Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune"

Transkript

1 Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING

2 Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika Desember 2014 Dato Sakshandsamar Jane Berg Solheim og Heidi Dyrøy Kontrollert av Monica Humlestøl Godkjent av Janicke Svendal Status Forslag til offentleg høyring Rapport nr _01 Oppdragsgjevar Dagfinn Ellingsund Strandgata 15, 6900 Florø Telefon: E-post:

3 S A M A N D R A G Planområdet består i hovudsak utmarksareal. Planområdet er delt i tre områder: Store Helgøya På Store Helgøya er planområdet lokalisert på vestre enden av øya, med naustområde på vestsida av vegen og område for driftsbygg langs austsida av vegen. Klavelandet På Klavelandet ligg planområdet inntil riksveg 5 i sør og følgjer eigedomsgrensa til eksisterande bustadeigedomar mot vest. Mot aust går det oppover mot Granåsen, og mot nord strekkjer det seg til nedstiginga mot Rievika. Innanfor dette område er det tenkt eit mindre bustadområde, samt skogsvegar. Purkehola - Uførevika Denne delen av planområdet omfattar i hovudsak skogsvegar, og strekker seg frå austsida av Høgda i vest og ned i Uførevika i nord, inntil foten av Uførefjellet i aust og ned mot avfallsanlegget til Flora kommune i Purkehola i sør. I Uførevika er det planlagt ei hyttetomt Planområdet er i dag i hovudsak sett av til LNF-område i gjeldande arealdel til kommuneplan for Flora kommune. Planen legg til rette for etablering av tilkomstvegar til uttak av tømmer, etablering av driftsbygg til maskiner og utstyr i samband med skogsdrift. Vidare er det lagt til rette for naust og båtslipp samt etablering av areal til bustadtomter og hyttetomt. I planforslaget er det lagt vekt på god terrengtilpassing av tiltaka, og at tilgjenge for ålmenta ikkje skal verte redusert. Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing. ivest Consult as Side 1 av 22

4 INNHALD INNLEIING BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET LOKALISERING GJELDANDE PLANAR AVGRENSING PLANOMRÅDET PLANOPPSTARTSMØTE MED KOMMUNEN... 5 PLANPROSESS KUNNGJERING AV PLANOPPSTART OG MEDVERKNAD I PLANPROSESS... 5 VIKTIGE OMSYN I PLANARBEIDET NASJONALE FØRINGAR REGIONALE FØRINGAR KOMMUNALE FØRINGAR... 7 PLANOMRÅDET - DAGENS SITUASJON... 7 ROS-ANALYSE INNLEIING METODE FOR VURDERING AV HENDINGAR: SJEKKLISTE VURDERING AV HENDINGAR SKILDRING AV PLANFORSLAG VURDERINGAR OG KONSEKVENSAR LANDSKAP OG ESTETIKK NATURMILJØ OG NATURMANGFALD KULTURMILJØ FRILUFTSLIV/NÆRMILJØ NATURRESSURSAR MILJØFAGLEGE FORHOLD, FORUREINING OG STØY STRANDSONA, SJØ OG VASSDRAG TRYGGLEIK MOT NATURSKADE INFRASTRUKTUR, TRAFIKKTRYGGLEIK OG TILGJENGE UTBYGGING OG FUNKSJON AVBØTANDE TILTAK I HØVE ROS-ANALYSEN INNKOMNE MERKNADER VED PLANOPPSTART PLANDOKUMENT / VEDLEGG REFERANSER ivest Consult as Side 2 av 22

5 1. INNLEIING Flora kommunen har godkjent igangsetting av planarbeid for detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. som omfattar delar av område på Klavelandet, ved Bjørnset, på Helgøya og i og ved Uførevika. Planarbeidet skjer i regi av Dagfinn Ellingsund. Planforslaget er utarbeidd av ivest Consult as ved Jane Berg Solheim og Heidi Dyrøy (oppdragsutførande) og Janicke Svendal (oppdragsansvarleg). 1.1 Bakgrunn for planarbeidet Hovudformålet med planarbeid er å tilrettelegge og etablere tilkomstvegar til uttak av tømmer, etablering av driftsbygg til maskiner og utstyr i samband med skogsdrift, etablering av naust og båtslipp, samt etablering av areal til bustad, inntil 5 tomter og 1 hyttetomt. 1.2 Lokalisering Planområdet ligg på nordsida av Rv5 i Flora kommune. Området er markert med raud ring. Figur 1: Oversiktskart, lokalisering planområdet (Fylkesatlas.no). 1.3 Gjeldande planar Kommuneplan Aktuelt område er i kommunedelplan for Florelandet Brandsøy , sett av som LNF-område. Det same gjeld for områda rundt. Figur 2: Utsnitt arealdelen for gjeldande kommuneplan (florakart.no). ivest Consult as Side 3 av 22

6 Reguleringsplanar Kartet under synar detaljreguleringsplanar i området. Planområdet kjem ikkje i berøring med gjeldande reguleringsplanar. Detaljreguleringsplanar for nærliggande område er: PlanID : Rv5 Helgøytunnelen- Klavelandet, godkjent PlanID : Bustadfelt Bjørnset, gbnr. 81/1, godkjent Figur 3: Detaljreguleringsplanar i området (Florakart.no). Der eksistera i tillegg eit planforslag for eit større område på Bjørnset (markert i grått på kartet ovanfor). Dette er: PlanID : Privatdetaljreguleringsplan - Bjørnset, gbnr. 81/5 og 37, Massetak - Bakkeplanering, Planforslag. 1.4 Avgrensing planområdet Områda som omfatta planområdet er i hovudsak utmarksareal. Planområdet består av tre delområder: Store Helgøya På Store Helgøya er planområdet lokalisert på vestre enden av øya, med naustområde på vestsida av vegen og område for driftsbygg langs sørsida av vegen. Klavelandet På Klavelandet ligg planområdet inntil riksveg 5 i sør og følgjer eigedomsgrensa til eksisterande bustadeigedomar mot vest. Mot aust går det oppover mot Granåsen, og mot nord strekkjer det seg til nedstiginga mot Rievika. Innanfor dette område er det tenkt eit mindre bustadområde, samt skogsvegar. Purkehola - Uførevika Denne delen av planområdet omfattar i hovudsak skogsvegar, og strekker seg frå austsida av Høgda i vest og ned i Uførevika i nord, inntil foten av Uførefjellet i aust og ned mot avfallsanlegget til Flora kommune i Purkehola i sør. I Uførevika er det planlagt ei hyttetomt. Figur 4: Varsla planområde. ivest Consult as Side 4 av 22

7 1.5 Planoppstartsmøte med kommunen Det har vore dialog med Flora kommune om igangsetting av planarbeidet. I planoppstartsmøtet den rådde kommunen til at det vart fremja planspørsmål til Plan- og miljøutvalet før planoppstart. Sidan delar av planarbeidet ikkje er i samsvar med gjeldane arealdel til kommuneplanen gav kommunen og tilbakemelding om at det måtte vurderast om planen fell innunder krav om konsekvensutgreiing, jamfør 3 i KU-forskrifta. Denne vurderinga burde leggjast inn som ein del av planspørsmålet. Aktuelle tema å vurdere i planarbeidet er born og unge, universell utforming, jordvern- og landbruksfag inkludert skog, biologisk mangfald, kulturlandskap og kulturminne, strandsone, sjø og vassdrag, miljøvernfaglege vurderingar, trafikk tryggleik og vegtrafikkstøy. I samband med utarbeiding av planspørsmål vart det og laga eit forenkla planprogram. I planprogrammet vart det konkludert med at dei planlagde tiltaka ikkje er av ein slik karakter at dei utløyser krav om konsekvensutgreiing. Plan- og Miljøutvalet i Flora kommune gjorde den , sak 050/13, positivt vedtak om igangsetting av planarbeid for gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Bjørnset/Helgøya. Det vart ikkje stilt krav om planprogram og konsekvensutgreiing. 2. PLANPROSESS 2.1 Kunngjering av planoppstart og medverknad i planprosess Oppstart av planarbeidet vart kunngjort i Firdaposten den med høyringsfrist Dokumenta var i høyringsperioden også utlagt på ivest Consult og Flora kommune sine nettsider, og parter/ høyringsinstansar vart tilskrive. 3. VIKTIGE OMSYN I PLANARBEIDET 3.1 Nasjonale føringar Kommunaldepartementet har det overordna ansvar for arealplanlegginga i Noreg, og utarbeidar nasjonale mål og retningsliner for planarbeid. Kommunen må følgje overordna mål og retningslinjer i sitt planarbeid, og statlege organ og fylkeskommunen vert aktørar i planprosessane i høve til formidling, råd og krav. Planprosessar med godt samspel mellom private lokale interesser og statlege og fylkeskommunale organ, vert viktig for gode resultat og smidige prosessar. Kommunen kan eigengodkjenne planen dersom det ikkje ligg føre motsegn frå statleg organ, fylkeskommune eller nabokommune. Miljøpolitikk: St.meld nr. 26 ( ) gjev ei samla framstilling av Stoltenberg-regjeringa sin miljøpolitikk, med viktige arealpolitiske føringar, mellom anna: Strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle, oppfølgt med nye statlege planretningsliner for differensiert forvaltning av strandsona av Miljøkvaliteter i landskapet skal bevares og styrkes gjennom økt kunnskap om verdier og bevisst planlegging og arealpolitikk. Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og tas vare på som bruksressurser, og som grunnlag for kunnskap, opplevelser og verdiskaping. Et representativt utval av kulturminner og kulturmiljøer skal bevares i et langsiktig perspektiv. Formålet med dei statlege planretningslinene for differensiert forvaltning av strandsona, er og gjere nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen tydeleg. Målet er å ivareta ålmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Det skal gjennomførast sterkare geografisk differensiering, der vern vert gjort strengast i sentrale områder der presset på areala er stort. I plan- og bygningslova 1-8 er det lagt sterkt vekt på at det skal takast særskilt omsyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre ivest Consult as Side 5 av 22

8 ålmenne interesser. Retningslinene utdjupar lova og gir statlege føringar for kommunane og fylkeskommunane sin planlegging. Klimapolitikk: Av St.meld nr. 21 ( ) Norsk klimapolitikk går det fram at «Regjeringen vil føre en politikk som bidrar til fortsatt økonomisk vekst, men denne må skje innenfor rammen av en bærekraftig utvikling, slik at ikke kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov blir undergravet». I meldinga er det vektlagt at miljøpolitikken skal bygge på føre var-prinsippet. Siste stortingsmelding vedr. klima, St.meld. nr. 33 ( ) om klimatilpassing i Norge, viser til at det i første rekke er vassrelaterte utfordringar vi har i vente (særlig flom og skred, overvann og havnivåstigning), og det er presisert at Risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS) er viktig verkemiddel for vurdering av tiltak for handtering av uønska hendinger. Naturmangfald Naturmangfaldlova trådte i kraft frå , med siste endring av Lovens formål er: «at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur». Friluftsliv: I St. meld. nr. 39 ( ) «Friluftsliv ein veg til høgare livskvalitet», vert det understreka at det er eit nasjonalt politisk mål at alle skal ha høve til å drive friluftsliv som helsefremjande, trivselsskapande og miljøvennleg aktivitet i nærmiljøet, og i naturen elles. Allemannsretten, retten til fri ferdsel, opphald og aktivitet i utmark, er fundamentet i friluftstradisjonane våre. Det er viktig å verne om allemannsretten, og elles bidra til at folk har høve til å ta del i ulike former for friluftsliv. Naturopplevingar er det som særskilt skil friluftsliv frå andre fritidsaktivitetar. Byggeskikk og estetikk: Stortinget har gjennom plan og bygningslova peika på at det skal leggast vekt på estetiske omsyn i plan og byggesaker. Universell utforming: Miljøverndepartementet gav i 2009 ut temarettleiaren Universell utforming og planlegging eller plan- og bygningsloven, der det framgår at..prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging til det enkelte byggetiltak. Born og unge: Rikspolitisk retningsline for born og unge i planlegginga, er eit verkty for at ein skal..ta hensyn til barn og unge i sin planlegging, og må legge til rette for gode bomiljøer og gode oppvekst og levekår. Samordna areal og transportplanlegging: I rikspolitiske retningslinjer for samordna areal og transportplanlegging er det sett som mål at: Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv avvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløysninger på tvers av kommunegrensene. 3.2 Regionale føringar Fylkesplanen : Vegen vidare for Sogn og Fjordane: Gjeldande fylkesplan for Sogn og Fjordane ( ), er eit styringsdokument for utvikling i fylket. Overordna mål er å Oppretthalde folketal og busetnadsmønster, med vekt på Verdiskaping og Bu og leve. Blant verkemidla for å nå målet, er m.a. å satse på industrien og sjøretta aktivitetar. ivest Consult as Side 6 av 22

9 Fylkesdelplan for klima- og miljø: Fylkestinget vedtok i mars 2009 Fylkesdelplan for klima og miljø. I denne er det sett opp overordna mål, hovudstrategiar og tiltak (handlingsprogram). Tiltaksdelen skal rullerast kvart år i samband med budsjetthandsaminga, medan det kvart 4. år skal utarbeidast klimarekneskap for fylket. I høve til reduksjon av klimagassutslepp, er overordna mål at Sogn og Fjordane skal gjere sitt for å nå dei nasjonale mål om å bli klimanøytral i Aktuelle tiltak i høve til reg.plan for Bjørnset/Helgøya er: Ta omsyn til energibruk og utslepp i regulerings- og kommunedelplanar innan transport, energiforsyning, næringsutvikling og lokalisering av tenester (m.a. gjennom kommuneplanarbeid). Gjennomføre pålegg om energisparing og energieffektive løysingar ved nybygging. Bør og gjelde for rehabilitering av offentlege bygg (m.a. gjennom oppfølging av ny teknisk forskrift). I høve til tilpassing til klimaendringar er overordna mål at Sogn og Fjordane skal vere best mogeleg budd på klimaendringane og ikkje bygge ny sårbarheit inn i samfunnet. Aktuelle tiltak i høve til reguleringsplan for Bjørnset/Helgøya er: Krav om byggehøgde på grunn av havnivåauke (m.a. gjennom kommuneplanarbeid, og i den einskilde byggesak/plansak). Kartlegge lokalklimatiske tilhøve (m.a. gjennom kommuneplanarbeid). Sikre og betre klimatilpassa bygging og fornya stad- og klimatilpassa arkitektur (m.a. gjennom kommunalt planverk og i byggesaker). Handlingsplan Trafikktrygging i Sogn og Fjordane : Handlingsplan Trafikktrygging i Sogn og Fjordane , har tre satsingsområde: Unge, foreldre og arbeidsgjevar, med fleire delmål og tiltak for kvart satsingsområde. I handlingsplanen er det lagt vekt på haldningsskapande tiltak og tiltak som er knytt til åtferd i trafikken. 3.3 Kommunale føringar Kommunedelplanen for Florelandet Brandsøy legg arealmessige føringar for utvikling og ønska arealbruk i kommunen. Aktuelt område er i kommunedelplanen, sett av som LNF-område. har gjennom planoppstartsmøte, signalisert ei positiv haldning til planarbeidet og gitt føringar for at følgjande tema skal vurderast nærare i planprosessen: Landskap, Naturmangfald, Friluftsliv, Kulturmiljø, Skredfareproblematikk, Støy, samt Trafikktryggleik kring bustadetablering på Klavelandet, Universell utforming og Tilrettelegging for barn og unge. 4. PLANOMRÅDET - DAGENS SITUASJON LANDSKAP OG ESTETIKK Planområdet ligg geografisk på kysten, og har eit typisk vest-norsk kystklima. Det overordna landskapsbildet er ope og rettar seg mot sjø og hav. Grunna topografi dannar terreng fleire små og store landskapsrom. Desse opplevast veldig ulikt. I øvre del av planområdet er det opent og med vidt utsyn i fleire himmelretningar. I nedre, då nordaustleg del av planområdet, er landskapsrommet lukka, med mindre utsyn og korte siktline. Mot sør er landskapsrommet opent med lange siktline. Landskapet i planområdet kan synast «urørt» men er påverka av menneskelege inngrep gjennom alle tiltaka rundt (bustader, veganlegg, straumlinjer). Det er ikkje registrert nokon viktige landskapstypar innanfor planområdet. Dei to delområda Klavelandet og Purkehola Uførevika ligg langs nordsida av Rv5, og strekker seg frå Klavelandet i vest til Kviteneset (ved Sundafjellet) i aust. Eigendommane består i all hovudsak av landbruksareal, då som utmark. Landskapet er kupert. Høgste delen av desse områda ligg vestvendt, medan dei lågareliggande delar av området vender seg mot nord og nordaust medan Klavelandet vender seg mot sør. I nordlegaste del av planområdet ligg Uførevika som ligg i nordaustleg retning. Terrenget er kupert, enkelte stader bratt, med helling mot nordaust. Vegetasjonen er typisk for området, med grunnlendt jordsmonn som veksla mellom furuskog med lyng og einer, og med noko bart fjell i dagen. Områda inneheld fleire område med plantefelt av gran. ivest Consult as Side 7 av 22

10 Delområdet på Store Helgøya ligg vestvendt langs sjøen. Det ligg nokså skjerma og er opparbeidd og planert. Figur 5: Foto Helgøya sett frå RV 5 (Foto: NATURMILJØ OG NATURMANGFALD Størstedelen av planområdet består av furuskog, med innslag av planta granfelt. Furu er den dominerande treslaget, men der er også områder med blandingsskog med artar som osp, rogn og noko bjørk. Der er også mykje innslag av einer og einekratt fleire stader, medan lyngvekstar dominera i feltsjikt. Det er gjennomført fleire synfaringar på staden (riktig nok utanfor vekstsesong), men det er ikkje gjort observasjonar som kan gi indikasjon på at området har potensial for å innehalde viktige naturtypar eller artar av høg verdi for biologisk mangfald. Det ligg heller ikkje føre opplysningar i kjende register om naturtypar, særskilde artsregistreringar eller raudlisteartar i planområdet. KULTURMINNE Der er ingen registrerte kulturminner, eller andre kulturverdiar innanfor planområdet. FRILUFTSLIV/NÆRMILJØ Planområdet er i hovudsak utmark. Det går ein del stiar i planområda og i tilgrensande områder. Sidan områda er relativt nært Florø by er det naturleg å rekne med at det er nytta som turområde. I følgje er det ikkje registrert nokon lokalt/regionalt viktige friluftsområder innafor planområdet. NATURRESSURSAR Innanfor planområdet er det i hovudsak skogsområder. Av AR5 kart går det fram at det er blanda bonitet i området, frå uproduktiv skog til skog med særs høg bonitet. I Uførevika er arealet registrert som utmarksbeite, medan det innanfor planområdet på Helgøya ikkje er registrert spesielle landbruksareal. MILJØFAGLEGE FORHOLD, FORUREINING OG STØY I Purkehola er det kommunalt avfallsdeponi. Det kan derfor vere noko forureining i grunnen i starten på areal regulert til skogsvegar nærast avfallsdeponiet. STRANDSONA, SJØ OG VASSDRAG Største del av planområdet ligg utanfor strandsona. I Uførevika er det i dag eit nedlagt småbruk med naust som vert brukt til fritidsføremål. På Helgøya er område i strandsona allereie utbygd/opparbeidd med fylling/mur i sjøen og planering av areal. TRYGGLEIK MOT NATURSKADE Innanfor planområdet er det fleire områder som er registrert på «aktsomheitskart for snø og steinsprang» på fylkesatlas. ivest Consult as Side 8 av 22

11 INFRASTRUKTUR, TRAFIKKTRYGGLEIK OG TILGJENGE På Klavelandet er det avkøyring frå riksveg 5 og privat veg til eksisterande bustadområde. Helgøya har tilkomst frå eksisterande privat veg i dag. Området Purkehola Uførevika har tilkomst via eksisterande kommunal veg til avfallanlegget i Purkehola, og det går sti frå Purkehola til det nedlagde gardsbruket i Uførevika. UTBYGGING OG FUNKSJON Største delen av planområdet er i dag utmarksareal. På Klavelandet er det eit lite etablert bustadområde, knytt til riksveg 5 med privat veg. Det er busstopp ved avkøyrsla. På Helgøya er området utbygd med eit blanda føremål av kai/naust, bustad og næringsbygg. 5. ROS-ANALYSE 5.1 Innleiing Kommunen har ansvar for å sikre forsvarleg bruk og vern av areal og bygningar i kommunen. Det er eit krav om risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeiding av planar for utbygging. Analysen er sett saman av sjekkliste, samt omtale av tema som treng nærare utgreiing. I samsvar med plan- og bygningslova 4-3 om samfunnstryggleik og ROS-analyse, er det vurdert alle risiko- og sårbarheitsforhold som har aktualitet for om området er eigna til utbyggingsføremål, og kva eventuelle tiltak som må gjennomførast for å oppnå akseptabel risiko. Til grunn for ROS-analysen, er planlagde tiltak vurdert og samanstilt med kjent informasjon henta frå: Sogn og Fjordane Fylkeskommune: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Fylkesatlas Sogn og Fjordane: Artsdatabanken: Statens Vegvesen sine nettsider: Regjeringa sine nettsider vedr, klimatilpassing: Meteorlogisk institutt sine nettsider Flora kommune sine nettsider, samt gjeldande kommuneplan, reguleringsplanar, ivest Consult as, , Forenkla planprogram Detaljreguleringsplan for gbnr 81/1, 80/2 mfl Bjørnset/Helgøya, Flora kommune. Godkjent i Plan- og miljøutvalet den , sak 050/13. Skredfareevaluering på Klavelandet, Flora kommune, april 2014 av Sunnfjord Geo Consulting AS 5.2 Metode for vurdering av hendingar: Metode for vurdering av hendingar i ROS-analysen tar utgangspunkt i rettleiaren samfunnssikkerhet i arealplanlegging utarbeidd av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar, utarbeidd av Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Ved skildring av Sannsynlegheit er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Sannsynleg Generell Skred Flaum 1. Lite sannsynleg < 1 pr. 50 år 1 pr år 2. Mindre sannsynleg 1 pr. 10 år 1 pr. 50 år 1 pr år 3. Ganske sannsynleg 1 pr. år 1 pr. 10 år 1 pr. 100 år 1 pr. 20 år garasje/lager 1 pr. 200 år B/F/K/skule 1 pr år sjukehus/beredskap 4. Særs sannsynleg > 1 pr. år > 1 pr. 100 år Som for sannsynleg ivest Consult as Side 9 av 22

12 Ved skildring av Konsekvensar er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Begrep Liv/helse Miljø 1. Ufarleg 0 personskade 0 skade 2. Ein viss fare Få/små personskader Små, lokale skader 3. Farleg Alvorlege personskader Omfattande skade, regionale konsekvensar, restitusjon < 1 år 4. Kritisk Alvorlege personskader/1 død Alvorlege skader, regionale konsekv., restitusjon > 1 år 5. Katastrofal 1 eller fleire døde Svært alvorlege, langvarige skadar, uoppretteleg miljøskade Risikomatrise: Ufarleg Ei viss fare Farleg Kritisk Katastrofal Særs sannsynleg Ganske sannsynleg Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Der grønt markerar akseptabel risiko, gult markerar risiko som bør reduserast ved tiltak, og raudt markerar uakseptabel risiko der eventuelt avbøtande tiltak må iverksettast. 5.3 Sjekkliste Med utgangspunkt i rettleiaren Rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar, utarbeidd av Sogn og Fjordane Fylkeskommune, er det utarbeidd ei sjekkliste knytt til forslag til Detaljregulering for gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Klavelandet/Helgøya/Purkehola-Uførevika. Nr. Uønskt hending Aktuelt Sannsyn Konsekvens Samla risiko Kommentar/tiltak Natur- og miljøforhold Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko eller auka påkjenning for: 1. Snø- eller steinskred/sprang? Ja Det er gjennomført skredfarevaluering for bustadområdet på Klavelandet, sjå vedlagt rapport frå SGC. Området for bustad ligg utanfor rasfareområdet. 2. Flodbølgje som følje av skred? 3. Kvikkleire eller anna ustabilitet? 4. Flaum/flaumskred? 5. Overvatn? 6. Radon? 7. Skog-/lyngbrann? 8. Springflo/flom i sjø/vann? Ja Hyttetomt i Uførevika ligg på kote 15 og høgre, medan naust ligg i strandsona. Naust må oppførast med konstruksjon og i materiale som ikkje tek skade av høg vass-stand. ivest Consult as Side 10 av 22

13 Nr. Uønskt hending Aktuelt Sannsyn Konsekvens Samla risiko Kommentar/tiltak Vind/ekstremnedbør? Ja Naust på Helgøya ligg i strandsona. Naust må oppførast med konstruksjon og i materiale som ikkje tek skade av høg vass-stand. Vindutsett, jfr. geografisk plassering ved kysten men planområda er ikkje særleg utsett. 10. Naturmiljø/mangfald? Ja Det skal etablerast skogsvegar i naturområde. Det er ikkje registrert naturtypar, særskilde artsregistreringar eller raudlisteartar i planområdet. 11. Verneområde? 12. Vassdragsområde? 13. Kulturminne/-miljø? 14. Friluftsliv (rekreasjonsområde) 15. Gyteområde Ja Planområde er eit større utmarksområde med nokon registrerte og fleire ikkje registrerte stiar Dette området ligg i Klavfjorden, og kjem derfor ikkje i kontakt med planområda Verksemdrisiko Er der i området, eller medfører planen/tiltaket: 16. Anlegg/verksemder som kan utgjere ein risiko? Ja Det vert opna for uttak av massar primært til bruk for bygging av veg innanfor planområdet. Før oppstart må det søkjast om naudsynte løyver til tiltaket, og det vert føresett at gjeldande regelverk i høve HMS og bruk av eksplosivar vert følgd. 17. Lager med farlege stoff (væsker, gassar eksplosiv, m.m.)? 18. Transport av farleg gods på nærliggande veg? 19. Auka risiko eller andre påkjenningar for sårbare bygg, infrastruktur, aktivitetar? (akvakulturanlegg) Planlagt bustadområde på Klavelandet ligg 1 km frå akvakulturanlegg i fjord med god vassutskifting. Bustadområdet vil derfor ikkje kunne ha innverknad på anlegget. ivest Consult as Side 11 av 22

14 Nr. Uønskt hending Aktuelt Sannsyn Konsekvens Samla risiko Kommentar/tiltak Forureining Er der i området, eller medfører planen/tiltaket: 20. Fare for akutt forureining? 21. Permanent forureining? 22. Støy og støv (industri, trafikk, m.v.)? Ja Massetaket ved Purkehola ligg skjerma og i god avstand til bustadar/hytter Bustadområdet på Klavelandet 23. Forureina grunn? Ja Areal som ligg inntil kommunalt anlegg for avfallshandtering. 24. Høgspentline Ja Anlegg for avfallsbehandling? Planområdet grensar inntil kommunalt avfallsanlegg i Purkehola Beredskap Er det i området, eller medfører planen/tiltaket: 26. Ikkje tilstrekkelig tilkomst for utrykkingskøyretøy? Bygg på Helgøya har tilkomst for utrykkingskøyretøy via eksisterande privat veg. Nye bustadtomter på Klavelandet vil og ha slik tilkomst via eksisterande og ny privat veg. I Uførevika vil det være tilfredstillande tilkomst via sjø. 27. Ikkje tilstrekkeleg sløkkevasskapasitet? 28. Behov for ny/auka beredskapstiltak (brann, helse, m.m.)? Infrastruktur Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre auka risiko for: 29. Trafikkulykke? 30. Trafikkbelastning på eksisterande vegnett? ivest Consult as Side 12 av 22

15 Nr. Uønskt hending Aktuelt Sannsyn Konsekvens Samla risiko Kommentar/tiltak 31. Manglande kapasitet i kraftforsyninga? 32. Manglande kapasitet i tele- /dataforsyninga? 33. Manglande kapasitet i VAsystem? Andre forhold: Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre auka risiko for: 34. Fare for sabotasje/terror? 35. Fare for anna kriminalitet? 36. Vatn med fare for usikker is? 37. Terrengformasjonar som utgjer spesielle fare (stup, skrentar m.m)? Ja Planområdet ligg i kupert terreng, med nokså bratt topografi enkelte stader. 38. Gruver, opne sjakter, steintippar, m.m.? 5.4 Vurdering av hendingar Hending 22: Støy Bustadområdet på Klavelandet: Utbyggingsområde er lagt i god avstand til senterline veg (25m frå senterlinje veg og over 10m høgare enn vegen). Det er lagt vekt på å behalde naturleg vegetasjonen kring bustadområde. I tillegg vert det stilt krav i føresegnene til planen at statlege retningsliner for handsaming av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), skal innarbeidast i detaljprosjektering av området. AVBØTANDE TILTAK Avstand til veg i form av byggjegrense og krav i føresegene til planen om at naturleg vegetasjon mot vegen skal behaldast. Det er sett krav i føresegene om at krav i retningslinjer T-1442/2012 skal leggast til grunn ved prosjektering av bustadar. FORVENTA EFFEKT Stor effekt Stor effekt Hending 23: Forureina grunn I delområde Purkehola Uførevika er det fare for forureina grunn i areal regulert til skogsvegar som ligg inntil kommunalt anlegg for avfallshandtering. Det er spesielt vegtraseen som går vestover på sørsida av Holten og starten på vegen mot Uførevika som kan være utsette. Ved detaljprosjektering av desse vegane må det takast omsyn til dette, og det bør eventuelt takast prøvar i området for å avklare situasjonen. Det er viktig å unngå spreiing av eventuell forureina masse. ivest Consult as Side 13 av 22

16 AVBØTANDE TILTAK FORVENTA EFFEKT Krav i føresegene til planen om å kartlegge behov for tiltak i høve Stor effekt eventuelle forureining i grunnen ved detaljprosjektering av veg inntil kommunalt avfallsdeponi. Hending 24: Høgspentlinje Høgspentline kryssar over areal regulert til skogsveg fleire stadar. Dette kan innebære fare for skade på linja ved bygging av veg Det er lagt inn fareområde på plankartet der lina kryssar areal avsett til skogsveg og det er lagt føringar i føresegene til planen. Ved arbeid i dette området må det og være dialog med anleggseigar. AVBØTANDE TILTAK Dialog med anleggseigar prosjekterings- og utbyggingsfasen. Vise fareområder på plankart med føringar i føresegene i høve plassering av veg i forhold til master. FORVENTA EFFEKT Stor effekt Stor effekt Hending 37. Terrengformasjonar som utgjer spesielle fare (stup, skrentar m.m) Planområdet ligg i kupert terreng, med nokså bratt topografi enkelte stader. I tillegg kan massetaket gje nye skjeringar. Ved detaljprosjektering både av veg, bustadområde og massetak er det derfor viktig å vurdere behovet for sikring. AVBØTANDE TILTAK Sikring av høge skjeringar, kantar og stup innanfor planområdet. FORVENTA EFFEKT Stor effekt ivest Consult as Side 14 av 22

17 6. SKILDRING AV PLANFORSLAG Planen legg til rette for etablering av tilkomstvegar til uttak av tømmer, etablering av driftsbygg til maskiner og utstyr i samband med skogsdrift. Vidare er det lagt til rette for naust og båtslipp samt etablering av areal til bustadtomter og hyttetomt. Helgøya Figur 6: Forslag til reguleringsplan, område Helgøya. Figur 7: Tomt til oppføring av naust og privat båtslipp. På Helgøya vert det regulert til naust og båtslipp og nytt driftsbygg som kan huse maskiner og utstyr som er naudsynt for å drive skogsdrift. Naustområdet er lagt på eksisterande fylling i sjø, i eit område som allereie er utbygd (sjå fig. 7), og område for ny driftsbygning er allereie delvis planert og ligg i tilknyting til eksisterande bygg(sjå fig. 8). I tillegg vert det og regulert til område for privat veg og eksisterande bustad. Reguleringa legg såleis til rette for nokre nye tiltak og «formaliserar» eksisterande utbygging. Figur 8: Område på Helgøya som er regulert til driftsbygg. Klavelandet Figur 9 og 10: Forslag til reguleringsplan, område Klavelandet. Bilde til høgre synar illustrasjon av reguleringsplan (ivest Consult). ivest Consult as Side 15 av 22

18 På Klavelandet er det regulert for å kunne etablere inntil 5 nye bustadtomtar. Bustadtomtane er lagt i tilknyting til eksisterande bustadar og etablert privat veg, og vil vere ei vidareføring av bustadområdet på Klavelandet (sjå fig.9, 10). Tilkomstveg frå eksisterande veg til bustadtomtane er lagt på nordsida av nytt bustadområde. Det er og opna for vidareføring av eksisterander traktorveg i retning nord og aust. Purkehola Uførvika Figur 11: Forslag til reguleringsplan, område Purkehola. Figur 12: Forslag til reguleringsplan, område Uførevika. I dette området er det regulert traktor- og slepevegar til uttak av tømmer. For at det skal være mogleg å etablere desse skal det etablerast eit massetak for å gje tilgang på masse til bygging av vegane. Uttak av stein er i første omgang stipulert til m3, og er plassert i bakkant av eit tidligare etablert massetak nordaust for Purkehola, sjå figur 13. I Uførevika er det eit nedlagt småbruk som i dag blir brukt til ferie- og fritidsbustad. Tilkomsten til området går sjøvegen. Her er det regulert område for fritidsføremål, slik at det i tillegg til eksisterande fritidsbustad, skal kunne frådelast ei hyttetomt. Denne ligg på vestsida av småbruket. Det er etablert naust og båtplass i området i dag, og det er regulert areal for naust og båtplass i tilknyting til ny hyttetomt. Figur 13: Eksisterande massetak Purkehola. ivest Consult as Side 16 av 22

19 7. VURDERINGAR OG KONSEKVENSAR Generelt Hovudformålet med igangsetting av planarbeid er å legge til rette for ei god utnytting av landbrukseigedomen 81/1, 80/2 mfl. Eigedomen består i hovudsak av utmark. Å legge til rette for uttak av tømmer gjennom å etablere tilkomstvegar og driftsbygg til maskiner og utstyr i samband med skogsdrift er viktige moment i høve drifta av eigedomen. I tillegg legg planen opp til etablering av naust og båtslipp på Helgøya, 5 nye bustadtomter på Klavelandet og ei hyttetomt i Uførevika. Oppstartsmøtet og forenkla planprogram peikar på ulike tema som skulle vektleggast i planarbeidet. Nedanfor er det vist kva vurderingar som er gjort gjennom planarbeidet og konsekvensar av planforslaget. 7.1 Landskap og estetikk Det overordna landskapsbildet er ope og rettar seg mot sjø og hav. Grunna topografi dannar terreng fleire små og store landskapsrom. Desse opplevast veldig ulikt. I øvre del av planområdet er det opent og med vidt utsyn i fleire himmelretningar. I lågareliggande delar av planområdet er landskapsrommet lukka, med mindre utsyn og korte siktline. Landskapet i planområdet kan synast «urørt» men er påverka av menneskelege inngrep gjennom alle tiltaka rundt (bustadar, veganlegg, straumliner). Det er ikkje registrert nokon viktige landskapstypar innanfor planområdet. Delområdet på Klavelandet går frå RV5 og oppover lia. Dei fem nye bustadane er plassert på ei hylle over riksvegen. Bak bustadane stig åsryggen oppover. Det er lagt føringar i føresegene i høve å ta vare på vegetasjon framfor bustadane både for å skjerme for trafikkstøy og for å redusere fjernverknad av dei nye bygningane. Dette gjer at dei nye bustadane ikkje vil ha vesentleg fjernverknad eller nokon silhuettverknad. Skogsvegen følgjer langs foten av eit høgdedrag, og er plassert slik at den skal gje minst mogleg terrenginngrep. Vegen vil såleis gje relativt lite inngrep i landskapet. Det er og lagt føringar i føresegene i høve detaljprosjektering av veg for å minimere terrenginngrep. Delområdet Purkehola Uførevika går frå det kommunale avfallsanlegget i Purkehola. Det går ein kortare vegtrase mot vest inn i skaret på sørsida av Holten, ein trase mot Uførevika og ein kort og ein lengre trase austover. Alle vegtraseane er lagt slik at dei skal gje minst mogleg inngrep i landskapet. Det er lagt føringar i føresegna i høve detaljprosjektering av vegane for å minimere terrenginngrep. Det planlagde området for massetak ligg i tilknyting til eit eksisterande massetak. I dette området vil det bli eit større inngrep i landskapet, men dette er innanfor eit lukka landskapsrom og vil derfor bare vere synleg i umiddelbar nærheit til området. Det er innarbeidd krav til skjerming av landskapet i driftsfasen og tilbakeføring ved avslutting av drifta i føresegna. I det planlagd område for hytte i Uførevika er det lagt vekt på at hytta skal tilpassast landskapet for å minimere fjernverknad av bygget i føresegna til plan. Delområdet på Store Helgøya ligg vestvendt langs sjøen. Det ligg nokså skjerma og er opparbeidd og planert. Her vil det ikkje bli vesentleg meir inngrep i landskapet enn det som allereie er utført. 7.2 Naturmiljø og naturmangfald Størstedelen av planområdet består av furuskog, med innslag av planta granfelt. Terrenget er kupert, enkelte stader bratt, med helling mot vest. Vegetasjonen er typisk for området, med grunnlendt jordsmonn som veksla mellom furuskog med lyng og einer, og med noko bart fjell i dagen. Det er fleire område med plantefelt av gran. Furu er den dominerande trearten, men det er områder med blandingsskog med osp, rogn og noko bjørk. Der er også mykje einer og einekratt fleire stadar, medan lyngvekstar dominera i feltsjikt. Det har vore fleire synfaringar i områda (riktig nok utanfor vekstsesong), men det er ikkje gjort observasjonar som gjev indikasjon på at området har potensial for å innehalde viktige naturtypar eller artar av høg verdi for biologisk mangfald. Det ligg heller ikkje føre opplysningar i kjende register om naturtypar, særskilde artsregistreringar eller raudlisteartar i planområdet. Det er derfor nærliggande å tru at planframlegget ikkje vil ha vesentlege negative konsekvensar for natur og biologisk mangfald. ivest Consult as Side 17 av 22

20 7.3 Kulturmiljø Der er ingen registrerte kulturminner, eller andre kulturverdiar innanfor planområdet. Det er derfor ikkje sannsynleg at planforslaget vil få konsekvensar for Kulturminne, Kulturlandskap eller andre kulturmiljø. 7.4 Friluftsliv/nærmiljø Planområdet er i hovudsak utmark. Det går ein del stiar i planområda og i tilgrensande områder. Sidan områda er relativt nært Florø by er det naturleg å rekne med at det er nytta som turområde. I følgje er det ikkje registrert nokon lokalt/regionalt viktige friluftsområder innafor planområdet. Det regulerte bustadområdet på Klavelandet vil ikkje ha negative konsekvensar for friluftslivet, då desse er plassert i tilknyting til eksisterande bustadar og ligg i eit område som ikkje er nytta til dette føremålet. Innanfor området er det og lagt opp til å opparbeide areal for leik, samt at bustadane har nær tilgang til natur og friluftsliv i områda ovanfor Klavelandet. Dei regulerte områda på Helgøya ligg i allereie utbygd og privatisert område, og har derfor ikkje verdi som friluftsområde. Føresett god terrengtilpassing og tiltalande utforming vil skogsvegane på Klavelandet og Purkehola Uførevika på mange måtar være positive for friluftslivet, fordi dei gjer områda lettare tilgjengeleg. Det er lagt føringar i føresegene til planen i høve tilgjenge for ålmenta. Massetaket ved Purkehola er plassert i tilknyting til eksisterande massetak, og i nærleiken av eksisterande kommunalt avfallsanlegg. Dette området er nok det som er minst attraktivt som friluftsområde i dag. Ved å legge føringar i føresegene til planen for god avslutting av massetaket vil dette likevel berre ha negativ konsekvens for friluftsliv i driftsfasen. I Uførevika er hyttetomta trekt bort frå strandlinja. I føresegene til planen er det lagt inn føringar som gjer at planen ikkje vil ha vesentleg negativ innverknad på friluftslivet i området. 7.5 Naturressursar Innanfor planområdet er det i hovudsak skogsområder. Av AR5 kart går det fram at det er blanda bonitet i området, frå uproduktiv skog til skog med særs høg bonitet. I Uførevika er arealet registrert som utmarksbeite, medan det innanfor planområdet på Helgøya ikkje er registrert spesielle landbruksareal. Planframlegget legg opp til at det vil bli mogleg å hauste skogsressursane i ei heil anna utstrekning enn kva som er mogleg i dag. 7.6 Miljøfaglege forhold, forureining og støy I delområde Purkehola Uførevika er det fare for forureina grunn i areal regulert til skogsvegar som ligg inntil kommunalt anlegg for avfallshandtering. Det er spesielt vegtraseen som går vestover på sørsida av Holten og starten på vegen mot Uførevika som kan være utsette. Ved detaljprosjektering av desse vegane må det takast omsyn til dette, og det bør eventuelt takast prøvar i området for å avklare situasjonen. Det er viktig å unngå spreiing av eventuell forureina masse. Det er innarbeidd krav i høve mogleg forureina grunn i føresegnene til planen. Massetaket i same området ligg skjerma og i god avstand til bustadar/hytter. Dette har såleis ikkje vesentlege negative konsekvensar i høve støy. På Klavelandet er bustadområdet lagt i god avstand til senterline veg (25 m frå senterline veg og over 10m høgare enn vegen). For å minimere støy frå vegen er det lagt vekt på å behalde naturleg vegetasjonen kring bustadområde. I tillegg vert det stilt krav i føresegnene til planen om at statlege retningsliner for handsaming av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), skal innarbeidas i detaljprosjektering bustadar med uteopphaldsareal. 7.7 Strandsona, sjø og vassdrag På Helgøya ligg dei nye tiltaka som planen opnar for i eit allereie utbygd område der ålmenta som konsekvens av planføremålet har tilgang. Vidare er det lagt føringar i føresengene i høve tiltak i strandsona for å unngå privatisering. Planframlegget vil derfor ikkje i føre til vesentleg ytterlegare privatisering av ivest Consult as Side 18 av 22

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune ROS-analyse Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune 03.09.2014 Flora kommune ROS-analyse Detajlreguleringsplan «Docen-Kvartalet», Flora kommune Dato 03.09.2014 Utarbeidd av Janicke Svendal

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

i Koløy mune Oppdragsgjevar: Fitjar kommune

i Koløy mune Oppdragsgjevar: Fitjar kommune Rapport 04. desember 2013 Fitjar komm mune Kartleggingg av funksjonell strandsone i Øyane, inkl. Koløy Oppdragsgjevar: Fitjar kommune Tittel: Fitjar kommune. Kartlegging av funksjonell strandsone i Fitjarøyane

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 14 REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Vedlegg B Føremålet med møtet er at kommunen vert informert om planlagt innhald i planen og avgrensing av planområdet, Kommunen avklarar plansituasjonen for området,

Detaljer

SFE Nett AS 132 kv-kraftleidning Grov - Florø. Søknad om konsesjon m m.. Side 1

SFE Nett AS 132 kv-kraftleidning Grov - Florø. Søknad om konsesjon m m.. Side 1 Søknad om konsesjon m m.. Side 1 INNHALD: Side 1. PRESENTASJON AV TILTAKSHAVAR 3 2 BAKGRUNN OG GRUNNGJEVING FOR SØKNADEN 3 2.1 Bakgrunn 3 2.2 Grunngjeving 4 2.3 0-alternativet 4 3. SPESIFIKASJON AV TILTAKET

Detaljer