132 kv LEIROSEN - MEISFJORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "132 kv LEIROSEN - MEISFJORD"

Transkript

1 nu, "II" O o" 132 kv LEIROSEN - MEISFJORD Søknad om endring av anleggskonsesjon for kraftforsyningslinje og transformatorstasjon MEISFJORD i Leirfjord - LEIROSEN kommune 2014

2 E*!**..L P"* * WL-J»-mmwmmamnw 1 SAMMENDRAG Helgelandskraft AS planlegger spenningsoppgradering fra 66 kv til 132 kv av eksisterende kraftforsyningslinje mellom Leirosen transformatorstasjon og Meisfjord transformatorstasjon i Leirfjord kommune. Oppgraderingen medfører også behov for ombygging og flytting av Meisfjord transformatorstasjon. Endringene kommer blant annet av at eksisterende 66 kv linje er fra 1955 og har behov for omfattende oppgradering, samt at HelgelandsKraft ønsker å legge til rette for et mer fleksibelt regionalnett med mulighet for videreføring av 132 kv til Sandnessjøen. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE 3 GENERELL INFORMASJON. Behandling av Søknaden Presentasjon av HelgelandsKraft AS Søknaden..... Anleggets beliggenhet Forholdet til andre konsesjone Eier og driftsforhold..... Forholdet til andre myndigheter og lovverk. Forholdet til kommunenes arealplan Forholdet til naturmangfoldloven 3. O Forholdet til oreigningsloven 4 SAKSBEHANDLINGSPROSESS.. 5 TIDSPLAN FOR GJENNOMFØRING 6 FORARBEIDER BESKRIVELSE AV ANLEGGEF 7.1 Bakgrunn for planlagte oppgradering til 132 kv 7.2 Beskrivelse av ny 132 kv linje og ny transformatorstasjon i Meisfjord Generelt om 132 kv-linje kv kontra 132 kv: Kort (foreløpig) beskrivelse av anleggsarbeidet Sanering av eksisterende 66 kv linje Beskrivelse av ny transformatorstasjon i Meisfiord 7.3 Systemløsning Systemlosning for 132 kv Iinj Systemløsning for Meisfjord transformatorstasjo Alternative systemliasninger som vil ivareta behov 7.4 Sikkerhet og beredskap Teknisk/økonomisk vurdering 7.5 Alternative løsninger Arealbruk og forholdet til grunneiere 8 VIRKNINGER FOR MIUØ OG SAMFUNN 8.2Miljø Samfunn 9 AVBØTENDE TILTAK 9.1 Oppsummering og anbefaling IO VEDLEGG

3 3 GENERELL INFORMASJON 3.1 Behandling av søknaden Norges vassdrags- og energidirektorat» NVE, har på delegert myndighet fra Olje- og energidepartementet beslutnrngskompetanse i anleggskonsesjonssaker. Eventuelle høringsuttalelser til konsesjonssøknaden merkes med Uttalelse til endring av konsesjon, 132 kv- Leirosen - Meisfinrd som sendes til: Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE PB 5091 Majorstua, 0301 OSLO. Tlf: , e-post: 3.2 Presentasjon av HelgelandsKraft AS Helgelandskraft AS har områdekonsesjcn som omfatter hele Helgeland, unntatt kommunene Træna, Rødøy, Lurøy og deler av Bindal. Konsesjonsområdet dekker et areal på ca. 16 D00kml og antall kunderer ca Linjenettet har en utstrekning på ca km, og dekker et område fra Saltfjellet I nord til Nord»TrøndeIag i sør... /z Konsesjonsomrâde Helgelandskraft AS (HK) er et offentlig eid aksjeselskap med 14 kommuner som aksjonærer. Selskapet er organisert med en divisjonsstruktur for forretningsområdene kraftproduksjon, marked og nett. Hovedkontor er i Mosjøen med avdelingskontorer i Brønnøysund, Sandnessjøen og Moi Rana. Omsetningen i 2D11 var 1,4 mrd. kr. Antall årsverk ca Kontaktinformasjon: Helgelandskraft AS, Postboks 702, 8654 Mosjøen Tlf: , e-post: Organisasjonsnummer: NO MVA Spørsmålangåendekonsesjonssøknadenrettes til: Hugo Lenningsvok, tlf , e-post: hugo.lenningsvnkgghglgglandskraftno 3

4 3.3 Søknaden Søknad om tillatelser i henhold til energilovens bestemmelser: I medhold av energilovens 3-1 om konsesjon på anlegg, søkes det orn tillatelse til: 1. Oppgradering av kraftforsyningslinje mellom Leirosen og Meisfjord i Leirfjord kommune. Oppgraderingen vil bestå av: - Økning av spenningsnivå fra 66 kv til 132 kv. Strekning og linjetrasé vises i vedlagte kartskisse datert 2.S.2014, tegnings~nr Linjetverrsnitt - FeAl nr Tradisjonelle impregnerte tremaster og hengeisolatorer av kompositt 2. Oppføring av ny transformatorstasjon i Meisfjord med plassering som vist i kartskisse datert , tegningsnr Det søkes om: Transformator med omsetning 132/22 kv og ytelse 20 MVA. 1 stk. utendørs 132 kv bryterfelt ~ Tilhørende høyspenriingsapparatanlegg - Sekundaert søkes det om plassering av transformatorstasjon som vist i kartskisse datert , tegnings-nr Begrunnelse: Eksisterende 66 kv linje er fra 1955 og krever omfattende renovering de nærmeste årene.hkønskerå avvikle66 kvsomspenningsnivåogplanleggerderforny linjemed 132 kv. Line FeAl 240 benyttes i stor grad for vårt regionalnett og gir nødvendig fleksibilitet. 1 tillegg åpner bruk av FeAl 240 for videreføring av 132 kv fra Meisfjord til Alsten. Eksisterendetransformatorstasjon i Meisfjordmå i sinhelhetbyggesomfor å håndtere 132 kv. Ved flytting av transformatorstasjonen jfr. alternativ 1, vil normal drift av eksisterende linje kunne opprettholdes så lenge som mulig, samt at vi ved denne plasseringenikke berørerdyrket mark eller påførernaboerarealbegrensninger. Søknad om tillatelser i henhold til oreigningslovens bestemmelser: Det søkes om ekspropriasjonstillatelse til erverv av rettigheter til endret bygge- og ryddebelte i eksisterende 132 kv trasé, til ca. 1 km ny Iinjetrasé i Meisfjorden, samt nødvendig areal til transformatorstasjon og adkomstvei jfr. oreigningslovens 2 pkt. 19. Det søkes også om tillatelse til å ta rettighetene i bruk slik at anleggene kan bygges før rettskraftig skjønn er avholdt (jfr. oreigningslovens 25). Dette for at store samfunnsinteresser kan gå tapt dersom det elektriske overføringsanlegget ikke blir ferdig i tide. 4

5 3.4 Anleggets beliggenhet Omsøkte 132 kv linje går fra Leirosen til Meisfjord i Leirfiord kommune i Nordland fylke sum vist i kartutsnittet under. Linjetrasé er ca. 10,5 km. s...- ' sund» a:»s»mna.na..' onluu vi; ;...- f asuardnneuku fl..,msauauisl Lerfnwde Vårt alternativ 1 vil gi ca. 1 km ny Iinjetrase' inn mot Meisfjord transformatorstasjon (se kartutsnitt under)., /J f / W N. t \ =- J 5

6 Meisfjord transformatorstasjon: Kartutsnittet under viser vårt prioriterte alternativ for plassering av ny transformatorstasjon..4 /wn/åc. Vi har valgt å legge frem to alternative plasseringer av ny transformatorstasjon, hvor alternatlv 1 er vårt foretrukne alternativ. Denne plasseringen vil ikke berøre dyrket mark, er bedre skjermet og det visuelle inntrykket av 132 kv linjen blir dempet idet den går bak åsen. Dette området har også svaert gode grunnforhold og vil medføre lavere kostnader knyttet til grunnarbeidet. Plasseringen vil også medføre at anleggsarbeidet kan utføres uten å påvirke eksisterende drift av linjen. Kartet viser også eksisterende stasjon som vil bli fjernet og området tilbakeført til jordbruksareal når ny stasjon er ferdigbygd. Ny stasjonsplassering vil medføre behov for noen endringer av eksisterende 22 kv anlegg. 6

7 3.5 Forholdet til andre konsesjoner Anleggskonsesjon Meisfjord- Kaldåga (Drevvatn). Tildelt ny konsesjon ( ). Opprinnelig tildelt Anleggskonsesjon Kaldåga Holandsvika og Holandsvika Mosjøen. Opprinnelig tildelt Brattbakk - Holandsvika og 1987 Omsøkte oppgradering av linje fra Leirosen til Meisfjord (inkl. Meisfjord transformatorstasjon) gjelder resten av opprinnelig linjestrekning/konsesjon fra Kaldåga kraftverk i i Vefsn kommune (nå Drevvatn transformatorstasjon) til Meisfjord transformatorstasjon i Leirfjord kommune. HelgelandsKraft er tildelt konsesjon på oppgradering til 132 kv av eksisterende 66 kv linje fra Drevvatn til Leirosen transformatorstasjon (dvs. deler av ovennevnte konsesjon). i Resten av linjestrekket omsøkes derfor med denne søknaden. Grunnen til at konsesjonen deles opp i to ulike søknader kommer av når Leirosen transformatorstasjon blir endret, vil dette gi en naturlig deling av konsesjonen. Et annet moment er at gjennomfringen/realiseringen vil skje til ulike tidspunkt, Omsøktetiltak må ogsåsesi sa-mymitariétieng medplanlagte. spenningsoppgradering av 66 k\/ linje (til 132 kv) fra Drevvatn transformatorstasjon via Holandsvika transformatorstasjon til Mosjøen transformatorstasjon, som planlegges utført innen På sikt vil 66 kv bli utfasetsomnettnivå. Anleggskonsesjon for Drevvatn transformatorstasjon. Tildelt ( ) Leirosen transformatorstasjon Tfldelt (2o13o5499-9) Drevvatn transformatorstasjon fikk konsesjon iseptember 2012, og planlegges ferdigstilt i løpet av våren Idag går eksisterende 66 kv linje fra Meisfjord transformatorstasjon til Kåldåga kraftverk. Når spenningsoppgraderingen til 132 kv er gjennomført vil denne gå fra Leirosen til Drevvatn transformatorstasjon som bygges ved Kaldåga kraftverk. Idag går eksisterende 66 kv direkte fra Meisfjord, forbi Leirosentransformatorstasjonogtil Kåldågakraftverk.Ved oppgradering til 132 kv planlegges linjen ført inn i Leirosen transformatorstasjon. Leirosen transformatorstasjon vil da bli utvidet med to felt for innføring av 132 kv linjer. I konsesjonen for Leirosen er det imidlertid kun gitt tillatelse til bygging av ett 132 kv felt fra Drevvatn transformatorstasjon. Det vil derfor samtidig med denne søknaden bli sendt endringssøknad av Leirosen transformatorstasjon, slik at nytt felt til Meisfjord kan by99e5~ _, _ 7

8 3.6 Eier og driftsforhold Helgelandskraft AS skal eie og drifte 132 kv linjen og nye Meisfjord transformatorstasjon. 3.7 Forholdet til Plan- og bygningsloven Plan- og bygningslovens 1-3, andre avsnitt: For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i energilovens 3-1 tredje ledd gjelder bare kapittel 2 og 14. Kapittel 2 21 andre avsnitt; Kommunen kan kreve at den som fremmer planforslag eller søknad om tiltak, utarbeider kart når dette er nødvendig for å ta stilling til forslaget eller søknaden. Kommunen kan innarbeide slike kart i det offentlige kartgrunnlaget. Kommunen kan kreve at planforslag, søknad og kart leveres i digital form. Kapittel virkeområde og formål: Reglene i dette kapittel gjelder for tiltak etter annen lovgivning som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredninger 2 - planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften: 2, punkt g) Søknader om tillatelser etter annet lovverk for tiltak nevnt i vedlegg I, hvor aktuelle punkt er nr. 34. I denne står det at 'kraftledninger og jord- og sjøkabler med spenning 132 kv eller høyere og en lengde på mer enn 20 km alltid skal konsekvensutredes. 3 - planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftens 4: 3, punkt e) Søknader om tillatelser etter annet lovverk for tiltak nevnt i vedlegg II, hvor aktuelle punkt er nr, 32. I denne står det at kraftledninger med en spenning på minst 66 kv og en lengde på mer enn 20 km,skal behandles etter forskriften dersom de faller inn under ett eller flere av kriteriene i 4. Linjetrasé er ca. 10,5 km lang og vil derfor ikke falle inn under forskriftens 3 - planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftens 4. Det vil derfor ikke bli utarbeidet konsekvensutredning i henhold til konsekvensutredningsforskriften, men søknaden vil uavhengig av dette inneholde vurderinger av tiltakets konsekvenser for miljø og samfunn Forholdet til kommunenes arealplaner: I Leirfjord kommune berører Iinjetrase' følgende arealformål: - LNF-område generelt, og LNF-områder med spredt boligbygging. I disse områdene vil oppgradering av linjen til 132 kv ikke medføre endringer i forhold til dagens o status enn et noe økt rydde- og byggeforbudsoelte. Ny transformatorstasjon i Meisfiorden vil bli plassert på LNF-Z-område (LNFområde med spredt boligbygging), som eksisterende transformatorstasjon. Idet eksisterende stasjon vil bli fjernet og området tilbakeført til LNF-område, vil ny transformatorstasjon kun medføre små endringer av områdets planstatus i forhold til i dag. 8

9 Plankrav: For bygging og drift av anlegg som er behandlet gjennom energilovens 3-1 gjelder kun plan- og bygningslovens kapittel Z og 14. Det foreligger derfor ikke grunnlag for å kreve planprosess eller dispensasjon fra arealplan for anlegget, Forholdet til TEK 1.0: Plan- og bygningslovens forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10), skal følges så langt den passer ved oppføring av ny transformatorstasjon. 3.9 Forholdet til naturmangfoldlovem l 7 står det blant annet: Prlnsippene i 8 til 12 skal legges ti`l grunn som retningslinjer ved utoving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. NVE er i dette tilfellet offentlig myndighet og som skal vurdere forholdet til prinsippene i Helgelandskrafts vurdering er at omsøkte endring er av beskjeden karakter som ikke vil bryte med prinsippene i naturmangfoldloven Forholdet til oreigningsloven: Oppgradering til 132 kv vil medføre inntil 10 m utvidet rydde og byggeforbudsbelte i forhold til eksisterende 66 kv. Meisfjord transformatorstasjon vil få ny plassering som vil medføre behov for erverv av nødvendig tomteareal til stasjonen, samt rett til adkomstveg. Det tas i utgangspunktet sikte på å oppnå minnelige avtaler med berørte grunneiere, men i tilfelle slike forhandlinger ikke fører frem søkes det derfor ekspropriasjonstillatelse jfr. oreigningslovens 2 for nødvendig grunn og rettigheter til anleggene Forholdet til jordloven: Underjordlovens 2 - virkeområdestår det blant annet: «Nårenergi- eller vassdragsmyndigheita har gitt endeleg samtykke til tiltaket, gjeld 12 ikkje for anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nemnt i energiloven 3-1 tredje ledd» Deling av landbrukseiendom for avståelse til ny transformatorstasjon vil dermed kunne gjøres etter et eventuelt konsesjonsvedtak fra NVE, men dersom tiltaket medfører omdisponering av dyrket eller dyrkbar jord, må saken behandles etterjordlovens 9. Dette vil etter vår vurdering kun være aktuelt ved plassering av ny transformatorstasjon w Meisfjordpå dyrket mark (alternativ 2) Forholdet til kulturminneloven: i henhold til kulturminnelovens 9 skal det før tiltak iverksettes undersøkes om tiltaket berører kulturminner. Dette vil skje i forbindelse med miljø- transport- og anleggsplanen Forholdet til vegloven: Uansett plassering av ny transformatorstasjon vil endringene medføre behov for ny avkjørsel fra fylkesveg nr Det må derfor søkes Statens vegvesen om avkjørselstillatelse før eventuell bygging tar til. 9

10 4 SAKSBEHANDLINGSPROSESS Konsesjonsprosesser gjennomgår en lovpålagt saksbehandlingsprosess som kan virke relativt omfattende. Tabellen nedenfor angir milepaeler i prosessen og kommentarer til disse. Gront felt angir hvor i prosessen dette dokumentet (søknaden) ligger. 1 Melding om oppstart Helgelandskraft varsler berørte parter om oppstart av av planlegging planleggingsarbeidet. Berørte parter er typisk grunneiere, kommuner, saerlovsmyndigheter evt. andre med interesse for planarbeidet. 2 Søknadom anleggskonssjon ` _ ' parle». m; V j " ' ` _ ut uvfiuiggahdung. 3 Høring og offentlig Ved behov sender NVE søknaden ut på høring og offentlig ettersyn av søknaden ettersyn til berørte parter, samt annonsering i avls. Høringsfristen er minimum 6 uker. Ved behov kan det bli arrangert folkemøter om søknaden. 4 Konsesionsvedtak Etter høringsfristens utløp vil NVE vurdere om saken/tiltaket er tilstrekkelig belyst. Dersom dette er tilfellet vil det bli gjort vedtak i saken. 5 Klagebehandling Dersom det kommer klage på vedtaket vil NVE vurdere om klagen inneholder momenter som gir grunnlag for å endre i eller oppheve vedtaket. Dersom NVE velger å opprettholde i vedtaket, oversendes klagen(e) til Olje- og energidirektoratet til klagebehandling og endelig vedtak. 5 TIDSPLÅN FOR GJENNOMFØRING Nedenfor vises foreløpig tidsplan for 132 kv an\egget " " lécartal im; 3 4 in : 3 4 fl]: 3 4 Toll;3 4 _Konsesjonsszknad Off. ettersyn/høring Tillatelse (konsesjon) Detaljplanlegging og byggeperiode Ferdigstillelse 10

11 6 FORARBEIDER Nedenfor vises utdrag fra innkomne uttalelser i kursiv. Helgelandskrafts kommentarer til disse er gjort for hvert innspill. Grunneiere, rettighetshavere og saerlovsmyndigheter er varslet om planleggingen. Leirfjord kommune: Kommunen har ikke kommet med uttalelser i forbindelse med vår «melding om oppstart av planlegging» innen fristen, men etter ny henvendelse fra HelgelandsKraft har kommunen kommet med følgende uttalelse: «Viser til telefonsamtale i dag angående plassering av trafostasjon i Meisfjord. Det var spørsmål om kommunens vurderinger ved bruk av dyrka mark. Vedlagt følger kartskisse til alternativ plassering av trafo, og alternativ(1) av trase for linje til/fra ny trafostasjon. Begge løsningene ligger utenfor dyrket mark, samt at det finnes veiløsning fram til stasjonen. Sendte skissen over til Sigvald Meisfjord for å høre hans synspunkt. I forhold til et alternativ der trafostasjonen skal plasseres på hans dyrkede mark, og ta større del av det jordstykket, er dette et alternativ han vil kunne vurdere som alternativ løsning. I forhold til at det skal bygges nye master for den nye dimensjonen med 132 kv, kan også ledningsalternativ 1 i kartet vurderes som en løsning. i Helgelandskrafts vurdering: 132 kv linje Leirosen - Meisfjord: Oppgraderingen vil så langt vi kan se, ikke fore til endring av arealbruken i området, selv om det blir noe økt rydde- og byggeforbudsbelte enn i dag. Meisfjord transformatorstasjon: 1Se vurdering av Sigvald Meisfjords innspill, Sametinget: Har ikke kommet med tilbakemelding Helgelandskrafts vurdering Helgelandskraft kjenner ikke til at linjetrasé berører automatisk fredete samiske kulturminner. Ved funn av slike vil imidlertid arbeidet umiddelbart bli stanset og Sametinget varslet. Nordland fylkeskommune: Vi har sjekket nevnte planer mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er tiltaket ikke i konflikt med verneverdige kulturminner. Vi vurderer ikke at berørte område, slik det fremgår på kart, innehar stort potensial for påvisning av nitti/ ukjente kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader og vil gi endelig uttalelse når konsesjonssøknaden foreligge r. Helgelandskrafts vurdering: Helgelandskraft kjenner ikke til at linjetrase' berører automatisk fredete kulturminner. Ved funn av slike vil imidlertid arbeidet umiddelbart bli stanset og fylkeskommunen varslet. Reindriftsforvaltningen i Nordland: Linjestrekket som er under planarbeid har Røssåga/Toven reinbeitedistrikt 11

12 beiterettigheter. Reinbeitedistriktet har et øvre reintall på 1200 fordelt på 2 siidaandeler. 1 oppdatert kartmateriell er det registrert inn vinterbeite i område som er et minimumsbeite for reinbeitedistriktet (se vedlegg). Det vil si det årsbeite som setter begrensninger for fastsettlng av øvre reintall for di'striktet. Reindriftsforvaltningen kan opplyse om at nye oppdaterte arealbrukskart for reindrift vil bli tilgjengelig som nettløsning på Norge digitalt høsten 2013.I forhold til dette er det ikke gjort noen endringerpå f/yttlei innenforplanområdet. Reindriftsforvaltningen anbefaler en dialog mellom reinbeitedistriktet og tiltakshaver når det kommer til anleggsperioden i tilknytning til reindriftens bruk a v flytt/ei. Helgelandskrafts vurdering Tiltaket gjelder ny 132 kv linje i eksisterende trasé. En evt. breddeøkning av denne som følge av oppgraderingen vil etter vår vurdering ikke være merkbar for reindriftsnæringen i driftsfasen. Anleggsperioden vil medføre noe aktivitet i området som kan føre til at reinen unngår området, og/eller vil gi økte utfordringer ved flytting. Som avbøtende tiltak bør arbeidet derfor søkes utført i perioder hvor flyttleier ikke benyttes og/eller utføres i naer dialog med reindriftsutøverne. Hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres i forhold til reindriftsinteressene må beskrives nærmerei miljø-, transport- og anleggsplanen. Se også vurderinger under pkt. 8.3 Samisk utmarksnaering. Statens Vegvesen: Våre interesser i denne type saker knytter seg til forhold som berører riks- og fylkesveier. På generelt grunnlag gjør vi oppmerksom på at følgende forhold må avklares iden videre prosessen: Plassering av kraftledninger må være utenfor vegens sikkerhetssone. Avkjørselsforhold (nye avkjørsler eller endret bruk av eksisterende avkjørsler) må avklares i reguleringsplan eller omsøkes i egen søknad. Avkjørselen skal bygges og vedlikeholdes etter våre retningslinjer. Byggegrenser langs riks- eller fylkesvegnett må avklares i reguleringsplan eller det må søkes om dispensasjon fra veglovens byggegrense langs offentlig veg i egen søknad dersom det blir aktuelt. På nåværende tidspunkt har vi ikke flere merknader eller kommentarer til søknaden, men vi forbeholder oss retten til å komme fram med ytterligere innspill eller innsigelse senere i prosessen. innsigelser ønskes unngått, og Statens vegvesen bidrar gjerne i den videre prosessen dersom det dykker opp problemstillinger hvor vi er berørt og hvor dere trenger vår uttalelse. HelgelandsKrafts vurdering: Bygging av ny transformatorstasjon (uansett alternativ plassering) vil medføre behov for ny avkjørsel fra fylkesveg 212. VI må derfor søke Statens vegvesen om avkjørselstillatelse, men håper Vegveseneti høringsuttalelsen til konsesjonssøknaden tar stilling til våre planer. Fylkesmannen i Nordland: Vi ser det som positivt at oppgraderingen foregår ved at eksisterende master og linjer 12

13 byttes ut, og at eksisterende trase følges og utvides i nødvendig grad. Som grunnlag for anleggsarbeidet viser vi til kart fra miljostatus som viser eksisterende kunnskap om biologisk mangfoldi området. V/ gjøri denne sammenhengen spesielt oppmerksom på at områdene i og langs Bøe/va og Oksvatnet bør holdes fri for anleggsog transportvirksomhet. Vi har ikke registrert hekkelokallteter for rovfugl i området. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan flnnes slike lokaliteter, bl.a. i liområdene nord for traseen. I den grad det skal foretas nelikoptertransport i hekkesesongen, d. v. s. i perioden 15. februar juli, bør det derfor være foretatt en kartlegging av mulige hekkelokaliteteri influensområdene til transportkorridorene (inntil 1 km fra reirlokaliteten - avhengig av eksponeringsgrad). kartleggingen bør i tilfelle vaere foretatt av fagkyndig institusjon/person, som grunnlag for videre arbeid med anleggs- og transportplanen. Berggrunnskart for området viser at linja krysser områder med kalkspatmarmor. Linjetraseen i disse områdene bør kartlegges, slik at mulige forekomster av botanisk verdi kan avgrenses. Dette som grunnlag for tilpassing av nye stolpefester og anleggstrafikk. Helgelandskrafts vurdering: Arbeidet med oppgradering av linjen vil skje i eksisterende linjetrasé. Vår vurdering er at tiltak i eksisterende anlegg har svært begrenset omfang og at det må være tilstrekkelig å benytte eksisterende kunnskap om hekkelokaiiteter ved planlegging og ` utførelse av anieggsarbeidet.. Når det gjelder masteplasserlng og ferdsel i områder med kalkspatmarmor, mener vi det kan være fornuftig å kartlegge eventuelle forekomster av botanisk verdi ved ny i masteplassering. Dette bør da gjøres av fagpersonell l MTA-planleggingen. Se for øvrig vurderinger under pkt naturverdier. Private/andre interesser: Karl Albertsen: Eier gnr. 60 bnr. 8 ringte og lurte på om det ble samme mastepunkt på 132 kv linjen som i dag. Hadde også en del praktiske spørsmål omkring sanering av eksisterende linje. Helgelandskrafts vurdering: Ved ombygging til 132 kv vil sannsynligvis mastepunkter måtte endres. Hvor disse blir plassert blir først avklart ved prosjektering av linjen. May Lis- og Gunnar Iversen: Ianledning utvidelse av linje mellom Meisfjord trafostasjon og leirosen trafostasjon vil vi komme med noen betraktninger. Ved en slik utvidelse av linjen vil den komme ca m fra vår bolig. Vi synes dette er noe nært, da det muligens vil sette restriksjoner på evt. utvidelse /nybygg på eiendommen. Dette er noe som kan unngås vedå flytte linjen til en trasé opp i åsen bak vår eiendom. Dette kan gjøres ved å flytte fem mastre. Håper dette er noe som blir sett på da vi allerede med dagens linje har fått saget ned tuntrær som kom for nært linjen. Helgelandskrafts vurdering: Vårt prioriterte alternativ medfører flytting av linjen bak åsen som beskrevet i innspillet. Dersom alternativ 2 blir valgt vii det fremdeles vaere mulig å endre Iinjetraseen noe slik at det ikke blir ytterligere arealrestriksjoner på denne eiendommen. 13

14 Asbjørg og Gunvald Otting: Vi har forståelse for behovet for oppgradering av linjen. Vi ser det sum en selvfølge at følgende forhold blir ivaretatt: - Kompensasjon for den grunnen som går med til utvidelse av trasé. - Kompensasjon for all skog som blir berørt, både bar- og lauvtrær. - Reparasjon av ekstra slitasje på bruk av gårdsveier/skogsveier. Ferdsel kun etter avtale. Da den planlagte utvidelsen er langt ut over tidligere avtaler med HK, og at dette arbeidet medfører betydelig mer ferdsel enn normalt for vedlikehold av eksisterende trase, forutsettes det at skriftlig avtale med grunneier er på plass for arbeidet starter opp. Helgelandskrafts vurdering: En utvidelse av rydde- og byggeforbudsbeltet vil føre til nødvendig revidering av gjeldende overenskomster med grunneiere. Erstatningsstørrelse blir avtalt i nye overenskomster med grunneiere, eller ved skjønn dersom det ikke oppnås enighet. ` Ytre Helgeland Skogeierlag v/sigurd Hoff: Ytre Helge/and Skøgeierlag ønsker et møte med HK i forbindelse med oppgradering av HS-linje mel/om Meisfjord og Kaldåga, der berørte grunnere blir innkalt. Tema: Båndlegging av areal og erstatning. HelgelandsKrafts vurdering: Vi ser det som positivt å komme :dialog med grunneiere i/langs linjetraseen. ` HelgelandsKraft vil derfor holde et orienteringsmøte med grunneiere i høringsperioden. ` Sigvald Meisfjord: Viser til befaring hvorjeg ble forelagt to alternativ for flytting av stasjonen. Jeg anser begge alternativ som uakseptable ettersom de innebærer bygging på dyrka mark som ikke lar seg erstatte. Derfor v/ljeg lansere to nye alternativ som er merka A og B på vedlagte kart. Alt. A. ligger på et platå iåsen og vil kunne gli inn inaturen på en særdeles fin måte. I tillegg vil linja bare gå gjennom areal som nyttes til beite. Alt. B ligger oppå åsen hvor det tidligere har stått ei hytte. Også her vil linja kunne legges slik at den ikke skaper problemer for gårdsdrifta. Vei/øsning lar seg ordne til begge alternativ uten å legge beslag på dyrka mark. For meg er alternativ A å foretrekke. 14

15 e, t HelgelandsKrafts vurdering: HK inviterte grunneier på befaring med utgangspunkt i forslag om to ulike plasseringer av trafostasjonen. Begge disse ville imidlertid berøre dyrket mark og være negative for grunneier. Grunneier har lagt fram forslag om to andre plasseringer som vist i kartskissen over og ønsker primært ny stasion plassertjfr. forslag A. Vår vurdering er at en plassering her ikke vll kunne la seg gjøre uten svært store terrenginngrep med påfølgende kostnader. Vårt arealbehovvil typisk være inntil 3 daa og det er derfor ikke hensiktsmessigå plassere ny stasjon Jfr. grunneiers forslag A. Når det gjelder grunneiers forslag B, har vi vurdert dette til å vaere et godt alternativ. Dersom eksisterende trevegetasjon i sør blir stående vil plasseringen gi mindre visuell virkning enn vårt alternativ 2 (plassering ved i siden av eksisterende trafostasjon). Kostnadsberegninger gjort av Norconsult viser også at grunnarbeider vil vaere noe rimeligere ved dette alternativet. l-lk søker derfor primært om plassering av transforrnatorstasjonen jfr. grunneiers forslag B (nord for eksisterende trafo). 7 BESKRIVELSE AV ANLEGGET 7.1 Begrunnelse for planlagte oppgradering til 132 kv Omsøkte spenningsoppgradering er beskrevet i kraftsystemutredningen , og utdrag fra grunnlagsrapporten sier følgende om linjestrekket: Ut fra tilstandsvurdering av denne linja bør linetråden skiftes iløpet av en lü-årsperiode. Da det er planer om ny produksjon som vil mate inn i' dette nettet, blant annet fra Elsfjordcimrådet, da dette vil kunne fore til atlinja blir overbelastet, planlegges det nå å oppgradere hele denne strekningen fra 66 kv t/'l 132 kv. Planene inkluderer å tilknytte linja i Leirosen transformatorstasjon, som befinner seg mellom Kaldåga og Meisfjord. Leirosen er en del av 132 kv-nettet, og dagens 56 kv-linje går rett forbi denne. En tilknytning l Leirosen vll også gjøre det mulig å føre overskytende effekt i Sjonaområdet direkte mot Mosjøen (Sjona Nesna Lelrosen - Mosjøen), istedenfor mot Langvatn og Svabo. " 15

16 Tilstand på eksisterende 66 kv linje: Linjen (Kaldåga - Meisfiord) ble idrlftssatti 1955 og er en tremastlinje med master fra samme årstall. Tretraverser ble skiftet i 1993/94. Strømførende linje er fra 1955, mens isolatorer og klemmer ble skiftet i 1984, Det er med andre ord behov for omfattende renoveringav linjen. 7.2 Beskrivelse av ny 132 kv linje og ny transformatorstasjon i Meisfjord Generelt om 132 kv-linjen: Trasélengde: Linjetrasé: Strømførende liner: Faseavstand: Systemspenning: Overføringskapasitet (termisk grenselast) Mastemateriale: Mastehøyde: Traverser: lsolatorer: Rygge- og byggeforbudsbelte: ToppIiner/jordliner (evt. OPGW): Rivnlng av eksisterende linje: 10,5 krn Som eksisterende 66 kv lin_]e,unntatt siste kilometeren før nye Meisfjord trafostasjon FeAl nr. 240 Inntil 5 m 132 kv 1143 A ved 20 C Impregnert tre rn Traverser av aluminium Hengeisolatorer av kompositt Inntil 30 m. Hele traseen 10,5 km 66 kv ledning, 3 x FeAl nr kv kontra 132 kv: Eksisterende 66 kv-lin'e: Linjestrekketbeståri dag i sinhelhetav 66 kvtremastlinjemedsnitthøydepå 12 m. Linene er FeAl nr. 70 med faseavstand 2,5 m. Ny 132 kv-iinje: Llnjestrekket (10,S km) vil bli bygd med impregnerte tremaster med snittheyde på 16 m. Visuelt sett blir master og linjer etter oppgradering til 132 kv noe større (bredere og høyere), og oppleves som mer ruvende i landskapet. Forskjellen mellom 66 kv og 132 kv er vist i figurene under. 16

17 a* WSET m; SUI 17

18 av er som illustrasjon og har ikke nødvendigvis nøyaktige master og liner. Arealbeslag/rydde- og byggeforbudsbelte: Oppgradering til 132 kv vil føre til økt Faseavstand, men denne vil ikke overstige 5 m, altså 10 m mellom de to ytterste fasene. Oppgradering til 132 kv vil kreve inntil 30 m bredt rydde- og byggeforbudsbelte, mot 20 m I dag (se skisseri under). -.»~. 3- «a i». eee/eeq, L_:z_l (rnes.o:r.'r u m 132 kv lime :vara ~ 18

19 66 kv linje Kort (generell) beskrivelse av anleggsarbeidet: Stolper/master med tilhørende utstyr, bardunforankringer og lignende transporteres ut til masteplassene ved hjelp av helikopter og/eller ved terrengtransport på bakken. I enkelte tilfeller kan det bli aktuelt å transportere materiell som terrengtransport på sommerfore dersom det er kort transportveg og det ikke er spesielt sårbar vegetasjon. Stolpene fastkiles med låsestein, som vanligvis finnes i terrenget, i oppgravde eller oppsprengte groper. For fundamentering og oppreising av stolper vil det bli benyttet gravemaskin der det går an å komme fram til mastepunktet med slikt utstyr. På enkelte vanskelige mastepunkt kan oppgraving av stolpegroper og reising av stolper måtte utføres manuelt. Dette er imidlertid vesentlig mer arbeidskrevende enn maskinarbeid. Traverser, isolatorkjeder og blokker for uttrekking av liner, kan helses på plass ved hjelp av handvinsj og david i mastetopp, men det kan også benyttes helikopter som transport og montasje av traversen i en operasjon. _ Linene leveres på store tromler i lengder på 1500 m eller mer. Linene trekkes ut over blokker i hver mast ved hjelp av dragline, vinsj og brems. Det vil bli satt krav om at linene i hovedsak skal uttrekkes som fristrekk". Dette innebærer at bremseutstyret som plasseres ved trommelplass holder et bremsestrekk som gjor at linene holdes klar av terrenget under uttrekkingen. Til sluttjusteres linestrekket til riktig "pilhøyde" og linene festes til isolatorene ved hjelp av hengeklemmer og avspenningsklemmer. Ved alle master i innforingsvernet nedleggesjordelektroderi form av kveiler i mastegropen,stråler i grøft (kråkefotsystem)og/eller jordspyd. I tillegg vil det bli nedlagt noen jordelektroder som arbeidsjording også i linjen utenom innføringsvernet. Riggplasser vil bli etablert i nærheten av eksisterende veier naer linjetraseen, og naermere beskreveti miljø-, transport- og anleggsplanen Sanering av eksisterende 66 kv linje. Eksisterende linje må rives før ny kan påbegynnes. Dette krever en del anleggsvirksomhet som samordnes med oppgradering til 132 kv. Det vil bli mye avfallsmateriell som må leveres til avfallsanlegg/gjenvinning. Naermeste avfallshåndteringsanlegg er SHMIL (Sondre Helgeland miljaverk). Det vil også bli en del emballasje i forbindelse med levering av isolatorer, armatur, traverser og beslag som demonteres og leveres på godkjent avfallsplass. Master bestilles i fastsatt lengde, men noe blir tilpasset ute i terrenget. Rester leveres til avfallsplass eller gjenbruksstasjon. Nærmere beskrivelse av saneringsarbeidet gjøres i FHHJB-,transport- og anleggsplanen. 19

20 7.2.5 Beskrivelse av ny transformatorstasjon i Meisfjord: Stasjonen vil bli bygd med: - 1. stk. 132 kv felt med tilrettelagt plassfor framtidig felt til Sandnessjøen. Nødvendige22 kv felt til distribusjonsnettet ~ Omsetning 132/22 kv og trafoytelse på 20 MVA - Nødvendig høyspennings apparatanlegg Fasadetegninger og énlinjeskjema for ny transformatorstasjon ligger som vedlegg. Énlinjeskjema er unntatt offentligheten. I byggeperioden anses det som en stor fordel å kunne opprettholde eksisterende nettanlegg så lenge som mulig, derfor vil en plassering som vist i alternativ 1 være svært gunstig. Når ny stasjon er ferdig og 132 kv linjen er tilknyttet, vil eksisterende trafostasjon bli revet og arealet tilbakeført til landbruksareal. Detaljerte tegninger og beskrivelser av ny transformatorstasjon vil bli gjort i miljø~, transport- og anleggsplanen. Det vil bli lagt til rette for tilstrekkelig areal til bygging av fremtidig 132 kv felt til Sandnessjøen. 7.3 Systemløsning Konsesjonssøknaden og FOS-søknad vil bli sendt til Statnett som systemansvarlig, i henhold til krav i FOS og FIKS. Linjestrekket fra Leirosen til Meisfjord er en del av planlagte oppgradering til 132 kv for hele linjestrekket fra Mosjøen til Meisfjord, som planleggeså være utført i Dennå omsøkteendringenvil imidlertid også medføre at eksisterende linje som går direkte fra Kaldåga kraftverk til Meisfjord, nå blir delt i Leirosen transformatorstasjon. Vi vil dermed få en annen nettkonfigurasjon i området Systemløsning for 132 kv linje: Spenningsnivå: Spenningsnivå for linjen er beskrevet i kraftsystemutredningen ( ), se utdrag fra denne under pkt Helgelandskraft har for regionalnettsforbindelse mellom Drevvatn og Leirosen søkt og fått konsesjon på spenningsøkning fra 66 kv til 132 kv. Leirosen transformatorstasjon har i tillegg fått konsesjon på større trafokapasltet og omsetning 132/22kV. Meisfjord transformatorstasjon planlegges tilrettelagt for 132 kv felt for fremtidig videreføring av 132 kv til Sandnessjøen. Linjetverrsnitt: Idet vi planlegger for fremtidig videreføring av 132 kv fra Leirosen transformatorstasjon til Sandnessjøen (Alsten transformatorstasjon) som erstatning for eksisterende 132 kv Leirosen ~Alsten, mener vi det er riktig å benytte linjetverrsnitt FeAl nr Med dette får vi et fleksibelt regionalnett med tilstrekkelig kapasitet for fremtidig behov. Se for øvrig pkt. 7.5 Tiltakets virkning på forsyningssikkerhet og spenningskvalitet: Etter at alle planlagte endringer er utført (ombygging av Leirosen transformatorstasjon og oppgradering til 132 kv på linje mellom Drevvatn og Meisfjord), vil Meisfiord kunne forsynes fra både Alsten, Nesna og Drevvatn, og ikke som i dag (hovedsak) fra Drevvatn (Kaldåga). Ved en fremtidig tilknytning av Meisfjord transformatorstasjon til Sandnessjøen (Alsten), vil også dette bidra positivt til forsyningssikkerheten både i Sandnessjøen og Leirfjord-området. 20

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

av planlegging -,-...

av planlegging -,-... ~.* "o, \,/«: JJJ-55 'i HKref:Saksnr. 13-45 Dok. Nr. 13-2559 Melding om oppstart av planlegging I -1,- N I l J J 1 i v :i 'I H V. v -,-... -x».'l""_"'*.. fir,f, Eksisterende Se k-v Iinje - Spenningsoppgradering

Detaljer

132 kv TANGVIK - TILREM

132 kv TANGVIK - TILREM íi 132 kv TANGVIK - TILREM å Å M3 f,,_ 1. :f, _ 3.;/,;,A _ l } å å f A» fix»3;,'k0 ' ~ _\ {., a» ~ ~ film MN ^ f. Søknad om endring av anleggskonsesjon for 132 kv kraftforsyningslinje - Tangvik - Tilrem

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon Konsesjonssøknad Omsøkt tiltak Ny 132 kv forbindelse mellom Bjerkreim transformatorstasjon i Bjerkreim kommune og en ny Opstad

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 16.04.2015 Varighet: 15.04.2045 Ref: 201305330-145 Kommuner: Surnadal og Sunndal Fylke: Møre og Romsdal Side 2 I medhold av

Detaljer

Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og Namsskogan - Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kv spenningsoppgradering

Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og Namsskogan - Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kv spenningsoppgradering Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/4917-14 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal Informasjon fra Statnett Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal HVA SØKER VI PÅ Statnett søker Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) om å opp gradere spennings nivået fra

Detaljer

Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015

Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015 Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GENERELLE OPPLYSNINGER... 4 2.1 Presentasjon av tiltakshaver...

Detaljer

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Agder Energi Vannkraft AS Organisasjonsnummer: 882973972 Dato: 15.02.2016 Varighet: 15.02.2046 Ref: 201502594-49 Kommune: Nissedal Fylke: Telemark Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen JØSOK PROSJEKT AS 1. Åpning ved Voss Energi AS 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Konsesjonsbehandling - Rettigheter - Tillatelser - Mastebilder

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm - Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjelland Egersund vindpark mm 1. Åpning ved Norsk Vind Egersund AS. Status 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Tekniske planer - Konsesjonsbehandling - Rettigheter

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976944801 Dato: 17.10.2017 Varighet: 27.05.2046 Ref.: 201505469-53 Kommune: Fjell og Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.06.2015 Vår ref.: 200905705-46 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no 66

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 19.12.2016 Varighet: 19.12.2046 Ref.: 201605175-16 Kommune: Trondheim, Malvik, Stjørdal Fylke: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF. Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.12.2014 Varighet: 15.12.2044 Ref: NVE 201203263-82 Kommune: Sirdal og Forsand Fylke: Vest-Agder og Rogaland Side 2 I medhold

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

Strømforsyning til ny tunnel på E39 i Porsanger. Porsanger kommune i Finnmark fylke

Strømforsyning til ny tunnel på E39 i Porsanger. Porsanger kommune i Finnmark fylke Strømforsyning til ny tunnel på E39 i Porsanger. Porsanger kommune i Finnmark fylke Tiltakshaver Repvåg kraftlag SA Referanse 201505143-3 Dato 21.01.2016 Notatnummer 01/16 Side 1 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Tillatelse til å bygge om ledningen Bogna Steinkjer.

Tillatelse til å bygge om ledningen Bogna Steinkjer. NTE Nett AS Postboks 2551 7736 STEINKJER Vår dato: 16.11.2016 Vår ref.: 201500462-15 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Willgohs 22959245/sowi@nve.no Tillatelse til å bygge om ledningen

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Side 1 Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelinga Postboks 7310 5020 BERGEN Kokstad, 29. januar 2013 Vår ref.:2262/rj/tf Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon,

Detaljer

Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS.

Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS. Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS. 24 kv kabelanlegg mellom Skrautvål trafostasjon og Statoilstølen i Nord Aurdal kommune. 23.11.2015 Innholdsfortegnelse. 1. Sammendrag.. 1 2. Generelle

Detaljer

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

ENorges. Anleggskonsesjon. EB Nett AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: a N V vassdrags- og energidirektorat ENorges Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Søknad om endring fra jordkabel til luftledning for nettilknytning av Varntresk transformatorstasjon

Søknad om endring fra jordkabel til luftledning for nettilknytning av Varntresk transformatorstasjon NVE Saksbehandler Arne Anders Sandnes Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Saksbeh./tlf.nr.: Thomas W. Fennefoss, 97546631 Deres ref./deres dato: 201300093-34, 24.11.2016, 201300093-30, 24.06.2016 Vår ref.:

Detaljer

Ny adkomstveg Trofors. Oversendelse av tillatelser

Ny adkomstveg Trofors. Oversendelse av tillatelser Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Ellen Hoff Vår dato: 11.11.2015 Vår ref.: 201203690-156 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Willgohs 22959245/sowi@nve.no Ny adkomstveg

Detaljer

Anleggskonsesjon. Vegusdal Kraftverk AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: <30 år fra konsesjonsdato> Ref:

Anleggskonsesjon. Vegusdal Kraftverk AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: <30 år fra konsesjonsdato> Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Vegusdal Kraftverk AS Organisasjonsnummer: 977 359 805 Merknad [ØA1]: Fyll ut Dato: Varighet: Ref: 201406345-7 Kommuner: Birkenes og Evje og Hornnes

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

Endringssøknad Utskifting av master på 66 kv ledning Bogna Steinkjer i Steinkjer kommune

Endringssøknad Utskifting av master på 66 kv ledning Bogna Steinkjer i Steinkjer kommune Endringssøknad Utskifting av master på 66 kv ledning Bogna Steinkjer i September 2016 Innholdsfortegnelse: 1 Beskrivelse av anlegget... Error! Bookmark not defined. 1.1 Innledning... 3 2 Presentasjon av

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK.

~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS FORELEGGING AV TILTAK. ~~.~iii ~... JØSOK PROSJEKT AS 'I11III.'" Stryn Kommune. Tonningsgata 4 6783 Stryn Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 6040 - Telefax:

Detaljer

Skifte av line på fjordspenn over Lysefjorden - Oversendelse av tillatelse

Skifte av line på fjordspenn over Lysefjorden - Oversendelse av tillatelse Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 06.07.2016 Vår ref.: 201602801-3 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristian Marcussen 22959186/kmar@nve.no Skifte av line på fjordspenn

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/8671-20 Dato: 12.03.2009 NY RINGFORBINDELSE 132 KV KRAFTLINJER I DRAMMEN. KLAGE PÅ KONSE- SJONSVEDTAK VEDR. STREKNINGEN BRÅTAN - BRAGERNES

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271.

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271. Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnummer: 914778271 Dato: Varighet: 23.11.2029 Ref: Kommuner: Åfjord Fylke: Sør-Trøndelag Side

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF 0 2 MAI2012. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Statnett SF 0 2 MAI2012. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE vassdrags- og energidirektorat anorges N V E Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 0 2 MAI2012. Varighet: 01.05.2042 Ref: NVE 200800844-254 Kommuner: Narvik, Gratangen,

Detaljer

Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA

Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA Tilleggssøknad for oppgradering av Høgefossnettet - ny 132 kv ledningstrasé 2XA Søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse Nissedal kommune i Telemark fylke September 2015 Innhold

Detaljer

132 kv kraftledning Meen-Solum-Dolven. Tillatelse til traséjustering ved Vestmunnvannet og samtykke til ekspropriasjon

132 kv kraftledning Meen-Solum-Dolven. Tillatelse til traséjustering ved Vestmunnvannet og samtykke til ekspropriasjon Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN Peer Christian Andersen Vår dato: 24.05.2016 Vår ref.: 201403931-76 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristian Marcussen 22959186/kmar@nve.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014 Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014 Varighet: Ref: NVE Norges vassdrags- og energidirektorat N E Anleggskonsesjon Meddelt: Eidsiva Nett AS Organisasjonsnummer: 981 963 849 Dato: 3 0 JAN2014 Varighet: 1.1.2044 Ref: NVE 201201816-260 Kommune: Eidsvoll, Nes,

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Dato: Vår ref: 101/TAP

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Dato: Vår ref: 101/TAP Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Scanergy AS Org nr: 992 889 713 Maridalsveien 91 0461 Oslo Norge Telefon: +47 488 95 692 E-post: tap@scanergy.no Dato: 2017-08-21

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976 944 801 Dato: 25.08.2016 Varighet: 25.08.2046 Ref: 201602726-17 Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Kobbvatnet transformatorstasjon Ny stasjon samt endrede traséer for omliggende 420 kv-ledninger. Informasjonsmøte Kobbelv vertshus 10.

Kobbvatnet transformatorstasjon Ny stasjon samt endrede traséer for omliggende 420 kv-ledninger. Informasjonsmøte Kobbelv vertshus 10. Kobbvatnet transformatorstasjon Ny stasjon samt endrede traséer for omliggende 420 kv-ledninger Informasjonsmøte Kobbelv vertshus 10. mai 2017 Hvem er vi Ketil Rian - Prosjektleder Lars Størset - Areal-

Detaljer

Anleggskonsesjon. Hafslund Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Hafslund Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Hafslund Nett AS Organisasjonsnummer: 980489698 Dato: 08.06.2017. Varighet: 01.01.2022 Ref.: 201700590-3 Kommune: Oslo Fylke: Oslo Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr.

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014. Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Eidsiva Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: 3 0 JAN2014. Varighet: Ref: NVE Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Anleggskonsesjon Meddelt: Eidsiva Nett AS Organisasjonsnummer: 981 963 849 Dato: 3 0 JAN2014 Varighet: 1.1.2044 Ref: NVE 201201816-261 Kommune: Eidsvoll, Nord-Odal

Detaljer

Nettilknytning av Øystese kraftverk

Nettilknytning av Øystese kraftverk Bakgrunn for innstilling Nettilknytning av Øystese kraftverk Kvam kommune i Hordaland fylke Tiltakshaver Øystese Kraft AS Referanse Dato 14.12.2015 Notatnummer KN-notat 30/15 Ansvarlig Siv Sannem Inderberg

Detaljer

132 kv GRYTÅGA - ALSTEN

132 kv GRYTÅGA - ALSTEN 132 kv GRYTÅGA - ALSTEN Søknad om endring av anleggskonsesjon for 132 kv kraftforsyningslinje GRYTÅGA - ALSTEN Konsesjonsnr. 201205676-6 i Vefsn og Alstahaug kommune 2014 1. SAMMENDRAG Helgelandskraft

Detaljer

Ny transformator i Volda transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse

Ny transformator i Volda transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse Mørenett AS Langemyra 6 6160 HOVDEBYGDA Vår dato: 02.03.2017 Vår ref.: 201605755-3 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Ny transformator i Volda

Detaljer

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL Forord Alta Kraftlag søkte NVE om konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon

Detaljer

Tilknytningsplikt Leiråga kraftverk vedtak om brudd på tilknytningsplikten og varsel om tvangsmulkt

Tilknytningsplikt Leiråga kraftverk vedtak om brudd på tilknytningsplikten og varsel om tvangsmulkt Norges vassdrags- og energidirektorat 13. N V E Helgelandskraft AS Postboks 702 8654 MOSJØEN 02. 03. 2012 Vår dato: Vår ref.: 201107054-3 ep/chs Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: 12-188 Saksbehandler:

Detaljer

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Informasjonsbrosjyre Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Oppgradering av hovedstrømnettet på Sogn Gammelt strømnett i Oslo må fornyes Hovedstrømnettet i Oslo ble stort sett bygd fra

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no Bank: Den Norske Bank - Bankgiro:

Detaljer

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Stort behov for investeringer i sentral- og regionalnett Sentralnett Statnett forventer å investere

Detaljer

Anleggskonsesjon for Kvidalselva, Væla og Grytnes kraftverk. Oversendelse av tillatelser.

Anleggskonsesjon for Kvidalselva, Væla og Grytnes kraftverk. Oversendelse av tillatelser. Clemens Kraft AS Fridtjof Nansens plass 6 0160 OSLO Vår dato: 14.04.2016 Vår ref.: 201601213-1 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Lars Hagvaag Seim 22959874/lhs@nve.no Anleggskonsesjon for

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Spenningsoppgradering fra 50 kv til 132 kv Vagle Opstad («Jærnettprosjektet») Melding med forslag til utredningsprogram Jærnettet Jærnettet er regionalnettet mellom

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Hordaland Fylkeskommune Kulturetaten Postboks 7900 5020 BERGEN Kokstad, 25. januar 2013 Vår ref.: 2156/TF Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK. Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og

Detaljer

132 kv Vadsø - Smelror

132 kv Vadsø - Smelror Varanger KraftNett AS 132 kv Vadsø - Smelror Tilleggssøknad Utvidelse av byggeforbudsbelte 2014-01-03 Oppdragsnr.: 5133695 1 11.2.2014 Supplering av søknadsdokument prh ms jao Rev. Dato: 3.1.2014 Beskrivelse

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Lyse Elnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Lyse Elnett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Lyse Elnett AS Organisasjonsnummer: 980 038 408 Dato: 16.01.2017 Varighet: 01.01.2020 Ref.: 201504652-20 Kommune: Sola Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn Fremlagt på møte 6.-7.10.2015 Styresak 84-2015 Saknr 15/283 Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Tove Kummeneje Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvollen - gnr 36/4 Kommunestyret Møtedato: 25.04.2013 Saksbehandler: Tove Kummeneje Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 28/13 Kommunestyret 25.04.2013 31/13 Formannskapet

Detaljer

Inger Helene Waagaard Riddervold

Inger Helene Waagaard Riddervold TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 15.05.2017 Vår ref.: 201702022-7 Arkiv: 617 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Inger Helene Waagaard Riddervold 22959437/ihw@nve.no

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Spenningsoppgradering fra 50 kv til 132 kv Vagle Opstad («Jærnettprosjektet») Melding med forslag til utredningsprogram Jærnettet Jærnettet er regionalnettet mellom

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962986633 Dato: 07.10.2014 Varighet: 9.9.2044 Ref: 201006400-50 Kommune: Bærum Fylke: Akershus Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

SØKNAD. Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon

SØKNAD. Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon SØKNAD Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon Side 1 Utarbeidet av : Fredrik Kühn Sign. : Verifisert av : Sign. : Godkjent av : Stein Øvstebø Sign. : Side 2 Innhold

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR Vår dato: 13.06.2016 Vår ref.: 201601358-12 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 058/411 Arkivsaksnr.: 17/4-1 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 058/411 Arkivsaksnr.: 17/4-1 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 058/411 Arkivsaksnr.: 17/4-1 Klageadgang: Ja Gbnr 058/411 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Administrasjonssjefens

Detaljer

420 kv Tonstad Ertsmyra. Oversendelse av tillatelser

420 kv Tonstad Ertsmyra. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 29.05.2015 Vår ref.: 201001760-164 Arkiv: 611

Detaljer

Vedlegg 1 Trasékart omsøkt trasé

Vedlegg 1 Trasékart omsøkt trasé VEDLEGGSLISTE Vedlegg 1 Trasékart omsøkt trasé Vedlegg 2 Enlinjeskjema (underlagt taushetsplikt) Vedlegg 3 Mulighet for tilknytning- Ørtfjell transformatorstasjon, brev fra Mo Industripark AS (underlagt

Detaljer

NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON.

NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON. HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon 1 NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON. Holandsvika HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon

Detaljer

Anleggskonsesjon SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS Organisasjonsnummer: 916435711 Dato: 25.08.2017 Varighet: 25.08.2047 Ref.: 201703360-7 Kommune: Etne Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN Ny 15/193-8 Dato: 02.06.2015 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart datert 06.03.2015

Detaljer

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011.

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011. Statnett SF Saksnummer Joumalpost Jouma1dato Statnett S F M ottatt Arkivet 2 9 JUN 2011 DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' AvdelinglinrtIaler 2 Q. ) U. offort! g!-et Statnett SF Postboks 5192

Detaljer

Oversendelse av tillatelse - nettstasjoner til elbillading i Rygge, Larvik og Rennebu kommuner

Oversendelse av tillatelse - nettstasjoner til elbillading i Rygge, Larvik og Rennebu kommuner Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Vår dato: 10.11.2017 Vår ref.: 201708317-4 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Oversendelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Gbnr 058/411 - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkivsak: 17/4-3 Arkivkode: GBNR 058/411 Klageadgang: Ja Saksnr.: Utvalg

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Anleggskonsesjon. Namdal Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Namdal Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Namdal Kraft AS Organisasjonsnummer: 896 261 622 Dato: 03.07.2017. Varighet: 01.07.2047 Ref.: 201700962-3 Kommune: Namsskogan Fylke: Nord-Trøndelag Side 2 I medhold av lov av

Detaljer

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune

Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune NVE Konsesjonavdlingen v/ Henrik Langbråten Helgeland Kraft sine kommentarer til høringsuttalelser knyttet til Blakkåga kraftverk i Rana kommune Generelt Det er i henhold til nasjonal og regional politikk

Detaljer

Oppgradering av Refsdal transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

Oppgradering av Refsdal transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 29.06.2015 Vår ref.: 201405378-13 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Oppgradering av Refsdal

Detaljer

KSK - Birgitte M. W. Kjelsberg, Kirsten Marthinsen, Steinar Pettersen KN Solveig Willgohs Siv Sannem Inderberg

KSK - Birgitte M. W. Kjelsberg, Kirsten Marthinsen, Steinar Pettersen KN Solveig Willgohs Siv Sannem Inderberg Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: KSK - Birgitte M. W. Kjelsberg, Kirsten Marthinsen, Steinar Pettersen KN Solveig Willgohs Siv Sannem Inderberg Dato: 21.10.2013 NVE 201300139-xx, 200904143-xx, 201208149-xx,

Detaljer

LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Ivarsson 11-325 7. september 2011 Til: Hafslund Nett Kopi til: Fra: Kjetil Sandem og Leif Simonsen, Ask Rådgivning LANDBRUK 132 KV-LEDNING HASLE-RÅDE OG HALMSTAD-RÅDE-FJÆRÅ

Detaljer

Godkjenning av miljø- og transportplan for 420 kv kraftledning Sima Samnanger, strekningen Sima - Mødalen

Godkjenning av miljø- og transportplan for 420 kv kraftledning Sima Samnanger, strekningen Sima - Mødalen Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett PO Box 5192 0302 Oslo 1 8 APR2011 Vår dato: Vår dato: Vår ref.: Vår ref.: NVE 201004909-30 km/ims Arkiv: 617 Saksbehandler: Deres dato: 22.03.2011 Ivar

Detaljer

Konsesjonssøknad om fornying av 60 kv (132kV) forbindelse mellom Hallandsbru transformatorstasjon og Huntonit AS.

Konsesjonssøknad om fornying av 60 kv (132kV) forbindelse mellom Hallandsbru transformatorstasjon og Huntonit AS. Konsesjonssøknad om fornying av 60 kv (132kV) forbindelse mellom Hallandsbru transformatorstasjon og Huntonit AS. Huntonit AS har strømforsyning fra Hallandsbru. Ledningen er fra 1963 og har behov for

Detaljer