NYGÅRDS NYTT. Nr. 1. K. S. Nordgreen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYGÅRDS NYTT. Nr. 1. K. S. Nordgreen"

Transkript

1 NYGÅRDS NYTT Desember 1933 Nr. 1 # K. S. Nordgreen fanebærer fra 1895, og kompanichef forteller. Herr redaktøren har anmodet mig om å skrive nogen ord i første nr. av «Nygårdsnytt». Som disiplinert gammelkar lystrer jeg selvføl- 1. årgang bud møtte under Nygårdsfanen i Hvorfor jeg fikk være med så tidlig jo fordi bataljonen hadde fått lov å eksersere på «far sin plass», øverst i «Kindtebakken». Var ikke stillingen høi, så hadde jeg ingen grunn å klage på utstyret. Den tradisjonelle skotthue, reglementerte bånd og dertil skjerf og trekorde. Min opgave var da å holde plassen ren for uvedkommende, og kjøpe skillingsboller til officerene, og belønningen blev da gjerne en bolle til mig. Av ovenstående skjønner man at tilslutningen ikke var imponerende den gang, men heldigvis blev plassen snart sprengt, og eksersisen henlagt til tomten ved Ridehuset. Årene går og tilslutningen var jevnt god. Bataljonen hevdet sig tradisjonen tro. Når jeg har vært aktiv i 13 år, er det naturlig at der er enkelte episoder som har spikret sig fast. Jeg skal nevne en. Det var i Fellesopvisningen avsluttedes med opvisning på Engen. Jeg var fanebærer. Straks før kommandoen hører jeg følgende bemerkning av en noget eldre borgermadam. «Kan dokker skjønne og forstå kor en sån liten kjukas kan orke den

2 4 ^ Tegn Deres forsikringer I A.S Norske Alliance v/ Joh. N. L. Blytt Cnbahfe for JjHøljImpria Johs. Skibenes Ole Vigsgate 8 Ring telefon og paraden gikk fint. Jeg håper vedkommende tok ordene i sig igjen. Guttekorpsbevegelsen underlig i grunnen hvor særpr^&st bergensk. Der er gjort forsøk i flere bver, \neia der synes ikke å være jordbunn for den. Hvorfor her? Jeg har ofte stillet mig (Fots. stde 3) H TToT» ocit* man IZ Q XTrY-rrlrrvo^m Tvn/^f riq TMllc^flo-f' \\r*\

3 Kolonial Fetevarer, Frukt, Delikatesser Varer bringes Telefon 1750 L o h n e s Eftf. P. E ^ r i K s e n Møhlenpris selv det spørsmål. Der er kanskje noget i det ordtak at vi her på berget er «nokk^ for oss sjøl». Guttene føler trang til å flokke sig, kappes på de forskjellige områder, selv velge sine førere, og villig underordne sig deres lederskap. Byen, hadde jeg nær sagt, er inndelt i guttekorps, ja det har jo vært slik at der praktisk talt var et korps i hvert smitt og smug. Jeg har selv overvært eksersis av «Kringlekrokens kompagni». Da speiderbevegelsen begynte hadde jeg bange anelser om at den vilde gå utover fremmøtet til korpsene. Heldigvis blev min frykt gjort til skamme. Det viser sig at der er plass for begge de utmerkede bevegelser. Ta en tur op mot Skansen den 17de mai, når flaggtoget avmarsjerer. Se på tilslutningen. Behøves ei mer. At korpsene i de senere år har oplevet en blomstringstid som aldri før er også litt av et problem. For en del skyldes det sikkert at ma-nge av de mindre korps er ophørt, at idretten har fått en bredere plass på programmet. Likeledes at skytning er blitt et ledd i øvelsene, og ikke minst jubileene, nu det kan feires års eksistens, har i høi grad øket interessen. Jeg synes dog man har «festet» noget ofte de senere år, og anbefaler nu et lengere pust i bakken. Jeg er sikker på at bevegelsen har betydning HARDANGER ARGARIM VsSMØRFASRIKEN BJØRGVIN, BERGEN plin er god ballast å ta med sig fremover i livet. Man kan ta eksempler fra moen, når den militære verneplikt skal avtjenes. Befalet får snart øinene op for den enkeltes interesse og dyktighet, og vær sikker på at de tillitshverv der er, i første rekke faller på en guttekorpsgutt. Jeg håper bevegelsen, tradisjonen tro, må gå mange, mange lyse år i møte. Ja, dette blev kanskje noget langt, men når hjertet er fullt, løper det gjerne av med en. Jeg har den sikre tro at bataljonen vil få glede av «Nygårdsnytt», og henstiller til eldre og yngre nygårdsgutter og andre interesserte å støtte bladet på beste måte. Lykke til. K. S. Nordgreen. Nygårdsnytt. Så ha altså Nygårds Bataljon også fått sitt eget blad. «Nygårdsnytt» har vi kalt det efter en navnekonkurranse, som vi redegjør for annetsteds i bladet. Den 7. september i år var det beslutningen blev tatt, rådets enstemmige beslutning. Men saken har vært diskutert frem og tilbake tidligere, inntil man altså endelig blev enig om at Nygårds Bataljon heller ikke på dette område måtte stå tilbake for noget korps. Og her kommer vi altså. Vi skal i det føl-

4 N Y G Å R D S N Y T T Giv art! Gjør Deres innkjøp 1 våre forretninger HJORTLAND Som gutt og mann kjøp hvad du kan J «FISKEMAT» & RASMUSSEN hos Møhlenpris skal først og fremst være et bindeledd mellem Nygårdsgutter gjennem hele året. Som regel har jo den menige soldat lite eller slett ikke rede på det som foregår i den del av året man ikke er sammen, ikke ekserserer. Dette skal bladet nu gi ham. Bataljonens råd vil komme med redegjørelser for hvad der arbeides med, og soldaten vil (det er vårt håp) sende sine bidrag, enten i form av forslag som bør tas op til behandling eller om de har noget annet av interesse. Bare send det inn til redaktøren, gutter. Dernæst, og det er ikke det minst viktige. Det er «gamlekarene» bladet vil knytte nærmere bataljonen. Bidrag fra disse vil bli mottatt med den største glede og takknemmelighet. Erindringer fra «gamlekarenes» dager i bataljonen vil nok bli lest med megen interesse av alle våre lesere. Vi opfordrer herved våre «gamlekarer» om å sende sine bidrag. Herved presenterer vi så pressens yngste barn for våre lesere og håper at det må bli hvad meningen er: Et organ for Nygårdsgutter i alle aldre. Jubiieumschefen om hytten. Konsul Børs Gate 32 Kjøtt- & Pølseforretning Telefon 4844 Stormsgate 7 a Telefon 4872 MØHLEMPRIS mange er i besiddelse derav kommer det selvfølgelig av at det er funnet formålstjenlig å ha et sted hvor medlemmene kan samles hele året rundt. Dette har man allerede for flere år siden vært opmerksom på i Nygårds, og i 1920 var der gjort forsøk som dessverre blev resultatløs. I de senere år har der også vært arbeidet for saken, og der er nu en hyttekomite. På vegne av denne er det jeg skriver disse ord i «Nygårdsnytt». Komiteen har gjort flere forsøk på å skaffe midler tilveie, dog uten å ha nådd noget strålende resultat. Nogen hundre kroner er nok alltid skaffet tilveie, men dette er selvfølgelig ikke tilstrekkelig til både tomt og hytte. Når jeg nu ser lysere på saken enn tidligere så kommer det først og fremst av at en eldre og meget interessert nygårdsgutt har lovet 1000 kroner, og dernæst av at Bataljonen har fått «Nygårdsnytt». Man vil nu meget lettere komme i kontakt med hverandre og derved få bedre anledning til å fremkomme med nyttige råd. Komiteen har således fått fastere grunn under føttene, og har allerede sett sig ut det sted den mener hytten bør ligge. Dette er i nærheten av veien til Totland, et stykke før man kommer til Kubaldcen. Nygårdsgutter som i den senere tid har vært

5 :^^ Billeder innrammes Fotografirammer i stort utvalg Didr. Andersen &. Søn A.s Jo, selvfølgelig fordi det er passe langt fra byen, og fordi man der på en bra måte kan avvikle idretten og skytningen. Beliggenheten er glimrende. Man har således like i nærheten et ferskvann hvor interesserte kan få anledning til å fiske. Om vinteren har man kun å gå op Kubakken for så å ha det herlige skiterreng på Totland for sig. Det er ikke så mange måneder i året nygårdsguttene er sammen, derfor la oss alle gjøre hvad vi kan for at Bataljonen kan få reist en hytte, hvor guttene kan samles hele året rundt og dyrke det kameratskap som er sluttet i vårsesongen. Til slutt vil jeg anmode enhver som kan yde hjelp på den ene eller andre måte å la høre fra sig. i l&^ ;f Ved sammen å sveise midlene små vi hytten vil reise, målet vårt nå. Ame Nordgreen. Bidrag mottas av bataljonens officerer eller direkte til «Nygårdsnytt»s redaksjon. Navnekonkurransen. Nygårdsnytt og Knut Berge vant. «Nygårdsnytt» blev altså bladets navn. Som kanskje de fleste av våre lesere vet var dette Kjøp norsk eskepost og norske mapper! Alvøens Papirfabrik leverer konkurransedyktig «Zenith» eskepost, mapper og blokkmapper. Føres i gult, blått og hvitt. Forlang dem hos Deres papirhandler blev diskutert frem og tilbake, men det eneste man blev enig om var at «Nygårdsgutten» skulde nu bladet vårt ikke hete. Både av loyalitet overfor andre blad med lignende navn og av lyst til å være «nokke for oss sjøl». Resultatet blev da at vi innbød nygårdsguttene til en navnekonkurranse, den som kunde finne det beste navn skulde vinne 5 kroner. De siste dager før fristen utløp strømmet det inn til chefen med forslag. Så trådte da bedømmelseskomiteen sammen. Den bestod av redaksjonen, ganske enkelt. Vi heftet oss straks ved «Nygårdsnytt» og «Fremad Marsj, Nygårdsguttenes avis». Det siste virket særlig tillokkende med den vaiende fane stillet på skrå gjennem navnet. Men til slutt blev vi da enige om at «Nygårdsnytt» skulde bladet hete. Dette forslag var det to som hadde sendt inn. Altså: loddtrekning. Loddet falt på Knut Berge, den andre var Otto Nordgreen, som begge skal ha vår takk og honnør. Det annet forslag som er nevnt ovenfor, og som ærlig hadde fortjent en 2nen premie, var innsendt av Tom Wilson. Så er altså navnet funnet, men dermed er dere ikke ferdige med bladet, nygårdsgutter. La nu «Nygårdsnytt» svare til sitt navn, la det stadig bringe nytt fra Nygårds, d. v. s. fra dig selv. Send inn din artikkel, den kan handle om hvadsomhelst, har du f. eks. hatt en særlig fin ferietur, enten til sjøs eller til lands, er jo

6 N Y G Å R D S N Y T T Vi tilbyr Dem våre av meieriprodukter anerkjendt høi kvalitet Ring vår ekspedisjon telef.nr Besøk våre utsalg BERGENS M E I E R I B O L A G lese om. Og så en ting til, det dere liker er nok å få mange billeder i bladet, men det er^det som koster penger. Skaff oss derfor abonnenter, la oss passere de første 100 til nyttår. Ja, dette var litt utenom emnet, det var navnekonkurransen det gjaldt. Av denne gjenstår nu bare å takke alle deltagerne for utvist interesse og arbeid, og vel møtt til næste konkurranse. Chefen. 1. pelotong vant pelotongspokalen. Betraktninger omkring årets idrettskonrranser. Bataljonens årlige idrettsstevne blev iår avholdt på Skansemyren i strålende vårvær. Det var ialt 31 deltagere, hvorav 17 på eldste og 14 på yngste parti. Vi hadde håpet på meget større deltagelse, særlig da på yngste parti som utgjør den største del av bataljonen. I betraktning av de utmerkede treningsmuligheter p, g. a, godværet hadde vi håpet på minst det dobbelte antall deltagere, men målet må være 100 med to stevnedager, en for eldste og en for yngste parti. Det vilde være sørgelig om interessen for idretten skulde være i forfall innen bataljonen. Selv om fremmøtet ikke var imponerende. gutter er beboere Nygårds* p«^ Kjøp Deres kaker hos Konditor Wik Nygårdsgaten 54 Vestre T o r v g a t e 20 Telefon 4975 Det var i det hele en jevn korkurranse, mange av guttene hadde utmerkede anlegg, og vil sikkert drive det langt. Vi har i bataljonen en mengde pokaler, begre og medaljer, som velvillig er opsatt av våre «gamlekarer», å kjempe om. Vi har Joh. N. L. Blytts vandrepokaler for kombinert lengdeløp og skytning, Arnold Schreuders vandrepokal for korpsets beste idrettsmann og skytter, Frølichs vandrepokal for beste pelotong i idrett og skytning, samt Nygårds Bataljons pokaler for fri-idrett, ennvidere Skytepokalen, opsatt av Bjarne Lien for beste nygårdsgutt i konkurransen med de to andre lørdagskorps og Fotballpokalen, opsatt av Arne Nordgreen, samt løpe- og skytemedaljene. Vi har som dere ser meget å konkurrere om, så bare heng i! Dere kjenner som før nevnt utfallet av årets konkurranser, undtatt skytemedaljen for officerer og Frølichs pokal. Skytemedaljen blev vunnet av adjutanten, Sigurd Miiller med 46 pts., Frølichs pokal for beste pelotong i idrett og skytning tilfalt 1. pelotong. Det var en spennende utreming, 4, pelotong blev tippet som vinner, men sluttresultatet viste at Iste såvidt klarte å hale seiren iland med

7 Den Gode Hensigt Små og store selskaper arrangeres. Faste middagsgjester moderasjon. Der er adgang for IKKE:iinedleinnier til spisesalen. L. Bruas. høre årets beste idrettspelotong. Fotballpoka-^ len tilfalt også, som dere vet. Iste pelotong, og våre flinke 11 med troppchef en H a r r y Thomsen i spissen fortjener all honnør. I det store og hele h a r vi all gtunn til å være f ornøid med årets konkurranser, de h a r gitt oss minner vi sent vil glemme, la oss b a r e håpe a t idretten stadig vil vokse sig større og sterkere i vår kjære bataljon. 1. kompanichef. Fotball. i Det blev iår for annen gang spillet om den vakre funkis fotballpokallen, opsatt av fjorårets chef Arne Nordgreen. Den nye fotballbane på Krohnsminde v a r velvilligst stillet til bataljonens disposisjon kampdagene, så arrangementet falt svært heldig ut. Pokalen tilfalt denne gang 1. pelotong, som beseiret 4. pelotong i finalen, efter eu god og temmelig jevnspillet kamp. Fanebæreren hadde p å t a t t sig den ærefulle stilling å være kampens dommer, en stilling han kom forbausende godt fra. A t kampene var imøtesett med interesse viser det store fremmøte begge dager av interesserte tilskuere som «hylte» sin pelotong frem til seier på en sådan måte, at et hvilket som helst klubblag sikkert vilde ønske sig dem som «heiagjeng». Meningen iår var at beste pelotong skulde spille mot «officerskameratene» som iår hadde Eldre Nygårdsgutter bør være patriotisk Bestill Deres varer og elektriske installasjoner hos oss. Alfred Moss A.s Arthur Eg idi us Foreningsgt. 1 Telefon Engen 20 (v. Vaskerelven) Telefon 3094 Alt i tobakk et enestående lag. Jeg forstår så godt a t vi ikke fikk istand kamp med dem, da det efter min mening utelukkende kan skyldes deres skrekk for å miste den ettertraktede titel «bataljonens beste elleve». Giveren av pokalen h a r nok sikkert h a t t en vakker tanke n å r han satte denne pokal op nemlig å styrke kameratskapet mellem hver soldat innen bataljonen. Dette blir meget lettere nu som de fleste gutter i hver pelotong kommer sammen på Møhlenpris et p a r dager i uken for å t r e n e før de avgjørende slag, mot før næsten b a r e hver lørdag. Alle disse fotballspillere h a r altså fjorårets chef Arne Nordgreen disse gledens dager å takke for. Skulde det så en gang bli en fotballkonkurranse mellem de t r e lørdagskorps (som. vi forøvrig håper det b l i r ) * så står vi meget godt rustet. Det synes iallefall Jf.-generalen. * Parentesen tilføiet av oss. Red. Til soldatene. R I F L E N E OG U N I F O R M E N E må strålas innleveres. Av riflene er det heldigvis ikke så mange som gjenstår, men av de utlånte uniformer er svært få innlevert. B r i n g det hurtigst mulig til din løitnant.

8 iid.r. ' H f i l j p f!» - # ^ xtmmm' N Y G Å R D S N Y T T KONTINGENTEN er også noget som for enkeltes vedkommende går svært tregt med. All kontingent skal være betalt på landturdagen, allikevel er det de som ennu skylder. Den må betales hurtigst til løitnantene. :plt i tobalih! HVIS du har flyttet siden landtursdagen iår, må du straks melde av til redaksjonen, telf. 3258, da forsendelsen av bladet ellers blir vanskeliggjort. Telefon 3463 HAR DU Nygårdsboken og Nygårdsmerket? Alle må ha begge deler. Vis at du er nygårdsgutt, bær merket! Husk at for hver Nygårdsbok som selges føies flere penger til hyttefondet. Begge deler selges hos Tornøe. Merket koster kr Boken finnes i tre prislag: kr. 2.50, 4. og 5.. Nygårds Bataljon ønsker herved gamlekarer, soldater og officerer samt «Nygårdsnytt»s lesere god jul og godt nyttår! Utgiver: Nygårds Bataljon. Redigeres av en komite. Ansvarshavende: Erik J. Westerlid. Abonnement tegnes ved telef (Erling Nordgreen) samt ved alle postanstalter undtagen i Bergen. «Nygårdsnytt» utkommer hver annen måned. Kontingent kr. 2. pr. år. Redaksjonens adr.: Ole Vigsgate 10. Annonser tegnes hos Olaf B. Olsen, Småstrandgt. 1. V tsf org pifljrim 8. Dreve in <^^ Finn Berstad A.s Valckendorffsgate 4 Johs. Lutro Kolonial- & Fetevareforr. Welhavensgate 17 Tannlæge Chr. A. Nielsen, Torvalm. 5 (inng. Valckendorffsgt.) Telefon 1446 Rimelige priser Alt nytt i Radio Telefon 4571 Anbefaler alt i kolonial og fetevarer til billigste priser ng. Gran / H. Baugstø E. Johannessen Stormsgate 6 Møhlenpris Frukt, Sjokolade og grønnsaker Kolonial T o b a k k e r Sigaretter anbefales Telefon 3726 o POSSE M E NT T^ryndser A g r a m a n e r Snorer og Dusker Eget arbeide Alltid friske varer % %nfianti Ole Vigsgate lo Turproviant H. ter Jungs Eftf. Delikatesser Olaf Kyrresgate 9 Telefon 3398 T. Brommeland jfribørøaløng

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Side 63: «Kolert tegning av Dokken sent på 1700-tallet.» rettet til «Dreierprospekt av Dokken samt Nordre Møhlenpris med Paashes eiendom i 1804.

Side 63: «Kolert tegning av Dokken sent på 1700-tallet.» rettet til «Dreierprospekt av Dokken samt Nordre Møhlenpris med Paashes eiendom i 1804. Opplysninger som er kommet etter at boken ble trykket Side 6 og 7: «Håkon Hansen (sjef 1932, 1936 og dels 1945)» «Håkon Hansen (sjef 1932 og 1936)» Side 32: «Bortsett fra et par års buekorpsvirksomhet

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Årsmøte Tomt Gård Leirsund Fredag 30 oktober 2015, kl. 20.00

Årsmøte Tomt Gård Leirsund Fredag 30 oktober 2015, kl. 20.00 Årsmøte Tomt Gård Leirsund Fredag 30 oktober 2015, kl. 20.00 Innkalling til årsmøte i Norsk Pløying 2014 Til personlige medlemmer og hovedstøttemedlemmer Årsmøte 2015 avholdes fredag 30. oktober kl.20.00

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

FIRST LEGO League. Mo i Rana 2012. Lars Henrik Lenningsvik

FIRST LEGO League. Mo i Rana 2012. Lars Henrik Lenningsvik FIRST LEGO League Mo i Rana 2012 Presentasjon av laget Korgen Lego Locos Vi kommer fra KORGEN Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 10 gutter. Vi representerer Korgen sentralskole

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Hvorfor skal en byggesak ta så lang tid, spør bygdas snekkere. Nå går de i samlet flokk til rådhuset. SIDE 23

Hvorfor skal en byggesak ta så lang tid, spør bygdas snekkere. Nå går de i samlet flokk til rådhuset. SIDE 23 Ung, rask og ambisiøs Fortvilte snekkere Jonas Buer (12) har dominert i alpinkretsen. Nå er han sulten på nasjonal suksess - minst. Hvorfor skal en byggesak ta så lang tid, spør bygdas snekkere. Nå går

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SYDNÆ S BATALJON SESONGEN 1997

ÅRSBERETNING FOR SYDNÆ S BATALJON SESONGEN 1997 ÅRSBERETNING FOR SYDNÆ S BATALJON SESONGEN 1997 Valget. Valget av Styret 1997 var selveste stiftelsesdagen, som vi feiret 8/6-96. Styret `97 ble følgende: Sjef Helge Karlsson 1.kp. Jan Terje Bjørdal Faneb.

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør: Vidar Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør n har ordet: Redaksjonen kan ikke skylde på annet en dårlig inspirasjon for at det har gått både vinter og vår siden

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall Julehilsen 2015 Så er det jul igjen og et nytt år banker på døren. Som vanlig går tankene nå tilbake på året som er gått, og TAKKNEMLIGHET står med STORE bokstaver over kapitlet 2015. Julehilsen 2015 Så

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

HÅNDBOK FOR NORDISKE MARINESTEVNER

HÅNDBOK FOR NORDISKE MARINESTEVNER HÅNDBOK FOR NORDISKE MARINESTEVNER Håndboken omhandler alle arrangementer i forbindelse med planlegging og avholdelse av nordiske Orlogsstevner. Håndboken inneholder prinsipielle retningslinjer for stevner

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Konkurransereglement BSB-SB60+-ÅSB (Bergen Senior Bowlere)

Konkurransereglement BSB-SB60+-ÅSB (Bergen Senior Bowlere) Bergen B S B Senior Bowlere -- (Bergen Senior Bowlere) Bergen Senior Bowlere () Senior Bowlere 60 + (SB 60+) Åsane Senior Bowlere () Utgave nr. 5 22.08.2011 Sammendrag: Konkurransekomiteene i BPB, BSPB

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Juni 2014 Heisann! Sommerværet fortsatte i juni, og vi kunne tilbringe kjempemasse tid ute, og finne på masse kjekke aktiviteter som ofte faller ut resten av året på grunn

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet September 2013

Månedsbrev fra Revehiet September 2013 Månedsbrev fra Revehiet September 2013 Viktige datoer i september: 4. 9: foreldremøte for Storefotforeldre på Sundvolden oppvekstsenter kl. 19. 10.9: Foreldremøte i Naturbarnehagen. 10.9: Bjørnehuletur

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 29.11.05 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Beslutninger fra ekstraordinær generalforsamling Økning av husleien fra 1.1.2006 Ferdigstillelse av tilgjengelighetstiltak Maling

Detaljer

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum.

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Smågardistene Stabekk skoles musikkorps er 100 år i 2015. Dette feires med en 3 dagers festival. Merk at programmet kan bli endret. Det vil

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Korpset feirer 80 år. Kjell Rosendal, sjef og Gunnar Forthun, adjutant på Sandvikstorget.

Korpset feirer 80 år. Kjell Rosendal, sjef og Gunnar Forthun, adjutant på Sandvikstorget. 1937 Dette året ble valget avholdt i Sandvikens Skoles gymnastikksal den 26/2-1937. Korpset var jo uten hus, og man må uten videre slå fast at skolens overlærer var meget imøtekommende overfor korpset

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

17. mai. i Båtsfjord

17. mai. i Båtsfjord 17. mai i Båtsfjord 2009 Kjære Båtsfjordinger. leve og styresett. Siden disse ordene er skrevet noen dager i forkant må jeg få prise det fantastisk flotte været vi har. Håper dette også gjelder på selve

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Grovfjord reiste seg. 4.divisjon avd. Hålogaland. Grovfjord - Landsås 1-1 (1-1) Sletta gress - ennå ujevn. Dommer: Reidar Grønbeck, Kvæfjord IL

Grovfjord reiste seg. 4.divisjon avd. Hålogaland. Grovfjord - Landsås 1-1 (1-1) Sletta gress - ennå ujevn. Dommer: Reidar Grønbeck, Kvæfjord IL Grovfjord reiste seg Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 23.05.2015 Jonas gjorde sitt tredje mål (ikke i denne situasjonen) for sesongen da han ga hjemmelaget ledelsen mot Landsås (1-1) i ettermiddag. 4.divisjon

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III.

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Av Hugo Odeberg. Oversættelse og afskrift ved Nils Dybdal-Holthe. Side 1. Det gamle Testamentet i lys av Det nye. Av Hugo Odeberg. Del I av III. (Heftet

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 JA SÅ FOR HO BÆRE! Ho Iren! Ho sa ho sku å bruna krøppen. Tenk å læmn meg her, stillmo åleina, mett i påskenommere. Håp ho har

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2009

ELGHUNDNYTT NR 3 2009 ELGHUNDNYTT NR 3 2009 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2009 Referater Utstillinga 2010 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Sjef (bildet) l. kompanisjef 2. kompanisjef 2. løytnant 4. løytnant Fanebærer 1. faneoffiser 2. faneoffiser Tamburmajor Adjutant 1.

Sjef (bildet) l. kompanisjef 2. kompanisjef 2. løytnant 4. løytnant Fanebærer 1. faneoffiser 2. faneoffiser Tamburmajor Adjutant 1. 1940 Også dette året ble det holdt valg i Buekorpsene i Bergen. På linje med samtlige lørdagskorps og i samme kolonne i dagspressen får vi Sandvikens Bataljons offiserer som er følgende: Offiserer 1940.

Detaljer

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER 1. Teknisk avvikling 1.1 Generelle bestemmelser. 1.1.0 Deltakende everk kan stille med inntil 2 lag. Arrangør kan sette ett tak på deltaker lag, dersom dette

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Program 2015. Velkommen til Madlaleiren!

Program 2015. Velkommen til Madlaleiren! 17.mai program Velkommen til Madlaleiren! Hjertlig velkommen til feiring av nasjonaldagen i Madlaleiern. Det er hele 57 år siden første gang.det betyr at det bør være mange blant besteforeldregenerasjonen

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Julebord sesongen 2012 er snart i gang! La deres gjester få leke litt ute også

Julebord sesongen 2012 er snart i gang! La deres gjester få leke litt ute også Julebord sesongen 2012 er snart i gang! La deres gjester få leke litt ute også Høve Støtt Hallingdal AS På Geilo finner du Høve Støtt Hallingdal. Høve Støtt Hallingdal glemmer du ikke med det første. Vi

Detaljer

Kuliaden 2010. Del 2: Med IFEs volleyball-lag på veien mot gullet

Kuliaden 2010. Del 2: Med IFEs volleyball-lag på veien mot gullet Kuliaden 2010. Del 2: Med IFEs volleyball-lag på veien mot gullet Ny seier til IFE i paradegrenen i Kuliaden IFEs volleyball-lag forsvarte gullet fra forrige Kuliaden (og forrige, og forrige, og forrige,

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA LAG 2014 Moss Handicapidrettslag I Samarbeid med 8. - 9. MARS. Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98 79 TIL SAMTLIGE LAG NB! HUSK

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Oslo og Akershus Bandyregion

Oslo og Akershus Bandyregion Håndbok Minirunde arrangører. Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring. Minirunden

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

30 Det hemmelige dokument. 115 31 Månen. 119 32 Mr. Brints bekjennelse. 123 33 Wampen forsøker også sin lykke. 127 34 Mannen med arret.

30 Det hemmelige dokument. 115 31 Månen. 119 32 Mr. Brints bekjennelse. 123 33 Wampen forsøker også sin lykke. 127 34 Mannen med arret. Innhold 1 Den gåtefulle bretagner. 5 2 Rødt og svart hår. 10 3 Tindebestigere. 14 4 Mannen som vilde arresteres. 17 5 Sobral, reisefører. 21 6 En besynderlig vandring. 25 7 Mer om monsieur. 29 8 Mr. Brint

Detaljer

SUSA ha ndbok. Årshjul. En komite underlagt Stiftelsen TISIP Oppdatert 18. februar 2016. Januar/Februar Vinterarrangement

SUSA ha ndbok. Årshjul. En komite underlagt Stiftelsen TISIP Oppdatert 18. februar 2016. Januar/Februar Vinterarrangement SUSA ha ndbok En komite underlagt Stiftelsen TISIP Oppdatert 18. februar 2016 Årshjul Januar/Februar Vinterarrangement Februar Finne nye SUSA medlemmer Mars Årsmøte Forlenge leie av cageball leie 3T Sluppen.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

INNBYDELSE 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss

INNBYDELSE 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss INNBYDELSE 2015 14. FEB. - 15. FEB. Mossehallen Moss SA-FRE-MO STEVNE Kontaktpersoner: Egil Olsen Ellen Grasto Lundin Vålervegen 109 Mikkelveien 7 1599 Moss 1709 Sarpsborg Tlf. 90 11 98 79 Tlf 41 42 53

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

20 Sarpsborg Idrettslag, Svømmegruppa har gleden av å invitere til Olavslekene for 34. gang.

20 Sarpsborg Idrettslag, Svømmegruppa har gleden av å invitere til Olavslekene for 34. gang. Innbydelse til Olavslekene 2011 20 Sarpsborg Idrettslag, Svømmegruppa har gleden av å invitere til Olavslekene for 34. gang. Nye OL startpaller med track start Sarpsborghallen lørdag 15. og søndag 16.

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer