1. Innledning bakgrunn Generelt Lokalisering av området...3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3"

Transkript

1 Innhold 1. Innledning bakgrunn Generelt Lokalisering av området Planprosess, innspill til planarbeidet Innspill fra offentlige innstanser Innspill fra private Omtale av planområdet Avgrensning av planområdet Planstatus Rikspolitiske retningsliner (RPR) Eiendomsforhold Naturgrunnlag Geologi Løsmasser Topologi Landskapsrom Skog og bonitet Dyreliv Menneskelig påvirkning Landbruk Friluftsliv og barns interesser i område Verneinteresser Natur Kulturminner Risiko- og sårbarhet, ROS-analyse Brann og helse Radon Omtale av planforslaget Boligbebyggelse - frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse Vannforsyning - pumpestasjon Avløpsanlegg, pumpestasjon og renseanlegg Gangveg Lekeområder Vei Parkering Grønnstruktur LNF - Skogbruk Høyspent Renovasjon og Strømtilkobling Vurderinger og konsekvenser av planforslaget Generelt om arealbruken og betydning for Kommunen Boligtypene Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse Boligbebyggelse, Konsentrert småhusbebyggelse Utnyttingsgrad RPR for universell utforming...21

2 5.4 RPR for samordnet areal og transportplanlegging RPR, barn og unges interesser, uteoppholdsareal, sikker skolevei Trygg skolevei Lekeplasser Natur- og ressursgrunnlaget, Naturmangfold Verneinteresser, Kulturminne Miljøfarlige forhold, forurensning, støy Grunnforhold og løsmasser Estetikk og byggeskikk Landskap, topografi, fjernvirkning Formspråk, materiale og farge Samfunnssikkerhet og beredskap, ROS analyse Naturgitte risikoforhold Menneske skapte risikoforhold Juridiske forhold Vedlegg: 1) Reguleringsbestemmelser, datert ) Vegkonstruksjons-utskrifter for Tjønneråsen, Håbesland, hovedveg, pluss 5 sideveger Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 2

3 1. Innledning bakgrunn 1.1 Generelt Nina og Vidar Svendsen ønsker å regulere en del (Tjønneråsen) av sin eiendom på Håbesland, gnr. 71 bnr. 13 i Birkenes kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging med tilhørende anlegg. Området får adkomst fra fylkesvei 251. Det er strøm i området og boligene skal koples til privat felles vannforsynings- og avløpsanlegg. Området har en til dels utfordrende topologi (småkuppert), derfor er det bli lagt særlig vekt på å vurdere ulike løsninger for best mulig terrengtilpasning for utbyggingen. Området er ikke regulert fra før. Grunneier har engasjert Plankontoret Hallvard Homme AS til planfaglig bistand. Planarbeidet vil bli utført i nært samarbeid med utbygger, kommunen og andre berørte parter i saken. 1.2 Lokalisering av området Planområde ligger 2km i luftlinje fra Birkeland sentrum. Langs veg er det ca 3 km mellom sentrum til planlagt avkjøring til det nye boligfeltet på Tjønneråsen. Figur 1: Oversiktskart Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 3

4 2. Planprosess, innspill til planarbeidet Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet med frist for innspill den Det har kommet 5 innspill til planarbeidet. 4 fra offentlige instanser og 1 fra privat part. 2.1 Innspill fra offentlige innstanser Aust-Agder fylkeskommune, brev av og Aust-Agder fylkeskommune har ikke merknader til planarbeidet. Kulturminnevernseksjonen befarte området På grunn av områdets karakter ble det konstatert at behovet for registrering ikke er tilstede. Kommentar: Ingen Agder Energi, brev av Det er strøm i området. Trolig vil feltet kunne forsynes fra eksisterende transformatorstasjon. Minste horisontalavstand er 6 meter mellom bygg og nærmeste spenningsførende linje. Kommentar: Ingen Fylkesmannen i Aust-Agder, brev av Innspill fra miljøvernavdelingen Området er foreslått regulert før kommuneplanen er vedtatt, miljøvernavdelingen anbefaler å vente til kommuneplanen er vedtatt. Naturmangfold Dersom kommunen likevel velger å gå videre med planarbeidet vil ikke miljøvernavdelingen motsette seg dette, men vi forutsetter da at det i planbeskrivelsen gjøres rede for konsekvensene den planlagte utbyggingen vil kunne få for naturmangfoldet. Landskap og estetikk Området ligger i tilknytning til Håbesland og den sørøstlige delen av planområdet vil være eksponert fra Fylkesvei 251. Ut i fra tilgjengelig kart og flyfoto fremstår det at meldte planområde er kupert. Miljøvernavdelingen vil derfor påpeke at all planlegging etter plan- og bygningsloven (pbl) skal ivareta estetiske hensyn, jf. pbl 1-1, 5. ledd. For å ivareta landskapshensyn i reguleringsplanen bør en derfor søke løsninger som hindrer at bebyggelse medfører silhuettvirkning, og som sikrer at ny bebyggelse plasseres og utformes etter de premisser landskapet legger. Både arealbruksformål i reguleringsplanen og reguleringsbestemmelser bør benyttes for å sikre estetiske hensyn. Barn og unge Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår skal ivaretas i planleggingen i henhold til plan- og bygningslovens 1-1, 5. ledd. Det er utarbeidet rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges rettigheter i planleggingen. Disse stiller blant annet krav til fysisk utforming av arealer som skal brukes av barn og unge. De nasjonale mål er å sikre barn og unge et godt oppvekstmiljø, samt å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Det er viktig at barnas representant kommer tidlig inn i planprosessen for å sikre barn og unges interesser. Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 4

5 I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø tilpasset forskjellige årstider og forskjellige aldere, videre skal arealer som brukes av barn og unge være sikret mot støy, forurensning og annen helsefare. Ved omdisponering av areal som er i bruk til lek skal det skaffes erstatningsareal. Fylkesmannen forventer at det i planbeskrivelsen gjøres rede for hvordan barn er sikret trygg atkomst til og fra planområdet til bl.a. barnehage, skole og andre aktuelle områder, og at det er satt av tilfredsstillende lekeareal innenfor planområdet. Beredskapsmessige innspill Samfunnssikkerhet og beredskap I tråd med nasjonale føringer skal det i all samfunnsplanlegging gjennomføres ROS-analyser. I tillegg bør det lages hensynssone rundt høyspentlinjen gjennom planområdet. Størrelsen på hensynssonen avklares med Agder Energi som kan gi opplysninger om spenning og strømstyrke. Landbruksavdelingens vurdering Planen berører ca. 90 daa med høyproduktiv skog. Boligene skal konsentreres i den sørøstre delen av planområdet. Nærmeste avstand til dyrket mark er ca. 50 m, og det anbefales å opprettholde en buffer til jordbruksareal, fortrinnsvis med vegetasjon. En slik kantsone vil begrense eventuelle interessekonflikter mellom beboere og fremtidig drift på nærliggende jordbruksareal. Det er positivt at boenhetene konsentreres i et boligfelt i stedet for å ha dem spredt. Landbruksavdelingen har vurdert tiltaket til ikke å stride mot nasjonale retningslinjer for jordvern. Til tross for at det omsøkte tiltaket berører ca. 90 daa høyproduktiv skog vil landbruksavdelingen ikke motsette seg omdisponeringen da det er i tråd med forslag til ny kommuneplan. Landbruksavdelingen legger til grunn at tiltaket ikke må stenge for adkomst og rasjonell drift av innenforliggende skogområder. Innspill fra andre avdelinger ved embetet Sosial- og helseavdelingen og justis- og byggesaksavdelingen har ingen ytterligere merknader til det påbegynte planarbeidet. Kommentar: Innspillet tas til etterretning. Planområdet er stort, men det er kun en liten del som foreslås til utbygging. Innenfor dette området er det mye bart fjell i dagen - impediment, og kun i rennene mellom kollene at det er potensiell høyproduktiv skogsmark. Statens Vegvesen Aust-Agder, brev av Byggegrenser Det er 15 meter byggegrense til midten av fylkesvegen. Kryss og sikt: Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 5

6 Kryss skal utformes i henhold til vegvesenets håndbøker og vises på kart i målestokk 1:500 med tilhørende lengdeprofil og plantegning, for at kryssløsningen skal kunne godkjennes i planfasen. Det skal vises nødvendige siktsoner på plankartet og medtas standardbestemmelse om tiltak i siktsonen i reguleringsbestemmelsene. Trygg skoleveg Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveg) må avklares i planen. Det skal reserveres tilstrekkelige arealer for kollektiv-, gang- og sykkelveg, fortau etc. I den grad planarbeidet medfører behov for endringer av fylkesvegen skal slike utføres før området ellers tas i bruk, og sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. Det er et nasjonalt mål at 80% av alle skolebarn skal kunne gå eller sykle til skolen. Kommentar: Ingen, ut over at det i dette prosjektet virker urealistisk at barn skal kunne ferdes på gang- og sykkelveg eller fortau til skole. 2.2 Innspill fra private Odd Ragnar Helleland, gnr. 71, bnr. 29, brev av Brevet er sendt alle naboer til eiendommen Gnr 71 Bnr 13 i Birkenes. Innspiller kjøpte tomt på Tjønneråsen med tanke på etablering i landlige og usjenerte omgivelser. Dette var ønskelig fremfor å bygge bolig i nye og større boligfelt mer sentralt på Birkeland. Ut fra tidligere samtaler med grunneier er innspiller forbauset og skuffet over at det nå planlegges så mye som 20 nye boliger tett på eksisterende boligfelt. Det reageres mest på antall tomter som planlegges, og deretter på hvordan disse er tenkt plassert i forhold til eksisterende bebyggelse. Strøm i området er en betydelig kostnad som er dekket av eksisterende boligfelt som del av kjøpesum på tomtene. Privat vei, vannboring og minirenseanlegg er kostet av eksisterende bebyggelse. Grunneier og konsulent oppfordres til å ta hensyn til innspiller sitt ønske om at nytt boligfelt plasseres adskilt fra eksisterende bebyggelse, herunder at det ikke etableres tett på eksisterende tomtegrenser, og at det bevares et bredt skogbelte som skiller eksisterende og nytt boligfelt. Innspiller har tidligere fremmet ønske om å kjøpe en liten parsell mot nytt planlagt felt for å kompensere for dette ønsket, samtidig som han på den måten ønskte å få en garanti for fortsatt usjenert gårdsplass. Innspiller ber Birkenes kommune se viktigheten av sterkt forbedret infrastruktur med tanke på vei, fortau, lys, osv. når et så betydelig boligfelt skal vurderes. Med 20 nye boliger og anslagsvis 1-2 biler pr bolig er det opplagt at trafikken i Håbesland kleiver vil endres betraktelig. Ønsker/ber om å få tilsendt kopi av foreløpige kartskisser over planlagte tomteplasseringer. Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 6

7 Kommentar: Innspillet inneholder flere privatrettslige forhold som helt eller delvis ikke er gjengitt. Disse er ikke gjengitt fordi planen ikke skal ta stilling til privatrettslige anliggender. Ut over dette har ikke planlegger noen spesiell kommentar til innspillet, men henviser til den videre planomtalen. 3. Omtale av planområdet 3.1 Avgrensning av planområdet Planområdet er avgrenset med plangrense på kartet. 28/186 Figur 2: Avgrensning av planområdet. Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 7

8 3.2 Planstatus Figur 3: Utsnitt av Kommuneplan, plangrense inntegnet med rødt I kommuneplanen som nå er ute på høring er området avsatt til eksisterende og fremtidig byggeområde for boliger og LNF-område. Den angitte arealbruken i kommuneplanen vil bli lagt til grunn for planen. Utklipp fra aktuelle bestemmelser i KP: Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 8

9 Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 9

10 3.2.1 Rikspolitiske retningsliner (RPR) Planen kan berøre følgende rikspolitiske retningsliner: RPR for universell utforming RPR for Barn og unges interesser i planleggingen RPR for samordnet areal- og transportplanlegging Figur 4. Flyfoto over området (www.finn.no) 3.3 Eiendomsforhold Planområdet eies av grunneier Vidar Svendsen, gnr. 71 bnr 13. I tillegg inngår et mindre eksisterende boligfelt (4 boliger) som kommunen har satt krav om at skal tas med i reguleringsplanen, dette gjelder eiendommene 71/28-32, se figur 2 og 4. Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 10

11 3.4 Naturgrunnlag Geologi Figur 5: Bergrunn, planområde ringa inn (henta fra Arealis). Berggrunnen i området består av granitt. Dette er en hard og næringsfattige bergart som har farepotensial for radon Løsmasser Figur 6: Løsmassekart, planområde ringa inn. (Hentet fra Arealis) Løsmassene innenfor reguleringsområdet består stort sett av tynt, usammenhengende morene dekke (lys grønt) over fjell i grunnen og bart fjell (rosa). I forsenkningene mellom kollene er det et tykkere lag av løsmasser. Vegetasjonen i området gjenspeiler også dette. Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 11

12 3.4.3 Topologi Planområde består av en fjellrygg med flere mindre men markerte koller øst for det eksisterende boligfeltet. Nord for denne ryggen faller terrenget til en øst-vestgående dal før det stiger opp igjen mot Øvre/Nedre Steinåsen og Dunkehusfjella. Øst og sør for planområde faller terrenget bratt ned mot Fv 251. Høyeste punkt i området ligger på 173moh i østkant og laveste punkt ligger på 110moh i nordvestkant der høyspenten går ut av område. Avkjøringspunktet fra Fv 251 ligger på 137moh. Det går en liten bekk langs vestgrensa av planområdet som drenerer ut til hovedbekken i dalføre nord for området. Vegframføring og utbygging (god arealutnyttelse) i område er en utfordring i forhold til topologien. Det vil bli nødvendig med lokale masseforflytninger. God terrengtilpasning og massebalanse i utbyggingen vil derfor være viktige punkt under planleggingen Landskapsrom Figur 7: Landskapsrom, planområdet antydet med rødt. Utarbeidet av planlegger Den planlagte bebyggelsen vil for det meste inngå i landskapsrommet A. Dette rommet er tydelig avgrensa i sør av Vesteråsen og Håbbsåsen, noe mer flytende i vest og øst og av den markerte fjellryggen i planområdet i nord. Landskapsrom B går fra ryggen i planområdet og omkranser dalen høyspenten går igjennom. I nord avgrenses området av Nedre og Øvre Steinåsen. De nordlige delene av planområde ligger i landskapsrom C som avgrenses av Dunkehusfjella i nord og ryggen i Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 12

13 planområde samt andre mindre koller i sør. Mot vest og øst er området mer flytende avgrensa i dalsøkket. Landskapsrommene B og C ligger helt i utkanten av byggeområdet i planen, men vil kunne oppleves bebygd i kanten mot rom A. I hovedsak vil bebyggelsen inngå i landskapsrom A og ha en begrenset virkning på landskapet ettersom rommet er svært begrenset og det nesten ikke finnes annen bebyggelse enn i planområdet her. Feltet vil ikke være synlig fra Håbesland sentrum og fra fylkesveien vil det kun være innsyn til nedre deler av bebyggelsen ut i fra topografien og hvordan boligene er tenkt lagt i terrenget Skog og bonitet Figur 8: Bonitetskart, viser skog av høy bonitet. Planområde er ringet inn (Arealis). I følge Arealis og Skog og Landskap (Figur 8 og 9) skal det stå barskog på høy bonitet i planområdet. Det har det gjort og det gjør det på deler av området. Men innenfor området som planlegges tatt i bruk til utbygging har det kun stått granskog i forsenkningene mellom kollene. Denne er hogd. I lia ut mot Fylkesvegen og på og rundt kollene er det tett og glissen eike og løv-/barblandingsskog. Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 13

14 Figur 9: Treslag, planområde ringa inn, viser barskog (Skog og landskap) Dyreliv Figur 10: Artsdata, planområdet er ringet inn (Kjelde: Naturbasen). Planområde ligger innenfor registrert beiteområde for rådyr. Elg kan også ha tilhold i området. Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 14

15 3.5 Menneskelig påvirkning Det er et lite eksisterende boligfelt med 4 boliger i området, dette dreier seg om de bebygde tomtene 71/28-31, samt tilkomstvegen til disse (71/32) og privat felles vannforsynings og avløpsanlegg. Ellers er det et traktorveinett for tømmerdrift inn i området og en høyspentlinje på 22kV som går igjennom område i nord. 3.6 Landbruk Området har tradisjonelt vært brukt som skogbrukseiendom og til jakt. Det er ikke dyrkningspotensiale. 3.7 Friluftsliv og barns interesser i område I området er det ingen spesielle regionale eller nasjonale friluftslivsinteresser i dag. Deler av området kan ha lokal verdi som potensielt friluftsområde eller for barns frie lek i naturen. Det er ikke spor etter slik aktivitet. 3.8 Verneinteresser Natur Det er ikke registrert prioriterte naturtyper på Naturbasen eller rødlistede arter på Artsdatabanken i område, se figur 10 ovenfor (utsnitt fra Naturbasen). Tjønneråsen ligger heller ikke i nærheten av inngrepsfrie Naturområder, INON. Under feltarbeid er det ikke gjort funn som tilsier spesielle verneverdier for natur i område Kulturminner I området er det ikke gjort funn av automatisk freda kulturminner, jfr. Brev datert fra kulturminnevernseksjonen i Aust-Agder Fylkeskommune. 3.9 Risiko- og sårbarhet, ROS-analyse I ROS analysetabellen nedenfor er virkninger for omgivelsene av foreslåtte endringer (gjennomføring av plan) synliggjort ved gjennomgang av Sjekkliste: Risiko og sårbarhetsundersøkelse. Forhold som krever mer forklaring er omtalt i delkapittel etter tabellen Emne Forhold eller uønskede hendelser Vurdering Naturgitte forhold Er området utsatt for snø- eller steinskred? Er det fare for utgliding (er området geoteknisk ustabilt)? Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? Er området utsett for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Er det radon i grunnen? Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? -hendelse på vei -hendelse på jernbane Nei Ja - og merknad Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 15 Det er mulig,

16 Tidligere bruk I nærheten -hendelse på sjø/vann/elv -hendelse i luft Vil utilsikta/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? -utslipp av giftige gasser/væsker -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: -elektrisitet -teletjeneste -vannforsyning -renovasjon/spillvann Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: -påverkast området av magnetisk felt frå el.linjer? men, faresone må reguleres inn -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området: -til skole/barnehage? Ikke spesiell, men de ulike trafikantgruppene må ferdes på samme underlag Fylkesvegen. -til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? Samme som ovenfor -til forretning etc.? Samme som ovenfor -til busstopp? Planlagt busstopp inngår som en del av planen. Brannberedskap: -omfatter området spesielt farlige anlegg? -har området utilstrekkelig brannvannforsyning Må etableres samtidig med utbygging av felles (mengde og trykk)? vannforsyning. -har området bare en mulig adkomstrute for brannbil? Ja, kun mulig via Fv 251 Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter? -bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg -mekanisk verksted/skipsverft -galvaniseringsverksted -impregneringsverk -avfallshåndtering/deponi -foretatte rivingsarbeid/rehabilitering av bygninger fra byjord: sentrale og eldre bydeler -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. -annet (angi) Er det regulerte vassmagasin i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det naturlege terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) Annet (angi) Spesielle Sabotasje og terrorhandlinger Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 16 X Men, det kan være påkrevd å gjerde mot enkelte skråninger på noen av tomtene.

17 virksomheter - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Brann og helse Planen vil medføre minimal kvantitativ økning i krav til kommunens beredskap til brann og helsetenester. En regner derfor med at kommunen har dekning i beredskapsapparatet for det aktuelle tiltaket. Nærmeste brannstasjon er i Birkeland, ca 3km avstand langs vei. I tilfelle brann vil derfor unnsetning være meget raskt på plass Radon Området er ikke kartlagt med hensyn på radon. Imidlertid er bergrunnen av granitt og derfor er det farepotensial. Hensynet er i varetatt i TEK 10. Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 17

18 4. Omtale av planforslaget 4.1 Boligbebyggelse - frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse Det er planlagt 16 nye eneboliger (frittliggende småhusbebyggelse) og 3 flerfamilieboliger (konsentrerte småhusbebyggelser) i planforslaget. Plankartet viser plassering og adkomst til tomtene, bestemmelsene setter detaljerte krav til utnyttelsen av hver av tomtene. Totalt er det avsatt 25,3da til boligformål i planforslaget, dette gir et gjennomsnitt på 1,3da per tomt. Det er jobbet mye med å tenke gode terrengløsninger på hver enkelt tomt og å få til en utnyttelse av område som harmonerer med den krevende typologien på Tjønneråsen, samt i forhold til vegframføring. Tomtestørrelsen varierer derfor mye ut ifra egnethet på den aktuelle tomta. De eksisterende eneboligene i området 71/28-31 er regulert inn i planforslaget slik de ligger i dag og har fått bestemmelser for utnyttelse som hjemler tilstrekkelig utbygging hvis det skulle være ønskelig. 4.2 Vannforsyning - pumpestasjon Boligene skal koples til privat vannforsyningsanlegg. Sentralt i området er det regulert inn areal for boring etter vann. 4.3 Avløpsanlegg, pumpestasjon og renseanlegg Boligene skal koples til privat avløpsanlegg med kjemisk/mekanisk minirenseanlegg og infiltrasjon av gråvann i grunnen. Firmaet, Ipec miljø AS, er engasjert for å dimensjonere og plassere anlegget. De anbefaler at renseanlegget lokaliseres nederst i området ved innkjøringa slik at man sikrer fall hele veien til anlegget og ikke risikerer avrenning til boligområdet eller drikkevannskilden. Etter rensing skal gråvann pumpes til på plankartet avsatt egnet område for infiltrasjon i dalen nord for planområdet - skogsmark. Det eksisterende boligfeltet vil kunne få mulighet til å koble seg til dette anlegget om det er ønskelig. 4.4 Gangveg For å sikre adkomst til lekeplassområde L3 er det regulert inn gangveg fra enden av sideveg 1 og bort til lekeplassen. 4.5 Lekeområder Innenfor planområdet er det regulert inn tre lekeområder, L1-L3. Det er stilt krav i rekkefølgebestemmelsene om at de to første områdene (L1-L2) skal ferdigstilles før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse gis til tilliggende boliger. Det er også stilt krav i bestemmelsene til tiltaksplanen som skal beskrive plassering av godkjente apparater/installasjoner. I grunnen under L3 er det eksisterende infiltrasjonsanlegg. Det tillates også i fremtiden, herunder vedlikehold. Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 18

19 4.6 Vei Det er jobbet mye med å få til best mulig løsning for veiframføring i området, den krevende typografien i område gjør veiframføring og gode løsninger til en utfordring. Veiene er stukket i marka, innmålt og konstruert i digitalt vegredigeringsprogram for å få fram realistiske utslag av fyllinger og skjæringer, samt å dokumentere veiføring og stigningsforhold veiene er planlagt til. Ingen veier har stigning over 1:10 (10 %). Se veg- konstruksjons utskrifter fra LIMA- vegredigeringsprogram vedlagt planen: Vegkonstruksjon- utskrifter for Håbesland, hovedveg, pluss 5 sideveger Veiene i planområdet tilsvarer skogsbilvei klasse 3 med hensyn på linjeføring, veibredder og stigningsforhold etter denne standarden. Veiene skal ha samme bredde som vist i plankartet. Hovedveiene har vegbredde 4,5m. Ellers har sideveiene 4m bredde, bortsett fra sideveg 3 som kun har adkomst til en tomt og har fått vegbredde 3m. Målsetning på samtlige veger er påskrevet plankartet. Det er regulert inn snuhammere etter standardiserte mål i alle ende veger. Ved avkjøring fra Fv 251 foreslår planlegger at dagens avkjøring til det eksisterende boligfeltet skal stenges og slås sammen med ny avkjøring til det planlagte boligfeltet. Dette vil gi en god trafikkløsning. Nytt avkjøringspunkt har også betraktelig bedre frisikt enn gammel avkjøring. Det nye boligfeltet vil stå for denne kostnaden. Detaljert plan med målsettinger i ny avkjøringer samt planlagt busslomme er utarbeida i målestokk 1:500 etter krav fra Vegvesenet og ligger vedlagt planen. Lengdeprofil av avkjøringa finner man i LIMA- utskriften til planlagt hovedveg. Ved avkjøringen fra fylkesvegen er det regulert inn frisiktsone på 680m. Innen sona skal sikthindringer ikke være høyere enn 0.5m Vest for planlagt ny avkjøring inn til feltet er det satt av areal til etablering av busslomme med av- og påstigning fra begge kjøreretninger på samme side. Denne er dimensjonert etter føringer i Vegnormalen, men tilpasset vegens beskaffenhet og lokale forhold. Med en normal 15m lang buss vil dette fungere godt. Det er planlagt refuge på 1,5m og tilsvarende fortau på andre siden av busslomma for å øke trafikksikkerheten når passasjerene skal gå av og på bussen. Fortauet grensende inn mot planområdet er koblet til adkomstvegen til eksisterende boligfelt for å bedre tilkomsten for myke trafikanter til busslomma herfra. Se eget detaljert plankart vedlagt planen for detaljert målsatt utforming av busslomma. Ved enden av stikkveg 5 er det regulert inn en avkjøring som ender blindt inn til naboeiendommen i sørøst. Dette er gjort da denne er avsatt til boligformål i forslag til ny KP og vil være mulig adkomstveg. Også hovedvegen i området ender mot denne teigen for mulig tilkomstpunkt. Alt område som går med til fyllinger og skjæringer utenfor byggeområde er regulert til annen veggrunn grøntareal og skal revegeteres innen et år etter at anleggsarbeidet er ferdigstilt. 4.7 Parkering For eneboligene er parkering planlagt på egen tomt. Det skal være rom for minst 2 parkeringsplasser på hver tomt. Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 19

20 For konsentrert småhusbebyggelse skal det, der terrenget tillater det, bygges kjeller som skal nyttes til parkering og boder. For øvrig skal det parkeres ved boligene. Det skal være tilfredsstillende parkeringsforhold til hver boenhet med minst 2 P-plasser per enhet. 4.8 Grønnstruktur Arealet som ligger mellom utbyggingsområdet og Fv 251 er regulert til grønnstruktur for å sikre tilstrekkelig buffer mot vegen. I tillegg er stripa mellom den nye tilkomstvegen og det eksisterende boligfeltet regulert til grønnstruktur for å ivareta en buffer mot eksisterende bebyggelse. 4.9 LNF - Skogbruk Som Fylkesmannen påpeker i sitt innspill er det mye granskog av høy kvalitet innen planområdet, da først og fremst i områdene nordvest for utbyggingsområdet som forklart i kap om skog og bonitet i området. Alt dette området er regulert til skogbruks formål. Totalt 39 daa av planområdets i alt 94 daa. I skogbruksområdet er det et etablert traktorvegnett, dette er markert på plankartet Høyspent Høyspenten som går gjennom området er regulert inn med 15m faresone for Høyspenningsanlegg etter gjeldende standarder 7,5 meter til hver side for midterste fase Renovasjon og Strømtilkobling Det er ført frem strøm til området. Agder Energi opplyser i sitt innspill at trolig vil feltet kunne forsynes fra eksisterende transformatorstasjon. Men det kan bli aktuelt å opprette nye trafoer i området for å dekke det nye boligfeltet med strøm. Agder Energi har praksis for at plassering av nye trafoer i planområdet kommer i etterkant av reguleringsarbeidet. Det er derfor ikke satt av plass til trafo i reguleringsplanforslaget. Området er underlagt renovasjonsordningen i Birkeland kommunen. Oppstillingsplass for søppeldunker er planlagt ved veien på hver enkelt tomt, det er derfor ikke regulert inn areal for renovasjon i planen. Veiene oppfyller kravene for å betjene området med renovasjonsbiler stiller for å betjene området. 5. Vurderinger og konsekvenser av planforslaget 5.1 Generelt om arealbruken og betydning for Kommunen Arealbruken i forslag til ny Kommuneplan er lagt til grunn for planforslaget, se figur 3 for utsnitt av forslag til ny KP. Planen vil bidra til en utbygging av boliger tilrettelagt for mennesker i alle livssituasjoner (unge, enslige, familier og eldre). Sysselsetting forbundet med byggeaktiviteten vil bli et positivt bidrag til flere av næringene i kommunen. Området vil kunne bli en viktig brikke i arbeidet med å øke innbyggertallet i Birkenes kommune. Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 20

21 Planlagte veger og bebyggelse vil få en tiltalende og god plassering i terrenget. Det vil bli til dels store inngrep med oppfyllinger og nedskjæringer av terrenget, men disse er nøye gjennomtenkt i forhold til landskapsformer og estetikk og vil ikke føre til at terrenget mister sin karakter. 5.2 Boligtypene Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse Innen formålet er det planlagt i overkant av 1 da store tomter. Det er skilt på tomter som egner seg for 1 etasjes boliger, inntil 1 ½ etasjes boliger, evt. med kjeller under bakken, og tomter som egner seg for boliger i 2 etasjer, eventuelt med loftsrom. De lave boligene står på flate tomter, mens de høye er tenkt på bratte tomter med mulighet for god ryggdekning. På bratt tomt bør bebyggelsen oppføres på byggetomt som er fremkommet ved skjæring eller en kombinasjon av skjæring og fylling, og ikke ved ensidig fylling. Bygningsmassen bør dekke det meste av bakenforliggende skjæring, og ha 3 frittstående vegger. Garasjeløsning kan med fordel bygges som en integrert del av denne type bebyggelse, med mulighet for uteareal på garasjetak for hoveddelen av bygningen Boligbebyggelse, Konsentrert småhusbebyggelse Innenfor formålet er det planlagt i overkant av 1 da store tomter. I dette området er det tenkt 2- mannsboliger bygd som inntil 1,5 etasjer hus. Prinsippet med plassering av lave bygninger på flate tomter og flere etasjer i stigende terreng som beskrevet i forrige delkapitel gjelder også for flerfamilieboligene. Garasjeløsning kan med fordel bygges som en integrert del av denne type bebyggelse, med mulighet for uteareal på garasjetak for hoveddelen av bygningen Utnyttingsgrad Tomtene og beskaffenheten varierer innen planområdet og dette er vurdert nøye under planleggingen. En har valgt å utarbeide en detaljert tabell for utnyttingsgrad der man setter individuelle bestemmelser for både planeringshøyde, BYA m 2, takvinkel, samt møne- og gesimshøyde på den enkelte tomt. Denne gjenspeiler tomtestørrelsen, bygningstypen og menneskene man forventer vil bosette seg her. For flerfamilieboligene er det beregnet 85 m 2 boareal til hver boenhet. Hver enhet skal ha tilhørende minimum 2 biloppstillingsplass (18 m 2 per P-plass). Det er også tenkt 15 m 2 veranda til hver boenhet. Dette gir en BYA på 272 m 2 på flerfammilietomtene. Disse er tenkt oppført i 1,5 etasjer. For boligtomter der en planlegger to etasjer er det i bestemmelsene satt 2 planeringshøyder. Høyde nummer 2 er satt 3m over grunnplaneringa for å ta opp en full etasje. 5.3 RPR for universell utforming Innenfor planområdet Prosjekt 2253 Plankontoret Hallvard Homme AS,Utført for Nina og Vidar Svendsen Side 21

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien, Hana Gnr. 38, bnr. 423 m.fl. PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SEPTEMBER 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi. MAI 2012 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL ADRESSE COWI AS Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. 023651 DOKUMENTNR.1.0 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO

Detaljer

Barnehage, Varatun Gård

Barnehage, Varatun Gård FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage, Varatun Gård Del av gnr. 69, bnr. 29 PLAN NR. 2011 115, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE mars 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BAKKEDALEN IDRETTS- OG SKOLEOMRÅDE PLANID 412 ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id :1621201505, Utarbeidet 25.08.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS...

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS... Endring av reguleringsplan for Fritidsbebyggelse Åsland gnr 17, bnr 4,5,6 Flesberg kommune, mai 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet... 3 Eiendomsforhold,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE Reguleringplan for VERKET SKOLE, ROS-ANALYSE oppdatert: 12.10.2016 Nome Kommune planlegger en nytt reguleringsplan

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan, Detaljregulering Nesheia lll i Tvedestrand kommune, PlanID 139.

Bestemmelser til reguleringsplan, Detaljregulering Nesheia lll i Tvedestrand kommune, PlanID 139. INNHOLD 1. REKKEFØLGEBESTEMMELSER... 2 2. FELLES BESTEMMELSER... 2 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG... 3 3.1 BOLIGBEBYGGELSE FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE, TOMT 5-21,23-33OGGNR.,BNR. 80(TOMT 35) 3 3.2 BOLIGBEBYGGELSE-

Detaljer

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Søtberget, arealplan-id : Plan ID: 1621201504 Utarbeidet 25.06.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Planbeskrivelse Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Datert 21/4 2015 1. Innherred samkommune Enhet for samfunnsutvikling 1. Bakgrunn Detaljreguleringen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 PLANID 0540R081 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

REGULERINGSPLAN, DETALJREGULERING. Bergsmyr Øst. DEL AV GNR. 58, BNR. 136 (seksjon 1-3), 147 og del av 107 I TVEDESTRAND KOMMUNE

REGULERINGSPLAN, DETALJREGULERING. Bergsmyr Øst. DEL AV GNR. 58, BNR. 136 (seksjon 1-3), 147 og del av 107 I TVEDESTRAND KOMMUNE REGULERINGSPLAN, DETALJREGULERING Bergsmyr Øst DEL AV GNR. 58, BNR. 136 (seksjon 1-3), 147 og del av 107 I TVEDESTRAND KOMMUNE PLANFORSLAG 20.11.2012 PROSJEKT NR. 2487 Planen er utarbeidet av: PLANKONTORET

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

9.0 Reguleringsbestemmelser

9.0 Reguleringsbestemmelser 9.0 Reguleringsbestemmelser Vedtatt i Eide Kommunestyre 16.02.2017 sak 17/2 1 GENERELT Det regulerte området er vist med plangrense på plankart rev. 17.01.17. Planområdet er i henhold til plan- og bygningslovens

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? NEI Se punkt 2.2.1

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet ROS - analyse Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 DETALJPLANPLAN FOR

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL.

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. PLAN NR. 2014 132, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JULI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting til forslag

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for JEGERSBERG GÅRD Emne Naturgitte forhold Er området utsatt for snø-, jord-, sørpe- eller steinskred? Det er ingen registreringer på dette.

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 PLANID 0540R082 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Skudeviga gnr/bnr 90/28 mfl Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av planer

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Reguleringsplan for Faråsen Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal

Reguleringsplan for Faråsen Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal PLANBESKRIVELSE Revidert 6.12.2013 1. Bakgrunn Asplan Viak har utarbeidet denne reguleringsplanen på oppdrag av Hellvik Hus Flekkefjord AS. Planområdet består av eiendommene

Detaljer

Planbestemmelser, Detaljregulering Tjønneråsen

Planbestemmelser, Detaljregulering Tjønneråsen INNHOLD 1. REKKEFØLGEBESTEMMELSER... 2 2. FELLES BESTEMMELSER... 2 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG... 2 3.1 BOLIGBEBYGGELSE FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE... 3 3.2 BOLIGBEBYGGELSE - KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE...

Detaljer

Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492

Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492 side 1 Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492 I K Lykke, Eiendomsavdelingen, Trondheim Området er tidligere brukt til butikk for Bunnpris PLANBESKRIVELSE side 2 INNLEDENDE Planarbeidet

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

Krødsherad Kommune. Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen. Utgave: 1 Dato: 2015-02-23

Krødsherad Kommune. Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen. Utgave: 1 Dato: 2015-02-23 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen Utgave: 1 Dato: 2015-02-23 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7"

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: Delendring Vestre Havn Strandvegen 7 Boligprosjekter Næringsbygg Rehabilitering Prosjektutvikling Byggeledelse Reguleringsplaner Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7" Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MÅKEHEIA, B1 MANDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1.1. Disse bestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart betegnet detaljreguleringsplan for Måkeheia,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7 Stjørdal kommune Planident 2 059 Reguleringsbestemmelser Planforslag Revidert 03.02.15 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015 Planbeskrivelse Detaljregulering for Eid småbåthavn Planforslag datert 24/3 2015 Per Anders Røstad Arealplanlegger Banmyrvegen 217, 7609 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278 207 mva

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

1 Illustrasjon av planområdet

1 Illustrasjon av planområdet Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE for BREVIK HYTTEFELT 156020110008 Bestemmelsene er datert: 30.09.2016 Dato for siste revisjon av beskrivelsene: 10.01.2017 Dato for kommunestyrets vedtak: 1 Illustrasjon

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Eg sykehusområde, områderegulering Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av

Detaljer

Støyskjermingstiltak vist i planen skal gjennomføres i fbm. opprusting av tilliggende trafikkområde.

Støyskjermingstiltak vist i planen skal gjennomføres i fbm. opprusting av tilliggende trafikkområde. For de øvrige byggeområdene kan utbygger søke direkte om byggetillatelse forutsatt at planene for prosjektene er i samsvar med reguleringsplanen. Sammen med søknad om byggetillatelse skal det leveres situasjonsplan

Detaljer

SOLFJELD NÆRINGSOMRÅDE REGULERINGS- BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN: TVEDESTRAND KOMMUNE. Planforslag: 21. november 2008 Sist revidert: 5.

SOLFJELD NÆRINGSOMRÅDE REGULERINGS- BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN: TVEDESTRAND KOMMUNE. Planforslag: 21. november 2008 Sist revidert: 5. REGULERINGSPLAN: SOLFJELD NÆRINGSOMRÅDE TVEDESTRAND KOMMUNE Foto: Innsyn til planområdet fra riksvegen Bildet er tatt i nordvestlig retning REGULERINGS- BESTEMMELSER Planforslag: 21. november 2008 Sist

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Skarveien Vest - Plan ID 201402

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Skarveien Vest - Plan ID 201402 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/1258-33622/2014 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 22.10.2014 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Skarveien Vest - Plan ID 201402 Utv.saksnr

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290. Beskrivelse av planforslaget

BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290. Beskrivelse av planforslaget Side: 1 av 8 BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290 1. Innledning 1.1 Oppdragsgiver Beskrivelse av planforslaget Planarbeidet utføres på vegne av REN Kirkenes AS. 1.2 Eiendomsforhold-

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Sniksmoen Lindesnes kommune 1 Generelt: 1.1 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt i reguleringsområder

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark

Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark Detaljregulering gnr 23 bnr 2- Fladmark Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 50/17, 22.06.2017 Sist revidert 29.11.2016 1 Felles bestemmelser Fellesbestemmelser gjelder for hele

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE REGULERINGSPLAN SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE

EIGERSUND KOMMUNE REGULERINGSPLAN <PLANID> <PLANNAVN> SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Ja/Nei Merknad NATURGRUNNLAG OG BIOLOGISK MANGFOLD Vil tiltaket ha konsekvenser for geologiske,

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Husfjell, Fritidsbebyggelse, Boliger, gnr. 16, bnr. 1 og 75, m.fl. i Vegårshei kommune Bestemmelsene gjelder for området vist med reguleringsgrense på plankartet

Detaljer

Bo landlig på idylliske Jendem

Bo landlig på idylliske Jendem Bo landlig på idylliske Jendem Attraktive boligtomter i Fræna kommune. Jendemshagen ligger kun 15 minutter fra Molde sentrum. Byggefeltet ligger i et flott naturområde med kort vei til sjø, fjell, lekeplasser,

Detaljer