Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar"

Transkript

1 05000EB Utgivelsesdato: Redigert: Erstatter: versjon: 3.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode : : 05000EB 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Relevante, identifiserte bruksområder Bruksmåte Bruk av stoffet/blandingen Bruke kategori : Industriell bruk,profesjonell bruk,privat bruk : Pleieprodukter for biler : Smøremidler og tilsetningsstoffer Bruk som blir frarådd 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet MPM International Oil Company Cyclotronweg HN Delft - Nederland T +31 (0) F +31 (0) Nødtelefonnummer Nødtelefon : +31 (0) ( GMT+1) Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Norway Poisons Information Directorate of Health and Social Affairs P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo : FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Stoffblandinger/Stoffer: SDB EU 2015: I henhold til vedlegg II i forordning (EF) nr 453/2010 (REACH vedlegg II) Ikke klassifisert Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet 2.2. Merkingselementer Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Ekstra merking til visningekstra klassifisering(er) til visning EUH setninger : EUH208 - Inneholder, C Alkylphenol. Kan gi en allergisk reaksjon. EUH210 - er tilgjengelig på anmodning Andre farer 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1. Stoffer 3.2. Stoffblandinger Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (REACH-nr.) Asp. Tox. 1, H (versjon: 3.0) NO (norsk) 1/7

2 Reaction products of benzeneamine, N-phenyl- with nonene (branched) (CAS-nr) (EU nr) (EU-identifikationsnummer) (REACH-nr.) ,49 Aquatic Chronic 4, H413 C Alkylphenol (REACH-nr.) ,1-0,99 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 4, H413 Molybdeenpolysulfidealkyldithiocarbamaatlongchaincomplex H-setningenes klartekst, se videre seksjon 16 (EU nr) (REACH-nr.) ,1-0,24 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Førsthjelp Etter innånding Etter hudkontakt Etter øyekontakt Etter fortæring : Ingen særlige forholdsregler er nodvendig. : Vaskes med mye vann og såpe. : Ved øyekontakt, skylles straks med åpnet øyelokkspalt 10 til 15 minutter med rennende vann. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. : IKKE fremkall brekninger. Skyll munnen. Søk medisinsk hjelp umiddelbart De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Symptomer/virkninger : Antas ikke å være farlig under vanlige bruksforhold Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Egnede slukkemidler Uegnet slukningsmiddel : Vann, pulver, skum og CO2. : Full vannstråle Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 5.3. Råd til brannmannskaper Beskyttelsesutstyr for brannmenn : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern. Annen informasjon (brannslokking) 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner : Vær forsiktig hvis du kjemper mot kjemisk brann. Til beskyttelse av personer og til kjøling av beholdere i fareområde må vannsproytestråle innsettes For personell som ikke er nødpersonell Verneutstyr : Bruk egnede verneklær og vernebriller/ansiktsskjerm For nødhjelpspersonell Verneutstyr : Bruk egnede verneklær og vernebriller/ansiktsskjerm Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Ikke i grunnvann, overflatevann eller avløp. Informer myndighetene dersom væske flyter ut i kloakk eller offentlige vann Metoder og materialer for oppsamling og rensing Til opprydding : Forhindre utvidelse av området (f.eks. ved inndemming eller oljesperrer). Rengjøringsmetoder Andre opplysninger 6.4. Henvisning til andre avsnitt : Rengjør med rengjøringsmiddel. Må opptaes med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder). : Kan være glatt på harde og jevne områder (for fotgjengere). 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Beskyttelsestiltak for sikker håndtering : Unngå unødvendig eksponering. Både lokal og vanlig romventilasjon er vanligvis påkrevet. Håndteringstemperatur : < 40 C (versjon: 3.0) NO (norsk) 2/7

3 Hygieniske forhåndsregler 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Lagringstemperatur : < 40 C Lagringsplass 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametrer : Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. For pausene og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. : Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. EU IOELV TWA (mg/m³) 10 mg/m³ Tyskland Ytterligere informasjon 8.2. Begrensning av eksponering Personlig verneutstyr: Vernebriller. Hansker. Håndvern: TRGS 910 Acceptable concentration notes : Basert på Arbeidstilsynet, en konsentrasjon på 5 mg/m3 olje spray (TWA, 8 timers arbeidsdag) anbefales. Bruk passende hansker som beskytter mot kjemikalier. DIN EN 374. Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfornevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten. Øyebeskyttelse: Vernebriller Hud- og kroppsvern: I normale bruksforhold er det ikke påkrevet med noe spesielt plagg eller hudbeskyttelse Åndedretssvern: Ingen åndedrettsvern er påkrevet i normale bruksforhold med egnet ventilasjon Personlig verneutstyr symbol(er): 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstand : Væske Utseende Farge Lukt Luktterskel ph Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) Smeltepunkt Frysepunkt Kokepunkt : Oljelik. : gulbrun. : karakteristisk. Flammepunkt : > 200 C ASTM D 92 Selvantennelsestemperatur Nedbrytningstemperatur Antennelighet (fast stoff, gass) Damptrykk Relativ damptetthet ved 20 C Relativ tetthet (versjon: 3.0) NO (norsk) 3/7

4 Massetetthet : C Løselighet Log Pow : Produktet er svært uløselig og flyter på overflaten. Viskositet, kinematisk : C Viskositet, dynamisk Eksplosive egenskaper Brannfarlige egenskaper Eksplosjonsgrenser 9.2. Øvrige opplysninger 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Ingen under normale forhold Kjemisk stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Uforenlige materialer Sterkt oksidasjonsmiddel. Ojéa, báseiw Farlige nedbrytingsprodukter 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet (oral) Akutt toksisitet (hud) Akutt toksisitet (innånding) LD 50 oral rotte > 5000 mg/kg (metode OECD 401) LD 50 hud rotte > 2000 mg/kg (metode OECD 402) Hudetsing/hudirritasjon Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Kreftframkallende egenskap Giftighet for reproduksjon STOT enkelteksponering STOT gjentatt eksponering Aspirasjonsfare Viskositet, kinematisk C 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet Akutt giftighet i vann Kronisk giftighet i vann LC50 fisk 1 > h OECD 203 LC50 andre vannlevende organismer 1 EC50 Daphnia h (Algea) h (versjon: 3.0) NO (norsk) 4/7

5 EC50 andre vannlevende organismer 1 EC50 72h alger 1 NOEC chronic algae > 100 mg/l OECD 201 (Desmodesmus > 100 mg/l 33 96h EC50 Daphnia 1 50 mg/l OECD 202 EC50 72h alger 1 9,62 mg/l OECD 201. NOEC (akutt) 94,8 mg/l NOEC chronic algae 100 Daphnia Magna Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Uoppløselig i vann, og derfor meget lite biologisk nedbrytbar. Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytning Tungt biologisk nedbrytbar. 1 Persistens og nedbrytbarhet Ikke forventet nedbrytbare. Biologisk nedbrytning 22,75 % 29d Bioakkumuleringsevne Biokonsentrasjonsfaktor (BCF REACH) 1730 Log Pow > 7,6 Log Bioakkumuleringsevne Moderate bioconcentration. BCF fisk 1 88 OECD 305 (Cyprinus carpio, 25C) Biokonsentrasjonsfaktor (BCF REACH) 88 OECD 305 (Cyprinus carpio, 25C mg/l)) Mobilitet i jord Log Koc > 2000 Jord/mark Adsorberes i jord. Jord/mark Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Andre skadevirkninger Adsorberes i jord. 13: INSTRUKSER VED DISPONERING Avfallsbehandlingsmetoder Regional lovgivning (avfall) : Uskadeliggjøring etter myndighetens forskrifter. Anbefalinger for avfallsbehandling : Elimineres på en godkjent behandlingssstasjon. 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN (versjon: 3.0) NO (norsk) 5/7

6 ADR IMDG FN-nummer FN-forsendelsesnavn Transport fareklasse (es) Emballasjegruppe Miljøfarer Miljøskadelig : Nei Miljøskadelig : Nei Maritim forurensningskilde : Nei Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner Særlige forsiktighetsregler ved bruk Transport på vei Ingen data tilgjengelige Sjøfart Ingen data tilgjengelige Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL og IBC-regelverket 15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen eu-forskrifter Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger Har ikke inneholde ingredienser fra REACH kandidaten stoff (er) liste Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV Inneholder ingen stoffer som er underlagt FORSKRIFT (EF) nr. 649/2012 AV DET EUROPEISKE PARLAMENT OG RÅD fra 4. juli, 2012, angående eksport og import av farlige kjemikalier. Stoff(er) er ikke underlagt Forskrift (EF) nr. 850/2004 av DET EUROPEISKE PARLAMENT OG RÅD fra 29. april, 2004, angående vedvarende organiske forurensende stoffer og endring av Direktiv 79/117/EØF Nasjonale forskrifter Vurdering av kjemikaliesikkerhet 16: ANDRE OPPLYSNINGER H- og EUH-setningenes fulle ordlyd: Aquatic Chronic 3 Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 3 Aquatic Chronic 4 Farlig for vannmiljøet - Kronisk Kategori 4 Asp. Tox. 1 Aspirasjonsfare, Kategori 1 Skin Irrit. 2 Etsende/irriterende for huden, Kategori 2 Skin Sens. 1 Kontaktallergi, Kategori 1 STOT RE 2 Spesifikk målorgantoksisitet gjentatt eksponering, Kategori 2 H304 H315 H317 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon (versjon: 3.0) NO (norsk) 6/7

7 H373 H412 H413 EUH208 EUH210 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Inneholder, C Alkylphenol. Kan gi en allergisk reaksjon. er tilgjengelig på anmodning. SDS MPM REACH Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet (versjon: 3.0) NO (norsk) 7/7

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Redigert: versjon: 3.

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Redigert: versjon: 3. 05000F Redigert: 23-9-2014 versjon: 3.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode : : 05000F 1.2. Relevante

Detaljer

: Hydraulic Oil HVI 32 Zinc Free

: Hydraulic Oil HVI 32 Zinc Free Redigert: 9-7-2014 versjon: 3.0 32000ZF 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode : : 32000ZF 1.2.

Detaljer

: Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck

: Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck 04000A Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck Redigert: 14-4-2014 versjon: 6.5 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn :

Detaljer

: Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free

: Hydraulic Oil HVI 68 Zinc Free Redigert: 9-7-2014 versjon: 3.0 31000ZF 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode : : 31000ZF 1.2.

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar BL030000 Redigert: 6-3-2014 versjon: 4.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn : Produktkode : BL030000 1.2.

Detaljer

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 12-04-2017 Redigert: 14-02-2018 : Versjon: 1.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn : Stoffblandinger

Detaljer

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS Utgivelsesdato: 01/04/2014 Redigert: 20/04/2015 Erstatter: 01/04/2014 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn :

Detaljer

: Automatic Transmission Fluid LV

: Automatic Transmission Fluid LV Utgivelsesdato: 30-8-2013 Redigert: 4-2-2015 versjon: 2.0 16000LV 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode

Detaljer

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II Utgivelsesdato: 24-05-2011 Redigert: 23-03-2018 : Versjon: 1.02 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

Brukt i lukkede systemer. Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Brukt i lukkede systemer. Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar 05000E Motor Oil 5W-30 Prem.Synth.Fuel Conserving Ford Utgivelsesdato: 2-5-2019 Redigert: 2-5-2019 Erstatter: 7-12-2017 versjon: 7.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

Plastic additive 21 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.

Plastic additive 21 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1. Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Stoff-navn : Plastic additive 21

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar BL001000 Redigert: 26-9-2016 versjon: 1.2 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : BL001000 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Redigert: versjon: 3.

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Redigert: versjon: 3. 18000HR Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover Redigert: 22-1-2014 versjon: 3.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form

Detaljer

: DSG Direct Shift Gearbox Special Fluid

: DSG Direct Shift Gearbox Special Fluid 16000DSG Utgivelsesdato: 14-2-2011 Redigert: 1-8-2019 Erstatter: 23-5-2016 versjon: 2.2 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode

Detaljer

: ATF Automatic Transmission Fluid MB

: ATF Automatic Transmission Fluid MB Utgivelsesdato: 18-10-2010 Redigert: 23-9-2014 versjon: 2.0 16000MB 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 16000MB 1.2.

Detaljer

ATF AutomaticTransmission Fluid Ford Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

ATF AutomaticTransmission Fluid Ford Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 15000F Redigert: 29-12-2011 : versjon: 2.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn : ATF AutomaticTransmission

Detaljer

: Eurol Syncool EPU. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

: Eurol Syncool EPU. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Utgivelsesdato: 13-7-2016 Redigert: 13-7-2016 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Blandinger Produktnavn

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar 18000LS Gearbox Oil 75W-90 GL-4/5 Premium Synthetic Limited Slip Utgivelsesdato: 25-1-2018 Redigert: 24-7-2019 Erstatter: 25-1-2018 versjon: 5.1 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Remifentanil Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Ketamine Produktkode

Detaljer

Soap Dispenser 4,5 kg Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

Soap Dispenser 4,5 kg Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 10920 Redigert: 08-10-2012 : versjon: 1.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikasjon Stoff-navn : Produktkode : 10920 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoff-navn : Stoff : Paracetamol Produktkode

Detaljer

: 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Prem.Synth.

: 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Prem.Synth. 57000 Utgivelsesdato: 19-1-2012 Redigert: 10-10-2014 versjon: 1.3 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 57000 1.2. Relevante

Detaljer

: Vaseline Acid-Free

: Vaseline Acid-Free Redigert: 10-4-2014 versjon: 2.1 66000 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Stoff Stoff-navn EU nr : : 232-373-2Petrolatum CAS-nr

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar 16000ZF6 Utgivelsesdato: 9-8-2019 Redigert: 9-8-2019 Erstatter: 3-11-2014 versjon: 7.1 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE Endret 19/12/2016 Revisjon 2 Erstatter dato 21/06/2007 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

: Gearbox Oil 75W GL-4 Premium Synthetic

: Gearbox Oil 75W GL-4 Premium Synthetic 18000VW Redigert: 23-4-2014 versjon: 3.1 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : : 18000VW 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Redigert: versjon: 2.

Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Redigert: versjon: 2. Redigert: 10-4-2014 versjon: 2.1 66000 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form Stoff-navn EU nr : Stoff : : 232-373-2Petrolatum CAS-nr

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar 05000A Utgivelsesdato: 2-5-2019 Redigert: 2-5-2019 Erstatter: 7-10-2015 versjon: 5.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger

Detaljer

: Brannstopp mansjett endeløs CFS-C EL

: Brannstopp mansjett endeløs CFS-C EL 302742 30.03.2017 Versjon: 3.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 72075120 1.2. Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad KJEMIKALIEKLUT (228600, )

Sikkerhetsdatablad KJEMIKALIEKLUT (228600, ) 302485 25.11.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

: Lithium Complex grease EP-2/3 Blue

: Lithium Complex grease EP-2/3 Blue 65000HDB Utgivelsesdato: 21-7-2015 versjon: 1.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode Produkttype

Detaljer

: Easy Iron / Strykelett

: Easy Iron / Strykelett Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 04/11/2016 : Versjon: 10.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn : Stoffblandinger

Detaljer

: Fork Oil Medium Heavy 15W

: Fork Oil Medium Heavy 15W Redigert: 17-2-2012 versjon: 2.0 51000C 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode Produkt : 51000C : Blanding 1.2. Relevante

Detaljer

: Hand Cleaner Classic Red

: Hand Cleaner Classic Red Utgivelsesdato: 14-3-2012 Redigert: 14-3-2012 versjon: 1.01 10100 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode

Detaljer

: Profesjonell bruk : Forsiktig for profesjonell bruke. : Rengjøringsmiddel

: Profesjonell bruk : Forsiktig for profesjonell bruke. : Rengjøringsmiddel Ecoforce Gulvpleie Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 07/03/2017 : Versjon: 10.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Heavy Duty Grease. Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

: Heavy Duty Grease. Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Utgivelsesdato: 6-6-2012 Redigert: 8-3-2019 Erstatter: 6-6-2012 versjon: 1.2 65000H 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar BL022000 Utgivelsesdato: 5-1-2012 Redigert: 2-9-2015 versjon: 4.1 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn : Produktkode

Detaljer

GEAR OIL 85W-140 GL Nødtelefonnummer Nødtelefon : ( ) Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon

GEAR OIL 85W-140 GL Nødtelefonnummer Nødtelefon : ( ) Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon OSS14 Utgivelsesdato: 11/04/2011 Redigert: 21/11/2012 : versjon: 6.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : OSS14 1.2.

Detaljer

: ATF AutomaticTransmission Fluid Ford

: ATF AutomaticTransmission Fluid Ford Redigert: 7-1-2015 versjon: 3.0 15000F 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode : : 15000F 1.2. Relevante

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar 50000SCF Utgivelsesdato: 6-9-2019 Redigert: 8-10-2019 Erstatter: 6-9-2019 versjon: 2.7 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 OSS162 Redigert: 16-06-2011 : versjon: 1.0 SEKSJON1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikasjon Stoff-navn : OSS DSG-OLJE SYNTETISK DSG Produktkode : OSS162

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Utgivelsesdato: 30-9-2009 Redigert: 29-1-2015 versjon: 4.1 30000BIO 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn :

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Redigert: 8-9-2015 versjon: 6.0 21000 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 21000 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

: ATF Automatic Transmission Fluid HFM

: ATF Automatic Transmission Fluid HFM 16000HFM Utgivelsesdato: 18-10-2010 Redigert: 6-8-2019 Erstatter: 21-2-2017 versjon: 5.3 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode

Detaljer

: Vardenafil hydrochloride CRS

: Vardenafil hydrochloride CRS Utgivelsesdato: 28/11/2013 Redigert: 19/02/2014 Erstatter: 28/11/2013 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: ATF Automatic Transmission Fluid HFM

: ATF Automatic Transmission Fluid HFM 16000HFM Utgivelsesdato: 18-10-2010 Redigert: 21-2-2017 versjon: 5.1 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : : 16000HFM 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Webac tetteplugg

Sikkerhetsdatablad Webac tetteplugg Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Synonymer : Webac Flens 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

: Sterisol Flytende såpe, uten parfyme

: Sterisol Flytende såpe, uten parfyme 301011 01.09.2017 Versjon: 3.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 4810, 4819 Produkttype

Detaljer

: NOFIRNO Fire Safe Sealant

: NOFIRNO Fire Safe Sealant Utgivelsesdato: 04.11.2016 Redigert: 22.08.2018 Erstatter: 22.09.2017 Versjon: 3.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. : Gojo Multi AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Sikkerhetsdatablad. : Gojo Multi AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 301285 01/02/2016 Versjon: 3.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

Detaljer

: ALPRENOLOL HYDROCHLORIDE CRS

: ALPRENOLOL HYDROCHLORIDE CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 27/11/2009 Versjon: 5.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar 05000LE Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel LE Utgivelsesdato: 1-4-2014 Redigert: 3-10-2017 Erstatter: 1-4-2014 versjon: 3.1 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

Redigert: Erstatter: Versjon: Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) nr.

Redigert: Erstatter: Versjon: Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. forordning (EF) nr. Utgivelsesdato: 07.02.2017 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 www.ardex.no AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

Motor Oil 0W-40 Premium Synthetic

Motor Oil 0W-40 Premium Synthetic 41-P06000S Redigert: 28-02-2014 : versjon: 4.2 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn : Motor Oil 0W-40 Premium

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Myggolf Sneglestopp

Sikkerhetsdatablad Myggolf Sneglestopp Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

: Premium Ceramic Paste Pressure Pack

: Premium Ceramic Paste Pressure Pack Redigert: 3-11-2017 Erstatter: 22-8-2014 versjon: 3.0 PP200CR 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode

Detaljer

Glans Tørremiddel Sikkerhetsdatablad

Glans Tørremiddel Sikkerhetsdatablad Utgivelsesdato: 17/08/2018 Redigert: 15/08/2018 : Versjon: 10.11 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo. Farlige ingredienser: ACETIC ACID EINECS CAS REACH CLP Procent

P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo. Farlige ingredienser: ACETIC ACID EINECS CAS REACH CLP Procent Utgivelsesdato 15/06/2016 Redigert 30/05/2018 Versjon 1.1 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Markis/kapellimpregnering. Erstatter dato: Revisjonsdato:

Sikkerhetsdatablad. Markis/kapellimpregnering. Erstatter dato: Revisjonsdato: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Synonymer: Markise/Kapell impregnering/imprægnering, Markiisi/Kuomukylläste Vare nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

: Novoryt smeltevoks

: Novoryt smeltevoks 302846 30.04.2017 Versjon: 8.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 30110650, 30110640,

Detaljer

: DRY & SHINE RINSE WAX

: DRY & SHINE RINSE WAX Utgivelsesdato: 08/11/2018 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode : 15161

Detaljer

: LHM+ Fluid for Citroën

: LHM+ Fluid for Citroën Redigert: 6-5-2015 versjon: 4.0 25000 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn Produktkode : 25000 Produkt : :

Detaljer

: BorgWarner Fluid Gen I

: BorgWarner Fluid Gen I 50000BWH Utgivelsesdato: 11-12-2015 Redigert: 11-12-2015 versjon: 1.2 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 50000BWH

Detaljer

: Kakaosmør, pellets økologisk produksjon

: Kakaosmør, pellets økologisk produksjon Kakaosmør, pellets økologisk produksjon Utgivelsesdato: 22.12.2016 Redigert: 27.02.2017 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

: Langtidsvirkende gjødsel Green Viking

: Langtidsvirkende gjødsel Green Viking 304239 03.12.2018 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 18/12/2015 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 18/12/2015 Redigert: Erstatter: Versjon: 1. Utgivelsesdato: 18/12/2015 Redigert: Erstatter: Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Hagmans Dammbindning 1K Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Sikkerhetsdatablad. Hagmans Dammbindning 1K Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

: Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

: Motor Oil 15W-40 Turbo Universal Utgivelsesdato: 18-10-2010 Redigert: 15-3-2019 Erstatter: 18-1-2017 versjon: 4.3 02000 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger

Detaljer

: VINPOCETINE IMPURITY A CRS

: VINPOCETINE IMPURITY A CRS Utgivelsesdato: 30/08/2013 Redigert: 30/08/2013 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 4.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Clopidogrel Besilate CRS

: Clopidogrel Besilate CRS Utgivelsesdato: 26/07/2016 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Handelsnavn : Clopidogrel Besilate

Detaljer

: Tyre Dressing. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

: Tyre Dressing. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Utgivelsesdato: 15/06/2016 Redigert: 15/06/2016 : Versjon: 1.2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

Glyko-Premium Mix I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

Glyko-Premium Mix I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 50% 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Redigert: 18-12-2014 versjon: 2.0 32000BIO 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn : Produktkode : 32000BIO 1.2.

Detaljer

: Multisorb oljeabsobent

: Multisorb oljeabsobent i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 301292 01/02/2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

Detaljer

ATF SYNTHETIC OIL High Friction Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

ATF SYNTHETIC OIL High Friction Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 OSS166 Redigert: 02-09-2013 : versjon: 4.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : ATF SYNTHETIC OIL High Friction Produktkode : OSS166

Detaljer

: Litex Skjøtebånd Gummiert, Litex Rørmansjett, Litex Mansjett Hjørne, Litex Slukmansjett

: Litex Skjøtebånd Gummiert, Litex Rørmansjett, Litex Mansjett Hjørne, Litex Slukmansjett 302896 30.04.2017 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad Litex Skjøtebånd Gummiert, Litex Rørmansjett, Litex Mansjett Hjørne, Litex Slukmansjett AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

: DALTEPARIN SODIUM CRS

: DALTEPARIN SODIUM CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 22/04/2008 Versjon: 5.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

OSS 2-OUTBOARD PAHENGSMOTOR Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

OSS 2-OUTBOARD PAHENGSMOTOR Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 OSS45 Redigert: 01-08-2011 Erstatter: 13-06-2007 versjon: 3.0 SEKSJON1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikasjon Produkt form : Blanding Produkt. : OSS

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM AUTOGLYM LEATHER CARE BALM Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen

1.4. Nødtelefonnummer Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Giftinformasjonen Utgivelsesdato: 13.01.2010 Redigert: 01.06.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad er ikke påkrevet for dette kjemikaliet i henhold til REACH artikkel 31. Dette et er utarbeidet på frivillig grunnlag AVSNITT

Detaljer

: HYOSCINE HYDROBROMIDE CRS

: HYOSCINE HYDROBROMIDE CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 29/05/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 6.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

Turtle Wax ORIGINAL (101) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 22/04/2015 Redigert: : Versjon: 1.

Turtle Wax ORIGINAL (101) Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 22/04/2015 Redigert: : Versjon: 1. Turtle Wax ORIGINAL (101) Utgivelsesdato: 22/04/2015 Redigert: : Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: Hygicult E Katalognummer: 68012 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

: Toilet Cleaner Marine

: Toilet Cleaner Marine Utgivelsesdato: 17/03/2017 Redigert: 16/03/2015 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoffblandinger

Detaljer

CREMSEPE - Versjon 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD CREMSEPE

CREMSEPE - Versjon 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD CREMSEPE CREMSEPE - Versjon 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD CREMSEPE Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Cementitious Coating

Detaljer

: Supersvamp til bad

: Supersvamp til bad 301576 01/03/2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : REN489 Produkttype

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Hydraulikkolje 1.3 Identifikasjon

Detaljer

: DYNA-Quell svellebånd

: DYNA-Quell svellebånd 300463 18.12.2017 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar 16000MB7S ATF Automatic Transmission Fluid MB7S MB- 236.15 Utgivelsesdato: 2-8-2019 Redigert: 2-8-2019 Erstatter: 28-2-2017 versjon: 2.4 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Redigert: 8-9-2015 versjon: 6.2 20000 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 20000 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad PowerGranules

Sikkerhetsdatablad PowerGranules 301993 24.06.2016 Versjon: 2.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 11093 1.2. Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MEMBRAN PREPRUFE 160R Plus & 300R Plus

Sikkerhetsdatablad MEMBRAN PREPRUFE 160R Plus & 300R Plus Sikkerhetsdatablad MEMBRAN PREPRUFE 160R Plus & 300R Plus AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : MEMBRAN PREPRUFE 160R Plus

Detaljer

Brukt i lukkede systemer. Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar

Brukt i lukkede systemer. Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Kommentar Redigert: 19-7-2016 Erstatter: 16-1-2014 versjon: 4.2 30000 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn : Produktkode

Detaljer

: Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic Low Viscosity

: Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic Low Viscosity 05000VLV Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic Low Viscosity Utgivelsesdato: 3-6-2015 versjon: 1.0 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form

Detaljer