Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33."

Transkript

1 Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no

2 SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33, blokk A og B Meglers salgsoppgave Oppdrags nr /15 Ansvarlig megler Per Inge Hunvik Ansvarlig megler biståes av Vegard Gran-Andersen og Reidun Engløkk Sist oppdatert Eiendom Kvartal 33, 2000 Lillestrøm Gnr. 81, bnr. 429, i Skedsmo kommune. Selger vil søke eiendommen seksjonert, slik at boligene får et eget seksjonsnummer og vil inngå i et sameie. Endelig eiendomsbetegnelse vil fremkomme når seksjoneringen er tinglyst. Selger KVARTAL 33 AS Boligtype Leiligheter Eie- og organisasjonsform Boligene vil bli solgt som eierseksjoner og organisert i et eierseksjonssameie bestående av 117 seksjoner samt 2 eller flere næringsseksjoner. Totalt bruksareal utgjør kvm for boligsameiet. Første salgstrinn består av Blokk A og B, siste salgstrinn av Blokk C. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges av sameierne. Styret skal ivareta saker av felles interesse for sameierne og forestå driften av sameiet innenfor de rammer sameiet vedtar. Eieformen følger Lov om eierseksjoner. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på Vedtekter Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet som ligger vedlagt i prospektbilaget. Vedtektene fastsettes av sameiet på sameiermøtet. Det anbefales å delta på sameiemøtene. Tomten Felles Eiet tomt tomt på 3.555,8 kvm. I tillegg til boligseksjonen vil kjøper bli eier av en ideell andel av tomten. Sameierne har felles ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene. Tomten blir opparbeidet med plen, gangarealer, bed, busker og trær. Se vedlagte utenomhusplan. Endelig detaljprosjektering/ myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Parkering Garasjeplass i felles 2 etasjes parkeringsanlegg i kjeller. Se oversikt over hvilke leiligheter som har garasjeplass i prislisten. Øvrige leiligheter må forholde seg til gjeldende regler for gateparkering i området. Garasje/garasjeplass vedtektsfestes eller seksjoneres som tilleggsareal til boligen. Selger forbeholder seg retten til å fordele garasjeplassene

3 Sportsboder Det følger en ekstern sportsbod til hver leilighet. Sportsboden vedtektsfestes eller seksjoneres som tilleggsareal til boligen. Selger forbeholder seg retten til å fordele sportsbodene. Vei/vann/avløp Offentlig Arealer Se prislisten for oversikt over bruksareal fordelt på primærrom og sekundærrom. Boder er definert som sekundærrom. Bebyggelse/Byggemåte Oppført i betongelementer, glass og treverk. Standard Bygget følger standard TEK10. Leilighetene vil bli levert med mattlakkert Eik Natur 1-stav, hvitmalte himlinger og vegger leveres sparklet og malt. Flislagte baderom med hvite silkematte keramiske fliser, størrelse 30 x 60 cm og mørk-grå keramiske gulvfliser, størrelse 60 x 60 cm. Kjøkken fra HTH. Hvitevarer er tilvalg. Balansert ventilasjon. Se vedlagte detaljert beskrivelse. Oppvarming Vannbåren varme med radiatorer på stue og de soverom som er påkrevd etter et oppvarmingsbudsjett for leilighetene. Gulvvarme på baderom. Adgang til utleie Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje som eier. Fra 1. januar 2014 er det krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges etter TEK10 som innebærer at nødvendige radontiltak gjennomføres. Energimerking Leilighetene er prosjektert i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift av , TEK10) og vil i gjennomsnitt holde karakteren gul C ihht. energimerkeordningen. Energimerkingen pr leilighet kan variere fra rød C til gul B. Energimerking pr leilighet vil foreligge ved kontrakts underskrift. Spesifikasjon faste/løpende kostnader Da leilighetene ikke er tatt i bruk, foreligger det ingen eksakt oversikt over faste, løpende kostnader. Sameiet skal etter konstituering vedta endelige fellesutgifter basert på hvilke tjenester sameiet ønsker. Felleskostnadene er av selger foreløpig stipulert til ca. kr. 35,- pr. kvm. basert på dagens kostnadsnivå. Felleskostnadene vil da inkludere Forretningsførsel, kabel-tv grunnpakke, kommunale avgifter, forsikring av bygningene, vedlikeholdsfond, varmtvann etter forbruk. Det tas forbehold om endringer av beløpet. Eksempel: 3 roms leilighet A206 på 73,5 kvm vil ha stipulerte felleskostnader på ca kr pr mnd. Kjøper innbetaler en oppstartskapital til sameiet på kr ,- pr leilighet for å tilføre sameiet likviditet i startfasen. I tillegg innbetaler kjøper kr 5.000,- for levering og tilretteleggingsavtale for tele og data. I tillegg til fellesutgifter må sameierne dekke egne kostnader til strøm. Iht. SSB er gjennomsnittlig strømforbruk for leilighet i blokk ca ,- kwh pr. år (for 2012). Kostnadene til strøm vil variere avhengig av antall medlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc. Skedsmo kommune har eiendomsskatt på 2 promille regnet fra eiendomsskattetakst (salgssum) minus 20% reduksjonsfaktor minus ,- i bunnfradrag pr boenhet. Det tas forbehold om økning av eiendomsskatten i Skedsmo kommune. Likningsverdi Da boligen selges som nybygg under oppføring er likningsverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt. Likningsverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2014 skal ikke overstige 30 % av markedsverdien for primærbolig (der man bor - 3 -

4 fast), eller 60 % av markedsverdien for sekundærbolig (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt). For nærmere opplysninger om likningsverdi kontakt skatteetaten. Heftelser/Tinglyste rettigheter Eiendommene overdras uten tinglyste pengeheftelser, dog har sameiet panterett iht. eierseksjonslovens 25. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det. Regulering Eiendommen er regulert til bolig og næring i henhold til reguleringsplan datert med reguleringsbestemmelser datert , revidert Tilstøtende eiendommer i øst, vest og nord er i henhold til kommuneplan avsatt til blokkbebyggelse/by fortetning - bolig og næring. Beliggenhet Eiendommen ligger i sentrum, men med skjermet beliggenhet inntil en av Lillestrøms grønne lunger, kirkeparken. Ferdigstillelse og overtagelse Selgers frist til å ha boligen klar til overtagelse er avtalt til 24 måneder etter at selgers forbehold under er bortfalt. Selger kan kreve overtagelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som er nevnt i bustadoppføringslova 11 er oppfylt. Eventuell forsinkelse i forhold til endelig overtakelsesdato vil kunne gir kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt. Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav. Selgers forbehold Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av Kjøpekontrakten: Det tas forbehold om at 60 av totalt 117 leiligheter er solgt innen , og Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse er gitt innen Med «igangsettingstillatelse» forstås i denne sammenheng offentlig tillatelse til å oppføre bygg over grunn og fundamentering. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle Kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen. Selger kan på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/forbeholdene ikke er oppfylt. Øvrige forbehold: Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave

5 Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende for Boligens detaljutforming som farger, materialer, mv. Opplysninger gitt i salgsprospektet kan fravikes dersom Selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Salgsprospekt viser også tegninger, animasjoner og andre illustrasjoner med utstyr som ikke medfølger Boligen. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger, og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme, jf. punkt 6.3 nedenfor og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering. Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsprospektet og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for eksempel i forhold til plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe det leverte produkts kvalitet. Kjøper er også forpliktet til å godta de endringer for Boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet. Selger tar videre forbehold om endringer av utomhusanlegg og fellesareal. Kjøper skal så langt det er mulig orienteres skriftlig om endringer av betydning som foretas. Ingen av de endringer Selger har rett til å gjennomføre etter ovenstående bestemmelser gir Kjøper krav på erstatning og/eller prisavslag. Kjøper er innforstått med og aksepterer de ulemper som naturlig følger med under gjennomføringen av byggeprosjektet, herunder rekkefølgen for oppføringen av blokk A, B og C, samt gjennomføringen av øvrige utbyggingsplaner i området. Priser Fra kr til kr Se vedlagte prisliste i prospektet. Omkostninger 1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør fra kr , ,- avhengig av om det er 1, 2, 3, 4 eller 5 roms leilighet og andel dokumentavgift således fra 7.500,- til kr pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene. 2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. 3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 724,- pr. stk. 4) Leverings- og tilretteleggingsavtale for tele/data kr 5.000,- pr. bolig. 5) Sameieinvesteringer kr ,- pr. bolig. Kjøper har risiko for endringer i omkostningsbeløpene. Eksempel: Totalpris for 3 roms leilighet A206 inkl. omkostninger vil være kr ,-. Tilvalg- og endringsbestillinger Selger har i utgangspunktet lagt opp til en god og tidsriktig standard. Selger har lagt opp til tilvalgs meny og frister og kjøper anmodes til å forholde seg til disse. Iht. bustadoppføringsloven 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt. Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger. Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen

6 Se leveransebeskrivelse for mer informasjon om tilvalg. Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret. Regler for kjøp Fra salgsstart 2. mars 2015 frem til 9. mars 2015 kl 16:00, vil det bli lagt opp til budgivning om det er flere budgivere på samme leilighet. For å være sikker på å få være med fra salgsstart og i budrunden på den mest aktuelle leiligheten, må skriftlig bud være innlevert megler senest innen onsdag 4. mars 2015 kl. 12:00. Budet skal være fritt for ethvert forbehold og må være bindende til minimum mandag 9. mars 2015 kl 16:00. Bud med annen akseptfrist fra budgiver vil bli forkastet. Budet skal lyde på minimumspris i henhold til prisliste på budgivers leilighetsalternativ nr. 1. Man kan også påføre bud på leilighetsalternativ 2 og 3 som kan endres i løpet av prosessen. (se vedlagte budskjema) Etter 9. mars 2015 kl 16:00 gjelder «første mann til mølla prinsippet». Første mann som inngir bud på leiligheten ihht. oppdatert prisliste vil få kjøpstilslaget. (Nytt bud skjema vil bli utarbeidet til denne salgsformen.) Selger kan fritt akseptere eller forkaste et hvert bud uten nærmere begrunnelse. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven 22. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer. Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør bilagene Tegningsbilag og Prospektbilag datert Betalingsbetingelser Kjøpesummen betales i 2 terminer : % av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto så snart garanti jf. Bustadoppføringslova 12 er stilt og Kjøper har mottatt faktura. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt eiendom for dette beløpet. Megler fakturerer Kjøper for beløpet. 2. Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger og evt. tilvalg-/endringsbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. Innbetalt beløp sikres på klientkonto eller mot bankgaranti. Påløpte renter tilfaller Kjøper frem til skjøte er tinglyst på Kjøper, med mindre Selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti medhold av buofl. 47. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalg-/endringsbestillinger før selgeren har stilt sikkerhet, jf. buofl. 12. Lovverk Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle. For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende: Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen. I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting. Avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslova 54 ved avbestilling før Selger har vedtatt byggestart og meddelt dette til Kjøper er satt til 5 % av Kjøpesummen, slik denne er definert i punkt 3.1 i kontrakten inklusive kjøpesum iht. eventuell kjøpekontrakt for kjøp av bruksrett til biloppstillingsplass(er) og med tillegg av avtalt vederlag for evt. endringer/tilleggsarbeider Kjøper har bestilt. Ved avbestilling etter Selgers beslutning om byggestart og meddelelse av dette til Kjøper fastsettes Selgers krav på erstatning i samsvar med bustadoppføringslova 53, slik at Selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved Kjøpers avbestilling. Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at dette tapet og derved Kjøpers ansvar ved avbestilling kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra Kjøpekontraktens inngåelse. Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen

7 Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på Hvitvasking Megler er underlagt Lov om Hvitvasking. Dette innebærer at mistanke om mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til Økokrim. Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette og andre forhold i forbindelse med din bolighandel. Personopplysningsloven I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging. Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til Snittprovisjon på kr ,- inkl. mva. pr enhet. Bonus ved 50% solgt innen kr ,- inkl. mva. Bonus ved utsolgt prosjekt på kr ,- inkl. mva. Nettgebyr kr ,- inkl. mva. for hele prosjektet. Oppgjørshonorar kr 4.000,- inkl. mva. pr enhet. Oppslag eiendomsregister kr 1.250,- inkl. mva. pr enhet. Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Lillestrøm Adolph Tidemandsgate 38 Postboks 291, 2001 LILLESTRØM Organisasjonsnummer: NO MVA Tlf.: , faks: KONTAKT MEGLER Krogsveen avd. Lillestrøm Adolph Tidemandsgate 38, 2000 LILLESTRØM Vegard Gran-Andersen Megler Epost: Telefon: / Per Inge Hunvik Megler Epost: Telefon: / kvartal33.no

8 PRISLISTE Blokk A Leil. Etg. Rom Areal/BRA Areal/P-rom Salgspris Garasje Pris inkl. garasje Tot.pris inkl. omk A ,5 111,0 kr kr kr kr A ,0 56,5 kr kr kr kr A ,5 49,5 kr kr kr A ,0 83,0 kr kr kr kr A ,5 70,0 kr kr kr kr A ,5 36,0 kr kr kr A ,5 66,0 kr kr kr kr A ,5 111,0 kr kr kr kr A ,0 56,5 kr kr kr kr A ,5 49,5 kr kr kr A ,0 86,0 kr kr kr kr A ,0 64,0 kr kr kr kr A ,5 70,0 kr kr kr kr A ,5 36,0 kr kr kr A ,5 66,0 kr kr kr kr A ,5 111,0 kr kr kr kr A ,5 111,0 kr kr kr kr A ,0 86,0 SOLGT A ,0 64,0 kr kr kr kr A ,5 70,0 kr kr kr kr A ,5 109,0 kr kr kr kr A ,5 111,0 kr kr kr kr A ,5 111,0 kr kr kr kr A ,0 86,0 kr kr kr kr A ,0 64,0 kr kr kr kr A ,5 70,0 kr kr kr kr A ,5 109,0 kr kr kr kr A ,5 111,0 kr kr kr kr A ,5 111,0 kr kr kr kr A ,0 86,0 kr kr kr kr A ,0 64,0 kr kr kr kr A ,5 70,0 kr kr kr kr A ,5 109,0 kr kr kr kr A ,5 105,5 SOLGT A ,5 86,0 kr kr kr kr A ,0 64,0 kr kr kr kr A ,5 70,0 kr kr kr kr A ,0 121,0 kr kr kr kr A ,0 201,0 kr kr kr kr Merknad til garasjeplasser: kr ,- = 1 garasjeplass og kr ,- = 2 garasjeplasser

9 Blokk B Leil. Etg. Rom Areal/BRA Areal/P-rom Salgspris Garasje Pris inkl. garasje Tot.pris inkl. omk B ,5 72,5 kr kr kr kr B ,0 43,0 kr kr kr B ,5 78,0 kr kr kr kr B ,0 116,0 kr kr kr kr B ,5 58,5 kr kr kr kr B ,5 45,5 kr kr kr B ,5 81,5 kr kr kr kr B ,5 67,5 kr kr kr kr B ,0 27,0 kr kr kr B ,0 51,5 kr kr kr B ,5 102,0 kr kr kr kr B ,0 116,0 kr kr kr kr B ,5 58,5 kr kr kr kr B ,5 45,5 kr kr kr B ,5 81,5 kr kr kr kr B ,5 67,5 kr kr kr kr B ,0 39,0 kr kr kr B ,0 51,5 kr kr kr B ,5 102,0 kr kr kr kr B ,0 116,0 kr kr kr kr B ,5 58,5 kr kr kr kr B ,5 45,5 kr kr kr B ,5 81,5 kr kr kr kr B ,5 67,5 kr kr kr kr B ,0 39,0 kr kr kr B ,0 51,5 kr kr kr B ,5 102,0 kr kr kr kr B ,0 116,0 kr kr kr kr B ,5 58,5 kr kr kr kr B ,5 45,5 kr kr kr B ,5 81,5 kr kr kr kr B ,5 67,5 kr kr kr kr B ,0 39,0 kr kr kr B ,0 51,5 kr kr kr B ,5 102,0 kr kr kr kr B ,0 116,0 kr kr kr kr B ,5 58,5 kr kr kr kr B ,5 45,5 kr kr kr B ,5 81,5 kr kr kr kr B ,5 67,5 kr kr kr kr B ,0 39,0 kr kr kr B ,0 51,5 kr kr kr kr B ,5 102,0 kr kr kr kr B ,5 95,0 kr kr kr kr B ,5 122,5 kr kr kr kr B ,0 101,5 kr kr kr kr Merknad til garasjeplasser: kr ,- = 1 garasjeplass og kr ,- = 2 garasjeplasser

10 KVARTAL 33 Beskrivelse for alle leiligheter Kvartal 33 er planlagt gjennomført ved utbygging i ett eller flere byggetrinn. Prosjektets arealmessige avgrensning fremgår av salgsprospektet, og alt i alt regnes det med at prosjektet etter ferdigstillelse vil omfatte 117 boliger, og 2 eller flere næringsseksjoner. Byggetrinnene søkes organisert som ett felles sameie, men prosjektet kan også få to eller flere sameier. Planen for prosjektet er at utomhusarealene som inngår i prosjektet skal eies og/eller disponeres og driftes av sameiet som etter hvert etableres og inngår i prosjektet Kvartal 33. Det er planlagt bygd et felles garasjeanlegg under bakkenivå for hele prosjektet. Tekniske anlegg etc. for sameiet er planlagt plassert i sameiets egen eiendom. BYGNINGSKONSTRUKSJONER Hovedbæresystem Vertikalt bæresystem vil i hovedsak bestå av veggskiver og søyler i betong, samt noen søyler i stål. Horisontalt bæresystem/ dekker vil bli utført i betong. Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i puss og tre. Farge på fasader er ikke endelig valgt. Leilighetsskillende vegger Skillevegger mellom leilighetene, og mellom leilighet og fellesareal utføres som lydvegg i betong eller stål og gips. Innervegger Innvendige vegger kles med gipsplater og isolert med mineralull. Enkelte vegger kan også være av betong. Balkonger Balkonger leveres i betong. Overside med trykkimpregnert tregulv og ubehandlet underside. Balkonger er å anse som en utvendig konstruksjon. Mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær. Alle balkonger leveres med fall utover. Skjøter i balkongdekker, og bærende søyler/bjelker kan forekomme (disse er ikke vist på plantegninger i salgsprospektet). Balkonger påhengt fasaden kan få bæring med stag. Balkongrekkverk Balkongrekkverk oppføres i glass og med håndløper i aluminium. Private takterrasser Alle private takterrasser leveres med trykkimpregnert tregulv. Det leveres frostfri vannkran på private takterrasser. ROMBESKRIVELSE Trapper, reposer, inngangsparti og fellesarealer Gulv: Inngangsparti i 1. etasje leveres med skiferfliser, type Padang Black, på gulv. Øvrige gulv i fellesarealer får banebelegg. Trapp: Leveres i betong med banebelegg. Underside av trapper males. Rekkverk og håndløpere av metall. Vegger: Malt gips/betong. En vegg med skifer (samme type som på gulv). Himlinger: Systemhimling. Akustiske plater monteres etter forskriftsmessige behov. Postkasser: Lakkerte, monteres på vegg. Belysning: Det blir hovedsakelig montert innfelt belysning. Heis Rekkevidde: Hver heis går fra kjellerplan til toppetasje

11 Dører, smyg: Overflater av lakkert og/eller børstet stål, 1 vegg får speil. Sikkerhet: 24 timers telefontilknytning med toveiskommunikasjon til vakttjeneste. Gulv: Belegg. Leilighetene generelt Romhøyde: I stuer og i de fleste soverom uten tekniske installasjoner i tak vil det bli en netto romhøyde på ca. 250 cm. På grunn av tekniske installasjoner i tak vil enkelte rom få nedforete himlinger eller innkassing langs tak/vegg. Under nedforinger vil det bli en minimum netto romhøyde på 220 cm. Tak/Himlinger: Malt betonghimling med synlige v-fuger. Nedforet gipshimling og innkassing for tekniske føringer vil forekomme, og da sparklet og malt. Tak i bad leveres som hvitlakkerte metallplater eller hvitmalte gipsplater, himlingshøyde i bad vil bli 220 cm. Vegger: Alle gips- eller betongvegger unntatt i våtrom (rom med sluk i gulv) leveres sparklet og malt. I våtrom leveres veggene med hvite silkematte keramiske fliser, størrelse 30 x 60 cm. Gulv: Alle rom unntatt i våtrommene (rom med sluk i gulv), leveres med 14 mm lamellparkett, type mattlakkert Eik Natur 1-stav. Gulv i våtrom leveres med gulvvarme og mørk-grå keramiske fliser, størrelse 60 x 60 cm (5 x 5 cm eller 3 x 3 cm i nedsenket dusjnisje). Vinduer/balkongdører: Fabrikkmalte aluminiumsbeslåtte trevinduer og balkongdører med isolerglass i hht gjeldende forskrifter, som leveres med malte karmer og foringer. Ikke alle vinduer kan åpnes. Inngangsdør: Massiv, malt, glatt dørblad, med kikkehull og vridere i stål. Innerdører: Glatte hvitmalte dører. Skyvedører i samme utførelse der inntegnet. Dørene leveres med flat terskel og luftespalte. Listverk: Det leveres hvitmalte gerikter rundt dører og vinduer uten synlig innfesting. Fotlister leveres i eik med synlig innfesting. Det leveres ikke taklister. Garderobeskap: Avsatt plass for garderobeskap i entré og soverom. Garderobeskap leveres ikke men kan bestilles som tilvalg fra HTH. Baderom (våtrom rom med sluk i gulv): Hovedbad leveres enten som baderomskabin produsert på fabrikk, eller plassbygde bad. På hovedbad leveres; hvitt vegghengt klosett med hvitt hardplast toalettsete, servant med ettgreps blandebatteri i krom, servantskap i hvit glatt utførelse (min 90 cm bredde), innfelt speil over hele benkeplaten (vegg til vegg), dusjvegger i herdet glass. Dusj leveres med ettgrepsbatteri med både fast og løst dusjhode. Nedsenket dusjnisje med slukrenne. Det avsettes plass for vaskemaskin og tørketrommel på hver side av servantskapet (heldekkende laminat benkeplate over vask/tørk). I himlingen monteres LED-downlights som styres via dimmer. Eventuelt sekundære bad leveres med hvitt vegghengt klosett med hvitt hardplast toalettsete, servant med ettgreps blandebatteri i krom, servantskap i hvit glatt utførelse (min 60 cm bredde), speil og dusjvegger i herdet glass. Dusj leveres med ettgrepsbatteri med både fast og løst dusjhode. Nedsenket dusjnisje med slukrenne. Keramiske fliser leveres som på hovedbad. Det leveres LED-downlights med dimmer i himling. Det gjøres oppmerksom på at fordi baderom leveres som ferdige kabiner fra fabrikk, vil det være begrensede tilvalgsmuligheter på bad. WC-rom: WC-rom leveres med hvitt vegghengt klosett med hvitt hardplast toalettsete og servant med ettgreps blandebatteri i krom, speil og lysarmatur. Gulv leveres med mørk grå keramiske fliser, vegger og himlinger leveres malt

12 Kjøkken: Som standard leveres kjøkkeninnredning fra HTH med hvite høyglans fronter, laminat benkeplate og nedfelt rustfri oppvaskkum som monteres underlimt. Overskapene leveres med høyde ca 228 cm fra gulv. Det fores fra topp overskap og opp mot tak. Over plass for komfyr leveres volum avtrekkshette i hvit utførelse. Det leveres LED-lys i underkant av overskap. Vegg mellom overskap og benkeplate leveres med veggpanel eller tilsvarende. Kjøkken leveres etter egen kjøkkentegning som sendes ut i forbindelse med tilvalgsinnbydelsen. Hvitevarer leveres ikke men kan bestilles som tilvalg fra HTH. Ventilasjon: Leilighetene leveres med balansert ventilasjon fra sentralt anlegg med varmegjenvinning. Varmegjenvinneren nyttiggjør seg varmen i luften som trekkes ut av leilighetene til å forvarme friskluften som blåses inn i leilighetene i den kalde årstiden. Man oppnår med dette både en energibesparelse og økt komfort da følelsen av trekk fra kald luft reduseres. Kabel TV/bredbånd: Det leveres et komplett tilknytningspunkt i stue i hver leilighet. Selger vil på vegne av sameiet inngå avtale om installasjon og abonnement med kabeltv/bredbånd-leverandør. Avtalen vil ha en bindingstid på 2-3 år. Porttelefon: Det leveres ringeanlegg med ringetablå og kamera utenfor hovedinngangen. I hver leilighet monteres det porttelefon med videofunksjon og fjernåpner. I tillegg monteres ordinær ringeknapp utenfor inngangsdøren til hver leilighet. Elektro: Det leveres skjult elektrisk anlegg. Elektrotegning som viser omfanget av leveransen sendes ut i forbindelse med tilvalgsinnbydelsen. Hver leilighet får sikringsskap med automatsikringer. Opplegg for vaskemaskin monteres i bad. Leilighetene leveres med belysning på bad og over kjøkkenbenk. Hovedsikring og måler for strøm blir plassert i fellesareal. Varmtvann /oppvarming: Leilighetene forsynes med varmtvann og vannbåren varme fra fjernvarmeanlegg. Oppvarming av leilighetene styres av termostatstyrte radiatorventiler. Størrelse og tykkelse på radiatorer dimensjoneres ut fra fjernvarmeleverandørens temperaturkrav og antall radiatorer i leiligheten. Antall og størrelse på radiatorer kan avvike fra leilighet til leilighet. Det leveres radiatorer som dekker leilighetens varmebehov, ikke nødvendigvis i alle rom. Miljø- og komfortmessig gir fjernvarme flere gevinster. Blant annet vil den lave overflatetemperaturen ikke føre til svidde støvpartikler som igjen kan føre til ubehag og allergiplager. Energi- og oppvarmingskarakterer Leilighetene er prosjektert i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift av , TEK10) og vil i gjennomsnitt holde karakteren gul C ihht. energimerkeordningen. Brannsikring: Alle leilighetene, og bygget for øvrig, leveres med sprinkleranlegg med synlige sprinklerhoder. I tillegg leveres godkjent pulverapparat i hver leilighet. Det monteres et sentralt brannalarmanlegg for hele bygget, med røykvarslere plassert ihht. forskrift. Inspeksjonsluker/-dører Flere av de tekniske installasjonene krever inspeksjonsluker, som for eksempel i sjakter for ventilasjonskanaler, rør-i-rør system, fordelerskap fjernvarme, klosett og elektroskap. Slike dører og luker vil i størst mulig grad bli plassert i bod, gang og bad. I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å plassere dem i oppholdsrom. Sikringsskap og skap fra kabel-tv leverandør monteres i bod. Forskriftsgrunnlag: Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrift, normal toleranseklasse. Lydteknisk dimensjoneres bebyggelsen ut fra forskriftens Lydklasse C. Sportsboder: Bodvegger: Boddører: Nettingvegger av type Troax eller tilsvarende mellom bodene. Vegger mellom boder og parkering utføres i betong eller Leca. Troax eller laminatdører

13 PARKERINGSKJELLER/PARKERINGSSYSTEM Generelt: Gulv: Vegger: Himling: Dører: Låser: Høyder i garasjeanlegget skal minimum være netto 210 cm i kjørebaner. Asfalt og/eller betong, plasser merkes opp. Betong-, pusset leca- og gipsvegger sprøytemales 1. strøk. Sprøytemalt betong eller nedhengt garasjehimling, synlige tekniske føringer. Malte ståldører. Systemlåser. Garasjeport: Isolert port. Brannanlegg: Sprinkleranlegg. Belysning: Ventilasjon: God belysning med 1-rørs armaturer, bevegelsessensor og tidsur for slukking av lys. I henhold til forskrifter. UTOMHUSANLEGG Se utomhusplan i salgsprospektet. TILVALGSMULIGHETER Selger har i utgangspunktet lagt opp til en god og tidsriktig standard. Nå er det likevel slik at smak og behag er forskjellig, og dette vil vi ivareta ved å tilby, mot pristillegg, et begrenset utvalg av endringsmuligheter innenfor lovens begrensninger forøvrig. Mulighetene for tilvalg og endringer vil være avhengig av hvor langt man har kommet i byggeprosessen. Tilvalgsinnbydelsen vil omfatte: Endre kjøkkeninnredning innenfor leverandørens sortiment, forutsatt at tekniske installasjoner som vann, avløp og avtrekk ikke flyttes. Hvitevarer fra HTH. Garderober fra HTH. Ekstra elektroleveranse, samt ekstra TV- og datauttak (kan medføre synlige kabler). Endre blant utvalgte parkettyper. Det må være samme parkett i hele boligen. Endre farge på vegger (leiligheten må ha samme farge på alle vegger). LED-downlights i nedforede himlinger i leilighetene. Begrenset tilvalg på fliser og innredning på baderom. 25. februar 2015 Kvartal 33 AS

14 - 14 -

15 UTKAST TIL VEDTEKTER SEKSJONSSAMEIET KVARTAL 33, gnr. 81 bnr. 429 i Skedsmo kommune Vedtatt iht. lov om eierseksjoner av 23. mai nr Sameiets navn Sameiets navn er Seksjonssameiet Kvartal 33 med adresse [..], Lillestrøm 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 117 boligseksjoner, flere næringsseksjoner og ca 130biloppstillingsplasser i garasjekjeller på eiendommen gnr.81 bnr.429 i Skedsmo kommune. Næringsseksjonene består av kontorlokaler og liknede. Sameiet er basert på brøkdeler som svarer til den enkelte seksjons bruksareal (BRA) slik det er fastsatt i begjæring om seksjonering med vedheftede tegninger. I sameiebrøken inngår verken tilleggsdeler, boder i garasjekjeller, balkonger eller parkeringsplasser. De enkelte bruksenhetenes hoveddeler består av klart avgrensede og sammenhengende deler av bebyggelsen på eiendommen iht. seksjonsbegjæringen. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheters hoveddel eller tilleggsdel, er fellesareal. Den enkelte sameier har eiendomsrett til en ideell andel av eiendommens fellesareal, og har enerett til bruk av den bruksenhet vedkommende har grunnbokshjemmel til. Tilleggsdeler fremgår av seksjoneringsbegjæringen. 3 Formål Sameiets formål er å ivareta sameiernes felles interesser i eiendommen og å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av fellesområder, eiendeler, mv. tilhørende sameiet, til beste for så vel eiere og brukere av seksjonene for bolig og næringsseksjonene. Boligseksjonene skal brukes til bolig, og kan ikke brukes til næringsformål. 4 Rettslig rådighet over egne seksjoner Med de begrensninger som måtte følge av eierseksjonsloven og disse vedtekter, har sameierne full rettslig rådighet over sine seksjoner, herunder rett til salg og pantsettelse. Ethvert eierskifte og utleie av en eller flere seksjoner skal meldes til styret eller sameiets forretningsfører for registrering. Etter opprettelsen av sameiet, dvs. etter at oppdelingsbegjæringen er tinglyst, kan den rettslige rådigheten ikke begrenses i vedtektene eller på annen måte uten at eieren av seksjonen har gitt sin tilslutning. Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. 5 Ordinært sameiermøte Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Alle sameiere har rett til å delta på sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. En sameier kan møte ved fullmektig. En sameier har rett til å ta med en rådgiver til møtet. Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet

16 Styret innkaller skriftlig til sameiermøtet med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møtet. Dersom et forslag som etter vedtektene eller etter loven må vedtas med minst to tredjedelers flertall skal behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Med inn kallingen skal også følge styrets årsberetning, revidert regnskap og revisjonsberetning. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på sameiermøtet. Uten hensyn til dette skal det ordinære sameiermøte behandle: 1. Styrets årsberetning og reviderte regnskap for foregående kalenderår 2. Valg av styre og varamedlemmer 3. Valg av revisor 6 Ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når sameiere som representerer minst 1/10-del av sameiet (basert på sameiebrøken) fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig angir hvilke saker som ønskes behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Inn kallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet. 7 Sameiermøtets vedtak I sameiermøtet regnes flertall etter sameiebrøk. Med mindre annet følger av vedtektene eller av lov om eierseksjoner, gjelder som sameiermøtets beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Med mindre annet følger av disse vedtekter eller av lovgivningen, kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om blant annet: a) endring av vedtektene b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold c) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning e) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter til et annet formål f) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven 12 annet ledd annet punktum Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder: a) at eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like b) innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser eller endrer den rettslige rådigheten over seksjoner i forhold til det som følger av nærværende vedtekter c) innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av felleskostnadene enn bestemt i 11. Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 8 Styret Sameiermøtet skal velge et styre som består av styreleder og [..] [..] styremedlemmer. I tillegg velges et varamedlem pr styremedlem. Styreleder velges særskilt. Minst ett av styremedlemmene og ett av varamedlemmene bør velges fra eier(e) av næringsseksjonene. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av sameiermøtet for to år av gangen, med mindre en kortere eller lengre tjenestetid vedtas av det sameiermøtet som foretar valget. Styret skal ha en styreleder som velges særskilt av sameiermøtet. Styret er ansvarlig for forvaltningen av sameiets fellesanliggender i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtevedtak. Styret kan ansette, si opp og avsette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette lønn og føre tilsyn med at de oppfyller sine forpliktelser eller organisere forvaltningen på annen måte uten at styrets ansvar endres. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen stemmer for. Styret representerer sameierne og forplikter dem ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder vedtak som er truffet av sameiermøtet eller styret. I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren eller andre funksjonærer representere sameierne på samme måte som styret. Styrets tjenestetid opphører ved avslutning av det sameiermøtet som velger nytt styre

17 Det skal føres proto koll over styrets forhandlinger. Av protokollen skal det klart fremgå hvilke saker som er behandlet og hvilke vedtak som ble fattet. Dissenser skal protokolleres. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styrerepresentanter. 9 Bruken av eiendommen 9.1. Generelt Sameierne har rett til å benytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanligvis brukt til, med mindre noe annet følger av disse vedtekter. Sameiermøtet treffer, innenfor rammen av disse vedtekter, bestemmelser om hvorledes fellesarealer/fellesrom skal benyttes. Hver sameier plikter å medvirke til at fellesarealer/fellesrom blir holdt ryddig og rengjort Fasader og balkonger Sameiets styre bestemmer i hvilken grad det skal tillates å montere/sette opp utelamper på balkonger, markiser, utvendige persienner, parabolantenner og lignende på boligseksjonenes fasader, herunder på/i boligseksjonenes balkonger. Sameiets styre bestemmer videre fargen som kan benyttes på balkongens vegger og tak, samt at balkonger skal brukes og møbleres i overensstemmelse med gjeldende FDV-instruks for sameiet. Eier(e) av næringsseksjoner har anledning til å skilte virksomheten i normalt omfang og slik det måtte tillates av bygningsmyndighetene. Skilting skal ikke kunne bestå av blinkende lys eller annen belysning som kan sjenere andre seksjonseiere Ordensregler Virksomheten i næringsseksjonene skal foregå i overensstemmelse med de lover, forskrifter og evt. vilkår fastsatt i offentlige tillatelser som gjelder for næringsvirksomheten, herunder de til enhver tid gjeldende åpningstidsbestemmelser. Sameiermøtet kan fastsette ordensregler innenfor rammen av disse vedtekter samt eierseksjonsloven. 9.4 Adkomst for drift og vedlikehold Den enkelte sameier skal uhindret og vederlagsfritt ha rett til å iverksette tiltak som er nødvendige for å gjennomføre drifts-, vedlikeholdseller renoveringsarbeid som følger av vedlikeholdsplikten nedfelt i 10. Denne retten omfatter bl.a. oppsetting av stillas ved utførelse av arbeid på fasader, adkomst over annen sameiers bruksenhet etc. 9.5 Eksklusiv bruk av fellesarealer Nedenfor er det fastsatt at noen deler av fellesarealene kun skal benyttes av nærmere angitte seksjonseiere. Eneretten for bruken av fellesarealene gjelder uavhengig av om arealet er innenfor seksjonen eller tilleggsareal, og da med hjemmel i esl. 19, 5. ledd. Der en eller flere seksjonseiere er gitt en enerett til bruk av areal skal alle kostnader til drift og vedlikehold av dette arealet dekkes av vedkommende seksjon(er), jf. pkt Eksklusiv bruk av fellesareal for boligseksjonene Boligseksjonene skal ha enerett til bruk av [ ], samt ventilasjonsanlegg og andre tekniske anlegg for betjening av boligene, samt fasader/ yttervegger (inkl. balkongfasader) som tilhører boligseksjonene Eksklusiv bruk av fellesareal for næringsseksjonene Næringsseksjonene skal ha enerett til bruk av [ ] 9.6 Biloppstillingsplasser i garasjekjeller Eiere av biloppstillingsplasser i garasjekjeller skal ha enerett til bruk av (egne) plasser. 10 Felleskostnader 10.1 Generelt Felleskostnader er kostnader ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet. Vedlikeholdskostnader knyttet til tilleggsdeler til seksjoner er en utgift som knytter seg til den enkelte bruksenhet, og utgjør således en utgift for den/de seksjoner tilleggsdelen er knyttet til. Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameierbrøkene, med mindre annet følger av vedtektene eller gyldig vedtas med tilstrekkelig flertall. Kostnader forbundet med fellesarealer hvor det er gitt rett til eksklusiv bruk, jf. 9.5, og 9.5.2, skal fordeles på den/de seksjonseier(e) som har bruksretten, jf og

18 For parkeringsplassene, jf. pkt. 9.6, med tilhørende gang- og adkomstarealer i garasjekjeller betales felleskostnader forbundet med drift og vedlikehold av eierne. Felleskostnadene fordeles med en forholdsmessig andel (basert på antall plasser), såfremt det ikke foretas en vesentlig bruksendring Kostnader som fordeles på boligseksjonene Kostnadene til vedlikehold som boligseksjonene er gitt rett til eksklusiv bruk av, jf , dekkes av boligseksjonene iht. særskilt kostnadsbrøk, der boligseksjonenes teller i sameiebrøken legges til grunn, og der summen av telleren av boligseksjonenes sameiebrøk, utgjør nevneren Kostnader som fordeles på næringsseksjonene Kostnadene til vedlikehold som næringsseksjonene er gitt rett til eksklusiv bruk av, jf , dekkes av næringsseksjonene iht. særskilt kostnadsbrøk, der næringsseksjonenes teller i sameiebrøken legges til grunn, og der summen av telleren av næringsseksjonenes sameiebrøk, utgjør nevneren. 11 Vedlikehold Innvendig vedlikehold av egen seksjon samt andre rom som hører under seksjonen (seksjonert som tilleggsdel eller fellesareal med eksklusiv bruksrett) påhviler fullt ut for egen regning den enkelte sameier. Innvendig vann- og avløpsledninger, omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreiningspunktet inn til seksjonen, og elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks(er). Vedlikehold av fellesarealer som ikke omfattes av bruksenerett eller som i disse vedtekter ikke er gitt andre særskilte bestemmelser for, skal foretas av sameiet, og kostnadene fordeles mellom sameierne slik det fremgår av pkt. 10. Dette innebærer at ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, herunder trappeoppganger og inngangsdører til oppgangene er sameiets ansvar. Balkonger er seksjonert som del av de enkelte seksjoner. Sameiet har like fullt alminnelig vedlikeholdsansvar for balkongenes bygningsmessige konstruksjon, ytter-/innerkledning, rekkverk etc. Den enkelte seksjonseier har imidlertid det daglige tilsynsansvar, og må på egen bekostning sørge for daglig vedlikehold som snørydding, rens av vann- avfallsrenner mv. Ekstra vedlikeholdsutgifter av bygningsmessige konstruksjon som følge av seksjonseierens manglende daglig tilsynsansvar må dekkes av vedkommende seksjonseier. Utskiftning av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av utvendige farger etc. kan bare skje etter samtykke fra sameiet og skal følge en enhetlig plan fastsatt av styret. Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene, må søkes skriftlig til styret og godkjennes av sameiet før byggemelding kan sendes. 12 Betaling av fellesutgifter Sameierne skal innbetale forskuddsvis den 1. i hver måned et á kontobeløp til dekning av sin andel av de årlige budsjetterte fellesforpliktelser. Beløpets størrelse fastsettes av sameiermøtet, slik at de samlede á kontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men skal hensyntas ved fastsettelse av á kontobeløpet for neste periode. Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter er mislighold fra sameierens side. 13 Vedlikeholdsfond Sameiermøtet vedtar avsetning til fond til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseierne skal innbetale til fondet, innkreves akonto i den månedlige betaling til dekning av felleskostnadene. 14 Ansvar for egen seksjon Styret har rett til å gi pålegg om vedlikehold og reparasjonsarbeider for ethvert forhold hvor dette finnes påkrevd av bygningsmessige hensyn

19 Dersom pålegget ikke etterkommes, kan sameiermøtet vedta å la arbeidene utføres for vedkommende sameiers regning. 15 Ombygging, utbygging og endring av egen seksjon Hverken styret eller en enkelt sameier kan motsette seg innvendig ombygning som gjelder endringer eller utnyttelse av en seksjon, med mindre det svekker eiendommen bygningsteknisk. Dette gjelder også retten til reseksjonering. 16 Forsikring Eiendommen skal til enhver tid holdes tilstrekkelig forsikret (huseierforsikring/ huseierkasko) i godkjent selskap. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og holdes ved like. Ekstra innredningsarbeider og påkostning utover det som er standard og omfattes av byggets fellesforsikring, må sameierne selv dekke med egen forsikring. Innboforsikring, samt drifts- og avbruddsforsikringer for næringsseksjoner, må dekkes av den enkelte sameier. 17 Lovbestemt panterrett For krav som følger av sameieforholdet har de andre sameierne lovbestemt panterett i seksjonene. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver seksjon svarer til Folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. 18 Ansvar utad Overfor sameiets kreditorer er sameierne proratarisk ansvarlig etter sameiebrøkene. Den enkelte sameier hefter ikke for en annen sameiers andel av sameiets forpliktelser. Således blir den enkelte sameier fri ved å betale sin forholdsmessige del av kravet, selv om kreditor ikke får dekning av de øvrige sameiere. 19 Mislighold og fravikelse Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig mislig holder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt gjennom namsmyndighetene. Medfører en sameiers oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens opp førsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel Eierseksjonsloven Forøvrig kommer lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 til anvendelse. **** Dato: Vedlegg:

20 Gjerdrumsgata Engebret Wessels gate A B C Storgata

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 Org.nr. 997 677 811 Vedtatt på sameiemøte 26. april 2012 Sameiets navn er Sameiet St. Mariegt. 46. 1 Sameiets navn 2 Eiendommen Sameiet St. Mariegt. 46 omfatter gnr.

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

VEDTEKTER for ELVEBREDDEN ØVRE BOLIGSAMEIE (vedtatt ved seksjonering) Lillogata 5 - gnr 223 bnr 60 i Oslo. Endret på sameiermøtet 31.03.

VEDTEKTER for ELVEBREDDEN ØVRE BOLIGSAMEIE (vedtatt ved seksjonering) Lillogata 5 - gnr 223 bnr 60 i Oslo. Endret på sameiermøtet 31.03. VEDTEKTER for ELVEBREDDEN ØVRE BOLIGSAMEIE (vedtatt ved seksjonering) Lillogata 5 - gnr 223 bnr 60 i Oslo. Endret på sameiermøtet 31.03.11 1 Sameiets navn Sameiets navn er Elvebredden Øvre Boligsameie

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

VEDTEKTER for St. Halvards gate 20 sameie org.nr

VEDTEKTER for St. Halvards gate 20 sameie org.nr VEDTEKTER for St. Halvards gate 20 sameie org.nr. 913 496 426 Gnr. 233 bnr. 180 i Oslo kommune. Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av eierseksjonssameiet Vedtektene endret på ordinært

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Sist endret 27.05.2014. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenlund Tingsrettslig Sameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter gnr.

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

VEDTEKTER for Karenslyst Plass Boligsameie Gnr. 3 bnr. 643 i Oslo.

VEDTEKTER for Karenslyst Plass Boligsameie Gnr. 3 bnr. 643 i Oslo. VEDTEKTER for Karenslyst Plass Boligsameie Gnr. 3 bnr. 643 i Oslo. vedtatt i hht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Karenslyst Plass Boligsameie med adresse Messepromenaden

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

VEDTEKTER. for Grefsen Stasjon Hus 3 og Hus 4. gnr 76, bnr 308 i Oslo kommune.

VEDTEKTER. for Grefsen Stasjon Hus 3 og Hus 4. gnr 76, bnr 308 i Oslo kommune. VEDTEKTER for Grefsen Stasjon Hus 3 og Hus 4 gnr 76, bnr 308 i Oslo kommune. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Grefsen Stasjon Hus 3 og Hus 4. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 120 boligseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET SANZ TERRASSE. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Sanz Terrasse. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for SAMEIET SANZ TERRASSE. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Sanz Terrasse. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET SANZ TERRASSE 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Sanz Terrasse 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive bruksenheter i eiendommen gnr. 38, bnr. 187. Den enkelte sameier

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 1 Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 fastsatt på konstituerende sameiermøte / - 2014 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3.

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET HAGANJORDET (Gnr. 78, bnr. 17 i Bærum kommune)

VEDTEKTER for SAMEIET HAGANJORDET (Gnr. 78, bnr. 17 i Bærum kommune) VEDTEKTER for SAMEIET HAGANJORDET (Gnr. 78, bnr. 17 i Bærum kommune) Vedtatt på konstituerende sameiermøte 04.06.08. Sameiets navn ble endret etter vedtak på ordinært sameiermøte 21.04.09. Endret på sameiermøte

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18 Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 2 Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 (heretter

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 40 bnr.

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner:

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner: SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TOPPSKARVEN PÅ EIENDOMMEN GNR.119 BNR.3869 I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt på Stiftelsesmøtet 20.06.2002 Revidert på sameiermøtet 30.03.2009 1 NAVN. Sameiets navn er Toppskarven.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER for Sameiet KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Kongsberg Bruk II (heretter Sameiet eller Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 26.04.99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997, nr 31 Endret i sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Vedtatt i sameiermøte den 26.09.2016 VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Sameiets navn er SAMEIET BAKKEBYGRENDA. Sameiet består av 12 bygg hvorav 4 bygg har 4 enheter og 8 bygg har 2, tilsammen 32 seksjoner

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET CRESCENDO Godkjent av sameiermøte

VEDTEKTER for SAMEIET CRESCENDO Godkjent av sameiermøte VEDTEKTER for SAMEIET CRESCENDO Godkjent 20. 04. 2016 av sameiermøte 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Crescendo 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive bruksenheter i eiendommen gnr. 119,

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

Vedtekter 20.04.07 rev 01.

Vedtekter 20.04.07 rev 01. Aasebryggene Vedtekter 20.04.07 rev 01. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Gnr.13 bnr. 1702 Vedtatt i sameiermøte Den 20 April 2007 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

VEDTEKTER NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL.

VEDTEKTER NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL. SAMEIET TONSENHAGEN 3 VEDTEKTER Vedtatt på ordinært sameiermøte 01.mars 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.05.1997 nr.31 (erstatter tidligere vedtekter av 19.04.1995) 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter Sameiet) omfatter gnr 229 bnr 174 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO (vedtatt på ordinært sameiemøte 10.03.99) (endret på ordinært sameiemøte 24.03.04) (endret på ordinært sameiermøte 16.04.15) Eiendommen Brinken, gnr. 231,

Detaljer

VEDTEKTER. for NYEGAARDSKVARTALET EIERSEKSJONSSAMEIE. Fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner

VEDTEKTER. for NYEGAARDSKVARTALET EIERSEKSJONSSAMEIE. Fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner Utkast med forbehold om endringer VEDTEKTER for NYEGAARDSKVARTALET EIERSEKSJONSSAMEIE Fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 1 Sameiets navn Sameiets navn er Nyegaardskvartalet Eierseksjonsameie,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PARKGÅRDEN SE Vedtatt i sameiermøte den 28. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 11.05.04 Endret i sameiemøte 17.03.05

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 1. Eierseksjonssameiet VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 Sameiets navn er Boligsameiet Mellomvegen 33. Sameiet består av eiendommen gnr 200 bnr 809 i Tromsø kommune. Sameiet består av 61 seksjoner,

Detaljer

Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse

Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse 1 Sameiets navn er Sameiet Fønix Terrasse 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr. 10 bnr. 844 i Bergen kommune. Den aktuelle

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

VEDTEKTER. for NYEGAARDSKVARTALET EIERSEKSJONSSAMEIE. Fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner

VEDTEKTER. for NYEGAARDSKVARTALET EIERSEKSJONSSAMEIE. Fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner Utkast med forbehold om endringer VEDTEKTER for NYEGAARDSKVARTALET EIERSEKSJONSSAMEIE Fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 1 Sameiets navn Sameiets navn er Nyegaardskvartalet Eierseksjonsameie,

Detaljer

VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling

VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling 04.04.2017 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Kloppedalshagen. 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET SKJOLDNES I

VEDTEKTER FOR SAMEIET SKJOLDNES I Disse vedtektene er utarbeidet i forbindelse med salg av boliger i Prosjektet Skjoldnes. Vedtektene er å betrakte som foreløpige, og det tas forbehold om endringer i forbindelse med innsendelse av endelig

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E Fastsatt i sameiermøte den 27. april 1999 med hjemmel i lov 23. mai 1997 nr. 31 28 Sist endret ved vedtak på ordinært sameiermøtet 09.04.2013 Kapittel

Detaljer

Humlerekka eierseksjonssameie

Humlerekka eierseksjonssameie VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET Humlerekka eierseksjonssameie 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn skal være Humlerekka eierseksjonssameie. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring datert 7.5.2012 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET BENTSEGT. 6

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET BENTSEGT. 6 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET BENTSEGT. 6 Vedtatt i sameiermøte den 23. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 30 Endret i ekstraordinært sameiermøte den 19. august 2009 1 NAVN,

Detaljer

VEDTEKTER. for SAM EIET VERVEN 12. (endret på sameiermøtet 19.april 2017) 1 N a v n. 2 Hva Samelet omfatter

VEDTEKTER. for SAM EIET VERVEN 12. (endret på sameiermøtet 19.april 2017) 1 N a v n. 2 Hva Samelet omfatter VEDTEKTER for SAM EIET VERVEN 12 (endret på sameiermøtet 19.april 2017) Sameiets navn er Sameiet Verven 12. 1 N a v n 2 Hva Samelet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139

VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139 VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139 1. Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Trondheimsveien 139. Sameiet er opprettet med seksjoneringsbegjæring tinglyst 29. september 2008. 2. Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04. VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.2015 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Sagaveien 13. Sameiet

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

VEDTEKTER for BJØRNDALEN PANORAMA BOLIGSAMEIE. Adresse: Bjørndalsveien, Asker

VEDTEKTER for BJØRNDALEN PANORAMA BOLIGSAMEIE. Adresse: Bjørndalsveien, Asker VEDTEKTER for BJØRNDALEN PANORAMA BOLIGSAMEIE Adresse: Bjørndalsveien, Asker Fastsatt ved seksjoneringen i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets navn er Bjørndalen Panorama

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Kanalen Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER for Sameiet Kanalen Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER for Sameiet Kanalen Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 17 bnr. 923 i

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Sameiet Spinnerikroken 10 og 12 (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet, sist endret på ekstra ordinært sameiermøte 17.04.2012

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Haakon den Godes vei 16. HAAKON DEN GODES VEI 16 Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI Vedtatt i konstituerende sameiermøte 19.03.2013 med senere endringer Sist endret i ordinært sameiermøte 12.04.2016 1. Navn Boligsameiets navn er Boligsameiet Maries

Detaljer

VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA EIERSEKSJONSSAMEIE

VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA EIERSEKSJONSSAMEIE VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA 49-51 EIERSEKSJONSSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 04.11.2002, endret på sameiermøte 28.04.2003 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Endret på ordinært

Detaljer

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO

VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE. Pilestredet Park 28, 0176 OSLO VEDTEKTER for SOLHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 28, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

Vedtekter for Akersbakken 39

Vedtekter for Akersbakken 39 Vedtekter for Akersbakken 39 Vedtekter for eierseksjonssameiet vedtatt i sameiermøte den 5. mai 2004 i medhold av lov om eierseksjoner 23. Mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Boligsameiet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44

VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44 VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Kolbotnveien 42-44. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 42 eierseksjoner i eiendommen gnr 40 bnr 284 i Oppegård kommune. Seksjonene

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 23.04.2012 Endret 10.04.2013 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A2 Slottet Boligsameie (heretter kalt Sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A2 Slottet Boligsameie (heretter kalt Sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A2 Slottet Boligsameie (heretter kalt Sameiet) Gnr. 125 og bnr. 448 i Ski kommune. Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ekstraordinært sameiermøte 24.08.16 1 Navn, opprettelse og formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE LBS Lindeleiken boligsameie Haugjordet 4-18 1336 Sandvika www.lindeleiken.no styret@lindeleiken.no VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 31. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer