Budsjett 2013 Økonomiplan Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)"

Transkript

1 Budsjett 2013 Økonomiplan Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år ( )

2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan Side 3 3 Styringssystem Side 15 4 Organisering Side 18 5 Sentraladministrasjon/felles Side 22 6 Oppvekst Side 26 7 Kultur og stedsutvikling Side 35 8 Helse og omsorg Side 41 9 Sosial og flyktninger Side Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Side Investeringsbudsjett Side Interkommunalt samarbeid Side 87 Vedlegg: Kongsbergregionen Gebyrer og egenbetalinger Forside: Hydro og Grønnebyen 1929 Kilde: Historielaget

3 1 Rådmannens innledning Notodden kommunes budsjett og økonomiplan preges av at kostnadene ved å videreføre dagens drift har økt på flere områder. Økningen i inntekter fra skatt og rammetilskudd dekker ikke dette, og det må derfor kuttes på en rekke tjenesteområder. Betydelige kutt de siste årene gjør denne øvelsen stadig mer krevende. Rådmannen ønsker i 2013 å sette fokus på strukturelle grep for å vinne tilbake handlingsrommet. Skolestruktur, hvor det etter rådmannens mening er mest å hente både kvalitetsmessig og økonomisk, er allerede på dagsorden. Med flere statlige reformer iverksatt innenfor helse og omsorg mener rådmannen at kommunen også må revurdere strukturen her. Prioriteringer Rådmannen har prioritert følgende områder i budsjett 2013: Sikkerhet Planarbeid Forebyggende arbeid barn og unge Pleie og omsorg Sosialhjelp IKT Samfunnsutvikling Næringslivet i Notodden er på vei inn i en ny vår med nyetableringer og vekst innenfor subsea og offshore. Denne positive utviklingen må kommunen støtte opp under med alle midler, da det gir en unik mulighet for ny vekst i arbeidsplasser og befolkning. Veksten i både befolkning og arbeidsplasser er i dag lav. Utviklingen kan nå snus ved å legge til rette for næringsutvikling og boligbygging i de attraktive og sentrumsnære områdene som er tilgjengelige i Notodden. Rådmannen mener derfor det er grunn til å være optimistisk selv om kommuneøkonomien har trange kår i økonomiplanperioden. Samhandlingsreformen Kommunene er latt i stikken av Regjeringen i statsbudsjettet for Gjennom å styrke sykehusenes budsjetter mens kommunenes samhandlingsbudsjetter ligger flatt motarbeides reformens intensjoner og finansiering. Økt aktivitet i sykehusene vil innebære økt medfinansiering i kommunene. Dette er det ikke gitt midler til. Notodden kommune har i 2012 bygget opp tjenestene for å kunne håndtere de utskrivingsklare pasientene som kom fra sykehuset i løpet av året. Dette er hovedgrunnen til at pleie- og omsorgsbudsjettet øker i Samarbeid For å lykkes med utvikling er samarbeid en forutsetning, både på tvers i politikken, mellom politikk og administrasjon og mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. God og tydelig ledelse på alle nivåer i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten er nødvendig. En felles holdning om å være offensiv, fleksibel og endringsvillig vil legge grunnen for utvikling. 1

4 Langtidsfrisk Kommunen er nå i ferd med å bli langtidsfrisk. Lanseringen av langtidsfrisk med fokus på godt arbeidsmiljø har allerede bidratt til høyere nærvær. Sammen med det langvarige fokus organisasjonen har hatt på nærværsarbeid har kommunen hatt en imponerende god utvikling innen nærvær i Dette arbeidet videreføres. Realistisk budsjett Rådmannen mener at forslaget til budsjett er realistisk. Rådmannen må likevel påpeke at risikoen for budsjettsprekk er økt i årets budsjett. Det er ikke gitt full priskompensasjon, og flere av kuttene gir virksomhetene trangere kår uten at etterspørselen er redusert. Arbeidet med budsjettet er et resultat av stor innsats i hele organisasjonen. Rådmannen retter en stor takk til alle som har bidratt. Notodden, 5. november 2012 Magnus Mathisen Rådmann 2

5 2 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Drift Budsjettskjema 1A synliggjør de samlede midler som kommunen kan bruke på tjenester. Opprinnelig Revidert Tall i 1000 kroner Regnskap budsjett budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre statstilskudd: Netto momskompensasjon fra investeringer Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte: Renteinntekter Avkastning næringsfond Utbytte Notodden Energi AS Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Avsetning til næringsfond og disposisjonsfond Bruk av næringsfond og disposisjonsfond Netto avsetninger Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

6 Kommentarer til postene Grunnlaget for beregning av frie inntekter bygger på befolkningsdata pr , 2 Nominell økning i skatt og rammetilskudd er 28,5 mill kr. Det er lagt inn en forventning om 1 % årlig økning i skatteinntektene hvert år i økonomiplanperioden. 3 Rådmannen foreslår å øke eiendomsskatten med 1,2 mill kr ved å senke bunnfradraget fra kr til kr. 0. Dette innebærer at en bolig på 120 m2 i Høgås vil få økt sin eiendomsskatt fra kr til kr I tillegg økes eiendomsskatten for kraftverk med 1,3 mill kr på grunn av økt takstgrunnlag. Rådmannen forventer at eiendomsskatten øker i perioden 2014 til 2016 med 1 mill kr pga nye bygninger. Rådmannen har ikke funnet rom til å avsette til fond for fritak for eiendomsskatt for verneverdige hus. Rådmannen viser også til at Riksantikvaren har slike midler, forvaltet gjennom Fylkeskommunen. 5 Statlig tilskudd ressurskrevende tjenester økes med 0,3 mill kr i forhold til revidert budsjett 2012 basert på nye anslag. 5 Mottak av 25 nye flyktninger årlig i Det er i tillegg beregnet til sammen 20 enslige mindreårige flyktninger til enhver tid. 7 Resterende lån til Notodden Energi AS er på 19,6 mill kr. Renteinntekt for kommunen blir 1,3 mill kr i Rådmannen foreslår at det fra 2013 tas ut minimum 3,375 mill kr i normalutbytte fra Notodden Energi. Dette kommer til inntekt fra Innlånsrenten se under investeringer nedenfor. Rådmannen foreslår å utbetale 4,5 mill kr fra næringsfondet til Notodden Utvikling AS (NUAS) i Rådmannen foreslår i tillegg at konsesjonsavgifter som tidligere har vært tillagt næringsfondet beholdes av kommunen. Årlig inntekt av disse er på 0,7 mill kr. Vedtektene for næringsfondet endres tilsvarende. Rådmannen foreslår at mindreforbruk i 2014 og 2015 avsettes til disposisjonsfond, mens udekket merforbruk i 2016 dekkes av disposisjonsfond. Endringer fra 2012 til 2013 Tall i 1000 kroner Endring Økning i skatt og rammetilskudd Økt tilskudd ressurskrevende tjenester -332 Økt tilskudd flyktninger Økt netto finanskostnader Red. i komp.tilskudd investeringer Redusert netto momskompensasjon fra investeringer Avsetning til fond 206 Bruk av fond Økt ramme til fordeling på seksjonene

7 Endring i rammer fordelt ut på seksjonene Lønns- og prisstigning (inkl. etterslep fra 2011) Netto kostnadsøkning Netto inntektsreduksjoner 720 Behov for kutt og økte priser/gebyrer Kutt Økning i priser/gebyrer (inkl. eiendomsskatt) Sum 0 Spesifikasjon av nye tiltak og kutt 2013 i forhold til revidert budsjett 2012 Tall i 1000 kroner Samlet Felles rammer endring Økt skatt og rammetilskudd Økt skatt på eiendom Redusert netto momskompensasjon fra investeringer Økt tilskudd ressurskrevende tjenester -332 Økt integreringstilskudd flyktninger Redusert kompensasjonstilskudd investeringer Økte renteinntekter -44 Økt rente- og avdrag investeringslån Konsesjonsavgifter beholdes av kommunen -677 Avsetning til fond 206 Bruk av fond Sum endring felles rammer Felleskostnader Tidligere økonomiplanvedtak -200 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: 0 Nye tiltak : Avsatt til lønnsreserve Prisvekst 129 Økt tilskudd Fellesrådet 254 Endring indirekte kostnader fra VAR 500 Driftstilskudd Haukeliveien AS 26 Reduksjon i inntekt fra kraftsalg 520 Leieinntekt flyplassgrunn -486 Sentraladministrasjon Tidligere økonomiplanvedtak: -330 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsoppgjør Prisvekst 37 Økning revisjonskostnad 60 Økt politikergodtgjørelse/refusjon 250 Formannskap-/lederseminar 120 Kongsbergregionen sekretariat 300 Valgkretser reduseres -100 Rammekutt -200 Oppvekst Tidligere økonomiplanvedtak: -690 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: Økning dagens drift: Økt pedagogressurs i bhg pga ny presisering i forskrift Økt tilskudd priv bhg ifm pedagogressurs/lønnsoppgjør Flere barn fra Notodden plassert i andre kommuner skole/bhg 900 5

8 Voksenopplæringen økt IP-lønn til flyktninger Økt bemanning voksenoppl ifm mottak av nye flyktninger Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsforhandlinger Prisvekst 238 Redusert driftstilskudd priv bhg kapitalkostnad Overskudd på trygderefusjoner Kun 80%/100% plass i barnehage-større bhg-plasser -200 Legge ned Lisleherad skole fra Enslig mindreårige flyktninger - rammekutt -300 Administrasjon skole, kutt merkantil ressurs -300 Skoleskyss innstramming -100 Redusere kjøp skolebøker -250 Kulturskolen kutt fra Kultur og stedsutvikling Tidligere økonomiplanvedtak: 350 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: Økning dagens drift: Tinfos bad-økte kostnader/red. inntekter 250 Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsforhandlinger Prisvekst 94 Økte inntekter -200 Rammekutt -244 Redusere administrativ ressurs Skoland -300 Avvikle ungdommens hus fra Helse og omsorg Tidligere økonomiplanvedtak: Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: Økning dagens drift: NOS - ikke lagt ned 2 sykehjemsplasser i Haugmotun og Gransherad - forsinket omgjøring til omsorgsboliger 700 Haugmotun og Gransherad - økt drift pga samhandl.reform 600 Hjemmebaserte tjenester - økt drift pga samhand.reform Tjenesten for funksjonshemmede -økt avlastning barn 700 Lærlinger - ikke full effekt i vikarbruk 300 Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsforhandlinger Prisvekst 631 Samhandlingsreformen prisvekst medfinansiering 507 Kommuneoverlege økt stilling (m/hjartdal) 300 Kompetanseplan- felles fagsykepleier med Notodden sykehus 300 Notodden interkommunale legevakt - nødnett 500 Økte husleier omsorgsboliger 8 % (fra ramme teknisk) -500 Rus - øremerket tilskudd inn i fellesrammen 980 Økning i ressurskrevende brukere Husleieinntekt fra nye omsorgsboliger -300 Redusere 1 stilling psykisk helse -600 Reduksjon lærlinger -300 Reduksjon i vikarbruk -600 Reduksjon bemanning dagsenter Haugmotun -200 Hjemmebaserte tjenester - mobile verktøy -450 Sosial og flyktninger Tidligere økonomiplanvedtak:

9 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: -651 Økning dagens drift: Økning i sosialhjelp Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsforhandlinger Prisvekst 149 Kutt i boligsosialt arbeid -879 Tap på fordringer -150 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Tidligere økonomiplanvedtak: Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: 698 Økning dagens drift: Selvkost plan og oppmåling 200 Prosjekt etterslep oppmåling 500 Feilbudsjettert kommunale avgifter Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsforhandlinger Reversering av selvkost beredskap/feiing 370 Prisvekst 276 Redusere netto ramme utbygging -400 Utsette kommuneplanarbeid mål for utviklingen -600 Reduksjon leiekostnad Tinfos bad -300 Reversert kutt i brann pga sprinkling Gransherad bygdeheim 100 Overskudd VAR -441 Kommunedelplan sentrum 600 Kommuneplanens arealdel 200 Vanndirektiv overføres til VAR -60 Digitalt arkiv innsparinger -100 Legge ned utedrift idrettsanlegg, skøytebane, grusbane, osv -200 Rammekutt -100 Økt inntekt brannvesen brøyting/beredskap flyplassen -150 Sum endring driftsrammer Netto endring 0 Samleliste over alternative kutt som rådmannen har identifisert men ikke foreslått I tabellen under er listet alternative kutt. Disse er identifisert men ikke foreslått. For noen av kuttene er det effekten av å framskynde iverksettelse som er angitt. Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Oppvekst Legge ned Yli skole fra Utsette kjøp skolebøker Kultur og stedsutvikling Avvikle ungdommens hus fra Helse og omsorg Reversere hverdagsrehabilitering Legge ned dagsenter Haugmotun Sosial og flyktninger Rammekutt Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Stenging av gatevarme Sum netto driftsutgifter

10 Fordeling mellom seksjoner Fordelingen av netto driftsutgifter mellom seksjonene i henhold til rådmannens forslag til økonomiplan framgår av følgende tabell: Revidert Regnskap budsjett Budsjett Seksjoner Felleskostnader -2 % 0 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Sentraladministrasjon 5 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Oppvekst 29 % 34 % 33 % 32 % 32 % 32 % 32 % Kultur og stedsutvikling 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Helse og omsorg 49 % 44 % 45 % 45 % 44 % 43 % 43 % Sosial og flyktninger 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 12 % 11 % 10 % 10 % 10 % 10 % 9 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % I økonomiplanperioden er det særlig felleskostnadenes andel av budsjettet som øker. Dette skyldes pensjon, og at kommunen fra 2012 gjennom en opptrappingsplan har gått over til å kostnadsføre hele premieavviket på ett år i stedet for å fordele det på 15 år. 2.2 Investeringer Budsjettskjema 2A synliggjør de samlede midler som kommunen bruker på investeringer. Opprinnelig Revidert Tall i 1000 kroner Regnskap budsjett budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler - investeringer Bruk av lånemidler - utlån Inntekt fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finanseiring Overføringer fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Rådmannens detaljerte forslag til investeringer er i kapittel 11. I tallene for 2013 videreføres bevilgninger med beregnede resterende rammer for prosjekter som ikke regnes å være ferdigstilt pr Det er kun estimerte beløp som er oppgitt i oversikten i budsjettdokumentet. Endelige resterende rammer vil bli tatt inn i årsmeldingen for Statlige rammer og forutsetninger for økonomiplanen Nedenfor er hovedpunktene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2013 fra statsbudsjettet for budsjettåret

11 Deflator Lønns- og prisstigningen på kommunal tjenesteyting (deflatoren) for 2013 er beregnet til 3,3 %. Årslønnsvekst er beregnet til 4,0 % og prisvekst på varer og tjenester er beregnet til om lag 2,0 %. Samlede inntekter Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 på 6,8 mrd kr, tilsvarende 1,8 %. Veksten skal bidra til å dekke økte kostnader som følge av befolkningsutvikling (demografi) og økte pensjonskostnader. Endringer i øremerkede tilskudd og rammetilskudd Økning i øremerket tilskudd til etablering av dagtilbud for demente innenfor Omsorgsplan Regjeringen har foreslått å øke tilskuddet med 100 mill kr i Maksimum foreldrebetaling i barnehagene opprettholdes nominelt med kroner. I rammetilskuddet er det beregnet en økning i minimumstilskuddet til private barnehager fra 92 til 94 %. Det er foreslått å bevilge 58 mill kr over rammetilskuddet for 2013 (helårsvirkning). Notodden kommune har vedtatt å øke satsen til 95 %. Innslagspunktet for statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester øker fra kroner til kroner. Øremerket tilskudd til kommunalt barnevern, som i all hovedsak skal gå til nye stillinger, økes og tildeles etter søknad til Fylkesmannen. Samhandlingsreformen har ikke vært fullfinansiert, og i statsbudsjettet for 2013 forverres finansieringen. Rammene til sykehusene økes kraftig mens kommunens rammer til samhandlingsreformen kun prisjusteres. Ettersom kommunene skal medfinansiere 20 % av sykehusbehandlingene innebærer dette i praksis at kommunene må forvente høyere regninger for medfinansiering fra sykehusene, uten at det er kompensert med økte rammer. I statsbudsjettet er det også trukket fra midler i rammene til kommunene som følge av at kommunene har fått midler til øyeblikkelig hjelp, selv for kommuner som ennå ikke har fått slike midler, herunder Notodden. Tidligere øremerket tilskudd til rusomsorg innlemmes i rammen fra Det øremerkede tilskuddet var 1,5 mill. kroner for Notodden kommune i 2012, og dette erstattes av økt ramme i 2013 på kroner. 2.4 Lokale rammer og forutsetninger for økonomiplanen Frie inntekter Notodden har i 2013 en beregnet realvekst i frie inntekter på 0,6 % i forhold til anslag regnskap For landet for øvrig ligger realveksten på 0,8 %. Regjeringen beregnet i 2012 at Notodden kommune hadde et samlet utgiftsbehov på 105 % av landsgjennomsnittet. Beregningene for 2013 angir også 105 %. Lønnsvekst Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret i I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst i 2013 på omlag 4,0 % inkludert 9

12 overheng på om lag 2,8 %. Dette gir rom for en lønnsvekst i 2013 på 1,2 %. Rådmannen har benyttet 1,4 % ved beregning av lønnsreserven for 2013, da lønnsoppgjørene erfaringsmessig ender noe høyere enn anslag i statsbudsjettet. I 2012 ble lønnsveksten 4,07 %, mens statsbudsjettets anslag var på 4,0 %. Prisvekst I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en prisvekst i 2013 på omlag 2,0 %. Rådmannen foreslår å legge inn kun 1 % i prisvekst i seksjonenes budsjettposter for innkjøp og refusjoner i Den resterende prisveksten blir ikke kompensert, og er derfor å anse som et generelt effektiviseringskrav/rammekutt. I resten av økonomiplanperioden ( ) er det benyttet faste priser. Gebyrer og egenbetalinger Rådmannen foreslår å øke gebyrer og egenbetalinger med til sammen 3,6 mill kr i Det meste av denne økningen skal dekke generell prisvekst, men på enkelte områder foreslår rådmannen større økninger. Dette er beskrevet under den enkelte seksjon. En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetaling framkommer i vedlagte gebyrhefte. Næringsfondet Notodden Utvikling AS (NUAS) Rådmannen foreslår å utbetale 4,5 mill kr fra næringsfondet til NUAS i 2013, dvs. samme nivå som Rådmannen vil bemerke at en årlig utbetaling på 4,5 mill kr fra næringsfondet utgjør mer enn gjennomsnittlig forventet årlig avkastning fra næringsfondet. Næringsfondet vil dermed reelt bli redusert i verdi hvert år. Også den faste årlige utbetalingen til NUAS vil reelt sett bli redusert hvert år så lenge den ikke indeksreguleres med lønns- og prisvekst. Avkastningen på næringsfondet varierer med avkastningen i finansmarkedet. Verdi på næringsfondet etter utbetaling av 4,5 mill kr er pr ,7 mill kr. Pr hadde næringsfondet en markedsverdi på 66,7 mill kr, mens verdien pr var 75,0 mill kr. Kommunen mottar hvert år konsesjonsavgifter fra kraftverkseiere på kr Disse er tidligere lagt inn i næringsfondet. Rådmannen foreslår at disse midlene brukes i kommunens egen drift. Vedtektene for næringsfondet 1. endres tilsvarende. Se vedtekter i vedlegg til saken. 2. i vedtektene sier at avkastningen som utbetales til Notodden utvikling AS skal indeksreguleres hvert år. Rådmannen foreslår å endre dette til kan. Netto driftsresultat Rådmannens forslag innebærer kun et nullresultat i Etter rådmannens vurdering bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 % av driftsinntektene. Samtidig bør investeringene ha en betydelig egenfinansiering. Dette for å skape en bærekraftig økonomi. Rådmannen har ikke sett seg i stand til å legge fram et forslag til budsjett og økonomiplan for med overskudd. Dette er ikke bærekraftig. Etter rådmannens vurdering er strukturelle endringer til større og færre enheter nødvendig for å oppnå en bærekraftig økonomi. Dette gjelder særlig innenfor oppvekst. Netto driftsresultat blir ofte brukt til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet, i og med at netto driftsresultat viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift. Avdragene som føres i kommunalt regnskap er 10

13 lavere enn avskrivingene. Videre reflekterer avdragene anskaffelsesverdi, mens det i forhold til formuesbevaringsprinsippet er korrekt å benytte gjenanskaffelsesverdi på avskrivingene. Dermed kommer ikke det reelle kapitalslitet til uttrykk i budsjett og regnskap, slik at et nullresultat ikke er bærekraftig. Netto driftsresultat Tall i % Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.snitt Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 5,4 1,8-0,7 0,6 1,5 1,8 Korrigert for næringsfond og ekstraordinært utbytte 0,6 0,7-0, I tabellen over vises netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. I 2011 hadde kommunen et overskudd på 5,4 mill. kr, tilsvarende 0,6 % av brutto driftsinntekter. Fordi kommunen i 2011 også hadde en netto bruk av fond på 11,3 mill, er tallet som rapporteres i Kostra et underskudd på 5,6 mill. kr, tilsvarende -0,7 %. Disposisjonsfond Disposisjonsfondet viser hvilket handlingsrom kommunen har til å takle uforutsette kostnader. I tabellen under vises også pensjonsfondet som kommunen har opprettet for å håndtere store svingninger i premieavvik. Pensjonsfondet inngår i tallet som rapporteres for disposisjonsfond i Kostra. Avsatt brukere/ Disposisjonsfond ansatte Pensjonsfond 2009 Inngående balanse Avsatt utbytte fra Notodden Energi AS Avsatt etter budsjettvedtak Avsatt resultat Avsatt etter budsjettvedtak Utlån Tinnesmoen Vel Utsendelse av sakdokumenter på papir Avsatt resultat Bruk av resultat Bruk etter budsjettvedtak Økt tilskudd private barnehager Tilskudd industri- og bedriftshistorisk Kjøp av aksjer i Haukelivegen AS Sum Tabellen under viser at Notodden har et disposisjonsfond på linje med kommunegruppe 11, men betydelig lavere enn Telemark og landet. Disposisjonsfond Tall i % Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.snitt Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 2,5 2,4 3,1 4,9 2,7 4,5 Likviditet Utviklingen i kommunens likviditet har vært anstrengt de siste årene. Kommunens likviditetsreserve ved utgangen av 2011 var tilnærmet null. Forverringen i likviditeten skyldtes i all hovedsak utsatt kostnadsføring av pensjoner, og hvor kommunen endret regime til årlig kostnadsføring av hele premieavviket med virkning fra

14 Likviditeten i 2012 har vært positiv, og dette skyldes i all hovedsak opptak av lån tidlig i året på grunn av forventet framdrift i investeringsprosjekter, spesielt knyttet til vann og avløp. Framdriften har ikke vært så rask som antatt. Likviditet pr. måned (september) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Snitt likviditet pr. måned (september) Likviditet driftskonti årlig snitt pr. måned Pensjon Den ordinære pensjonskostnaden for kommunen øker ubetydelig fra 2012 til Kommunestyret vedtok i budsjett 2012 å skifte til utgiftsføring av hele premieavviket det påfølgende år. Forutsetningene for dette vedtaket står ved lag. Opptrapping kostnadsføring av premieavvik som vedtatt Premieavvik - estimert Premieavvik kostnadsført i økonomiplan Bruk av premiefond Høye investeringer 12

15 Rådmannens budsjettforslag innebærer et høyt investeringsnivå i Dette skyldes ferdigstillingen av Bok & Blueshus. Rådmannen vil fraråde at kommunens investeringsnivå økes utover rådmannens forslag. En ytterligere økning i gjeld, renter og avdrag vil medføre behov for enda større kutt. Gjeld Tall i 1000 kroner Sum innlån Gjeld pr. innbygger Investeringer for 2013 inneholder et estimert etterslep fra 2012 på om lag 35 mill kr. Disse er fratrukket i finansieringsbehovet for 2013 da de allerede er vedtatt finansiert. Samtlige prosjekter i investeringsbudsjettet er beskrevet i kapittel 11. Rådmannen gjør oppmerksom på at eventuelle konsekvenser av endret skolestruktur ikke er lagt inn i investeringsbudsjettet, da skolestruktur behandles som egen sak i desember Gjeld Tall i % Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landet Gjeld pr. innbygger Bruk av lån i % av brutto investeringsutgifter 63,8 111,5 93,9 50,0 76,6 66,7 Sammenlignet med andre kommuner er Notoddens gjeld nå høyere enn både Telemark, kommunegruppe 11 og landsgjennomsnittet. Forskjellen er imidlertid ikke veldig høy. Andelen lånefinansiering av investeringsutgiftene er markant høyere i Notodden. Lånerente investeringslån Norges Bank styringsrente 1,75 % 2,50 % 3,00 % 3,65 % Normalt rentepåslag kommunesektor (Kommunalbanken) 0,68 % 0,48 % 0,35 % 0,15 % Risikopåslag 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % Beregnet rente 2,63 % 3,18 % 3,55 % 4,00 % Med 70 % rentebinding 3,35 % 3,43 % 3,53 % 3,77 % Norges banks styringsrenteprognose er lagt til grunn ved beregning av kommunens rentekostnader i økonomiplanperioden. Kommunen har imidlertid bundet store deler av sin låneportefølje for å få mer forutsigbare kostnader, og dette utgjør i dag om lag 70 % av låneporteføljen. Gjennomsnittlig varighet på bindingen er nå 3,6 år. Basert på gjeld pr hvert år, vises nedenfor effekten av økning i rente. Beregningen tar hensyn til de rentebindingsavtaler kommunen har i dag. Tall i 1000 kroner % renteøkning gir økt rentekostnad % renteøkning gir økt rentekostnad % renteøkning gir økt rentekostnad Avdrag Rådmannen foreslår en avdragstid på ca.39 år for Dette er en videreføring av kommunestyrets vedtak i budsjett

16 Momskompensasjon til bruk ved investeringer Det er lovbestemt overføring av momskompensasjon fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. For 2013 er minimum 80 %. Fra og med budsjettåret 2014 skal merverdikompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekt knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsregnskapet. 14

17 3 STYRINGSSYSTEM Fig. Kompasshuset i Mål for utviklingen Overordnede strategiske føringer. Seksjonenes mål og tiltak Attraktivitet for folk Attraktivitet for næring Bærekraftig utvikling Utnyttet handlingsrom Nærvær Samfunn Brukere RÅDMANNENS MÅLEKART Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle Velferd for alle Brukermedvirkning Overordnede strategiske føringer Seksjonenes mål og tiltak Overordnede strategiske føringer Organisasjon/ medarbeidere Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt Seksjonenes mål og tiltak Riktig kompetanse Utnyttet handlingsrom Økonomi Budsjettkontroll Kostnadseffektivitet Utnyttet handlingsrom Seksjonenes mål og tiltak Overordnede strategiske føringer 15

18 3.1 Styringsverktøy Den administrative styringsstrukturen i Notodden kommune bygger på følgende prinsipper: Helhetlig linjeledelse der leders ansvar omfatter både fag, økonomi og personal Delegering av myndighet og myndiggjøring av medarbeidere Mål og resultatstyring med beskrivelse av ansvar og styringsinformasjon Rådmannen benytter lederavtaler med seksjonslederne. Rådmannen utsteder hvert år et oppdragsbrev til hver seksjon i etterkant av budsjettvedtaket. Alle virksomheter utarbeider en virksomhetsplan hvert år, og det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler. Balansert målstyring Balansert målstyring bygger på at det for kommunens ulike tjenester fastlegges effektmål og resultatmål. Det måles resultater langs flere dimensjoner. I økonomiperspektivet måles først og fremst evnen til å overholde vedtatte budsjettrammer. Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre på økonomi. I medarbeiderperspektivet gir målinger av medarbeidertilfredshet og sykefravær viktige indikasjoner på arbeidsmiljøet. Det rapporteres månedlig på sykefravær, og det blir gjennomført medarbeiderundersøkelser hvert år. Samfunnsperspektivet konsentreres om hvor god kommunen er til å levere tjenestene, eksempelvis i form av produktivitet, kvalitet og saksbehandlingstid. På dette området er styringssystemet under utvikling. I brukerperspektivet er fokus hvordan kommunen dekker brukerbehovene, først og fremst i form av dekningsgrader og brukertilfredshet. Det gjennomføres årlig, eller hvert annet år, brukerundersøkelser innen de største tjenesteområdene. Rådmannen lanserte i budsjett 2012 bruk av målekart. Det er utviklet resultat- og effektmål innen hver dimensjon og innenfor alle tjenesteområder. De kvantitative målene og indikatorene gjør det lettere å vurdere måloppnåelse og utvikling, samt å sammenlikne Notodden med andre kommuner. Rådmannen legger opp til at målstyringssystemet vil bli videreutviklet i årene som kommer basert på erfaringene som oppnås. Rådmannen vil styre etter målene i målekartene. Rådmannen viser også til målene i gjeldende kommuneplan Mål for utviklingen. 16

19 3.2 Målekart for kommunen Målekart 2013 Notodden kommune Dimensjon Måleindikator Resultat 2011 Ønsket resultat Samfunn Samfunn Samfunn Organisasjon og medarbeidere Organisasjon og medarbeidere Organisasjon og medarbeidere Økonomi Befolkning Arbeidsplasser Plassering på kommunebarometeret Nærvær Medarbeidertrivsel Gjennomført medarbeidersamtale Netto driftsresultat ekskl. fondsbruk/-avsetninger 0,59 % -0,77 % Dårligere. Ned 44 plasser til nr 395 av 428 >1,0 % årlig vekst >1,0 % årlig vekst Bedre enn i 2012 Laveste aksepterte resultat 0,5-1,0 % årlig vekst 0,5-1,0 % årlig vekst Likt med 2012 Ikke godkjent resultat <0,5 % årlig vekst <0,5 % årlig vekst Dårligere enn ,72 % >92 % % <91 % 2012 er likt med 2010 (5,0 av 6) 74 % (resultat fra 2012) 0,6 % Bedre enn i 2012 Likt med 2012 Dårligere enn % % <80 % Positivt resultat eller <1 % neg. avvik 1-2 % neg. avvik >2 % neg. avvik 17

20 4 ORGANISERING 4.1 Politisk struktur Notodden kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. Kontrollutvalget Administrasjons utvalg Kommunestyret Ordfører Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Ungdomsrådet Likestillingsrådet Forliksrådet m.m. Formannskapet Utvalg for oppvekst Utvalg for helse og sosial Teknisk utvalg Utvalg for kultur og stedsutvikling Utvalg for landbruk og miljø Ordfører leder kommunestyret og formannskapet og er tildelt fullmakter ihht delegasjonsreglementet. Kommunestyret (41 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Formannskapet (11 medlemmer) behandler økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak og saker som omhandler økonomi, eierskap, salgs- og skjenkebevillinger m.m. i henhold til delegasjonsreglementet. Notodden kommune har følgende utvalg: Teknisk utvalg, utvalg for helse og sosial, utvalg for oppvekst, utvalg for kultur og stedsutvikling, utvalg for landbruk og miljø. I tillegg kommer kontrollutvalg og administrasjonsutvalg som behandler saker ihht kommuneloven. Formannskap og utvalg avgir innstillinger i saker som vedtas av kommunestyret, unntatt i saker hvor de er tillagt avgjørelsesmyndighet i henhold til delegasjonsreglementet. Notodden kommune har videre bl.a. følgende råd: Rådet for funksjonshemmede, eldrerådet, ungdomsrådet, likestillingsrådet og forliksrådet. I tillegg kommer flere råd og utvalg innenfor diverse fagområder, f.eks. skattetakstnemnd, overskattetakstnemnd. Alle disse rådene og utvalgene er høringsinstanser og/eller behandler saker ihht lov og delegasjonsreglement. 18

BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak sak 105/12

BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak sak 105/12 BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak 13.12.12 - sak 105/12 Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 1 Skatt på inntekt og formue -265 065-267 666-270 267-272

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 2 3 Styringssystem Side 14 4 Organisering Side 17 5 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 105/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 105/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 105/12 Møtedato: 13.12.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Nytt dokument i saken: Rådmannens tilleggsnotat

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: 24.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Notat

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: 17.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 20/14 Møtedato: 20.03.2014 Arkivsak: 14/230 SAKSPROTOKOLL ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Revidert budsjett 2013 1. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Revidert budsjett 2013 1. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Revidert budsjett 2013 1. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Revidert budsjett Side 3 3 Styringssystem Side

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

REVIDERT BUDSJETT 2013-1. TERTIALRAPPORT 2013

REVIDERT BUDSJETT 2013-1. TERTIALRAPPORT 2013 NOTODDEN KOMMUNE Side 1 av 16 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 24/13 Helse- og sosialutvalget 05.06.2013 9/13 Oppvekstutvalg 04.06.2013 5/13 Kultur- og stedsutviklingsutvalg 06.06.2013 16/13

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering Side 23 5 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer