Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015"

Transkript

1

2 Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport /15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten /15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av professorat i trombone 6/15 7/15 Utlysning av professorat/førsteamanuensisstilling i musikkpedagogikk / leder av CEMPE Professor II-stilling i dirigering - orkesterledelse - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 8/15 Professor II-stilling i trompet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 9/15 10/15 11/15 12/15 Oppnevning av bedømmelseskomite - leder for Arne Nordheim-senteret - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Søknad om opprykk til professor - oppnevning av bedømmelseskomite - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Sammensetning av delegasjon fra styret til etatsstyringsmøte i 2015 med KD Tilsetting av kommunikasjonssjef - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Orienteringssaker 1/15 Om arbeidet med fremtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren 2/15 3/15 4/15 Orientering om brev fra Riksrevisjonen angående revisjon av regnskap pr annet tertial 2014 Høringsuttalelse fra NMH til rapport om nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Årsrapport for CEMPE Senter for fremragende utdanning i musikkutøving

3 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: 140 Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 2/15 Arkivref.: 15/ Årsrapport Finansdepartementet har fastsatt nye standarder for årsrapport i statlige virksomheter. Den viktigste endringen er at statlige virksomheter skal avlegge en årsrapport med en felles overordnet struktur og at styrets beretning og årsregnskap skal signeres. Årsrapporten erstatter tidligere «Rapport og planer». Frist for innleveringer til KD er 15. mars. Det vil være nødvendig å jobbe videre med dokumentet fram til fristen for oversendelse til KD. Årsrapporten for har følgende inndeling: I. Styrets beretning II. Introduksjon til virksomhetens hovedtall III. Årets aktiviteter og resultat IV. Styring og kontroll i virksomheten V. Vurdering av fremtidsutsikter VI. Årsregnskap 2014 VII. Strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet VIII. Vedlegg Når det gjelder del V. Vurdering av fremtidsutsikter tilsvarer det NMHs årsplan for 2015 som allerede er vedtatt av styret i styremøte Når det gjelder del VI Årsregnskap 2014, så er det også allerede godkjent av styret og sendt til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen. I del VII Strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet har NMH meldt inn følgende saker: Behov for arealutvidelse Flere stipendiatstillinger Økt antall studieplasser Midler til forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Avhengig av hva som blir vedtatt i forhold til strukturmeldingen så kan det bli nødvendig å endre temaene. Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Heidi Ramberg NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

4 Hovedpunkter fra styrets beretning Vurdering av de samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse for har vært et år preget av stabilitet, konsolidering og strategisk utvikling. Hovedlinjene i virksomheten er videreført på bakgrunn av gjeldende planer og strukturer, og resultatene befester NMHs posisjon som fremragende innen musikkutdanning nasjonalt og internasjonalt. NMHs økonomiske situasjon er tilfredsstillende og strategiske avsetninger fra tidligere overskudd har gitt rom for en etterlengtet oppgradering av konsertsaler og publikumsarealer. Langtidsbudsjettet gir et nøkternt, men positivt handlingsrom for strategiske prioriteringer fremover. Bemanningssituasjonen er i tråd med vedtatte stillingsplaner, og kompetansenivået er jevnt over på et høyt nivå. Lønnsbudsjettet holdes innenfor 60 prosent av grunnbevilgningen i henhold til målsettingen. Sentrale forhold, interne og eksterne som har hatt betydning i 2014 Etableringen av Center of Excellence in Music Performance Education (CEMPE) og utviklingen av ny strategisk plan for trekkes fram som fjorårets viktigste satsinger. Begge målbærer visjonen om en institusjon i samspill med omverdenen, kjennetegnet av langsiktighet, kvalitet og vilje til å tenke nytt. Rekrutteringen til høyere musikkutdanning viser en fortsatt positiv utvikling. Manglende satsing på talentutvikling i grunnopplæring setter imidlertid begrensinger for NMHs faglige resultater, men tiltak for å styrke rekrutteringen gjennom samarbeids- og utviklingsavtaler med kulturskoler og musikklinjer i Oslo-området er igangsatt. Ekstern finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid finner i dag hovedsakelig sted gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). NMH har god uttelling for søknader til PKU, og huser i dag fire flerårige kunstneriske utviklingsprosjekter. De viktigste prioriteringer for 2015 Med utgangspunkt i hovedprioriteringene for 2015, som bygger på målstrukturen i ny strategisk plan, nevnes spesielt følgende hovedtiltak: utvikle prosjekter innenfor rammene av «Talent Norge» (Studenten i front) fremme søknader om ekstern forskningsfinansiering (Kunst og vitenskap i samspill) påbegynne utviklingen av ny organisasjonsstruktur (Sterke fagmiljøer) styrke intern- og eksternkommunikasjon (Kultur for samhandling og Dialog med omverdenen) NMHs muligheter og utfordringer fremover NMHs unike kombinasjon av kunstfaglig og vitenskapelig kompetanse gir institusjonen mulighet til å innta en ledende posisjon innen kunstnerisk FoU, med aktiv deltakelse i utviklingen av strategiske internasjonale nettverk Ambisjonene innen forskning og kunstneriske utviklingsarbeid bidrar imidlertid til at behovet for arealutvidelse er økende. Dagens lokaler er hensiktsmessige og fullt ut tilfredsstillende for kravene de i sin tid ble dimensjonert for, men økningen i studenttall, stipendiater og eksternt finansierte prosjekter setter romkapasiteten på prøve. Styret finner det nødvendig å påpeke at de varslede strukturendringene i UH-sektoren skaper usikkerhet internt i institusjonen. Det er liten forståelse for hvilke faglige synergier en eventuell fusjon mellom kunstutdanningene i Oslo vil kunne få, og det er en reell frykt for at kvaliteten og spesialiseringen i dagens utdanningstilbud vil svekkes. Forslag til vedtak: 2

5 Styret slutter seg til det fremlagte dokumentet Årsrapport for 2014 med de endringer som framkom i møtet. Styret gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille dokumentet. Tove Blix direktør Cathrine Bøgestub økonomisjef Vedlegg: Årsrapport _styreversjon_ docx Signering av årsbertning.docx 3

6 Årsrapport

7 Innhold I. STYRETS BERETNING...3 II. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETENS HOVEDTALL...5 NØKKELTALL... 5 KOMMENTARER TIL NØKKELTALLENE... 5 III. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTAT UTDANNING...8 NMHS MÅL... 8 RISIKOVURDERING NMHS HOVEDSATSINGER I FORSKNING OG KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID (FOU) NMHS MÅL STYRINGSPARAMETERE RISIKOVURDERING NMHS HOVEDSATSINGER I FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT NMHS MÅL STYRINGSPARAMETERE RISIKOVURDERING NMHS HOVEDSATSNINGER I ORGANISASJON OG RESSURSER NMHS MÅL STYRINGSPARAMETERE RISIKOVURDERING NMHS HOVEDSATSINGER I SAMFUNNS- OG EFFEKTMÅL FOR BYGGEPROSJEKTER SAMARBEID, ARBEIDSDELING OG KONSENTRASJON (SAK) MIDLER TILDELT OVER KAP. 281 (ØKONOMI) IV. STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN OVERORDNET VURDERING LIKESTILLING, DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET ØKNING I ANTALL LÆRLINGER I STATSFORVALTNINGEN SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP FELLESFØRING 2014: REDUSERE OG FJERNE TIDSTYVER I FORVALTNINGEN ÅPEN TILGANG (PUBLISERING) OPPFØLGING AV EVENTUELL REVISJON OG KARTLEGGING V. VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER VI. ÅRSREGNSKAP VII. STRATEGISK VIKTIGE SAKER TIL ETATSSTYRINGSMØTET VIII. VEDLEGG VEDLEGG 1: SAKS-SAMARBEIDET AHO, NIH, NMH, KHIO RAPPORT PLAN

8 I. Styrets beretning 2014 har vært preget av stabilitet, konsolidering og strategisk utvikling. Hovedlinjene i virksomheten er videreført på bakgrunn av gjeldende planer og strukturer, og resultatene befester Norges musikkhøgskoles (NMH) posisjon som fremragende musikkutdanning nasjonalt og internasjonalt. Styret vil trekke frem etableringen av Center of Excellence in Music Performance Education (CEMPE), samt utviklingen av ny strategisk plan for som årets viktigste satsinger. Begge målbærer visjonen om en institusjon i samspill med omverdenen, kjennetegnet av langsiktighet, kvalitet og vilje til å tenke nytt. NMHs økonomiske situasjon er tilfredsstillende. Lønnsbudsjettet er holdt innenfor 60 prosent av grunnbevilgningen og strategiske avsetninger fra tidligere overskudd har gitt rom for en etterlengtet oppgradering av konsertsaler og publikumsarealer. Langtidsbudsjettet gir et nøkternt men positivt handlingsrom for strategiske prioriteringer. Bemanningssituasjonen er i tråd med vedtatte stillingsplaner, og kompetansenivået er på tross av de seneste årenes omfattende generasjonsskifte jevnt over på et høyt nivå. Eksterne forhold Rekrutteringen til høyere musikkutdanning viser en fortsatt positiv utvikling. Manglende satsing på talentutvikling i grunnopplæring setter imidlertid begrensinger for NMHs faglige resultater. Elever fra organiserte rekrutteringsprogrammer som Talentutviklingsprogrammet (NMH) og Unge Talenter (Barratt-Dues musikkinstitutt), er overrepresentert ved opptak til bachelorstudiene, noe som peker på at kravene til tidlig spesialisering ikke innfris gjennom grunnopplæringen. Det er særlig bekymringsfullt at elever fra den videregående skoles MDD-linjer ikke synes å kvalifisere seg i sterkere grad enn elever fra andre studieprogram. Institusjonen har iverksatt tiltak for å styrke rekrutteringen gjennom samarbeids- og utviklingsavtaler med kulturskoler og musikklinjer i Oslo-området. Styret merker seg mulighetene til langsiktig styrking av dette arbeidet innenfor rammene av programmet «Talent Norge». Det er en ambisjon at arbeidet med rekruttering og talentutvikling på sikt ivaretas av lokale aktører, og at NMH kan støtte disse gjennom målrettete faglige tiltak. Ekstern finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid finner i dag hovedsakelig sted gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). NMH har god uttelling for søknader til prosjektprogrammet, og huser i dag fire flerårige kunstneriske utviklingsprosjekter. Rammeprogrammene i Norsk forskningsråd og EU (Horizon 2020 m.fl.) er imidlertid i liten grad rettet inn mot kunstfeltet, og manglende adgang til disse finansieringskilder begrenser NMHs mulighet til ekspansjon på området. NMH har en sammensatt portefølje av ansatte i ulike stillingsstørrelser og kategorier. Arbeidsrettslige spørsmål knyttet til bruk av midlertidighet, fortrinnsrett og deltidsstillinger skaper begrensinger i rekrutteringen av spesialiserte fagpersoner. Styret merker seg administrasjonens bestrebelser på å skape forutsigbarhet og imøtekomme kravene i lov- og avtaleverk i god dialog med fagorganisasjonene. Det er likevel avgjørende at fagmiljøene ved en så spesialisert institusjon som NMH må kunne gjenspeile den til enhver tid fremste kompetansen på fagområdet. Prioriteringer 2015 Hovedprioriteringene for 2015 bygger på målstrukturen i ny strategisk plan. Planen beskriver fem hovedtemaer: Studenten i front Kunst og vitenskap i samspill Sterke fagmiljøer 3

9 Kultur for samhandling Dialog med omverdenen Det er fastsatt langsiktige hovedmål og kortsiktige ambisjoner for hvert tema. Ambisjonene konkretiserer målet og beskriver hvilke tiltak som skal prioriteres i den innledende treårsperioden ( ). Hovedmål og ambisjoner ligger til grunn for institusjonens årsplan, gjengitt i rapportens del V. Blant hovedtiltakene for 2015 nevnes spesielt: utvikle prosjekter innenfor rammene av «Talent Norge» (Studenten i front) fremme søknader om ekstern forskningsfinansiering (Kunst og vitenskap i samspill) påbegynne utviklingen av ny organisasjonsstruktur (Sterke fagmiljøer) styrke intern- og eksternkommunikasjon (Kultur for samhandling og Dialog med omverdenen) Muligheter og utfordringer NMH har mulighet til å utvikle verdensledende kompetanse innen utøvende musikkutdanning gjennom CEMPE. Senteret vekker internasjonal oppmerksomhet, og det stilles høye forventninger til resultatene av arbeidet. Satsingen er imidlertid ressurskrevende, og institusjonen støtter opp om prosjektet gjennom strategisk prioritering innenfor eget budsjett tilsvarende bevilgningen fra NOKUT. Styret merker seg regjeringens styrking av SFU-ordningen i statsbudsjettet for 2015, og ser optimistisk på en fortsatt opptrapping av satsingen på utdanningskvalitet. NMHs unike kombinasjon av kunstfaglig og vitenskapelig kompetanse gir institusjonen mulighet til å innta en ledende posisjon innen kunstnerisk FoU. Styret ser med tilfredshet på institusjonens aktive deltakelse i utviklingen av strategiske internasjonale nettverk innen kunstutdanning og Artistic Research (se oversikt under kap. III, 1). Ambisjonene innen forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid bidrar imidlertid til at behovet for arealutvidelse er økende. Dagens lokaler er hensiktsmessige og fullt ut tilfredsstillende for kravene de i sin tid ble dimensjonert for, men økningen i studenttall, stipendiater og eksternt finansierte prosjekter setter romkapasiteten på prøve. Styret ser behov for at arbeidet med å finne egnede leieobjekter i umiddelbar geografisk nærhet intensiveres. Styret finner det nødvendig å påpeke at de varslede strukturendringene i UH-sektoren skaper usikkerhet internt i institusjonen. Det er liten forståelse for hvilke faglige synergier en eventuell fusjon mellom kunstutdanningene i Oslo vil kunne innebære, og en reell frykt for at kvaliteten og spesialiseringen i dagens utdanningstilbud vil svekkes. Styret ser et potensiale for styrking av administrative enheter og utveksling av teknisk og administrativ kompetanse ved et tettere samarbeide mellom disse institusjonene, men er bekymret for at høye transaksjonskostnader ved en eventuell sammenslåing vil virke byråkratiserende og svekke NMHs mulighet til å utnytte sin unike strategiske posisjon. 4

10 II. Introduksjon til virksomhetens hovedtall Norges musikkhøgskole (NMH) er statlig vitenskapelig høgskole, anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon, med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMHs samfunnsoppdrag er å gi utdanning, drive forsknings- og utviklingsarbeid, formidling og kunnskapsdeling. NMH har høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og utdanner musikere, komponister, dirigenter, musikkpedagoger, -teknologer og -terapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Nøkkeltall Registrerte studenter Søknadstall Antall utenlandske studenter Antall studiepoeng pr. heltidsstudent Bachelorkandidater Mastergradskandidater Doktorgradskandidater (inkl. PKU) Antall årsverk totalt Total omsetning Statlig finansiering Antall offentlige konserter Kommentarer til nøkkeltallene Ettertraktede studier Studiene ved NMH er ettertraktet og konkurransen om studieplassene er hard. Som tabellen viser, var søkertallet 2095 i 2014, hvilket utgjør en økning på 305 sammenliknet med søkertallet for NMH ligger langt over det som er normalt søkertall pr. studieplass ved andre norske utdanningsinstitusjoner. NOKUT (Nasjonal organ for kvalitet i utdanningen) gjennomfører hvert år undersøkelsen «Studiebarometeret», som er en undersøkelse av studentenes oppfatning av studiekvaliteten ved norske høgskoler. Undersøkelsen viser at NMHs studenter er Norges mest fornøyde, og tallene viser at NMH ligger over gjennomsnittet både med hensyn til læringsmiljø, medvirkning, engasjement og yrkesrelevans. På oppdrag fra NMH og de sju andre institusjonene som gir utøvende og skapende musikkutdanning av tidligere studenter i utøvende musikkutdanning, er det gjort en undersøkelse (NIFU-rapport 10/2014) som viser at nesten alle som fullfører utøvende musikkutdanning ved NMH, får jobb innen det første året etter at studiet er avsluttet. NMHs studenter får jobb blant annet i symfoniorkestre, i band og ulike ensembler og i kulturskoler. Noen etablerer seg også som solister på en nasjonal og internasjonal arena. Konserter NMH har i 2014 arrangert 382 offentlige konserter innen klassisk musikk, folkemusikk, jazz og improvisert musikk, samtidsmusikk, eksperimentell musikk og ofte på tvers av sjangere. Blant konsertene kan publikum høre det nyeste innen kunstnerisk utviklingsarbeid, store orkester- og korverker, kammermusikk, konserter med brassband, korps, storband, sammensatte ensembler og solister. 5

11 NMH jobber aktivt for at studentene skal møte mange forskjellige målgrupper, slik at de kan danne seg et mer helhetlig bilde av musikkens rolle i samfunnet. Vi har et økende antall prosjekter som går under fellesbetegnelsen «oppsøkende virksomhet» («outreach»), blant annet i fengsler, helseinstitusjoner og asylmottak og større prosjekter i kommuner. Internasjonalt samarbeid NMH har gjennom mange år lagt vekt på en bred internasjonal orientering. Opp mot 25 prosent av studentene er internasjonale, og dette internasjonale studiemiljøet er sterkt medvirkende til kvaliteten. NMH er med dette en av de norske utdanningsinstitusjoner med høyest andel internasjonale studenter. NMH har gjennom mange år drevet et aktivt internasjonalt samarbeid med musikkutdanningsinstitusjoner i alle verdensdeler, for å søke impulser fra andre deler av verden og delta i internasjonale nettverk. Dels har dette vært gjennom utvekslingsavtaler for studenter og lærere, dels gjennom aktiv deltakelse i særlig det europeiske musikkutdanningssamarbeidet og dels gjennom forskningssamarbeid. De senere år er dette videreutviklet gjennom mer forpliktende og omfattende samarbeid med enkeltinstitusjoner og nettverk av institusjoner, både i og utenfor Europa. For NMH er dette den aller viktigste arena for fortsatt kvalitetsheving og faglig vekst. Dette gjelder blant annet samarbeid med Högskolan for scen och musik i Gøteborg, Rymisk musikkonservatorium i København, Universität für Musik und darstellende Kunst i Wien og Royal Conservatoire i Haag. Samarbeid med arbeidslivet NMH arbeider målrettet med å komme i enda tettere kontakt med arbeidslivet. Vi har et tett samarbeid med det profesjonelle musikklivet, dvs. orkestrene, operaen, konsertscener, om praksis, konsertprosjekter og eksamenskonserter. Vi har også utviklet nye praksisarenaer der studentene møter ulike grupper blant annet i amatørmusikklivet, kulturskoler, grunnskoler, fengsler, helseinstitusjoner, asylmottak og på festivaler. Samarbeid med Eidsvoll kommune i forbindelse med grunnlovsjubileet er et eksempel på slik praksis i Talentutvikling NMHs talentutviklingstilbud er en del av et nasjonalt talentutviklingsprogram og retter seg spesielt mot motiverte musikere under 19 år, som har kommet langt på sitt instrument. Undervisningen i programmet skal være et supplement til undervisningen som eleven mottar på sin lokale kulturskole, videregående skole eller gjennom privatopplæring. Høy kompetanse NMH samler i dag et kunstnerisk og vitenskapelig personale med spesialister innen mange ulike disipliner, instrumenter og teoretiske emner, og har mange av landets fremste musikere, pedagoger og musikkforskere som sine ansatte. Undervisningen er basert på erfaring, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Ved høgskolen legges det stor vekt på samarbeid om undervisningen og å utvikle nye undervisningsformer på tvers av fagområdene. Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid NMH har et nasjonalt lederskap innen kunstnerisk utviklingsarbeid, musikkforskning og musikkpedagogisk utviklingsarbeid. Blant NMHs fagpersoner, er ca. 70 prosent ansatt på kunstnerisk grunnlag, mens resten er ansatt på bakgrunn av tradisjonelt vitenskapelig arbeid. Kunstnerisk utviklingsarbeid er for kunstnerisk ansatte det forskning er for vitenskapelig ansatte. 6

12 Et vitenskapelig arbeid dokumenteres normalt gjennom artikler, presentasjoner og i andre skriftlige kanaler, mens resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid skal føre fram til et offentlig tilgjengelig kunstnerisk «produkt», for eksempel en CD, en konsert eller en ny komposisjon. NMH har en sterk internasjonal posisjon innen disiplinene musikkpedagogikk og musikkterapi, noe som blant annet synliggjøres gjennom flere vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter, og høy deltakelse ved internasjonale konferanser. Den faglige aktiviteten innenfor Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE), ble i 2014 igangsatt for fullt. I regi av senteret skal det utvikles kunnskap og erfaringer, som kan bidra til at utøvende musikkstudenter når et fremragende kunstnerisk nivå og er kvalifisert for yrkesoppgaver i et internasjonalt og konkurransepreget arbeidsliv. Senteret har etablert sju utviklingsprosjekter innen forskjellig undervisnings- og øvingsmetoder, og to utviklingsprosjekter som handler om praksismuligheter og frilanskarriere. NMH gir utdanning på doktorgradsnivå. Stipendiatene bringer ny forskning inn i fagene, og eksperimenterer blant annet med ny bruk av instrumenter, fornying av musikerrollen og ulike tilnærminger til gammelt materiale. Utdanningen tilbys både via et eget vitenskapelig ph.d.- program og som del av det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. 15 egne ph.d.-stipendiater og 10 stipendiater fra stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid følger utdanningene. 7

13 III. Årets aktiviteter og resultat 1. Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs sektormål). NMHs mål NMHs utdanninger skal ha et høyt faglig nivå med relevans for samfunnet, og skal tiltrekke seg de beste søkerne nasjonalt og internasjonalt (NMHs mål) Kandidatene skal fremstå som høyt kvalifiserte og med relevant kompetanse for samfunnet (kvalitativ styringsparameter fastsatt av NMH) Det pågår et kontinuerlig arbeid med vurdering og videreutvikling av studieporteføljen, for å sikre at NMHs utdanninger holder et høyt faglig nivå, er relevante for samfunnet og på best mulig måte dekker ønskene fra søkere til høyere musikkutdanning. Opptaket til studieprogrammene gjøres i tråd med en dimensjoneringsplan, som sist ble oppdatert i Tildelingen av nye studieplasser for noen år siden, har gjort det mulig å øke opptaket til NMHs studier. Økningen i antall søkere er likevel langt større enn økningen i antall studieplasser. NMH har et bredt studietilbud med mange studiespesialiseringer. Det er fortsatt udekkede utdanningsbehov innenfor musikkfeltet, og NMH må i den nærmeste tiden vurdere om det er mulig å dekke slike behov innenfor gjeldende studenttallsramme. Det vises ellers til vedlegg 2 med oversikt over mulig studenttallsøkning. Før studiestart høst 2014 ble studieretningen improvisert musikk/jazz i mastergradsstudiet i utøving revidert. Noe av formålet med revisjonen var å rette et tydeligere fokus mot prosjektarbeid og entreprenørskap. I tillegg etablerte og igangsatte NMH «Den komponerende musiker (NoCoM)» som en ny studieretning i mastergradsstudiet i utøving. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolan för scen och musik ved Göteborgs Universitet, Rytmisk Musikkonservatorium i København og NMH. Institusjonene bidrar med felles studiemoduler, men har valgt å ikke inngå et formelt fellesgradssamarbeid. NMH utviklet og igangsatte et nytt videreutdanningstilbud innen jazzkomposisjon på 15 studiepoeng med jazzkomposisjon for større ensembler som fokusområde. Som en forlengelse av dette arbeidet ble det i 2014 også igangsatt et arbeid med mål om å innlemme jazzkomposisjon for større ensembler og filmmusikkomposisjon som en del av mastergradsstudiet i komposisjon. NMH har også, i samarbeid med Handelshøyskolen BI, satt i gang et arbeid med å utvikle et erfaringsbasert mastergradsstudium i kulturledelse som en fellesgrad på 90 studiepoeng. Det tas sikte på å utlyse studiet våren Det pågår en diskusjon mellom institusjonene som gir utøvende musikkutdanning i Norge om arbeids- og ansvarsdeling, og det er bevilget SAK-midler til å utrede dette. Som en del av dette arbeidet er det gjennomført en kandidatundersøkelse blant tidligere studenter ved de høyere utøvende musikkutdanningene i Norge. Rapporten fra undersøkelsen forelå i 2014 og for å følge opp rapporten oppnevnte Nasjonalt råd for utøvende musikkutdanning en internasjonal ekspertgruppe med mandat å utarbeide råd for eventuelle tiltak. Den endelige rapporten fra ekspertgruppa er ventet i begynnelsen av NMH har i 2014 hatt samarbeidsavtaler om utdanningstilbud med fire institusjoner: Samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo om et toårig operastudium på bachelornivå. Studiet gis som en fellesgrad og inngår som en del av 2. avdeling av kandidatstudiet i utøving. 8

14 Samarbeid med Högskolan för scen och musik ved Göteborgs Universitet og Rytmisk Musikkonservatorium i København om studieretningen «Den komponerende musiker (NoCoM)» i mastergradsstudiet i utøving. Andre og tredje semester av studiet gjennomføres på partnerinstitusjonene, samt at det gjennomføres en intensivsamling hvert semester hvor alle studentene ved de tre institusjonene og lærere deltar. Selv om store deler av studietilbudet utgjøres av felles studiemoduler, har institusjonene valgt å ikke inngå et formelt fellesgradssamarbeid. Samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt om et mastergradsstudium i utøving. Studentene følger NMHs studieplan, men studiet gjennomføres hovedsakelig på Barratt Due. Søkere og studenter innenfor samarbeidsavtalene med Barratt Due musikkinstitutt er ikke medregnet i søker- og studenttall som det er redegjort for nedenfor. Kandidatundersøkelser gjennomført av NMH har vist at studenter som uteksamineres fra NMH, i stor grad finner seg relevant arbeid. Musikkarbeidsmarkedet er for en stor del basert på tilsettinger og engasjementer på grunnlag av realkompetanse, og det at studenter som uteksamineres fra NMH i stor grad finner seg relevant arbeid kan ses som en indikator på at kandidater fra NMH fremstår som høyt kvalifiserte. Dette bekreftes også av rapporten «Spill på flere strenger» fra kandidatundersøkelsen blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk (NIFU 10/2014). I tillegg vurderer 70 prosent av respondentene fra lavere grads nivå og 76 prosent fra høyere grads nivå at de er litt fornøyd eller svært fornøyd med studiets relevans for arbeidslivet: «Dette betyr at musikkutdannete mastere (eller høyere grad) vurderer utdanningens relevans for arbeidslivet som like høy som gjennomsnittet av mastere i NIFUs ordinære kandidatundersøkelse, og faktisk mye høyere enn hva mastere i humanistiske og estetiske fag generelt gjør» (NIFU 10/2014, s. 45). Søkertall Styringsparametere fastsatt av NMH Resultat Mål Antall primærsøkere [1] Antall søknader totalt (DBH-tall) [2] [1] Hentet fra FS [2] Fratrukket enkeltemne- og valgemnesøkere Antall søknader Resultat Bachelornivå Masternivå Videreutdanning inkl. PPU Til sammen Fra 2012 til 2013 gikk både antall søknader og antall primærsøkere ned på alle studienivå. I 2014 ser man igjen en økning til rekordhøye søkertall, noe som hovedsakelig skyldes flere søkere til studier på masternivå samt til videreutdanningsstudier. Antall søkere varierer mye pr. studieplass og pr. instrument. Kandidatstudiet i utøving improvisert musikk/jazz har det høyeste forholdstallet med 23 søkere pr. studieplass. Det frie kandidatstudiet og diplomstudiet i utøving følger rett etter med 19 søkere pr. studieplass, mens mastergradsstudiet i dirigering hadde 18 søkere pr. studieplass. 9

15 Som det fremkommer av tabellen nedenfor, er det i 2014 også en markant økning i opptakstallet. Økningen er først og fremst knyttet til videreutdanningene, som både er heltids- og deltidsstudier med et omfang på 15 til 60 studiepoeng. Antall tatt opp Resultat Bachelornivå Masternivå Videreutdanning inkl. PPU Til sammen (DBH-tall) [1] [1] Fratrukket søkere tatt opp på kategoriene etter- og videreutdanning, mastergradsstudiet i utøving BDM, påbyggingsstudiet i utøving BDM, utvekslingsprogram og enkeltemner og valgemner. Etterutdanning Tabellen viser at antall deltakere varierer en del fra år til år. Det høye deltakertallet i 2012 og 2014 skyldes Pedagogdagene, et kurs NMH arrangerer annethvert år i samarbeid med Norsk kulturskoleråd. Antall deltakere Resultat Registrerte deltakere Det har de senere årene vært en økning i høgskolens etterutdanningsvirksomhet og samlet sett anses utviklingen i NMHs etterutdanningsvirksomhet som god. Talentutviklingsprogrammet unge musikere NMH administrerer det nasjonale talentutviklingsprogrammet for unge musikere. I 2014 var bevilgningen til programmet 5,140 mill. kroner, inkl. ekstrabevilgning på 1,0 mill. kroner (jf. supplerende tildelingsbrev av ). Bevilgningen er fordelt på institusjonene som omfattes av ordningen, i samsvar med premissene i utredningen av 3. juli I 2014 har elevtallet vært slik: Antall elever pr. institusjon Resultat Vår 2014 Høst 2014 NTNU UiA UiB UiS 8 9 UiT NMH Sum NMH skal være en god læringsarena med et læringsmiljø og undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, gjennomstrømming og læringsutbytte (NMHs mål) Styringsparametere fastsatt av KD Resultat Mål Gjennomføring på normert tid - bachelor [1] Gjennomføring på normert tid - master 31,7 % 25,0 % 45,4 % 49,3 % 50,0 % 10

16 Styringsparametere fastsatt av NMH Gjennomføringsprosent iht. avtalte utdanningsplaner (DBH-tall) Antall nye studiepoeng pr. egenfinansiert heltidsekvivalent pr. år (DBH-tall) 88,6 % 89,5 % 92,8 % 91,8 % 90,0 % 49,7 56,5 55,6 53,2 50,0 Studiepoeng pr. heltidsstudent (NMH-tall) [2] Antall uteksaminerte kandidater (DBH-tall) Antall studenter pr. årsverk undervisningsog formidlingsstilling (DBH-tall) Andel studenter som trives godt eller svært godt på NMH [3] 5,4 5,3 5,0 5,1 5,6 82 % - 88 % - - [1] Definisjonen av denne styringsparameteren i DBH er knyttet til treårige bachelorgrader. Det fremkommer dermed ikke tall for NMHs bachelorstudier. [2] Gjelder studiepoeng pr. reelle heltidsstudent, som ikke er overensstemmende med registrering i DBH. Dette skyldes at et relativt stort antall av NMHs studenter følger en individuell studieprogresjon som ikke lar seg registrere korrekt i det studieadministrative systemet. [3] Tall hentet fra «Studentevaluering av læringsmiljø», System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet, som gjennomføres annen hvert år. Gjennomføring på normert tid bachelor og master (kvantitativ styringsparameter fastsatt av KD) Tallene fra DBH viser for 2014 en ytterligere økning i andelen masterstudenter som fullførte sine studier på normert tid. Når det gjelder bachelorstudentene, foreligger det ikke tall i DBH, fordi DBH på denne parameteren bare tar med studenter på treårige bachelorprogram. NMHs studiegjennomføringsrapport fra kvalitetssikringssystemet viser at 46 prosent av studentene som de siste fem årene har påbegynt studier ved NMH har fullført på normert tid. Tallmaterialet fra denne rapporten viser også at rundt 70 prosent av de som i perioden har begynt ved et bachelor- /masterprogram har fullført studiene sine, om enn ikke på normert tid. En del studenter strekker studiene sine over flere år enn normert, blant annet fordi de også bruker studietiden til å posisjonere seg i arbeidslivet. Dette gjelder først og fremst masterstudentene, men også en stor andel av bachelorstudentene kombinerer studiene sine med studierelevant arbeid. Frilansmarkedet er aktuelt for mange av NMHs studenter, og for å lykkes i dette markedet må man over tid arbeide strategisk for å posisjonere seg. Det har i de senere årene vært rettet økt fokus mot temaet. NMH vedtok desember 2013 en tiltaksliste for å forbedre studiegjennomføringen. Studiepoengproduksjonen Studiepoengproduksjonen i 2014 var tilsvarende 538,5 heltidsstudenter (60-studiepoengsenheter), som er 15,8 under resultatet i I dette tallet inngår til sammen 3,8 heltidsstudenter (60- studiepoengsenheter), som er produsert gjennom samarbeidsavtalen med Barratt Due musikkinstitutt. Disse studiepoengene er i henhold til departementets retningslinjer rapportert fra NMH, og det vil bli gjort en avregning mellom institusjonene for å fordele studiepoengfinansieringen i henhold til avtale. I henhold til den beregning som gjøres i DBH, var antall nye studiepoeng pr. egenfinansiert heltidsekvivalent ved NMH 53,2 i Til sammenlikning ligger gjennomsnittet i sektoren de siste årene på ca. 46 studiepoeng. Det er også gjort en beregning av gjennomsnittlig studiepoengproduksjon pr. reelle heltidsstudent. Denne beregningen gir et mer korrekt bilde av studiepoengproduksjonen enn de offisielle tallene, og er beregnet ved studiepoengproduksjon pr. kalenderår delt på gjennomsnittlig antall reelle heltidsstudenter høst og vår. I dette tallet er studiepoengproduksjon fra enkeltemnestudenter og liknende holdt utenfor. Denne beregningen viser en gjennomsnittlig studiepoengproduksjon på 55,8 studiepoeng i 2014, og må regnes som svært tilfredsstillende. 11

17 Utdanningsplaner er i bruk for alle studieprogrammer med omfang på 60 studiepoeng eller mer. NMH bruker den elektroniske utdanningsplanen i FS (Felles Studentsystem). Rapporten for 2014 viser følgende resultat, sammenliknet med universitets- og høyskolesektoren for øvrig: Fullføring i henhold til utdanningsplan Gj.snitt for sektoren Antall Antall Prosent Prosent planlagte gjennomførte gjennomført ift. gjennomført studiepoeng studiepoeng planlagt ift. planlagt , ,6 86, ,5 85, ,8 85, ,8 86,7 Tallene viser at NMH ligger over gjennomsnittet i sektoren. Styringsparameter fastsatt av NMH Resultat Antall uteksaminerte kandidater (BDH-tall) Av dette på samarbeidsavtaler (med BDM, og HiVe) Intern kandidatproduksjon NMH holder nøye oversikt over antall uteksaminerte kandidater. Den totale kandidatproduksjonen ligger godt over resultatmålet på 160 uteksaminerte kandidater for 2014 og er sånn sett tilfredsstillende. Sett i forhold til opptakstallene, må det imidlertid konstateres at noen av studentene, som blir tatt opp og begynner på studiene, ikke blir ferdige. Fordelt på ulike studienivåer er utviklingen i den interne kandidatproduksjonen slik: Intern kandidatproduksjon Resultat Bachelorstudier Masterstudier PPU Årsstudier Frafallsproblematikken både knyttet til utdanningsnivå og NMHs ulike studieprogram blir nøye fulgt opp i undersøkelser i tilknytning til kvalitetssikringsarbeidet. Resultater fra kvalitetssikringssystemet viser at årsakene til at en student slutter, ofte er forskjellige avhengig av på hvilket utdanningsnivå studenten er. Musikkarbeidsmarkedet er for en stor del basert på tilsettinger og engasjementer på grunnlag av realkompetanse, og mange av studentene er derfor ikke opptatt av å få et vitnemål. Det ble for noen år siden gjennomført en mer detaljert undersøkelse om årsakene til frafall. Den viste at masterstudenter ofte velger å avslutte sitt studium dersom de enten får fast jobb eller har fått etablert en tilfredsstillende frilansvirksomhet og at det å oppnå en mastergrad ikke oppleves som en tilstrekkelig motivasjon for å fullføre. For studenter på bachelornivå skyldes ofte frafallet private forhold eller bytte av studiested på grunn av nytt yrkesvalg eller ønske om å studere musikk ved en annen institusjon. I behandlingen av rapporten fra kvalitetssikringssystemet angående frafall i 2014, ble det besluttet å gjennomføre en ny detaljundersøkelse i 2015 av årsaker til frafall for utvalgte årskull. 12

18 Antall studenter 13 Resultat Registrerte studenter iht. DBH Reelt antall heltidsstudenter I henhold til DBH er registrerte studenter antall studenter registrert i høstsemesteret. Det reelle antallet heltidsstudenter er NMHs egen beregning av antall heltidsstudenter, og et gjennomsnitt for vår og høst. Med reelt antall heltidsstudenter menes studenter som får full undervisning ved NMH. Antall registrerte studenter er til dels betydelig høyere; her medregnes også studenter med planlagt redusert progresjon på heltidsprogrammer og studenter som ikke lenger mottar undervisning, men gjenstår med enkelteksamener. Det er det reelle antallet heltidsstudenter som er viktig i forhold til ressursdisponering og forventet studiepoengproduksjon. Styringsparametere fastsatt av NMH Resultat Mål 2014 Antall studenter pr. årsverk undervisnings- forsknings- og formidlingsstilling ,4 5,3 5,0 5,1 5,6 NMH gjennomførte fra 2010 en betydelig reduksjon av ressursinnsatsen til undervisning for å tilpasse virksomheten til tilgjengelig budsjett. Antall studenter pr. årsverk skulle etter planen stige frem mot Tallene viser at det i var en nedgang i antall studenter pr. årsverk undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling. Årsaken til nedgangen er en overgang til flere fast ansatte i faglige stillinger og en tilsvarende nedgang i antall timelærere. Timelærere blir ikke medregnet i beregningen av forholdstallet, og dette gir seg utslag i en tilsynelatende nedgang i antallet studenter pr. årsverk. Læringsmiljøet skal oppleves som godt og støttende for studentene (kvalitativ styringsparameter fastsatt av NMH) NMH har et aktivt læringsmiljøutvalg, som jevnlig overvåker ulike aspekter ved læringsmiljøet. Det gjennomføres annethvert år en omfattende læringsmiljøundersøkelse, som gjennomgår omfattende behandling i høgskolens organer. Det ble gjennomført en læringsmiljøundersøkelse på slutten av 2013, som har blitt fulgt opp i Samlet sett oppga 88 prosent av studentene som deltok i denne undersøkelsen, at de trives godt eller svært godt på NMH. Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene (kvalitativ styringsparameter fastsatt av KD) Det at NMHs studenter i stor grad fullfører sine studier, er en god indikator på at de lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene. Studieprogrammene ved NMH er rettet mot forholdsvis spesifikke yrkesmål i arbeidslivet, og man ser at studentene i stor grad lykkes i disse yrkesfunksjonene. Studieprogrammene er satt sammen av emner med læringsutbyttebeskrivelser, som til sammen skal utgjøre læringsutbyttet definert på programnivå. I hvert emne skal studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Gode vurderingsformer er derfor helt avgjørende for å kontrollere at læringsutbyttet nås. NMH skal i 2015 igangsette et prosjekt med å gå gjennom de ulike emnenes vurderingsordninger. Bruk og videreutvikling av kvalitetssikringssystemet Arbeidet med kvalitetssikringssystemet avdekket de første årene utfordringer med å få rutinene godt forankret i fagmiljøene og blant studentene. Erfaringene fra dette var medvirkende til utformingen av ny styringsordning iverksatt fra 1. januar 2006 da det blant annet ble opprettet programutvalg, som rådgivende organer for studieutvalget. Programutvalgene gir vesentlig bedre mulighet til å involvere ulike fagmiljøer og studenter i kvalitetssikringsarbeidet. Styringsstrukturen ble ytterligere justert i 2008 ved at programutvalgslederne ble oppnevnt til å bemanne det overordnede studieutvalget, noe som gir bedre samhandling mellom de ulike nivåene. I 2012 ble

19 antall programutvalg utvidet fra seks til åtte med mål om en likere fordeling av ansvar mellom de ulike programutvalgene og en spissing av de ulike utvalgenes ansvarsområde. Som en følge av dette, har programutvalgslederne fått tydeligere roller, er mer aktive inn mot ansvarsområdene sine og tar grep når det er nødvendig. Samtidig spiller fagseksjonene en stadig viktigere rolle i kvalitetssikringsarbeidet, noe som gir større mulighet for strategisk styring av det faglige arbeidet. NMH fikk i 2013 tildelt status som Senter for fremragende utdanning, blant annet som en anerkjennelse av høy kvalitet i utdanningen. Den bevilgningen som følger med senterstatusen gir grunnlag for forsterket innsats med å videreutvikle kvaliteten i utdanningsvirksomheten. I 2014 har senteret startet opp sin virksomhet, og er godt i gang med å virkeliggjøre planene for senteret. Som en samlet vurdering, må det kunne sies at kvalitetssikringsarbeidet i all hovedsak går godt, og at de ulike evalueringer, som er gjort i løpet av de siste årene, viser tilfredsstillende og til dels meget god utdanningskvalitet. Samtidig avdekker kvalitetssikringsarbeidet fra tid til annen områder der det er grunn til å sette inn tiltak, og disse er fulgt opp via årsplaner, revidering av studieplaner etc. Gjeldende systembeskrivelse ble revidert i Det er avdekket områder i systembeskrivelsen som bør revideres, og det er derfor i 2014 påbegynt en helhetlig kritisk gjennomgang av systembeskrivelsen. Det tas sikte på å vedta den reviderte systembeskrivelsen våren NMH skal ha et utstrakt nasjonalt og internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet (NMHs mål) Styringsparametere fastsatt av NMH Resultat Mål Antall utenlandske søkere til utøvende studier på masternivå (1) Antall søkere til utveksling innreisende Antall søkere til utveksling utreisende Antall utvekslingsstudenter (ut- /innreisende) (1) Tallene er hentet fra FS Søkerliste og omfatter diplomstudiet i utøving, mastergradsstudiet i utøving, mastergradsstudiet i dirigering og fordypningsstudiet i utøving. Utveksling og internasjonale studenter Høsten 2014 var i overkant av 20 prosent av høgskolens samlede studenttall utenlandske statsborgere. Studieåret var det 36 nasjonaliteter representert ved NMH. De senere år har det vært en betydelig økning i antallet internasjonale søkere til studier, særlig til utøvende studier på masternivå. Størstedelen av den internasjonale søkningen kommer fra EØS-land. Antall utvekslingsstudenter (ut-/innreisende) ligger under resultatmålet, og er sånn sett ikke tilfredsstillende. Utvekslingsarbeidet har sterkt fokus, og interessen for studentutveksling er høy, men selv om det i 2014 er en nedgang i antallet som ønsker utveksling til NMH, så er det fortsatt vesentlig større interesse for å komme til NMH enn for å reise ut. Mye av undervisningen ved NMH foregår som enkeltundervisning og i små grupper, og er derfor kostnadsbærende på individnivå. Inntak av utvekslingsstudenter blir derfor svært ressurskrevende hvis det ikke er sammenfall på instrument mellom utreisende og innreisende studenter. Den største utfordringen er derfor å få flere av NMHs ordinære studenter til å søke utveksling. Samlet viser tallene for internasjonale utvekslingssøkere og søkere til ordinære studieprogrammer en jevnt stigende internasjonal interesse for å studere ved NMH. 14

20 Lærermobilitet Utviklingen i utvekslingsaktiviteten blant de faglige tilsatte har de siste årene vært slik: Resultat Innreisende Utreisende Sum Denne aktiviteten gjelder i all hovedsak utveksling der undervisning er det sentrale element. Det er positivt at utvekslingene dekker en stor del av bredden av institusjonens fagområder. Utviklingen innen lærermobilitet vurderes samlet sett som svært god. Sett i forhold til antall faglig ansatte er NMH en av de høyere utdanningsinstitusjoner i Norge som har størst lærermobilitet innenfor ERASMUS-programmet. I tillegg har NMH, også i 2014, lagt vekt på en utstrakt bruk av internasjonale gjestelærere. NMH skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for internasjonale og norske utdanningsinstitusjoner (kvalitativ styringsparameter fastsatt av NMH) Siden 2011 har NMH vært med i European Chamber Music Academy (ECMA), som er et samarbeid mellom noen av Europas ledende musikkutdanningsinstitusjoner og kammermusikkfestivaler om utvikling av kammermusikkensembler på høyt internasjonalt nivået, i fasen mellom utdanning på masternivå og profesjonelt yrkesliv. NMH søkte i 2014 om strategisk partnerskap med Universität für Musik und darstellende Kunst Wien og Royal Conservatoire in The Hague innenfor ERASMUS+ for å videreutvikle ECMA-samarbeidet. I søknaden inngikk utviklingen av et felles mastergradstilbud, enten som en fellesgrad eller som et faglig samarbeid om mastergradsprogrammer. Søknaden fikk gode tilbakemeldinger, men ble ikke innvilget. Det planlegges å levere en ny søknad i NMH har siden 2013 inngått i et nettverk med europeiske institusjoner, New Audiences and Innovative Practice (NAIP), tilknyttet felles utdanningsmoduler/-program innen innovasjon og publikumsutvikling. Nettverket søkte i 2014 om strategisk partnerskap innenfor ERASMUS+ for å videreutvikle samarbeidet. Søknaden ble innvilget, og et større utviklingsprosjekt er satt i gang. Siden 2011 har NMH inngått i det internasjonalt nettverket International Bechmarking Group (IBG,) som samarbeider om deling av styringsdata og utvikling av kvalitetskriterier. NMH deltar i et konsortium av musikkutdanninger, NextConservatoire (ConNext), som samarbeider om utvikling av modeller for høyere musikkutdanning tilpasset globale endringer i musikklivet. NMH har siden 2010 hatt et tett samarbeid om utdanning og FoU-arbeid med Högskolan för scen och musik ved Göteborgs Universitet og Rytmisk musikkonservatorium i København. Samarbeidet har økonomisk støtte fra Nordplus og høsten 2014 ble et felles studietilbud «Nordic Master: The Composing Musician (NoCom)» igangsatt. I 2010 ble det etablert et samarbeid med Musikkonservatoriet i Tbilisi, Georgia. Prosjektets navn er «Modernization of Georgian higher music education, funded through the Eurasia Programme». Samarbeidet er videreført som et fireårig samarbeidstiltak gjennom ordinær bevilgning fra Eurasia-programmet. Prosjektet er etter søknad videreført våren 2015 blant annet for å vurdere en søknad om et eventuelt nytt samarbeidsprosjekt. NMH inngikk i 2014 en samarbeidsavtale med Rikskonsertene og internasjonal virksomhet inngår som en del av denne samarbeidsavtalen. Det er påbegynt et samarbeid om et prosjekt i Jordan. Siden 2006 har studenter i musikkpedagogisk utdanning hatt muligheten til praksis i palestinske flyktningleirer i Sør-Libanon. Denne ordningen er av sikkerhetsgrunner stilt i bero i

21 NMH koordinerer det største nordiske nettverket innenfor høyere musikkutdanning, Sibeliusnettverket. Nettverket består av 31 musikkhøgskoler og konservatorier. Nettverket har stor aktivitet innenfor de forskjellige områder programmet legger opp til; mobilitet, intensivkurs, utviklingsprosjekter og nettverkssamarbeid. I tillegg til nettverkene og samarbeidet nevnt ovenfor deltar høgskolen aktivt i følgende nettverk og organisasjoner: Den europeiske konservatorieunion (AEC) NMH er representert i styret med visepresidenten Association of Nordic Music Academies (ANMA) Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning European Association for International Education (EAIE) Nordplusnettverket for musikkpedagogikk Nordplusnettverket for improvisert musikk, Nordpuls Nordplusnettverket for nordisk folkemusikk, Nordtrad Nordplusnettverket for opera, Nordopera Music Institutions with Doctoral Art Studies (MIDAS) Nordisk forskernettverk Music, Culture and Health International Consortium of nine universities with PhD program in music therapy NMH har bilaterale samarbeidsavtaler med mer enn 50 europeiske musikkutdanningsinstitusjoner, samt enkelte institusjoner i andre verdensdeler. NMH skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet, innrettet og dimensjonert i forhold til behovene i sektoren og samfunnet for øvrig (NMHs mål) Ph.d.-utdanningen skal være attraktiv og tilpasset NMHs faglige virksomhet (kvalitativ styringsparameter fastsatt av NMH) For å jevnlig styrke den faglige kompetansen innenfor NMHs innsatsområder tilsettes det primært ph.d.-stipendiater med prosjekter som plasserer seg innenfor de faglige rammene. Ved utlysning av stipendiatstillingene presenteres klare områder søkere bør dreie prosjektene inn mot. NMH lyste i 2014 ut 5 ph.d.-stipendiatstillinger. Styringsparametere fastsatt av NMH Resultat Mål 2014 Antall søkere til utlyste ph.d.- stipendiatstillinger NMH har arbeidet målrettet for å bedre rekrutteringen av søkere til program for kunstnerisk utviklingsarbeids stipendiatprogram. Antallet søkere til programmet er stigende, og innslag av kvalifiserte søkere rekruttert fra vår egen masterutdanning tilsvarende. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å bedre gjennomstrømmingen av kandidater på NMHs doktorgradsprogram. Styringsparametere fastsatt av KD Resultat Mål 2014 Andel uteksaminerte kandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram seks år tidligere ,33 0,40 0,60 1,00 Styringsparameteren for andel uteksaminerte kandidater på doktorgradsprogram fremkommer i DBH, men inneholder en feilberegning som gir utslag på NMHs tall. I grunnlaget (dvs. opptatte personer) medregnes også studenter på stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. I 16

22 registreringen av uteksaminerte kandidater medregnes likevel ikke kandidater fra stipendiatprogrammet. For NMH er den korrekte andelen for andel ph.d.-kandidater i 2014 egentlig 66,7 prosent. Institutt for medievitenskap (UiO) og NMH etablerte høsten 2013 et samarbeid om utdanningstilbud på ph.d.-nivå innen opplæringsdelen. Opplæringsdelen av utdanningene er styrket, og det gjennomføres oppfølgingssamtaler med den enkelte stipendiat på årlig basis. En progresjonsplan skal gi klarere rammer for å vurdere prosjektenes utvikling. Ordningen med prøvedisputas er vurdert som et positivt tiltak også i 2014, og er fra 2014 studieplanfestet som et arbeidskrav i avhandlingsarbeidet. Ny studieplan og ny forskrift ble vedtatt høsten Risikovurdering Risiko for at NMHs uteksaminerte kandidater ikke kan møte yrkeslivets behov og krav Risiko for at rekrutteringen ikke er tilfredsstillende mht. nivå Risiko for at studieplanene ikke er godt nok forankret i fagmiljøene Risiko for at for få studenter/stipendiater fullfører studiene og for at mange bruker for lang tid Risikofaktorene er fortsatt relevante, og de avspeiles også i det langsiktige arbeidet med sikring og utvikling av utdanningskvaliteten, som drives ved NMH gjennom prosessene i kvalitetssikringssystemet. Alle risikofaktorene har en langsiktig karakter, som ikke avhjelpes med kortsiktige enkelttiltak. Når det gjelder risiko for at studentene ikke kan møte yrkeslivets behov og krav, ble det i gjennomført en større nasjonal kandidatundersøkelse for musikkutdannede, som blant annet har fokus på hvordan de ferdigutdannede kandidatene vurderer sin utdanning i forhold til de kravene yrkeslivet stiller. Undersøkelsen ble gjennomført av NIFU, som ledd i et SAK-prosjekt om samarbeid og arbeidsdeling i høgre musikkutdanning. I SAKprosjektet inngår også arbeidet til en internasjonal ekspertgruppe som leverte sin innstilling i begynnelsen av Resultatene fra undersøkelsen og innstillingen fra ekspertgruppen vil bli bearbeidet i NMHs hovedsatsinger i Øke og målrette satsingen på talentutvikling Det nasjonale talentutviklingsprogrammet fikk i 2014 en økning i bevilgningen på til sammen 1,14 mill. kroner. Økningen skyldes indeksregulering av den årlige tildelingen på 4,0 mill. kroner og en supplerende tildeling på 1,0 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementet (jf. tildelingsbrev av ). Økningen har ført til at de seks institusjonene i det nasjonale programmet har kunnet øke satsingen på talentutvikling. NMH har endret den interne organiseringen av arbeidet med talentutvikling. Det er opprettet et eget utvalg med ansvar for NMHs talentutviklingsprogram og ansatt ny faglig leder for programmet. NMH inngikk i 2013 en samarbeidsavtale med kulturskoler i Follo-regionen, blant annet knyttet til talentutvikling. Samarbeidet med disse kulturskolene ble igangsatt høsten Kvalitetssikre studieplanene med spesielt fokus på formulering av arbeidskrav og vurderingsformer NMH har i 2014 ved alle revisjoner av emnebeskrivelser og utvikling av nye emnebeskrivelser fokusert spesielt på arbeidskrav og vurderingsformer. Eksempler på reviderte emnebeskrivelser er alle emnene i studieplanen for musikk og helse, improvisert musikk/jazz i mastergradsstudiet i utøving, komposisjonsteoriemnene i kandidatstudiet i komposisjon og emnene musikkforståelse II, satslære I og II, som er fellesemner for alle kandidatstudiene. 17

23 1.3 Påbegynne arbeidet med å gjennomgå og vurdere valgemnetilbudet Våren 2014 ble det gjennomført et møte mellom rektorat, fagseksjonsledere og programutvalgsledere. På møtet ble det enighet om at forslag til organisering og sammensetning av valgemner skulle sendes på høring i institusjonen. Høringsnotatet ble sendt ut i desember 2014 og endelig vedtak i saken fattes våren Følge opp kandidatundersøkelsen i utøvende og skapende musikk med fokus på innhold i studieplanene og nasjonal arbeidsdeling innenfor musikkutdanning Resultatene fra undersøkelsen er til vurdering i en internasjonal ekspertgruppe. Rapport fra ekspertgruppen ventes i februar Definere og utvikle entreprenørskapstenkningen innenfor utdanningene gjennom tett kontakt med arbeidslivet I perioden har NMH et Senter for fremragende utdanning (Centre of Excellence in Music Performance Education CEMPE). En av tre hovedmålsettinger for senteret er «å forberede studentene på å kunne fungere proaktivt i et mangfoldig og globalisert musikkliv i rask endring» (prosjekt 6 og 7). Som en del av disse to prosjektene inngår også det å definere og utvikle entreprenørskapstenkningen innenfor utdanningene. 1.6 Konsentrere internasjonalt samarbeid til noen utvalgte institusjoner NMH har etablert to hovedavtaler med Royal Conservatory of The Hague (NL) og Orpheus Institute (BE) som begge inngår i de to nettverkene som NMH inngår i. Det ene nettverket er ConNext (Den Haag, Sibelius, Guildhaal, Orfeus, Mc Gill, Queensland, Singapore) og det andre er International Benchmarking Group. NMH har videreutviklet samarbeidsavtalene med Royal Conservatory of The Hague og Orpheus Institute gjennom utveksling på faglig og administrativ nivå, utvikling og deltakelse i felles nettverk samt strategiske samtaler på ledelsesnivå. NMH har deltatt i utviklingen av fire søknader til ERASMUS+ Strategic Partnership-programmet. NMH har deltatt i etableringen av ConNext, et internasjonalt nettverk av musikkutdanningsinstitusjoner som tar sikte på tett samarbeid om fornyelse og utvikling av høyere musikkutdanning. Deltakerne i nettverket er Royal Conservatoire of The Hague (NL), Orpheus Institue (BE), Guildhall School of Music and Drama (UK), Sibelius Academy (FI), Schulich School of Music of McGill University (CA), Queensland Conservatorium Griffith Univeristy (AU) og YST Conservatory of Music Singapore (SIN). I tillegg til disse inngår Royal Northern College of Music (UK), Conservatoire Supérieur de Musique Genève (SUI), Sydney Conservatorium of Music og New England Conservatory (US) i nettverket IBG - International Benchmarking Group. 18

24 2. Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid (FoU) Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet (KDs sektormål). NMHs mål NMH skal utføre kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og faglig/pedagogisk utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet FoU-virksomheten ved NMH består av kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), forskning og faglig/pedagogisk utviklingsarbeid. KU-arbeidet ved NMH har som intensjon å frembringe kunstneriske produkter, erfaringer og/eller kunnskaper som tilføyer nye faglige perspektiver, og har profesjonell interesse ut over den enkeltes faglige utvikling (jf. NMHs FoU-utredning fra 2010). Den tradisjonelle forskningsvirksomheten ved NMH har sin basis i kunstfaget musikk, og favner spesielt kunnskapsutvikling innen musikkpedagogikk, musikkterapi og anvendt musikkteori. For å styrke og samle NMHs FoU-virksomhet ble det i 2008 etablert tre FoU-innsatsområder og ett senter. Denne strukturen er gradvis blitt justert. Da NMH i 2011 overtok ansvaret for Arne Nordheims etterlatte musikalier, ble et eget Arne Nordheimsenter etablert, blant annet for å organisere og katalogisere alt tilgjengelig materiale. Det tidligere FoU-innsatsområde A ble innlemmet i Arne Norheimsenteret. Innsatsområde B, forskning om og for høyere musikkutdanning, ble i 2013 videreutviklet til et Senter for utdanningsforskning i musikk. I 2014 er omorganiseringen fullført ved at innsatsområde A ble lagt ned og virksomheten innlemmet i det som nå heter «Arne Nordheim Center for Artistic Research NordART», der størstedelen av NMHs kunstneriske FoU-virksomhet skal innlemmes. NMHs FoU-aktivitet er i dag hovedsakelig samlet innenfor følgende tre sentra: Senter for musikk og helse (SfMH), Center for Educational Research in Music (CERM) Arne Nordheim Center for Artistic Research (NordART). I tillegg vil det de nærmeste årene være mye FoU-aktivitet innenfor NMHs nye Senter for fremragende utdanning (CEMPE), som ble etablert i Tildelingen av senterstatus er blant annet basert på gode FoU-resultater. Den sakkyndige komiteen som vurderte søknadene til SFUordningen uttalte blant annet: The Norwegian Academy is already preeminent for its research and development relating to pedagogy. The artistic research done in NAM is impressive. CEMPE hence has a strong R&D base already in place. Styringsparametere Kvalitative styringsparametere Resultatoppnåelse på forskning i forhold til institusjonenes egenart (KD) og kunstnerisk utviklingsarbeid (NMH) NMHs FoU-virksomhet er fra 2014 i stor grad samlet og organisert innenfor fire FoU-sentra. Med etableringen av NordART vil også NMHs kunstneriske virksomhet bli styrket og fulgt opp på en bedre måte, både ved at flere av NMHs kunstneriske ansatte og flere av de allerede igangsatte KUprosjektene inngår i samme enhet, men også ved at det tilsettes en egen senterleder med et bredt mandat. 19

25 Prosjektet «Music with the real» ble i 2014 tildelt rundt 2,5 mill. kroner fra det nasjonale Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (prosjektprogrammet/pku). Prosjektet har en internasjonal orientering og vil knytte til seg flere sentrale europeiske komponister. NMH har med dette prosjektet totalt fire eksternfinansierte KU-prosjekter. NMH har ved hver søknadsrunde til prosjektprogrammet blitt tildelt midler, som må ses som et uttrykk for at søknadene er faglig interessante og av høy faglig kvalitet. NMH knyttet i 2013 til seg en internasjonal forsker, som også i 2014 har bidratt til å utvikle nye KUprosjekter (søknader til prosjektprogrammet). Vedkommende har medvirket i etableringen av nye prosjekter, så vel som med veiledning i allerede igangsatte prosjekter, og bidratt til å profilere NMH og resultatene fra KU-arbeidet på ulike arenaer. I 2014 har en stor andel av NMHs ansatte formidlet sine FoU-resultater blant annet gjennom nasjonale og internasjonale konferanser, gjennom publikasjoner, konserter, festivaler og ulike plateutgivelser. NMH har også deltatt aktivt i det nasjonale «Musikkarvprosjektet». Publikasjonspoeng produsert på vitenskapelig grunnlag av NMHs ansatte kommenteres senere i rapporten. Samspill mellom forskning og utdanning (KD) og kunstnerisk utviklingsarbeid (NMH) NMH ble fra januar 2014 tildelt et Senter for fremragende utdanning (CEMPE). Ved tildelingen av senterstatus ble det i vurderingen lagt stor vekt på at institusjonen allerede hadde en god sammenheng mellom FoU og utdanning, og at denne sammenhengen også gjennomsyret planene for senteret slik de fremkom i søknaden. Utgangspunktet for CEMPEs virksomhet er en forståelse av at det å være utøvende musiker i praksis innebærer å drive med kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er derfor en avgjørende forutsetning for en fremtidig musikerkarriere, at studentene på utøvende studieretninger tilegner seg de nødvendige forutsetningene for å gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid. Studentene begynner allerede tidlig i bachelorstudiet å gjennomføre kunstneriske utviklingsprosjekter i liten skala, og det er derfor en sterk tradisjon for at utøvende musikkutdanning er FoU-basert med en tydelig kopling til kunnskapsbasen. CEMPE bygger videre på denne tradisjonen og utforsker hvordan studentenes kompetanse for å drive selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid kan styrkes ytterligere. Dette er særlig tydelig i ett av CEMPEs prosjekter som fokuserer på å forberede studentene på en freelancekarriere. Her prøver man systematisk ut ulike undervisnings- og praksismodeller som sikter mot at studentene skal kunne utvikle sine egne kunstneriske prosjekter og innovative praksiser. Tilbakemeldingene så langt tyder på at studenten opplever denne måten å arbeide på som svært relevant og utviklende. En annen kopling mellom FoU og utdanning i CEMPEs virksomhet dreier seg om å implementere den kunnskapsbasen som er utviklet gjennom høgskolepedagogisk forskning, og å utvikle denne kunnskapsbasen ytterligere gjennom ulike utviklingsprosjekter. NMH har et av verdens tyngste fagmiljøer innenfor forskning om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Samtidig har det vært en utfordring å få delt denne kunnskapen med lærere i utøvende fag og deres studenter. CEMPE har derfor initiert seminarer og en publikasjonsserie med denne målgruppen for øye. Mange utøvende lærere og deres studenter er også involvert i utviklingsprosjekter hvor man systematisk utforsker ulike problemstillinger knyttet til undervisning og læring med utgangspunkt i den eksisterende forskningen. Dette vil på sikt kunne føre til endringer i utdanningen av utøvende musikere. Man ser også at de lærergruppene som dannes rundt utviklingsprosjektene, utgjør en viktig arena for å knytte FoU og utdanning nærmere sammen. Nye lærere rekrutteres til prosjektene hvert år, noe som gjør at nedslagsfeltet blir større med tiden. FoU-samarbeid med andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt (NMH) NMH har etablert et tett samarbeid med Orpheus Institute for Artistic Research in Music i Gent. Høsten 2014 var NMH medarrangør, sammen med Orpheus-instituttet, for konferansen «From 20

26 output to impact» i Gent, der 10 av NMHs ansatte deltok. Konferansen hadde fokus på The integration of artistic research results into musical training. Konferansen var begynnelsen på et tettere årlig konferansesamarbeid, og neste konferanse vil finne sted på NMH høsten Det ventes stor internasjonal oppslutning omkring arrangementet. Samarbeidet med Orpheusinstituttet anses som strategisk viktig og vil bli videreført. Senter for musikk og helse er internasjonalt anerkjent og tiltrekker seg oppmerksomhet fra forskere fra mange land. Senteret deltar i et internasjonalt samarbeidsnettverk. Avtalen om dette ble fornyet i I regi av Center for Educational Research in Music (CERM), ble det i 2014 sendt inn en søknad til The Norwegian Center for International Cooperation in music (SiU) om prosjektsamarbeid med The University of Western Ontario, Canada. Prosjektet er tildelt kroner. NMH har gjennom 2014 opprettholdt lederskapet i Nettverk for kulturskolerelatert forskning, og som tidligere år avholdt NMH nettverkets årlige konferanse. Synliggjøring av FoU-virksomhetene på nmh.no og forskning.no Nettstedet nmh.no viser FoU-virksomhetens struktur og organisering og pågående prosjekter innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og faglig-pedagogisk utviklingsarbeid. Resultater av FoU-virksomheten presenteres i arrangementskalender (konserter, konferanser, disputaser og stipendiatavslutninger), i faste oversikter over publikasjoner, og følges av nyheter på eksterne og interne sider (blant annet utgivelser i publikasjonsserien). I 2014 ble én stilling øremerket FoU-formidling. Arbeidet med å synliggjøre institusjonens FoUvirksomhet er dermed styrket. For ytterligere detaljer om formidling av NMHs FoU-virksomhet henvises det til rapportens kapittel 3. Kvantitative 21 Resultat Mål Antall søknader til Prosjektprogrammet, EØSmidlene, Kulturrådet og liknende Antall søknader til NFR Antall publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk i undervisnings-, forsknings og formidlingsstilling 0,82 0,86 0,71 0,7 Eksterne inntekter Prosjektprogrammet, EØSmidlene, 0,6 mill. kr 2,9 mill. kr 3,1 mill. kr 4 mill. kr Kulturrådet og liknende Eksterne inntekter NFR Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR (KD) 0,61 % 0,41 % 0,45 % 1 % Kommentar til kvantitative styringsparametere: I 2014 ble det sendt to søknader om prosjektstøtte til gjennomføring av kunstnerisk prosjekt med tittelen «Jazz Lab Time Machine» og «Den tenkende musiker del 2». Tilbakemelding fra Prosjektprogrammet er ventet våren Antallet innsendte søknader var lavere enn målet for 2014, men høyere enn for Prosjektet «Music with the real» ble tildelt midler i Prosjektet er igangsatt og varer til To av de fire prosjektene med finansiering fra prosjektprogrammet avsluttes våren Et prosjekt avsluttes i Det ble også sendt søknad til SiU. Prosjektet er tildelt midler og blir igangsatt høsten Det ble sendt tre søknader til Norges forskningsråd (NFR): «MUSCLE: Innovative use of music in learning for children in Early Childhood Education and Care, ECEC (FINNUT), The musical empowerment of preschool teachers. A quality of care improvement intervention study» (FINNUT), postdoktor og «Music and public health problems and potentials of a new interdisciplinary field». (NOS-HS). Antallet søknader til NFR er noe lavere enn målet for 2014.

27 Det ble i 2014 produsert 23,6 vitenskapelige publikasjonspoeng (28,5 i 2013). 3 poeng på nivå 2 (9 i 2013) og 20,6 poeng på nivå 1 (19,52 i 2013). For 2014 utgjør antallet publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling 0,71. I tabellen vises kun publikasjonspoeng pr. vitenskapelig årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstilling, og ikke antall publikasjonspoeng. Tallene i tabellen er beregnet ut ifra et antall vitenskapelige årsverk på 33,33 (111 faglig ansatte hvorav 30 prosent er ansatt på kunstneriske vilkår). I 2014 oppnådde NMH-målet for antallet publikasjonspoeng. NMHs faglige personale har i 2014 medvirket på et stort antall konserter, både nasjonalt og internasjonalt. Antallet konferansepresentasjoner har, som tidligere, holdt seg stabilt. Det publiseres i så vel nasjonale som internasjonale tidsskrift. Senter for musikk og helses egen skriftserie er tellende på nivå 1. Det samme er Årbok for nordisk musikkpedagogisk forskning, som NMH også har redaktøransvaret for. Antallet publikasjoner utgitt som del av NMHs ulike serier var 11 i Risikovurdering Risiko for manglende kompetanse når det gjelder søknadsskriving og prosjektledelse Risikofaktoren er relevant, men er redusert 2014 ved at den administrative ressursen innenfor FoU-feltet er styrket med ett årsverk. Fagseksjonsledernes kompetanse innenfor søknadsskriving og -utvikling er økende, og et eventuelt tilslag på søknaden «Jazz Lab Time Machine» vil være et eksempel på et direkte resultat av dette. Risiko for utilfredsstillende disponering av FoU-ressurser Ved reorganiseringen av FoU-sentrene, sist Arne Nordheimsenteret NordART i 2014, er det etablert en ny struktur, som vil bidra til å klargjøre ansvar for både større prosjekter og FoUaktiviteter for øvrig. Arbeidet med å utvikle en mer hensiktsmessig organisering og en mer planmessig bruk av høgskolens samlede FoU-ressurser, vil bli fulgt opp videre i Risiko for mangelfull formidling av NMHs FoU-virksomhet Arbeidet med å formidle resultater fra NMHs FoU-arbeid er økt våren 2014 ved at én stilling er dedikert dette arbeidet. Arbeidet er tett knyttet opp mot både FoU-administrasjonen, og kommunikasjonsseksjonens øvrige arbeid. Det arbeides videre med å styrke formidlingen av NMHs FoU-virksomhet. Risiko for manglende ekstern finansiering av FoU-prosjekter Antallet eksternfinansierte prosjekter øker, og tilslagsgraden på søknader til PKU må anses som relativt høy. Det understrekes at de samlede nasjonale rammene for PKU-midler foreløpig er relativt lave, og mulighetene for eksternfinansiering av KU er forholdsmessig langt lavere enn mulighetene for eksternfinansiering av vitenskapelig forskning gjennom midler fra NFR. Fra 2015 tilsettes en ny leder for NordART. Vedkommende vil ha et særskilt ansvar ift. utvikling av søknader om ekstern finansiering. Det er rimelig å anta at den økte bemanningen i FoU-administrasjonen fra 2014 vil kunne bidra til å redusere risikoen på flere av risikoområdene. NMHs hovedsatsinger i Gjennomgå organiseringen av FoU-virksomheten med mål om tydeligere struktur og bedre prosjektstyring I 2014 ble det igangsatt et utredningsarbeid med fokus på organiseringen av KU-virksomheten ved NMH. Arbeidet hadde som formål å tydeliggjøre strukturen innenfor FoU-feltet generelt og KU- 22

28 feltet spesielt. Som del av arbeidet ble institusjonenes prosjekter, innsatsområder, sentra og andre satsinger, gjennomgått. Målet har vært å finne en naturlig og helhetlig inndeling av KUvirksomheten. Arbeidsgruppen avga sin innstilling høsten 2014, og styret vedtok kort tid etter å reetablere Arne Nordheimsenteret som NordART. I løpet av våren 2015 vil det bli tilsatt en leder for senteret, og virksomheten i senteret vil for alvor komme i gang. Arbeidet med å utvikle en mer hensiktsmessig organisering og en mer planmessig bruk av høgskolens samlede FoU-ressurser vil bli fulgt opp videre i Styrke sammenhengen mellom FoU-virksomheten og NMHs strategiske mål NMH har i 2014 vedtatt en ny strategisk plan, som vil være styrende for virksomheten de neste årene. På det strategiske området Kunst og vitenskap i samspill er det satt klare ambisjoner for FoU-virksomheten de nærmeste årene. Den senterorganiseringen som ble etablert i 2014, vil danne grunnstrukturen for å realisere ambisjonene. 2.3 Øke forståelsen av og kunnskapen om kunstnerisk utviklingsarbeid i organisasjonen Våren 2014 var det stor faglig aktivitet innenfor det kunstneriske feltet ved NMH. De eksternfinansierte KU-prosjektene fremførte sine resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid med konserter/visninger på ulike arenaer internt og eksternt. Stadig økt fokus på nye samarbeids- og prosjektformer er også med på å øke forståelsen av hvordan kunstnerisk refleksjon omkring kunstneriske prosesser og kunstproduktet offentliggjøres. Flere av prosjektene er løftet frem via nmh.no med nyhetssaker for egne ansatte. 23

29 3. Formidling og samfunnskontakt Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping (KDs sektormål). NMHs mål NMH skal ta et aktivt samfunnsansvar og bidra til kunstnerisk og kulturell vekst og fornyelse NMH jobber aktivt for å prioritere prosjekter som bidrar til kunstnerisk og kulturell vekst og fornyelse på alle nivåer. Ved å løfte gode prosjekter på bachelor- og masternivå, yte økt støtte til prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid, og jobbe målrettet med forskjellige aktører i arbeidslivet når det gjelder praksis og utadrettet virksomhet, tar NMH ansvar for musikkens fremtidige plass i samfunnet. NMH skal medvirke til innovasjon og verdiskaping gjennom å skape innovative musikkuttrykk og formidlingsformer Et økende antall av NMHs studenter og ansatte (spesielt stipendiater) er opptatt av å utforske nye musikkuttrykk og formidlingsformer. Det er også et inntrykk at de grepene som ble tatt i revisjonen av studieplanen for mastergradsstudiet i utøving i 2012 har bidratt til å øke studentenes bevissthet omkring innovative musikkuttrykk og formidlingsformer. NMH inngår fra 2014 i et strategisk partnerskap, New Audience Innovative Practices (NAIP), med europeiske institusjoner, tilknyttet felles utdanningsmoduler/-program innen innovasjon og publikumsutvikling. Partnerskapet er støttet av midler fra ERASMUS+. NMH skal, med utgangspunkt i sin faglige virksomhet, delta aktivt i samfunnsdebatten NMH har i 2014 vært aktiv i samfunnsdebatten og i sosiale medier innen flere områder. Eksempler på dette er i forbindelse med spørsmålet om en sammenslåing og opprettelse av et kunstuniversitet (jf. strukturmeldingen), deltakelse i debatten med MFO om at studenter fra NMH deltar i TVprogrammet «Stjernekamp» og dermed bidrar til å ødelegge for frilansere i arbeidsmarkedet, samt legitimering av kunstfagenes plass i skolen, for å nevne noen områder. NMH er også aktiv i sosiale medier som Facebook og Twitter. NMH skal formidle resultater av FoU i ulike formater og medier til ulike målgrupper I 2014 ble det opprettet en hel stilling knyttet til formidling av FoU, for å styrke dette området, og det jobbes på tvers av seksjonene for å formidle resultatene på en allsidig måte. Til interne målgrupper formidles FoU-resultater gjennom de ansattes konserter i høgskolens egne saler, og ved hjelp av internt nyhetsbrev og utstillinger. Til eksterne målgrupper skjer formidlingen gjennom presentasjoner av FoU-prosjekter på nettsidene og konserter, CD-utgivelser og trykte utgivelser. NMH arbeidet også mot mediene for å dele resultatene av FoU-virksomheten (se også pkt. 3.5). Styringsparametere Kvalitative Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv (KD) Hovedmålet i strategien til Råd for samarbeid med arbeidslivet, er at NMH gjennom omfattende samarbeid med arbeidslivet skal utdanne yrkesutøvere som aktivt bidrar til vekst og fornyelse i samfunnet. Tiltakene i strategien krever en tett dialog mellom aktører i arbeidslivet og NMH, og som et ledd i dette gjennomfører NMH jevnlig konferanser der blant annet arbeidslivets 24

30 kompetansebehov drøftes. Ett eksempel er NMHs årlige konferanser i samarbeid med Norsk kulturskoleråd. Etter- og videreutdanning inngår som en sentral del av strategien, og i 2014 har NMH samarbeidet med Handelshøyskolen BI om å utvikle et erfaringsbasert mastergradsstudium i kulturledelse. Å øke innslaget av ekstern praksis i gradsutdanningene inngår som et vesentlig tiltak i strategien. Gjennom oppsøkende prosjekter der studenter møter blant annet aktører i amatørmusikklivet, kulturskoler og grunnskoler utenfor Oslo, samt konserter på institusjoner, som for eksempel fengsler, helseinstitusjoner og asylmottak, får NMHs studenter et innblikk i og erfaring med hvordan det er å jobbe utenfor de store institusjonene. De blir også oppfordret til å reflektere over egen kompetanse og betydningen av musikken i møte med ulike grupper i samfunnet. Fleksibel utdanning (KD) Å utvikle fleksible etter- og videreutdanninger inngår som et tiltak i strategi for samarbeid med arbeidslivet, og NMH har i 2014 arbeidet videre med å gjøre utdanningstilbudet mer fleksibelt. Samlingsbasert undervisning har i 2014 blitt en mer vanlig organiseringsform i videreutdanningene og i masterutdanningene. NMH er i ferd med å revidere mastergradsstudiet i komposisjon samt å utvikle to erfaringsbaserte masterutdanninger. Alle disse planlegges som utdanninger med samlingsbasert undervisning. I tillegg legger NMH til rette for individualiserte løp for studenter som i løpet av studiet av ulike årsaker får behov for et tilrettelagt studieløp. I de to siste årene har det også blitt rettet et økt fokus på nettstøttet læring og digitalisering av undervisning, og NMH oppnevnte høsten 2013 en arbeidsgruppe som i utvalgte emner, skal gjennomføre forsøk med å digitalisere undervisning. Tydeligere konsertprofil Gjennom en bevisst satsing på differensiering og fokusering er konsertprofilen ved NMH blitt mye tydeligere. Det jobbes aktivt med å løfte de gode prosjektene fra fagmiljøene ut i den offentlige sfæren (se også omtale under NMHs hovedsatsinger i 2014, 3.1). Kvantitative Resultat Mål Deltakelse i internasjonale og nasjonale utviklings- eller oppsøkende prosjekter: Tbilisi, Libanon, Umoja, Oase, Musikk i fengsel (antall konsepter), Helseinstitusjoner (antall konsepter), Festspillene i Nord-Norge, Hammerfest kommune, Follo-piloten, Eidsvoll 2014 Institusjonelle samarbeidsprosjekter med nasjonale og internasjonale kulturformidlere, for eksempel DNoB, FiNN, FiB, Ultima, Oslo Jazzfestival, Rikskonsertene m.fl. Antall offentlige konserter på NMH Antall offentlige konserter på eksterne arenaer Antall offentlige konserter internasjonalt Antall betalende publikum 1700 (ca.)

31 Risikovurdering Risiko for at formidlingsvirksomheten ikke er godt nok tilpasset de ulike målgruppene NMHs formidlingsvirksomhet oppfattes å være stadig bedre tilpasset ulike målgrupper i samfunnet, og risikoen er derfor redusert. Risiko for manglende forståelse av begrepene innovasjon og entreprenørskap innen musikkfeltet Dette er et felt som inngår i arbeidet til Senter for fremragende utdanning i musikktøving. Det er dermed satt inn betydelige ressurser for å redusere risikoen i Risiko for manglende ekstern profilering av NMHs virksomhet Risikoen for manglende ekstern profilering av NMHs virksomhet er fremdeles til stede, men er noe redusert. Dette ses spesielt på konsertfronten hvor det har vært en økt satsing og målrettet markedsføring som et resultat av økt bemanning på kommunikasjonsseksjonen. Markedsføringen har medført en jevn økning i antall publikummere i 2014 (se hovedsatsing 3.6). I 2015 er det i tillegg ansatt en ny kommunikasjonssjef, hvilket vil gi mulighet til ytterligere prioritering av arbeidet med ekstern profilering. Risiko for mangelfull prosjektledelse og finansiering av større arrangementer Risiko for manglende prosjektledelse og finansiering av større arrangementer er fortsatt til stede men er noe redusert som følge av iverksatte tiltak. For å redusere risikoen er det blant annet foretatt en bemanningsøkning på området, og på den måten styrket kompetansen på prosjektledelse. Det er også ansatt en leder av Arne Nordheimsenteret, samtidig som NMH er involvert i flere større prosjekter. I NMHs nye strategiske plan er prosjektledelse et av satsingsområdene. Risiko for manglende forståelse av NMHs oppsøkende virksomhet internt Risiko for manglende forståelse av NMHs oppsøkende virksomhet internt er fortsatt til stede, men blir stadig redusert etter hvert som flere studenter deltar i oppsøkende prosjekter. Langsiktig planlegging av slike prosjekter er avgjørende for at risikoen reduseres ytterligere. NMHs hovedsatsninger i Differensiere og fokusere NMHs konsertvirksomhet Våren 2014 vedtok Formidlingsutvalget ny profil for den interne konsertvirksomheten, med følgende mål: NMHs offentlige konsertvirksomhet skal presentere det beste fra studentenes og de ansattes arbeid, innenfor definerte konsertrammer, som kan profileres overfor publikum Det skal være samsvar mellom aktivitet og tilgjengelige ressurser Den nye profilen innebærer mer faglig styring av NMHs offisielle konsertserier. Den trådte i kraft høsten 2014 og vil bli evaluert våren Langtidsplanlegge større arrangementer NMH har nå bedre oversikt over fremtidige planer for større konsertsatsinger enn tidligere. Blant planene for 2015 og 2016 kan nevnes: Symfoniorkesterkonsert med fransk program, i samarbeid med regissør Stein Winge, mars 2015 Festival: Den tenkende musiker - avslutning på toårig forskningsprosjekt, april 2015 Feiring av Talentutviklingsprogrammets tiårsjubileum, april

32 Liv Glaser 80 år, september/oktober 2015 Feiring av Knut Nystedt-jubileum, samarbeid mellom kirkemusikkstudiet og dirigentstudiet, oktober 2015 Symfoniorkesterkonsert, feiring av jubileer for Sibelius og Carl Nilsen, desember 2015 Samarbeid med Ungdoms-OL, Lillehammer, januar-februar 2016 Operaprosjekt, samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo, mars 2016 I tillegg har Formidlingsutvalget igangsatt planlegging av et stort arrangement i , som har som mål å profilere NMH på en allsidig måte. 3.3 Initiere innovative prosjekter som kan være attraktive for eksterne arrangører nasjonalt og internasjonalt Det å initiere innovative prosjekter er en langsiktig satsing som krever godt samarbeid mellom fagmiljøer og trenger betydelige administrative ressurser. Blant innovative satsinger som har vært igangsatt i 2014 er et samarbeid med Høgskolen på Lillehammer og Universitetet Cady Ayyad i Marrakech, med mål om å bidra til å høyne barn og ungdoms kompetanse og utvikling i berberlandsbyene i Atlasfjellene i Marokko. Oppsøkende prosjekter, som beskrevet i pkt. 3.4, er også attraktive for eksterne arrangører. NMH inngikk i 2014 et fornyet samarbeid med Rikskonsertene, og dette og andre samarbeid med arbeidslivet kan være et utgangspunkt for slike innovative prosjekter. 3.4 Oppfordre og legge til rette for studentenes deltakelse i oppsøkende prosjekter I 2014 deltok studenter ved NMH i flere oppsøkende prosjekter av forskjellige størrelser, blant annet: Hammerfest-prosjektet (samarbeid med Hammerfest kommune) Eidsvoll 2014 (samarbeid med Eidsvoll kommune og Eidsvoll musikkråd) Fengselsprosjekter (konserter og workshops i fengsler i Oslo-området) Borkenes-prosjektet (samarbeid med Festspillene i Nord-Norge og Borkenes asylmottak) I tillegg holder studentene konserter på helseinstitusjoner, eldresentre osv. Gjennom slike prosjekter får studentene viktig erfaring med å møte andre publikumsgrupper og brukere av musikk, og de får anledning til å reflektere over egne ferdigheter i møte med omverdenen. 3.5 Jobbe aktivt for å formidle NMHs FoU-virksomhet til fagfeller og allmennheten Det har de siste årene vært en vekst i NMHs FoU-virksomhet, særlig med hensyn til stipendiater og prosjekter innenfor Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. I 2014 ble det knyttet en ny administrativ fulltidsstilling til formidling av denne virksomheten. For et allment publikum er konserter og lydopptak de mest relevante formidlingskanalene. NMH arrangerer konsertserien MusikkAkademiet, som er et utstillingsvindu for de ansattes FoU-arbeid. I tillegg arrangerer NMH forskningsbaserte foredrag, som en del av større arrangementer. NMHs ansatte gir ut CD-er med resultater av sitt FoU-arbeid. Høsten 2014 deltok NMH aktiv under Forskningsdagene med to ulike arrangement. Disse omfattet både konserter og kunstneriske og vitenskapelige FoU-presentasjoner. Trykte publikasjoner retter seg primært mot fagfeller og andre interesserte. I 2014 ble det gitt ut 11 trykte utgivelser i NMHs egen serie NMH-publikasjoner, blant annet sju ph.d.-avhandlinger og to utgivelser i serien fra Senter for musikk og helse. Konferanser arrangert ved NMH retter seg til fagfeller og andre interesserte. Av konferanser arrangert i regi av NMH i 2014 kan følgende nevnes: Åpningen av Senter for fremragende undervisning i musikkutøving (CEMPE) Åpningskonferanse for Senter for utdanningsforskning (CERM) ved NMH Konferanse i nettverk for kulturskolerelatert forskning ved NMH 27

33 Gitarkonferanse ved NMH Klaverdagene ved NMH Konferanse om musikk, deltakelse, barnevern ved Høgskolen i Oslo og Akershus 3.6 Høyne kvaliteten på kommunikasjon om arrangementer generelt og til ulike målgrupper spesielt NMH har i 2014 styrket kapasiteten på kommunikasjonsområdet, noe som har ført til mer markedsføring av konserter, mer ressurser på annonser, mer og bedre innhold i arrangementskalenderen på nett og målrettet markedsføring mot publikumsgrupper, noe som blant annet har resultert i en økning i antall publikummere på konsertene. 28

34 4. Organisasjon og ressurser Universiteter og høyskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle (KDs sektormål). NMHs mål NMH skal ha en effektiv og langsiktig ressursforvaltning som gir rom for omstilling og utvikling, og sikrer gode rammebetingelser for virksomheten I henhold til Reglement for økonomistyring i staten er det krav til planlegging med både ettårig og flerårig perspektiv, for å sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås på en effektiv måte. Derfor har NMH i tillegg til årlige budsjetter, utarbeidet et langtidsbudsjett, som brukes som internt styringsverktøy. Planleggingen av aktiviteter for å nå fremtidige mål, må gjøres i forhold til de økonomiske rammebetingelsene som til enhver tid gjelder. Langtidsbudsjettet baseres derfor blant annet på forventet utvikling i resultatkomponentene i finansieringsmodellen, faglig og administrativ stillingsplan, samt midler til investeringer og innsatsområder. NMHs langtidsbudsjett er en fireårig plan og oppdateres årlig. NMH har de siste årene hatt økonomiske rammebetingelser som har gitt handlingsrom til å gjennomføre mange års etterslep knyttet til vedlikehold og investeringer. I 2014 er det foretatt en rekke investeringer i utstyr, instrumenter og utbedringsarbeider i NMHs kantine samt oppgradering av lyd og lys i salene. Investeringene er gjennomført i henhold til prioritert investeringsplan. NMH skal ha god internkontroll for å sikre måloppnåelse, effektiv ressursforvaltning og høy kvalitet i økonomiforvaltningen Etter en kartlegging av internkontrollen på NMH ble det etablert et eget «System for internkontroll» innenfor økonomiforvaltningsområdet i Dette består av retningslinjer, policyer, rutinebeskrivelser og nøkkelkontroller som er implementert i de ulike arbeidsprosessene. Det er også gjennomført nøkkelkontroller som beskrevet i «System for internkontroll». Det er i tillegg igangsatt et arbeid med å lage et tilsvarende internkontrollsystem innenfor områdene studier og personalforvaltning, som vil bli ferdigstilt i løpet av første halvdel av NMH skal videreutvikle en organisasjonskultur basert på høgskolens kjerneverdier, strategier og mål, og som er inkluderende og motiverer til felles innsats Høgskolen utarbeidet i 2014 ny strategisk plan for tidsrommet En viktig bærebjelke i planen er «kultur for samhandling». Kulturen bygges på åpenhet, dialog og målrettet samarbeid. Ambisjonen er å styrke tilhørighet og ansvar, strategisk lederutvikling og utvikling av høgskolen som et inkluderende og inspirerende felleskap. Høgskolen har allerede planlagt lederutviklingstiltak som skal gjennomføres i 2015, og som skal videreføres i 2016 og NMH skal ha en personalpolitikk som medvirker til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv Ved rekruttering legges det vekt på å ansette personale på høyt nivå. Den overveiende delen av det vitenskapelige og kunstneriske personalet i faste stillinger er på førstestillings- og professor/dosentnivå. Høgskolen har god søkning av høyt kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Pensjonsalderen er høy både blant fagpersonalet og administrativt personale. Sykefraværet er lavt. Fremdeles er kvinner underrepresentert på professornivå, men kvinneandelen har økt betraktelig, som et resultat av høgskolens målrettede arbeid på området. For å øke kvinneandelen ytterligere er 29

35 det satt i gang et opprykksprosjekt for kvinner i lavere stillingskategorier. Målet er at kvinner skal kvalifisere seg for faglige toppstillinger og førstestillinger. I prosjektet inngår mentorer som skal gi den enkelte personlig veiledning. Det vil også bli satt av ekstra tid til FoU for å gi kvinner bedre muligheter til å kvalifisere seg. NMHs informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet skal bidra til at skolens strategiske mål nås og sørge for at interne brukere samt publikum, media og allmennheten har tilgang til relevant og tilpasset informasjon Det foregår en kontinuerlig forbedring av nettsiden nmh.no for å bedre brukervennligheten. I 2014 har NMH fokusert ekstra på å forbedre studie- og opptaksinformasjonen, noe som bidrar til å oppnå det overordnete strategiske målet om å tiltrekke seg de beste studentene. Omfanget av informasjon som er oversatt til engelsk er økt, og i 2014 fikk ansatte engelske ansattprofilsider. I 2014 er aktiviteten på sosiale medier økt betydelig. Antallet innlegg på NMHs Facebookside har økt med 208 prosent. NMHs interne nyhetsbrev «Etter noter», ble høsten 2014 gjort elektronisk, noe som lettet arbeidet og resulterte i at det er mulig å gi det ut oftere. Det er også testet også ut et eget «Etter noter» for studenter, Konsertnyhetsbrevet, som sendes til rundt 1000 mottakere. I forbindelse med å bedre beredskapen på NMH, ble det utformet en enkel brosjyre med de viktigste instruksene i en krise. På brosjyren er det festet et plastkort med viktige telefonnumre til å ha i lommeboka. Informasjonen fra disse trykksakene er utdypet på nettsiden nmh.no/sikkerhet. Varslingsrutiner i forbindelse med studieturer er en del av beredskapsarbeidet. Biblioteket skal dekke høgskolens behov for dokumentasjon og kunnskapskilder, som understøtter undervisning, formidling samt forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Bok- og notebasene i Bibsys er, med noen unntak, importert. Studenter og ansatte er lagt inn, dels via Feide og dels manuelt, og prosjekt med skifting av strekkoder er gjennomført. Personalet har tatt diverse kurs i Bibsys. Det gamle systemet, Mikromarc, er i ferd med å bli avviklet for bøker og noter, men beholdes for CD-er og DVD-er. Knapt 4000 poster må legges inn manuelt og i tillegg må det foretas rettelser og tilføyelser i et større antall poster. Arbeidet er påbegynt, men er tidkrevende og må fortsette inn i Styringsparametere Kvalitative Langsiktig økonomisk planlegging (KD) NMH utarbeider et langtidsbudsjett med en fireårig plan som oppdateres hvert år. Langtidsbudsjettet baserer seg blant annet på forventet utvikling i resultatkomponentene i finansieringsmodellen, faglig og administrativ stillingsplan, samt midler til investeringer og innsatsområder. Robuste fagmiljøer (KD) Høgskolen er på grunnivå organisert etter fagområde. Spesialisering av undervisningen er høgskolens styrke når det gjelder å gi utdanning med den spisskompetanse, som kreves for å holde et høyt faglig nivå også internasjonalt. På faglig side medfører dette at det er mange ansatte i små stillingsandeler innenfor høyt spesialiserte områder. Sett i et internasjonalt perspektiv er høgskolen av betydelig størrelse innenfor sitt område. 30

36 Unngå merknader fra aktuelle kontrollorganer (Riksrevisjonen, Arbeidstilsynet m.fl.) NMH har ikke fått merknader til oppfølging fra Riksrevisjonen i Internkontrollsystemet med rutiner og retningslinjer for de ulike arbeidsprosessene og instruksene innenfor økonomiforvaltningsområdet, skal bidra til å unngå merknader også i fremtiden. Gode analyser, planer og forankring av tiltak knyttet til IKT og sikkerhet og beredskap Ny beredskapsplan og utarbeidelse policy for IT-sikkerhet med underlagsdokumenter og rutiner medfører at høgskolen anser områdene som tilfredsstillende ivaretatt. Se også punktet om Samfunnssikkerhet og beredskap i kapittel IV. Kvantitative Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (KD) Andel midlertidig ansatte (KD) Resultat Mål ,5 % 18,1 % 25,0 % 20,0 % - Faglige stillinger: 17,5 % 18,9 % 21,5 % 18,0 % - Støttestillinger: 10,0 % 0 % 20,0 % 10,0 % - Saksbehandler/utreder: 18,0 % 13,9 % 5,0 % 15,0 % Hele faglige stillinger i prosent av antall faglige årsverk Antall årsverk undervisning, forsknings og formidlingsstillinger pr. administrativt årsverk 47,5 % 49,2 % 55,9 % 50,0 % 3,5 3,6 3,5 3,4 Andel lønn av totale inntekter 1) 55,9 % 57,5 % 60,9 % 60,0 % 1) Målet er at andel lønn ikke skal overstige 60 prosent. Risikovurdering Risiko for at høye ambisjoner og høyt aktivitetsnivå ikke samsvarer med høgskolens budsjettrammer, ressurser og tilgjengelige arealer Risikoen for at høye ambisjoner og høyt aktivitetsnivå ikke samsvarer med tilgjengelige ressurser er fortsatt til stede. Dette er en risikofaktor som vurderes fortløpende, både i forhold til allerede eksisterende aktiviteter, og ved oppstart av nye. Risiko for at faglige og administrative prosesser/tiltak kan ha for lite langsiktig kostnadsfokus I forbindelse med arbeidet med neste års plan og budsjett, vil det bli utarbeidet tiltak frem til 2018 i tråd med ambisjonene i strategisk plan. Noe av tiltakene vil kunne vare ut over et år. I den sammenheng må man også se på kostnadsbehovet knyttet til tiltakene. Risiko knyttet til stor avhengighet av sentrale enkeltpersoner og små administrative fagmiljøer Høgskolen har en liten administrasjon når man ser på forholdstallet mellom faglige og administrativt ansatte. Avhengigheten av enkeltpersoner kan derfor være stor. Dette er forsøkt redusert ved arbeids- og kompetansedeling, slik at det er overlappende kompetanse på sentrale administrative områder. Administrasjonen er også bemannet opp for å redusere sårbarheten. Risiko knyttet til at NMH ikke klarer å overholde gjeldende regelverk innen alle administrative områder Det er arbeidet mye med rutiner og opplæring vedrørende regelverket både for offentlig anskaffelser og bidrags- og oppdragsvirksomheten. I tillegg er det utarbeidet et eget «System for 31

37 internkontroll for økonomiområdet», så risikoen for ikke å overholde gjeldende regelverk er gjennom disse tiltakene betydelig redusert. I tillegg vil det i løpet av første halvår 2015 bli utarbeidet et tilsvarende internkontrollsystem på studie- og personalforvaltningsområdet. Risiko for fragmenterte og sårbare fagmiljøer på grunn av for få faglige ansatte i hovedstillinger Det kan oppstå et dilemma mellom å dekke etterspørselen etter sterkt spesialisert undervisningskompetanse og en stabil kjerne av ansatte i hele stillinger, som naturlig også bærer et institusjonsansvar. Ved rekruttering og dimensjonering vil høgskolen ha oppmerksomhet rettet mot denne utfordringen. Risiko for fortsatt lav kvinneandel i dosent- og professorstillinger Fremdeles er kvinner underrepresentert på professornivå, men kvinneandelen har økt betraktelig som et resultat av høgskolens målrettede arbeid på området. For å øke kvinneandelen ytterligere er det satt i gang et opprykksprosjekt for kvinner i lavere stillingskategorier. Målet er at kvinner skal kvalifisere seg for faglige toppstillinger og førstestillinger. I prosjektet inngår mentorer som skal gi den enkelte personlig veiledning. Det vil også bli satt av ekstra tid til FoU for å gi kvinner bedre muligheter til å kvalifisere seg. NMHs hovedsatsinger i Utarbeide ny strategisk plan for perioden Det er utarbeidet ny strategisk plan for NMH. Planen beskriver fem hovedtemaer: Studenten i front Kunst og vitenskap i samspill Sterke fagmiljøer Kultur for samhandling Dialog med omverdenen Det er fastsatt langsiktige hovedmål og kortsiktige ambisjoner for hvert tema. Ambisjonene konkretiserer målet og beskriver hvilke tiltak som skal prioriteres i den innledende treårsperioden ( ). Hovedmål og ambisjoner ligger til grunn for institusjonens årsplan, gjengitt i rapportens del V. 4.2 Videreføre påbegynte og planlagte investeringsprosjekter og arbeidet med arealutvidelse Høgskolen har tatt opp med departementet problemet med plassmangel på bakgrunn av et måltall på 601 studenter og ca. 22 stipendiater. Byggene er dimensjonert til 465 studenter og det ble i romprogrammet ikke lagt inn areal til stipendiater. Dette medfører plassmangel. Høgskolen har kontakt med Statsbygg for å vurdere en mulighetsstudie når det gjelder utvidelse. Videre er det etablert kontakt med Universitetet i Oslo, som eier Chateau Neuf, for å vurdere muligheter for leie. Høgskolen har skissert sitt arealbehov for universitetet. Universitetet er i ferd med å ta stilling til om det kan imøtekommes. Høgskolen har også mangel på konsertlokaler av årsaker som nevnt over. Majorstua kirke skal ikke lenger benyttes som kirke, og høgskolen har en dialog med kirken om å benytte egnede rom der til konsertvirksomhet. I 2014 ble konsertsalene oppgradert på lys- og lydsiden. Oppgraderingen innebærer at studentene i større grad tilbys muligheter som likner det de møter i det profesjonelle konsertlivet. 32

38 Kantinearealet og fellesområde i 3. etg. ble bygget om sommeren Ombyggingen forbedret funksjonaliteten blant annet ved at det ble flere sitteplasser i kantinen og større fellesarealer for studentene. Høgskolen har anskaffet øveinstrumenter og konsertflygel, som departementet ga ekstrabevilgning til. Etter anbudsrunde ble det bestilt øveorgel i Når instrumentet blir levert, vil øveforholdene bli vesentlig forbedret. Høgskolen har inngått flere avtaler om kjøp av instrumenter og utstyr. Det er utarbeidet en langsiktig investeringsplan. 4.3 Implementere nye planer/policyer (beredskap, IT-sikkerhet, internkontroll, Bibsys, bemanningsplan for administrasjonen) Høgskolen har utarbeidet ny beredskapsplan og «Policy for IT-sikkerhet» som det er redegjort for under kapittel IV Samfunnssikkerhet og beredskap. Bemanningsplan for administrasjonen er vedtatt. For Bibsys og internkontroll, se under NMHs hovedmål i dette kapittelet. 4.4 Øke eksterne inntekter og øke prosjektstyringskompetansen Det er en liten økning i eksterne inntekter i forhold til 2013, og NMH har gjennom «Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid» fått innvilget midler til et nytt eksternt prosjekt, i tillegg til de allerede etablerte. Det nye prosjektet startet i høst og har en samlet tildeling på 2,5 mill. kroner over tre år. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle nye prosjekter som skal føre frem til søknader om ekstern finansiering. NMH har søkt om støtte til prosjekt med eventuell oppstart i løpet av høsten Våren 2014 ble FoU-administrasjonen utvidet med en stilling. I tillegg har omdisponering av arbeidsoppgaver i administrasjonen styrket området ytterligere. Samlet sett er NMHs kompetanse på prosjektstyring og oppfølging styrket. I tråd med utredning om organisering av KU-virksomheten og opprettelsen av NordART ble det i 2014 besluttet å lyse ut en egen stilling som senterleder. Til stillingen vil det ligge et overordnet ansvar for NMHs KU-virksomhet, og vedkommende skal også ha tett oppfølging med allerede etablerte prosjekter, samt kunne være en sentral pådriver i arbeidet med å utvikle og etablere nye eksternfinansierte prosjekter. 4.5 Iverksette tiltak i forbindelse med implementering av Handlingsplan for likestilling Se tekst under «Risiko for fortsatt lav kvinneandel i dosent- og professorstillinger» over. Samfunns- og effektmål for byggeprosjekter Dette punktet er ikke aktuelt for NMH. Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Det har vært et SAK-samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Norges idrettshøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo også i 2014, innen området offentlig anskaffelser. Formålet med samarbeidsprosjektet har i hovedsak vært å gjennomføre anskaffelsesprosesser for felles rammeavtaler på varer og tjenester og å bidra med anskaffelsesfaglige råd i individuelle anskaffelsesprosesser ved høgskolene. For en nærmere beskrivelse av prosjektet se vedlegg 1. Midler tildelt over kap. 281 (økonomi) NMH hadde i 2014 følgende tildelinger over kapittel 281: Kunstnerisk stipendprogram, 5,670 mill. kr 33

39 IV. Styring og kontroll i virksomheten Overordnet vurdering NMH har et «System for internkontroll innenfor økonomiforvaltningsområdet», som ble utarbeidet i 2013 og som består av retningslinjer, policyer, rutinebeskrivelser og nøkkelkontroller. Det er i tillegg igangsatt et arbeid med å lage et tilsvarende internkontrollsystem innenfor områdene studier og personalforvaltning, som vil bli ferdigstilt i løpet av første halvdel av NMH mener å oppfylle kravene i økonomireglementet 4 og 14 og bestemmelsene pkt. 2.4 om internkontroll. Som det fremgår av vårt internkontrollsystem er det utarbeidet skjema for nøkkelkontroller. Kontrollene er gjennomført hvert tertial i Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet Operativt ivaretas likestilling på flere plan, som i ansettelsesprosesser og ved søknader om opprykk. Fremdeles er kvinner underrepresentert på professornivå, men kvinneandelen har økt betraktelig, som et resultat av høgskolens målrettede arbeid på området. For å øke kvinneandelen ytterligere er det igangsatt et opprykksprosjekt for kvinner i lavere stillingskategorier. Målet er at kvinner skal kvalifisere seg for faglige toppstillinger og førstestillinger. I prosjektet inngår mentorer som skal gi den enkelte personlig veiledning. Det vil også bli satt av ekstra tid til FoU for å gi kvinner bedre muligheter til å kvalifisere seg. Statsbygg har gjennomført et omfattende prosjekt i 2014 med innføring av universell utforming. Merking er foretatt etter de foreliggende krav til universal utforming. I forbindelse med ombygging av resepsjon i 1-etg. ble hensynet til universell utforming ivaretatt og tilgjengeligheten ble økt. Økning i antall lærlinger i statsforvaltningen Høgskolen har ikke hatt lærlinger i Samfunnssikkerhet og beredskap Høgskolen utarbeidet i 2014 ny beredskapsplan og plandokumenter, som blant annet rollekort, informasjonsbrosjyre og rutiner i forbindelse med studiereiser. Beredskapsperm ble laget til alle medlemmer i beredskapsgruppen. Dette er oppfølgingstiltak etter ROS-analysen, som ble utarbeidet høsten Det ble gjennomført beredskapsøvelse i Det er planlagt ny beredskapsøvelse våren 2015, som vil bli etterfulgt av gjennomgang av forrige ROS-analyse for å vurdere behov for revisjon. Politiet i Oslo har gjennomført to samlinger for høgskolesektoren og de videregående skolene der tema var «skyting pågår». NMH har deltatt. I forbindelse med konserter inngås det alltid avtale med to studenter om å være arrangementsverter. Vertene er gitt opplæring i førstehjelp og brannsikkerhet. ROS-analyse ble gjennomført med hjelp av et eksternt firma. I utarbeidelse av analysen deltok ledere, ansattes representanter (tillitsvalgte og vernetjeneste) samt SUT (studentutvalget). Kommunikasjonsseksjonen deltok på seminar i regi av Sjømannskirkens om bruk av sosial medier i en krisesituasjon. Samspill og ansvarsavklaring med eksterne aktører kan videreutvikles. NMH vil derfor ta hensyn til dette i det videre beredskapsarbeidet. Når det gjelder IT-sikkerhet, har høgskolens styre vedtatt policy for informasjonssikkerhet. Lag 3-dokumentene (instrukser, rutiner osv.) er stort sett ferdig utarbeidet, men det gjenstår noen 34

40 dokumenter, som skal utarbeides i løpet av våren Årsaken til at dette foreløpig ikke er gjort, er at maldokumentene fra Uninett ikke har foreligget. Det holdes halvårlige sikkerhetsmøter om IT-sikkerhet hvor Chief Security Officer deltar og sikkerhetshendelser rapporteres. Styringssystem for informasjonssikkerhet er ennå ikke innført. Høgskolen er i dialog med Uninett om hvordan et slikt system kan iverksettes. Det er en målsetting å innføre dette i løpet av Fellesføring 2014: redusere og fjerne tidstyver i forvaltningen Høgskolen har rapportert eksterne tidstyver til DIFI og skal kartlegge interne tidstyver i løpet av våren. Blant de eksterne tidstyvene som er rapportert, er kompleksiteten ved bruk av enkelte elektroniske verktøy. Rapporteringskravene på flere områder er omfattende og tidkrevende. Flere fellesløsninger for sektoren, som for eksempel utarbeidete maler for beredskapsplan og verktøy for risikoanalyse vil kunne virke besparende. Kompliserte regelverk på flere områder, som for bidragsog oppdragsfinansierte aktiviteter, anskaffelser og avtaleverk i forbindelse med tilsettinger er også rapportert som tidstyv. Åpen tilgang (publisering) Alle utgivelser i NMHs egen publikasjonsserie, NMH-publikasjoner, publiseres åpent i Bibsys Brage. Mange publiseres elektronisk samtidig med publisering i bokform, andre har en karenstid. Karenstid, maksimalt ett år, er innført pga. ønsket om salg av den trykte publikasjonen. Flere av NMHs forskere publiserer artikler eller utgir bøker eller antologier i kanaler eid av andre utgivere. Oppfølging av eventuell revisjon og kartlegging NMH har ikke fått merknader til oppfølging fra Riksrevisjonen i Internkontrollsystemet med rutiner og retningslinjer for de ulike arbeidsprosessen og instruksene innenfor økonomiforvaltningsområdet, skal bidra til å unngå merknader også i fremtiden. Når det gjelder bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, foretok NMH i 2014 en mindre oppdatering av de interne retningslinjene for å ivareta innføringen av TDI-modellen fra

41 V. Vurdering av fremtidsutsikter Årsplan og budsjett som ble vedtatt av styret

42 VI. Årsregnskap Se egen styresak. 37

43 VII. Strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet Departementet ber i «Statsbudsjett for 2015 kap. 260 Tildelingsbrev for Norges musikkhøgskole» av om innspill til strategisk viktige saker som ønskes tatt opp i etatsstyringsmøtet i mai. NMH melder inn følgende saker til møtet: Behov for arealutvidelse Flere stipendiatstillinger Økt antall studieplasser Midler til forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Endringer som følge av strukturmeldingen vil kunne påvirke hvilke saker NMH ønsker å ta opp i etatsstyringsmøte. 38

44 VIII. Vedlegg Vedlegg 1: SAKS-samarbeidet AHO, NIH, NMH, KHiO Administrativt samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Norges idrettshøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo Rapport SAKS-prosjekt «Anskaffelser» hadde oppstart i september 2013 med en prosjektperiode på to år. Samarbeidsprosjektet drives av en prosjektleder-/koordinator (ansatt i SAKS-prosjektet og ved KHiO). I prosjektgruppen deltar innkjøpsansvarlige fra hver høgskole. Økonomiledere ved høgskolene sitter i prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen innkalles til møter ved behov for godkjenning og beslutninger i forhold til fremdriften av prosjektet og prosjektaktivitetene. Prosjektaktiviteter Formålet med prosjektet er å gjennomføre anskaffelsesprosesser for felles rammeavtaler på varer og tjenester og å bidra med anskaffelsesfaglige råd i individuelle anskaffelsesprosesser ved høgskolene. I tillegg til å utføre operative oppgaver, har SAKS-prosjektet utarbeidet et utkast til anskaffelsesstrategi i delprosjektet SAKS strategi, og et utkast til reisepolicy. Prosjektgruppen har jevnlige møter for kartlegging, planlegging og forberedelse av felles anskaffelsesprosesser og andre oppgaver innenfor rammen av offentlige anskaffelser og innkjøp. Samarbeidet om felles anskaffelsesprosesser og strategi- og policyarbeid bidrar til en kontinuerlig kunnskapsdeling mellom høgskolene som forhåpentligvis kommer alle til gode. Strategisk arbeid Delprosjektet SAKS strategi ble startet med målsettingen å utarbeide et utkast til anskaffelsesstrategi. Utkastet er diskutert og bearbeidet i prosjektgruppen og styringsgruppen, og det er overlevert høgskolene for intern bearbeidelse, tilpasning, godkjenning og forankring. Utkastet til reisepolicy er bearbeidet og kvalitetssikret på tilsvarende vis, og utkastet er en del av forberedelsene til en felles anskaffelsesprosess for rammeavtale på reisebyråtjenester. Felles rammeavtaler Anskaffelsesprosesser for felles rammeavtaler gjennomføres når minimum to høgskoler har samme behov for en vare eller en tjeneste. Det ble inngått en rammeavtale for vikartjenester i I 2014 ble det gjennomført en felles anskaffelsesprosess for rammeavtale for hotelltjenester og inngått rammeavtaler for trykkeritjenester og for kontorrekvisita. Anbudet på felles rammeavtale på hotelltjenester vil bli kunngjort i 2015, når det er avklart om Universitet- og høgskolerådets innkjøpsutvalg kommer til å gjennomføre en felles anskaffelsesprosess for rammeavtale for hotelltjenester for hele UH-sektoren. Forberedelsene av felles rammeavtale for cateringtjenester og bedriftshelsetjenester ble startet i 2014 og anbudene blir kunngjort i februar Anskaffelsesprosessene gjennomføres i tverrfaglige team med deltakelse fra relevante fagavdelinger, som har behovet for den aktuelle anskaffelsen, prosjektansatt og prosjektgruppen. Dette teamsamarbeidet er ansvarlig for utarbeidelse av kravspesifikasjon og evaluering av innsendte tilbud. Rådgiving Rådgiving gis ved behov i individuelle anskaffelsesprosesser ved høgskolene og i tilknytning til regelverk og offentlige anskaffelser generelt. 39

45 Annet UH-sektoren ved UNINETT har anskaffet og vært ansvarlig for implementeringen av et nytt system for elektronisk gjennomføring av anbudskonkurranser (Amesto Sourcing). Prosjektgruppen i SAKSsamarbeidet har deltatt i opplæringen i dette konkurransegjennomføringssystemet og samarbeider fortløpende om bruken av systemet. SAKS-samarbeidet ved prosjektansatt og prosjektgruppen har deltatt på flere kurs og konferanser om offentlige anskaffelser. I forbindelse med NOU 2014:4 Enklere regler bedre anskaffelser, Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket leverte SAKS-prosjektet en felles høringsuttalelse fra KHiO, NMH og AHO. Det er også utarbeidet en samarbeidsavtale for SAKS-prosjektet som alle høgskolene har sluttet seg til. Plan 2015 Samarbeidet i SAKS-prosjektet «Anskaffelser» fortsetter ut august Anskaffelsesprosesser som er under planlegging og i prosess er felles rammeavtaler på reisebyråtjenester, elektrisk kraft og avfallstjeneste og konteinerleie. Det er kartlagt et mulig behov for supplerende kunnskapsbygging og kompetanseheving for ansatte med bestillerfullmakt og for ledelse i form av seminarer og foredrag. Dette gjelder kunnskap og kompetanseheving i både operativt og strategisk arbeid i tilknytning til innkjøp og offentlige anskaffelser. 40

46 Dato, Peter Tornquist Bernt Bauge Leif Gerhard Dalen Rektor/styreleder Hilde Bjørkum Inger Hegstad Krüger Morten Halle Bente Almås Mats Claesson Renate Hauge Sund Thea Wang Torgrim Halse

47 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: 140 Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 3/15 Arkivref.: 15/ Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og handlingsplan for 2015 Vedlagt følger rapport over Arbeidsmiljøutvalgets virksomhet i 2014 og utvalgets handlingsplan for Begge er godkjent i Arbeidsmiljøutvalgets møte 14. januar. Forslag til vedtak: Styret tar Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport for 2014 og handlingsplan for 2015 til etterretning. Tove Blix direktør Knut Jarbo seksjonssjef Vedlegg Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten og Arbeidsmiljøutvalget for 2015 Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Knut Fredrik Jarbo NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

48 Bedriftens navn: Norges musikkhøgskole Handlingsplan for bedriftshelsetjeneste 2015 mellom Norges musikkhøgskole og Unicare Helse AS Dato: Handlingsplan utarbeidet av: Fride Wiig Hegge Hovedverneombud (HVO) Kontaktperson (er) Kontaktperson Unicare Rita Strand Frisk Torild Gjerdet Fride Wiig Hegge Sentralbord: Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig i bedrift Konsulent Unicare Tidsperiode Utført Handlingsplan Planlegge årets aktiviteter Torild Fride Periodiske samarbeidsmøter Gjennomføres halvårlig Torild Fride Gjennomføre helsekontroller Hørselskontroll Torild Fride Mai og sep. Sykefraværsoppfølging/IA Oppfølging av sykmeldte. Delta på dialogmøter. Leder/Torild Fride/Bjørnar/Tom Stian Kontinuerlig ved behov. 1

49 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig i bedrift Konsulent Unicare Tidsperiode Utført Psykologtjenester og gestaltterapeut Rådgivning ved behov. HMS-opplæring av ledere og tillitsvalgte (med NAV). Tilbud til enkeltansatte og debrief av grupper. Opplæring Torild Fride Kontinuerlig ved behov. AMU BHT deltar på AMU-møter Torild Fride/Bjørnar/Tom Stian AKAN Oppfølging av arbeidstakere med rus- og avhengighetsproblemer. Fire ganger per år. Leder/Torild Fride Kontinuerlig ved behov. Arbeidsplassvurderinger Gjennomføre individuelle arbeidsplassvurderinger. Oppfølging etter vernerunde. Oppfølging av gravide Samtale med leder og den gravide ift jobbnærvær ved behov. Leder/Torild/Rita Fride/Bjørnar Kontinuerlig ved behov. Leder/Torild Fride Kontinuerlig ved behov. Psykososialt arbeidsmiljø Eventuelt arbeidsmiljøundersøkelse med oppfølgende tiltak. Pilotprosjekt. Forskerforbundet inviterer til kommunikasjonskurs. Torild/Rita Fride/Tom Stian Avtales eventuelt nærmere. 2

50 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig i bedrift Konsulent Unicare Tidsperiode Utført Senioropolitikk Lederstøtte Oppfølging etter vernerunde 2014 Fellestrening 1 t/uke Eventuelt kurs med fokus på alder og helse. Seniordag m/ Harald Engelstad (økonomi) I forhold til sykefraværsoppfølging, AKAN, psykiske utfordringer, forebyggende og helsefremmende tiltak/samtaler. Arbeidsplassvurderinger. Eventuelt arbeidsmiljøundersøkelse. Løpegruppe Friskis og Svettis Mensendieck Feldenkraist Yoga Torild Fride/Bjørnar Leder/Torild Rita/Torild FA m/sosialt Tur med bespisning. Solveig Christensen Tiltak mot hørselsskader Info/opplæring (april) deretter hørselskontroll (mai). Ørepropper fra hørselslabben. Kriseberedskapsplan Beredskapsøvelse Møte med rektor mm for planlegging av øvelse (jan). Fride/Bjørnar/Tom Stian Fride/Bjørnar/Tom Stian Kontinuerlig ved behov. Avtales eventuelt nærmere. Rita/Torild Bjørnar Kontinuerlig Fride/Bjørnar Vår Høst Torild Hege/Fride Prøve seanse vår (april/mai). Starten av skoleåret (aug/sep). Torild Rune Pedersen/ Fride/Bjørnar Ila

51 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig i bedrift Konsulent Unicare Tidsperiode Utført Info/synliggjøring av BHT Oppfølging etter vernerunden, HMSopplæring, kurs ift hørsel. Torild/Rita Fride/Bjørnar/Tom Stian Kontinuerlig. Førstehjelpskurs Ansatte og enkelte studenter (med oppdrag for NMH). Torild Fride/Sykepl. Høst 4

52 NOTAT Til: Styret for Norges musikkhøgskole Fra: Arbeidsmiljøutvalget Sted: Oslo Dato: Arkivref: [Arkivref] Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 Arbeidsmiljøloven 7-2: Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport til sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning i valgperioden august 2013 august 2015 er slik: Arbeidstakerrepresentanter Hovedverneombud Rita Strand Frisk, utvalgets leder Åse Karin Hjelen (fra september 2014 Sven Petter Myhr Næss) Håkon Storm-Mathisen Victoria Jakhelln Arbeidsgiverrepresentanter Seksjonssjef Knut Jarbo Direktør Tove Blix Prorektor Hilde Ringlund Fagseksjonsleder Mats Claesson Bedriftshelsetjenesten Preventia deltok i AMU-møtene inntil de avviklet virksomheten 1. april Bedriftshelsetjenesten UNICARE as startet sin tjeneste for NMH i november Arbeidsmiljøutvalgets møter i 2014: 16. januar 26. mars 1. september 17. november Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Org. nr: PB 5190, Majorstua E: NO-0302 OSLO nmh.no Saksbehandler Torild Gjerdet E: T:

53 Saker det er arbeidet med i 2014: Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidsmiljøutvalget har vedtatt målsettinger for HMS-arbeidet og en handlingsplan for Prioriterte oppgaver i 2014 har vært kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet (vernerunder), tiltak ifm. støy og hørsel, informasjon, opplæringstiltak og forebyggende og holdningsskapende arbeid. Om regelverk og roller i HMS-arbeidet En workshop ble gjennomført for AMU-representanter og vernetjeneste den 16. januar med bistand fra bedriftshelsetjenesten. Tema var AML og de nye forskriftene samt rolleavklaring for ledelse, vernetjeneste, tillitsvalgte og den enkelte ansatte. Samarbeidsavtale om bedriftshelsetjeneste Fram til 1. april 2014 hadde NMH en avtale med Preventia og fra november 2014 ble det etter anbudsinnhenting inngått avtale med UNICARE as. Sykefraværsstatistikk Kvartalsvis sykefravær innrapporteres og NMHs sykefravær er fortsatt lavt. Langtidssykemeldte følges opp med dialogmøter og oppfølgingsplaner etter retningslinjer fra NAV. Støy og hørselvern Støymålere (EarSound) og plakater om støy og hørselsskader er montert i undervisningsrom. Alle ansatte og studenter inviteres til å kjøpe tilpassede musikerpropper / øreplugger til rabatterte priser og ca. 50 personer har benyttet seg av tilbudet. Hørsel/hørselvern er høyt prioritert og forebygging er viktig. Støy og hørsel har derfor også et fokus i faget arbeidsfysiologi for nye studenter. Beredskapsplan og rutiner for sikkerhet Med bistand fra firmaet Safetec ble en skrivebordsøvelse gjennomført torsdag den 27. februar Beredskapsledelsen ble videre samlet for å evaluere og forbedre plandokumentene i en samling fredag den 16. mai. Representanter fra HIOA og NIH samt Sjømannskirken deltok. Styret godkjente beredskapsplandokumentene i møte den 26. september. Brannøvelse ble gjennomført mandag den 27. oktober. KD innkalte til et beredskapstilsyn tirsdag den 4. november og rapporten forelå like før jul. Rapporten skal følges opp med nye tiltak. Treningstilbud Ukentlige treningstilbud tilbys alle ansatte ved NMH: Løpegruppe, Mensendieck, Friskis og svettis. Supplerende tilbud som Yoga og Feldenkreismetoden starter opp våren

54 Learn by Motion den digitale fysioterapeut er et individuelt treningsprogram som ble utprøvd og 10 lisenser er innkjøpt. Felles treningstiltak vurderes som verdifulle sosiale arbeidsmiljøtiltak og det er derfor inngått avtale om at de ansatte gis anledning til å bruke noe ukentlig arbeidstid til felles trening. Trivselstiltak I løpet av året er NMHs kunstsamling remontert og noe er reparert. Ansatte har gitt gode tilbakemeldinger på tiltaket. Kunstutvalget og Utvalg for historiske musikkinstrumenter vil fortsette arbeidet med utsmykning av skolens rom til felles glede og trivsel. Arbeidsmiljøutvalget besluttet i november å oppfordre til flere sosiale arrangement/uformelle møteplasser. En komite er oppnevnt for å planlegge og gjennomføre noe felles sosialt våren 2015 (tur, uteliv, felles lunsj). Handlingsplan mot uønsket seksuell oppmerksomhet /trakassering Styret vedtok en oppdatert handlingsplan 13. juni Det er utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre som er spredt blant ansatte og studenter. Førstehjelpskurs Nye førstehjelpskurs ble gjennomført både i vår- og i høstsemesteret I løpet av 2013 og 2014 har til sammen ca. 70 ansatte deltatt på kursene. Opplæring i generell brannvern Med bistand fra Brann- og redningsetaten i Oslo kommune ble det gjennomført kurs i generell brannvern for etasjeansvarlige, arrangementsverter, driftsorganisasjon og resepsjon høsten Til sammen har ca. 30 personer deltatt. Tilpasningsavtalen 22. mai 2014 undertegnet partene en Tilpasningsavtale for NMH (en lokal avtale om medbestemmelse). Det planlegges et felles seminar for ledere og tillitsvalgte om medbestemmelsesregelverket Hovedavtalen i staten og Tilpasningsavtale for NMH i begynnelsen av Arbeidsmiljøutvalget har vært delaktige i prosessen. Personalreglement Partene undertegnet protokoll om nytt personalreglement for NMH sommeren 2014 og reglementet er oversendt KD og KMD for godkjenning. Vi avventer resultatet. Arbeidsmiljøutvalget har vært delaktige i prosessen. 3

55 IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) oppfølging av sykemeldte AMU ble orientert om nye sentrale regler for sykefraværsoppfølging fra sommeren Samarbeidsavtalen med NAV ble fornyet for perioden Samarbeidsavtalen skal i 2015 suppleres med en ny Mål- og aktivitetsplan for NMH. Vernerunder kartlegging av fysisk arbeidsmiljø Det ble gjennomført vernerunder mars, 5. mai, 7. mai og 9. mai samt november Kartleggingen kan synes omfattende, men en viktig tilleggseffekt av kartleggingen av det fysiske arbeidsmiljøet er at direkte kontakt og samtaler med den enkelte ansatte i det hverdagslige arbeidsmiljøet øker bevisstheten om ansvaret alle har for å ivareta egen helse i arbeidssituasjonen. Universell utforming Statsbygg har i løpet av året gjennomført flere utbedringer for å gjøre lokalene lett tilgjengelig for alle. Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport ble godkjent i møte den og oversendes styret. 4

56 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: 140 Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 4/15 Arkivref.: 15/ Utlysning av professorat i klaver I budsjettet for 2015 er det satt av midler til utlysning av et professorat i klaver med tilsetting fra 1. august I saksframlegget for budsjettsaken er stillingen beskrevet slik: «Det er forventet at to av NMHs klaverprofessorer vil gå av med pensjon de nærmeste årene. Denne nye stillingen er tenkt som en overlapping og disponeres innenfor potten for strategiske satsinger i faglig stillingsplan.» Fagseksjonen har nå utarbeidet et forslag til stillingsbetenkning for professoratet, som med dette legges fram for behandling. Forslag til vedtak: Et professorat i klaver lyses ut som hel åremålsstilling med sikte på tiltredelse fra 1. august Det framlagte forslaget til stillingsbetenkning vedtas. Tove T. Blix direktør Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Vedlegg: Forslag til stillingsbetenkning Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Kjetil Solvik NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

57 STILLINGSBETENKNING FOR PROFESSOR I KLAVER VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE Stillingens omfang og fagområde Stillingen er ledig for en a rema lsperiode pa 6 a r fra 1. august Den lyses i utgangspunktet ut som en hel stilling, men tilsetting i mindre stillingsdel kan ogsa være aktuelt. Stillingens fagomra de er klaver. Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, faglig utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten. Det forventes at den som tilsettes ga r aktivt inn i samarbeid med kolleger, og generelt bidrar til a styrke det faglige miljøet ved høgskolen. Undervisning og veiledning Undervisningsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i klaver innenfor kandidatstudier og mastergradsstudier, i tra d med gjeldende studieplaner. Undervisningen vil bli gitt ba de som individuell veiledning og i grupper. Stillingen kan ogsa bli tillagt undervisning i kammermusikk, veiledning pa doktorgradsniva, samt undervisning av unge pianister som etter opptaksprøver er tatt opp pa NMHs talentutviklingsprogram. Det forutsettes at den som tilsettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagomra de, i samarbeid med øvrige lærere innen fagomra det. Vedkommende deltar ogsa i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener. Forsknings- og utviklingsarbeid Professor i klaver forutsettes a opprettholde et høyt kunstnerisk niva, først og fremst gjennom egen kunstnerisk virksomhet og gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes ogsa at den som tilsettes bidrar aktivt for a styrke FoU-arbeidet ved høgskolen, i tra d med høgskolens strategiske ma lsetninger. Administrative oppgaver Den som tilsettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagomra de og ved høgskolen for øvrig. Kvalifikasjoner Søkere ma dokumentere kunstneriske kvalifikasjoner som utøver pa det høyeste internasjonale niva og bred utøvende erfaring. Det ma ogsa dokumenteres erfaring fra undervisning pa høyt niva med gode resultater Nærmere opplysninger om kravene som stilles til professorkompetanse kan fa s ved henvendelse til høgskolen. Den som tilsettes ma kunne undervise pa et skandinavisk spra k (norsk, svensk, dansk) og/eller engelsk.

58 I vurdering av søkerne vil det ogsa bli lagt vekt pa spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til a ta initiativ og til a gjennomføre planlagte prosjekter. Evne og vilje til a tilpasse undervisningen de ulike behov morgendagens pianister har i møte med et musikkliv i stadig forandring vil ogsa bli tillagt vekt. Likeens evne til og interesse for a bygge klavertalenter fra grunnen av gjennom arbeid med barn og unge ved høgskolens talentutviklingsprogram. Søkere som ikke kan dokumentere en formell pedagogisk basiskompetanse vil ved tilsetting bli pa lagt a følge et høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse pa annen ma te innen en gitt tidsfrist (normalt 2 a r). Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Hovedvekten legges på vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Søknad og alle vedlegg, herunder lydopptak, som det skal tas hensyn til i vurderingen, må sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju. Generelt Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges Musikkhøgskole. Norges musikkhøgskole har få kvinnelige professorer. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk ma l a oppna en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til a søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IAbedrift. Nærmere opplysninger om stillingen kan fa s ved henvendelse til fagseksjonsleder Gunnar Flagstad pa tlf , studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik pa tlf eller pr e- post til

59 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: 140 Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 5/15 Arkivref.: 15/ Utlysning av professorat i trombone NMHs professor i trombone, Ingemar Roos, vil gå av med pensjon ved utgangen av Roos er tilsatt i halv stilling. Fagseksjonen for blåsere ber om at stillingen lyses ut som et professorat i halv stilling, med sikte på tiltredelse 1. januar Dette ligger innenfor den vedtatte faglige stillingsplanen. NMH har ytterligere en ansatt innenfor fagområdet trombone, førsteamanuensis Aline Nistad, som er tilsatt i et stillingsomfang på 37,5 %. Det er utarbeidet et forslag til stillingsbetenkning for professoratet, som med dette legges fram for behandling. Forslag til vedtak: Et professorat i trombone lyses ut som halv åremålsstilling med sikte på tiltredelse fra 1. januar Det framlagte forslaget til stillingsbetenkning vedtas. Tove T. Blix direktør Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Vedlegg: Forslag til stillingsbetenkning Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Kjetil Solvik NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

60 STILLINGSBETENKNING FOR PROFESSOR I TROMBONE VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE Stillingens omfang og fagområde Stillingen er en a rema lsstilling for 6 a r og er ledig fra 1. januar Stillingens omfang er 50 % av hel stilling. Stillingens fagomra de er trombone. Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter, faglig utviklingsarbeid og administrative oppgaver i tilknytning til den faglige virksomheten. Det forventes at den som tilsettes ga r aktivt inn i faglig samarbeid med kolleger. Undervisning og veiledning Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i trombone og kammermusikk innenfor kandidatstudier og mastergradsstudier, i tra d med gjeldende studieplaner. Undervisning vil bli gitt ba de som individuell veiledning og i grupper. Stillingen kan ogsa bli tillagt oppgaver med undervisning pa lavere alderstrinn. Det forutsettes at den som tilsettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurser innenfor sitt fagomra de, i samarbeid med øvrige lærere innen fagomra det. Vedkommende deltar ogsa i forberedelse og gjennomføring av høgskolens opptaksprøver og eksamener. Forsknings- og utviklingsarbeid Professor i trombone forutsettes a opprettholde et høyt kunstnerisk niva, først og fremst gjennom egen kunstnerisk virksomhet og gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter. Det forutsettes ogsa at den som tilsettes bidrar aktivt for a styrke FoU-arbeidet ved høgskolen, i tra d med høgskolens strategiske ma lsetninger. Administrative oppgaver Den som tilsettes skal delta i fagadministrative oppgaver innenfor sitt fagomra de og ved høgskolen for øvrig. Kvalifikasjoner Søkere ma dokumentere kunstneriske kvalifikasjoner som utøver pa det høyeste internasjonale niva og bred utøvende erfaring. Det ma ogsa dokumenteres erfaring fra undervisning pa høyt niva med gode resultater Nærmere opplysninger om kravene som stilles til professorkompetanse kan fa s ved henvendelse til høgskolen. Den som tilsettes ma kunne undervise pa et skandinavisk spra k (norsk, svensk, dansk) og/eller engelsk. I vurdering av søkerne vil det ogsa bli lagt vekt pa spesielle kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer som har betydning for utføring av de oppgaver som er lagt til stillingen, bl.a. evne til samarbeid, til a ta initiativ og til a gjennomføre planlagte prosjekter.

61 Søkere som ikke kan dokumentere en formell pedagogisk basiskompetanse vil ved tilsetting bli pa lagt a følge et høgskolepedagogisk kurs, alternativt skaffe seg tilsvarende kompetanse pa annen ma te innen en gitt tidsfrist (normalt 2 a r). Søkerne vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Hovedvekten legges pa vurdering av den innsendte dokumentasjon av kunstneriske og pedagogiske kvalifikasjoner. Søknad og alle vedlegg, herunder lydopptak, som det skal tas hensyn til i vurderingen, ma sendes inn i fire eksemplarer. Aktuelle søkere kan i tillegg bli innkalt til prøvespill, prøveundervisning og intervju. Generelt Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges Musikkhøgskole. Norges musikkhøgskole har fa kvinnelige professorer. Kvinner oppfordres derfor spesielt til a søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli foretrukket framfor mannlig søker. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkingen. Det er derfor et personalpolitisk ma l a oppna en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til a søke stillingen. Norges musikkhøgskole er IAbedrift. Nærmere opplysninger om stillingen kan fa s ved henvendelse til fagseksjonsleder Matz Pettersen pa tlf , studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik pa tlf eller pr e- post til

62 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: 140 Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 6/15 Arkivref.: 15/ Utlysning av professorat/førsteamanuensisstilling i musikkpedagogikk / leder av CEMPE Professor Ingrid Maria Hanken, som er leder for Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE), har varslet at hun ønsker å gå av med pensjon til høsten. Det er nødvendig å finne en erstatter for henne som leder av CEMPE. Det kan tenkes ulike måter å rekruttere en ny leder av CEMPE, enten ved en intern rekruttering av ny leder, ved utlysning av en stilling der ledelse av CEMPE er det sentrale, eller ved utlysning av definert faglig stilling med tillagt funksjon som leder av CEMPE. Rektoratet har signalisert et ønske om å gå for den siste varianten, med utlysning av en definert faglig stilling med tillagt funksjon som leder av CEMPE. Det aktuelle fagområdet er i så fall musikkpedagogikk, i en relativt bred forståelse av fagområdet. Hovedbegrunnelsen for det er at CEMPE i det vesentligste er et musikkpedagogisk prosjekt, og at det er viktig at lederen for senteret har nødvendig faglig legitimitet innenfor dette fagområdet. Sett i forhold til både faktiske undervisningsbehov og gjeldende stillingsplan for faglige stillinger, er vi i dag relativt godt dekket med personale innenfor fagområdet musikkpedagogikk. Imidlertid vil det bli naturlig avgang fra flere stillinger innen fagområdet om ikke alt for lang tid, og dermed synes det fornuftig å legge opp til en fast tilsetting innen fagområdet. Alternativet ville være å utlyse en midlertidig stilling knyttet til CEMPEs funksjonsperiode, men det må antas at det vil gi vesentlig svakere rekrutteringsgrunnlag. Det foreslås på dette grunnlag å lyse ut en fast stilling for professor / førsteamanuensis i musikkpedagogikk, med tillagt ledelse av CEMPE. Forslag til stillingsbetenkning vil bli ettersendt. Forslag til vedtak: Det lyses ut en fast stilling for professor / førsteamanuensis i musikkpedagogikk, med tillagt ledelse av CEMPE. Det framlagte forslaget til stillingsbetenkning vedtas. Tove T. Blix direktør Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Kjetil Solvik NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

63 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: 140 Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 15/ Arkivref.: Sammensetning av delegasjon fra styret til etatsstyringsmøte i 2015 med KD Etatsstyringsmøte mellom NMH og KD er kl i KDs lokaler. I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet av bes det om at styret setter sammen en delegasjon på inntil syv representanter hvorav styreleder og styremedlem valgt av studentene er obligatoriske deltakere. Departementet ønsker å møte et representativt utvalg av styret og ber styret legge vekt på dette i sammensetningen av delegasjon til møtet. I tillegg til styrets medlemmer ønsker departementet at styrets sekretær (dvs. direktøren) deltar. Med bakgrunn i ovennevnte foreslår følgende delegasjon fra styret: Peter Tornquist Inger Hegstad Krüger Bernt Bauge Morten Halle Thea Emilie Wang el. Torgrim Halse I tillegg møter direktøren. Forslag til vedtak: Styret slutter seg til den foreslåtte sammensetningen av delegasjonen fra styret til etatsstyringsmøtet for Dersom noen av de foreslåtte ikke har anledning til å møte, kan rektor oppnevne andre av styrets medlemmer til å være med i møtet. Tove Blix Direktør Cathrine Bøgestub Økonomisjef Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler 00 Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Cathrine Bøgestub NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

64 2

65 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: 140 Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 1/15 Arkivref.: 14/ Om arbeidet med fremtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren Vedlagt følger NMHs siste innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturmeldingen. I dette brevet understreker vi betydningen av å kunne fortsette som egen institusjon. Vi kommenterer også Arkitektur- og designhøgskolens (AHO) brev til departementet. Vi uttrykker i brevet at vi ikke er enige i en del av synspunktene om mulige gevinster ved en sammenslåing til et kunstuniversitet. Kopi av brevet fra AHO vedlegges også. Kunnskapsdepartementet planlegger å legge frem en stortingsmelding om saken ved påsketider. Vi viser for øvrig til nettsiden for mer informasjon om strukturmeldingen. Tove Blix direktør Vedlegg: Vedlegg 1 - Brev til KD - Framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren.pdf Vedlegg 2 - Brev fra AHO - Utredning om mulig sammenslåing.pdf Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Tove Tvedt Blix NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

66

67

68

69 KKLMNOPN / QR / S. VWXYZ[W\]\^_``Xa]^bc``[\bad]\^,T,+ U ' ),,, $%%&' ( )*+,-' ' 6,7%-&. /0 (

70 8nfNEjƒ ~

71 kea;boaƒ qgafjr

72 KKLMNOPN DE;B

73 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: 140 Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: Arkivref.: 14/ Orientering om brev fra Riksrevisjonen angående revisjon av regnskap pr annet tertial 2014 Det vises til vedlagte brev fra Riksrevisjonen datert med tilbakemelding på revisjon gjennomført i uke 48 i 2014 av regnskapet pr annet tertial Som det fremgår av vedlagte brev fra Riksrevisjonen er følgende saker tatt opp: 1. Tilganger til økonomisystemet Agresso 2. Logging i Agresso 3. Upersonlige brukere i Agresso 4. Reisekostnader (dokumentasjon av foretatte reiser, av bokførte opplysninger og frist for innlevering av reiseregninger). Som det fremgår av vedlagte svarbrev fra NMH av så anser vi samtlige punkter for utkvittert. Tove Blix direktør Cathrine Bøgestub økonomisjef Vedlegg: Brev fra Riksrevisjonen datert Brev til Riksrevisjonen fra NMH datert Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler 00 Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Cathrine Bøgestub NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

74

75

76

77 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: 140 Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: O-sak 3/15 Arkivref.: 15/00054 Høringsuttalelse fra NMH til rapport om nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet (KD) oppnevnte 8. april 2014 en ekspertgruppe for å gjennomgå finansieringen av universiteter og høyskoler. Ekspertgruppen fikk i oppgave å vurdere innretningen på dagens finansering og komme med konkrete anbefalinger om hvordan universiteter og høyskoler bør finansieres i fremtiden. Rapporten med anbefalinger ble avlevert med høringsfrist Høringsuttalelsen fra NMH følger vedlagt og kan i korte trekk oppsummeres med at vi er positive til store deler av gruppens forslag, men er noe avventende til forslaget om utviklings-, kvalitets- og profilavtaler (UKP). Videre har vi meldt inn at det bør gjøres betydelig økning i finanseringen av kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), og at PKU må trekkes inn i evalueringen av eventuelle UKP avtaler. Vi viser for øvrig til vedlagte høringsuttalelse som ble sendt til KD. Tove Blix Direktør Cathrine Bøgestub Økonomisjef Vedlegg: Brev til KD fra NMH datert Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler 00 Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Cathrine Bøgestub NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

78

79

80

81 SAKSFRAMLEGG Saksframlegg for: Sted: 140 Styret Dato: Møtedato: Saksnr.: 4/15 Arkivref.: 15/ Årsrapport for CEMPE Senter for fremragende utdanning i musikkutøving 2. februar 2015 oversendte CEMPE sin årsrapport for 2014 til NOKUT. Herved orienteres styret om denne. Tove Blix direktør Kjetil Solvik studie- og FoU-sjef Vedlegg: Annual SFU report CEMPE.docx Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Aslaug Louise Slette NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

82 Annual SFU report 2014 CEMPE Centre of Excellence in Music Performance Education Norwegian Academy of Music

83 Annual SFU report 2014 to NOKUT According to guidelines from NOKUT, CEMPE submits this annual SFU report for 2014, including assessments and analyses of the centre s progress and development in light of the original plans and application. 1. Summary CEMPE has carried out its activities according to the activity plan for 2014 with very few exceptions. Since the Centre status was awarded in the middle of an academic year, most of the development projects could only start at the beginning of the next academic year. It is therefore too early to draw conclusions as to the results; the full impact will only be apparent after some years when students have progressed through the programmes. Nevertheless, we already see some indications of good results in relation to the measures of success outlined in our application: There is a great interest from teachers and students to take part in the projects The testing of teaching and workshop models works very well, and we get positive feedback from the students We are well under way to establish networks, practice agreements and partnerships Students who have taken part in practice projects report improved practice strategies We have started disseminating our results The web site is starting to take shape, but there is still work to do concerning activity by local teachers and external users. 2. Results in light of application and plans In this section, we report on the outcomes of our project activity plans for 2014 (according to the schedule in attachment 1), as well as our work on dissemination. Concerning the outcomes, one should take into consideration that the first part of CEMPE s first year was dedicated to refining our plans, and most of the activities started later in the year. PROJECT ACTIVITIES: General activities The launch of CEMPE took place May 14 at the Norwegian Academy of Music (NAM), with about 80 participants from all over Norway many of them from NAM, but there were also participants from our sister institutions within higher music education in Norway, municipal arts and music schools, high schools, and working life. CEMPE deliberately chose to ask our sister institutions within higher music education to present some of their work on the CEMPE topics at the launch. The idea was to offer them ownership to our centre, as well as displaying the variety of developmental work that is being carried out in Norway. As such, this was an important arena for dissemination and networking, and we received positive feedback from the participants on this. A continuous challenge, though, is to further develop this kind of networking, and ensure that different target groups may experience ownership to CEMPE. 2

84 The task of developing a web page was divided in two phases. First, we created a CEMPE subpage in our mother institution s web page, nmh.no. However, we realised that this solution was not ideal, so we decided to create our own web page, cempe.no, while still maintaining some basic information about CEMPE at nmh.no. The new web page has more interactive options, such as blogging. We are satisfied with these dissemination possibilities that CEMPE s new web page represents, in order for us to reach our target groups at NAM, nationally and abroad. Our aim is that cempe.no should be bilingual. However, we consider cempe.no to be work in progress, and are looking forward to developing it further. The recruitment of teachers and students to projects goes by the plan. There has been a great interest in taking part in the announced projects, and hence we have had successful recruitment. All projects scheduled to begin in 2014 have started. Preparing the participants through seminars on action research and action learning has been included in the team meetings for each project. The teachers involved report that taking part in reflective discussions about their teaching practice is very useful. Project 1: Teaching Principal Instrument in Groups - Project 1 addresses how students performance development and ability to function in different learning contexts is influenced by a combination of one-to-one teaching and different types of group organisation. The testing of different models of instrument-/vocal teaching is up and running. Six instrumental teachers are participating in the academic year 2014/2015: Professor Svein Bjørkøy (vocal) Professor Jens Harald Bratlie (piano) Professor Morten Carlsen (viola) Associate professor Mona Julsrud (vocal) Associate professor Kristin Kjølberg (vocal) Professor Julius Pranevicius (horn) With different approaches, they are exploring teaching models in collaboration with a selection of their students. Professor Ingrid M. Hanken is the project manager. Followup research is in progress. Project workshops for participants in P1 (project 1) has started earlier than planned, which means the six teachers participating have had one joint workshop in Project 2: Teaching and learning in masterclasses - Project 2 will observe and involve students and teachers in reflection on different approaches to masterclass teaching, and their influence on the students development as performers. Project 2 will be launched in 2015 according to plan, and recruitment of teachers started in December

85 Project 3: Teaching practising - Project 3 will engage teachers in developmental work and workshops that address aspects of an instrumental practice teaching curriculum, and observe and reflect on the relationship between practice issues in the regular instrumental lessons and practicing in individual practice sessions. Project workshops for participants in P3 started earlier than scheduled in the activity plan, these were up and running already in August, and have taken place regularly the whole autumn of Six instrumental teachers are participating in the academic year 2014/2015: Associate professor Jorunn Marie Bratlie (piano) Professor Morten Carlsen (viola) Professor Peter Herresthal (violin) Associate professor Matz Pettersen (oboe) Professor Isabelle Perrin (harp) Professor Julius Pranevicius (horn) These participants all have their own subprojects, in which they are exploring some of the thoughts discussed in their joint workshops, with their students. Professor emeritus Harald Jørgensen is the project manager. Follow-up research is in progress. Project 4: Cross-genre practising - Project 4 aims at engaging teachers and students in cross-genre workshops to explore transfer of instrumental practicing strategies between genres. The project on Cross-genre Practising (P4) started ahead of schedule, and the participating teachers had their first workshop already in December Five teachers will take part in the project in the spring 2015: Assistant professor Eyolf Dale Professor Hans Kristian Kjos Sørensen Assistant professor Joachim Kwetzinsky Associate professor Per Sigmund Thorp Professor Steinar Ofsdal A new group of teachers will be recruited for the second half of Project 5: Interdisciplinary practising - Project 5 seeks to develop a workshop concept on practicing for students, where CEMPE and the Norwegian Academy of Music will cooperate with external institutions in performance arts, psychology and sports to build an innovative arena for enhancement of artistic performance in Norway. According to the project plan, a national seminar on instrument practicing with participants from Performing Arts, Sports and Psychology, should have been held in the third quarter of CEMPE chose to postpone this activity to the first quarter of 2015, due to logistic reasons. The seminar took place January 5, 2015, and will therefore be reported in the next annual report. 4

86 Project 6: Professional music practicum - Project 6 aims to strengthen and expand the Norwegian Academy of Music s network of work practice opportunities in professional job contexts through cooperation with orchestras, opera houses, concert arrangers, festivals and other higher education institutions, and to give students realistic on-the-site job experiences in relevant work fields. The task of establishing a network of professional job/placement opportunities at national institutions is multifaceted and challenging, and requires mapping before actions. Currently, the team consists of project manager associate professor Eirik Birkeland, co-project manager associate professor Brit Ågot Brøske Danielsen, associate professor Kjell Tore Innervik, associate professor Morten Halle and assistant professor Lisbeth Wathne Svinø. Eirik Birkeland replaced Kjell Tore Innervik as project manager from August 1, The team has started mapping the collaboration agreements and networks NAM is already part of, and is starting a process of revising and refining these agreements and networks, in order to establish joint meeting points: think tanks. We need an updated knowledge base in order to develop professional job/placement opportunities further. In that respect, it is important to have good dialogues with the professional job market. Such dialogues are also initiated in the master program in music performance, where external representatives from working life are invited to classes. Project 7: Independent music careers - This projects seeks to develop course modules that address the knowledge base of a freelance career where the students are their own managers, help students to develop networks, and encourage innovative ideas and actions to create new performance concepts for new audiences and new venues. The project activity of establishing a network of concert organizers/venues and performance opportunities nationally is taken care of by the same team as mentioned above, and the working methods are similar. It should be noted that projects 6 and 7 also now include a collaborative project called Musikalsk entreprenørskap mellom børs og katedral ( Musical entrepreneurship between the financial and the spiritual ), funded by Norway Opening Universities with NOK CEMPE initiated the application, and the project will be carried out in collaboration with the Norwegian Business School BI and the Department of Musicology at the University of Oslo. The aim of the project is to obtain a better integration of entrepreneurial thinking and skills into the principal instrument studies, by developing such competencies among the music performance teachers. Furthermore, CEMPE was invited to take part in an interdisciplinary research project on practicum at the University of Bergen. The research group applied for a grant from Program for evaluering og kvalitetsutvikling, UiB, for the project Sammen for bedre læring. Hva lærer studentene i praksis? ( Together for better learning. What do students learn from practicum? ), where the role of practicum in different types of study programmes will be investigated. NOK was granted for the first part of the project, which will be carried out during The laboratory testing of methods for developing artistic projects/innovative practices is up and running. The teachers involved have been focusing at the Master of Music Performance programme in 2014, among other things trying to include the students in 5

87 collaborative learning settings. The subject master forum is central to this laboratory testing. Follow-up research is in progress. The laboratory testing of methods for reaching new audiences is also up and running, for example through the subject Music in Perspective in Master of Music Performance. Here, the students are challenged and encouraged to enter new practice arenas, for example in a collaboration project with Hammerfest municipality, as well as a collaboration project with Borkenes refugee camp in Harstad. Follow-up research is in progress. The work on implementing course modules on reflective practice and hard skills as a regular activity is mainly being carried out in the master forum, within the programme of Master of Music Performance, and the focus so far has been on reflective practice. The students are challenged to think critically about plans for their Master s Project, and to reflect critically about their future work as performing musicians in a multifaceted and globalised job market. Other general activities As regards starting Ph.D. research fellows, two positions were announced with starting date September However, the only applicant who met the requirements chose to take a position elsewhere, and hence no fellows started in the autumn New Ph.D. research fellowships are announced, with starting date in September In order to accelerate the research output of CEMPE, it has been decided to convert one of the Ph.D. fellow positions to a post-doctoral position. This position was announced in December, with January 20, 2015 as the closing date. Hopefully, the post doctor will be able to start working at CEMPE this spring. As regards the initiative to establish an AEC platform, a letter to AEC (The European Conservatoire Association) was sent January 13, with a proposal for a new AEC platform on teaching and learning in higher music education. DISSEMINATION ACTIVITIES: The web site is launched according to plan. In addition, CEMPE s staff and participants in CEMPE projects have given the following presentations: Danielsen, B. Å. Brøske (2014) Higher music education students significant experiences from a collaborative project in Hammerfest, Norway. Paper presented at CERM opening conference, Oslo, , 2014 Debatt: Øving [«Debate: Practising»] (2014) Åpen debatt med innledninger fra H. Jørgensen, G. Gravem Johansen, J. Hatfield og J. M. Bratlie [Open debate with contributions from H. Jørgensen, G. Gravem Johansen, J. Hatfield & J. M. Bratlie]. Norges musikkhøgskole Hanken, I. M. (2014) «Senter for fremragende utdanning. Hva, hvorfor, for hvem?» Forelesning for lærere ved Foss videregående skole [«Centre of Excellence. What, why, for whom?» Lecture for teachers at Foss high school], Oslo, Hanken, I. M. (2014) Learning opportunities for the audience in a master class. Paper presented at CERM opening conference, Oslo, , 2014 Hanken, I. M. (2014) CEMPEs pedagogiske visjon: Hvordan nedfeller den seg i/gjennom praksis? Presentasjon ved møte i det tverrfaglige forskernettverket 6

88 om praksis Sammen for bedre læring [CEMPE s pedagogical vision: How is it incorporated in/through practice?], Bergen Hanken, I. M. & Nielsen, S. Graabræk (2014) CEMPE Hva skjer? Presentasjon på fellesdagen for alle ansatte ved NMH [«CEMPE what is taking place? Presentation at seminar for the whole staff at NAM»], Innervik, K. T. (2014) Hvordan stimulere til innovative ideer og prosjekter? Erfaringer fra et CEMPE-prosjekt blant utøvende masterstudenter. Presentasjon på fellesdag for alle ansatte ved NMH [«How to stimulate innovative ideas and projects? Experiences from a CEMPE project among performing master students» Presentation at seminar for the whole staff at NAM], Julsrud, M. (2014) Improvisasjon i undervisningen av studenter i klassisk sang. Researchers Night, Norges musikkhøgskole [«Improvisation in the teaching of classical vocal students. Researchers night, NAM], Svinø, L. Wathne (2014) Karrierebygging ved praktisk ABC i entreprenørskap. Konferanse om entreprenørskap i kunst og design, EKD-nettverket. Kunsthøgskolen i Oslo [Career management by practical ABC within entrepreneurship» Conference on entrepreneurship in art and design, the EKD network], 6. november CEMPE s dissemination this first year has mainly focused on making the Centre and its project known to relevant target groups at NAM and nationally. Gradually, we have also started to disseminate results from our projects. One important dissemination activity has been to prepare and propose presentations for the international conference The Reflective Conservatoire which will take place at Guildhall School of Music And Drama, London, in February This is the most important and prestigious meeting point for researchers and practitioners in higher music education. A symposium on project 1 and one on project 3 were accepted as well as a research paper on project 6 and 7. We have prioritized oral forms of dissemination, in order to communicate well with the main target groups of CEMPE performing artists/teachers and music students. EVALUTATION ACTIVITIES: The first meeting in CEMPE s Advisory Committee took place December 2 and 3, at the Norwegian Academy of Music. ECONOMY: The accounts for 2014 (see attachment 2) shows that CEMPE s consumption is about 2 million NOK less than the consumption suggested in the original budget that was included in our application. The original budget planned for a full running of the centre from its starting date in January However, since NAM was awarded the centre status only in November 2013, some months were required in order to fill all positions, recruit project participants and so on. Hence, the consumption of money started for real in the last 6 months of A special note should be made about the delay of recruitment of PhD fellows (accounted for above). This makes up a large amount of the unspent money in the 7

89 original budget. However, CEMPE is planning to recruit PhD fellows as scheduled, and also use money on what may be a possible overlap between completed PhD projects and new ones during our centre grant period. 3. R&D-based education and integrating models Having a strong R&D base for the education of performing musicians, and further develop such a base, was a clear focus in the application for CEMPE. Being a music performer will involve carrying out artistic research. The acquisition of R&D skills is therefore an essential prerequisite for the future professional practice of music performance students. They often begin to carry out small-scale artistic research projects already in the bachelor programme under the supervision of their principal teacher, who is or has been a performing artist. There is already a strong tradition for music performance education to be R&D-based, and a distinct connection to the knowledge base. In addition, students are in close contact with their teachers, since teaching takes place one-to-one and in small groups. The CEMPE projects build on this tradition and we explore how we can develop this way of working further. This is particularly evident in project 7, which aims to prepare students for a freelance career. In this project, we are systematically trying out different teaching approaches and practicum for master students to enable them to develop their own artistic projects and innovative practices aimed at different groups of audiences. The results so far indicate that students experience a high degree of relevance, and that this way of working promotes ownership of both learning and artistic processes. Consequently, changes have already been made in the curriculum for the master programme in music performance. As evident in the application for CEMPE, our main R&D-focus concerns implementing the knowledge base that already exists through research on teaching and learning in higher music education, and to develop this knowledge base further. In project 1 on Teaching Principal Instrument in Groups, and project 3 on Teaching Practicing, the participating teachers and students actively try out new approaches, and document their experiences. Great emphasis is placed on enabling the students to take ownership of their learning processes, and to investigate how students can support each other as learners. Techers who participate in these projects receive extra resources for R&D on their work schedule. Judging from teacher and student logs, interviews and systematic observations, these indicate that the participants find it very meaningful and stimulating to try out new approaches. However, it is too early to conclude about effects on learning outcomes. It is interesting to note, though, that the way these projects have been organized, with small groups of teachers and their students investigating different approaches and discussing their experiences, seems to be a very effective model for conducting R&D on teaching and learning. 4. Plans for 2015 and further on, included granting We plan to carry out the activities in the activity plan. PROJECT ACTIVITIES: New groups of teachers participating in the projects on Teaching Principal Instrument in Groups (P1) and Teaching Practicing (P3) will be recruited during the spring, starting their respective projects in autumn

90 We plan to recruit teachers to our projects from other institutions as well, and discussions with potential partner institutions nationally and internationally are under way. We have planned workshops for the participants, where they also will receive some basic training in action research and action learning. An agreement has been made for conducting laboratories at Voksenåsen Summer Academy on Teaching and Learning in Master Classes (P2), and the planning is under way. In addition, the six teachers who are recruited to the master class project, will test different approaches during 2015, and new teachers will be recruited at the end of the year. The national seminar on practicing which took place on January 5, 2015 will most likely be an annual event. In order to increase the dissemination potential, we will approach our sister institutions in Norway to take turns in hosting these seminars. The work on establishing a national network of professional job/placement opportunities, and of concert organizers will continue, partly through the meetings in the Think tanks that are scheduled. We hope to be able to test student placements already in the autumn of The work on testing of methods and course modules concerning innovative practice, hard skills, reflective practice and reaching new audiences (P7) will continue, and be implemented as a regular activity on the master level. During 2015 we will start testing methods and models on the bachelor level. The assessment of the post.doc. applicants will take place during the spring, and hopefully the appointment will be made before the summer vacation. We also plan to recruit a PhD fellow, starting in September. We have received a very positive response to our initiative to establish an AEC platform, and have been invited to discuss different models for such a platform. DISSEMINATION ACTIVITIES: We are considering starting our own Facebook-page, and thereby increasing our possibilities for a wider dissemination. A national seminar on collaborative learning will be arranged in late autumn, according to plan, where results from the project Teaching Principal Instrument in Groups (P1) will be presented. An international seminar on Teaching Practicing (P3) will be arranged in December, according to plan. Concerning the proposed contribution to Kulturskolerådets lederkonferanse, we have been informed that the types of presentations that CEMPE can offer is not relevant for the profile of this year s programme. CEMPE has been asked to contribute in seminars for teachers in municipal arts and music schools, and secondary schools, and will do so. The first round of projects on Teaching Principal Instrument in Groups (P1) and Teaching Practicing (P3) will be finished at the end of the academic year , and we plan to publish the results in our publication series. 9

91 GRANTING: We plan to revise the budget for 2015, and the long-term budget for CEMPE, based on the increased granting from January Attachments 1) Project plan with key milestones (omitted in this version) 2) Accounts 2014 (omitted in this version) 3) CEMPE staff ) Publications

92 Attachment 3: Annual SFU report 2014 CEMPE staff 2014 Professor Ingrid Maria Hanken: Director, Project manager P1, P2 Professor Siw Graabræk Nielsen: Co-director, Project manager P3, P4, P5 Associate professor Kjell Tore Innervik: Co-director, Project manager P6, P7 ( ) Associate professor Eirik Birkeland: Co-director, Project manager P6, P7 (from ) Professor em. Harald Jørgensen: Co-project manager P3 Associate professor Guro Gravem Johansen: Co-project manager P4 (from ) Associate professor Brit Ågot Brøske Danielsen: Co-project manager P6, P7 (from ) Associate professor Aslaug Louise Slette: Advisor Teachers participating in CEMPE projects 2014 Professor Svein Bjørkøy Professor Jens Harald Bratlie Associate professor Jorunn Marie Bratlie Professor Morten Carlsen Assistant professor Eyolf Dale Associate professor Brit Ågot Brøske Danielsen Associate professor Morten Halle Professor Peter Herresthal Associate professor Kjell Tore Innervik Associate professor Mona Julsrud Professor Hans-Kristian Kjos Associate professor Kristin Kjølberg Assistant professor Joachim Kwetzinsky Professor Steinar Ofsdal Associate professor Matz Pettersen Professor Isabelle Perrin 11

93 Professor Julius Pranevicius Associate professor Matziar Rein (KHiO) Assistant professor Lisbeth Wathne Svinø Associate professor Per Sigmund Thorp Steering Committee: Vice Principal, associate professor Bjørg Julsrud Bjøntegaard (chair) Director of Academic Affairs and Research, Kjetil Solvik Head of Department, associate professor Morten Halle Head of Department, associate professor Matz Pettersen Director of CEMPE, professor Ingrid Maria Hanken Advisor, associate professor Aslaug Slette (secretary) NOKUT observer, advisor Ingvild Andersen Helseth Advisory Committee Peter Tornquist: Principal of the Norwegian Academy of Music (chair) Turid Birkeland: Director, Concerts Norway (Rikskonsertene), Oslo, Norway Helena Gaunt: Professor, Vice Principal and Director of Academic Affairs, Guildhall School of Music and Drama, London, Great Britain John Harris: Musician, the Rednoteensemble Martin Prchal: Vice-principal, Royal Conservatoire, den Haag, Netherlands Frode Thorsen: Professor and Head of Department, the Grieg Academy, University of Bergen and leader of the national Council for Music Performance Education, Norway Frøydis Ree Wekre: Professor em., Norwegian Academy of Music, Oslo, Norway Tony Woodcock: President, New England Conservatory, Boston, USA Thomas Tvedt: Student, and leader of the Student Council at NAM 12

94 Attachment 4: Annual SFU report 2014 CEMPE Publications 2014 Bjøntegaard, B. Julsrud (2014) Gruppeundervisning i instrumentalopplæringen på høyskolenivå. Skriftserie fra Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE), vol 1. NMHpublikasjoner 2014:6 Bjøntegaard, B. Julsrud (2014) A combination of one-to-one teaching and small group teaching in higher music education in Norway a good model for teaching? British Journal of Music Education, DOI: /S X CEMPE (2014) Centre of Excellence in Music Performance Education. SFU-magasinet nr 1/2014), s Hanken, I. M. (2014) Listening and learning in a master class. Music Education Research, DOI: /

Årsrapport 2014 2015

Årsrapport 2014 2015 Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning 5 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 III. Årets aktiviteter og resultater 11 1. Utdanning 11 2. Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Detaljer

Til styremedlemmene Oslo, 27.2.2014

Til styremedlemmene Oslo, 27.2.2014 Møteinnkalling Til styremedlemmene Oslo, 27.2.2014 INNKALLING TIL STYREMØTE 7.3.2014 Det innkalles til styremøte 7.3.2014 kl. 13.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker

MØTEPROTOKOLL. Studieutvalget. Saksliste. Vedtakssaker MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 21.11.2014 Møtedato: 21.11.2014 Tidspunkt: kl. 13:00-15:45 Møtested: NMH, 03005 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Bente Almås,

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 06.03.2015 Styret Møtedato: 06.03.2015 Møtested: 140 Til stede: Fra adm: Møtende varamedlemmer: Forfall: Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Morten Halle, Bente Almås, Mats

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) 2 Innhold I Innledning 5 II Resultatrapportering 2013 9 1 Utdanning 9 2 Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning 20 3 Formidling og samfunnskontakt 26 4 Organisasjon og ressurser

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Innhold. I Innledning 5

Innhold. I Innledning 5 2 Innhold I Innledning 5 II Resultatrapportering 2012 1. Utdanning 9 2. Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid 22 3. Formidling og samfunnskontakt 29 4. Organisasjon og ressurser 34 5. Annen rapportering

Detaljer

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL 2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2014 2 Innhold Søkertall 2014 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier av studier... 4 3. Søkertall fordelt på enkeltstudier... 6 Vurdering av søknadstall fordelt på enkeltstudier...

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget for utøvende mastergradsstudier

Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget for utøvende mastergradsstudier Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: 13.10.2014 14/00804-5 Saksnr. Møtedato Studieutvalget 77/14 17.10.2014 Kvalitetssikringssystemet intern evaluering av studieprogram for studieprogram knyttet til programutvalget

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1965 Førstelektor 1959 Førsteamanuensis 1955 Førsteamanuensis 1949 Professor 1967 Førsteamanuensis

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Rapport om søkertall System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole

Rapport om søkertall System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole Rapport om søkertall 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norge musikkhøgskole Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Søknadstall fordelt på hovedkategorier av studier... 3 3.

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN 4-årig bachelor i utøvende musikk BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT februar 2006 Sist revidert august 2012 Studieplan for 4-årig bachelor i utøvende musikk, del 1 Innledende del

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 63/16 02.06.2016 Dato: 18.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/13355 Utdanningsmelding 2015 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Utdanningsmelding

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Utdanningsmelding 2016 Til saken Fakultetet har mottatt brev fra Universitetsdirektøren

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Til: Styret Sted: Oslo Dato:

Til: Styret Sted: Oslo Dato: MØTEINNKALLING Til: Styret Sted: Oslo Dato: 21.10.2015 STYRET Møtedato 30.10.2015 Tidspunkt Kl. 13.00 Møtested 140 Innkallingsbrev med saksframlegg sendes som e-post til alle medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Forslag til mandater og instrukser

Forslag til mandater og instrukser VEDLEGG 1 Forslag til mandater og instrukser Endringer i mandatene er kommentert i rapporten. Dagens gjeldende mandat ligger på NMHs nettsider. Forslag til mandat for studie- og FoU-utvalget 1. Styret

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring Årsplan for 2014 1570 Seksjon for musikkteori, og musikkteknologi Til høring 1 1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs

Detaljer

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING 28. februar 2007 ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING BAKGRUNN Operavirksomheten i Norge står foran en viktig milepæl ved åpningen av landets nye operahus våren 2008. Det er fastsatt ambisiøse kunstneriske

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen

Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler. Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Årskonferansen 10. mars 2015 Nettverk for private høyskoler Eivind Heder Sekretariatsleder for ekspertgruppen Medlemmene av ekspertgruppen Torbjørn Hægeland (leder), forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING

ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING 7. juni 2007 revidert versjon ET LØFT FOR NORSK OPERAUTDANNING BAKGRUNN Operavirksomheten i Norge står foran en viktig milepæl ved åpningen av landets nye operahus våren 2008. Det er fastsatt ambisiøse

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav.

Detaljer

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE 2010 Virksomhetsmål 1.1 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Virksomhetsmål 1.2 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 ( ) I Meld. St. 16 ( ) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen 7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016 2017) I Meld. St. 16 (2016 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning sier Solberg-regjeringen at flere store grep og reformer har endret premissene

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1945 Førsteamanuensis 1971 Førsteamanuensis 1961 Universitetslektor 1957 Professor b. Midlertidig

Detaljer

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Hvilke statlige virkemidler finnes i forhold til rolle og arbeidsdeling

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS OG HØYSKOLESEKTOREN

INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS OG HØYSKOLESEKTOREN Utkast pr 22.10.14 INNSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS OG HØYSKOLESEKTOREN 1. Innledning Norges musikkhøgskole (NMH) gir med dette sine innspill til arbeidet med framtidig struktur

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NORSK KULTURSKOLERAD NORGES MUSIKKHØGSKOLE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NORSK KULTURSKOLERAD NORGES MUSIKKHØGSKOLE ».1Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music 0 NORSKULTURSKOLERÅD SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NORSK KULTURSKOLERAD OG NORGES MUSIKKHØGSKOLE SAMARBEIDSPARTER Avtalen er inngått mellom Norsk kulturskoleråd

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 144/17 30.11.2017 Dato: 17.11.2017 Arkivsaksnr: 2017/14290 Gjennomføring i studiene - oppfølging av styresak 124/15 Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

SØKERTALL System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet SØKERTALL 2015 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 13/2015 Innhold Søkertall 2015 SØKERTALL 2015... 1 Oppsummering og konklusjon... 3 1. Innledning... 4 2. Søkertall fordelt på hovedkategorier

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Samisk Født Stilling 1971 Universitetslektor 1955 Førsteamanuensis 1951 Førstelektor 1967 Universitetslektor 1950

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 12/16 Flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - pilotprosjekt Saksnr: 16/00664-4 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, Seniorrådgiver

Detaljer

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Bjørn Haugstad Akademikernes topplederkonferanse 22. Januar 2015 Syv punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning 1. Gjennomgang av

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer