ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE. Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: Bakgrunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE. Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: 10.04.2015. Bakgrunn"

Transkript

1 ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: Bakgrunn Sweco Norge AS fremmer på vegne av Bortelid Eiendomsutvikling AS, reguleringsplan for Velia hyttefelt. Oppstartsmeldingen ble annonsert i Fædrelandsvennen den 11. januar Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet Velia er et eldre spredtbygd hyttefelt utbygd på 1970-tallet. Hyttene er i hovedsak punktfestet uten avtale om framtidige eiendomsgrenser. Området ligger solrikt til og sentralt i forhold til butikk, løypenett & alpinbakke. Planstatus Området er i kommuneplanen for Bortelid avsatt til område for fritidsboliger og omfattes av reguleringsplanen for Langatjønn Hestehei vedtatt den Området er i denne planen regulert til fortetningsområde for fritidsbebyggelse og annet fellesområde. Se figur 1 nedenfor. Figur 1: Kartbildet til venstre viser plansituasjonen i kommuneplanen for Bortelid. Gult område viser område avsatt til fritidsboliger. Kartbildet til høyre viser plansituasjonen i planen for Langatjønn Hestehei. Planområdet for Velia hyttefelt er illustrert med stiplet linje i begge kartbilder. Kartkilde: Sweco Norge AS Side 1 av 15

2 Formål med reguleringen Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for etablering av nye fritidsboliger samt etablere ny infrastruktur i området med vei-, vann- og avløp for ny- og eldre bebyggelse. En detaljregulering gjør det ellers mulig å se området i en større sammenheng og få en ordnet struktur i forhold til eiendomsinndeling, adkomst, parkering og rettighetsbruk. En utbygging vil også muliggjøre en raskere gjennomføring av kommunens planer for nytt vann- og avløpsanlegg. Det er ellers for fritidseiendommer i området inngått festekontrakter med negative servitutt om fortetting noe som kan vanskeliggjøre en ønsket regulering- og bruk av området. Eierinteresser i området Grunnen i området er i privat eie og eierinteressene for området framkommer ved de navn som er gjengitt i naboliste i planbeskrivelsen. Planforslaget (kapittel om planforslaget er organisert alfabetisk etter tema) Planforslaget for ønsket utnyttelse har forsøkt å ivareta hensynet til overordnede mål om å få til en hensiktsmessig og fornuftig arealbruk ut i fra de gitt forholdene på stedet. Arealbruk Planområdet for Velia hyttefelt er totalt på 100,5 dekar og består av lavere bonitet skogsmark hovedsakelig med furu og lauv med innsalg av fjell, lyng og myr. Ortofoto med fordeling for vegetasjonsområder og dagens bebyggelse ses er vist på figur 2 under. Figur 2: Kartbildene viser eksiterende bebyggelse og vegetasjon i planområdet. Kilde: Åseral kommune/statens kartverk. Sweco Norge AS Side 2 av 15

3 Bebyggelse eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse Velia hyttefelt har i dag 24 hytter varierer i størrelse fra ca m 2. Hyttene er spredtbygd og har mye luft & natur imellom seg. I tillegg til eksisterende hyttebebyggelse benevnt som E1-E24 i plankartet, er det i detaljreguleringsplanen lagt inn 19 nye frittliggende fritidsboliger samt 7 tomter for konsentrert fritidsbebyggelse. Tomtene for konsentrert bebyggelse kan bebygges med sammenbygde- eller adskilte boenheter. 6 av de nye hyttetomtene (25-30) ligger inne i- eller inntil det gamle hyttefeltet, men med unntak for tomtene: så er alle tomtene lagt øst for den eldre bebyggelsen og lavere i terrenget. Bebyggelsen er også differensiert i forhold til høyde og utnyttelse. Dvs. at ny bebyggelse i- eller i umiddelbar nærhet til den eldre bebyggelsen etter reguleringsbestemmelsene har krav om lavere byggehøyder og lavere utnyttelse. Dette er gjort for å tilpasse ny bebyggelse til eksisterende eldre bebyggelse noe som også har vært et ønske i fra kommunen. Ny bebyggelse vil dermed avvike mindre fra eldre bebyggelse og også ligge lavt i terrenget. Tomt 25 og tomt 28 har ellers fått særlige bestemmelser for utnyttelse av hensyn til nabotomter. De gamle hyttene vil imidlertid fortsatt ha mye luft & natur rundt seg, og de gamle hyttene vil heller ikke få noe vesentlig tap av lys- eller utsikt etter at ny bebyggelse er oppført. I forbindelse med opparbeiding av byggegrunn så må det for tomtene skiftes ut masser før videre byggetiltak kan skje. Arealet på tomtene vil bli senket og bergmassene brukt til masseutskiftning, veger og til å heve terrenget til tomt 50. Dyreliv og vegetasjon Området har vanlig forekommende arter av dyr og planter. Det er i Direktoratet for Naturforvaltning sin Naturbase ikke registrert verdifulle områder for beskyttelse og artsvern. Det er heller ikke registrert sårbare- eller truede arter i området. Vegetasjonen i området er lav bonitets barskog på grunnlendt mark. Løsmasser (torv- og jordmasser) som kjøres ut av området må sikres en god anvendelse et annet sted mens stein- og bæremasser som kjøres til, må anbringes på tjenlig måte. Planerte flater og sideskråninger som ikke bebygges skal jordkles med vekstmasser for etablering av stedegen vegetasjon. Energi og klima Det er ikke krav til energiklasse for oppføring av ny bygningsmasse ut over plan- og bygningslovens generelle krav etter TEK10. Folkehelse og friluftsliv Bortelid er tilrettelagt for aktivt friluftsliv både sommer og vinter. I planen er det tegnet inn turstier og trase for skiløype. Det er også som nevnt under temaet lekeområde i området for grønnstruktur, avsatt område(r) til lek, men uten krav til opparbeiding. Forurensing Tidligere bruk av området har vært landbruk/friluftsliv, og det er ikke kjennskap om forurenset grunn eller noen forurensing i området. Grønnstruktur f_naturområde Areal regulert til grønnstruktur naturområde utgjør et større sammenhengende areal innenfor planområdet, og det er vektlagt at man skal kunne bevege seg uhindret i grønnkorridorer mellom fritidseiendommene. I området mellom hytte E4-5 er det avsatt eget område for LEK og mellom E10-12 og tomtene så er det avsatt et område f_lek/hoppbakke, men ingen av områdene har noen krav til opparbeidelse. Det kan i grønnstrukturområdet ellers etableres fellestiltak som er i samsvar med formålet, men det er forbud mot å sette opp gjerder som kan hindre allmenn ferdsel. Grunnforhold Området for eksisterende bebyggelse er grunnlent skogsmark med noe fjell (øyegneis/granitt) i dagen. Arealene i østre del av planområdet har imidlertid et dypere jordsmonn og mye myr. Konsekvensutredninger (KU) Planen er liten, og den er ikke krevd konsekvensutredet. Sweco Norge AS Side 3 av 15

4 Kulturminner Det er ikke registrert eldre bygninger, freda bygninger, spesielle kulturmiljø eller kulturminner i området. Fylkeskonservator har ikke merknader til ønsket utnyttelse av område, men om det oppdages kulturminner eller er mistanke om slike funn så skal arbeidene innstilles og fagmyndighet kontaktes. Landskapsanalyse Det er i forkant av reguleringen ikke utført noen landskapsanalyse eller utarbeidet noen modell for dette. Området er blitt planlagt ut i fra ønsket anvendelse og kvalitet. Det vises her til plankart med bestemmelser. Lek Store tomter og tilliggende utmark gir generelt mange muligheter for lek- og friluftsliv. Område øst for tomtene E10-12 har tidligere blitt brukt til lek, og det ble også fra eierne av hyttene E10-12 under befaring med planutvalget den , uttrykt et ønske om at området fortsatt burde bli brukt til lek uten krav til opparbeidelse. Et lekeområde her gir fine muligheter for skihopping, aking og skikjøring for de mindre barna mens området i syd etter anlegging av rørgate for VA-anlegg, vil egne seg godt som ake- og skibakke for eldre barn og voksne. Området for LEK vest- og nord for hytte E4 er også et fint område for opp-hold og aktiviteter hele året. Miljø og miljøkonsekvenser Veliaområdet er i kommuneplan og også reguleringsplan, avsatt som et område for utbygging av fritidsboliger. Og da det ikke foreligger særlige hensyn verken i forhold til spesielle arter eller kulturminner, anses området planmessig sett som avklart i forhold til ønsket utbygging. Parkering Se under veg. Post Postkasser kan etableres i felles bod/stativ på avklart sted langs vei. Renovasjon -miljøstasjon Parkeringsområdet skal brukes for oppsetting av avfallskontainere for hytterenovasjon. Hytteeierne sørger selv for å levere sitt avfall i kontainer. Risiko og sårbarhetsanalyse Det er vedlagt en egen rapport for risiko- og sårbarhetsanalyse der mulig risiko for hendelse er vurdert. I analysen så er følgende forhold gjenstand for særlig vurdering: Sterke vinder Området ligger i bjørkebeltet, men høyt til fjells. Vindforhold må derfor vurderes nøye i forbindelse med tiltak. Brann, brannvann og adkomst med brann- og redningsbil De tekniske anlegg i feltet må prosjekteres- og dimensjoneres til å yte nok brannvann til området. De fleste veier utgår fra Panoramaveien og ender blindt. Avstanden til Panoramaveien er imidlertid kort slik at beredskapshensynene ved brann- og fare likevel kan ivaretas. Radon Radonsituasjonen i området er ikke kjent, men risiko for inntrengning av radon i nybygg forebygges med legging av radonduk etter kravene i byggteknisk forskrift. Skrenter På vestsiden av planområdet er det bratte naturlige skrenter uten et direkte krav til sikringsarbeider. ROS-analysen må ellers legges til grunn i kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og følges opp i beredskapsplan. Sweco Norge AS Side 4 av 15

5 I tillegg må overvann ledes på en god måte slik at overvann ikke blir til vesentlig ulempe for lavereliggende område. Fyllinger må også prosjekteres slik at utrasing ikke skal skje. Snøopplag Snø kan legges på sideareal til vei eller på nabogrunn der det ikke er til ulempe eller til skade for andre. Hver eiendom anses ellers til å ha nok areal for håndtering- og lagring av snø på egen eiendom. Stier i utmark Tiltaket endrer ikke vesentlig på ferdselsmulighetene i grøntområdet, men stier gjennom private tomter vil kunne legges ut- og forbi hyttetomta der stien kommer i konflikt med bruksinteressene for fritidseiendommen. Støy Planlagt utnyttelse i området vil ikke kreve kartlegging av støy eller gjennomføring av spesielle støyreduserende tiltak. Forholdet til støy vil ellers bli ivaretatt i byggesaksbehandlingen. Skogbruk Planlagt utbyggingen vil gi god tilgang til skogen, og naturområde grønnstruktur kan skjøttes som skog tilpasset friluftsinteressene i området. Skogeier har rett til adkomst på alle adkomstveier. Flatehugst er forbudt. Teknisk infrastruktur Området har hittil hatt vannforsyning fra vannposter. Etablerte vannposter vil der det er et behov for dem bli videreført for bruk av de hytteeierne som ikke legger inn vann/avløp. Alle nye fritidsboliger skal ellers tilknyttes kommunalt VA-nett. Avløpet legges så langt det er mulig med selvfall fra tomtene via pumpestasjoner til kommunalt avløpsnett. Teknisk infrastruktur skal prosjekteres- og utføres i henhold til kommunalt reglement og standarder for slike anlegg. Alle elektriske kabler for ny bebyggelse skal legges i bakken, og føringsrør kan legges i felles grøft sammen med VA-anlegg fram til tomtegrense. Pumpestasjon for kloakk og trafostasjon m.v. skal eventuelt anlegges i god avstand til bebyggelse og naturlige leke- og oppholdsarealer for barn og unge. Trafikk Se under veg. Universell utforming En stor del av tomtene vil bli liggende i tilnærmet flatt område mellom gammelt hyttefelt og Panoramaveien. Forutsetningene for universell tilrettelegging av tomtearealer er derfor god, men det vil ikke bli stilt krav om universell utforming av fritidsbolig eller tomteareal ut over det kommunen måtte kreve i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Utbyggingsavtale Utbyggingsavtale skal være framforhandles med kommunen før tiltak kan iverksettes. Vann og Avløp (VA) Se teknisk infrastruktur. Vannsig (naturlig) Overvann fra planområdet må ikke påføre noen vesentlig ulempe for naboarealer eller naboeiendom. Vegetasjon. Se under dyreliv. Sweco Norge AS Side 5 av 15

6 Veg Bare et fåtall av hytteeiendommene har hittil hatt kjørevei og mulighet til parkering på egen eiendom. Flertallet av hytteeierne har derfor måtte parkere i utkanten av planområdet for så å gå til fots fram til hyttene. I forslag til detaljert reguleringsplan så får alle hyttene regulert veiadkomst og mulighet til å anlegge parkeringsplasser på egen eiendom etter søknad til kommunen. Det gjelder også til hyttene E10-E12 og E21. Da veiadkomst til E10-E12 og E21 er vanskelig og også kan være krevende å holde åpen vinterstid så er E10-E12 og E21 i bestemmelsene gitt rett til erverv av parkering på regulerte p-plassområder som opparbeides etter behov. I parkeringsområde p_p1 og p_p3 kan det oppstilles kontainer(e) for felles hytterenovasjon. Fellesveger for adkomst til mer enn 3 boenheter skal bygges som landbruksvei veiklasse 3. Øvrige veier skal ha tilstrekkelig bæring og kjørebanebredde inntil 3 meter med skulder samt skråningsutslag og grøft tilpasset forholdene på stedet. Og for at veiene skal bygges på en tilpasset måte gir bestemmelsene mulighet til å avvike innregulert veitrase med inntil 2 meter. Det er ikke planer om å etablere belysning langs veier. Vegnavn Gate- og vegnavn forutsettes definert av kommunen. Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen Planen vil bidra til å øke tilbudet av nye fritidsboliger og utnytte eksisterende- og utbygd infrastruktur. En utbygging av området vil også kunne bidra til en raskere finansiering- og utbygging av kommunalt vann- og avløpsnett på Bortelid. Planprosess og medvirkning Grunneiermøter og oppstartsmøte med kommunen for detaljregulering av Velia hyttefelt Den ble det avholdt et møte med hytteeierne der hovedtemaet for møtet var VA-tilkobling, finansiering, veg og parkering. Den hadde Bortelid Eiendomsutvikling AS et møte med administrasjonen i Åseral kommune. Dette møtet gjelder også som oppstartsmøte for arbeidet med reguleringsplan for Velia. Administrasjonen har laget et møtereferat med føringer for et framtidig planarbeid hvor det legges til grunn at: det blir laga ei grov skisse som viser forslag til vegar, nye hytter og fortettingshytter som ein tek med på eit informasjonsmøte med hytteeigarane før ein formelt varslar oppstart av planarbeidet. Et slikt informasjons- og innspillmøte om utarbeiding av en detaljert reguleringsplan for området ble avholdt i Kristiansand den Det ble i møtet foretatt en gjennomgang av kommunens krav/ønsker for området. Det ble også presentert aktuelle løsninger for vann- og avløp samt mulig utforming av hovedstruktur til reguleringsplan for området (planutkast I). Rettighetshavere er senere hørt i 2 utkast til plan. Planutkast II ble sendt til rettighetshaverne den for uttalelse mens planutkast III ble sendt ut i forbindelse med annonsert oppstart av planarbeider. Det ble da gitt mulighet til å uttale seg spesielt om planutkastet samtidig med at man kunne uttale seg generelt til oppstart av planarbeider. Planutkastene Planutkastene I-III er å anse som interne arbeidsdokumenter, men alle utkast I-III samt aktuelle innspill er likevel vedlagt planbeskrivelsen til informasjon. Innspill til plan III er kommentert av regulant. Sweco Norge AS Side 6 av 15

7 Varsel om oppstart av reguleringsarbeider Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan ble annonsert i Fædrelandsvennen den 11. januar 2014 og med høringsfrist den 11. februar 2014 som vist til nedenfor: Fædrelandsvennen Postboks 369, 4664 Kristiansand Annonsetekst Detaljert reguleringsplan del av gnr. 9/5 m/tilhørende festetomter Velia Bortelid i Åseral I samsvar med plan- og bygningslovens 12-3 om private reguleringsplaner og 12-8 om kunngjøring så varsles igangsetting av arbeid med detaljregulering for gnr. 9/5 i på Bortelid. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale etter 17. Hensikten med reguleringen er primært å regulere eksisterende fritidsbebyggelse og regulere inn nye fritidstomter samt veier- og teknisk infrastruktur. Aktuelle reguleringsformål er: bebyggelse og anlegg. Her under: fritidsbolig, vei og teknisk infrastruktur. Planarbeidet har ikke krav til konsekvensutredning. Planområdet (stiplet) kan bli redusert i størrelse. Uttalelser til planarbeidet sendes til: Sweco AS v/tore Ruud, Gismerøyv. 89, 4515 Mandal / e-post innen 4 uker (11. februar). Høringsdokumentene i saken er utlagt på kommunens hjemmeside: Sweco Norge AS Side 7 av 15

8 Meldingsbrevet som er vedlagt nedenfor, ble sendt til berørte parter (tabell 1) og høringsadresser (tabell 2). Til Høringsinstanser/andre Åseral kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: Tore Ruud Varsel om igangsetting av detaljert reguleringsplan for del av gnr. 9/5 Velia på Bortelid i Åseral Etter pbl 12-8 så sendes varsel om oppstart av detaljert reguleringsplan for del av gnr. 9/5 på Bortelid i Åseral. Regulant er Bortelid Eiendomsutvikling AS mens Sweco Norge AS skal representere regulanten i det forestående planarbeid. Planen avgrenses i henhold til vedlagte kart mens formålet med planen beskrives i den vedlagte annonseteksten til Fædrelandsvennen avis. Merknader til planarbeidene sendes til Sweco Norge AS innen høringsfristen utløper. Med vennlig hilsen Tore Ruud Vedlegg: v1 Kartutsnitt datert i målestokk 1:5000 v2 Vedlegg til oppstart av detaljreguleringsplan for del av gnr 9/5. Høringsparter: 1. Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder Fylkeskommune, NVE, Agder Energi, Friluftsrådet og Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap. Bortelid utmarkslag. 2. Naboer iflg. naboliste fra Åseral kommune. 3. Åseral kommune: Råd for eldre og funksjonshemmede, barn og unges representant i plansaker, myndighet i kommunen for: landbruk, helse, eiendom og teknisk drift. Sweco Norge AS Side 8 av 15

9 Tabell 1 viser oversikt over tilskrevne grunneiere og rettighetshavere innenfor planområdet. Matrikkelnr Navn Adresse Poststed /3 ALEXANDER SKEIBROK AUSTRUD 4540 ÅSERAL /5 KNUT REPSTAD TJALDAL 4540 ÅSERAL /5/371 GESINE HÅRTVEIT Øydna Ytre 4525 Konsmo /5/373 RUNE HOLANGER SKAVELØKKA FÆRVIK /5/374 BERIT og ODDVAR HAUGE ASKEVEIEN MANDAL /5/388 SVEIN WIGEMYR SOMMERRO 4638 KRISTIANSAND /5/389 KJELL RISLAA DØNNESTADV TVEIT /5/390 GRETHE og MAGNAR SKRETTING RAUNEVEIEN MANDAL /5/391 NORSK POSTKOMMUNIKASJONS- FORBUND v/velia, MØLLERGATA OSLO /5/392 SIGBJØRN GANGSÅ ÅLOVEIEN SØGNE /5/392 ARNT KRISTIAN LINDLAND HAUMYRVEIEN KRISTIANSAND /5/393 MARGRETE og HANS NICOLAISEN FAGERTUNVEIEN LILLESAND /5/394 METTE JØRGENSEN, ODDVAR MADSEN SJØLINGSTAD 4513 MANDAL /5/ /5/396 GUNNAR TRYLAND VIGVOLLÅSEN KRISTIANSAND /5/397 ODD KÅRE KVELVANE N. TASTASJØEN STAVANGER /5/398 KIRSTEN HARBAK FJELLSTAD KRANVEIEN 48 B 4950 RISØR /5/399 OTTAR HUNEMO SVARTTJØNNHEIA NODELAND /5/400 MORTEN PAULSEN og HEGE SØNSTEBY VARDÅSVEIEN KRISTIANSAND /5/401 ØYVIND VORELAND GRANLIVEGEN VENNESLA /5/402 ARNSTEIN TJESSEM BLYVEIEN 1 C 4629 KRISTIANSAND /5/403 SIREN JOHANNE G BERGKVIST HØIETUN MOSBY /5/404 ANITA CENTIO RASMUSSEN RAGNHILDS VEI 15 B 4633 KRISTIANSAND /5/404 BJØRG SOLLIE EIDSHAVEN KRISTIANSAND /5/404 ELISE DRIVDAL SOLLIE URDS VEI 8 D 4632 KRISTIANSAND /5/404 TERJE DRIVDAL SOLLIE ÅLEFJÆRVEIEN 157 C 4634 KRISTIANSAND /5/405 ANNE K. & EIVIND MOSFJELL MOSFJELL 4760 BIRKELAND /5/557 KURT TANGE JENSEN RENNEHAVEN BIRKELAND /5/558 EINAR B. og JORUNN B. NØDING SKREPPESTADVEIEN HOLUM /5/559 ANNE G. og SVEIN E. FAGERMANN MARISTIEN 6 A 4638 KRISTIANSAND /5/560 INGVILD MULEN ANDREAS KJÆRS V KRISTIANSAND /5/561 ANITA og TOMMY HAUGEN SKREFJELLVEGEN NODELAND /5/568 ØYSTEIN SØDAL KANEHEIA FARSUND /5/605 IRMA og JAN ERIK LIENE VÅGSBYGDVEIEN KRISTIANSAND /5/907 LINDA og FRODE CHRISTIANSEN GROVIKVEIEN KRISTIANSAND /8 RUBEN BORTELID NORDGARD 4540 ÅSERAL /8/1334 BORTELID EIENDOMSUTV. AS Løvliveien KRISTIANSAND /8/1340 KARI MARCUSSEN SOLSLETTA TVEIT /8/1341 SONJA og ØYSTEIN B STRAND MONEHEIA HAMRESANDEN Sweco Norge AS Side 9 av 15

10 Tabell 3 viser tilskrevne høringsinstanser. Navn Adresse P-nr Sted Åseral kommune Friluftsrådet v/aina Bjørndal 4540 Åseral Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Fylkesmannen i Vest-Agder Serviceboks Kristiansand Forum for natur og friluftsliv - Agder Skippergata 4611 Kristiansand Agder Energi Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Bortelid utmarkslag v/ Trond Egil Åknes Sømsveien Kristiansand Bortelid vann og kloakk v/torkel Tjelland 4529 Byremo Bortelid velforening og hyttelag v/kim Danielsen Måltrostveien Kristiansand Kristiansand og oppland turistforening Postboks Kristiansand Norsk Zoologisk forening, Kristiansand Tegleverksvegen Kristiansand Øvre Åseral heielag v/tore Torkildsen Høietun Kristiansand Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap 4540 Åseral Statens vegvesen, region Sør Serviceboks Arendal Sweco Norge AS Side 10 av 15

11 Planprosess og medvirkning Ut over kontakt med kommunen, grunneierne og innkomne høringssvar så har det ikke vært andre medvirkende til planen. Høringssvar og forslagsstillers vurdering Høringsuttalelser offentige / andre I fra offentlige høringsinstanser/andre så er det mottatt høringssvar fra: Høringssvar Navn (offentlige / andre) Adresse Sted 1 Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand 2 Fylkesmannen i Vest-Agder Serviceboks Kristiansand 4 Statens vegvesen, region Sør Serviceboks Arendal 3 Bortelid utmarkslag v/ Trond Egil Åknes Sømsveien Kristiansand Høringsuttalelsenes innhold er kort beskrevet og besvart nedenfor. De mottatte høringssvarene er ellers i sin helhet vedlagt i vedlegg. Høringssvar 1 Fylkesmannen v/miljøvernavdelingen i Vest-Agder datert: : Fylkesmannens miljøvernavdeling er I utgangspunktet positive til slik fortetting framfor å ta nye arealer i bruk. Miljøvernavdelingen redgjør ellers med generelle innspill til hva som må- og bør tas hensyn til i planabeidet. Bl.a. miljøvirkning av planen, viktigheten av grøntområder, forhold for barn- & unge og ROS-vurderinger m.v. Merknader og innspill er så langt det er grunnlag for det, innarbeidet i forslag til plan. Høringssvar 2 Vest-Agder Fylkeskommune datert: : Fylkeskommunen er i utgangpunktet positive til fortetting, men mener at grøntkorridorene bør opprettholdes i størt mulig grad. Likeså at nye hytter bør tilpasses eksisterende bebyggelse på en god måte både I form, størrelse og materialvalg. Fylkeskommunens innspill / merknader er innarbeidet i forslaget til plan. Sweco Norge AS Side 11 av 15

12 Høringssvar 3 Statens vegvesen datert: : Statens vegvesen sier i sitt høringssvar at nordre side av annonsert planområde grenser mot fylkesvei 351 og reguleringsplanen for del av denne veien. Statens vegvesen vil derfor legge vekt på kryss mellom fv. 351 og Panoramaveien samt byggegrense mot fylkesvei. Øvrige merknader gjelder forhold omkring frisiktssoner mot hovedvei. Planen medfører ingen endringer i forhold til veikryss mellom fv. 351 og Panoramaveien som opprettholdes som før. Forhold vedrørende T-kryss mot Panoramaveien og frisiktsoner er innarbeidet i forslaget til plan. Høringssvar 4 Bortelid utmarkslag datert: : Utmarkslaget ber om at det i planen tas hensyn til at snørydding og lagring av snø kan skje på en god mote. Det er også ønskelig at skiløype kan bli kjørt med tråkkemaskin nær hyttefeltet. Umarkslaget ønsker også økonomisk bidrag ved salg av tomter til løypekjøring m.v. Veiene i området er dimensjonert for at snørydding kan skje på en god måte, og det er mange åpne områder med mulighet for lagring av snø. Det er i bestemmelsene ellers gitt muligheter også for snølager på privat eiendom om dette ikke er til vesentlig ulempe for eier. Hva angår økonomiske bidrag ved salg av tomter til utmarkslaget så er dette et forhold som eventuelt må reguleres i avtale mellom lagets medlemmer. Sweco Norge AS Side 12 av 15

13 Høringsuttalelser -private Det er under planprosessen blitt avholdt 2 møter med hytteeiere i området, og i informasjons- og innspillsmøtet den så fikk hytteeierne seg forelagt et førsteutkast til plan (I) for hvordan hovedlinjene i en reguleringsplan ville bli. Hytteeierne er senere oversendt et planutkast nr. II og også et planutkast nr. III for uttalelse. Tilbakemeldinger vedr. planutkast III framgår av vedlegg. Likeså er svar vedr. planutkast II også vedlagt i et eget vedlegg både fordi flere av grunneierne ønsket det og fordi regulanten ønsker at det som har vært gjort i saken skal være transparent og kjent for kommunen. Det som generelt kan sies om planprosessen er at det har vært en åpen- og god dialog mot grunneierne som er gitt mulighet til å gi uttrykk for sine meninger, ønsker og behov. Av innspillene på de ulike planutkastene så kommer protestene mot en detaljert reguleringsplan i fra eiere nord i det gamle feltet. Det synes også samtidig med unntak av noen få hytteiere å være et bredt ønske om å få til en bedre situasjon i forhold til adkomst, parkering og tilkoblingsmuligheter for vann & avløp. Hytteierne er i prosessen også gitt mulighet for innspill i forhold til avsatt byggeområde (utforming og størrelse) for egne festetomter. De fleste ønsker fra hytteeierne er også blitt imøtekommet. Det er ellers slik at om planen blir godkjent så vil alle de gamle hyttene få en NY situasjon for: bebyggelse, adkomst, parkering, vann og avløp. Det vil for alle bety helt andre muligheter for eiendommene -og for de fleste en etterlengtet mulighet for forbedring -både i forhold til bruk- og verdi av sine hytter. Forslaget til plan anses for øvrig ikke som en optimal løsning for regulanten da det har vært ønske om en høyere utnyttelse. Planforslaget som framlegges til kommunen er derfor å anse som et akseptert resultat i forhold til hva som har vært realistisk å få til ut i fra de rådende forhold. Det er i forbindelse med utkast til plan III og melding om oppstart av planarbeider mottatt skriftlige høringssvar fra følgende hytteeiere: Høringssvar Navn (hytteeiere) Adresse Poststed 5 SIREN JOHANNE G BERGKVIST HØIETUN MOSBY 6 ODD KÅRE KVELVANE N. TASTASJØEN STAVANGER 7 ANNE K. & EIVIND MOSFJELL MOSFJELL 4760 BIRKELAND 8 BJØRG SOLLIE m.fl. EIDSHAVEN KRISTIANSAND 9 ARNSTEIN TJESSEM BLYVEIEN 1 C 4629 KRISTIANSAND Høringssvar 5 Siren og Svein Petter Bergquist datert: uttalelse til planutkast nr. III: Som eiere av Velia 2 ønsker de at inntegnet ny hytte inn i forkant av deres hytte og mellom Velia 2 ( Bergkvist), Velia 20 ( Paulsen) og Velia 4 ( Voreland), fjernes. Omtalte tomt i planutkast III for uttale, er tatt ut av forslag til detaljreguleringsplan. Søkers merknader anses etter dette som imøtekommet i det framlagte planforslag. Høringssvar 6 Odd Kåre Kvelvane datert: uttalelse til planutkast nr. I-III: Som eier av Velia 22 har Kvelvane hatt innspill i forhold til fjerning av 2 nye hytter langs adkomstvei til sin hytte og ønske om utvidede grenser m.v. Sweco Norge AS Side 13 av 15

14 Omtalte forhold omhandler planutkast I-III som er oversendt Kvelvane for uttale. I forslag til detaljreguleringsplan så er Kvelvane sine tomtegrenser justert og de omtalte nye hyttene langs adkomstveien er fjernet. Søkers merknader menes etter dette som imøtekommet i det planforslaget som oversendes til kommunen. Høringssvar 7 Anne Kathrine og Eivind Mosfjeld datert: uttalelse til planarbeider: Eiere av Velia 24 meddeler at det ikke er rett til fortetting i hyttefeltet og viser til høyestrettsdom for dette. De er også primært imot fortetting, men dersom planlagt hytte sør/sørvest for deres hytte blir fjernet og hyttetomta deres noe utvidet, har de ikke innsigelser mot resten av planene. Hyttetomt 24 har i planen blitt tillagt et større byggeareal enn foreslått tidligere. Tomt 25 er ellers blitt redusert i størrelse og har som eneste tomt fått særskilte krav til byggegrenser som gjør at bebyggelse vil komme lengre fra bebyggelsen på 24. Det er laget egen fotomontansje for generell bebyggelse på tomt 25 sett fra tomt 24. Det kan etter reguleringsbestemmelsene ellers stilles krav til utforming av tomt og bebyggelse. Forslaget til detaljert reguleringsplan anses dermed å ha imøtekommet klager på en slik måte at tomt 25 ikke kan anses å være til betydelig ulempe for dem. Høringssvar 8 Bjørg Solli datert: uttalelse til oppstart av planarbeider for Velia hytteområde Eier av Velia 1 kan på ingen måte godta de nye planene om fortetting av hytteområdet og viser også til høyesterettdommen for vedr. ytterligere fortetting i reguleringsfeltet 1-5. Ingen av utkastene til plan vil de godta. Det oppgis at de har en festekontrakt på oppmålt tomt på ca. 1 dekar og at tomta i utkast til planer så er tomta redusert noe de ikke kan akseptere. De ber også om at deres brev av og blir vedlagt saken. Avgrensingen av tomt behøver ikke følge eiendomsgrensene, og det har aldri vært tiltakshavers ønske om å redusere noen tomtestørrelse gjennom en regulering av området noe det for øvrig heller ikke er anledning til. I forslag til detaljert reguleringsplan så er byggeområdet (gult område) for Velia 1 blitt utvidet i forhold til tidligere utkast og anses nå minst i samsvar med eid tomtegrunn. Tidligere foreslått nabotomt er også tatt ut av planen. Klagers merknader anses dermed imøtekommet så langt det lar seg gjøre når området nå ønskes regulert. Sweco Norge AS Side 14 av 15

15 Høringssvar 9 Arnstein Tjessems svar på melding om oppstart av reguleringsarbeider Velia på Bortelid i Åseral. E-post datert: Eier av Velia 3 er imot fortetting av hytteområdet da de mener at dette vil medføre en stor ulempe for bestående hytter. De har forstått det slik at hytteområdet allerede er ferdig utbygd og ble derfor overrasket over forslaget om utbygging / fortetting. Det protesteres derfor om utbygging på generelt grunnlag i håp om at planene blir lagt på is. Bebyggelsen for tomt 28 har fått særskilte bestemmelser i forhold til høyde og møneretning. Regulant mener derfor at når området nå ønskes regulert så er forslaget til reguleringsplan gjort på en slik at det ivaretar muligheter og verdier for Tjessem og de øvrige hytteeierne på en god måte. Andre dokumenter i planforslaget / vedlegg Reguleringsplan. Bestemmelser. Risiko- og sårbarhetsanalyse. Annonse om oppstart av reguleringsarbeider (forefinnes i planbeskrivelsen). Varslingsbrev (forefinnes i planbeskrivelsen). Mottaksliste for varslingsbrev (Tabellført og forefinnes i planbeskrivelsen). Vedlegg nr. 1a Utsendt brev om utkast til plan nr. III. Vedlegg nr. 1b Kopi av innkomne høringsbrev / merknader for utkast til plan III. Vedlegg nr. 2 Utsendt brev om utkast til plan nr. II. Vedlegg nr. 2b Kopi av innkomne høringsbrev / merknader til utkast til plan nr. II. Høringsuttalelsene er ikke kommentert. Vedlegg nr. 3 Høringsuttalelser i forbindelse med utkast til reguleringsplan nr. I. Høringsuttalelsene er ikke kommentert. Sweco Norge AS Side 15 av 15

ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VEDLIA HYTTEOMRÅDE. Nasjonal plan ID nr: Dato: 2014.03.26. Bakgrunn

ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VEDLIA HYTTEOMRÅDE. Nasjonal plan ID nr: Dato: 2014.03.26. Bakgrunn ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VEDLIA HYTTEOMRÅDE Nasjonal plan ID nr: Dato: 2014.03.26 Bakgrunn Sweco Norge AS fremmer på vegne av Bortelid Eiendomsutvikling AS, reguleringsplan for Vedlia hyttefelt.

Detaljer

VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr:

VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr: VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr: Plankartets dato: 25.03.2014 Siste revisjon av plankartet: Bestemmelsenes dato: 25.03.2014 Siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr:

VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr: VEDLIA HYTTEOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN Nasjonal plan ID nr: Plankartets dato: 25.03.2014 Siste revisjon av plankartet: 13.01.2015 Bestemmelsenes dato: 25.03.2014 Siste revisjon

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen 30.05.2012 1731 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN 1731 - FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planbeskrivelse til Bebyggelsesplan for Gamlebu

Planbeskrivelse til Bebyggelsesplan for Gamlebu Planbeskrivelse til Bebyggelsesplan for Gamlebu Kristiansand 2009-05-12 Revidert etter offentlig ettersyn, 2011-08-17 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Tiltaket... 3 Tiltakshaver

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage Lillesand kommune - Informasjon på nett 10.06.2016 Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage WSP Norge AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Tingsakeråsen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Kvednhus Hyttefelt Skailand, gnr.123 bnr.5, Eigersund. Planbeskrivelse

Kvednhus Hyttefelt Skailand, gnr.123 bnr.5, Eigersund. Planbeskrivelse Kvednhus Hyttefelt Skailand, gnr.123 bnr.5, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3.

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE

PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE Oppdragsgiver: Gautefalltomter AS Oppdrag: Rytterspranget Terrasse, felt H5 planid: 20160002 Skrevet av: Henning Borgeraas Kvalitetskontroll Peder Vidnes Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Arkivsak: 09/808 DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Arkivsak: 09/808 DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 09/808 DETALJREGULERING FOR KAMSTEINEN HYTTEOMRÅDE FØRSTEGANGSBEHANDLING FØR HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr. Utvalg Møtedato 22/15 Formannskapet 12.02.2015

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Oversendelse av plan for behandling Mindre reguleringsendring for eiendom gnr. 22 bnr Stapnes hytteområde.

Oversendelse av plan for behandling Mindre reguleringsendring for eiendom gnr. 22 bnr Stapnes hytteområde. Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Vår ref.: rkt Dato: 15.06.16 Oversendelse av plan for behandling Mindre reguleringsendring for eiendom gnr. 22 bnr. 81 - Stapnes hytteområde. I medhold av PBL

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011

REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE. Planområde. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 REGULERINGSPLAN FOR SØR-TJYVSØYA PLANBESKRIVELSE 2011 Planområde Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 05.07.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Sør-Tjyvsøya Kommune: Røst

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 05.10.2016 064/16 Saksbehandler: Wexelsen, Hans-Victor Arkiv: FA - L12 Arkivsaknr:

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Arkivsaksnr.: 10/1437-13 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 01.06.2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget Reguleringsplan for Langbråten hyttefelt Drangedal kommune Beskrivelse av planforslaget Innholdsfortegnelse Hensikten med planen... 3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 Utbyggingsavtaler...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/704 /21463/11- PLNID 1745 Marit Engseth Telefon: 77 79 03 01 12.05.2011 PLAN- 1745- ADKOMSTVEG TIL SANDSLETTA I SKARSFJORD

Detaljer

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE

SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE SANDVIKA HYTTEUTVIKLING AS REGULERINGSPLAN STORHOLMEN HYTTEFELT PLANBESKRIVELSE Steinkjer 8.januar 2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR VALLEMOEN I LINDESNES KOMMUNE. 30.05.2015 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for Lindesnes kommune. Formålet med

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker Selbu kommune Arkivkode: 1664/100/002 Arkivsaksnr: 2015/130-23 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 25.05.2016 2. gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5

Innhold. Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 2 av 5 PLANBESKRIVELSE MED ROS FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR YTTERJORDA Utarbeidet av Viggo Einan. Revidert 04.06. 13 Bodø Kommun ne Planbeskrivelse Plan ID 936 Side 1 av 5 Innhold Kartutsnitt.... 3 1. Innledning...

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Saksframlegg. Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID

Saksframlegg. Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2011/172-16611/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 04.04.2017 Saksframlegg Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108 Utv.saksnr

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HVAMMEN HYTTEFELT, DEL AV EIENDOMMEN, 197/1 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune,

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, 16.08.2011. Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune 27.11.2013 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for grunneier Jonni Gabrielsen AS

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16.

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. PLANBESKRIVELSE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. Utarbeidet av: KB Arkitekter AS v/mette Paulsen Datert: 18.10.2017 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1

Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 Nytt hytteområde ved Sætergråen - Planbeskrivelse 1 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR «BJONSKOG PRIVATALMENNING - HYTTEFELT VED NORDRE ESPETJERN» Reguleringsplanen for Nordre Espetjern ble vedtatt 19.06.1986.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE Navn Ved Adresse Postnr./poststed Vår ref.: [VårRef] Deres ref.: Dato: 11.03.2011 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE I henhold til plan- og

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/827-6 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 1.gangs behandling- reguleringsplan Tomashaugen hyttefelt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker gangs behandling - reguleringsplan Samstad Nordre, gbnr. 138/1 ved Sørungen Selbu kommune Arkivkode: 1664/138/001 Arkivsaksnr: 2015/1624-4 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 17.01.2017 1. gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Mindre reguleringsendring HUMMELFJELL HYTTEGREND III i Os kommune Planid: R51 13.02.2012 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer