132 kv LEIROSEN - MEISFJORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "132 kv LEIROSEN - MEISFJORD"

Transkript

1 nu, "II" O o" 132 kv LEIROSEN - MEISFJORD Søknad om endring av anleggskonsesjon for kraftforsyningslinje og transformatorstasjon MEISFJORD i Leirfjord - LEIROSEN kommune 2014

2 E*!**..L P"* * WL-J»-mmwmmamnw 1 SAMMENDRAG Helgelandskraft AS planlegger spenningsoppgradering fra 66 kv til 132 kv av eksisterende kraftforsyningslinje mellom Leirosen transformatorstasjon og Meisfjord transformatorstasjon i Leirfjord kommune. Oppgraderingen medfører også behov for ombygging og flytting av Meisfjord transformatorstasjon. Endringene kommer blant annet av at eksisterende 66 kv linje er fra 1955 og har behov for omfattende oppgradering, samt at HelgelandsKraft ønsker å legge til rette for et mer fleksibelt regionalnett med mulighet for videreføring av 132 kv til Sandnessjøen. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE 3 GENERELL INFORMASJON. Behandling av Søknaden Presentasjon av HelgelandsKraft AS Søknaden..... Anleggets beliggenhet Forholdet til andre konsesjone Eier og driftsforhold..... Forholdet til andre myndigheter og lovverk. Forholdet til kommunenes arealplan Forholdet til naturmangfoldloven 3. O Forholdet til oreigningsloven 4 SAKSBEHANDLINGSPROSESS.. 5 TIDSPLAN FOR GJENNOMFØRING 6 FORARBEIDER BESKRIVELSE AV ANLEGGEF 7.1 Bakgrunn for planlagte oppgradering til 132 kv 7.2 Beskrivelse av ny 132 kv linje og ny transformatorstasjon i Meisfjord Generelt om 132 kv-linje kv kontra 132 kv: Kort (foreløpig) beskrivelse av anleggsarbeidet Sanering av eksisterende 66 kv linje Beskrivelse av ny transformatorstasjon i Meisfiord 7.3 Systemløsning Systemlosning for 132 kv Iinj Systemløsning for Meisfjord transformatorstasjo Alternative systemliasninger som vil ivareta behov 7.4 Sikkerhet og beredskap Teknisk/økonomisk vurdering 7.5 Alternative løsninger Arealbruk og forholdet til grunneiere 8 VIRKNINGER FOR MIUØ OG SAMFUNN 8.2Miljø Samfunn 9 AVBØTENDE TILTAK 9.1 Oppsummering og anbefaling IO VEDLEGG

3 3 GENERELL INFORMASJON 3.1 Behandling av søknaden Norges vassdrags- og energidirektorat» NVE, har på delegert myndighet fra Olje- og energidepartementet beslutnrngskompetanse i anleggskonsesjonssaker. Eventuelle høringsuttalelser til konsesjonssøknaden merkes med Uttalelse til endring av konsesjon, 132 kv- Leirosen - Meisfinrd som sendes til: Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE PB 5091 Majorstua, 0301 OSLO. Tlf: , e-post: 3.2 Presentasjon av HelgelandsKraft AS Helgelandskraft AS har områdekonsesjcn som omfatter hele Helgeland, unntatt kommunene Træna, Rødøy, Lurøy og deler av Bindal. Konsesjonsområdet dekker et areal på ca. 16 D00kml og antall kunderer ca Linjenettet har en utstrekning på ca km, og dekker et område fra Saltfjellet I nord til Nord»TrøndeIag i sør... /z Konsesjonsomrâde Helgelandskraft AS (HK) er et offentlig eid aksjeselskap med 14 kommuner som aksjonærer. Selskapet er organisert med en divisjonsstruktur for forretningsområdene kraftproduksjon, marked og nett. Hovedkontor er i Mosjøen med avdelingskontorer i Brønnøysund, Sandnessjøen og Moi Rana. Omsetningen i 2D11 var 1,4 mrd. kr. Antall årsverk ca Kontaktinformasjon: Helgelandskraft AS, Postboks 702, 8654 Mosjøen Tlf: , e-post: Organisasjonsnummer: NO MVA Spørsmålangåendekonsesjonssøknadenrettes til: Hugo Lenningsvok, tlf , e-post: hugo.lenningsvnkgghglgglandskraftno 3

4 3.3 Søknaden Søknad om tillatelser i henhold til energilovens bestemmelser: I medhold av energilovens 3-1 om konsesjon på anlegg, søkes det orn tillatelse til: 1. Oppgradering av kraftforsyningslinje mellom Leirosen og Meisfjord i Leirfjord kommune. Oppgraderingen vil bestå av: - Økning av spenningsnivå fra 66 kv til 132 kv. Strekning og linjetrasé vises i vedlagte kartskisse datert 2.S.2014, tegnings~nr Linjetverrsnitt - FeAl nr Tradisjonelle impregnerte tremaster og hengeisolatorer av kompositt 2. Oppføring av ny transformatorstasjon i Meisfjord med plassering som vist i kartskisse datert , tegningsnr Det søkes om: Transformator med omsetning 132/22 kv og ytelse 20 MVA. 1 stk. utendørs 132 kv bryterfelt ~ Tilhørende høyspenriingsapparatanlegg - Sekundaert søkes det om plassering av transformatorstasjon som vist i kartskisse datert , tegnings-nr Begrunnelse: Eksisterende 66 kv linje er fra 1955 og krever omfattende renovering de nærmeste årene.hkønskerå avvikle66 kvsomspenningsnivåogplanleggerderforny linjemed 132 kv. Line FeAl 240 benyttes i stor grad for vårt regionalnett og gir nødvendig fleksibilitet. 1 tillegg åpner bruk av FeAl 240 for videreføring av 132 kv fra Meisfjord til Alsten. Eksisterendetransformatorstasjon i Meisfjordmå i sinhelhetbyggesomfor å håndtere 132 kv. Ved flytting av transformatorstasjonen jfr. alternativ 1, vil normal drift av eksisterende linje kunne opprettholdes så lenge som mulig, samt at vi ved denne plasseringenikke berørerdyrket mark eller påførernaboerarealbegrensninger. Søknad om tillatelser i henhold til oreigningslovens bestemmelser: Det søkes om ekspropriasjonstillatelse til erverv av rettigheter til endret bygge- og ryddebelte i eksisterende 132 kv trasé, til ca. 1 km ny Iinjetrasé i Meisfjorden, samt nødvendig areal til transformatorstasjon og adkomstvei jfr. oreigningslovens 2 pkt. 19. Det søkes også om tillatelse til å ta rettighetene i bruk slik at anleggene kan bygges før rettskraftig skjønn er avholdt (jfr. oreigningslovens 25). Dette for at store samfunnsinteresser kan gå tapt dersom det elektriske overføringsanlegget ikke blir ferdig i tide. 4

5 3.4 Anleggets beliggenhet Omsøkte 132 kv linje går fra Leirosen til Meisfjord i Leirfiord kommune i Nordland fylke sum vist i kartutsnittet under. Linjetrasé er ca. 10,5 km. s...- ' sund» a:»s»mna.na..' onluu vi; ;...- f asuardnneuku fl..,msauauisl Lerfnwde Vårt alternativ 1 vil gi ca. 1 km ny Iinjetrase' inn mot Meisfjord transformatorstasjon (se kartutsnitt under)., /J f / W N. t \ =- J 5

6 Meisfjord transformatorstasjon: Kartutsnittet under viser vårt prioriterte alternativ for plassering av ny transformatorstasjon..4 /wn/åc. Vi har valgt å legge frem to alternative plasseringer av ny transformatorstasjon, hvor alternatlv 1 er vårt foretrukne alternativ. Denne plasseringen vil ikke berøre dyrket mark, er bedre skjermet og det visuelle inntrykket av 132 kv linjen blir dempet idet den går bak åsen. Dette området har også svaert gode grunnforhold og vil medføre lavere kostnader knyttet til grunnarbeidet. Plasseringen vil også medføre at anleggsarbeidet kan utføres uten å påvirke eksisterende drift av linjen. Kartet viser også eksisterende stasjon som vil bli fjernet og området tilbakeført til jordbruksareal når ny stasjon er ferdigbygd. Ny stasjonsplassering vil medføre behov for noen endringer av eksisterende 22 kv anlegg. 6

7 3.5 Forholdet til andre konsesjoner Anleggskonsesjon Meisfjord- Kaldåga (Drevvatn). Tildelt ny konsesjon ( ). Opprinnelig tildelt Anleggskonsesjon Kaldåga Holandsvika og Holandsvika Mosjøen. Opprinnelig tildelt Brattbakk - Holandsvika og 1987 Omsøkte oppgradering av linje fra Leirosen til Meisfjord (inkl. Meisfjord transformatorstasjon) gjelder resten av opprinnelig linjestrekning/konsesjon fra Kaldåga kraftverk i i Vefsn kommune (nå Drevvatn transformatorstasjon) til Meisfjord transformatorstasjon i Leirfjord kommune. HelgelandsKraft er tildelt konsesjon på oppgradering til 132 kv av eksisterende 66 kv linje fra Drevvatn til Leirosen transformatorstasjon (dvs. deler av ovennevnte konsesjon). i Resten av linjestrekket omsøkes derfor med denne søknaden. Grunnen til at konsesjonen deles opp i to ulike søknader kommer av når Leirosen transformatorstasjon blir endret, vil dette gi en naturlig deling av konsesjonen. Et annet moment er at gjennomfringen/realiseringen vil skje til ulike tidspunkt, Omsøktetiltak må ogsåsesi sa-mymitariétieng medplanlagte. spenningsoppgradering av 66 k\/ linje (til 132 kv) fra Drevvatn transformatorstasjon via Holandsvika transformatorstasjon til Mosjøen transformatorstasjon, som planlegges utført innen På sikt vil 66 kv bli utfasetsomnettnivå. Anleggskonsesjon for Drevvatn transformatorstasjon. Tildelt ( ) Leirosen transformatorstasjon Tfldelt (2o13o5499-9) Drevvatn transformatorstasjon fikk konsesjon iseptember 2012, og planlegges ferdigstilt i løpet av våren Idag går eksisterende 66 kv linje fra Meisfjord transformatorstasjon til Kåldåga kraftverk. Når spenningsoppgraderingen til 132 kv er gjennomført vil denne gå fra Leirosen til Drevvatn transformatorstasjon som bygges ved Kaldåga kraftverk. Idag går eksisterende 66 kv direkte fra Meisfjord, forbi Leirosentransformatorstasjonogtil Kåldågakraftverk.Ved oppgradering til 132 kv planlegges linjen ført inn i Leirosen transformatorstasjon. Leirosen transformatorstasjon vil da bli utvidet med to felt for innføring av 132 kv linjer. I konsesjonen for Leirosen er det imidlertid kun gitt tillatelse til bygging av ett 132 kv felt fra Drevvatn transformatorstasjon. Det vil derfor samtidig med denne søknaden bli sendt endringssøknad av Leirosen transformatorstasjon, slik at nytt felt til Meisfjord kan by99e5~ _, _ 7

8 3.6 Eier og driftsforhold Helgelandskraft AS skal eie og drifte 132 kv linjen og nye Meisfjord transformatorstasjon. 3.7 Forholdet til Plan- og bygningsloven Plan- og bygningslovens 1-3, andre avsnitt: For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i energilovens 3-1 tredje ledd gjelder bare kapittel 2 og 14. Kapittel 2 21 andre avsnitt; Kommunen kan kreve at den som fremmer planforslag eller søknad om tiltak, utarbeider kart når dette er nødvendig for å ta stilling til forslaget eller søknaden. Kommunen kan innarbeide slike kart i det offentlige kartgrunnlaget. Kommunen kan kreve at planforslag, søknad og kart leveres i digital form. Kapittel virkeområde og formål: Reglene i dette kapittel gjelder for tiltak etter annen lovgivning som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredninger 2 - planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften: 2, punkt g) Søknader om tillatelser etter annet lovverk for tiltak nevnt i vedlegg I, hvor aktuelle punkt er nr. 34. I denne står det at 'kraftledninger og jord- og sjøkabler med spenning 132 kv eller høyere og en lengde på mer enn 20 km alltid skal konsekvensutredes. 3 - planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftens 4: 3, punkt e) Søknader om tillatelser etter annet lovverk for tiltak nevnt i vedlegg II, hvor aktuelle punkt er nr, 32. I denne står det at kraftledninger med en spenning på minst 66 kv og en lengde på mer enn 20 km,skal behandles etter forskriften dersom de faller inn under ett eller flere av kriteriene i 4. Linjetrasé er ca. 10,5 km lang og vil derfor ikke falle inn under forskriftens 3 - planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftens 4. Det vil derfor ikke bli utarbeidet konsekvensutredning i henhold til konsekvensutredningsforskriften, men søknaden vil uavhengig av dette inneholde vurderinger av tiltakets konsekvenser for miljø og samfunn Forholdet til kommunenes arealplaner: I Leirfjord kommune berører Iinjetrase' følgende arealformål: - LNF-område generelt, og LNF-områder med spredt boligbygging. I disse områdene vil oppgradering av linjen til 132 kv ikke medføre endringer i forhold til dagens o status enn et noe økt rydde- og byggeforbudsoelte. Ny transformatorstasjon i Meisfiorden vil bli plassert på LNF-Z-område (LNFområde med spredt boligbygging), som eksisterende transformatorstasjon. Idet eksisterende stasjon vil bli fjernet og området tilbakeført til LNF-område, vil ny transformatorstasjon kun medføre små endringer av områdets planstatus i forhold til i dag. 8

9 Plankrav: For bygging og drift av anlegg som er behandlet gjennom energilovens 3-1 gjelder kun plan- og bygningslovens kapittel Z og 14. Det foreligger derfor ikke grunnlag for å kreve planprosess eller dispensasjon fra arealplan for anlegget, Forholdet til TEK 1.0: Plan- og bygningslovens forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10), skal følges så langt den passer ved oppføring av ny transformatorstasjon. 3.9 Forholdet til naturmangfoldlovem l 7 står det blant annet: Prlnsippene i 8 til 12 skal legges ti`l grunn som retningslinjer ved utoving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. NVE er i dette tilfellet offentlig myndighet og som skal vurdere forholdet til prinsippene i Helgelandskrafts vurdering er at omsøkte endring er av beskjeden karakter som ikke vil bryte med prinsippene i naturmangfoldloven Forholdet til oreigningsloven: Oppgradering til 132 kv vil medføre inntil 10 m utvidet rydde og byggeforbudsbelte i forhold til eksisterende 66 kv. Meisfjord transformatorstasjon vil få ny plassering som vil medføre behov for erverv av nødvendig tomteareal til stasjonen, samt rett til adkomstveg. Det tas i utgangspunktet sikte på å oppnå minnelige avtaler med berørte grunneiere, men i tilfelle slike forhandlinger ikke fører frem søkes det derfor ekspropriasjonstillatelse jfr. oreigningslovens 2 for nødvendig grunn og rettigheter til anleggene Forholdet til jordloven: Underjordlovens 2 - virkeområdestår det blant annet: «Nårenergi- eller vassdragsmyndigheita har gitt endeleg samtykke til tiltaket, gjeld 12 ikkje for anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nemnt i energiloven 3-1 tredje ledd» Deling av landbrukseiendom for avståelse til ny transformatorstasjon vil dermed kunne gjøres etter et eventuelt konsesjonsvedtak fra NVE, men dersom tiltaket medfører omdisponering av dyrket eller dyrkbar jord, må saken behandles etterjordlovens 9. Dette vil etter vår vurdering kun være aktuelt ved plassering av ny transformatorstasjon w Meisfjordpå dyrket mark (alternativ 2) Forholdet til kulturminneloven: i henhold til kulturminnelovens 9 skal det før tiltak iverksettes undersøkes om tiltaket berører kulturminner. Dette vil skje i forbindelse med miljø- transport- og anleggsplanen Forholdet til vegloven: Uansett plassering av ny transformatorstasjon vil endringene medføre behov for ny avkjørsel fra fylkesveg nr Det må derfor søkes Statens vegvesen om avkjørselstillatelse før eventuell bygging tar til. 9

10 4 SAKSBEHANDLINGSPROSESS Konsesjonsprosesser gjennomgår en lovpålagt saksbehandlingsprosess som kan virke relativt omfattende. Tabellen nedenfor angir milepaeler i prosessen og kommentarer til disse. Gront felt angir hvor i prosessen dette dokumentet (søknaden) ligger. 1 Melding om oppstart Helgelandskraft varsler berørte parter om oppstart av av planlegging planleggingsarbeidet. Berørte parter er typisk grunneiere, kommuner, saerlovsmyndigheter evt. andre med interesse for planarbeidet. 2 Søknadom anleggskonssjon ` _ ' parle». m; V j " ' ` _ ut uvfiuiggahdung. 3 Høring og offentlig Ved behov sender NVE søknaden ut på høring og offentlig ettersyn av søknaden ettersyn til berørte parter, samt annonsering i avls. Høringsfristen er minimum 6 uker. Ved behov kan det bli arrangert folkemøter om søknaden. 4 Konsesionsvedtak Etter høringsfristens utløp vil NVE vurdere om saken/tiltaket er tilstrekkelig belyst. Dersom dette er tilfellet vil det bli gjort vedtak i saken. 5 Klagebehandling Dersom det kommer klage på vedtaket vil NVE vurdere om klagen inneholder momenter som gir grunnlag for å endre i eller oppheve vedtaket. Dersom NVE velger å opprettholde i vedtaket, oversendes klagen(e) til Olje- og energidirektoratet til klagebehandling og endelig vedtak. 5 TIDSPLÅN FOR GJENNOMFØRING Nedenfor vises foreløpig tidsplan for 132 kv an\egget " " lécartal im; 3 4 in : 3 4 fl]: 3 4 Toll;3 4 _Konsesjonsszknad Off. ettersyn/høring Tillatelse (konsesjon) Detaljplanlegging og byggeperiode Ferdigstillelse 10

11 6 FORARBEIDER Nedenfor vises utdrag fra innkomne uttalelser i kursiv. Helgelandskrafts kommentarer til disse er gjort for hvert innspill. Grunneiere, rettighetshavere og saerlovsmyndigheter er varslet om planleggingen. Leirfjord kommune: Kommunen har ikke kommet med uttalelser i forbindelse med vår «melding om oppstart av planlegging» innen fristen, men etter ny henvendelse fra HelgelandsKraft har kommunen kommet med følgende uttalelse: «Viser til telefonsamtale i dag angående plassering av trafostasjon i Meisfjord. Det var spørsmål om kommunens vurderinger ved bruk av dyrka mark. Vedlagt følger kartskisse til alternativ plassering av trafo, og alternativ(1) av trase for linje til/fra ny trafostasjon. Begge løsningene ligger utenfor dyrket mark, samt at det finnes veiløsning fram til stasjonen. Sendte skissen over til Sigvald Meisfjord for å høre hans synspunkt. I forhold til et alternativ der trafostasjonen skal plasseres på hans dyrkede mark, og ta større del av det jordstykket, er dette et alternativ han vil kunne vurdere som alternativ løsning. I forhold til at det skal bygges nye master for den nye dimensjonen med 132 kv, kan også ledningsalternativ 1 i kartet vurderes som en løsning. i Helgelandskrafts vurdering: 132 kv linje Leirosen - Meisfjord: Oppgraderingen vil så langt vi kan se, ikke fore til endring av arealbruken i området, selv om det blir noe økt rydde- og byggeforbudsbelte enn i dag. Meisfjord transformatorstasjon: 1Se vurdering av Sigvald Meisfjords innspill, Sametinget: Har ikke kommet med tilbakemelding Helgelandskrafts vurdering Helgelandskraft kjenner ikke til at linjetrasé berører automatisk fredete samiske kulturminner. Ved funn av slike vil imidlertid arbeidet umiddelbart bli stanset og Sametinget varslet. Nordland fylkeskommune: Vi har sjekket nevnte planer mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er tiltaket ikke i konflikt med verneverdige kulturminner. Vi vurderer ikke at berørte område, slik det fremgår på kart, innehar stort potensial for påvisning av nitti/ ukjente kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader og vil gi endelig uttalelse når konsesjonssøknaden foreligge r. Helgelandskrafts vurdering: Helgelandskraft kjenner ikke til at linjetrase' berører automatisk fredete kulturminner. Ved funn av slike vil imidlertid arbeidet umiddelbart bli stanset og fylkeskommunen varslet. Reindriftsforvaltningen i Nordland: Linjestrekket som er under planarbeid har Røssåga/Toven reinbeitedistrikt 11

12 beiterettigheter. Reinbeitedistriktet har et øvre reintall på 1200 fordelt på 2 siidaandeler. 1 oppdatert kartmateriell er det registrert inn vinterbeite i område som er et minimumsbeite for reinbeitedistriktet (se vedlegg). Det vil si det årsbeite som setter begrensninger for fastsettlng av øvre reintall for di'striktet. Reindriftsforvaltningen kan opplyse om at nye oppdaterte arealbrukskart for reindrift vil bli tilgjengelig som nettløsning på Norge digitalt høsten 2013.I forhold til dette er det ikke gjort noen endringerpå f/yttlei innenforplanområdet. Reindriftsforvaltningen anbefaler en dialog mellom reinbeitedistriktet og tiltakshaver når det kommer til anleggsperioden i tilknytning til reindriftens bruk a v flytt/ei. Helgelandskrafts vurdering Tiltaket gjelder ny 132 kv linje i eksisterende trasé. En evt. breddeøkning av denne som følge av oppgraderingen vil etter vår vurdering ikke være merkbar for reindriftsnæringen i driftsfasen. Anleggsperioden vil medføre noe aktivitet i området som kan føre til at reinen unngår området, og/eller vil gi økte utfordringer ved flytting. Som avbøtende tiltak bør arbeidet derfor søkes utført i perioder hvor flyttleier ikke benyttes og/eller utføres i naer dialog med reindriftsutøverne. Hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres i forhold til reindriftsinteressene må beskrives nærmerei miljø-, transport- og anleggsplanen. Se også vurderinger under pkt. 8.3 Samisk utmarksnaering. Statens Vegvesen: Våre interesser i denne type saker knytter seg til forhold som berører riks- og fylkesveier. På generelt grunnlag gjør vi oppmerksom på at følgende forhold må avklares iden videre prosessen: Plassering av kraftledninger må være utenfor vegens sikkerhetssone. Avkjørselsforhold (nye avkjørsler eller endret bruk av eksisterende avkjørsler) må avklares i reguleringsplan eller omsøkes i egen søknad. Avkjørselen skal bygges og vedlikeholdes etter våre retningslinjer. Byggegrenser langs riks- eller fylkesvegnett må avklares i reguleringsplan eller det må søkes om dispensasjon fra veglovens byggegrense langs offentlig veg i egen søknad dersom det blir aktuelt. På nåværende tidspunkt har vi ikke flere merknader eller kommentarer til søknaden, men vi forbeholder oss retten til å komme fram med ytterligere innspill eller innsigelse senere i prosessen. innsigelser ønskes unngått, og Statens vegvesen bidrar gjerne i den videre prosessen dersom det dykker opp problemstillinger hvor vi er berørt og hvor dere trenger vår uttalelse. HelgelandsKrafts vurdering: Bygging av ny transformatorstasjon (uansett alternativ plassering) vil medføre behov for ny avkjørsel fra fylkesveg 212. VI må derfor søke Statens vegvesen om avkjørselstillatelse, men håper Vegveseneti høringsuttalelsen til konsesjonssøknaden tar stilling til våre planer. Fylkesmannen i Nordland: Vi ser det som positivt at oppgraderingen foregår ved at eksisterende master og linjer 12

13 byttes ut, og at eksisterende trase følges og utvides i nødvendig grad. Som grunnlag for anleggsarbeidet viser vi til kart fra miljostatus som viser eksisterende kunnskap om biologisk mangfoldi området. V/ gjøri denne sammenhengen spesielt oppmerksom på at områdene i og langs Bøe/va og Oksvatnet bør holdes fri for anleggsog transportvirksomhet. Vi har ikke registrert hekkelokallteter for rovfugl i området. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan flnnes slike lokaliteter, bl.a. i liområdene nord for traseen. I den grad det skal foretas nelikoptertransport i hekkesesongen, d. v. s. i perioden 15. februar juli, bør det derfor være foretatt en kartlegging av mulige hekkelokaliteteri influensområdene til transportkorridorene (inntil 1 km fra reirlokaliteten - avhengig av eksponeringsgrad). kartleggingen bør i tilfelle vaere foretatt av fagkyndig institusjon/person, som grunnlag for videre arbeid med anleggs- og transportplanen. Berggrunnskart for området viser at linja krysser områder med kalkspatmarmor. Linjetraseen i disse områdene bør kartlegges, slik at mulige forekomster av botanisk verdi kan avgrenses. Dette som grunnlag for tilpassing av nye stolpefester og anleggstrafikk. Helgelandskrafts vurdering: Arbeidet med oppgradering av linjen vil skje i eksisterende linjetrasé. Vår vurdering er at tiltak i eksisterende anlegg har svært begrenset omfang og at det må være tilstrekkelig å benytte eksisterende kunnskap om hekkelokaiiteter ved planlegging og ` utførelse av anieggsarbeidet.. Når det gjelder masteplasserlng og ferdsel i områder med kalkspatmarmor, mener vi det kan være fornuftig å kartlegge eventuelle forekomster av botanisk verdi ved ny i masteplassering. Dette bør da gjøres av fagpersonell l MTA-planleggingen. Se for øvrig vurderinger under pkt naturverdier. Private/andre interesser: Karl Albertsen: Eier gnr. 60 bnr. 8 ringte og lurte på om det ble samme mastepunkt på 132 kv linjen som i dag. Hadde også en del praktiske spørsmål omkring sanering av eksisterende linje. Helgelandskrafts vurdering: Ved ombygging til 132 kv vil sannsynligvis mastepunkter måtte endres. Hvor disse blir plassert blir først avklart ved prosjektering av linjen. May Lis- og Gunnar Iversen: Ianledning utvidelse av linje mellom Meisfjord trafostasjon og leirosen trafostasjon vil vi komme med noen betraktninger. Ved en slik utvidelse av linjen vil den komme ca m fra vår bolig. Vi synes dette er noe nært, da det muligens vil sette restriksjoner på evt. utvidelse /nybygg på eiendommen. Dette er noe som kan unngås vedå flytte linjen til en trasé opp i åsen bak vår eiendom. Dette kan gjøres ved å flytte fem mastre. Håper dette er noe som blir sett på da vi allerede med dagens linje har fått saget ned tuntrær som kom for nært linjen. Helgelandskrafts vurdering: Vårt prioriterte alternativ medfører flytting av linjen bak åsen som beskrevet i innspillet. Dersom alternativ 2 blir valgt vii det fremdeles vaere mulig å endre Iinjetraseen noe slik at det ikke blir ytterligere arealrestriksjoner på denne eiendommen. 13

14 Asbjørg og Gunvald Otting: Vi har forståelse for behovet for oppgradering av linjen. Vi ser det sum en selvfølge at følgende forhold blir ivaretatt: - Kompensasjon for den grunnen som går med til utvidelse av trasé. - Kompensasjon for all skog som blir berørt, både bar- og lauvtrær. - Reparasjon av ekstra slitasje på bruk av gårdsveier/skogsveier. Ferdsel kun etter avtale. Da den planlagte utvidelsen er langt ut over tidligere avtaler med HK, og at dette arbeidet medfører betydelig mer ferdsel enn normalt for vedlikehold av eksisterende trase, forutsettes det at skriftlig avtale med grunneier er på plass for arbeidet starter opp. Helgelandskrafts vurdering: En utvidelse av rydde- og byggeforbudsbeltet vil føre til nødvendig revidering av gjeldende overenskomster med grunneiere. Erstatningsstørrelse blir avtalt i nye overenskomster med grunneiere, eller ved skjønn dersom det ikke oppnås enighet. ` Ytre Helgeland Skogeierlag v/sigurd Hoff: Ytre Helge/and Skøgeierlag ønsker et møte med HK i forbindelse med oppgradering av HS-linje mel/om Meisfjord og Kaldåga, der berørte grunnere blir innkalt. Tema: Båndlegging av areal og erstatning. HelgelandsKrafts vurdering: Vi ser det som positivt å komme :dialog med grunneiere i/langs linjetraseen. ` HelgelandsKraft vil derfor holde et orienteringsmøte med grunneiere i høringsperioden. ` Sigvald Meisfjord: Viser til befaring hvorjeg ble forelagt to alternativ for flytting av stasjonen. Jeg anser begge alternativ som uakseptable ettersom de innebærer bygging på dyrka mark som ikke lar seg erstatte. Derfor v/ljeg lansere to nye alternativ som er merka A og B på vedlagte kart. Alt. A. ligger på et platå iåsen og vil kunne gli inn inaturen på en særdeles fin måte. I tillegg vil linja bare gå gjennom areal som nyttes til beite. Alt. B ligger oppå åsen hvor det tidligere har stått ei hytte. Også her vil linja kunne legges slik at den ikke skaper problemer for gårdsdrifta. Vei/øsning lar seg ordne til begge alternativ uten å legge beslag på dyrka mark. For meg er alternativ A å foretrekke. 14

15 e, t HelgelandsKrafts vurdering: HK inviterte grunneier på befaring med utgangspunkt i forslag om to ulike plasseringer av trafostasjonen. Begge disse ville imidlertid berøre dyrket mark og være negative for grunneier. Grunneier har lagt fram forslag om to andre plasseringer som vist i kartskissen over og ønsker primært ny stasion plassertjfr. forslag A. Vår vurdering er at en plassering her ikke vll kunne la seg gjøre uten svært store terrenginngrep med påfølgende kostnader. Vårt arealbehovvil typisk være inntil 3 daa og det er derfor ikke hensiktsmessigå plassere ny stasjon Jfr. grunneiers forslag A. Når det gjelder grunneiers forslag B, har vi vurdert dette til å vaere et godt alternativ. Dersom eksisterende trevegetasjon i sør blir stående vil plasseringen gi mindre visuell virkning enn vårt alternativ 2 (plassering ved i siden av eksisterende trafostasjon). Kostnadsberegninger gjort av Norconsult viser også at grunnarbeider vil vaere noe rimeligere ved dette alternativet. l-lk søker derfor primært om plassering av transforrnatorstasjonen jfr. grunneiers forslag B (nord for eksisterende trafo). 7 BESKRIVELSE AV ANLEGGET 7.1 Begrunnelse for planlagte oppgradering til 132 kv Omsøkte spenningsoppgradering er beskrevet i kraftsystemutredningen , og utdrag fra grunnlagsrapporten sier følgende om linjestrekket: Ut fra tilstandsvurdering av denne linja bør linetråden skiftes iløpet av en lü-årsperiode. Da det er planer om ny produksjon som vil mate inn i' dette nettet, blant annet fra Elsfjordcimrådet, da dette vil kunne fore til atlinja blir overbelastet, planlegges det nå å oppgradere hele denne strekningen fra 66 kv t/'l 132 kv. Planene inkluderer å tilknytte linja i Leirosen transformatorstasjon, som befinner seg mellom Kaldåga og Meisfjord. Leirosen er en del av 132 kv-nettet, og dagens 56 kv-linje går rett forbi denne. En tilknytning l Leirosen vll også gjøre det mulig å føre overskytende effekt i Sjonaområdet direkte mot Mosjøen (Sjona Nesna Lelrosen - Mosjøen), istedenfor mot Langvatn og Svabo. " 15

16 Tilstand på eksisterende 66 kv linje: Linjen (Kaldåga - Meisfiord) ble idrlftssatti 1955 og er en tremastlinje med master fra samme årstall. Tretraverser ble skiftet i 1993/94. Strømførende linje er fra 1955, mens isolatorer og klemmer ble skiftet i 1984, Det er med andre ord behov for omfattende renoveringav linjen. 7.2 Beskrivelse av ny 132 kv linje og ny transformatorstasjon i Meisfjord Generelt om 132 kv-linjen: Trasélengde: Linjetrasé: Strømførende liner: Faseavstand: Systemspenning: Overføringskapasitet (termisk grenselast) Mastemateriale: Mastehøyde: Traverser: lsolatorer: Rygge- og byggeforbudsbelte: ToppIiner/jordliner (evt. OPGW): Rivnlng av eksisterende linje: 10,5 krn Som eksisterende 66 kv lin_]e,unntatt siste kilometeren før nye Meisfjord trafostasjon FeAl nr. 240 Inntil 5 m 132 kv 1143 A ved 20 C Impregnert tre rn Traverser av aluminium Hengeisolatorer av kompositt Inntil 30 m. Hele traseen 10,5 km 66 kv ledning, 3 x FeAl nr kv kontra 132 kv: Eksisterende 66 kv-lin'e: Linjestrekketbeståri dag i sinhelhetav 66 kvtremastlinjemedsnitthøydepå 12 m. Linene er FeAl nr. 70 med faseavstand 2,5 m. Ny 132 kv-iinje: Llnjestrekket (10,S km) vil bli bygd med impregnerte tremaster med snittheyde på 16 m. Visuelt sett blir master og linjer etter oppgradering til 132 kv noe større (bredere og høyere), og oppleves som mer ruvende i landskapet. Forskjellen mellom 66 kv og 132 kv er vist i figurene under. 16

17 a* WSET m; SUI 17

18 av er som illustrasjon og har ikke nødvendigvis nøyaktige master og liner. Arealbeslag/rydde- og byggeforbudsbelte: Oppgradering til 132 kv vil føre til økt Faseavstand, men denne vil ikke overstige 5 m, altså 10 m mellom de to ytterste fasene. Oppgradering til 132 kv vil kreve inntil 30 m bredt rydde- og byggeforbudsbelte, mot 20 m I dag (se skisseri under). -.»~. 3- «a i». eee/eeq, L_:z_l (rnes.o:r.'r u m 132 kv lime :vara ~ 18

19 66 kv linje Kort (generell) beskrivelse av anleggsarbeidet: Stolper/master med tilhørende utstyr, bardunforankringer og lignende transporteres ut til masteplassene ved hjelp av helikopter og/eller ved terrengtransport på bakken. I enkelte tilfeller kan det bli aktuelt å transportere materiell som terrengtransport på sommerfore dersom det er kort transportveg og det ikke er spesielt sårbar vegetasjon. Stolpene fastkiles med låsestein, som vanligvis finnes i terrenget, i oppgravde eller oppsprengte groper. For fundamentering og oppreising av stolper vil det bli benyttet gravemaskin der det går an å komme fram til mastepunktet med slikt utstyr. På enkelte vanskelige mastepunkt kan oppgraving av stolpegroper og reising av stolper måtte utføres manuelt. Dette er imidlertid vesentlig mer arbeidskrevende enn maskinarbeid. Traverser, isolatorkjeder og blokker for uttrekking av liner, kan helses på plass ved hjelp av handvinsj og david i mastetopp, men det kan også benyttes helikopter som transport og montasje av traversen i en operasjon. _ Linene leveres på store tromler i lengder på 1500 m eller mer. Linene trekkes ut over blokker i hver mast ved hjelp av dragline, vinsj og brems. Det vil bli satt krav om at linene i hovedsak skal uttrekkes som fristrekk". Dette innebærer at bremseutstyret som plasseres ved trommelplass holder et bremsestrekk som gjor at linene holdes klar av terrenget under uttrekkingen. Til sluttjusteres linestrekket til riktig "pilhøyde" og linene festes til isolatorene ved hjelp av hengeklemmer og avspenningsklemmer. Ved alle master i innforingsvernet nedleggesjordelektroderi form av kveiler i mastegropen,stråler i grøft (kråkefotsystem)og/eller jordspyd. I tillegg vil det bli nedlagt noen jordelektroder som arbeidsjording også i linjen utenom innføringsvernet. Riggplasser vil bli etablert i nærheten av eksisterende veier naer linjetraseen, og naermere beskreveti miljø-, transport- og anleggsplanen Sanering av eksisterende 66 kv linje. Eksisterende linje må rives før ny kan påbegynnes. Dette krever en del anleggsvirksomhet som samordnes med oppgradering til 132 kv. Det vil bli mye avfallsmateriell som må leveres til avfallsanlegg/gjenvinning. Naermeste avfallshåndteringsanlegg er SHMIL (Sondre Helgeland miljaverk). Det vil også bli en del emballasje i forbindelse med levering av isolatorer, armatur, traverser og beslag som demonteres og leveres på godkjent avfallsplass. Master bestilles i fastsatt lengde, men noe blir tilpasset ute i terrenget. Rester leveres til avfallsplass eller gjenbruksstasjon. Nærmere beskrivelse av saneringsarbeidet gjøres i FHHJB-,transport- og anleggsplanen. 19

20 7.2.5 Beskrivelse av ny transformatorstasjon i Meisfjord: Stasjonen vil bli bygd med: - 1. stk. 132 kv felt med tilrettelagt plassfor framtidig felt til Sandnessjøen. Nødvendige22 kv felt til distribusjonsnettet ~ Omsetning 132/22 kv og trafoytelse på 20 MVA - Nødvendig høyspennings apparatanlegg Fasadetegninger og énlinjeskjema for ny transformatorstasjon ligger som vedlegg. Énlinjeskjema er unntatt offentligheten. I byggeperioden anses det som en stor fordel å kunne opprettholde eksisterende nettanlegg så lenge som mulig, derfor vil en plassering som vist i alternativ 1 være svært gunstig. Når ny stasjon er ferdig og 132 kv linjen er tilknyttet, vil eksisterende trafostasjon bli revet og arealet tilbakeført til landbruksareal. Detaljerte tegninger og beskrivelser av ny transformatorstasjon vil bli gjort i miljø~, transport- og anleggsplanen. Det vil bli lagt til rette for tilstrekkelig areal til bygging av fremtidig 132 kv felt til Sandnessjøen. 7.3 Systemløsning Konsesjonssøknaden og FOS-søknad vil bli sendt til Statnett som systemansvarlig, i henhold til krav i FOS og FIKS. Linjestrekket fra Leirosen til Meisfjord er en del av planlagte oppgradering til 132 kv for hele linjestrekket fra Mosjøen til Meisfjord, som planleggeså være utført i Dennå omsøkteendringenvil imidlertid også medføre at eksisterende linje som går direkte fra Kaldåga kraftverk til Meisfjord, nå blir delt i Leirosen transformatorstasjon. Vi vil dermed få en annen nettkonfigurasjon i området Systemløsning for 132 kv linje: Spenningsnivå: Spenningsnivå for linjen er beskrevet i kraftsystemutredningen ( ), se utdrag fra denne under pkt Helgelandskraft har for regionalnettsforbindelse mellom Drevvatn og Leirosen søkt og fått konsesjon på spenningsøkning fra 66 kv til 132 kv. Leirosen transformatorstasjon har i tillegg fått konsesjon på større trafokapasltet og omsetning 132/22kV. Meisfjord transformatorstasjon planlegges tilrettelagt for 132 kv felt for fremtidig videreføring av 132 kv til Sandnessjøen. Linjetverrsnitt: Idet vi planlegger for fremtidig videreføring av 132 kv fra Leirosen transformatorstasjon til Sandnessjøen (Alsten transformatorstasjon) som erstatning for eksisterende 132 kv Leirosen ~Alsten, mener vi det er riktig å benytte linjetverrsnitt FeAl nr Med dette får vi et fleksibelt regionalnett med tilstrekkelig kapasitet for fremtidig behov. Se for øvrig pkt. 7.5 Tiltakets virkning på forsyningssikkerhet og spenningskvalitet: Etter at alle planlagte endringer er utført (ombygging av Leirosen transformatorstasjon og oppgradering til 132 kv på linje mellom Drevvatn og Meisfjord), vil Meisfiord kunne forsynes fra både Alsten, Nesna og Drevvatn, og ikke som i dag (hovedsak) fra Drevvatn (Kaldåga). Ved en fremtidig tilknytning av Meisfjord transformatorstasjon til Sandnessjøen (Alsten), vil også dette bidra positivt til forsyningssikkerheten både i Sandnessjøen og Leirfjord-området. 20

av planlegging -,-...

av planlegging -,-... ~.* "o, \,/«: JJJ-55 'i HKref:Saksnr. 13-45 Dok. Nr. 13-2559 Melding om oppstart av planlegging I -1,- N I l J J 1 i v :i 'I H V. v -,-... -x».'l""_"'*.. fir,f, Eksisterende Se k-v Iinje - Spenningsoppgradering

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak.

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak. Norges vassdrags-og energidirektorat NVE Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Vesterålskraft Vind AS / Anstadblåheia vindkraftverk Fylke/kommune: Nordland / Sortland Ansvarlig: Arne Olsen Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato:

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Bakgrunn for utredningsprogram Middelthuns gate 29 Selskaper/saker: Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Nordkraft Vind AS / Sørfjord vind ark Telefon: 22 95 95 95

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING Austri Vind DA Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING 2 Oppdrag 167860; RAPPORT RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 167860-1 / 2012 167860 Kunde: Austri Vind

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren

REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren REGULERINGSPLAN Ny dam ved Namsvatnet med tilhørende anleggsveg, steinbrudd og riggområder Nytt inntak for overføring av Namsvatnet til Vekteren Tiltakshaver: NTE Energi AS, 7736 Steinkjer Konsulent: Selberg

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk Ny utgave 1 2010 V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk 1 Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer