132 kv LEIROSEN - MEISFJORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "132 kv LEIROSEN - MEISFJORD"

Transkript

1 nu, "II" O o" 132 kv LEIROSEN - MEISFJORD Søknad om endring av anleggskonsesjon for kraftforsyningslinje og transformatorstasjon MEISFJORD i Leirfjord - LEIROSEN kommune 2014

2 E*!**..L P"* * WL-J»-mmwmmamnw 1 SAMMENDRAG Helgelandskraft AS planlegger spenningsoppgradering fra 66 kv til 132 kv av eksisterende kraftforsyningslinje mellom Leirosen transformatorstasjon og Meisfjord transformatorstasjon i Leirfjord kommune. Oppgraderingen medfører også behov for ombygging og flytting av Meisfjord transformatorstasjon. Endringene kommer blant annet av at eksisterende 66 kv linje er fra 1955 og har behov for omfattende oppgradering, samt at HelgelandsKraft ønsker å legge til rette for et mer fleksibelt regionalnett med mulighet for videreføring av 132 kv til Sandnessjøen. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE 3 GENERELL INFORMASJON. Behandling av Søknaden Presentasjon av HelgelandsKraft AS Søknaden..... Anleggets beliggenhet Forholdet til andre konsesjone Eier og driftsforhold..... Forholdet til andre myndigheter og lovverk. Forholdet til kommunenes arealplan Forholdet til naturmangfoldloven 3. O Forholdet til oreigningsloven 4 SAKSBEHANDLINGSPROSESS.. 5 TIDSPLAN FOR GJENNOMFØRING 6 FORARBEIDER BESKRIVELSE AV ANLEGGEF 7.1 Bakgrunn for planlagte oppgradering til 132 kv 7.2 Beskrivelse av ny 132 kv linje og ny transformatorstasjon i Meisfjord Generelt om 132 kv-linje kv kontra 132 kv: Kort (foreløpig) beskrivelse av anleggsarbeidet Sanering av eksisterende 66 kv linje Beskrivelse av ny transformatorstasjon i Meisfiord 7.3 Systemløsning Systemlosning for 132 kv Iinj Systemløsning for Meisfjord transformatorstasjo Alternative systemliasninger som vil ivareta behov 7.4 Sikkerhet og beredskap Teknisk/økonomisk vurdering 7.5 Alternative løsninger Arealbruk og forholdet til grunneiere 8 VIRKNINGER FOR MIUØ OG SAMFUNN 8.2Miljø Samfunn 9 AVBØTENDE TILTAK 9.1 Oppsummering og anbefaling IO VEDLEGG

3 3 GENERELL INFORMASJON 3.1 Behandling av søknaden Norges vassdrags- og energidirektorat» NVE, har på delegert myndighet fra Olje- og energidepartementet beslutnrngskompetanse i anleggskonsesjonssaker. Eventuelle høringsuttalelser til konsesjonssøknaden merkes med Uttalelse til endring av konsesjon, 132 kv- Leirosen - Meisfinrd som sendes til: Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE PB 5091 Majorstua, 0301 OSLO. Tlf: , e-post: 3.2 Presentasjon av HelgelandsKraft AS Helgelandskraft AS har områdekonsesjcn som omfatter hele Helgeland, unntatt kommunene Træna, Rødøy, Lurøy og deler av Bindal. Konsesjonsområdet dekker et areal på ca. 16 D00kml og antall kunderer ca Linjenettet har en utstrekning på ca km, og dekker et område fra Saltfjellet I nord til Nord»TrøndeIag i sør... /z Konsesjonsomrâde Helgelandskraft AS (HK) er et offentlig eid aksjeselskap med 14 kommuner som aksjonærer. Selskapet er organisert med en divisjonsstruktur for forretningsområdene kraftproduksjon, marked og nett. Hovedkontor er i Mosjøen med avdelingskontorer i Brønnøysund, Sandnessjøen og Moi Rana. Omsetningen i 2D11 var 1,4 mrd. kr. Antall årsverk ca Kontaktinformasjon: Helgelandskraft AS, Postboks 702, 8654 Mosjøen Tlf: , e-post: Organisasjonsnummer: NO MVA Spørsmålangåendekonsesjonssøknadenrettes til: Hugo Lenningsvok, tlf , e-post: hugo.lenningsvnkgghglgglandskraftno 3

4 3.3 Søknaden Søknad om tillatelser i henhold til energilovens bestemmelser: I medhold av energilovens 3-1 om konsesjon på anlegg, søkes det orn tillatelse til: 1. Oppgradering av kraftforsyningslinje mellom Leirosen og Meisfjord i Leirfjord kommune. Oppgraderingen vil bestå av: - Økning av spenningsnivå fra 66 kv til 132 kv. Strekning og linjetrasé vises i vedlagte kartskisse datert 2.S.2014, tegnings~nr Linjetverrsnitt - FeAl nr Tradisjonelle impregnerte tremaster og hengeisolatorer av kompositt 2. Oppføring av ny transformatorstasjon i Meisfjord med plassering som vist i kartskisse datert , tegningsnr Det søkes om: Transformator med omsetning 132/22 kv og ytelse 20 MVA. 1 stk. utendørs 132 kv bryterfelt ~ Tilhørende høyspenriingsapparatanlegg - Sekundaert søkes det om plassering av transformatorstasjon som vist i kartskisse datert , tegnings-nr Begrunnelse: Eksisterende 66 kv linje er fra 1955 og krever omfattende renovering de nærmeste årene.hkønskerå avvikle66 kvsomspenningsnivåogplanleggerderforny linjemed 132 kv. Line FeAl 240 benyttes i stor grad for vårt regionalnett og gir nødvendig fleksibilitet. 1 tillegg åpner bruk av FeAl 240 for videreføring av 132 kv fra Meisfjord til Alsten. Eksisterendetransformatorstasjon i Meisfjordmå i sinhelhetbyggesomfor å håndtere 132 kv. Ved flytting av transformatorstasjonen jfr. alternativ 1, vil normal drift av eksisterende linje kunne opprettholdes så lenge som mulig, samt at vi ved denne plasseringenikke berørerdyrket mark eller påførernaboerarealbegrensninger. Søknad om tillatelser i henhold til oreigningslovens bestemmelser: Det søkes om ekspropriasjonstillatelse til erverv av rettigheter til endret bygge- og ryddebelte i eksisterende 132 kv trasé, til ca. 1 km ny Iinjetrasé i Meisfjorden, samt nødvendig areal til transformatorstasjon og adkomstvei jfr. oreigningslovens 2 pkt. 19. Det søkes også om tillatelse til å ta rettighetene i bruk slik at anleggene kan bygges før rettskraftig skjønn er avholdt (jfr. oreigningslovens 25). Dette for at store samfunnsinteresser kan gå tapt dersom det elektriske overføringsanlegget ikke blir ferdig i tide. 4

5 3.4 Anleggets beliggenhet Omsøkte 132 kv linje går fra Leirosen til Meisfjord i Leirfiord kommune i Nordland fylke sum vist i kartutsnittet under. Linjetrasé er ca. 10,5 km. s...- ' sund» a:»s»mna.na..' onluu vi; ;...- f asuardnneuku fl..,msauauisl Lerfnwde Vårt alternativ 1 vil gi ca. 1 km ny Iinjetrase' inn mot Meisfjord transformatorstasjon (se kartutsnitt under)., /J f / W N. t \ =- J 5

6 Meisfjord transformatorstasjon: Kartutsnittet under viser vårt prioriterte alternativ for plassering av ny transformatorstasjon..4 /wn/åc. Vi har valgt å legge frem to alternative plasseringer av ny transformatorstasjon, hvor alternatlv 1 er vårt foretrukne alternativ. Denne plasseringen vil ikke berøre dyrket mark, er bedre skjermet og det visuelle inntrykket av 132 kv linjen blir dempet idet den går bak åsen. Dette området har også svaert gode grunnforhold og vil medføre lavere kostnader knyttet til grunnarbeidet. Plasseringen vil også medføre at anleggsarbeidet kan utføres uten å påvirke eksisterende drift av linjen. Kartet viser også eksisterende stasjon som vil bli fjernet og området tilbakeført til jordbruksareal når ny stasjon er ferdigbygd. Ny stasjonsplassering vil medføre behov for noen endringer av eksisterende 22 kv anlegg. 6

7 3.5 Forholdet til andre konsesjoner Anleggskonsesjon Meisfjord- Kaldåga (Drevvatn). Tildelt ny konsesjon ( ). Opprinnelig tildelt Anleggskonsesjon Kaldåga Holandsvika og Holandsvika Mosjøen. Opprinnelig tildelt Brattbakk - Holandsvika og 1987 Omsøkte oppgradering av linje fra Leirosen til Meisfjord (inkl. Meisfjord transformatorstasjon) gjelder resten av opprinnelig linjestrekning/konsesjon fra Kaldåga kraftverk i i Vefsn kommune (nå Drevvatn transformatorstasjon) til Meisfjord transformatorstasjon i Leirfjord kommune. HelgelandsKraft er tildelt konsesjon på oppgradering til 132 kv av eksisterende 66 kv linje fra Drevvatn til Leirosen transformatorstasjon (dvs. deler av ovennevnte konsesjon). i Resten av linjestrekket omsøkes derfor med denne søknaden. Grunnen til at konsesjonen deles opp i to ulike søknader kommer av når Leirosen transformatorstasjon blir endret, vil dette gi en naturlig deling av konsesjonen. Et annet moment er at gjennomfringen/realiseringen vil skje til ulike tidspunkt, Omsøktetiltak må ogsåsesi sa-mymitariétieng medplanlagte. spenningsoppgradering av 66 k\/ linje (til 132 kv) fra Drevvatn transformatorstasjon via Holandsvika transformatorstasjon til Mosjøen transformatorstasjon, som planlegges utført innen På sikt vil 66 kv bli utfasetsomnettnivå. Anleggskonsesjon for Drevvatn transformatorstasjon. Tildelt ( ) Leirosen transformatorstasjon Tfldelt (2o13o5499-9) Drevvatn transformatorstasjon fikk konsesjon iseptember 2012, og planlegges ferdigstilt i løpet av våren Idag går eksisterende 66 kv linje fra Meisfjord transformatorstasjon til Kåldåga kraftverk. Når spenningsoppgraderingen til 132 kv er gjennomført vil denne gå fra Leirosen til Drevvatn transformatorstasjon som bygges ved Kaldåga kraftverk. Idag går eksisterende 66 kv direkte fra Meisfjord, forbi Leirosentransformatorstasjonogtil Kåldågakraftverk.Ved oppgradering til 132 kv planlegges linjen ført inn i Leirosen transformatorstasjon. Leirosen transformatorstasjon vil da bli utvidet med to felt for innføring av 132 kv linjer. I konsesjonen for Leirosen er det imidlertid kun gitt tillatelse til bygging av ett 132 kv felt fra Drevvatn transformatorstasjon. Det vil derfor samtidig med denne søknaden bli sendt endringssøknad av Leirosen transformatorstasjon, slik at nytt felt til Meisfjord kan by99e5~ _, _ 7

8 3.6 Eier og driftsforhold Helgelandskraft AS skal eie og drifte 132 kv linjen og nye Meisfjord transformatorstasjon. 3.7 Forholdet til Plan- og bygningsloven Plan- og bygningslovens 1-3, andre avsnitt: For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i energilovens 3-1 tredje ledd gjelder bare kapittel 2 og 14. Kapittel 2 21 andre avsnitt; Kommunen kan kreve at den som fremmer planforslag eller søknad om tiltak, utarbeider kart når dette er nødvendig for å ta stilling til forslaget eller søknaden. Kommunen kan innarbeide slike kart i det offentlige kartgrunnlaget. Kommunen kan kreve at planforslag, søknad og kart leveres i digital form. Kapittel virkeområde og formål: Reglene i dette kapittel gjelder for tiltak etter annen lovgivning som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredninger 2 - planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften: 2, punkt g) Søknader om tillatelser etter annet lovverk for tiltak nevnt i vedlegg I, hvor aktuelle punkt er nr. 34. I denne står det at 'kraftledninger og jord- og sjøkabler med spenning 132 kv eller høyere og en lengde på mer enn 20 km alltid skal konsekvensutredes. 3 - planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftens 4: 3, punkt e) Søknader om tillatelser etter annet lovverk for tiltak nevnt i vedlegg II, hvor aktuelle punkt er nr, 32. I denne står det at kraftledninger med en spenning på minst 66 kv og en lengde på mer enn 20 km,skal behandles etter forskriften dersom de faller inn under ett eller flere av kriteriene i 4. Linjetrasé er ca. 10,5 km lang og vil derfor ikke falle inn under forskriftens 3 - planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftens 4. Det vil derfor ikke bli utarbeidet konsekvensutredning i henhold til konsekvensutredningsforskriften, men søknaden vil uavhengig av dette inneholde vurderinger av tiltakets konsekvenser for miljø og samfunn Forholdet til kommunenes arealplaner: I Leirfjord kommune berører Iinjetrase' følgende arealformål: - LNF-område generelt, og LNF-områder med spredt boligbygging. I disse områdene vil oppgradering av linjen til 132 kv ikke medføre endringer i forhold til dagens o status enn et noe økt rydde- og byggeforbudsoelte. Ny transformatorstasjon i Meisfiorden vil bli plassert på LNF-Z-område (LNFområde med spredt boligbygging), som eksisterende transformatorstasjon. Idet eksisterende stasjon vil bli fjernet og området tilbakeført til LNF-område, vil ny transformatorstasjon kun medføre små endringer av områdets planstatus i forhold til i dag. 8

9 Plankrav: For bygging og drift av anlegg som er behandlet gjennom energilovens 3-1 gjelder kun plan- og bygningslovens kapittel Z og 14. Det foreligger derfor ikke grunnlag for å kreve planprosess eller dispensasjon fra arealplan for anlegget, Forholdet til TEK 1.0: Plan- og bygningslovens forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10), skal følges så langt den passer ved oppføring av ny transformatorstasjon. 3.9 Forholdet til naturmangfoldlovem l 7 står det blant annet: Prlnsippene i 8 til 12 skal legges ti`l grunn som retningslinjer ved utoving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. NVE er i dette tilfellet offentlig myndighet og som skal vurdere forholdet til prinsippene i Helgelandskrafts vurdering er at omsøkte endring er av beskjeden karakter som ikke vil bryte med prinsippene i naturmangfoldloven Forholdet til oreigningsloven: Oppgradering til 132 kv vil medføre inntil 10 m utvidet rydde og byggeforbudsbelte i forhold til eksisterende 66 kv. Meisfjord transformatorstasjon vil få ny plassering som vil medføre behov for erverv av nødvendig tomteareal til stasjonen, samt rett til adkomstveg. Det tas i utgangspunktet sikte på å oppnå minnelige avtaler med berørte grunneiere, men i tilfelle slike forhandlinger ikke fører frem søkes det derfor ekspropriasjonstillatelse jfr. oreigningslovens 2 for nødvendig grunn og rettigheter til anleggene Forholdet til jordloven: Underjordlovens 2 - virkeområdestår det blant annet: «Nårenergi- eller vassdragsmyndigheita har gitt endeleg samtykke til tiltaket, gjeld 12 ikkje for anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nemnt i energiloven 3-1 tredje ledd» Deling av landbrukseiendom for avståelse til ny transformatorstasjon vil dermed kunne gjøres etter et eventuelt konsesjonsvedtak fra NVE, men dersom tiltaket medfører omdisponering av dyrket eller dyrkbar jord, må saken behandles etterjordlovens 9. Dette vil etter vår vurdering kun være aktuelt ved plassering av ny transformatorstasjon w Meisfjordpå dyrket mark (alternativ 2) Forholdet til kulturminneloven: i henhold til kulturminnelovens 9 skal det før tiltak iverksettes undersøkes om tiltaket berører kulturminner. Dette vil skje i forbindelse med miljø- transport- og anleggsplanen Forholdet til vegloven: Uansett plassering av ny transformatorstasjon vil endringene medføre behov for ny avkjørsel fra fylkesveg nr Det må derfor søkes Statens vegvesen om avkjørselstillatelse før eventuell bygging tar til. 9

10 4 SAKSBEHANDLINGSPROSESS Konsesjonsprosesser gjennomgår en lovpålagt saksbehandlingsprosess som kan virke relativt omfattende. Tabellen nedenfor angir milepaeler i prosessen og kommentarer til disse. Gront felt angir hvor i prosessen dette dokumentet (søknaden) ligger. 1 Melding om oppstart Helgelandskraft varsler berørte parter om oppstart av av planlegging planleggingsarbeidet. Berørte parter er typisk grunneiere, kommuner, saerlovsmyndigheter evt. andre med interesse for planarbeidet. 2 Søknadom anleggskonssjon ` _ ' parle». m; V j " ' ` _ ut uvfiuiggahdung. 3 Høring og offentlig Ved behov sender NVE søknaden ut på høring og offentlig ettersyn av søknaden ettersyn til berørte parter, samt annonsering i avls. Høringsfristen er minimum 6 uker. Ved behov kan det bli arrangert folkemøter om søknaden. 4 Konsesionsvedtak Etter høringsfristens utløp vil NVE vurdere om saken/tiltaket er tilstrekkelig belyst. Dersom dette er tilfellet vil det bli gjort vedtak i saken. 5 Klagebehandling Dersom det kommer klage på vedtaket vil NVE vurdere om klagen inneholder momenter som gir grunnlag for å endre i eller oppheve vedtaket. Dersom NVE velger å opprettholde i vedtaket, oversendes klagen(e) til Olje- og energidirektoratet til klagebehandling og endelig vedtak. 5 TIDSPLÅN FOR GJENNOMFØRING Nedenfor vises foreløpig tidsplan for 132 kv an\egget " " lécartal im; 3 4 in : 3 4 fl]: 3 4 Toll;3 4 _Konsesjonsszknad Off. ettersyn/høring Tillatelse (konsesjon) Detaljplanlegging og byggeperiode Ferdigstillelse 10

11 6 FORARBEIDER Nedenfor vises utdrag fra innkomne uttalelser i kursiv. Helgelandskrafts kommentarer til disse er gjort for hvert innspill. Grunneiere, rettighetshavere og saerlovsmyndigheter er varslet om planleggingen. Leirfjord kommune: Kommunen har ikke kommet med uttalelser i forbindelse med vår «melding om oppstart av planlegging» innen fristen, men etter ny henvendelse fra HelgelandsKraft har kommunen kommet med følgende uttalelse: «Viser til telefonsamtale i dag angående plassering av trafostasjon i Meisfjord. Det var spørsmål om kommunens vurderinger ved bruk av dyrka mark. Vedlagt følger kartskisse til alternativ plassering av trafo, og alternativ(1) av trase for linje til/fra ny trafostasjon. Begge løsningene ligger utenfor dyrket mark, samt at det finnes veiløsning fram til stasjonen. Sendte skissen over til Sigvald Meisfjord for å høre hans synspunkt. I forhold til et alternativ der trafostasjonen skal plasseres på hans dyrkede mark, og ta større del av det jordstykket, er dette et alternativ han vil kunne vurdere som alternativ løsning. I forhold til at det skal bygges nye master for den nye dimensjonen med 132 kv, kan også ledningsalternativ 1 i kartet vurderes som en løsning. i Helgelandskrafts vurdering: 132 kv linje Leirosen - Meisfjord: Oppgraderingen vil så langt vi kan se, ikke fore til endring av arealbruken i området, selv om det blir noe økt rydde- og byggeforbudsbelte enn i dag. Meisfjord transformatorstasjon: 1Se vurdering av Sigvald Meisfjords innspill, Sametinget: Har ikke kommet med tilbakemelding Helgelandskrafts vurdering Helgelandskraft kjenner ikke til at linjetrasé berører automatisk fredete samiske kulturminner. Ved funn av slike vil imidlertid arbeidet umiddelbart bli stanset og Sametinget varslet. Nordland fylkeskommune: Vi har sjekket nevnte planer mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er tiltaket ikke i konflikt med verneverdige kulturminner. Vi vurderer ikke at berørte område, slik det fremgår på kart, innehar stort potensial for påvisning av nitti/ ukjente kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader og vil gi endelig uttalelse når konsesjonssøknaden foreligge r. Helgelandskrafts vurdering: Helgelandskraft kjenner ikke til at linjetrase' berører automatisk fredete kulturminner. Ved funn av slike vil imidlertid arbeidet umiddelbart bli stanset og fylkeskommunen varslet. Reindriftsforvaltningen i Nordland: Linjestrekket som er under planarbeid har Røssåga/Toven reinbeitedistrikt 11

12 beiterettigheter. Reinbeitedistriktet har et øvre reintall på 1200 fordelt på 2 siidaandeler. 1 oppdatert kartmateriell er det registrert inn vinterbeite i område som er et minimumsbeite for reinbeitedistriktet (se vedlegg). Det vil si det årsbeite som setter begrensninger for fastsettlng av øvre reintall for di'striktet. Reindriftsforvaltningen kan opplyse om at nye oppdaterte arealbrukskart for reindrift vil bli tilgjengelig som nettløsning på Norge digitalt høsten 2013.I forhold til dette er det ikke gjort noen endringerpå f/yttlei innenforplanområdet. Reindriftsforvaltningen anbefaler en dialog mellom reinbeitedistriktet og tiltakshaver når det kommer til anleggsperioden i tilknytning til reindriftens bruk a v flytt/ei. Helgelandskrafts vurdering Tiltaket gjelder ny 132 kv linje i eksisterende trasé. En evt. breddeøkning av denne som følge av oppgraderingen vil etter vår vurdering ikke være merkbar for reindriftsnæringen i driftsfasen. Anleggsperioden vil medføre noe aktivitet i området som kan føre til at reinen unngår området, og/eller vil gi økte utfordringer ved flytting. Som avbøtende tiltak bør arbeidet derfor søkes utført i perioder hvor flyttleier ikke benyttes og/eller utføres i naer dialog med reindriftsutøverne. Hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres i forhold til reindriftsinteressene må beskrives nærmerei miljø-, transport- og anleggsplanen. Se også vurderinger under pkt. 8.3 Samisk utmarksnaering. Statens Vegvesen: Våre interesser i denne type saker knytter seg til forhold som berører riks- og fylkesveier. På generelt grunnlag gjør vi oppmerksom på at følgende forhold må avklares iden videre prosessen: Plassering av kraftledninger må være utenfor vegens sikkerhetssone. Avkjørselsforhold (nye avkjørsler eller endret bruk av eksisterende avkjørsler) må avklares i reguleringsplan eller omsøkes i egen søknad. Avkjørselen skal bygges og vedlikeholdes etter våre retningslinjer. Byggegrenser langs riks- eller fylkesvegnett må avklares i reguleringsplan eller det må søkes om dispensasjon fra veglovens byggegrense langs offentlig veg i egen søknad dersom det blir aktuelt. På nåværende tidspunkt har vi ikke flere merknader eller kommentarer til søknaden, men vi forbeholder oss retten til å komme fram med ytterligere innspill eller innsigelse senere i prosessen. innsigelser ønskes unngått, og Statens vegvesen bidrar gjerne i den videre prosessen dersom det dykker opp problemstillinger hvor vi er berørt og hvor dere trenger vår uttalelse. HelgelandsKrafts vurdering: Bygging av ny transformatorstasjon (uansett alternativ plassering) vil medføre behov for ny avkjørsel fra fylkesveg 212. VI må derfor søke Statens vegvesen om avkjørselstillatelse, men håper Vegveseneti høringsuttalelsen til konsesjonssøknaden tar stilling til våre planer. Fylkesmannen i Nordland: Vi ser det som positivt at oppgraderingen foregår ved at eksisterende master og linjer 12

13 byttes ut, og at eksisterende trase følges og utvides i nødvendig grad. Som grunnlag for anleggsarbeidet viser vi til kart fra miljostatus som viser eksisterende kunnskap om biologisk mangfoldi området. V/ gjøri denne sammenhengen spesielt oppmerksom på at områdene i og langs Bøe/va og Oksvatnet bør holdes fri for anleggsog transportvirksomhet. Vi har ikke registrert hekkelokallteter for rovfugl i området. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan flnnes slike lokaliteter, bl.a. i liområdene nord for traseen. I den grad det skal foretas nelikoptertransport i hekkesesongen, d. v. s. i perioden 15. februar juli, bør det derfor være foretatt en kartlegging av mulige hekkelokaliteteri influensområdene til transportkorridorene (inntil 1 km fra reirlokaliteten - avhengig av eksponeringsgrad). kartleggingen bør i tilfelle vaere foretatt av fagkyndig institusjon/person, som grunnlag for videre arbeid med anleggs- og transportplanen. Berggrunnskart for området viser at linja krysser områder med kalkspatmarmor. Linjetraseen i disse områdene bør kartlegges, slik at mulige forekomster av botanisk verdi kan avgrenses. Dette som grunnlag for tilpassing av nye stolpefester og anleggstrafikk. Helgelandskrafts vurdering: Arbeidet med oppgradering av linjen vil skje i eksisterende linjetrasé. Vår vurdering er at tiltak i eksisterende anlegg har svært begrenset omfang og at det må være tilstrekkelig å benytte eksisterende kunnskap om hekkelokaiiteter ved planlegging og ` utførelse av anieggsarbeidet.. Når det gjelder masteplasserlng og ferdsel i områder med kalkspatmarmor, mener vi det kan være fornuftig å kartlegge eventuelle forekomster av botanisk verdi ved ny i masteplassering. Dette bør da gjøres av fagpersonell l MTA-planleggingen. Se for øvrig vurderinger under pkt naturverdier. Private/andre interesser: Karl Albertsen: Eier gnr. 60 bnr. 8 ringte og lurte på om det ble samme mastepunkt på 132 kv linjen som i dag. Hadde også en del praktiske spørsmål omkring sanering av eksisterende linje. Helgelandskrafts vurdering: Ved ombygging til 132 kv vil sannsynligvis mastepunkter måtte endres. Hvor disse blir plassert blir først avklart ved prosjektering av linjen. May Lis- og Gunnar Iversen: Ianledning utvidelse av linje mellom Meisfjord trafostasjon og leirosen trafostasjon vil vi komme med noen betraktninger. Ved en slik utvidelse av linjen vil den komme ca m fra vår bolig. Vi synes dette er noe nært, da det muligens vil sette restriksjoner på evt. utvidelse /nybygg på eiendommen. Dette er noe som kan unngås vedå flytte linjen til en trasé opp i åsen bak vår eiendom. Dette kan gjøres ved å flytte fem mastre. Håper dette er noe som blir sett på da vi allerede med dagens linje har fått saget ned tuntrær som kom for nært linjen. Helgelandskrafts vurdering: Vårt prioriterte alternativ medfører flytting av linjen bak åsen som beskrevet i innspillet. Dersom alternativ 2 blir valgt vii det fremdeles vaere mulig å endre Iinjetraseen noe slik at det ikke blir ytterligere arealrestriksjoner på denne eiendommen. 13

14 Asbjørg og Gunvald Otting: Vi har forståelse for behovet for oppgradering av linjen. Vi ser det sum en selvfølge at følgende forhold blir ivaretatt: - Kompensasjon for den grunnen som går med til utvidelse av trasé. - Kompensasjon for all skog som blir berørt, både bar- og lauvtrær. - Reparasjon av ekstra slitasje på bruk av gårdsveier/skogsveier. Ferdsel kun etter avtale. Da den planlagte utvidelsen er langt ut over tidligere avtaler med HK, og at dette arbeidet medfører betydelig mer ferdsel enn normalt for vedlikehold av eksisterende trase, forutsettes det at skriftlig avtale med grunneier er på plass for arbeidet starter opp. Helgelandskrafts vurdering: En utvidelse av rydde- og byggeforbudsbeltet vil føre til nødvendig revidering av gjeldende overenskomster med grunneiere. Erstatningsstørrelse blir avtalt i nye overenskomster med grunneiere, eller ved skjønn dersom det ikke oppnås enighet. ` Ytre Helgeland Skogeierlag v/sigurd Hoff: Ytre Helge/and Skøgeierlag ønsker et møte med HK i forbindelse med oppgradering av HS-linje mel/om Meisfjord og Kaldåga, der berørte grunnere blir innkalt. Tema: Båndlegging av areal og erstatning. HelgelandsKrafts vurdering: Vi ser det som positivt å komme :dialog med grunneiere i/langs linjetraseen. ` HelgelandsKraft vil derfor holde et orienteringsmøte med grunneiere i høringsperioden. ` Sigvald Meisfjord: Viser til befaring hvorjeg ble forelagt to alternativ for flytting av stasjonen. Jeg anser begge alternativ som uakseptable ettersom de innebærer bygging på dyrka mark som ikke lar seg erstatte. Derfor v/ljeg lansere to nye alternativ som er merka A og B på vedlagte kart. Alt. A. ligger på et platå iåsen og vil kunne gli inn inaturen på en særdeles fin måte. I tillegg vil linja bare gå gjennom areal som nyttes til beite. Alt. B ligger oppå åsen hvor det tidligere har stått ei hytte. Også her vil linja kunne legges slik at den ikke skaper problemer for gårdsdrifta. Vei/øsning lar seg ordne til begge alternativ uten å legge beslag på dyrka mark. For meg er alternativ A å foretrekke. 14

15 e, t HelgelandsKrafts vurdering: HK inviterte grunneier på befaring med utgangspunkt i forslag om to ulike plasseringer av trafostasjonen. Begge disse ville imidlertid berøre dyrket mark og være negative for grunneier. Grunneier har lagt fram forslag om to andre plasseringer som vist i kartskissen over og ønsker primært ny stasion plassertjfr. forslag A. Vår vurdering er at en plassering her ikke vll kunne la seg gjøre uten svært store terrenginngrep med påfølgende kostnader. Vårt arealbehovvil typisk være inntil 3 daa og det er derfor ikke hensiktsmessigå plassere ny stasjon Jfr. grunneiers forslag A. Når det gjelder grunneiers forslag B, har vi vurdert dette til å vaere et godt alternativ. Dersom eksisterende trevegetasjon i sør blir stående vil plasseringen gi mindre visuell virkning enn vårt alternativ 2 (plassering ved i siden av eksisterende trafostasjon). Kostnadsberegninger gjort av Norconsult viser også at grunnarbeider vil vaere noe rimeligere ved dette alternativet. l-lk søker derfor primært om plassering av transforrnatorstasjonen jfr. grunneiers forslag B (nord for eksisterende trafo). 7 BESKRIVELSE AV ANLEGGET 7.1 Begrunnelse for planlagte oppgradering til 132 kv Omsøkte spenningsoppgradering er beskrevet i kraftsystemutredningen , og utdrag fra grunnlagsrapporten sier følgende om linjestrekket: Ut fra tilstandsvurdering av denne linja bør linetråden skiftes iløpet av en lü-årsperiode. Da det er planer om ny produksjon som vil mate inn i' dette nettet, blant annet fra Elsfjordcimrådet, da dette vil kunne fore til atlinja blir overbelastet, planlegges det nå å oppgradere hele denne strekningen fra 66 kv t/'l 132 kv. Planene inkluderer å tilknytte linja i Leirosen transformatorstasjon, som befinner seg mellom Kaldåga og Meisfjord. Leirosen er en del av 132 kv-nettet, og dagens 56 kv-linje går rett forbi denne. En tilknytning l Leirosen vll også gjøre det mulig å føre overskytende effekt i Sjonaområdet direkte mot Mosjøen (Sjona Nesna Lelrosen - Mosjøen), istedenfor mot Langvatn og Svabo. " 15

16 Tilstand på eksisterende 66 kv linje: Linjen (Kaldåga - Meisfiord) ble idrlftssatti 1955 og er en tremastlinje med master fra samme årstall. Tretraverser ble skiftet i 1993/94. Strømførende linje er fra 1955, mens isolatorer og klemmer ble skiftet i 1984, Det er med andre ord behov for omfattende renoveringav linjen. 7.2 Beskrivelse av ny 132 kv linje og ny transformatorstasjon i Meisfjord Generelt om 132 kv-linjen: Trasélengde: Linjetrasé: Strømførende liner: Faseavstand: Systemspenning: Overføringskapasitet (termisk grenselast) Mastemateriale: Mastehøyde: Traverser: lsolatorer: Rygge- og byggeforbudsbelte: ToppIiner/jordliner (evt. OPGW): Rivnlng av eksisterende linje: 10,5 krn Som eksisterende 66 kv lin_]e,unntatt siste kilometeren før nye Meisfjord trafostasjon FeAl nr. 240 Inntil 5 m 132 kv 1143 A ved 20 C Impregnert tre rn Traverser av aluminium Hengeisolatorer av kompositt Inntil 30 m. Hele traseen 10,5 km 66 kv ledning, 3 x FeAl nr kv kontra 132 kv: Eksisterende 66 kv-lin'e: Linjestrekketbeståri dag i sinhelhetav 66 kvtremastlinjemedsnitthøydepå 12 m. Linene er FeAl nr. 70 med faseavstand 2,5 m. Ny 132 kv-iinje: Llnjestrekket (10,S km) vil bli bygd med impregnerte tremaster med snittheyde på 16 m. Visuelt sett blir master og linjer etter oppgradering til 132 kv noe større (bredere og høyere), og oppleves som mer ruvende i landskapet. Forskjellen mellom 66 kv og 132 kv er vist i figurene under. 16

17 a* WSET m; SUI 17

18 av er som illustrasjon og har ikke nødvendigvis nøyaktige master og liner. Arealbeslag/rydde- og byggeforbudsbelte: Oppgradering til 132 kv vil føre til økt Faseavstand, men denne vil ikke overstige 5 m, altså 10 m mellom de to ytterste fasene. Oppgradering til 132 kv vil kreve inntil 30 m bredt rydde- og byggeforbudsbelte, mot 20 m I dag (se skisseri under). -.»~. 3- «a i». eee/eeq, L_:z_l (rnes.o:r.'r u m 132 kv lime :vara ~ 18

19 66 kv linje Kort (generell) beskrivelse av anleggsarbeidet: Stolper/master med tilhørende utstyr, bardunforankringer og lignende transporteres ut til masteplassene ved hjelp av helikopter og/eller ved terrengtransport på bakken. I enkelte tilfeller kan det bli aktuelt å transportere materiell som terrengtransport på sommerfore dersom det er kort transportveg og det ikke er spesielt sårbar vegetasjon. Stolpene fastkiles med låsestein, som vanligvis finnes i terrenget, i oppgravde eller oppsprengte groper. For fundamentering og oppreising av stolper vil det bli benyttet gravemaskin der det går an å komme fram til mastepunktet med slikt utstyr. På enkelte vanskelige mastepunkt kan oppgraving av stolpegroper og reising av stolper måtte utføres manuelt. Dette er imidlertid vesentlig mer arbeidskrevende enn maskinarbeid. Traverser, isolatorkjeder og blokker for uttrekking av liner, kan helses på plass ved hjelp av handvinsj og david i mastetopp, men det kan også benyttes helikopter som transport og montasje av traversen i en operasjon. _ Linene leveres på store tromler i lengder på 1500 m eller mer. Linene trekkes ut over blokker i hver mast ved hjelp av dragline, vinsj og brems. Det vil bli satt krav om at linene i hovedsak skal uttrekkes som fristrekk". Dette innebærer at bremseutstyret som plasseres ved trommelplass holder et bremsestrekk som gjor at linene holdes klar av terrenget under uttrekkingen. Til sluttjusteres linestrekket til riktig "pilhøyde" og linene festes til isolatorene ved hjelp av hengeklemmer og avspenningsklemmer. Ved alle master i innforingsvernet nedleggesjordelektroderi form av kveiler i mastegropen,stråler i grøft (kråkefotsystem)og/eller jordspyd. I tillegg vil det bli nedlagt noen jordelektroder som arbeidsjording også i linjen utenom innføringsvernet. Riggplasser vil bli etablert i nærheten av eksisterende veier naer linjetraseen, og naermere beskreveti miljø-, transport- og anleggsplanen Sanering av eksisterende 66 kv linje. Eksisterende linje må rives før ny kan påbegynnes. Dette krever en del anleggsvirksomhet som samordnes med oppgradering til 132 kv. Det vil bli mye avfallsmateriell som må leveres til avfallsanlegg/gjenvinning. Naermeste avfallshåndteringsanlegg er SHMIL (Sondre Helgeland miljaverk). Det vil også bli en del emballasje i forbindelse med levering av isolatorer, armatur, traverser og beslag som demonteres og leveres på godkjent avfallsplass. Master bestilles i fastsatt lengde, men noe blir tilpasset ute i terrenget. Rester leveres til avfallsplass eller gjenbruksstasjon. Nærmere beskrivelse av saneringsarbeidet gjøres i FHHJB-,transport- og anleggsplanen. 19

20 7.2.5 Beskrivelse av ny transformatorstasjon i Meisfjord: Stasjonen vil bli bygd med: - 1. stk. 132 kv felt med tilrettelagt plassfor framtidig felt til Sandnessjøen. Nødvendige22 kv felt til distribusjonsnettet ~ Omsetning 132/22 kv og trafoytelse på 20 MVA - Nødvendig høyspennings apparatanlegg Fasadetegninger og énlinjeskjema for ny transformatorstasjon ligger som vedlegg. Énlinjeskjema er unntatt offentligheten. I byggeperioden anses det som en stor fordel å kunne opprettholde eksisterende nettanlegg så lenge som mulig, derfor vil en plassering som vist i alternativ 1 være svært gunstig. Når ny stasjon er ferdig og 132 kv linjen er tilknyttet, vil eksisterende trafostasjon bli revet og arealet tilbakeført til landbruksareal. Detaljerte tegninger og beskrivelser av ny transformatorstasjon vil bli gjort i miljø~, transport- og anleggsplanen. Det vil bli lagt til rette for tilstrekkelig areal til bygging av fremtidig 132 kv felt til Sandnessjøen. 7.3 Systemløsning Konsesjonssøknaden og FOS-søknad vil bli sendt til Statnett som systemansvarlig, i henhold til krav i FOS og FIKS. Linjestrekket fra Leirosen til Meisfjord er en del av planlagte oppgradering til 132 kv for hele linjestrekket fra Mosjøen til Meisfjord, som planleggeså være utført i Dennå omsøkteendringenvil imidlertid også medføre at eksisterende linje som går direkte fra Kaldåga kraftverk til Meisfjord, nå blir delt i Leirosen transformatorstasjon. Vi vil dermed få en annen nettkonfigurasjon i området Systemløsning for 132 kv linje: Spenningsnivå: Spenningsnivå for linjen er beskrevet i kraftsystemutredningen ( ), se utdrag fra denne under pkt Helgelandskraft har for regionalnettsforbindelse mellom Drevvatn og Leirosen søkt og fått konsesjon på spenningsøkning fra 66 kv til 132 kv. Leirosen transformatorstasjon har i tillegg fått konsesjon på større trafokapasltet og omsetning 132/22kV. Meisfjord transformatorstasjon planlegges tilrettelagt for 132 kv felt for fremtidig videreføring av 132 kv til Sandnessjøen. Linjetverrsnitt: Idet vi planlegger for fremtidig videreføring av 132 kv fra Leirosen transformatorstasjon til Sandnessjøen (Alsten transformatorstasjon) som erstatning for eksisterende 132 kv Leirosen ~Alsten, mener vi det er riktig å benytte linjetverrsnitt FeAl nr Med dette får vi et fleksibelt regionalnett med tilstrekkelig kapasitet for fremtidig behov. Se for øvrig pkt. 7.5 Tiltakets virkning på forsyningssikkerhet og spenningskvalitet: Etter at alle planlagte endringer er utført (ombygging av Leirosen transformatorstasjon og oppgradering til 132 kv på linje mellom Drevvatn og Meisfjord), vil Meisfiord kunne forsynes fra både Alsten, Nesna og Drevvatn, og ikke som i dag (hovedsak) fra Drevvatn (Kaldåga). Ved en fremtidig tilknytning av Meisfjord transformatorstasjon til Sandnessjøen (Alsten), vil også dette bidra positivt til forsyningssikkerheten både i Sandnessjøen og Leirfjord-området. 20

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

av planlegging -,-...

av planlegging -,-... ~.* "o, \,/«: JJJ-55 'i HKref:Saksnr. 13-45 Dok. Nr. 13-2559 Melding om oppstart av planlegging I -1,- N I l J J 1 i v :i 'I H V. v -,-... -x».'l""_"'*.. fir,f, Eksisterende Se k-v Iinje - Spenningsoppgradering

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen JØSOK PROSJEKT AS 1. Åpning ved Voss Energi AS 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Konsesjonsbehandling - Rettigheter - Tillatelser - Mastebilder

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm - Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm 1. Åpning ved Norsk Vind Egersund AS. Status 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Tekniske planer - Konsesjonsbehandling - Rettigheter

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Side 1 Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelinga Postboks 7310 5020 BERGEN Kokstad, 29. januar 2013 Vår ref.:2262/rj/tf Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon,

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/8671-20 Dato: 12.03.2009 NY RINGFORBINDELSE 132 KV KRAFTLINJER I DRAMMEN. KLAGE PÅ KONSE- SJONSVEDTAK VEDR. STREKNINGEN BRÅTAN - BRAGERNES

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK.

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK. ~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS 'I11III.'" Stryn Kommune. Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 6040 - Telefax:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271.

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271. Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnummer: 914778271 Dato: Varighet: 23.11.2029 Ref: Kommuner: Åfjord Fylke: Sør-Trøndelag Side

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR Vår dato: 13.06.2016 Vår ref.: 201601358-12 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Stort behov for investeringer i sentral- og regionalnett Sentralnett Statnett forventer å investere

Detaljer

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014. Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014. Varighet: Ref: NVE Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Anleggskonsesjon Meddelt: Eidsiva Nett AS Organisasjonsnummer: 981 963 849 Dato: 3 0 JAN2014 Varighet: 1.1.2044 Ref: NVE 201201816-261 Kommune: Eidsvoll, Nord-Odal

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Hordaland Fylkeskommune Kulturetaten Postboks 7900 5020 BERGEN Kokstad, 25. januar 2013 Vår ref.: 2156/TF Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no Bank: Den Norske Bank - Bankgiro:

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn Fremlagt på møte 6.-7.10.2015 Styresak 84-2015 Saknr 15/283 Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm

Detaljer

132 kv Vadsø - Smelror

132 kv Vadsø - Smelror Varanger KraftNett AS 132 kv Vadsø - Smelror Tilleggssøknad Utvidelse av byggeforbudsbelte 2014-01-03 Oppdragsnr.: 5133695 1 11.2.2014 Supplering av søknadsdokument prh ms jao Rev. Dato: 3.1.2014 Beskrivelse

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962986633 Dato: 07.10.2014 Varighet: 9.9.2044 Ref: 201006400-50 Kommune: Bærum Fylke: Akershus Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON.

NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON. HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon 1 NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON. Holandsvika HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon

Detaljer

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011.

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011. Statnett SF Saksnummer Joumalpost Jouma1dato Statnett S F M ottatt Arkivet 2 9 JUN 2011 DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' AvdelinglinrtIaler 2 Q. ) U. offort! g!-et Statnett SF Postboks 5192

Detaljer

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL Forord Alta Kraftlag søkte NVE om konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon

Detaljer

Anleggskonsesjon. Lyse Elnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Lyse Elnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Lyse Elnett AS Organisasjonsnummer: 980 038 408 Dato: 16.01.2017 Varighet: 01.01.2020 Ref.: 201504652-20 Kommune: Sola Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63

Deres ref.: 1532590 22 95 91 63 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Statnett Postboks 5192 0302 OSLO Q 4 AuG zull Vår dato: Vår ref.: 201103011 km/kev 3D Arkiv: /KM Saksbehandler: Deres dato: 9.5.2011 Kristin Evjen Deres ref.:

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Spenningsoppgradering fra 50 kv til 132 kv Vagle Opstad («Jærnettprosjektet») Melding med forslag til utredningsprogram Jærnettet Jærnettet er regionalnettet mellom

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Statnett i nord Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Om Statnett o Ca 1200 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor i Tr.heim, Bergen, Sunndalsøra og i Alta o Regionkontor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Tilleggsutredning for bygging av ny. 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby

Tilleggsutredning for bygging av ny. 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby Tilleggsutredning for bygging av ny 132 kv kraftledning Dyrløkke - Tegneby Utarbeidet av Hafslund Nett august 2011 Forord/sammendrag Hafslund Nett AS (HN) søkte NVE den 7.januar 2009 om konsesjon for bygging

Detaljer

Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord

Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord Grunneiermøte Ny 66 kv kraftledning Otteråi-Langeland-Stord 1. Åpning ved SKL 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Konsesjonsbehandling - Rettigheter - Tillatelser - Mastebilder - Elektriske felt - Avtaler

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Godkjenning av miljø- og transportplan for 420 kv kraftledning Sima Samnanger, strekningen Sima - Mødalen

Godkjenning av miljø- og transportplan for 420 kv kraftledning Sima Samnanger, strekningen Sima - Mødalen Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett PO Box 5192 0302 Oslo 1 8 APR2011 Vår dato: Vår dato: Vår ref.: Vår ref.: NVE 201004909-30 km/ims Arkiv: 617 Saksbehandler: Deres dato: 22.03.2011 Ivar

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE 10.02.2016 Nes kommune Behandling Politisk utvalg Dato Sak Første gangs behandling Kommuneplanutvalget 13.05.2015 9/15 Høring Frist 01.07.2015 Andre gangs behandling Kommuneplanutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato :

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Norges vassdrags- og energidirektorat INNHERRED SAMKOMMUNE 0 6 MAI 2009 NTE Energi AS 7736 STEINKJER Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Grete

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004).

DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). DETALJREGULERINGEPLAN FOR SANDBAKKEN FJELLUTTAK, DEL AV EIENDOMMEN 58/1, MÅLSELV KOMMUNE (planident. 192492012004). PLANBESKRIVELSE: Forslagsstiller: Forslagsstiller til planen er Målselv Maskin & Transport

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Lærdal Kommune Postboks 83 6886 Lærdal Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner

Statnett SF Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for 420 kv sjøkabler over Indre Oslofjord Vestby og Hurum kommuner Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 04.09.2015 Vår ref.: 201504180-3 Arkiv: 617 Deres dato: 01.07.2015 Deres ref.: Johan Olav Bjerke Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Lyse Neo AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Fjernvarmekonsesjon. Lyse Neo AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Fjernvarmekonsesjon Meddelt: Lyse Neo AS Organisasjonsnummer: 982929733 Dato: 03.11.2016 Varighet: 01.12.2035 Ref: 201603434-16 Kommuner: Sandnes, Stavanger og Sola Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av

Detaljer

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS Konsesjonssøknad Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune Utarbeidet av Lyse Nett AS 07.juli 2005 1 Generelle opplysninger... 3 1.1 Søknadens omfang... 3 1.2 Anleggets

Detaljer

Anleggskonsesjonen gir i tillegg rett til å fortsatt drive følgende elektriske anlegg:

Anleggskonsesjonen gir i tillegg rett til å fortsatt drive følgende elektriske anlegg: Anleggskonsesjon Meddelt: Nordkraft Nett AS Organisasjonsnummer: 983099807 Dato: 16.08.2016 Varighet: 01.01.2035 Ref: 201604085-3 Kommune: Narvik Fylke: Nordland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Etne Kommune Postboks 54 5591 Etne Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Søknad om endring i arealbruk ved Makrellbekken, i Oslo kommune

Søknad om endring i arealbruk ved Makrellbekken, i Oslo kommune NVE v/ Arne Anders Sandnes Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Saksbeh./tlf.nr.: Christina Hansen/920 65 655 Deres ref./deres dato: / Vår ref.: 2272827 Vår dato: 11.04.2016 Søknad om endring i arealbruk

Detaljer

Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen

Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen Samordnet nettløsning for Innvordfjellet og Breivikfjellet vindkraftverk på Nord-Fosen Kort om utbyggerne NTE Nett AS er et heleid datterselskap av Nord Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, som igjen

Detaljer

Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 Oslo

Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 Oslo Norges vassdrags- og energidirektorat Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 Oslo Vår dato: 2 anov221) Vår ref.: 2ffl204985-29 tbm/olah Arkiv: 617 Saksbehandler: Deres dato: 3.4.2013 Olav Haaverstad Deres

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Årdal kommune Postboks 40 6881 Årdalstangen Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 BERGEN Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Saksfremlegg Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Vinda Kraftverk Elektriske anlegg og overføringsledninger

Vinda Kraftverk Elektriske anlegg og overføringsledninger Skagerak Kraft AS Elektriske anlegg og overføringsledninger 2013-10-14 Oppdragsnr.: 5133526 J03 08.11.2013 Endelig rapport LFo/JSOLL SON LFo J02 15.10.2013 Endelig rapport LFo/JSOLL SON LFo A01 15.08.2013

Detaljer

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17 Norges vassd rags- og energidirektorat N V E Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Solvind Prosjekt AS Organisasjonsnummer: 990 898 847 Dato: 1 i MAI 2010 Varighet:

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2013/6860-2 Saksbehandler: Harald Hove Bergmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Kopperå vindkraftverk med tilhørende nettilknytning

Detaljer

420 kv-ledning Lyse-Stølaheia. Tilleggssøknad trasealternativ i Forsand kommune

420 kv-ledning Lyse-Stølaheia. Tilleggssøknad trasealternativ i Forsand kommune Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Saksbehandler: Tanja Midtstian Saksbeh./tlf.nr.: Maria K. Lyngstad/23 90 37 20 Vår ref.: 2101290 Vår dato: 28.04.2015 420

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Anleggskonsesjon. Lyse Produksjon AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 980 335 216. Dato: I AUC-, Varighet: 16.08.2045. Ref: NVE 200703409-169

Anleggskonsesjon. Lyse Produksjon AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 980 335 216. Dato: I AUC-, Varighet: 16.08.2045. Ref: NVE 200703409-169 Norges vassdrags- og energidirektorat Anleggskonsesjon Meddelt: Lyse Produksjon AS Organisasjonsnummer: 980 335 216 Dato: I AUC-, Varighet: 16.08.2045 Ref: 200703409-169 Kommuner: Bjerkreim og Gjesdal

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

22959774-41679196/olah@nve.no 1

22959774-41679196/olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 11.02.2015 Vår ref.: 201403130-19 Arkiv: 617 Deres dato: 09.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling

Reguleringsendring for Hulsjøen hytteområde - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 27.09.2013 051/13 Kommunestyret 03.10.2013 057/13 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FE-108/001/00,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 11/1761-14/5912 Plan 1131 - Reguleringssak

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer