Hallingdal Hytteservice AS. Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol. Utgave: 1 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hallingdal Hytteservice AS. Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol. Utgave: 1 Dato: 2015-02-02"

Transkript

1 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol Utgave: 1 Dato:

2 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol Utgave/dato: 1 / 2. feb Arkivreferanse: - Oppdrag: Detaljregulering B2 - Petterbråten, Gol Oppdragsleder: Eirik Øen Fag: Plan og urbanisme Tema Bolig Skrevet av: Eirik Øen Kvalitetskontroll: Allan H. Jørgensen

3 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av til å revidere gjeldende bebyggelsesplan for boligområde B2 i Petterbråten, Gol kommune. Hanne Cecilie Nes har vært kommunens kontaktperson for oppdraget. Eirik Øen har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Ål, 02/02/2015 Eirik Øen Oppdragsleder Allan Hjorth Jørgensen Kvalitetssikrer

4 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Formål Oppdragsgiver og eiendomsforhold Planlegger Planområdet, eksisterdne forhold Beliggenhet og størrelse Forhold til gjeldende planer og andre føringer Planprosessen Historikk Innspill Utredningskrav i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger PLANFORSLAG Planløsning Barn og planlegging, friluftsliv og grøntsstruktur Universell utforming Klima og energi Skred Støy Biologisk mangfold Naturmangfoldloven ROS-analyse Vedlegg Plankart, Reguleringsbestemmelser, Snitt, Evenstad Bygg & Tegning Plan- og profil veger Profiler sti NGI rapport, Kopi innkomne merknader

5 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol 4 1 INNLEDNING 1.1 Formål Formålet med revisjon av gjeldende bebyggelsesplan for B2 Petterbråten, vedtatt , er å optimalisere bygg og infrastruktur, og revidere plankart og bestemmelser iht ny planlov. Det planlegges for 7 nye 4-mannsboliger, totalt 28 nye boenheter. 1.2 Oppdragsgiver og eiendomsforhold Oppdragsgiver og grunneier er. Eiendommene 9/263 og 9/264 inngår i planområdet. Disse to eiendommene er ferdig utbygd, seksjonert og leilighetene solgt. 1.3 Planlegger er et av Norges største rådgivende konsulentfirma med ca. 850 tilsatte fordelt på 25 kontorer spredt utover hele landet. Asplan Viak eies av en stiftelse med formål å utvikle selskapet og medarbeiderne. Internasjonalt jobber Asplan Viak gjennom Norplan. Besøk for å lese mer om selskapet. Lokalt i Hallingdal er Asplan Viak lokalisert på Ål. Oppdragsleder og arealplanlegger i planprosessen er Eirik Øen. Andre medarbeidere som har bidratt er Magnus Skrindo (VA), Vidar Diseth (teknisk tegning) og Allan Hjorth Jørgensen (kvalitetssikring). Evenstad Bygg & Tegning har utarbeidet illustrasjonsmaterialet for byggene.

6 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol 5 2 PLANOMRÅDET, EKSISTERDNE FORHOLD 2.1 Beliggenhet og størrelse Planområdet ligger øverst i Petterbråten boligfelt, nær Hallingmo og Gol sentrum. Området er ca 18,3 daa, og ligger i en solrik sydvendt helling med god utsikt over dalen. Vestre del av planområdet er ferdig utbygd med leiligheter. Tilkomst til planområdet er fra Fv.52. Atkomst og tegnisk infrastruktur er etablert til området. Eksisterende gangvegsystem går direkte til Gol sentrum. Regulert grønn- og grå infrastruktur i Petterbråten gir fleksibel tilkomst til omgivelsene. Balløkke og lekeområder er primært sikret i reguleringsplan for Petterbråten, som område B2 er en del av.

7 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol Forhold til gjeldende planer og andre føringer I gjeldende kommunedelplan for Gol Tettstad er området lagt ut til «Byggeområde - Noverande bustadområde». Planområdet ligger innenfor reguleringspan for Petterbråten, vedtatt B2 Utsnitt reguleringsplan for Petterbråten.

8 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol 7 Område B2 er regulert tidligere (vedtatt ). Planen bærer preg av å være en lllustrasjonsplan, og er detaljert fremstilt på plankartet med et utbyggingskonsept som ikke er aktuelt å utvikle etter lenger. Utsnitt gjeldende plan for B2 3 PLANPROSESSEN 3.1 Historikk Oppstartsmøte med Gol kommune ble avholdt Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut til berørte parter og offentlige instanser med brev datert På samme tid ble det satt annonse i lokalavisen «Hallingdølen». Frist for merknader var Innspill Avsender Resyme av innhold Vurdering Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen ber om at forhold knyttet til trafikkstøy, natur, landskap, friluftsliv og barn og unges interesser blir vurdert og ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Tilstrekkelige lekearealer må sikres. Kort redegjørelse knyttet til temaene framgår i eget kapittel i planbeskrivelsen.

9 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol 8 Mattilsynet, epost naboer i eksisterende leilighetsbygg (9/264), Buskerud Fylkeskommune, Viser til at vannforsyningskapasitet og trykk må sikres. ROS-analyse må utarbeides. Gangvegen øst for 9/264 må sikres tilfredsstillende stigning og bredde. Mener grøntarealet langs gangvegen må opprettholdes. Ønsker at utnyttingsgraden i gjeldende plan ikke økes. Overvannshåndtering må ivaretas. Ønsker info om hvor søppeldunkene skal stå. Ønsker info om kotehøye bygg 8 og 9, og høyde mur. Ønsker plassering av bygg og mur lavest mulig. Området er tidligere registrert av BFK, og det er ikke funnet fredete kulturminner. BFK ber om at det innarbeides en bestemmelse om strakstiltak dersom automatisk fredete kulturminner famkommer ifm anleggsarbeid, jf. kulturminneloven 8, 2.ledd. Ivaretas ifm prosjektering og godkjenning av tekniske planer. ROS utarbeidet. Gangveg inkl. tilhørende grøntareal reguleres som før, ingen endring. Lengdeprofil for regulert sti og eksisterende sti (som avviker fra regulert trasé) utarbeidet. Utnyttingsgrad uendret. Overvannshåndtering ivaretas. Info om renovasjosnordning og høyder framgår i planmaterialet til kommunal behandling. Bestemmelse innarbeidet. 3.3 Utredningskrav i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger Plangrepet og utviklingspotensialet i planområdet er vurdert i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger nr 855. Planområdet er i gjeldende kommuneplan, og reguleringsplan, lagt ut som byggeområde for boliger. Planfremmer og kommunen har drøftet utredningsbehovet. Foreslått arealbruk er i tråd med overordna plan, og omfattes derfor ikke av omfangskriteriene etter forskriftens 2 eller 3. 4 PLANFORSLAG 4.1 Planløsning Planforslaget omfatter 7 nye tomter til boligformål, totalt 28 boenheter. Konseptet er utviklet av utbygger i samarbeid med Evenstad Bygg & Tegning. Vedlagt følger veiledende kotesatte snitt. Bygg merket med nr. 3-6 har parkering i kjeller og 2 ½ etasje over med boenheter. Bygg 7-9 er bygg i 2 ½ etasje, og separat parkering i garasjeanlegg. Mur langs sørlige tomtegrense på 8 og 9 planlegges med «grønn mur» (http://hallingtorv.no/no/gronnmur), og vil på det høyeste sør for bygg 9 bli på inntil 4 meter. Fra byggegrop til topp mur blir det en fylling omtrent på same høyde. Mot sti og eiendom 9/264 i vest reduseres mur fortløpende til den avsluttes i terreng.

10 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol 9 Parkeringsanlegg ved tomt 9 er i 2 plan, der deler av øvre plan er sikret til en liten opparbeidet nærlekeplass for de minste barna. Øvrig lekearel er ivaretatt i omkringliggende reguleringsplan for Petterbråten, og i «100-meterskogen øst for Petterbråten. Det er også sikret MUA pr. tomt. Område for felles renovasjonsinnsamling er sikret ved innkjøringen til feltet. Hovedvegen V1 inn i feltet og frem til vendehammer er planlagt som offentlig veg, avstikkerne V2 og V3 private. Vedlagt følger plan og profil av vegene. Byggene knyttes til eksisterende teknisk infrastruktur i området. Egen VA-plan utarbeides før 2.gangsbehandling. Planområdet er justert litt i forhold til gjeldende plan for å tilpasse seg eksisterende eiendomsgrenser. Skissen viser forslag til plankart. 4.2 Barn og planlegging, friluftsliv og grøntsstruktur Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 og T-1513 presiserer kommunens ansvar for at all plan- og byggesaksbehandling ivaretar hensynet til barn og unges behov for gode oppvekstvilkår og nærmiljø. Område B2 er en del av en større plan der grøntstruktur og lekeområder ivaretar barn og unges interesser. Grøntstrukturen gir en fleksibel tilkomst til omkringliggende tur- og rekreasjonsområde, og til Gol sentrum og Hallingmo. Planområdet grenser til et større LNFområde med eksisterende stinett, offentlig lysløype, og «Hundremeterskogen».

11 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol 10 De ulike tomtene er forholdsvis store, og med krav om MUA vil dette bidra til å sikre egna og solrike privat uteoppholdsareal. Videre er det avsatt et lite leikeområde sentralt for opparbeiding av en sandleikeplass for de minste. Sammen med omkringliggende friluftsområde, aktivitetsområder, tur- og løypenett vurderes barn og unges interesser som godt ivaretatt. Skissen viser regulerte leikeområder og prinsippskisse for overordna grønnstruktur i Petterbråten for tilknyning av B2 til omgivelsene. Miljøvernrådgiver i Gol kommune har i epost datert uttalt følgende: «Av planbeskrivelsen kap 4.2 kjem det fram at interessene til born og unge er godt ivareteke gjennom omkringliggande friluftsområde, aktivitetsområde, tur og løypenett. Miljøvernrådgjevar er samd i dette. Frå B2 kan ein komme seg inn på turstinettet som leier vidare til Åsgardane/Vindfallet/Lisbetnuten/Solseter og elles ned til lysløypa som krinsar kring samfunnshus og idrettsplassen ved Hallingmo. Dessutan er Renslotunet like ved og her fins sittebenkar og bålplass. Det er dessutan fleire opparbeida leikeplassar på Petterbråten. Forøvrig kan det bemerkast at innteikna grønnstruktur (stipla line) vest for B2 (gjennom «hundremeterskogen») ikkje stemmer med den faktiske situasjonen. Denne stigen går lenger mot aust, til dels utanfor kartet. Det går heller ikkje noko stig får sørsida av B2 og inn i «hundremeterskogen»». Skissen under viser eksisterende stier og tråkk. Merka og umerka. Korte og lange.

12 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol 11 Skisse utarbeidet av Gol kommune

13 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol Universell utforming Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at prinsipper for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av utearealer. TEK 10 ivaretar kravene for byggene. 4.4 Klima og energi Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at utbygger skal utrede energireduserende løsninger, alternative energikilder og vannboren varme før det blir gitt igangsettingstillatelser. 4.5 Skred Planområdet er skrått hellende mot sør, og terrenget stiger videre nord for området. Potensiell skredfare er tidligere utredet. Rapporten ligger vedlagt planmaterialet. Området vurderes å ikke være skredutsatt, men noen steiner på terrengets overflate rett oppstrøms planområdet anbefales fjernet. 4.6 Støy Støyretningslinje T-1442 har anbefalte grenser for støy. Planområdet ligger langt fra veg- og jernbanestøy, og vurderes å ikke bli berørt av grenseverdiene i støyretningslinjen. Støyvoller er etablert langs Fv.51 vest for planområdet. 4.7 Biologisk mangfold Naturmangfoldloven De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven 8 12 skal legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet. Planområdet er kartlagt, og det er ikke registrert naturtypelokaliteter som kan defineres som spesielt viktige områder for biologisk mangfold ut fra gjeldende kriterier. Det vurderes at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. De miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i Naturmangfoldloven vurderes å være oppfylt. 4.8 ROS-analyse Risiko og sårbarhetsanalysen er gjennomført med sjekkliste basert på veilederen «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging» utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet i Analysen er basert på forslaget til detaljregulering for B2 - Petterbråten. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i en vurdering av relevante farekategorier, konsekvenser en relevant hendelse kan få, og tiltak som er lagt inn i planen for å motvirke eller avbøte fare eller uønskede hendelser. I tråd med tilrådningene i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet er det vist varsomhet med sannsynlighetsgraderinger. Farekategoriene som er vurdert er delt inn i naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer. Konsekvensene er vurdert i forhold til liv/helse, materielle verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner.

14 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol 13 Vurderingene er sammenfattet i nedenstående tabell: Farekategori Relevant fare Vurdering av konsekvenser og tiltak Naturfarer 1. Snø eller steinskred NGI rapport datert , renske overflateblokker 2. Utglidning, geoteknisk ustabilitet NGI rapport datert , renske overflateblokker 3. Flom i vann, elv/bekk herunder lukket bekk. 4. Er området utsatt for springflo/havnivåstigning? 5. Er områdene spesielt vindutsatt? 6. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup mv) 7. Radon i grunnen Vurderes i byggesak Menneske- og virksomhetsbaserte farer Infrastruktur 8. Vil uttilsiktede hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer (vei, bane, sjø, luft), utgjøre en risiko for området? 9. Vil uttilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende virksomheter (industri mv) utgjøre en risiko for området? - Utslipp av giftige gasser/væsker - Utslipp eksplosjonsfarlige/ brennbare gasser/væsker 10. Medfører bortfall på følgende tjenester spesielle ulemper for området: - Elektrisitet - Teletjenester - Vannforsyning - Renovasjon/spillvann 11. Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: - Fare for påvirkning av magnetiske felt. - Spesiell klatrefare i master Ingen kjente Ingen kjente

15 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol Spesielle farer med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området? - til skole/barnehage - til nærmiljøanalegg/nærsenter - til forretning - til busstopp 13. Brannberedskap - Spesielt farlige anlegg i området - Utilstrekkelig brannvannforsyning - Har området bare en mulig adkomstrute for brannbil. 14. Regulerte vannmagasin med usikker is i nærområdet? Ja Kun atkomst til feltet fra Fv.51, via Petterbråten. Tilkomst på privat veg til høydebasseng ca. 50 m. nord for B2. Tidligere bruk 15. Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet - Gruver, åpne sjakter, steintipper - Militære anlegg - Industrianlegg, avfallsdeponi - Annet 16. Sabotasje og terrorhandlinger - Er tiltaket sabotasje/terrormål? - Er det sabotasje/terrormål i nærheten? Den systematiske gjennomgangen av naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer i området viser at området har høg samfunnssikkerhet. De farekategoriene som foreligger i området er enten ivaretatt i planforslaget med bestemmelser eller kan forebygges ved tiltak.

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Arkivsak-dok. 14/03837-21 Saksbehandler Hanne Cecilie Nes Saksgang Utval for natur og næring Kommunestyret REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Saka vert avgjort

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer