Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap."

Transkript

1 1. Boring og brønn I næringen boring og brønn ligger aktiviteter og utstyr relatert til planlegging, boring og ferdigstilling av brønner. Brønnene kan være konstruert for leting etter eller produksjon av olje og gass, men også for å injisere eksempelvis vann for å øke utvinningen i et felt. Næringen er i økende grad eksportrettet, og dette gjelder spesielt teknologiske løsninger for brønner, samt for spesialiserte tjenester innenfor mottak og tolking av store mengder data for å gi et sikrere og bedre resultat i boreprosessen. Basert på erfaringer fra norsk sokkel har regionen opparbeidet seg en av de mest konsentrerte og innovative klyngene i verden innen boring og brønn. Alt ligger innenfor 10km fra Ullrigg, som er et unikt senter for testing og opplæring. Regionen har en komplett verdi- og forsyningskjede innenfor boring og brønn, med en underskog av SME er. Dessverre blir suksessfull teknologi ofte oppkjøpt av de store aktørene, enten for å inngå i deres tjenestesortiment, eller lagt på hyllen for å unngå konkurranse med deres egne produkter. Gjennom Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) tilbyr regionen landets største miljø for utdannelse av fagarbeidere innen boring og brønn, og UiS tilbyr både bachelor-, master- og doktorgrad innen petroleumsteknologi. Et generasjonsskifte på norsk sokkel, kombinert med strengere regelverk og økt antall rigger driver næringen fremover. Norske krav til sikre og smarte løsninger gir eksportpotensiale til næringen. NOVs avdeling på Forus er en av Rogalands største eksportbedrifter. Det er der i mot en stor underdekning av riggmannskaper, og et sterkt behov for opplæring i næringen, noe som må dekkes for at næringen skal kunne ta nye markedsandeler. Næringen har begrenset relasjon til andre næringer, noe som må opprettes for å dra nytte av teknologi og ingeniører fra denne næringen. Boring og brønn er en anerkjent næring i energimiljøet, og bidrar til å videreutvikle energiklynger og å skape et høyt lokalt kompetansenivå. Det er et tett samarbeid mellom opplæringsinstitusjoner og det offentlige i næringen, men vi har ikke funnet gode eksempler på samarbeid utenfor næringen. Mer enn 9000 ansatte er tilknyttet boring og brønn i regionen, og næringen har en omsetning på over 50mrd kroner. Dette er en kunnskapsintensiv næring og ved å for eksempel satse på ned-i-hulls-teknologi, pilot oppdrag på land og robotisering og fjernstyring av boreoperasjoner kan kostnadene i næringen senkes, og lønnsomheten økes. Investeringen i testriggen Ullrigg er stor, og denne viser en villighet til å investere i ideer i næringen. Boring og brønn er viktig for energinæringen, og skaper derfor også positive effekter i resten av industrien og for regionen. Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap.

2 2. Drift- og vedlikehold Drift og vedlikehold dekker alt arbeid som går på å drive og vedlikeholde en petroleumsinstallasjon. Dette kan være alt fra engineering til fabrikasjon, isolasjon, stillas og overflatebehandling. Oljeinstallasjonene på norsk sokkel er plassert i noen av verdens tøffeste havområder. Dette, sammen med at økt utvinning er et sentralt mål i norsk petroleumspolitikk, gjør vedlikehold og drift av installasjonene til et stort segment. Potensialet for økt utvinning medfører at de fleste installasjoner blir ombygd og modifisert i flere omganger gjennom feltets levetid. Drift- og vedlikeholds-næringen har en stor ingeniørtetthet, og er viktig i alle faser av en installasjons liv. Selv i forbindelse med fjerning er mer enn 30 % av den totale kostnaden relatert til ingeniørtjenester. Drift og vedlikehold innehar, med utgangspunkt i Forus, sannsynligvis Norges høyeste ingeniørtetthet. 129 leverandørselskaper er lokalisert i regionen, og næringen har over ansatte. I tillegg er det et sterkt SME miljø i næringen, og det ligger 94 bedrifter med færre enn 50 ansatte i regionen. Det er også et godt utdannelsestilbud innenfor petroleumsfag i regionen, og UiS begynte å tilby offshoreteknologi utdannelse (design, drift og vedlikehold av offshoreinstallasjoner) allerede i 1971, som de første i Norge. Sammen med operatørselskaper og boring og brønn utgjør drift og vedlikehold hovedpilarene i oljeindustrien i regionen. Så lenge det er aktivitet på norsk sokkel vil det være behov for drift og vedlikehold. Et økende antall offshore installasjoner og landanlegg, som stadig eldes, gir også vekstpotensial for næringen. Kompetansen fra drift og vedlikehold er direkte overførbar til flere andre industrier, og et eksempel kan være design, bygging og drift av offshore vindparker, som dermed kan bli regionens springbrett til offshorevind. Regionen og Norge er kjent som et senter for drift og vedlikehold, og det ligger tung kompetanse innen petromaritime operasjoner i regionen. Det finnes ingen fellesprosjekter mellom næringen og kunnskapsaktører. Offshore Drift- og Vedlikeholdskonferansen (ODV) arrangeres årlig av Norsk Petroleumsforening. Regionens kompetanse innen drift og vedlikehold har blitt gradvis bygget opp over en periode på 50 år. Etterspørselen vil fortsette så lenge det er aktivitet på norsk sokkel. Likevel har det norske kostnadsnivået gjort at enklere fabrikasjonsoppgaver og volumengineering er flyttet ut av landet. Videre satsning på drift og vedlikehold er viktig, fordi betydningen av næringen er svært stor for regionen. Drift og vedlikehold scorer høyt i alle kategorier og havner på en sterk 2. plass i analysen. Næringen har et spesielt høyt potensial og er i en god posisjon til å vokse til nye markeder og industrier.

3 3. Subseateknologier- og operasjoner Subsea teknologi og operasjoner kalles ofte for den petromaritime klyngen, og var Norges nøkkel til å sette et sterkt fotavtrykk i den internasjonale petroleumsvirksomheten. Subsea omfatter all aktivitet relatert til utstyr som skal installeres, eller er installert, under vann og på havbunnen. Subsea næringen er en viktig del av oljeindustrien i regionen, med 2300 ansatte. Det er et sterkt innovasjonsmiljø i næringen, og regionen er ledende på nye løsninger knyttet til tøffe klimaforhold, og utstyr beregnet på høyt trykk og høy temperatur. Vår region har en sterk klynge som dekker flere ledd i verdikjeden med kunder, hoved- og underleverandører, men regionen har sterk konkurranse på dette området fra både Østlandet og Bergenstraktene. Videre avspeiles ikke industriens behov i tilbudene til UiS og IRIS, som i stor grad mangler kompetanse på området. Likevel tilbys en masterutdanning innen offshoreteknologi: marin og under vann ved UiS. I dag er mer enn 50 % av alle prosjekter på norsk sokkel subsea relaterte. Næringen har vært flinke til å gi opplæring til ressurser fra andre fagområder, og det finnes derfor muligheter for å levere tjenester innen flere industrier. I tillegg har subsea et stort selvstendig marked, hvor det også finnes eksportpotensiale. Ved å beholde norsk sokkel som en viktig testarena for ny teknologi blir vekstgrunnlaget enda bedre. Nye utfordringer knyttet til tøffere klima i arktiske områder gir behov for å finne løsninger som gjør intervensjon mulig, og dette må det jobbes med. Regionen og Norge er kjent som senter for subsea næringen og det er en sterk lokal kompetanseforankring og et sterkt innovasjonsmiljø i regionen. Derimot mangler fellesprosjekter på tvers av næringen, og samarbeid mellom kunnskapsaktører, offentlige instanser og private aktører. Et sterkt voksende marked på norsk sokkel og internasjonalt gir potensiale for vekst. Likevel utgjør kostnadsnivået på norsk sokkel en stor utfordring for næringen. Dette er dels drevet av regelverket, og dels av høye personalkostnader. Det høye kostnadsnivået gjør at subsea næringen er preget mer av kompetanse enn produkter og fabrikasjon i regionen. Subsea teknologi og operasjoner havner på en 3. plass i vår analyse, med et jevnt høyt nivå i de flest kategorier. Utfordringen for regionen kan være den sterke konkurransen fra andre regioner i landet.

4 4. Samfunnssikkerhet og beredskap Samfunnssikkerhet og beredskap er kunnskap om trusler, risiko, sårbarhet og beredskapsbehov. Samtidig fokuserer næringen på krisehåndtering, og hvordan vi kan håndtere de mange utfordringene vi møter i krisesituasjoner. Vi har et samfunn og en industri som blir stadig mer kompleks og spesielt i petroleumsvirksomheten har det vært klart formulert en visjon om å eliminere risiko (0 visjon). Grunntanken er at risiko kan reduseres ved å systematisk analysere planlagt aktivitet, og ved å sette i verk tiltak som reduserer den kjente risikofaktorer. Inkluderes Haugalandet og Sjøfartsdirektoratet så har regionen landets bredeste kompetanseklynge innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Petroleumsvirksomheten har vært førende sammen med luftfarten, og ut fra dette arbeidet og det faktum at de Petroleumstilsynet og de alle fleste oljeselskapene har sitt norske hovedkontor i Stavanger, er det bygget opp et unikt miljø rundt forskning og operativt arbeid innen dette området. Regionen har et sterkt miljø innen forskning og opplæring, med utdanning ved UiS, som nå også har søkt om å bli nasjonalt senter for samfunnssikkerhet. En utfordring for næringen er at det er lite samhandling mellom offshore- og onshoremiljøene og mellom aktørene. Som følge av strengere regelverk både for private virksomheter og offentlig sektor er samfunnssikkerhet og beredskap et område som er i vekst både i Norge og som eksportvare. Ulykker får store konsekvenser, og derfor er dette relevant for de fleste industrier. Dette gir et potensial for spin-offs fra energisektoren til andre sektorer. Næringen preges av etterspørsel etter nye tjenester og forskning, og næringen kan relativt raskt omstille sine leveranser til å kunne levere til flere aktører og sektorer. Samfunnssikkerhet og beredskap er en anerkjent næring som står i en sterk posisjon til å ta større markedsandeler. Næringen har et godt rykte, og sørger for å skape integritet og god styring i ulike industrier. Det er også et tydelig samarbeid mellom oljeselskap, oljeservice, kunnskapsinstitusjoner og det offentlige innenfor næringen, blant annet gjennom Operatørenes Forening for Beredskap (OFFB). Det er verdifullt for regionen å ha noe som er kunnskapsbasert så vel som operativt forankret slik som denne næringen er. Veksten lokalt og internasjonalt i næringen kan føre til flere kompetansearbeidsplasser og dermed generere en markant inntektsstrøm. Samfunnssikkerhet og beredskap er et unikt samlet miljø, og næringen bør derfor beholdes selv om det vil koste tid og ressurser. Olje- og gassindustrien gitt oss et samlet miljø som er unikt, og næringen bør beholdes og synergier forsterkes for å satse på denne næringen videre. Næringen havner på en 4 plass totalt sett.

5 5. Robotisering og simulering Bruk av roboter og simulering handler i stor grad om å utføre komplekse arbeidsoperasjoner korrekt første gang. Bruk av roboter til å automatisere arbeidsoperasjoner er dermed viktig både i et HMS og kostandsperspektiv. Simulering og bruk av avanserte simulatorer/simuleringsverktøy brukes for å trene spesialister slik at offshore arbeiderene er helt oppdatert før de igjen går på jobb. Simulering brukes også til å trene på kommende arbeidsoperasjoner, for å sikre at planer og forberedelser understøtter gjennomføringen best mulig. Flere selskaper involvert i robotisering og simulering er tilknyttet regionen, og dette har gjort at norsk sokkel er blitt ledende i å ta slik teknologi i bruk. Næringen har til en viss grad et innovativt miljø, og det foregår både bruk og utvikling av teknologi, men miljøet er relativt lite med få ansatte. Næringen er preget av enkeltvis sterke aktører, men med liten grad av samarbeid. Forskningsmiljøene ved UiS og IRIS er knyttet opp til næringen, og bidrar til utvikling. Dette er et selvstendig marked med fellestrekk spesielt på området anvendelse og erfaringsoverføring. Bruk av roboter og simulering er et sterkt voksende segment. Behov for å rasjonalisere og bedre opplæring bidrar til veksten i næringen. Simulering og trening ligger i skjæringspunktet mellom IT og O&G, og det finnes derfor gode muligheter for å levere varer og tjenester til flere industrier. Virksomhetene i næringen er også tilknyttet ulike industrier, som luftfart, helse og O&G. Det finnes et bredt kundegrunnlag globalt, og gode muligheter for vekst. Nærheten mellom ingeniørkompetanse, IKT og operative miljøer i regionen gir en unik samhandlingsarena for næringen. Robotisering og simulering har positive effekter for oljeindustrien, og passer dermed godt inn i regionens satsning. Bruk av simulering vil være risikoreduserende for reelle operasjoner i oljebransjen og kan overføres til andre industrier. Robotisering og simulering er spredd over flere segment, men det er liten samhandling mellom disse. Bedre samarbeid mellom de ulike aktørene vil sannsynligvis gi synergier, og er derfor etterspurt. Det er sannsynlig at robotisering og simulering vil kunne generere en markant inntektsstrøm i fremtiden. Kostnadsnivået i Norge gjør det også smart å ta i bruk nye teknologiske løsninger tidlig, og industriens fokus på risikoreduksjon gjør også robotisering og simulering til en viktig næring for regionen. Samtidig vil det høye kostnadsnivået gjøre at roboter sannsynligvis ikke vil bli produsert her, men at fokuset vil ligge på de teknologiske løsningene noe som begrenser størrelsen på næringspotensialet. Robotisering og simulering er en spennende næring med et stort potensial og i en god posisjon til å vokse, likevel er ressursgrunnlaget relativt lite og det vil kreve mye arbeid og

6 et bevisst fokus for å skape store verdier i regionen. Næringen havner derfor midt i rangeringen. 6. IKT-system, software og brukerstøtte IKT kompetanse og kunnskap går som en rød tråd gjennom alle deler av næringslivet. Utviklingen har gått fra utvikling og salg av frittstående enkeltsystemer og applikasjoner, til krav om integrerte IKT-systemløsninger der informasjon innhentes og utveksles på tvers av systemer og enheter. Systemløsninger innebærer en betydelig større grad av endringskompetanse hos systemutviklerne, og systemleverandører blir i større grad involvert i implementeringsprosesser internt i organisasjoner for å sikre suksess. Det finnes et sterkt bruker- og kompetansemiljø innenfor system, software og brukerstøtte i regionen. Alle de store olje- og gasseselskapene er tunge IT-brukere, med Statoil som den største. Selv om det finnes et støtte-, utvikler og leverandørmiljø i regionen er dette lite synlig, og det ligger ingen hovedkontor i regionen. Ingen har tatt en ledende rolle for å drive frem et samlet løft, og IKT er heller ikke blant satsningsområdene til UiS. IKT næringen i regionen er hovedsakelig knyttet til olje og gass, og Roxar har utviklet en reservoarsoftware med høye markedsandeler i Russland, noe som illustrerer et potensiale for eksport i næringen. Det finnes også muligheter innen helse og omsorg, som er et voksende segment. Utfordringen til IKT næringen er at det mangler klyngebyggende samarbeid. IKT system, software og brukerstøtte er listet som et nøkkelområde for regionens satsning. Mye kompetanse er samlet i regionen, og det finnes muligheter for å utvikle næringen gjennom videreutvikling av system og for eksempel reservoar-software. Til tross for litt bransjespesifikt samarbeid, er det i dag manglende samarbeidsstrategier mellom de ulike aktørene som gjør det vanskelig å etablere en ledende næring. Det er unik kompetanse knyttet til IKT-systemutvikling for oljebransjen i regionen, og det finnes potensiale for eksport innen olje og gass industrien, men også videreutvikling til andre industrier. Etableringen av Green Mountain og Schlumbergers forskningssenter for reservoar har vist at det er en villighet til å investere i ideer som kan gi målbar og gjenkjennbar verdi. IKT-systemutvikling er konkurransemessig mindre sårbart enn ren software-utvikling, fordi det er vanskeligere å kopiere ettersom at implementering krever både IKT-kompetanse og organisasjonskompetanse. Det at det finnes få hovedkontor i regionen begrenser derimot lønnsomhetspotensialet for regionen. IKT system, software og brukerstøtte havner på en 6 plass av næringene. Til tross for et sterkt bruker og kompetansemiljø samt relevans til de fleste industrier, har ikke denne næringen klart å opparbeide seg et veldig sterkt ressursgrunnlag eller industrilederskap. Dette er hovedsakelig fordi IKT ikke er kjernevirksomheten til de største selskapene og at det er lite samarbeid på tvers av aktørene.

7 7. Helikopternæringen Helikopternæringen består av selskap som driver med transport, redning, drift, vedlikehold og trening med helikopter. Kompetanse på simulator og opplæring er også under oppbygging, og vil gjøre klyngen enda viktigere. Næringen har potensiale til å kunne tilby unike forhold for operativ opplæring med hav, skipsfart, fjorder og fjell innen kort rekkevidde. Ettersom offshore helikoptertransporten har økt, har Sola blitt et tydelig senter for helikoptertrafikk i nasjonal sammenheng. Sola har det største senteret for sivil helikopteraktivitet innenfor operasjon og vedlikehold. og dette sammen med operativ opplæring har bidratt til at innfasingen av nye redningshelikoptre også har blitt lagt til Sola. Helikopternæringen i regionen sysselsetter mer enn 1100 ansatte, og består av rundt 30 selskaper. Flere nyetableringer har skjedd innenfor næringen de siste årene, og bransjen har også ledende private aktører i CHC Helikopterservice og Bristow. Landslinjen for flyfag er tilknyttet Sola VGS, og regionen har også simulatortjenester for opplæring av piloter. Sammenligner man denne næringen med andre næringer, er ressursgrunnlaget til næringen relativt liten. Som følge av helikopterdrift til bemannede felt i Nordsjøen har helikopternæringen en sterk posisjon i regionen. Det finnes også et behov for fornyelse i næringen som vil drive den fremover blant økt sikkerhet og lavere kostnader. Viktige faktorer her vil være bedre opplæring og utstyr innen for SAR tjenesten. Helikopternæringen er i dag involvert i sikkerhet og beredskap, akuttmedisin, turisme, skipstrafikk og fiske. Likevel ser vi at det er få spill-over effekter fra helikopternæringen til andre industrier. Dette er også en veldig regional næring som gjør det vanskelig å ekspandere til nye markeder. Norske helikopteroperasjoner har svært høy kvalitet og en lavere ulykkes frekvens enn sammenlignbare marked, og Sola er ansett som senteret for sivil helikoptertrafikk i Norge. Det er godt samarbeid rundt opplæring og trening i regionen, men helikopternæringen har lite samarbeid mot andre utenfor klyngen. Basert på prognosene for aktivitet på norsk sokkel finnes det potensiale for 50% økning i helikopternæringen. Det høye kostnadsnivået i regionen gjør derimot at en del funksjoner blir dyre og konkurranseevnen svekkes. Helikopternæringen har en sterk klyngekarrakter og er per nå i en sterk posisjon til å utvikle seg videre, men sammenlignet med de andre omtalte næringene er ikke ressursgrunnlaget like stort og en helikopternæring vil heller ikke skape et høyt antall lokale arbeidsplasser i direkte sysselsetting. Næringen havner derfor på en 7 plass.

8 8. Fornybar energi Fornybar energi er definert som energikilder som kan fornyes i løpet av hundre år, og eksempler på dette er vannkraft, vindkraft og biomasse. Verdens økende energibehov og de raskt avtagende reservene av olje, naturgass og kull har økt fokuset på å utvikle andre fornybare energikilder. Fornybar energi får stadig økende betydning, og regionen vår er blant de mest ressursrike i Norge, med produksjon av nær 20% av all vannkraften i Norge. Også innenfor vindkraft har en rekke aktører fått konsesjoner, men kun en større vindpark er bygget. Som følge av uklarheter rundt sertifikatene for ny energi og markedssituasjonen, er det usikkert om resten av konsesjonene kommer til å bli utbygget. Miljøet rundt fornybar energi i regionen er sterkt, men konsentrert på få aktører. Markedet er preget av 2 store aktører, Statkraft og Lyse, som igjen er deleiere i Sira Kvina kraftselskap, og til sammen har disse 98% av volumet i næringen. Det finnes kun noen få gründere som jobber med fornybar teknologi, og et lite miljø som driver forskning, hovedsakelig rettet mot havvindkraft. Dalane VGS og UiS er til en viss grad knyttet opp mot næringen. Fornybar energi er svært viktig for regionens energiforsyning, og de naturgitte vilkårene er blant de beste i landet, både for vann- og vindkraft. Elektrifisering av norsk sokkel vil også kunne gi potensiale for vekst i næringen. Vår rene el-kraft er ønsket men samtidig prisutsatt på kraftbørsen og det er uklart hvor mye ringvirkninger en slik produksjon vil gi regionalt i form av arbeidsplasser over tid. Markedet sliter også med høye kostnader per KW produsert elektrisitet og for de nye fornybare kildene mangler vi et norsk marked, det er derfor et stort behov for fornyelse og omstilling i markedet. Fornybar energi er et satsningsområde med vekstpotensial, men det er vanskelig å si når denne veksten vil komme. Det å kunne referere til denne næringen skaper veldig positive effekter i markedet men per i dag mangler de politiske virkemidlene og en vilje til å betale for løsninger som koster mer. Elkraft mangler et nasjonalt marked og med høye lønnskostnader finnes det begrensede muligheter for å øke markedsandelen innen fornybarenergi. Det er også liten grad av nyskapning i næringen, og samarbeidet mellom bedriftene i næringen og kunnskapsaktører er begrenset. Kraftproduksjonsmarkedet preges av fallende priser og dermed fortjeneste. Det gjenstår å se om endringene i rammebetingelsene vil resultere i økt satsing på produksjon av vindkraft. Prognosene tilsier økende behov, men i kort og mellomlang sikt er bildet noe negativt. Per i dag finnes det begrensete muligheter for markant vekst innen fornybar energi. Kostnadsnivået i regionen er også høyt, og gjør at inntjeningen blir lavere for aktørene som opererer her. Fornybar energi er likevel en svært viktig næring for regionen, og det er viktig å bruke ressurser på næringen.

9 Fornybar energi har vekstpotensial men dette ligger nok relativt langt frem i tid. Per nå er denne næringen for liten, og ikke i en posisjon til å ta store markedsandeler på kort sikt. Næringen havner derfor nest nederst på listen av næringer. 9. Miljøteknologi Miljøteknologi bidrar til å løse sentrale miljø- og ressursproblemer, og utvikling, testing og anvendelse av ny teknologi står derfor sentralt. Miljøteknologi omfatter renseteknologi, mer miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser, mer effektiv ressurshåndtering og teknologiske systemer som reduserer miljøpåvirkningen. Miljøteknologi er et veldig lite, men voksende, miljø. De fleste selskapene i næringen har færre enn 50 ansatte, og det er kun rundt 10 selskaper i regionen som driver med miljøteknologi. Her jobber hovedvekten med rensing av vann og behandlingsteknologi. Det finnes ingen forankring mot UiS, men miljørelatert teknologi er et viktig område for IRIS. OD har et koordineringsansvar offshore, og det er også flere prosjekt og selskap som har gode forskningsforbindelser, mens det foreløpig ikke finnes en felles retning blant aktørene i næringen. Hensynet til klodens miljø er blitt en svært viktig driver i alle næringsutøvelser og i Stavanger-regionen har vi sett flere selskaper som har satset og lykkes innenfor miljøteknologi. Norge har et forholdsvis strengt regelverk på området, og selskaper som lykkes i Norge blir derfor ofte eksportører av sine løsninger. Etterhvert som produktene blir vanligere utenfor Norge, blir konkurransen derimot mer krevende som følge av det norske kostnadsnivået. Trenden ser ut til å være at design og ingeniørarbeid skjer lokalt mens produksjon skjer utenfor Norge. Per i dag er ikke miljøteknologi regnet som et separat miljø i regionen, og det leveres kun et lavt volum av prosjekter. Vekstpotensialet er derimot betydelig, og det finnes muligheter for ekspansjon til flere næringer og markeder som mot fiskeoppdrett og vannbehandling og rensing for oljeutvinning. Miljøteknologi er forankret i intensjonen om å bidra til grønn energi, og dette passer inn i regionens satsningsområder. Løsningene er ofte i forkant teknologisk, og noen av løsningene som er utviklet i regionen blir kjøpt opp av større grupperinger for å gjøre kommersiell suksess. Det er ikke observert samarbeid mellom bedriftene i næringen og kunnskapsaktører i regionen, eller mot andre industrier. Selskapene innenfor miljøteknologi i regionen er preget av å være smale, og konkurrere i et tøft marked, noe som gjør potensialet for betydelige inntektsstrømmer relativt lav. Det har heller ikke vært en samlet villighet til å satse på miljøteknologi i regionen, noe som gir begrensete muligheter. Miljøteknologi er likevel en fremtidsrettet og viktig næring med

10 smart bruk av teknologi på tvers av bransjer, som det derfor bør fokuseres på i fremtiden. Miljøteknologi havner nederst på listen av de foreslåtte næringene, dette er hovedsakelig fordi næringen har et veldig lite ressursgrunnlag, uten tydelig industrilederskap og samarbeid, og med begrenset mulighet for stor verdiskapning på kortere sikt.

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Forprosjekt Nye Næringer

Forprosjekt Nye Næringer 23.09.14 Forprosjekt Nye Næringer 1. Oppsummering 2. Bakgrunn 2.1. Mandat 2.2. Forankring 2.3. Organisering 2.4. Olje- og gassindustrien 3. Forarbeider 3.1. Prosess og metode 4. Intervjuer 5. Sammendrag

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene

Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene April 2010 Ledernes vurderinger av Econ Pöyrys rapport: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping

Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Greater Stavanger et interkommunalt samarbeid om næringsutvikling og verdiskaping Rådmannssamling på Utstein kloster 14. januar 2016 Erling Brox, Greater Stavanger «a nation financed by God» I så fall

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø Status leverandørindustrien Oversikten over "oljeinvesteringer" underkommuniserer «Offisielt»: 10-20 prosent ned i 2015, tilbake til 2012-nivå?

Detaljer

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng

Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren. Øyvind Rideng Dynamisk risikostyring i petroleumssektoren Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg Verktøykasse for

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer.

Grønn konkurransekraft muligheter, ambisjoner og utfordringer. Statssekretær Lars Andreas Lunde Partnerskapskonferanse om Grønn verdiskaping i Tønsberg 15. januar 2015 Stor temperaturforskjell mellom dagens utvikling og «2-gradersverdenen» Kilde: IPCC 2 16. januar

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg. Øyvind Rideng

Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg. Øyvind Rideng Nytt verktøy for helhetlig dynamisk risikostyring på rigg Øyvind Rideng Tema Portal for enkel tilgang til rigg- og risikoinformasjon for brukere Bruk av sanntidsdata til dynamisk risikostyring på rigg

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked

Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked Kan norske bedrifter bidra mer til grønn teknologi i utviklingsland? 25. februar 2014 Ivar Slengesol, utlånsdirektør

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 Kristin H. Lind, mobil 91603694 www.ks-bedrift.no Energi avfall, transport og klimapolitikk KS Bedrifts medlemmer vil ta del i verdiskapning og

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked

Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked Fornybar energi: Norsk eksportindustris posisjon i et voksende internasjonalt marked Programrådet for Miljøteknologi, konferanse 28. august 2013 Ivar Slengesol, utlånsdirektør industri og fornybar energi

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014

Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø. Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Norsk Olje og Gass HMS-utfordringer i nordområdene Helse og arbeidsmiljø Arbeidsseminar 23-24.4.2014 Petroleumstilsynet Sigvart Zachariassen Ptil - hovedprioriteringer 2014 NORD RISIKOUTSATTE GRUPPER BARRIERER

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Muligheter og barrierer i nord

Muligheter og barrierer i nord Nord-Norge Fremtidens energikammer? Muligheter og barrierer i nord Kirsti Hienn Prosjektdirektør/Daglig leder Nordnorsk Havkraft www.nordnorskhavkraft.no Innhold Nordnorsk Havkraft Status fornybar energiproduksjon

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57

GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 1 06.07.15 20:57 GU_brosjyre_2015.indd 2 06.07.15 20:57 NÅR ER «ETTER OLJA»? Før 2050. Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene tar slutt, men fordi vi må la

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Energirådets arbeidsgruppe Classification: Internal 1 Arbeidsgruppen Steinar Bysveen, EBL, leder Odd Håkon Hoelsæter, Statnett Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Jan Thomas Odegard - NCG Utarbeidet med Mari Mogen Bakke og Zozan Kaya Rapporten er tilgjengelig på Norads hjemmeside: Gjennomgang av Norads

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

Næringslivets klimaerklæring

Næringslivets klimaerklæring Vindkraft i Nordland en driver for nærings- og kompetanseutvikling Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland NHO Nordlands medlemsundersøkelse 2009 Næringslivets klimaerklæring Prinsipper og grunnholdninger:

Detaljer

Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten. Siragrunnen - et viktig steg ut i havet

Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten. Siragrunnen - et viktig steg ut i havet Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten Siragrunnen - et viktig steg ut i havet Vårt utgangspunkt for Siragrunnen vindpark Skal realiseres uten offentlige tilskudd Skal realiseres innenfor det eksisterende

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

- kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen?

- kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen? Ja, tenke det; ønske det; ville det men gjøre det... Ubrukte muligheter og utfordringer - kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen? Lerchendal konferansen januar 2011 Vibecke Hverven

Detaljer

Industrielle muligheter i Norge

Industrielle muligheter i Norge Industrielle muligheter i Norge Erik W. Jakobsen, Dr oecon/professor Managing Partner i Menon Næringsøkonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker»

«Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» «Kunnskapsbasert petroleumsnæring i alle landets fylker» Atle Blomgren, seniorforsker Statoil Energiseminar Bergen, 23.05. 2013 Kilder: «Industribyggerne»: Kartlegging av norskbasert petroleumsnæring,

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind

Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft i

Detaljer

Den norske petroleumsklyngens utvikling i lys av energiutviklingen i verden Hans Henrik Ramm

Den norske petroleumsklyngens utvikling i lys av energiutviklingen i verden Hans Henrik Ramm Den norske petroleumsklyngens utvikling i lys av energiutviklingen i verden Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Unge Høyres Regionkonferanse Kristiansund 25. mars 2007 AFF Benchmarking 2003 Leverandørene

Detaljer

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft Stavanger Forum 20. nov 2012 Leder av K-HVO forum Rune Wannebo, Teekay Petrojarl as www.teekay.com Trender i norsk olje- og gassindustri Høyere krav til effektivitet Kortere leveringstid per prosjekt/kontrakt

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

TEKNOLOGI PÅ TESTBENKEN

TEKNOLOGI PÅ TESTBENKEN TEKNOLOGI PÅ TESTBENKEN Gasskonferansen i Bergen, 26 april 2007 Gro Cederløf, Risavika Gas Centre Disposisjon Utgangspunkt / Etablering / Visjon Hva kan vi tilby? Etablering av Faglig Samarbeid Prosjekter

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Medlemsbedrifter i Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Aibek AS er en ledende leverandør av tjenester relatert til olje, gass og fornybar energi. Ambisjonene er

Detaljer