INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG Tirsdag, 16.juni 2015, kl. 18:00 Sted: Elias Blix (A13) på Universitetet i Nordland TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1 KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av referent og en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder C) Godkjenning av innkalling og sakslisten D) Opptak av fortegnelse over fremmøtte andelseiere og fullmakter 2 GODKJENNELSE AV ÅRSRAPPORT Godkjennelse skjer med alminnelig flertall (brl 7 11) 3 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2014 Godkjennelse skjer med alminnelig flertall (brl 7 11) 4 FASTSETTELSE AV STYREHONORAR Honoraret fastsettes med alminnelig flertall (brl 7 11) 5 VALG AV TILLITSVALGTE (STYRET) Valg iht vedtektene skjer med alminnelig flertall (brl 7 11). Følgende poster skal velges: 3 Styremedlemmer for 2 år 6 INNTAK AV GENERALFORSAMLINGSVEDTAK I VEDTEKTENE Godkjennelse skjer med alminnelig flertall (brl 7 11) 7 VALG AV TV OG INTERNETTLEVERANDØR Godkjennelse skjer med alminnelig flertall (brl 7 11) 8 KOSTNADER I FORBINDELSE MED TILBYGG Godkjennelse skjer med 2/3 flertall (brl 9 SAK FRA H 40/42: SØKNAD OM TILBYGG Godkjennelse skjer med 2/3 flertall (brl Bodø, 2.juni 2015 For styret i Høglia Borettslag

2 FULLMAKTSSKJEMA: I generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare med en stemme for andelen, brl. 7 2(1). Leietaker av andelen har rett til å være tilstede i generalforsamlingen og rett til å uttale seg, brl 7 2(2). Dersom andelseier ikke kan møte på generalforsamlingen kan andelseier i henhold til lov om borettslag 7 3 møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan kalles tilbake når som helst. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen. rives av og leveres på generalforsamlingen FULLMAKT: Andelseiers navn: Leilighet nr.: Fullmakt til å stemme på ordinær generalforsamling i 2015 gis til: Andelseiers underskrift: 2

3 3

4 SAK 1 KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av referent og en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder C) Godkjenning av innkalling og sakslisten D) Opptak av fortegnelse over fremmøtte andelseiere og fullmakter SAK 2 GODKJENNING AV STYRETS ÅRSRAPPORT Hva har blitt gjort i 2014/2015 i Høglia Lekeplasser Dialogen med Bodø kommune - Parketaten har fortsatt mtp. å få oppgradert lekeplassene. De har vært på befaring i Hbrl i flere omganger uke og vurderer hvilke oppgraderinger som blir gjort i år. Målet er at begge lekeplassene skal oppgraderes med gummiheller (slik som det allerede er gjort på øvre lekeplass med landingssonen til sklia), universell adkomst til lekeplassene og belysning. I 2015 er målet at fotballbanen skal gruses opp og at nedre lekeplass skal rustes opp. Her har Hbrl sagt seg villig til å bidra med dugnadsinnsats og/eller forskuttering av utlegg til oppgraderingen (slik at beløpet kan spres over flere kommunale budsjett) og egne investeringer først og fremst med tanke på fremførsel av strøm/lys. Vannverk Det har siden begynnelsen av oktober 2014 vært problemer tilknyttet vannforsyningen i Høglia. Ikke alle i borettslaget har merket dette like godt, men det har spesielt gått ut over boenhetene øverst i borettslaget. I følge Bodø kommune skyldes problemene en planlagt bytting av vannpumpe og bruk av en midlertidig pumpe under byttingen. Den midlertidige pumpen har hatt utfordringer med jordfeil, mens den nye pumpen har tatt lengre tid å få på plass pga at entreprenøren ikke leverte den nye pumpestasjonen i henhold til gjeldende HMS regler og pumpen måtte ombygges. Den nye pumpen ble satt i drift i midten av mars og problemene skal nå forhåpentligvis være over. Vedlikehold Vi har jobbet med å få på plass en helhetlig plan for hvordan Høglia borettslag skal utvikles fremover mtp nåstatus bygninger, vedlikehold, renovering og oppgraderinger. Våre tanker vil bli presentert på beboermøte etter Generalforsamlingen. Arbeidet med disse planene har ført til at styret har valgt å utsette bytting av tak i Høglia til planen foreligger. 4

5 Taklekkasjer Vannlekkasjer gjennom tak har stått på styrets prioriteringsliste i flere år og i mars fikk Gunnvald Johansen utbedret lekkasjer i Høglia 22, 45, 47, 64, 78 og 99, i tillegg til at det har vært gjort befaringer på andre hus. Oppsummeringen fra Gunnvald Johansen er at den eneste permanente løsningen er å bytte tak og undertak. De observerer også at takstigene ikke er innfestet ihht krav, og at disse er montert opp ned. Skjolder på takpapp er vanlige i borettslaget og er ikke nødvendigvis lekkasjer. Vannlekkasjer Det har gjennom året vært mange skadesaker knyttet til vannlekkasjer på kjøkken. I hovedsak gjelder dette avløpsslange fra oppvaskmaskin og lekkasje fra rør i tilknytning til eller selve varmtvannsbereder under kjøkkenbenk. Det er viktig at tilstanden på dette kontrolleres jevnlig og at WaterGuarden er montert og fungerer, slik at følgeskader kan unngås. Maling Fikk du ikke malt alt i fjor? Da er det på tide å gjøre seg klar til innsats. Det første 100 literne med maling er allerede levert ut for 2015-sesongen. Minner om at styret har satt 1. september som absolutt siste frist for å gjennomføre malingen. Grillhytta/Boden Grillhytta bærer preg av at den trenger vedlikehold - både maling og reparasjon av vinduer. I tillegg må det gjøres tiltak slik at røyken går ut pipa og ikke fungerer som røykerom. I løpet av sommeren kan det også bli tale om hellelegging av området rundt Grillhytta. Boden trenger et strøk eller to med maling. Hvis det er noen som kunne tenke seg å ta ansvaret for å lede dugnadsarbeidet på en eller flere deler i forbindelse med dette er det bare å ta kontakt. Graving Høglia 46 hadde en tett kloakkledning som førte til en større graveoperasjon og utbedring av dette. Likedan hadde Høglia 91 vanninntrenging gjennom veggen og er utbedret gjennom å legge ny drenering. Utover våren ble det gjort en finpuss etter gravearbeidene og arbeidet med vedlikehold av parkeringsplasser og avløpsrør/grøfter vil fortsette utover sommeren. Her nevner vi spesielt forbedring/forlenging av dreneringsgrøft bak Høglia 55 61, slik at vannet renner ned i kum Side 3 ved Høglia 49 som planlagt. Etablering av dreneringsgrøft ved H 89/91 slik at vannet ikke renner ned mot H 91 men holder seg i skogen. Reetablering av overvannsrør Høglia

6 Vårdugnad Vårdugnad ble avholdt mandag 11. mai. I etterkant av denne ble det fliset opp greiner tilsvarende to lastebillass med flis. Tynning av skog i Høglia gjør dette til en triveligere plass å være. Det understrekes at slik rydding bare kan finne sted i en dialog med styret/styreleder. Inngangsparti Vi har vært i dialog med andelseier Bodø kommune angående inngangsparti fra vei til bolig for Høglia 43. Her vil andelseier lage en ny adkomst for Høglia 43 uten terrengoppfylling, etter mal fra Høglia Det vil da bli en universelt utformet adkomst med stablesteiner i front. Naboene i Høglia 41, 45 og 47 oppfordres til å se på om dette kan være aktuelt også for dem, slik at sluttresultatet vil ligne på det i Høglia TV/Internett Avtalen vi har med Signal Bredbånd AS går ut i år. Det er derfor hentet inn tilbud på fornyelse av avtale, samt tilbud fra Canal Digital til sammenlikning. Dette vil bli tatt opp på Generalforsamlingen. Styret har i perioden 2014/2015 bestått av: Øyvind Pedersen Høglia Styreleder Camilla Johansen Høglia Styremedlem Randi Marie Larsen Høglia 34 Styremedlem Viggo Albertsen Høglia Styremedlem Kristian Olsen Høglia 71 Styremedlem Rita Romarheim Høglia Styremedlem Vegard Skar Høglia 111 Styremedlem Styremøter Det er totalt avholdt 7 styremøter i perioden 2014/2015. Forslag til vedtak: «Styrets årsrapport for 2014/2015 godkjennes». 6

7 SAK 3 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS ÅRSBERETNING Styrets årsregnskap og årsberetning kan generalforsamlingen godkjenne eller forkaste (brl 7 4 (2)). Godkjennelse skjer med alminnelig flertall (brl 7 11 (1)). Mottatte årsregnskap for 2014, levert av BBL, samt styrets årsberetning ligger vedlagt. Forslag til vedtak: «Styrets årsregnskap og årsberetning for 2014 godkjennes, og årsresultatet disponeres i tråd med regnskapet». 7

8 SAK 4 GODTGJØRELSE TIL STYRET Honorar til styret skal fastsettes av generalforsamling (brl 8 4). Honoraret fastsettes med alminnelig flertall (brl 7 11). Det var under Generalforsamlingen i 2014 en lengre diskusjon rundt prinsipper for styrehonorar. Styret ser ingen grunn til å endre de grunnleggende prinsippene for styrehonoraret. Generalforsamlingen etterspurte en oversikt over fordelingen av styrehonoraret. Tabellen viser fordeling av styrehonorar for de siste tre perioder: Styrehonorar 2012/2013 Navn Antall styremøter Pr møte Sum møtegodtgjørelse Innsats Sum Telefoni/data Erik Øyvind Kari Ronny Hild Hilde Styrehonorar 2013/2014 Erik Hild Hilde Kari Randi Marie Vegard Øyvind Styrehonorar 2014/2015 Øyvind Camilla Kristian Vegard Randi Marie Rita Viggo Styret fremmer forslag om at styrehonoraret økes med 2,5 % til kr 97375, inkludert styreleders dekning av internett og telefoni. Forslag til vedtak: «Styrehonorar settes til kr for perioden 2015/2016 inkludert dekking av styreleders kostnader til internett og telefoni». 8

9 SAK 5 VALG AV TILLITSVALGTE Styre og varamedlemmer skal velges av generalforsamlingen (brl 8 2). Styreperioden er to år for styrets medlemmer men kan velges for en kortere periode. Varamedlemmer velges for 1 år. Valget skjer med alminnelig flertall (brl 7 11). Høglia borettslag har valgt en modell med utvidet styre uten varamedlemmer. Valgkomiteen er gitt i oppdrag å presentere kandidater til de ledige vervene på Generalforsamlingen. Det som skal velges er: 3 styrerepresentanter for 2 år Styremedlem for to år forslag: Styremedlem for to år forslag: Styremedlem for to år forslag: SAK 6 INNTAK AV GENERALFORSAMLINGSVEDTAK I VEDTEKTENE Generalforsamlingen i 2014 vedtok et nytt prinsipp for vedlikehold av fasader: «7. MALING AV LEILIGHETER (FASADE) Styret fikk ros for å ha klart å få på plass en løsning som ivaretar fellesskapets behov for at borettslaget ikke får verditap på grunn av forsømt vedlikehold. Det grunnleggende prinsipp vedtaket bygger på er at den enkelte andelseier tillates å gjøre dugnadsarbeid i form maling, innen en gitt frist satt av styret i det enkelte tilfelle, for å oppnå en reduksjon av vedlikeholdskostnadene. Enhver andelseier står fritt til ikke å benytte seg av tilbudet og betaler da de faktiske kostnader et slikt vedlikehold i form av maling koster. Vedtak: Enhver andelseier skal utføre maling av egen bolig. Det er opp til den enkelte andelseier å utføre arbeidet selv, eller å leie inn hjelp for å få jobben utført. Det settes en frist til 1. oktober i henhold til tilstandsrapport, dvs. der det anbefales malt i Ved behov skal vegger som er spesielt utsatt males oftere. Vinduer og listverk skal også males sammen med veggen.» Dersom fristen ikke overholdes vil arbeidet bli satt bort til et malerfirma, og de andelseiere som ikke har beiset vil bli belastet for kostnadene gjennom en engangsbetaling eller økte felleskostnader tilsvarende kravets størrelse fordelt på 4 år. Dette gjelder uansett grunn til at dette ikke er blitt gjennomført innen fristens utløp Generalforsamlingen ber styret utarbeide en brosjyre som omhandler hvordan maling skal gjennomføres og med informasjon om hvordan dette arbeidet sikres.» I Høgliaposten fra 30. mai 2014 ble denne saken kommentert slik: «Kommentarer til Generalforsamling 22. mai Ved skriving av referatet fra generalforsamlingen ble det oppdaget noen punkter som ikke formelt hører inn i en protokoll, men som kan være til beboernes opplysning. Disse følger vedlagt under. Kommentarer sak 7: 9

10 1) Under møtet ble det fra en beboer kommentert at de som bor i endeleilighet har krav på hjelp fra naboen for hjelp til maling av en slik tredje vegg, med bakgrunn i husholdningsreglene/vedtekter. Det ble uttrykt allmenn konsensus i møtet om at dette er i tråd med dugnadsprinsippet som har vært praktisert - at hver rekke er ansvarlig for at rekken er malt. Ved referatskrivingen viser det seg at dette ikke er medtatt verken i Husordningsregler vedtatt i 1998 eller Vedtekter vedtatt i Kommentaren må derfor sees på som en ønsket dugnadsholdning som Generalforsamlingen ønsker og fremme, mens vedtaket rent juridisk/formelt innebærer at den enkelte andelseier er ansvarlig for maling på alle vegger/del av vegger som omslutter andelseierens boenhet mot friluft. 2) Vedtaket inngriper i det som ligger under: Vedtekter: paragraf 5.1: Andelseiers vedlikeholdsplikt. Saken burde derfor for oversiktens skyld vært inntatt som et eget strekpunkt her. Dette er en formalitetsfeil som det nye styret bes rette opp ved første praktiske mulighet dvs på første ekstraordinære eller ordinære generalforsamling avholdt i borettslaget.» Styret foreslår at vedtektene punkt 5.1 utvides med følgende tekst: «Enhver andelseier skal utføre maling av egen bolig. Det er opp til den enkelte andelseier å utføre arbeidet selv, eller å leie inn hjelp for å få jobben utført. Det settes en frist til 1. oktober i henhold til tilstandsrapport, dvs. der det anbefales malt i Ved behov skal vegger som er spesielt utsatt males oftere. Vinduer og listverk skal også males sammen med veggen.» Dersom fristen ikke overholdes vil arbeidet bli satt bort til et malerfirma, og de andelseiere som ikke har beiset vil bli belastet for kostnadene gjennom en engangsbetaling eller økte felleskostnader tilsvarende kravets størrelse fordelt på 4 år. Dette gjelder uansett grunn til at dette ikke er blitt gjennomført innen fristens utløp.» I praksis vil dette si at når styret har fått utarbeidet en tilstandsrapport der det fremkommer at en andel anbefales å males, skal slik maling finne sted før 1. oktober året etter at rapporten kom med anbefalingen. 10

11 Dagens 5 1 (1): 5 1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Forslag til ny 5 1 (1): «5 1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Enhver andelseier skal utføre beising/maling av egen bolig. Det er opp til den enkelte andelseier å utføre arbeidet selv, eller å leie inn hjelp for å få jobben utført. Det settes en frist til 1. oktober i henhold til tilstandsrapport, dvs. der det anbefales malt i 20xx. Ved behov skal vegger som er spesielt utsatt males oftere. Vinduer og listverk skal også males sammen med veggen.» Dersom fristen ikke overholdes vil arbeidet bli satt bort til et malerfirma, og de andelseiere som ikke har beiset/malt vil bli belastet for kostnadene gjennom en engangsbetaling eller økte felleskostnader tilsvarende kravets størrelse fordelt på 4 år. Dette gjelder uansett grunn til at dette ikke er blitt gjennomført innen fristens utløp.» 11

12 SAK 7 VALG AV TV OG INTERNETTLEVERANDØR I 2010 inngikk styret i Høglia borettslag en fem år lang kontrakt med Signal om leveranse av produktet Altibox. Forut for denne avtalen hadde vi Canal Digital som leverandør. Som en del av kontrakten investerte Signal ca kr eks mva i et nytt fiber distribusjonsnett som Høglia borettslag overtar eierskapet til når avtalen utløper. Dagens avtale med Signal om leveranse av produktet Altibox opphører Styret har vært i dialog med Signal og Canal Digital om en ny femårs avtale med oppstart Til grunn for arbeidet med ny avtale har vi lagt det prinsipp at avtalen i sum skal være billigere for alle beboerne i Høglia borettslag. I dag består avtalen av en fellesdel (TV) med separat oppkjøp av internett og andre tjenester. Ved avtaleinngåelsen kunne andelseierne velge mellom tre kategorier av oppkjøpt bredbånds internett der produktet var rabatert i forhold til veiledende pris: 1/1 Mbit/s kr 169 pr måned 10/10 Mbit/s kr 349 per måned 30/30 Mbit/s kr 599 per måned I avtaleperioden er hastigheten blitt endret for de tre kategoriene uten ekstra kostnad slik: 1/1 Mbit/s leveres ikke lengre kun videreføring av gamle avtaler 10/10 Mbit/s oppgradert til 35/35 Mbit/s 30/30 Mbit/s oppgradert til 75/75 Mbit/s Internettoppkjøpet i Hbrl er i dag slik: 2 enheter har kjøpt seg opp til 1/1 mbit/s kostnad 169 kr pr måned (ikke lengre mulig å kjøpe denne hastigheten) 58 enheter har kjøpt seg opp til 35/35 Mbit/s kostnad kr 349 i 2010, kr 449 for de som har flyttet inn i Hbrl senere. 4 enheter har kjøpt seg opp til 75/75 Mbit/s til 599 i måneden. 4 enheter har ikke internett I gjennomsnitt koster avtalen 777 kr pr enhet totalt, når vi ser bort fra ekstrakostnadene for dem som har flere enn en dekoder, fast IP adresse, alarm, sportspakker og andre tilleggstjenester. 4 enheter betaler kun grunnsummen på kr 289, mens andre betaler opp mot 1000 kr per måned. Ved å inngå en komplett leveranse for hele borettslaget får vi utnyttet styrken i at vi er 68 enheter som ber om en samlet pris. Dette gir den beste avtalen for flest mulig av andelseierne og gjør borettslaget mer attraktivt i forbindelse med kjøp og salg av andeler. Hva er bredbånd og hvilken kapasitet bør Høglia borettslag legge til rette for? Bredbånd ble av en fremtidsstudie levert til Regjeringen i 2009 fastsatt til 640 KB nedstrøms og 128 KB oppstrøms hastighet og gjennomsnittlig bredbåndsabonnement for privatkunder var da på 5Mbit/s (https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/iktpolitikk/bredband_20_nexia_econ_ny2.pdf ). De beskrev to mulige utviklingskisser: «Godt nok?» der 8/1 Mbit/s ble brukt som et mulig scenario «En ledende bredbåndsnasjon» med et kapasitetsbehov på 50/10 Mbit/s. 12

13 Allerede i andre kvartal 2014 viser statistikk fra SSB at gjennomsnittlig kapasitet hos norske privatkunder var 23 Mbit/s. Brattbakken borettslag i Tromsø ble i mai i år det første i Nord Norge med 1000/1000 Mbit/s dette står i grell kontrast til grunndefinisjonen på bredbånd fra 2009 på 0,64/0,128 Mbit/s. Vi ser altså at det vi må anta er ledende eksperter på området, selv i sine mest optimistiske anslag ikke tok høyde for den voldsomme veksten i tilgang til og bruk av høyhastighetsbredbånd. En av grunnene til den eksplosive økningen er introduksjonen av Netflix og tilsvarende videodelingstjenester som gjør at brukerne ikke lenger ser på TV via tradisjonelle TV plattformer, men får innholdet strømmet over internett. Netflix anbefaler 5 Mbit/s for HD kvalitet og 25 Mbit/s for Ultra HD kvalitet. (https://help.netflix.com/nb/node/306 ). Signal registrerer at brukt båndkapasitet øker med 40% pr år, mens det ved introduksjonen av Nettflix økte med 50% på et kvartal. Hvis vi for argumentets skyld tar utgangspunkt i at Netflix i Ultra HD danner dagens grunnkapasitet for hva den enkelte andelseier bruker/har behov for vil dette si at om 5 år, ved avtalens utløp, vil andelseieren bruke 135,5 Mbit/s gitt en fortsatt økning på 40 % per år. Som det fremgår over har de som har foretatt individuelt oppkjøp på 10/10 Mbit/s fått økt sin kapasitet med 350 % i løpet av 4,5 år i avtaleperioden. Når vi inngår en kollektiv avtale reguleres ikke bredbåndskapasiteten på samme måte som ved individuelt oppkjøp. Dette gjør at avtalen enten må reforhandles i kontraktstiden, eller at vi tar høyde for antatt kapasitet behov om 5 år ved kontraktsinngåelsen eller at vi får fremforhandlet en avtale som innebærer en automatisk regulering av kapasiteten. Forutsigbare kostnader er viktige for Høglia borettslag. Vi ser at de 28 som har flyttet inn i borettslaget eller vært sene med å inngå avtale og dermed gikk glipp av introduksjonstilbudet, har fått 100 kr i måneden i høyere kostnader for å få 35/35 Mbit/s internett, enn de som inngikk avtale i Fastpris gjør at avtalen reelt sett blir billigere og billigere for hvert år som går pga den generelle prisveksten i samfunnet. Driftsstabilitet og kundeservice er viktige faktorer i valg av leverandør. Vi er opptatt av det skal være så attraktivt som mulig å være beboer i Høglia. Styret i Høglia borettslag startet med seks tilbud og per nå er fire tilbudspakker under vurdering to fra hver leverandør. Alle tilbudene inkluderer en tv programpakke med opptaksmuligheter, og bredbåndstilknytning mellom 25/25 og 150/150 Mbit/s. Ta gjerne en titt på hjemmesidene for å se hva som vil være viktigst for deg. Tilbudene slik de fremstår pr dato: Canal Digital: https://kabel.canaldigital.no/tv/t we/ Tilbudene inkluderer T We+ og T We boks, 33 faste tv kanaler og 15 valgfrie levert på koax. Bredbånd 25/25 Mbit/s og individuelt oppkjøp til 100/100 Mbit/s. 13

14 Signal: https://www.signalbox.no/privat/tv/tvoveralt Tilbudene inkluderer pvr opptaker, tv overalt, 42 tvkanaler + lokaltv levert på fiber. Bredbånd 50/50 og 150/150. Fastprisavtale. Canal Digital og Signal er gitt tilbud om å informere om deres løsning klokken 18 før Generalforsamlingen formelt konstitueres. Vi ønsker ikke å gå ut med priser per nå, da vi forhandler for å finne de beste mulige løsningene fra hver leverandør. Vi har et mål om at tilbudene kan ettersendes sammen med utbyggingssaken i H 40/42, subsidiært blir tilbudene presentert på Generalforsamlingen. Fra styreleder var på det første møte 21. april om en eventuell fornyet avtale med Signal og frem til i dag har det stadig kommet inn nye momenter i saken. Styret forventer også at det kommer flere innspill rundt hva beboerne ønsker under Generalforsamlingen, som vil være gjenstand for ytterligere forhandlinger med leverandørene. Styret ber derfor om mandat fra Generalforsamlingen til å inngå en avtale med en av leverandørene på bakgrunn av det som fremkommer under Generalforsamlingen. Forslag til vedtak: «Styret i Høglia borettslag gis fullmakt av Generalforsamlingen til å inngå en avtale med leverandør av TV signal og høyhastighets bredbånd på bakgrunn av de signaler som ble gitt styret under Generalforsamlingen 2015.» 14

15 SAK 8 KOSTNADER I FORBINDELSE MED TILBYGG Høglia Borettslag ble stiftet og startet ordinær drift Hjemmelsgrunn for oppretting av Hbrl er reguleringsplanen vedtatt , som ble endret fra gruppebebyggelse til å være tilpasset et borettslag (med tillegg av 3 bygninger tilhørende daværende Bodø Kommunale Bolig Stiftelse). Gjennom plan/byggeprosess ble endelig sluttstatus at Bodø kommune etablerte to bygninger (i stedet for planlagt tre) i ankomsten til Hbrl og at de kjøpte ut to bygninger av det tiltenkte borettslagsprosjektet med hhv fire 2 roms og to 3 roms leiligheter. Borettslaget består derved av 4 2 roms, 29 3 roms og 14 4 roms leiligheter, totalt 68 enheter. Takstmann Ørjan Li skrev i brev av ad ny beboelsesplan: «Høglia borettslag var fra opprinnelsen av, tiltenkt som gjennomgangsboliger. Når familien fikk flere barn og bedre råd, var tanken at de skulle flytte ut til eneboliger ol..». Gjennomsnittlig botid i laget pr juni 2015 er 9,75 år (regnet fra andelseiers overtakelsestidspunkt), hvis vi ser bort fra kommunens tre andeler som ble kjøpt sommeren 1989 er gjennomsnittlig botid 8,6 år. I tillegg kommer flere andelseiere som har bodd i borettslaget i opptil tre omganger. Gjennomsnittlig botid uten kommunen er stabil uten kommunen og øker hvis vi tar med kommunen fra september og frem til i dag. Vi har hatt 8 ny innflyttinger siden forrige Generalforsamling og har 10 i Hbrl med under 2 års ansiennitet. Andelseieren med lengst botid er godt i gang med sitt 28. år. Høglia borettslag har tradisjonelt hatt et liberalt syn på tilbygg av boareal, boder, verandaer, plattinger og andre bygnings og tomteforbedringstiltak utført av andelseierne. Dette har høynet bokvaliteten og attraktiviteten til borettslaget og ført til fornøyde andelseiere som blir boende lengre. I borettslagets 32 år lange historie har tillatelsene til slike tiltak og fraværet av tillatelse til ymse tiltak (som den enkelte andelseier isolert sett føler blir til en forbedring) blitt håndtert og praktisert på mange forskjellige måter. Det gjelder i Høglia, som andre plasser, at det er enklere å få tilgivelse enn tillatelse og de som ønsker å gjøre ting formelt riktig blir «straffet» med lang saksbehandlingstid og byråkratiske, administrative pålegg. Generelt virker det slik på styret at Generalforsamlingen og/eller styret har praktisert sakene slik at: Det skal søkes til Bodø kommune (uten at dette nødvendigvis har blitt fulgt opp overfor andelseiere som ikke søker) Andelseiere dekker alle kostnader med tiltaket Materialvalg skal være det samme som i eksisterende bygningsmasse Tilbygg som skal brukes som beboelsesrom (integrert del av boligen) skal utføres av person/foretak med fagkompetanse (fagbrev) Vedlikehold av frittstående boder, plattinger, verandaer, gjerder, inngangsparti fra vei til bolig, hageflekk mellom hus og tomtegrense, forstøtningsmurer o.l. skal vedlikeholdes av andelseier og på andelseiers bekostning 1. juli skjer det en forenkling av reglene for byggesaksbehandling og styret har fått signaler på at flere ønsker å gjøre tiltak for å få en bedre bosituasjon gjennom tiltak som å sette opp frittstående boder. Styret har vært i dialog med forretningsfører om hvordan vi bør forholde oss til fremtidige tilbygg med tanke på forvaltningen av Høglia borettslag. 15

16 Forretningsfører har satt opp følgene forslag med tanke på fremtidige tilbygg: «Når en andelseier etter godkjent søknad foretar utbygging av beboelsesrom eller bod/uthus for egen regning, skal andelseier belastes for andel av borettslagets driftskostnader beregnet ut fra areal på nybygg. Eier av frittstående bod/uthus skal dekke andel av borettslagets kostnader til forsikring og eventuell eiendomsskatt. Eier av utbygg til beboelsesrom skal dekke borettslagets andel av drift/vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter og eiendomsskatt. Indeksregulering av tilleggsytelser for påbygg/nybygg skal skje med samme endring som innkreving til drift/vedlikehold etter husleiebrøk.» Styret jobber sammen med forretningsfører og BBL prosjekt med å utarbeide et beregningsgrunnlag pr M2 tilbygd areal med sikte på å ettersende dette sammen med utbyggingssaken til H 40/42, subsidiært blir denne beregningen presentert på Generalforsamlingen. Forslag til vedtak: «Når en andelseier etter godkjent søknad foretar utbygging av beboelsesrom eller bod/uthus for egen regning, skal andelseier belastes for andel av borettslagets driftskostnader beregnet ut fra areal på nybygg. Eier av frittstående bod/uthus skal dekke andel av borettslagets kostnader til forsikring og eventuell eiendomsskatt. Eier av utbygg til beboelsesrom skal dekke borettslagets andel av drift/vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter og eiendomsskatt. Indeksregulering av tilleggsytelser for påbygg/nybygg skal skje med samme endring som innkreving til drift/vedlikehold etter husleiebrøk.» Driftskostnader pr juni 2015: Kostnader pr m² areal til beboelse Kostnader pr m² areal til bod kr xx kr xx SAK 9 SAK FRA H 40/42: SØKNAD OM TILBYGG Andelseierne i Høglia 40 og 42 har levet inn en sak om tilbygg. Saken har vært diskutert i dialog mellom styret og andelseierne og vil bli presentert i en ettersendelse av sakspapirer som går ut onsdag 10. juni. 16

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1.

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 26.04.2016 kl. 18.00 Sted: Grendehuset ble det avholdt ordinær generalforsamling 2016 i Østausa Borettslag 1. KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

Styret har forslag vedrørende endringer i Vedtekter, 4.1 og 5.1. Endringsforslag i Vedtektene krever 2/3 flertall.

Styret har forslag vedrørende endringer i Vedtekter, 4.1 og 5.1. Endringsforslag i Vedtektene krever 2/3 flertall. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling i Landskronaveien Borettslaget avholdt 15.mars 2016 Kl. 18:00, Sted; Festsalen SSK Klubbhus, Nordens vei 21, 2013 Skjetten. Møtet ble åpnet av: Turid Weng

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Tilstede var 42 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag Dato 30.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Grorud samfunnshus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag Dato 30.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Grorud samfunnshus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag Dato 30.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Grorud samfunnshus Tilstede var 20 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen23 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 29. april 2014 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede.

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede. 1 Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 07.06.2017 Møtetidspunkt: 19:00 Møtested: Deichmanske bibliotek, Sandaker Til stede: 34 andelseiere, 1 representert

Detaljer

.t( ir ), PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING! VIKING BORETTSLAG

.t( ir ), PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING! VIKING BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING! VIKING BORETTSLAG GENERALFORSAMLINGEN BLE AVHOLDT DATO: 20. APRIL 2015 KL: 19:00 STED: SENTRUMKIRKAS LOKALER, NESSGATA, SANDNESSJøEN 1. KONSTITUERING Møtet ble

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag Møtedato: 07.05.14 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Sarons lokaler 76 andelseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 81 stemmeberettigede.

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Tirsdag 23. april kl. 18:00 Sted: Akerselva Sykehjem (Kuben) Mor Go`hjertas vei 22 REGISTRERINGSBLANKETT FOR GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

VEDTEKTER. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

VEDTEKTER. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold VEDTEKTER for Høglia borettslag org nr 954 183 203 tilknyttet Bodø Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 04.11.82, endret 11.05.04, 04.05.11, endret 16.06.15 og sist endret 08.06.16.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Stovner Borettslag avholdes 24.08.2015 kl. 19:00 i Stovner Kirke TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Gneisvegen borettslag

Gneisvegen borettslag Gneisvegen borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling Dato 16.04.2012 kl. 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet a. Status frammøte: Ved møtets begynnelse

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården orettslag Møtedato Torsdag, 04.06.09. Møtetidspunkt Kl.18.00 Møtested Vahl skole Tilstede var 16 andelseiere Og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stovner Borettslag Dato 18.04.2013 Kl. 18:00 Møtested: Stovner velhus Tilstede var 64 andelseiere og 7 med fullmakt til sammen 71 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 16.06.15 kl. 18.00 Sted: Heimdalsgata 30 - Festlokalet ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den 24.05.2012 kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Tilstede var 9 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 10 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling mandag 27. april 2015 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag Dato 04.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag Dato 04.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bergkrystallen Borettslag Dato 04.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 50 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 54 stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE Borettslaget Rosenli INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 20. april 2005 kl. 18.00 i Emmaus Gård (Løå) SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv Iia B/L

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv Iia B/L Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv Iia /L Møtedato 05.05.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Sandaker VGS skole Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Innkalling Generalforsamling 2015 Tid: Mandag 18. mai 2015 kl. 17:00 Sted: Oslo og Omegn Boligforvaltnings lokaler Sandakerveien 64, 5. etg. OBF Side 1 av 6 Agenda 1. Konstituering a/ valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Maridalsveien 64 Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kafeteriaen i Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6-8 Tilstede var 13 andelseiere og 0 med fullmakt

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Onsdag 1.mars 2017, kl. 18.00 Sted: Grefsenkollen restaurant, Grefsenkollen 100. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling 2017 i Akebakkeskogen Borettslag 1. Konstituering

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

Informasjonsavis for Høglia Borettslag.

Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Økning i felleskostnader Publisert15.12.2015 Styret har besluttet å følge BBLs anbefaling om å øke felleskostnadene i borettslaget med 8%. Grunnlaget for økningen i felleskostnader er basert

Detaljer

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør.

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør. Generalforsamling 31.10.2012 Agenda: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Opptak av navnefortegnelse c) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen. d) Spørsmål om møtet er

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes mandag 12.september 2016 kl. 1800 på Manglerud Skole - Auditorium 1 hovedinngang (tidligere

Detaljer

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 VEDTEKTER for VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 sist endret den 16.06.2008 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Voldsdalsberga borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Stigenga Borettslag Dato 28.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Stig Skole. Tilstede var 61 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 70 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Tilstede var 21 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 23 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lerdalstoppen Borettslag Dato Kl Møtested: Grendehuset.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lerdalstoppen Borettslag Dato Kl Møtested: Grendehuset. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lerdalstoppen Borettslag Dato 27.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Grendehuset. Tilstede var 20 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 22 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag 1. Innledene bestemmelser Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 28.11.2005. 1.1 Formål Tillertunet 3 Borettslag er et andelslag bestående av i alt 20 andeler som

Detaljer

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18.00 Sted: Rustad skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Oslo Misjonskirke Betlehem. Tilstede var 78 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 84 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11

Protokoll fra Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11 Protokoll fra Generalforsamling tirsdag 11.04.17 for AS Sandakerveien 11 Generalforsamlingen avholdes kl. 18.00 på sagene skole. Til Stede var 21 Andelseiere og 4 med fullmakt. Til sammen 25 Stemmeberettigede.

Detaljer

Som møteleder ble valgt: Jan Edvin Blomkvist. Som sekretær ble valgt: Jan Edvin Blomkvist

Som møteleder ble valgt: Jan Edvin Blomkvist. Som sekretær ble valgt: Jan Edvin Blomkvist PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 31.3.2014 kl. 18.00 Sted: Rustad skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2014 i Fagergåsa Brl. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder ble valgt:

Detaljer

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen.

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen. PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling 2006 i Bjerkedalen Borettslag A/L. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell Sak 1: Åpning Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den kl Møtested : Sarons lokaler.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den kl Møtested : Sarons lokaler. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den 09.05.2012 kl. 18.00. Møtested : Sarons lokaler. Tilstede var 51 andelseiere og 12 med fullmakt til sammen 63 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG BLYSTADRINGEN BORETTSLAG År 2012, tirsdag 22.mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Blystadringen borettslag. Møtet ble avholdt i Storstua, Blystadringen 2 H, fra kl. 19.00. Tilstede fra styret

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

1. Innledende bestemmelser

1. Innledende bestemmelser VEDTEKTER FOR A.S. SOMMERFRYDLØKKEN Vedtatt på generalforsamling 19.03.1945, 30.03.1960, 29.03.1979, 24.04.1987, 10.03.1993, 07.03.1995, 07.03.1997, 26.03.1998, 29.03.2001, 21.04.05, 4.4.2006 og endret

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den 9.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Korsvoll menighetshus. Tilstede var 17 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 vedtatt på ordinær generalforsamling den 30.mai 2007. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Haraløkka borettslag er et frittstående borettslag

Detaljer

Gneisveien borettslag

Gneisveien borettslag Gneisveien borettslag Protokoll generalforsamling Dato 22.04.2010 kl 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet. Styrets leder er møteleder i henhold til vedtektene

Detaljer

;v4 rr.#?. PROTOKOLL KONSTITUERING SAK 2 ARSEERCTNING FOR 2014. ANSOPPOJøRET FOR 2014 SAK 3

;v4 rr.#?. PROTOKOLL KONSTITUERING SAK 2 ARSEERCTNING FOR 2014. ANSOPPOJøRET FOR 2014 SAK 3 PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling Kurland 1 Borettslag avholdt 25. mars 2015 kl. 18:00 på Kurland grendehus. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører Bori møtte: Agnar Ryan Ingen fremmøtte Den oppsatte

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5 PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 28.06.2017 klokken 19.00 Sted: Akersalen ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Borettslaget Trondheimsveien 5 1. Konstituering A. Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter Sameiet) omfatter gnr 229 bnr 174 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Haugenstua Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 20.03.2013 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede andelseierne: X andelseiere, X fullmakter Total: X stemmeberettiget

PROTOKOLL. Til stede andelseierne: X andelseiere, X fullmakter Total: X stemmeberettiget Landskronaveien Borettslag PROTOKOLL for ordinær Generalforsamling i Landskronaveien Borettslag avholdt 23. mars 2017 kl. 18:00 på Skjetten Sportsklubb klubbhus, Festsalen, Nordens vei 21, 2013 Skjetten

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Tilstede var 54 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 64 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Tilstede var 157 andelseiere og 76 med fullmakt til sammen 233 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Tilstede var 47 andelseiere og 8 med fullmakt til sammen 50

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter for frittstående borettslag

Vedtekter for frittstående borettslag Klientnr. 1261 Vedtekter for frittstående borettslag For INDRE HAVNEBY BORETTSLAG stiftet 29.09.17. Organisasjonsnummer XXX XXX XXX Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 VEDTEKTER for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslagets navn er Borettslaget Professor Hansteensgt. 70. Lagets forretningskontor er i Bergen kommune.

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær generalforsamling den 19. april 2007.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær generalforsamling den 19. april 2007. Vedtekter for Mårskrenten borettslag org nr 947 714 643 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær

Detaljer

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I MINDE B0RETTSLAG. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Minde BRL TIRSDAG 29. APRIL 2014 KL

TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I MINDE B0RETTSLAG. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Minde BRL TIRSDAG 29. APRIL 2014 KL Minde Borettslag TIL ANDELSEIERNE/BEBOERNE I MINDE B0RETTSLAG Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Minde BRL TIRSDAG 29. APRIL 2014 KL. 19.00. Møtet holdes i Bendixens vei 52 (fellesrom

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kristian Balke og Gro-Helene Sperre Risnes foreslått. Vedtak: Vedtatt

Kristian Balke og Gro-Helene Sperre Risnes foreslått. Vedtak: Vedtatt 1 Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag Vedtekter for Bjørnefaret borettslag Org nr 954 356 051 tilknyttet ROBO (Romerike Boligbyggelag), vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.5.1976, sist endret den 05/06 2012. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Boxbo

Vedtekter for Borettslaget Boxbo Vedtekter for Borettslaget Boxbo Org.nr.: 987 142 731 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Boxbo gnr. 53 bnr. 203 snr: 104 i Trondheim kommune er et samvirkeforetak som har til formål å gi

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 1 Kampenmek 2 Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kampenmek 2 Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 1 Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 fastsatt på konstituerende sameiermøte / - 2014 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Nittedalgata 1-7 Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nittedalgata 1-7 Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B Andre honorarer ble foreslått satt til kr Vedtak: Enstemmig godkjent.

B Andre honorarer ble foreslått satt til kr Vedtak: Enstemmig godkjent. 1 Ellingsrudflaten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellingsrudflaten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL

Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL Vedtekter for Solvangen Borettslag I AL (Vedtatt på konstituerende generalforsamling 30.12.1972 med endring vedtatt på generalforsamling 18.12.1975, 12.05.1998, 15.05.2001 og 10.05.06). 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Elgfaret borettslag org nr 953 748 525. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20.04.1971, sist endret den 15/04 2004. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen orettslag Møtedato 28. april 2009 Møtetidspunkt 19:00 Møtested Røykås Grendehus Tilstede var 52 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 58 stemmeberettigede

Detaljer

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 25.02.1975, sist endret den 19.03.2014. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Det Glade Kvartal I Brl avholdes torsdag 20. august 2015 kl. 18:00 i Torshov kirke, Åsengata 25. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 26.03.2012 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer