser til at Kolumbus trykkar opp rutetabellar og skaffar materiell i samband med ruteopplysning. Tide og Norled er ansvarlege for at desse blir hengd opp og er synlege for passasjerar, samt å bestille nytt materiell ved behov. Kolumbus vil nå ta saka om dårleg ruteopplysning i Sauda vidare og sørga for tilfredsstillande ruteopplysning. Sjølv om vi lever i dataalderen og dei fleste har tilgang til båt- og bussruter på nett, skal det fortsatt vera tilfredsstillande ruteopplysningar på haldeplassane våre, konkluderer Aksland. Nye bussruter på veg Nye rutetider og glasmonter til å henge dei i er på veg, opplyser teamleiar for Tide Buss i Sauda,Trygve Snare. Han seier at bussjåførane fleire gonger har hengt opp nye bussruter på haldeplassen ved drosjehytta, men at desse er blitt rive ned. Når dei nye bussrutene er på plass, ber Trygve Snare, på vegne av Tide Buss, om at folk respekterer ruteoppslaga og ikkje riv dei ned. Rutetidene er til for å hjelpa folk og vi håpar derfor dei kan bli hengande denne gongen, avsluttar han. DÅRLEG OPPLYSNING: Ein skal vera god dersom ein klarer å finne ut kva tid bussane går frå haldeplassen like ved drosjehytta i Sauda.

7 RYFYLKE Tysdag 15. oktober MINST LIKE BILLIG SOM DE BILLIGSTE BILLIGBUTIKKENE KJØTTDEIG Coop. Kylling. 400 g. 9% fett. Pr pk Pr kg 25,00 PIZZA CAPRICCIOSA Coop. 360 g. Pr pk Pr kg 27, pant 1000 COOP MINERALVANN Lime brus, tropical fruits, partybrus, orange eller spirit. 1,5 l. Pr flaske Pr l 6,67 NORSK ØKOLOGISK EKSTRA LETT MELK Coop Änglamark. 1 l. Pr stk Forbehold om trykkfeil og utsolgt BLÅBÆR Driscoll s. 125 g. Pr pk. Pr kg xx,xx BANANER Pr kg Annonsen gjelder i uke 42 Sauda 8 22 (20) EXTRA LAVE PRISER Coop litt ditt I Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler. Mer informasjon om de ulike fordelene finner du på: Coop.no

8 8 - Tysdag 15. oktober 2013 RYFYLKE Føreslår busetting av 30 nye flyktningar Rådmannen oppmodar politikarane til å seie nei til ønsket om det doble. LINDA MERETHE LIE I mai ba Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) Sauda ta imot minst 25 flyktningar i Imdi ønska også at Sauda skulle busette minst 20 flyktningar i både 2015 og I tillegg blir Sauda bedt om å auke inntaket av flyktningar i inneverande år. Denne veka skal kommunestyret vurdere saka. Rådmann i Sauda kommune, Wictor Juul, meiner at det vil bli vanskeleg å imøtekomme førespurnaden frå Imdi. Det vil derimot vere muleg for Sauda å busette ti flyktningar i året i perioden , skriv han i saksframlegget. Manglande kapasitet Juul presiserer at det er viktig å ta inn over seg at vi lever i ei verd der 45 millionar menneske er på flukt. Det er derfor, ifølge rådmannen, rett at Sauda er med å ta ansvar for å hjelpe menneske i ein naudsituasjon. Men, kommunen må samstundes tilpasse kapasiteten på sine tenester i tråd med befolkingsutviklinga. Busetting av flyktningar vil utfordre delar av tenesteapparatet avhengig av kven som kjem og kva ressursar dei har med seg. Folketalet i Sauda, som legg grunnlag for arbeidsmarknaden, gjer det vanskeleg å årleg ta imot det talet Imdi ber oss om, står det i rådmannen si innstilling. Inga felles organisering I begynnelsen av november 2008 sa kommunestyret ja til busetting av 25 flyktningar i det kommande året og ytterlegare 25 i Også Suldal kommune sa ja til å ta imot 50 flyktningar i denne toårs-perioden. Det blei då bestemt at dei to kommunane skulle inngå avtale om ei felles flyktningeteneste. Denne blei sagt opp i vår og frå 1. september organiserte kommunane arbeidet kvar for seg. Omfattande opplæring Introduksjonsprogrammet flyktningane deltar på når dei kjem til Sauda inneheld norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som førebur til vidare opplæring eller tilknyting til yrkeslivet. Det er derfor viktig at kommunen er rusta til å kunne tilby eit godt introduksjonsprogram, slik at flyktningane kan komme i ordinær jobb eller utdanning. Dette krev igjen at ein i tillegg til å syte for naudsynt språkopplæring og innføring i samfunnsvitskap, må skaffe både språk- og arbeidspraksisplassar. Fleire vedtak I perioden har Sauda ønska 58 vaksne og 24 barn med flyktningstatus velkommen. Årsaka til at det i Sauda i dag er fleire enn dei 50 flyktningane ein i utgangspunktet sa ja til å busette er grunna familiegjenforening. I tillegg skal det busettast fire vaksne i løpet av inneverande månad. Rådmannen ber politikarane ta stilling til tre forslag til vedtak: 1. Sauda kommune kan ikkje imøtekomme oppmodinga om å motta fleire flyktningar enn kommunen alt har vedtatt for Sauda kommune er positiv til å busette ti flyktningar i Eventuell familiegjenforening kjem i tillegg. 3. Sauda kommune er positiv til å busette ti flyktningar kvart år i 2015 og Familiegjenforening Status vaksne flyktningar i Sauda: kjem i tillegg. Saka skal behandlast i kommunestyret i morgon, onsdag. 18 er framleis på det 48 veker lange introduksjonsprogrammet. Ein person har flytta før programmet hans starta. Kommunen får tilskot for mannen, men veit ikkje kor han er. 39 personar er ferdige med introduksjonsprogrammet. Når det gjeld desse er status følgande: 14 har flytta. Ni har begynt ved Sauda vidaregåande skule. To har starta helsefagutdanning/praksiskandidatordning. Seks har fått jobb i ulike stillingsstorleikar, og klarer seg utan hjelp frå Nav. Tre har fått litt arbeid, men må få sosialhjelp/ arbeidspraksis for å klare seg. Fem får oppfølging frå Nav gjennom mellom anna arbeidspraksis, kvalifiseringsprogram eller arbeid med bistand. ER NØKTERN: Rådmann Wictor Juul meiner Sauda kommune ikkje har kapasitet til å ta imot så mange flyktningar som Imdi ber om i dei kommande åra. Han trur likevel det er grunnlag for å kunne busette 30 flyktningar i løpet av dei tre neste åra. (Arkivfoto)

9 RYFYLKE Tysdag 15. oktober SAMARBEID: Komande laurdag feirer muslimske saudabuar slutten på fastemånaden Ramadan. Festen, som er open for alle saudabuar, blir i år arrangert saman med Eramet, kommunen og den norske kyrkja. Frå venstre: Prest Espen Gya, soknerådsmedlem Per Aksel Birkeland og Mohamed Isse Mohamed, som er innflyttar frå Somalia. Inviterer til Id-fest Muslimske og kristne saudabuar går saman for å feira at Ramadan er slutt. INGVIL BAKKA Me er alle menneske og har vår tru. Eg meiner det er viktig å snakka saman og bli kjent med kvarandre. For, sjølv om me tilhøyrer ulike religionar har trua vår fleire likskapar, seier Espen Gya, sokneprest i saudakyrkja. Komande laurdag vil saudapresten bli med på feiringa av den muslimske høgtida Id al-adha, som markerer at fastemånaden Ramadan er avslutta og at eventuelle pilgrimsreiser er gjort. Fokus på nye saudabuar Kyrkja, Eramet og kommunen har seks gonger sidan 2003 stått bak ulike tilstellingar med fokus på kyrkja si rolle i industrisamfunnet. Arrangementa har hatt varierte undertema, som for eksempel verdival i krisetider og barn og unges oppvekstvilkår. Nå trør dei til igjen, og rettar denne gongen fokuset mot innflyttarane i Sauda. Kommunen har sidan hausten 2009 tatt imot og busett til saman 86 flyktningar frå Afrika. 24 av desse er barn. Ope for alle Ein komite jobbar nå med planane om eit stor-arrangement i løpet av første halvår Id-festen komande laurdag er også ein del av dette, der festen nå blir eit samarbeid mellom dei innflyttarane, kyrkja, Eramet og kommunen. Me muslimar har feira Id i Sauda fleire gonger før. Men då har me kun invitert med oss lærarar, venner og kjente. Nå vil me at alle saudabuar som vil, blir med oss på feiringa, seier Mohamed Isse Mohamed. Han er frå Somalia og har budd i Sauda i snart fire år. Isse, som har ei bachelorutdanning innan økonomi frå Mogadishu, har jobba ved økonomikontoret i Sauda kommune i eit par år, men jobbar i dag ved glasfabrikken i Saudasjøen. Matservering Den muslimske høgtida Id al-adha, også bare kalla Id, markerer slutten på fastemånaden Ramadan. På Idfesten, som finn stad i kantina på ungdomsskulen komande laurdag, står mat og glede i fokus. Mohamed Isse Mohamed fortel at det vil bli servert typisk Id-mat, som er både kjøt-, kylling- og lammerettar, etterfulgt av kaker og dessertar. Matrettar frå Somalia, presiserer han. Han fortel at Id er ei stor høgtid i hans heimland. Me tar gjerne på oss nye klede, et god mat, speler musikk og kosar oss sosialt, forklarer han. Viktig identitet Sokneprest Espen Gya og soknerådsmedlem Per Aksel Birkeland, gler seg til å bli med på Id-festen laurdag. Eg har aldri vore med på noko slikt før, og eg må innrømma at eg ikkje kjenner eller har omgang med innflyttarane våre. Eg gler meg til å oppleva dette, seier Birkeland. Han meiner at integrering er spesielt viktig når Sauda tar imot nye landsmenn og -kvinner frå andre kulturar. Det er viktig at me snakkar saman og blir kjent med kvarandre. Og at me har respekt for kvarandre sin kultur og religion. Det er sjølvsagt ikkje snakk om å omvenda andre til sin religion, seier han. Det er viktig at ein får ta vare på sin identitet, supplerer Gya. Dei minnar om at alle som vil er hjarteleg velkomne til å bli med på festen, anten ein er muslim, kristen, ikkje-truande eller tilhøyrer ein annan religion. På Id-festen vil det bli informasjon om Ramadan og Id, servering av somalisk mat, musikk og sosialt samvær. I tillegg vil Bernt Jarle Dolmen frå Eramet snakka om tankane bak Kyrkja i industrisamfunnet-arrangementa. Id al-adha: Muslimsk høgtid som markerer slutten på fastemånaden Ramadan, og slutten på muslimane si pilgrimsreise. Blir ofte feira med bønnesamlingar, gjestebod og god mat. Det er vanleg å kle seg i nye klede på denne festen. Det er også vanleg å besøka gravstader og gi gåver til barn. Blir ofte samanlikna med den norske julefeiringa. Ramadan: Er den niande månaden i den islamske kalenderen og islams fastemånad. Fell alltid saman med den første nymånen i den niande månaden i den islamske kalenderen. I praksis betyr dette at ramadan kan starte til ulikt tidspunkt alt ettersom kor i verda ein oppheld seg. Blir markert i samband med at profeten Muhammed mottok sin første openberring på denne tida. Under ramadan skal ein faste i tida mellom soloppgang og solnedgang. Under fasten skal ein ikkje eta, drikka, ha seksuelt samvær, røyka eller krangla. Fasten under Ramadan er meint å læra muslimane dyder som audmjukhet, utholdenhet og lydighet og blir sett på som ein indre reinselse. Muslimane skal bruka fastemånaden til å tenka ekstra mykje på Allah og profeten Muhammed, samstudes som dei skal erfara svoltkjensla hos fattige.

10 10 - Tysdag 15. oktober 2013 RYFYLKE Hyttefolket engasjerte seg Ta med deg et Oppskriftshefte med sunne og fristende middagstips! - eller last ned KIWI Huskeliste DISKUTERTE: Torbjørn Torbjørnsen (frå venstre) og Steinar Salvesen var mellom dei som hadde meiningar om bruk av eigedomsskatten. Ap-politikar Hallgeir Amdal lova å ta med seg innspela vidare. FISKEGRATENG 4 pk 2 kg god gammeldags, frossen, Findus, pr. kg 39,95 Billigst I KIWI GRANDIOSA 2 pk 1150 g Stabburet, pr. kg 43,39 LAKSEFILET NATURELL JORDBÆR 500 g import, pr. kg 39,82 Jordbærprisen gjelder uke x125 g m/skinn, First Price, pr. kg 74,96 PRISLØFTE Gav både ris og ros til Sauda som hyttekommune. LINDA MERETHE LIE Korleis skal ein stoppe trenden med at saudabuar flyttar til Stavanger for å skaffe seg jobb? De må vere attraktive, oppmodar hytteeigar Per Ivar Birkeland. Vil bli høyrt Laurdag var omlag hyttefamiliar invitert til frukost på smelteverket. 260 personar var påmeldt og svært mange av dei var med på «Hyttefolkets dag» for første gong. Representantar frå næringslivet hadde både innlegg og var opne for dialog med hyttefolket. Og engasjementet frå hyttefolket var absolutt tilstades. Fleire følgte opp Svein Ivar Rosnes sine uttalelsar i lokalavisa førre veke, der han sakna å få vite meir om kva hyttefolket får igjen for at dei nå skal betale eigedomsskatt av fritidsbustaden sin. Eg saknar at politikarane viser evne til å høyre etter med to øyrer i stadenfor å berre bruke munnen og ikkje sunn fornuft. Eg synest også tilskotet Sauda Ferie & Fritid får til mellom anna løypekøyring er begredeleg. Med dei midla er det ikkje muleg å oppretthalde eit nivå av det vi som hyttefolk treng. Tilskotet burde vore dobla eller tredobla, meiner Steinar Salvesen. Fleire trivselstiltak Verken ordførar, varaordførar eller representantar frå adminstrasjonen i kommunen var tilstades på «Hyttefolkets dag». Arbeidarpartipolitikar Hallgeir Amdal stilte som representant for dei folkevalde og måtte med det finne seg i å svare på spørsmål knytt til bruk av kommunen sine ekstrainntekter som følger av auke i eigedomsskatten. Amdal presiserte at midla ikkje er øyremerka, men at han ser fleire område pengane kan komme hyttefamiliane til gode. Eigedomskatten skal ikkje gå inn i den «normale» drifta, men komme alle til gode. Ein kan sjå den som eit slags spleiselag, mellom anna til fleire trivselstiltak. Kommunen har sagt at dei skal gå inn med halvparten av finansieringa til det nye utebassenget. Vi har nå fått på plass ein aktivitetspark i sentrum. Målet er også å gjere Rådhusplassen meir attraktiv med sitteplassar. Løypekøyring er også noko som kjem hyttefolket til gode. Vi må også sjå på om det er muleg å utvide opningstidene i Saudahallen og ikkje minst infrastrukturen. Det er fleire vegar, for eksempel, vegen til Slettedalen som absolutt må gjerast noko med, stadfestar Amdal. Vil sjå resultat Torbjørn Torbjørnsen er også opptatt av eigedomsskatt. Han meiner det er heilt avgjerande at Sauda kommune viser til resultater for å få goodwill for skattelegging av fritidsbustader. Skal dei vekse på denne skatten må dei vise at vi får noko igjen. Det er bod nummer ein. Vi i hytteforeiningane kjem til å følge med. Det blir spennande framover, seier han. Hallgeir Amdal presiserte at han ikkje har høve til å gjere om vedtak som er fatta, men at han tar med seg alle innspel frå hyttefolket vidare. Eg synest det er kjekt å høyre kva folk meiner og set pris på at folk tar kontakt med meg, understrekar han. Nøgd, trass alt Eit bilfritt sentrum, arbeidet med tunnel til Etne og planar i Sauda skisenter er mellom interesseområda hyttefolket skisserte då dei tok kontakt med lokalavisa etter frukosten på smelteverket. Fleire var også opptatt av å rose Sauda som hyttekommune. Joar Sandanger er ein av dei ferskaste hytteeigarane i Sauda og er imponert over mottakinga han har fått av både næringsliv og lokalbefolking. At alt kan leverast på ein så liten plass er veldig flott. Her manglar ingenting, skryt han. Også Torbjørn Torbjørnsen hadde godord på lager. Potensialet her er stort. Gjer Sauda ein innsats vil dei få igjen mange gonger. Oppmøtet på «Hyttefolkets dag» viser at mange er engasjerte og interesserte i utviklinga av Sauda. Vi ønsker at våre ungar skal komme til eit levande sentrum, og ikkje minst deira ungar på sikt. Det handlar om å smi medan jernet er varmt, oppmodar han. MANGE TIL MAT: 260 hytteturistar hadde meldt sin ankomst då det blei arrangert frukost i smelteverkskantina laurdag.

11 RYFYLKE Tysdag 15. oktober Blinkskota Ryfylke inviterer lesarane til å senda inn sine blinkskot. Fotografen vel sjølv motiv og tema. Dei beste bidraga kjem på trykk i Ryfylke. Skriv kven som er på biletet, kor det er, når det er tatt og kven som er foto grafen. Me føretrekk digitale bilete, men tar også imot papir bilete. Send bilete til: Ryfylke, Rådhusgata 1, 4200 Sauda eller stikk innom oss i avis huset på kaien. FIN TURGJENG: Ein nydelig dag på Nevroldsnuten 10. oktober. Frå venstre: Malin Ø. Haugen, Britt Elin Ø. Løland, Kamilla Ø. Løland, Andrea Ø. Haugen og Wenche Ø. Haugen. Mormor Aud Øverland var også med. (Foto: Aud Øverland) UTEKOS: Frida Nilsen Fiveland på tur i Fløgstadåsen siste dag av haustferien. (Foto: Andre Nilsen) FLOTT UTSIKT: Nydelig bilde av Slettedalen, tatt 12. oktober. (Foto: Wenche Ø. Haugen) HAUST: Fargerikt i Fløgstadvika 11. oktober. (Foto: Erling Næss Øye) PÅ KANTEN: Siri Arnøy Årthun på Trolltunga i august. Vi hadde ein fantastisk kosetur og for ein flott plass! Alle bør besøke Trolltunga og nytte høve til å gå i unik og storslått natur. (Foto: Olaf Årthun)

12 12 - Tysdag 15. oktober 2013 RYFYLKE Til lokale kremmarar: Nær: Lokalavisa er nær slik ordet opphavleg er meint. Lokalavisa er nær lesarane, forbrukarane og marknaden din nettopp fordi avisa kjem ut der folk bur og lever. I tillegg står lokalavisa folk nær. Som regel er ho betalt og tinga eit heilt år på førehand, og difor er lokalavisa velkommen inn i heimane til folk kvar veke heile året. Vi har høyrt at mange nesten opplever lokalavisa si som eit familiemedlem. I alle fall høyrer lokalavisa heime i kvardagen til svært mange av oss. Ho er eit hyggjeleg pusterom og ein sterk mediekanal! Illustrasjonsfoto: Colourbox.no Denne annonsen er eit samarbeid mellom lokalavisa di og Landslaget for lokalaviser (LLA). Annonsen er eit utdrag frå den nye marknadsavisa vår, der vi byr på lettleste sider om korleis lokalavisene kan vere med på å få endå meir klingande mynt i kassaapparatet ditt. Spør gjerne etter heile avisa hos di eiga lokalavis, eller bestill ho på

13 RYFYLKE Tysdag 15. oktober Sauda komm. kino Premiere! Fly 3D Alle, 92 min. Fre 18/10 kl Søn 20/10 kl Gåten Ragnarock 11 år, 97 min. Fre 18/10 kl Premiere! Farvel til maf iaen 15 år, 110 min. Fre 18/10 kl Søn 20/10 kl About time 7 år, egnet U/V, 123 min. Søn 20/10 kl Billettsalg og biblioteket! Sesongavslutning for Sauda O-klubb onsdag 16. okt. kl på Sauda vgs. Servering Premieutdeling Bingo Vel møtt! Annonsen er sponset av: Helse og Velvære Inger Tårland Olsen Tlf MÅNESKINNSTUR I MALDAL Dato: Torsd. 17. okt. (18.00) Tlf: Ta med hodelykt. Poteter (Kerrs Pink og Asterix), grønnsaker og egg KJEM PÅ TORGET I SAUDA FREDAG 18. OKT. Nils B. Førre, Randøy 60 l. sekk tørr og fin blandingsved til salgs. Kr 35,- pr. sekk. Tlf Sauda og Suldal somaliske forening inviterer alle til å være med og feire sin store fest, Id al-adha, lørdag 19. okt. kl på Sauda ungdomskole. Det blir tradisjonell mat og musikk, sosialt samvær og hilsener. Vi takker Kyrkja i industrisamfunnet for samarbeid om arrangementet. Alle er hjertelig velkomne! HUSK VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE i Sauda Kino tirsdag 15. oktober kl VELKOMMEN! Arrangeres av Mental Helse Sauda og Sauda kommune KOMLEMIDDAG Onsdag kl (ta gjerne med hjem). Hopptrening starter opp på Birkeland skule onsdag 16. oktober kl For alle som har lyst til å lære å hoppe på ski. Trener: Halvor Seltveit, tlf: Annonsen er sponset av: Sjøen 12 (Sauda Fjord Camping) Tlf Medlemsmøte torsdag 17. oktober kl i møterommet ved kantinen på Åbøtunet. Saker: Samhandlingsreformen v/aslaug Tangeraas. Interkommunalt samarbeid Styret SAUDA KOMMUNE - satser på Vestlandet Onsdag 16. oktober kl Merk tiden! BASARKVELD. Divisjonssjefene Grethe og Odd Berg. Thorbjørn og Terje. Aftentrekning og bevertning! Sang og musikk. TAKK TIL ALLE FOR GOD STØTTE! Gevinstene blir levert. ALLE VELKOMMEN. 17. mai 2014-arrangement Kulturkontoret skal tildele 17. mai-arrangementet for 2014 i Sauda. Godtgjørelsen var i 2013 kr , beløpet blir indeksregulert. I søknaden ber vi om forslag til arrangement-innslag. Søknaden sendes: Kulturkontoret, p.b. 44, 4201 Sauda. Eventuelle spørsmål kan rettes til G. Rueslåtten, tlf , eller mobil Søknadsfrist 8. november Nå gjør vi også middagen billigere! Tagliatelle Fjordland, fersk, 250g, 58,40/kg FØR Kyllingfi let 2 kg Smart365, fryst, 74,95/kg, FØR greteroede.no Sauda Sanitetsforening har møte i kantina på Høllandstunet torsdag 17. oktober kl Me får besøk av Inger Tårland Olsen (Perlå vår). Det blir kvelds, utlodning og lagsaker. Alle hjertelig velkomne. Styret Ned inntil 1 kilo i uka? Meld deg på Roede-kurs nå! Sauda: Siv-Ann Pedersen Ledige stillingar Miljøarbeidar psykisk helse - fleire vikariat Ledig snarast og fram t.o.m. okt Kontaktperson: Einingsleiar Berit Haustavik eller fungerande fagkoordinator for psykisk helse, Bodil Bojesen Tlf / Søknadsfrist: ArkivsakID: 13/1820 Badevakt/reinhaldar Saudahallen 22,67% stilling Kontaktperson: Stein Ove Løvik Tlf Søknadsfrist: ArkivsakID: 13/1747 Fullstendig annonse for stillingane på Ledige stillingar eller kontakt Kundetorget, Søknadsskjema fi nst på (sjå søknadssenter). Vi ber om at søknaden inneheld rett arkivsakid. Dolmio Classico Dolmio, 500 g, 35,80/kg, FØR

14 14 - Tysdag 15. oktober 2013 RYFYLKE Rødsliane i ein raud tråd? Det har ikkje mangla på politiske lovnader for Rødsliane og riksveg 13, men nokon skriftleg marsjordre er ikkje regisetrert hos Statens vegvesen. Rasfarlege Rødsliane på riksvegen mellom Erfjord og Sand har vore på tapetet i fleire rundar denne sommaren, men det raudgrøne hjartelaget for strekket ser ikkje ut til å ha blitt endfelt nokon stad, i all fall ventar Statens vegvesen framleis på ei avklaring. ( ) Suldal kommune løyvde sjølve pengar for å komma i gang med reguleringsarbeidet som forhåpentlegvis skal resultera i ein tunnel, og fekk saman med Statens vegvesen laga ein analyse. Ytterlegare pengar blei løyvd for å jobba vidare, men vegsjef i Statens vegvesen Astrid Eide signaliserte i vår at etaten ikkje kan bruka tid på ein vegstrekning som ikkje er prioritert i hennar viktigaste bestillingsseddel: Nasjonal transportplan. Suldalsposten Lagar godt nærmiljø Idrettslaget i Skjold vil lage ein ekstra spiss på anlegget på Vikaneset, og investerer 11 nye millionar kroner for å få det til. Mangel på kapasitet for fotballen resulterer i kunstgrasbane nummer to, plassert på dagens naturgras. Men laget har også fleire tiltak på beddinga, med blant anna tennis og skatepark for å gjera bygda endå meir attraktiv som oppvekstområdet der folk vil slå seg ned. Grannar Vil ha det lokale politiet Politimester Hans Vik er opptatt av at det lokale politiet skal bestå. Han mener den lokale forankringen er viktig, ikke minst med tanke på forebygging. ( ) Vi kan stå trygt på egne bein, sier han til Standbuen, vel vitende om at politidirektørens forslag er et stort distrikt som strekker seg over hele vestlandet. Uansett utfall, det vil skje store endringer i politi-norge. Ikke bare når det gjelder store politidistrikter, men også på det lokale plan. En rekke lensmannskontor står i fare for å bli nedlagt. Strandbuen Naboene ble hørt Odda kommunestyre støttet Rødt sine forslag om strakstiltak i Røldalsvegen 62. Onsdagens kommunestyre ble innledet med at to representanter fra nærmiljøet rundt Røldalsvegen 62 overleverte ordføreren en liste med 112 underskrifter, der beboerne krever at kommunen iverksetter alle nødvendige tiltak for å få slutt på bråk, hærverk, narkohandel og andre forhold som ødelegger livskvaliteten deres. I forbindelse med interpellasjonen senere på dagen sa Terje Kollbotn fra Rødt at dette er rimelige krav som kommunen må overholde. Hardanger Folkeblad TESTA FORMEN: Olai N.Rasmussen (fra venstre),thomas K. Oxaal og Håvard Djuve var mellom de som deltok i KM på rulleski på Feed i helga. (Foto: Øystein Djuve) Langrennsesongen er i gang Søndag 21. september deltok fire løpere fra langrennsgruppa i Sauda Idrettslag i KM på rulleski. Arrangør var Gjesdal IL, løpet var på Feed Skiarena. Cirka 200 løpere deltok. Øystein Djuve K A U M K B U G S L A R V E T A B O N N E N T N O A R K E T F I R M A D E I G E N O R K A N K A S U S E U N Å L A T I D F O R S Y L T I N G D V E T E R A N E N E N G O R A A G E N G U L D Løysing kryssord frå fredag 4. oktober Deltakere: Menn senior: Sondre Handeland: G 13 år: Olai N. Rasmussen: S K J O R F L A U S E Å L E A D E L E S L I L L S E R I E N G E K K O U V S M V Ø R N S T R O K A F L E S K E S V O R E N M I R A K U L Ø S T L E I K E P A R T I G E Y S I R G D A N S K G E G L I P E U L L P A U L G R U S Å E N E O L J A I G L O A L V R S S K L Å R T L E S I N S E K T O L T D U G N A D A R B E I D S L Ø Y S E R Å G A L L E R I R Y K M O R K N E A G A L N I N G E N Y S T E E N D E M A G E Å G E R E T T 2. plass 9. plass G 14 år: Håvard J. Djuve: G 15 år: Thomas K Oxaal: SuDoku Svar på forrige Sudoku 5. plass 13. plass Fyll ut dei tome rutene med tal frå 1 til 9, både vassrett, loddrett og i kvadrata. Levert av Pressetjenester ans

15 RYFYLKE Tysdag 15. oktober Gratulerer med dagen! Takk Hjertelig takk for minnegaven som ble gitt til Sauda Distriktsmedisinske Senter, fellesavd., i anledning Ragnhild Anna Berit Fløgstads gravferd. Hipp, hurra! Tenk at verdens beste tvillinggutter, Liam og Trym Brekke Abotnes, blir 1 år i morgen 16. oktober. Vi er utrolig glad i dere! Stor bursdagsklem fra mamma og pappa. Gratulerer til verdens beste gogutter, Liam og Trym Brekke Abotnes, som blir 1 år i morgen 16. oktober. Stor klem fra mormor og morfar. Hipp, hurra for godgutten, Leon Risvoll Imsland, som blir 5 år 16. oktober. Kos og klem fra Leander, Lucky, mamma og pappa. Gratulere med 5-årsdagen 16. oktober, Leon Risvoll Imsland. Hilsen besta, besten og tante. Nina Hagen Fattnes. Gratulerer så mye med 45-årsdagen 15. oktober. Håper du får en koselig dag. Stor klem fra mamma og stefar. Hilsen brukere og betjening ved Sauda DMS, fellesavd. Hjertelig takk for gaver, hilsener og besøk i anledning min 50-årsdag. Hilsen Ranveig Søndenå Film er best på kino Dødsfall Farvel til Mafiaen Fly Min kjære, kjære Oddvar og beste venn. Vår snille og gode pappa, min svigerfar, farfar og sønn. Vår bror, svoger og onkel Oddvar Øvrebø født 12. september 1950 døde stille fra oss i dag. Skien, 9. oktober Endelig er en kryssning mellom Sopranos og Lilyhammer kommet på film med De Niro som gudfar i Manzoni-familien, en beryktet mafiaklan, har blitt flyttet til Normandie i Frankrike som en del av et vitnebeskyttelsesprogram. Men det å passe inn vil by på store utfordringer ettersom gamle vaner er vonde å vende, og snart begynner de å håndtere ting på sedvanlig familievis. Fra en verden over Biler kommer Disneys Fly, en spenningsfylt 3D animert eventyrkomedie med Dusty, et propellfly som drømmer om å konkurrere som et jagerfly. Men Dusty er ikke akkurat laget for å konkurrere og i tillegg har han høydeskrekk. Derfor oppsøker han et pensjonert krigsfly som hjelper Dusty å kvalifisere seg til å utfordre ligaens tittelforsvarer. Dustys mot blir satt på den ultimate test når han forsøker å nå nye høyder han aldri har drømt var mulig, og gir en trollbundet verden inspirasjon til å sveve. Rigmor Morten Eirin Marianne Torjus Klara (mor) Øvrige familie Begraves fra Gjerpen kapell torsdag 17. oktober kl En varm takk til personalet ved lindrende enhet for god pleie og omsorg. Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: fredag før kl Fredagsavisa: onsdag før kl Send via - e-post: - mms til tlf Hugs fullt namn på jubilanten. Ved bilete på kamera, hugs å ta med kabel til kameraet. Tysdag 15. oktober 2013 På denne dag i: Dagen Komande merkedag: 3. november: - Helgemessesøndag 1815: Napoleon kom til øya St. Helena, der han vart isolert av britane resten av sitt liv 1844: Den tyske filosofen Friedrich Nietzsche vart fødd. Han vart ein av Europa sine mest markante og omstridde filosofar 1974: Dykkarar lokaliserte vraket av slaveskipet Fredensborg, som forliste utanfor Tromøya ved Arendal i 1768 med last av elfenbein, mahogni og gull «Graset er grønt nok på vår eiga side av gjerdet, når vi berre hugsar å vatne det.» Ukjend i dag Namnedagar: I dag: Hedvig, Hedda Onsdag: Flemming, Finn, Feliks Torsdag: Marta, Marte, Marthea Fredag: Kjersti, Kjerstin, Lukas Laurdag: Tora, Tore Søndag: Henrik, Heine, Henrikke Måndag: Bergljot, Birger, Birk I dag Ons Tor Fre Laur Søn Mån Opp I sør Ned Flo Flo Fjøre Fjøre I dag Ons Tor Fre Laur Søn Mån Sol Flo&Fjøre FAKTA Ørken Ørken er eit område der fordampinga er større enn nedbøren, og som difor i stor grad manglar vegetasjon og dyreliv, sjølv om einskilde artar tilpassar seg dei mest ekstreme forhold (plantar med djupe røter, vassmagasinering, tjukke og hårete blad, nattdyr med lite vassbehov). Varme ørkenar finst i sub-tropiske og tropiske strok med mindre enn 250 mm årsnedbør. Levert av PresseTjenester ans, Bergen C RING vår tipstelefon og få flaxlodd i posten! Vakt: Ingvil Bakka

16 16 - Tysdag 15. oktober 2013 RYFYLKE Vêret Sauda i morgen: Skya. Flau vind, 1 m/s frå nord-nordaust. 0,1 mm nedbør. Sauda 5 Sand Ønsker du å profilere di bedrift? Vêret blir lest av mange og du blir godt synleg her på baksida Bestill annonseplass NÅ ring Bente på tlf Torsdag Fredag Laurdag Sundag Måndag Regn. Svak vind, 3 m/s frå vest. 1,2 mm nedbør. Klårvêr. Flau vind, 2 m/s frå nordnordvest. 0 mm nedbør. Klårvêr. Flau vind, 1 m/s frå nordnordvest. 0 mm nedbør. Skya. Flau vind, 2 m/s frå aust. 0 mm nedbør. Siste 30 døger: Snittemperaturen var 9,4 gradar, 0,2 gradar over normalen. Høgste temperatur var 16,6 gradar (13. oktober), lågaste var 1,6 gradar (11. oktober). Samla nedbør var 135,2 mm. Mest nedbør på eitt døger var 39,5 mm (5. oktober), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar. Skya. Flau vind, 2 m/s frå aust. 0 mm nedbør. Vêrvarsel frå yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK. skuleeleven Navn: Lars Thomas Handegård Alder: 11 år Klasse: 7. Skule: Risvoll skule Korleis kjem du deg til skulen? Eg syklar eller går frå Grønsdal. Det tek berre ti minutt. Dersom eg syklar tek det to minutt. Me er fire stykk som syklar i lag. Kva er det kjekkaste faget du har? Matematikk. Det er kjekt fordi det ikkje er vanskeleg. Kva liker du å gjere i friminutta? Å spela fotball. Me spelar berre vanleg kamp. Ellers står me berre å snakkar. Kva er det første du gjer når skulen er slutt? Eg gjer lekser og spelar på PC. PC får eg lov å spela i ein halvtime eller ein time. Fram til middag. Når det er fint vêr er eg av og til ute. Kjenner du nokre elevar frå dei andre skulane? Ja, mange. Kva brukar du å gjere på fritida? Eg går på langrenn. Litt på rulleski om sommaren. Og fotball. Kva vil du bli når du blir stor? Jobba i Nordsjøen. Eg veit ikkje kva eg vil jobba med, berre at det er i Nordsjøen. Kvifor vil du bli det? Eg har berre lyst til det. Eg er ikkje heilt sikker på kvifor. Pappa jobbar der, kanskje derfor...? VEIT KVA HAN VIL: Lars Thomas Handegård liker å finna svar på matematikkoppgåver, og framtidsplanen er allereie på plass; å bli nordsjøarbeidar. (Foto: Marita Ims) Sauda for 25 år sidan Ryfylke nr oktober 1988 Røysting om Årtun skole. Det går mot krinsmøte og røysting om framtida til Årtun skole i Hellandsbygd. Sauda Skolestyre skal på møte torsdag 13. oktober avgjere om røysting skal haldast. (...) I innstillinga til skolestyret skriv skolesjefen at elevtalet ved skolen i dag er svært låg og vil truleg heller ikkje auka særleg i tida som kjem. Ei nedlegging av krinsen og samanslåing med Birkeland skole vil dermed gi økonomisk sparegevinst. Sauda får 2,5 millionar i skjønnsmidlar. Fylkesmann Kristin Lønningsdal var tilstades under Saudefaldene sin jubileumsfest fredag, og i talen til jubilanten slapp ho ut eit nyhende som blei svært godt mottatt- spesielt av kommunes folk. Fylkesmannen kunne fortelje at Sauda kommune for 1989 vil få kroner meir enn inneverande år. Kommentaren!! Kommunestyrerepresentantane sette ny «personleg rekord» i førre veke. Møtet varte knappe 40 minutt, og då hadde dei tilogmed rokke å behandle to grunngitte spørsmål. Alle nådde heim i god tid til Dagsrevyen. Det er i sanning lenge sidan sist eit kommunestyremøte har vore avvikla på så kort tid. Fjordshotellet får lån Etter noko diskusjon vedtok kommunestyret med 26 mot 1 røyst å gi Sauda Fjord Hotel eit lån på kr ,- i samband med utbygginga av hotellet. Mindretalet, Signy Christensen (Krf), meinte at hotellet ikkje hadde økonomisk grunnlag til å klare låna for utbygginga. Henrik Birkeland (Høgre) meinte at finansieringsgrunnlaget i denne søknaden var noko av det beste han hadde vore med på å behandle, og streka under kor viktig utbygginga er for hotellet. Sauda Høyre og sykehuset Det er med både forargelse og forbauselse at vi nok en gang må ta opp kampen for sykehuset vårt. Det er stadig noen som forsøker å ta livet av det, og til og med påstår at der er farlig for sine omgivelser ved å gi Saudabuen «en falsk trygghet».

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011

23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011 Valdres Næringshage Uviss framtid 4-5 Kirsten Inga Kamrud Om å fly 6 Temasider Bil 16-20 www.avisa-valdres.no 23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011 tirsdag Nr. 66 109. årg. løssalg

Detaljer

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Sommar i Sauda Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Utgitt av: 2 - Sommar i Sauda 2012 RYFYLKE Velkommen til Sauda i sommer! Våren er passert og sommeren står for tur. Flere har testet bademulighetene

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor.

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor. NA Næravisa Slik Næravisa ser det, har argumenta for sommarstenging falma. Leiar, side 2 Pyntar til påske Jonas (3) var ein av dei som laga gul og kul påskepynt i Engeset barnehage tysdag. Side 8 og 9

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Ung & engasjert Om Landslaget for lokalaviser (LLA) og lokalavisene sitt Ung & engasjert-arbeid.

Ung & engasjert Om Landslaget for lokalaviser (LLA) og lokalavisene sitt Ung & engasjert-arbeid. «har vore ei påminning om å bruke ungdommen» Bjørn Sletten, Dølen. Side 8 Yousef Shamari (18) var en av flere unge som skrev valgkronikk på oppdrag fra LLA. Side 12 Hva mener unge om lokalavisene? Side

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett:

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett: NA Næravisa De er unge kvinner fra Volda som har innsett at skal noe gjøres, må en gjøre det selv. Leder, side 2 Hamna bar Det kastes, males og sages. Vips har voldingene snart et nytt sted å gå ut. Side

Detaljer

Herskapelig Gjestehus Hos ekteparet Rekkedal på Sæbø, kan du spise husmannskost

Herskapelig Gjestehus Hos ekteparet Rekkedal på Sæbø, kan du spise husmannskost NA Næravisa Herskapelig Gjestehus Hos ekteparet Rekkedal på Sæbø, kan du spise husmannskost i fornemme omgivelser. Kultursugne tilreisende fra hele verden har latt seg lokke. Midten Lokalavis for Volda

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Sunnmørsbunad fra Norge eller Kina? Etterspørselen etter bunader er stor, men håndarbeidstradisjonen er i ferd med å dø ut. Løsningen finnes kanskje i Asia. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway.

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. NA Næravisa Danset seg til Skottland 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 17 onsdag 11. oktober 2006.

Detaljer

Omsorg i fare. Næravisa. - Jeg er redd for at pappa skal komme til Volda - side 9

Omsorg i fare. Næravisa. - Jeg er redd for at pappa skal komme til Volda - side 9 NA Næravisa Ny ferje i Volda Møre og Romsdal Fylkesbåtar tapte anbodskampen om sambandet Volda-Folkestad. Frå 1. januar 2006 vil ei heilt ny ferje erstatte den noverande (biletet). Den nye operatøren er

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

Påskeavis Gratis 2015

Påskeavis Gratis 2015 Påskeavis Gratis 2015 2 Fredag 27. mars 2015 Påskeavis Påskehilsen fra ordfører Velkommen til påskeferie i vår lille, koselige by. I Sauda har vi alt; friluftsliv, fjell, fjord, handel, byliv, kaféliv

Detaljer

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11 Næravisa «Har vi lov til å godta Kommentar side 2 diktaturer i 2003?» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 Tirsdag 28.01.2003 Gratis Fjernar ikkje omsorgskø Nye Volda Omsorgssenter vil kunne overta dei

Detaljer

6. MARS 2015 Mysterie- elevane

6. MARS 2015 Mysterie- elevane Min favorittlærer 22 Han sparket ballen tilbake Fotoreportasje 30 Ikke bare barnemat Reportasje 28 Kreativ orkesterdisiplin Frisonen 39 Gammalrosabloggaren 5 6. MARS 2015 utdanningsnytt.no I landstoppen:

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer