Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk. Utgave: 01 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk. Utgave: 01 Dato: 2010-09-09"

Transkript

1 Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk Utgave: 01 Dato:

2 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: 01 / Arkivreferanse: - Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Asplan Viak AS Prosessbistand - godkjenning av hovedvannkilde Godkjenning av hovedvannkilde, Reguleringsplan, detaljprosjektering av VA-ledning Skrindo Magnus VAR Ledningsanlegg;Vannverk Detaljplan Sissel Mjølsnes Nes Kommune 2 Asplan Viak AS

3 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Nes kommune for å utarbeide områdereguleringsplan for beskyttelse av Nesbyen vannverk. Tor Dalevold har vært Nes kommunes kontaktperson for oppdraget. Aina Rystad Nilssen har også deltatt i arbeidet. Magnus Skrinda har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Sissel Mjølsnes har hatt ansvaret for planarbeidet. Per Kraft har hatt ansvaret for de hydrogeologiske vurderingene og beskyttelsesplanen for grunnvannskilden. Kongsberg, Sissel Mjølsnes Oppdragsleder Per Kraft Kvalitetssikrer Nes Kommune 3 Asplan Viak AS

4 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Formålet med områdereguleringsplanen Planforutsetninger Eiendomsforhold Planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet og størrelse Området i dag Planforslaget Beskyttelsesplan Arealbruk Konsekvensutredning Konsekvenser i forhold til vannverket Konsekvenser av restriksjonene for annen virksomhet Planprosessen Planprogram og varsel om oppstart Informasjonsmøte Oppsummering innspill til planarbeidet Risiko- og sårbarhet...15 Vedlegg 1: Beskyttelsesplan Nes Kommune 4 Asplan Viak AS

5 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 5 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Nes kommune har utarbeidet en områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk ved Fagervik. Nes kommune har hatt drikkevannsforsyninga si fra grunnvann i dette området siden Prosesser for å sikre godkjenning av vannverket har vært igangsatt flere ganger tidligere, uten at man har fått sluttført prosessene. Vannverket drives pr i dag derfor uten godkjenning fra Mattilsynet. Gjennom arbeidet med en reguleringsplan og beskyttelsesplan for brønnområdene og influensområdene rundt, vil kommunen oppnå en varig sikring av arealene med bindende virkning straks reguleringsplanen er vedtatt. Dette vil gi en juridisk bindende avklaring i forhold til arealbruk og restriksjoner som gjelder innenfor området, og gi grunnlaget for nødvendig godkjenning av Mattilsynet Formålet med områdereguleringsplanen Hensikten med områdereguleringsplanen er å sikre tilstrekkelig beskyttelse av grunnvannsmagasinet for Nesbyen Vannverk. Nes Kommune 5 Asplan Viak AS

6 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 6 Krav om sikring og beskyttelse av drikkevannskilder finnes i Drikkevannsforskriften, fastsatt av Sosial og helsedepartementet 4/ Det settes krav til to hygieniske barrierer, hvorav områdebeskyttelse rundt et vannverk vil kunne utgjøre en hygienisk barriere. Godkjenning av vannverket forutsetter at drikkevannskilden er tilfredsstillende beskyttet og har tilfredsstillende vannbehandling. Manglende beskyttelse av grunnvannskilder har flere steder ført til at grunnvannsmagasinets influensområde blir nedbygd, eller at grunnvannet blir forurenset av menneskelig aktivitet. Utarbeidelse av en reguleringsplan / plan for områdebeskyttelse rundt et vannverk er nødvendig for å sikre abonnentene et hygienisk sikkert og godt drikkevann. Beskyttelsen og restriksjoner på aktiviteter i områdene skal sikre at vannkvaliteten ikke påvirkes negativt av menneskelige aktiviteter i tilsigsområdet til grunnvannsmagasinet. 1.3 Planforutsetninger Kommuneplanen Reguleringsplanen er en direkte oppfølging av kommunedelplanen for Nesbyen sentrum, der området er vist som båndlagt av hensyn til drikkevannskilden. Når området er båndlagt har det et midlertidig vern i 4 år, og arealbruken innenfor området er ikke avklart. Områdereguleringsplanen avklarer arealbruken for hele det båndlagte området, og gir et varig vern for drikkevannskilden. Reguleringsplaner Reguleringsplanen erstatter tidligere regulering av boligområdet Rudfeltet Steinlykkja fra Det øvrige arealet innenfor planområdet er ikke regulert tidligere. Planprogram I planprogrammet ble hovedtemaene for planarbeidet fastsatt: Sikre tilstrekkelig beskyttelse av grunnvannskilden gjennom avklaring av arealformål og restriksjoner for bruk av arealene Sikre område for ny(e) brønn(er) Avklare konsekvensene av planen, særlig i forhold til grunnvannskilden og hvordan denne påvirkes av virksomhet som ligger innenfor influensområdet. Fastsette utviklingsmulighetene for boligeiendommene innenfor planområdet Vurdere eventuelt gang/sykkelveitrase oppå ledningstrasè for vann og avløp som skal etableres langs RV7 Nes Kommune 6 Asplan Viak AS

7 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk Eiendomsforhold Reguleringsplanen omfatter følgende eiendommer / deler av eiendommene: Matrikkelnr Matrikkelnr Matrikkelnr /1, / / / / /25, / / / / / /10, / / / /1 Deler av: / / / / / /19, / /36 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Beliggenhet og størrelse Planområdet ligger i tilknytning til gården Fagervik i Nesbyen, mellom Hallingdalselva i vest og omkjøringsveien for RV7 FV 213 og jernbanelinja i øst, ca 1 km nordvest for Nesbyen jernbanestasjon. Hele planområdet er 359,5 daa. 2.2 Området i dag Det er satt ned 3 grunnvannsbrønner innefor området, og vannverket forsyner hele Nesbyen med drikkevann (ca 2500 personer). Innenfor planområdet er det pr i dag 11 eksisterende boligeiendommer og deler av flere landbrukseiendommer, hvorav to har gårdstunet innenfor planområdet. Planområdet går også ut i Hallingdalselva. Jernbanelinja og FV 213 går gjennom planområdet. Nes Kommune 7 Asplan Viak AS

8 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 8 Ill 1 Planområdet Nes Kommune 8 Asplan Viak AS

9 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 9 3. PLANFORSLAGET 3.1 Beskyttelsesplan Som grunnlag for reguleringsplanen er det utarbeidet en beskyttelsesplan for vannverket for å angi soneavgrensing og restriksjoner for arealene som influerer på brønnene. (Vedlegg 1.) De tre produksjonsbrønnene som forsyner Nesbyen med vann er fra henholdsvis 1967, 1970 og Hele brønnområdet og området sørover og nordover består av breelvavsatt sand og grus. Forslaget til beskyttelsessoner er basert på inndeling i tre soner. Sone 0 er brønnpunktene og sone 1 omfatter nødvendig område for en naturlig hygienisk barriere, dvs. 60 døgns oppholdstid. Sone 2 omfatter hele influensområde, dvs. område for nydanning av grunnvann som kan strømme mot brønnområdet. Avgrensing av sonene er basert på tilgjengelige hydrogeologiske og sedimentologiske data, hydrologi, vannuttak og driftserfaringer og dagens arealbruk og potensielle kilder til forurensing. Vurdering av beskyttelse av råvannskilden omfatter alle aktuelle påvirkningskilder og aktuelle stoffer knyttet til arealbruk og aktiviteter innfor det som vil være influensområdet ved maksimalt vannuttak. Avgrensing sone 0 Sone 0 omfatter brønnpunktet og eventuelt området rundt flere brønner i et brønnområde. Det er per i dag etablert produksjonsbrønner i to områder med kapasitet > 20 l/s fra hvert av områdene. Dagens vannforbruk og prognoser over framtidig vannbehov fra et framtidig vannverk tilsier at behovet kan dekkes fra ett av produksjonsområdene. dvs. fra området ved Brønn 4 (B4) eller fra området ved Brønn 2 og 3. (B2, B3) Det antas at kapasitetsbehovet kan dekkes ved etablering av ytterligere 1 produksjonsbrønn innenfor hvert brønnområde. Avsenkning i B4 er liten og en supplerende brønn kan plasseres med m avstand. Avsenkningen i brønnene B2 og B3 er betydelig større. Dette skyldes i stor grad filtertap, men også avsenkning i brønnområdet. Supplerende brønn bør etableres med avstand m fra dagens brønner. Avgrensing Sone 1 Sone 1 omfatter i utgangspunktet vann som tas ut med inntil 60 døgns oppholdstid. Dette er basert på bakteriologisk sikkerhet. I tillegg er det gjort vurderinger av sikkerhet mht andre stoffer. Utstrekningen av sone 1 er beregnet på grunnlag av et uttaksvolum på inntil 20 l/s totalt og 20 l/s per brønn eller brønnområde ( m 3 /år). Det er beregnet at i størrelsesorden inntil 10 % av uttatt grunnvann kommer fra infiltrasjon av nedbør på arealene innenfor influ Nes Kommune 9 Asplan Viak AS

10 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 10 ensområdet. Øvrig vann infiltrerer fra Hallingdalselva. Basert på bakteriologisk sikkerhet, vil sone 1 gå ut til i størrelsesorden 50 m fra brønnområdet avhengig av forutsetninger og beregningsmetode. I tillegg bør spesielt sårbare områder tas inn i sone 1 ut fra risiko for annen forurensing. Avgrensing Sone 2 Sone 2 omfatter produksjonsbrønnenes influensområde, dvs. området der infiltrert vann vil nå fram til produksjonsbrønnene etter lengre eller kortere oppholdstid. 3.2 Arealbruk Innenfor planområdet er det satt av arealformål for: Brønnpunktet og det nærmeste området rundt er avsatt som vannforsyningsanlegg, og omfatter det samme området som betegnes som Sone 0 rundt brønnområdet. Avgrensing av de to områdene for vannforsyningsanlegg tar høyde for at det kan plassers inntil èn ny brønn innenfor hvert av områdene. Eksisterende boligeiendommer er regulert som frittliggende småhusområde. I tillegg er det vist én ny boligtomt på Rudfeltet. På Rud feltet er det satt av område for kommunalteknisk anlegg for vann/avløp/pumpestasjon FV 213 er regulert med 6,5 m vegbredde og 3 m annen veggrunn på hver side. Atkomstvei til Rudfeltet er regulert med 5 m vegbredde. Det er vist 15 m byggegrense mot fylkesveien. Jernbanelinje gjennom området er avsatt som jernbaneformål avgrenset mot eiendomsgrense i øst og mot annen veggrunn i vest. Det er satt av 30 m byggegrense fra midt jernbanetrase på hver side. Innmark, skog og gårdstun er avsatt som landbruksformål Våtmarksområder og sonen nærmest Hallingdalselva er avsatt som naturformål Hallingdalselva er avsatt til vassdragsområde. Det er satt av byggegrense mot elva som varierer over strekningen fra 40 m og oppover. Byggegrense er blant annet tilpasset i forhold til dagens bebyggelse og mulighet til gjenoppbygging. Planen viser tre ulike hensynssoner som ligger over og på tvers av ulike arealformål: Sikringssone for grunnvannsforsyning. Inndelt i 3 soner tilsvarende Sone 0, Sone 1 og Sone 2 i beskyttelsesplanen. Faresone for flom. Område for 200 årsflom, jf flomsonekart fra rapport 10/2002 for Nesbyen fra NVE Faresone for høyspenningsanlegg. 15 m på hver side av 132 kv ledning gjennom området. Nes Kommune 10 Asplan Viak AS

11 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 11 Det er knyttet egne bestemmelser til hensynssonene. Restriksjonene fra beskyttelsesplanen er tatt inn som bestemmelser til sikringssonene for grunnvann. Restriksjonene gjelder for de arealene som dekkes av hensynssonene for grunnvann uavhengig av hvilket arealformål som ligger under. Et av temaene for planarbeidet var også å vurdere gang/sykkelveitrase oppå ledningstraseen som etableres langs RV 7. I samarbeid med kommunen og Statens Vegvesen er det vurdert at det ikke er aktuelt å regulere inn dette i planen. Furuøya Furuøya er en viktig grunnvannsressurs som kan være aktuell for framtidig utnyttelse. Det vil være vanskeligere å drifte et anlegg på Furuøya enn de eksisterende lokaliseringene, og den er derfor ikke vurdert som aktuell for utvidelse av vannverket pr nå. I reguleringsplanen er Furuøya satt av til LNF og naturområde. Dette er arealbruk som ivaretar grunnvannsressursen og ikke hindrer framtidig utnytting av den som drikkevannskilde. 4. KONSEKVENSUTREDNING 4.1 Konsekvenser i forhold til vannverket Områdebeskyttelse i form av reguleringsplanen vil utgjøre en hygienisk barriere, og opprettholde god vannkvalitet og tilstrekkelig sikring av vannkilden i forhold til godkjenningskrav i Drikkevannsforskriften. Reguleringsplanen vil sikre abonnentene et hygienisk sikkert og godt drikkevann. Utvikling av bolig og landbrukseiendommene Påregnelig, naturlig utvikling av boligeiendommene i form av påbygg og nybygg som garasje og liknende vil ikke ha konsekvenser for vannverket. Tilsvarende for landbrukseiendommene. Det er åpnet for slik utvikling i reguleringsbestemmelsene. Dersom de øvrige restriksjonene i reguleringsbestemmelsene blir fulgt (ikke lov med punktutslipp, plantevernmidler, nedgraving av oljetanker m m) vil ikke aktivitet på bolig og landbrukseiendommene ha vesentlige konsekvenser for vannverket. Jernbanen 1. Ulykkesrisiko Jernbaneverket har gått gjennom sine data for den aktuelle strekning forbi drikkevannskilde Fagervik. Dette omfatter strekningen med hensyn på trasedata som horisontalkurvatur, vertikalkurvatur, hastighet og ev broer/tunneler osv. På den aktuelle trekningen er det kun en kurve med radius R=1800, noe som tilsier lav risiko for avsporing. Nes Kommune 11 Asplan Viak AS

12 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 12 Det er en kort bjelkebro 3,5m over en undergang tømmerveg. Broen er en fastpunktbro som gir en lav risiko for avsporing som kan være forårsaket av for eksempel solslyng. Hastigheten på strekningen er heller ikke noen risiko ut fra kurvatur og beskaffenhet på sporet. Strekningen er fjernstyrt og har nødvendige barrierer i henhold til regelverket. JBVs database for uønskede hendelser er gjennomgått og det er ingen hendelser på den aktuelle strekningen som tilsier at det er noen fare for vannkilde i området. Konklusjonen er at det er liten risiko for at en hendelse på denne strekningen kan forårsake forurensing til drikkevannskilde Fagervik fra Jernbanens side. Dersom det skjer ulykker følges Jernbaneverkets beredskapsplan med rutiner for varsling av banevesen og redningsetater. Det må sikres at Vannverket inngår i varslingsrutinene. 2. Sprøyting Jernbanen bruker til tider plantevernmidler for å forebygge vekst av humus i ballasten og mot ettervekst i sideterrenget. Det sprøytes langs linjen en gang pr år og /eller etter behov med glyfosatprodukt og eventuelt fluroksypyr. Disse stoffene er lite giftige, men relativt mobile. De delene av jernbanen som ligger i sone 1 må i framtiden ryddes manuelt og ikke sprøytes. FV Ulykkesrisiko Statens Vegvesen sitter ikke med en særskilt vurdering av ulykkesrisiko for FV 213, men ut fra ulykkesstatistikk på strekningen de seinere år er det statistisk liten risiko for ulykker forbi Fagervik. Siden 2001 har det bare vært èn mindre ulykke på hele strekningen fra Nesbyen til Svenkerud. 2. Salting Pr i dag er FV 213 en omkjøringsvei for RV 7 for store kjøretøy, på grunn av lav høyde på bro ved Svenkerud. Fordi FV 213 fungerer som en omkjøringsvei for store kjøretøy blir den pr nå saltet slik at den er en bar vei om vinteren. Statens Vegvesen har ikke lagt fram eksakte tall for saltingsomfang, men bekrefter at det trolig brukes relativt mye salt fordi det er lite trafikk på veien. Broa ved Svenkerud skal utbedres i 2012, og etter dette vil ikke FV 213 lenger være omkjøringsvei, og heller ikke bli saltet. Etter 2012 vil FV 213 i liten grad gi konsekvenser / risiko for forurensing i forhold til vannkilden. Trafikken vil også avta når veien ikke lenger er omkjøringsvei, og ulykkesrisikoen bli tilsvarende redusert. Nes Kommune 12 Asplan Viak AS

13 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk Konsekvenser av restriksjonene for annen virksomhet Økonomiske konsekvenser for kommunen ved fastsetting av restriksjonene De økonomiske konsekvensene av planen vil henge sammen med vurderingen av ulemper, eventuelle erstatningskrav som blir fremmet og i så fall hvilket lovverk en eventuell skjønnssak skal baseres på. Erstatningsspørsmålet kan vurderes ut fra ulike hjemmelgrunnlag; henholdsvis om plan og bygningslovens eller oreigningslovens bestemmelser legges til grunn. Etter plan og bygningslovens bestemmelser vil restriksjonene trolig kunne regnes som rådighetsinnskrenkinger og dermed ikke gi rett til erstatning. Hvis derimot oreigningslovens bestemmelser benyttes skal skade og ulempe for gjenværende eiendom erstattes. Tilsvarende saker med overlappene hjemmelsgrunnlag er ikke tidligere prøvd og avgjort av Høyesterett. Boligeiendommene Planen gir ingen vesentlige konsekvenser for boligeiendommene og videre utvikling av disse. Restriksjonene gjelder først og fremst i forhold til bruk som kan være direkte forurensende. Landbrukseiendommene Planen åpner så langt som mulig for naturlig utvikling og drift av landsbrukseiendommene, men med visse begrensinger slik det framgår av reguleringsbestemmelsene. Ved en vurdering av erstatningsspørsmål må eventuelle ulemper for landbruksdriften utredes nærmere. Reguleringsplanen vil ligge til grunn for dette, og må behandles ferdig før erstatningsspørsmålet kan avklares endelig. Friluftsliv Utøvelsen av friluftsliv i området vil ikke bli påvirket av planen. Hallingdalselva influerer ikke på grunnvannet, og det er derfor uproblematisk at vannet brukes til bading, fiske og liknende. Planen innebærer heller ingen restriksjoner i forhold til ferdsel i området, men innenfor sone 1 er camping ikke tillatt. Kulturminner Planen kommer ikke i berøring med kjente kulturminner. 5. PLANPROSESSEN 5. 1 Planprogram og varsel om oppstart Varsel om oppstart av planarbeidet og offentlig ettersyn av planprogram ble kunngjort i Hallingdølen og i brev til berørte grunneiere, naboer og myndigheter. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret Nes Kommune 13 Asplan Viak AS

14 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk Informasjonsmøte Grunneiere og naboer til planområdet ble invitert til informasjonsmøte På møtet ble det informert om bakgrunnen for arbeidet, grunnvannsforholdene, reguleringsplanarbeidet og nye vann og avløpsordninger i området. Det var godt oppmøte. Gjennom planarbeidet har det også vært løpende dialog og flere møter/befaring med enkeltgrunneiere som er særlig berørt av planen. 5.3 Oppsummering innspill til planarbeidet I høringsperioden kom det inn 6 innspill og kommentarer til planarbeidet. Disse er oppsummert i tabellen nedenfor. Nr Dato Fra Innhold Kommentar EB nett NVE og Fylkesmannen i Buskerud Jernbaneverket Statens Vegvesen Hans Ivar Braaten og Magne Braaten Birger Gladhus Offentlige høringsinnspill Opplysning om 132 kv linje gjennom området og krav til 15 m byggeforbudssone 1. Meget positive til planarbeidet. 2. Ber om at natur, landskap og friluftsinteresser blir vektlagt i planarbeidet Anbefalinger i f t arealformål (elva), byggegrenser og hensynssone i området for 200 årsflom 1. Anbefaler 30 m byggegrense til jernbanen 2. Opplysninger om bruk av sprøytemidler og ulykkesrisiko 1. Forutsetter at planen er i samsvar med overordnet plan 2. Forutsetter ny uttalelse i f m offentlig ettersyn av planen Private høringsinnspill 1. Mener at båndlegging av eiendommene ikke er nødvendig; ber om at de ikke blir båndlagt i planen 1. Bra at kommunen velger prosess etter plan og bygningsloven. 2. Bemerker at byggeplaner for garasje og redskapshus har blitt stanset tidli Fulgt opp i planen med hensynssone 2. Kantsonen mot Hallingdalselva avsettes som naturområde. Utøvelsen av friluftsliv i området vil ikke bli påvirket av planen. Fulgt opp i planen 1. Fulgt opp i planen 2. Fulgt opp i KU og ROS analyse 1. Ok 1. Reguleringsplanen avklarer arealbruken. Eiendommene vil ikke være båndlagt etter at planen er godkjent, men arealutvikling innfor området må være i tråd med reguleringsbestemmelsene i planen. Disse inneholder visse restriksjoner for å hindre forurensing av grunnvannet. 2. Planforslaget åpner for bygging av garasje og redskapshus 3. Det er allerede to boliger på eiendommen Nes Kommune 14 Asplan Viak AS

15 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 15 gere 3. Ønsker regulert inn tomt for kårbolig 4. Mener Furuøya kan være et alternativ til fremtidig utvidelse av vannverket framfor på eiendommen hans 4. Det vil være vanskeligere å drifte et anlegg på Furuøya, og den er derfor ikke vurdert som aktuell for utvidelse av vannverket pr nå. Furuøya er imidlertid en viktig grunnvannsressurs som kan være aktuell for framtidig utnyttelse. Viktig med arealbruk der som ikke hindrer dette. Tabell 1 Oppsummering av høringsinnspill Buskerud Fylkeskommune har ikke gitt uttalelser til planprogram og varsling. Dette bekreftes i e post fra dem av RISIKO- OG SÅRBARHET Jf. Plan og bygningsloven 4 3 skal det utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse for alle planer som legger til rette for utbygging. Risiko og sårbarhetsanalysen er gjennomført med sjekkliste basert på veileder fra DSB 1. Analysen er basert på forslaget til reguleringsplan. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i en vurdering av relevante farekategorier, konsekvenser en relevant hendelse kan få, og tiltak som er lagt inn i planen for å motvirke eller avbøte fare eller uønskede hendelser. I tråd med tilrådningene i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet er det vist varsomhet med sannsynlighetsgraderinger. Farekategoriene som er vurdert er delt inn i naturfarer og menneske og virksomhetsbaserte farer. Konsekvensene er vurdert i forhold til liv/helse, materielle verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Vurderingene av farer, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2. Farekategori Relevant Fare Vurdering av konsekvenser og tiltak Naturfarer 1. Snø eller steinskred Nei 2. Utglidning, geoteknisk ustabilitet Nei 1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, veileder Nes Kommune 15 Asplan Viak AS

16 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk Flom i vann, elv/bekk herunder lukket bekk. 4. Er området utsatt for springflo/havnivåstigning? Ja Nei 5. Er områdene spesielt vindutsatt? Nei 6. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup mv) Nei 7. Radon i grunnen Nei. Området for 200 årsflom er avgrenset med hensynssone på plankartet og tilknyttet bestemmelser som forbyr bygging Menneske- og virksomhetsbaserte farer Infrastruktur 8. Vil uttilsiktede hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer (vei, bane, sjø, luft), utgjøre en risiko for området? 9. Vil uttilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende virksomheter utgjøre en risiko for området? Ja Ja Ulykker og andre hendelser som kan medføre oljelekkasje eller utslipp av giftstoffer el a forurensing til grunn kan skade grunnvannet. Det utarbeides en beredskapsplan for vannverket for å håndtere slike hendelser. Ulykker og andre hendelser som kan medføre oljelekkasje eller utslipp av giftstoffer el a forurensing til grunn kan skade grunnvannet. Det utarbeides en beredskapsplan for vannverket for å håndtere slike hendelser. - Utslipp av giftige gasser/væsker Nei Ulykker og andre hendelser som kan gi utslipp av giftstoffer kan skade grunnvannet. Det utarbeides en beredskapsplan for vannverket for å håndtere slike hendelser. - Utslipp eksplosjonsfarlige/ brennbare gasser/væsker Nei 10. Medfører bortfall på følgende tjenester spesielle ulemper for området: - Elektrisitet Ja Bortfall over lengre tid vil ha betydning for vannforsyningen. Nødvendig med beredskapsplan. - Teletjenester Nei - Vannforsyning Nei - Renovasjon/spillvann Nei 11. Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: - Fare for påvirkning av magnetiske felt. Nei - Spesiell klatrefare i master Nei 12. Spesielle farer med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området? - til skole/barnehage Nei - til nærmiljøanalegg/nærsenter Nei Høyspentlinje er avgrenset med hensynssone med 15 m til hver side hvor det ikke tillates bygninger for opphold. Nes Kommune 16 Asplan Viak AS

17 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 17 - til forretning Nei - til busstopp Nei 13. Brannberedskap - Spesielt farlige anlegg i området Nei - Utilstrekkelig brannvannforsyning Nei - Har området bare en mulig adkomstrute for brannbil. 14. Regulerte vannmagasin med usikker is i nærområdet? Nei Nei Tidligere bruk 15. Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet - Gruver, åpne sjakter, steintipper Nei - Militære anlegg Nei - Industrianlegg, avfallsdeponi Nei - Annet Nei 16. Sabotasje og terrorhandlinger - Er tiltaket sabotasje/terrormål? Liten Vannverket kan være mål for sabotasje / terror, men risikoen for dette vurderes som liten under normale forhold - Er det sabotasje/terrormål i nærheten? Nei Tabell 2 Risiko og sårbarhetsanalyse samlet gjennomgang. Den systematiske gjennomgangen av naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer i området viser at området har høy samfunnssikkerhet. Farekategorier som er kartlagt er i varetatt i reguleringsplan og beredskapsplan. I vedlagte beskyttelsesplan er risikovurderinger i forhold til grunnvannskilden nærmere beskrevet. Nes Kommune 17 Asplan Viak AS

Krødsherad Kommune. Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen. Utgave: 1 Dato: 2015-02-23

Krødsherad Kommune. Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen. Utgave: 1 Dato: 2015-02-23 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen Utgave: 1 Dato: 2015-02-23 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Del av Byåsen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Utgave/dato: 1 / 2013-06-05

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

Planbeskrivelse. Privat detaljregulering Oset hyttefelt del 2. Utgave: 1 Dato: 2014-01-17

Planbeskrivelse. Privat detaljregulering Oset hyttefelt del 2. Utgave: 1 Dato: 2014-01-17 Privat detaljregulering Oset hyttefelt del 2 Utgave: 1 Dato: 2014-01-17 Privat detaljregulering Oset hyttefelt del 2 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Privat detaljregulering Oset hyttefelt

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi. MAI 2012 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL ADRESSE COWI AS Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. 023651 DOKUMENTNR.1.0 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

Hallingdal Hytteservice AS. Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol. Utgave: 1 Dato: 2015-02-02

Hallingdal Hytteservice AS. Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol. Utgave: 1 Dato: 2015-02-02 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol Utgave: 1 Dato: 2015-02-02 Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse B2 Petterbråten, Gol Utgave/dato:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE REGULERINGSPLAN SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE

EIGERSUND KOMMUNE REGULERINGSPLAN <PLANID> <PLANNAVN> SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Ja/Nei Merknad NATURGRUNNLAG OG BIOLOGISK MANGFOLD Vil tiltaket ha konsekvenser for geologiske,

Detaljer

Krødsherad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Områderegulering for øvre del av Norefjell skisenter. PLANBESKRIVELSE

Krødsherad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Områderegulering for øvre del av Norefjell skisenter. PLANBESKRIVELSE Områderegulering for øvre del av Norefjell skisenter. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PLANBESKRIVELSE innledning...3 1.1 Formåletmedplanarbeidet... Planforslag 11.06.20103 Områderegulering for Øvre del av Norefjell

Detaljer

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET Analysen er gjennomført i hht Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sin veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyse. Risikograden varierer ved ulike kombinasjoner av sannsynlighet

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

Reguleringsplan for reguleringsplan Kattmarka skredområde. SJEKKLISTE. Dette anses som så ødelagt av Raset.

Reguleringsplan for reguleringsplan Kattmarka skredområde. SJEKKLISTE. Dette anses som så ødelagt av Raset. Reguleringsplan for reguleringsplan Kattmarka skredområde. SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Datert 28.01.2013. Naturgrunnlag og biologisk mangfold Vil tiltaket ha

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290. Beskrivelse av planforslaget

BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290. Beskrivelse av planforslaget Side: 1 av 8 BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290 1. Innledning 1.1 Oppdragsgiver Beskrivelse av planforslaget Planarbeidet utføres på vegne av REN Kirkenes AS. 1.2 Eiendomsforhold-

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet ROS - analyse Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 DETALJPLANPLAN FOR

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år Vurdering av risiko og sårbarhet Risikoanalysen er utført med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE. Nei

SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE. Nei SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Goavika båtforening / Merknad: Naturgrunnlag og biologisk mangfold Vil tiltaket ha konsekvenser for geologiske, botaniske eller zoologiske

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Eg sykehusområde, områderegulering Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av

Detaljer

Detaljregulering Sveingårdstølen - Geilo. Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2015-06-22

Detaljregulering Sveingårdstølen - Geilo. Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2015-06-22 Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2015-06-22 Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Sveingård Eiendom AS Rapporttittel: Planbeskrivelse Utgave/dato: 2 / 2015-06-22 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. Dato: 20.08.2013 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealers

Detaljer

Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492

Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492 side 1 Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492 I K Lykke, Eiendomsavdelingen, Trondheim Området er tidligere brukt til butikk for Bunnpris PLANBESKRIVELSE side 2 INNLEDENDE Planarbeidet

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden.

Oppdragsnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Dokument nr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 1 ROS-analyse 1.1 GENERELT Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved all planlegging jf. 4.3: Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten

Detaljer

PLANOMTALE REGULERINGSPLAN FOR ATRÅ VANNVERK - TINN KOMMUNE

PLANOMTALE REGULERINGSPLAN FOR ATRÅ VANNVERK - TINN KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR ATRÅ VANNVERK - TINN KOMMUNE 1 Bakgrunn 4 2 Planstatus 4 2.1 Gjeldende Kommuneplan 4 2.2 Eksisterende reguleringsplan 5 3 Planprosessen 5 4 Planområdet 6 4.1 Arealbruk 6 4.2 Kulturminner

Detaljer

SENTRUM P HUS LILLEHAMMER KOMMUNE

SENTRUM P HUS LILLEHAMMER KOMMUNE RISIKO OGSÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING SENTRUMP HUS LILLEHAMMERKOMMUNE Oppdragsgiver: LARKAS A/S Foretaksnummer: 975 992 543 Kontaktadresse: Elvegata 19, Lillehammer Kontaktperson: Per Olav Hasselknippe

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Detaljregulering Havsdalsgrenda - Geilo. Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2015-05-15

Detaljregulering Havsdalsgrenda - Geilo. Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2015-05-15 Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2015-05-15 Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Havsdalsgrenda Eiendom AS/Estatia Resort Holding AS Rapporttittel: Planbeskrivelse Utgave/dato: 2 / 2015-05-15

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave/dato: 1 / 2011-06-15

Detaljer

REGULERINGSPLAN 11-11 BAKKEBØOMRÅDET

REGULERINGSPLAN 11-11 BAKKEBØOMRÅDET REGULERIGSPLA 11-11 BAKKEBØOMRÅDET Dato 21.06.11 SEKKLISTE/KOTROLLSPØRSMÅL FOR MILØKOSEKVESAALYSE OG ROS-AALYSE a/ei Merknad ATURGRULAG OG BIOLOGISK MAGFOLD Vil tiltaket ha konsekvenser for geologiske,

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

5. Risikogradering Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 5.1. Risikomatrise

5. Risikogradering Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 5.1. Risikomatrise Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Krossen Utført av COWI AS. Dato: 15.01.2016 A054356 1. Generelt Eventuelle hendelser planen forutsetter skal skje er ikke inkludert

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/647-12/2353-2 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 13.03.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Detaljer

Reguleringsplan ID 0555, Vaulaberget parkering v/stavanger lufthavn Sola_ROS analyse

Reguleringsplan ID 0555, Vaulaberget parkering v/stavanger lufthavn Sola_ROS analyse RAPPORT Reguleringsplan ID 0555, Vaulaberget parkering v/stavanger lufthavn Sola_ROS analyse OPPDRAGSGIVER Sandfærhus holding AS EMNE Risiko- og sårbarhetsanalyse DATO / REVISJON: 11.5.2015 / 02 DOKUMENTKODE:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING DAMVOKTERBOLIGEN Dato 24.03.14 Side 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende forhold... 3 2.1 Planområdet... 3 2.1 Eksisterende bygningsmasse... 3 3. Planstatus og eierforhold...

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby

Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby Reguleringsplan for Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby Risiko- og sårbarhetsanalyse 09030 Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby 15.9.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GLÅMOS MINERALVANN AS

REGULERINGSPLAN FOR GLÅMOS MINERALVANN AS REGULERINGSPLAN FOR GLÅMOS MINERALVANN AS Beskrivelse og bestemmelser Detaljregulering Februar 2008 Revidert 8.oktober 2013 Plan Id-20130006 Side 1 av 9 1. GENERELT Orientering Denne reguleringsplan fremmes

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet

Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet 25.6.2015 6.8.2015 12.8.2015 31.8.2015 29.9.2015 Beskrivelse til reguleringsplan for Rylliktunet Side 1 av 19 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RYLLIKTUNET, Nedenes, Arendal kommune. BESKRIVELSE OG BESTEMMELSER.

Detaljer

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1350003862 Oppdragsnavn: Sandskje-Bogen Dokument nr.: - Filnavn: ROS SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Revisjon 1 Dato 2015-04-30 Utarbeidet av OJSK Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsendring for del av Reguleringsplan for Flugsrud skog, Galtrud skog og Søre Ål skole (B13, B14 og B15)

ROS-ANALYSE. Reguleringsendring for del av Reguleringsplan for Flugsrud skog, Galtrud skog og Søre Ål skole (B13, B14 og B15) ROS-ANALYSE Reguleringsendring for del av Reguleringsplan for Flugsrud skog, Galtrud skog og Søre Ål skole (B13, B14 og B15) 8.5.2014 ROS-analyse reguleringsendring Flugsrud skog 2 Oppdragsgiver: Lillehammer

Detaljer

T. Johansen Drift AS. Regulering Storgata 11 og 13A i Honningsvåg Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2015-08-06

T. Johansen Drift AS. Regulering Storgata 11 og 13A i Honningsvåg Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2015-08-06 T. Johansen Drift AS Regulering Storgata 11 og 13A i Honningsvåg Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2015-08-06 Regulering Storgata 11 og 13A i Honningsvåg Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

Reguleringsplan for Faråsen Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal

Reguleringsplan for Faråsen Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal Gnr. 129, bnr. 52, Kvinesdal PLANBESKRIVELSE Revidert 6.12.2013 1. Bakgrunn Asplan Viak har utarbeidet denne reguleringsplanen på oppdrag av Hellvik Hus Flekkefjord AS. Planområdet består av eiendommene

Detaljer

Raudalen del av S2 og S4

Raudalen del av S2 og S4 VANG KOMMUNE Reguleringsplan for Raudalen del av S2 og S4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 09079 Raudalen del av S2 og S4 05.09.2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Raudalen del av S2 og S4 Side 2 av 11 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Vedlegg 3: Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Kvåle

Vedlegg 3: Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Kvåle PlanID: 049001 Hægebostad kommune. Utført av COWI AS Dato: 29.03.2014. Revidert: 25.11.2015 Versjon: 1.2 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROS-analysen.

Detaljer

Åmot kommune. Foto: Arnstein Dale PLANBESKRIVELSE - DESET VANNVERK

Åmot kommune. Foto: Arnstein Dale PLANBESKRIVELSE - DESET VANNVERK Åmot kommune Foto: Arnstein Dale PLANBESKRIVELSE - DESET VANNVERK Rena 20.04.2010 FORORD Norconsult AS er engasjert av Åmot kommune for å utarbeide reguleringsplan for Deset vannverk gjeldende for gnr.

Detaljer

Prosjektnr.: 1048.12a

Prosjektnr.: 1048.12a Prosjektnr.: 1048.12a Detaljregulering «Boligområde B13 - Kløfta syd, del av gnr/bnr 23/1» Ullensaker kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 03.07.2013 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger...

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Deataljert reguleringsplan 2533P Øvre Stokkavei 22D

Deataljert reguleringsplan 2533P Øvre Stokkavei 22D Deataljert reguleringsplan 2533P Øvre Stokkavei 22D SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE sist rev. 22.05.2014 / Merknad: Naturgrunnlag og biologisk mangfold Vil tiltaket

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR BERG OG DAHL MASSETAK I GAUSDAL KOMMUNE

ROS-ANALYSE FOR BERG OG DAHL MASSETAK I GAUSDAL KOMMUNE Berg og Dahl massetak Auggedal i Gausdal kommune. ROS-analyse Planid. xx ROS-ANALYSE FOR BERG OG DAHL MASSETAK I GAUSDAL KOMMUNE Areal+, p. 2303, pmo Berg og Dahl massetak i Gausdal kommune. ROS-analyse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID:

Planbeskrivelse. (Planens navn) Illustrasjon. Planens ID: ArkivsakID: Planbeskrivelse (Planens navn) Planens ID: ArkivsakID: Varsel om oppstart: 1.gangs behandling: Utlagt til offentlig ettersyn: Dato for siste revisjon: 2.gangs behandling: Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Innherred Motorsportklubb

Innherred Motorsportklubb Innherred Motorsportklubb Strømsgruva Motocrossbane Reguleringsplan RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 23.03.07 Prosjekt nr. L05014 RAPPORT

Detaljer

Utkast til Planprogram

Utkast til Planprogram Utkast til Områdereguleringsplan Slettemoen Krødsherad kommune 13.8.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Områdereguleringsplan nytt nærings og masseuttaksområde Slettemoen... 3 1.2 Planområdet...

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Drangedal kommune. Bostrak vannverk Forslag til reguleringsplan. Plandokument med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

Drangedal kommune. Bostrak vannverk Forslag til reguleringsplan. Plandokument med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser Drangedal kommune Bostrak vannverk Forslag til reguleringsplan Plandokument med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Planstatus... 3 2.1 Kommuneplan... 3 2.2 Verna vassdrag...

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 177 BNR 4 PÅ FÅBERG

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 177 BNR 4 PÅ FÅBERG ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 177 BNR 4 PÅ FÅBERG ROS-analyse: Reguleringsplan for gnr 177 bnr 4 på Fåberg (endring av reguleringsplan for Fåberg) 2 Oppdragsgiver: TELENOR EIENDOM HOLDING AS Rapportnavn:

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer