Prosjektnr.: b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune"

Transkript

1 Prosjektnr.: 859.b Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: , revidert

2 Risiko- og sårbarhetsanalyse, områdereguleringfor Engelsrudhagen Innhold. Bakgrunnog nøkkelopplysninger Metode Uønskedehendelserog konsekvenser Risiko- og sårbarhetsvurdering Samletrisikovurdering Bakgrunn og nøkkelopplysninger Områdereguleringenfremmesav Øvre RomerikeProsjekteringAS påvegneav grunneierpaulengh og EngelsrudhagenHolding AS. Nannestadkommuneer planeier. Planenfremmesiht. gjeldende kommuneplan. Fig : Utsnitt av kommuneplanenfor Nannestad Det aktuelleområdeter B40. Planarbeidethartil hensiktå kombinerefunksjonene bolig, fritid og transportinnenforet helhetlig grep.samtidiger detet ønskeå arbeidefram enplansomtilstreberå ivaretabådeindividet, lokalsamfunnet,landskapetog overordneteressurserpåbestmulig måte. Og ikke minster detet mål å leggetil rettefor godeog attraktiveboligområderfor ulike kjøpegrupper. Planenskalværefleksibel,samtidigsomdenskalleggeviktige føringerfor veger,kommunikasjon, grønnstruktur,overvannshåndteringog deforskjelligeboligområdenesutnyttelse.det skalsettesav en tomt til barnehagevedhovedatkomstentil boligområdetfra nordvest,vednannestadvideregående skole. Boligområdetsnærhetog tilhørighettil Nannestadsentrumvil føretil enstyrkingav tilbudetsom finnesder(handelstilbud,service,kommunaletjenesterm.m.),samtidigsomengelsrudhagen representererenutvidelseog fortsettelseav sentrumsområdet. Eksisterendeinfrastrukturi forhold til vannog avløp ligger godttil rettefor enslik utbygging.

3 2 2. Metode Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på temaveileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (200). Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) er foretatt i forbindelse med forslag til områderegulering for Engelsrudhagen datert Det er foretatt en kartlegging av mulige uønskede hendelser ut fra generell/teoretisk vurdering, sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som kan påvirke omgivelsene (iht. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke aktuelt for planområdet, er kvittert ut som enten uaktuelt eller vurdert, men funnet ubetydelig. For de hendelser som er vurdert til å kunne være aktuelle for området er risikoen nærmere analysert i eget skjema. Risikoen uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvenser av uønsket hendelse. Vurdering av årsak For å kunne si noe om sannsynligheten for at en hendelse skal kunne inntreffe, er det nødvendig å vurdere årsakene til at en hendelse kan oppstå. På et generelt nivå kan hendelser utløses av: Menneskelig eller organisatorisk svikt Teknisk svikt Ytre påvirkning Vurdering av sannsynlighet Vurderingen av sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe tar utgangspunkt i kart, eksisterende registreringer, lokal kunnskap, ekspertuttalelser, planfaglige vurderinger, og annen relevant informasjon. I tillegg er det vurdert hvordan framtidige klimatilpasninger påvirker dette bildet. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Begrep Ikke sannsynlig Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Frekvens Særdeles liten risiko for at hendelse skal inntreffe Mindre enn en gang i løpet av 50 år En gang i løpet av 0-50 år En gang i løpet av 0 år Mer enn en gang i løpet av ett år Vurdering av konsekvenser Det er vurdert hvilke konsekvenser en eventuell hendelse kan få. Hendelsene er vurdert i forhold til: Liv/helse Miljø Materielle verdier/økonomiske verdier/produksjonstap Samfunnsviktige funksjoner. Samfunnsviktige funksjoner (eks kommunikasjon) kan settes ut av drift som følge av hendelse, noe som kan gi indirekte konsekvenser.

