KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE"

Transkript

1 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 (16) Oppdragsgiver Fet kommune Rapporttype Vedlegg til kommunedelplan KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

2 2 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Kommunedelplan for Fetsund sentrum Dokument nr.: - Filnavn: _Ros_analyse Revisjon Dato Utarbeidet av Jørgen Biørn Jørgen Biørn Kontrollert av Laila T. Færgestad Laila T. Færgestad Godkjent av Lars Syrstad Lars Syrstad Beskrivelse Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

3 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 3 (16) INNHOLD 1. INNLEDNING Bakgrunn Metode Risiko Avgrensning og beskrivelse av analyseobjektet ANALYSE AV RISIKO Identifiserte farer og hendelser EVALUERING AV RISIKO Risikoreduserende tiltak Evaluering KONKLUSJON KILDER VEDLEGG, IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER 14 Ramboll

4 4 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

5 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 5 (16) 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn er gitt i oppdrag av Fet kommune å utarbeide forslag til Kommunedelplan for Fetsund sentrum. I henhold til Plan- og bygningsloven 4-3, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse), skal planmyndigheten påse at ROS- analyse gjennomføres som en del av planforslaget. 1.2 Metode ROS- analysen er utført som en generell og relativt enkel variant. Kartleggingen av aktuelle hendelser er utført på et grovmasket nivå. Denne analysen vil gi anbefalinger og føringer for hvilke områder det er nødvendig med supplerende undersøkelser/kartlegging eller avbøtende tiltak som må gjennomføres før planforslaget kan vedtas av kommunen. ROS- analysen kan således gi grunnlag for ytterligere bestemmelser i planforslaget. Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig materiale, grunnlagsmateriale fra oppdragsgiver, kontakt med kommunen og på bakgrunn av rapporter utarbeidet av kvalifisert fagpersonell. ROS- analysen er i hovedsak gjennomført som en desk study og baserer seg på eksisterende dokumentasjon og kartlegging. ROS- analysen for forslag til kommunedelplan for Fetsund sentrum, baserer seg også på konklusjonene i NGI rapporten , 19. mai 2006, Program for økt sikkerhet mot leirskred, evaluering av risiko for kvikkleireskred Fet kommune. Det er lagt følgende dokumenter til grunn ved gjennomføringen av ROS- analysen: - Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010) - Planlegging og utbygging i fareområder, retningslinjer, NVE , sist revidert Rundskriv T-5/97- Arealplanlegging og utbygging i fareområder, Miljøverndepartementet 1997 ROS- analysen er bygd opp på følgende måte: 1. Beskrivelse av analyseobjektet 2. Analyse av risiko 3. Evaluering av risiko 4. Konklusjon 5. Vedlegg: identifikasjon av aktuelle hendelser ved gjennomgang av sjekkliste 1.3 Risiko Definisjon Risiko er et mål som kombinerer sannsynlighet og konsekvensen av en hendelse. Risiko er sett på som produktet av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av denne. Ramboll

6 6 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1.4 Avgrensning og beskrivelse av analyseobjektet ROS- analysen omfatter alle arealene innenfor foreslått planavgrensning og tilgrensende områder dersom områdeeksterne hendelser kan få konsekvenser som påvirker planområdet. Planavgrensingen, avsatt i forslag til Kommuneplanens arealdel omfatter Fetsund Sentrum med omkringliggende arealer. Hoved- og lokalvegsystemet er i ROS- analysen vurdert på grunnlag av politirapporterte ulykkeshendelser og generell risiko ved ferdsel langs, og ferdsel på vegnettet.

7 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 7 (16) 2. ANALYSE AV RISIKO 2.1 Identifiserte farer og hendelser Følgende vurderes som aktuelle farer og hendelser etter gjennomgang av vedlagt sjekkliste: Radon Geoteknisk ustabilitet/grunnforhold Flom Hendelser på jernbane Hendelser på vei/transportnettet Forurensning i grunn Farer ved bruk av transportnettet for myke trafikanter Høyspent i luftstrekk Trafikkstøy Farlige terrengformasjoner Radon Hele Fetsund sentrum er definert som et område med moderat fare for Radon (aktsomhet), deler av sentrum sør for Vilberg, Faller, Nerdrum og i et belte langs Glomma fra Øya (Rusholet) og opp mot Sand har høy fare for radonstråling. Aktsomhetskartet er utarbeidet av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), og er basert på fly- og helikoptermålinger på et relativt grovmasket nivå. På grunn av områdets bergarter (gneiser av ulik opprinnelse, herunder granittisk biotittgneis mf.) er faren for radonstråling tilstede. Ved utlegging av nye områder regulert til bolig, næring eller offentlig virksomhet bør det stilles krav til avbøtende tiltak gjennom område- eller detaljregulering. Kommunen bør vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre en mer omfattende kartlegging av eksisterende radonstråling. Geoteknisk ustabilitet/grunnforhold Norges Geotekniske Institutt (NGI) har utarbeidet program for økt sikkerhet mot leirskred, Evaluering av risiko for kvikkleireskred Fet kommune, datert Rapporten har klassifisert tidligere kartlagte kvikkleiresoner med hensyn til faregrad, konsekvens og risiko. Fetsund sentrum ligger ved Glomma og har hav- og fjordavsetning (tykt dekke), bresjø/innsjøavsetning og stedvis bart fjell/tynt løsmassedekke. Elveavsetningene omfatter store deler av sentrum sør for Garder, Vilberg og Nerdrum. Løsmasser i Fet sentrum er dominert av hav- og fjordavsetninger (marin leire). Kartlagte områder 704 og 705, (Rogner og Holen) er klassifisert med faregradklasse lav (Holen) og middels (Rogner). Konsekvensklassen er definert til å være alvorlig for begge lokalitetene. Holen og Rogner er av NGI definert til å ligge i risikoklasse 3 (på en skala fra 1 til 5 der 5 er meget alvorlig). Fetsund sentrum er mht. stein- og snøskred, ikke kartlagt. Det er registrert ett leirskred i tilknytning til Fetsund sentrum, på Tien i år Andre skredhendelser (steinsprang/flomskred/løsmasseskred/snøskred) er ikke registrert i det angitte planområdet. Forurensning i grunn Gjennom årenes løp har det vært ulike typer industri, næringsvirksomhet, massedeponi og annen menneskelig aktivitet som kan medføre forurenset grunn i Fetsund sentrum. Områder i Fetsund sentrum som tidligere har vært benyttet til ulike typer industri, eller arealene der Fetsund sentrum er utvidet mot Glomma ved massedeponi og avsetting av masser, kan ha stor Ramboll

8 8 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE sannsynlighet for forurenset grunn. Sannsynlige forurensninger er oljeforurensning, arsen, krom, ulike metallforbindelser, hydrokarboner- alifatiske/aromatiske/bte og klororganiske forbindelser. I planområdet ligger KLIF (tidl. SFT) lokalitet nr (Fetsund stasjonsområde), nr (Statoil Service Fet), og i direkte tilknytning ligger lokalitet nr (Fedrelandet/Øya). Alle identifiserte lokaliteter er definert til å ha påvirkningsgrad 02 (liten/ingen påvirkning til dagens areal/resipientbruk) men ved en eventuell transformasjon av de nevnte lokalitetene kan det bli nødvendig å gjennomføre avbøtende tiltak. Registrerte lokaliteter med forurenset grunn er ikke en fullstendig oversikt over all forurenset grunn i Fetsund sentrum. Flom Fetsund sentrum ligger langs Glommas elveløp og er således utsatt for flom. En gjennomgang av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kartlagte flomsoner (for 10, 20, 50, 100 og 200 års flom) viser at betydelige deler av Fetsund sentrum vil bli direkte berørt ved en flomhendelse. Området rundt jernbanestasjonen/gamle Fetvei/Faldalsveien mot nordøst og Fetveien/Lundveien og Øyaveien mot sørvest, berøres ved en 200-års flom. NVE har igangsatt arbeidet med flomsikring, og det vurderes etablering av flomvoll mot Glomma. Det er foreløpig vurdert to alternative traseer for flomsikring, den ene går langs Glomma fra jernbanebroen og opp forbi Fetsund andelsbarnehage i Faldalsveien, og vil sikre sentrumsbebyggelsen sør for flomvollen. Det andre alternativet til flomvoll vil fortsette langs Glomma over Holsøra, og forutsetter en sluseløsning for stenging av Holsøra ved høy vannstand. Foreløpig er det ikke gitt kostnadsoverslag for prosjektet, eventuell igangsetting av byggingen er ikke kjent. Hendelser på jernbane Jernbanen går gjennom Fetsund sentrum langs Glomma før den krysser Glomma med bro. I dag eksisterer sikringstiltak mot skinnegangen i form av standard 1.10/1.20 meter gjerde. Ved utbygging eller andre arbeider i tilknytning til jernbanen må Jernbaneverkets (JBV) sikkerhetsprosedyrer følges i anleggsfasen. Jf. Jernbaneloven. Bygg kan ikke oppføres nærmere enn 30 meter fra senterlinje spor. Dersom bebyggelse planlegges nærmere enn 30 meter, må det gis særlig dispensasjon fra Jernbaneloven gjennom Jernbaneverket. Hendelser på veinettet Hendelser som inntreffer på fylkesvei og lokalveinettet kan påvirke tilgrensende arealer. Registrerte hendelser på veinettet i Fetsund sentrum er i stor grad knyttet til kryss. Krysset ved Herredshuset er signalregulert, og har 3 ulykker i perioden 2000 til 2009, noe som er relativt normalt for den type kryss. I Fetsund sentrum er ulykkene i stor grad knyttet til kryssende kjøreretning og kryssulykker. En sanering av avkjøringer og oppstramminger av kryss i tillegg til en trafikksikkerhetsplan er tiltak som i denne sammenheng bør vurderes. Farer ved bruk av transportnettet for gående og syklende Gjennomført trafikkanalyse har hentet inn registreringer av politirapporterte ulykker fra de siste 10 årene ( ). Mange av ulykkene i Fetsund sentrum er kryssulykker, ulykker ved krysset i Sundet og krysset ved Herredshuset kan særlig nevnes. Trafikkanalysen konkluderer med at det er mange kryss og avkjørsler som kan være et av hovedproblemene, men at fotgjengere og syklister er tilsynelatende godt sikret innenfor planområdet. Totalt har det inntruffet tre ulykker med myke trafikanter innenfor tiårsperioden. Høyspentledning i luftstrekk

9 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 9 (16) Det går en kraftledning langs Glomma fra Løvenstad/Lillestrøm til Nerdrum og i en nord østlig trase over Fetsund sentrum. For å sikre at det ikke gjennomføres bygge- og anleggstiltak, som kan påvirkes av magnetfelt eller elektriske felt som overstiger grenseverdiene for befolkningen hhv. 100 ųt (microtesla) for magnetfelt og 5 kv/m for elektriske felt, bør det reguleres inn en hensynssone i plankartet og planbestemmelser. Trafikkstøy Fet kommune har ikke gjennomført en overordnet støykartlegging av Fetsund sentrum. Det finnes derimot støykart utarbeidet av Statens vegvesen, som viser støy langs Rv.22 Fra kommunegrensen, langs Rv. 22 og frem til fremføring av planlagt fremtidig samlevei, ny fylkesvei 279 fra Støvin til Fetsund sentrum. Det er også gjennomført støykartlegging i forbindelse med Vegvesenets forslag til reguleringsplan som i desember 2010 ble lagt ut til offentlig ettersyn. Ved gjennomføringen av reguleringsplan bør det gjennom krav i planbestemmelsene sikres at grenseverdiene i Miljøverndepartementets veileder T ikke overskrides. Farlige terrengformasjoner I områder avsatt til fremtidig grønnstruktur forslaget til kommunedelplan (G_F_1- G_F_3) og områder avsatt til fremtidig tjenesteyting (AOF_F_1) er det sterkt varierende topografi som kan medføre personskade ved fall. Ramboll

10 10 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 3. EVALUERING AV RISIKO 3.1 Risikoreduserende tiltak Ved gjennomføring av tiltakene nevnt under vil planforslaget ikke medføre økt risiko for uønskede hendelser. For at risikonivået skal være som beskrevet forutsettes det gjennomføring av de nevnte risikoreduserende tiltakene som det fremgår av tabellen under. # Hendelse/Tiltak Beskrivelse 1 Radon Planbestemmelser i forslag til Kommunedelplan for Fetsund sentrum 2 Geoteknisk ustabilitet Fremtidig kartlegging av grunnforholdene. Planbestemmelser i forsalg til kommunedelplan for Fetsund sentrum. 3 Forurensning i grunn Krav til grunnundersøkelse ved gjennomføring av område- eller detaljregulering 4 Flom Etablering av permanent flomvoll 5 Hendelser på jernbane Ingen, subsidiært planbestemmelse om tilstrekkelig avstand til senterlinje spor. 6 Hendelser på veinettet Rullering av trafikksikkerhetsplan som oppfølging av kommunedelplan for Fetsund sentrum 7 Farer for bruk av transportnettet for myke trafikanter Rullering av trafikksikkerhetsplan og oppstramming/sanering av veikryss. 8 Høyspentledning i luftstrekk Innregulering av hensynssone i kommunedelplanen 9 Trafikkstøy Planbestemmelser i forslag til Kommunedelplan for Fetsund sentrum Det stilles krav til utarbeidelse av planbestemmelser ved gjennomføring av reguleringsplan. Lokale undersøkelser/målinger av planområdet bør gjennomføres. Dersom høye radonkonsentrasjoner blir påvist, er aktuelle tiltak utleggelse av duk/membran før etablering av bebyggelse. Målinger bør også utføres i etterkant av oppført bebyggelse og evt. tiltak iverksettes ved påvisning av verdier over 200 Bq/m³. Behovet for supplerende geotekniske undersøkelser avklares. Det utarbeides bestemmelser til kommunedelplanen som stiller krav om dokumentasjon til tilfredsstillende sikkerhet i forhold til geoteknisk stabilitet. Ved utbygging av bolig, næring eller transformasjon av ulike type arealformål til friluftsområde eller andre formål der menneskelig opphold skal skje over lengre tid, må det gjennomføres lokale undersøkelser. Det kan stilles krav til grunnundersøkelser ved gjennomføring av område- eller detaljregulering, gjennom bestemmelsene gitt i kommunedelplanen for Fetsund sentrum. Flomvoll bør etableres for å verne Fetsund sentrum mot flom. Etableringen av flomvoll bør gjennomføres innen en 5 års periode. I utgangspunktet ingen tiltak, ved avsetting av områder til utbygging må bebyggelse ikke plasseres nærmere enn 30 meter uten særlig godkjenning fra JBV. Det kan gjennom kommunedelplanen gis bestemmelser som stiller krav til maksimal tillatt byggeavstand fra senterlinje spor. Oppstramming av veikryss og avkjørsler på fylkesvei. Behov identifiseres ved rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan. Oppstramming og sanering av eksisterende avkjøringer/veikryss med fotgjengeroverganger i plan og utvidelse/etablering av g/s-vei. Opparbeidelse av en gjennomgående løsning for myke trafikanter. Høyspenttrase i luftstrekk bør innreguleres i plankart og planbestemmelser. Ved gjennomføring av reguleringsplan bør det gjennom krav i planbestemmelsene sikres at grenseverdiene i Miljøverndepartementets veileder T ikke overskrides. 10 Farlige terrengformasjoner Det bør avsettes hensynssone (hensynssone_sikringssone)

11 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 11 (16) Innregulering av hensynssone i kommunedelplanen med angivelse av fareårsak. 3.2 Evaluering I tabellen under vises de uønskede hendelsene og hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte hendelsene. Tabellen forutsetter at forslaget til risikoreduserende tiltak nevnt for de ulike uønskede hendelsene gjennomføres i sin helhet. Tabellen baserer seg på følgende skala: Økt risiko Uendret risiko Redusert risiko # Uønsket hendelse Endring i risiko 1 Radon Redusert 2 Geoteknisk ustabilitet/grunnforhold Redusert 3 Forurensning i grunn Uendret 4 Flom Redusert 5 Hendelser på jernbane Uendret 6 Hendelser på vegnettet Uendret 7 Farer ved bruk av transportnettet for myke trafikanter Uendret 8 Høyspentledning i luftstrekk Uendret 9 Trafikkstøy Uendret 10 Farlige terrengformasjoner Uendret Ramboll

12 12 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 4. KONKLUSJON Risiko- og sårbarhetsanalysen for Fetsund sentrum gir et overordnet og grovmasket oversikt over risiko og sårbarhetsbildet i planområdet. På grunnlag av ROS- analysens generelle karakter og i henhold til Plan- og bygningsloven 4-3, må det gjennomføres ROS- analyse som del av forslag til område- eller detaljregulering. I kapittel 3.1 i denne analysen er det angitt forslag til avbøtende tiltak, herunder forslag til planbestemmelser som bør inkluderes i bestemmelsene til Kommunedelplan for Fetsund sentrum. Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 10 aktuelle farer og hendelser som kan inntreffe ved gjennomføring av kommunedelplanen: 1. Radon 2. Geoteknisk ustabilitet/grunnforhold 3. Forurensning i grunn 4. Flom 5. Hendelser på jernbane 6. Hendelser på veinettet 7. Farer ved bruk av transportnettet for myke trafikanter 8. Høyspentledning i luftstrekk 9. Trafikkstøy 10. Farlige terrengformasjoner Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for alle identifiserte farer og uønskede hendelser. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået reduseres eller holdes uendret når planforslaget gjennomføres og følges opp i fremtidige reguleringsplaner.

13 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 13 (16) 5. KILDER NGI rapport, , 19. mai 2006, Program for økt sikkerhet mot leirskred, evaluering av risiko for kvikkleireskred Fet kommune. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (2008) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), NVE Atlas, Norges geologiske undersøkelse (NGU) Arealisdata på nett, Aktsomhetskart for Radon. Norges geologiske undersøkelse (NGU), Skreddata på nett Norges institutt for skog og landskap, Markslagskart og Temakart Klima- og forurensningsdirektoratet Grunnforurensning, Trafikkanalyse Fetsund- Sluttrapport, datert Støykart, Statens vegvesen, Støykart Lden for Fet kommune/rv 22, datert desember Risiko- og sårbarhetsanalyse, Fv. 279; Støvin- Fetsund sentrum, høringsutkast Ramboll

14 14 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 6. VEDLEGG, IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER Nedenfor følger sjekkliste for kommunale reguleringsplaner. Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Hvis en hendelse i sjekklisten er identifisert som en aktuell hendelse vil den bli nærmere analysert. Hendelser som ikke anses som aktuelle er ikke videre utredet. Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Naturgitte forhold Er området utsatt for snø- eller steinskred? NEI JA Er det fare for utglidning (er området geoteknisk Område 705 og 704 ligger i risikoklasse 3 og ustabilt)? konsekvensklasse alvorlig. 1 Er området utsatt for springflo/flom? Fetsund sentrum ligger ved Glomma. Store deler av sentrum er utsatt for flom Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Er det radon i grunnen? Store deler av Fetsund sentrum er vurdert til å ha høy og moderat fare for radon, se vurdering under. - Annet (angi)? - Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området?: -hendelser på vei Politirapporterte ulykker med personskade. Se vurdering i kap. 2 og 3. -hendelser på jernbane Se vurdering i kap. 2 og 3. -hendelser på sjø/vann/elv Generell ulykkesrisiko ved opphold nær Glomma. -hendelser i luften (flyaktivitet) Vil drenering av området føre til oversvømmelse i nedenforliggende områder? Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?: -utslipp av giftige gasser/væsker -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker 1 I hht. gjennomført NGI rapport: , 19. mai 2006, Program for økt sikkerhet mot leirskred, evaluering av risiko for kvikkleireskred Fet kommune.

15 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 15 (16) Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: -elektrisitet (kraftlinjer) -teletjenester -vannforsyning -renovasjon/spillvann Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området?: -til skole/barnehage -til nærmiljøanlegg (idrett etc.) -til forretning etc. -til busstopp Brannberedskap: NEI JA Det går en kraftledning langs Glomma fra Løvenstad/Lillestrøm til Nerdrum og i en nord østlig trase over Fetsund sentrum. Se generell vurdering i kap. 2 mht. farer ved bruk av transportnettet for myke trafikanter. Tidligere bruk Omgivelser -omfatter området spesielt farlige anlegg? -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. Det ligger hovedvannledninger og med tilstrekkelig trykk, mengde og tilkoblingsmuligheter i Fetsund sentrum -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. -industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering Risiko for forurenset grunn, se vurdering i kap 2 og 3. -annet (angi) Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? Risiko ved ferdsel på Glomma ved usikker is. Deler av Fetsund sentrum har store topografiske forskjeller. Luftforurensning - Ikke vurdert på grunnlag av manglende data. Støy - trafikkstøy Se vurdering i kap 2 og 3. Ramboll

16 16 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger: -er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? -finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Kommuneplan 2014-2026 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommuneplan 2014-2026 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplan 2014-2026 Risiko- og sårbarhetsanalyse Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet REVISJONSHISTORIKK Revisjon Merknad Navn Dato 1. Første utkast A.A. 2. mai 2014 2. Gjennomgang og bearbeidelse

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Vedlegg til plan Detaljregulering Eitjernhaugen HV4-HV5b» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Gbnr:29/5 og 29/75 m.fl. Hallingkonsult a.s. 20.10.16. 1.0 Innledning Hensikten

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Vedlegg til plan Liaset hyttegrend i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Gbnr: 84/28, 86/8 m.fl. Hallingkonsult a.s. 17.12.13. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Øvre Ranten hyttegrend, planid: 01201406. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Gbnr: 56/54 m.fl. Hallingkonsult

Detaljer

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Søtberget, arealplan-id : Plan ID: 1621201504 Utarbeidet 25.06.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id :1621201505, Utarbeidet 25.08.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet ROS - analyse Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 DETALJPLANPLAN FOR

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE Reguleringplan for VERKET SKOLE, ROS-ANALYSE oppdatert: 12.10.2016 Nome Kommune planlegger en nytt reguleringsplan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden.

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 1 ROS-analyse 1.1 GENERELT Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved all planlegging jf. 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5 ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0--30 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (5) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi. MAI 2012 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL ADRESSE COWI AS Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. 023651 DOKUMENTNR.1.0 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Eg sykehusområde, områderegulering Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET Analysen er gjennomført i hht Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sin veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyse. Risikograden varierer ved ulike kombinasjoner av sannsynlighet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år Vurdering av risiko og sårbarhet Risikoanalysen er utført med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE REGULERINGSPLAN SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE

EIGERSUND KOMMUNE REGULERINGSPLAN <PLANID> <PLANNAVN> SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Ja/Nei Merknad NATURGRUNNLAG OG BIOLOGISK MANGFOLD Vil tiltaket ha konsekvenser for geologiske,

Detaljer

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS...

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS... Endring av reguleringsplan for Fritidsbebyggelse Åsland gnr 17, bnr 4,5,6 Flesberg kommune, mai 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet... 3 Eiendomsforhold,

Detaljer

Reguleringsplan for reguleringsplan Kattmarka skredområde. SJEKKLISTE. Dette anses som så ødelagt av Raset.

Reguleringsplan for reguleringsplan Kattmarka skredområde. SJEKKLISTE. Dette anses som så ødelagt av Raset. Reguleringsplan for reguleringsplan Kattmarka skredområde. SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Datert 28.01.2013. Naturgrunnlag og biologisk mangfold Vil tiltaket ha

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Trabelia Øst trinn 3

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Trabelia Øst trinn 3 ROS-ANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR Trabelia Øst trinn 3 7. mai 2013 ROS-analyse Trabelia Øst trinn 3. 2 ROS-analyse Trabelia Øst trinn 3. 3 Oppdragsgiver: Tinde Hytter AS v/øyvind Haverstad Rapportnavn:

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

ELVERUM KOMMUNE. Risiko- og sårbarhetsanalyse Områderegulering for Heradsbygd, arealplan-id Bakgrunn

ELVERUM KOMMUNE. Risiko- og sårbarhetsanalyse Områderegulering for Heradsbygd, arealplan-id Bakgrunn ELVERUM KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områderegulering for Heradsbygd, arealplan-id 2014004 1 Bakgrunn Elverum kommune har siden høsten 2010 arbeidet med en områderegulering for Heradsbygd. Bakgrunnen

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE. Nei

SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE. Nei SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Goavika båtforening / Merknad: Naturgrunnlag og biologisk mangfold Vil tiltaket ha konsekvenser for geologiske, botaniske eller zoologiske

Detaljer

Er det fare for utglidning/setninger på tilgrensende område ved masseutskiftning, varig eller midlertidig senking av grunnvann m.v.?

Er det fare for utglidning/setninger på tilgrensende område ved masseutskiftning, varig eller midlertidig senking av grunnvann m.v.? NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Sikkerhetsklasse for tiltak i planområde Oppgi sikkerhetsklasse etter konsekvens: F1 liten, F2 middels, F3 stor Ja Nei F1/F2/F3 Skred/ras/ ustabil grunn (snø,

Detaljer

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-01-21 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Deataljert reguleringsplan 2533P Øvre Stokkavei 22D

Deataljert reguleringsplan 2533P Øvre Stokkavei 22D Deataljert reguleringsplan 2533P Øvre Stokkavei 22D SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE sist rev. 22.05.2014 / Merknad: Naturgrunnlag og biologisk mangfold Vil tiltaket

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290. Beskrivelse av planforslaget

BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290. Beskrivelse av planforslaget Side: 1 av 8 BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290 1. Innledning 1.1 Oppdragsgiver Beskrivelse av planforslaget Planarbeidet utføres på vegne av REN Kirkenes AS. 1.2 Eiendomsforhold-

Detaljer

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. Dato: 20.08.2013 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealers

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Ringebu kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Gullhaugen, felt M Fåvang Østfjell Ringebu kommune ROS analyse 2 Oppdragsgiver: Knut Jarle Sylte og Anders Amrud Rapportnavn: ROS analyse,

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer

Vedlegg 3: Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Kvåle

Vedlegg 3: Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Kvåle PlanID: 049001 Hægebostad kommune. Utført av COWI AS Dato: 29.03.2014. Revidert: 25.11.2015 Versjon: 1.2 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen.

Detaljer

DEL AV KLEVSTADLYKKJA

DEL AV KLEVSTADLYKKJA Nord-Fron kommune REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KLEVSTADLYKKJA Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse 2 Oppdragsgiver: Haverstad Hytteindustri Rapportnavn: ROS-analyse, detaljreguleringsplan for Del av

Detaljer

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE

ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-ANALYSE NYE SOLBERG SKOLE ROS-analysen er utført av Gullik Gullilksen landskapsarkitekter mnla AS, 27.04.2015. Det er hentet informasjon fra brannvesen og netteier for høyspent og brukt kartressurser

Detaljer

SENTRUM P HUS LILLEHAMMER KOMMUNE

SENTRUM P HUS LILLEHAMMER KOMMUNE RISIKO OGSÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING SENTRUMP HUS LILLEHAMMERKOMMUNE Oppdragsgiver: LARKAS A/S Foretaksnummer: 975 992 543 Kontaktadresse: Elvegata 19, Lillehammer Kontaktperson: Per Olav Hasselknippe

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

H4 Svinslåa med F7.4

H4 Svinslåa med F7.4 Ringebu kommune REGULERINGSPLAN FOR H4 Svinslåa med F7.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse 2 Oppdragsgiver: Iver Waalen Rapportnavn: ROS-analyse, detaljreguleringsplan for H4 Svinslåa med F7.4 Prosjektnr:

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap Rapporttype ROS-analyse 07.10.2014 GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsendring for del av Reguleringsplan for Flugsrud skog, Galtrud skog og Søre Ål skole (B13, B14 og B15)

ROS-ANALYSE. Reguleringsendring for del av Reguleringsplan for Flugsrud skog, Galtrud skog og Søre Ål skole (B13, B14 og B15) ROS-ANALYSE Reguleringsendring for del av Reguleringsplan for Flugsrud skog, Galtrud skog og Søre Ål skole (B13, B14 og B15) 8.5.2014 ROS-analyse reguleringsendring Flugsrud skog 2 Oppdragsgiver: Lillehammer

Detaljer

PLAN 2614.Detaljregulering for Vålandstårnet. Eiganes og Våland bydel.

PLAN 2614.Detaljregulering for Vålandstårnet. Eiganes og Våland bydel. PLAN 2614.Detaljregulering for Vålandstårnet. Eiganes og Våland bydel. SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Ja/Nei Merknad: Naturgrunnlag og biologisk mangfold Vil tiltaket

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BADEVEIEN, MODUM KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BADEVEIEN, MODUM KOMMUNE ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BADEVEIEN, MODUM KOMMUNE PLANID 2014006 MODUM KOMMUNE DATO FOR SISTE REVISJON:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE KPA HALDEN KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE KPA HALDEN KOMMUNE Oppdragsgiver Halden kommune Rapporttype Vedlegg til kommuneplanens arealdel 2011-08-12 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE KPA HALDEN KOMMUNE KPA HALDEN KOMMUNE 2 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE KPA HALDEN

Detaljer

Reguleringsplan ID 0555, Vaulaberget parkering v/stavanger lufthavn Sola_ROS analyse

Reguleringsplan ID 0555, Vaulaberget parkering v/stavanger lufthavn Sola_ROS analyse RAPPORT Reguleringsplan ID 0555, Vaulaberget parkering v/stavanger lufthavn Sola_ROS analyse OPPDRAGSGIVER Sandfærhus holding AS EMNE Risiko- og sårbarhetsanalyse DATO / REVISJON: 11.5.2015 / 02 DOKUMENTKODE:

Detaljer

5. Risikogradering Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 5.1. Risikomatrise

5. Risikogradering Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 5.1. Risikomatrise Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Krossen Utført av COWI AS. Dato: 15.01.2016 A054356 1. Generelt Eventuelle hendelser planen forutsetter skal skje er ikke inkludert

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 177 BNR 4 PÅ FÅBERG

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 177 BNR 4 PÅ FÅBERG ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 177 BNR 4 PÅ FÅBERG ROS-analyse: Reguleringsplan for gnr 177 bnr 4 på Fåberg (endring av reguleringsplan for Fåberg) 2 Oppdragsgiver: TELENOR EIENDOM HOLDING AS Rapportnavn:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM PLANID: 2011 008 VEDLEGG TIL ROS- ANALYSE Sjekkliste/ kontrollspørsmål for miljøkonsekvensanalyse og ROS- analyse Utarbeidet av Omega Areal AS Sist revidert: 31.10.2014

Detaljer

Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet

Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet 25.6.2015 6.8.2015 12.8.2015 31.8.2015 29.9.2015 Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet Side 1 av 19 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RYLLIKTUNET, Nedenes, Arendal kommune. BESKRIVELSE OG BESTEMMELSER.

Detaljer

ROS-ANALYSE BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 25 EIDSBERG KOMMUNE

ROS-ANALYSE BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 25 EIDSBERG KOMMUNE Oppdragsgiver Morenen Eiendom AS Rapporttype ROS-analyse Brennemoen Morstongveien 25, Eidsberg kommune 2016-01-13 ROS-ANALYSE BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 25 EIDSBERG KOMMUNE 2 (10) EIDSBERG KOMMUNE Oppdragsnr.:

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR BERG OG DAHL MASSETAK I GAUSDAL KOMMUNE

ROS-ANALYSE FOR BERG OG DAHL MASSETAK I GAUSDAL KOMMUNE Berg og Dahl massetak Auggedal i Gausdal kommune. ROS-analyse Planid. xx ROS-ANALYSE FOR BERG OG DAHL MASSETAK I GAUSDAL KOMMUNE Areal+, p. 2303, pmo Berg og Dahl massetak i Gausdal kommune. ROS-analyse

Detaljer

FV.157 - FLASKEBEKK - GRANHOLT ROS- ANALYSE

FV.157 - FLASKEBEKK - GRANHOLT ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Rapporttype Rapport 2014-11-18 FV.157 - FLASKEBEKK - GRANHOLT ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 2 (20) FV.157 - FLASKEBEKK - GRANHOLT ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1120476G Oppdragsnavn:

Detaljer

REGULERINGSPLAN 11-11 BAKKEBØOMRÅDET

REGULERINGSPLAN 11-11 BAKKEBØOMRÅDET REGULERIGSPLA 11-11 BAKKEBØOMRÅDET Dato 21.06.11 SEKKLISTE/KOTROLLSPØRSMÅL FOR MILØKOSEKVESAALYSE OG ROS-AALYSE a/ei Merknad ATURGRULAG OG BIOLOGISK MAGFOLD Vil tiltaket ha konsekvenser for geologiske,

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Lys i berget, Hovden, Bykle kommune A068243 Utført av COWI AS. Dato: 17.03.2016 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer

Planbeskrivelse Barnehagen øverst i Vardefjell

Planbeskrivelse Barnehagen øverst i Vardefjell Planbeskrivelse Barnehagen øverst i Vardefjell PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Plan og utbyggingsseksjonen i Sørum kommune har tatt oppdraget med å utarbeide planforslag med nødvendig dokumentasjon på vegne av

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1350003862 Oppdragsnavn: Sandskje-Bogen Dokument nr.: - Filnavn: ROS SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Revisjon 1 Dato 2015-04-30 Utarbeidet av OJSK Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon

Arkitektur bygg interiør landskap Regulering Prosjektadministrasjon Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljreguleringsplan for Skole 9910 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort

Detaljer

Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492

Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492 side 1 Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492 I K Lykke, Eiendomsavdelingen, Trondheim Området er tidligere brukt til butikk for Bunnpris PLANBESKRIVELSE side 2 INNLEDENDE Planarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse forslag til endring av reguleringsplan for Orderudåsen 1: NY vendehammer i Orderudlia

Planbeskrivelse forslag til endring av reguleringsplan for Orderudåsen 1: NY vendehammer i Orderudlia Planbeskrivelse forslag til endring av reguleringsplan for Orderudåsen 1: NY vendehammer i Orderudlia PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Plan og utbyggingsseksjonen i Sørum kommune har tatt oppdraget med å utarbeide

Detaljer