Årsberetning Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 40/2010 Oslo universitetssykehus HF april 2010

2 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 10 Styrets beretning 2009 Oslo universitetssykehus HF 1.0 Virksomhetens art Helseforetaket Oslo universitetssykehus ble stiftet 1. desember Oslo universitetssykehus overtok fra 1. januar 2009 virksomheten i de tidligere Aker universitetssykehus HF, Rikshospitalet HF og Ullevål universitetssykehus HF. Oslo universitetssykehus HF yter spesialisthelsetjenester på alle omsorgsnivåer. Pasienter skal tilbys god og kompetent behandling fra svært spesialiserte landsfunksjoner til ordinære lokalsykehusfunksjoner. Foretaket har bred aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, undervisning og rådgivning på høyt internasjonalt nivå. Oslo universitetssykehus HF har i 2009 fungert i en overbyggende struktur med de tre eksisterende driftsorganisasjonene Aker, Ullevål og Rikshospitalet. Administrerende direktør for Oslo universitetssykehus, Siri Beate Hatlen tiltrådte 1. juli I perioden 1. januar til 31. mai 2009 var Erik Omland konstituert i stillingen, og i perioden 1. juni til 30. juni 2009 var Jan Eirik Thoresen konstituert i stilling som administrerende direktør. Oslo universitetssykehus har helt fra etableringen hatt fokus på å integrere de tre sykehusene som inngår til en organisasjon. Første halvår 2009 arbeidet en rekke prosjektgrupper med deltagere fra de tre sykehusene, brukere og tillitsvalgte for å kartlegge status og utarbeide forslag til fremtidige løsninger, organisatorisk og faglig. Fra juli 2009 ble det etablert et programkontor med koordineringsansvar for integrasjonsarbeidet. Oslo universitetssykehus er nå organisert i ni klinikker i tillegg til at interne tjenester er samlet i Oslo sykehusservice. Disse har gjennomgående ansvar, på tvers av de sammenslåtte foretakene. De nye klinikkene overtok driftsansvaret med virkning fra 1. januar 2010, og de tre driftsorganisasjonene Aker, Ullevål og Rikshospitalet ble avviklet fra samme tidspunkt. Fra årsskifte har Oslo universitetssykehus en felles ledelse, gjennomgående klinikker og felles administrative løsninger og rutiner. Det gjenstår fremdeles noe før den administrative integreringen i foretaket er avsluttet og dette arbeidet vil fortsette frem til midten av Oslo universitetssykehus har virksomhet på over 70 steder. Hovedkontoret og det meste av virksomheten ligger i Oslo med store sykehusanlegg på Sinsen, Ullevål, Gaustad og Montebello. I tillegg har Oslo universitetssykehus virksomhet ved et stort antall steder både i Oslo, men også i andre deler av landet. Spesialsykehuset for rehabilitering var i første halvår en del av Oslo universitetssykehus. Virksomheten ble fra 1. juli 2009 delt opp og overført til Sykehuset i Vestfold som overtok Kysthospitalet i Stavern, Sørlandet sykehus som overtok Kongsgård sykehus i Kristiansand og Sykehuset Telemark som overtok Telemark Rehabiliteringssenter på Nordagutu. Pasientbehandling Samlet hadde Oslo universitetssykehus følgende pasientbehandling i 2009: Somatikk Heldøgnsopphold

3 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 2 av 10 Dagopphold Polikliniske konsultasjoner (refusjonspoeng) Liggedøgn døgnbehandling DRG-poeng Psykisk helse Heldøgnsopphold Dagopphold Polikliniske konsultasjoner Liggedøgn døgnbehandling Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Heldøgnsopphold Dagopphold Polikliniske konsultasjoner Liggedøgn døgnbehandling Reduksjonen i antall DRG-poeng har blant annet sin årsak i at Spesialsykehuset for rehabilitering ble tatt ut av foretaket. Det estimeres at utfisjoneringen av Spesialsykehuset for rehabilitering medfører en reduksjon i vel 2000 DRG-poeng (halvårseffekt). I et år med stort fokus på integrasjon har det også vært arbeidet aktivt for å sikre pasientbehandlingen. Ansvaret for pasientbehandling og oppfølging av resultatene har primært vært lagt til driftsenhetene. Spesielt har det vært fokus på å holde oppe behandlingsaktiviteten for å sikre tilgjengelighet til pasienttilbudet. Etter at resultatene tidlig i 2009 viste lavere aktivitet enn planlagt har det vært en positiv utvikling gjennom året. Pasienttilgang og ventetider Sammenlignet med 2008 har gjennomsnittlig ventetid innen somatikk økt i 2009, mens den er redusert innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For somatikk er økningen fra 127 dager til 163 dager, mens reduksjonen innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er henholdsvis fra 97 dager til 75 dager, og 91 dager til 88 dager. På grunn av økningen innen somatikk er totalt gjennomsnittlig ventetid for alle behandlinger økt fra 125 dager til 160 dager. Antall ventende var for 2009 samlet Av disse hadde ventet i mindre enn 90 dager, en økning på 246 fra Det var som hadde ventet mellom 90 og 360 dager, en økning på 722 fra 2008, og 3862 hadde ventet 360 dager eller mer, en økning på 1548 fra Økningen er størst innen somatikk, med en økning i alle tre grupper. Økningen innen somatikk henger sammen med sterkere prioriterting av rettighetspasienter, slik at pasienter uten rett får en lengre ventetid. For psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det for de fleste grupper en reduksjon, spesielt i antall ventende i 360 dager eller mer. Her er reduksjonen innen psykisk helse fra 48 pasienter i 2008 til 21 i 2009, mens reduksjonen innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er fra 11 pasienter til 5 pasienter. Det er tilfredsstillende at ventetiden innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er redusert. Fra 1. juni vil foretaket ha på plass bedre systemer for å få informasjon om ventetidene. Ventetidsutviklingen innen somatikk vil bli fulgt nøye i 2010.

4 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 3 av 10 Epikrisetid Oslo universitetssykehus har som mål at 80 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter at pasienten er utskrevet. Samlet for helseforetaket steg andelen epikriser utsendt innenfor målet for somatikk og psykisk helsevern fra 64,6 % og 61,3 % til 73,8 % og 79,4 %. Det var variasjoner fra måned til måned slik at snittet for 2009 var på hhv 65,5 % og 65,3 %. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling var andelen i januar hele 74,3 %, mens for desember var andelen 66,7 %. Også for dette området var det varisjoner fra måned til måned, slik at i snitt var andelen på 58,1 %, og arbeidet med å øke denne vil fortsette. Brukerutvalget Styret oppnevnte nytt Brukerutvalg for Oslo universitetssykehus i mai Frem til etableringen ble brukermedvirkningen, blant annet i integrasjonsprosessen, sikret gjennom et samarbeid med lederne for de tre etablerte Brukerutvalgene ved Aker, Rikshospitalet og Ullevål. Utvalgene har lagt ned et stort arbeid og det er gitt verdifulle bidrag til integrasjonsprosessen. Brukerutvalgets mandat er vedtatt av styret i Oslo universitetssykehus, og Brukerutvalget deltar med to observatører i styremøtene. Opplæring av pasienter og pårørende Det har ved alle driftsenhetene som inngår i Oslo universitetssykehus vært etablert lærings- og mestringssentra for å integrere brukerkunnskap i en helhetlig behandlingskompetanse. Det har i 2009 også for dette området vært arbeidet med å etablere en organisatorisk tilknytning i ny struktur. Det ble i 2009 avholdt 137 kurs, med til sammen 2114 kursdeltagere. Antall kurs er høyere enn budsjett, mens antall deltagere er noe lavere. Forskning og utvikling Foreløpige tall viser at Oslo universitetssykehus HF gjennom 2009 har opprettholdt den høye forskningsaktiviteten på om lag samme nivå som tidligere år, målt i antall publikasjoner og avlagte doktorgrader. Foreløpige tall viser ca 1400 publikasjoner og 107 doktorgrader. Tallene er uten Kreftregisteret. Alle klinikkene har ansvar for å drive forskning og utvikling. For å støtte dette er det en forskningsleder i hver klinikk, i stabsfunksjon til klinikkleder. Forskningslederne vil ha en sentral koordinerende rolle, og har bistilling ved Universitetet i Oslo. Det er etablert et forskningsutvalg i samarbeid med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo. Næringsutvikling Oslo universitetssykehus har som mål å bidra til at det skal kunne skje næringsutvikling som følge av det foretakets omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet. Resultat 2009 Antall registrerte oppfinnelser 44 Antall registrerte patenter 7 Antall lisensavtaler 4 Antall bedriftsetableringer 2 Medinnova AS er kommersialiseringsenhet for alle helseforetak i Helse Sør-Øst. Det har i 2009 vært en prosess med sikte på en samordning mellom Medinnova AS og Universitetet i Oslo sin kommersialiseringsenhet Birkeland innovasjon AS. Det er nå enighet om å slå sammen de to virksomhetene.

5 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 4 av 10 Undervisning Oslo universitetssykehus mottar helsefagstudenter på bachelor, master og doktorgradsnivå fra høyskoler og universitet, i tillegg til studenter fra profesjonsstudiene, leger i spesialisering og doktorgradsstipendiater innen foretakets medisinske spesialiteter. I 2009 hadde Oslo universitetssykehus 753 leger i spesialisering (ULS-hjemler), 945 medisinerstudenter som studerer i semestre som innbefatter faglige aktiviteter ved Oslo universitetssykehus. I tillegg til medisinutdanningen bidrar sykehuset med veiledning og undervisning i andre universitetsutdanninger, som psykologi, ernæring, helseledelse, sykepleievitenskap med flere. Antall høyskolestudenter på bachelornivå med veiledet praksis ved Oslo universitetssykehus var i 2009 ca Av dette var ca 1450 innen sykepleie, og i tillegg studenter innen fysioterapi, ergoterapi, sosionomer, bioingeniører, radiografer, vernepeie med flere. På masternivå, målt ved avtaler inngått på sentralt nivå, var det i studenter med praksis ved helseforetaket. I tillegg kommer plasser avtalt direkte mellom klinikkene og høyskolene. Helseforetaket har også et betydelig antall læreplasser. Det foreligger ikke et samlet tall for helseforetaket, men bare innen ambulansearbeiderutdanningen er det 45 læreplasser. Det har i 2009 vært arbeidet med å organisere den strategiske og koordinerende utdanningsvirksomheten ved Oslo universitetssykehus HF. Et betydelig kartleggingsarbeid av omfang og avtaleverk ble utført våren 2009, med bidrag fra en rekke yrkesgrupper og eksterne samarbeidspartnere, som Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo. Arbeidet ble videreført høsten 2009 gjennom et prosjekt, som blant annet vurderte organisering av de helsefaglige utdanningene. Det er opprettet et utdanningsutvalg ved Oslo universitetssykehus HF, hvor universitetet og flere høyskoler er representert. Tilsyn Virksomheten i Oslo universitetssykehus er underlagt tilsyn fra flere tilsynsmyndigheter. I 2009 ble det gjennomført i alt 28 tilsyn fra Arbeidstilsynet, Helsetilsynet, Brann- og redningsetaten (Oslo kommune), Asker og Bærum brannvesen, Nedre Romerike brann- og redingsetat og Nordre Follo brannvesen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Datatilsynet, Det lokale el-tilsynet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern og Mattilsynet. Det resulterte i tilsammen gitt 48 avvik og pålegg. Det arbeides med å gjennomføre påleggene og lukke avvikene. Blant annet er et utslipp av formalin stanset og nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig behandling av stoffet iverksatt. Pasientskader I 2009 er det registrert 212 hendelser med betydelig pasientskade, og 4134 småskader og nestenulykker. Antall klagesaker i 2009 var 368. Kvalitet og pasientsikkerhet har stort fokus i hele organisasjonen. Arbeidet ved de tre tidligere sykehusene er samlet, og arbeidet ledes av en egen enhet for kvalitet, pasientskade og kontinuerlig forbedring, plassert i administrerende direktørs stab. 2.0 Arbeidsmiljø og personale Bemanning Antall årsverk ved utgangen av 2009 var Til sammen av årsverkene var heltidsstillinger og 3752 var deltidstillinger. Antall årsverk i helseforetaket er i redusert i

6 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 5 av blant annet ved overføring av ansvaret for Spesialsykehuset for rehabilitering til andre sykehusområder og at det er overført stillinger til Sykehuspartner og Kanvas AS (barnehager). Korrigert for endringene i ansvar var det i snitt per måned i færre årsverk lønnet i 2009 enn i Det har i perioden vært en økning i eksternt finansierte stillinger som ikke er med i dette tallet. Det foreligger en viss usikkerhet knyttet til tallgrunnlaget for gjennomstrømming blant foretaksgruppens tilsatte, men den er beregnet til 10,7 % i Sykefravær Sykefraværet i 2009 var i snitt på 8,54 %. Sykefraværet har variert mellom 8 % til 9,2 % gjennom Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i regionen i Det er planlagt en undersøkelse i Foretaket står fortsatt overfor store krav til omstilling og effektivisering som medfører risiko for mistrivsel og frafall. Helse, miljø sikkerhet Det er samlet meldt inn interne HMS-avvik i 2009 mot året før. En økning på omlag 15 %. Av disse var det med mulig eller konstatert personskade, mens tilsvarende tall for 2008 var Blant personskadene skyldtes den alt overveiende delen "vold, trusler, utagerende adferd" og "stikkskader". Utover ovennevnte er de største HMS-avviksgruppene organisatoriske forhold, fall/slag/klem/kutt og kjemikaliesikkerhet. Det arbeides kontinuerlig med systematisk HMSarbeid i hele foretaket, og det er i løpet av 2009 arbeidet frem et felles system for hele Oslo universitetssykehus, herunder avviksbehandling og forebygging av avvik. 3.0 Likestilling og diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Oslo universitetssykehus arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Oslo universitetssykehus har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Oslo universitetssykehus arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Oslo universitetssykehus er, som andre helseinstitusjoner, en kvinnedominert arbeidsplass Kjønnsfordelingen blant de tilsatte i helseforetaket er om lag 2/3 kvinner og 1/3 menn. Kvinner er godt representert innen alle fagområder i virksomheten. Av brutto månedsverk i heltidsstillinger utøvd i 2010, var kvinner og menn. Kvinner i deltidsstillinger utøvde årsverk og menn i deltidsstillinger utøvde 207 årsverk.

7 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 6 av 10 På mellomledernivå er det en overvekt kvinnelige ledere. I toppledelsen, nivå en og to i organisasjonen er syv av totalt atten ledere kvinner. Vi arbeider systematisk med å rekruttere flere kvinner til lederstillinger blant annet gjennom lederprogrammet Frist meg inn i ledelse, i samarbeid med Helse Sør-Øst og Legeforeningen og vårt eget lederutviklingsprogram. I helseforetakets styre er det åtte kvinner og seks menn. Oslo universitetssykehus arbeider sammen med Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo med å bedre kjønnsbalansen innen vitenskapelige toppstillinger i medisin. Arbeidet er langsiktig, og basert på en tiltaksplan og med årlig oppfølging i regi Samarbeidsorganet mellom Helse Sør-Øst og Universitetet i Oslo. Ved etablering av interne utvalg og råd tilstrebes representativ kjønnsfordeling. Det fokuseres på lik kjønnsforedling i rekrutteringen. 4.0 Ytre miljø Helseforetaket er en av Norges største sykehusvirksomheter og har et omfattende forbruk av utstyr og energi, med tilhørende avfallsmengder. Virksomhetens direkte utslipp til jord, luft og vann er begrenset og påvirker ikke det ytre miljøet. Det ble i 2009 avdekket utslipp av formalin til avløpssystemet ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Det er iverksatt tiltak som skal sikre en forsvarlig behandling av stoffet Tonn avfall 5340,5 Forbruk av elektrisitet i GWt 305,4 Forbruk av energi per m2 i kwt 939,2 Vannforbruk i m Helseforetaket har egen miljøledelse for å styrke den overordnede miljøpolitikken. Målet er å begrense virksomhetens belastning på ytre miljø i forbindelse med driften og å redusere belastningen på miljøet der det er mulig. 5.0 Fremtidig utvikling Ordinær virksomhet Eier vedtok oppdrag og bestilling for Oslo universitetssykehus i foretaksmøte 3. februar Oslo universitetssykehus HF skal øke aktiviteten fra 2009 til 2010 og driften skal gjennomføres i økonomisk balanse. Dette skal gjøres innenfor en i utgangspunktet lav økonomisk budsjettramme og med svært stram likviditetstilgang. Budsjettrammene er reelt redusert betydelig fra 2009 til Utover dette er et fremtredende risikomoment for å klare kravene til driften begrensede midler til å erstatte og skifte ut medisinskteknisk utstyr som er foreldet eller brutt sammen. Integrasjons- og omstillingsprosjekt I tillegg til å gjennomføre oppgavene innen pasientbehandling, forskning, undervisning m.m. skal Oslo universitetssykehus fortsette omstilling og integrering til et mer effektivt og samlokalisert foretak med endrede oppgaver og betingelser. Dette omstillingsoppdraget vedtatt av foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 27. november 2008 skal gjennomføres i et

8 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 7 av 10 prosjekt som strekker seg over flere år. Fremdriften i omstillingsprosjektet er organisert i milepæler benevnt som dager fra 1 til 5: Dag 1- ( ) - Ett integrert universitetssykehus Overgang fra tre driftsorganisasjoner til en felles med ni gjennomgående klinikker og interne tjenester samlet i Oslo sykehusservice.. Sammenhengende ledelsesmyndighet og ansvar i en linje for både drift og virksomhetsutvikling på tvers av lokalisasjoner, samt tilrettelegging av felles administrative forhold og IKT-systemer. Dag 2 ( ) - Felles klinisk informasjonsgrunnlag gir grunnlag for samordnet drift - Fra dag 2 vil det være mulig å utveksle pasientinformasjon på tvers av lokalisasjonene og dermed også å flytte pasienter og personell på tvers av de sammenslåtte helseforetakene. Dette gir en mulighet for samlokalisering ved tilrettelegging av felles klinisk informasjon Dag 3 ( ) Mindre og mer samlokalisert - Opptaksområdet for Oslo universitetssykehus HF reduseres med en befolkning på anslagsvis og foretaket har ikke lenger behandlingsansvar for omfattende lokal- og områdefunksjoner. Med dette blir det tiltakende nødvendig å samle aktivitet fra Sinsen til Oslo universitetssykehus sine kjernearealer i Storbysykehuset i Kirkeveien og på Gaustad. Dag 4 (2012) Optimal samlokalisering og organisering innen dagens bygg Virksomheten er samlokalisert på best mulig måte i kjernearealene og innenfor dagens bygningsmasse. Virksomhetens størrelse er i balanse med reduserte oppgaver og nye rammebetingelser. Dag 5 - (2015) Optimal samlokalisering for effektiv og høy kvalitet En del av oppdraget i hovedstadsprosessen er å samlokalisere lands- og dublerte regionsfunksjoner for å understøtte en effektiv utnyttelse av ressurser med høy kvalitet for brukerne. For å optimalisere dette er det på dette tidspunktet ønskelig å ha samlet traumatologi og akuttfunksjoner i nytt bygg på Gaustad. Omstillingsprosjektet vil lede frem til et Oslo universitetssykehus som er bedre satt opp for å kunne møte fremtidens krav til foretakets omfattende ansvar og oppgaver innen spesialisthelsetjenesten - innenfor bærekraftige økonomiske rammer. Innføring av felles klinisk arbeidsflate (Dag 2) Innføring av felles klinisk arbeidsflate er det enkeltprosjektet som krever mest ressurser fra IKT og klinikkene første halvår Felles klinisk arbeidsflate vil åpne for å gå videre i integrasjons og omstillingsprosessen til beste for pasientbehandlingen. Samtidig vil innføringen av nye IKT-løsninger kreve betydelig innsats fra klinikkene i form av kartlegging, forberedelser og opplæring. Dette kan i en overgangsperiode redusere evnen til å holde oppe annen aktivitet. Redusert opptaksområde (Dag 3) I løpet av 2010 må Oslo universitetssykehus HF tilpasse seg en betydelig reduksjon i opptaksområde innenfor lokal- og områdefunksjoner. I henhold til oppdrag fra Helse Sør- Øst skal Akershus universitetssykehus HF innen 1. januar 2011 overta ansvaret for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i kommunene i Follo og Bydel Alna i Oslo

9 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 8 av 10 kommune. Vestre Viken HF overtar ansvaret for flere områdefunksjoner for befolkningen i sitt sykehusområde. Inntektene for oppgavene vil overføres med ansvaret. I 2010 står Oslo universitetssykehus HF derfor fremfor en omfattende reduksjon i bemanning for å få virksomheten i balanse med reduserte oppgaver og økonomiske betingelser i Omstilling og omstillingskostnader Oslo universitetssykehus er ikke tildelt noe utover ordinær budsjettramme for å gjennomføre integrasjons- og omstillingsprosjektet i Det er en stor utfordring å skulle omstille virksomhet i den skala som Oslo universitetssykehus HF står overfor uten tilførsel av ekstraordinære midler. I årene frem mot 2015 vil det være behov for omstillingsmidler knyttet til bygg, både større nybygg og tilpasning av eksisterende bygningsmasse, samt IKT både drift og utviklingskostnader knyttet til integrering av løsninger på tvers av de tidligere driftsenhetene. I tillegg til investeringer i bygg og IKT vil det påløpe omstillingskostnader knyttet til flytting, prosjekter, samt kostnader knyttet til overføring av virksomhet til andre sykehusområder. Styret er bekymret for det samlede utfordringsbilde og de økonomiske rammebetingelser helseforetaket i dag har, og rekkefølgeproblematikken knyttet til at det er behov for å investere betydelige beløp før gevinst i form av mer rasjonell drift kan tas ut. 6.0 Fortsatt drift Styret bekrefter at regnskapet for 2009 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Fra årsskiftet og fram til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet. 7.0 Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Økonomiske resultater Akkumulert årsresultatet for 2009 viser et negativt økonomisk resultat på 97 millioner kroner Korrigeres det for gevinst ved salg av eiendom forverres resultatet med ca. 85 millioner kroner. Rikshospitalet og Aker gikk med overskudd, mens Ullevål hadde et større underskudd i Samlet hadde de tre tidligere helseforetakene som nå utgjør Oslo universitetssykehus et samlet negativt budsjettavvik på nærmere 350 millioner kroner i Korrigeres det for gevinst ved salg av eiendom var inngangsfarten inn i 2009 i størrelsen minus 420 millioner kroner. Gjennom en stram styring og sterkt fokus på tiltak i alle de tre driftsorganisasjonene ble budsjettavviket redusert betydelig gjennom Helseforetaket har i 2009 regnskapsført ca 65 millioner kroner i særskilte integrasjonskostnader. I tillegg kommer den innsats som mange ledere og medarbeidere har nedlagt i prosjektgrupper og annet løpende fusjonsarbeid. Oslo universitetssykehus, og i særdeleshet Rikshospitalet, fikk en uformell landsfunksjon for pandemien i Nettokostnader i forbindelse med pandemien er estimert til ca. 25 millioner kroner. I og med at det nå er foretatt en eliminering av salg mellom de tre tidligere foretakene er ikke verken inntekt eller kostnadstall sammenlignbare med fjoråret. Fisjon av Spesialsykehuset for Rehabilitering og lønn/ikt til Sykehuspartner vanskeliggjør også en

10 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 9 av 10 sammenligning mellom årene. Forskjell for fjoråret er derfor ikke kommentert. Regnskapstall for 2008 fremkommer imidlertid av årsregnskapet. Samlede driftsinntekter utgjør i millioner kroner, hvorav aktivitetsbaserte inntekter utgjør millioner kroner. Driftskostnadene utgjorde millioner kroner i Herav utgjør personalkostnaden millioner kroner. Driftsresultatet er 21 millioner kroner. Differanse mellom driftsresultat og årsresultat skyldes negative finansposter. Investeringer Det ble investert for millioner kroner i foretaket i Ved utgangen av 2009 var det balanseført prosjekter under utførelse til en verdi av 996 millioner kroner. Største enkeltstående byggeprosjekt i 2009 var forskningsbygget på Montebello. Dette prosjektet har en kostnadsramme på ca millioner kroner. Bygget ble åpnet for bruk høsten Finansiell risiko Som helseforetak hefter staten ubegrenset for Oslo universitetssykehus HFs forpliktelser. Oslo universitetssykehus HF kan ikke ta opp lån fra andre enn sin eier. Oslo universitetssykehus HF er i begrenset grad sårbar for svingninger i utenlandske valutakurser. Eksponeringen er begrenset til oppgjør for varekjøp i utenlandsk valuta. Mesteparten av helseforetakets inntekter kommer fra offentlige virksomheter og organer. Derfor er det liten risiko for at andres økonomiske forpliktelser overfor foretaket ikke skal bli oppfylt. Helseforetakets investeringer er i økt grad finansiert ved opptak av lån. Helseforetaket har gjennom hele 2009 hatt en anstrengt likviditetsmessig situasjon. Helseforetaket disponerer en kassakreditt fra Helse Sør Øst med en limit på millioner kroner. Per 31. desember 2009 var det trukket millioner kroner. Langsiktig gjeld utgjør ved årsskifte millioner kroner noe som er en økning på 333 millioner kroner fra fjoråret. Finansiell stilling Totalkapitalen var ved utgangen av året på 18 milliarder kroner, og en egenkapitalandel på 45,5 prosent. Dette er en reduksjon på 2 prosentpoeng fra utgangen av Selskapet har ikke fri egenkapital per 31. desember Likvide midler ble redusert med 222 millioner kroner gjennom Ved årets utgang har foretaket 476 millioner kroner i bankinnskudd, kontanter og lignende. Eiers økonomiske styringsmål I 2009 er helseforetaket styrt etter et årsresultat korrigert for gevinst ved salg av eiendom. Styringsmålet fra Helse Sør-øst var et null-resultat eller bedre korrigert for nevnte forhold. Regnskapet for 2009 viser et resultat korrigert for gevinst ved salg av eiendom på minus 182,8 millioner kroner.

11 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 10 av Disponering av årsresultatet Det fremlagte årsresultatet gir etter styrets og administrerende direktørs mening en riktig fremstilling av virksomheten i Styret foreslår at underskuddet på 97 millioner kroner dekkes inn ved en overføring fra annen egenkapital med tilsvarende beløp. Oslo den 9 april 2010 Steinar Marthinsen styreleder Göran Stiernstedt nestleder Marianne Borgen Barbro Hætta-Jacobsen Arild Underdal Liv Helene Arum Arnhild Hage Ellen Christine Christiansen Anders Utne Vibeke B. Kristiansen Odd Vangen Bjørn Wølstad-Knudsen Christina Schøndorf Rita von der Fehr Siri Hatlen adm. direktør

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. 4. Pasientbehandling i helseforetaksgruppen For følgende områder gis det en kort orientering:

ÅRSBERETNING 2010. 4. Pasientbehandling i helseforetaksgruppen For følgende områder gis det en kort orientering: ÅRSBERETNING 2010 1. Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ble stiftet 18.12.2001 som eget helseforetak (HF), og leverer som universitetssykehus

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Tema Oslo universitetssykehus (OUS)

Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Byggeplass, flytte 6000 av de 17 000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) er sykepleiere. Mange vet ennå ikke hvor de kommer til å havne, eller om de i det hele

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7

Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 ÅRSRAPPORT 2007 Fra ans til hf Fra januar 2008 gikk Sykehusapotekene ANS over til ny selskapsform på bakgrunn av sammenslåingen av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF til Helse Sør-Øst RHF, og heter nå Sykehusapotekene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer