NYGÅRDS NYTT. Nr. 1. K. S. Nordgreen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYGÅRDS NYTT. Nr. 1. K. S. Nordgreen"

Transkript

1 NYGÅRDS NYTT Desember 1933 Nr. 1 # K. S. Nordgreen fanebærer fra 1895, og kompanichef forteller. Herr redaktøren har anmodet mig om å skrive nogen ord i første nr. av «Nygårdsnytt». Som disiplinert gammelkar lystrer jeg selvføl- 1. årgang bud møtte under Nygårdsfanen i Hvorfor jeg fikk være med så tidlig jo fordi bataljonen hadde fått lov å eksersere på «far sin plass», øverst i «Kindtebakken». Var ikke stillingen høi, så hadde jeg ingen grunn å klage på utstyret. Den tradisjonelle skotthue, reglementerte bånd og dertil skjerf og trekorde. Min opgave var da å holde plassen ren for uvedkommende, og kjøpe skillingsboller til officerene, og belønningen blev da gjerne en bolle til mig. Av ovenstående skjønner man at tilslutningen ikke var imponerende den gang, men heldigvis blev plassen snart sprengt, og eksersisen henlagt til tomten ved Ridehuset. Årene går og tilslutningen var jevnt god. Bataljonen hevdet sig tradisjonen tro. Når jeg har vært aktiv i 13 år, er det naturlig at der er enkelte episoder som har spikret sig fast. Jeg skal nevne en. Det var i Fellesopvisningen avsluttedes med opvisning på Engen. Jeg var fanebærer. Straks før kommandoen hører jeg følgende bemerkning av en noget eldre borgermadam. «Kan dokker skjønne og forstå kor en sån liten kjukas kan orke den

2 4 ^ Tegn Deres forsikringer I A.S Norske Alliance v/ Joh. N. L. Blytt Cnbahfe for JjHøljImpria Johs. Skibenes Ole Vigsgate 8 Ring telefon og paraden gikk fint. Jeg håper vedkommende tok ordene i sig igjen. Guttekorpsbevegelsen underlig i grunnen hvor særpr^&st bergensk. Der er gjort forsøk i flere bver, \neia der synes ikke å være jordbunn for den. Hvorfor her? Jeg har ofte stillet mig (Fots. stde 3) H TToT» ocit* man IZ Q XTrY-rrlrrvo^m Tvn/^f riq TMllc^flo-f' \\r*\

3 Kolonial Fetevarer, Frukt, Delikatesser Varer bringes Telefon 1750 L o h n e s Eftf. P. E ^ r i K s e n Møhlenpris selv det spørsmål. Der er kanskje noget i det ordtak at vi her på berget er «nokk^ for oss sjøl». Guttene føler trang til å flokke sig, kappes på de forskjellige områder, selv velge sine førere, og villig underordne sig deres lederskap. Byen, hadde jeg nær sagt, er inndelt i guttekorps, ja det har jo vært slik at der praktisk talt var et korps i hvert smitt og smug. Jeg har selv overvært eksersis av «Kringlekrokens kompagni». Da speiderbevegelsen begynte hadde jeg bange anelser om at den vilde gå utover fremmøtet til korpsene. Heldigvis blev min frykt gjort til skamme. Det viser sig at der er plass for begge de utmerkede bevegelser. Ta en tur op mot Skansen den 17de mai, når flaggtoget avmarsjerer. Se på tilslutningen. Behøves ei mer. At korpsene i de senere år har oplevet en blomstringstid som aldri før er også litt av et problem. For en del skyldes det sikkert at ma-nge av de mindre korps er ophørt, at idretten har fått en bredere plass på programmet. Likeledes at skytning er blitt et ledd i øvelsene, og ikke minst jubileene, nu det kan feires års eksistens, har i høi grad øket interessen. Jeg synes dog man har «festet» noget ofte de senere år, og anbefaler nu et lengere pust i bakken. Jeg er sikker på at bevegelsen har betydning HARDANGER ARGARIM VsSMØRFASRIKEN BJØRGVIN, BERGEN plin er god ballast å ta med sig fremover i livet. Man kan ta eksempler fra moen, når den militære verneplikt skal avtjenes. Befalet får snart øinene op for den enkeltes interesse og dyktighet, og vær sikker på at de tillitshverv der er, i første rekke faller på en guttekorpsgutt. Jeg håper bevegelsen, tradisjonen tro, må gå mange, mange lyse år i møte. Ja, dette blev kanskje noget langt, men når hjertet er fullt, løper det gjerne av med en. Jeg har den sikre tro at bataljonen vil få glede av «Nygårdsnytt», og henstiller til eldre og yngre nygårdsgutter og andre interesserte å støtte bladet på beste måte. Lykke til. K. S. Nordgreen. Nygårdsnytt. Så ha altså Nygårds Bataljon også fått sitt eget blad. «Nygårdsnytt» har vi kalt det efter en navnekonkurranse, som vi redegjør for annetsteds i bladet. Den 7. september i år var det beslutningen blev tatt, rådets enstemmige beslutning. Men saken har vært diskutert frem og tilbake tidligere, inntil man altså endelig blev enig om at Nygårds Bataljon heller ikke på dette område måtte stå tilbake for noget korps. Og her kommer vi altså. Vi skal i det føl-

4 N Y G Å R D S N Y T T Giv art! Gjør Deres innkjøp 1 våre forretninger HJORTLAND Som gutt og mann kjøp hvad du kan J «FISKEMAT» & RASMUSSEN hos Møhlenpris skal først og fremst være et bindeledd mellem Nygårdsgutter gjennem hele året. Som regel har jo den menige soldat lite eller slett ikke rede på det som foregår i den del av året man ikke er sammen, ikke ekserserer. Dette skal bladet nu gi ham. Bataljonens råd vil komme med redegjørelser for hvad der arbeides med, og soldaten vil (det er vårt håp) sende sine bidrag, enten i form av forslag som bør tas op til behandling eller om de har noget annet av interesse. Bare send det inn til redaktøren, gutter. Dernæst, og det er ikke det minst viktige. Det er «gamlekarene» bladet vil knytte nærmere bataljonen. Bidrag fra disse vil bli mottatt med den største glede og takknemmelighet. Erindringer fra «gamlekarenes» dager i bataljonen vil nok bli lest med megen interesse av alle våre lesere. Vi opfordrer herved våre «gamlekarer» om å sende sine bidrag. Herved presenterer vi så pressens yngste barn for våre lesere og håper at det må bli hvad meningen er: Et organ for Nygårdsgutter i alle aldre. Jubiieumschefen om hytten. Konsul Børs Gate 32 Kjøtt- & Pølseforretning Telefon 4844 Stormsgate 7 a Telefon 4872 MØHLEMPRIS mange er i besiddelse derav kommer det selvfølgelig av at det er funnet formålstjenlig å ha et sted hvor medlemmene kan samles hele året rundt. Dette har man allerede for flere år siden vært opmerksom på i Nygårds, og i 1920 var der gjort forsøk som dessverre blev resultatløs. I de senere år har der også vært arbeidet for saken, og der er nu en hyttekomite. På vegne av denne er det jeg skriver disse ord i «Nygårdsnytt». Komiteen har gjort flere forsøk på å skaffe midler tilveie, dog uten å ha nådd noget strålende resultat. Nogen hundre kroner er nok alltid skaffet tilveie, men dette er selvfølgelig ikke tilstrekkelig til både tomt og hytte. Når jeg nu ser lysere på saken enn tidligere så kommer det først og fremst av at en eldre og meget interessert nygårdsgutt har lovet 1000 kroner, og dernæst av at Bataljonen har fått «Nygårdsnytt». Man vil nu meget lettere komme i kontakt med hverandre og derved få bedre anledning til å fremkomme med nyttige råd. Komiteen har således fått fastere grunn under føttene, og har allerede sett sig ut det sted den mener hytten bør ligge. Dette er i nærheten av veien til Totland, et stykke før man kommer til Kubaldcen. Nygårdsgutter som i den senere tid har vært

5 :^^ Billeder innrammes Fotografirammer i stort utvalg Didr. Andersen &. Søn A.s Jo, selvfølgelig fordi det er passe langt fra byen, og fordi man der på en bra måte kan avvikle idretten og skytningen. Beliggenheten er glimrende. Man har således like i nærheten et ferskvann hvor interesserte kan få anledning til å fiske. Om vinteren har man kun å gå op Kubakken for så å ha det herlige skiterreng på Totland for sig. Det er ikke så mange måneder i året nygårdsguttene er sammen, derfor la oss alle gjøre hvad vi kan for at Bataljonen kan få reist en hytte, hvor guttene kan samles hele året rundt og dyrke det kameratskap som er sluttet i vårsesongen. Til slutt vil jeg anmode enhver som kan yde hjelp på den ene eller andre måte å la høre fra sig. i l&^ ;f Ved sammen å sveise midlene små vi hytten vil reise, målet vårt nå. Ame Nordgreen. Bidrag mottas av bataljonens officerer eller direkte til «Nygårdsnytt»s redaksjon. Navnekonkurransen. Nygårdsnytt og Knut Berge vant. «Nygårdsnytt» blev altså bladets navn. Som kanskje de fleste av våre lesere vet var dette Kjøp norsk eskepost og norske mapper! Alvøens Papirfabrik leverer konkurransedyktig «Zenith» eskepost, mapper og blokkmapper. Føres i gult, blått og hvitt. Forlang dem hos Deres papirhandler blev diskutert frem og tilbake, men det eneste man blev enig om var at «Nygårdsgutten» skulde nu bladet vårt ikke hete. Både av loyalitet overfor andre blad med lignende navn og av lyst til å være «nokke for oss sjøl». Resultatet blev da at vi innbød nygårdsguttene til en navnekonkurranse, den som kunde finne det beste navn skulde vinne 5 kroner. De siste dager før fristen utløp strømmet det inn til chefen med forslag. Så trådte da bedømmelseskomiteen sammen. Den bestod av redaksjonen, ganske enkelt. Vi heftet oss straks ved «Nygårdsnytt» og «Fremad Marsj, Nygårdsguttenes avis». Det siste virket særlig tillokkende med den vaiende fane stillet på skrå gjennem navnet. Men til slutt blev vi da enige om at «Nygårdsnytt» skulde bladet hete. Dette forslag var det to som hadde sendt inn. Altså: loddtrekning. Loddet falt på Knut Berge, den andre var Otto Nordgreen, som begge skal ha vår takk og honnør. Det annet forslag som er nevnt ovenfor, og som ærlig hadde fortjent en 2nen premie, var innsendt av Tom Wilson. Så er altså navnet funnet, men dermed er dere ikke ferdige med bladet, nygårdsgutter. La nu «Nygårdsnytt» svare til sitt navn, la det stadig bringe nytt fra Nygårds, d. v. s. fra dig selv. Send inn din artikkel, den kan handle om hvadsomhelst, har du f. eks. hatt en særlig fin ferietur, enten til sjøs eller til lands, er jo

6 N Y G Å R D S N Y T T Vi tilbyr Dem våre av meieriprodukter anerkjendt høi kvalitet Ring vår ekspedisjon telef.nr Besøk våre utsalg BERGENS M E I E R I B O L A G lese om. Og så en ting til, det dere liker er nok å få mange billeder i bladet, men det er^det som koster penger. Skaff oss derfor abonnenter, la oss passere de første 100 til nyttår. Ja, dette var litt utenom emnet, det var navnekonkurransen det gjaldt. Av denne gjenstår nu bare å takke alle deltagerne for utvist interesse og arbeid, og vel møtt til næste konkurranse. Chefen. 1. pelotong vant pelotongspokalen. Betraktninger omkring årets idrettskonrranser. Bataljonens årlige idrettsstevne blev iår avholdt på Skansemyren i strålende vårvær. Det var ialt 31 deltagere, hvorav 17 på eldste og 14 på yngste parti. Vi hadde håpet på meget større deltagelse, særlig da på yngste parti som utgjør den største del av bataljonen. I betraktning av de utmerkede treningsmuligheter p, g. a, godværet hadde vi håpet på minst det dobbelte antall deltagere, men målet må være 100 med to stevnedager, en for eldste og en for yngste parti. Det vilde være sørgelig om interessen for idretten skulde være i forfall innen bataljonen. Selv om fremmøtet ikke var imponerende. gutter er beboere Nygårds* p«^ Kjøp Deres kaker hos Konditor Wik Nygårdsgaten 54 Vestre T o r v g a t e 20 Telefon 4975 Det var i det hele en jevn korkurranse, mange av guttene hadde utmerkede anlegg, og vil sikkert drive det langt. Vi har i bataljonen en mengde pokaler, begre og medaljer, som velvillig er opsatt av våre «gamlekarer», å kjempe om. Vi har Joh. N. L. Blytts vandrepokaler for kombinert lengdeløp og skytning, Arnold Schreuders vandrepokal for korpsets beste idrettsmann og skytter, Frølichs vandrepokal for beste pelotong i idrett og skytning, samt Nygårds Bataljons pokaler for fri-idrett, ennvidere Skytepokalen, opsatt av Bjarne Lien for beste nygårdsgutt i konkurransen med de to andre lørdagskorps og Fotballpokalen, opsatt av Arne Nordgreen, samt løpe- og skytemedaljene. Vi har som dere ser meget å konkurrere om, så bare heng i! Dere kjenner som før nevnt utfallet av årets konkurranser, undtatt skytemedaljen for officerer og Frølichs pokal. Skytemedaljen blev vunnet av adjutanten, Sigurd Miiller med 46 pts., Frølichs pokal for beste pelotong i idrett og skytning tilfalt 1. pelotong. Det var en spennende utreming, 4, pelotong blev tippet som vinner, men sluttresultatet viste at Iste såvidt klarte å hale seiren iland med

7 Den Gode Hensigt Små og store selskaper arrangeres. Faste middagsgjester moderasjon. Der er adgang for IKKE:iinedleinnier til spisesalen. L. Bruas. høre årets beste idrettspelotong. Fotballpoka-^ len tilfalt også, som dere vet. Iste pelotong, og våre flinke 11 med troppchef en H a r r y Thomsen i spissen fortjener all honnør. I det store og hele h a r vi all gtunn til å være f ornøid med årets konkurranser, de h a r gitt oss minner vi sent vil glemme, la oss b a r e håpe a t idretten stadig vil vokse sig større og sterkere i vår kjære bataljon. 1. kompanichef. Fotball. i Det blev iår for annen gang spillet om den vakre funkis fotballpokallen, opsatt av fjorårets chef Arne Nordgreen. Den nye fotballbane på Krohnsminde v a r velvilligst stillet til bataljonens disposisjon kampdagene, så arrangementet falt svært heldig ut. Pokalen tilfalt denne gang 1. pelotong, som beseiret 4. pelotong i finalen, efter eu god og temmelig jevnspillet kamp. Fanebæreren hadde p å t a t t sig den ærefulle stilling å være kampens dommer, en stilling han kom forbausende godt fra. A t kampene var imøtesett med interesse viser det store fremmøte begge dager av interesserte tilskuere som «hylte» sin pelotong frem til seier på en sådan måte, at et hvilket som helst klubblag sikkert vilde ønske sig dem som «heiagjeng». Meningen iår var at beste pelotong skulde spille mot «officerskameratene» som iår hadde Eldre Nygårdsgutter bør være patriotisk Bestill Deres varer og elektriske installasjoner hos oss. Alfred Moss A.s Arthur Eg idi us Foreningsgt. 1 Telefon Engen 20 (v. Vaskerelven) Telefon 3094 Alt i tobakk et enestående lag. Jeg forstår så godt a t vi ikke fikk istand kamp med dem, da det efter min mening utelukkende kan skyldes deres skrekk for å miste den ettertraktede titel «bataljonens beste elleve». Giveren av pokalen h a r nok sikkert h a t t en vakker tanke n å r han satte denne pokal op nemlig å styrke kameratskapet mellem hver soldat innen bataljonen. Dette blir meget lettere nu som de fleste gutter i hver pelotong kommer sammen på Møhlenpris et p a r dager i uken for å t r e n e før de avgjørende slag, mot før næsten b a r e hver lørdag. Alle disse fotballspillere h a r altså fjorårets chef Arne Nordgreen disse gledens dager å takke for. Skulde det så en gang bli en fotballkonkurranse mellem de t r e lørdagskorps (som. vi forøvrig håper det b l i r ) * så står vi meget godt rustet. Det synes iallefall Jf.-generalen. * Parentesen tilføiet av oss. Red. Til soldatene. R I F L E N E OG U N I F O R M E N E må strålas innleveres. Av riflene er det heldigvis ikke så mange som gjenstår, men av de utlånte uniformer er svært få innlevert. B r i n g det hurtigst mulig til din løitnant.

8 iid.r. ' H f i l j p f!» - # ^ xtmmm' N Y G Å R D S N Y T T KONTINGENTEN er også noget som for enkeltes vedkommende går svært tregt med. All kontingent skal være betalt på landturdagen, allikevel er det de som ennu skylder. Den må betales hurtigst til løitnantene. :plt i tobalih! HVIS du har flyttet siden landtursdagen iår, må du straks melde av til redaksjonen, telf. 3258, da forsendelsen av bladet ellers blir vanskeliggjort. Telefon 3463 HAR DU Nygårdsboken og Nygårdsmerket? Alle må ha begge deler. Vis at du er nygårdsgutt, bær merket! Husk at for hver Nygårdsbok som selges føies flere penger til hyttefondet. Begge deler selges hos Tornøe. Merket koster kr Boken finnes i tre prislag: kr. 2.50, 4. og 5.. Nygårds Bataljon ønsker herved gamlekarer, soldater og officerer samt «Nygårdsnytt»s lesere god jul og godt nyttår! Utgiver: Nygårds Bataljon. Redigeres av en komite. Ansvarshavende: Erik J. Westerlid. Abonnement tegnes ved telef (Erling Nordgreen) samt ved alle postanstalter undtagen i Bergen. «Nygårdsnytt» utkommer hver annen måned. Kontingent kr. 2. pr. år. Redaksjonens adr.: Ole Vigsgate 10. Annonser tegnes hos Olaf B. Olsen, Småstrandgt. 1. V tsf org pifljrim 8. Dreve in <^^ Finn Berstad A.s Valckendorffsgate 4 Johs. Lutro Kolonial- & Fetevareforr. Welhavensgate 17 Tannlæge Chr. A. Nielsen, Torvalm. 5 (inng. Valckendorffsgt.) Telefon 1446 Rimelige priser Alt nytt i Radio Telefon 4571 Anbefaler alt i kolonial og fetevarer til billigste priser ng. Gran / H. Baugstø E. Johannessen Stormsgate 6 Møhlenpris Frukt, Sjokolade og grønnsaker Kolonial T o b a k k e r Sigaretter anbefales Telefon 3726 o POSSE M E NT T^ryndser A g r a m a n e r Snorer og Dusker Eget arbeide Alltid friske varer % %nfianti Ole Vigsgate lo Turproviant H. ter Jungs Eftf. Delikatesser Olaf Kyrresgate 9 Telefon 3398 T. Brommeland jfribørøaløng

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

TJALVISTE1U is. ARGANG

TJALVISTE1U is. ARGANG TJALVISTE1U is. ARGANG NR. Febr. Mars 1936 Redaksjon: Ansvarsh. redakt0r Otto Nordlie. Medarbeidere: Trygve Nordlie, Leif G. Schjerven Bladet utkommer 1 gang pr. mined. Sendes gratis til medlemmer. Abonnement

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Forsvarets Pensjonistforening. Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM. Forsvar for Trondheim?

Forsvarets Pensjonistforening. Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM. Forsvar for Trondheim? Forsvarets Pensjonistforening Trondheim 25 ÅRS JUBILEUM Forsvar for Trondheim? Den gamle pensjonistens bønn av Bjørn Bruland Herre, du vet at jeg nå er blitt gammel. Hjelp meg til å leve mine siste dager

Detaljer

FOLKETS HUS, SULITJELMA

FOLKETS HUS, SULITJELMA Side 1 av 6 FOLKETS HUS, SULITJELMA Arbeiderorganisasjonens administrasjonsbygning. Av Hans Enge (skrevet i 1937) Kampen gjennom 30 år fra en pakkasse på isen til Folkets Hus talerstol i dag. Et av de

Detaljer

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Overføring av ferie side 7 Kjøperens krav ved mangler side 8 Side 1 av 25 Leder av generalsekretær

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 2-2008 69. årgang Duevennen 2-2008 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Paul Øyvind Jensen, Skogheimåsen 4821 Ryken. Tlf. 37 09 37 40 E-post:

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid.

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid. Årene 1887, 1888, 1889, 1890 1891 og 1892 I ovenstående tidsperiode, under O. A. Olsen jr.s formannstid, blev der utført et stort og grunnleggende arbeide for foreningen. At foreningen under hans ledelse

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Brushytten får bygge. Utenlandstur side 6-7. Martins siste dag side 14-15. Superverver side 13. Gamlekarene 75 år side 16. Sukkersnop side 14

Brushytten får bygge. Utenlandstur side 6-7. Martins siste dag side 14-15. Superverver side 13. Gamlekarene 75 år side 16. Sukkersnop side 14 ORGAN FOR SKANSENS BATALJON NR. 2, DESEMBER 2006 53. ÅRGANG Brushytten får bygge side 2 Utenlandstur side 6-7 Superverver side 13 Sukkersnop side 14 Martins siste dag side 14-15 Gamlekarene 75 år side

Detaljer

LARVIKS SJØMANNSFORENING OG BYENS SKIBSFART I SAMME TIDSROM. Ved. Ths. Arbo Høeg

LARVIKS SJØMANNSFORENING OG BYENS SKIBSFART I SAMME TIDSROM. Ved. Ths. Arbo Høeg LARVIKS SJØMANNSFORENING 1849 1949 OG BYENS SKIBSFART I SAMME TIDSROM Ved Ths. Arbo Høeg Ant. Andersens Trykkeri, Larvik Innhold Larviks Sjømannsforening 5 Foreningens formenn 16 Foreningens æresmedlemmer

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/09 Mai 2009 17. Mai Program for Leirsund og Leirsunds arrangementer Igjen gleder vi oss til en flott sesong på Stampen, hvor det nye stupebrettet

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

LFIL med ungdommen inn i fremtiden!

LFIL med ungdommen inn i fremtiden! LFIL med ungdommen inn i fremtiden! Spesialutgave i anledning Lørenskog Friidrettslags 50 års jubileum 2003 Innhold Innledning 3 Lederen gratulerer 4 Lagets formenn gjennom 50 år 5 Simen hilser laget 6

Detaljer

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no SAMTALER MED LIVET 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no Innhold Innledning... 1 Besøk av Livet... 2 Fornuften... 5 Illusjoner... 8 Nuet... 11 Frykt... 15 Egoet... 19 Speilet...

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller

Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Nr. 1 mars 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Virkning av antirivalen cidofovir på BK virusinfeksjon i nyreceller Et år med koordinator for utredning av levende givere Kjønnsaspekter

Detaljer