KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE"

Transkript

1 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 (16) Oppdragsgiver Fet kommune Rapporttype Vedlegg til kommunedelplan KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

2 2 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Kommunedelplan for Fetsund sentrum Dokument nr.: - Filnavn: _Ros_analyse Revisjon Dato Utarbeidet av Jørgen Biørn Jørgen Biørn Kontrollert av Laila T. Færgestad Laila T. Færgestad Godkjent av Lars Syrstad Lars Syrstad Beskrivelse Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

3 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 3 (16) INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn Metode Risiko Avgrensning og beskrivelse av analyseobjektet ANALYSE AV RISIKO Identifiserte farer og hendelser EVALUERING AV RISIKO Risikoreduserende tiltak Evaluering KONKLUSJON KILDER VEDLEGG, IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER 14 Ramboll

4 4 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

5 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 5 (16) 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn er gitt i oppdrag av Fet kommune å utarbeide forslag til Kommunedelplan for Fetsund sentrum. I henhold til Plan- og bygningsloven 4-3, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse), skal planmyndigheten påse at ROS- analyse gjennomføres som en del av planforslaget. 1.2 Metode ROS- analysen er utført som en generell og relativt enkel variant. Kartleggingen av aktuelle hendelser er utført på et grovmasket nivå. Denne analysen vil gi anbefalinger og føringer for hvilke områder det er nødvendig med supplerende undersøkelser/kartlegging eller avbøtende tiltak som må gjennomføres før planforslaget kan vedtas av kommunen. ROS- analysen kan således gi grunnlag for ytterligere bestemmelser i planforslaget. Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig materiale, grunnlagsmateriale fra oppdragsgiver, kontakt med kommunen og på bakgrunn av rapporter utarbeidet av kvalifisert fagpersonell. ROS- analysen er i hovedsak gjennomført som en desk study og baserer seg på eksisterende dokumentasjon og kartlegging. ROS- analysen for forslag til kommunedelplan for Fetsund sentrum, baserer seg også på konklusjonene i NGI rapporten , 19. mai 2006, Program for økt sikkerhet mot leirskred, evaluering av risiko for kvikkleireskred Fet kommune. Det er lagt følgende dokumenter til grunn ved gjennomføringen av ROS- analysen: - Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010) - Planlegging og utbygging i fareområder, retningslinjer, NVE , sist revidert Rundskriv T-5/97- Arealplanlegging og utbygging i fareområder, Miljøverndepartementet 1997 ROS- analysen er bygd opp på følgende måte: 1. Beskrivelse av analyseobjektet 2. Analyse av risiko 3. Evaluering av risiko 4. Konklusjon 5. Vedlegg: identifikasjon av aktuelle hendelser ved gjennomgang av sjekkliste 1.3 Risiko Definisjon Risiko er et mål som kombinerer sannsynlighet og konsekvensen av en hendelse. Risiko er sett på som produktet av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av denne. Ramboll

6 6 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1.4 Avgrensning og beskrivelse av analyseobjektet ROS- analysen omfatter alle arealene innenfor foreslått planavgrensning og tilgrensende områder dersom områdeeksterne hendelser kan få konsekvenser som påvirker planområdet. Planavgrensingen, avsatt i forslag til Kommuneplanens arealdel omfatter Fetsund Sentrum med omkringliggende arealer. Hoved- og lokalvegsystemet er i ROS- analysen vurdert på grunnlag av politirapporterte ulykkeshendelser og generell risiko ved ferdsel langs, og ferdsel på vegnettet.

7 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 7 (16) 2. ANALYSE AV RISIKO 2.1 Identifiserte farer og hendelser Følgende vurderes som aktuelle farer og hendelser etter gjennomgang av vedlagt sjekkliste: Radon Geoteknisk ustabilitet/grunnforhold Flom Hendelser på jernbane Hendelser på vei/transportnettet Forurensning i grunn Farer ved bruk av transportnettet for myke trafikanter Høyspent i luftstrekk Trafikkstøy Farlige terrengformasjoner Radon Hele Fetsund sentrum er definert som et område med moderat fare for Radon (aktsomhet), deler av sentrum sør for Vilberg, Faller, Nerdrum og i et belte langs Glomma fra Øya (Rusholet) og opp mot Sand har høy fare for radonstråling. Aktsomhetskartet er utarbeidet av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), og er basert på fly- og helikoptermålinger på et relativt grovmasket nivå. På grunn av områdets bergarter (gneiser av ulik opprinnelse, herunder granittisk biotittgneis mf.) er faren for radonstråling tilstede. Ved utlegging av nye områder regulert til bolig, næring eller offentlig virksomhet bør det stilles krav til avbøtende tiltak gjennom område- eller detaljregulering. Kommunen bør vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre en mer omfattende kartlegging av eksisterende radonstråling. Geoteknisk ustabilitet/grunnforhold Norges Geotekniske Institutt (NGI) har utarbeidet program for økt sikkerhet mot leirskred, Evaluering av risiko for kvikkleireskred Fet kommune, datert Rapporten har klassifisert tidligere kartlagte kvikkleiresoner med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko. Fetsund sentrum ligger ved Glomma og har hav- og fjordavsetning (tykt dekke), bresjø/innsjøavsetning og stedvis bart fjell/tynt løsmassedekke. Elveavsetningene omfatter store deler av sentrum sør for Garder, Vilberg og Nerdrum. Løsmasser i Fet sentrum er dominert av hav- og fjordavsetninger (marin leire). Kartlagte områder 704 og 705, (Rogner og Holen) er klassifisert med faregradklasse lav (Holen) og middels (Rogner). Konsekvensklassen er definert til å være alvorlig for begge lokalitetene. Holen og Rogner er av NGI definert til å ligge i risikoklasse 3 (på en skala fra 1 til 5 der 5 er meget alvorlig). Fetsund sentrum er mht. stein- og snøskred, ikke kartlagt. Det er registrert ett leirskred i tilknytning til Fetsund sentrum, på Tien i år Andre skredhendelser (steinsprang/flomskred/løsmasseskred/snøskred) er ikke registrert i det angitte planområdet. Forurensning i grunn Gjennom årenes løp har det vært ulike typer industri, næringsvirksomhet, massedeponi og annen menneskelig aktivitet som kan medføre forurenset grunn i Fetsund sentrum. Områder i Fetsund sentrum som tidligere har vært benyttet til ulike typer industri, eller arealene der Fetsund sentrum er utvidet mot Glomma ved massedeponi og avsetting av masser, kan ha stor Ramboll

8 8 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE sannsynlighet for forurenset grunn. Sannsynlige forurensninger er oljeforurensning, arsen, krom, ulike metallforbindelser, hydrokarboner- alifatiske/aromatiske/bte og klororganiske forbindelser. I planområdet ligger KLIF (tidl. SFT) lokalitet nr (Fetsund stasjonsområde), nr (Statoil Service Fet), og i direkte tilknytning ligger lokalitet nr (Fedrelandet/Øya). Alle identifiserte lokaliteter er definert til å ha påvirkningsgrad 02 (liten/ingen påvirkning til dagens areal/resipientbruk) men ved en eventuell transformasjon av de nevnte lokalitetene kan det bli nødvendig å gjennomføre avbøtende tiltak. Registrerte lokaliteter med forurenset grunn er ikke en fullstendig oversikt over all forurenset grunn i Fetsund sentrum. Flom Fetsund sentrum ligger langs Glommas elveløp og er således utsatt for flom. En gjennomgang av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kartlagte flomsoner (for 10, 20, 50, 100 og 200 års flom) viser at betydelige deler av Fetsund sentrum vil bli direkte berørt ved en flomhendelse. Området rundt jernbanestasjonen/gamle Fetvei/Faldalsveien mot nordøst og Fetveien/Lundveien og Øyaveien mot sørvest, berøres ved en 200-års flom. NVE har igangsatt arbeidet med flomsikring, og det vurderes etablering av flomvoll mot Glomma. Det er foreløpig vurdert to alternative traseer for flomsikring, den ene går langs Glomma fra jernbanebroen og opp forbi Fetsund andelsbarnehage i Faldalsveien, og vil sikre sentrumsbebyggelsen sør for flomvollen. Det andre alternativet til flomvoll vil fortsette langs Glomma over Holsøra, og forutsetter en sluseløsning for stenging av Holsøra ved høy vannstand. Foreløpig er det ikke gitt kostnadsoverslag for prosjektet, eventuell igangsetting av byggingen er ikke kjent. Hendelser på jernbane Jernbanen går gjennom Fetsund sentrum langs Glomma før den krysser Glomma med bro. I dag eksisterer sikringstiltak mot skinnegangen i form av standard 1.10/1.20 meter gjerde. Ved utbygging eller andre arbeider i tilknytning til jernbanen må Jernbaneverkets (JBV) sikkerhetsprosedyrer følges i anleggsfasen. Jf. Jernbaneloven. Bygg kan ikke oppføres nærmere enn 30 meter fra senterlinje spor. Dersom bebyggelse planlegges nærmere enn 30 meter, må det gis særlig dispensasjon fra Jernbaneloven gjennom Jernbaneverket. Hendelser på veinettet Hendelser som inntreffer på fylkesvei og lokalveinettet kan påvirke tilgrensende arealer. Registrerte hendelser på veinettet i Fetsund sentrum er i stor grad knyttet til kryss. Krysset ved Herredshuset er signalregulert, og har 3 ulykker i perioden 2000 til 2009, noe som er relativt normalt for den type kryss. I Fetsund sentrum er ulykkene i stor grad knyttet til kryssende kjøreretning og kryssulykker. En sanering av avkjøringer og oppstramminger av kryss i tillegg til en trafikksikkerhetsplan er tiltak som i denne sammenheng bør vurderes. Farer ved bruk av transportnettet for gående og syklende Gjennomført trafikkanalyse har hentet inn registreringer av politirapporterte ulykker fra de siste 10 årene ( ). Mange av ulykkene i Fetsund sentrum er kryssulykker, ulykker ved krysset i Sundet og krysset ved Herredshuset kan særlig nevnes. Trafikkanalysen konkluderer med at det er mange kryss og avkjørsler som kan være et av hovedproblemene, men at fotgjengere og syklister er tilsynelatende godt sikret innenfor planområdet. Totalt har det inntruffet tre ulykker med myke trafikanter innenfor tiårsperioden. Høyspentledning i luftstrekk

9 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 9 (16) Det går en kraftledning langs Glomma fra Løvenstad/Lillestrøm til Nerdrum og i en nord østlig trase over Fetsund sentrum. For å sikre at det ikke gjennomføres bygge- og anleggstiltak, som kan påvirkes av magnetfelt eller elektriske felt som overstiger grenseverdiene for befolkningen hhv. 100 ųt (microtesla) for magnetfelt og 5 kv/m for elektriske felt, bør det reguleres inn en hensynssone i plankartet og planbestemmelser. Trafikkstøy Fet kommune har ikke gjennomført en overordnet støykartlegging av Fetsund sentrum. Det finnes derimot støykart utarbeidet av Statens vegvesen, som viser støy langs Rv.22 Fra kommunegrensen, langs Rv. 22 og frem til fremføring av planlagt fremtidig samlevei, ny fylkesvei 279 fra Støvin til Fetsund sentrum. Det er også gjennomført støykartlegging i forbindelse med Vegvesenets forslag til reguleringsplan som i desember 2010 ble lagt ut til offentlig ettersyn. Ved gjennomføringen av reguleringsplan bør det gjennom krav i planbestemmelsene sikres at grenseverdiene i Miljøverndepartementets veileder T ikke overskrides. Farlige terrengformasjoner I områder avsatt til fremtidig grønnstruktur forslaget til kommunedelplan (G_F_1- G_F_3) og områder avsatt til fremtidig tjenesteyting (AOF_F_1) er det sterkt varierende topografi som kan medføre personskade ved fall. Ramboll

10 10 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 3. EVALUERING AV RISIKO 3.1 Risikoreduserende tiltak Ved gjennomføring av tiltakene nevnt under vil planforslaget ikke medføre økt risiko for uønskede hendelser. For at risikonivået skal være som beskrevet forutsettes det gjennomføring av de nevnte risikoreduserende tiltakene som det fremgår av tabellen under. # Hendelse/Tiltak Beskrivelse 1 Radon Planbestemmelser i forslag til Kommunedelplan for Fetsund sentrum 2 Geoteknisk ustabilitet Fremtidig kartlegging av grunnforholdene. Planbestemmelser i forsalg til kommunedelplan for Fetsund sentrum. 3 Forurensning i grunn Krav til grunnundersøkelse ved gjennomføring av område- eller detaljregulering 4 Flom Etablering av permanent flomvoll 5 Hendelser på jernbane Ingen, subsidiært planbestemmelse om tilstrekkelig avstand til senterlinje spor. 6 Hendelser på veinettet Rullering av trafikksikkerhetsplan som oppfølging av kommunedelplan for Fetsund sentrum 7 Farer for bruk av transportnettet for myke trafikanter Rullering av trafikksikkerhetsplan og oppstramming/sanering av veikryss. 8 Høyspentledning i luftstrekk Innregulering av hensynssone i kommunedelplanen 9 Trafikkstøy Planbestemmelser i forslag til Kommunedelplan for Fetsund sentrum Det stilles krav til utarbeidelse av planbestemmelser ved gjennomføring av reguleringsplan. Lokale undersøkelser/målinger av planområdet bør gjennomføres. Dersom høye radonkonsentrasjoner blir påvist, er aktuelle tiltak utleggelse av duk/membran før etablering av bebyggelse. Målinger bør også utføres i etterkant av oppført bebyggelse og evt. tiltak iverksettes ved påvisning av verdier over 200 Bq/m³. Behovet for supplerende geotekniske undersøkelser avklares. Det utarbeides bestemmelser til kommunedelplanen som stiller krav om dokumentasjon til tilfredsstillende sikkerhet i forhold til geoteknisk stabilitet. Ved utbygging av bolig, næring eller transformasjon av ulike type arealformål til friluftsområde eller andre formål der menneskelig opphold skal skje over lengre tid, må det gjennomføres lokale undersøkelser. Det kan stilles krav til grunnundersøkelser ved gjennomføring av område- eller detaljregulering, gjennom bestemmelsene gitt i kommunedelplanen for Fetsund sentrum. Flomvoll bør etableres for å verne Fetsund sentrum mot flom. Etableringen av flomvoll bør gjennomføres innen en 5 års periode. I utgangspunktet ingen tiltak, ved avsetting av områder til utbygging må bebyggelse ikke plasseres nærmere enn 30 meter uten særlig godkjenning fra JBV. Det kan gjennom kommunedelplanen gis bestemmelser som stiller krav til maksimal tillatt byggeavstand fra senterlinje spor. Oppstramming av veikryss og avkjørsler på fylkesvei. Behov identifiseres ved rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan. Oppstramming og sanering av eksisterende avkjøringer/veikryss med fotgjengeroverganger i plan og utvidelse/etablering av g/s-vei. Opparbeidelse av en gjennomgående løsning for myke trafikanter. Høyspenttrase i luftstrekk bør innreguleres i plankart og planbestemmelser. Ved gjennomføring av reguleringsplan bør det gjennom krav i planbestemmelsene sikres at grenseverdiene i Miljøverndepartementets veileder T ikke overskrides. 10 Farlige terrengformasjoner Det bør avsettes hensynssone (hensynssone_sikringssone)

11 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 11 (16) Innregulering av hensynssone i kommunedelplanen med angivelse av fareårsak. 3.2 Evaluering I tabellen under vises de uønskede hendelsene og hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte hendelsene. Tabellen forutsetter at forslaget til risikoreduserende tiltak nevnt for de ulike uønskede hendelsene gjennomføres i sin helhet. Tabellen baserer seg på følgende skala: Økt risiko Uendret risiko Redusert risiko # Uønsket hendelse Endring i risiko 1 Radon Redusert 2 Geoteknisk ustabilitet/grunnforhold Redusert 3 Forurensning i grunn Uendret 4 Flom Redusert 5 Hendelser på jernbane Uendret 6 Hendelser på vegnettet Uendret 7 Farer ved bruk av transportnettet for myke trafikanter Uendret 8 Høyspentledning i luftstrekk Uendret 9 Trafikkstøy Uendret 10 Farlige terrengformasjoner Uendret Ramboll

12 12 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 4. KONKLUSJON Risiko- og sårbarhetsanalysen for Fetsund sentrum gir et overordnet og grovmasket oversikt over risiko og sårbarhetsbildet i planområdet. På grunnlag av ROS- analysens generelle karakter og i henhold til Plan- og bygningsloven 4-3, må det gjennomføres ROS- analyse som del av forslag til område- eller detaljregulering. I kapittel 3.1 i denne analysen er det angitt forslag til avbøtende tiltak, herunder forslag til planbestemmelser som bør inkluderes i bestemmelsene til Kommunedelplan for Fetsund sentrum. Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 10 aktuelle farer og hendelser som kan inntreffe ved gjennomføring av kommunedelplanen: 1. Radon 2. Geoteknisk ustabilitet/grunnforhold 3. Forurensning i grunn 4. Flom 5. Hendelser på jernbane 6. Hendelser på veinettet 7. Farer ved bruk av transportnettet for myke trafikanter 8. Høyspentledning i luftstrekk 9. Trafikkstøy 10. Farlige terrengformasjoner Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for alle identifiserte farer og uønskede hendelser. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået reduseres eller holdes uendret når planforslaget gjennomføres og følges opp i fremtidige reguleringsplaner.

13 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 13 (16) 5. KILDER NGI rapport, , 19. mai 2006, Program for økt sikkerhet mot leirskred, evaluering av risiko for kvikkleireskred Fet kommune. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (2008) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), NVE Atlas, Norges geologiske undersøkelse (NGU) Arealisdata på nett, Aktsomhetskart for Radon. Norges geologiske undersøkelse (NGU), Skreddata på nett Norges institutt for skog og landskap, Markslagskart og Temakart Klima- og forurensningsdirektoratet Grunnforurensning, Trafikkanalyse Fetsund- Sluttrapport, datert Støykart, Statens vegvesen, Støykart Lden for Fet kommune/rv 22, datert desember Risiko- og sårbarhetsanalyse, Fv. 279; Støvin- Fetsund sentrum, høringsutkast Ramboll

14 14 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 6. VEDLEGG, IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER Nedenfor følger sjekkliste for kommunale reguleringsplaner. Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Hvis en hendelse i sjekklisten er identifisert som en aktuell hendelse vil den bli nærmere analysert. Hendelser som ikke anses som aktuelle er ikke videre utredet. Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Naturgitte forhold Er området utsatt for snø- eller steinskred? NEI JA Er det fare for utglidning (er området geoteknisk Område 705 og 704 ligger i risikoklasse 3 og ustabilt)? konsekvensklasse alvorlig. 1 Er området utsatt for springflo/flom? Fetsund sentrum ligger ved Glomma. Store deler av sentrum er utsatt for flom Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Er det radon i grunnen? Store deler av Fetsund sentrum er vurdert til å ha høy og moderat fare for radon, se vurdering under. - Annet (angi)? - Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området?: -hendelser på vei Politirapporterte ulykker med personskade. Se vurdering i kap. 2 og 3. -hendelser på jernbane Se vurdering i kap. 2 og 3. -hendelser på sjø/vann/elv Generell ulykkesrisiko ved opphold nær Glomma. -hendelser i luften (flyaktivitet) Vil drenering av området føre til oversvømmelse i nedenforliggende områder? Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?: -utslipp av giftige gasser/væsker -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker 1 I hht. gjennomført NGI rapport: , 19. mai 2006, Program for økt sikkerhet mot leirskred, evaluering av risiko for kvikkleireskred Fet kommune.

15 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 15 (16) Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: -elektrisitet (kraftlinjer) -teletjenester -vannforsyning -renovasjon/spillvann Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området?: -til skole/barnehage -til nærmiljøanlegg (idrett etc.) -til forretning etc. -til busstopp Brannberedskap: NEI JA Det går en kraftledning langs Glomma fra Løvenstad/Lillestrøm til Nerdrum og i en nord østlig trase over Fetsund sentrum. Se generell vurdering i kap. 2 mht. farer ved bruk av transportnettet for myke trafikanter. Tidligere bruk Omgivelser -omfatter området spesielt farlige anlegg? -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. Det ligger hovedvannledninger og med tilstrekkelig trykk, mengde og tilkoblingsmuligheter i Fetsund sentrum -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. -industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering Risiko for forurenset grunn, se vurdering i kap 2 og 3. -annet (angi) Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? Risiko ved ferdsel på Glomma ved usikker is. Deler av Fetsund sentrum har store topografiske forskjeller. Luftforurensning - Ikke vurdert på grunnlag av manglende data. Støy - trafikkstøy Se vurdering i kap 2 og 3. Ramboll

16 16 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger: -er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? -finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder

Skredfare en utfordring for kommunen. Morten Eken, beredskapsleder Skredfare en utfordring for kommunen Morten Eken, beredskapsleder Modum - Midt i Buskerud Grenser til: Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Hole, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker Areal: 517 km 2 13.116 innbyggere

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller Reguleringsforslag for Gardermovegen 27/29 Risiko- og sårbarhetsanalyse, sjekkeliste Emne Natur og miljøforhold Forhold eller uønsket hendelse Er område utsatt for snø, is, sørpeeller steinskred? Er det

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL -KOMBINERT EGNETHETSVURDERING OG ROS-ANALYSE Vedlegg til planbeskrivelsen

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer