Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 75/51 Arkivsaksnr.: 14/2577

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 75/51 Arkivsaksnr.: 14/2577"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 75/51 Arkivsaksnr.: 14/2577 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø /51 - KVALAVÅG - FYLLING I SJØ - KLAGEBEHANDLING Forslag til vedtak: Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder delegert vedtak nr. 848/15 Saken oversendes Fylkesmannnen i Rogaland for klagebehandling.

2 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger: I delegert sak nr. 848/15 ble det gitt avslag på søknad om fylling i sjø. Avslaget ble gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven 11-6, vedr. bygging nærmere enn 50 meter fra sjø, samt arealanvendelsen ( sjø ). Vedtaket ble påklaget av ansvarlig søker i brev datert Klagen: I klagen vises det til at fra alle instanser så er det mottatt merknad der det påpekes at sør for tiltaket så hekker det sårbar makrellterne og at en fylling kan være forstyrrende. Klager viser videre til at hvis man ser på vedlagt flyfoto så kan man se at i området øst for tiltaket så er det etablert kai og utriggere med plass til i alle fall 4 båter, disse båtene passerer mellom tiltaket og den holmen hvor makrellternen bor, og det stilles spørsmål ved om det kun er klagers tiltak som ligger lenger vekke som vil forstyrre makrellternen. Klager nevner videre at de ikke forstår hva den verneverdige boligen har med saken å gjøre da søknaden er en fylling i sjø bortenfor boligen, samt at de mener at tiltaket ikke privatiserer strandsonen. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet. Uttalelse fra naturforvalter: Naturforvalter viser til at holme som ligger kun meter fra omsøkte fylling er hekkeplass for makrellterne som er rødlistet. Ut fra naturmangfoldlovens 8 om kunnskapsgrunnlaget, og 9 om føre var prinsippet, vil naturforvalter anbefale at tiltak om utfylling ikke godkjennes. Uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernadveling: Fylkesmannen mener fyllingen vil virke dominerende og privatiserende og viser til holme med hekkende fugler like ved. Fylkesmannen fraråder dispensasjon. Uttalelse fra Fylkeskommunens planavdeling: «Fylkesrådmannen mener at omsøkte utfylling i størrelse bryter med vesentlige verdier i strandsonen, både med hensyn til nærhet til verneverdig bygning og registrert truet forekomst av terne på holmen rett utenfor. Tiltaket er dessuten ikke beskrevet eller på annen måte redegjort for. Derfor er det ikke mulig å gjøre en nærmere vurdering. Fylkesrådmannen mener at en tilpasning av strandlinjen for en enkel bryggeløsning som gir atkomst til eiendommen bør kunne aksepteres, men fraråder at viste løsning blir godkjent.» Uttalelse fra Fylkeskommunen kulturseksjonen: Kulturseksjonen har fått saken til uttale ettersom sjøhus på eiendommen har høy historisk verdi og er registrert i kommunens SEFRAK-register. «Fylkesrådmannen fraråder tiltaket og anbefaler at bryggeløsningen modereres betraktelig, slik at den fremstår som en enkel og tradisjonell adkomstbrygge. «

3 Vurdering: Oppføring av fylling i sjø er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven ( pbl. ) 20-3, jf bokstav a). Omsøkte fylling er ca. 65 kvm og er søkt oppført i et område som i kommuneplanen er avsatt til bolig og sjø. Tiltaket er således avhengig av to dispensasjoner, avstandskrav mot sjø ( forbud mot bygging nærmere 50 meter fra sjø ) og arealanvendelsen ( formål sjø ). Det følger av pbl at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. I klagen anføres det at det er tiltak som ligger nærmere hekkeplass for makrellternen enn omsøkte, samt at tiltaket ikke privatiserer strandsonen. Hensyn bak kommuneplanens bestemmelse vedrørende forbud mot bygging nærmere enn 50 meter fra sjø, er at det skal være en buffer mellom sjøen og bebyggelsen. I dette området er det en del bebyggelse i sjøkanten, og fyllingen er plassert på det som fremstår som hoveddelen av det lille området som ikke er bebygd i strandkanten her. En fylling i denne ubebygde delen av området vil føre til at også dette området privatiseres. Like utenfor omsøkte fylling (ca. 20 m) ligger en holme hvor det er stabil hekkeaktivitet for makrellterne, som er en rødlistet art i sterk nedgang. Hensyn til rødlistede arter veier tungt. Det vises til pbl. 1-1 der det framgår: «Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.» Fordelen ved dispensasjon i denne saken er at tiltakshaver får bedre tilgang til bruk av båt fra eiendommen. Ulempene er nedbygging av strandsone, privatisering og påvirkning av verdifull og sårbar hekkeplass for rødlisteart på nærliggende holme. Etter teknisk sjefs vurdering vil en dispensasjon i denne saken føre til at hensyn bak bestemmelsene det dispenseres fra, og hensyn i lovens formålsbestemmelse bli vesentlig tilsidesatt. Fordelene er ikke større enn ulempene. Vilkårene for å gi dispensasjon i 19-2 er dermed ikke oppfylt. Teknisk sjefs konklusjon: Teknisk sjef kan ikke se at det er framlagt nye momenter i klagen, og det anbefales at hovedutvalget teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 848/15.

4 Oversikt over vedlegg: 1. Klage datert Avslag del. sak nr. 848/15 3. Revidert situasjonskart 4. Uttale fylkeskommunens kulturavdeling 5. Uttale naturforvalter 6. Uttale fylkeskommunens planavdeling 7. Uttale Fylkesmannen 8. Søknad om tillatelse 9. Gjenpart av nabovarsel

5

6

7

8

9

10

11 Teknisk etat EDB tjenester Norge LTD Postboks KOPERVIK Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Karl Inge Stumo 14/ /15 GNR 75/51 AVSLAG Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Kap 20. Gjelder: Fylling i sjø. Byggested: Kvalavåg, Gnr./Bnr. 75/51 Tiltakshaver: Ellen Kallevik Ansvsøker: EDB tjenester Norge LTD Saken er behandlet som delegert saknr. 848/15 Søknaden avslås i medhold av plan- og bygningsloven 11-6 «Retttsvirkning av kommuneplanens arealdel» jf bygging nærmere sjø enn 50-meter og Pbl 11-6 «Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel» jf formål sjø. Søknaden gjelder fylling i sjø, jfr revidert sit.kart Det foreligger ikke protester til søknaden. Etter en helhetlig vurdering finner ikke kommunen at det foreligger en klar overvekt av fordeler ved å gi dispensasjon. Det er i vurderingen lagt stor vekt på hensyn til nærheten til holme hvor det hekker rødlistet fugleart- makrellterne. Rådhuset, Postboks 167, 4291 KOPERVIK Telefon e-post:

12 Teknisk etat behandler denne sak etter delegert myndighet tildelt etaten. Dette avslag er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av tiltakshaver og andre med rettslig klageinteresse. Kjell B. Gilje forvaltningssjef Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur. Kopi til: Ellen Kallevik, Sævikvegen 11, 4276 VEAVÅGEN Karl Inge Stumo saksbehandler SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV FYLLING AREALPLAN Kommuneplan FYLLING Bebygd grunnflate : Bolig/sjø :ca 65 kvm (målt fra kart) Byggetomten: Tomten er skrånende. Estetiske krav: Lovens krav anses ivaretatt. Uttalelse fra Naturforvalter: (vedlagt) Naturforvalter viser til at holme som ligger kun meter fra omsøkte fylling er hekkeplass for makrellterne som er rødlistet. Ut fra naturmangfoldlovens 8 om kunnskapsgrunnlaget, og 9 om føre var prinsippet, vil naturforvalter anbefale at tiltak om utfylling ikke godkjennes. Uttalelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling (vedlagt) Fylkesmannen mener fyllingen vil virke dominerende og privatiserende og viser til holme med hekkende fugler like ved. Fylkesmannen fraråder dispensasjon. Uttalelse fra Fylkeskommunen-planavdeling: (vedlagt) «Fylkesrådmannen mener at omsøkte utfylling i størrelse bryter med vesentlige verdier i strandsonen, både med hensyn til nærhet til verneverdig bygning og registrert truet forekomst av terne på holmen rett utenfor. Tiltaket er dessuten ikke beskrevet eller på annen måte redegjort for. Derfor er det ikke mulig å gjøre en nærmere vurdering. Fylkesrådmannen mener at en tilpasning av strandlinjen for en enkel bryggeløsning som gir atkomst til eiendommen bør kunne aksepteres, men fraråder at viste løsning blir godkjent.» Uttalelser fra Fylkeskommunen-kulturseksjonen: (vedlagt) Kultureksjonen har fått saken til uttale ettersom sjøhus på eiendommen har høy historisk verdi og er registrert i kommunens SEFRAK-register. «Fylkesrådmannen fraråder tiltaket og anbefaler at bryggeløsningen modereres betraktelig, slik at den fremstår som en enkel og tradisjonell adkomstbrygge. «2

13 Dispensasjoner: Tiltaket er avhengig av to dispensasjoner - avstandskrav mot sjø og formål sjø. For at det skal kunne gis dispensasjoner skal det foreligge en klar overvekt av fordeler ved tiltaket, og dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra - eller hensynene i lovens formålsbestemmelse - blir vesentlig tilsidesatt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Tiltakshavers fordel ved tiltaket er i all hovedsak bedre tilgang til bruk av båt fra eiendommen. Ulempene ved dispensasjon er i hovedsak nedbygging av strandsone, privatisering og påvirkning av verdifull og sårbar hekkeplass for rødlisteart på nærliggende holme. Kravene til dispensasjon etter Pbl 19-2 anses ikke oppfylt, da fordelene anses ikke klart større enn ulempene. Det er særlig lagt stor vekt på at det på nærliggende holme er en sårbar hekkeplass for rødlisteart. Teknisk etat s samlede vurdering: Søknad om tillatelse til fylling avslås, da kravene til dispensasjon etter Pbl 19-2 ikke anses oppfylt. Omsøkte tiltak er en fylling i strandkanten i et område som i stor grad er bebygd/tatt i bruk for mange år siden. Omsøkte fylling er plassert på det som fremstår som hoveddelen av det lille området som ikke er bebygd i strandkanten her. Like utenfor (avstand ca 20 meter) ligger en holme hvor det på tross av omkringliggende aktivitet og bebyggelse er stabil hekkeaktivitet for Makrellterne. Makrellterne er en rødlistet art som har vært i sterk nedgang de siste tiårene bla pga mink. Karmøy Kommune og frivillige har i mange år brukt tid og penger på bekjempelse av mink for å berge flere truede sjøfuglarter, og denne holmen er et av de stedene hvor det har blitt lagt ned innsats. Hensynet til rødlistede arter veier tungt. Naturforvalter har vurdert tiltaket til å være i strid med Naturmangfoldlovens 8-9. Klageadgang: Naboer, gjenboere og andre berørte parter har 3 ukers frist til å klage vedtaket inn for høyere myndighet. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 3

14 GEBYRSKJEMA Saksnr.: 14/ Gnr/bnr: 75/51 Med hjemmel i Karmøy kommunes gebyrregulativ for behandling av søknader etter plan- og bygningsloven er det regnet ut følgende gebyr/refusjon: Søknad, 20-4 TILTAK AREAL KODE FAKTOR SATS GEBYR Fylling i sjø (brygge) 4000 BEHANDLING/TJENESTE AREAL KODE FAKTOR SATS GEBYR Endring av tillatelse Gjentatt utstikking Dispensasjon Godkjenning av foretak DELSUM TILLEGGSGEBYR/AVSLAG KODE DELSUM PROSENTSATS GEBYR Avslag Ulovlig arbeid TOTALT GEBYR REFUSJON Trukket søknad KODE TOT.GEBYR -MIN.SATS PROSENTSATS BELØP dato Karl Inge Stumo saksbehandler 4

15

16 FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Karmøy kommune Teknisk etat Rådhuset 4250 KOPERVIK Deres ref.: 14/ Saksbehandler: Ingvar Kristiansen Saksnr. 15/ Direkte innvalg: Løpenr /15 Arkivnr. 141 &18 KARMØY KOMMUNE - GNR.75, BNR.51. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN. REVIDERT SITUASJONSKART FOR FYLLING I SJØ. UTTALELSE I HENHOLD TIL LOV OM KULTURMINNER 25. Vi viser til ovenfor nevnte sak som er sendt til Rogaland fylkeskommune for uttalelse. Vi viser også til fylkesrådmannens tidligere uttalelse i saken datert Revidert situasjonskart viser at forslag til brygge nå er trukket noe vekk fra huset, slik at det dannes en slags båtstø mellom gavlvegg og planlagt brygge. Fra et kulturvernperspektiv vurderes denne løsningen som noe bedre enn utgangspunktet, der en så for seg å fylle ut både foran husets forside og gavlside. Imidlertid virker bryggen fortsatt unødvendig stor og dominerende ved siden av det viktige kulturminnet. Tiltaket vil virke skjemmende og bidra til å ødelegge kulturminnets opprinnelige omgivelse i strandsonen. Dersom man sammenholder situasjonskartet med et flyfoto kan det for øvrig se ut som at det kan bli svært grunt for parkering av båt langs bryggen. POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Arkitekt Eckhoffsgt. 1 STAVANGER E-POST: INTERNETT:

17 Fylkesrådmannen fraråder tiltaket og anbefaler at bryggeløsningen modereres betraktelig, slik at den fremstår som en enkel og tradisjonell adkomstbrygge. Bryggen bør for øvrig være anvendbar som brygge med tanke på at det må være dypt nok der båten skal parkeres. Vi ber om å holdes orientert i sakens videre gang. Med hilsen Rune Thele fylkeskultursjef Ingvar Kristiansen rådgiver Kopi: Fylkesmannen i Rogaland Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

18 Teknisk etat Notat til oppfølging Til: Karl Inge Stumo Kopi: Fra : Peder Christiansen Arkivkode Arkivsaknr./løpenr. Dato GNR 75/51 14/ / UTTALE, NATURMANGFOLDLOVEN, 75/51 - KVALAVÅG - FYLLING I SJØ Rett sør for området er det en viktig holme, kalt terneholmen, hvor det hekker makrellterner. Denne arten er rødlistet som sårbar (VU). Utfyllingen vil være mindre enn 20 meter. Videre med en brygge og båter, vil det bli ned mot 15 meter fra ternekolonien. Dette vurderes til å være svært nær kolonien, og det vil helt klart kunne føre til økt forstyrrelse. Det kan dermed ha en stor negativ effekt på ternekolonien, i så stor grad at hele kolonien flytter. Ut fra naturmangfoldlovens 8 om kunnskapsgrunnlaget, og 9 om føre var prinsippet, vil naturforvalter anbefale at tiltak om utfylling ikke godkjennes. Peder Christiansen Naturforvalter

19 FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Karmøy kommune Teknisk etat Rådhuset 4250 KOPERVIK Deres ref.: 14/ Saksbehandler: Tom Gyran Saksnr. 15/ Direkte innvalg: Løpenr /15 Arkivnr. 141 &18 SVAR - KARMØY KOMMUNE - GNR.75, BNR.51 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN - TIL UTTALE - FYLLING I SJØ Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse. Fylkesrådmannen registrerer at det søkes på nytt om dispensasjon fra plan- og bygningslovens 11-6 jf. kommuneplanens bestemmelser. Fylkeskommunens kulturavdelingen vil sende eget brev i saken. Fylkesrådmannen mener at omsøkte utfylling i størrelse bryter med vesentlige verdier i strandsonen, både med hensyn til nærhet til verneverdig bygning og registrert truet forekomst av terne på holmen rett utenfor. Tiltaket er dessuten ikke beskrevet eller på annen måte redegjort for. Derfor er det ikke mulig å gjøre en nærmere vurdering. Fylkesrådmannen mener at en tilpasning av strandlinjen for en enkel bryggeløsning som gir atkomst til eiendommen bør kunne aksepteres, men fraråder at viste løsning blir godkjent. Med hilsen Tom Gyran rådgiver Knut T. Slettebak rådgiver Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. Kopi: Fylkesmannen i Rogaland POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger Arkitekt Echoffsgt.1 Stavanger E-POST: INTERNETT:

20 Deres ref.: 14/ Vår dato: Vår ref.: 2015/11344 Arkivnr.: Karmøy kommune Rådhuset 4250 Kopervik Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: F: E: Uttalelse til søknad om dispensasjon for mindre fylling i sjø på gnr./bnr. 75/51 Kvalavåg, Karmøy Vi viser til oversending datert Fylkesmannen vurderer omsøkt tiltak i strandsona som omfattende størrelse, og både plasseringen, utforming og bruken av det utfylte arealet vil få en vesentlig privatiserende virkning av strandsona. Utfyllingen vil også virke dominerende og gi strandsona et bebygd preg. Søknaden mangler informasjon om fyllingens utforming, størrelse, avgrensing og hvordan den skal bygges, noe som skaper usikkerhet om hvor godt den vil være landskapstilpasset og hvor god den estetiske utformingen er. Søknaden er ikke vurdert i forhold til naturmangfoldloven. På holme rett utenfor omsøkt areal er det i tillegg dokumentert sårbar og trua makrellterne. En større utfylling vil kunne ha negativ innvirkning på makrellternelokaliteten. Fylkesmannen vil på dette grunnlaget av vurderingen over rå i fra at det blir gitt dispensasjon slik det blir søkt om. Vi har ikke spesielle merknader til en enkel nøktern atkomstbrygge, og vurderer at en slik bryggeløsning vil dekke behovet for eiendommen, samtidig som strandsonevernet blir tatt hensynet til. Med hilsen Alexander Reppert rådgiver Morten Sageidet plankoordinator Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift Saksbehandler: Alexander Reppert Saksbehandler telefon: E-post: Dette dokumentet blir bare sendt ut som e-post. Kopi til: Rogaland fylkeskommune Postboks Stavanger

21 Side 2 av 2

22 Dokid ( ) 75/51 - KVALAVAG - FYLUNG I SJØ Il gi Rammetillatelse latelse til tiltak jsioven 20-1 Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf annet ledd? n Jan Nei Søknad om ansvarsrett for ansvarligsøker Foreligger sentral godkjenning? X Ja 1Nei Hvis nei, vedlegg byggblankett Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? -3 9 I/ I(-{ DIRSKTOSATET 105 BYGGVYALITET n Ja )ri<nei Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg. Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf. Kulturminneloven 25, andre ledd? 1-7Ja Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før igangsettelse av tiltaket. gi Nei Søknaden gjelder Gnr I Ber, I Festenri Seksjonsnr. Bygningsnr.1 Bolignr. I Kommune Eiendom/ 7551 Karmøv kommune byggested Adresse Postnr I Poststed Kvalavåg 4264KVALAVÅG Planlagt I Beskriv bruk/formål Bolig 1-7Fri idsbolig ri Garasje)H Annet: Fyllinq/avrettinq i sjel Bygn.typekode(jf.s. 2) Nyebyggoganlegg I Nytt bygg *)n Parkeringsplass *) n Anlegg 1-7Veg 13-1 Vesentlig terrenginngrep Endringav bygg og anlegg 1Tilbygg, påbygg, underbygg *) n Fasade I Konstruksjonn Reparasjon n Ombygging 1-7Anlegg Tiltakets art pbl 20-1 (flere kryss mulig) Endringav bruk 1 BrUksendring n Vesentlig endring av tidligere drift Riving I Hele bygg *)n Deler av bygg *) 1-7Anlegg Bygn.tekn.installasj.-)-1 Nyanlegg *)n Endring ri Reparasjon Endringav bruksenhet I bolig ---1 I Oppdelingn Sammenføyning Innhegning,skIlt 1 Innhegning mot veg 1-7Reklame, skilt, innretning e.l. Opprettingiendringav matrikkelenhet.**) )I-Grunneiendom *) [] Anleggseiendom []Festegrunn over 10 år1 larealoverføring.i) Byggblankett5175fylles ut og *) Gjelderkun når installasjonen ***) Unntattfra kravom ansvarsrett. vedlegges.(vedleggg uppea)ikke er en del av et størretiltak Behandlesetter matrikkelloven. Registrerteier underskriveri feltetfor tiltakshaver Vedlegg Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr fra til Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175) A Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) B - Nabovarsling(KvitteringfornabovarseVOpplysninger gitti nabovarsevnabornerknader/kommentarer tilnabomerknader) Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom D - Tegninger Redegjørelser/kart Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan G I - 2- i Boligspesifikasjon i Matrikkelen H Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet I Rekvisisjon av oppmålingsforretning Andre vedlegg o - Erklæring og underskrfft Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbt kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Ansvarligsøkerfortiltaket Foretak EDB Tjenester Norge Ltd Org.nr Adresse P.b. 3 Postnr. I Poststed 4291KOPERVIK Kontaktperson I Telefon I Mobiltelefon Knut Nordstokke E-post Dato Underskriftj, /,./ / I Gjentasmed btokkbokstaver KNUT NORDSTOKKE ifi/u17y-1-( 6 1.(/..,k_ Tiltakshaver Navn Ellen Kallevik Adresse Sævikvegen 11 Postnr.I Poststed 4276VEDAVÅGEN Eventueltorganisasjonsnummer privat E-post Dato I Underskritt Gjentasmed blokkbokstaver ELLEN KALLEVIK C E F J 1 - I Telefon(dagtid) rkke re,evan1 1L Blankett5174 Direktoratetfor byggkvalitet Side 1 av 2..- i I 1 I-1 [ n

23 Bygningstypekoder BOLIG Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" ( ). Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen. EneboligStore boligbyggfritidsbolig 111Enebolig141Stort frittligende boligbygg på 2 et.161hytter, sommerhus ol. fritidsbygg 112 Enebolig med hybel/sokkelleilighet142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 et.162 Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig 113 Våningshus143 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. eller mer163 Våningshus som benyttes som fritidsbolig 144 Store sammenbygde boligbygg på 2 et. Tomannsbolig 145 Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 et. Kole, seterhus og lignende 121 Tomannsbolig, vertikaldelt146 Store sammenbygde boligbygg på 5 et. eller mer171 Seterhus, sel, rorbu og liknende 122 Tomannsbolig, horisontaldelt172 Skogs- og utmarkskoie, garnme 123 Våningshus, tomannsbolig, vertikaldelt Bygning for bofellesskap 124 Våningshus tomannsbolig, horisontaldelt151 Bo- og servicesenter Garasje og uthus til bolig 152 Studenthjem/studentboliger181 Garasje, uthus, anneks til bolig Rekkehus, kjedehus, andre småhus 159 Annen bygning for botellesskap*182 Garasje, uthus, anneks til fritidsbolig 131 Rekkehus 133 Kjede-/atriumhus Annen boligbygning 135 Terrassehus193 Boligbrakker 136 Andre småhus med 3- boliger eller flere199 Annen boligbygning (sekundærbolig reindritt) ANNET Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mindre enn til annet, velges bygningstype kodet innen 'Annet" ( ) ut fra hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen. INDUSTRI OG LAGERGarasle- og hangarbygningidrettsbygning Industribygning 431Parkeringshus651Idrettshall 211 Fabrikkbygning439 Annen garasje/-hangarbygning *652 Ishall 212 Verkstedsbygning653 Svømmehall 214 Bygning for renseanlegg Veg- og trafikktilsynsbygning 654 Tribune og idrettsgarderobe 216 Bygning for vannforsyning441 Trafikktilsynsbygning *655 Helsestudio 219 Annen indusetribygning *449 Annen veg- og biltilsynsbygning *659 Annen idrettsbygning * EnerglforsyningsbygnIngHOTELL OG RESTAURANTKulturhus 221 Kraftstasjon (> kva) HotellbygnIng 661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning 223 Transformatorstasjon (> kva)511 Hotellbygning662 Samfunnshus, grendehus 229 Annen energiforsyning 512 Motellbygning663 Diskotek Lagerbygning 519 Annen hotellbygning *669 Annet kulturhus* 231 Lagerhall Bygning for overnattingbygning for religiøse aktiviteter 232 Kjøle- og fryselager521 Hospits, pensionat671kirke, kapell 233 Silobygning522 Vandrer-/feriehjem672 Bedehus, menighetshus 239 Annen lagerbygning *523 Appartement673 Krematoriurn/gravkapell/bårehus 524 Camping/utleiehytte674 Synagoge, moske Fiskeri- og landbruksbygning 529 Annen bygning for overnatting *675 Kloster 241Hus for dyr/landbruk, lager/silo679 Annen bygning for relilgiøse aktiviteter 243 Veksthus RestaurantbygnIng 244 Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett531 Restaurantbygning, kafebygning HELSE 245 Naust/redskapshus for fiske532 Sentralkjøkken, kantinebygning Sykehus 248 Annen fiskeri- og fangstbygning533 Gatekjøkken, kioskbygning719 Sykehus * 249 Annen landbruksbygning *539 Annen restaurantbygning * Sykehjem KONTOR OG FORRETNINGKULTUR OG UNDERVISNING 721 Sykehjem KontorbygningSkolebygning 722 Bo- og behandlingivilh., I --I 41TIATT 311 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus611lekepark723 Rehabiliteringsinsthu.jo,, ur a 312 Bankbygning, posthus612 Barnehage729 Annet sykehjem * 313 Mediabygning613 Barneskole 319 Annen kontorbygning 614 Ungdomsskole PrimærhelsebygnA 5A116, 615 Kombinert barne- ungdomsskole731klinikk, legekontor/-senter/-vakt Forretningsbygning 616 Videregående skole732 Helse-/sosialsenter, helsestasjon 321 Kjøpesenter, varehus619 Annen skolebygning *739 Annen primærhelsebygning * 322 Butikk/forretningsbygning 323 Bensinstasjon UniversItets-, høgskole og forskningsbygningfengsel, BEREDSKAP O.A. 329 Annen forretningsbygning 621 Universitet/høgskole m/auditoriurn, lesesal mv. Fengselsbygning 330 Messe- og kongressbygning623 Laboratoriebygning819 Fengselsbygning ' 629 Annen universitets-, høgskole og SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON forskningsbygning * Beredskapsbygning Ekspedisjonsbygning, terminal 821 Politistasjon 411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn Museums- og biblioteksbygning 822 Brannstasjon, ambulansestasjon 412 Jernbane- og T-banestasjon641 Museum, kunstgalleri823 Fyrstasjon, losstasjon 415 Godsterminal642 Bibliotek/mediatek824 Stasjon for radarovervåk. av fly-/skipstrafikk 416 Postterminal643 Zoologisk-/botanisk hage (bygning)825 Tilfluktsrom/bunker 419 Annen ekspedisjon- og terminalbygning 649 Annen museums-/biblioteksbygning *829 Annen beredskapsbygning * 830 Monument Telekommunikasjonsbygning 840 Offentlig toalett 429 Telekommunikasjonsbygning 1 eller bygning som har nær tilknytning tiv tjener slike bygninger 2014 Blankett 5174 Bokmål UtgItt av Direktoratet tor byggkvalitet Side 2 av 2

24

25

26 EDB Tjenester Norge Ltd P.b. 3Telefon: www.edb-tjenester.no 4291 Faks: Org.nr.: Prosjektnavn: Ellen Kallevik, fylling i sjø - Leveringsadr.: Kvalavåg Kvalavåg Sign. kontrollansvarlig: Sign. dato: Kvalitetsdokumentasjon Programversjon:9.0.3 System utarbeidet: HMS revidert: KS revidert: Utgave nr.:10 Utskriftsdato: Karmøy kommune Teknisk etat Statsråd Vinjesgt Kopervik Kopervik Vedr.: Redegjørelse tiltak gnr. 75, bnr. 51. Det søkes om fylling i sjø på ovennevnte eiendom. Fyllingen er ment som en avretting av eiendommen i front slik at det blir lettere for eier å benytte adkomst til sjø. Videre gir fyllingen mulighet til senere å bli benyttet til bebyggelse. Dette fordi det er nødvendig å trekke en evt. fremtidig bebyggelse frem (mot sør) for å ikke sperre adkomst/vegrett til eiendom mot vest. Denne adkomst/vegrett vil da bli liggende på bakside av evt. fremtidig bebyggelse. Fyllingen vil også gjøre det lettere å vedlikeholde eks. bolig samt beskytte den mot stormflo. Fyllingen utgjør ca 165 m2 og vil bli avrettet på kt. +2,00. Dette arealet ønskes tilføyet gnr. 75, bnr. 51. Fyllingen vil bestå av steinmasser med murt/stablet stein i front. Vi har varslet naboer og vi har ikke mottatt merknad derfra. Søknad til Karmsund Havnevesen vil bli sendt paralellt med denne søknad. Om noe skulle være uklart så ber vi Dem om å ta kontakt. Med hilsen,u6rim(ic Knut Nordstokke EDB Tjenester Norge Ltd P.b. 3, 4291 Kopervik MOTTATT 5 AUG Side 1 av 1

27 Vediegg nr C 1 Opplysningergitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr OIKIM3R4TLI F017 BYGGIWUlit Tiltak på elendommen: Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr Eier/f ester Ellen Kallevik Eiendommens adresse Kvalavåg Kommune Karmøy kommune Postnr I Poststed 4264 KVALAVÅG Det varsles herved om _I Nybygg jj Anlegg Endring av fasade Riving I Påbygg/tilbyggSkilt/reklame Innhegning mot veg Bruksendring I Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg Antennesystem Oppretting/endring av matrikkelenhet (eiendomsdeling) eller bortfeste Dispensasjon etter plan- og bygningslovenkapittel 19 i Plan- og bygningsloven I medforskrifterkommunale vedtekter Arealplaner Vegloven X Annet Vedlegg nr. B Arealdisponering Sett kryss for gjeldende plan Arealdel av korifiluneplan r7reguleringsplan 1-7Bebyggelsesplan Navn på plan Kommuneplan Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder Søknad om fylling i sjø MOTTATT Vedlegg nr I 5 AUS2011 i Q Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til Foretak/tillakshaver EDB Tjenester Norge Ltd Kontaktperson, navn Knut Nordstokke Søknaden kan ses på hjemmeside: (ikke obligatorisk) 1 E-post r Telefon Mobil Merknader sendes til Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer. Navn EDB Tjenester Norge Ltd Postnr. I Poststed 4291KOPERVIK Postadresse P.b. 3 E-post Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra til Dispensasjonssøknad/vedtak B Situasjonsplan D 1 _ 1 Tegninger snitt, fasade E Andre vedlegg 0 Ikke relevani I n I Underskrift Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel Sted I Dato Kopervik Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshav r Gjentas med blokkbokstaver KNUT NORDSTOKKE Blankett 5155 Bokmål C Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet Side 1 av 1

28

29

30 E E E N Målestokk 1:6000

31 E E N N Målestokk 1:2500

3 R- Nei. Nei. Garasje. Annet: Nytt bygg ') Parkenngsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg ') Reparasjon. Deler av bygg ') Endring.

3 R- Nei. Nei. Garasje. Annet: Nytt bygg ') Parkenngsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg ') Reparasjon. Deler av bygg ') Endring. 3 R- standard norge, r Søknad om tihatelse til tiltak etter plan- og bygrångsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbahandlinw Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd?

Detaljer

K.003- Søknad om tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning

K.003- Søknad om tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning Side 1 av 6 Det søkes herved om tillatelse om tilkobling/frakobling av offentlig vann- og avløpsledning i henhold til gjeldende standard abonnementsvilkår for vann og avløp og GIVAS forskrifter. Til GIVAS

Detaljer

K.003- Søknad om tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning

K.003- Søknad om tilkobling, frakobling, omlegging av offentlig vann- og avløpsledning Side 1 av 6 Det søkes herved om tillatelse om tilkobling/frakobling av offentlig vann- og avløpsledning i henhold til gjeldende standard abonnementsvilkår for vann og avløp og GIVAS forskrifter. Til GIVAS

Detaljer

Bygningstypekoder BOLIG Byggblankett 5174 Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111 199). Ved valg av bygningstype

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

AD.003- Søknad om tilkobling/frakobling av offentlig vann- og avløpsledning. Borettslag Skole/forsamlingshus Annen bygning:

AD.003- Søknad om tilkobling/frakobling av offentlig vann- og avløpsledning. Borettslag Skole/forsamlingshus Annen bygning: Side 1 av 6 Det søkes herved om tillatelse om tilkobling/frakobling i henhold til gjeldende standard abonnementsvilkår for vann og avløp og Givas forskrifter. Til Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Nei. Garasje Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Annet: Skilt og reklameinnretninger. Hele bygg *) Deler av bygg *)

Nei. Garasje Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Annet: Skilt og reklameinnretninger. Hele bygg *) Deler av bygg *) 13 APR 2017 EQ, STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Detaljer

Bygning for bofellesskap 151 Bo- og servicesenter 152 Studenthjem/studentboliger 159 Annen bygning for bofellesskap*

Bygning for bofellesskap 151 Bo- og servicesenter 152 Studenthjem/studentboliger 159 Annen bygning for bofellesskap* Bygningstypekoder BOLIG Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111199). Ved valg av bygningstype velges den

Detaljer

Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Bruksendring Hele bygg *) Nyanlegg *) Oppdeling innhegning mot veg

Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Tilbygg, påbygg, underbygg *) Bruksendring Hele bygg *) Nyanlegg *) Oppdeling innhegning mot veg Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Ja Søknad om ansvarsrett

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3 % (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-3. For slike tiltak

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411. Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 42/42 Arkivsaksnr.: 14/4411 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 03.12.2014 Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

Informasjon om datagrunnlaget Følgende informasjon om datagrunnlaget må videreformidles til alle som er brukere av KOMPAS.

Informasjon om datagrunnlaget Følgende informasjon om datagrunnlaget må videreformidles til alle som er brukere av KOMPAS. Q:\DOK\BAS\Oppdrag\Kompas\KOMPAS_2014.doc DATA FOR BOLIGBYGGING TIL KOMPAS Informasjon om datagrunnlaget Følgende informasjon om datagrunnlaget må videreformidles til alle som er brukere av KOMPAS. Datagrunnlaget

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIDE 12 Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3% (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-1. For slike tiltak skal det i tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 16 per

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr.

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr. Søknad o deling/justering av grunneiendo Søknaden/rekvisisjonen frasettes i edhold av plan- og bygningslovens (pbl) 20-1, 1. ledd, bokstav og lov o eiendosregistrering (atrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Detaljer

RAPPORT FORMUESGRUNNLAG OG MATRIKKEL. Ås kommune

RAPPORT FORMUESGRUNNLAG OG MATRIKKEL. Ås kommune RAPPORT FORMUESGRUNNLAG OG MATRIKKEL Ås kommune 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Skatteetatens formuesgrunnlag... 2 2.1. Observasjoner... 2 2.2. Gjennomsnittlig areal, byggeår og verdi pr.

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 42/42 - NALEYVEGEN, SØRHÅLAND - BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 29.01.2015, saksnr. 6/15 Behandling: Hagland (FrP) foreslo: Saken

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013

GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013 GEBYRREGULATIV 2013 PRISAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2013 TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL 20-1 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 01. BOLIGBYGG OG FRITIDSHUS (GAB koder i parantes) klasse 1 klasse 2 klasse 3 a.

Detaljer

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016.

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner m.v. 2016. Plan- og bygningsloven 33-1 gir kommunen anledning til å ta betalt for byggesaksbehandling mv., og kommunestyret har vedtatt

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m 2 bruksareal.

Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m 2 bruksareal. Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m 2 bruksareal. >10.000 m2 halveres arealgebyret til kr.8.50 pr m2 01. BOLIGER (Bygningstyper i parentes)

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 86/94 Arkivsaksnr.: 16/3734

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 86/94 Arkivsaksnr.: 16/3734 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 86/94 Arkivsaksnr.: 16/3734 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 24.10.2016 Hovedutvalg teknisk og miljø 26.01.2017 86/94 - HUSØYVEGEN,

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Vedtatt av Stavanger bystyre 14.12.2015, gjeldende fra 01.01.2016 Alminnelige bestemmelser Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og med virkning

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Øystein Stangring Vangsfjordveien 6 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/34-8 Roger Andersen, 74 39 33 13 30/1 27.04.2016 Vikna kommune

Detaljer

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte.

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte. 17 AUG. 2017 Line S. A. Kristiansen Setretangen 14 3950 BREVIK Brevik, 16.08.17. Byggesaksavdelingen Postboks 128 3901 PORSGRUNN SØKNAD OM DISPENSASJON JF. 1-8 PLAN OG BYGGNINGSLOVEN Det søkes om dispensasjon

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

WM Ha. am. I m. , w 5! Søknad om tillatelse til tiltak M 0 T A T T,, etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1

WM Ha. am. I m. , w 5! Søknad om tillatelse til tiltak M 0 T A T T,, etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 WM Ha. am. I m Søknad om tillatelse til tiltak M 0 T A T T,, etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 [:l Rammetillatelse l 7 UL 3017 i "J " ' 5 ": 1'. n m DREK tra Ett-trinns søknadsbehandling, -...,

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4 epesffilatsjonsr.pa.cseiktr) potoaokicaopprctter: Parsell ar. Areal ca. m2 Arealtype Eventaelt for deling joureal or. 1:77 &k,f c (-11 Eventuelt navn og adresse på kjøperfester innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx

Detaljer

Komiteens mandat har vært som følger:

Komiteens mandat har vært som følger: Høring om forslag til reviderte og nye blanketter som følge av ny plan- og bygningslov med forskrifter Det avholdes høringsmøte 20. april på elix Konferansesenter, Aker Brygge. Blankettene finnes på Standard

Detaljer

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune Eiendom/ Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 Rammetillatelse Ett-trinns søknadsbehandling Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd? Søknad

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

Endhng av fasade Innhegning mot veg

Endhng av fasade Innhegning mot veg 1 ( standard \s. norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen: Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiendommens adresse Postrir Poststed it \ Kommune Eler/fester

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 85/8 Arkivsaksnr.: 14/4198

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 85/8 Arkivsaksnr.: 14/4198 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 85/8 Arkivsaksnr.: 14/4198 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 21.11.2014 Hovedutvalg teknisk og miljø 17.11.2015 Hovedutvalg teknisk

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

Vedteke i k.sak TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL BOLIGBYGG og FRITIDSHUS. Basisgebyr: (betales pr bygningskropp)

Vedteke i k.sak TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL BOLIGBYGG og FRITIDSHUS. Basisgebyr: (betales pr bygningskropp) TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD PBL 20-1 01. BOLIGBYGG og FRITIDSHUS (betales pr bygningskropp) a. Enebolig 7153 b. Enebolig med hybel-/sekundærleilighet 8201 c. Tomannsbolig 8201 d. Småhus med inntil

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. Vedtatt av bystyret 12.12.2011, gjeldende fra 01.01.2012. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2012/ØKONOMIPLAN

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2012/ØKONOMIPLAN SIDE 12 Byggesak Generelt Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-1. For slike tiltak skal det i tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 16 per m 2 bruksareal. Koder for bygningstyper

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2016/129-10 Roger Andersen, 74 39 33 13 53/7 28.04.2016

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4)

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4) Nabovarsel (1/t7- send, iii berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Til (nabo/gjenboer) Som eier/fester av: Gnr. Bnr. Eiendommens adres Det varsles herved bm Tiltak

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/1882-10 Arkivnr.: GNR 173/53 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 11/70 Arkivsaksnr.: 13/3694. Hovedutvalg teknisk 27.01.2014 Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 11/70 Arkivsaksnr.: 13/3694. Hovedutvalg teknisk 27.01.2014 Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 11/70 Arkivsaksnr.: 13/3694 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 27.01.2014 Hovedutvalg teknisk 11/70 - MANNESMARKA, MANNES - NYBYGG NAUST -

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016. I tillegg til basisgebyr betalast eit arealgebyr på 18 kr/m 2 bruksareal.

GEBYRREGULATIV 2016. I tillegg til basisgebyr betalast eit arealgebyr på 18 kr/m 2 bruksareal. GEBYRREGULATIV 2016 TILTAK SOM BEHANDLAST ETTER SØKNAD PBL 20-1 Tiltaks- Tiltaks- Tiltaks- 01. BUSTADBYGG OG FRITIDSHUS (GAB koder i parantes) Vare: 1001 a. Einebustad (111) + (113) 7025 10372 1002 b.

Detaljer

Skal du bygge garasje, tilbygg

Skal du bygge garasje, tilbygg Skal du bygge garasje, tilbygg eller I denne mappen finner du veiledningsmateriell for mindre byggetiltak som kan behandles som melding. BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Tlf.55566310 Telefaks 55566333 Besøksadresse:

Detaljer

Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 2/185 Arkivsaksnr.: 14/2493

Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 2/185 Arkivsaksnr.: 14/2493 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 2/185 Arkivsaksnr.: 14/2493 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 20.08.2014 Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk 2/185 -

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2006/1089 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kjetil Aas - Søknad om å kunne beholde

Detaljer

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: H.Almar-Næss Arknr.: GNR 90/26 - L40 Dato: 20.01.2016 Jnr.: 14/1518-7 2175/16

Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: H.Almar-Næss Arknr.: GNR 90/26 - L40 Dato: 20.01.2016 Jnr.: 14/1518-7 2175/16 City arkitekter AS Veslekroken 4 0379 OSLO Vår ref.: KIM/STETOR Deres ref.: H.Almar-Næss Arknr.: GNR 90/26 - L40 Dato: 20.01.2016 Jnr.: 14/1518-7 2175/16 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK etter markaloven

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Postadresse: Pb 602, 9306 Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 8 Telefon: 77 87 10 00 Epost: postmottak@lenvik.kommune.no utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknadsskjema gjelder for utslipp fra

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Teknisk avdeling

SKODJE KOMMUNE Teknisk avdeling SKODJE KOMMUNE Teknisk avdeling Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde. Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde. Nordre Sunnmøre landbrukskontor, Rådhuset, 6240 Ørskog.

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Rissa Gnr. 20 Bnr. 150 Adresse Eier/fester Det varsles herved om Søknadstype

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 200 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurdal 13 Adresse Gransvegen 4, 2090 HURDAL Det varsles herved om Søknadstype Søknad om tiltak uten

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Opprettelse av ny grunneiendom Bortfeste Bodø Kommune Arealoverføring Byggesakskontoret

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 og markalovens 15

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 og markalovens 15 Wiggo Knudsen Siggerudveien 759 1400 SKI Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 95/106 - L40 Dato: 02.11.2015 Jnr.: 14/1233-12 30956/15 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20.

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. ADVOKAT BJØRE AS MEDLEM AV DEN NORSKE AOVOKATEORENNG Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. februar 2013 KR0DSHERAD KOMMUNE Arkvkode P Ç.? L i. f (É Arkvkode S Etat

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Kunngjort i media kommunestyret Hjemmel Plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7 Forkortinger 1. 1.1 Plan- og bygningsloven:

Detaljer

Planstyring Rådgivende ingeniører

Planstyring Rådgivende ingeniører Levanger kommune Håkon den Godes gt 30 7600 Levanger INNHERRED SAMKOMMUNE D 4 JULI ZUU8 Planstyring Rådgivende ingeniører * VAR-teknikk * WS-teknikk * Byggeteknikk * Elektro- og teleteknikk * Prosjektadministrasjon

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 149/278 Arkivsaksnr.: 14/3240. Hovedutvalg teknisk 10.09.2014 Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 149/278 Arkivsaksnr.: 14/3240. Hovedutvalg teknisk 10.09.2014 Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gry Trovåg Hansen Arkiv: GNR 149/278 Arkivsaksnr.: 14/3240 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 10.09.2014 Hovedutvalg teknisk 149/278 OG 149/449 - TRESÅKERVEGEN, SPANNE

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, /

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, / VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/714-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 11/5 20.10.2015

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, godkjenning av foretak m.v. 2015.

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, godkjenning av foretak m.v. 2015. Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, tilsyn, riving, dispensasjoner, godkjenning av foretak m.v. 2015. GEBYRER FOR - BYGGESAKSBEHANDLING, RIVING - DISPENSASJONER - GODKJENNING AV FORETAK M.V. Hjemmel:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 09.06.2016, saksnr. 82/16 Behandling: Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag:

Detaljer

Nei per tiltak 2 675. Nei per tiltak 6 586. per tiltak

Nei per tiltak 2 675. Nei per tiltak 6 586. per tiltak Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 GEBYR FOR BYGGESAKER Pkt 1 Søknader etter pbl. 20-4 (uten ansvarsrett): oppføring, endring, fjerning og riving SAK10 3-1a)

Detaljer

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning jf. plan og bygningsloven 20-1 bokstav m og matrikkelloven kap. 3 og 7 1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Opplysninger gitt i nabovarsel..,kvinnherad kommune Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Saksnr-' H3 310 Saksbehf," Lb Kopi: U.off: Ved riving skal kreditorer

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS Norconsult Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer