Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk. Utgave: 01 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk. Utgave: 01 Dato: 2010-09-09"

Transkript

1 Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk Utgave: 01 Dato:

2 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: 01 / Arkivreferanse: - Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Asplan Viak AS Prosessbistand - godkjenning av hovedvannkilde Godkjenning av hovedvannkilde, Reguleringsplan, detaljprosjektering av VA-ledning Skrindo Magnus VAR Ledningsanlegg;Vannverk Detaljplan Sissel Mjølsnes Nes Kommune 2 Asplan Viak AS

3 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Nes kommune for å utarbeide områdereguleringsplan for beskyttelse av Nesbyen vannverk. Tor Dalevold har vært Nes kommunes kontaktperson for oppdraget. Aina Rystad Nilssen har også deltatt i arbeidet. Magnus Skrinda har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Sissel Mjølsnes har hatt ansvaret for planarbeidet. Per Kraft har hatt ansvaret for de hydrogeologiske vurderingene og beskyttelsesplanen for grunnvannskilden. Kongsberg, Sissel Mjølsnes Oppdragsleder Per Kraft Kvalitetssikrer Nes Kommune 3 Asplan Viak AS

4 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Formålet med områdereguleringsplanen Planforutsetninger Eiendomsforhold Planområdet, eksisterende forhold Beliggenhet og størrelse Området i dag Planforslaget Beskyttelsesplan Arealbruk Konsekvensutredning Konsekvenser i forhold til vannverket Konsekvenser av restriksjonene for annen virksomhet Planprosessen Planprogram og varsel om oppstart Informasjonsmøte Oppsummering innspill til planarbeidet Risiko- og sårbarhet...15 Vedlegg 1: Beskyttelsesplan Nes Kommune 4 Asplan Viak AS

5 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 5 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Nes kommune har utarbeidet en områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk ved Fagervik. Nes kommune har hatt drikkevannsforsyninga si fra grunnvann i dette området siden Prosesser for å sikre godkjenning av vannverket har vært igangsatt flere ganger tidligere, uten at man har fått sluttført prosessene. Vannverket drives pr i dag derfor uten godkjenning fra Mattilsynet. Gjennom arbeidet med en reguleringsplan og beskyttelsesplan for brønnområdene og influensområdene rundt, vil kommunen oppnå en varig sikring av arealene med bindende virkning straks reguleringsplanen er vedtatt. Dette vil gi en juridisk bindende avklaring i forhold til arealbruk og restriksjoner som gjelder innenfor området, og gi grunnlaget for nødvendig godkjenning av Mattilsynet Formålet med områdereguleringsplanen Hensikten med områdereguleringsplanen er å sikre tilstrekkelig beskyttelse av grunnvannsmagasinet for Nesbyen Vannverk. Nes Kommune 5 Asplan Viak AS

6 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 6 Krav om sikring og beskyttelse av drikkevannskilder finnes i Drikkevannsforskriften, fastsatt av Sosial og helsedepartementet 4/ Det settes krav til to hygieniske barrierer, hvorav områdebeskyttelse rundt et vannverk vil kunne utgjøre en hygienisk barriere. Godkjenning av vannverket forutsetter at drikkevannskilden er tilfredsstillende beskyttet og har tilfredsstillende vannbehandling. Manglende beskyttelse av grunnvannskilder har flere steder ført til at grunnvannsmagasinets influensområde blir nedbygd, eller at grunnvannet blir forurenset av menneskelig aktivitet. Utarbeidelse av en reguleringsplan / plan for områdebeskyttelse rundt et vannverk er nødvendig for å sikre abonnentene et hygienisk sikkert og godt drikkevann. Beskyttelsen og restriksjoner på aktiviteter i områdene skal sikre at vannkvaliteten ikke påvirkes negativt av menneskelige aktiviteter i tilsigsområdet til grunnvannsmagasinet. 1.3 Planforutsetninger Kommuneplanen Reguleringsplanen er en direkte oppfølging av kommunedelplanen for Nesbyen sentrum, der området er vist som båndlagt av hensyn til drikkevannskilden. Når området er båndlagt har det et midlertidig vern i 4 år, og arealbruken innenfor området er ikke avklart. Områdereguleringsplanen avklarer arealbruken for hele det båndlagte området, og gir et varig vern for drikkevannskilden. Reguleringsplaner Reguleringsplanen erstatter tidligere regulering av boligområdet Rudfeltet Steinlykkja fra Det øvrige arealet innenfor planområdet er ikke regulert tidligere. Planprogram I planprogrammet ble hovedtemaene for planarbeidet fastsatt: Sikre tilstrekkelig beskyttelse av grunnvannskilden gjennom avklaring av arealformål og restriksjoner for bruk av arealene Sikre område for ny(e) brønn(er) Avklare konsekvensene av planen, særlig i forhold til grunnvannskilden og hvordan denne påvirkes av virksomhet som ligger innenfor influensområdet. Fastsette utviklingsmulighetene for boligeiendommene innenfor planområdet Vurdere eventuelt gang/sykkelveitrase oppå ledningstrasè for vann og avløp som skal etableres langs RV7 Nes Kommune 6 Asplan Viak AS

7 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk Eiendomsforhold Reguleringsplanen omfatter følgende eiendommer / deler av eiendommene: Matrikkelnr Matrikkelnr Matrikkelnr /1, / / / / /25, / / / / / /10, / / / /1 Deler av: / / / / / /19, / /36 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Beliggenhet og størrelse Planområdet ligger i tilknytning til gården Fagervik i Nesbyen, mellom Hallingdalselva i vest og omkjøringsveien for RV7 FV 213 og jernbanelinja i øst, ca 1 km nordvest for Nesbyen jernbanestasjon. Hele planområdet er 359,5 daa. 2.2 Området i dag Det er satt ned 3 grunnvannsbrønner innefor området, og vannverket forsyner hele Nesbyen med drikkevann (ca 2500 personer). Innenfor planområdet er det pr i dag 11 eksisterende boligeiendommer og deler av flere landbrukseiendommer, hvorav to har gårdstunet innenfor planområdet. Planområdet går også ut i Hallingdalselva. Jernbanelinja og FV 213 går gjennom planområdet. Nes Kommune 7 Asplan Viak AS

8 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 8 Ill 1 Planområdet Nes Kommune 8 Asplan Viak AS

9 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 9 3. PLANFORSLAGET 3.1 Beskyttelsesplan Som grunnlag for reguleringsplanen er det utarbeidet en beskyttelsesplan for vannverket for å angi soneavgrensing og restriksjoner for arealene som influerer på brønnene. (Vedlegg 1.) De tre produksjonsbrønnene som forsyner Nesbyen med vann er fra henholdsvis 1967, 1970 og Hele brønnområdet og området sørover og nordover består av breelvavsatt sand og grus. Forslaget til beskyttelsessoner er basert på inndeling i tre soner. Sone 0 er brønnpunktene og sone 1 omfatter nødvendig område for en naturlig hygienisk barriere, dvs. 60 døgns oppholdstid. Sone 2 omfatter hele influensområde, dvs. område for nydanning av grunnvann som kan strømme mot brønnområdet. Avgrensing av sonene er basert på tilgjengelige hydrogeologiske og sedimentologiske data, hydrologi, vannuttak og driftserfaringer og dagens arealbruk og potensielle kilder til forurensing. Vurdering av beskyttelse av råvannskilden omfatter alle aktuelle påvirkningskilder og aktuelle stoffer knyttet til arealbruk og aktiviteter innfor det som vil være influensområdet ved maksimalt vannuttak. Avgrensing sone 0 Sone 0 omfatter brønnpunktet og eventuelt området rundt flere brønner i et brønnområde. Det er per i dag etablert produksjonsbrønner i to områder med kapasitet > 20 l/s fra hvert av områdene. Dagens vannforbruk og prognoser over framtidig vannbehov fra et framtidig vannverk tilsier at behovet kan dekkes fra ett av produksjonsområdene. dvs. fra området ved Brønn 4 (B4) eller fra området ved Brønn 2 og 3. (B2, B3) Det antas at kapasitetsbehovet kan dekkes ved etablering av ytterligere 1 produksjonsbrønn innenfor hvert brønnområde. Avsenkning i B4 er liten og en supplerende brønn kan plasseres med m avstand. Avsenkningen i brønnene B2 og B3 er betydelig større. Dette skyldes i stor grad filtertap, men også avsenkning i brønnområdet. Supplerende brønn bør etableres med avstand m fra dagens brønner. Avgrensing Sone 1 Sone 1 omfatter i utgangspunktet vann som tas ut med inntil 60 døgns oppholdstid. Dette er basert på bakteriologisk sikkerhet. I tillegg er det gjort vurderinger av sikkerhet mht andre stoffer. Utstrekningen av sone 1 er beregnet på grunnlag av et uttaksvolum på inntil 20 l/s totalt og 20 l/s per brønn eller brønnområde ( m 3 /år). Det er beregnet at i størrelsesorden inntil 10 % av uttatt grunnvann kommer fra infiltrasjon av nedbør på arealene innenfor influ Nes Kommune 9 Asplan Viak AS

10 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 10 ensområdet. Øvrig vann infiltrerer fra Hallingdalselva. Basert på bakteriologisk sikkerhet, vil sone 1 gå ut til i størrelsesorden 50 m fra brønnområdet avhengig av forutsetninger og beregningsmetode. I tillegg bør spesielt sårbare områder tas inn i sone 1 ut fra risiko for annen forurensing. Avgrensing Sone 2 Sone 2 omfatter produksjonsbrønnenes influensområde, dvs. området der infiltrert vann vil nå fram til produksjonsbrønnene etter lengre eller kortere oppholdstid. 3.2 Arealbruk Innenfor planområdet er det satt av arealformål for: Brønnpunktet og det nærmeste området rundt er avsatt som vannforsyningsanlegg, og omfatter det samme området som betegnes som Sone 0 rundt brønnområdet. Avgrensing av de to områdene for vannforsyningsanlegg tar høyde for at det kan plassers inntil èn ny brønn innenfor hvert av områdene. Eksisterende boligeiendommer er regulert som frittliggende småhusområde. I tillegg er det vist én ny boligtomt på Rudfeltet. På Rud feltet er det satt av område for kommunalteknisk anlegg for vann/avløp/pumpestasjon FV 213 er regulert med 6,5 m vegbredde og 3 m annen veggrunn på hver side. Atkomstvei til Rudfeltet er regulert med 5 m vegbredde. Det er vist 15 m byggegrense mot fylkesveien. Jernbanelinje gjennom området er avsatt som jernbaneformål avgrenset mot eiendomsgrense i øst og mot annen veggrunn i vest. Det er satt av 30 m byggegrense fra midt jernbanetrase på hver side. Innmark, skog og gårdstun er avsatt som landbruksformål Våtmarksområder og sonen nærmest Hallingdalselva er avsatt som naturformål Hallingdalselva er avsatt til vassdragsområde. Det er satt av byggegrense mot elva som varierer over strekningen fra 40 m og oppover. Byggegrense er blant annet tilpasset i forhold til dagens bebyggelse og mulighet til gjenoppbygging. Planen viser tre ulike hensynssoner som ligger over og på tvers av ulike arealformål: Sikringssone for grunnvannsforsyning. Inndelt i 3 soner tilsvarende Sone 0, Sone 1 og Sone 2 i beskyttelsesplanen. Faresone for flom. Område for 200 årsflom, jf flomsonekart fra rapport 10/2002 for Nesbyen fra NVE Faresone for høyspenningsanlegg. 15 m på hver side av 132 kv ledning gjennom området. Nes Kommune 10 Asplan Viak AS

11 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 11 Det er knyttet egne bestemmelser til hensynssonene. Restriksjonene fra beskyttelsesplanen er tatt inn som bestemmelser til sikringssonene for grunnvann. Restriksjonene gjelder for de arealene som dekkes av hensynssonene for grunnvann uavhengig av hvilket arealformål som ligger under. Et av temaene for planarbeidet var også å vurdere gang/sykkelveitrase oppå ledningstraseen som etableres langs RV 7. I samarbeid med kommunen og Statens Vegvesen er det vurdert at det ikke er aktuelt å regulere inn dette i planen. Furuøya Furuøya er en viktig grunnvannsressurs som kan være aktuell for framtidig utnyttelse. Det vil være vanskeligere å drifte et anlegg på Furuøya enn de eksisterende lokaliseringene, og den er derfor ikke vurdert som aktuell for utvidelse av vannverket pr nå. I reguleringsplanen er Furuøya satt av til LNF og naturområde. Dette er arealbruk som ivaretar grunnvannsressursen og ikke hindrer framtidig utnytting av den som drikkevannskilde. 4. KONSEKVENSUTREDNING 4.1 Konsekvenser i forhold til vannverket Områdebeskyttelse i form av reguleringsplanen vil utgjøre en hygienisk barriere, og opprettholde god vannkvalitet og tilstrekkelig sikring av vannkilden i forhold til godkjenningskrav i Drikkevannsforskriften. Reguleringsplanen vil sikre abonnentene et hygienisk sikkert og godt drikkevann. Utvikling av bolig og landbrukseiendommene Påregnelig, naturlig utvikling av boligeiendommene i form av påbygg og nybygg som garasje og liknende vil ikke ha konsekvenser for vannverket. Tilsvarende for landbrukseiendommene. Det er åpnet for slik utvikling i reguleringsbestemmelsene. Dersom de øvrige restriksjonene i reguleringsbestemmelsene blir fulgt (ikke lov med punktutslipp, plantevernmidler, nedgraving av oljetanker m m) vil ikke aktivitet på bolig og landbrukseiendommene ha vesentlige konsekvenser for vannverket. Jernbanen 1. Ulykkesrisiko Jernbaneverket har gått gjennom sine data for den aktuelle strekning forbi drikkevannskilde Fagervik. Dette omfatter strekningen med hensyn på trasedata som horisontalkurvatur, vertikalkurvatur, hastighet og ev broer/tunneler osv. På den aktuelle trekningen er det kun en kurve med radius R=1800, noe som tilsier lav risiko for avsporing. Nes Kommune 11 Asplan Viak AS

12 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 12 Det er en kort bjelkebro 3,5m over en undergang tømmerveg. Broen er en fastpunktbro som gir en lav risiko for avsporing som kan være forårsaket av for eksempel solslyng. Hastigheten på strekningen er heller ikke noen risiko ut fra kurvatur og beskaffenhet på sporet. Strekningen er fjernstyrt og har nødvendige barrierer i henhold til regelverket. JBVs database for uønskede hendelser er gjennomgått og det er ingen hendelser på den aktuelle strekningen som tilsier at det er noen fare for vannkilde i området. Konklusjonen er at det er liten risiko for at en hendelse på denne strekningen kan forårsake forurensing til drikkevannskilde Fagervik fra Jernbanens side. Dersom det skjer ulykker følges Jernbaneverkets beredskapsplan med rutiner for varsling av banevesen og redningsetater. Det må sikres at Vannverket inngår i varslingsrutinene. 2. Sprøyting Jernbanen bruker til tider plantevernmidler for å forebygge vekst av humus i ballasten og mot ettervekst i sideterrenget. Det sprøytes langs linjen en gang pr år og /eller etter behov med glyfosatprodukt og eventuelt fluroksypyr. Disse stoffene er lite giftige, men relativt mobile. De delene av jernbanen som ligger i sone 1 må i framtiden ryddes manuelt og ikke sprøytes. FV Ulykkesrisiko Statens Vegvesen sitter ikke med en særskilt vurdering av ulykkesrisiko for FV 213, men ut fra ulykkesstatistikk på strekningen de seinere år er det statistisk liten risiko for ulykker forbi Fagervik. Siden 2001 har det bare vært èn mindre ulykke på hele strekningen fra Nesbyen til Svenkerud. 2. Salting Pr i dag er FV 213 en omkjøringsvei for RV 7 for store kjøretøy, på grunn av lav høyde på bro ved Svenkerud. Fordi FV 213 fungerer som en omkjøringsvei for store kjøretøy blir den pr nå saltet slik at den er en bar vei om vinteren. Statens Vegvesen har ikke lagt fram eksakte tall for saltingsomfang, men bekrefter at det trolig brukes relativt mye salt fordi det er lite trafikk på veien. Broa ved Svenkerud skal utbedres i 2012, og etter dette vil ikke FV 213 lenger være omkjøringsvei, og heller ikke bli saltet. Etter 2012 vil FV 213 i liten grad gi konsekvenser / risiko for forurensing i forhold til vannkilden. Trafikken vil også avta når veien ikke lenger er omkjøringsvei, og ulykkesrisikoen bli tilsvarende redusert. Nes Kommune 12 Asplan Viak AS

13 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk Konsekvenser av restriksjonene for annen virksomhet Økonomiske konsekvenser for kommunen ved fastsetting av restriksjonene De økonomiske konsekvensene av planen vil henge sammen med vurderingen av ulemper, eventuelle erstatningskrav som blir fremmet og i så fall hvilket lovverk en eventuell skjønnssak skal baseres på. Erstatningsspørsmålet kan vurderes ut fra ulike hjemmelgrunnlag; henholdsvis om plan og bygningslovens eller oreigningslovens bestemmelser legges til grunn. Etter plan og bygningslovens bestemmelser vil restriksjonene trolig kunne regnes som rådighetsinnskrenkinger og dermed ikke gi rett til erstatning. Hvis derimot oreigningslovens bestemmelser benyttes skal skade og ulempe for gjenværende eiendom erstattes. Tilsvarende saker med overlappene hjemmelsgrunnlag er ikke tidligere prøvd og avgjort av Høyesterett. Boligeiendommene Planen gir ingen vesentlige konsekvenser for boligeiendommene og videre utvikling av disse. Restriksjonene gjelder først og fremst i forhold til bruk som kan være direkte forurensende. Landbrukseiendommene Planen åpner så langt som mulig for naturlig utvikling og drift av landsbrukseiendommene, men med visse begrensinger slik det framgår av reguleringsbestemmelsene. Ved en vurdering av erstatningsspørsmål må eventuelle ulemper for landbruksdriften utredes nærmere. Reguleringsplanen vil ligge til grunn for dette, og må behandles ferdig før erstatningsspørsmålet kan avklares endelig. Friluftsliv Utøvelsen av friluftsliv i området vil ikke bli påvirket av planen. Hallingdalselva influerer ikke på grunnvannet, og det er derfor uproblematisk at vannet brukes til bading, fiske og liknende. Planen innebærer heller ingen restriksjoner i forhold til ferdsel i området, men innenfor sone 1 er camping ikke tillatt. Kulturminner Planen kommer ikke i berøring med kjente kulturminner. 5. PLANPROSESSEN 5. 1 Planprogram og varsel om oppstart Varsel om oppstart av planarbeidet og offentlig ettersyn av planprogram ble kunngjort i Hallingdølen og i brev til berørte grunneiere, naboer og myndigheter. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret Nes Kommune 13 Asplan Viak AS

14 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk Informasjonsmøte Grunneiere og naboer til planområdet ble invitert til informasjonsmøte På møtet ble det informert om bakgrunnen for arbeidet, grunnvannsforholdene, reguleringsplanarbeidet og nye vann og avløpsordninger i området. Det var godt oppmøte. Gjennom planarbeidet har det også vært løpende dialog og flere møter/befaring med enkeltgrunneiere som er særlig berørt av planen. 5.3 Oppsummering innspill til planarbeidet I høringsperioden kom det inn 6 innspill og kommentarer til planarbeidet. Disse er oppsummert i tabellen nedenfor. Nr Dato Fra Innhold Kommentar EB nett NVE og Fylkesmannen i Buskerud Jernbaneverket Statens Vegvesen Hans Ivar Braaten og Magne Braaten Birger Gladhus Offentlige høringsinnspill Opplysning om 132 kv linje gjennom området og krav til 15 m byggeforbudssone 1. Meget positive til planarbeidet. 2. Ber om at natur, landskap og friluftsinteresser blir vektlagt i planarbeidet Anbefalinger i f t arealformål (elva), byggegrenser og hensynssone i området for 200 årsflom 1. Anbefaler 30 m byggegrense til jernbanen 2. Opplysninger om bruk av sprøytemidler og ulykkesrisiko 1. Forutsetter at planen er i samsvar med overordnet plan 2. Forutsetter ny uttalelse i f m offentlig ettersyn av planen Private høringsinnspill 1. Mener at båndlegging av eiendommene ikke er nødvendig; ber om at de ikke blir båndlagt i planen 1. Bra at kommunen velger prosess etter plan og bygningsloven. 2. Bemerker at byggeplaner for garasje og redskapshus har blitt stanset tidli Fulgt opp i planen med hensynssone 2. Kantsonen mot Hallingdalselva avsettes som naturområde. Utøvelsen av friluftsliv i området vil ikke bli påvirket av planen. Fulgt opp i planen 1. Fulgt opp i planen 2. Fulgt opp i KU og ROS analyse 1. Ok 1. Reguleringsplanen avklarer arealbruken. Eiendommene vil ikke være båndlagt etter at planen er godkjent, men arealutvikling innfor området må være i tråd med reguleringsbestemmelsene i planen. Disse inneholder visse restriksjoner for å hindre forurensing av grunnvannet. 2. Planforslaget åpner for bygging av garasje og redskapshus 3. Det er allerede to boliger på eiendommen Nes Kommune 14 Asplan Viak AS

15 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 15 gere 3. Ønsker regulert inn tomt for kårbolig 4. Mener Furuøya kan være et alternativ til fremtidig utvidelse av vannverket framfor på eiendommen hans 4. Det vil være vanskeligere å drifte et anlegg på Furuøya, og den er derfor ikke vurdert som aktuell for utvidelse av vannverket pr nå. Furuøya er imidlertid en viktig grunnvannsressurs som kan være aktuell for framtidig utnyttelse. Viktig med arealbruk der som ikke hindrer dette. Tabell 1 Oppsummering av høringsinnspill Buskerud Fylkeskommune har ikke gitt uttalelser til planprogram og varsling. Dette bekreftes i e post fra dem av RISIKO- OG SÅRBARHET Jf. Plan og bygningsloven 4 3 skal det utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse for alle planer som legger til rette for utbygging. Risiko og sårbarhetsanalysen er gjennomført med sjekkliste basert på veileder fra DSB 1. Analysen er basert på forslaget til reguleringsplan. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i en vurdering av relevante farekategorier, konsekvenser en relevant hendelse kan få, og tiltak som er lagt inn i planen for å motvirke eller avbøte fare eller uønskede hendelser. I tråd med tilrådningene i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet er det vist varsomhet med sannsynlighetsgraderinger. Farekategoriene som er vurdert er delt inn i naturfarer og menneske og virksomhetsbaserte farer. Konsekvensene er vurdert i forhold til liv/helse, materielle verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Vurderingene av farer, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2. Farekategori Relevant Fare Vurdering av konsekvenser og tiltak Naturfarer 1. Snø eller steinskred Nei 2. Utglidning, geoteknisk ustabilitet Nei 1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, veileder Nes Kommune 15 Asplan Viak AS

16 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk Flom i vann, elv/bekk herunder lukket bekk. 4. Er området utsatt for springflo/havnivåstigning? Ja Nei 5. Er områdene spesielt vindutsatt? Nei 6. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup mv) Nei 7. Radon i grunnen Nei. Området for 200 årsflom er avgrenset med hensynssone på plankartet og tilknyttet bestemmelser som forbyr bygging Menneske- og virksomhetsbaserte farer Infrastruktur 8. Vil uttilsiktede hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer (vei, bane, sjø, luft), utgjøre en risiko for området? 9. Vil uttilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende virksomheter utgjøre en risiko for området? Ja Ja Ulykker og andre hendelser som kan medføre oljelekkasje eller utslipp av giftstoffer el a forurensing til grunn kan skade grunnvannet. Det utarbeides en beredskapsplan for vannverket for å håndtere slike hendelser. Ulykker og andre hendelser som kan medføre oljelekkasje eller utslipp av giftstoffer el a forurensing til grunn kan skade grunnvannet. Det utarbeides en beredskapsplan for vannverket for å håndtere slike hendelser. - Utslipp av giftige gasser/væsker Nei Ulykker og andre hendelser som kan gi utslipp av giftstoffer kan skade grunnvannet. Det utarbeides en beredskapsplan for vannverket for å håndtere slike hendelser. - Utslipp eksplosjonsfarlige/ brennbare gasser/væsker Nei 10. Medfører bortfall på følgende tjenester spesielle ulemper for området: - Elektrisitet Ja Bortfall over lengre tid vil ha betydning for vannforsyningen. Nødvendig med beredskapsplan. - Teletjenester Nei - Vannforsyning Nei - Renovasjon/spillvann Nei 11. Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: - Fare for påvirkning av magnetiske felt. Nei - Spesiell klatrefare i master Nei 12. Spesielle farer med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området? - til skole/barnehage Nei - til nærmiljøanalegg/nærsenter Nei Høyspentlinje er avgrenset med hensynssone med 15 m til hver side hvor det ikke tillates bygninger for opphold. Nes Kommune 16 Asplan Viak AS

17 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk 17 - til forretning Nei - til busstopp Nei 13. Brannberedskap - Spesielt farlige anlegg i området Nei - Utilstrekkelig brannvannforsyning Nei - Har området bare en mulig adkomstrute for brannbil. 14. Regulerte vannmagasin med usikker is i nærområdet? Nei Nei Tidligere bruk 15. Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet - Gruver, åpne sjakter, steintipper Nei - Militære anlegg Nei - Industrianlegg, avfallsdeponi Nei - Annet Nei 16. Sabotasje og terrorhandlinger - Er tiltaket sabotasje/terrormål? Liten Vannverket kan være mål for sabotasje / terror, men risikoen for dette vurderes som liten under normale forhold - Er det sabotasje/terrormål i nærheten? Nei Tabell 2 Risiko og sårbarhetsanalyse samlet gjennomgang. Den systematiske gjennomgangen av naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer i området viser at området har høy samfunnssikkerhet. Farekategorier som er kartlagt er i varetatt i reguleringsplan og beredskapsplan. I vedlagte beskyttelsesplan er risikovurderinger i forhold til grunnvannskilden nærmere beskrevet. Nes Kommune 17 Asplan Viak AS

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune.

Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Birger Bjørnstad Forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs deler av Hurumveien og Spikkestadveien. Røyken kommune. Beskrivelse Sætre 14. juni 2012 Konsulent: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn»

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» Reguleringsforslag for masseuttak og industriområde i Raset, Bergsbotn Gnr13/bnr34, 78 og deler av 35 i Berg kommune Bergsbotn, 9385 Skaland Forslagsstiller: Fagkyndig:

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer