Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33."

Transkript

1 Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no

2 SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33, blokk A og B Meglers salgsoppgave Oppdrags nr /15 Ansvarlig megler Per Inge Hunvik Ansvarlig megler biståes av Vegard Gran-Andersen og Reidun Engløkk Sist oppdatert Eiendom Kvartal 33, 2000 Lillestrøm Gnr. 81, bnr. 429, i Skedsmo kommune. Selger vil søke eiendommen seksjonert, slik at boligene får et eget seksjonsnummer og vil inngå i et sameie. Endelig eiendomsbetegnelse vil fremkomme når seksjoneringen er tinglyst. Selger KVARTAL 33 AS Boligtype Leiligheter Eie- og organisasjonsform Boligene vil bli solgt som eierseksjoner og organisert i et eierseksjonssameie bestående av 117 seksjoner samt 2 eller flere næringsseksjoner. Totalt bruksareal utgjør kvm for boligsameiet. Første salgstrinn består av Blokk A og B, siste salgstrinn av Blokk C. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges av sameierne. Styret skal ivareta saker av felles interesse for sameierne og forestå driften av sameiet innenfor de rammer sameiet vedtar. Eieformen følger Lov om eierseksjoner. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på Vedtekter Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet som ligger vedlagt i prospektbilaget. Vedtektene fastsettes av sameiet på sameiermøtet. Det anbefales å delta på sameiemøtene. Tomten Felles Eiet tomt tomt på 3.555,8 kvm. I tillegg til boligseksjonen vil kjøper bli eier av en ideell andel av tomten. Sameierne har felles ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene. Tomten blir opparbeidet med plen, gangarealer, bed, busker og trær. Se vedlagte utenomhusplan. Endelig detaljprosjektering/ myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Parkering Garasjeplass i felles 2 etasjes parkeringsanlegg i kjeller. Se oversikt over hvilke leiligheter som har garasjeplass i prislisten. Øvrige leiligheter må forholde seg til gjeldende regler for gateparkering i området. Garasje/garasjeplass vedtektsfestes eller seksjoneres som tilleggsareal til boligen. Selger forbeholder seg retten til å fordele garasjeplassene

3 Sportsboder Det følger en ekstern sportsbod til hver leilighet. Sportsboden vedtektsfestes eller seksjoneres som tilleggsareal til boligen. Selger forbeholder seg retten til å fordele sportsbodene. Vei/vann/avløp Offentlig Arealer Se prislisten for oversikt over bruksareal fordelt på primærrom og sekundærrom. Boder er definert som sekundærrom. Bebyggelse/Byggemåte Oppført i betongelementer, glass og treverk. Standard Bygget følger standard TEK10. Leilighetene vil bli levert med mattlakkert Eik Natur 1-stav, hvitmalte himlinger og vegger leveres sparklet og malt. Flislagte baderom med hvite silkematte keramiske fliser, størrelse 30 x 60 cm og mørk-grå keramiske gulvfliser, størrelse 60 x 60 cm. Kjøkken fra HTH. Hvitevarer er tilvalg. Balansert ventilasjon. Se vedlagte detaljert beskrivelse. Oppvarming Vannbåren varme med radiatorer på stue og de soverom som er påkrevd etter et oppvarmingsbudsjett for leilighetene. Gulvvarme på baderom. Adgang til utleie Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje som eier. Fra 1. januar 2014 er det krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges etter TEK10 som innebærer at nødvendige radontiltak gjennomføres. Energimerking Leilighetene er prosjektert i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift av , TEK10) og vil i gjennomsnitt holde karakteren gul C ihht. energimerkeordningen. Energimerkingen pr leilighet kan variere fra rød C til gul B. Energimerking pr leilighet vil foreligge ved kontrakts underskrift. Spesifikasjon faste/løpende kostnader Da leilighetene ikke er tatt i bruk, foreligger det ingen eksakt oversikt over faste, løpende kostnader. Sameiet skal etter konstituering vedta endelige fellesutgifter basert på hvilke tjenester sameiet ønsker. Felleskostnadene er av selger foreløpig stipulert til ca. kr. 35,- pr. kvm. basert på dagens kostnadsnivå. Felleskostnadene vil da inkludere Forretningsførsel, kabel-tv grunnpakke, kommunale avgifter, forsikring av bygningene, vedlikeholdsfond, varmtvann etter forbruk. Det tas forbehold om endringer av beløpet. Eksempel: 3 roms leilighet A206 på 73,5 kvm vil ha stipulerte felleskostnader på ca kr pr mnd. Kjøper innbetaler en oppstartskapital til sameiet på kr ,- pr leilighet for å tilføre sameiet likviditet i startfasen. I tillegg innbetaler kjøper kr 5.000,- for levering og tilretteleggingsavtale for tele og data. I tillegg til fellesutgifter må sameierne dekke egne kostnader til strøm. Iht. SSB er gjennomsnittlig strømforbruk for leilighet i blokk ca ,- kwh pr. år (for 2012). Kostnadene til strøm vil variere avhengig av antall medlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler etc. Skedsmo kommune har eiendomsskatt på 2 promille regnet fra eiendomsskattetakst (salgssum) minus 20% reduksjonsfaktor minus ,- i bunnfradrag pr boenhet. Det tas forbehold om økning av eiendomsskatten i Skedsmo kommune. Likningsverdi Da boligen selges som nybygg under oppføring er likningsverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt. Likningsverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2014 skal ikke overstige 30 % av markedsverdien for primærbolig (der man bor - 3 -

4 fast), eller 60 % av markedsverdien for sekundærbolig (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt). For nærmere opplysninger om likningsverdi kontakt skatteetaten. Heftelser/Tinglyste rettigheter Eiendommene overdras uten tinglyste pengeheftelser, dog har sameiet panterett iht. eierseksjonslovens 25. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det. Regulering Eiendommen er regulert til bolig og næring i henhold til reguleringsplan datert med reguleringsbestemmelser datert , revidert Tilstøtende eiendommer i øst, vest og nord er i henhold til kommuneplan avsatt til blokkbebyggelse/by fortetning - bolig og næring. Beliggenhet Eiendommen ligger i sentrum, men med skjermet beliggenhet inntil en av Lillestrøms grønne lunger, kirkeparken. Ferdigstillelse og overtagelse Selgers frist til å ha boligen klar til overtagelse er avtalt til 24 måneder etter at selgers forbehold under er bortfalt. Selger kan kreve overtagelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som er nevnt i bustadoppføringslova 11 er oppfylt. Eventuell forsinkelse i forhold til endelig overtakelsesdato vil kunne gir kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt. Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav. Selgers forbehold Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av Kjøpekontrakten: Det tas forbehold om at 60 av totalt 117 leiligheter er solgt innen , og Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse er gitt innen Med «igangsettingstillatelse» forstås i denne sammenheng offentlig tillatelse til å oppføre bygg over grunn og fundamentering. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle Kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Siste frist for selger å kansellere kjøpekontrakten er Selger skal senest denne dato gi kjøper skriftlig begrunnelse for kanselleringen eller skriftlig beskjed om oppstart av byggearbeidene. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum inkludert eventuelle opptjente renter på meglers klientkonto. For øvrig kan kjøper ikke fremme krav mot selger som følge av kanselleringen. Selger kan på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/forbeholdene ikke er oppfylt. Øvrige forbehold: Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave

5 Det presiseres særskilt at salgsprospektet ikke er bindende for Boligens detaljutforming som farger, materialer, mv. Opplysninger gitt i salgsprospektet kan fravikes dersom Selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Salgsprospekt viser også tegninger, animasjoner og andre illustrasjoner med utstyr som ikke medfølger Boligen. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger, og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme, jf. punkt 6.3 nedenfor og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering. Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsprospektet og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for eksempel i forhold til plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe det leverte produkts kvalitet. Kjøper er også forpliktet til å godta de endringer for Boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet. Selger tar videre forbehold om endringer av utomhusanlegg og fellesareal. Kjøper skal så langt det er mulig orienteres skriftlig om endringer av betydning som foretas. Ingen av de endringer Selger har rett til å gjennomføre etter ovenstående bestemmelser gir Kjøper krav på erstatning og/eller prisavslag. Kjøper er innforstått med og aksepterer de ulemper som naturlig følger med under gjennomføringen av byggeprosjektet, herunder rekkefølgen for oppføringen av blokk A, B og C, samt gjennomføringen av øvrige utbyggingsplaner i området. Priser Fra kr til kr Se vedlagte prisliste i prospektet. Omkostninger 1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør fra kr , ,- avhengig av om det er 1, 2, 3, 4 eller 5 roms leilighet og andel dokumentavgift således fra 7.500,- til kr pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene. 2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. 3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 724,- pr. stk. 4) Leverings- og tilretteleggingsavtale for tele/data kr 5.000,- pr. bolig. 5) Sameieinvesteringer kr ,- pr. bolig. Kjøper har risiko for endringer i omkostningsbeløpene. Eksempel: Totalpris for 3 roms leilighet A206 inkl. omkostninger vil være kr ,-. Tilvalg- og endringsbestillinger Selger har i utgangspunktet lagt opp til en god og tidsriktig standard. Selger har lagt opp til tilvalgs meny og frister og kjøper anmodes til å forholde seg til disse. Iht. bustadoppføringsloven 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt. Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger. Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen

6 Se leveransebeskrivelse for mer informasjon om tilvalg. Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret. Regler for kjøp Fra salgsstart 2. mars 2015 frem til 9. mars 2015 kl 16:00, vil det bli lagt opp til budgivning om det er flere budgivere på samme leilighet. For å være sikker på å få være med fra salgsstart og i budrunden på den mest aktuelle leiligheten, må skriftlig bud være innlevert megler senest innen onsdag 4. mars 2015 kl. 12:00. Budet skal være fritt for ethvert forbehold og må være bindende til minimum mandag 9. mars 2015 kl 16:00. Bud med annen akseptfrist fra budgiver vil bli forkastet. Budet skal lyde på minimumspris i henhold til prisliste på budgivers leilighetsalternativ nr. 1. Man kan også påføre bud på leilighetsalternativ 2 og 3 som kan endres i løpet av prosessen. (se vedlagte budskjema) Etter 9. mars 2015 kl 16:00 gjelder «første mann til mølla prinsippet». Første mann som inngir bud på leiligheten ihht. oppdatert prisliste vil få kjøpstilslaget. (Nytt bud skjema vil bli utarbeidet til denne salgsformen.) Selger kan fritt akseptere eller forkaste et hvert bud uten nærmere begrunnelse. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven 22. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer. Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis. Komplett salgsinformasjon utgjør bilagene Tegningsbilag og Prospektbilag datert Betalingsbetingelser Kjøpesummen betales i 2 terminer : % av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto så snart garanti jf. Bustadoppføringslova 12 er stilt og Kjøper har mottatt faktura. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt eiendom for dette beløpet. Megler fakturerer Kjøper for beløpet. 2. Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger og evt. tilvalg-/endringsbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. Innbetalt beløp sikres på klientkonto eller mot bankgaranti. Påløpte renter tilfaller Kjøper frem til skjøte er tinglyst på Kjøper, med mindre Selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti medhold av buofl. 47. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalg-/endringsbestillinger før selgeren har stilt sikkerhet, jf. buofl. 12. Lovverk Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle. For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende: Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen. I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting. Avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslova 54 ved avbestilling før Selger har vedtatt byggestart og meddelt dette til Kjøper er satt til 5 % av Kjøpesummen, slik denne er definert i punkt 3.1 i kontrakten inklusive kjøpesum iht. eventuell kjøpekontrakt for kjøp av bruksrett til biloppstillingsplass(er) og med tillegg av avtalt vederlag for evt. endringer/tilleggsarbeider Kjøper har bestilt. Ved avbestilling etter Selgers beslutning om byggestart og meddelelse av dette til Kjøper fastsettes Selgers krav på erstatning i samsvar med bustadoppføringslova 53, slik at Selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved Kjøpers avbestilling. Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at dette tapet og derved Kjøpers ansvar ved avbestilling kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra Kjøpekontraktens inngåelse. Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen

7 Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på Hvitvasking Megler er underlagt Lov om Hvitvasking. Dette innebærer at mistanke om mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til Økokrim. Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette og andre forhold i forbindelse med din bolighandel. Personopplysningsloven I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging. Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til Snittprovisjon på kr ,- inkl. mva. pr enhet. Bonus ved 50% solgt innen kr ,- inkl. mva. Bonus ved utsolgt prosjekt på kr ,- inkl. mva. Nettgebyr kr ,- inkl. mva. for hele prosjektet. Oppgjørshonorar kr 4.000,- inkl. mva. pr enhet. Oppslag eiendomsregister kr 1.250,- inkl. mva. pr enhet. Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Lillestrøm Adolph Tidemandsgate 38 Postboks 291, 2001 LILLESTRØM Organisasjonsnummer: NO MVA Tlf.: , faks: KONTAKT MEGLER Krogsveen avd. Lillestrøm Adolph Tidemandsgate 38, 2000 LILLESTRØM Vegard Gran-Andersen Megler Epost: Telefon: / Per Inge Hunvik Megler Epost: Telefon: / kvartal33.no

8 PRISLISTE Blokk A Leil. Etg. Rom Areal/BRA Areal/P-rom Salgspris Garasje Pris inkl. garasje Tot.pris inkl. omk A ,5 111,0 kr kr kr kr A ,0 56,5 kr kr kr kr A ,5 49,5 kr kr kr A ,0 83,0 kr kr kr kr A ,5 70,0 kr kr kr kr A ,5 36,0 kr kr kr A ,5 66,0 kr kr kr kr A ,5 111,0 kr kr kr kr A ,0 56,5 kr kr kr kr A ,5 49,5 kr kr kr A ,0 86,0 kr kr kr kr A ,0 64,0 kr kr kr kr A ,5 70,0 kr kr kr kr A ,5 36,0 kr kr kr A ,5 66,0 kr kr kr kr A ,5 111,0 kr kr kr kr A ,5 111,0 kr kr kr kr A ,0 86,0 SOLGT A ,0 64,0 kr kr kr kr A ,5 70,0 kr kr kr kr A ,5 109,0 kr kr kr kr A ,5 111,0 kr kr kr kr A ,5 111,0 kr kr kr kr A ,0 86,0 kr kr kr kr A ,0 64,0 kr kr kr kr A ,5 70,0 kr kr kr kr A ,5 109,0 kr kr kr kr A ,5 111,0 kr kr kr kr A ,5 111,0 kr kr kr kr A ,0 86,0 kr kr kr kr A ,0 64,0 kr kr kr kr A ,5 70,0 kr kr kr kr A ,5 109,0 kr kr kr kr A ,5 105,5 SOLGT A ,5 86,0 kr kr kr kr A ,0 64,0 kr kr kr kr A ,5 70,0 kr kr kr kr A ,0 121,0 kr kr kr kr A ,0 201,0 kr kr kr kr Merknad til garasjeplasser: kr ,- = 1 garasjeplass og kr ,- = 2 garasjeplasser

9 Blokk B Leil. Etg. Rom Areal/BRA Areal/P-rom Salgspris Garasje Pris inkl. garasje Tot.pris inkl. omk B ,5 72,5 kr kr kr kr B ,0 43,0 kr kr kr B ,5 78,0 kr kr kr kr B ,0 116,0 kr kr kr kr B ,5 58,5 kr kr kr kr B ,5 45,5 kr kr kr B ,5 81,5 kr kr kr kr B ,5 67,5 kr kr kr kr B ,0 27,0 kr kr kr B ,0 51,5 kr kr kr B ,5 102,0 kr kr kr kr B ,0 116,0 kr kr kr kr B ,5 58,5 kr kr kr kr B ,5 45,5 kr kr kr B ,5 81,5 kr kr kr kr B ,5 67,5 kr kr kr kr B ,0 39,0 kr kr kr B ,0 51,5 kr kr kr B ,5 102,0 kr kr kr kr B ,0 116,0 kr kr kr kr B ,5 58,5 kr kr kr kr B ,5 45,5 kr kr kr B ,5 81,5 kr kr kr kr B ,5 67,5 kr kr kr kr B ,0 39,0 kr kr kr B ,0 51,5 kr kr kr B ,5 102,0 kr kr kr kr B ,0 116,0 kr kr kr kr B ,5 58,5 kr kr kr kr B ,5 45,5 kr kr kr B ,5 81,5 kr kr kr kr B ,5 67,5 kr kr kr kr B ,0 39,0 kr kr kr B ,0 51,5 kr kr kr B ,5 102,0 kr kr kr kr B ,0 116,0 kr kr kr kr B ,5 58,5 kr kr kr kr B ,5 45,5 kr kr kr B ,5 81,5 kr kr kr kr B ,5 67,5 kr kr kr kr B ,0 39,0 kr kr kr B ,0 51,5 kr kr kr kr B ,5 102,0 kr kr kr kr B ,5 95,0 kr kr kr kr B ,5 122,5 kr kr kr kr B ,0 101,5 kr kr kr kr Merknad til garasjeplasser: kr ,- = 1 garasjeplass og kr ,- = 2 garasjeplasser

10 KVARTAL 33 Beskrivelse for alle leiligheter Kvartal 33 er planlagt gjennomført ved utbygging i ett eller flere byggetrinn. Prosjektets arealmessige avgrensning fremgår av salgsprospektet, og alt i alt regnes det med at prosjektet etter ferdigstillelse vil omfatte 117 boliger, og 2 eller flere næringsseksjoner. Byggetrinnene søkes organisert som ett felles sameie, men prosjektet kan også få to eller flere sameier. Planen for prosjektet er at utomhusarealene som inngår i prosjektet skal eies og/eller disponeres og driftes av sameiet som etter hvert etableres og inngår i prosjektet Kvartal 33. Det er planlagt bygd et felles garasjeanlegg under bakkenivå for hele prosjektet. Tekniske anlegg etc. for sameiet er planlagt plassert i sameiets egen eiendom. BYGNINGSKONSTRUKSJONER Hovedbæresystem Vertikalt bæresystem vil i hovedsak bestå av veggskiver og søyler i betong, samt noen søyler i stål. Horisontalt bæresystem/ dekker vil bli utført i betong. Yttervegger Fasader utføres hovedsakelig i puss og tre. Farge på fasader er ikke endelig valgt. Leilighetsskillende vegger Skillevegger mellom leilighetene, og mellom leilighet og fellesareal utføres som lydvegg i betong eller stål og gips. Innervegger Innvendige vegger kles med gipsplater og isolert med mineralull. Enkelte vegger kan også være av betong. Balkonger Balkonger leveres i betong. Overside med trykkimpregnert tregulv og ubehandlet underside. Balkonger er å anse som en utvendig konstruksjon. Mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær. Alle balkonger leveres med fall utover. Skjøter i balkongdekker, og bærende søyler/bjelker kan forekomme (disse er ikke vist på plantegninger i salgsprospektet). Balkonger påhengt fasaden kan få bæring med stag. Balkongrekkverk Balkongrekkverk oppføres i glass og med håndløper i aluminium. Private takterrasser Alle private takterrasser leveres med trykkimpregnert tregulv. Det leveres frostfri vannkran på private takterrasser. ROMBESKRIVELSE Trapper, reposer, inngangsparti og fellesarealer Gulv: Inngangsparti i 1. etasje leveres med skiferfliser, type Padang Black, på gulv. Øvrige gulv i fellesarealer får banebelegg. Trapp: Leveres i betong med banebelegg. Underside av trapper males. Rekkverk og håndløpere av metall. Vegger: Malt gips/betong. En vegg med skifer (samme type som på gulv). Himlinger: Systemhimling. Akustiske plater monteres etter forskriftsmessige behov. Postkasser: Lakkerte, monteres på vegg. Belysning: Det blir hovedsakelig montert innfelt belysning. Heis Rekkevidde: Hver heis går fra kjellerplan til toppetasje

11 Dører, smyg: Overflater av lakkert og/eller børstet stål, 1 vegg får speil. Sikkerhet: 24 timers telefontilknytning med toveiskommunikasjon til vakttjeneste. Gulv: Belegg. Leilighetene generelt Romhøyde: I stuer og i de fleste soverom uten tekniske installasjoner i tak vil det bli en netto romhøyde på ca. 250 cm. På grunn av tekniske installasjoner i tak vil enkelte rom få nedforete himlinger eller innkassing langs tak/vegg. Under nedforinger vil det bli en minimum netto romhøyde på 220 cm. Tak/Himlinger: Malt betonghimling med synlige v-fuger. Nedforet gipshimling og innkassing for tekniske føringer vil forekomme, og da sparklet og malt. Tak i bad leveres som hvitlakkerte metallplater eller hvitmalte gipsplater, himlingshøyde i bad vil bli 220 cm. Vegger: Alle gips- eller betongvegger unntatt i våtrom (rom med sluk i gulv) leveres sparklet og malt. I våtrom leveres veggene med hvite silkematte keramiske fliser, størrelse 30 x 60 cm. Gulv: Alle rom unntatt i våtrommene (rom med sluk i gulv), leveres med 14 mm lamellparkett, type mattlakkert Eik Natur 1-stav. Gulv i våtrom leveres med gulvvarme og mørk-grå keramiske fliser, størrelse 60 x 60 cm (5 x 5 cm eller 3 x 3 cm i nedsenket dusjnisje). Vinduer/balkongdører: Fabrikkmalte aluminiumsbeslåtte trevinduer og balkongdører med isolerglass i hht gjeldende forskrifter, som leveres med malte karmer og foringer. Ikke alle vinduer kan åpnes. Inngangsdør: Massiv, malt, glatt dørblad, med kikkehull og vridere i stål. Innerdører: Glatte hvitmalte dører. Skyvedører i samme utførelse der inntegnet. Dørene leveres med flat terskel og luftespalte. Listverk: Det leveres hvitmalte gerikter rundt dører og vinduer uten synlig innfesting. Fotlister leveres i eik med synlig innfesting. Det leveres ikke taklister. Garderobeskap: Avsatt plass for garderobeskap i entré og soverom. Garderobeskap leveres ikke men kan bestilles som tilvalg fra HTH. Baderom (våtrom rom med sluk i gulv): Hovedbad leveres enten som baderomskabin produsert på fabrikk, eller plassbygde bad. På hovedbad leveres; hvitt vegghengt klosett med hvitt hardplast toalettsete, servant med ettgreps blandebatteri i krom, servantskap i hvit glatt utførelse (min 90 cm bredde), innfelt speil over hele benkeplaten (vegg til vegg), dusjvegger i herdet glass. Dusj leveres med ettgrepsbatteri med både fast og løst dusjhode. Nedsenket dusjnisje med slukrenne. Det avsettes plass for vaskemaskin og tørketrommel på hver side av servantskapet (heldekkende laminat benkeplate over vask/tørk). I himlingen monteres LED-downlights som styres via dimmer. Eventuelt sekundære bad leveres med hvitt vegghengt klosett med hvitt hardplast toalettsete, servant med ettgreps blandebatteri i krom, servantskap i hvit glatt utførelse (min 60 cm bredde), speil og dusjvegger i herdet glass. Dusj leveres med ettgrepsbatteri med både fast og løst dusjhode. Nedsenket dusjnisje med slukrenne. Keramiske fliser leveres som på hovedbad. Det leveres LED-downlights med dimmer i himling. Det gjøres oppmerksom på at fordi baderom leveres som ferdige kabiner fra fabrikk, vil det være begrensede tilvalgsmuligheter på bad. WC-rom: WC-rom leveres med hvitt vegghengt klosett med hvitt hardplast toalettsete og servant med ettgreps blandebatteri i krom, speil og lysarmatur. Gulv leveres med mørk grå keramiske fliser, vegger og himlinger leveres malt

12 Kjøkken: Som standard leveres kjøkkeninnredning fra HTH med hvite høyglans fronter, laminat benkeplate og nedfelt rustfri oppvaskkum som monteres underlimt. Overskapene leveres med høyde ca 228 cm fra gulv. Det fores fra topp overskap og opp mot tak. Over plass for komfyr leveres volum avtrekkshette i hvit utførelse. Det leveres LED-lys i underkant av overskap. Vegg mellom overskap og benkeplate leveres med veggpanel eller tilsvarende. Kjøkken leveres etter egen kjøkkentegning som sendes ut i forbindelse med tilvalgsinnbydelsen. Hvitevarer leveres ikke men kan bestilles som tilvalg fra HTH. Ventilasjon: Leilighetene leveres med balansert ventilasjon fra sentralt anlegg med varmegjenvinning. Varmegjenvinneren nyttiggjør seg varmen i luften som trekkes ut av leilighetene til å forvarme friskluften som blåses inn i leilighetene i den kalde årstiden. Man oppnår med dette både en energibesparelse og økt komfort da følelsen av trekk fra kald luft reduseres. Kabel TV/bredbånd: Det leveres et komplett tilknytningspunkt i stue i hver leilighet. Selger vil på vegne av sameiet inngå avtale om installasjon og abonnement med kabeltv/bredbånd-leverandør. Avtalen vil ha en bindingstid på 2-3 år. Porttelefon: Det leveres ringeanlegg med ringetablå og kamera utenfor hovedinngangen. I hver leilighet monteres det porttelefon med videofunksjon og fjernåpner. I tillegg monteres ordinær ringeknapp utenfor inngangsdøren til hver leilighet. Elektro: Det leveres skjult elektrisk anlegg. Elektrotegning som viser omfanget av leveransen sendes ut i forbindelse med tilvalgsinnbydelsen. Hver leilighet får sikringsskap med automatsikringer. Opplegg for vaskemaskin monteres i bad. Leilighetene leveres med belysning på bad og over kjøkkenbenk. Hovedsikring og måler for strøm blir plassert i fellesareal. Varmtvann /oppvarming: Leilighetene forsynes med varmtvann og vannbåren varme fra fjernvarmeanlegg. Oppvarming av leilighetene styres av termostatstyrte radiatorventiler. Størrelse og tykkelse på radiatorer dimensjoneres ut fra fjernvarmeleverandørens temperaturkrav og antall radiatorer i leiligheten. Antall og størrelse på radiatorer kan avvike fra leilighet til leilighet. Det leveres radiatorer som dekker leilighetens varmebehov, ikke nødvendigvis i alle rom. Miljø- og komfortmessig gir fjernvarme flere gevinster. Blant annet vil den lave overflatetemperaturen ikke føre til svidde støvpartikler som igjen kan føre til ubehag og allergiplager. Energi- og oppvarmingskarakterer Leilighetene er prosjektert i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift av , TEK10) og vil i gjennomsnitt holde karakteren gul C ihht. energimerkeordningen. Brannsikring: Alle leilighetene, og bygget for øvrig, leveres med sprinkleranlegg med synlige sprinklerhoder. I tillegg leveres godkjent pulverapparat i hver leilighet. Det monteres et sentralt brannalarmanlegg for hele bygget, med røykvarslere plassert ihht. forskrift. Inspeksjonsluker/-dører Flere av de tekniske installasjonene krever inspeksjonsluker, som for eksempel i sjakter for ventilasjonskanaler, rør-i-rør system, fordelerskap fjernvarme, klosett og elektroskap. Slike dører og luker vil i størst mulig grad bli plassert i bod, gang og bad. I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig å plassere dem i oppholdsrom. Sikringsskap og skap fra kabel-tv leverandør monteres i bod. Forskriftsgrunnlag: Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrift, normal toleranseklasse. Lydteknisk dimensjoneres bebyggelsen ut fra forskriftens Lydklasse C. Sportsboder: Bodvegger: Boddører: Nettingvegger av type Troax eller tilsvarende mellom bodene. Vegger mellom boder og parkering utføres i betong eller Leca. Troax eller laminatdører

13 PARKERINGSKJELLER/PARKERINGSSYSTEM Generelt: Gulv: Vegger: Himling: Dører: Låser: Høyder i garasjeanlegget skal minimum være netto 210 cm i kjørebaner. Asfalt og/eller betong, plasser merkes opp. Betong-, pusset leca- og gipsvegger sprøytemales 1. strøk. Sprøytemalt betong eller nedhengt garasjehimling, synlige tekniske føringer. Malte ståldører. Systemlåser. Garasjeport: Isolert port. Brannanlegg: Sprinkleranlegg. Belysning: Ventilasjon: God belysning med 1-rørs armaturer, bevegelsessensor og tidsur for slukking av lys. I henhold til forskrifter. UTOMHUSANLEGG Se utomhusplan i salgsprospektet. TILVALGSMULIGHETER Selger har i utgangspunktet lagt opp til en god og tidsriktig standard. Nå er det likevel slik at smak og behag er forskjellig, og dette vil vi ivareta ved å tilby, mot pristillegg, et begrenset utvalg av endringsmuligheter innenfor lovens begrensninger forøvrig. Mulighetene for tilvalg og endringer vil være avhengig av hvor langt man har kommet i byggeprosessen. Tilvalgsinnbydelsen vil omfatte: Endre kjøkkeninnredning innenfor leverandørens sortiment, forutsatt at tekniske installasjoner som vann, avløp og avtrekk ikke flyttes. Hvitevarer fra HTH. Garderober fra HTH. Ekstra elektroleveranse, samt ekstra TV- og datauttak (kan medføre synlige kabler). Endre blant utvalgte parkettyper. Det må være samme parkett i hele boligen. Endre farge på vegger (leiligheten må ha samme farge på alle vegger). LED-downlights i nedforede himlinger i leilighetene. Begrenset tilvalg på fliser og innredning på baderom. 25. februar 2015 Kvartal 33 AS

14 - 14 -

15 UTKAST TIL VEDTEKTER SEKSJONSSAMEIET KVARTAL 33, gnr. 81 bnr. 429 i Skedsmo kommune Vedtatt iht. lov om eierseksjoner av 23. mai nr Sameiets navn Sameiets navn er Seksjonssameiet Kvartal 33 med adresse [..], Lillestrøm 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 117 boligseksjoner, flere næringsseksjoner og ca 130biloppstillingsplasser i garasjekjeller på eiendommen gnr.81 bnr.429 i Skedsmo kommune. Næringsseksjonene består av kontorlokaler og liknede. Sameiet er basert på brøkdeler som svarer til den enkelte seksjons bruksareal (BRA) slik det er fastsatt i begjæring om seksjonering med vedheftede tegninger. I sameiebrøken inngår verken tilleggsdeler, boder i garasjekjeller, balkonger eller parkeringsplasser. De enkelte bruksenhetenes hoveddeler består av klart avgrensede og sammenhengende deler av bebyggelsen på eiendommen iht. seksjonsbegjæringen. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheters hoveddel eller tilleggsdel, er fellesareal. Den enkelte sameier har eiendomsrett til en ideell andel av eiendommens fellesareal, og har enerett til bruk av den bruksenhet vedkommende har grunnbokshjemmel til. Tilleggsdeler fremgår av seksjoneringsbegjæringen. 3 Formål Sameiets formål er å ivareta sameiernes felles interesser i eiendommen og å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av fellesområder, eiendeler, mv. tilhørende sameiet, til beste for så vel eiere og brukere av seksjonene for bolig og næringsseksjonene. Boligseksjonene skal brukes til bolig, og kan ikke brukes til næringsformål. 4 Rettslig rådighet over egne seksjoner Med de begrensninger som måtte følge av eierseksjonsloven og disse vedtekter, har sameierne full rettslig rådighet over sine seksjoner, herunder rett til salg og pantsettelse. Ethvert eierskifte og utleie av en eller flere seksjoner skal meldes til styret eller sameiets forretningsfører for registrering. Etter opprettelsen av sameiet, dvs. etter at oppdelingsbegjæringen er tinglyst, kan den rettslige rådigheten ikke begrenses i vedtektene eller på annen måte uten at eieren av seksjonen har gitt sin tilslutning. Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. 5 Ordinært sameiermøte Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Alle sameiere har rett til å delta på sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. En sameier kan møte ved fullmektig. En sameier har rett til å ta med en rådgiver til møtet. Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet

16 Styret innkaller skriftlig til sameiermøtet med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møtet. Dersom et forslag som etter vedtektene eller etter loven må vedtas med minst to tredjedelers flertall skal behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Med inn kallingen skal også følge styrets årsberetning, revidert regnskap og revisjonsberetning. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på sameiermøtet. Uten hensyn til dette skal det ordinære sameiermøte behandle: 1. Styrets årsberetning og reviderte regnskap for foregående kalenderår 2. Valg av styre og varamedlemmer 3. Valg av revisor 6 Ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når sameiere som representerer minst 1/10-del av sameiet (basert på sameiebrøken) fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig angir hvilke saker som ønskes behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Inn kallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker som vil bli behandlet. 7 Sameiermøtets vedtak I sameiermøtet regnes flertall etter sameiebrøk. Med mindre annet følger av vedtektene eller av lov om eierseksjoner, gjelder som sameiermøtets beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Med mindre annet følger av disse vedtekter eller av lovgivningen, kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om blant annet: a) endring av vedtektene b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold c) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning e) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter til et annet formål f) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven 12 annet ledd annet punktum Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder: a) at eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like b) innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser eller endrer den rettslige rådigheten over seksjoner i forhold til det som følger av nærværende vedtekter c) innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av felleskostnadene enn bestemt i 11. Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 8 Styret Sameiermøtet skal velge et styre som består av styreleder og [..] [..] styremedlemmer. I tillegg velges et varamedlem pr styremedlem. Styreleder velges særskilt. Minst ett av styremedlemmene og ett av varamedlemmene bør velges fra eier(e) av næringsseksjonene. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av sameiermøtet for to år av gangen, med mindre en kortere eller lengre tjenestetid vedtas av det sameiermøtet som foretar valget. Styret skal ha en styreleder som velges særskilt av sameiermøtet. Styret er ansvarlig for forvaltningen av sameiets fellesanliggender i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtevedtak. Styret kan ansette, si opp og avsette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette lønn og føre tilsyn med at de oppfyller sine forpliktelser eller organisere forvaltningen på annen måte uten at styrets ansvar endres. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen stemmer for. Styret representerer sameierne og forplikter dem ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder vedtak som er truffet av sameiermøtet eller styret. I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren eller andre funksjonærer representere sameierne på samme måte som styret. Styrets tjenestetid opphører ved avslutning av det sameiermøtet som velger nytt styre

17 Det skal føres proto koll over styrets forhandlinger. Av protokollen skal det klart fremgå hvilke saker som er behandlet og hvilke vedtak som ble fattet. Dissenser skal protokolleres. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styrerepresentanter. 9 Bruken av eiendommen 9.1. Generelt Sameierne har rett til å benytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanligvis brukt til, med mindre noe annet følger av disse vedtekter. Sameiermøtet treffer, innenfor rammen av disse vedtekter, bestemmelser om hvorledes fellesarealer/fellesrom skal benyttes. Hver sameier plikter å medvirke til at fellesarealer/fellesrom blir holdt ryddig og rengjort Fasader og balkonger Sameiets styre bestemmer i hvilken grad det skal tillates å montere/sette opp utelamper på balkonger, markiser, utvendige persienner, parabolantenner og lignende på boligseksjonenes fasader, herunder på/i boligseksjonenes balkonger. Sameiets styre bestemmer videre fargen som kan benyttes på balkongens vegger og tak, samt at balkonger skal brukes og møbleres i overensstemmelse med gjeldende FDV-instruks for sameiet. Eier(e) av næringsseksjoner har anledning til å skilte virksomheten i normalt omfang og slik det måtte tillates av bygningsmyndighetene. Skilting skal ikke kunne bestå av blinkende lys eller annen belysning som kan sjenere andre seksjonseiere Ordensregler Virksomheten i næringsseksjonene skal foregå i overensstemmelse med de lover, forskrifter og evt. vilkår fastsatt i offentlige tillatelser som gjelder for næringsvirksomheten, herunder de til enhver tid gjeldende åpningstidsbestemmelser. Sameiermøtet kan fastsette ordensregler innenfor rammen av disse vedtekter samt eierseksjonsloven. 9.4 Adkomst for drift og vedlikehold Den enkelte sameier skal uhindret og vederlagsfritt ha rett til å iverksette tiltak som er nødvendige for å gjennomføre drifts-, vedlikeholdseller renoveringsarbeid som følger av vedlikeholdsplikten nedfelt i 10. Denne retten omfatter bl.a. oppsetting av stillas ved utførelse av arbeid på fasader, adkomst over annen sameiers bruksenhet etc. 9.5 Eksklusiv bruk av fellesarealer Nedenfor er det fastsatt at noen deler av fellesarealene kun skal benyttes av nærmere angitte seksjonseiere. Eneretten for bruken av fellesarealene gjelder uavhengig av om arealet er innenfor seksjonen eller tilleggsareal, og da med hjemmel i esl. 19, 5. ledd. Der en eller flere seksjonseiere er gitt en enerett til bruk av areal skal alle kostnader til drift og vedlikehold av dette arealet dekkes av vedkommende seksjon(er), jf. pkt Eksklusiv bruk av fellesareal for boligseksjonene Boligseksjonene skal ha enerett til bruk av [ ], samt ventilasjonsanlegg og andre tekniske anlegg for betjening av boligene, samt fasader/ yttervegger (inkl. balkongfasader) som tilhører boligseksjonene Eksklusiv bruk av fellesareal for næringsseksjonene Næringsseksjonene skal ha enerett til bruk av [ ] 9.6 Biloppstillingsplasser i garasjekjeller Eiere av biloppstillingsplasser i garasjekjeller skal ha enerett til bruk av (egne) plasser. 10 Felleskostnader 10.1 Generelt Felleskostnader er kostnader ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet. Vedlikeholdskostnader knyttet til tilleggsdeler til seksjoner er en utgift som knytter seg til den enkelte bruksenhet, og utgjør således en utgift for den/de seksjoner tilleggsdelen er knyttet til. Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameierbrøkene, med mindre annet følger av vedtektene eller gyldig vedtas med tilstrekkelig flertall. Kostnader forbundet med fellesarealer hvor det er gitt rett til eksklusiv bruk, jf. 9.5, og 9.5.2, skal fordeles på den/de seksjonseier(e) som har bruksretten, jf og

18 For parkeringsplassene, jf. pkt. 9.6, med tilhørende gang- og adkomstarealer i garasjekjeller betales felleskostnader forbundet med drift og vedlikehold av eierne. Felleskostnadene fordeles med en forholdsmessig andel (basert på antall plasser), såfremt det ikke foretas en vesentlig bruksendring Kostnader som fordeles på boligseksjonene Kostnadene til vedlikehold som boligseksjonene er gitt rett til eksklusiv bruk av, jf , dekkes av boligseksjonene iht. særskilt kostnadsbrøk, der boligseksjonenes teller i sameiebrøken legges til grunn, og der summen av telleren av boligseksjonenes sameiebrøk, utgjør nevneren Kostnader som fordeles på næringsseksjonene Kostnadene til vedlikehold som næringsseksjonene er gitt rett til eksklusiv bruk av, jf , dekkes av næringsseksjonene iht. særskilt kostnadsbrøk, der næringsseksjonenes teller i sameiebrøken legges til grunn, og der summen av telleren av næringsseksjonenes sameiebrøk, utgjør nevneren. 11 Vedlikehold Innvendig vedlikehold av egen seksjon samt andre rom som hører under seksjonen (seksjonert som tilleggsdel eller fellesareal med eksklusiv bruksrett) påhviler fullt ut for egen regning den enkelte sameier. Innvendig vann- og avløpsledninger, omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreiningspunktet inn til seksjonen, og elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks(er). Vedlikehold av fellesarealer som ikke omfattes av bruksenerett eller som i disse vedtekter ikke er gitt andre særskilte bestemmelser for, skal foretas av sameiet, og kostnadene fordeles mellom sameierne slik det fremgår av pkt. 10. Dette innebærer at ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, herunder trappeoppganger og inngangsdører til oppgangene er sameiets ansvar. Balkonger er seksjonert som del av de enkelte seksjoner. Sameiet har like fullt alminnelig vedlikeholdsansvar for balkongenes bygningsmessige konstruksjon, ytter-/innerkledning, rekkverk etc. Den enkelte seksjonseier har imidlertid det daglige tilsynsansvar, og må på egen bekostning sørge for daglig vedlikehold som snørydding, rens av vann- avfallsrenner mv. Ekstra vedlikeholdsutgifter av bygningsmessige konstruksjon som følge av seksjonseierens manglende daglig tilsynsansvar må dekkes av vedkommende seksjonseier. Utskiftning av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av utvendige farger etc. kan bare skje etter samtykke fra sameiet og skal følge en enhetlig plan fastsatt av styret. Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene, må søkes skriftlig til styret og godkjennes av sameiet før byggemelding kan sendes. 12 Betaling av fellesutgifter Sameierne skal innbetale forskuddsvis den 1. i hver måned et á kontobeløp til dekning av sin andel av de årlige budsjetterte fellesforpliktelser. Beløpets størrelse fastsettes av sameiermøtet, slik at de samlede á kontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men skal hensyntas ved fastsettelse av á kontobeløpet for neste periode. Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter er mislighold fra sameierens side. 13 Vedlikeholdsfond Sameiermøtet vedtar avsetning til fond til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseierne skal innbetale til fondet, innkreves akonto i den månedlige betaling til dekning av felleskostnadene. 14 Ansvar for egen seksjon Styret har rett til å gi pålegg om vedlikehold og reparasjonsarbeider for ethvert forhold hvor dette finnes påkrevd av bygningsmessige hensyn

19 Dersom pålegget ikke etterkommes, kan sameiermøtet vedta å la arbeidene utføres for vedkommende sameiers regning. 15 Ombygging, utbygging og endring av egen seksjon Hverken styret eller en enkelt sameier kan motsette seg innvendig ombygning som gjelder endringer eller utnyttelse av en seksjon, med mindre det svekker eiendommen bygningsteknisk. Dette gjelder også retten til reseksjonering. 16 Forsikring Eiendommen skal til enhver tid holdes tilstrekkelig forsikret (huseierforsikring/ huseierkasko) i godkjent selskap. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og holdes ved like. Ekstra innredningsarbeider og påkostning utover det som er standard og omfattes av byggets fellesforsikring, må sameierne selv dekke med egen forsikring. Innboforsikring, samt drifts- og avbruddsforsikringer for næringsseksjoner, må dekkes av den enkelte sameier. 17 Lovbestemt panterrett For krav som følger av sameieforholdet har de andre sameierne lovbestemt panterett i seksjonene. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver seksjon svarer til Folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. 18 Ansvar utad Overfor sameiets kreditorer er sameierne proratarisk ansvarlig etter sameiebrøkene. Den enkelte sameier hefter ikke for en annen sameiers andel av sameiets forpliktelser. Således blir den enkelte sameier fri ved å betale sin forholdsmessige del av kravet, selv om kreditor ikke får dekning av de øvrige sameiere. 19 Mislighold og fravikelse Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig mislig holder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt gjennom namsmyndighetene. Medfører en sameiers oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens opp førsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel Eierseksjonsloven Forøvrig kommer lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 til anvendelse. **** Dato: Vedlegg:

20 Gjerdrumsgata Engebret Wessels gate A B C Storgata

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.490.000,-.

STRØMMEN KR. 3.490.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.490.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 Utsikt mot by og fjord Meget gode solforhold Nærhet til Turterreng Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 STOKKAN AKTIV / TRONDHEIM Daglig leder Eiendomsmegler, MNEF Martin Sellgren

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene.

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene. Vedtekter for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I Vedtatt i sameiermøte den xx. måned 201x i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 3. 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er eierseksjonssameiet Tulipanhagen

Detaljer

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE BYGG: LEILNR.: ETASJE: BRA: PRIS: OPPDRAGSNR.: 1 1301 3 m/hems 132 m 2 SOLGT! 1 1302 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1303 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1304 3 m/hems 88 m 2 SOLGT! 1 1305

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 1 NAVN OG OMFANG... 1 2 FORMÅL... 2 3 RETTSLIG RÅDERETT... 2 4 SAMEIERMØTENE... 2 5 EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE... 3 6 SAMEIERMØTETS

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

Bo ved sjøen midt i byen

Bo ved sjøen midt i byen Bo ved sjøen midt i byen 1 Et helt unikt boligprosjekt med Bergen sentrums beste beliggenhet. Med mulighet for egen parkering. ØSTET PAORAMA østegaten ØSTET PAORAMA østegaten MK orway: Konsept og artdirection

Detaljer