Møteinnkalling Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon , e-post eller Anita Simensen, telefon , e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering : Utfordringer - v/ Trond Torp, Fredrikstad politikammer Sakliste PS 28/08 Søknad om midlertidig alminnelig skjenkebevilling - Båthuset Revyteater. Side 1 PS 29/08 Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Far East House. 3 PS 30/08 Hastesak Endringer i kostnader - Gressvik barnehage. 5 PS 31/08 Omdisponering av velferdsmidler. 7 Fredrikstad, Eva Kristin Andersen ordfører

2 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/2201 Dokumentnr.: 5 Løpenr.: 18094/2008 Klassering: U63 Saksbehandler: Tom B. Johansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /08 Søknad om midlertidig alminnelig skjenkebevilling - Båthuset Revyteater Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: Søknad fra Fredrikstad Underholdning DA, org. nr om midlertidig alminnelig skjenkebevilling for alkohol med inntil 22 volumprosent i tiden 1. mars til 31. august 2008, ved deres skjenkested Båthuset Revyteater, Verkstedveien 12, imøtekommes. Bevillingen omfatter et revyteater på ca 550 m2 med 180 sitteplasser. Som styrer av bevillingen godkjennes Trond Pettersen, og som stedfortreder Vera Mintokovitch. Søknad om uteservering i følge vedlagte tegning, imøtekommes. Bevillingsgebyr fastsettes til kr. 1750,-. Fredrikstad, Sammendrag Saken gjelder søknad fra Fredrikstad Underholdning DA, som skal spille revyteater i Båthuset, Verkstedvn. 12 i ca 7 måneder frem til 31. august. I den forbindelse søkes det om alminnelig skjenkebevilling for kl. 2, øl og vin. Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Søknad fra Fredrikstad Underholdning DA av Uttalelse fra Fredrikstad politistasjon av Kopi av firmaattest 4. Attest om restanse på skatt/avgift mv fra Skattefogden i Østfold 5. Tegninger over skjenkearealet inne og ute 6. Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkohollovgivningen

3 Saksopplysninger I søknad av d.å. søker Fredrikstad Underholdning DA om midlertidig alminnelig skjenkebevilling for alkohol for alkohol med inntil 22 volumprosent i tiden til d.å., for Båthuset Revyteater. Bevillingen skal benyttes i forbindelse med at det skal spilles revy i lokalet i nevnte tidsrom. Søknaden er oversendt politiet til uttalelse i henhold til alkohollovens 1-7. Politiet uttaler i ekspedisjon av d.å., at de ikke har bemerkninger til søknaden. Søknaden er ikke oversendt Oppvekst- og omsorgsseksjonen til uttalelse, dat dette ikke dreier som om en fast bevilling, men en bevilling av midlertidig karakter. De forspurte attester inne skatte- og avgiftslovgivningen er vedlagt søknaden. Styrer tilfredsstiller de kunnskapskrav som stilles i alkohollovgivningen. Økonomiske konsekvenser Ikke relevant i saken Ansattes medbestemmelse Ikke relevant i saken Vurdering Rådmannen vil bemerke at selskapet har fått innvilget lignende søknader tidligere. Administrasjonen har ikke mottatt noen negative tilbakemeldinger om tidligere tildelte midlertidig bevillinger, og rådmannen anbefaler derfor søknaden imøtekommet.

4 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/15643 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: 17720/2008 Klassering: U63 Saksbehandler: Tom B. Johansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /08 Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Far East House Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: Søknad fra firma Far East House Mejjuan Shen, org. nr om alminnelig skjenkebevilling for alkohol med inntil 22 volumprosent samt brennevin for deres bevertningssted Far East House, Lislebyveien 191, for inneværende bevillingsperiode frem til , imøtekommes. Bevillingen omfatter en spiserestaurant på ca 128 m2 med 50 sitteplasser. Som styrer av bevillingen godkjennes Shen Meijuan, og som stedfortreder Zhang Guolan. Fredrikstad, Samm endrag Saken gjelder søknad om alminnelig skjenkebevilling for et nyetablert spisested på Lisleby. Søknaden tilfredsstiller de føringer som ligger i den alkoholpolitiske plan, og rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Søknad fra Far East House av Uttalelse fra Fredrikstad politistasjon av Uttalelse fra Omsorgs- og oppvekstseksjonen av Kopi av firmaattest 5. Skatteattest fra Kemneren i Sarpsborg av Attest om restanse på skatt/avgift mv fra Skattefogden i Østfold av Tegninger over skjenkearealet 8. Kopi av meny 9. Kopi av kunnskapsprøver i alkohollovgivningen

5 Saksopplysninger I søknad av f.å. søker firmaet Far East House Mejjuan Shen om alminnelig skjenkebevilling for alkohol med inntil 22 volumprosent samt brennevin for et nyetablert spisested i Lislebyveien 191. Konseptbeskrivelsen er noe mangelfull, men det fremgår av de opplysninger som foreligger at stedet er tenkt drevet som et spisested med en a la carte meny og internasjonale retter, fortrinnsvis kinesisk mat. Søknaden er oversendt høringsinstansene til uttalelse i henhold til alkohollovens bestemmelser 1-7. Politiet uttaler i ekspedisjon av d.å. at de ikke har noen bemerkninger til de vandelsmessige forhold, men bemerker at det ut fra trafikkmessige forhold kan være noe uheldig med et skjenkested nær tilknyttet til et veikryss. Omsorgs- og oppvekstseksjonen uttaler i notat av d.å. at de ikke har bemerkninger til søknaden og kan tilråde den imøtekommet i samsvar med rådmannens innstilling. De forespurte attester innen skatte- og avgiftslovgivningen er vedlagt søknaden. Styrer og stedfortreder tilfredsstiller de kunnskapskrav som stilles i alkohollovgivningen. Økonomiske konsekvenser Ikke relevant i saken. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant i saken. Vurdering Rådmannen vil bemerke at stedet er lokalisert i et område med kombinert bolig- og næringsvirksomhet på Lisleby. Det har tidligere vært drevet serveringsvirksomhet i lokalene, men da uten skjenkebevilling. Politiet bemerker at stedet er noe uheldig plassert i forhold til trafikkbilde. Ved en befaring på stedet kan rådmannen ikke se at dette skulle være så tungveiende grunner at det skulle tilsi og avslå søknaden. Søknaden tilfredsstiller ellers de føringer som ligger i den alkoholpolitiske plan til slik virksomhet. Rådmannen vil derfor anbefale søknaden imøtekommet.

6 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2005/9011 Dokumentnr.: 23 Løpenr.: 17699/2008 Klassering: A10 Saksbehandler: Kjersti Johansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Oppvekstutvalget /08 Formannskapet /08 Endringer i kostnader - Gressvik barnehage Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler Oppvekstutvalget å fatte slik innstilling til Formannskapet: 1. Budsjett for rehabilitering/utvidelse av Gressvik barnehage styrkes med 1,8 mill. kroner ved omdisponering av midler avsatt til Kjølstad barnehage. 2. Vedtaket fattes i henhold til kommunelovens 13 utvidet myndighet i hastesaker. Jmf. Delegeringsreglementet Fredrikstad, den Sammendrag I 2007 ble det besluttet å rehabilitere og utvide Gressvik barnehage. Prosjektet har dratt ut i tid, og etter offentlig utlysning er behovet for å tilføre ressurser til Gressvik barnehage ytterligere tilstede. Tilbudene som er kommet inn, samt et tilegg på uforutsette kostnader gir et behov for å styrke rammene med 1,8 millioner kroner. Vedlegg Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Bystyre sak 81/02. Økonomiske konsekvenser som følge av prisvekst i byggebransjen. 2. Årsbudsjett 2008, rehabilitering av Kjølberg barnehage. Saksopplysninger I 2007 ble det besluttet å rehabilitere og utvide Gressvik barnehage. Prosjektet er tilført ressurser både i behandling av årsbudsjett for 2007, og i saken om økonomiske konsekvenser som følge av prisvekst i byggebransjen. Per dato har kommunen vedtatt å bruke 10.1 millioner kroner til rehabilitering og nybygg ved Gressvik barnehage. Prosjektet har dratt ut i tid, og etter offentlig utlysning er behovet for å tilføre ressurser til Gressvik barnehage ytterligere tilstede. Tilbudene som er kommet inn, samt et tilegg på uforutsette kostnader gir et behov for å styrke rammene med 1,8 millioner kroner.

7 Rehabiliteringen og utvidelsen ved Gressvik barnehage må også sees i sammenheng med målet om full barnehagedekning. Barnehagen utvides med 14 plasser til barn i alderen 1-3 år. Fredrikstad kommune har, i årsbudsjett for 2008, avsatt 8 millioner kroner til rehabilitering av Kjølstad barnehage. Per dato er det usikkert når prosjektet kan starte opp, da det er behov for å flytte en vannledning i det distriktet. Rehabilitering av Kjølstad barnehage gjennomføres ikke i Avsetninger vil bli i tatt med i neste årsbudsjett. For å gjennomføre rehabilitering/utvidelse ved Gressvik barnehage må budsjettrammen styrkes med 1,8 millioner. Det foreslås tatt av midler avsatt til Kjølstad barnehage. Økonomiske konsekvenser Utvidelser av barnehagene er i sin helhet selvfinansierende, og omtalt i tidligere saker. Fredrikstad kommune tildeles nye øremerkede driftsmidler, investerings og skjønnsmidler til nye plasser. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Rådmannen er av den oppfatning at det er viktig å fullfinansiere utvidelsen ved de planlagte kommunale barnehagene. Forarbeid og gjennomføring er kommet godt i gang de fleste steder. Arbeidet ved Kjølstad barnehage er ennå ikke satt i gang og rådmannen anbefaler at 1,8 millioner av de avsatte midlene overføres til Gressvik barnehage.

8 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/4830 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 20516/2008 Klassering: 145 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /08 Omdisponering av velferdsmidler Ordførerens innstilling Ordføreren legger fram saken etter anmodning fra Arbeidsmiljøutvalget. Saken legges frem uten innstilling. Fredrikstad, Saksopplysninger Arbeidsmiljøutvalget behandlet i møte sak vedr. Velferdsarrangement for alle ansatte i 2008 Kongstenhallfesten med følgende forslag fra William Gulbrandsen: Arbeidstakerorganisasjonene har i samlet møte kommet frem til at vi henstiller til AMU om å sende saken tilbake til Formannskapet, for omdisponering av velferdsmidlene til opplæring/omstilling og lærlingordningen. Forslaget ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer. Vedlegg AMU sak 9/08 : Velferdsarrangement for alle ansatte i Kongstenhallfesten

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Saksframlegg. Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Søgne kommune Arkiv: X31 Saksmappe: 2013/2819-30172/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 19.09.2013 Saksframlegg Svar på høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 Tilstede: Victor D. Norman under sakene 32/10 og 33/10 Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Gunnar Helgerud Helge Jan Nilsen Dag Nordby Vigdis Bolås Rita H. Jensen

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 1 Barnehagens navn og organisasjon Barnehagens navn er Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA. Barnehagen er organisert

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteprotokoll. Storfjord Styret for helse og sosial Møteprotokoll Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 17.01.2012 Tidspunkt: 09:00 11:41 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer