Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap."

Transkript

1 1. Boring og brønn I næringen boring og brønn ligger aktiviteter og utstyr relatert til planlegging, boring og ferdigstilling av brønner. Brønnene kan være konstruert for leting etter eller produksjon av olje og gass, men også for å injisere eksempelvis vann for å øke utvinningen i et felt. Næringen er i økende grad eksportrettet, og dette gjelder spesielt teknologiske løsninger for brønner, samt for spesialiserte tjenester innenfor mottak og tolking av store mengder data for å gi et sikrere og bedre resultat i boreprosessen. Basert på erfaringer fra norsk sokkel har regionen opparbeidet seg en av de mest konsentrerte og innovative klyngene i verden innen boring og brønn. Alt ligger innenfor 10km fra Ullrigg, som er et unikt senter for testing og opplæring. Regionen har en komplett verdi- og forsyningskjede innenfor boring og brønn, med en underskog av SME er. Dessverre blir suksessfull teknologi ofte oppkjøpt av de store aktørene, enten for å inngå i deres tjenestesortiment, eller lagt på hyllen for å unngå konkurranse med deres egne produkter. Gjennom Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) tilbyr regionen landets største miljø for utdannelse av fagarbeidere innen boring og brønn, og UiS tilbyr både bachelor-, master- og doktorgrad innen petroleumsteknologi. Et generasjonsskifte på norsk sokkel, kombinert med strengere regelverk og økt antall rigger driver næringen fremover. Norske krav til sikre og smarte løsninger gir eksportpotensiale til næringen. NOVs avdeling på Forus er en av Rogalands største eksportbedrifter. Det er der i mot en stor underdekning av riggmannskaper, og et sterkt behov for opplæring i næringen, noe som må dekkes for at næringen skal kunne ta nye markedsandeler. Næringen har begrenset relasjon til andre næringer, noe som må opprettes for å dra nytte av teknologi og ingeniører fra denne næringen. Boring og brønn er en anerkjent næring i energimiljøet, og bidrar til å videreutvikle energiklynger og å skape et høyt lokalt kompetansenivå. Det er et tett samarbeid mellom opplæringsinstitusjoner og det offentlige i næringen, men vi har ikke funnet gode eksempler på samarbeid utenfor næringen. Mer enn 9000 ansatte er tilknyttet boring og brønn i regionen, og næringen har en omsetning på over 50mrd kroner. Dette er en kunnskapsintensiv næring og ved å for eksempel satse på ned-i-hulls-teknologi, pilot oppdrag på land og robotisering og fjernstyring av boreoperasjoner kan kostnadene i næringen senkes, og lønnsomheten økes. Investeringen i testriggen Ullrigg er stor, og denne viser en villighet til å investere i ideer i næringen. Boring og brønn er viktig for energinæringen, og skaper derfor også positive effekter i resten av industrien og for regionen. Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap.

2 2. Drift- og vedlikehold Drift og vedlikehold dekker alt arbeid som går på å drive og vedlikeholde en petroleumsinstallasjon. Dette kan være alt fra engineering til fabrikasjon, isolasjon, stillas og overflatebehandling. Oljeinstallasjonene på norsk sokkel er plassert i noen av verdens tøffeste havområder. Dette, sammen med at økt utvinning er et sentralt mål i norsk petroleumspolitikk, gjør vedlikehold og drift av installasjonene til et stort segment. Potensialet for økt utvinning medfører at de fleste installasjoner blir ombygd og modifisert i flere omganger gjennom feltets levetid. Drift- og vedlikeholds-næringen har en stor ingeniørtetthet, og er viktig i alle faser av en installasjons liv. Selv i forbindelse med fjerning er mer enn 30 % av den totale kostnaden relatert til ingeniørtjenester. Drift og vedlikehold innehar, med utgangspunkt i Forus, sannsynligvis Norges høyeste ingeniørtetthet. 129 leverandørselskaper er lokalisert i regionen, og næringen har over ansatte. I tillegg er det et sterkt SME miljø i næringen, og det ligger 94 bedrifter med færre enn 50 ansatte i regionen. Det er også et godt utdannelsestilbud innenfor petroleumsfag i regionen, og UiS begynte å tilby offshoreteknologi utdannelse (design, drift og vedlikehold av offshoreinstallasjoner) allerede i 1971, som de første i Norge. Sammen med operatørselskaper og boring og brønn utgjør drift og vedlikehold hovedpilarene i oljeindustrien i regionen. Så lenge det er aktivitet på norsk sokkel vil det være behov for drift og vedlikehold. Et økende antall offshore installasjoner og landanlegg, som stadig eldes, gir også vekstpotensial for næringen. Kompetansen fra drift og vedlikehold er direkte overførbar til flere andre industrier, og et eksempel kan være design, bygging og drift av offshore vindparker, som dermed kan bli regionens springbrett til offshorevind. Regionen og Norge er kjent som et senter for drift og vedlikehold, og det ligger tung kompetanse innen petromaritime operasjoner i regionen. Det finnes ingen fellesprosjekter mellom næringen og kunnskapsaktører. Offshore Drift- og Vedlikeholdskonferansen (ODV) arrangeres årlig av Norsk Petroleumsforening. Regionens kompetanse innen drift og vedlikehold har blitt gradvis bygget opp over en periode på 50 år. Etterspørselen vil fortsette så lenge det er aktivitet på norsk sokkel. Likevel har det norske kostnadsnivået gjort at enklere fabrikasjonsoppgaver og volumengineering er flyttet ut av landet. Videre satsning på drift og vedlikehold er viktig, fordi betydningen av næringen er svært stor for regionen. Drift og vedlikehold scorer høyt i alle kategorier og havner på en sterk 2. plass i analysen. Næringen har et spesielt høyt potensial og er i en god posisjon til å vokse til nye markeder og industrier.

3 3. Subseateknologier- og operasjoner Subsea teknologi og operasjoner kalles ofte for den petromaritime klyngen, og var Norges nøkkel til å sette et sterkt fotavtrykk i den internasjonale petroleumsvirksomheten. Subsea omfatter all aktivitet relatert til utstyr som skal installeres, eller er installert, under vann og på havbunnen. Subsea næringen er en viktig del av oljeindustrien i regionen, med 2300 ansatte. Det er et sterkt innovasjonsmiljø i næringen, og regionen er ledende på nye løsninger knyttet til tøffe klimaforhold, og utstyr beregnet på høyt trykk og høy temperatur. Vår region har en sterk klynge som dekker flere ledd i verdikjeden med kunder, hoved- og underleverandører, men regionen har sterk konkurranse på dette området fra både Østlandet og Bergenstraktene. Videre avspeiles ikke industriens behov i tilbudene til UiS og IRIS, som i stor grad mangler kompetanse på området. Likevel tilbys en masterutdanning innen offshoreteknologi: marin og under vann ved UiS. I dag er mer enn 50 % av alle prosjekter på norsk sokkel subsea relaterte. Næringen har vært flinke til å gi opplæring til ressurser fra andre fagområder, og det finnes derfor muligheter for å levere tjenester innen flere industrier. I tillegg har subsea et stort selvstendig marked, hvor det også finnes eksportpotensiale. Ved å beholde norsk sokkel som en viktig testarena for ny teknologi blir vekstgrunnlaget enda bedre. Nye utfordringer knyttet til tøffere klima i arktiske områder gir behov for å finne løsninger som gjør intervensjon mulig, og dette må det jobbes med. Regionen og Norge er kjent som senter for subsea næringen og det er en sterk lokal kompetanseforankring og et sterkt innovasjonsmiljø i regionen. Derimot mangler fellesprosjekter på tvers av næringen, og samarbeid mellom kunnskapsaktører, offentlige instanser og private aktører. Et sterkt voksende marked på norsk sokkel og internasjonalt gir potensiale for vekst. Likevel utgjør kostnadsnivået på norsk sokkel en stor utfordring for næringen. Dette er dels drevet av regelverket, og dels av høye personalkostnader. Det høye kostnadsnivået gjør at subsea næringen er preget mer av kompetanse enn produkter og fabrikasjon i regionen. Subsea teknologi og operasjoner havner på en 3. plass i vår analyse, med et jevnt høyt nivå i de flest kategorier. Utfordringen for regionen kan være den sterke konkurransen fra andre regioner i landet.

4 4. Samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap er kunnskap om trusler, risiko, sårbarhet og beredskapsbehov. Samtidig fokuserer næringen på krisehåndtering, og hvordan vi kan håndtere de mange utfordringene vi møter i krisesituasjoner. Vi har et samfunn og en industri som blir stadig mer kompleks og spesielt i petroleumsvirksomheten har det vært klart formulert en visjon om å eliminere risiko (0 visjon). Grunntanken er at risiko kan reduseres ved å systematisk analysere planlagt aktivitet, og ved å sette i verk tiltak som reduserer den kjente risikofaktorer. Inkluderes Haugalandet og Sjøfartsdirektoratet så har regionen landets bredeste kompetanseklynge innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Petroleumsvirksomheten har vært førende sammen med luftfarten, og ut fra dette arbeidet og det faktum at de Petroleumstilsynet og de alle fleste oljeselskapene har sitt norske hovedkontor i Stavanger, er det bygget opp et unikt miljø rundt forskning og operativt arbeid innen dette området. Regionen har et sterkt miljø innen forskning og opplæring, med utdanning ved UiS, som nå også har søkt om å bli nasjonalt senter for samfunnssikkerhet. En utfordring for næringen er at det er lite samhandling mellom offshore- og onshoremiljøene og mellom aktørene. Som følge av strengere regelverk både for private virksomheter og offentlig sektor er samfunnssikkerhet og beredskap et område som er i vekst både i Norge og som eksportvare. Ulykker får store konsekvenser, og derfor er dette relevant for de fleste industrier. Dette gir et potensial for spin-offs fra energisektoren til andre sektorer. Næringen preges av etterspørsel etter nye tjenester og forskning, og næringen kan relativt raskt omstille sine leveranser til å kunne levere til flere aktører og sektorer. Samfunnssikkerhet og beredskap er en anerkjent næring som står i en sterk posisjon til å ta større markedsandeler. Næringen har et godt rykte, og sørger for å skape integritet og god styring i ulike industrier. Det er også et tydelig samarbeid mellom oljeselskap, oljeservice, kunnskapsinstitusjoner og det offentlige innenfor næringen, blant annet gjennom Operatørenes Forening for Beredskap (OFFB). Det er verdifullt for regionen å ha noe som er kunnskapsbasert så vel som operativt forankret slik som denne næringen er. Veksten lokalt og internasjonalt i næringen kan føre til flere kompetansearbeidsplasser og dermed generere en markant inntektsstrøm. Samfunnssikkerhet og beredskap er et unikt samlet miljø, og næringen bør derfor beholdes selv om det vil koste tid og ressurser. Olje- og gassindustrien gitt oss et samlet miljø som er unikt, og næringen bør beholdes og synergier forsterkes for å satse på denne næringen videre. Næringen havner på en 4 plass totalt sett.

5 5. Robotisering og simulering Bruk av roboter og simulering handler i stor grad om å utføre komplekse arbeidsoperasjoner korrekt første gang. Bruk av roboter til å automatisere arbeidsoperasjoner er dermed viktig både i et HMS og kostandsperspektiv. Simulering og bruk av avanserte simulatorer/simuleringsverktøy brukes for å trene spesialister slik at offshore arbeiderene er helt oppdatert før de igjen går på jobb. Simulering brukes også til å trene på kommende arbeidsoperasjoner, for å sikre at planer og forberedelser understøtter gjennomføringen best mulig. Flere selskaper involvert i robotisering og simulering er tilknyttet regionen, og dette har gjort at norsk sokkel er blitt ledende i å ta slik teknologi i bruk. Næringen har til en viss grad et innovativt miljø, og det foregår både bruk og utvikling av teknologi, men miljøet er relativt lite med få ansatte. Næringen er preget av enkeltvis sterke aktører, men med liten grad av samarbeid. Forskningsmiljøene ved UiS og IRIS er knyttet opp til næringen, og bidrar til utvikling. Dette er et selvstendig marked med fellestrekk spesielt på området anvendelse og erfaringsoverføring. Bruk av roboter og simulering er et sterkt voksende segment. Behov for å rasjonalisere og bedre opplæring bidrar til veksten i næringen. Simulering og trening ligger i skjæringspunktet mellom IT og O&G, og det finnes derfor gode muligheter for å levere varer og tjenester til flere industrier. Virksomhetene i næringen er også tilknyttet ulike industrier, som luftfart, helse og O&G. Det finnes et bredt kundegrunnlag globalt, og gode muligheter for vekst. Nærheten mellom ingeniørkompetanse, IKT og operative miljøer i regionen gir en unik samhandlingsarena for næringen. Robotisering og simulering har positive effekter for oljeindustrien, og passer dermed godt inn i regionens satsning. Bruk av simulering vil være risikoreduserende for reelle operasjoner i oljebransjen og kan overføres til andre industrier. Robotisering og simulering er spredd over flere segment, men det er liten samhandling mellom disse. Bedre samarbeid mellom de ulike aktørene vil sannsynligvis gi synergier, og er derfor etterspurt. Det er sannsynlig at robotisering og simulering vil kunne generere en markant inntektsstrøm i fremtiden. Kostnadsnivået i Norge gjør det også smart å ta i bruk nye teknologiske løsninger tidlig, og industriens fokus på risikoreduksjon gjør også robotisering og simulering til en viktig næring for regionen. Samtidig vil det høye kostnadsnivået gjøre at roboter sannsynligvis ikke vil bli produsert her, men at fokuset vil ligge på de teknologiske løsningene noe som begrenser størrelsen på næringspotensialet. Robotisering og simulering er en spennende næring med et stort potensial og i en god posisjon til å vokse, likevel er ressursgrunnlaget relativt lite og det vil kreve mye arbeid og

6 et bevisst fokus for å skape store verdier i regionen. Næringen havner derfor midt i rangeringen. 6. IKT-system, software og brukerstøtte IKT kompetanse og kunnskap går som en rød tråd gjennom alle deler av næringslivet. Utviklingen har gått fra utvikling og salg av frittstående enkeltsystemer og applikasjoner, til krav om integrerte IKT-systemløsninger der informasjon innhentes og utveksles på tvers av systemer og enheter. Systemløsninger innebærer en betydelig større grad av endringskompetanse hos systemutviklerne, og systemleverandører blir i større grad involvert i implementeringsprosesser internt i organisasjoner for å sikre suksess. Det finnes et sterkt bruker- og kompetansemiljø innenfor system, software og brukerstøtte i regionen. Alle de store olje- og gasseselskapene er tunge IT-brukere, med Statoil som den største. Selv om det finnes et støtte-, utvikler og leverandørmiljø i regionen er dette lite synlig, og det ligger ingen hovedkontor i regionen. Ingen har tatt en ledende rolle for å drive frem et samlet løft, og IKT er heller ikke blant satsningsområdene til UiS. IKT næringen i regionen er hovedsakelig knyttet til olje og gass, og Roxar har utviklet en reservoarsoftware med høye markedsandeler i Russland, noe som illustrerer et potensiale for eksport i næringen. Det finnes også muligheter innen helse og omsorg, som er et voksende segment. Utfordringen til IKT næringen er at det mangler klyngebyggende samarbeid. IKT system, software og brukerstøtte er listet som et nøkkelområde for regionens satsning. Mye kompetanse er samlet i regionen, og det finnes muligheter for å utvikle næringen gjennom videreutvikling av system og for eksempel reservoar-software. Til tross for litt bransjespesifikt samarbeid, er det i dag manglende samarbeidsstrategier mellom de ulike aktørene som gjør det vanskelig å etablere en ledende næring. Det er unik kompetanse knyttet til IKT-systemutvikling for oljebransjen i regionen, og det finnes potensiale for eksport innen olje og gass industrien, men også videreutvikling til andre industrier. Etableringen av Green Mountain og Schlumbergers forskningssenter for reservoar har vist at det er en villighet til å investere i ideer som kan gi målbar og gjenkjennbar verdi. IKT-systemutvikling er konkurransemessig mindre sårbart enn ren software-utvikling, fordi det er vanskeligere å kopiere ettersom at implementering krever både IKT-kompetanse og organisasjonskompetanse. Det at det finnes få hovedkontor i regionen begrenser derimot lønnsomhetspotensialet for regionen. IKT system, software og brukerstøtte havner på en 6 plass av næringene. Til tross for et sterkt bruker og kompetansemiljø samt relevans til de fleste industrier, har ikke denne næringen klart å opparbeide seg et veldig sterkt ressursgrunnlag eller industrilederskap. Dette er hovedsakelig fordi IKT ikke er kjernevirksomheten til de største selskapene og at det er lite samarbeid på tvers av aktørene.

7 7. Helikopternæringen Helikopternæringen består av selskap som driver med transport, redning, drift, vedlikehold og trening med helikopter. Kompetanse på simulator og opplæring er også under oppbygging, og vil gjøre klyngen enda viktigere. Næringen har potensiale til å kunne tilby unike forhold for operativ opplæring med hav, skipsfart, fjorder og fjell innen kort rekkevidde. Ettersom offshore helikoptertransporten har økt, har Sola blitt et tydelig senter for helikoptertrafikk i nasjonal sammenheng. Sola har det største senteret for sivil helikopteraktivitet innenfor operasjon og vedlikehold. og dette sammen med operativ opplæring har bidratt til at innfasingen av nye redningshelikoptre også har blitt lagt til Sola. Helikopternæringen i regionen sysselsetter mer enn 1100 ansatte, og består av rundt 30 selskaper. Flere nyetableringer har skjedd innenfor næringen de siste årene, og bransjen har også ledende private aktører i CHC Helikopterservice og Bristow. Landslinjen for flyfag er tilknyttet Sola VGS, og regionen har også simulatortjenester for opplæring av piloter. Sammenligner man denne næringen med andre næringer, er ressursgrunnlaget til næringen relativt liten. Som følge av helikopterdrift til bemannede felt i Nordsjøen har helikopternæringen en sterk posisjon i regionen. Det finnes også et behov for fornyelse i næringen som vil drive den fremover blant økt sikkerhet og lavere kostnader. Viktige faktorer her vil være bedre opplæring og utstyr innen for SAR tjenesten. Helikopternæringen er i dag involvert i sikkerhet og beredskap, akuttmedisin, turisme, skipstrafikk og fiske. Likevel ser vi at det er få spill-over effekter fra helikopternæringen til andre industrier. Dette er også en veldig regional næring som gjør det vanskelig å ekspandere til nye markeder. Norske helikopteroperasjoner har svært høy kvalitet og en lavere ulykkes frekvens enn sammenlignbare marked, og Sola er ansett som senteret for sivil helikoptertrafikk i Norge. Det er godt samarbeid rundt opplæring og trening i regionen, men helikopternæringen har lite samarbeid mot andre utenfor klyngen. Basert på prognosene for aktivitet på norsk sokkel finnes det potensiale for 50% økning i helikopternæringen. Det høye kostnadsnivået i regionen gjør derimot at en del funksjoner blir dyre og konkurranseevnen svekkes. Helikopternæringen har en sterk klyngekarrakter og er per nå i en sterk posisjon til å utvikle seg videre, men sammenlignet med de andre omtalte næringene er ikke ressursgrunnlaget like stort og en helikopternæring vil heller ikke skape et høyt antall lokale arbeidsplasser i direkte sysselsetting. Næringen havner derfor på en 7 plass.

8 8. Fornybar energi Fornybar energi er definert som energikilder som kan fornyes i løpet av hundre år, og eksempler på dette er vannkraft, vindkraft og biomasse. Verdens økende energibehov og de raskt avtagende reservene av olje, naturgass og kull har økt fokuset på å utvikle andre fornybare energikilder. Fornybar energi får stadig økende betydning, og regionen vår er blant de mest ressursrike i Norge, med produksjon av nær 20% av all vannkraften i Norge. Også innenfor vindkraft har en rekke aktører fått konsesjoner, men kun en større vindpark er bygget. Som følge av uklarheter rundt sertifikatene for ny energi og markedssituasjonen, er det usikkert om resten av konsesjonene kommer til å bli utbygget. Miljøet rundt fornybar energi i regionen er sterkt, men konsentrert på få aktører. Markedet er preget av 2 store aktører, Statkraft og Lyse, som igjen er deleiere i Sira Kvina kraftselskap, og til sammen har disse 98% av volumet i næringen. Det finnes kun noen få gründere som jobber med fornybar teknologi, og et lite miljø som driver forskning, hovedsakelig rettet mot havvindkraft. Dalane VGS og UiS er til en viss grad knyttet opp mot næringen. Fornybar energi er svært viktig for regionens energiforsyning, og de naturgitte vilkårene er blant de beste i landet, både for vann- og vindkraft. Elektrifisering av norsk sokkel vil også kunne gi potensiale for vekst i næringen. Vår rene el-kraft er ønsket men samtidig prisutsatt på kraftbørsen og det er uklart hvor mye ringvirkninger en slik produksjon vil gi regionalt i form av arbeidsplasser over tid. Markedet sliter også med høye kostnader per KW produsert elektrisitet og for de nye fornybare kildene mangler vi et norsk marked, det er derfor et stort behov for fornyelse og omstilling i markedet. Fornybar energi er et satsningsområde med vekstpotensial, men det er vanskelig å si når denne veksten vil komme. Det å kunne referere til denne næringen skaper veldig positive effekter i markedet men per i dag mangler de politiske virkemidlene og en vilje til å betale for løsninger som koster mer. Elkraft mangler et nasjonalt marked og med høye lønnskostnader finnes det begrensede muligheter for å øke markedsandelen innen fornybarenergi. Det er også liten grad av nyskapning i næringen, og samarbeidet mellom bedriftene i næringen og kunnskapsaktører er begrenset. Kraftproduksjonsmarkedet preges av fallende priser og dermed fortjeneste. Det gjenstår å se om endringene i rammebetingelsene vil resultere i økt satsing på produksjon av vindkraft. Prognosene tilsier økende behov, men i kort og mellomlang sikt er bildet noe negativt. Per i dag finnes det begrensete muligheter for markant vekst innen fornybar energi. Kostnadsnivået i regionen er også høyt, og gjør at inntjeningen blir lavere for aktørene som opererer her. Fornybar energi er likevel en svært viktig næring for regionen, og det er viktig å bruke ressurser på næringen.

9 Fornybar energi har vekstpotensial men dette ligger nok relativt langt frem i tid. Per nå er denne næringen for liten, og ikke i en posisjon til å ta store markedsandeler på kort sikt. Næringen havner derfor nest nederst på listen av næringer. 9. Miljøteknologi Miljøteknologi bidrar til å løse sentrale miljø- og ressursproblemer, og utvikling, testing og anvendelse av ny teknologi står derfor sentralt. Miljøteknologi omfatter renseteknologi, mer miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser, mer effektiv ressurshåndtering og teknologiske systemer som reduserer miljøpåvirkningen. Miljøteknologi er et veldig lite, men voksende, miljø. De fleste selskapene i næringen har færre enn 50 ansatte, og det er kun rundt 10 selskaper i regionen som driver med miljøteknologi. Her jobber hovedvekten med rensing av vann og behandlingsteknologi. Det finnes ingen forankring mot UiS, men miljørelatert teknologi er et viktig område for IRIS. OD har et koordineringsansvar offshore, og det er også flere prosjekt og selskap som har gode forskningsforbindelser, mens det foreløpig ikke finnes en felles retning blant aktørene i næringen. Hensynet til klodens miljø er blitt en svært viktig driver i alle næringsutøvelser og i Stavanger-regionen har vi sett flere selskaper som har satset og lykkes innenfor miljøteknologi. Norge har et forholdsvis strengt regelverk på området, og selskaper som lykkes i Norge blir derfor ofte eksportører av sine løsninger. Etterhvert som produktene blir vanligere utenfor Norge, blir konkurransen derimot mer krevende som følge av det norske kostnadsnivået. Trenden ser ut til å være at design og ingeniørarbeid skjer lokalt mens produksjon skjer utenfor Norge. Per i dag er ikke miljøteknologi regnet som et separat miljø i regionen, og det leveres kun et lavt volum av prosjekter. Vekstpotensialet er derimot betydelig, og det finnes muligheter for ekspansjon til flere næringer og markeder som mot fiskeoppdrett og vannbehandling og rensing for oljeutvinning. Miljøteknologi er forankret i intensjonen om å bidra til grønn energi, og dette passer inn i regionens satsningsområder. Løsningene er ofte i forkant teknologisk, og noen av løsningene som er utviklet i regionen blir kjøpt opp av større grupperinger for å gjøre kommersiell suksess. Det er ikke observert samarbeid mellom bedriftene i næringen og kunnskapsaktører i regionen, eller mot andre industrier. Selskapene innenfor miljøteknologi i regionen er preget av å være smale, og konkurrere i et tøft marked, noe som gjør potensialet for betydelige inntektsstrømmer relativt lav. Det har heller ikke vært en samlet villighet til å satse på miljøteknologi i regionen, noe som gir begrensete muligheter. Miljøteknologi er likevel en fremtidsrettet og viktig næring med

10 smart bruk av teknologi på tvers av bransjer, som det derfor bør fokuseres på i fremtiden. Miljøteknologi havner nederst på listen av de foreslåtte næringene, dette er hovedsakelig fordi næringen har et veldig lite ressursgrunnlag, uten tydelig industrilederskap og samarbeid, og med begrenset mulighet for stor verdiskapning på kortere sikt.

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Forprosjekt Nye Næringer

Forprosjekt Nye Næringer 23.09.14 Forprosjekt Nye Næringer 1. Oppsummering 2. Bakgrunn 2.1. Mandat 2.2. Forankring 2.3. Organisering 2.4. Olje- og gassindustrien 3. Forarbeider 3.1. Prosess og metode 4. Intervjuer 5. Sammendrag

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse

Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse Smart region Stavanger/Nord Jæren Hvordan utvikle regionen til å bli en stor testarena? Tema Helse Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster arild@valide.no Tlf. 90532591 Incubator TTO Active municipalities

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Teknas næringspolitikk. Vedtatt av Teknas hovedstyre _

Teknas næringspolitikk. Vedtatt av Teknas hovedstyre _ Teknas næringspolitikk Vedtatt av Teknas hovedstyre 11.5 2016_ Teknas næringspolitikk - Grønn og konkurransedyktig omstilling Tekna mener: Norge trenger en ny næringsspesifikk, nasjonal industri- og teknologipolitisk

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Topplederforum 3. mars 2009 Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene

Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene April 2010 Ledernes vurderinger av Econ Pöyrys rapport: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet

Detaljer

Oljeteknologiindustrien. Norges nye fastlandsindustri

Oljeteknologiindustrien. Norges nye fastlandsindustri Oljeteknologiindustrien Norges nye fastlandsindustri Fra oljeeventyr til industrieventyr Ekofisk-feltet (1969) var start-skuddet for det norske olje-eventyret. Resultatet kjenner vi -vekst, velstand og

Detaljer

Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind. Måltidets Hus,

Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind. Måltidets Hus, Praktisk tilrettelegging, regelverk og rammebetingelser Lyses erfaringer offshore vind Måltidets Hus, 03.11.09 Innhold Introduksjon Lyses involvering i teknologi innen offshore vind Lyses offshore vind

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

LÆRING OG KOMPETANSE- UTVIKLING PÅ ARBEIDSPLASSEN

LÆRING OG KOMPETANSE- UTVIKLING PÅ ARBEIDSPLASSEN LÆRING OG KOMPETANSE- UTVIKLING PÅ ARBEIDSPLASSEN Temakonferanse omstilling og kompetanseutvikling i arbeidslivet Stavanger, 04.02.2016 Kurt Harald Aase Direktør HR & Kommunikasjon Halvorsen Group AS Kort

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked

Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked Kan norske bedrifter bidra mer til grønn teknologi i utviklingsland? 25. februar 2014 Ivar Slengesol, utlånsdirektør

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Innovasjon i petroleumsnæringen. Taran Thune, TIK Senteret, Universitetet i Oslo Petrosamkonferansen NTNU 26. Oktober 2014

Innovasjon i petroleumsnæringen. Taran Thune, TIK Senteret, Universitetet i Oslo Petrosamkonferansen NTNU 26. Oktober 2014 Innovasjon i petroleumsnæringen Taran Thune, TIK Senteret, Universitetet i Oslo Petrosamkonferansen NTNU 26. Oktober 2014 Faser i utviklingen av innovasjonssystemet for oppstrøms petroleumsteknologi i

Detaljer

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Rådmannssamling på Utstein kloster 14. januar 2016 Erling Brox, Greater Stavanger «a nation financed by God» I så fall

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER - Resultater og markedsutsikt Verftskonferansen 2016 Christian Svane Mellbye, Senioranalytiker - Menon Economics Menon har fulgt næringen tett de siste 15 årene Menon har fulgt

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

OLJE OG GASS I DET 21. ÅRHUNDRET. STRATEGIDOKUMENT Sammendrag

OLJE OG GASS I DET 21. ÅRHUNDRET. STRATEGIDOKUMENT Sammendrag 1 OLJE OG GASS I DET 21. ÅRHUNDRET STRATEGIDOKUMENT Sammendrag 2 SAMMENDRAG Vega-feltet. Illustrasjon: Statoil Petroleumssektoren er Norges viktigste næring i form av inntekter til staten, eksport av olje

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

INNOVASJONSDAGEN Ptil Forskning og innovasjon for bedre sikkerhet. Siri Helle Friedemann, avdelingsdirektør

INNOVASJONSDAGEN Ptil Forskning og innovasjon for bedre sikkerhet. Siri Helle Friedemann, avdelingsdirektør INNOVASJONSDAGEN2017 - Ptil Forskning og innovasjon for bedre sikkerhet Siri Helle Friedemann, avdelingsdirektør Innhold Forskningsrådet Petroleum i Forskningsrådet Programmer Penger Portefølje & Tema

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås 31.08.2011 Innovasjon Norges mål for sjømatnæringen Innovasjon Norge har som mål å bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet i sjømatnæringen Derfor gir vi støtte til

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer

petroleumstilsynet hovedprioriteringer petroleumstilsynet hovedprioriteringer 2014 ØVERST PÅ AGENDAEN Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer. HPene er valgt på bakgrunn av

Detaljer

Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked

Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked Programrådet for Miljøteknologi, konferanse 28. august 2013 Ivar Slengesol, utlånsdirektør industri og fornybar energi

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen. Anders J. Steensen

DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen. Anders J. Steensen DEMO 2000 Store muligheter for petroleumsnæringen Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet Tall og fakta Forskningsrådets virkemidler Åpne (tematisk

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Forretningsplan, nettsideversjon

Forretningsplan, nettsideversjon 1 Forretningsplan, nettsideversjon for Pilotprosjektet som nå er RoboTek AS Arne Tande, 27.05.2016 Innholdsfortegnelse RoboTek AS 2 Bakgrunn og Problemstilling... 3 Forretningsmodell... 5 Forretningsidé,

Detaljer

Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten. Siragrunnen - et viktig steg ut i havet

Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten. Siragrunnen - et viktig steg ut i havet Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten Siragrunnen - et viktig steg ut i havet Vårt utgangspunkt for Siragrunnen vindpark Skal realiseres uten offentlige tilskudd Skal realiseres innenfor det eksisterende

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 Kristin H. Lind, mobil 91603694 www.ks-bedrift.no Energi avfall, transport og klimapolitikk KS Bedrifts medlemmer vil ta del i verdiskapning og

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø Status leverandørindustrien Oversikten over "oljeinvesteringer" underkommuniserer «Offisielt»: 10-20 prosent ned i 2015, tilbake til 2012-nivå?

Detaljer

Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon

Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon 1 Mål Stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig

Detaljer

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015

H O V E D P R I O R I T E R I N G E R. hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 hovedprioriteringer petroleumstilsynet 2015 H O V E D P R I O R I T E R I N G E R A Kontinuerlig forbedring Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg Verktøykasse for

Detaljer

Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft

Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft Kommentarer til rapporten Grønn konkurransekraft Roar Smelhus Markedsdirektør, MRIF 16.11.2016 2 «Long live the planet. Long live Humanity. Long live life itself P a r i s C l i m a t e A g r e e m e n

Detaljer

Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter. Ivan C. Burkow Konsernsjef

Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter. Ivan C. Burkow Konsernsjef Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter Ivan C. Burkow Konsernsjef www.norut.no Satsing i nord for hele nasjonen Nasjonen forsker for 42 mrd (1,8% av BNP og finansiert 46% fra det

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Muligheter og barrierer i nord

Muligheter og barrierer i nord Nord-Norge Fremtidens energikammer? Muligheter og barrierer i nord Kirsti Hienn Prosjektdirektør/Daglig leder Nordnorsk Havkraft www.nordnorskhavkraft.no Innhold Nordnorsk Havkraft Status fornybar energiproduksjon

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Pilot og demonstrasjonsanlegg for miljøteknologi Bodø 15.4.16 Roger Hatling, seniorrådgiver www.innovasjonnorge.no Vi er tilstede i hele Norge + ca. 30 utekontorer Våre eiere: NFD

Detaljer

RENERGI-programmet. Resultater. Hans Otto Haaland Programkoordinator. 20. November 2012

RENERGI-programmet. Resultater. Hans Otto Haaland Programkoordinator. 20. November 2012 RENERGI-programmet Resultater Hans Otto Haaland Programkoordinator 20. November 2012 Dagens tekst Innledning Nøkkeltall RENERGI RENERGI resultater Strategiske Programresultater Fagområdene Evaluering Avslutning

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Er det reell vilje til å satse på solcelleindustrien i oljenasjonen Norge? Statssekretær Anita Utseth, OED. SINTEF-seminar 13.

Er det reell vilje til å satse på solcelleindustrien i oljenasjonen Norge? Statssekretær Anita Utseth, OED. SINTEF-seminar 13. Er det reell vilje til å satse på solcelleindustrien i oljenasjonen Norge? Statssekretær Anita Utseth, OED. SINTEF-seminar 13. mars 2007, Oslo Solceller er næring i vekst Installert over 3000 MW i verden

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Petroleumstilsynet Sigvart Zachariassen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Beredskap Arbeidsseminar 2.-3. juni 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Energirådets arbeidsgruppe Classification: Internal 1 Arbeidsgruppen Steinar Bysveen, EBL, leder Odd Håkon Hoelsæter, Statnett Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

INTPOW your networking arena

INTPOW your networking arena Statistikk, energinæringen i Norge Baselineundersøkelsen 2010, Menon Business Economics Norwegian Renewable Energy Partners INTPOW your networking arena 28. september 2010 Energirådet www.intpow.com VISJON

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Helikopterlogistikk og helikopterberedskap Arbeidsseminar 6.-7. mai 2014 Petroleumstilsynet Sigurd Robert Jacobsen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD

Detaljer