INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 I HØGLIA BORETTSLAG Tirsdag, 16.juni 2015, kl. 18:00 Sted: Elias Blix (A13) på Universitetet i Nordland TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1 KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av referent og en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder C) Godkjenning av innkalling og sakslisten D) Opptak av fortegnelse over fremmøtte andelseiere og fullmakter 2 GODKJENNELSE AV ÅRSRAPPORT Godkjennelse skjer med alminnelig flertall (brl 7 11) 3 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2014 Godkjennelse skjer med alminnelig flertall (brl 7 11) 4 FASTSETTELSE AV STYREHONORAR Honoraret fastsettes med alminnelig flertall (brl 7 11) 5 VALG AV TILLITSVALGTE (STYRET) Valg iht vedtektene skjer med alminnelig flertall (brl 7 11). Følgende poster skal velges: 3 Styremedlemmer for 2 år 6 INNTAK AV GENERALFORSAMLINGSVEDTAK I VEDTEKTENE Godkjennelse skjer med alminnelig flertall (brl 7 11) 7 VALG AV TV OG INTERNETTLEVERANDØR Godkjennelse skjer med alminnelig flertall (brl 7 11) 8 KOSTNADER I FORBINDELSE MED TILBYGG Godkjennelse skjer med 2/3 flertall (brl 9 SAK FRA H 40/42: SØKNAD OM TILBYGG Godkjennelse skjer med 2/3 flertall (brl Bodø, 2.juni 2015 For styret i Høglia Borettslag

2 FULLMAKTSSKJEMA: I generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare med en stemme for andelen, brl. 7 2(1). Leietaker av andelen har rett til å være tilstede i generalforsamlingen og rett til å uttale seg, brl 7 2(2). Dersom andelseier ikke kan møte på generalforsamlingen kan andelseier i henhold til lov om borettslag 7 3 møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan kalles tilbake når som helst. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen. rives av og leveres på generalforsamlingen FULLMAKT: Andelseiers navn: Leilighet nr.: Fullmakt til å stemme på ordinær generalforsamling i 2015 gis til: Andelseiers underskrift: 2

3 3

4 SAK 1 KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av referent og en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder C) Godkjenning av innkalling og sakslisten D) Opptak av fortegnelse over fremmøtte andelseiere og fullmakter SAK 2 GODKJENNING AV STYRETS ÅRSRAPPORT Hva har blitt gjort i 2014/2015 i Høglia Lekeplasser Dialogen med Bodø kommune - Parketaten har fortsatt mtp. å få oppgradert lekeplassene. De har vært på befaring i Hbrl i flere omganger uke og vurderer hvilke oppgraderinger som blir gjort i år. Målet er at begge lekeplassene skal oppgraderes med gummiheller (slik som det allerede er gjort på øvre lekeplass med landingssonen til sklia), universell adkomst til lekeplassene og belysning. I 2015 er målet at fotballbanen skal gruses opp og at nedre lekeplass skal rustes opp. Her har Hbrl sagt seg villig til å bidra med dugnadsinnsats og/eller forskuttering av utlegg til oppgraderingen (slik at beløpet kan spres over flere kommunale budsjett) og egne investeringer først og fremst med tanke på fremførsel av strøm/lys. Vannverk Det har siden begynnelsen av oktober 2014 vært problemer tilknyttet vannforsyningen i Høglia. Ikke alle i borettslaget har merket dette like godt, men det har spesielt gått ut over boenhetene øverst i borettslaget. I følge Bodø kommune skyldes problemene en planlagt bytting av vannpumpe og bruk av en midlertidig pumpe under byttingen. Den midlertidige pumpen har hatt utfordringer med jordfeil, mens den nye pumpen har tatt lengre tid å få på plass pga at entreprenøren ikke leverte den nye pumpestasjonen i henhold til gjeldende HMS regler og pumpen måtte ombygges. Den nye pumpen ble satt i drift i midten av mars og problemene skal nå forhåpentligvis være over. Vedlikehold Vi har jobbet med å få på plass en helhetlig plan for hvordan Høglia borettslag skal utvikles fremover mtp nåstatus bygninger, vedlikehold, renovering og oppgraderinger. Våre tanker vil bli presentert på beboermøte etter Generalforsamlingen. Arbeidet med disse planene har ført til at styret har valgt å utsette bytting av tak i Høglia til planen foreligger. 4

5 Taklekkasjer Vannlekkasjer gjennom tak har stått på styrets prioriteringsliste i flere år og i mars fikk Gunnvald Johansen utbedret lekkasjer i Høglia 22, 45, 47, 64, 78 og 99, i tillegg til at det har vært gjort befaringer på andre hus. Oppsummeringen fra Gunnvald Johansen er at den eneste permanente løsningen er å bytte tak og undertak. De observerer også at takstigene ikke er innfestet ihht krav, og at disse er montert opp ned. Skjolder på takpapp er vanlige i borettslaget og er ikke nødvendigvis lekkasjer. Vannlekkasjer Det har gjennom året vært mange skadesaker knyttet til vannlekkasjer på kjøkken. I hovedsak gjelder dette avløpsslange fra oppvaskmaskin og lekkasje fra rør i tilknytning til eller selve varmtvannsbereder under kjøkkenbenk. Det er viktig at tilstanden på dette kontrolleres jevnlig og at WaterGuarden er montert og fungerer, slik at følgeskader kan unngås. Maling Fikk du ikke malt alt i fjor? Da er det på tide å gjøre seg klar til innsats. Det første 100 literne med maling er allerede levert ut for 2015-sesongen. Minner om at styret har satt 1. september som absolutt siste frist for å gjennomføre malingen. Grillhytta/Boden Grillhytta bærer preg av at den trenger vedlikehold - både maling og reparasjon av vinduer. I tillegg må det gjøres tiltak slik at røyken går ut pipa og ikke fungerer som røykerom. I løpet av sommeren kan det også bli tale om hellelegging av området rundt Grillhytta. Boden trenger et strøk eller to med maling. Hvis det er noen som kunne tenke seg å ta ansvaret for å lede dugnadsarbeidet på en eller flere deler i forbindelse med dette er det bare å ta kontakt. Graving Høglia 46 hadde en tett kloakkledning som førte til en større graveoperasjon og utbedring av dette. Likedan hadde Høglia 91 vanninntrenging gjennom veggen og er utbedret gjennom å legge ny drenering. Utover våren ble det gjort en finpuss etter gravearbeidene og arbeidet med vedlikehold av parkeringsplasser og avløpsrør/grøfter vil fortsette utover sommeren. Her nevner vi spesielt forbedring/forlenging av dreneringsgrøft bak Høglia 55 61, slik at vannet renner ned i kum Side 3 ved Høglia 49 som planlagt. Etablering av dreneringsgrøft ved H 89/91 slik at vannet ikke renner ned mot H 91 men holder seg i skogen. Reetablering av overvannsrør Høglia

6 Vårdugnad Vårdugnad ble avholdt mandag 11. mai. I etterkant av denne ble det fliset opp greiner tilsvarende to lastebillass med flis. Tynning av skog i Høglia gjør dette til en triveligere plass å være. Det understrekes at slik rydding bare kan finne sted i en dialog med styret/styreleder. Inngangsparti Vi har vært i dialog med andelseier Bodø kommune angående inngangsparti fra vei til bolig for Høglia 43. Her vil andelseier lage en ny adkomst for Høglia 43 uten terrengoppfylling, etter mal fra Høglia Det vil da bli en universelt utformet adkomst med stablesteiner i front. Naboene i Høglia 41, 45 og 47 oppfordres til å se på om dette kan være aktuelt også for dem, slik at sluttresultatet vil ligne på det i Høglia TV/Internett Avtalen vi har med Signal Bredbånd AS går ut i år. Det er derfor hentet inn tilbud på fornyelse av avtale, samt tilbud fra Canal Digital til sammenlikning. Dette vil bli tatt opp på Generalforsamlingen. Styret har i perioden 2014/2015 bestått av: Øyvind Pedersen Høglia Styreleder Camilla Johansen Høglia Styremedlem Randi Marie Larsen Høglia 34 Styremedlem Viggo Albertsen Høglia Styremedlem Kristian Olsen Høglia 71 Styremedlem Rita Romarheim Høglia Styremedlem Vegard Skar Høglia 111 Styremedlem Styremøter Det er totalt avholdt 7 styremøter i perioden 2014/2015. Forslag til vedtak: «Styrets årsrapport for 2014/2015 godkjennes». 6

7 SAK 3 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS ÅRSBERETNING Styrets årsregnskap og årsberetning kan generalforsamlingen godkjenne eller forkaste (brl 7 4 (2)). Godkjennelse skjer med alminnelig flertall (brl 7 11 (1)). Mottatte årsregnskap for 2014, levert av BBL, samt styrets årsberetning ligger vedlagt. Forslag til vedtak: «Styrets årsregnskap og årsberetning for 2014 godkjennes, og årsresultatet disponeres i tråd med regnskapet». 7

8 SAK 4 GODTGJØRELSE TIL STYRET Honorar til styret skal fastsettes av generalforsamling (brl 8 4). Honoraret fastsettes med alminnelig flertall (brl 7 11). Det var under Generalforsamlingen i 2014 en lengre diskusjon rundt prinsipper for styrehonorar. Styret ser ingen grunn til å endre de grunnleggende prinsippene for styrehonoraret. Generalforsamlingen etterspurte en oversikt over fordelingen av styrehonoraret. Tabellen viser fordeling av styrehonorar for de siste tre perioder: Styrehonorar 2012/2013 Navn Antall styremøter Pr møte Sum møtegodtgjørelse Innsats Sum Telefoni/data Erik Øyvind Kari Ronny Hild Hilde Styrehonorar 2013/2014 Erik Hild Hilde Kari Randi Marie Vegard Øyvind Styrehonorar 2014/2015 Øyvind Camilla Kristian Vegard Randi Marie Rita Viggo Styret fremmer forslag om at styrehonoraret økes med 2,5 % til kr 97375, inkludert styreleders dekning av internett og telefoni. Forslag til vedtak: «Styrehonorar settes til kr for perioden 2015/2016 inkludert dekking av styreleders kostnader til internett og telefoni». 8

9 SAK 5 VALG AV TILLITSVALGTE Styre og varamedlemmer skal velges av generalforsamlingen (brl 8 2). Styreperioden er to år for styrets medlemmer men kan velges for en kortere periode. Varamedlemmer velges for 1 år. Valget skjer med alminnelig flertall (brl 7 11). Høglia borettslag har valgt en modell med utvidet styre uten varamedlemmer. Valgkomiteen er gitt i oppdrag å presentere kandidater til de ledige vervene på Generalforsamlingen. Det som skal velges er: 3 styrerepresentanter for 2 år Styremedlem for to år forslag: Styremedlem for to år forslag: Styremedlem for to år forslag: SAK 6 INNTAK AV GENERALFORSAMLINGSVEDTAK I VEDTEKTENE Generalforsamlingen i 2014 vedtok et nytt prinsipp for vedlikehold av fasader: «7. MALING AV LEILIGHETER (FASADE) Styret fikk ros for å ha klart å få på plass en løsning som ivaretar fellesskapets behov for at borettslaget ikke får verditap på grunn av forsømt vedlikehold. Det grunnleggende prinsipp vedtaket bygger på er at den enkelte andelseier tillates å gjøre dugnadsarbeid i form maling, innen en gitt frist satt av styret i det enkelte tilfelle, for å oppnå en reduksjon av vedlikeholdskostnadene. Enhver andelseier står fritt til ikke å benytte seg av tilbudet og betaler da de faktiske kostnader et slikt vedlikehold i form av maling koster. Vedtak: Enhver andelseier skal utføre maling av egen bolig. Det er opp til den enkelte andelseier å utføre arbeidet selv, eller å leie inn hjelp for å få jobben utført. Det settes en frist til 1. oktober i henhold til tilstandsrapport, dvs. der det anbefales malt i Ved behov skal vegger som er spesielt utsatt males oftere. Vinduer og listverk skal også males sammen med veggen.» Dersom fristen ikke overholdes vil arbeidet bli satt bort til et malerfirma, og de andelseiere som ikke har beiset vil bli belastet for kostnadene gjennom en engangsbetaling eller økte felleskostnader tilsvarende kravets størrelse fordelt på 4 år. Dette gjelder uansett grunn til at dette ikke er blitt gjennomført innen fristens utløp Generalforsamlingen ber styret utarbeide en brosjyre som omhandler hvordan maling skal gjennomføres og med informasjon om hvordan dette arbeidet sikres.» I Høgliaposten fra 30. mai 2014 ble denne saken kommentert slik: «Kommentarer til Generalforsamling 22. mai Ved skriving av referatet fra generalforsamlingen ble det oppdaget noen punkter som ikke formelt hører inn i en protokoll, men som kan være til beboernes opplysning. Disse følger vedlagt under. Kommentarer sak 7: 9

10 1) Under møtet ble det fra en beboer kommentert at de som bor i endeleilighet har krav på hjelp fra naboen for hjelp til maling av en slik tredje vegg, med bakgrunn i husholdningsreglene/vedtekter. Det ble uttrykt allmenn konsensus i møtet om at dette er i tråd med dugnadsprinsippet som har vært praktisert - at hver rekke er ansvarlig for at rekken er malt. Ved referatskrivingen viser det seg at dette ikke er medtatt verken i Husordningsregler vedtatt i 1998 eller Vedtekter vedtatt i Kommentaren må derfor sees på som en ønsket dugnadsholdning som Generalforsamlingen ønsker og fremme, mens vedtaket rent juridisk/formelt innebærer at den enkelte andelseier er ansvarlig for maling på alle vegger/del av vegger som omslutter andelseierens boenhet mot friluft. 2) Vedtaket inngriper i det som ligger under: Vedtekter: paragraf 5.1: Andelseiers vedlikeholdsplikt. Saken burde derfor for oversiktens skyld vært inntatt som et eget strekpunkt her. Dette er en formalitetsfeil som det nye styret bes rette opp ved første praktiske mulighet dvs på første ekstraordinære eller ordinære generalforsamling avholdt i borettslaget.» Styret foreslår at vedtektene punkt 5.1 utvides med følgende tekst: «Enhver andelseier skal utføre maling av egen bolig. Det er opp til den enkelte andelseier å utføre arbeidet selv, eller å leie inn hjelp for å få jobben utført. Det settes en frist til 1. oktober i henhold til tilstandsrapport, dvs. der det anbefales malt i Ved behov skal vegger som er spesielt utsatt males oftere. Vinduer og listverk skal også males sammen med veggen.» Dersom fristen ikke overholdes vil arbeidet bli satt bort til et malerfirma, og de andelseiere som ikke har beiset vil bli belastet for kostnadene gjennom en engangsbetaling eller økte felleskostnader tilsvarende kravets størrelse fordelt på 4 år. Dette gjelder uansett grunn til at dette ikke er blitt gjennomført innen fristens utløp.» I praksis vil dette si at når styret har fått utarbeidet en tilstandsrapport der det fremkommer at en andel anbefales å males, skal slik maling finne sted før 1. oktober året etter at rapporten kom med anbefalingen. 10

11 Dagens 5 1 (1): 5 1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Forslag til ny 5 1 (1): «5 1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt (1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Enhver andelseier skal utføre beising/maling av egen bolig. Det er opp til den enkelte andelseier å utføre arbeidet selv, eller å leie inn hjelp for å få jobben utført. Det settes en frist til 1. oktober i henhold til tilstandsrapport, dvs. der det anbefales malt i 20xx. Ved behov skal vegger som er spesielt utsatt males oftere. Vinduer og listverk skal også males sammen med veggen.» Dersom fristen ikke overholdes vil arbeidet bli satt bort til et malerfirma, og de andelseiere som ikke har beiset/malt vil bli belastet for kostnadene gjennom en engangsbetaling eller økte felleskostnader tilsvarende kravets størrelse fordelt på 4 år. Dette gjelder uansett grunn til at dette ikke er blitt gjennomført innen fristens utløp.» 11

12 SAK 7 VALG AV TV OG INTERNETTLEVERANDØR I 2010 inngikk styret i Høglia borettslag en fem år lang kontrakt med Signal om leveranse av produktet Altibox. Forut for denne avtalen hadde vi Canal Digital som leverandør. Som en del av kontrakten investerte Signal ca kr eks mva i et nytt fiber distribusjonsnett som Høglia borettslag overtar eierskapet til når avtalen utløper. Dagens avtale med Signal om leveranse av produktet Altibox opphører Styret har vært i dialog med Signal og Canal Digital om en ny femårs avtale med oppstart Til grunn for arbeidet med ny avtale har vi lagt det prinsipp at avtalen i sum skal være billigere for alle beboerne i Høglia borettslag. I dag består avtalen av en fellesdel (TV) med separat oppkjøp av internett og andre tjenester. Ved avtaleinngåelsen kunne andelseierne velge mellom tre kategorier av oppkjøpt bredbånds internett der produktet var rabatert i forhold til veiledende pris: 1/1 Mbit/s kr 169 pr måned 10/10 Mbit/s kr 349 per måned 30/30 Mbit/s kr 599 per måned I avtaleperioden er hastigheten blitt endret for de tre kategoriene uten ekstra kostnad slik: 1/1 Mbit/s leveres ikke lengre kun videreføring av gamle avtaler 10/10 Mbit/s oppgradert til 35/35 Mbit/s 30/30 Mbit/s oppgradert til 75/75 Mbit/s Internettoppkjøpet i Hbrl er i dag slik: 2 enheter har kjøpt seg opp til 1/1 mbit/s kostnad 169 kr pr måned (ikke lengre mulig å kjøpe denne hastigheten) 58 enheter har kjøpt seg opp til 35/35 Mbit/s kostnad kr 349 i 2010, kr 449 for de som har flyttet inn i Hbrl senere. 4 enheter har kjøpt seg opp til 75/75 Mbit/s til 599 i måneden. 4 enheter har ikke internett I gjennomsnitt koster avtalen 777 kr pr enhet totalt, når vi ser bort fra ekstrakostnadene for dem som har flere enn en dekoder, fast IP adresse, alarm, sportspakker og andre tilleggstjenester. 4 enheter betaler kun grunnsummen på kr 289, mens andre betaler opp mot 1000 kr per måned. Ved å inngå en komplett leveranse for hele borettslaget får vi utnyttet styrken i at vi er 68 enheter som ber om en samlet pris. Dette gir den beste avtalen for flest mulig av andelseierne og gjør borettslaget mer attraktivt i forbindelse med kjøp og salg av andeler. Hva er bredbånd og hvilken kapasitet bør Høglia borettslag legge til rette for? Bredbånd ble av en fremtidsstudie levert til Regjeringen i 2009 fastsatt til 640 KB nedstrøms og 128 KB oppstrøms hastighet og gjennomsnittlig bredbåndsabonnement for privatkunder var da på 5Mbit/s (https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/iktpolitikk/bredband_20_nexia_econ_ny2.pdf ). De beskrev to mulige utviklingskisser: «Godt nok?» der 8/1 Mbit/s ble brukt som et mulig scenario «En ledende bredbåndsnasjon» med et kapasitetsbehov på 50/10 Mbit/s. 12

13 Allerede i andre kvartal 2014 viser statistikk fra SSB at gjennomsnittlig kapasitet hos norske privatkunder var 23 Mbit/s. Brattbakken borettslag i Tromsø ble i mai i år det første i Nord Norge med 1000/1000 Mbit/s dette står i grell kontrast til grunndefinisjonen på bredbånd fra 2009 på 0,64/0,128 Mbit/s. Vi ser altså at det vi må anta er ledende eksperter på området, selv i sine mest optimistiske anslag ikke tok høyde for den voldsomme veksten i tilgang til og bruk av høyhastighetsbredbånd. En av grunnene til den eksplosive økningen er introduksjonen av Netflix og tilsvarende videodelingstjenester som gjør at brukerne ikke lenger ser på TV via tradisjonelle TV plattformer, men får innholdet strømmet over internett. Netflix anbefaler 5 Mbit/s for HD kvalitet og 25 Mbit/s for Ultra HD kvalitet. (https://help.netflix.com/nb/node/306 ). Signal registrerer at brukt båndkapasitet øker med 40% pr år, mens det ved introduksjonen av Nettflix økte med 50% på et kvartal. Hvis vi for argumentets skyld tar utgangspunkt i at Netflix i Ultra HD danner dagens grunnkapasitet for hva den enkelte andelseier bruker/har behov for vil dette si at om 5 år, ved avtalens utløp, vil andelseieren bruke 135,5 Mbit/s gitt en fortsatt økning på 40 % per år. Som det fremgår over har de som har foretatt individuelt oppkjøp på 10/10 Mbit/s fått økt sin kapasitet med 350 % i løpet av 4,5 år i avtaleperioden. Når vi inngår en kollektiv avtale reguleres ikke bredbåndskapasiteten på samme måte som ved individuelt oppkjøp. Dette gjør at avtalen enten må reforhandles i kontraktstiden, eller at vi tar høyde for antatt kapasitet behov om 5 år ved kontraktsinngåelsen eller at vi får fremforhandlet en avtale som innebærer en automatisk regulering av kapasiteten. Forutsigbare kostnader er viktige for Høglia borettslag. Vi ser at de 28 som har flyttet inn i borettslaget eller vært sene med å inngå avtale og dermed gikk glipp av introduksjonstilbudet, har fått 100 kr i måneden i høyere kostnader for å få 35/35 Mbit/s internett, enn de som inngikk avtale i Fastpris gjør at avtalen reelt sett blir billigere og billigere for hvert år som går pga den generelle prisveksten i samfunnet. Driftsstabilitet og kundeservice er viktige faktorer i valg av leverandør. Vi er opptatt av det skal være så attraktivt som mulig å være beboer i Høglia. Styret i Høglia borettslag startet med seks tilbud og per nå er fire tilbudspakker under vurdering to fra hver leverandør. Alle tilbudene inkluderer en tv programpakke med opptaksmuligheter, og bredbåndstilknytning mellom 25/25 og 150/150 Mbit/s. Ta gjerne en titt på hjemmesidene for å se hva som vil være viktigst for deg. Tilbudene slik de fremstår pr dato: Canal Digital: https://kabel.canaldigital.no/tv/t we/ Tilbudene inkluderer T We+ og T We boks, 33 faste tv kanaler og 15 valgfrie levert på koax. Bredbånd 25/25 Mbit/s og individuelt oppkjøp til 100/100 Mbit/s. 13

14 Signal: https://www.signalbox.no/privat/tv/tvoveralt Tilbudene inkluderer pvr opptaker, tv overalt, 42 tvkanaler + lokaltv levert på fiber. Bredbånd 50/50 og 150/150. Fastprisavtale. Canal Digital og Signal er gitt tilbud om å informere om deres løsning klokken 18 før Generalforsamlingen formelt konstitueres. Vi ønsker ikke å gå ut med priser per nå, da vi forhandler for å finne de beste mulige løsningene fra hver leverandør. Vi har et mål om at tilbudene kan ettersendes sammen med utbyggingssaken i H 40/42, subsidiært blir tilbudene presentert på Generalforsamlingen. Fra styreleder var på det første møte 21. april om en eventuell fornyet avtale med Signal og frem til i dag har det stadig kommet inn nye momenter i saken. Styret forventer også at det kommer flere innspill rundt hva beboerne ønsker under Generalforsamlingen, som vil være gjenstand for ytterligere forhandlinger med leverandørene. Styret ber derfor om mandat fra Generalforsamlingen til å inngå en avtale med en av leverandørene på bakgrunn av det som fremkommer under Generalforsamlingen. Forslag til vedtak: «Styret i Høglia borettslag gis fullmakt av Generalforsamlingen til å inngå en avtale med leverandør av TV signal og høyhastighets bredbånd på bakgrunn av de signaler som ble gitt styret under Generalforsamlingen 2015.» 14

15 SAK 8 KOSTNADER I FORBINDELSE MED TILBYGG Høglia Borettslag ble stiftet og startet ordinær drift Hjemmelsgrunn for oppretting av Hbrl er reguleringsplanen vedtatt , som ble endret fra gruppebebyggelse til å være tilpasset et borettslag (med tillegg av 3 bygninger tilhørende daværende Bodø Kommunale Bolig Stiftelse). Gjennom plan/byggeprosess ble endelig sluttstatus at Bodø kommune etablerte to bygninger (i stedet for planlagt tre) i ankomsten til Hbrl og at de kjøpte ut to bygninger av det tiltenkte borettslagsprosjektet med hhv fire 2 roms og to 3 roms leiligheter. Borettslaget består derved av 4 2 roms, 29 3 roms og 14 4 roms leiligheter, totalt 68 enheter. Takstmann Ørjan Li skrev i brev av ad ny beboelsesplan: «Høglia borettslag var fra opprinnelsen av, tiltenkt som gjennomgangsboliger. Når familien fikk flere barn og bedre råd, var tanken at de skulle flytte ut til eneboliger ol..». Gjennomsnittlig botid i laget pr juni 2015 er 9,75 år (regnet fra andelseiers overtakelsestidspunkt), hvis vi ser bort fra kommunens tre andeler som ble kjøpt sommeren 1989 er gjennomsnittlig botid 8,6 år. I tillegg kommer flere andelseiere som har bodd i borettslaget i opptil tre omganger. Gjennomsnittlig botid uten kommunen er stabil uten kommunen og øker hvis vi tar med kommunen fra september og frem til i dag. Vi har hatt 8 ny innflyttinger siden forrige Generalforsamling og har 10 i Hbrl med under 2 års ansiennitet. Andelseieren med lengst botid er godt i gang med sitt 28. år. Høglia borettslag har tradisjonelt hatt et liberalt syn på tilbygg av boareal, boder, verandaer, plattinger og andre bygnings og tomteforbedringstiltak utført av andelseierne. Dette har høynet bokvaliteten og attraktiviteten til borettslaget og ført til fornøyde andelseiere som blir boende lengre. I borettslagets 32 år lange historie har tillatelsene til slike tiltak og fraværet av tillatelse til ymse tiltak (som den enkelte andelseier isolert sett føler blir til en forbedring) blitt håndtert og praktisert på mange forskjellige måter. Det gjelder i Høglia, som andre plasser, at det er enklere å få tilgivelse enn tillatelse og de som ønsker å gjøre ting formelt riktig blir «straffet» med lang saksbehandlingstid og byråkratiske, administrative pålegg. Generelt virker det slik på styret at Generalforsamlingen og/eller styret har praktisert sakene slik at: Det skal søkes til Bodø kommune (uten at dette nødvendigvis har blitt fulgt opp overfor andelseiere som ikke søker) Andelseiere dekker alle kostnader med tiltaket Materialvalg skal være det samme som i eksisterende bygningsmasse Tilbygg som skal brukes som beboelsesrom (integrert del av boligen) skal utføres av person/foretak med fagkompetanse (fagbrev) Vedlikehold av frittstående boder, plattinger, verandaer, gjerder, inngangsparti fra vei til bolig, hageflekk mellom hus og tomtegrense, forstøtningsmurer o.l. skal vedlikeholdes av andelseier og på andelseiers bekostning 1. juli skjer det en forenkling av reglene for byggesaksbehandling og styret har fått signaler på at flere ønsker å gjøre tiltak for å få en bedre bosituasjon gjennom tiltak som å sette opp frittstående boder. Styret har vært i dialog med forretningsfører om hvordan vi bør forholde oss til fremtidige tilbygg med tanke på forvaltningen av Høglia borettslag. 15

16 Forretningsfører har satt opp følgene forslag med tanke på fremtidige tilbygg: «Når en andelseier etter godkjent søknad foretar utbygging av beboelsesrom eller bod/uthus for egen regning, skal andelseier belastes for andel av borettslagets driftskostnader beregnet ut fra areal på nybygg. Eier av frittstående bod/uthus skal dekke andel av borettslagets kostnader til forsikring og eventuell eiendomsskatt. Eier av utbygg til beboelsesrom skal dekke borettslagets andel av drift/vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter og eiendomsskatt. Indeksregulering av tilleggsytelser for påbygg/nybygg skal skje med samme endring som innkreving til drift/vedlikehold etter husleiebrøk.» Styret jobber sammen med forretningsfører og BBL prosjekt med å utarbeide et beregningsgrunnlag pr M2 tilbygd areal med sikte på å ettersende dette sammen med utbyggingssaken til H 40/42, subsidiært blir denne beregningen presentert på Generalforsamlingen. Forslag til vedtak: «Når en andelseier etter godkjent søknad foretar utbygging av beboelsesrom eller bod/uthus for egen regning, skal andelseier belastes for andel av borettslagets driftskostnader beregnet ut fra areal på nybygg. Eier av frittstående bod/uthus skal dekke andel av borettslagets kostnader til forsikring og eventuell eiendomsskatt. Eier av utbygg til beboelsesrom skal dekke borettslagets andel av drift/vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter og eiendomsskatt. Indeksregulering av tilleggsytelser for påbygg/nybygg skal skje med samme endring som innkreving til drift/vedlikehold etter husleiebrøk.» Driftskostnader pr juni 2015: Kostnader pr m² areal til beboelse Kostnader pr m² areal til bod kr xx kr xx SAK 9 SAK FRA H 40/42: SØKNAD OM TILBYGG Andelseierne i Høglia 40 og 42 har levet inn en sak om tilbygg. Saken har vært diskutert i dialog mellom styret og andelseierne og vil bli presentert i en ettersendelse av sakspapirer som går ut onsdag 10. juni. 16

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken

Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag. Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Innkalling til generalforsamling 2014 i Tolia borettslag Onsdag 14. mai kl. 19.00 i Misjonskirken Generalforsamling i Tolia borettslag 14. mai 20 14 DAGSORDEN Sak 1. Sak 2. Konstituering Styrets årsberetning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. I del 2 (bakerst i

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no Veigin Borettslag - et fint sted å bo Internett: veigin.no 1 Velkommen til Veigin Borettslag Styret vil med dette informasjonsheftet ønske velkommen som ny andelseier i Veigin Borettslag. Borettslaget

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 26. APRIL 2012 I ST. HALLVARD KIRKE KL. 18.00 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjonsberetning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN

Detaljer