Årsberetning Oslo universitetssykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 40/2010 Oslo universitetssykehus HF april 2010

2 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 10 Styrets beretning 2009 Oslo universitetssykehus HF 1.0 Virksomhetens art Helseforetaket Oslo universitetssykehus ble stiftet 1. desember Oslo universitetssykehus overtok fra 1. januar 2009 virksomheten i de tidligere Aker universitetssykehus HF, Rikshospitalet HF og Ullevål universitetssykehus HF. Oslo universitetssykehus HF yter spesialisthelsetjenester på alle omsorgsnivåer. Pasienter skal tilbys god og kompetent behandling fra svært spesialiserte landsfunksjoner til ordinære lokalsykehusfunksjoner. Foretaket har bred aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, undervisning og rådgivning på høyt internasjonalt nivå. Oslo universitetssykehus HF har i 2009 fungert i en overbyggende struktur med de tre eksisterende driftsorganisasjonene Aker, Ullevål og Rikshospitalet. Administrerende direktør for Oslo universitetssykehus, Siri Beate Hatlen tiltrådte 1. juli I perioden 1. januar til 31. mai 2009 var Erik Omland konstituert i stillingen, og i perioden 1. juni til 30. juni 2009 var Jan Eirik Thoresen konstituert i stilling som administrerende direktør. Oslo universitetssykehus har helt fra etableringen hatt fokus på å integrere de tre sykehusene som inngår til en organisasjon. Første halvår 2009 arbeidet en rekke prosjektgrupper med deltagere fra de tre sykehusene, brukere og tillitsvalgte for å kartlegge status og utarbeide forslag til fremtidige løsninger, organisatorisk og faglig. Fra juli 2009 ble det etablert et programkontor med koordineringsansvar for integrasjonsarbeidet. Oslo universitetssykehus er nå organisert i ni klinikker i tillegg til at interne tjenester er samlet i Oslo sykehusservice. Disse har gjennomgående ansvar, på tvers av de sammenslåtte foretakene. De nye klinikkene overtok driftsansvaret med virkning fra 1. januar 2010, og de tre driftsorganisasjonene Aker, Ullevål og Rikshospitalet ble avviklet fra samme tidspunkt. Fra årsskifte har Oslo universitetssykehus en felles ledelse, gjennomgående klinikker og felles administrative løsninger og rutiner. Det gjenstår fremdeles noe før den administrative integreringen i foretaket er avsluttet og dette arbeidet vil fortsette frem til midten av Oslo universitetssykehus har virksomhet på over 70 steder. Hovedkontoret og det meste av virksomheten ligger i Oslo med store sykehusanlegg på Sinsen, Ullevål, Gaustad og Montebello. I tillegg har Oslo universitetssykehus virksomhet ved et stort antall steder både i Oslo, men også i andre deler av landet. Spesialsykehuset for rehabilitering var i første halvår en del av Oslo universitetssykehus. Virksomheten ble fra 1. juli 2009 delt opp og overført til Sykehuset i Vestfold som overtok Kysthospitalet i Stavern, Sørlandet sykehus som overtok Kongsgård sykehus i Kristiansand og Sykehuset Telemark som overtok Telemark Rehabiliteringssenter på Nordagutu. Pasientbehandling Samlet hadde Oslo universitetssykehus følgende pasientbehandling i 2009: Somatikk Heldøgnsopphold

3 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 2 av 10 Dagopphold Polikliniske konsultasjoner (refusjonspoeng) Liggedøgn døgnbehandling DRG-poeng Psykisk helse Heldøgnsopphold Dagopphold Polikliniske konsultasjoner Liggedøgn døgnbehandling Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Heldøgnsopphold Dagopphold Polikliniske konsultasjoner Liggedøgn døgnbehandling Reduksjonen i antall DRG-poeng har blant annet sin årsak i at Spesialsykehuset for rehabilitering ble tatt ut av foretaket. Det estimeres at utfisjoneringen av Spesialsykehuset for rehabilitering medfører en reduksjon i vel 2000 DRG-poeng (halvårseffekt). I et år med stort fokus på integrasjon har det også vært arbeidet aktivt for å sikre pasientbehandlingen. Ansvaret for pasientbehandling og oppfølging av resultatene har primært vært lagt til driftsenhetene. Spesielt har det vært fokus på å holde oppe behandlingsaktiviteten for å sikre tilgjengelighet til pasienttilbudet. Etter at resultatene tidlig i 2009 viste lavere aktivitet enn planlagt har det vært en positiv utvikling gjennom året. Pasienttilgang og ventetider Sammenlignet med 2008 har gjennomsnittlig ventetid innen somatikk økt i 2009, mens den er redusert innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For somatikk er økningen fra 127 dager til 163 dager, mens reduksjonen innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er henholdsvis fra 97 dager til 75 dager, og 91 dager til 88 dager. På grunn av økningen innen somatikk er totalt gjennomsnittlig ventetid for alle behandlinger økt fra 125 dager til 160 dager. Antall ventende var for 2009 samlet Av disse hadde ventet i mindre enn 90 dager, en økning på 246 fra Det var som hadde ventet mellom 90 og 360 dager, en økning på 722 fra 2008, og 3862 hadde ventet 360 dager eller mer, en økning på 1548 fra Økningen er størst innen somatikk, med en økning i alle tre grupper. Økningen innen somatikk henger sammen med sterkere prioriterting av rettighetspasienter, slik at pasienter uten rett får en lengre ventetid. For psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det for de fleste grupper en reduksjon, spesielt i antall ventende i 360 dager eller mer. Her er reduksjonen innen psykisk helse fra 48 pasienter i 2008 til 21 i 2009, mens reduksjonen innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er fra 11 pasienter til 5 pasienter. Det er tilfredsstillende at ventetiden innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er redusert. Fra 1. juni vil foretaket ha på plass bedre systemer for å få informasjon om ventetidene. Ventetidsutviklingen innen somatikk vil bli fulgt nøye i 2010.

4 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 3 av 10 Epikrisetid Oslo universitetssykehus har som mål at 80 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter at pasienten er utskrevet. Samlet for helseforetaket steg andelen epikriser utsendt innenfor målet for somatikk og psykisk helsevern fra 64,6 % og 61,3 % til 73,8 % og 79,4 %. Det var variasjoner fra måned til måned slik at snittet for 2009 var på hhv 65,5 % og 65,3 %. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling var andelen i januar hele 74,3 %, mens for desember var andelen 66,7 %. Også for dette området var det varisjoner fra måned til måned, slik at i snitt var andelen på 58,1 %, og arbeidet med å øke denne vil fortsette. Brukerutvalget Styret oppnevnte nytt Brukerutvalg for Oslo universitetssykehus i mai Frem til etableringen ble brukermedvirkningen, blant annet i integrasjonsprosessen, sikret gjennom et samarbeid med lederne for de tre etablerte Brukerutvalgene ved Aker, Rikshospitalet og Ullevål. Utvalgene har lagt ned et stort arbeid og det er gitt verdifulle bidrag til integrasjonsprosessen. Brukerutvalgets mandat er vedtatt av styret i Oslo universitetssykehus, og Brukerutvalget deltar med to observatører i styremøtene. Opplæring av pasienter og pårørende Det har ved alle driftsenhetene som inngår i Oslo universitetssykehus vært etablert lærings- og mestringssentra for å integrere brukerkunnskap i en helhetlig behandlingskompetanse. Det har i 2009 også for dette området vært arbeidet med å etablere en organisatorisk tilknytning i ny struktur. Det ble i 2009 avholdt 137 kurs, med til sammen 2114 kursdeltagere. Antall kurs er høyere enn budsjett, mens antall deltagere er noe lavere. Forskning og utvikling Foreløpige tall viser at Oslo universitetssykehus HF gjennom 2009 har opprettholdt den høye forskningsaktiviteten på om lag samme nivå som tidligere år, målt i antall publikasjoner og avlagte doktorgrader. Foreløpige tall viser ca 1400 publikasjoner og 107 doktorgrader. Tallene er uten Kreftregisteret. Alle klinikkene har ansvar for å drive forskning og utvikling. For å støtte dette er det en forskningsleder i hver klinikk, i stabsfunksjon til klinikkleder. Forskningslederne vil ha en sentral koordinerende rolle, og har bistilling ved Universitetet i Oslo. Det er etablert et forskningsutvalg i samarbeid med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo. Næringsutvikling Oslo universitetssykehus har som mål å bidra til at det skal kunne skje næringsutvikling som følge av det foretakets omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet. Resultat 2009 Antall registrerte oppfinnelser 44 Antall registrerte patenter 7 Antall lisensavtaler 4 Antall bedriftsetableringer 2 Medinnova AS er kommersialiseringsenhet for alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Det har i 2009 vært en prosess med sikte på en samordning mellom Medinnova AS og Universitetet i Oslo sin kommersialiseringsenhet Birkeland innovasjon AS. Det er nå enighet om å slå sammen de to virksomhetene.

5 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 4 av 10 Undervisning Oslo universitetssykehus mottar helsefagstudenter på bachelor, master og doktorgradsnivå fra høyskoler og universitet, i tillegg til studenter fra profesjonsstudiene, leger i spesialisering og doktorgradsstipendiater innen foretakets medisinske spesialiteter. I 2009 hadde Oslo universitetssykehus 753 leger i spesialisering (ULS-hjemler), 945 medisinerstudenter som studerer i semestre som innbefatter faglige aktiviteter ved Oslo universitetssykehus. I tillegg til medisinutdanningen bidrar sykehuset med veiledning og undervisning i andre universitetsutdanninger, som psykologi, ernæring, helseledelse, sykepleievitenskap med flere. Antall høyskolestudenter på bachelornivå med veiledet praksis ved Oslo universitetssykehus var i 2009 ca Av dette var ca 1450 innen sykepleie, og i tillegg studenter innen fysioterapi, ergoterapi, sosionomer, bioingeniører, radiografer, vernepeie med flere. På masternivå, målt ved avtaler inngått på sentralt nivå, var det i studenter med praksis ved helseforetaket. I tillegg kommer plasser avtalt direkte mellom klinikkene og høyskolene. Helseforetaket har også et betydelig antall læreplasser. Det foreligger ikke et samlet tall for helseforetaket, men bare innen ambulansearbeiderutdanningen er det 45 læreplasser. Det har i 2009 vært arbeidet med å organisere den strategiske og koordinerende utdanningsvirksomheten ved Oslo universitetssykehus HF. Et betydelig kartleggingsarbeid av omfang og avtaleverk ble utført våren 2009, med bidrag fra en rekke yrkesgrupper og eksterne samarbeidspartnere, som Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo. Arbeidet ble videreført høsten 2009 gjennom et prosjekt, som blant annet vurderte organisering av de helsefaglige utdanningene. Det er opprettet et utdanningsutvalg ved Oslo universitetssykehus HF, hvor universitetet og flere høyskoler er representert. Tilsyn Virksomheten i Oslo universitetssykehus er underlagt tilsyn fra flere tilsynsmyndigheter. I 2009 ble det gjennomført i alt 28 tilsyn fra Arbeidstilsynet, Helsetilsynet, Brann- og redningsetaten (Oslo kommune), Asker og Bærum brannvesen, Nedre Romerike brann- og redingsetat og Nordre Follo brannvesen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Datatilsynet, Det lokale el-tilsynet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern og Mattilsynet. Det resulterte i tilsammen gitt 48 avvik og pålegg. Det arbeides med å gjennomføre påleggene og lukke avvikene. Blant annet er et utslipp av formalin stanset og nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig behandling av stoffet iverksatt. Pasientskader I 2009 er det registrert 212 hendelser med betydelig pasientskade, og 4134 småskader og nestenulykker. Antall klagesaker i 2009 var 368. Kvalitet og pasientsikkerhet har stort fokus i hele organisasjonen. Arbeidet ved de tre tidligere sykehusene er samlet, og arbeidet ledes av en egen enhet for kvalitet, pasientskade og kontinuerlig forbedring, plassert i administrerende direktørs stab. 2.0 Arbeidsmiljø og personale Bemanning Antall årsverk ved utgangen av 2009 var Til sammen av årsverkene var heltidsstillinger og 3752 var deltidstillinger. Antall årsverk i helseforetaket er i redusert i

6 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 5 av blant annet ved overføring av ansvaret for Spesialsykehuset for rehabilitering til andre sykehusområder og at det er overført stillinger til Sykehuspartner og Kanvas AS (barnehager). Korrigert for endringene i ansvar var det i snitt per måned i færre årsverk lønnet i 2009 enn i Det har i perioden vært en økning i eksternt finansierte stillinger som ikke er med i dette tallet. Det foreligger en viss usikkerhet knyttet til tallgrunnlaget for gjennomstrømming blant foretaksgruppens tilsatte, men den er beregnet til 10,7 % i Sykefravær Sykefraværet i 2009 var i snitt på 8,54 %. Sykefraværet har variert mellom 8 % til 9,2 % gjennom Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i regionen i Det er planlagt en undersøkelse i Foretaket står fortsatt overfor store krav til omstilling og effektivisering som medfører risiko for mistrivsel og frafall. Helse, miljø sikkerhet Det er samlet meldt inn interne HMS-avvik i 2009 mot året før. En økning på omlag 15 %. Av disse var det med mulig eller konstatert personskade, mens tilsvarende tall for 2008 var Blant personskadene skyldtes den alt overveiende delen "vold, trusler, utagerende adferd" og "stikkskader". Utover ovennevnte er de største HMS-avviksgruppene organisatoriske forhold, fall/slag/klem/kutt og kjemikaliesikkerhet. Det arbeides kontinuerlig med systematisk HMSarbeid i hele foretaket, og det er i løpet av 2009 arbeidet frem et felles system for hele Oslo universitetssykehus, herunder avviksbehandling og forebygging av avvik. 3.0 Likestilling og diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Oslo universitetssykehus arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Oslo universitetssykehus har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Oslo universitetssykehus arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Oslo universitetssykehus er, som andre helseinstitusjoner, en kvinnedominert arbeidsplass Kjønnsfordelingen blant de tilsatte i helseforetaket er om lag 2/3 kvinner og 1/3 menn. Kvinner er godt representert innen alle fagområder i virksomheten. Av brutto månedsverk i heltidsstillinger utøvd i 2010, var kvinner og menn. Kvinner i deltidsstillinger utøvde årsverk og menn i deltidsstillinger utøvde 207 årsverk.

7 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 6 av 10 På mellomledernivå er det en overvekt kvinnelige ledere. I toppledelsen, nivå en og to i organisasjonen er syv av totalt atten ledere kvinner. Vi arbeider systematisk med å rekruttere flere kvinner til lederstillinger blant annet gjennom lederprogrammet Frist meg inn i ledelse, i samarbeid med Helse Sør-Øst og Legeforeningen og vårt eget lederutviklingsprogram. I helseforetakets styre er det åtte kvinner og seks menn. Oslo universitetssykehus arbeider sammen med Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo med å bedre kjønnsbalansen innen vitenskapelige toppstillinger i medisin. Arbeidet er langsiktig, og basert på en tiltaksplan og med årlig oppfølging i regi Samarbeidsorganet mellom Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo. Ved etablering av interne utvalg og råd tilstrebes representativ kjønnsfordeling. Det fokuseres på lik kjønnsforedling i rekrutteringen. 4.0 Ytre miljø Helseforetaket er en av Norges største sykehusvirksomheter og har et omfattende forbruk av utstyr og energi, med tilhørende avfallsmengder. Virksomhetens direkte utslipp til jord, luft og vann er begrenset og påvirker ikke det ytre miljøet. Det ble i 2009 avdekket utslipp av formalin til avløpssystemet ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Det er iverksatt tiltak som skal sikre en forsvarlig behandling av stoffet Tonn avfall 5340,5 Forbruk av elektrisitet i GWt 305,4 Forbruk av energi per m2 i kwt 939,2 Vannforbruk i m Helseforetaket har egen miljøledelse for å styrke den overordnede miljøpolitikken. Målet er å begrense virksomhetens belastning på ytre miljø i forbindelse med driften og å redusere belastningen på miljøet der det er mulig. 5.0 Fremtidig utvikling Ordinær virksomhet Eier vedtok oppdrag og bestilling for Oslo universitetssykehus i foretaksmøte 3. februar Oslo universitetssykehus HF skal øke aktiviteten fra 2009 til 2010 og driften skal gjennomføres i økonomisk balanse. Dette skal gjøres innenfor en i utgangspunktet lav økonomisk budsjettramme og med svært stram likviditetstilgang. Budsjettrammene er reelt redusert betydelig fra 2009 til Utover dette er et fremtredende risikomoment for å klare kravene til driften begrensede midler til å erstatte og skifte ut medisinskteknisk utstyr som er foreldet eller brutt sammen. Integrasjons- og omstillingsprosjekt I tillegg til å gjennomføre oppgavene innen pasientbehandling, forskning, undervisning m.m. skal Oslo universitetssykehus fortsette omstilling og integrering til et mer effektivt og samlokalisert foretak med endrede oppgaver og betingelser. Dette omstillingsoppdraget vedtatt av foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 27. november 2008 skal gjennomføres i et

8 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 7 av 10 prosjekt som strekker seg over flere år. Fremdriften i omstillingsprosjektet er organisert i milepæler benevnt som dager fra 1 til 5: Dag 1- ( ) - Ett integrert universitetssykehus Overgang fra tre driftsorganisasjoner til en felles med ni gjennomgående klinikker og interne tjenester samlet i Oslo sykehusservice.. Sammenhengende ledelsesmyndighet og ansvar i en linje for både drift og virksomhetsutvikling på tvers av lokalisasjoner, samt tilrettelegging av felles administrative forhold og IKT-systemer. Dag 2 ( ) - Felles klinisk informasjonsgrunnlag gir grunnlag for samordnet drift - Fra dag 2 vil det være mulig å utveksle pasientinformasjon på tvers av lokalisasjonene og dermed også å flytte pasienter og personell på tvers av de sammenslåtte helseforetakene. Dette gir en mulighet for samlokalisering ved tilrettelegging av felles klinisk informasjon Dag 3 ( ) Mindre og mer samlokalisert - Opptaksområdet for Oslo universitetssykehus HF reduseres med en befolkning på anslagsvis og foretaket har ikke lenger behandlingsansvar for omfattende lokal- og områdefunksjoner. Med dette blir det tiltakende nødvendig å samle aktivitet fra Sinsen til Oslo universitetssykehus sine kjernearealer i Storbysykehuset i Kirkeveien og på Gaustad. Dag 4 (2012) Optimal samlokalisering og organisering innen dagens bygg Virksomheten er samlokalisert på best mulig måte i kjernearealene og innenfor dagens bygningsmasse. Virksomhetens størrelse er i balanse med reduserte oppgaver og nye rammebetingelser. Dag 5 - (2015) Optimal samlokalisering for effektiv og høy kvalitet En del av oppdraget i hovedstadsprosessen er å samlokalisere lands- og dublerte regionsfunksjoner for å understøtte en effektiv utnyttelse av ressurser med høy kvalitet for brukerne. For å optimalisere dette er det på dette tidspunktet ønskelig å ha samlet traumatologi og akuttfunksjoner i nytt bygg på Gaustad. Omstillingsprosjektet vil lede frem til et Oslo universitetssykehus som er bedre satt opp for å kunne møte fremtidens krav til foretakets omfattende ansvar og oppgaver innen spesialisthelsetjenesten - innenfor bærekraftige økonomiske rammer. Innføring av felles klinisk arbeidsflate (Dag 2) Innføring av felles klinisk arbeidsflate er det enkeltprosjektet som krever mest ressurser fra IKT og klinikkene første halvår Felles klinisk arbeidsflate vil åpne for å gå videre i integrasjons og omstillingsprosessen til beste for pasientbehandlingen. Samtidig vil innføringen av nye IKT-løsninger kreve betydelig innsats fra klinikkene i form av kartlegging, forberedelser og opplæring. Dette kan i en overgangsperiode redusere evnen til å holde oppe annen aktivitet. Redusert opptaksområde (Dag 3) I løpet av 2010 må Oslo universitetssykehus HF tilpasse seg en betydelig reduksjon i opptaksområde innenfor lokal- og områdefunksjoner. I henhold til oppdrag fra Helse Sør- Øst skal Akershus universitetssykehus HF innen 1. januar 2011 overta ansvaret for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i kommunene i Follo og Bydel Alna i Oslo

9 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 8 av 10 kommune. Vestre Viken HF overtar ansvaret for flere områdefunksjoner for befolkningen i sitt sykehusområde. Inntektene for oppgavene vil overføres med ansvaret. I 2010 står Oslo universitetssykehus HF derfor fremfor en omfattende reduksjon i bemanning for å få virksomheten i balanse med reduserte oppgaver og økonomiske betingelser i Omstilling og omstillingskostnader Oslo universitetssykehus er ikke tildelt noe utover ordinær budsjettramme for å gjennomføre integrasjons- og omstillingsprosjektet i Det er en stor utfordring å skulle omstille virksomhet i den skala som Oslo universitetssykehus HF står overfor uten tilførsel av ekstraordinære midler. I årene frem mot 2015 vil det være behov for omstillingsmidler knyttet til bygg, både større nybygg og tilpasning av eksisterende bygningsmasse, samt IKT både drift og utviklingskostnader knyttet til integrering av løsninger på tvers av de tidligere driftsenhetene. I tillegg til investeringer i bygg og IKT vil det påløpe omstillingskostnader knyttet til flytting, prosjekter, samt kostnader knyttet til overføring av virksomhet til andre sykehusområder. Styret er bekymret for det samlede utfordringsbilde og de økonomiske rammebetingelser helseforetaket i dag har, og rekkefølgeproblematikken knyttet til at det er behov for å investere betydelige beløp før gevinst i form av mer rasjonell drift kan tas ut. 6.0 Fortsatt drift Styret bekrefter at regnskapet for 2009 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Fra årsskiftet og fram til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet. 7.0 Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Økonomiske resultater Akkumulert årsresultatet for 2009 viser et negativt økonomisk resultat på 97 millioner kroner Korrigeres det for gevinst ved salg av eiendom forverres resultatet med ca. 85 millioner kroner. Rikshospitalet og Aker gikk med overskudd, mens Ullevål hadde et større underskudd i Samlet hadde de tre tidligere helseforetakene som nå utgjør Oslo universitetssykehus et samlet negativt budsjettavvik på nærmere 350 millioner kroner i Korrigeres det for gevinst ved salg av eiendom var inngangsfarten inn i 2009 i størrelsen minus 420 millioner kroner. Gjennom en stram styring og sterkt fokus på tiltak i alle de tre driftsorganisasjonene ble budsjettavviket redusert betydelig gjennom Helseforetaket har i 2009 regnskapsført ca 65 millioner kroner i særskilte integrasjonskostnader. I tillegg kommer den innsats som mange ledere og medarbeidere har nedlagt i prosjektgrupper og annet løpende fusjonsarbeid. Oslo universitetssykehus, og i særdeleshet Rikshospitalet, fikk en uformell landsfunksjon for pandemien i Nettokostnader i forbindelse med pandemien er estimert til ca. 25 millioner kroner. I og med at det nå er foretatt en eliminering av salg mellom de tre tidligere foretakene er ikke verken inntekt eller kostnadstall sammenlignbare med fjoråret. Fisjon av Spesialsykehuset for Rehabilitering og lønn/ikt til Sykehuspartner vanskeliggjør også en

10 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 9 av 10 sammenligning mellom årene. Forskjell for fjoråret er derfor ikke kommentert. Regnskapstall for 2008 fremkommer imidlertid av årsregnskapet. Samlede driftsinntekter utgjør i millioner kroner, hvorav aktivitetsbaserte inntekter utgjør millioner kroner. Driftskostnadene utgjorde millioner kroner i Herav utgjør personalkostnaden millioner kroner. Driftsresultatet er 21 millioner kroner. Differanse mellom driftsresultat og årsresultat skyldes negative finansposter. Investeringer Det ble investert for millioner kroner i foretaket i Ved utgangen av 2009 var det balanseført prosjekter under utførelse til en verdi av 996 millioner kroner. Største enkeltstående byggeprosjekt i 2009 var forskningsbygget på Montebello. Dette prosjektet har en kostnadsramme på ca millioner kroner. Bygget ble åpnet for bruk høsten Finansiell risiko Som helseforetak hefter staten ubegrenset for Oslo universitetssykehus HFs forpliktelser. Oslo universitetssykehus HF kan ikke ta opp lån fra andre enn sin eier. Oslo universitetssykehus HF er i begrenset grad sårbar for svingninger i utenlandske valutakurser. Eksponeringen er begrenset til oppgjør for varekjøp i utenlandsk valuta. Mesteparten av helseforetakets inntekter kommer fra offentlige virksomheter og organer. Derfor er det liten risiko for at andres økonomiske forpliktelser overfor foretaket ikke skal bli oppfylt. Helseforetakets investeringer er i økt grad finansiert ved opptak av lån. Helseforetaket har gjennom hele 2009 hatt en anstrengt likviditetsmessig situasjon. Helseforetaket disponerer en kassakreditt fra Helse Sør Øst med en limit på millioner kroner. Per 31. desember 2009 var det trukket millioner kroner. Langsiktig gjeld utgjør ved årsskifte millioner kroner noe som er en økning på 333 millioner kroner fra fjoråret. Finansiell stilling Totalkapitalen var ved utgangen av året på 18 milliarder kroner, og en egenkapitalandel på 45,5 prosent. Dette er en reduksjon på 2 prosentpoeng fra utgangen av Selskapet har ikke fri egenkapital per 31. desember Likvide midler ble redusert med 222 millioner kroner gjennom Ved årets utgang har foretaket 476 millioner kroner i bankinnskudd, kontanter og lignende. Eiers økonomiske styringsmål I 2009 er helseforetaket styrt etter et årsresultat korrigert for gevinst ved salg av eiendom. Styringsmålet fra Helse Sør-øst var et null-resultat eller bedre korrigert for nevnte forhold. Regnskapet for 2009 viser et resultat korrigert for gevinst ved salg av eiendom på minus 182,8 millioner kroner.

11 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 10 av Disponering av årsresultatet Det fremlagte årsresultatet gir etter styrets og administrerende direktørs mening en riktig fremstilling av virksomheten i Styret foreslår at underskuddet på 97 millioner kroner dekkes inn ved en overføring fra annen egenkapital med tilsvarende beløp. Oslo den 9 april 2010 Steinar Marthinsen styreleder Göran Stiernstedt nestleder Marianne Borgen Barbro Hætta-Jacobsen Arild Underdal Liv Helene Arum Arnhild Hage Ellen Christine Christiansen Anders Utne Vibeke B. Kristiansen Odd Vangen Bjørn Wølstad-Knudsen Christina Schøndorf Rita von der Fehr Siri Hatlen adm. direktør

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oppdatert av Kommunikasjonsstaben 20. desember 2012 Kontaktperson: Jo Heldaas, tlf 905 71 700, e post: jhel@ous hf.no Om tallene i presentasjonen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 17. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 kl. 0800-1405 på Aker sykehus i Oslo. Offentlighet: Referent:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 27. mai 2010 Dato møte: 27. mai 2010 kl. 8:00-15:50 på Gaustad sykehus i Oslo. Offentlighet: Referent:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Medisin og helsefag Vedlegg: 1) Framdriftsplan Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Årsberetning 2010. Oslo universitetssykehus HF

Årsberetning 2010. Oslo universitetssykehus HF Årsberetning 2010 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 23/2011 Oslo universitetssykehus HF mars 2011 Vedlegg til styresak 23/2011 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 11 Årsberetning 2010

Detaljer

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 HVORFOR? - Poenget er ikke sertifiseringen som sådan, men å få på plass et dynamisk kvalitetssystem

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styrets medlemmer. Fraværende: Sigbjørn Molvik, Barbro Hætta-Jacobsen, Stig Slørdahl. Sak 167/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets medlemmer. Fraværende: Sigbjørn Molvik, Barbro Hætta-Jacobsen, Stig Slørdahl. Sak 167/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Protokoll Møtenavn: Styremøte UTKAST Administrerende direktør Til: Styrets medlemmer Dato dok.: 22. desember 2008 Dato møte: 22. desember 2008 kl 1000-1300 på Rikshospitalet. Postadresse: 0027 OSLO Besøksadresse:

Detaljer

Vedtekter for Vestre Viken HF

Vedtekter for Vestre Viken HF Vedtekter for Vestre Viken HF (Vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Vestre Viken HF. 2 Eier Vestre Viken HF eies fullt ut av

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Midlertidig tilsatte sykehusforskere

Midlertidig tilsatte sykehusforskere Forskningspolitisk seminar 2. november 2010 Midlertidig tilsatte sykehusforskere Erlend B. Smeland Direktør forskning, innovasjon og utdanning Oslo universitetssykehus Disposisjon Forskning i helseforetakene

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) AVTALE om virksomhetsoverdragelse mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) og AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) Overdragelse av personell ved Post 4 ved Seksjon psykosebehandling Gaustad Dato:. Dato:....

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1

2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Vedlegg Budsjettdokument 2. Vedlegg Klinikkenes innspill 3. Vedlegg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene OUS AHUS, OUS - Vestre Viken og AHUS - Vestre Viken Delrapport 2 for overføringsprosjektet mellom OUS og Vestre Viken

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Oslo Dato: Styremøte 20. juni 2013 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Ansgar Gabrielsen Nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 067-2014 OMSETNING AV EGENKAPITALBEVIS I PKH Forslag til vedtak: Styret ber administrerende direktør innkalle til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Dato 22.september 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 082/2011 29.9.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17.mars.2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice 1. Situasjonsplan - virksomhet etter fortetning 2.Tilstand på

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-32/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Universitetssykehuset

Detaljer

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 28.03.2011 Fra Oslo universitetssykehus HF Til Helse Sør-Øst RHF Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 Behandling av rapporten Administrerende direktør

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. april 2009 Dato møte: 7. mai 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 65/2009 INVESTERINGER 2009 Investeringer for 2009 har vært omtalt i fire

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Prosjektdirektør Ingen SAK 27/2010 VIDERE PROSESS MED AREALTILPASNINGER, TILRETTELEGGING OG

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015

Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Sunnaas sykehus HF Mål 2015 Sunnaas sykehus HFs mål for 2015 Målene for 2015 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2015-2018, samt oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 2015. Til grunn for langtidsplan

Detaljer

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken

Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken Statusrapport for omstillingsprogrammet, hovedstadsprosessen. Overføringsprosjektene AHUS - Vestre Viken Delrapport Rapportperiode Pr. 20.08.2010 Ansvarlig Adm. Dir Nils Fr. Wisløff og adm. Dir Øyvind

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer