Årsberetning Oslo universitetssykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 40/2010 Oslo universitetssykehus HF april 2010

2 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 10 Styrets beretning 2009 Oslo universitetssykehus HF 1.0 Virksomhetens art Helseforetaket Oslo universitetssykehus ble stiftet 1. desember Oslo universitetssykehus overtok fra 1. januar 2009 virksomheten i de tidligere Aker universitetssykehus HF, Rikshospitalet HF og Ullevål universitetssykehus HF. Oslo universitetssykehus HF yter spesialisthelsetjenester på alle omsorgsnivåer. Pasienter skal tilbys god og kompetent behandling fra svært spesialiserte landsfunksjoner til ordinære lokalsykehusfunksjoner. Foretaket har bred aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, undervisning og rådgivning på høyt internasjonalt nivå. Oslo universitetssykehus HF har i 2009 fungert i en overbyggende struktur med de tre eksisterende driftsorganisasjonene Aker, Ullevål og Rikshospitalet. Administrerende direktør for Oslo universitetssykehus, Siri Beate Hatlen tiltrådte 1. juli I perioden 1. januar til 31. mai 2009 var Erik Omland konstituert i stillingen, og i perioden 1. juni til 30. juni 2009 var Jan Eirik Thoresen konstituert i stilling som administrerende direktør. Oslo universitetssykehus har helt fra etableringen hatt fokus på å integrere de tre sykehusene som inngår til en organisasjon. Første halvår 2009 arbeidet en rekke prosjektgrupper med deltagere fra de tre sykehusene, brukere og tillitsvalgte for å kartlegge status og utarbeide forslag til fremtidige løsninger, organisatorisk og faglig. Fra juli 2009 ble det etablert et programkontor med koordineringsansvar for integrasjonsarbeidet. Oslo universitetssykehus er nå organisert i ni klinikker i tillegg til at interne tjenester er samlet i Oslo sykehusservice. Disse har gjennomgående ansvar, på tvers av de sammenslåtte foretakene. De nye klinikkene overtok driftsansvaret med virkning fra 1. januar 2010, og de tre driftsorganisasjonene Aker, Ullevål og Rikshospitalet ble avviklet fra samme tidspunkt. Fra årsskifte har Oslo universitetssykehus en felles ledelse, gjennomgående klinikker og felles administrative løsninger og rutiner. Det gjenstår fremdeles noe før den administrative integreringen i foretaket er avsluttet og dette arbeidet vil fortsette frem til midten av Oslo universitetssykehus har virksomhet på over 70 steder. Hovedkontoret og det meste av virksomheten ligger i Oslo med store sykehusanlegg på Sinsen, Ullevål, Gaustad og Montebello. I tillegg har Oslo universitetssykehus virksomhet ved et stort antall steder både i Oslo, men også i andre deler av landet. Spesialsykehuset for rehabilitering var i første halvår en del av Oslo universitetssykehus. Virksomheten ble fra 1. juli 2009 delt opp og overført til Sykehuset i Vestfold som overtok Kysthospitalet i Stavern, Sørlandet sykehus som overtok Kongsgård sykehus i Kristiansand og Sykehuset Telemark som overtok Telemark Rehabiliteringssenter på Nordagutu. Pasientbehandling Samlet hadde Oslo universitetssykehus følgende pasientbehandling i 2009: Somatikk Heldøgnsopphold

3 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 2 av 10 Dagopphold Polikliniske konsultasjoner (refusjonspoeng) Liggedøgn døgnbehandling DRG-poeng Psykisk helse Heldøgnsopphold Dagopphold Polikliniske konsultasjoner Liggedøgn døgnbehandling Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Heldøgnsopphold Dagopphold Polikliniske konsultasjoner Liggedøgn døgnbehandling Reduksjonen i antall DRG-poeng har blant annet sin årsak i at Spesialsykehuset for rehabilitering ble tatt ut av foretaket. Det estimeres at utfisjoneringen av Spesialsykehuset for rehabilitering medfører en reduksjon i vel 2000 DRG-poeng (halvårseffekt). I et år med stort fokus på integrasjon har det også vært arbeidet aktivt for å sikre pasientbehandlingen. Ansvaret for pasientbehandling og oppfølging av resultatene har primært vært lagt til driftsenhetene. Spesielt har det vært fokus på å holde oppe behandlingsaktiviteten for å sikre tilgjengelighet til pasienttilbudet. Etter at resultatene tidlig i 2009 viste lavere aktivitet enn planlagt har det vært en positiv utvikling gjennom året. Pasienttilgang og ventetider Sammenlignet med 2008 har gjennomsnittlig ventetid innen somatikk økt i 2009, mens den er redusert innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For somatikk er økningen fra 127 dager til 163 dager, mens reduksjonen innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er henholdsvis fra 97 dager til 75 dager, og 91 dager til 88 dager. På grunn av økningen innen somatikk er totalt gjennomsnittlig ventetid for alle behandlinger økt fra 125 dager til 160 dager. Antall ventende var for 2009 samlet Av disse hadde ventet i mindre enn 90 dager, en økning på 246 fra Det var som hadde ventet mellom 90 og 360 dager, en økning på 722 fra 2008, og 3862 hadde ventet 360 dager eller mer, en økning på 1548 fra Økningen er størst innen somatikk, med en økning i alle tre grupper. Økningen innen somatikk henger sammen med sterkere prioriterting av rettighetspasienter, slik at pasienter uten rett får en lengre ventetid. For psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det for de fleste grupper en reduksjon, spesielt i antall ventende i 360 dager eller mer. Her er reduksjonen innen psykisk helse fra 48 pasienter i 2008 til 21 i 2009, mens reduksjonen innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er fra 11 pasienter til 5 pasienter. Det er tilfredsstillende at ventetiden innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er redusert. Fra 1. juni vil foretaket ha på plass bedre systemer for å få informasjon om ventetidene. Ventetidsutviklingen innen somatikk vil bli fulgt nøye i 2010.

4 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 3 av 10 Epikrisetid Oslo universitetssykehus har som mål at 80 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter at pasienten er utskrevet. Samlet for helseforetaket steg andelen epikriser utsendt innenfor målet for somatikk og psykisk helsevern fra 64,6 % og 61,3 % til 73,8 % og 79,4 %. Det var variasjoner fra måned til måned slik at snittet for 2009 var på hhv 65,5 % og 65,3 %. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling var andelen i januar hele 74,3 %, mens for desember var andelen 66,7 %. Også for dette området var det varisjoner fra måned til måned, slik at i snitt var andelen på 58,1 %, og arbeidet med å øke denne vil fortsette. Brukerutvalget Styret oppnevnte nytt Brukerutvalg for Oslo universitetssykehus i mai Frem til etableringen ble brukermedvirkningen, blant annet i integrasjonsprosessen, sikret gjennom et samarbeid med lederne for de tre etablerte Brukerutvalgene ved Aker, Rikshospitalet og Ullevål. Utvalgene har lagt ned et stort arbeid og det er gitt verdifulle bidrag til integrasjonsprosessen. Brukerutvalgets mandat er vedtatt av styret i Oslo universitetssykehus, og Brukerutvalget deltar med to observatører i styremøtene. Opplæring av pasienter og pårørende Det har ved alle driftsenhetene som inngår i Oslo universitetssykehus vært etablert lærings- og mestringssentra for å integrere brukerkunnskap i en helhetlig behandlingskompetanse. Det har i 2009 også for dette området vært arbeidet med å etablere en organisatorisk tilknytning i ny struktur. Det ble i 2009 avholdt 137 kurs, med til sammen 2114 kursdeltagere. Antall kurs er høyere enn budsjett, mens antall deltagere er noe lavere. Forskning og utvikling Foreløpige tall viser at Oslo universitetssykehus HF gjennom 2009 har opprettholdt den høye forskningsaktiviteten på om lag samme nivå som tidligere år, målt i antall publikasjoner og avlagte doktorgrader. Foreløpige tall viser ca 1400 publikasjoner og 107 doktorgrader. Tallene er uten Kreftregisteret. Alle klinikkene har ansvar for å drive forskning og utvikling. For å støtte dette er det en forskningsleder i hver klinikk, i stabsfunksjon til klinikkleder. Forskningslederne vil ha en sentral koordinerende rolle, og har bistilling ved Universitetet i Oslo. Det er etablert et forskningsutvalg i samarbeid med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo. Næringsutvikling Oslo universitetssykehus har som mål å bidra til at det skal kunne skje næringsutvikling som følge av det foretakets omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet. Resultat 2009 Antall registrerte oppfinnelser 44 Antall registrerte patenter 7 Antall lisensavtaler 4 Antall bedriftsetableringer 2 Medinnova AS er kommersialiseringsenhet for alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Det har i 2009 vært en prosess med sikte på en samordning mellom Medinnova AS og Universitetet i Oslo sin kommersialiseringsenhet Birkeland innovasjon AS. Det er nå enighet om å slå sammen de to virksomhetene.

5 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 4 av 10 Undervisning Oslo universitetssykehus mottar helsefagstudenter på bachelor, master og doktorgradsnivå fra høyskoler og universitet, i tillegg til studenter fra profesjonsstudiene, leger i spesialisering og doktorgradsstipendiater innen foretakets medisinske spesialiteter. I 2009 hadde Oslo universitetssykehus 753 leger i spesialisering (ULS-hjemler), 945 medisinerstudenter som studerer i semestre som innbefatter faglige aktiviteter ved Oslo universitetssykehus. I tillegg til medisinutdanningen bidrar sykehuset med veiledning og undervisning i andre universitetsutdanninger, som psykologi, ernæring, helseledelse, sykepleievitenskap med flere. Antall høyskolestudenter på bachelornivå med veiledet praksis ved Oslo universitetssykehus var i 2009 ca Av dette var ca 1450 innen sykepleie, og i tillegg studenter innen fysioterapi, ergoterapi, sosionomer, bioingeniører, radiografer, vernepeie med flere. På masternivå, målt ved avtaler inngått på sentralt nivå, var det i studenter med praksis ved helseforetaket. I tillegg kommer plasser avtalt direkte mellom klinikkene og høyskolene. Helseforetaket har også et betydelig antall læreplasser. Det foreligger ikke et samlet tall for helseforetaket, men bare innen ambulansearbeiderutdanningen er det 45 læreplasser. Det har i 2009 vært arbeidet med å organisere den strategiske og koordinerende utdanningsvirksomheten ved Oslo universitetssykehus HF. Et betydelig kartleggingsarbeid av omfang og avtaleverk ble utført våren 2009, med bidrag fra en rekke yrkesgrupper og eksterne samarbeidspartnere, som Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo. Arbeidet ble videreført høsten 2009 gjennom et prosjekt, som blant annet vurderte organisering av de helsefaglige utdanningene. Det er opprettet et utdanningsutvalg ved Oslo universitetssykehus HF, hvor universitetet og flere høyskoler er representert. Tilsyn Virksomheten i Oslo universitetssykehus er underlagt tilsyn fra flere tilsynsmyndigheter. I 2009 ble det gjennomført i alt 28 tilsyn fra Arbeidstilsynet, Helsetilsynet, Brann- og redningsetaten (Oslo kommune), Asker og Bærum brannvesen, Nedre Romerike brann- og redingsetat og Nordre Follo brannvesen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Datatilsynet, Det lokale el-tilsynet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern og Mattilsynet. Det resulterte i tilsammen gitt 48 avvik og pålegg. Det arbeides med å gjennomføre påleggene og lukke avvikene. Blant annet er et utslipp av formalin stanset og nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig behandling av stoffet iverksatt. Pasientskader I 2009 er det registrert 212 hendelser med betydelig pasientskade, og 4134 småskader og nestenulykker. Antall klagesaker i 2009 var 368. Kvalitet og pasientsikkerhet har stort fokus i hele organisasjonen. Arbeidet ved de tre tidligere sykehusene er samlet, og arbeidet ledes av en egen enhet for kvalitet, pasientskade og kontinuerlig forbedring, plassert i administrerende direktørs stab. 2.0 Arbeidsmiljø og personale Bemanning Antall årsverk ved utgangen av 2009 var Til sammen av årsverkene var heltidsstillinger og 3752 var deltidstillinger. Antall årsverk i helseforetaket er i redusert i

6 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 5 av blant annet ved overføring av ansvaret for Spesialsykehuset for rehabilitering til andre sykehusområder og at det er overført stillinger til Sykehuspartner og Kanvas AS (barnehager). Korrigert for endringene i ansvar var det i snitt per måned i færre årsverk lønnet i 2009 enn i Det har i perioden vært en økning i eksternt finansierte stillinger som ikke er med i dette tallet. Det foreligger en viss usikkerhet knyttet til tallgrunnlaget for gjennomstrømming blant foretaksgruppens tilsatte, men den er beregnet til 10,7 % i Sykefravær Sykefraværet i 2009 var i snitt på 8,54 %. Sykefraværet har variert mellom 8 % til 9,2 % gjennom Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i regionen i Det er planlagt en undersøkelse i Foretaket står fortsatt overfor store krav til omstilling og effektivisering som medfører risiko for mistrivsel og frafall. Helse, miljø sikkerhet Det er samlet meldt inn interne HMS-avvik i 2009 mot året før. En økning på omlag 15 %. Av disse var det med mulig eller konstatert personskade, mens tilsvarende tall for 2008 var Blant personskadene skyldtes den alt overveiende delen "vold, trusler, utagerende adferd" og "stikkskader". Utover ovennevnte er de største HMS-avviksgruppene organisatoriske forhold, fall/slag/klem/kutt og kjemikaliesikkerhet. Det arbeides kontinuerlig med systematisk HMSarbeid i hele foretaket, og det er i løpet av 2009 arbeidet frem et felles system for hele Oslo universitetssykehus, herunder avviksbehandling og forebygging av avvik. 3.0 Likestilling og diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Oslo universitetssykehus arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Oslo universitetssykehus har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Oslo universitetssykehus arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Oslo universitetssykehus er, som andre helseinstitusjoner, en kvinnedominert arbeidsplass Kjønnsfordelingen blant de tilsatte i helseforetaket er om lag 2/3 kvinner og 1/3 menn. Kvinner er godt representert innen alle fagområder i virksomheten. Av brutto månedsverk i heltidsstillinger utøvd i 2010, var kvinner og menn. Kvinner i deltidsstillinger utøvde årsverk og menn i deltidsstillinger utøvde 207 årsverk.

7 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 6 av 10 På mellomledernivå er det en overvekt kvinnelige ledere. I toppledelsen, nivå en og to i organisasjonen er syv av totalt atten ledere kvinner. Vi arbeider systematisk med å rekruttere flere kvinner til lederstillinger blant annet gjennom lederprogrammet Frist meg inn i ledelse, i samarbeid med Helse Sør-Øst og Legeforeningen og vårt eget lederutviklingsprogram. I helseforetakets styre er det åtte kvinner og seks menn. Oslo universitetssykehus arbeider sammen med Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo med å bedre kjønnsbalansen innen vitenskapelige toppstillinger i medisin. Arbeidet er langsiktig, og basert på en tiltaksplan og med årlig oppfølging i regi Samarbeidsorganet mellom Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo. Ved etablering av interne utvalg og råd tilstrebes representativ kjønnsfordeling. Det fokuseres på lik kjønnsforedling i rekrutteringen. 4.0 Ytre miljø Helseforetaket er en av Norges største sykehusvirksomheter og har et omfattende forbruk av utstyr og energi, med tilhørende avfallsmengder. Virksomhetens direkte utslipp til jord, luft og vann er begrenset og påvirker ikke det ytre miljøet. Det ble i 2009 avdekket utslipp av formalin til avløpssystemet ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Det er iverksatt tiltak som skal sikre en forsvarlig behandling av stoffet Tonn avfall 5340,5 Forbruk av elektrisitet i GWt 305,4 Forbruk av energi per m2 i kwt 939,2 Vannforbruk i m Helseforetaket har egen miljøledelse for å styrke den overordnede miljøpolitikken. Målet er å begrense virksomhetens belastning på ytre miljø i forbindelse med driften og å redusere belastningen på miljøet der det er mulig. 5.0 Fremtidig utvikling Ordinær virksomhet Eier vedtok oppdrag og bestilling for Oslo universitetssykehus i foretaksmøte 3. februar Oslo universitetssykehus HF skal øke aktiviteten fra 2009 til 2010 og driften skal gjennomføres i økonomisk balanse. Dette skal gjøres innenfor en i utgangspunktet lav økonomisk budsjettramme og med svært stram likviditetstilgang. Budsjettrammene er reelt redusert betydelig fra 2009 til Utover dette er et fremtredende risikomoment for å klare kravene til driften begrensede midler til å erstatte og skifte ut medisinskteknisk utstyr som er foreldet eller brutt sammen. Integrasjons- og omstillingsprosjekt I tillegg til å gjennomføre oppgavene innen pasientbehandling, forskning, undervisning m.m. skal Oslo universitetssykehus fortsette omstilling og integrering til et mer effektivt og samlokalisert foretak med endrede oppgaver og betingelser. Dette omstillingsoppdraget vedtatt av foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 27. november 2008 skal gjennomføres i et

8 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 7 av 10 prosjekt som strekker seg over flere år. Fremdriften i omstillingsprosjektet er organisert i milepæler benevnt som dager fra 1 til 5: Dag 1- ( ) - Ett integrert universitetssykehus Overgang fra tre driftsorganisasjoner til en felles med ni gjennomgående klinikker og interne tjenester samlet i Oslo sykehusservice.. Sammenhengende ledelsesmyndighet og ansvar i en linje for både drift og virksomhetsutvikling på tvers av lokalisasjoner, samt tilrettelegging av felles administrative forhold og IKT-systemer. Dag 2 ( ) - Felles klinisk informasjonsgrunnlag gir grunnlag for samordnet drift - Fra dag 2 vil det være mulig å utveksle pasientinformasjon på tvers av lokalisasjonene og dermed også å flytte pasienter og personell på tvers av de sammenslåtte helseforetakene. Dette gir en mulighet for samlokalisering ved tilrettelegging av felles klinisk informasjon Dag 3 ( ) Mindre og mer samlokalisert - Opptaksområdet for Oslo universitetssykehus HF reduseres med en befolkning på anslagsvis og foretaket har ikke lenger behandlingsansvar for omfattende lokal- og områdefunksjoner. Med dette blir det tiltakende nødvendig å samle aktivitet fra Sinsen til Oslo universitetssykehus sine kjernearealer i Storbysykehuset i Kirkeveien og på Gaustad. Dag 4 (2012) Optimal samlokalisering og organisering innen dagens bygg Virksomheten er samlokalisert på best mulig måte i kjernearealene og innenfor dagens bygningsmasse. Virksomhetens størrelse er i balanse med reduserte oppgaver og nye rammebetingelser. Dag 5 - (2015) Optimal samlokalisering for effektiv og høy kvalitet En del av oppdraget i hovedstadsprosessen er å samlokalisere lands- og dublerte regionsfunksjoner for å understøtte en effektiv utnyttelse av ressurser med høy kvalitet for brukerne. For å optimalisere dette er det på dette tidspunktet ønskelig å ha samlet traumatologi og akuttfunksjoner i nytt bygg på Gaustad. Omstillingsprosjektet vil lede frem til et Oslo universitetssykehus som er bedre satt opp for å kunne møte fremtidens krav til foretakets omfattende ansvar og oppgaver innen spesialisthelsetjenesten - innenfor bærekraftige økonomiske rammer. Innføring av felles klinisk arbeidsflate (Dag 2) Innføring av felles klinisk arbeidsflate er det enkeltprosjektet som krever mest ressurser fra IKT og klinikkene første halvår Felles klinisk arbeidsflate vil åpne for å gå videre i integrasjons og omstillingsprosessen til beste for pasientbehandlingen. Samtidig vil innføringen av nye IKT-løsninger kreve betydelig innsats fra klinikkene i form av kartlegging, forberedelser og opplæring. Dette kan i en overgangsperiode redusere evnen til å holde oppe annen aktivitet. Redusert opptaksområde (Dag 3) I løpet av 2010 må Oslo universitetssykehus HF tilpasse seg en betydelig reduksjon i opptaksområde innenfor lokal- og områdefunksjoner. I henhold til oppdrag fra Helse Sør- Øst skal Akershus universitetssykehus HF innen 1. januar 2011 overta ansvaret for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i kommunene i Follo og Bydel Alna i Oslo

9 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 8 av 10 kommune. Vestre Viken HF overtar ansvaret for flere områdefunksjoner for befolkningen i sitt sykehusområde. Inntektene for oppgavene vil overføres med ansvaret. I 2010 står Oslo universitetssykehus HF derfor fremfor en omfattende reduksjon i bemanning for å få virksomheten i balanse med reduserte oppgaver og økonomiske betingelser i Omstilling og omstillingskostnader Oslo universitetssykehus er ikke tildelt noe utover ordinær budsjettramme for å gjennomføre integrasjons- og omstillingsprosjektet i Det er en stor utfordring å skulle omstille virksomhet i den skala som Oslo universitetssykehus HF står overfor uten tilførsel av ekstraordinære midler. I årene frem mot 2015 vil det være behov for omstillingsmidler knyttet til bygg, både større nybygg og tilpasning av eksisterende bygningsmasse, samt IKT både drift og utviklingskostnader knyttet til integrering av løsninger på tvers av de tidligere driftsenhetene. I tillegg til investeringer i bygg og IKT vil det påløpe omstillingskostnader knyttet til flytting, prosjekter, samt kostnader knyttet til overføring av virksomhet til andre sykehusområder. Styret er bekymret for det samlede utfordringsbilde og de økonomiske rammebetingelser helseforetaket i dag har, og rekkefølgeproblematikken knyttet til at det er behov for å investere betydelige beløp før gevinst i form av mer rasjonell drift kan tas ut. 6.0 Fortsatt drift Styret bekrefter at regnskapet for 2009 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Fra årsskiftet og fram til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet. 7.0 Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Økonomiske resultater Akkumulert årsresultatet for 2009 viser et negativt økonomisk resultat på 97 millioner kroner Korrigeres det for gevinst ved salg av eiendom forverres resultatet med ca. 85 millioner kroner. Rikshospitalet og Aker gikk med overskudd, mens Ullevål hadde et større underskudd i Samlet hadde de tre tidligere helseforetakene som nå utgjør Oslo universitetssykehus et samlet negativt budsjettavvik på nærmere 350 millioner kroner i Korrigeres det for gevinst ved salg av eiendom var inngangsfarten inn i 2009 i størrelsen minus 420 millioner kroner. Gjennom en stram styring og sterkt fokus på tiltak i alle de tre driftsorganisasjonene ble budsjettavviket redusert betydelig gjennom Helseforetaket har i 2009 regnskapsført ca 65 millioner kroner i særskilte integrasjonskostnader. I tillegg kommer den innsats som mange ledere og medarbeidere har nedlagt i prosjektgrupper og annet løpende fusjonsarbeid. Oslo universitetssykehus, og i særdeleshet Rikshospitalet, fikk en uformell landsfunksjon for pandemien i Nettokostnader i forbindelse med pandemien er estimert til ca. 25 millioner kroner. I og med at det nå er foretatt en eliminering av salg mellom de tre tidligere foretakene er ikke verken inntekt eller kostnadstall sammenlignbare med fjoråret. Fisjon av Spesialsykehuset for Rehabilitering og lønn/ikt til Sykehuspartner vanskeliggjør også en

10 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 9 av 10 sammenligning mellom årene. Forskjell for fjoråret er derfor ikke kommentert. Regnskapstall for 2008 fremkommer imidlertid av årsregnskapet. Samlede driftsinntekter utgjør i millioner kroner, hvorav aktivitetsbaserte inntekter utgjør millioner kroner. Driftskostnadene utgjorde millioner kroner i Herav utgjør personalkostnaden millioner kroner. Driftsresultatet er 21 millioner kroner. Differanse mellom driftsresultat og årsresultat skyldes negative finansposter. Investeringer Det ble investert for millioner kroner i foretaket i Ved utgangen av 2009 var det balanseført prosjekter under utførelse til en verdi av 996 millioner kroner. Største enkeltstående byggeprosjekt i 2009 var forskningsbygget på Montebello. Dette prosjektet har en kostnadsramme på ca millioner kroner. Bygget ble åpnet for bruk høsten Finansiell risiko Som helseforetak hefter staten ubegrenset for Oslo universitetssykehus HFs forpliktelser. Oslo universitetssykehus HF kan ikke ta opp lån fra andre enn sin eier. Oslo universitetssykehus HF er i begrenset grad sårbar for svingninger i utenlandske valutakurser. Eksponeringen er begrenset til oppgjør for varekjøp i utenlandsk valuta. Mesteparten av helseforetakets inntekter kommer fra offentlige virksomheter og organer. Derfor er det liten risiko for at andres økonomiske forpliktelser overfor foretaket ikke skal bli oppfylt. Helseforetakets investeringer er i økt grad finansiert ved opptak av lån. Helseforetaket har gjennom hele 2009 hatt en anstrengt likviditetsmessig situasjon. Helseforetaket disponerer en kassakreditt fra Helse Sør Øst med en limit på millioner kroner. Per 31. desember 2009 var det trukket millioner kroner. Langsiktig gjeld utgjør ved årsskifte millioner kroner noe som er en økning på 333 millioner kroner fra fjoråret. Finansiell stilling Totalkapitalen var ved utgangen av året på 18 milliarder kroner, og en egenkapitalandel på 45,5 prosent. Dette er en reduksjon på 2 prosentpoeng fra utgangen av Selskapet har ikke fri egenkapital per 31. desember Likvide midler ble redusert med 222 millioner kroner gjennom Ved årets utgang har foretaket 476 millioner kroner i bankinnskudd, kontanter og lignende. Eiers økonomiske styringsmål I 2009 er helseforetaket styrt etter et årsresultat korrigert for gevinst ved salg av eiendom. Styringsmålet fra Helse Sør-øst var et null-resultat eller bedre korrigert for nevnte forhold. Regnskapet for 2009 viser et resultat korrigert for gevinst ved salg av eiendom på minus 182,8 millioner kroner.

11 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 10 av Disponering av årsresultatet Det fremlagte årsresultatet gir etter styrets og administrerende direktørs mening en riktig fremstilling av virksomheten i Styret foreslår at underskuddet på 97 millioner kroner dekkes inn ved en overføring fra annen egenkapital med tilsvarende beløp. Oslo den 9 april 2010 Steinar Marthinsen styreleder Göran Stiernstedt nestleder Marianne Borgen Barbro Hætta-Jacobsen Arild Underdal Liv Helene Arum Arnhild Hage Ellen Christine Christiansen Anders Utne Vibeke B. Kristiansen Odd Vangen Bjørn Wølstad-Knudsen Christina Schøndorf Rita von der Fehr Siri Hatlen adm. direktør

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 24. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 kl. 08:00-15:45 på Gaustad sykehus i Oslo. Offentlighet: Referent:

Detaljer

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oppdatert av Kommunikasjonsstaben 20. desember 2012 Kontaktperson: Jo Heldaas, tlf 905 71 700, e post: jhel@ous hf.no Om tallene i presentasjonen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 20. mai 2010 Dato møte: 27. mai 2010 Saksbehandler: VAD Medisin og helsefag Vedlegg: SAK 60/2010 STRATEGISK HOVEDPLAN FOR VIDERE UTVIKLING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 17. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 kl. 0800-1405 på Aker sykehus i Oslo. Offentlighet: Referent:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 27. mai 2010 Dato møte: 27. mai 2010 kl. 8:00-15:50 på Gaustad sykehus i Oslo. Offentlighet: Referent:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. januar 2009 Dato møte: 29. januar 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 18/2009 TILBAKEMELDING PÅ EIERS OPPDRAG Styret i Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF

Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF Vedtatt i stiftelsesmøte 1. desember 2008, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015. 1 Navn Helseforetakets navn er Oslo universitetssykehus HF. 2 Eier Oslo universitetssykehus

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 4. juni 2009 Dato møte: 4. juni 2009 kl. 800-1425. på Gaustad sykehus i Oslo. Offentlighet: Referent:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 15. februar 2017.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehuset Innlandet HF. 2 Eier Sykehuset Innlandet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling 1. Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Helse Sør-Øst RHF: Sak nr 44-2011 Mål og budsjett 2012

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 007-2018 FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg 1. Kommentarer til leveranse fra Oslo universitetssykehus

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. 1 av 5 sider 2. Vedtekter Vedtatt og sist endret 13.02.2014 Som vedtekter ble protokollert: 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Møre og Romsdal HF 2 Eier Helse Møre og Romsdal HF eies fullt ut av Helse

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Kostnadstilpasning av rehabiliteringstjenestene til lokalog områdesykehus PROSJEKTBESKRIVELSE

Prosjektbeskrivelse Kostnadstilpasning av rehabiliteringstjenestene til lokalog områdesykehus PROSJEKTBESKRIVELSE PROSJEKTBESKRIVELSE Kostnadstilpasning av rehabiliteringstjenestene fra Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR) til lokal- og områdesykehusene Sykehusområdet Telemark og Vestfold ved Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 154/2010: 1. Utkast til oppdrag- og bestillerdokument

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styrets medlemmer. Fraværende: Sigbjørn Molvik, Barbro Hætta-Jacobsen, Stig Slørdahl. Sak 167/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets medlemmer. Fraværende: Sigbjørn Molvik, Barbro Hætta-Jacobsen, Stig Slørdahl. Sak 167/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Protokoll Møtenavn: Styremøte UTKAST Administrerende direktør Til: Styrets medlemmer Dato dok.: 22. desember 2008 Dato møte: 22. desember 2008 kl 1000-1300 på Rikshospitalet. Postadresse: 0027 OSLO Besøksadresse:

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Sykehusapotekene HF

Vedtekter for Sykehusapotekene HF Vedtekter for Sykehusapotekene HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehusapotekene HF. 2 Eier Sykehusapotekene HF eies fullt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen

1 Overordnet status. Omstillingsprogrammet. Hovedstadsprosessen Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og AHUS statusrapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 40/2014 Leie av arealer i. Styret tar til orientering at administrerende direktør inngår en 4-årig Storgaten 40

Saksnr Saksnavn Vedtak Oppfølging 40/2014 Leie av arealer i. Styret tar til orientering at administrerende direktør inngår en 4-årig Storgaten 40 Vedlegg til sak 50/2014 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med første halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 49/2013 BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Vest RHF. 2 Eier Helse Vest RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Vest RHF.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Vedtekter for Vestre Viken HF

Vedtekter for Vestre Viken HF Vedtekter for Vestre Viken HF (Vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Vestre Viken HF. 2 Eier Vestre Viken HF eies fullt ut av

Detaljer

Årsberetning 2010. Oslo universitetssykehus HF

Årsberetning 2010. Oslo universitetssykehus HF Årsberetning 2010 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 23/2011 Oslo universitetssykehus HF mars 2011 Vedlegg til styresak 23/2011 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 11 Årsberetning 2010

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Årsplan for styret 2011 Oslo universitetssykehus HF

Årsplan for styret 2011 Oslo universitetssykehus HF Årsplan for styret 2011 Oslo universitetssykehus HF Oppdatert; 23.09.2011 08:56 17.2.2011 Ledelsens gjennomgang 3 tertial 2010 Aktivitets og økonomirapport for desember og året 2010 Årlig melding Oppdrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 26. oktober 2010 Dato møte: 28. oktober 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Leveranse fra Oslo universitetssykehus

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Foreløpig protokoll fra styremøtet 27. april 2017 inneholder følgende saker av spesiell interesse for Sykehusapotekene HF:

Foreløpig protokoll fra styremøtet 27. april 2017 inneholder følgende saker av spesiell interesse for Sykehusapotekene HF: Fra: Administrerende direktør Til: Styret Kopi: Dato: 19. juni 2017 STYREMØTE 26. juni 2017 SAKSNR 022/17 Orienteringssak: Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF Saksbeskrivelse Styret i Helse Sør-Øst

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 HVORFOR? - Poenget er ikke sertifiseringen som sådan, men å få på plass et dynamisk kvalitetssystem

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 104-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak /5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015

Styresak /5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015 Møtedato: 18. - 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 131 2013/306 Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 11.5.2016 Styresak 67-2016/5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015 Vedlagt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6.02.2008 SAK NR 005-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. FORELØPIGE TALL, DESEMBER 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig

Detaljer

Vedtekter for Helse Sør-Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 11. mai 2007

Vedtekter for Helse Sør-Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 11. mai 2007 Vedtekter for Helse Sør-Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 11. mai 2007 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Sør-Øst RHF. 2 Eier Helse Sør-Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) AVTALE om virksomhetsoverdragelse mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) og AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) Overdragelse av personell ved Post 4 ved Seksjon psykosebehandling Gaustad Dato:. Dato:....

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer