Budsjett 2013 Økonomiplan Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)"

Transkript

1 Budsjett 2013 Økonomiplan Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år ( )

2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan Side 3 3 Styringssystem Side 15 4 Organisering Side 18 5 Sentraladministrasjon/felles Side 22 6 Oppvekst Side 26 7 Kultur og stedsutvikling Side 35 8 Helse og omsorg Side 41 9 Sosial og flyktninger Side Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Side Investeringsbudsjett Side Interkommunalt samarbeid Side 87 Vedlegg: Kongsbergregionen Gebyrer og egenbetalinger Forside: Hydro og Grønnebyen 1929 Kilde: Historielaget

3 1 Rådmannens innledning Notodden kommunes budsjett og økonomiplan preges av at kostnadene ved å videreføre dagens drift har økt på flere områder. Økningen i inntekter fra skatt og rammetilskudd dekker ikke dette, og det må derfor kuttes på en rekke tjenesteområder. Betydelige kutt de siste årene gjør denne øvelsen stadig mer krevende. Rådmannen ønsker i 2013 å sette fokus på strukturelle grep for å vinne tilbake handlingsrommet. Skolestruktur, hvor det etter rådmannens mening er mest å hente både kvalitetsmessig og økonomisk, er allerede på dagsorden. Med flere statlige reformer iverksatt innenfor helse og omsorg mener rådmannen at kommunen også må revurdere strukturen her. Prioriteringer Rådmannen har prioritert følgende områder i budsjett 2013: Sikkerhet Planarbeid Forebyggende arbeid barn og unge Pleie og omsorg Sosialhjelp IKT Samfunnsutvikling Næringslivet i Notodden er på vei inn i en ny vår med nyetableringer og vekst innenfor subsea og offshore. Denne positive utviklingen må kommunen støtte opp under med alle midler, da det gir en unik mulighet for ny vekst i arbeidsplasser og befolkning. Veksten i både befolkning og arbeidsplasser er i dag lav. Utviklingen kan nå snus ved å legge til rette for næringsutvikling og boligbygging i de attraktive og sentrumsnære områdene som er tilgjengelige i Notodden. Rådmannen mener derfor det er grunn til å være optimistisk selv om kommuneøkonomien har trange kår i økonomiplanperioden. Samhandlingsreformen Kommunene er latt i stikken av Regjeringen i statsbudsjettet for Gjennom å styrke sykehusenes budsjetter mens kommunenes samhandlingsbudsjetter ligger flatt motarbeides reformens intensjoner og finansiering. Økt aktivitet i sykehusene vil innebære økt medfinansiering i kommunene. Dette er det ikke gitt midler til. Notodden kommune har i 2012 bygget opp tjenestene for å kunne håndtere de utskrivingsklare pasientene som kom fra sykehuset i løpet av året. Dette er hovedgrunnen til at pleie- og omsorgsbudsjettet øker i Samarbeid For å lykkes med utvikling er samarbeid en forutsetning, både på tvers i politikken, mellom politikk og administrasjon og mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. God og tydelig ledelse på alle nivåer i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten er nødvendig. En felles holdning om å være offensiv, fleksibel og endringsvillig vil legge grunnen for utvikling. 1

4 Langtidsfrisk Kommunen er nå i ferd med å bli langtidsfrisk. Lanseringen av langtidsfrisk med fokus på godt arbeidsmiljø har allerede bidratt til høyere nærvær. Sammen med det langvarige fokus organisasjonen har hatt på nærværsarbeid har kommunen hatt en imponerende god utvikling innen nærvær i Dette arbeidet videreføres. Realistisk budsjett Rådmannen mener at forslaget til budsjett er realistisk. Rådmannen må likevel påpeke at risikoen for budsjettsprekk er økt i årets budsjett. Det er ikke gitt full priskompensasjon, og flere av kuttene gir virksomhetene trangere kår uten at etterspørselen er redusert. Arbeidet med budsjettet er et resultat av stor innsats i hele organisasjonen. Rådmannen retter en stor takk til alle som har bidratt. Notodden, 5. november 2012 Magnus Mathisen Rådmann 2

5 2 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Drift Budsjettskjema 1A synliggjør de samlede midler som kommunen kan bruke på tjenester. Opprinnelig Revidert Tall i 1000 kroner Regnskap budsjett budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre statstilskudd: Netto momskompensasjon fra investeringer Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte: Renteinntekter Avkastning næringsfond Utbytte Notodden Energi AS Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Avsetning til næringsfond og disposisjonsfond Bruk av næringsfond og disposisjonsfond Netto avsetninger Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

6 Kommentarer til postene Grunnlaget for beregning av frie inntekter bygger på befolkningsdata pr , 2 Nominell økning i skatt og rammetilskudd er 28,5 mill kr. Det er lagt inn en forventning om 1 % årlig økning i skatteinntektene hvert år i økonomiplanperioden. 3 Rådmannen foreslår å øke eiendomsskatten med 1,2 mill kr ved å senke bunnfradraget fra kr til kr. 0. Dette innebærer at en bolig på 120 m2 i Høgås vil få økt sin eiendomsskatt fra kr til kr I tillegg økes eiendomsskatten for kraftverk med 1,3 mill kr på grunn av økt takstgrunnlag. Rådmannen forventer at eiendomsskatten øker i perioden 2014 til 2016 med 1 mill kr pga nye bygninger. Rådmannen har ikke funnet rom til å avsette til fond for fritak for eiendomsskatt for verneverdige hus. Rådmannen viser også til at Riksantikvaren har slike midler, forvaltet gjennom Fylkeskommunen. 5 Statlig tilskudd ressurskrevende tjenester økes med 0,3 mill kr i forhold til revidert budsjett 2012 basert på nye anslag. 5 Mottak av 25 nye flyktninger årlig i Det er i tillegg beregnet til sammen 20 enslige mindreårige flyktninger til enhver tid. 7 Resterende lån til Notodden Energi AS er på 19,6 mill kr. Renteinntekt for kommunen blir 1,3 mill kr i Rådmannen foreslår at det fra 2013 tas ut minimum 3,375 mill kr i normalutbytte fra Notodden Energi. Dette kommer til inntekt fra Innlånsrenten se under investeringer nedenfor. Rådmannen foreslår å utbetale 4,5 mill kr fra næringsfondet til Notodden Utvikling AS (NUAS) i Rådmannen foreslår i tillegg at konsesjonsavgifter som tidligere har vært tillagt næringsfondet beholdes av kommunen. Årlig inntekt av disse er på 0,7 mill kr. Vedtektene for næringsfondet endres tilsvarende. Rådmannen foreslår at mindreforbruk i 2014 og 2015 avsettes til disposisjonsfond, mens udekket merforbruk i 2016 dekkes av disposisjonsfond. Endringer fra 2012 til 2013 Tall i 1000 kroner Endring Økning i skatt og rammetilskudd Økt tilskudd ressurskrevende tjenester -332 Økt tilskudd flyktninger Økt netto finanskostnader Red. i komp.tilskudd investeringer Redusert netto momskompensasjon fra investeringer Avsetning til fond 206 Bruk av fond Økt ramme til fordeling på seksjonene

7 Endring i rammer fordelt ut på seksjonene Lønns- og prisstigning (inkl. etterslep fra 2011) Netto kostnadsøkning Netto inntektsreduksjoner 720 Behov for kutt og økte priser/gebyrer Kutt Økning i priser/gebyrer (inkl. eiendomsskatt) Sum 0 Spesifikasjon av nye tiltak og kutt 2013 i forhold til revidert budsjett 2012 Tall i 1000 kroner Samlet Felles rammer endring Økt skatt og rammetilskudd Økt skatt på eiendom Redusert netto momskompensasjon fra investeringer Økt tilskudd ressurskrevende tjenester -332 Økt integreringstilskudd flyktninger Redusert kompensasjonstilskudd investeringer Økte renteinntekter -44 Økt rente- og avdrag investeringslån Konsesjonsavgifter beholdes av kommunen -677 Avsetning til fond 206 Bruk av fond Sum endring felles rammer Felleskostnader Tidligere økonomiplanvedtak -200 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: 0 Nye tiltak : Avsatt til lønnsreserve Prisvekst 129 Økt tilskudd Fellesrådet 254 Endring indirekte kostnader fra VAR 500 Driftstilskudd Haukeliveien AS 26 Reduksjon i inntekt fra kraftsalg 520 Leieinntekt flyplassgrunn -486 Sentraladministrasjon Tidligere økonomiplanvedtak: -330 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsoppgjør Prisvekst 37 Økning revisjonskostnad 60 Økt politikergodtgjørelse/refusjon 250 Formannskap-/lederseminar 120 Kongsbergregionen sekretariat 300 Valgkretser reduseres -100 Rammekutt -200 Oppvekst Tidligere økonomiplanvedtak: -690 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: Økning dagens drift: Økt pedagogressurs i bhg pga ny presisering i forskrift Økt tilskudd priv bhg ifm pedagogressurs/lønnsoppgjør Flere barn fra Notodden plassert i andre kommuner skole/bhg 900 5

8 Voksenopplæringen økt IP-lønn til flyktninger Økt bemanning voksenoppl ifm mottak av nye flyktninger Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsforhandlinger Prisvekst 238 Redusert driftstilskudd priv bhg kapitalkostnad Overskudd på trygderefusjoner Kun 80%/100% plass i barnehage-større bhg-plasser -200 Legge ned Lisleherad skole fra Enslig mindreårige flyktninger - rammekutt -300 Administrasjon skole, kutt merkantil ressurs -300 Skoleskyss innstramming -100 Redusere kjøp skolebøker -250 Kulturskolen kutt fra Kultur og stedsutvikling Tidligere økonomiplanvedtak: 350 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: Økning dagens drift: Tinfos bad-økte kostnader/red. inntekter 250 Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsforhandlinger Prisvekst 94 Økte inntekter -200 Rammekutt -244 Redusere administrativ ressurs Skoland -300 Avvikle ungdommens hus fra Helse og omsorg Tidligere økonomiplanvedtak: Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: Økning dagens drift: NOS - ikke lagt ned 2 sykehjemsplasser i Haugmotun og Gransherad - forsinket omgjøring til omsorgsboliger 700 Haugmotun og Gransherad - økt drift pga samhandl.reform 600 Hjemmebaserte tjenester - økt drift pga samhand.reform Tjenesten for funksjonshemmede -økt avlastning barn 700 Lærlinger - ikke full effekt i vikarbruk 300 Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsforhandlinger Prisvekst 631 Samhandlingsreformen prisvekst medfinansiering 507 Kommuneoverlege økt stilling (m/hjartdal) 300 Kompetanseplan- felles fagsykepleier med Notodden sykehus 300 Notodden interkommunale legevakt - nødnett 500 Økte husleier omsorgsboliger 8 % (fra ramme teknisk) -500 Rus - øremerket tilskudd inn i fellesrammen 980 Økning i ressurskrevende brukere Husleieinntekt fra nye omsorgsboliger -300 Redusere 1 stilling psykisk helse -600 Reduksjon lærlinger -300 Reduksjon i vikarbruk -600 Reduksjon bemanning dagsenter Haugmotun -200 Hjemmebaserte tjenester - mobile verktøy -450 Sosial og flyktninger Tidligere økonomiplanvedtak:

9 Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: -651 Økning dagens drift: Økning i sosialhjelp Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsforhandlinger Prisvekst 149 Kutt i boligsosialt arbeid -879 Tap på fordringer -150 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Tidligere økonomiplanvedtak: Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: 698 Økning dagens drift: Selvkost plan og oppmåling 200 Prosjekt etterslep oppmåling 500 Feilbudsjettert kommunale avgifter Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsforhandlinger Reversering av selvkost beredskap/feiing 370 Prisvekst 276 Redusere netto ramme utbygging -400 Utsette kommuneplanarbeid mål for utviklingen -600 Reduksjon leiekostnad Tinfos bad -300 Reversert kutt i brann pga sprinkling Gransherad bygdeheim 100 Overskudd VAR -441 Kommunedelplan sentrum 600 Kommuneplanens arealdel 200 Vanndirektiv overføres til VAR -60 Digitalt arkiv innsparinger -100 Legge ned utedrift idrettsanlegg, skøytebane, grusbane, osv -200 Rammekutt -100 Økt inntekt brannvesen brøyting/beredskap flyplassen -150 Sum endring driftsrammer Netto endring 0 Samleliste over alternative kutt som rådmannen har identifisert men ikke foreslått I tabellen under er listet alternative kutt. Disse er identifisert men ikke foreslått. For noen av kuttene er det effekten av å framskynde iverksettelse som er angitt. Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Oppvekst Legge ned Yli skole fra Utsette kjøp skolebøker Kultur og stedsutvikling Avvikle ungdommens hus fra Helse og omsorg Reversere hverdagsrehabilitering Legge ned dagsenter Haugmotun Sosial og flyktninger Rammekutt Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Stenging av gatevarme Sum netto driftsutgifter

10 Fordeling mellom seksjoner Fordelingen av netto driftsutgifter mellom seksjonene i henhold til rådmannens forslag til økonomiplan framgår av følgende tabell: Revidert Regnskap budsjett Budsjett Seksjoner Felleskostnader -2 % 0 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Sentraladministrasjon 5 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Oppvekst 29 % 34 % 33 % 32 % 32 % 32 % 32 % Kultur og stedsutvikling 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Helse og omsorg 49 % 44 % 45 % 45 % 44 % 43 % 43 % Sosial og flyktninger 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 12 % 11 % 10 % 10 % 10 % 10 % 9 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % I økonomiplanperioden er det særlig felleskostnadenes andel av budsjettet som øker. Dette skyldes pensjon, og at kommunen fra 2012 gjennom en opptrappingsplan har gått over til å kostnadsføre hele premieavviket på ett år i stedet for å fordele det på 15 år. 2.2 Investeringer Budsjettskjema 2A synliggjør de samlede midler som kommunen bruker på investeringer. Opprinnelig Revidert Tall i 1000 kroner Regnskap budsjett budsjett Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler - investeringer Bruk av lånemidler - utlån Inntekt fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finanseiring Overføringer fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Rådmannens detaljerte forslag til investeringer er i kapittel 11. I tallene for 2013 videreføres bevilgninger med beregnede resterende rammer for prosjekter som ikke regnes å være ferdigstilt pr Det er kun estimerte beløp som er oppgitt i oversikten i budsjettdokumentet. Endelige resterende rammer vil bli tatt inn i årsmeldingen for Statlige rammer og forutsetninger for økonomiplanen Nedenfor er hovedpunktene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2013 fra statsbudsjettet for budsjettåret

11 Deflator Lønns- og prisstigningen på kommunal tjenesteyting (deflatoren) for 2013 er beregnet til 3,3 %. Årslønnsvekst er beregnet til 4,0 % og prisvekst på varer og tjenester er beregnet til om lag 2,0 %. Samlede inntekter Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 på 6,8 mrd kr, tilsvarende 1,8 %. Veksten skal bidra til å dekke økte kostnader som følge av befolkningsutvikling (demografi) og økte pensjonskostnader. Endringer i øremerkede tilskudd og rammetilskudd Økning i øremerket tilskudd til etablering av dagtilbud for demente innenfor Omsorgsplan Regjeringen har foreslått å øke tilskuddet med 100 mill kr i Maksimum foreldrebetaling i barnehagene opprettholdes nominelt med kroner. I rammetilskuddet er det beregnet en økning i minimumstilskuddet til private barnehager fra 92 til 94 %. Det er foreslått å bevilge 58 mill kr over rammetilskuddet for 2013 (helårsvirkning). Notodden kommune har vedtatt å øke satsen til 95 %. Innslagspunktet for statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester øker fra kroner til kroner. Øremerket tilskudd til kommunalt barnevern, som i all hovedsak skal gå til nye stillinger, økes og tildeles etter søknad til Fylkesmannen. Samhandlingsreformen har ikke vært fullfinansiert, og i statsbudsjettet for 2013 forverres finansieringen. Rammene til sykehusene økes kraftig mens kommunens rammer til samhandlingsreformen kun prisjusteres. Ettersom kommunene skal medfinansiere 20 % av sykehusbehandlingene innebærer dette i praksis at kommunene må forvente høyere regninger for medfinansiering fra sykehusene, uten at det er kompensert med økte rammer. I statsbudsjettet er det også trukket fra midler i rammene til kommunene som følge av at kommunene har fått midler til øyeblikkelig hjelp, selv for kommuner som ennå ikke har fått slike midler, herunder Notodden. Tidligere øremerket tilskudd til rusomsorg innlemmes i rammen fra Det øremerkede tilskuddet var 1,5 mill. kroner for Notodden kommune i 2012, og dette erstattes av økt ramme i 2013 på kroner. 2.4 Lokale rammer og forutsetninger for økonomiplanen Frie inntekter Notodden har i 2013 en beregnet realvekst i frie inntekter på 0,6 % i forhold til anslag regnskap For landet for øvrig ligger realveksten på 0,8 %. Regjeringen beregnet i 2012 at Notodden kommune hadde et samlet utgiftsbehov på 105 % av landsgjennomsnittet. Beregningene for 2013 angir også 105 %. Lønnsvekst Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret i I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst i 2013 på omlag 4,0 % inkludert 9

12 overheng på om lag 2,8 %. Dette gir rom for en lønnsvekst i 2013 på 1,2 %. Rådmannen har benyttet 1,4 % ved beregning av lønnsreserven for 2013, da lønnsoppgjørene erfaringsmessig ender noe høyere enn anslag i statsbudsjettet. I 2012 ble lønnsveksten 4,07 %, mens statsbudsjettets anslag var på 4,0 %. Prisvekst I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en prisvekst i 2013 på omlag 2,0 %. Rådmannen foreslår å legge inn kun 1 % i prisvekst i seksjonenes budsjettposter for innkjøp og refusjoner i Den resterende prisveksten blir ikke kompensert, og er derfor å anse som et generelt effektiviseringskrav/rammekutt. I resten av økonomiplanperioden ( ) er det benyttet faste priser. Gebyrer og egenbetalinger Rådmannen foreslår å øke gebyrer og egenbetalinger med til sammen 3,6 mill kr i Det meste av denne økningen skal dekke generell prisvekst, men på enkelte områder foreslår rådmannen større økninger. Dette er beskrevet under den enkelte seksjon. En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetaling framkommer i vedlagte gebyrhefte. Næringsfondet Notodden Utvikling AS (NUAS) Rådmannen foreslår å utbetale 4,5 mill kr fra næringsfondet til NUAS i 2013, dvs. samme nivå som Rådmannen vil bemerke at en årlig utbetaling på 4,5 mill kr fra næringsfondet utgjør mer enn gjennomsnittlig forventet årlig avkastning fra næringsfondet. Næringsfondet vil dermed reelt bli redusert i verdi hvert år. Også den faste årlige utbetalingen til NUAS vil reelt sett bli redusert hvert år så lenge den ikke indeksreguleres med lønns- og prisvekst. Avkastningen på næringsfondet varierer med avkastningen i finansmarkedet. Verdi på næringsfondet etter utbetaling av 4,5 mill kr er pr ,7 mill kr. Pr hadde næringsfondet en markedsverdi på 66,7 mill kr, mens verdien pr var 75,0 mill kr. Kommunen mottar hvert år konsesjonsavgifter fra kraftverkseiere på kr Disse er tidligere lagt inn i næringsfondet. Rådmannen foreslår at disse midlene brukes i kommunens egen drift. Vedtektene for næringsfondet 1. endres tilsvarende. Se vedtekter i vedlegg til saken. 2. i vedtektene sier at avkastningen som utbetales til Notodden utvikling AS skal indeksreguleres hvert år. Rådmannen foreslår å endre dette til kan. Netto driftsresultat Rådmannens forslag innebærer kun et nullresultat i Etter rådmannens vurdering bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 % av driftsinntektene. Samtidig bør investeringene ha en betydelig egenfinansiering. Dette for å skape en bærekraftig økonomi. Rådmannen har ikke sett seg i stand til å legge fram et forslag til budsjett og økonomiplan for med overskudd. Dette er ikke bærekraftig. Etter rådmannens vurdering er strukturelle endringer til større og færre enheter nødvendig for å oppnå en bærekraftig økonomi. Dette gjelder særlig innenfor oppvekst. Netto driftsresultat blir ofte brukt til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet, i og med at netto driftsresultat viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift. Avdragene som føres i kommunalt regnskap er 10

13 lavere enn avskrivingene. Videre reflekterer avdragene anskaffelsesverdi, mens det i forhold til formuesbevaringsprinsippet er korrekt å benytte gjenanskaffelsesverdi på avskrivingene. Dermed kommer ikke det reelle kapitalslitet til uttrykk i budsjett og regnskap, slik at et nullresultat ikke er bærekraftig. Netto driftsresultat Tall i % Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.snitt Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 5,4 1,8-0,7 0,6 1,5 1,8 Korrigert for næringsfond og ekstraordinært utbytte 0,6 0,7-0, I tabellen over vises netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. I 2011 hadde kommunen et overskudd på 5,4 mill. kr, tilsvarende 0,6 % av brutto driftsinntekter. Fordi kommunen i 2011 også hadde en netto bruk av fond på 11,3 mill, er tallet som rapporteres i Kostra et underskudd på 5,6 mill. kr, tilsvarende -0,7 %. Disposisjonsfond Disposisjonsfondet viser hvilket handlingsrom kommunen har til å takle uforutsette kostnader. I tabellen under vises også pensjonsfondet som kommunen har opprettet for å håndtere store svingninger i premieavvik. Pensjonsfondet inngår i tallet som rapporteres for disposisjonsfond i Kostra. Avsatt brukere/ Disposisjonsfond ansatte Pensjonsfond 2009 Inngående balanse Avsatt utbytte fra Notodden Energi AS Avsatt etter budsjettvedtak Avsatt resultat Avsatt etter budsjettvedtak Utlån Tinnesmoen Vel Utsendelse av sakdokumenter på papir Avsatt resultat Bruk av resultat Bruk etter budsjettvedtak Økt tilskudd private barnehager Tilskudd industri- og bedriftshistorisk Kjøp av aksjer i Haukelivegen AS Sum Tabellen under viser at Notodden har et disposisjonsfond på linje med kommunegruppe 11, men betydelig lavere enn Telemark og landet. Disposisjonsfond Tall i % Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.snitt Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 2,5 2,4 3,1 4,9 2,7 4,5 Likviditet Utviklingen i kommunens likviditet har vært anstrengt de siste årene. Kommunens likviditetsreserve ved utgangen av 2011 var tilnærmet null. Forverringen i likviditeten skyldtes i all hovedsak utsatt kostnadsføring av pensjoner, og hvor kommunen endret regime til årlig kostnadsføring av hele premieavviket med virkning fra

14 Likviditeten i 2012 har vært positiv, og dette skyldes i all hovedsak opptak av lån tidlig i året på grunn av forventet framdrift i investeringsprosjekter, spesielt knyttet til vann og avløp. Framdriften har ikke vært så rask som antatt. Likviditet pr. måned (september) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Snitt likviditet pr. måned (september) Likviditet driftskonti årlig snitt pr. måned Pensjon Den ordinære pensjonskostnaden for kommunen øker ubetydelig fra 2012 til Kommunestyret vedtok i budsjett 2012 å skifte til utgiftsføring av hele premieavviket det påfølgende år. Forutsetningene for dette vedtaket står ved lag. Opptrapping kostnadsføring av premieavvik som vedtatt Premieavvik - estimert Premieavvik kostnadsført i økonomiplan Bruk av premiefond Høye investeringer 12

15 Rådmannens budsjettforslag innebærer et høyt investeringsnivå i Dette skyldes ferdigstillingen av Bok & Blueshus. Rådmannen vil fraråde at kommunens investeringsnivå økes utover rådmannens forslag. En ytterligere økning i gjeld, renter og avdrag vil medføre behov for enda større kutt. Gjeld Tall i 1000 kroner Sum innlån Gjeld pr. innbygger Investeringer for 2013 inneholder et estimert etterslep fra 2012 på om lag 35 mill kr. Disse er fratrukket i finansieringsbehovet for 2013 da de allerede er vedtatt finansiert. Samtlige prosjekter i investeringsbudsjettet er beskrevet i kapittel 11. Rådmannen gjør oppmerksom på at eventuelle konsekvenser av endret skolestruktur ikke er lagt inn i investeringsbudsjettet, da skolestruktur behandles som egen sak i desember Gjeld Tall i % Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landet Gjeld pr. innbygger Bruk av lån i % av brutto investeringsutgifter 63,8 111,5 93,9 50,0 76,6 66,7 Sammenlignet med andre kommuner er Notoddens gjeld nå høyere enn både Telemark, kommunegruppe 11 og landsgjennomsnittet. Forskjellen er imidlertid ikke veldig høy. Andelen lånefinansiering av investeringsutgiftene er markant høyere i Notodden. Lånerente investeringslån Norges Bank styringsrente 1,75 % 2,50 % 3,00 % 3,65 % Normalt rentepåslag kommunesektor (Kommunalbanken) 0,68 % 0,48 % 0,35 % 0,15 % Risikopåslag 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % Beregnet rente 2,63 % 3,18 % 3,55 % 4,00 % Med 70 % rentebinding 3,35 % 3,43 % 3,53 % 3,77 % Norges banks styringsrenteprognose er lagt til grunn ved beregning av kommunens rentekostnader i økonomiplanperioden. Kommunen har imidlertid bundet store deler av sin låneportefølje for å få mer forutsigbare kostnader, og dette utgjør i dag om lag 70 % av låneporteføljen. Gjennomsnittlig varighet på bindingen er nå 3,6 år. Basert på gjeld pr hvert år, vises nedenfor effekten av økning i rente. Beregningen tar hensyn til de rentebindingsavtaler kommunen har i dag. Tall i 1000 kroner % renteøkning gir økt rentekostnad % renteøkning gir økt rentekostnad % renteøkning gir økt rentekostnad Avdrag Rådmannen foreslår en avdragstid på ca.39 år for Dette er en videreføring av kommunestyrets vedtak i budsjett

16 Momskompensasjon til bruk ved investeringer Det er lovbestemt overføring av momskompensasjon fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. For 2013 er minimum 80 %. Fra og med budsjettåret 2014 skal merverdikompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekt knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsregnskapet. 14

17 3 STYRINGSSYSTEM Fig. Kompasshuset i Mål for utviklingen Overordnede strategiske føringer. Seksjonenes mål og tiltak Attraktivitet for folk Attraktivitet for næring Bærekraftig utvikling Utnyttet handlingsrom Nærvær Samfunn Brukere RÅDMANNENS MÅLEKART Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle Velferd for alle Brukermedvirkning Overordnede strategiske føringer Seksjonenes mål og tiltak Overordnede strategiske føringer Organisasjon/ medarbeidere Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt Seksjonenes mål og tiltak Riktig kompetanse Utnyttet handlingsrom Økonomi Budsjettkontroll Kostnadseffektivitet Utnyttet handlingsrom Seksjonenes mål og tiltak Overordnede strategiske føringer 15

18 3.1 Styringsverktøy Den administrative styringsstrukturen i Notodden kommune bygger på følgende prinsipper: Helhetlig linjeledelse der leders ansvar omfatter både fag, økonomi og personal Delegering av myndighet og myndiggjøring av medarbeidere Mål og resultatstyring med beskrivelse av ansvar og styringsinformasjon Rådmannen benytter lederavtaler med seksjonslederne. Rådmannen utsteder hvert år et oppdragsbrev til hver seksjon i etterkant av budsjettvedtaket. Alle virksomheter utarbeider en virksomhetsplan hvert år, og det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler. Balansert målstyring Balansert målstyring bygger på at det for kommunens ulike tjenester fastlegges effektmål og resultatmål. Det måles resultater langs flere dimensjoner. I økonomiperspektivet måles først og fremst evnen til å overholde vedtatte budsjettrammer. Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre på økonomi. I medarbeiderperspektivet gir målinger av medarbeidertilfredshet og sykefravær viktige indikasjoner på arbeidsmiljøet. Det rapporteres månedlig på sykefravær, og det blir gjennomført medarbeiderundersøkelser hvert år. Samfunnsperspektivet konsentreres om hvor god kommunen er til å levere tjenestene, eksempelvis i form av produktivitet, kvalitet og saksbehandlingstid. På dette området er styringssystemet under utvikling. I brukerperspektivet er fokus hvordan kommunen dekker brukerbehovene, først og fremst i form av dekningsgrader og brukertilfredshet. Det gjennomføres årlig, eller hvert annet år, brukerundersøkelser innen de største tjenesteområdene. Rådmannen lanserte i budsjett 2012 bruk av målekart. Det er utviklet resultat- og effektmål innen hver dimensjon og innenfor alle tjenesteområder. De kvantitative målene og indikatorene gjør det lettere å vurdere måloppnåelse og utvikling, samt å sammenlikne Notodden med andre kommuner. Rådmannen legger opp til at målstyringssystemet vil bli videreutviklet i årene som kommer basert på erfaringene som oppnås. Rådmannen vil styre etter målene i målekartene. Rådmannen viser også til målene i gjeldende kommuneplan Mål for utviklingen. 16

19 3.2 Målekart for kommunen Målekart 2013 Notodden kommune Dimensjon Måleindikator Resultat 2011 Ønsket resultat Samfunn Samfunn Samfunn Organisasjon og medarbeidere Organisasjon og medarbeidere Organisasjon og medarbeidere Økonomi Befolkning Arbeidsplasser Plassering på kommunebarometeret Nærvær Medarbeidertrivsel Gjennomført medarbeidersamtale Netto driftsresultat ekskl. fondsbruk/-avsetninger 0,59 % -0,77 % Dårligere. Ned 44 plasser til nr 395 av 428 >1,0 % årlig vekst >1,0 % årlig vekst Bedre enn i 2012 Laveste aksepterte resultat 0,5-1,0 % årlig vekst 0,5-1,0 % årlig vekst Likt med 2012 Ikke godkjent resultat <0,5 % årlig vekst <0,5 % årlig vekst Dårligere enn ,72 % >92 % % <91 % 2012 er likt med 2010 (5,0 av 6) 74 % (resultat fra 2012) 0,6 % Bedre enn i 2012 Likt med 2012 Dårligere enn % % <80 % Positivt resultat eller <1 % neg. avvik 1-2 % neg. avvik >2 % neg. avvik 17

20 4 ORGANISERING 4.1 Politisk struktur Notodden kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. Kontrollutvalget Administrasjons utvalg Kommunestyret Ordfører Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Ungdomsrådet Likestillingsrådet Forliksrådet m.m. Formannskapet Utvalg for oppvekst Utvalg for helse og sosial Teknisk utvalg Utvalg for kultur og stedsutvikling Utvalg for landbruk og miljø Ordfører leder kommunestyret og formannskapet og er tildelt fullmakter ihht delegasjonsreglementet. Kommunestyret (41 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Formannskapet (11 medlemmer) behandler økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak og saker som omhandler økonomi, eierskap, salgs- og skjenkebevillinger m.m. i henhold til delegasjonsreglementet. Notodden kommune har følgende utvalg: Teknisk utvalg, utvalg for helse og sosial, utvalg for oppvekst, utvalg for kultur og stedsutvikling, utvalg for landbruk og miljø. I tillegg kommer kontrollutvalg og administrasjonsutvalg som behandler saker ihht kommuneloven. Formannskap og utvalg avgir innstillinger i saker som vedtas av kommunestyret, unntatt i saker hvor de er tillagt avgjørelsesmyndighet i henhold til delegasjonsreglementet. Notodden kommune har videre bl.a. følgende råd: Rådet for funksjonshemmede, eldrerådet, ungdomsrådet, likestillingsrådet og forliksrådet. I tillegg kommer flere råd og utvalg innenfor diverse fagområder, f.eks. skattetakstnemnd, overskattetakstnemnd. Alle disse rådene og utvalgene er høringsinstanser og/eller behandler saker ihht lov og delegasjonsreglement. 18

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer