Nysgjerrig på Kommunal Rapports leverandørdatabase? KommunalRapport. Oppdal topper den foreløpige rangeringen. nr. 11 Torsdag 26.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nysgjerrig på Kommunal Rapports leverandørdatabase? KommunalRapport. Oppdal topper den foreløpige rangeringen. nr. 11 Torsdag 26."

Transkript

1 nr. 11 Torsdag 26. mars 2015 Fornyer raskt Med lave gebyrer og høy utskiftningstakt er Horten og ingeniør Tore Kristiansen fremst i løypa på vann og avløp. SIDE 6 Trygg utmarsj Alle sykehjemsbeboerne i Lindesnes går tur hver uke. Her er alle plasser tilrettelagt for personer med sterk utferdstrang og svekket hukommelse. SIDE 10 Får ned frafall Eid kommune har lite frafall i videregående takket være målrettet innsats mot fravær i ungdomsskolen. SIDE 16 Uavhengig av partier og organisasjoner l 29. årgang l Kommunal-Rapport.no A-post Abonnement Kommunebarometeret 2015 Barna vant i fjor Kommunene ble bedre innen barnevern og barnehage - men har stadig større økonomiske problemer. Det er i korte trekk hva Kommunebarometeret 2015 forteller. Oppdal topper den foreløpige rangeringen. SIDE 4 Foto: magnus Knutsen Bjørke UKAS KOMMENTAR: For første gang har over halvparten av kommunene «tom kasse» SIDE 2 Nysgjerrig på Kommunal Rapports leverandørdatabase? KommunalRapport Se siste side

2 2 torsdag 26. mars 2015 Kommunal Rapport Mening Leder Viktig å måle Det er interessant å se hvordan noen kommuner plasserer seg stadig bedre på Kommunebarometeret, Kommunal Rapports årlige sammenlikning av landets kommuner. Noen ligger an til en langt bedre plassering enn for ett år siden. Denne ukeavisa er viet Kommunebarometeret. Det er en spesialutgave, der journalistikken i hovedsak er basert på foreløpig kommune-stat-rapportering (Kostra-tall) offentliggjort fra SSB for halvannen uke siden. Her er det mange gode eksempler å la seg inspirere av. Her er det mye å lære om hvordan det er mulig å drive bedre. Gjennom denne journalistikken ønsker vi å bidra til positiv utvikling til beste for innbyggerne, og sette kritiske søkelys på det som ikke er like bra over hele Kommune-Norge. Ikke minst i forbindelse med kommunereformen, mener vi måling er nyttig. Målinger kan gi rask oversikt, for eksempel når ulike sammenslåingsalternativer skal utredes. Det kan være et godt verktøy, sammen med langsiktige strategiske vurderinger. Som tidligere år er det innen barnevernet at Kostra-tallene viser en markant forbedring. Færre fristbrudd, flere ansatte og en egen plan for flere barn er gledelig. Samtidig ser vi at andelen nøkkeltall som er forbedret, dessverre er svakere enn i fjor. Forskjellene mellom kommunene er størst når det gjelder kostnadsnivå. Her kan det være mye å hente for flere. Når de endelige Kostra-tallene er kommet i juni, vil Kommunal Rapport invitere til en konferanse der måling og ikke minst kvaliteten på måling i kommunesektoren vil bli satt under debatt. Vi mener det er avgjørende å arbeide systematisk for å bli bedre. Det gjelder i kommunene og det gjelder i Kommunal Rapport. Derfor vil vi invitere til en ny arena der politikere og fagfolk kan møtes og diskutere hvordan vi kan måle enda bedre enn i dag. Her vil vi også gjøre stas på den kommunen som kommer best ut på Kommunebarometeret i år, etter at de endelige Kostra-tallene er lagt til grunn. Vi mener det er viktig å kunne strekke seg etter de beste. Etter flere år med klar framgang, viser Kommunebarometeret at Kommune-Norge ikke klarte å forbedre seg NEVNEVERDIG i fjor. Dyrere og ikke lenger bedre Ukas kommentar Ole Petter Pedersen Redaktør i Kommunal Rapport Aktuell FEM spørsmål Henrik Vinje BAKGRUNN I det foreløpige Kommunebarometeret rykker Meråker opp fra 363. til 26. plass. Kommunal Rapport pub li se rer i dag den fore løpi ge ut ga ven av det sjette Kom mu ne ba ro me teret. Am bi sjo nen er fort satt å lage den mest omfattende og mest tilgjengelige målingen av Kommu ne-norge sam ti dig som den skal opp le ves som faglig relevant. Dette krever konstant forbedring og fornying. Noe av det vik tig ste som har skjedd i årets ut gave, er at vi har omarbeidet indikatoren for eldreomsorg. I tidligere utgaver av barometeret har vi lagt stor vekt på at flest mu lig av de gam le skul le ha plass på sykehjem. Samtidig hadde vi relativt få indikatorer for innholdet i tjenestene. Det te har vi gjort noe med. I ste det for å belønne kraftkommuner som har flere sykehjemsplas ser enn de har gam le og syke, be løn ner baro me te ret nå kom mu ner som har satt av plasser til de men te, men som hovedsakelig har en hjem me ba sert om sorg. I til legg er nøk kel tal let for dek nings grad mind re vik tig enn før. Å komme godt ut innen eld re om sorg kre ver nå inn sats på fle re trinn i om sorgs trap pa og fle re grup per ansatte med kompetanse. Slik prø ver vi hvert år å forbedre barometeret. Det kan ikke være likt år for år, for da vil det stivne i gam mel lære og ut ran ger te ide er. Dessuten ut vik les også rap por te rin gen fra kom mu ne sektoren. I de foreløpige Kostra-tallene som Statistisk sentralbyrå publiserte forrige uke ligger det flere nye, interessante indikatorer som så snart det fore lig ger data for litt mer enn ett år kan være aktuelle nøkkeltall i framtidige barometre. Lokalt får selvsagt kommunenes plassering på to tal ta bel len mye opp merk som het. Men na sjonalt er det vel så in ter es sant å vur de re nøk keltal le ne sam let etter det enk le spørs må let: Blir de fleste kommuner bedre eller dårligere? Noen nøk kel tall er re la ti ve og vil nor malt slå likt ut i begge ret nin ger. Mens andre, som kost na de ne ved å drif te de uli ke sek to re ne i kom mu nen, kan sammenliknes direkte år for år. Kost na de ne er det om rå det hvor ut vik lin gen Gratulerer med et voldsomt byks på over plasser på Kommunebarometeret! Det er veldig hyggelig. Det setter vi pris på. Vi har ikke brukt barometeret til utvikling internt tidligere år, men vi bruker Kostra-tall både til å sammenlikne oss med oss selv over tid og med relevante kommuner. Fortell litt om 2014, hvordan har det vært for kom- 2 munen? Vi har gjennom flere år hatt inntektssvikt grunnet færre skolebarn, færre eldre og bortfall av konsesjonskraftinntekter. Det har gjort sitt til at vi har måtte ta ned driften. Dette begynte vi å merke allerede i Vi har måtte redusere med 18 årsverk, noe som tilsvarer 18 prosent av vår totale bemanning. Tror du reduksjonen i 3 driften har gitt effektivisering, og i sin tur gode resultater på barometeret? Jeg ser at barometeret er satt sammen av 123 nøkkeltall, hvorav mye handler om økonomi og Kostra-tall. At effektiviseringen vår kan ha en sammenheng med resultatene, tror jeg nok. Du forteller om økonomiske vanskeligheter si- 4 den Er faren over? har vært sva kest det sis te året. I et stort fler tall av kommunene vokser utgiftene mer enn den kommu na le pris veks ten og kostnadsnøklene i inntektssystemet skulle tilsi, ifølge våre analyser. I til legg er det mange andre dår li ge økonomitall. Vi ser tegn til at den øko no mis ke si tua sjo nen be gyn ner å bli kri tisk svak i en rek ke kom muner. Ut fra tal le ne som fore lig ger nå, har for før s- te gang over halv par ten det vi kan kal le en «tom kas se» dis po si sjons fon det er tomt eller mindre enn det opp sam le te premieavviket i ba lan sen. Dette er en snikende krise, mindre alvorlig enn klimaendringene, men i vers te fall fa tal for mange velferdstjenester Mankoen kan komme opp i 5 milliarder kroner når vi får med alle kom mu ner i de en de li ge 2014-tallene. Dette er en snikende krise mindre al vor lig enn kli ma end rin ge ne, men i vers te fall fatal for mange velferdstjenester. Nettopp en slik ut vik ling og mange andre er det vik tig å måle år for år. Ba ro me te rets stør ste nyt te er kanskje derfor ikke hvem som er nummer 1 eller 2 i år, men at det kan gi et slags svar på spørsmålet: Ble vi dyktigere eller dårligere i fjor? Her ser vi sto re for skjel ler, og de hand ler ikke om kom mu ne stør rel se. Det er omtrent ingen forskjell på hvordan små og store kom mu ner kommer ut. I noen til fel ler skyl des fram gan gen flaks, i andre tilfeller er tilbakegang resultatet av udyktig het. Og om vendt. Had de vi kun net måle den, vil le vi an ta ke lig sett at det var en god sam menheng mellom god le del se og god plas se ring i barometeret. Uan sett: Å måle hand ler også om å for stå og hele ti den å søke etter å bli bed re. Kom mu ne baro me te ret 2015 vi ser at mange har en del å gå på. Meråker går KRAFTIG FRAM på Kommunebarometeret, og det i en tid med store nedskjæringer. Og omstillingen er ikke over, sier rådmann Henrik Vinje. Vi har vært i omstilling gjennom flere år, og må nok fortsette med det. Vi er ikke i mål. Dette er noe organisasjonen merker tydelig, og som alle enheter må være med på også i tiden som kommer. Har innbyggerne merket 5 noe til nedskjæringene? Jeg tror at de i begrenset grad har merket noe til det, hittil. Dette vil endre seg framover. Nå er det opp til kommunestyret å prioritere på hvilke områder det vil merkes. VEGARD VENLI,

3 FOTO: JARLE HAGEN.NO HILUXtøffeste Takler degene utfordrin Hilux for de tøffeste Fra den arktiske tundraen til Saharas sand. Hilux har klatret, vadet og krysset i alle slags landskap, i stekende varme og isende kulde. Hilux lar seg ikke knekke og er helt uten sidestykke. Hilux er en fleksibel og røff yrkesbil med firehjulstrekk. Med Hilux Cargo kan du få tilpasset reoler og oppheng etter dine ønsker og behov. Ønsker du en ekstra tøff Hilux har vi Invincible utstyrspakke til D-Cab og X-Cab SR. Spør oss om nærmere detaljer. HILUX X-Cab 4WD fra ,- ekskludert merverdiavgift. Veiledende pris levering Oslo ekskludert frakt, levering og registreringsomkostninger 8 720,- ekskludert merverdiavgift. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Hilux 2,5 D-4D fra 0,83 l/mil, fra 197 g/km, fra 230 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.

4 4 Torsdag 26. mars 2015 Kommunal Rapport Kommune barometeret 2015 Flere av nøkkeltallene som gjelder barn, ble bedre i fjor. Blant annet ble bemanningen i barnehagene litt bedre, viser de foreløpige Kostra-tallene. Foto: Magnus Knutsen Bjørke Bedre for barna men røde tall Framgang innen barnevern og barnehage NULLES UT av dårlige tall for driftsresultater, gjeld og kostnadsnivå, viser Kommunebarometeret. Kommunal Rapport har i år satt sammen Kommunebarometeret av 123 ulike nøkkeltall i til sammen 12 ulike sektorer. Den foreløpige utgaven viser at nøkkeltallene innen barnehage og barnevern ble klart bedre i fjor mens trenden var den stikk motsatte for tallene innen økonomi og kostnadsnivå. Barometeret, som i hovedsak er basert på de foreløpige Kostra-tallene som Statistisk sentralbyrå la fram sist uke, viser samlet sett at 51 prosent av nøkkeltallene er blitt bedre det siste året, etter vekting. Det er klart svakere enn i fjor, men andelen forbedrete tall er altså fortsatt større enn den som har blitt dårligere (49 prosent). Barnevern bedre Som tidligere år er det særlig innen barnevernet at tallene viser en markant forbedring. Fristbruddene er færre, også over tid. Bemanningen har blitt bedre også i fjor, og over tid har de fleste kommuner klart å gi langt flere barn en utarbeidet plan et verktøy som setter mål og retning for oppfølgingen. Styreleder Gunnar Toresen i Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) er glad for at tallene går i riktig retning. Han mener sektoren nå ser en langtidsvirkning av økt bemanning de siste årene. Siden antallet meldinger til barnevernet i fjor flatet ut, fikk mange mulighet til å hente inn noe av etterslepet. Bedring er bra, men det betyr ikke at vi er i mål. Toresen advarer mot å tro at barnevernet kan løse alle oppgaver knyttet til familie og barn spesielt, og peker på at det kanskje er for store forventninger til hva barnevernet skal løse. Barnevernloven må tydeligere si fra hva barnevernet skal drive med, og hva som ikke er deres oppgaver. Toresen peker på at barnevernloven har svært detaljerte lovbestemmelser uten at de sier så mye om kvaliteten. Ytre faktorer, som frister og dekningsgrad for planer, er det som måles. Barnevernet må forholde seg til kravene i loven, og gjøre sitt ytterste for å unngå lovbrudd. Men at du har en plan, sier lite om kvaliteten på den. Ikke alt kan sikres gjennom lovbestemmelser. Høyere kvalitet må komme gjennom internkontroll i barneverntjenesten og måten den enkelte ansatte settes i stand til å følge opp i det daglige. Ikke minst må vi lytte til dem det gjelder, barna selv, sier Toresen. Bedre bemanning Både innen barnevern og barnehage er bemanningen blitt bedre. I barnehagene måles oppholdstimer per årsverk, som sank med i overkant av 1 prosent i fjor omtrent like mye som året før. I tillegg blir arealet i de kommunale barnehagene litt større, det er nå mer enn 10 prosent større enn i private barnehager. Kommunale barnehager har også høyere andel assistenter med utdanning. Samlet øker også andelen med styrere og pedagogiske ledere som har pedagogisk utdanning. Lederen av barnehageutvalget, Ap-politiker Kjell Erik Øie, er glad for at tallene går i riktig retning. Noe av det viktigste for unger, særlig de yngste, er antall ansatte per barn. I tillegg er det ekstremt viktig med flere pedagoger i barnehagen på styre- og ledernivå. År for år øker andelen barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehagen. Øie mener det er resultatet av en villet politikk, med gratis kjernetid og et prisnivå som folk har råd til. Dette blir en god sirkel; med flere barn i barnehagen øker integreringen, noe som igjen gir økt bruk av barnehage, mener Øie, som nå er leder for Plan Norge. Sliter økonomisk Kommunebarometeret viser også at en rekke kommuner har stadig større økonomiske problemer. Over halvparten av kommunene som er med i de foreløpige Kostra-tallene, hadde i realiteten en drift som gikk i minus i fjor, viser vår korrigering av netto driftsresultat. Andelen har ikke vært større siden finanskrisen. I tillegg er det vanskelig å holde kostnadene nede. Utgiftene til flere av de viktige tjenestene øker generelt mer per innbygger enn den kommunale lønns- og prisveksten skulle tilsi. Grunnskolen er unntaket; de fleste kommunene har redusert kostnaden. Gjeldsgraden øker nasjonalt, men utviklingen spriker: Kommunene med lav gjeldsgrad ligger omtrent på samme nivå som for fire år siden, mens de med mest gjeld aldri har ligget høyere enn nå. Størrelse slår ulikt ut Innen de ulike sektorene er det til dels store forskjeller mellom store og små kommuner. Samlet slår ulikhetene begge veier, slik at totalbildet er at størrelse ikke har noe å si for plassering i barometeret. Store kommuner kommer betydelig bedre ut hva gjelder kostnadsnivå. I tillegg har store kommuner bedre plassering enn små innen både grunnskole og eldreomsorg, men her er forskjellene langt mindre. I tillegg er eldreomsorg den sektoren hvor det er minst differanse mellom kommunene øverst og nederst på tabellen. Også i fjorårets barometer var eldreomsorg den sektoren med minst forskjeller. Innen barnevern og barnehage får de små kommunene bedre plassering enn store. Her er ulikhetene middels store. Saksbehandling er også et område hvor små kommuner kommer betydelig bedre ut enn store. OLE PETTER PEDERSEN,

5 Kommunal Rapport Torsdag 26. mars nøkkeltall ligger til grunn for barometeret For sjette gang rangerer Kommunal Rapport Kommune-Norge. Her forklarer vi hvordan. Hva er egentlig Kommunebarometeret? 1 Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 123 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere særlig lokalpolitikere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Hvorfor gjør Kommunal 2 Rapport dette? Vi ønsker at alle lokalpolitikere skal kunne få et oversiktlig bilde av hvordan kommunen driver. Det er utrolig vanskelig å finne fram i talljungelen, derfor rangerer vi og gir karakterer for å gjøre bildet lettere å lese. Barometeret gir mulighet for å stille spørsmål og ikke minst la de mindre gode lære av de beste. Hva forteller egentlig slike 3 rangeringer? Det er naturlig at en kommune har noen gode og noen dårlige resultater. En kommune med lavt inntektsnivå vil også generelt ha dårligere plasseringer enn en kommune med høye inntekter. Derfor er det viktig å se sammenhenger, og ikke stirre seg blind på tabellplasseringen. Likevel ser vi at en del kommuner klart skiller seg ut, og det er til dels store forskjeller mellom de beste og svakeste kommunene innen hver sektor. Vi ser også at flere klarer å kombinere stram Her skiller det mest mellom de gode og dårlige Sektorene hvor det er størst og minst forskjeller. Forskjellene er størst hva gjelder kostnadsnivå, og minst innen eldreomsorg. Store forskjeller Kostnadsnivå Saksbehandling Kultur Økonomi Middels forskjeller Sosialtjeneste Vann, avløp, renovasjon Barnevern Barnehage Helse Grunnskole Små forskjeller Miljø og ressurser Eldreomsorg pengebruk med omfattende tilbud til brukerne. I små kommuner kan selvsagt spesielle forhold gi kraftige utslag. Det er viktig å se etter årsaken til at kommunen kommer godt eller dårlig ut. En dårlig karakter kan også ha en god forklaring. Plasseringen på Kommunebarometeret er ikke alltid fasiten. Hvordan setter redaksjonen karakter? 4 De 5 prosent beste innen hvert nøkkeltall får beste karakter;. De 5 prosent dårligste får laveste karakter; 1,0. Resten av kommunene får karakter ut fra om deres nøkkeltall ligger nærmest de beste (bedre enn 3,5 i karakter) eller nærmest de dårligste (under 3,5 i karakter). Hvordan er de ulike nøkkeltallene vektet? 5 Grunnskole og eldreomsorg utgjør samlet 40 prosent av barometeret. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent. Vektingen er skjønnsmessig, men må til for å skille mellom de viktige nøkkeltallene og de som er interessante, men relativt sett lite viktige. Hvor ligger de største 6 svakhetene? Noen kan rapportere feil, og andre kommuner mangler data nå i mars mangler 66 kommuner økonomitall. De lavt vektete sektorene har til dels nøkkeltall hvor det mangler mange data. Ellers er den største svakheten at interessante faktorer ikke blir målt. Vi kan bare ta med data som publiseres hvert år, og som er fordelt på alle kommuner. Les en utfyllende metodeblogg i seksjonen Kommunebarometeret på Andelen forbedrete nøkkeltall Av de 123 nøkkeltallene som er i bruk i 2015-barometeret, hvor stor andel har blitt bedre det siste året? Hvert nøkkeltall er vektet i tråd med vektingen i barometeret. Hver kommune teller like mye % på topp, foreløpig rangering Plass Kommune Fylke KI 1 Oppdal Sør-Trøndel Høylandet Nord-Trøndel Mandal Vest-Agder Asker Akershus Siljan Telemark Sogndal Sogn og Fj Jølster Sogn og Fj Ås Akershus Nesodden Akershus Stryn Sogn og Fj Ål Buskerud Moss Østfold Oppegård Akershus Dovre Oppland Sandefjord Vestfold Førde Sogn og Fj Hå Rogaland Gjerdrum Akershus Alvdal Hedmark Lillehammer Oppland Røyken Buskerud Haram Møre og Ro Vestby Akershus Skjåk Oppland Askvoll Sogn og Fj Meråker Nord-Trøndel Våler Østfold Lom Oppland Os Hedmark Eid Sogn og Fj : Grunnskole (20 % vekt i barometeret), 2. Pleie og omsorg (20 %), 3. Barnevern (10 %), 4. Barnehage (10 %), 5. Helse (7,5 %), 6. Økonomi (10 %). KI = Korrigert inntekt; økonomisk handlingsrom hensyntatt befolkning, inkludert eiendomsskatt og utbytter. De øvrige sektorene i barometeret er: Sosialtjeneste (7,5 %), kultur (2,5 %), enhetskostnader (5 %), saksbehandling (2,5 %), vann, avløp og renovasjon (2,5 %) og natur, miljø og ressursbruk (2,5 %). Ny trønderkommune på toppen Oppdal topper det foreløpige Kommunebarometeret men forskjellene mellom kommunene er litt mindre enn før. Først når de endelige Kostra-tallene kommer i juni, kåres den endelige vinneren. Inntil videre er det Oppdal som troner på toppen av totaltabellen, knepent foran fjorårsvinneren Høylandet og med Mandal og Asker hakk i hæl. Oppdal har spesielt gode tall innen grunnskole og barnevern, og kommer også godt ut innen eldreomsorg, kostnadsnivå og barnehage. Kommunen har dessuten gode tall innen mindre viktige områder som kultur og vann, avløp og renovasjon. Kommunen med knapt innbyggere har i flere år ligget godt an på totaltabellen. Ordfører Ola Røtvei (Ap) er naturlig nok glad for å komme godt ut. Selvsagt er det kjempehyggelig! Vi har dyktige ledere og Ola Røtvei, ordfører i Oppdal. medarbeidere og er disiplinerte hva gjelder nye tiltak. Økonomistyringen har nok en viss betydning for plasseringen. Røtvei trekker fram brukerstyrt evaluering av tjenestene som et viktig grep Oppdal har innført i forbindelse med nytt styringssystem. Vi gikk over til å måle det vi faktisk gjør, ikke bare det som ikke blir gjort. Noe kan likevel forbedres. Neste år skal vi starte arbeid med å øke kvaliteten innen demensområdet. Vi har også en løpende debatt om innholdet i skolen, som er det avgjørende for å ha en god skole. De foreløpige tallene indikerer at forskjellen mellom kommunene er blitt mindre enn i tidligere barometre. Oppdal ligger drøyt 40 prosent høyere i samlet karanter enn Vardø, som foreløpig ligger nederst på tabellen. I fjorårets endelige barometer var differansen mellom topp og bunn godt over 60 prosent. I totaltabellen er kommunenes plassering justert for inntektsnivå. Før denne justeringen er det Bykle som kommer best ut, foran Fyresdal og Oppdal. OLE PETTER PEDERSEN,

6 6 Torsdag 26. mars 2015 Kommunal Rapport Kommune barometeret 2015 Vann, avløp og renovasjon 2,5 % vekt i barometeret Sektoren inneholder 9 ulike nøkkeltall knyttet til ulike deler av vann, avløp og renovasjon. Indikatoren skal gi et bilde av i hvor stor grad kommunen vedlikeholder og fornyer nettene og om det er sammenheng mellom gebyrene og kvaliteten. Viktigste nøkkeltall: 1. Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing. 2. Gjennomsnittlig vannforbruk per innbygger. 3. Estimert vannlekkasje per tilknyttet innbygger. 4. Andel av husholdningene som har vannmåler. Økte eller sank fornyingen av avløpsnettet? 72 n Sank n Økte n Som før/uten data Utskiftingstakt avløpsnettet Antall år det vil ta å skifte ut hele avløpsnettet, basert på utskiftingstakten i snitt de tre siste årene Utskiftingstakt Vannledningsnettet Antall år det vil ta å skifte ut hele vannledningsnettet, basert på utskiftingstakten i snitt de tre siste årene. Til topps på vann og avløp Deler av vann- og kloakknettet fra 1956 er fortsatt ikke skiftet ut. Likevel er det bare hårklippen til ingeniør Tore Kristiansen i Horten kommune det er ETTERSLEP på, ifølge ham selv Andel fornyet avløpsnett i snitt de siste tre årene 1 Utsira 9,5 2 Holtålen 6,7 3 Enebakk 3,8 4 Værøy 3,3 5 Øygarden 3,0 6 Lebesby 2,2 7 Vestby 2,0 8 Jølster 1,8 8 Lavangen 1,8 10 Rollag 1,7 11 Horten 1,7 12 Halden 1,7 Beste kommune per fylke vann, avløp og renovasjon 210 Skjåk 0, Øyer 0, Kvinnherad 0, Storfjord 0, Valle 0, Tvedestrand 0, Hemne 0, Karasjok 0, Askim 0, Rakkestad 0, Stor-Elvdal 0, Nissedal 0,01 Pl. Fornying avløpsnett Alder avløpsnett Vannlekkasje Gebyrer Rygge Østfold 1 4,5 4,9 Nesodden Akershus/Oslo 2 4,7 4,8 5,2 4,7 Åsnes Hedmark 5 1,9 2,9 5,3 5,2 Sør-Fron Oppland 33 4,4 5,7 4,6 Hole Buskerud 13 1,2 4,9 5,6 4,4 Horten Vestfold 18 3,7 4,8 5,9 Skien Telemark 121 3,1 3,3 3,8 5,6 Åmli Aust-Agder 60 1,5 5,4 5,6 Farsund Vest-Agder 3 5,0 3,8 5,5 4,8 Hå Rogaland 4 3,7 4,9 4,9 Kvam Hordaland 15 4,2 5,5 Stryn Sogn og Fjordane 57 5,3 5,4 Sula Møre og Romsdal 11 5,1 5,3 4,8 Trondheim Sør-Trøndelag 17 3,2 Levanger Nord-Trøndelag 22 2,7 4,4 4,5 4,3 Sømna Nordland 45 1,2 5,7 5,2 Berg Troms 168 1,0 5,9 1,7 Kautokeino Finnmark 124 2,8 5,5 4,5 2, kommuner har oppgitt null fornyelse de siste tre årene. 169 kommuner har ikke oppgitt data i det hele tatt. Tabellen viser den kommunen i fylket som kommer best ut i sektoren i det foreløpige barometeret, med plassering nasjonalt og karakter innen fire av de ni nøkkeltallene. = blant de 5 prosent beste. 1,0 = blant de 5 prosent svakeste. HORTEN Mange kommuner har nedprioritert utbedring av vann- og avløpsnettet i mange år. Ifølge rapporten «Norges tilstand 2015» fra Rådgivende ingeniørers forening er etterslepet på vann og kloakk i kommunene 110 milliarder kroner. I Horten er stemningen god. Penger som før gikk i sluket, bruker vi nå på å rehabilitere, oppsummerer Tore Kristiansen, som har nærmere 40 års fartstid i kommunal virksomhet. Til tross for at teknisk etat er slanket med 11 millioner kroner denne valgperioden, kommer kommunen godt ut på årets Kommunebarometer når det gjelder vann, avløp og renovasjon. I år skal i underkant av 3 kilometer av det 155 kilometer lange vann- og kloakknettet rustes opp for til sammen 28 millioner kroner. Fortsetter kommunen i samme tempo, vil det ta 50 år å skifte ut hele nettet. Horten er med dette langt fremme i løypa, sammenliknet med de fleste kommunene i landet (se undersak). Klimautfordringene og ekstremvær lurer imidlertid i bakgrunnen. Så langt oppfyller vann- og avløpsanleggene gjeldende normer, men det blir etter hvert behov for å oppgradere eksisterende renseanlegg på grunn av strengere krav i forurensingsforskriften. Kommunen nærmer seg maks utslippstillatelse. Kostnadene vil være rundt 150 millioner kroner, ifølge kommunalsjef Geir Kjellsen. Ofrer lunsjen for rørene I mellomtiden handler det om å få unna små og store propper i rør og kummer fortløpende. Noen kilometer fra rådhuset, i gata der kommunens sjefingeniør vokste opp, legges siste hånd på arbeidet med å utbedre vann- og kloakknettet fra Et steinkast unna grøft og guff inntar to anleggsarbeidere lunsjen sin. Dette er ett av flere eksempler på kommunens effektiviseringstiltak. Det ble litt murring med den nye lunsjordningen i starten, men det har gått greit, medgir Kristiansen. Han anslår én time tidsbesparelse som følge av at arbeiderne ikke lenger kjører til og fra rådhuset i lunsjen. Arbeidsstyrken består i hovedsak av kommunens egne folk. Kommunal Rapport har gjennom en rekke artikler vist hvordan eksempelvis Nannestad kommune har brukt millioner av kroner på eksterne konsulenter på området vann og avløp. Det er ikke tilfellet i Horten. Arbeidet gjøres av dedikerte kommuneansatte, understreker Kjellsen. Suksessfaktorer i Horten Langsiktig planlegging og politisk vilje til å bevilge, hvert år, i henhold til planen. Bruker ikke eksterne konsulenter. Hyppige kamerakontroller i rørene avdekker lekkasjer. Utbedrer fortløpende. Ekstra påpasselig med å gi huseiere pålegg om å skifte ut gamle rør. Har ansatt én person mer enn nødvendig for å ha overlapping. Effektiv lunsjordning. Billig og langsiktig Samtidig som fornyingstakten er høy, er kommunen blant de billigste når det gjelder hva innbyggerne må betale i avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing. De nye, foreløpige Kostra-tallene viser at fire av ti kommuner krever nå mer enn kroner i gebyrer. Horten tar kroner. Hvordan kan kommunen fornye i en slik takt når gebyret er såpass lavt? Vi har en hovedplan fra 1992 og høster nå av langsiktig planlegging. Samtidig har politikerne vært villige til å bevilge hvert eneste år. Det har gjort at vi har hatt muligheten til å følge denne planen slavisk, forklarer Kjellsen. Det handler også om vår evne til å fremme saker slik at politikerne forstår hva de er med på å vedta. Det tror jeg er en kunst. I Horten har politikerne valgt å høre på fagfolkene. Selv om vi driver etter selvkostprinsippet, skal politikerne bestemme at gebyrene holder et visst nivå. Færre lekkasjer At Horten tetter rør og skifter ut forholdsvis hyppig, gir utslag i statistikken over vannlekkasjer. I fjor var lekkasjeandelen på 18 prosent. Ved vanlig drift er det kommunale vannledningsnettet et distribusjonsnett som leverer rundt 3 millioner kubikkmeter vann til kommunens cirka abonnenter. Vannet leveres av Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV). I begynnelsen av 1990-tallet kjøpte vi 4,5 millioner kubikkmeter vann av vannverket. Nå kjøper vi 2,8 millioner kubikkmeter, til tross for befolkningsvekst. Penger som før gikk i sluket, bruker vi nå til å rehabilitere nettet, forklarer Kristiansen. Bare i fjor lekket 156 millioner kubikkmeter ut i bakken i 229 kommuner, ifølge Kostra-tall Kommunal-Rapport.no har samlet. Fire av seks kommuner har en lekkasjeandel på 30 prosent eller mer. Lekkasjen Kristiansen frykter mest for framtiden, er imidlertid verken vann eller kloakk. Mangelen på fagfolk blir den største utfordringen. LISA RYPENG,

7 Kommunal Rapport Torsdag 26. mars Vann, avløp og renovasjon Horten kommune og ingeniør Tore Kristiansen er blant de flinkeste i landet til å skifte ut vann- og kloakknett. At kommunen er rask med å pålegge huseiere utskifting av gamle stikkledninger er med på å holde effektiviteten oppe. Alle foto: Lisa Rypeng Millionene i Horten går rett i rørene, istedenfor til dyre konsulenter. I Horten må ansatte spise lunsjen vis-à-vis vann og kloakkrør fra Det gir ifølge kommunen en tidsbesparelse på cirka en time. Gebyrene må opp Kommunene må ha vilje og mot til å skrive ut høyere gebyrer, mener KS-direktør Helge Eide. Cirka 4,3 millioner av landets befolkning er tilknyttet kommunale vann- og avløpsanlegg. Det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder fornying av disse. I fjor lå fornyingsprosenten i landet på henholdsvis 0,54 (kloakk) og 0,63 (vann). Kloakkledningsnettet skiftes ut noe raskere enn før, ifølge Kostra-tallene, men fortsatt i en 185-årstakt. Vannledningsnettet tar det 156 år å skifte ut, med dagens takt. Det er grunn til bekymring for både vannforsynings- og avløpsanleggene, ifølge Rådgivende ingeniørers forening (RIF). Bare halvparten av kommunene overholder i dag rensekravene, og mange kommuner sliter med for liten bemanning i forhold til oppgavene. Mye taler for at vi ikke er rustet til å håndtere klimaendringer, konkluderer RIF i rapporten «Norges tilstand 2015». RIF anbefaler blant annet: Utskiftningstakten av ledningsnettet må opp, lekkasjer ned. Nasjonale planer og økt rekruttering. Kommunenes hovedplan for avløp og vannmiljø bør oppdateres. Nye metoder for å håndtere regnvann må tas i bruk. Bransjen bør omorganiseres i færre og større enheter. Vann og avløp ligger innenfor selvkostområdet. Det aller viktigste er at kommunen selv tar ansvaret for å skrive ut de gebyrene som er nødvendig for å øke investeringstakten. Det er den virkelige sannhet, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS. Fire av ti kommuner krever nå mer enn kroner i gebyrer, ifølge de foreløpige Kostra-tallene. 17 kommuner krever innbyggerne for mer enn kroner, og 44 kommuner øker gebyrene med kroner eller mer neste år. Før jul i fjor vedtok hovedstyret i KS en sak om vann- og avløpsområdet i kommunesektoren. KS mener staten bør ta sin del av ansvaret, blant annet med å få fortgang i digitalisering av kartverk til bruk i overvannshåndtering i byer og tettsteder. Staten også sikre bedre rammebetingelser for sikkerhetsog beredskapsarbeidet på drikkevannsområdet, samt vurdere momsfritak for infrastrukturinvesteringer, mener KS. Eide påpeker dessuten at staten bør sørge for at utdanningssystemet ikke er en hemsko for rekruttering. LISA RYPENG,

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats

Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats Magasinet Utgave 2 April 2012 02 Jobber natt med egen helse som innsats Stadig flere arbeidstakere jobber skift eller turnus. KLP Magasinet har fulgt noen av dem en natt på jobb og fått deres tanker om

Detaljer

Nr. 3-2012 < For medlemmer i Fagforbundet

Nr. 3-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Thor Nielsen/St. Olavs Hospital/Colourbox.com < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 3-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Kontor og administrasjon Innhold Veksthus for ledere

Detaljer

grensa ga? Side 10 KOMMUNESAMMENSLÅING: www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

grensa ga? Side 10 KOMMUNESAMMENSLÅING: www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 5-2014 < For medlemmer i Fagforbundet KOMMUNESAMMENSLÅING: Hvor skal grensa ga? Side 10 INNHOLD Tar tak i giftfarene

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer

i kommunene Rapport nr. 13/2002

i kommunene Rapport nr. 13/2002 RRrRaRapport nr. 13/2002 Barnehagesektorens plass i rnehagesektorens plass i kommunene Rapport nr. 13/2002 En kartlegging av barnehagesektoren i fem kommuner i Hedmark. Av Reidun Grefsrud Tittel: Forfattere:

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

MÅ BYTTE RØR FOR MILLIARDER

MÅ BYTTE RØR FOR MILLIARDER Forsidefoto: Dag Nordsveen < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 5-2012 MÅ BYTTE RØR FOR MILLIARDER SIDE 8 13 www.fagbladet.no Norge er kloakkversting For medlemmer i Fagforbundet I flyktningers fotspor

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 [1-11] SI magasinet Trener opp armfunksjonen 16-19 Strategisk fokus i fokus 10-12 Prosjekt psykisk helsevern 13-15 PIFFs opp i Elverum 34-37 Innhold SI-magasinet

Detaljer

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere renovasjon 32 Valget sett fra gata i Frankrike 46

DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8. Frp fisker stemmer 14. Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere renovasjon 32 Valget sett fra gata i Frankrike 46 Forsidefoto: André Pedersen < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK DELTID GIR EVIG VAKTKAMP SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 4 april 2007 Frp fisker stemmer 14 > Fra Belfast til Sandefjord 20 Ryddigere

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

Sanner samler stort og smått

Sanner samler stort og smått Mitt tips 20 Streikeskjorter blir grytekluter Reportasje 26 Sjakkbygda Portrettet 28 Geir Lippestad Gylne øyeblikk 41 Lytt til den det gjelder 21 12. DESEMBER 2014 utdanningsnytt.no Kommunereformen: Sanner

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Kampen om kompetansen

Kampen om kompetansen Magasinet Utgave 6 Desember 2012 06 Kampen om kompetansen I 2030 må hver tredje ungdom velge å utdanne seg innen helsefag dersom vi skal få nok hender og hoder til å dekke behovet. Eller vi kan begynne

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

Middelmådig forskning

Middelmådig forskning Nr. 9 fredag 28. februar 2014» 26. årgang» Kr 50» www.ukeavisenledelse.no A-postAbonnement Profesjonelle kunnskapsnettverk for ledere Les mer på www.egn.no eller ring 22 44 00 80 Samfunn Merkevarer mister

Detaljer

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella

RAPPORT 2015/15. Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella RAPPORT 2015/15 Mulighetsstudie for kommunene i Langfjella Simen Pedersen, Jørund K. Nilsen, Pernille Parmer, Annegrete Bruvoll, Bjørn P. Kaltenborn og Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer Vista Analyse AS

Detaljer