ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE. Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: Bakgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE. Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: 10.04.2015. Bakgrunn"

Transkript

1 ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: Bakgrunn Sweco Norge AS fremmer på vegne av Bortelid Eiendomsutvikling AS, reguleringsplan for Velia hyttefelt. Oppstartsmeldingen ble annonsert i Fædrelandsvennen den 11. januar Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet Velia er et eldre spredtbygd hyttefelt utbygd på 1970-tallet. Hyttene er i hovedsak punktfestet uten avtale om framtidige eiendomsgrenser. Området ligger solrikt til og sentralt i forhold til butikk, løypenett & alpinbakke. Planstatus Området er i kommuneplanen for Bortelid avsatt til område for fritidsboliger og omfattes av reguleringsplanen for Langatjønn Hestehei vedtatt den Området er i denne planen regulert til fortetningsområde for fritidsbebyggelse og annet fellesområde. Se figur 1 nedenfor. Figur 1: Kartbildet til venstre viser plansituasjonen i kommuneplanen for Bortelid. Gult område viser område avsatt til fritidsboliger. Kartbildet til høyre viser plansituasjonen i planen for Langatjønn Hestehei. Planområdet for Velia hyttefelt er illustrert med stiplet linje i begge kartbilder. Kartkilde: Sweco Norge AS Side 1 av 15

2 Formål med reguleringen Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for etablering av nye fritidsboliger samt etablere ny infrastruktur i området med vei-, vann- og avløp for ny- og eldre bebyggelse. En detaljregulering gjør det ellers mulig å se området i en større sammenheng og få en ordnet struktur i forhold til eiendomsinndeling, adkomst, parkering og rettighetsbruk. En utbygging vil også muliggjøre en raskere gjennomføring av kommunens planer for nytt vann- og avløpsanlegg. Det er ellers for fritidseiendommer i området inngått festekontrakter med negative servitutt om fortetting noe som kan vanskeliggjøre en ønsket regulering- og bruk av området. Eierinteresser i området Grunnen i området er i privat eie og eierinteressene for området framkommer ved de navn som er gjengitt i naboliste i planbeskrivelsen. Planforslaget (kapittel om planforslaget er organisert alfabetisk etter tema) Planforslaget for ønsket utnyttelse har forsøkt å ivareta hensynet til overordnede mål om å få til en hensiktsmessig og fornuftig arealbruk ut i fra de gitt forholdene på stedet. Arealbruk Planområdet for Velia hyttefelt er totalt på 100,5 dekar og består av lavere bonitet skogsmark hovedsakelig med furu og lauv med innsalg av fjell, lyng og myr. Ortofoto med fordeling for vegetasjonsområder og dagens bebyggelse ses er vist på figur 2 under. Figur 2: Kartbildene viser eksiterende bebyggelse og vegetasjon i planområdet. Kilde: Åseral kommune/statens kartverk. Sweco Norge AS Side 2 av 15

3 Bebyggelse eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse Velia hyttefelt har i dag 24 hytter varierer i størrelse fra ca m 2. Hyttene er spredtbygd og har mye luft & natur imellom seg. I tillegg til eksisterende hyttebebyggelse benevnt som E1-E24 i plankartet, er det i detaljreguleringsplanen lagt inn 19 nye frittliggende fritidsboliger samt 7 tomter for konsentrert fritidsbebyggelse. Tomtene for konsentrert bebyggelse kan bebygges med sammenbygde- eller adskilte boenheter. 6 av de nye hyttetomtene (25-30) ligger inne i- eller inntil det gamle hyttefeltet, men med unntak for tomtene: så er alle tomtene lagt øst for den eldre bebyggelsen og lavere i terrenget. Bebyggelsen er også differensiert i forhold til høyde og utnyttelse. Dvs. at ny bebyggelse i- eller i umiddelbar nærhet til den eldre bebyggelsen etter reguleringsbestemmelsene har krav om lavere byggehøyder og lavere utnyttelse. Dette er gjort for å tilpasse ny bebyggelse til eksisterende eldre bebyggelse noe som også har vært et ønske i fra kommunen. Ny bebyggelse vil dermed avvike mindre fra eldre bebyggelse og også ligge lavt i terrenget. Tomt 25 og tomt 28 har ellers fått særlige bestemmelser for utnyttelse av hensyn til nabotomter. De gamle hyttene vil imidlertid fortsatt ha mye luft & natur rundt seg, og de gamle hyttene vil heller ikke få noe vesentlig tap av lys- eller utsikt etter at ny bebyggelse er oppført. I forbindelse med opparbeiding av byggegrunn så må det for tomtene skiftes ut masser før videre byggetiltak kan skje. Arealet på tomtene vil bli senket og bergmassene brukt til masseutskiftning, veger og til å heve terrenget til tomt 50. Dyreliv og vegetasjon Området har vanlig forekommende arter av dyr og planter. Det er i Direktoratet for Naturforvaltning sin Naturbase ikke registrert verdifulle områder for beskyttelse og artsvern. Det er heller ikke registrert sårbare- eller truede arter i området. Vegetasjonen i området er lav bonitets barskog på grunnlendt mark. Løsmasser (torv- og jordmasser) som kjøres ut av området må sikres en god anvendelse et annet sted mens stein- og bæremasser som kjøres til, må anbringes på tjenlig måte. Planerte flater og sideskråninger som ikke bebygges skal jordkles med vekstmasser for etablering av stedegen vegetasjon. Energi og klima Det er ikke krav til energiklasse for oppføring av ny bygningsmasse ut over plan- og bygningslovens generelle krav etter TEK10. Folkehelse og friluftsliv Bortelid er tilrettelagt for aktivt friluftsliv både sommer og vinter. I planen er det tegnet inn turstier og trase for skiløype. Det er også som nevnt under temaet lekeområde i området for grønnstruktur, avsatt område(r) til lek, men uten krav til opparbeiding. Forurensing Tidligere bruk av området har vært landbruk/friluftsliv, og det er ikke kjennskap om forurenset grunn eller noen forurensing i området. Grønnstruktur f_naturområde Areal regulert til grønnstruktur naturområde utgjør et større sammenhengende areal innenfor planområdet, og det er vektlagt at man skal kunne bevege seg uhindret i grønnkorridorer mellom fritidseiendommene. I området mellom hytte E4-5 er det avsatt eget område for LEK og mellom E10-12 og tomtene så er det avsatt et område f_lek/hoppbakke, men ingen av områdene har noen krav til opparbeidelse. Det kan i grønnstrukturområdet ellers etableres fellestiltak som er i samsvar med formålet, men det er forbud mot å sette opp gjerder som kan hindre allmenn ferdsel. Grunnforhold Området for eksisterende bebyggelse er grunnlent skogsmark med noe fjell (øyegneis/granitt) i dagen. Arealene i østre del av planområdet har imidlertid et dypere jordsmonn og mye myr. Konsekvensutredninger (KU) Planen er liten, og den er ikke krevd konsekvensutredet. Sweco Norge AS Side 3 av 15

4 Kulturminner Det er ikke registrert eldre bygninger, freda bygninger, spesielle kulturmiljø eller kulturminner i området. Fylkeskonservator har ikke merknader til ønsket utnyttelse av område, men om det oppdages kulturminner eller er mistanke om slike funn så skal arbeidene innstilles og fagmyndighet kontaktes. Landskapsanalyse Det er i forkant av reguleringen ikke utført noen landskapsanalyse eller utarbeidet noen modell for dette. Området er blitt planlagt ut i fra ønsket anvendelse og kvalitet. Det vises her til plankart med bestemmelser. Lek Store tomter og tilliggende utmark gir generelt mange muligheter for lek- og friluftsliv. Område øst for tomtene E10-12 har tidligere blitt brukt til lek, og det ble også fra eierne av hyttene E10-12 under befaring med planutvalget den , uttrykt et ønske om at området fortsatt burde bli brukt til lek uten krav til opparbeidelse. Et lekeområde her gir fine muligheter for skihopping, aking og skikjøring for de mindre barna mens området i syd etter anlegging av rørgate for VA-anlegg, vil egne seg godt som ake- og skibakke for eldre barn og voksne. Området for LEK vest- og nord for hytte E4 er også et fint område for opp-hold og aktiviteter hele året. Miljø og miljøkonsekvenser Veliaområdet er i kommuneplan og også reguleringsplan, avsatt som et område for utbygging av fritidsboliger. Og da det ikke foreligger særlige hensyn verken i forhold til spesielle arter eller kulturminner, anses området planmessig sett som avklart i forhold til ønsket utbygging. Parkering Se under veg. Post Postkasser kan etableres i felles bod/stativ på avklart sted langs vei. Renovasjon -miljøstasjon Parkeringsområdet skal brukes for oppsetting av avfallskontainere for hytterenovasjon. Hytteeierne sørger selv for å levere sitt avfall i kontainer. Risiko og sårbarhetsanalyse Det er vedlagt en egen rapport for risiko- og sårbarhetsanalyse der mulig risiko for hendelse er vurdert. I analysen så er følgende forhold gjenstand for særlig vurdering: Sterke vinder Området ligger i bjørkebeltet, men høyt til fjells. Vindforhold må derfor vurderes nøye i forbindelse med tiltak. Brann, brannvann og adkomst med brann- og redningsbil De tekniske anlegg i feltet må prosjekteres- og dimensjoneres til å yte nok brannvann til området. De fleste veier utgår fra Panoramaveien og ender blindt. Avstanden til Panoramaveien er imidlertid kort slik at beredskapshensynene ved brann- og fare likevel kan ivaretas. Radon Radonsituasjonen i området er ikke kjent, men risiko for inntrengning av radon i nybygg forebygges med legging av radonduk etter kravene i byggteknisk forskrift. Skrenter På vestsiden av planområdet er det bratte naturlige skrenter uten et direkte krav til sikringsarbeider. ROS-analysen må ellers legges til grunn i kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og følges opp i beredskapsplan. Sweco Norge AS Side 4 av 15

5 I tillegg må overvann ledes på en god måte slik at overvann ikke blir til vesentlig ulempe for lavereliggende område. Fyllinger må også prosjekteres slik at utrasing ikke skal skje. Snøopplag Snø kan legges på sideareal til vei eller på nabogrunn der det ikke er til ulempe eller til skade for andre. Hver eiendom anses ellers til å ha nok areal for håndtering- og lagring av snø på egen eiendom. Stier i utmark Tiltaket endrer ikke vesentlig på ferdselsmulighetene i grøntområdet, men stier gjennom private tomter vil kunne legges ut- og forbi hyttetomta der stien kommer i konflikt med bruksinteressene for fritidseiendommen. Støy Planlagt utnyttelse i området vil ikke kreve kartlegging av støy eller gjennomføring av spesielle støyreduserende tiltak. Forholdet til støy vil ellers bli ivaretatt i byggesaksbehandlingen. Skogbruk Planlagt utbyggingen vil gi god tilgang til skogen, og naturområde grønnstruktur kan skjøttes som skog tilpasset friluftsinteressene i området. Skogeier har rett til adkomst på alle adkomstveier. Flatehugst er forbudt. Teknisk infrastruktur Området har hittil hatt vannforsyning fra vannposter. Etablerte vannposter vil der det er et behov for dem bli videreført for bruk av de hytteeierne som ikke legger inn vann/avløp. Alle nye fritidsboliger skal ellers tilknyttes kommunalt VA-nett. Avløpet legges så langt det er mulig med selvfall fra tomtene via pumpestasjoner til kommunalt avløpsnett. Teknisk infrastruktur skal prosjekteres- og utføres i henhold til kommunalt reglement og standarder for slike anlegg. Alle elektriske kabler for ny bebyggelse skal legges i bakken, og føringsrør kan legges i felles grøft sammen med VA-anlegg fram til tomtegrense. Pumpestasjon for kloakk og trafostasjon m.v. skal eventuelt anlegges i god avstand til bebyggelse og naturlige leke- og oppholdsarealer for barn og unge. Trafikk Se under veg. Universell utforming En stor del av tomtene vil bli liggende i tilnærmet flatt område mellom gammelt hyttefelt og Panoramaveien. Forutsetningene for universell tilrettelegging av tomtearealer er derfor god, men det vil ikke bli stilt krav om universell utforming av fritidsbolig eller tomteareal ut over det kommunen måtte kreve i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Utbyggingsavtale Utbyggingsavtale skal være framforhandles med kommunen før tiltak kan iverksettes. Vann og Avløp (VA) Se teknisk infrastruktur. Vannsig (naturlig) Overvann fra planområdet må ikke påføre noen vesentlig ulempe for naboarealer eller naboeiendom. Vegetasjon. Se under dyreliv. Sweco Norge AS Side 5 av 15

6 Veg Bare et fåtall av hytteeiendommene har hittil hatt kjørevei og mulighet til parkering på egen eiendom. Flertallet av hytteeierne har derfor måtte parkere i utkanten av planområdet for så å gå til fots fram til hyttene. I forslag til detaljert reguleringsplan så får alle hyttene regulert veiadkomst og mulighet til å anlegge parkeringsplasser på egen eiendom etter søknad til kommunen. Det gjelder også til hyttene E10-E12 og E21. Da veiadkomst til E10-E12 og E21 er vanskelig og også kan være krevende å holde åpen vinterstid så er E10-E12 og E21 i bestemmelsene gitt rett til erverv av parkering på regulerte p-plassområder som opparbeides etter behov. I parkeringsområde p_p1 og p_p3 kan det oppstilles kontainer(e) for felles hytterenovasjon. Fellesveger for adkomst til mer enn 3 boenheter skal bygges som landbruksvei veiklasse 3. Øvrige veier skal ha tilstrekkelig bæring og kjørebanebredde inntil 3 meter med skulder samt skråningsutslag og grøft tilpasset forholdene på stedet. Og for at veiene skal bygges på en tilpasset måte gir bestemmelsene mulighet til å avvike innregulert veitrase med inntil 2 meter. Det er ikke planer om å etablere belysning langs veier. Vegnavn Gate- og vegnavn forutsettes definert av kommunen. Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen Planen vil bidra til å øke tilbudet av nye fritidsboliger og utnytte eksisterende- og utbygd infrastruktur. En utbygging av området vil også kunne bidra til en raskere finansiering- og utbygging av kommunalt vann- og avløpsnett på Bortelid. Planprosess og medvirkning Grunneiermøter og oppstartsmøte med kommunen for detaljregulering av Velia hyttefelt Den ble det avholdt et møte med hytteeierne der hovedtemaet for møtet var VA-tilkobling, finansiering, veg og parkering. Den hadde Bortelid Eiendomsutvikling AS et møte med administrasjonen i Åseral kommune. Dette møtet gjelder også som oppstartsmøte for arbeidet med reguleringsplan for Velia. Administrasjonen har laget et møtereferat med føringer for et framtidig planarbeid hvor det legges til grunn at: det blir laga ei grov skisse som viser forslag til vegar, nye hytter og fortettingshytter som ein tek med på eit informasjonsmøte med hytteeigarane før ein formelt varslar oppstart av planarbeidet. Et slikt informasjons- og innspillmøte om utarbeiding av en detaljert reguleringsplan for området ble avholdt i Kristiansand den Det ble i møtet foretatt en gjennomgang av kommunens krav/ønsker for området. Det ble også presentert aktuelle løsninger for vann- og avløp samt mulig utforming av hovedstruktur til reguleringsplan for området (planutkast I). Rettighetshavere er senere hørt i 2 utkast til plan. Planutkast II ble sendt til rettighetshaverne den for uttalelse mens planutkast III ble sendt ut i forbindelse med annonsert oppstart av planarbeider. Det ble da gitt mulighet til å uttale seg spesielt om planutkastet samtidig med at man kunne uttale seg generelt til oppstart av planarbeider. Planutkastene Planutkastene I-III er å anse som interne arbeidsdokumenter, men alle utkast I-III samt aktuelle innspill er likevel vedlagt planbeskrivelsen til informasjon. Innspill til plan III er kommentert av regulant. Sweco Norge AS Side 6 av 15

7 Varsel om oppstart av reguleringsarbeider Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan ble annonsert i Fædrelandsvennen den 11. januar 2014 og med høringsfrist den 11. februar 2014 som vist til nedenfor: Fædrelandsvennen Postboks 369, 4664 Kristiansand Annonsetekst Detaljert reguleringsplan del av gnr. 9/5 m/tilhørende festetomter Velia Bortelid i Åseral I samsvar med plan- og bygningslovens 12-3 om private reguleringsplaner og 12-8 om kunngjøring så varsles igangsetting av arbeid med detaljregulering for gnr. 9/5 i på Bortelid. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale etter 17. Hensikten med reguleringen er primært å regulere eksisterende fritidsbebyggelse og regulere inn nye fritidstomter samt veier- og teknisk infrastruktur. Aktuelle reguleringsformål er: bebyggelse og anlegg. Her under: fritidsbolig, vei og teknisk infrastruktur. Planarbeidet har ikke krav til konsekvensutredning. Planområdet (stiplet) kan bli redusert i størrelse. Uttalelser til planarbeidet sendes til: Sweco AS v/tore Ruud, Gismerøyv. 89, 4515 Mandal / e-post innen 4 uker (11. februar). Høringsdokumentene i saken er utlagt på kommunens hjemmeside: Sweco Norge AS Side 7 av 15

8 Meldingsbrevet som er vedlagt nedenfor, ble sendt til berørte parter (tabell 1) og høringsadresser (tabell 2). Til Høringsinstanser/andre Åseral kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: Tore Ruud Varsel om igangsetting av detaljert reguleringsplan for del av gnr. 9/5 Velia på Bortelid i Åseral Etter pbl 12-8 så sendes varsel om oppstart av detaljert reguleringsplan for del av gnr. 9/5 på Bortelid i Åseral. Regulant er Bortelid Eiendomsutvikling AS mens Sweco Norge AS skal representere regulanten i det forestående planarbeid. Planen avgrenses i henhold til vedlagte kart mens formålet med planen beskrives i den vedlagte annonseteksten til Fædrelandsvennen avis. Merknader til planarbeidene sendes til Sweco Norge AS innen høringsfristen utløper. Med vennlig hilsen Tore Ruud Vedlegg: v1 Kartutsnitt datert i målestokk 1:5000 v2 Vedlegg til oppstart av detaljreguleringsplan for del av gnr 9/5. Høringsparter: 1. Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder Fylkeskommune, NVE, Agder Energi, Friluftsrådet og Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap. Bortelid utmarkslag. 2. Naboer iflg. naboliste fra Åseral kommune. 3. Åseral kommune: Råd for eldre og funksjonshemmede, barn og unges representant i plansaker, myndighet i kommunen for: landbruk, helse, eiendom og teknisk drift. Sweco Norge AS Side 8 av 15

9 Tabell 1 viser oversikt over tilskrevne grunneiere og rettighetshavere innenfor planområdet. Matrikkelnr Navn Adresse Poststed /3 ALEXANDER SKEIBROK AUSTRUD 4540 ÅSERAL /5 KNUT REPSTAD TJALDAL 4540 ÅSERAL /5/371 GESINE HÅRTVEIT Øydna Ytre 4525 Konsmo /5/373 RUNE HOLANGER SKAVELØKKA FÆRVIK /5/374 BERIT og ODDVAR HAUGE ASKEVEIEN MANDAL /5/388 SVEIN WIGEMYR SOMMERRO 4638 KRISTIANSAND /5/389 KJELL RISLAA DØNNESTADV TVEIT /5/390 GRETHE og MAGNAR SKRETTING RAUNEVEIEN MANDAL /5/391 NORSK POSTKOMMUNIKASJONS- FORBUND v/velia, MØLLERGATA OSLO /5/392 SIGBJØRN GANGSÅ ÅLOVEIEN SØGNE /5/392 ARNT KRISTIAN LINDLAND HAUMYRVEIEN KRISTIANSAND /5/393 MARGRETE og HANS NICOLAISEN FAGERTUNVEIEN LILLESAND /5/394 METTE JØRGENSEN, ODDVAR MADSEN SJØLINGSTAD 4513 MANDAL /5/ /5/396 GUNNAR TRYLAND VIGVOLLÅSEN KRISTIANSAND /5/397 ODD KÅRE KVELVANE N. TASTASJØEN STAVANGER /5/398 KIRSTEN HARBAK FJELLSTAD KRANVEIEN 48 B 4950 RISØR /5/399 OTTAR HUNEMO SVARTTJØNNHEIA NODELAND /5/400 MORTEN PAULSEN og HEGE SØNSTEBY VARDÅSVEIEN KRISTIANSAND /5/401 ØYVIND VORELAND GRANLIVEGEN VENNESLA /5/402 ARNSTEIN TJESSEM BLYVEIEN 1 C 4629 KRISTIANSAND /5/403 SIREN JOHANNE G BERGKVIST HØIETUN MOSBY /5/404 ANITA CENTIO RASMUSSEN RAGNHILDS VEI 15 B 4633 KRISTIANSAND /5/404 BJØRG SOLLIE EIDSHAVEN KRISTIANSAND /5/404 ELISE DRIVDAL SOLLIE URDS VEI 8 D 4632 KRISTIANSAND /5/404 TERJE DRIVDAL SOLLIE ÅLEFJÆRVEIEN 157 C 4634 KRISTIANSAND /5/405 ANNE K. & EIVIND MOSFJELL MOSFJELL 4760 BIRKELAND /5/557 KURT TANGE JENSEN RENNEHAVEN BIRKELAND /5/558 EINAR B. og JORUNN B. NØDING SKREPPESTADVEIEN HOLUM /5/559 ANNE G. og SVEIN E. FAGERMANN MARISTIEN 6 A 4638 KRISTIANSAND /5/560 INGVILD MULEN ANDREAS KJÆRS V KRISTIANSAND /5/561 ANITA og TOMMY HAUGEN SKREFJELLVEGEN NODELAND /5/568 ØYSTEIN SØDAL KANEHEIA FARSUND /5/605 IRMA og JAN ERIK LIENE VÅGSBYGDVEIEN KRISTIANSAND /5/907 LINDA og FRODE CHRISTIANSEN GROVIKVEIEN KRISTIANSAND /8 RUBEN BORTELID NORDGARD 4540 ÅSERAL /8/1334 BORTELID EIENDOMSUTV. AS Løvliveien KRISTIANSAND /8/1340 KARI MARCUSSEN SOLSLETTA TVEIT /8/1341 SONJA og ØYSTEIN B STRAND MONEHEIA HAMRESANDEN Sweco Norge AS Side 9 av 15

10 Tabell 3 viser tilskrevne høringsinstanser. Navn Adresse P-nr Sted Åseral kommune Friluftsrådet v/aina Bjørndal 4540 Åseral Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Fylkesmannen i Vest-Agder Serviceboks Kristiansand Forum for natur og friluftsliv - Agder Skippergata 4611 Kristiansand Agder Energi Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Bortelid utmarkslag v/ Trond Egil Åknes Sømsveien Kristiansand Bortelid vann og kloakk v/torkel Tjelland 4529 Byremo Bortelid velforening og hyttelag v/kim Danielsen Måltrostveien Kristiansand Kristiansand og oppland turistforening Postboks Kristiansand Norsk Zoologisk forening, Kristiansand Tegleverksvegen Kristiansand Øvre Åseral heielag v/tore Torkildsen Høietun Kristiansand Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap 4540 Åseral Statens vegvesen, region Sør Serviceboks Arendal Sweco Norge AS Side 10 av 15

11 Planprosess og medvirkning Ut over kontakt med kommunen, grunneierne og innkomne høringssvar så har det ikke vært andre medvirkende til planen. Høringssvar og forslagsstillers vurdering Høringsuttalelser offentige / andre I fra offentlige høringsinstanser/andre så er det mottatt høringssvar fra: Høringssvar Navn (offentlige / andre) Adresse Sted 1 Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand 2 Fylkesmannen i Vest-Agder Serviceboks Kristiansand 4 Statens vegvesen, region Sør Serviceboks Arendal 3 Bortelid utmarkslag v/ Trond Egil Åknes Sømsveien Kristiansand Høringsuttalelsenes innhold er kort beskrevet og besvart nedenfor. De mottatte høringssvarene er ellers i sin helhet vedlagt i vedlegg. Høringssvar 1 Fylkesmannen v/miljøvernavdelingen i Vest-Agder datert: : Fylkesmannens miljøvernavdeling er I utgangspunktet positive til slik fortetting framfor å ta nye arealer i bruk. Miljøvernavdelingen redgjør ellers med generelle innspill til hva som må- og bør tas hensyn til i planabeidet. Bl.a. miljøvirkning av planen, viktigheten av grøntområder, forhold for barn- & unge og ROS-vurderinger m.v. Merknader og innspill er så langt det er grunnlag for det, innarbeidet i forslag til plan. Høringssvar 2 Vest-Agder Fylkeskommune datert: : Fylkeskommunen er i utgangpunktet positive til fortetting, men mener at grøntkorridorene bør opprettholdes i størt mulig grad. Likeså at nye hytter bør tilpasses eksisterende bebyggelse på en god måte både I form, størrelse og materialvalg. Fylkeskommunens innspill / merknader er innarbeidet i forslaget til plan. Sweco Norge AS Side 11 av 15

12 Høringssvar 3 Statens vegvesen datert: : Statens vegvesen sier i sitt høringssvar at nordre side av annonsert planområde grenser mot fylkesvei 351 og reguleringsplanen for del av denne veien. Statens vegvesen vil derfor legge vekt på kryss mellom fv. 351 og Panoramaveien samt byggegrense mot fylkesvei. Øvrige merknader gjelder forhold omkring frisiktssoner mot hovedvei. Planen medfører ingen endringer i forhold til veikryss mellom fv. 351 og Panoramaveien som opprettholdes som før. Forhold vedrørende T-kryss mot Panoramaveien og frisiktsoner er innarbeidet i forslaget til plan. Høringssvar 4 Bortelid utmarkslag datert: : Utmarkslaget ber om at det i planen tas hensyn til at snørydding og lagring av snø kan skje på en god mote. Det er også ønskelig at skiløype kan bli kjørt med tråkkemaskin nær hyttefeltet. Umarkslaget ønsker også økonomisk bidrag ved salg av tomter til løypekjøring m.v. Veiene i området er dimensjonert for at snørydding kan skje på en god måte, og det er mange åpne områder med mulighet for lagring av snø. Det er i bestemmelsene ellers gitt muligheter også for snølager på privat eiendom om dette ikke er til vesentlig ulempe for eier. Hva angår økonomiske bidrag ved salg av tomter til utmarkslaget så er dette et forhold som eventuelt må reguleres i avtale mellom lagets medlemmer. Sweco Norge AS Side 12 av 15

13 Høringsuttalelser -private Det er under planprosessen blitt avholdt 2 møter med hytteeiere i området, og i informasjons- og innspillsmøtet den så fikk hytteeierne seg forelagt et førsteutkast til plan (I) for hvordan hovedlinjene i en reguleringsplan ville bli. Hytteeierne er senere oversendt et planutkast nr. II og også et planutkast nr. III for uttalelse. Tilbakemeldinger vedr. planutkast III framgår av vedlegg. Likeså er svar vedr. planutkast II også vedlagt i et eget vedlegg både fordi flere av grunneierne ønsket det og fordi regulanten ønsker at det som har vært gjort i saken skal være transparent og kjent for kommunen. Det som generelt kan sies om planprosessen er at det har vært en åpen- og god dialog mot grunneierne som er gitt mulighet til å gi uttrykk for sine meninger, ønsker og behov. Av innspillene på de ulike planutkastene så kommer protestene mot en detaljert reguleringsplan i fra eiere nord i det gamle feltet. Det synes også samtidig med unntak av noen få hytteiere å være et bredt ønske om å få til en bedre situasjon i forhold til adkomst, parkering og tilkoblingsmuligheter for vann & avløp. Hytteierne er i prosessen også gitt mulighet for innspill i forhold til avsatt byggeområde (utforming og størrelse) for egne festetomter. De fleste ønsker fra hytteeierne er også blitt imøtekommet. Det er ellers slik at om planen blir godkjent så vil alle de gamle hyttene få en NY situasjon for: bebyggelse, adkomst, parkering, vann og avløp. Det vil for alle bety helt andre muligheter for eiendommene -og for de fleste en etterlengtet mulighet for forbedring -både i forhold til bruk- og verdi av sine hytter. Forslaget til plan anses for øvrig ikke som en optimal løsning for regulanten da det har vært ønske om en høyere utnyttelse. Planforslaget som framlegges til kommunen er derfor å anse som et akseptert resultat i forhold til hva som har vært realistisk å få til ut i fra de rådende forhold. Det er i forbindelse med utkast til plan III og melding om oppstart av planarbeider mottatt skriftlige høringssvar fra følgende hytteeiere: Høringssvar Navn (hytteeiere) Adresse Poststed 5 SIREN JOHANNE G BERGKVIST HØIETUN MOSBY 6 ODD KÅRE KVELVANE N. TASTASJØEN STAVANGER 7 ANNE K. & EIVIND MOSFJELL MOSFJELL 4760 BIRKELAND 8 BJØRG SOLLIE m.fl. EIDSHAVEN KRISTIANSAND 9 ARNSTEIN TJESSEM BLYVEIEN 1 C 4629 KRISTIANSAND Høringssvar 5 Siren og Svein Petter Bergquist datert: uttalelse til planutkast nr. III: Som eiere av Velia 2 ønsker de at inntegnet ny hytte inn i forkant av deres hytte og mellom Velia 2 ( Bergkvist), Velia 20 ( Paulsen) og Velia 4 ( Voreland), fjernes. Omtalte tomt i planutkast III for uttale, er tatt ut av forslag til detaljreguleringsplan. Søkers merknader anses etter dette som imøtekommet i det framlagte planforslag. Høringssvar 6 Odd Kåre Kvelvane datert: uttalelse til planutkast nr. I-III: Som eier av Velia 22 har Kvelvane hatt innspill i forhold til fjerning av 2 nye hytter langs adkomstvei til sin hytte og ønske om utvidede grenser m.v. Sweco Norge AS Side 13 av 15

14 Omtalte forhold omhandler planutkast I-III som er oversendt Kvelvane for uttale. I forslag til detaljreguleringsplan så er Kvelvane sine tomtegrenser justert og de omtalte nye hyttene langs adkomstveien er fjernet. Søkers merknader menes etter dette som imøtekommet i det planforslaget som oversendes til kommunen. Høringssvar 7 Anne Kathrine og Eivind Mosfjeld datert: uttalelse til planarbeider: Eiere av Velia 24 meddeler at det ikke er rett til fortetting i hyttefeltet og viser til høyestrettsdom for dette. De er også primært imot fortetting, men dersom planlagt hytte sør/sørvest for deres hytte blir fjernet og hyttetomta deres noe utvidet, har de ikke innsigelser mot resten av planene. Hyttetomt 24 har i planen blitt tillagt et større byggeareal enn foreslått tidligere. Tomt 25 er ellers blitt redusert i størrelse og har som eneste tomt fått særskilte krav til byggegrenser som gjør at bebyggelse vil komme lengre fra bebyggelsen på 24. Det er laget egen fotomontansje for generell bebyggelse på tomt 25 sett fra tomt 24. Det kan etter reguleringsbestemmelsene ellers stilles krav til utforming av tomt og bebyggelse. Forslaget til detaljert reguleringsplan anses dermed å ha imøtekommet klager på en slik måte at tomt 25 ikke kan anses å være til betydelig ulempe for dem. Høringssvar 8 Bjørg Solli datert: uttalelse til oppstart av planarbeider for Velia hytteområde Eier av Velia 1 kan på ingen måte godta de nye planene om fortetting av hytteområdet og viser også til høyesterettdommen for vedr. ytterligere fortetting i reguleringsfeltet 1-5. Ingen av utkastene til plan vil de godta. Det oppgis at de har en festekontrakt på oppmålt tomt på ca. 1 dekar og at tomta i utkast til planer så er tomta redusert noe de ikke kan akseptere. De ber også om at deres brev av og blir vedlagt saken. Avgrensingen av tomt behøver ikke følge eiendomsgrensene, og det har aldri vært tiltakshavers ønske om å redusere noen tomtestørrelse gjennom en regulering av området noe det for øvrig heller ikke er anledning til. I forslag til detaljert reguleringsplan så er byggeområdet (gult område) for Velia 1 blitt utvidet i forhold til tidligere utkast og anses nå minst i samsvar med eid tomtegrunn. Tidligere foreslått nabotomt er også tatt ut av planen. Klagers merknader anses dermed imøtekommet så langt det lar seg gjøre når området nå ønskes regulert. Sweco Norge AS Side 14 av 15

15 Høringssvar 9 Arnstein Tjessems svar på melding om oppstart av reguleringsarbeider Velia på Bortelid i Åseral. E-post datert: Eier av Velia 3 er imot fortetting av hytteområdet da de mener at dette vil medføre en stor ulempe for bestående hytter. De har forstått det slik at hytteområdet allerede er ferdig utbygd og ble derfor overrasket over forslaget om utbygging / fortetting. Det protesteres derfor om utbygging på generelt grunnlag i håp om at planene blir lagt på is. Bebyggelsen for tomt 28 har fått særskilte bestemmelser i forhold til høyde og møneretning. Regulant mener derfor at når området nå ønskes regulert så er forslaget til reguleringsplan gjort på en slik at det ivaretar muligheter og verdier for Tjessem og de øvrige hytteeierne på en god måte. Andre dokumenter i planforslaget / vedlegg Reguleringsplan. Bestemmelser. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Annonse om oppstart av reguleringsarbeider (forefinnes i planbeskrivelsen). Varslingsbrev (forefinnes i planbeskrivelsen). Mottaksliste for varslingsbrev (Tabellført og forefinnes i planbeskrivelsen). Vedlegg nr. 1a Utsendt brev om utkast til plan nr. III. Vedlegg nr. 1b Kopi av innkomne høringsbrev / merknader for utkast til plan III. Vedlegg nr. 2 Utsendt brev om utkast til plan nr. II. Vedlegg nr. 2b Kopi av innkomne høringsbrev / merknader til utkast til plan nr. II. Høringsuttalelsene er ikke kommentert. Vedlegg nr. 3 Høringsuttalelser i forbindelse med utkast til reguleringsplan nr. I. Høringsuttalelsene er ikke kommentert. Sweco Norge AS Side 15 av 15

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Egengodkjent i bystyret 16.06.2011og egengodkjent tilleggsvedtak 08.12.2011 Saksnr.: 2010/17882 Dokumentnr.: 165 Løpenr.: 127122/2011 Klassering: 143 Saksbehandler:

Detaljer