Formannskapet. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Møteinnkalling"

Transkript

1 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: PS 43/08 PS 44/08 PS 45/08 PS 46/08 PS 47/08 PS 48/08 Sakstittel Godkjenning av protokoll fra forrige møte Interpellasjoner og spørsmål Bryggefront Torget i Skjærhalden - kostnadsendring Fiberoptisk kabel til Hvaler Videreføring av bompengeinnkrevingen på Hvaler Hvaler Camping AS søknad om endring i skjenkebevilling Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 11

2 PS 43/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 44/08 Interpellasjoner og spørsmål Møteinnkalling side 2 av 11

3 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2008/594 - Brygge - Skjærhalden P24 Gunn Karin Karlsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /08 Bryggefront Torget i Skjærhalden - kostnadsendring Sammendrag Det søkes om tillatelse til å ta opp ekstra lån til finansiering av merkostnadene for ny bryggefront ved torget i Skjærhalden. Saksopplysninger Vi viser til formannskapets ekstraordinære møte i sak 26/08 hvor det ble vedtatt at kommunen bygger ny kaifront langs kommunens eiendom ved Skjærhalden torg. I kommunestyresak 47/08 Tertialrapport pr vedtok kommunestyret å finansiere denne nye kaifronten med kr , som dekkes ved låneopptak. Med de endringene som skjedd ved tilleggskostnader på grunn av uforutsette grunnforhold vil det totale lånebehovet være kr inkl mva. Det er inngått kontrakt mellom Cardio Eiendom AS som totalentreprenør og Hvaler kommune om bygging av ny bryggefront. Bryggefronten bygges i samsvar med godkjent reguleringsplan for området. Prosjektet ble lagt ut til offentlig anbudskonkurranse og Cardio Eiendom AS leverte det rimeligste anbudet. I formannskapets møte sak 26/08 ble det vedtatt å bygge ny kaifront langs kommunens eiendom ved Skjærhalden torg. Formannskapet forutsatte at finansieringen ble løst i sammenheng med behandlingen av tertialrapport pr Cardio sitt opprinnelige tilbud som ble akseptert i anbudskonkurransen for bygging var på kr mva kr = kr inkl mva. Ved kontraktsinngåelsen ble det stilt krav om at Cardio Eiendom AS måtte dokumentere at den type pæler som de hadde planlagt å bruke i fundamenteringen holdt kravene til Norsk Standard for bruk til denne type brygge. Dette ble ikke dokumentert og det ble da reist krav om at det måtte foretas en endring i valg av pæler. De pælene som da ble valgt medførte en ekstrakostnad på totalt kr Ved denne revideringen ble den endelige kontraktsummen kr mva kr = kr Kommunens andel utgjør kr inkl mva i henhold til fordelingsnøkkel basert på det totale antall kvadratmeter brygge som skal bygges. Kommunens andel er 734/909-deler og Cardios andel er 175/909-deler. Det er dette beløpet (+ 5% for uforutsett) som ligger til grunn for det låneopptaket på kr som kommunestyret godkjente ved behandling av tertialrapporten av I vedlegg til kontakten er det gjort rede for at det i prosjekteringen ikke er foretatt grunnundersøkelser og det er foreslått løsning dersom det påtreffes fjell i byggeområdet. Det er nå påvist fjell i området fra trafikkhavna til gjestehavnsbrygga. Den løsningen som ble forespeilet i prosjekteringen kan ikke benyttes. Administrasjonen har i byggemøte fått protokollert at vi vil komme tilbake til dette punktet som kan være mangelfull prosjektering av totalentreprenøren. Møteinnkalling side 3 av 11

4 Den løsningen som blir valgt vil fordyre prosjektet med ca kr inkl mva. Etter fordelingsnøkkel blir dette ca kr inkl mva i merutgifter for Hvaler kommune. I tillegg har kommunen fremmet et ønske om å legge til rette for krabbefiske, akvarium og informasjon om Nasjonalparken på bryggefronten innenfor gjestehavna. Dette vil føre til en økning i prisen på ca kr inkl mva for kommunen. Totalt vil dette bety en økning av kostnadene for kommunen med ca kr inkl mva. Vedlegg Innkomne merknader Hjemmelsgrunnlag Kommunelovens 13 Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret pkt 2.3 Vurdering Bevilgning til investering i ny bryggefront er tillagt kommunestyret. Denne ekstrabevilgningen kan ikke utsettes til neste kommunestyremøte til høsten. Bryggen er påbegynt og det er nødvendig med rask avgjørelse. Prosjekt er under gjennomføring og det vil være svært uheldig om det må stanses. Vi anser det derfor nødvendig å bruke kommunelovens hasteparagraf som gir formannskapet myndighet til å øke låneopptaket til den nye bryggefronten ved Skjærhalden torg. Administrasjonen vurderer det som ønskelig å kunne gjennomføre den påbegynte utvidelsen av bryggefronten, med krabbefiskebrygge. Den vil gi Skjærhalden et løft som turiststed. Arbeidet er allerede forsinket pga sen igangsetting. Det vil bli prioritert å gjøre ferdig den delen av bryggen som er utenfor Sjøbua og innenfor gjestehavna. Denne vil være ferdig i uke 27. Den resterende delen utenfor torget og Cardio er anslått å bli ferdig tre uker senere i uke 30. Det økte finansieringsbehovet løses ved å utvide det planlagte låneopptak på kr med kr inkl mva. Lånet antas å kunne dekkes ved havneavgifter. Rådmannen beklager at de forsikringer som vi fikk under forhandlingene med tilbyder om at det ikke ville medføre store utgifter dersom det ble påtruffet fjell i grunnen, ikke viste seg å holde stikk. Dette er tatt opp med totalentreprenøren, og vi vil be kommuneadvokaten om en vurdering av ansvarsforholdene rundt prosjekteringen av prosjektet. Det samme gjelder det forhold at de pælene som var tenkt brukt ikke tilfredsstiller kravene til Norsk Standard. Konklusjoner Det opptas et tilleggslån på kr til finansiering av merkostnader på bryggefronten ved torget i Skjærhalden. Lånet antas å kunne betjenes ved bruk av havneavgifter. Rådmannens forslag til vedtak Med hjemmel i kommunelovens 13 vedtar formannskapet å oppta et lån på kr til finansiering av tilleggskostnader ved bygging av ny bryggefront ved torget i Skjærhalden. Lånet antas å kunne betjenes ved bruk av havneavgifter. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 4 av 11

5 Saksnr 2007/499 - Bredbånd - Spørsmål om videreføring av prosjekt uten medfinansiering fra HØYKOM Arkivkode 056 Saksbehandler Torleif Gjellebæk Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /08 Kommunestyret Fiberoptisk kabel til Hvaler Sammendrag Saken dreier seg om å legge grunnlaget for videre arbeid med fiberoptisk kabelforbindelse mellom Fredrikstad og Hvaler. Fra har kommunene Fredrikstad og Hvaler hatt felles økonomikontor og IT-drift, og senere også et betydelig samarbeid på flere andre områder som krever økende båndbredde. Ved beslutningen om felles økonomikontor og IT-drift, ble det for å komme raskt i gang, forutsatt at man skulle basere samarbeidet på trådløst datasamband mellom Høyfjell i Fredrikstad og rådhuset på Skjærhalden. Samtidig ble det lagt til grunn at denne trådløse forbindelsen i løpet av antatt fem år måtte erstattes med fiberoptisk kabel, av hensyn til behovet for øket kapasitet (båndbredde). Derfor har det også i kommunens budsjetter blitt bevilget midler til etablering av fiberoptisk kabel. Etableringen av fiberoptisk kabel gjennom Hvaler er i tillegg svært viktig av hensyn til andre samfunnsmessige behov, både i offentlig og privat sektor. Herunder i forhold til utviklingen av næringsvirksomhet. Saksopplysninger Kommunens behov og ansvar for god datakommunikasjon Kommunene Fredrikstad og Hvaler etablerte fra felles drift og utvikling av de to kommunenes IT-systemer. Samarbeidet er organisert som vertskapskommunemodell, hvor Fredrikstad kommune er vertskapskommune. Dette samarbeidet forutsatte at det straks ble etablert en tilfredsstillende dataforbindelse mellom IT-avdelingen i Hancobygget i Fredrikstad, hvor serverne er plassert, og rådhuset på Skjærhalden. Teknologien er basert på såkalte tynne klienter som gir kostnadseffektiv drift og rimelige investeringer. Denne teknologien krever imidlertid stor kapasitet (båndbredde) i dataforbindelsen mellom driftssentralen/serverne i Hancobygget og PC`ene på den enkelte arbeidsplass i Hvaler kommune. Hvaler kommune besluttet å starte samarbeidet basert på trådløs dataforbindelse mellom Hancobygget og Skjærhalden, via høye master på Høyfjell, Skjelsbutoppen, og en ny mast ved rådhuset på Skjærhalden. Når beslutningen om å bygge denne trådløse forbindelse ble tatt (formannskapet ), var det samtidig klart at denne i løpet av noen år (anslått 5 år) måtte erstattes av en fiberoptisk kabel. Begrunnelsen var det stadig økende behovet for mer kapasitet (båndbredde). Derfor har Hvaler kommune i noen år avsatt midler i budsjettene for å kunne finansiere denne fiberoptiske forbindelsen. Følgende har blitt bevilget/avsatt: Budsjett mill kr Finansiert ved lån som er tatt opp Budsjett mill kr Finansiert ved lån som ikke er tatt opp Økonomiplan mill kr Finansiert ved lån Etter etableringen av felles økonomikontor og IT-drift har kommunene Fredrikstad og Hvaler som kjent inngått samarbeid på flere andre områder. Dette utvidede samarbeidet bidrar til å fremskynde behovet for øket båndbredde. Administrasjonen vurderer nå samarbeid med Fredrikstad om sentralbord, arkiv og servicetorg. Et slikt samarbeid kan ikke etableres på en økonomisk måte uten vesentlig større og billigere båndbredde mellom Fredrikstad og Hvaler. Møteinnkalling side 5 av 11

6 I tillegg til at kommunen må dekke sitt eget behov for båndbredde mener rådmannen at kommunen har et samfunnsansvar for å bidra til at også andre får dekket sitt behov for datakommunikasjon, med god kapasitet og kvalitet. Dette gjelder i forhold til næringsutvikling, andre offentlige instanser og private behov. Kommunens investeringer i fiberoptisk kabel mellom Fredrikstad og Hvaler innebærer at kommunen tar nødvendig samfunnsansvar for å få dekket mange behov for god datakommunikasjon langt inn i fremtiden, både i privat og offentlig sektor. Alternativer for etablering av fiberoptisk kabel mellom Fredrikstad og Hvaler Fiberoptisk kabel til Hvaler kan i hovedsak enten henges i eksisterende master, eller legges i bakken/vannet. FEAS Bredbånd (datterselskap av Fredrikstad Energi AS) har på eget initiativ tilbudt seg å fremføre fiberoptisk kabel fra Fredrikstad til Skjærhalden, basert på sitt eksisterende høyspente nett. Tilbudet er prinsipielt basert på at Hvaler kommune betaler anleggskostnaden fullt ut, samtidig som Hvaler kommune gis tilgang til den kapasiteten (antall trådpar) som kommunen trenger for sin virksomhet. FEAS Bredbånd forutsatte selv å disponere resterende kapasitet for sin kommersielle virksomhet. Det er antatt at FEAS Bredbånd ville legge en kabel med (minimum) 96 trådpar, mens kommunens behov var anslått til 5 trådpar. Dette antallet trådpar representerer en kapasitet som man mener at er svært stor i forhold til behovet i overskuelig fremtid. Rådmannen finner det ikke nødvendig å gå inn på detaljene i tilbudet fra FEAS Bredbånd, bortsett fra å nevne at tilbudet inkluderte de fleste aktuelle skjøte- og tappepunkter (for blant annet fiber til kommunens ulike virksomheter). Tilbudet var ikke av en slik karakter at det etter rådmannens mening ikke kunne anses å være et tilbud i kontraktsrettslig forstand. Kommunens kostnad (totale anleggskostnad for hele kabelen) var anslått til om lag 4.77 mill kroner, eksklusive merverdiavgift. Rådmannens tilbakemelding på tilbudet var at det prinsipielt sett ikke var rimelig at kommunen skulle betale hele anleggskostnaden, samtidig som kommunen fikk en begrenset disposisjonsrett til antatt 5 av 98 trådpar, mens FEAS Bredbånd skulle utnytte resterende kapasitet i sin kommersielle virksomhet. FEAS Bredbånd viste liten imøtekommenhet i forhold til å ville dele med kommunen det kommersielle potensialet som lå i den kapasiteten som kommunen ikke benyttet. Dessuten mener rådmannen at regelverket for offentlige anskaffelser hindrer kommunen å inngå avtale som foreslått av FEAS Bredbånd. IT-avdelingen i Fredrikstad kommune har bistått Hvaler kommune tett i alle relasjoner som gjelder bredbånd til Hvaler. Dette gjelder blant annet i forhold til samtalene med FEAS Bredbånd, og i forhold til Østfold fylkeskommune sitt prosjekt Digital allemannsrett i Østfold Bredbåndstilbud til alle innbyggere og næringsliv i Østfold. Bakgrunnen for dette er at IT-avdelingen i Fredrikstad kommune har ansvaret for IT-driften også i Hvaler kommune, samtidig som IT-avdelingen også har lagt fiberoptisk kabel i store deler av Fredrikstad kommune. Parallelt med samtalene med FEAS Bredbånd innhentet IT-avdelingen i Fredrikstad også et tilbud fra Relacom AS om fremføring av fiberforbindelse til Hvaler. Tilbudet var i stor grad basert på kabel i sjøen og i luften, mens det for øvrig var sammenlignbart med tilbudet fra FEAS Bredbånd. I dette tilbudet var det imidlertid forutsatt at kommunen eide og disponerte samtlige 96 trådpar. Anleggskostnaden var anslått til 4.95 mill kroner, eksklusive merverdiavgift. Tilbudet var av en slik karakter at det etter rådmannens mening antakelig kunne vært ansett som et bindende tilbud i kontraktsrettslig forstand. Imidlertid medfører regelverket for offentlige anskaffelser at kommunen heller ikke uten videre kan anta dette tilbudet. Bredbånd gjennom Hvalertunnellen Statens Vegvesen har vært forutseende og lagt fiberoptisk kabel med stor kapasitet gjennom Hvalertunnellen. Samtidig har Vegvesenet behov for fiberoptisk forbindelse fra tunnellåpningen i vest til Fredrikstad, og videre til E6. Leverandører har vært i kontakt med Statens vegvesen for å selge fiber på strekningen mellom tunnellen vest og Fredrikstad. I tillegg har det vært samtaler mellom IT-avdelingen i Fredrikstad/Hvaler kommune og Statens vegvesen med sikte på å få vurdert mulighetene for et bytte av kapasitet. Det tenkes i så fall på at Vegvesenet gis kapasitet i den kabelen som Hvaler kommune eventuelt legger mellom tunnellen vest og Fredrikstad, mot at Hvaler kommune gis kapasitet i den kabelen som allerede ligger gjennom Hvalertunnellen. Møteinnkalling side 6 av 11

7 Fylkeskommunens prosjekt Digital allemannsrett i Østfold Bredbåndstilbud til alle innbyggere og næringsliv i Østfold Østfold fylkeskommune har igangsatt et prosjekt som skal sikre alle innbyggere og næringsliv i Østfold bredbånd innen utgangen av januar Hvaler kommune deltar som nevnt ovenfor i dette prosjektet, herunder også med en beskjeden finansiering på kr Prosjektet har en kostnadsramme på 27 mill kroner, hvorav de deltakende kommunene finansierer 2.7 mill kroner, fylkeskommunen 2.7 mill kroner, det statlige HØYKOM 10.3 mill kroner og utbygger 11.3 mill kroner. Etter fylkeskommunens anbudskonkurranse vant Hafslund Telekom AS (datterselskap i Hafslundkonsernet) anbudet om rollen som utbygger. Selskapet er nå godt i gang med prosjektet under logoen Bredbånd i Østfold. Selskapet vil selge bredbånd til konkurransedyktige priser som sikrer til den finansieringen fra utbygger som er nevnt over (11.3 mill kroner). Utbyggingen i Hvaler kommune vil foregå primært i september, oktober og november Et vesentlig poeng i denne forbindelse er at alle fastboende som bestiller bredbånd fra dette prosjektet innen har rett til å få bredbånd levert innen utgangen av januar Bestillinger etter denne datoen utløser ingen slik rett. Hvaler kommune vil samarbeide aktivt med Hafslund Telekom og Østfold fylkeskommune om prosjektet, slik at tilbudet blir best mulig kjent og benyttet. Det vil bli brukt ulike typer teknologi i dette fylkeskommunale prosjektet, med Hafslund Telekom AS som utbygger. Av flere grunner vil det i stor utstrekning i første omgang bli basert på trådløs teknologi. En viktig grunn til dette er de knappe tidsfristene som er satt. Senere vil det høyst sannsynlig bli nødvendig med større innslag av fiberoptisk kabel for å erstatte det trådløse nettet som etableres i første omgang. For Hvaler kommune er det derfor naturlig å se Hafslund Telekom AS som en av flere mulige samarbeidspartnere når det gjelder fiberoptisk kabel fra Fredrikstad til Hvaler. Selskapet har bekreftet interesse for det. Vedlegg Ingen vedlegg til denne saken Innkomne merknader Ikke aktuelt i denne saken Hjemmelsgrunnlag Ikke aktuelt i denne saken Vurdering Rådmannen ser det som definitivt mest fordelaktig om kommunen selv kan eie og drive en ny fiberoptisk kabelforbindelse mellom Fredrikstad og Skjærhalden. Dette gir kommunen mulighet for å dekke sitt eget behov for kapasitet i dataforbindelsen på en rimelig måte, blant annet som følge av at det vil bli mulig å selge eller bytte kapasitet til og med andre interessenter. Tilbudene fra og samtalene med FEAS Bredbånd og Relacom AS peker klart i denne retningen. Det samme gjelder de fleste erfaringene som vi kjenner fra Fredrikstad-distriktet og landet ellers. Moderne fiberoptisk kabel med god kapasitet blir en stadig viktigere del av den infrastrukturen som det offentlige bør eie. Herunder også for å sikre god konkurranse blant de mange leverandørene som er avhengig av en slik båndbredde for å levere sine tjenester. Rådmannen vil derfor foreslå at Hvaler kommune søker bistand fra IT-avdelingen i Fredrikstad kommune med sikte på å gjennomføre en anbudskonkurranse for å etablere fiberoptisk kabelforbindelse mellom Fredrikstad og Skjærhalden, med god kapasitet. Inkludert de skjøte- og tappepunkter som er nødvendig for å fremføre fiberkabel til kommunens skoler, barnehager, eldresenteret på Dypedalåsen, Hvalerhallen, rådhuset og Kornmagasinet. I sammenheng med etableringen av en slik fiberkabel vil rådmannen foreslå at kommunen aktivt søker samarbeid med andre som er interessert i å kjøpe kapasitet i kabelen. Det bør tas sikte på å inngå avtale med Statens vegvesen om bytte av kapasitet, slik at kommunens ledning får en gjennomgående lik kapasitet fra Fredrikstad gjennom ledningen til Vegvesenet i Hvalertunnellen og til Skjærhalden. Samtidig som Vegvesenet gis kapasitet i kommunens ledning fra tunnellen vest til Fredrikstad. Møteinnkalling side 7 av 11

8 Med de bevilgningene som er gitt i budsjettet for 2007 og 2008, til sammen 3.5 mill kroner, samt potensialet for samarbeid med kjøpere av kapasitet i ledningen, anser rådmannen det som sannsynlig at ledningen er finansiert. Eventuelle behov for ytterligere finansiering i 2009, slik som antydet i økonomiplanen, vil det være mulig å komme tilbake til som del av budsjettarbeidet for Rådmannen foreslår videre at det inngås avtale mellom Hvaler kommune og Fredrikstad kommune om drift og forvaltning av den fiberoptiske kabelen som Hvaler kommune legger og blir eier av mellom Fredrikstad og Skjærhalden. IT-avdelingen i Fredrikstad kommune vil i så fall drive og forvalte denne ledningen på samme måte som andre ledninger i det nettet som Fredrikstad kommune eier i Fredrikstad-distriktet. En slik avtale forusettes å regulere ansvaret for den tekniske driften av en slik ledning, samt ansvaret for en best mulig økonomisk utnyttelse av ledningen. Den ledningen som Hvaler kommune blir eier av må i så fall utskilles som et eget objekt i budsjett- og regnskapsmessig sammenheng. Konklusjoner Se vurderinger over. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre en anbudskonkurranse for legging av fiberoptisk kabelforbindelse med god kapasitet mellom Fredrikstad og Skjærhalden, inkludert nødvendige skjøteog tappepunkter for fiber til kommunens skoler, barnehager, eldresenteret på Dypedalåsen, Hvalerhallen, rådhuset og Kornmagasinet. I sammenheng med leggingen og driften av denne fiberoptiske kabelen bes rådmannen aktivt søke samarbeid med andre interessenter som vil bytte eller kjøpe kapasitet i kabelen. Den delen av kabelen som kommunen selv bruker, samt den delen som ikke ved avtale er solgt eller overdratt ved bytte til andre skal eies av kommunen. Rådmannen gis i oppdrag å forhandle en avtale med Fredrikstad kommune om bistand til etablering, drift og forvaltning av denne fiberoptiske kabelen. Avtalen må sikre en tilfredsstillende konkurranse om legging av kabelen, sikker teknisk drift, og en best mulig økonomisk og samfunnsmessig nytte av kabelen. Formannskapet delegeres myndighet til å godkjenne avtalen. De utgiftene til investering som følger av dette vedtaket om etablering av fiberoptisk kabel mellom Fredrikstad og Skjærhalden forutsettes dekket innenfor de bevilgninger som er gitt til formålet i budsjettene for 2007 og Dersom anbudskonkurransen og/eller drøftinger med mulige kjøpere av kapasitet i ledningen viser at eksisterende bevilgninger ikke strekker til, forutsettes det at restfinansieringen bevilges i budsjettet for 2009, slik det fremgår av gjeldende økonomiplan. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 8 av 11

9 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2008/ Videreføring av bompengeinnkrevningen på Hvaler Q33 Torleif Gjellebæk Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /08 Kommunestyret Videreføring av bompengeinnkrevingen på Hvaler Sammendrag Kommunestyret vedtok i møte , sak 28/08, at administrasjonen skulle gjennomføre en utredning om videreføring av bompengeinnkrevingen på Stokken. Etter dette har rådmannen vært i kontakt med Statens vegvesen for å få vurdert om det er grunnlag for å arbeide videre med et slikt forslag. Statens vegvesen fraråder dette, særlig med bakgrunn i den knappe tiden som er før nåværende bompengeinnkreving på Stokken opphører, og ny innkreving på riksveg 108 over Vesterelven (Glomma) i Fredrikstad starter. Saksopplysninger Etter forslag i en interpellasjon fra Paul Henriksen i Hvaler Arbeiderparti, vedtok kommunestyret i møte , sak 28/08, følgende: Administrasjonen i Hvaler kommune bes gjennomføre en utredning med tanke på å legge til rette for videreføring av bommen fram til ny bomstasjon blir etablert i Fredrikstad i Mulig total automatisering av innkrevingen skal inngå i utredningen. Midlene tatt inn i ny bomperiode, øremerkes trafikksikkerhetstiltak langs RV 108 og prioriteres i tråd med Trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune. Det vesentligste arbeidet med å fremme et bompengeprosjekt (eller bompengepakke) består i å utarbeide grunnlaget for og en proposisjon til Stortinget. Reglene om denne saksbehandlingen er gitt i flere former, og følger dels også av etablert praksis. Statens Vegvesen, Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet er planmyndighet og ansvarlig saksbehandlende organer i slike saker. Kommunene og fylkeskommunene er viktige samarbeidspartnere, og statlige vegmyndigheter kan eksempelvis ikke fremme et bompengeprosjekt i en proposisjon til Stortinget uten at aktuell kommune og fylkeskommune har uttalt seg. Særlig kommunene og i noen tilfeller fylkeskommunene er ofte svært aktive pådrivere for å få statlige vegmyndigheter til å arbeide for bompengefinansiering av viktige investeringer i veier og trafikksikkerhet lokalt. På nevnte bakgrunn tok rådmannen kontakt ved epost, datert , til Statens vegvesen, for å få vurdert mulighetene for en forlengelse av bompengeinnkrevingen på Stokken, slik kommunestyret vedtok. I denne sammenheng var det blant annet aktuelt å vurdere om en forlengelse kunne skje innenfor rammen av stortingsproposisjon nr 8 ( ), eller om det ville bli nødvendig med en ny proposisjon. Stortingsproposisjon nr 8 ( ) representerer den tillatelsen som ble gitt til inneværende forlengelse av bompengeinnkrevingen til finansiering av trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 472, Brattebakke Utgårdskilen. Statens vegvesen Region Øst gjorde en intern vurdering av kommunens henvendelse om en ny forlengelse av bompengeperioden, hvor man blant annet konsulterte Vegdirektoratet. I en telefonisk tilbakemelding til rådmannen ga Region Øst uttrykk for at Statens vegvesen ikke ønsket å arbeide videre med en sak om eventuell ytterligere forlengelse av bompengeinnkrevingen på Hvaler. Årsakene til dette var: Møteinnkalling side 9 av 11

10 Ytterligere forlengelse av bompengeperioden kunne ikke skje innenfor rammen av stortingsproposisjon nr 8 ( ). Det ville således bli nødvendig med omfattende ny saksbehandling, med endelig vedtak i Stortinget, dersom en ytterligere forlengelse skulle kunne gjennomføres. Bompengeinnkrevingen til prosjektet over vesterelven i Fredrikstad er planlagt startet i Nåværende forlengede bompengeinnkreving på Hvaler, i henhold til st.prp. nr. 8 ( ), skal avsluttes Forutsatt at en ytterligere forlengelse av bompengeperioden på Hvaler skulle skje i perioden mellom disse prosjektene, så ville en slik ytterligere forlengelse bli av kort varighet, antakelig vesentlig kortere enn 24 måneder. For å få utnyttet en slik periode maksimalt ville det vært riktig å få prosjektet inn i statsbudsjettet for 2009, hvilket i praksis er svært vanskelig fordi arbeidet med dette statsbudsjettet allerede har kommet svært langt. Behandlingen av nye bompengeprosjekter krever i prinsippet at det foreligger godkjente reguleringsplaner som viser hva bompengeinntektene skal brukes til. For en eventuell ytterligere forlengelse av bompengeinnkrevingen på Hvaler foreligger det ikke et slikt tilstrekkelig plangrunnlag. Kommunens nylig vedtatte trafikksikkerhetsplan er ikke tilfredsstillende i så måte. Vedlegg Det forelegger ingen kopierte vedlegg til saken. Innkomne merknader Statens vegvesen Region Øst har telefonisk gitt kommentarer til saken. Kommentarene er omtalt i avsnittet over om saksopplysninger. Hjemmelsgrunnlag Kommunestyrets vedtak i møte , sak 28/08. Vurdering Rådmannen mener, med bakgrunn i tilbakemeldingene fra Statens vegvesen Region Øst, at Hvaler kommune ikke bør bruke mer ressurser for å forlenge bompengeinnkrevingen på Stokken ytterligere. Det synes ikke å være tilstrekkelig tid og ressurser til å få løst saken på den måten som kommunestyret ønsket ved sitt vedtak i sak 28/08, behandlet i møte Rådmannen vil imidlertid uttrykke bekymring for den situasjonen som Hvaler nå går inn i når det gjelder mulighetene for finansiering av investeringer i veier og trafikksikkerhet. Herunder også gjennomføring av vesentlige deler av den nylig vedtatte trafikksikkerhetsplanen. Situasjonen er på den ene siden preget av at det i overskuelig fremtid ikke vil være muligheter for offentlige bevilgninger av særlig betydning. Dette gjelder fra så vel kommunen som fylkeskommunen og staten. På den annen side er situasjonen at bilistene fra Hvaler i mange år fremover vil bidra tungt til finansiering av veier, trafikksikkerhet og kollektivtrafikk i nedre Glomma, særlig innen grensene til Fredrikstad kommune. Først i form av det bompengeprosjektet som er vedtatt for RV 108 ny Kråkerøyforbindelse over vesterelven, og senere i form av den bompengepakken som er under forberedelse. Nedre Glomma utgjør et opplagt felles bolig- og arbeidsmarked. Det er ikke mulig for bilister fra Hvaler å kjøre ut av kommunen (unntatt Kråkerøy), uten å passere fremtidig bompengeinnkreving i Fredrikstad. Med bompengeprosjektet på Kråkerøy vil bilistene fra Hvaler være i samme situasjon som bilistene fra Kråkerøy. Dersom bompengeprosjektet på Kråkerøy blir avløst av en bompengepakke for Fredrikstaddistriktet, kan bilistene fra Hvaler komme i en helt særlig stilling i forhold til andre deler av Nedre Glomma. Situasjonen tilsier etter rådmannens mening at Hvaler kommune burde vært mer engasjert, særlig i arbeidet med en fremtidig bompengepakke for Fredrikstad-distriktet. I denne sammenheng er det vesentlig å være klar over forskjellene mellom et bompengeprosjekt og en bompengepakke. I en bompengepakke gis det blant annet mulighet til å se friere på forholdet mellom den som betaler og den som får nytte av betalingen. Dette betyr også at det fysiske stedet for bompengeinnkrevingen ikke nødvendigvis bør være plassert på eller ved det formålet som finansieres av inntektene. Eksempelvis kan inntekter fra en bompengepakke benyttes til finansiering av tiltak innen kollektivtrafikken. Dersom Hvaler kommune ikke blir en mer integrert del av en fremtidig bompengepakke i Fredrikstaddistriktet, vil situasjonen bli preget av at bilistene fra Hvaler rammes hardt av bompenger som utelukkende brukes til finansiering av veier, trafikksikkerhet og kollektivtrafikk i andre kommuner, særlig Møteinnkalling side 10 av 11

11 Fredrikstad. Hvis Hvaler kommune skal bli integrert i en bompengepakke i Fredrikstad-distriktet vil dette antakelig kreve et betydelig og samordnet politisk arbeid fra alle partier. Rådmannen anbefaler at dette blir prioritert. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: Hvaler kommunestyre tar til etterretning at kommunestyrets vedtak i sak 28/08, behandlet i møte , om en ytterligere forlengelse av bompengeinnkrevingen på Hvaler, ikke lar seg gjennomføre. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 11 av 11

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer