Formannskapet. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Møteinnkalling"

Transkript

1 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: PS 43/08 PS 44/08 PS 45/08 PS 46/08 PS 47/08 PS 48/08 Sakstittel Godkjenning av protokoll fra forrige møte Interpellasjoner og spørsmål Bryggefront Torget i Skjærhalden - kostnadsendring Fiberoptisk kabel til Hvaler Videreføring av bompengeinnkrevingen på Hvaler Hvaler Camping AS søknad om endring i skjenkebevilling Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 11

2 PS 43/08 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 44/08 Interpellasjoner og spørsmål Møteinnkalling side 2 av 11

3 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2008/594 - Brygge - Skjærhalden P24 Gunn Karin Karlsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /08 Bryggefront Torget i Skjærhalden - kostnadsendring Sammendrag Det søkes om tillatelse til å ta opp ekstra lån til finansiering av merkostnadene for ny bryggefront ved torget i Skjærhalden. Saksopplysninger Vi viser til formannskapets ekstraordinære møte i sak 26/08 hvor det ble vedtatt at kommunen bygger ny kaifront langs kommunens eiendom ved Skjærhalden torg. I kommunestyresak 47/08 Tertialrapport pr vedtok kommunestyret å finansiere denne nye kaifronten med kr , som dekkes ved låneopptak. Med de endringene som skjedd ved tilleggskostnader på grunn av uforutsette grunnforhold vil det totale lånebehovet være kr inkl mva. Det er inngått kontrakt mellom Cardio Eiendom AS som totalentreprenør og Hvaler kommune om bygging av ny bryggefront. Bryggefronten bygges i samsvar med godkjent reguleringsplan for området. Prosjektet ble lagt ut til offentlig anbudskonkurranse og Cardio Eiendom AS leverte det rimeligste anbudet. I formannskapets møte sak 26/08 ble det vedtatt å bygge ny kaifront langs kommunens eiendom ved Skjærhalden torg. Formannskapet forutsatte at finansieringen ble løst i sammenheng med behandlingen av tertialrapport pr Cardio sitt opprinnelige tilbud som ble akseptert i anbudskonkurransen for bygging var på kr mva kr = kr inkl mva. Ved kontraktsinngåelsen ble det stilt krav om at Cardio Eiendom AS måtte dokumentere at den type pæler som de hadde planlagt å bruke i fundamenteringen holdt kravene til Norsk Standard for bruk til denne type brygge. Dette ble ikke dokumentert og det ble da reist krav om at det måtte foretas en endring i valg av pæler. De pælene som da ble valgt medførte en ekstrakostnad på totalt kr Ved denne revideringen ble den endelige kontraktsummen kr mva kr = kr Kommunens andel utgjør kr inkl mva i henhold til fordelingsnøkkel basert på det totale antall kvadratmeter brygge som skal bygges. Kommunens andel er 734/909-deler og Cardios andel er 175/909-deler. Det er dette beløpet (+ 5% for uforutsett) som ligger til grunn for det låneopptaket på kr som kommunestyret godkjente ved behandling av tertialrapporten av I vedlegg til kontakten er det gjort rede for at det i prosjekteringen ikke er foretatt grunnundersøkelser og det er foreslått løsning dersom det påtreffes fjell i byggeområdet. Det er nå påvist fjell i området fra trafikkhavna til gjestehavnsbrygga. Den løsningen som ble forespeilet i prosjekteringen kan ikke benyttes. Administrasjonen har i byggemøte fått protokollert at vi vil komme tilbake til dette punktet som kan være mangelfull prosjektering av totalentreprenøren. Møteinnkalling side 3 av 11

4 Den løsningen som blir valgt vil fordyre prosjektet med ca kr inkl mva. Etter fordelingsnøkkel blir dette ca kr inkl mva i merutgifter for Hvaler kommune. I tillegg har kommunen fremmet et ønske om å legge til rette for krabbefiske, akvarium og informasjon om Nasjonalparken på bryggefronten innenfor gjestehavna. Dette vil føre til en økning i prisen på ca kr inkl mva for kommunen. Totalt vil dette bety en økning av kostnadene for kommunen med ca kr inkl mva. Vedlegg Innkomne merknader Hjemmelsgrunnlag Kommunelovens 13 Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret pkt 2.3 Vurdering Bevilgning til investering i ny bryggefront er tillagt kommunestyret. Denne ekstrabevilgningen kan ikke utsettes til neste kommunestyremøte til høsten. Bryggen er påbegynt og det er nødvendig med rask avgjørelse. Prosjekt er under gjennomføring og det vil være svært uheldig om det må stanses. Vi anser det derfor nødvendig å bruke kommunelovens hasteparagraf som gir formannskapet myndighet til å øke låneopptaket til den nye bryggefronten ved Skjærhalden torg. Administrasjonen vurderer det som ønskelig å kunne gjennomføre den påbegynte utvidelsen av bryggefronten, med krabbefiskebrygge. Den vil gi Skjærhalden et løft som turiststed. Arbeidet er allerede forsinket pga sen igangsetting. Det vil bli prioritert å gjøre ferdig den delen av bryggen som er utenfor Sjøbua og innenfor gjestehavna. Denne vil være ferdig i uke 27. Den resterende delen utenfor torget og Cardio er anslått å bli ferdig tre uker senere i uke 30. Det økte finansieringsbehovet løses ved å utvide det planlagte låneopptak på kr med kr inkl mva. Lånet antas å kunne dekkes ved havneavgifter. Rådmannen beklager at de forsikringer som vi fikk under forhandlingene med tilbyder om at det ikke ville medføre store utgifter dersom det ble påtruffet fjell i grunnen, ikke viste seg å holde stikk. Dette er tatt opp med totalentreprenøren, og vi vil be kommuneadvokaten om en vurdering av ansvarsforholdene rundt prosjekteringen av prosjektet. Det samme gjelder det forhold at de pælene som var tenkt brukt ikke tilfredsstiller kravene til Norsk Standard. Konklusjoner Det opptas et tilleggslån på kr til finansiering av merkostnader på bryggefronten ved torget i Skjærhalden. Lånet antas å kunne betjenes ved bruk av havneavgifter. Rådmannens forslag til vedtak Med hjemmel i kommunelovens 13 vedtar formannskapet å oppta et lån på kr til finansiering av tilleggskostnader ved bygging av ny bryggefront ved torget i Skjærhalden. Lånet antas å kunne betjenes ved bruk av havneavgifter. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 4 av 11

5 Saksnr 2007/499 - Bredbånd - Spørsmål om videreføring av prosjekt uten medfinansiering fra HØYKOM Arkivkode 056 Saksbehandler Torleif Gjellebæk Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /08 Kommunestyret Fiberoptisk kabel til Hvaler Sammendrag Saken dreier seg om å legge grunnlaget for videre arbeid med fiberoptisk kabelforbindelse mellom Fredrikstad og Hvaler. Fra har kommunene Fredrikstad og Hvaler hatt felles økonomikontor og IT-drift, og senere også et betydelig samarbeid på flere andre områder som krever økende båndbredde. Ved beslutningen om felles økonomikontor og IT-drift, ble det for å komme raskt i gang, forutsatt at man skulle basere samarbeidet på trådløst datasamband mellom Høyfjell i Fredrikstad og rådhuset på Skjærhalden. Samtidig ble det lagt til grunn at denne trådløse forbindelsen i løpet av antatt fem år måtte erstattes med fiberoptisk kabel, av hensyn til behovet for øket kapasitet (båndbredde). Derfor har det også i kommunens budsjetter blitt bevilget midler til etablering av fiberoptisk kabel. Etableringen av fiberoptisk kabel gjennom Hvaler er i tillegg svært viktig av hensyn til andre samfunnsmessige behov, både i offentlig og privat sektor. Herunder i forhold til utviklingen av næringsvirksomhet. Saksopplysninger Kommunens behov og ansvar for god datakommunikasjon Kommunene Fredrikstad og Hvaler etablerte fra felles drift og utvikling av de to kommunenes IT-systemer. Samarbeidet er organisert som vertskapskommunemodell, hvor Fredrikstad kommune er vertskapskommune. Dette samarbeidet forutsatte at det straks ble etablert en tilfredsstillende dataforbindelse mellom IT-avdelingen i Hancobygget i Fredrikstad, hvor serverne er plassert, og rådhuset på Skjærhalden. Teknologien er basert på såkalte tynne klienter som gir kostnadseffektiv drift og rimelige investeringer. Denne teknologien krever imidlertid stor kapasitet (båndbredde) i dataforbindelsen mellom driftssentralen/serverne i Hancobygget og PC`ene på den enkelte arbeidsplass i Hvaler kommune. Hvaler kommune besluttet å starte samarbeidet basert på trådløs dataforbindelse mellom Hancobygget og Skjærhalden, via høye master på Høyfjell, Skjelsbutoppen, og en ny mast ved rådhuset på Skjærhalden. Når beslutningen om å bygge denne trådløse forbindelse ble tatt (formannskapet ), var det samtidig klart at denne i løpet av noen år (anslått 5 år) måtte erstattes av en fiberoptisk kabel. Begrunnelsen var det stadig økende behovet for mer kapasitet (båndbredde). Derfor har Hvaler kommune i noen år avsatt midler i budsjettene for å kunne finansiere denne fiberoptiske forbindelsen. Følgende har blitt bevilget/avsatt: Budsjett mill kr Finansiert ved lån som er tatt opp Budsjett mill kr Finansiert ved lån som ikke er tatt opp Økonomiplan mill kr Finansiert ved lån Etter etableringen av felles økonomikontor og IT-drift har kommunene Fredrikstad og Hvaler som kjent inngått samarbeid på flere andre områder. Dette utvidede samarbeidet bidrar til å fremskynde behovet for øket båndbredde. Administrasjonen vurderer nå samarbeid med Fredrikstad om sentralbord, arkiv og servicetorg. Et slikt samarbeid kan ikke etableres på en økonomisk måte uten vesentlig større og billigere båndbredde mellom Fredrikstad og Hvaler. Møteinnkalling side 5 av 11

6 I tillegg til at kommunen må dekke sitt eget behov for båndbredde mener rådmannen at kommunen har et samfunnsansvar for å bidra til at også andre får dekket sitt behov for datakommunikasjon, med god kapasitet og kvalitet. Dette gjelder i forhold til næringsutvikling, andre offentlige instanser og private behov. Kommunens investeringer i fiberoptisk kabel mellom Fredrikstad og Hvaler innebærer at kommunen tar nødvendig samfunnsansvar for å få dekket mange behov for god datakommunikasjon langt inn i fremtiden, både i privat og offentlig sektor. Alternativer for etablering av fiberoptisk kabel mellom Fredrikstad og Hvaler Fiberoptisk kabel til Hvaler kan i hovedsak enten henges i eksisterende master, eller legges i bakken/vannet. FEAS Bredbånd (datterselskap av Fredrikstad Energi AS) har på eget initiativ tilbudt seg å fremføre fiberoptisk kabel fra Fredrikstad til Skjærhalden, basert på sitt eksisterende høyspente nett. Tilbudet er prinsipielt basert på at Hvaler kommune betaler anleggskostnaden fullt ut, samtidig som Hvaler kommune gis tilgang til den kapasiteten (antall trådpar) som kommunen trenger for sin virksomhet. FEAS Bredbånd forutsatte selv å disponere resterende kapasitet for sin kommersielle virksomhet. Det er antatt at FEAS Bredbånd ville legge en kabel med (minimum) 96 trådpar, mens kommunens behov var anslått til 5 trådpar. Dette antallet trådpar representerer en kapasitet som man mener at er svært stor i forhold til behovet i overskuelig fremtid. Rådmannen finner det ikke nødvendig å gå inn på detaljene i tilbudet fra FEAS Bredbånd, bortsett fra å nevne at tilbudet inkluderte de fleste aktuelle skjøte- og tappepunkter (for blant annet fiber til kommunens ulike virksomheter). Tilbudet var ikke av en slik karakter at det etter rådmannens mening ikke kunne anses å være et tilbud i kontraktsrettslig forstand. Kommunens kostnad (totale anleggskostnad for hele kabelen) var anslått til om lag 4.77 mill kroner, eksklusive merverdiavgift. Rådmannens tilbakemelding på tilbudet var at det prinsipielt sett ikke var rimelig at kommunen skulle betale hele anleggskostnaden, samtidig som kommunen fikk en begrenset disposisjonsrett til antatt 5 av 98 trådpar, mens FEAS Bredbånd skulle utnytte resterende kapasitet i sin kommersielle virksomhet. FEAS Bredbånd viste liten imøtekommenhet i forhold til å ville dele med kommunen det kommersielle potensialet som lå i den kapasiteten som kommunen ikke benyttet. Dessuten mener rådmannen at regelverket for offentlige anskaffelser hindrer kommunen å inngå avtale som foreslått av FEAS Bredbånd. IT-avdelingen i Fredrikstad kommune har bistått Hvaler kommune tett i alle relasjoner som gjelder bredbånd til Hvaler. Dette gjelder blant annet i forhold til samtalene med FEAS Bredbånd, og i forhold til Østfold fylkeskommune sitt prosjekt Digital allemannsrett i Østfold Bredbåndstilbud til alle innbyggere og næringsliv i Østfold. Bakgrunnen for dette er at IT-avdelingen i Fredrikstad kommune har ansvaret for IT-driften også i Hvaler kommune, samtidig som IT-avdelingen også har lagt fiberoptisk kabel i store deler av Fredrikstad kommune. Parallelt med samtalene med FEAS Bredbånd innhentet IT-avdelingen i Fredrikstad også et tilbud fra Relacom AS om fremføring av fiberforbindelse til Hvaler. Tilbudet var i stor grad basert på kabel i sjøen og i luften, mens det for øvrig var sammenlignbart med tilbudet fra FEAS Bredbånd. I dette tilbudet var det imidlertid forutsatt at kommunen eide og disponerte samtlige 96 trådpar. Anleggskostnaden var anslått til 4.95 mill kroner, eksklusive merverdiavgift. Tilbudet var av en slik karakter at det etter rådmannens mening antakelig kunne vært ansett som et bindende tilbud i kontraktsrettslig forstand. Imidlertid medfører regelverket for offentlige anskaffelser at kommunen heller ikke uten videre kan anta dette tilbudet. Bredbånd gjennom Hvalertunnellen Statens Vegvesen har vært forutseende og lagt fiberoptisk kabel med stor kapasitet gjennom Hvalertunnellen. Samtidig har Vegvesenet behov for fiberoptisk forbindelse fra tunnellåpningen i vest til Fredrikstad, og videre til E6. Leverandører har vært i kontakt med Statens vegvesen for å selge fiber på strekningen mellom tunnellen vest og Fredrikstad. I tillegg har det vært samtaler mellom IT-avdelingen i Fredrikstad/Hvaler kommune og Statens vegvesen med sikte på å få vurdert mulighetene for et bytte av kapasitet. Det tenkes i så fall på at Vegvesenet gis kapasitet i den kabelen som Hvaler kommune eventuelt legger mellom tunnellen vest og Fredrikstad, mot at Hvaler kommune gis kapasitet i den kabelen som allerede ligger gjennom Hvalertunnellen. Møteinnkalling side 6 av 11

7 Fylkeskommunens prosjekt Digital allemannsrett i Østfold Bredbåndstilbud til alle innbyggere og næringsliv i Østfold Østfold fylkeskommune har igangsatt et prosjekt som skal sikre alle innbyggere og næringsliv i Østfold bredbånd innen utgangen av januar Hvaler kommune deltar som nevnt ovenfor i dette prosjektet, herunder også med en beskjeden finansiering på kr Prosjektet har en kostnadsramme på 27 mill kroner, hvorav de deltakende kommunene finansierer 2.7 mill kroner, fylkeskommunen 2.7 mill kroner, det statlige HØYKOM 10.3 mill kroner og utbygger 11.3 mill kroner. Etter fylkeskommunens anbudskonkurranse vant Hafslund Telekom AS (datterselskap i Hafslundkonsernet) anbudet om rollen som utbygger. Selskapet er nå godt i gang med prosjektet under logoen Bredbånd i Østfold. Selskapet vil selge bredbånd til konkurransedyktige priser som sikrer til den finansieringen fra utbygger som er nevnt over (11.3 mill kroner). Utbyggingen i Hvaler kommune vil foregå primært i september, oktober og november Et vesentlig poeng i denne forbindelse er at alle fastboende som bestiller bredbånd fra dette prosjektet innen har rett til å få bredbånd levert innen utgangen av januar Bestillinger etter denne datoen utløser ingen slik rett. Hvaler kommune vil samarbeide aktivt med Hafslund Telekom og Østfold fylkeskommune om prosjektet, slik at tilbudet blir best mulig kjent og benyttet. Det vil bli brukt ulike typer teknologi i dette fylkeskommunale prosjektet, med Hafslund Telekom AS som utbygger. Av flere grunner vil det i stor utstrekning i første omgang bli basert på trådløs teknologi. En viktig grunn til dette er de knappe tidsfristene som er satt. Senere vil det høyst sannsynlig bli nødvendig med større innslag av fiberoptisk kabel for å erstatte det trådløse nettet som etableres i første omgang. For Hvaler kommune er det derfor naturlig å se Hafslund Telekom AS som en av flere mulige samarbeidspartnere når det gjelder fiberoptisk kabel fra Fredrikstad til Hvaler. Selskapet har bekreftet interesse for det. Vedlegg Ingen vedlegg til denne saken Innkomne merknader Ikke aktuelt i denne saken Hjemmelsgrunnlag Ikke aktuelt i denne saken Vurdering Rådmannen ser det som definitivt mest fordelaktig om kommunen selv kan eie og drive en ny fiberoptisk kabelforbindelse mellom Fredrikstad og Skjærhalden. Dette gir kommunen mulighet for å dekke sitt eget behov for kapasitet i dataforbindelsen på en rimelig måte, blant annet som følge av at det vil bli mulig å selge eller bytte kapasitet til og med andre interessenter. Tilbudene fra og samtalene med FEAS Bredbånd og Relacom AS peker klart i denne retningen. Det samme gjelder de fleste erfaringene som vi kjenner fra Fredrikstad-distriktet og landet ellers. Moderne fiberoptisk kabel med god kapasitet blir en stadig viktigere del av den infrastrukturen som det offentlige bør eie. Herunder også for å sikre god konkurranse blant de mange leverandørene som er avhengig av en slik båndbredde for å levere sine tjenester. Rådmannen vil derfor foreslå at Hvaler kommune søker bistand fra IT-avdelingen i Fredrikstad kommune med sikte på å gjennomføre en anbudskonkurranse for å etablere fiberoptisk kabelforbindelse mellom Fredrikstad og Skjærhalden, med god kapasitet. Inkludert de skjøte- og tappepunkter som er nødvendig for å fremføre fiberkabel til kommunens skoler, barnehager, eldresenteret på Dypedalåsen, Hvalerhallen, rådhuset og Kornmagasinet. I sammenheng med etableringen av en slik fiberkabel vil rådmannen foreslå at kommunen aktivt søker samarbeid med andre som er interessert i å kjøpe kapasitet i kabelen. Det bør tas sikte på å inngå avtale med Statens vegvesen om bytte av kapasitet, slik at kommunens ledning får en gjennomgående lik kapasitet fra Fredrikstad gjennom ledningen til Vegvesenet i Hvalertunnellen og til Skjærhalden. Samtidig som Vegvesenet gis kapasitet i kommunens ledning fra tunnellen vest til Fredrikstad. Møteinnkalling side 7 av 11

8 Med de bevilgningene som er gitt i budsjettet for 2007 og 2008, til sammen 3.5 mill kroner, samt potensialet for samarbeid med kjøpere av kapasitet i ledningen, anser rådmannen det som sannsynlig at ledningen er finansiert. Eventuelle behov for ytterligere finansiering i 2009, slik som antydet i økonomiplanen, vil det være mulig å komme tilbake til som del av budsjettarbeidet for Rådmannen foreslår videre at det inngås avtale mellom Hvaler kommune og Fredrikstad kommune om drift og forvaltning av den fiberoptiske kabelen som Hvaler kommune legger og blir eier av mellom Fredrikstad og Skjærhalden. IT-avdelingen i Fredrikstad kommune vil i så fall drive og forvalte denne ledningen på samme måte som andre ledninger i det nettet som Fredrikstad kommune eier i Fredrikstad-distriktet. En slik avtale forusettes å regulere ansvaret for den tekniske driften av en slik ledning, samt ansvaret for en best mulig økonomisk utnyttelse av ledningen. Den ledningen som Hvaler kommune blir eier av må i så fall utskilles som et eget objekt i budsjett- og regnskapsmessig sammenheng. Konklusjoner Se vurderinger over. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre en anbudskonkurranse for legging av fiberoptisk kabelforbindelse med god kapasitet mellom Fredrikstad og Skjærhalden, inkludert nødvendige skjøteog tappepunkter for fiber til kommunens skoler, barnehager, eldresenteret på Dypedalåsen, Hvalerhallen, rådhuset og Kornmagasinet. I sammenheng med leggingen og driften av denne fiberoptiske kabelen bes rådmannen aktivt søke samarbeid med andre interessenter som vil bytte eller kjøpe kapasitet i kabelen. Den delen av kabelen som kommunen selv bruker, samt den delen som ikke ved avtale er solgt eller overdratt ved bytte til andre skal eies av kommunen. Rådmannen gis i oppdrag å forhandle en avtale med Fredrikstad kommune om bistand til etablering, drift og forvaltning av denne fiberoptiske kabelen. Avtalen må sikre en tilfredsstillende konkurranse om legging av kabelen, sikker teknisk drift, og en best mulig økonomisk og samfunnsmessig nytte av kabelen. Formannskapet delegeres myndighet til å godkjenne avtalen. De utgiftene til investering som følger av dette vedtaket om etablering av fiberoptisk kabel mellom Fredrikstad og Skjærhalden forutsettes dekket innenfor de bevilgninger som er gitt til formålet i budsjettene for 2007 og Dersom anbudskonkurransen og/eller drøftinger med mulige kjøpere av kapasitet i ledningen viser at eksisterende bevilgninger ikke strekker til, forutsettes det at restfinansieringen bevilges i budsjettet for 2009, slik det fremgår av gjeldende økonomiplan. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 8 av 11

9 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2008/ Videreføring av bompengeinnkrevningen på Hvaler Q33 Torleif Gjellebæk Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /08 Kommunestyret Videreføring av bompengeinnkrevingen på Hvaler Sammendrag Kommunestyret vedtok i møte , sak 28/08, at administrasjonen skulle gjennomføre en utredning om videreføring av bompengeinnkrevingen på Stokken. Etter dette har rådmannen vært i kontakt med Statens vegvesen for å få vurdert om det er grunnlag for å arbeide videre med et slikt forslag. Statens vegvesen fraråder dette, særlig med bakgrunn i den knappe tiden som er før nåværende bompengeinnkreving på Stokken opphører, og ny innkreving på riksveg 108 over Vesterelven (Glomma) i Fredrikstad starter. Saksopplysninger Etter forslag i en interpellasjon fra Paul Henriksen i Hvaler Arbeiderparti, vedtok kommunestyret i møte , sak 28/08, følgende: Administrasjonen i Hvaler kommune bes gjennomføre en utredning med tanke på å legge til rette for videreføring av bommen fram til ny bomstasjon blir etablert i Fredrikstad i Mulig total automatisering av innkrevingen skal inngå i utredningen. Midlene tatt inn i ny bomperiode, øremerkes trafikksikkerhetstiltak langs RV 108 og prioriteres i tråd med Trafikksikkerhetsplan for Hvaler kommune. Det vesentligste arbeidet med å fremme et bompengeprosjekt (eller bompengepakke) består i å utarbeide grunnlaget for og en proposisjon til Stortinget. Reglene om denne saksbehandlingen er gitt i flere former, og følger dels også av etablert praksis. Statens Vegvesen, Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet er planmyndighet og ansvarlig saksbehandlende organer i slike saker. Kommunene og fylkeskommunene er viktige samarbeidspartnere, og statlige vegmyndigheter kan eksempelvis ikke fremme et bompengeprosjekt i en proposisjon til Stortinget uten at aktuell kommune og fylkeskommune har uttalt seg. Særlig kommunene og i noen tilfeller fylkeskommunene er ofte svært aktive pådrivere for å få statlige vegmyndigheter til å arbeide for bompengefinansiering av viktige investeringer i veier og trafikksikkerhet lokalt. På nevnte bakgrunn tok rådmannen kontakt ved epost, datert , til Statens vegvesen, for å få vurdert mulighetene for en forlengelse av bompengeinnkrevingen på Stokken, slik kommunestyret vedtok. I denne sammenheng var det blant annet aktuelt å vurdere om en forlengelse kunne skje innenfor rammen av stortingsproposisjon nr 8 ( ), eller om det ville bli nødvendig med en ny proposisjon. Stortingsproposisjon nr 8 ( ) representerer den tillatelsen som ble gitt til inneværende forlengelse av bompengeinnkrevingen til finansiering av trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg 472, Brattebakke Utgårdskilen. Statens vegvesen Region Øst gjorde en intern vurdering av kommunens henvendelse om en ny forlengelse av bompengeperioden, hvor man blant annet konsulterte Vegdirektoratet. I en telefonisk tilbakemelding til rådmannen ga Region Øst uttrykk for at Statens vegvesen ikke ønsket å arbeide videre med en sak om eventuell ytterligere forlengelse av bompengeinnkrevingen på Hvaler. Årsakene til dette var: Møteinnkalling side 9 av 11

10 Ytterligere forlengelse av bompengeperioden kunne ikke skje innenfor rammen av stortingsproposisjon nr 8 ( ). Det ville således bli nødvendig med omfattende ny saksbehandling, med endelig vedtak i Stortinget, dersom en ytterligere forlengelse skulle kunne gjennomføres. Bompengeinnkrevingen til prosjektet over vesterelven i Fredrikstad er planlagt startet i Nåværende forlengede bompengeinnkreving på Hvaler, i henhold til st.prp. nr. 8 ( ), skal avsluttes Forutsatt at en ytterligere forlengelse av bompengeperioden på Hvaler skulle skje i perioden mellom disse prosjektene, så ville en slik ytterligere forlengelse bli av kort varighet, antakelig vesentlig kortere enn 24 måneder. For å få utnyttet en slik periode maksimalt ville det vært riktig å få prosjektet inn i statsbudsjettet for 2009, hvilket i praksis er svært vanskelig fordi arbeidet med dette statsbudsjettet allerede har kommet svært langt. Behandlingen av nye bompengeprosjekter krever i prinsippet at det foreligger godkjente reguleringsplaner som viser hva bompengeinntektene skal brukes til. For en eventuell ytterligere forlengelse av bompengeinnkrevingen på Hvaler foreligger det ikke et slikt tilstrekkelig plangrunnlag. Kommunens nylig vedtatte trafikksikkerhetsplan er ikke tilfredsstillende i så måte. Vedlegg Det forelegger ingen kopierte vedlegg til saken. Innkomne merknader Statens vegvesen Region Øst har telefonisk gitt kommentarer til saken. Kommentarene er omtalt i avsnittet over om saksopplysninger. Hjemmelsgrunnlag Kommunestyrets vedtak i møte , sak 28/08. Vurdering Rådmannen mener, med bakgrunn i tilbakemeldingene fra Statens vegvesen Region Øst, at Hvaler kommune ikke bør bruke mer ressurser for å forlenge bompengeinnkrevingen på Stokken ytterligere. Det synes ikke å være tilstrekkelig tid og ressurser til å få løst saken på den måten som kommunestyret ønsket ved sitt vedtak i sak 28/08, behandlet i møte Rådmannen vil imidlertid uttrykke bekymring for den situasjonen som Hvaler nå går inn i når det gjelder mulighetene for finansiering av investeringer i veier og trafikksikkerhet. Herunder også gjennomføring av vesentlige deler av den nylig vedtatte trafikksikkerhetsplanen. Situasjonen er på den ene siden preget av at det i overskuelig fremtid ikke vil være muligheter for offentlige bevilgninger av særlig betydning. Dette gjelder fra så vel kommunen som fylkeskommunen og staten. På den annen side er situasjonen at bilistene fra Hvaler i mange år fremover vil bidra tungt til finansiering av veier, trafikksikkerhet og kollektivtrafikk i nedre Glomma, særlig innen grensene til Fredrikstad kommune. Først i form av det bompengeprosjektet som er vedtatt for RV 108 ny Kråkerøyforbindelse over vesterelven, og senere i form av den bompengepakken som er under forberedelse. Nedre Glomma utgjør et opplagt felles bolig- og arbeidsmarked. Det er ikke mulig for bilister fra Hvaler å kjøre ut av kommunen (unntatt Kråkerøy), uten å passere fremtidig bompengeinnkreving i Fredrikstad. Med bompengeprosjektet på Kråkerøy vil bilistene fra Hvaler være i samme situasjon som bilistene fra Kråkerøy. Dersom bompengeprosjektet på Kråkerøy blir avløst av en bompengepakke for Fredrikstaddistriktet, kan bilistene fra Hvaler komme i en helt særlig stilling i forhold til andre deler av Nedre Glomma. Situasjonen tilsier etter rådmannens mening at Hvaler kommune burde vært mer engasjert, særlig i arbeidet med en fremtidig bompengepakke for Fredrikstad-distriktet. I denne sammenheng er det vesentlig å være klar over forskjellene mellom et bompengeprosjekt og en bompengepakke. I en bompengepakke gis det blant annet mulighet til å se friere på forholdet mellom den som betaler og den som får nytte av betalingen. Dette betyr også at det fysiske stedet for bompengeinnkrevingen ikke nødvendigvis bør være plassert på eller ved det formålet som finansieres av inntektene. Eksempelvis kan inntekter fra en bompengepakke benyttes til finansiering av tiltak innen kollektivtrafikken. Dersom Hvaler kommune ikke blir en mer integrert del av en fremtidig bompengepakke i Fredrikstaddistriktet, vil situasjonen bli preget av at bilistene fra Hvaler rammes hardt av bompenger som utelukkende brukes til finansiering av veier, trafikksikkerhet og kollektivtrafikk i andre kommuner, særlig Møteinnkalling side 10 av 11

11 Fredrikstad. Hvis Hvaler kommune skal bli integrert i en bompengepakke i Fredrikstad-distriktet vil dette antakelig kreve et betydelig og samordnet politisk arbeid fra alle partier. Rådmannen anbefaler at dette blir prioritert. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet anbefales å avgi til kommunestyret slik innstilling: Hvaler kommunestyre tar til etterretning at kommunestyrets vedtak i sak 28/08, behandlet i møte , om en ytterligere forlengelse av bompengeinnkrevingen på Hvaler, ikke lar seg gjennomføre. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 11 av 11

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 17.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge Ottar Johansen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.05.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Øyvind Fjeldberg Eivind N. Borge

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.06.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.01.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen

utvalget Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Thor Tangen varamedlem FRP Ole-Johan Pettersen Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk rådmann. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.08.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 01.07.2009 Tidspunkt: 15:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.04.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder

Detaljer

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve

Sakskartliste: Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen Kari B. Jørgensen Medlem Kjersti B. Dolve Møteprotokoll Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 15:00 16.20 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Rolf Baltzersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker 14.30 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/53 GODKJENNING

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Lene Elisabeth Strøm medlem H Øyvind Wevling varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 16:00 16:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Ole-Johan

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg Arkivsak-dok. 201605245-1 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel og areal 07.06.2016 49/16 Fylkestinget 2015-2019 16.06.2016 43/16 Finansiering

Detaljer

Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 14:00

Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 14:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 22.12.2015 Tid: 14:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 28.09.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Arkivsak-dok. 16/01941-1 Saksbehandlar Kristian Damstuen Saksgang Formannskapet Kommunestyret AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Gol kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet TILLEGGSAKLISTE 39/07 07/1924 LENSMANNSGARDEN BARNEHAGE. FREMDRIFT OG TILLEGGSBEVILGNING.

MØTEINNKALLING. Formannskapet TILLEGGSAKLISTE 39/07 07/1924 LENSMANNSGARDEN BARNEHAGE. FREMDRIFT OG TILLEGGSBEVILGNING. HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 24.04.2007 Tid: Etter møtet i partsamansett utval. TILLEGGSAKLISTE Utvalsak Arkivsaksnr. Tittel 39/07 07/1924 LENSMANNSGARDEN BARNEHAGE.

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.09.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Roy Hansen Medlem A/SP

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: 21.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Tanja Fuglem Jon Olav Trondset Trond Morset

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 22.05.2017 Tid: 08:00-14:00 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 22.03.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

BREDBÅNDSTRATEGI. Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

BREDBÅNDSTRATEGI. Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE BREDBÅNDSTRATEGI VEDTATT AV RISØR BYSTYRE 22.08.2013, POLITISK SAK 72/13, ARKIVSAK 2013/1066 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/9199-29 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Anna Auganes Gunn Karin Karlsen Åge Andre Michalsen Halvor Ref.

Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Anna Auganes Gunn Karin Karlsen Åge Andre Michalsen Halvor Ref. Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested:, Rådhuset Dato: 18.01.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP Mona J Abrahamsen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen : Jan Erik Kristiansen, Sverre Gran, Guro Ihler

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen : Jan Erik Kristiansen, Sverre Gran, Guro Ihler Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 29.05.2008 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen,

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 03.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.08.2007 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/16 16/496 ORGANISERING AV FLYKTNINGEARBEIDET I SØNDRE LAND. Hov, 30.mars Terje Odden ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 11.04.2016 Tid: 15:30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.01.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.04.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/11 11/690 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED FAGFORBUNDET HTA KAP. 5.2.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 48/11 11/690 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA LOKALE FORHANDLINGER MED FAGFORBUNDET HTA KAP. 5.2. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 06.10.2011 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 12.02.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Torunn Akselsen Engum sekretær Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Øyvind Wevling medlem A

Detaljer