4 3 Begrep Liv/helse Miljø Økonomiske verdier/ produksjonstap Ufarlig Ingen personskader Ingen skader Tap lavere enn kr Tap av samfunnsviktige funksjoner Systembrudd er uvesentlig. En viss fare Få og små personskader Mindre skader, lokale skader. Restitusjonstid <år Tap mellom kr og kr Midlertidig systembrudd som kan føre til mindre skader på personer/ miljø/ økonomi dersom reservesystem ikke finnes. Alvorlig Alvorlige (behandlings -krevende) personskader Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid >år Tap mellom kr og 2,5 mill. kr Driftsstans i flere døgn som kan medføre alvorlig personskade/ miljøskade/ økonomisk tap. Katastrofal En eller flere døde Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade Tap over 2,5 mill. kr. System settes varig ut av drift. 3. Uønskede hendelser og konsekvenser For de hendelser som i skjemaet under er vurdert til å være aktuelt for området, er risikoen nærmere analysert i eget skjema (kap.4). Henvisning til skjemanr. står i tabellen under. Hendelse/situasjon er vurdert til tre ulike kategorier: Nei, uaktuelt pga av planens innhold eller beliggenhet. Nei, vurdert til ubetydelig pga svært liten risiko, sårbarhet eller konsekvens. Ikke utredet videre. Risikovurdert og utredet i eget skjema kap. 4 og omtalt i oppsummeringskapittelet. Hendelse/situasjon Ras/skred/utglidninger/grunnforhold Er det fare for is- eller snøskred innenfor planområdet? Er området utsatt for is- eller snøskred fra utsiden og inn i planområdet? Nei, uaktuelt Nei, vurdert som ubetydelig (kort kommentert) Risikovurdert i skjema nr. Er det fare for jord- eller steinras innenfor planområdet? Er området utsatt for jord- eller steinras/utglidning fra utsiden og inn i planområdet? Er det fare for utglidning som følge av utbygging innenfor området (er området geoteknisk ustabilt)? Er det fare for setningsskader?

5 4 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Er området utsatt for springflo/flom fra sjøvann? Vær, vindeksponering Er området spesielt vindutsatt? Er området spesielt nedbørsutsatt? Bekkene som renner i sørvest kan ikke true boligområdene i planen planområdet. Nei, ikke mer en andre steder Terreng og omgivelser Ligger området i nærheten av: - Regulerte vassdrag/vannmagasiner med spesiell fare for usikker is og/eller varierende vannstand i elveløp, vannmagasin eller innsjø? - Gruver, åpne sjakter, steintipper, eller andre bygg/anlegg som kan medføre fare? - Er det spesiell klatrefare i forbindelse med el.master? - Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? Er det fare for vindfall som følge av uttak av skog? Vil tiltaket kunne føre til endringer av avrenningsforhold/hastighet til nærliggende bekk/elv? Nei, men deler av området er naturlig bratt Ikke mer enn andre steder Området planlegges etter prinsippet om lokal overvannshåndtering med infiltrasjon og fordrøyning før det føres til eks. bekkedrag Natur- og kulturområder Ligger tiltaket i et område hvor det er: - sårbar flora Nei, jfr. rapport om biologisk mangfold, og sårbar fauna/fisk Nei, jfr. rapport om biologisk mangfold, og verneområder - vassdragsområder Planområdet ligger under verneplan for Leira - automatisk fredete kulturminner 2 - nyere tids kulturminner/kulturmiljø Gårdstunet på Engelsrudhagen har lokal verneverdi. Driftsbygningen og stabburet er registrert i SEFRAK. På grunn av dette er det i reguleringsplanen lagt inn en hensynssone nord og øst for tunet for å verne om dette. Brannberedskap Er området spesielt utsatt for skogbrann? Omfatter området spesielt farlige anlegg?

6 5 Har området tilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil/andre uttrykningskjøretøy, eller er det vanskelig tilgjengelig av annen grunn? Det må etableres eller sørges for at det er forsvarlig og tilstrekkelig brannvannforsyning for boligene. Dette må ivaretas under detaljprosjektering av vann- og avløpsanlegg for eiendommen. Det blir 4 muligheter for innkjøring til planområdet Forurensningskilder Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter? Påvirkes området av magnetfelt fra el.linjer/kabler? Vil planområdet utsettes for/berøres av: - Støv/støy fra industri? - Støv/støy fra trafikk? Det må etableres støyskjerming der det er nødvendig, jfr. rapport om støy, Støv/støy fra andre kilder? Området ligger utenfor flystøysonen - Forurensning i sjø Vil planen/tiltaket medføre - Støv/støy fra industri? - Støy/støv fra trafikk? Det det må etableres støyskjerming der dette er nødvendig, jfr. rapport om støy Støy/støv fra andre kilder? - Forurensning av sjø? Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende virksomheter, utgjøre en risiko for området? - Utslipp av giftige gasser/væsker? - Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker? - Radioaktivt nedfall? - Industribrann? Vil planen/tiltaket medføre risikofylt industri/virksomhet (kjemikalier/eksplosiver)? Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? - Hendelser på veg? Ikke mer enn andre steder - Hendelser på jernbane - Hendelser på sjø/vann? - Hendelser i luften? Ikke mer enn andre steder

7 6 Er det spesiell fare forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende til nærliggende områder? - Til skole/barnehage? Det blir etablert trygge GSV - Til nærmiljøanlegg/lekeplass? Det blir etablert trygge GSV - Til forretning etc.? Det blir etablert trygge GSV og kjøreveier - Til kollektivholdeplass? Det blir etablert trygge GSV - Internt innenfor planområdet? Det blir etablert trygge GSV og kjøreveier Andre særskilte ulykkespunkter? Kan vær/føre begrense tilgjengeligheten til området? Ikke mer enn andre steder Er det fare for ulykker ved anleggsgjennomføring? 3 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området? - Elektrisitet? Ikke spesielle ulemper - Teletjenester? Ikke spesielle ulemper - Vannforsyning? Ikke spesielle ulemper - Renovasjon/spillvann? Ikke spesielle ulemper - Transportnett? Ikke spesielle ulemper Sabotasje og terrorhandlinger Er tiltaket i seg selv et sabotasje/terrormål? Er det potensielle sabotasje/terrormål i nærheten? Gjennomføring og kontroll Dato Sign. Vurderinger i skjema utført av: Oda Heimdal OH Skjema gjennomgått og kontrollert av: Alf Kristian Nyborg.0.3 AKN

8 7 4. Risiko- og sårbarhetsvurdering Risiko for utglidning (geoteknisk ustabilitet) og/eller setningsskader Områderegulering for Engelsrudhagen, Nannestad kommune Årsak Stabilitetsforholdene i grunnen endres ved utbygging. Fyllinger som fører til økt trykk på massene. Konsekvensbeskrivelse Skader på bygninger og anlegg som følge av utglidning Setningsskader på bygninger og anlegg Risikovurdering Tabellen under er en risikomatrise hvor hendelse/situasjon er vurdert i forhold til følgende tema:. Liv/helse 2. Miljø 3. Materielle verdier/økonomiske verdier/produksjonstap 4. Tap av samfunnsviktige funksjoner Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig 4, 2 3 Lite sannsynlig Ikke sannsynlig Ufarlig En viss fare Alvorlig Katastrofal Rødt felt: Gult felt: Grønt felt: Indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn. Indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Indikerer akseptabel risiko. Forslag til mottiltak Grunnen i planområdet består av tykke marine havavsetninger, deriblant kvikkleire, jfr. geoteknisk rapport. Det må gjennomføres stabilisering av ravinene i planområdet, for mer detaljert informasjon se geoteknisk rapport. Risikovurdering etter mottiltak Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Ikke sannsynlig 4, 2 3 Ufarlig En viss fare Alvorlig Katastrofal Kortfattet konklusjon Geoteknisk vurdering er utført og fundamenteringsforholdene anses å bli løst ved planlagt stabilisering av ravinene, jfr. geoteknisk rapport. Vedlegg Geoteknisk rapport , Sted/dato: Jessheim Utført av: Landskapsingeniør Oda Heimdal, Øvre Romerike Prosjektering AS Kontrollert av: Arealplanlegger Alf Kristian Nyborg, Øvre Romerike Prosjektering AS

9 8 2 Automatisk fredete kulturminner Områderegulering for Engelsrudhagen, Nannestad kommune Årsak Det er registrert seks automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Fire av disse er frigitt. Det kan finnes flere uregistrerte kulturminner innenfor planområdet.. Konsekvensbeskrivelse Ved graving, bygging e.l. kan kjente og uavdekkede automatisk fredete kulturminner bli skadet eller ødelagt. Risikovurdering Tabellen under er en risikomatrise hvor hendelse/situasjon er vurdert i forhold til følgende tema:. Liv/helse 2. Miljø 3. Materielle verdier/økonomiske verdier/produksjonstap 4. Tap av samfunnsviktige funksjoner Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig, 2, 4 3 Lite sannsynlig Ikke sannsynlig Ufarlig En viss fare Alvorlig Katastrofal Rødt felt: Gult felt: Grønt felt: Indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller grønn. Indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Indikerer akseptabel risiko. Forslag til mottiltak Det er utført arkeologisk registrering av området, og fire kjent kulturminner er frigitt. De to gjenværende fredete kulturminnene er vist i planen med hensynssone og skal ikke berøres av utbyggingen i planområdet. Krav om øyeblikkelig stans av pågående arbeider med melding til kulturminnevernmyndighetene, ved funn av flere kulturminner, tas inn i reguleringsbestemmelsene. Risikovurdering etter mottiltak Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig, 2, 4 3 Ikke sannsynlig Ufarlig En viss fare Alvorlig Katastrofal Kortfattet konklusjon To fredete kulturminner ligger igjen i planområdet. Disse skal ikke berøres av utbygging i området. Eventuelle kulturminner som dukker opp i forbindelse med utbyggingen av området skal håndteres iht. Kulturminnelovens bestemmelser og krav innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. Med påfølgende tiltak og tilpasninger vurderes hensynet til automatisk fredete kulturminner og kulturmiljø å være tilstrekkelig ivaretatt. Vedlegg Rapport om kulturminner og Sted/dato: Jessheim Utført av: Landskapsingeniør Oda Heimdal, Øvre Romerike Prosjektering AS Kontrollert av: Arealplanlegger Alf Kristian Nyborg, Øvre Romerike Prosjektering AS

10 9 3 Risiko for ulykker i anleggsfasen Områderegulering for Engelsrudhagen, Nannestad kommune Årsak I anleggsperioden kan det oppstå en rekke uønskede hendelser, dette kan eksempelvis være at maskiner eller kjøretøy treffer personell, utstyr eller last uten kontroll, steinsprutskader, ulykker som følge av leire/stein/grus i vegbane, brann i maskiner eller utstyr, avrenning eller utslipp til omgivelsene, og støy og støv fra anleggsvirksomheten. Konsekvensbeskrivelse De ulike hendelsene som kan skje i anleggsfasen kan gi ulike konsekvenser. Risikovurdering Det er svært ulik sannsynlighet for at uønskede hendelser skal oppstå. Forslag til mottiltak Personell, maskiner og utstyr Aktiv bruk av sikringspersonell ved aktiviteter der bil/maskinfører har redusert utsyn. Rengjorte kjøretøy, godt utsyn. Krav til redusert hastighet på kjøretøy hvis nødvendig Unngå overbelastning Anleggsplass og transportveier Bruke sperringer/markeringer om nødvendig Ha egnet brannslokkemiddel i nærheten Tydelig varsling om aktivitet med skilt, signaler evt. sikringspersonell Ha transportveier egnet til store kjøretøy Støy fra anleggsområdet skal ikke overskride maskinverdier for anleggsarbeid angitt i støyretninglinjen T-442 Andre tiltak Gi god informasjon til omgivelsene om anlegget og arbeidet Ha sjekklister og gjennomføre kontroller Ha gode faseplaner som tar hensyn til sikkerhet (tid, ressurser, logistikk etc.) Risikovurdering etter mottiltak Risikoen reduseres til et minimum Kortfattet konklusjon Dersom mottiltak følges opp anses risikoen for ulykker/hendelser under anleggsperioden til å være liten. Vedlegg Sted/dato: Jessheim Utført av: Landskapsingeniør Oda Heimdal, Øvre Romerike Prosjektering AS Kontrollert av: Arealplanlegger Alf Kristian Nyborg, Øvre Romerike Prosjektering AS

11 0 5. Samlet risikovurdering Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan oppstå i, eller som et resultat av utbyggingen, finner vi det ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som gjør at området ikke bør bygges ut. Tema for oppfølging: Stabilisering av ravinene Egen rapport med snitt som viser hvordan stabilisering skal utføres. Sette av fredet kulturminne på plankart.

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014 rao4n2 2008-01-23 RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder Skredfare en utfordring for kommunen Morten Eken, beredskapsleder Modum - Midt i Buskerud Grenser til: Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Hole, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker Areal: 517 km 2 13.116 innbyggere

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien ROS-analyse REGULERINGSPLAN Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien Kommune:Randaberg Region vest Rogaland Dato:15.05.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

ILLUSTRASJON som viser utbyggingspotensialet i planforslaget, plangrense stiplet oransje

ILLUSTRASJON som viser utbyggingspotensialet i planforslaget, plangrense stiplet oransje Vedlegg: RO-analyse side 1 av 9 RO-ANALYE IHT PLAN- OG BYGNINGLOVEN 4-3 PlanID: 1770 Eiendom: TRANDVN. 32-34 m.fl., GNR.200, BNR.1714 m.fl., TROMØ KOMMUNE Utarbeidet av: TEIN HALVOREN A sivilarkitekter

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL -KOMBINERT EGNETHETSVURDERING OG ROS-ANALYSE Vedlegg til planbeskrivelsen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Hadeland 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS-analyse Hadeland 16.04.12 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet

Detaljer

Planid. Vedtatt. Melhus

Planid. Vedtatt. Melhus Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Holdeplasser Fv 740 Sykehjemm Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Oppdragsgiver: Oppdrag: ODDGEIR RYENG ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Dato: 2015-01-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Susanna Grimsæth 1. BAKGRUNN I følgeplan-og bygningslovens

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer