Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune"

Transkript

1 Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING

2 Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika Desember 2014 Dato Sakshandsamar Jane Berg Solheim og Heidi Dyrøy Kontrollert av Monica Humlestøl Godkjent av Janicke Svendal Status Forslag til offentleg høyring Rapport nr _01 Oppdragsgjevar Dagfinn Ellingsund Strandgata 15, 6900 Florø Telefon: E-post:

3 S A M A N D R A G Planområdet består i hovudsak utmarksareal. Planområdet er delt i tre områder: Store Helgøya På Store Helgøya er planområdet lokalisert på vestre enden av øya, med naustområde på vestsida av vegen og område for driftsbygg langs austsida av vegen. Klavelandet På Klavelandet ligg planområdet inntil riksveg 5 i sør og følgjer eigedomsgrensa til eksisterande bustadeigedomar mot vest. Mot aust går det oppover mot Granåsen, og mot nord strekkjer det seg til nedstiginga mot Rievika. Innanfor dette område er det tenkt eit mindre bustadområde, samt skogsvegar. Purkehola - Uførevika Denne delen av planområdet omfattar i hovudsak skogsvegar, og strekker seg frå austsida av Høgda i vest og ned i Uførevika i nord, inntil foten av Uførefjellet i aust og ned mot avfallsanlegget til Flora kommune i Purkehola i sør. I Uførevika er det planlagt ei hyttetomt Planområdet er i dag i hovudsak sett av til LNF-område i gjeldande arealdel til kommuneplan for Flora kommune. Planen legg til rette for etablering av tilkomstvegar til uttak av tømmer, etablering av driftsbygg til maskiner og utstyr i samband med skogsdrift. Vidare er det lagt til rette for naust og båtslipp samt etablering av areal til bustadtomter og hyttetomt. I planforslaget er det lagt vekt på god terrengtilpassing av tiltaka, og at tilgjenge for ålmenta ikkje skal verte redusert. Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing. ivest Consult as Side 1 av 22

4 INNHALD INNLEIING BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET LOKALISERING GJELDANDE PLANAR AVGRENSING PLANOMRÅDET PLANOPPSTARTSMØTE MED KOMMUNEN... 5 PLANPROSESS KUNNGJERING AV PLANOPPSTART OG MEDVERKNAD I PLANPROSESS... 5 VIKTIGE OMSYN I PLANARBEIDET NASJONALE FØRINGAR REGIONALE FØRINGAR KOMMUNALE FØRINGAR... 7 PLANOMRÅDET - DAGENS SITUASJON... 7 ROS-ANALYSE INNLEIING METODE FOR VURDERING AV HENDINGAR: SJEKKLISTE VURDERING AV HENDINGAR SKILDRING AV PLANFORSLAG VURDERINGAR OG KONSEKVENSAR LANDSKAP OG ESTETIKK NATURMILJØ OG NATURMANGFALD KULTURMILJØ FRILUFTSLIV/NÆRMILJØ NATURRESSURSAR MILJØFAGLEGE FORHOLD, FORUREINING OG STØY STRANDSONA, SJØ OG VASSDRAG TRYGGLEIK MOT NATURSKADE INFRASTRUKTUR, TRAFIKKTRYGGLEIK OG TILGJENGE UTBYGGING OG FUNKSJON AVBØTANDE TILTAK I HØVE ROS-ANALYSEN INNKOMNE MERKNADER VED PLANOPPSTART PLANDOKUMENT / VEDLEGG REFERANSER ivest Consult as Side 2 av 22

5 1. INNLEIING Flora kommunen har godkjent igangsetting av planarbeid for detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. som omfattar delar av område på Klavelandet, ved Bjørnset, på Helgøya og i og ved Uførevika. Planarbeidet skjer i regi av Dagfinn Ellingsund. Planforslaget er utarbeidd av ivest Consult as ved Jane Berg Solheim og Heidi Dyrøy (oppdragsutførande) og Janicke Svendal (oppdragsansvarleg). 1.1 Bakgrunn for planarbeidet Hovudformålet med planarbeid er å tilrettelegge og etablere tilkomstvegar til uttak av tømmer, etablering av driftsbygg til maskiner og utstyr i samband med skogsdrift, etablering av naust og båtslipp, samt etablering av areal til bustad, inntil 5 tomter og 1 hyttetomt. 1.2 Lokalisering Planområdet ligg på nordsida av Rv5 i Flora kommune. Området er markert med raud ring. Figur 1: Oversiktskart, lokalisering planområdet (Fylkesatlas.no). 1.3 Gjeldande planar Kommuneplan Aktuelt område er i kommunedelplan for Florelandet Brandsøy , sett av som LNF-område. Det same gjeld for områda rundt. Figur 2: Utsnitt arealdelen for gjeldande kommuneplan (florakart.no). ivest Consult as Side 3 av 22

6 Reguleringsplanar Kartet under synar detaljreguleringsplanar i området. Planområdet kjem ikkje i berøring med gjeldande reguleringsplanar. Detaljreguleringsplanar for nærliggande område er: PlanID : Rv5 Helgøytunnelen- Klavelandet, godkjent PlanID : Bustadfelt Bjørnset, gbnr. 81/1, godkjent Figur 3: Detaljreguleringsplanar i området (Florakart.no). Der eksistera i tillegg eit planforslag for eit større område på Bjørnset (markert i grått på kartet ovanfor). Dette er: PlanID : Privatdetaljreguleringsplan - Bjørnset, gbnr. 81/5 og 37, Massetak - Bakkeplanering, Planforslag. 1.4 Avgrensing planområdet Områda som omfatta planområdet er i hovudsak utmarksareal. Planområdet består av tre delområder: Store Helgøya På Store Helgøya er planområdet lokalisert på vestre enden av øya, med naustområde på vestsida av vegen og område for driftsbygg langs sørsida av vegen. Klavelandet På Klavelandet ligg planområdet inntil riksveg 5 i sør og følgjer eigedomsgrensa til eksisterande bustadeigedomar mot vest. Mot aust går det oppover mot Granåsen, og mot nord strekkjer det seg til nedstiginga mot Rievika. Innanfor dette område er det tenkt eit mindre bustadområde, samt skogsvegar. Purkehola - Uførevika Denne delen av planområdet omfattar i hovudsak skogsvegar, og strekker seg frå austsida av Høgda i vest og ned i Uførevika i nord, inntil foten av Uførefjellet i aust og ned mot avfallsanlegget til Flora kommune i Purkehola i sør. I Uførevika er det planlagt ei hyttetomt. Figur 4: Varsla planområde. ivest Consult as Side 4 av 22

7 1.5 Planoppstartsmøte med kommunen Det har vore dialog med Flora kommune om igangsetting av planarbeidet. I planoppstartsmøtet den rådde kommunen til at det vart fremja planspørsmål til Plan- og miljøutvalet før planoppstart. Sidan delar av planarbeidet ikkje er i samsvar med gjeldane arealdel til kommuneplanen gav kommunen og tilbakemelding om at det måtte vurderast om planen fell innunder krav om konsekvensutgreiing, jamfør 3 i KU-forskrifta. Denne vurderinga burde leggjast inn som ein del av planspørsmålet. Aktuelle tema å vurdere i planarbeidet er born og unge, universell utforming, jordvern- og landbruksfag inkludert skog, biologisk mangfald, kulturlandskap og kulturminne, strandsone, sjø og vassdrag, miljøvernfaglege vurderingar, trafikk tryggleik og vegtrafikkstøy. I samband med utarbeiding av planspørsmål vart det og laga eit forenkla planprogram. I planprogrammet vart det konkludert med at dei planlagde tiltaka ikkje er av ein slik karakter at dei utløyser krav om konsekvensutgreiing. Plan- og Miljøutvalet i Flora kommune gjorde den , sak 050/13, positivt vedtak om igangsetting av planarbeid for gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Bjørnset/Helgøya. Det vart ikkje stilt krav om planprogram og konsekvensutgreiing. 2. PLANPROSESS 2.1 Kunngjering av planoppstart og medverknad i planprosess Oppstart av planarbeidet vart kunngjort i Firdaposten den med høyringsfrist Dokumenta var i høyringsperioden også utlagt på ivest Consult og Flora kommune sine nettsider, og parter/ høyringsinstansar vart tilskrive. 3. VIKTIGE OMSYN I PLANARBEIDET 3.1 Nasjonale føringar Kommunaldepartementet har det overordna ansvar for arealplanlegginga i Noreg, og utarbeidar nasjonale mål og retningsliner for planarbeid. Kommunen må følgje overordna mål og retningslinjer i sitt planarbeid, og statlege organ og fylkeskommunen vert aktørar i planprosessane i høve til formidling, råd og krav. Planprosessar med godt samspel mellom private lokale interesser og statlege og fylkeskommunale organ, vert viktig for gode resultat og smidige prosessar. Kommunen kan eigengodkjenne planen dersom det ikkje ligg føre motsegn frå statleg organ, fylkeskommune eller nabokommune. Miljøpolitikk: St.meld nr. 26 ( ) gjev ei samla framstilling av Stoltenberg-regjeringa sin miljøpolitikk, med viktige arealpolitiske føringar, mellom anna: Strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle, oppfølgt med nye statlege planretningsliner for differensiert forvaltning av strandsona av Miljøkvaliteter i landskapet skal bevares og styrkes gjennom økt kunnskap om verdier og bevisst planlegging og arealpolitikk. Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og tas vare på som bruksressurser, og som grunnlag for kunnskap, opplevelser og verdiskaping. Et representativt utval av kulturminner og kulturmiljøer skal bevares i et langsiktig perspektiv. Formålet med dei statlege planretningslinene for differensiert forvaltning av strandsona, er og gjere nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen tydeleg. Målet er å ivareta ålmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Det skal gjennomførast sterkare geografisk differensiering, der vern vert gjort strengast i sentrale områder der presset på areala er stort. I plan- og bygningslova 1-8 er det lagt sterkt vekt på at det skal takast særskilt omsyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre ivest Consult as Side 5 av 22

8 ålmenne interesser. Retningslinene utdjupar lova og gir statlege føringar for kommunane og fylkeskommunane sin planlegging. Klimapolitikk: Av St.meld nr. 21 ( ) Norsk klimapolitikk går det fram at «Regjeringen vil føre en politikk som bidrar til fortsatt økonomisk vekst, men denne må skje innenfor rammen av en bærekraftig utvikling, slik at ikke kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov blir undergravet». I meldinga er det vektlagt at miljøpolitikken skal bygge på føre var-prinsippet. Siste stortingsmelding vedr. klima, St.meld. nr. 33 ( ) om klimatilpassing i Norge, viser til at det i første rekke er vassrelaterte utfordringar vi har i vente (særlig flom og skred, overvann og havnivåstigning), og det er presisert at Risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS) er viktig verkemiddel for vurdering av tiltak for handtering av uønska hendinger. Naturmangfald Naturmangfaldlova trådte i kraft frå , med siste endring av Lovens formål er: «at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur». Friluftsliv: I St. meld. nr. 39 ( ) «Friluftsliv ein veg til høgare livskvalitet», vert det understreka at det er eit nasjonalt politisk mål at alle skal ha høve til å drive friluftsliv som helsefremjande, trivselsskapande og miljøvennleg aktivitet i nærmiljøet, og i naturen elles. Allemannsretten, retten til fri ferdsel, opphald og aktivitet i utmark, er fundamentet i friluftstradisjonane våre. Det er viktig å verne om allemannsretten, og elles bidra til at folk har høve til å ta del i ulike former for friluftsliv. Naturopplevingar er det som særskilt skil friluftsliv frå andre fritidsaktivitetar. Byggeskikk og estetikk: Stortinget har gjennom plan og bygningslova peika på at det skal leggast vekt på estetiske omsyn i plan og byggesaker. Universell utforming: Miljøverndepartementet gav i 2009 ut temarettleiaren Universell utforming og planlegging eller plan- og bygningsloven, der det framgår at..prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging til det enkelte byggetiltak. Born og unge: Rikspolitisk retningsline for born og unge i planlegginga, er eit verkty for at ein skal..ta hensyn til barn og unge i sin planlegging, og må legge til rette for gode bomiljøer og gode oppvekst og levekår. Samordna areal og transportplanlegging: I rikspolitiske retningslinjer for samordna areal og transportplanlegging er det sett som mål at: Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv avvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløysninger på tvers av kommunegrensene. 3.2 Regionale føringar Fylkesplanen : Vegen vidare for Sogn og Fjordane: Gjeldande fylkesplan for Sogn og Fjordane ( ), er eit styringsdokument for utvikling i fylket. Overordna mål er å Oppretthalde folketal og busetnadsmønster, med vekt på Verdiskaping og Bu og leve. Blant verkemidla for å nå målet, er m.a. å satse på industrien og sjøretta aktivitetar. ivest Consult as Side 6 av 22

9 Fylkesdelplan for klima- og miljø: Fylkestinget vedtok i mars 2009 Fylkesdelplan for klima og miljø. I denne er det sett opp overordna mål, hovudstrategiar og tiltak (handlingsprogram). Tiltaksdelen skal rullerast kvart år i samband med budsjetthandsaminga, medan det kvart 4. år skal utarbeidast klimarekneskap for fylket. I høve til reduksjon av klimagassutslepp, er overordna mål at Sogn og Fjordane skal gjere sitt for å nå dei nasjonale mål om å bli klimanøytral i Aktuelle tiltak i høve til reg.plan for Bjørnset/Helgøya er: Ta omsyn til energibruk og utslepp i regulerings- og kommunedelplanar innan transport, energiforsyning, næringsutvikling og lokalisering av tenester (m.a. gjennom kommuneplanarbeid). Gjennomføre pålegg om energisparing og energieffektive løysingar ved nybygging. Bør og gjelde for rehabilitering av offentlege bygg (m.a. gjennom oppfølging av ny teknisk forskrift). I høve til tilpassing til klimaendringar er overordna mål at Sogn og Fjordane skal vere best mogeleg budd på klimaendringane og ikkje bygge ny sårbarheit inn i samfunnet. Aktuelle tiltak i høve til reguleringsplan for Bjørnset/Helgøya er: Krav om byggehøgde på grunn av havnivåauke (m.a. gjennom kommuneplanarbeid, og i den einskilde byggesak/plansak). Kartlegge lokalklimatiske tilhøve (m.a. gjennom kommuneplanarbeid). Sikre og betre klimatilpassa bygging og fornya stad- og klimatilpassa arkitektur (m.a. gjennom kommunalt planverk og i byggesaker). Handlingsplan Trafikktrygging i Sogn og Fjordane : Handlingsplan Trafikktrygging i Sogn og Fjordane , har tre satsingsområde: Unge, foreldre og arbeidsgjevar, med fleire delmål og tiltak for kvart satsingsområde. I handlingsplanen er det lagt vekt på haldningsskapande tiltak og tiltak som er knytt til åtferd i trafikken. 3.3 Kommunale føringar Kommunedelplanen for Florelandet Brandsøy legg arealmessige føringar for utvikling og ønska arealbruk i kommunen. Aktuelt område er i kommunedelplanen, sett av som LNF-område. har gjennom planoppstartsmøte, signalisert ei positiv haldning til planarbeidet og gitt føringar for at følgjande tema skal vurderast nærare i planprosessen: Landskap, Naturmangfald, Friluftsliv, Kulturmiljø, Skredfareproblematikk, Støy, samt Trafikktryggleik kring bustadetablering på Klavelandet, Universell utforming og Tilrettelegging for barn og unge. 4. PLANOMRÅDET - DAGENS SITUASJON LANDSKAP OG ESTETIKK Planområdet ligg geografisk på kysten, og har eit typisk vest-norsk kystklima. Det overordna landskapsbildet er ope og rettar seg mot sjø og hav. Grunna topografi dannar terreng fleire små og store landskapsrom. Desse opplevast veldig ulikt. I øvre del av planområdet er det opent og med vidt utsyn i fleire himmelretningar. I nedre, då nordaustleg del av planområdet, er landskapsrommet lukka, med mindre utsyn og korte siktline. Mot sør er landskapsrommet opent med lange siktline. Landskapet i planområdet kan synast «urørt» men er påverka av menneskelege inngrep gjennom alle tiltaka rundt (bustader, veganlegg, straumlinjer). Det er ikkje registrert nokon viktige landskapstypar innanfor planområdet. Dei to delområda Klavelandet og Purkehola Uførevika ligg langs nordsida av Rv5, og strekker seg frå Klavelandet i vest til Kviteneset (ved Sundafjellet) i aust. Eigendommane består i all hovudsak av landbruksareal, då som utmark. Landskapet er kupert. Høgste delen av desse områda ligg vestvendt, medan dei lågareliggande delar av området vender seg mot nord og nordaust medan Klavelandet vender seg mot sør. I nordlegaste del av planområdet ligg Uførevika som ligg i nordaustleg retning. Terrenget er kupert, enkelte stader bratt, med helling mot nordaust. Vegetasjonen er typisk for området, med grunnlendt jordsmonn som veksla mellom furuskog med lyng og einer, og med noko bart fjell i dagen. Områda inneheld fleire område med plantefelt av gran. ivest Consult as Side 7 av 22

10 Delområdet på Store Helgøya ligg vestvendt langs sjøen. Det ligg nokså skjerma og er opparbeidd og planert. Figur 5: Foto Helgøya sett frå RV 5 (Foto: NATURMILJØ OG NATURMANGFALD Størstedelen av planområdet består av furuskog, med innslag av planta granfelt. Furu er den dominerande treslaget, men der er også områder med blandingsskog med artar som osp, rogn og noko bjørk. Der er også mykje innslag av einer og einekratt fleire stader, medan lyngvekstar dominera i feltsjikt. Det er gjennomført fleire synfaringar på staden (riktig nok utanfor vekstsesong), men det er ikkje gjort observasjonar som kan gi indikasjon på at området har potensial for å innehalde viktige naturtypar eller artar av høg verdi for biologisk mangfald. Det ligg heller ikkje føre opplysningar i kjende register om naturtypar, særskilde artsregistreringar eller raudlisteartar i planområdet. KULTURMINNE Der er ingen registrerte kulturminner, eller andre kulturverdiar innanfor planområdet. FRILUFTSLIV/NÆRMILJØ Planområdet er i hovudsak utmark. Det går ein del stiar i planområda og i tilgrensande områder. Sidan områda er relativt nært Florø by er det naturleg å rekne med at det er nytta som turområde. I følgje er det ikkje registrert nokon lokalt/regionalt viktige friluftsområder innafor planområdet. NATURRESSURSAR Innanfor planområdet er det i hovudsak skogsområder. Av AR5 kart går det fram at det er blanda bonitet i området, frå uproduktiv skog til skog med særs høg bonitet. I Uførevika er arealet registrert som utmarksbeite, medan det innanfor planområdet på Helgøya ikkje er registrert spesielle landbruksareal. MILJØFAGLEGE FORHOLD, FORUREINING OG STØY I Purkehola er det kommunalt avfallsdeponi. Det kan derfor vere noko forureining i grunnen i starten på areal regulert til skogsvegar nærast avfallsdeponiet. STRANDSONA, SJØ OG VASSDRAG Største del av planområdet ligg utanfor strandsona. I Uførevika er det i dag eit nedlagt småbruk med naust som vert brukt til fritidsføremål. På Helgøya er område i strandsona allereie utbygd/opparbeidd med fylling/mur i sjøen og planering av areal. TRYGGLEIK MOT NATURSKADE Innanfor planområdet er det fleire områder som er registrert på «aktsomheitskart for snø og steinsprang» på fylkesatlas. ivest Consult as Side 8 av 22

11 INFRASTRUKTUR, TRAFIKKTRYGGLEIK OG TILGJENGE På Klavelandet er det avkøyring frå riksveg 5 og privat veg til eksisterande bustadområde. Helgøya har tilkomst frå eksisterande privat veg i dag. Området Purkehola Uførevika har tilkomst via eksisterande kommunal veg til avfallanlegget i Purkehola, og det går sti frå Purkehola til det nedlagde gardsbruket i Uførevika. UTBYGGING OG FUNKSJON Største delen av planområdet er i dag utmarksareal. På Klavelandet er det eit lite etablert bustadområde, knytt til riksveg 5 med privat veg. Det er busstopp ved avkøyrsla. På Helgøya er området utbygd med eit blanda føremål av kai/naust, bustad og næringsbygg. 5. ROS-ANALYSE 5.1 Innleiing Kommunen har ansvar for å sikre forsvarleg bruk og vern av areal og bygningar i kommunen. Det er eit krav om risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeiding av planar for utbygging. Analysen er sett saman av sjekkliste, samt omtale av tema som treng nærare utgreiing. I samsvar med plan- og bygningslova 4-3 om samfunnstryggleik og ROS-analyse, er det vurdert alle risiko- og sårbarheitsforhold som har aktualitet for om området er eigna til utbyggingsføremål, og kva eventuelle tiltak som må gjennomførast for å oppnå akseptabel risiko. Til grunn for ROS-analysen, er planlagde tiltak vurdert og samanstilt med kjent informasjon henta frå: Sogn og Fjordane Fylkeskommune: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Fylkesatlas Sogn og Fjordane: Artsdatabanken: Statens Vegvesen sine nettsider: Regjeringa sine nettsider vedr, klimatilpassing: Meteorlogisk institutt sine nettsider Flora kommune sine nettsider, samt gjeldande kommuneplan, reguleringsplanar, ivest Consult as, , Forenkla planprogram Detaljreguleringsplan for gbnr 81/1, 80/2 mfl Bjørnset/Helgøya, Flora kommune. Godkjent i Plan- og miljøutvalet den , sak 050/13. Skredfareevaluering på Klavelandet, Flora kommune, april 2014 av Sunnfjord Geo Consulting AS 5.2 Metode for vurdering av hendingar: Metode for vurdering av hendingar i ROS-analysen tar utgangspunkt i rettleiaren samfunnssikkerhet i arealplanlegging utarbeidd av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar, utarbeidd av Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Ved skildring av Sannsynlegheit er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Sannsynleg Generell Skred Flaum 1. Lite sannsynleg < 1 pr. 50 år 1 pr år 2. Mindre sannsynleg 1 pr. 10 år 1 pr. 50 år 1 pr år 3. Ganske sannsynleg 1 pr. år 1 pr. 10 år 1 pr. 100 år 1 pr. 20 år garasje/lager 1 pr. 200 år B/F/K/skule 1 pr år sjukehus/beredskap 4. Særs sannsynleg > 1 pr. år > 1 pr. 100 år Som for sannsynleg ivest Consult as Side 9 av 22

12 Ved skildring av Konsekvensar er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Begrep Liv/helse Miljø 1. Ufarleg 0 personskade 0 skade 2. Ein viss fare Få/små personskader Små, lokale skader 3. Farleg Alvorlege personskader Omfattande skade, regionale konsekvensar, restitusjon < 1 år 4. Kritisk Alvorlege personskader/1 død Alvorlege skader, regionale konsekv., restitusjon > 1 år 5. Katastrofal 1 eller fleire døde Svært alvorlege, langvarige skadar, uoppretteleg miljøskade Risikomatrise: Ufarleg Ei viss fare Farleg Kritisk Katastrofal Særs sannsynleg Ganske sannsynleg Mindre sannsynleg Lite sannsynleg Der grønt markerar akseptabel risiko, gult markerar risiko som bør reduserast ved tiltak, og raudt markerar uakseptabel risiko der eventuelt avbøtande tiltak må iverksettast. 5.3 Sjekkliste Med utgangspunkt i rettleiaren Rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar, utarbeidd av Sogn og Fjordane Fylkeskommune, er det utarbeidd ei sjekkliste knytt til forslag til Detaljregulering for gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Klavelandet/Helgøya/Purkehola-Uførevika. Nr. Uønskt hending Aktuelt Sannsyn Konsekvens Samla risiko Kommentar/tiltak Natur- og miljøforhold Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko eller auka påkjenning for: 1. Snø- eller steinskred/sprang? Ja Det er gjennomført skredfarevaluering for bustadområdet på Klavelandet, sjå vedlagt rapport frå SGC. Området for bustad ligg utanfor rasfareområdet. 2. Flodbølgje som følje av skred? 3. Kvikkleire eller anna ustabilitet? 4. Flaum/flaumskred? 5. Overvatn? 6. Radon? 7. Skog-/lyngbrann? 8. Springflo/flom i sjø/vann? Ja Hyttetomt i Uførevika ligg på kote 15 og høgre, medan naust ligg i strandsona. Naust må oppførast med konstruksjon og i materiale som ikkje tek skade av høg vass-stand. ivest Consult as Side 10 av 22

13 Nr. Uønskt hending Aktuelt Sannsyn Konsekvens Samla risiko Kommentar/tiltak Vind/ekstremnedbør? Ja Naust på Helgøya ligg i strandsona. Naust må oppførast med konstruksjon og i materiale som ikkje tek skade av høg vass-stand. Vindutsett, jfr. geografisk plassering ved kysten men planområda er ikkje særleg utsett. 10. Naturmiljø/mangfald? Ja Det skal etablerast skogsvegar i naturområde. Det er ikkje registrert naturtypar, særskilde artsregistreringar eller raudlisteartar i planområdet. 11. Verneområde? 12. Vassdragsområde? 13. Kulturminne/-miljø? 14. Friluftsliv (rekreasjonsområde) 15. Gyteområde Ja Planområde er eit større utmarksområde med nokon registrerte og fleire ikkje registrerte stiar Dette området ligg i Klavfjorden, og kjem derfor ikkje i kontakt med planområda Verksemdrisiko Er der i området, eller medfører planen/tiltaket: 16. Anlegg/verksemder som kan utgjere ein risiko? Ja Det vert opna for uttak av massar primært til bruk for bygging av veg innanfor planområdet. Før oppstart må det søkjast om naudsynte løyver til tiltaket, og det vert føresett at gjeldande regelverk i høve HMS og bruk av eksplosivar vert følgd. 17. Lager med farlege stoff (væsker, gassar eksplosiv, m.m.)? 18. Transport av farleg gods på nærliggande veg? 19. Auka risiko eller andre påkjenningar for sårbare bygg, infrastruktur, aktivitetar? (akvakulturanlegg) Planlagt bustadområde på Klavelandet ligg 1 km frå akvakulturanlegg i fjord med god vassutskifting. Bustadområdet vil derfor ikkje kunne ha innverknad på anlegget. ivest Consult as Side 11 av 22

14 Nr. Uønskt hending Aktuelt Sannsyn Konsekvens Samla risiko Kommentar/tiltak Forureining Er der i området, eller medfører planen/tiltaket: 20. Fare for akutt forureining? 21. Permanent forureining? 22. Støy og støv (industri, trafikk, m.v.)? Ja Massetaket ved Purkehola ligg skjerma og i god avstand til bustadar/hytter Bustadområdet på Klavelandet 23. Forureina grunn? Ja Areal som ligg inntil kommunalt anlegg for avfallshandtering. 24. Høgspentline Ja Anlegg for avfallsbehandling? Planområdet grensar inntil kommunalt avfallsanlegg i Purkehola Beredskap Er det i området, eller medfører planen/tiltaket: 26. Ikkje tilstrekkelig tilkomst for utrykkingskøyretøy? Bygg på Helgøya har tilkomst for utrykkingskøyretøy via eksisterande privat veg. Nye bustadtomter på Klavelandet vil og ha slik tilkomst via eksisterande og ny privat veg. I Uførevika vil det være tilfredstillande tilkomst via sjø. 27. Ikkje tilstrekkeleg sløkkevasskapasitet? 28. Behov for ny/auka beredskapstiltak (brann, helse, m.m.)? Infrastruktur Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre auka risiko for: 29. Trafikkulykke? 30. Trafikkbelastning på eksisterande vegnett? ivest Consult as Side 12 av 22

15 Nr. Uønskt hending Aktuelt Sannsyn Konsekvens Samla risiko Kommentar/tiltak 31. Manglande kapasitet i kraftforsyninga? 32. Manglande kapasitet i tele- /dataforsyninga? 33. Manglande kapasitet i VAsystem? Andre forhold: Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre auka risiko for: 34. Fare for sabotasje/terror? 35. Fare for anna kriminalitet? 36. Vatn med fare for usikker is? 37. Terrengformasjonar som utgjer spesielle fare (stup, skrentar m.m)? Ja Planområdet ligg i kupert terreng, med nokså bratt topografi enkelte stader. 38. Gruver, opne sjakter, steintippar, m.m.? 5.4 Vurdering av hendingar Hending 22: Støy Bustadområdet på Klavelandet: Utbyggingsområde er lagt i god avstand til senterline veg (25m frå senterlinje veg og over 10m høgare enn vegen). Det er lagt vekt på å behalde naturleg vegetasjonen kring bustadområde. I tillegg vert det stilt krav i føresegnene til planen at statlege retningsliner for handsaming av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), skal innarbeidast i detaljprosjektering av området. AVBØTANDE TILTAK Avstand til veg i form av byggjegrense og krav i føresegene til planen om at naturleg vegetasjon mot vegen skal behaldast. Det er sett krav i føresegene om at krav i retningslinjer T-1442/2012 skal leggast til grunn ved prosjektering av bustadar. FORVENTA EFFEKT Stor effekt Stor effekt Hending 23: Forureina grunn I delområde Purkehola Uførevika er det fare for forureina grunn i areal regulert til skogsvegar som ligg inntil kommunalt anlegg for avfallshandtering. Det er spesielt vegtraseen som går vestover på sørsida av Holten og starten på vegen mot Uførevika som kan være utsette. Ved detaljprosjektering av desse vegane må det takast omsyn til dette, og det bør eventuelt takast prøvar i området for å avklare situasjonen. Det er viktig å unngå spreiing av eventuell forureina masse. ivest Consult as Side 13 av 22

16 AVBØTANDE TILTAK FORVENTA EFFEKT Krav i føresegene til planen om å kartlegge behov for tiltak i høve Stor effekt eventuelle forureining i grunnen ved detaljprosjektering av veg inntil kommunalt avfallsdeponi. Hending 24: Høgspentlinje Høgspentline kryssar over areal regulert til skogsveg fleire stadar. Dette kan innebære fare for skade på linja ved bygging av veg Det er lagt inn fareområde på plankartet der lina kryssar areal avsett til skogsveg og det er lagt føringar i føresegene til planen. Ved arbeid i dette området må det og være dialog med anleggseigar. AVBØTANDE TILTAK Dialog med anleggseigar prosjekterings- og utbyggingsfasen. Vise fareområder på plankart med føringar i føresegene i høve plassering av veg i forhold til master. FORVENTA EFFEKT Stor effekt Stor effekt Hending 37. Terrengformasjonar som utgjer spesielle fare (stup, skrentar m.m) Planområdet ligg i kupert terreng, med nokså bratt topografi enkelte stader. I tillegg kan massetaket gje nye skjeringar. Ved detaljprosjektering både av veg, bustadområde og massetak er det derfor viktig å vurdere behovet for sikring. AVBØTANDE TILTAK Sikring av høge skjeringar, kantar og stup innanfor planområdet. FORVENTA EFFEKT Stor effekt ivest Consult as Side 14 av 22

17 6. SKILDRING AV PLANFORSLAG Planen legg til rette for etablering av tilkomstvegar til uttak av tømmer, etablering av driftsbygg til maskiner og utstyr i samband med skogsdrift. Vidare er det lagt til rette for naust og båtslipp samt etablering av areal til bustadtomter og hyttetomt. Helgøya Figur 6: Forslag til reguleringsplan, område Helgøya. Figur 7: Tomt til oppføring av naust og privat båtslipp. På Helgøya vert det regulert til naust og båtslipp og nytt driftsbygg som kan huse maskiner og utstyr som er naudsynt for å drive skogsdrift. Naustområdet er lagt på eksisterande fylling i sjø, i eit område som allereie er utbygd (sjå fig. 7), og område for ny driftsbygning er allereie delvis planert og ligg i tilknyting til eksisterande bygg(sjå fig. 8). I tillegg vert det og regulert til område for privat veg og eksisterande bustad. Reguleringa legg såleis til rette for nokre nye tiltak og «formaliserar» eksisterande utbygging. Figur 8: Område på Helgøya som er regulert til driftsbygg. Klavelandet Figur 9 og 10: Forslag til reguleringsplan, område Klavelandet. Bilde til høgre synar illustrasjon av reguleringsplan (ivest Consult). ivest Consult as Side 15 av 22

18 På Klavelandet er det regulert for å kunne etablere inntil 5 nye bustadtomtar. Bustadtomtane er lagt i tilknyting til eksisterande bustadar og etablert privat veg, og vil vere ei vidareføring av bustadområdet på Klavelandet (sjå fig.9, 10). Tilkomstveg frå eksisterande veg til bustadtomtane er lagt på nordsida av nytt bustadområde. Det er og opna for vidareføring av eksisterander traktorveg i retning nord og aust. Purkehola Uførvika Figur 11: Forslag til reguleringsplan, område Purkehola. Figur 12: Forslag til reguleringsplan, område Uførevika. I dette området er det regulert traktor- og slepevegar til uttak av tømmer. For at det skal være mogleg å etablere desse skal det etablerast eit massetak for å gje tilgang på masse til bygging av vegane. Uttak av stein er i første omgang stipulert til m3, og er plassert i bakkant av eit tidligare etablert massetak nordaust for Purkehola, sjå figur 13. I Uførevika er det eit nedlagt småbruk som i dag blir brukt til ferie- og fritidsbustad. Tilkomsten til området går sjøvegen. Her er det regulert område for fritidsføremål, slik at det i tillegg til eksisterande fritidsbustad, skal kunne frådelast ei hyttetomt. Denne ligg på vestsida av småbruket. Det er etablert naust og båtplass i området i dag, og det er regulert areal for naust og båtplass i tilknyting til ny hyttetomt. Figur 13: Eksisterande massetak Purkehola. ivest Consult as Side 16 av 22

19 7. VURDERINGAR OG KONSEKVENSAR Generelt Hovudformålet med igangsetting av planarbeid er å legge til rette for ei god utnytting av landbrukseigedomen 81/1, 80/2 mfl. Eigedomen består i hovudsak av utmark. Å legge til rette for uttak av tømmer gjennom å etablere tilkomstvegar og driftsbygg til maskiner og utstyr i samband med skogsdrift er viktige moment i høve drifta av eigedomen. I tillegg legg planen opp til etablering av naust og båtslipp på Helgøya, 5 nye bustadtomter på Klavelandet og ei hyttetomt i Uførevika. Oppstartsmøtet og forenkla planprogram peikar på ulike tema som skulle vektleggast i planarbeidet. Nedanfor er det vist kva vurderingar som er gjort gjennom planarbeidet og konsekvensar av planforslaget. 7.1 Landskap og estetikk Det overordna landskapsbildet er ope og rettar seg mot sjø og hav. Grunna topografi dannar terreng fleire små og store landskapsrom. Desse opplevast veldig ulikt. I øvre del av planområdet er det opent og med vidt utsyn i fleire himmelretningar. I lågareliggande delar av planområdet er landskapsrommet lukka, med mindre utsyn og korte siktline. Landskapet i planområdet kan synast «urørt» men er påverka av menneskelege inngrep gjennom alle tiltaka rundt (bustadar, veganlegg, straumliner). Det er ikkje registrert nokon viktige landskapstypar innanfor planområdet. Delområdet på Klavelandet går frå RV5 og oppover lia. Dei fem nye bustadane er plassert på ei hylle over riksvegen. Bak bustadane stig åsryggen oppover. Det er lagt føringar i føresegene i høve å ta vare på vegetasjon framfor bustadane både for å skjerme for trafikkstøy og for å redusere fjernverknad av dei nye bygningane. Dette gjer at dei nye bustadane ikkje vil ha vesentleg fjernverknad eller nokon silhuettverknad. Skogsvegen følgjer langs foten av eit høgdedrag, og er plassert slik at den skal gje minst mogleg terrenginngrep. Vegen vil såleis gje relativt lite inngrep i landskapet. Det er og lagt føringar i føresegene i høve detaljprosjektering av veg for å minimere terrenginngrep. Delområdet Purkehola Uførevika går frå det kommunale avfallsanlegget i Purkehola. Det går ein kortare vegtrase mot vest inn i skaret på sørsida av Holten, ein trase mot Uførevika og ein kort og ein lengre trase austover. Alle vegtraseane er lagt slik at dei skal gje minst mogleg inngrep i landskapet. Det er lagt føringar i føresegna i høve detaljprosjektering av vegane for å minimere terrenginngrep. Det planlagde området for massetak ligg i tilknyting til eit eksisterande massetak. I dette området vil det bli eit større inngrep i landskapet, men dette er innanfor eit lukka landskapsrom og vil derfor bare vere synleg i umiddelbar nærheit til området. Det er innarbeidd krav til skjerming av landskapet i driftsfasen og tilbakeføring ved avslutting av drifta i føresegna. I det planlagd område for hytte i Uførevika er det lagt vekt på at hytta skal tilpassast landskapet for å minimere fjernverknad av bygget i føresegna til plan. Delområdet på Store Helgøya ligg vestvendt langs sjøen. Det ligg nokså skjerma og er opparbeidd og planert. Her vil det ikkje bli vesentleg meir inngrep i landskapet enn det som allereie er utført. 7.2 Naturmiljø og naturmangfald Størstedelen av planområdet består av furuskog, med innslag av planta granfelt. Terrenget er kupert, enkelte stader bratt, med helling mot vest. Vegetasjonen er typisk for området, med grunnlendt jordsmonn som veksla mellom furuskog med lyng og einer, og med noko bart fjell i dagen. Det er fleire område med plantefelt av gran. Furu er den dominerande trearten, men det er områder med blandingsskog med osp, rogn og noko bjørk. Der er også mykje einer og einekratt fleire stadar, medan lyngvekstar dominera i feltsjikt. Det har vore fleire synfaringar i områda (riktig nok utanfor vekstsesong), men det er ikkje gjort observasjonar som gjev indikasjon på at området har potensial for å innehalde viktige naturtypar eller artar av høg verdi for biologisk mangfald. Det ligg heller ikkje føre opplysningar i kjende register om naturtypar, særskilde artsregistreringar eller raudlisteartar i planområdet. Det er derfor nærliggande å tru at planframlegget ikkje vil ha vesentlege negative konsekvensar for natur og biologisk mangfald. ivest Consult as Side 17 av 22

20 7.3 Kulturmiljø Der er ingen registrerte kulturminner, eller andre kulturverdiar innanfor planområdet. Det er derfor ikkje sannsynleg at planforslaget vil få konsekvensar for Kulturminne, Kulturlandskap eller andre kulturmiljø. 7.4 Friluftsliv/nærmiljø Planområdet er i hovudsak utmark. Det går ein del stiar i planområda og i tilgrensande områder. Sidan områda er relativt nært Florø by er det naturleg å rekne med at det er nytta som turområde. I følgje er det ikkje registrert nokon lokalt/regionalt viktige friluftsområder innafor planområdet. Det regulerte bustadområdet på Klavelandet vil ikkje ha negative konsekvensar for friluftslivet, då desse er plassert i tilknyting til eksisterande bustadar og ligg i eit område som ikkje er nytta til dette føremålet. Innanfor området er det og lagt opp til å opparbeide areal for leik, samt at bustadane har nær tilgang til natur og friluftsliv i områda ovanfor Klavelandet. Dei regulerte områda på Helgøya ligg i allereie utbygd og privatisert område, og har derfor ikkje verdi som friluftsområde. Føresett god terrengtilpassing og tiltalande utforming vil skogsvegane på Klavelandet og Purkehola Uførevika på mange måtar være positive for friluftslivet, fordi dei gjer områda lettare tilgjengeleg. Det er lagt føringar i føresegene til planen i høve tilgjenge for ålmenta. Massetaket ved Purkehola er plassert i tilknyting til eksisterande massetak, og i nærleiken av eksisterande kommunalt avfallsanlegg. Dette området er nok det som er minst attraktivt som friluftsområde i dag. Ved å legge føringar i føresegene til planen for god avslutting av massetaket vil dette likevel berre ha negativ konsekvens for friluftsliv i driftsfasen. I Uførevika er hyttetomta trekt bort frå strandlinja. I føresegene til planen er det lagt inn føringar som gjer at planen ikkje vil ha vesentleg negativ innverknad på friluftslivet i området. 7.5 Naturressursar Innanfor planområdet er det i hovudsak skogsområder. Av AR5 kart går det fram at det er blanda bonitet i området, frå uproduktiv skog til skog med særs høg bonitet. I Uførevika er arealet registrert som utmarksbeite, medan det innanfor planområdet på Helgøya ikkje er registrert spesielle landbruksareal. Planframlegget legg opp til at det vil bli mogleg å hauste skogsressursane i ei heil anna utstrekning enn kva som er mogleg i dag. 7.6 Miljøfaglege forhold, forureining og støy I delområde Purkehola Uførevika er det fare for forureina grunn i areal regulert til skogsvegar som ligg inntil kommunalt anlegg for avfallshandtering. Det er spesielt vegtraseen som går vestover på sørsida av Holten og starten på vegen mot Uførevika som kan være utsette. Ved detaljprosjektering av desse vegane må det takast omsyn til dette, og det bør eventuelt takast prøvar i området for å avklare situasjonen. Det er viktig å unngå spreiing av eventuell forureina masse. Det er innarbeidd krav i høve mogleg forureina grunn i føresegnene til planen. Massetaket i same området ligg skjerma og i god avstand til bustadar/hytter. Dette har såleis ikkje vesentlege negative konsekvensar i høve støy. På Klavelandet er bustadområdet lagt i god avstand til senterline veg (25 m frå senterline veg og over 10m høgare enn vegen). For å minimere støy frå vegen er det lagt vekt på å behalde naturleg vegetasjonen kring bustadområde. I tillegg vert det stilt krav i føresegnene til planen om at statlege retningsliner for handsaming av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), skal innarbeidas i detaljprosjektering bustadar med uteopphaldsareal. 7.7 Strandsona, sjø og vassdrag På Helgøya ligg dei nye tiltaka som planen opnar for i eit allereie utbygd område der ålmenta som konsekvens av planføremålet har tilgang. Vidare er det lagt føringar i føresengene i høve tiltak i strandsona for å unngå privatisering. Planframlegget vil derfor ikkje i føre til vesentleg ytterlegare privatisering av ivest Consult as Side 18 av 22

Detaljreguleringsplan Bjørnset/Helgøya delar av gbnr.81/1, 81/2 m.fl, Flora kommune. VARSEL OM PLANOPPSTART Høyringsfrist 17.12.

Detaljreguleringsplan Bjørnset/Helgøya delar av gbnr.81/1, 81/2 m.fl, Flora kommune. VARSEL OM PLANOPPSTART Høyringsfrist 17.12. Detaljreguleringsplan Bjørnset/Helgøya delar av gbnr.81/1, 81/2 m.fl, Flora kommune VARSEL OM PLANOPPSTART Høyringsfrist 17.12.2013 Tiltakshavar: Dagfinn Ellingsund 15.11.2013 Flora kommune VARSEL OM PLANOPPSTART

Detaljer

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune ROS-analyse Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune 03.09.2014 Flora kommune ROS-analyse Detajlreguleringsplan «Docen-Kvartalet», Flora kommune Dato 03.09.2014 Utarbeidd av Janicke Svendal

Detaljer

Metode for ROS-analyse

Metode for ROS-analyse Metode for ROS-analyse Ved skildring av sannsynlegheit er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Sannsyns kategori Frekvens TEK10 tryggleiksklassar ved skred (S)og flaum (F) 1. Lite sannsynleg Sjeldnare

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Klavelandet/Bjørnset/Helgøya,

Detaljreguleringsplan for Klavelandet/Bjørnset/Helgøya, Detaljreguleringsplan for Klavelandet/Bjørnset/Helgøya, gbnr. 81/1, 80/2, del av gbnr. 80/4 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL VEDTAK Flora kommune Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/16 Plan- og PS 20.09.2016 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20160105, K2 - L12 16/915 Detaljreguleringsplan for Eidet/Kanalen,

Detaljer

Frå Samandrag Administrativ vurdering Endringar i nytt framlegg til plan? 16 Finn Hallem < > GBnr 79/2,3

Frå Samandrag Administrativ vurdering Endringar i nytt framlegg til plan? 16 Finn Hallem < > GBnr 79/2,3 Samandrag av høyringsfråsegner til planutkast Privat detaljreguleringsplan for Bjørnset / Helgøya / Klavelandet / Purkehola / Uførevika GBnr 81/1, 80/2 m.fl.. I tabellen er gjengitt innhaldet i kvar einskild

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet /12 Bystyret /12 Bystyret. Arkiv: ARP , K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet /12 Bystyret /12 Bystyret. Arkiv: ARP , K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 030/12 Bystyret 07.06.2012 068/12 Bystyret Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20100108, K2-L12 Arkivsaknr 10/22 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune PROSJEKT: Reguleringsplan for Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune AUGUST 2013 ROS-ANALYSE SJEKKLISTE - UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTAK Mogelege hendingar, risikovurdering og mogelege

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12.

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1368 Journalpostnr: 16/14462 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 075/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 043/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes.

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes. Vurdering KU Mjåtveitstø Furefjellet, Meland kommune For planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet må det vurderast om det skal utarbeidast ei konsekvensutreiing. Området er stort og det er i overordna plan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med plankart, planomtale og føresegner til

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling 02.03.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/781-15/1070 K2 - L12 Ingunn Bårtvedt Skjerdal 57 63 29 11 23.02.2015 Oppstart

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1. Askvoll kommune

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1. Askvoll kommune PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr 1 Askvoll kommune Framlegg til høyring 03.02.2016 Askvoll kommune Planprogram Detaljreguleringsplan for Engelvågen, del av gnr 62 bnr

Detaljer

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn Vågå kommune Arkivsak: 2007/1300-37 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Ingunn Moen Helland Utv.saksnr Utval Møtedato 31/15 Formannskapet 19.05.2015 Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte Vedlegg 2 Referat fra oppstartsmøte OPPSTARTSMØTE Leveringar som vart etterspurt før oppstartsmøte - vurdering av forskrift om konsekvensutgreiing - kort omtale av tiltaket med kartskisse - forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 34, BNR. 379 MFL., I FOSNAVÅG, HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV MASSEDEPONI) Foto: Harald M. Valderhaug FORSLAG TIL PLANPROGRAM 27.5.2016 HERØY KOMMUNE INNHALDSLISTE

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 035/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet 082/17 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 035/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet 082/17 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 035/17 Plan- og PS 19.09.2017 samfunnsutvalet 082/17 Bystyret PS 03.10.2017 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rolf Bjarne Sund ARP - 20170102, K2 - L12 17/516 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 004/16 25.01.2016 HELALM Avgjerd av: Solund formannskap Arkiv: K2-L12 Objekt: Arkivsaknr 15/487 1. GONGS HANDSAMING

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

Arkitektfirma Jon Vikøren AS KAV

Arkitektfirma Jon Vikøren AS KAV DETALJREGULERING ØENMARKI BUSTADER I VIK Vedlegg 1 til planomtalen Risiko- og sårbarhetsanalyse siste rev 25.04.2017 PROSJEKT NR. OG NAVN TILTAKSHAVER 16.05 Bustader Øenjordet Vik kommune Nasjonal arealplan-id:

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 025/16 Plan- og. PS samfunnsutvalet 051/16 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 025/16 Plan- og. PS samfunnsutvalet 051/16 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 025/16 Plan- og PS 14.06.2016 samfunnsutvalet 051/16 Bystyret PS 21.06.2016 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20160101, K2 - L12 16/52 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune

Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune Arealet Innspel til rullering av kommuneplanens arealdel for Kvinnherad kommune 2014-2018 Det vert synt til varsel om oppstart av planarbeid og høyring av planprogram, vedteke av Formannskapet 06.03.14.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Fagkyndig er Sivilingeniør Edvin Helle AS på vegne av: Sissel Gjesdal Sægrov. Sivilingeniør

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland Vedlegg til tredje gangs handsaming - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...-

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering Hovsviki, gnr/bnr 41/75 m.fl i Vik kommune. Risiko- og sårbarheitsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 13.07 Detaljregulering Hovsiki, gnr/bnr 41/75 m.fl. i Vik

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG)

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG) DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.38 BNR.8 MFL., EGGESBØNES I HERØY KOMMUNE (TILRETTELEGGING FOR ETABLERING AV NYTT NÆRINGSAREAL OG KAIANLEGG) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 2017 Revidert 14.07.2017 HERØY KOMMUNE

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20100109, K2-L12 Arkivsaknr 10/23 OMRÅDEREGULERINGSPLAN SØRSTRAND FRILUFTSOMRÅDE,

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 026/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr.

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 026/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 026/17 Formannskapet 30.03.2017 023/17 Kommunestyret 06.04.2017 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Turid Kristine Brekke GBNR - 41/75, K2 14/103 - L42 Reguleringsplan for

Detaljer

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi Voss kommune Arkivsak-dok. 15/01015-1 Saksbehandler Magnhild Gjengedal Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN

Detaljer

PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN SMIEHOGEN

PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN SMIEHOGEN PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN SMIEHOGEN OMRÅDE OG PLANTYPE Områderegulering. Planavgrensing, utsnitt av kommuneplanen og oversiktskart ligg ved. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTGREIING Forskrift om konsekvensutgreiing

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS /15 Plan- og Miljøutvalet PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 037/15 Bystyret PS 09.06.2015 028/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Liliana Ramsing ARP - 20140101, K2 - L12 14/1369 Godkjenning

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsvurderingar

Risiko- og sårbarheitsvurderingar Risiko- og sårbarheitsvurderingar Hensikta med risiko- og sårbarheitsanalysar er å utarbeide eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga,

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE KLUBBEN 110/6 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE KLUBBEN 110/6 M.FL. ALVSVÅG PLANID Sak nr D Vår dato: Vår referanse: 11.05.2017 2016/1970 50411656/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 «REFDATO» «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE»

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 031/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 031/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 031/17 Plan- og PS 19.09.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Anders Espeset ARP - 20150107, K2 - L12 15/1503 Offentleg ettersyn av reguleringsplan hyttefelt

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli VINJE KOMMUNE 19. april 2017 Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Edland / Haukeli Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FØREMÅL MED

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 12.06.2017 2016/1957-50414500/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 031/12 Bystyret 07.06.2012 069/12. Arkiv: ARP-20110109, K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 031/12 Bystyret 07.06.2012 069/12. Arkiv: ARP-20110109, K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 031/12 Bystyret 07.06.2012 069/12 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20110109, K2-L12 Arkivsaknr 11/874 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer