Medlemsblad nr 3 26.mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad nr 3 26.mars 2014"

Transkript

1 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 3 26.mars 2014 Våronna 2014 Innhold: Lederen har ordet s 2-3 Kalking av eng og beite s 16 Økonomisk mekanisering s 4 Kalkleverandører s 17 Husdyrgjødsel s 6 Nytt om plantevernmidler s 18 Fornying av eng og beite s 8 Juletreproduksjon s 19 Nytt om frø og frøblandinger s 10 Funksjonstest s 20 Frø og gjødsling til hestefôr s 11 Årsmøte og ny styreleder s Mineralgjødsel s 12 Møter og kurs s Påskequiz s 13 Ansatte s 27 Pelletert gjødsel s 15 Møteliste s 28 1

2 Daglig leder har ordet Nå er våronna i gang eller rett rundt hjørnet langs kysten på Agder. Gjødseleimen spreier seg på Lista, og dei første tidlegpotetane blei sett i Reddal den 18. mars. Våren er ei god tid og med utsikter til sol siste veka i mars, kan mykje vere gjort før påske. Daglig leder: Inger Slågedal I Landbruksrådgjevinga er det innspurt for å bli ferdige med dei meir enn 500 gjødslingsplanane me lagar, og planlegging av feltsesongen er i gang. Me hadde nettopp årsmøte og la fram ein omfattande arbeidsplan med mange prosjekt, feltforsøk og oppdrag innan dei fleste produksjonar. Mange skal bygge ut eller legge om til ein ny produksjon, og dei siste åra har oppdrag innan økonomi, mekanikk og byggteknikk auka kraftig. Me hadde ved årsskiftet 1045 medlemmar, og mange ønsker hjelp og oppfølging av produksjonen sin. Me jobbar i team, spesielt innan grovfôr der me har 867 medlemmar. Det tydar at det er fleire rådgivarar på grovfôr som har basiskunnskap innan fagfeltet, samtidig som nokon har spesialkunnskap innan grovfôrøkonomi og mekanisering. Slik utfyllar rådgivarane kvarandre både aust og vest i regionen. Det same gjeld, om enn i mindre skala, for dei andre produksjonane som korn, potet, grønsaker, frukt og bær. Så bruk oss og spør heller ein gong for mykje enn ein gong for lite. Styret 2014 Foto: NLR Agder. Det nye styret, fra venstre: Lars Johan Midstue, Per Try (ny), Astrid Gissinger (ansattes representant), Odd Harald Reve (ny leder), Liv Vasland, Judith Kvelland Rogstad (nestleder), Jan Frode Studsrød og Ole Helle (1. vara, ny). 2

3 Ein klump jord i våronna Jorda er grunnlaget for alt liv og det er viktig å ta omsyn til nå i våronna. I vinter har me hatt fokus på jordkvalitet og redusert jordpakking gjennom fire møte i begge Agderfylka. Det har vore stor interesse for dette temaet blant produsentane, og på årsmøtet blei det også tatt opp. Tidlegere landbruksdirektør i Aust-Agder, Leif Løhaugen, var invitert til årsmøtet for å snakke om landbruket på Agder før og nå. Han hadde mykje interessant å fortelle om utviklinga av landbruket frå teljinga i 1949 då det var 9000 gardsbruk og mjølkekyr i Aust-Agder, men berre sju bruk over 200 dekar. I dag er det 1772 bruk med produksjonstilskot i begge Agderfylka, og mange av driftseiningane er over 200 dekar, men berre 34 % av gardbrukarane har meir enn eitt årsverk i jordbruket. Og fortsett er bruka små og basert på 57 % leigejord med ein gjennomsnittleg skiftestørrelse på rundt 15 dekar. Det fører til mykje transport av husdyrgjødsel og hausta avlingar. Løhaugen trakk fram verdiskapinga i jordbruket på Agder, og synte at mjølkeproduksjonen er på heile 46 %, med potet og grønsaker på andre plass og sauehaldet på tredje plass. Han trakk fram dei store fortrinna me har her sør for dyrking av frukt og bær, tidlegproduksjon av potet og grønsaker, og ikkje minst den grovfôrbaserte husdyrproduksjonen. Han la stor vekt på dette med å ta vare på dyrkamarka både mot nedbygging og opprettehalde ein god jordkvalitet. Løhaugen siterte president Roosvelt frå 1937: «The nations that destroy its soil, destroys itself», og han leste opp Harald Sverdrup sitt kjente dikt om jord. En klump jord En klump jord er en helligdom På like fot med Stonehenge, Keopspyramiden, Milanos katedral og Taj Mahal. En klump jord vi ikke har drept Og strødd for ørkenvinder, har et fruktbart mørke, tett av liv, verdifullere enn børsen i New York, London og Tokyo Harald Sverdrup ( ) Foto: Anders Engelskjønn. 3

4 Økonomisk mekanisering og tilpasning i grovfôr Lokale rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving og Tine kan nå tilby rådgiving med nytt totalkalkyleverktøy for økonomi og tilpasninger i grovfôrproduksjonen. Her presenteres kort muligheter med programmet - samt eksempler på viktige sammenhenger og lønnsomme tilpasninger. Muligheter Det nye kalkyleprogrammet tar med alle variable kostnader, maskinkostnader og arbeidskostnader. Både med dyrking, høsting, innlagring, uttak fra lager og utfôring i fjøset. Programmet er fleksibelt og gir mulighet til å legge inn dagens situasjon samt å vurdere andre aktuelle alternativ og endringer opp mot hverandre. Alle inngangsdata kobles og gir mulighet for samtidig optimalisering av både agronomi, teknikk og økonomi. Ved å endre på en eller flere faktorer, får vi raskt svar på de økonomiske utslag for enkeltelementer og totalt for gården. Programmet kan gi svar på økonomiske effekter av ulike tilpasninger av driftsopplegg, eie/sameie/leie, ulik fortørking, vurdering av lønnsomhet ved ulike transportavstander og hvor langt det lønner seg å leie jord eller dyrke fôr sammenlignet med å kjøpe inn fôret. Ved beregning på den enkelte gård, kan vi da finne billigste, beste og mest lønnsomme tilpasning og mekaniseringsopplegg. Eksempler på viktige momenter og sammenhenger i grovfôrproduksjonen God engdrift og korte engomløp sikrer god avling og billig kvalitetsfôr. Bruk av kløver gir mulighet for redusert gjødsling og redusert grovfôrkostnad. Redusert driftsintensitet og lavere avling på et større areal gir økte totale fôrkostnader selv om vi har tatt med fordelen av økt arealtilskudd. Å investere riktig og utnytte grasutstyret godt gir mulighet for store kostnadsreduksjoner. Mindre bruk har normalt best lønnsomhet dersom man leier til mye av jobben, eventuelt at man har brukte maskiner i sameie med annen bruker. For eksempel er det på gårder under daa billigere å leie til rundballing fremfor å ha 50 % eierandel i presse til kr. På gårder under daa er det billigere å leie til rundballing fremfor å ha 100 % egeneid rundballepresse til kr der pressa bare brukes på egen gård. God utnyttelse av utstyret og billigere maskinkostnader kan oppnås med enten bruk på større areal på egen gård, drive med utleiekjøring eller sameie med annen gård. Særlig er det smart med sameie mellom bønder som har litt avstand i høyde over havet så møkkjøring, dyrkingsmaksiner eller slåtten sjelden kolliderer. Ha en minst mulig sårbar maskinlinje. Mange kompliserte komponenter kan fort gå galt og da stopper alt opp. Kapasiteten blir ikke bedre enn det svakeste ledd. Husdyrgjødsel og fôrtransport: Husdyrgjødsel er det vanskeligste vi har i grovfôrproduksjonen siden vi ofte har svært kort tidsvindu med optimale spredeforhold. Dette berøres i egen artikkel i bladet. Husdyrgjødseltransporten ut koster mer per FEm per km enn fôrtransporten hjem. Det betyr at jord langt vekk drives mest økonomisk uten husdyrgjødsel (bare med innkjøpt mineralgjødsel) og god fortørking med rundballemetoden. 4

5 Mange kjøper for stort og for dyrt grashøsteutstyr. Kapasitetsbehov er ofte overvurdert. Lagelighetskostnaden - altså kostnaden ved å utsette slåtten på grunn av nedgang i fôrkvalitet er stor bare i varmt vær i 1. slått. Derimot kan du fort dra på deg store årlige netto ekstrakostnader ved å investere i stort, tungt, dyrt utstyr for å oppnå noe høyere kapasitet. Vurder heller noe billigere utstyr, hold lange dager og/eller lei inn en person ekstra noen timer for å få unna arbeidet til rett tid. Ett unntak fra dette er kombinasjonen store areal og direktehøsting med slaghøster (se neste punkt). Det er normalt lønnsomt å utnytte eksisterende silolagre. Slaghøster med direktehøstet gras kommer meget dårlig ut arbeidsmessig og konkurrerer økonomisk bare på mindre bruk med kort transport. Slåmaskin og fortørking av graset og innkjøring med lessevogn med rotorkutter eller finsnitter + avlesservogner krever flere folk, men konkurrerer bra økonomisk og arbeidsmessig opptil ca. 6-7 km transport (en veg) dersom du nå har brukbare tårnsiloer eller plansilo. Investering i nye siloanlegg kommer ofte likt eller litt dyrere ut enn rundballemetoden selv ned mot 2-3 km transport. Rundballemetoden er ikke alltid billig, men har minst transportkostnad og transporten kan tas utenom onneperiodene. Rundballer blir derfor mer og mer konkurransedyktig arbeidsmessig og økonomisk ettersom transportavstanden øker. Hjemtransporten av fôr i rundballer koster oftest 0,03 0,05 kr/fem/ekstra km. Jorder med avstand 6 7 km fra gården er billigst å berge som rundballer selv om en må leie inn til rundballing. Merk at jo lenger unna jordene ligger, jo viktigere er god fortørking før pressing. Det sikrer mest mulig tørrstoff og fôrinnhold i hver ball og minimale transportkostnader. Viktige sammenhenger og tips for slåtten: Merk deg at kombinasjonen lav stubbing, strengelagt gras, kort fortørking og ikke bruk av ensileringsmiddel gir det dyreste og dårligste fôret. Du får lite fôr i hver balle og fare for feilgjæring. Stubb høyt nok (8-10 cm). Høy nok stubbing gir lite avlingstap, rask gjenvekst og sikrer god fôrkonservering fordi graset er fritt for husdyrgjødsel og jord ved raking og innhøsting. Ved slåing bør det brukes slåmaskin med stengelbehandler/stengelknekker. Særlig viktig er stengelbehandler ved fortørking i streng og ved god fortørking ved bredspredning. Breispredning, god fortørking og sammenraking kan lønne seg på god, jevn jord fremfor å fortørke i streng. Breispredning gir raskere tørking og sikrer god fôrkonservering. Kostnaden for ekstra prosess med sammenraking dekkes inn ved raskere pressing og minst 3,5 % - enheter høyere tørrstoffinnhold i graset som fører til mer fôr inn i hver ball og færre baller som igjen gir mindre hjemtransportkostnader. Slaghøster med multikutter kan brukes opptil ca. 25 % tørrstoff, lessevogner med rotorkutter opptil maksimalt 30 % tørrstoff og finsnitter/avlesservogner samt rundballemetoden opptil % tørrstoff. Ensileringsmiddel er normalt lønnsomt opptil ca % tørrstoff i graset. Over % tørrstoff er luft og mugg problematisk og da bør en øke fra 8 til 12 lag plast. Ved innlegging i plansilo er det svært viktig å bruke finsnitter eller lessevogn med rotorkutter, bruke ensileringsmiddel, ha maksimalt 30 % tørrstoff, legge inn tynne grassjikt på maksimalt 10 cm gras og pakke raskt med tungt utstyr for å få ut luft. For mye fortørking og/eller for dårlig snitting gir dårlig pakking i siloen og fare for feilgjæring i silomassen samt stor fare for varmgang og fôrsvinn ved åpning og uttak av siloen. 5

6 Husdyrgjødsel billig og bra Best totaløkonomi oppnås med billig, rasjonell handtering kombinert med opplegg som sikrer bra gjødsel-effekt og maksimal besparelse på innkjøpt mineralgjødsel. Grunnlaget for økonomianbefalinger er gjort i programmet «MEKØK husdyrgjødsel» Næringsstoff og husdyrgjødselverdi Fosfor og kalium er de dyreste næringsstoffene å kjøpe inn i mineralgjødsel. Innkjøp av svovel og nitrogen er forholdsvis billig. Mest optimalt og størst besparelse i innkjøpt mineralgjødsel oppnås derfor når en sprer ut husdyrgjødselmengder som tilfredsstiller kulturens fosfor- og kaliumbehov. Med større mengde enn dette, vil merverdien av den ekstra gjødsla være liten sammenlignet med om gjødsla i stedet kunne rukket over flere daa på andre jorder. For å vite hva som er rett mengde, må du vite sånn cirka hva gjødsla di inneholder og det kan gjøres ved å ta ut representativ analyse eller i det minste ta en tørrstoffmåling av opprørt gjødsel. 3 tonn storfegjødsel med ca. 7 % tørrstoff/daa på eng om våren og 2 tonn/daa etter 1. og 2.slåtten vil i de fleste tilfeller gi nok fosfor og kalium. Da trenger du å supplere med nitrogen og svovel. Billigste tilleggsgjødsling som gir optimal næringsdekning, god grasavling og graskvalitet vil i de fleste tilfeller være kalkammonsalpeter med svovel (Opti NS ). Til grasgjenlegg om våren vil det være optimalt med ca. 4,5 tonn slik husdyrgjødsel/daa. Grisegjødsel inneholder mindre kalium og her må en påregne tilleggsgjødsling med Fullgjødsel eller Opti NK m/se. Størst næringsbehov og størst potensiale til sparte mineralgjødselkostnader er ved utspredning om våren på eng og i åker da hvert tonn husdyrgjødsel kan gi kr i sparte mineralgjødselutgifter. Utover året synker besparingsverdien stadig sterkere til kr/tonn ved bruk etter 1.slått, kr/tonn etter 2.slått og nærmere null på høsten. Det er derfor god økonomi å spre mest mulig av gjødsla tidlig i vekstsesongen. Tidlig spredning på eng Hvis husdyrgjødsel brukes på eng, er det best å spre på våren så snart det er greie kjøreforhold og begynnende grønking av graset. Svært mange sprer husdyrgjødsla altfor seint på enga. Det er alltid best N- utnyttelse med litt regn i lufta, men ved spredning på tidlig grasutvikling vil en få gode resultater av fanespredning også i varmere, tørt oppholdsvær. Det lille ekstra nitrogenet du må supplere med koster mindre enn vekstreduksjon ved seinere spredetidspunkt og også mindre enn gjødselverdireduksjonen du får ved eventuelt å måtte spre ut gjødsla senere på året. Lokale forsøk i 2012 viste god avling og god gras- og gjæringskvalitet ved tidlig spredning, men avlingsnedgang på ca. 50 Fem/daa og større fare for feilgjæring i fôret om en utsatte husdyrgjødselspredninga til graset var ca. 15 cm langt. Ved spredning på langt gras er det best og mest aktuelt med nedlegger, siden sen spredning både med stripespreder og fanespreder ga større fare for smørsyregjæring og smørsyresporer. Etter slåtten er det også viktig med tidlig spredning best er spredning på mest mulig nyslått stubb. Rask nedmolding i åker Ved spredning i åker vil rask pløying eller nedharving av husdyrgjødsla innen 2 timer etter spredning være god økonomi. Rask nedmolding vil gi ca. 0,5 kg bedre N-virkning/tonn sammenlignet med nedmolding etter 12 timer og derved ca kr/daa i bedre gjødseleffekt ved bruk av 4,5 tonn/daa i gjenlegg. I tillegg kommer miljøtilskudd på opptil 70 kr/daa for rask nedmolding. Forsøk har vist at nedpløying eller nedharving gir like mye næringsopptak og årsavling av grovfôrvekster i spredeåret, men ved nedpløying kommer gjødselvirkninga senere på året. Ved nedpløying av gjødsla bør en gi en større andel av mineralgjødsla tidlig på året. 6

7 Spredeutstyr Bruk av stripespreder og nedlegger gir % bedre N-utnyttelse enn fanespreder og bruk av slikt utstyr gir fra 2013 også ekstra miljøtilskudd på opptil 70 kr/daa/år. Med slikt nytt utstyr øker selve husdyrgjødselhandteringskostnadene med % før fordeler blir tatt hensyn til. På en konvensjonell gård vil vi med dagens tilskuddsordning og gjødselpriser komme ganske likt ut avlingsmessig og totaløkonomisk både med stripespreder, nedlegger og fanespreder. Stripespreder og nedlegger har større utstyrs- og handteringskostand, men tilskudd og mere spart mineralgjødsel reduserer kostnadene. Fanespreder har mindre utstyrs- og handteringskostnad men større utgifter til mere innkjøpt NS-gjødsel på grunn av dårligere N-effekt. På en økologisk gård der det bare brukes egen husdyrgjødsel, vil nedlegger gi best N-effekt, store meravlinger og anses lønnsomt dersom utstyret kan brukes på minst daa. Vanninnblanding samt slangespredere Vanninnblanding i husdyrgjødsla gir mer flytende gjødsel og noe bedre N-virkning, men også mye større gjødselvolum som skal ut. Endring fra 7 til 5 % tørrstoff vil gi 40 % større gjødselmengde og tilsvarende fortynning av fosfor og kalium. For å tilfredsstille fosfor- og kaliumbehovet, må dermed utspredde mengder/daa øke tilsvarende. Ved utkjøring med tankvogner vil vanninnblanding gi betydelig mer økning i transport- og spredekostnader enn økninga i gjødselverdi. Kostnadsøkningen blir større jo lenger kjøring du har. Ved vogner bør en normalt bare blande i så mye vann at gjødsla kan røres og handteres greit og fungerer greit på plantene. Ved slangespredersystemet er det annerledes. Da er spredekapasiteten ofte svært stor og hvis vanninnblandingen kan gjøres i/nært feltet uten mellomtransport så er det lønnsomt med 50/50 vann/husdyrgjødsel. Slangespreder og god vanninnblanding kommer også inn under den nye tilskuddsordningen med tilskudd opptil 40 kr/daa. Slangespredere er meget aktuelle der en har mye av jordene godt arrondert nær gården eller mye jorder nær/ rundt et mellomlager. Slangespreder er også meget aktuelt å vurdere der en har bæresvak jord, siden en kan klare å komme tidligere ut å spre siden en kan kjøre med lett traktor med slepeslange bak. For eksempel så kan to bønder eie slangespredersystemet sammen og bruke det på de største sammenhengende jordene samt på bæresvake arealer og så kan de bruke små vogner på mindre og dårligere arrondert areal. Transport koster Selve husdyrgjødseltransporten koster 7-12 kr/tonn husdyrgjødsel/km, minst for store vogner og mest for små. På en konvensjonelt drevet gård er det vanligvis lønnsomt å kjøre husdyrgjødsel opptil 1 km én veg (regnet én veg fra lager til jorde) pr m 3 tankvolum på vogna om våren og ca. 0,5 0,6 km (én veg) fra lager til jorde pr m 3 tankvolum på vogna senere på året. Det betyr at med en 8m 3 vogn er det gjødseløkonomisk lønnsomt å kjøre opptil 8 km én veg om våren og opptil 4 5 km én veg senere på året. Ligger jordene lenger unna, er det mer økonomisk å bruke bare innkjøpt mineralgjødsel. Har du mellomlager med rasjonell billig mellomtransport på vinteren, kan du kjøre lenger og på en økologisk drevet gård kan en kjøre lenger med lønnsomhet. Har du lang transport, må du passe på og vurdere følgende for å få best totaløkonomi i husdyrgjødselhandteringa: Ha gjødsellager hjemme som kjeller eller tak/duk på kummen så du sikrer at du kjører konsentrert gjødsel med lite vanninnblanding fra gård til jorde eller mellomlager, helst ha mellomlager nær jordene langt unna slik at du ikke kjører bort mye tid til transport og heller sikrer mest mulig gjødsel ut på de få dager som har optimale spredeforhold og på jorder langt vekke bør du prioritere å bruke husdyrgjødsel bare på våren på jorder med fosfor- og kaliumbehov for å spare maksimalt i innkjøpt gjødsel. Tilskudd til miljøvennlig husdyrgjødsel-spredning kom i 2013 Reglene er at det kan gis tilskudd på maksimalt kr/bruk/år, all husdyrgjødsel på foretaket må spres innen 1. september, arealene skal høstes/ beites etter spredning samme år og all spredning på omsøkt areal må skje med miljøvennlig metode. Søkes i RMP-ordningen. Tilskuddsramme er kr/år i hvert av Agderfylkene. Dette skal fordeles på søknader som kommer inn og satsene kan derfor bli redusert. Maksimale satser i kr/år: Nedlegging/stripespredning eller nedfelling i voksende kultur og åpen åker: Spredning med rask nedmolding innen 2 timer: Ekstratilskudd v/bruk av tilførselslanger og vanntilsetning: 70,-/daa 70,-/daa 40,-/daa 7

8 Fornying av eng og beite Gode grovfôravlinger av god kvalitet danner grunnlaget for drifta på bruk med grovforbasert produksjon av melk og-/eller kjøtt. Gammel eng med lite kulturplanter gir lavere avling av dårligere kvalitet. Ved fornying av eng og beite er valg av riktig frøblanding viktig, men andre faktorer kan bety minst like mye for et vellykket resultat. Drenering God grøftetilstand og tilstrekkelig drenering av overflatevannet er en hovedforutsetning for et vellykka gjenlegg. Den solvarmen vi har bør gå til oppvarming og opptørking av jorda og ikke fordamping av overflatevann. I godt drenert jord får kulturplantene bedre konkurransekraft mot ugraset, en får bedre innhøstingsforhold og i tillegg lengre vekstsesong for plantene. Tidspunkt for gjenlegget Vårgjenlegg gir den beste etableringa av et nytt gjenlegg. Det er en fordel og få grasfrø og eventuelt dekkvekst i jorda så tidlig som mulig om våren. Det er liten fare for at det skal fryse den første tida etter oppspiring. Men en må vente med jordarbeidinga i forbindelse med tillaging av såbedet til jorda er smuldringstørr. Gjødsling En får god utnyttelse av husdyrgjødsla i gjenlegget. I åker kan en raskt molde ned gjødsla for å redusere ammoniakktapet. Minst jordpakking blir det når husdyrgjødsla spres før pløying. Når en pløyer gjødsla ned er det mindre behov for jordarbeiding etterpå. Nedpløying gir noe forsinket gjødselvirkning i forhold til spredning etter pløying. For de fleste fôrvekster betyr dette lite, og kan kompenseres med å gi noe mer mineralgjødsel om våren og tilsvarende mindre som overgjødsling seinere i sesongen. Jordarbeiding Med riktig innstilt plog trenger en ikke så mye kjøring med slodden for å slette jorda. Etter god slodding er ei grunn harving i mange tilfeller nok, unødvendig harving fører til ekstra jordpakking, tap av spirefuktighet og dertil ujamn spiring. Kalking Kalking gjennomføres der det er nødvendig, og hovedsakelig ved fornying av enga. Husk å kalke beitene, du kan aldri gjødsle deg ut av et kalkingsproblem. ph bør ligge rundt 6,0 i eng og beite. Sådybde og såmengde Grasfrø bør såes i 0,5-1 cm dybde. Minste sådybde for smått frø som for eksempel timotei og engrapp. Se på frøpakningen eller i faktadelen grovfôr i Forsøksmelding 2013 for riktig såmengde. Følg høyeste anbefalte mengde ved breisåing og ved vanskelige forhold, lavest mengde ved radsåing og jamt såbed. Ta deg gjerne tid til å så i kryss, da får du det tetteste og jamneste resultatet. 8

9 Direktesåing For å redusere fornyingskostnadene har direktesåing uten pløying eller uten annen jordarbeiding fått økt utbredelse i det siste. Tradisjonell fornying med plog gir nok fortsatt det beste og sikreste resultatet. Direktesåing er ikke aktuelt der det er behov for å slette overflata. NLR Agder jobber med et prosjekt der vi prøver ut og samler inn kunnskap om direktesåing og isåing i etablert eng. Vi håper å kunne presentere nyttige resultater i løpet av et par år. En forutsetning for å lykkes med direktesåing er at det ikke er for mye konkurranse fra de etablerte plantene, kjemisk brakking er derfor ofte en forutsetning. Tromling Etter såing bør det tromles. Dette for å sikre god kontakt mellom jord og frø, redusere uttørkinga og jamne overflata. Dette er med på å sikre rask spiring og dermed bedre konkurranseevnen mot frøugras. På laus myrjord kan det være aktuelt å tromle også før såing for hindre at frøene kommer for djupt. 9

10 Nytt om frø og frøblandinger til eng og beite Vi har hatt flere vanskelige år for frødyrkerne, både i Norge og andre land det er aktuelt å importere frø fra. Samtidig var 2013 et ekstremt vanskelig år med mye overvintringsskader, så frølagrene ble tømt, men det ble gjort en iherdig innsats fra frøfirmaene og det ble importert store mengder ettårig raigras, som sikret en god avling på flere gårdsbruk. Det har særlig vært mangel på rødkløver, bladfaks og strandrøyr de siste årene, men situasjonen er mye bedre i år for rødkløver og bladfaks. Strandrøyr er dessverre i år også vanskelig å få tak i. Tilgangen på de andre grasartene og kvitkløver er tross alt forholdsvis god. Felleskjøpet Rogaland Agder Det er ikke noen store nyheter innen frøblandinger i år, men rødkløver er tilbake i Spire surfôr normal blandingen. Da det har vært litt dårlig tilgang på norskprodusert frø er det tatt inn en del nye sorter. Switch er ny timoteisort som er tatt inn i Spire surfôr normal og Spire surfôr pluss 10. Dette er en svensk sort som har mye like egenskaper som Grinstad. Ellers er det også tatt inn noen nye flerårig raigrassorter og kløversorter, både rød- og hvitkløver. Det er også mer økologisk kløver på markedet. Raisvingel er tatt ut fra alle blandinger, men det er mulig å få tak i Hykor som reinfrø om ønskelig. Fiskå Mølle AS Det er Strand Unikorn som forsyner Fiskå Mølle med frø/frøblandinger. Det er heller ikke her noen nyheter innen frøblandinger, men det er også her god tilgang på rødkløver, både Lea og Reipo. Det er også god tilgang på økologiske frø. Informasjon på e-post Vi sender ut mye info på e-post. De første potetene ble satt i Reddal 18. mars Dersom du ikke mottar info fra oss, så er det fordi vi ikke har registrert din e-post adresse. Send inn din e-postadresse til oss på 10

11 Frøblandinger og gjødsling til hestefôr Generelt har hesten behov for et relativt næringsfattig fôr med mye struktur. Derfor er det lurt å velge frøblandinger med strårike grasarter. Frøblandinger Timotei i ren bestand passer godt til hestefôr, men da ei timoteieng fort kan bli tynn, kan det lønne seg å velge en frøblanding som også inneholder noen arter som kan overta plassen der timoteien går ut. Både Felleskjøpet og Fiskå Mølle har blandinger med timotei, engrapp og engsvingel som vil gi en tett, fin eng, samtidig som det gir et godt hestefôr. Frøblandinger med kløver gir ofte for høyt innhold av protein og tørker seint, og anbefales derfor ikke til hestefôr. Gjødsling Det anbefales noe svakere gjødsling i eng til hestefôr enn for eksempel fôr til melkeku. Sterk nitrogengjødsling vil føre til høyt innhold av protein, noe som ikke er gunstig for hest. Man kan justere proteinnivået noe med å utsette slåtten, men ved sterk gjødsling kan det da fort bli legde som kan føre til dårlig hygienisk kvalitet i fôret. Generelt anbefales 10 kg N om våren og 6 kg N etter 1. slått, noe som vil gi et akseptabelt proteininnhold. Samtidig justerer man energi- og fiberinnholdet ved å utsette slåtten til ca. 2-4 uker etter skyting hos timoteien. Energiinnholdet synker ved utsatt slått, mens fiberinnholdet øker. Energiinnhold Høy og høyensilasje til hest deles inn i 5 ulike energiklasser, H1-H5, der H1 har svært mye tilgjengelig energi og H5 har svært lite tilgjengelig energi. Verdiene er oppgitt i fôrenheter hest per kg tørrstoff (Feh/kg ts). Det er relativt store variasjoner i hestens behov avhengig av rase, vekt, kjønn, temperament og temperatur. I tillegg spiller faktorer som aktivitetsnivå, drektighet, melkeproduksjon og tilvekst inn. Drektige hopper og unghester har behov for et energirikt fôr som samtidig har et høyt innhold av protein. Derimot trenger en ride-/hobbyhest et mer energifattig fôr med lite protein, mens konkurransehester trenger et fôr med mye energi men lite protein. Energiklassene deles inn slik: H1 = > 0,62 Feh/kg ts H2 = 0,58-0,62 Feh/kg ts H3 = 0,52-0,57 Feh/kg ts H4 = 0, 46-0,51 Feh/kg ts H5 = < 0,46 Feh/kg ts Sett deg mål Det kan være hensiktsmessig å sette seg et mål for hvor energirikt fôr man vil produsere, i forhold til hva slags hester fôret skal brukes til. Det er vanskelig å planlegge helt nøyaktig da det er store utfordringer med været, og man ofte må slå når været tillater det, men det kan likevel være lurt å være litt bevisst. For ride-/hobbyhester er det hovedsakelig behov for fôr i energiklasse H2 til H3. Noen av de største problemene hos hest er overvekt og tannproblemer, som ofte skyldes for energirikt fôr med for lite struktur. 11

12 Mineralgjødsel Det er fortsatt et fokus på å bruke svovelholdig mineralgjødsel på våren. Det rimeligste alternativet akkurat nå er CAN Den skal tilsvare OPTI-NS med henhold til innhold og kvalitet. Det ventes inn gjødsel av typen NPK fra Uralchem i april til Sirevåg. Denne er fortsatt rimeligere enn sammenlignbare gjødselslag. Brukere meldere om variable erfaringer med den fysiske kvaliteten på denne gjødsla. På den annen side er en del fornøyd med kvaliteten. Gjødseltypen kan erstatte Fullgjødsel Fiskå Mølle har i sitt sortiment gjødsla NK (3S). Denne er en mekanisk blanding av OPTI-NS og Kaliumklorid. Vi kjenner til at det ved slike mekaniske blandinger ved transport og dosering kan skje forskyving i blandingsforholdet mellom næringsstoffene i gjødsla. Spredninga kan dermed bli ujevn og en skal tenke seg om før en bruker gjødsla. Likevel er dette den klart rimeligste NK gjødsla. Det er nå kommet på markedet Kobbernæring som er veldig aktuell for eksempel ved nydyrking eller områder som har ligget lenge i brakk. Produktet er lett spredbart og en anbefaler å bruke kg per dekar. Dette bredspres og harves godt inn i jorda. Varigheten er 3-5 år. I beitene må man bruke Kobbernæring etter endt beitesesong (ca. 10 kg per dekar). Ved for høyt kobberinnhold (> 20 x innholdet av molybden) kan kobber være giftig for sau. Gras og korn er utsatt for reduserte avlinger ved kobbermangel. Vårtilbudet på gjødselvarer fra FKRA og Fiskå mølle er nå gått ut på dato. Det tas forbehold om at prisene kan endres noe fram mot vekstsesongen. FKRA sine priser per er her opplistet: Gjødselslag Kr per kg N Kr per tonn NPK gjødsel Fullgjødsel , ,- Fullgjødsel , ,- Fullgjødsel , ,- Fullgjødsel , ,- Fullgjødsel med selen 17, ,- NPK (2S) Uralchem * 17, ,- NK (3S) ** 16, ,- N gjødsel OPTI-NS ( ) 11, ,- CAN ( ) 15, ,- Helgjødsel med kobolt ( ) 24, ,- Ammoniumnitrat (34-0-0) 8, ,- Kalksalpeter (16-0-0) 11, ,- Andre varer Kobbernæring (2% Cu) 6000,- OPTI-P (0-20-0) 6450,- Kalimagnesia patentkali (24/25) 6120,- *Begrensede mengder kommer til Sirevåg medio april. ** Selges kun av Fiskå mølle. Transport kommer i tillegg. Det gis også kvantumsrabatt ved levering av 6, 12 og 28 tonn. 12

13 Påskequiz Hva er vel en påske uten påskequiz? Svar på 10 landbruksrelaterte spørsmål og bli med i trekningen av et krus fra Norsk Landbruksrådgiving Agder. 1. Hvor ligger hovedkontoret til Norsk Landbruksrådgiving Agder? God påske! 2. Hvilket navn bruker Felleskjøpet Rogaland Agder på sine frøblandinger? 3. Hva heter Norges landbruksminister? 4. Hva heter det nye off-label godkjente sprøytemiddel til bruk i frukt og bær, utenom jordbær? 5. Hva heter Norsk Landbruksrådgiving Agders styreleder? 6. Hva er den optimale ph for de fleste typer gras? 7. Hva heter de to typene av pelletert organisk gjødsel som er aktuelle til bruk i økologisk landbruk? 8. Hvilken grønnsak kalles Nordens appelsin? 9. Hvor ofte må åkersprøyta de funksjonstestes? 10. Hva heter prosjektlederen for «Juletreprosjektet», og som du kan kontakte for vurdering av din gård for produksjon av juletrær? Hint: Svarene kan du finne i bladet eller på våre nettsider Send svaret ditt til innen 21. april 2014, og bli med i trekningen av et krus fra Norsk Landbruksrådgiving Agder. Vinneren og fasit vil bli offentliggjort på våre nettsider tirsdag 22. april. Lykke til og god påske! Ord om jord Å ta vare på kulturjorda er særs viktig, når ein veit at det tar år å produsere 10 cm fruktbar jord! Den globale oppvarminga er ein trussel mot verdas matvareproduksjon. Store landområde er utsett for tørke, flom og saltopphoping som gjer den ufruktbar, og det er trass alt berre 11 % av jordas samla areal som er dyrkbar. Sett i hop med stor folkeauke, er dyrka jord i ferd med å bli eit gode det er kamp om. India og Kina leiger og kjøper opp store landområder for å sikre sitt eige folk og finansakrobatar ser no jord som ei god investering. 13

14 14

15 Pelletert gjødsel til økologisk landbruk Pelletert organisk gjødsel har blitt billigere de siste åra og utvalget øker. Det er flere typer til salgs i Norge, og med litt tilpassing er alle greie å spre. Organisk gjødsel tilfører jord og planter de viktige næringsstoffene nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K) i tillegg til mikrostoffer og karbon som er mat og energi for livet i jorda. En del av næringsstoffene er direkte plantetilgjengelige, og kan tas opp av røttene direkte, mens resten er organisk bundet og må brytes ned av meitemark og mikroorganismer for å frigjøres. Organisk gjødsel har lenge virkningstid enn mineralgjødsel, og er derfor ekstra fin på beiter. Men husk at gjødseltyper med kjøttbeinmel har 21 dagers tilbakeholdelse før høsting og beiting! Det er flere typer pelletert organisk gjødsel på markedet. De mest aktuelle er Marihøne gjødsel og Grønn Gjødsel. Noen av disse inneholder kun hønse- eller kyllinggjødsel fra frittgående dyr, og noen består av gjødsel, kjøttbeinmel og vinasse. Reint kjøttbeinmjøl er ikke lenger mulig og kjøpe som gjødsel. Marihøne Marihønegjødsel blir produsert av Norsk Naturgjødsel på Jæren og forhandles av Felleskjøpet. Det er to typer Marihønegjødsel; Marihøne og Marihøne Pluss (N-P-K). Den første inneholder 4 % nitrogen, 1 % fosfor og 2 % kalium, mens den andre har dobbelt så mye nitrogen 8 %, 4 % fosfor og 5 % kalium. Årsaken er at Marihøne Pluss er tilsatt kjøttbeinmel som er både nitrogen- og fosforrik, og vinasse (biprodukt fra sukkerindu-strien) som inneholder mye kalium. NLR Agder har testa gjødsla i sentrifugal- og pendelspreder, og resultatet var at det går greit så sant man justerer etter pelletsstørrelse og ønsket mengde. Marihønegjødsel leveres i 500 kg sekk. Grønn Gjødsel Grønn Gjødsel AS i Østfold produserer tre typer pelletert gjødsel; Grønn Øko (5,5-2-3), Grønn8 (7,5-2- 1,5) og Grønn 8K (7,9-2,6-5,5)). Grønn øko består av 100 prosent økologisk hønsegjødsel. Den andre er tilsatt kjøttbeinmel og har mer fosfor, mens den tredje også er tilsatt vinasse og dermed inneholder mer kalium. Alle kan brukes i økologisk landbruk, men de to siste regnes som konvensjonell gjødsel. I følge firmaet er gjødsla er pelletert i 4,5 mm størrelse og skal ha meget gode sprede egenskaper. All gjødsla leveres i 600 kg sekk. Gjødseltyper og priser pr. 6. feb eksl. Mva og frakt. Gjødseltype Sekk, kg Kr/sekk Kr/tonn Kr/kg N Marihøne (4-1-2)* ,00 Marihøne Pluss (8-4-5)* ,50 Grønn Øko (5,5-2-3) ** ,27 Grønn 8 (7,5-2-1,5)** ,33 Grønn 8K (7,9-2,6-5,5)** ,37 *Felleskjøpet skal som vanlig kjøre en gjødselkampanje i slutten av februar. Elles innrømmes som vanlig kvantumsrabatt 1 % over 6 tonn, 2 % over 12 tonn og 3 % over 28 tonn. **Januar og februar tilbud. Fra 15. mars går prisene opp 20 øre/kg. Det oppnås kvantumsrabatter med bestillinger over 15 tonn. 15

16 Kalking av eng og beite Husk å kalke aktuelle enger og beiter når forholdene tillater det. Sjekk hvem som leverer kalk i ditt område og bestill kalk i henhold til gjødslingsplanen. Samarbeid gjerne med naboen om bestilling og spredning av kalk på eng og beiter for å få god pris. Kalk er generelt et undervurdert jordforbedringsmiddel. Vi kalker for å heve surhetsgraden i jorda (ph). Når kalking skjer vil næringsstoff bli tilgjengeliggjort i større grad for planterøttene og man får tilført Kalsium (Ca) og ved enkelte kalktyper også Magnesium (Mg) som er viktige plantenæringsstoffer. Magnesium tas opp i graset og er spesielt viktig for dyra i forhold til fôropptak, melkefeber og graskrampe. Graskrampe oppstår når forholdet mellom kalium og kalsium/magnesium blir for stort. Dyra er spesielt utsatt for dette om våren ved tidlig beiteslipp. Flere av kalktypene deriblant skjellsand har ikke magnesium. Vi anbefaler alltid ved magnesiummangel å bruke magnesiumholdig kalk. Naturlig forsuring er i våre strøk er ca. 40 CaO i året som i praksis tilsvarer ca. 100 kg kalk. Om lag samme kalkmengde gir heving av ph på ca. 0,1 enheter. De fleste typer gras trenger ph i størrelsesorden 5,7 til 6,2 for optimal vekst. Kløver og bladfaks og enkelte grønnsaker trenger høyere ph. På myrjord anbefaler man å ligge underkant av anbefalt ph. På sandjord kan det ved for eksempel uvanlig høy nedbørsmengde og utvasking være behov for mer kalk enn for andre jordarter. NLR Agder anbefaler normalt å kalke maksimalt 500 kg/daa kalk på eng og beiter utenom gjenleggsåret. Generelt bør mest mulig av kalkinga skje i gjenlegget. Kalkmengdene vil variere i forhold til hva ph verdien for det enkelte skifte er. Vi legger vanligvis opp til en anbefaling på maksimalt kg/daa kalk i gjenlegget. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at mangelfull kalking over flere år kan gi en betydelig eskalering av kostnadene når etterslepet skal tas igjen. Vi anbefaler derfor sterkt å kalke etter de anbefalinger som følger av gjødslingsplanen og jordprøvetakinga. Rett tid for kalking er når jorda er tørr nok og slik at man unngår kjøreskader. Man må unngå å kalke enga når graset er i god vekst før siloslått/ rundballing. Da vil økt ph i fôret kunne ødelegge for ensileringen av graset. Det kommer tilbakemeldinger fra kalkleverandørene at det er et potensial for å få ned kostnadene ved å gjøre bestillingsvolumet større. Det er en del som bestiller kalk i mindre mengder, med den konsekvens at kostnaden per dekar blir unødvendig høy. Da bør man eventuelt tenke på å bestille sammen med naboen for å få kostnadene ned. Dersom du ikke har rasjonelt driftsapparat for å spre kalk selv anbefaler vi at du studerer oversikten over lokale kalkleverandører på Agder Det å spre granulert kalk med egen spreder er et mer enn dobbelt så dyrt alternativ til rimelige bulkvarer av kalk, så granulert kalk bør kun brukes der man ikke kommer til med annet utstyr. Har du husket å bestille gjødselplan? Melkekvote ønskes leid/kjøpt. Thomas Verdal, tlf

17 Kalkleverandører på Agder 2014 Vi tar forbehold om feil i priser, og at vi ikke kjenner til alle leverandørene. Tips oss om feil, og flere leverandører (tlf ). * Bulkvare-priser gjelder ferdig spredd på jordet, hvis ikke annet er angitt. Alle priser er eks mva. Hovedleverandør: Lokale distributører, tlf. Felleskjøpet RA (Franzefoss Miljøkalk): Svein Johnsen, Herefoss, Eirik Eriksen, Grimstad, Aleksander Skeibrok, Åseral, Knut Kjøle Uppsaker, Holum, Stanley Nilsen, Borhaug, Ove Fjeld, Fjellbø, Kvinesdal, Guttormsen Kalk og Anlegg AS, Vivesøl, Tvedestrand, Frakt: 30 kr pr mil Andreas Mygland, Kvinesdal, Henning Kolnes, Vanse, Lyngdal: Ta kontakt med Andreas Mygland direkte. Arne Frivoll, Mandal, Frakt kommer i tillegg fra Mandal Torbjørn Høye, Nodeland, (+ frakt etter lastebiltakst utover 10 km) Ådneram Maskin A/S, Tjørhom Aadne Ådneram, Har spredevogn. Bestill i god tid! Felleskjøpet Rogaland Agder, Lokale avdelinger og underleverandører Fiskå Mølle, Kristiansand, Underleverandører Kalktyper Bulkvare* Agri Dol 35/48, Mg 11 % Agri Halvbrent 56/59, Mg 20 % Agri Grov 42/50 Se internett: kalk.no Langnes finkalk 37/50 AgriDol 35/48, Mg 11 % Skjellsand fra Bømlo 30/34 (±3) Skjellsand fra Bømlo 30/34 (±3). Utkjørt og med leie spredevogn. Skjellsand fra Mandal Langnes finkalk 37/50 Grovdolomitt 38/51, Mg 12 % Kjører nå for Franzefoss miljøkalk: Visneskalk 44/53 (±3) Skjellsand 35/37 (±3) Storsekk Agri Brent 96/96 Granulert kalk 48/53 Agri Micro 55/55 Grovdolomitt 38/51, Mg 12 % Granulert kalk 48/53 Svart kalk for snøåte Pris ca./ tonn, kr AA: VA: VA: 590 VA: lev. kai opplastet Ring for tilbud Ta kontakt 17

18 Endringer og nytt om plantevernmidler i bær Ikke lenger lov å bruke i bær: Finale, Candit, Sumi-Alpha, Mesurol 500 SC, Pirimor på friland og i tunnel. Ikke i salg 2014, men lov å bruke ut 2014: Nissorun og Apollo. Sluttselges i 2014 og lov å bruke ut 2015: Ingen Nye midler: Ugrasmidlet MaisTer med pentreringsoljen Muro er godkjent off-label for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving i bringebær, solbær, stikkelsbær, rips, hageblåbær og frukt. I bringebær skal det brukes som skjermet sprøyting langs radene før blomstring og i andre kulturer før kartdanning. Midlet har mye av bruksområdet til Finale vi hadde tidligere, men har mye bedre langstidsvirkning. NB: Må ikke brukes i jordbær. For å få lov å bruke dette, må det undertegnes en ansvarserklæring og etterpå får du utelevert egen bruksetikett. De som trenger dette kan ta kontakt med Anne Vintland tlf eller undertegnede. Noen off-label søknader som ikke er ferdigbehandlet ennå (dere får beskjed når de er avklart). Plantevern grønnsaker Plantevernplanen er under utarbeiding, og vil bli sendt ut i posten til grønnsaksdyrkerne. Nytt plantevernmiddel: Movento - Godkjent i hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, kinakål, grønnkål og salat på friland. Movento er skånsomt overfor mange nytteorganismer og kan brukes i integrert produksjon. Midlet har en virkemekanisme som er ulik andre midler på markedet. Virker mot salatbladlus, salatrotlus, kålbladlus, skjoldlus, bladlopper, mellus (kvitfly), gallmygg m.fl. Behandlingsfrist: Salat - 7 dager og kålvekster 3 dager Begrensing i antall behandlinger er omtalt på etikett. Gule limfeller Ønsker du gule limfeller til varsling av gulrotflue og gulrotsuger? Ta kontakt med Astrid tlf eller epost 18

19 Produsere juletrær? Katalysatorprosjekt Juletre og Pyntegrønt på Agder har nå vært i gang snart et års tid, og det har vært stor interesse. Prosjektet tilbyr gratis besøk og vurdering av arealer til de som lurer på å starte opp med juletreproduksjon. 40 mulige nye juletreprodusenter har så langt fått besøk og vurdering av sine arealer, samt en orientering om hva juletreproduksjonen innebærer. De aller fleste av disse har hatt egnede arealer. Så gjenstår det å se hvor mange som også finner de andre sidene ved produksjonen interessante nok til å fortsette. Etter oppstarten i Vest-Agder har nå også Aust-Agder blitt med i prosjektet. Prosjektmedarbeider Johannes Løvland ønsker derfor særlig Austegder velkommen til å ta kontakt for vurdering av mulige nye juletrearealer. Selv om den store interessen har gjort at det begynner å minke på prosjektmidlene, er det fortsatt rom for noen besøk til. Så dersom du er interessert, ta raskt kontakt. Det blir også arrangert kurs i produksjon av juletrær 9. mai (se egen annonse). Johannes Løvland får du tak i på mobil: eller e-post: Engfrø Dyrkningsveiledninger ligger på nettet: Gjødsles etter gjødselplan når veksten starter på våren (jordtemperatur over 6 C) Viktig med godt ugrasarbeid i gjenleggsåret. I engårene: Ugrassprøytes etter behov når timoteien er cm, mest aktuelt i 1. års eng. Det arbeides med en plantevernplan, den blir sendt til alle engfrømedlemmer. Som i fjor er det et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Frøavlerlag. Det betyr blant annet at det blir sendt ut oppdatert faginformasjon, ukentlig = Frønytt på mail. 19

20 Funksjonstesting av åkersprøyte Stemmer det at det er over 5 år siden du sjekka sprøyta di sist? Da er det i så fall på tide med en ny test. Funksjonstesting av traktormonterte åkersprøyter er obligatorisk, og det er krav om at spredeutstyret må testes minst hvert femte år. Det er eier/bruker av spredeutstyret som er ansvarlig for at det er funksjonstestet og har registreringsmerke. Ved funksjonstestingen skal sentrale og viktige egenskaper ved spredeutstyret testes, og bruker/eier få opplæring i egenkontroll, innstilling og bruk av sitt spredeutstyr. Eier/bruker av sprøyta må være tilstede under testen, som er heime hos deg. Funksjonstesten varer ca. 2 timer Pris pr sprøytetest: For medlemmer: 700,- pr time. Det faktureres for minimum 3 timer For ikke-medlemmer 950,- pr time. Det faktureres for minimum 3 timer. I tillegg kommer kjøregodtgjørelse og kjøretid. Skifting av deler faktureres i tillegg. Spørsmål og påmelding til eller telefon

Nr. 24/25 19. juni 2015. Strekk seg mot nye høgder. Side 22

Nr. 24/25 19. juni 2015. Strekk seg mot nye høgder. Side 22 Nr. 24/25 19. juni 2015 Strekk seg mot nye høgder Side 22 TID FOR KALKING Foto: May-Linda Schjølberg KALK I BULK Agri Dol Kalkverdi 35/48 (Mg 11%) - Agri Grov Kalkverdi 37/50 Agri Skjellsand Forventa kalkverdi

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li

Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN. Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33. No livnar det i lundar, no lauvast det i li Medlemsblad for Landbruk Nordvest SA RINGREVEN Nr. 1/2013 www. landbruknordvest.no årgang 33 No livnar det i lundar, no lauvast det i li Hvilke tilbud har vi i LNV Som medlem får du Telefonrådgiving Tilbod

Detaljer

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Medlemsblad for BA RINGREVEN Nr. 1/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 2 Innhold Møter og kurs... 2 Informasjon fra LNV... 4 Hvordan gjøre penger av møkk... 6 Normal eller tynn møkk... 7 Analyse av

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Medlemsskriv nr 2/2009

Medlemsskriv nr 2/2009 Medlemsskriv nr 2/2009 Landbruksmessa 2009 Referat fra årsmøtet 2008 Lønnstariffer, minstelønnssatser Vert for russisk student/praktikant Sommerhjelp? Sollia samdrift frisk geitsatsing Grønnfôr har mange

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2015 AVLINGSKAMPEN 2015: Klar til å kjempe om størst byggavling SIDE 12-17 Løsninger for fremtidens utfordringer SIDE 18-27 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten SIDE 30-33 2

Detaljer

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2

GRØNT I FOKUS. nytt fra Landbruksrådgivinga PLANTEVERN. nummer 2. Tema: mai 2015, årgang 2 GRØNT I FOKUS nytt fra Landbruksrådgivinga nummer 2 mai 2015, årgang 2 Tema: PLANTEVERN Leder Vern om dine favoritter TA VARE PÅ JORDA - OGSÅ NÅR DU SPRØYTER! Sprøytehjulene leveres i ønsket farge og sporvidde

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 4/2008 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi Satsar vidare på ØkoSau 5 Vil ha utmarka tilbake 8 Kan rovdyrsikre gjerder redde beitenæringa? 10

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Vekst for trearkitektur s5 Medlemsbedriften Kolbjørnrud sag s 6-8 Nytt om PEFC for bygdesager s 10-11 Bli en bedre trebedrift

Detaljer

Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel

Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel Innledning God utnytting av husdyrgjødsla Bondens gull har blitt stadig viktigere, både for gardbrukeren og storsamfunnet. I tillegg til næringsverdien,

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Bygdesager kledde rådhus med kjerneved. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Nytt fra organisasjonen. s 4-5. Flott levering fra Agdermedlemmer

Bygdesager kledde rådhus med kjerneved. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Nytt fra organisasjonen. s 4-5. Flott levering fra Agdermedlemmer Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra organisasjonen s 4-5 Medlemsbedriften Varnestre SA s 6-9 Flott levering fra Agdermedlemmer s 12-13 Telefonsalg hva gjør du? s 14-15 Nytt patent for strøflis

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 5/2010 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi Flotte dyr og små tap 8 Vellykkede geitedager i Geiranger 12 Geitenæringas plass i norsk landbruk

Detaljer

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7 Vil ha et livskraftig norsk landbruk Side 4-7 Aktive bønder møter framtida Side 14-17 Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1 Norsk matproduksjon skal øke! LEDER Erik Harsem Daglig leder, Norgesfôr AS Industrilandbruket:

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer