MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering vedr. omdømmeundersøkelsen v/kommunikasjonsrådgiver Nils M. Apeland i Apeland Informasjon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering vedr. omdømmeundersøkelsen v/kommunikasjonsrådgiver Nils M. Apeland i Apeland Informasjon."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Innledningsvis blir det en orientering vedr. omdømmeundersøkelsen v/kommunikasjonsrådgiver Nils M. Apeland i Apeland Informasjon. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 122/07 04/914 MEDLEMSKONTINGENT KS, PERIODEN /07 04/312 SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SALGSBEVILLING FOR ØL V/REMA 1000 KONGSGÅ RDEN V/JAN LILLELAND AS Utskrift fra behandlingen i hovedutvalg helse og sosial legges ut i møtet. 124/07 04/301 SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SALGSBEVILLING FOR ØL VED RIMI AVALDSNES - ICA DETALJ AS Utskrift fra behandlingen i hovedutvalg helse og sosial legges ut i møtet. 125/07 07/2483 FORSLAG TIL NYE POLITISKE UTVALG Sakspapirene ettersendes. 126/07 06/2493 REG. PLAN 488. TRAFIKKHAVN VELDEØYANE. ERVERV DEL AV GNR. 86, BNR. 7. KLAGE PÅ VEDTAK OM EKSPROPRIASJON OG FORHÅNDSTILTREDELSE.

2 127/07 05/2346 REG. PLAN. AVALDSNES BRYGGE. SØKNAD OM EKSPROPRIASJON OG EVENTUEL FORHÅNDSTILTREDELSE FOR VEG. GNR. 85, BNR. 11 M.FL. 128/07 06/69 REFERATLISTA Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen ordfører Elin Davidsen sekr.

3 Sak 122/07 MEDLEMSKONTINGENT KS, PERIODEN Saksbehandler: Arnt Mogstad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 04/914 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 122/07 Formannskapet Forslag til vedtak: Karmøy formannskap har forståelse for at det kan være nødvendig med å øke medlemskontigenten i tråd med de utfordringene kommunesektoren står overfor. Karmøy formannskap forutsetter at styret for KS-Rogaland gir en uttalese til Sentralstyret som gjenspeiler kommunene i Rogaland sin holdning til den forslåtte kontingentøkning. Karmøy formannskap har forøvrig ingen merknader til de foreslåtte endringer av vedtektene. Side 3 av 20

4 Sak 122/07 SAKSFRAMSTILLING Kommunene i Rogaland har den fått oversendt sak om Medlemskontingenten til KS for perioden 2009 til KS-Rogaland skriver følgende i oversendelsesmailen: SENTRALSTYRETS HØRINGSFORSLAG TIL MEDLEMSKONTINGENT OG VEDTEKTSENDRINGER Vedlagt følger KS Sentralstyre sitt høringsforslag til: - Medlemskontingent i KS for perioden 2009 til Endring av vedtekter Disse forslagene vil bli saker på KS Rogaland sitt fylkesstyremøte i oktober. Uttalelser fra kommunene og bedriftsmedlemmene må derfor være oss i hende innen 26. september. Vi legger til grunn at høringssvarene primært er et resultat av politisk behandling i kommunene /bedriftsstyrene. Høringssvarene sendes på e-post til Høringsfristen videre til KS sentralt er 15. oktober. Sentralstyret vil deretter - etter at høringssvarene fra fylkene er mottatt og bearbeidd - behandle endelig forslag i sitt novembermøte. Dette forslaget skal så behandles av Landstinget februar Landstingssakene blir sendt samlet til delegatene i desember. Bakgrunn for saken Sentralstyret vedtok i sitt møte følgende: Modellen for beregning av medlemskontingent videreføres i den form den har hatt i siste landstingsperiode, men det gjøres reelle justeringer både av satser og beløpsgrenser. I sum innebærer justeringene en reell engangsjustering av kontingentinntektene på 15% for KS fra 2008 til Denne nivåjusteringen vil gjøre det mulig for KS å styrke organisasjonens kapasitet på områder hvor kommunesektoren står overfor nye og økte utfordringer i kommende fire-års periode. Sats pr innbygger økes med 10%, både for kommuner og fylkeskommuner. Grunnbeløp for kommunene økes med om lag kr til ca kr. Ordningen med årlige justeringer av kontingent og rammer i samsvar med den reelle endringen i konsumpris-, folketalls- og lønnsvekstindeks videreføres. Inntektene fra opplæringskontingent (OK) innarbeides i ordinære innbyggersatser og fjernes dermed som særskilt beregning. Nye satser pr. innbygger blir dermed 16,20 og 13,27 kroner (2007-verdier) for henholdsvis kommuner og fylkeskommuner. Side 4 av 20

5 Sak 122/07 Opplæringskontingenten har ikke vært begrenset av maksimumsgrensen og den nye, ordinære kontingentens maksimumsgrense justeres dermed opp 30% totalt, for å kompensere for bortfallet av den særskilte inntekten knyttet til opplæring. Kontingenten til FOU, som inngår i total kontingent til KS utgjør 4,15 og 3,12 kr pr innbygger for henholdsvis kommunene og fylkeskommunene i Begge satsene justeres opp med 10% i 2009, som en engangsjustering utover indekseringen, på linje med kontingentsatsene for øvrig. Ordningen med årlig inflasjonsjustering av disse satsene i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen videreføres, med den modifikasjon at de, som ordinær kontingent, heretter også indekseres med en andel for lønnsvekst. Som en forsiktig tilnærming og praktisk forenkling, kan prosentvis andel av de to indeksene settes like store, det vil si 50:50. Med denne modellen videreføres den utjevningseffekt som oppnås ved bruk av både grunnbeløp og maksimumsgrense i tillegg til proporsjonale innbyggerbaserte satser. Siden det er behov for å styrke medlemstjenestene både sentralt og regionalt, er det rimelig at både små og store kommuner og fylkeskommuner gir sitt bidrag til å styrke medlemsfinansieringen. Med de justeringene som nå foretas, anses dette løst på en balansert måte. Fordelingen av kontingent på kommuner og fylkeskommuner vil i neste periode utgjøre 65:35. Rådmannens kommentarer: KS har sendt over et omfattende dokument som kommunene skal ta stilling til. Rådmannen har vedlagt dokumentenes innledning og sammendrag. Dokumentet forøvrig ligger på saken. KS er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon samt den organisasjon som ivaretar kommunenes interesser i samspillet med Regjering og Storting. KS har også fokus på arbeidet med å utvikle kommunene videre til den samfunnsaktør som alle forventer. I det daglige er den delen av KS som ivaretar arbeidsgiverfunksjonen den delen som Karmøy har mest kontakt med. Rådmannens konklusjon: Rådmannen er av den formening at det er viktig med at kommunene har en sterk en sterk arbeidsgiverorganisasjon og som også kan ivareta kommunenes interesser på andre viktige områder. For at KS skal kunne utøve disse viktige funksjonene må organisasjonen gis økonomiske rammer som gjør at de kan utøve sine oppgaver på en forsvarlig måte. Rådmannen er derfor av den formening at det gis rom for en kontingentøkning.den nye modellen skal innføres fra budsjettåret Økningen for oss vil bli ca 10% basert på kontingenten for Økningen fra 2007 til 2008 vil være ca 5%. Rådmannen forutsetter at KS styret i Rogaland sammenfatter kommunenes høringsutalelser og gir en kvalifisert tilbakemelding til Sentralstyret. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 5 av 20

6 Sak 123/07 SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SALGSBEVILLING FOR ØL V/REMA 1000 KONGSGÅRDEN V/JAN LILLELAND AS Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 04/312 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 44/07 Hovedutvalg helse og sosial /07 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap innvilger Jan Lilleland AS salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol i lokalet til Rema 1000 Kongsgården, Karmsund. Bevillingen gis for resterende del av bevillingsperioden som opphører Som styrer godkjennes Jan Lilleland, f og som stedfortreder godkjennes Astrid Halvorsen Storm, f Salgstid ihht pkt. K) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer: Salg av øl kan foregå til disse tider: Mandag- fredag: Kl Lørdag, nyttårsaften: Kl Påske- og pinseaften: Kl (ihht lov om helligdager og helligdagsfred) Søndager, helligdager samt julaften, 1. mai, 17. mai og stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov kan det ikke selges øl. Øl/rusbrus skal være tildekket utenom salgstiden. Det er ikke tillatt å plassere rusbrus/øl i samme kjøleskap som alkoholfri drikk. Det henstilles også til at rusbrus/øl ikke plasseres på samme hylle eller ved siden av alkoholfri drikk. Dersom kontrollørene mener at plasseringen ikke er forsvarlig, eller at det er mulig å ta feil av alkoholholdig og alkoholfri drikk, kan bevillingshaver pålegges å gjøre noe med dettte. 4. Det kreves til enhver tid tilfredsstillende vandel, lokalet skal være godkjent av Mattilsynet og tilfredsstillende internkontrollsystem etter alkoholloven. 5. Enhver endring i eiere, styrer, stedfortreder, driftskonsept og lokaler må forhåndsgodkjennes av kommunen. 6. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves ihht alkoholloven og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner når vilkårene for omsetning av alkoholholdige drikkevarer overtres. Side 6 av 20

7 Sak 123/07 SAKSFRAMSTILLING Jan Lilleland AS søkte i juni 07 om overdragelse av salgsbevilling for øl ved Rema 1000 Kongsgården, Karmsund. Vedlegg 1. Jan Lilleland har tidligere vært bevillingshaver og styrer av salgsbevillingen ved Rema 1000 på Åkra og Astrid Storm Halvorsen var stedfortreder. Begge disse personene har kunnskapsprøven om alkoholloven for salgsbevilling og fortsetter som henholdsvis styrer og stedfortreder ved Rema 1000 Kongsgården. Politiet har ingen anmerkninger til styrer og stedfortreder. Det er pr. dags dato ikke mottatt uttalelse om økonomisk vandel, så det må settes som en forutsetning i vedtaket at det skal være godkjent vandel. Vanlig praksis har vært at alle salgssteder som søker om salgsbevilling for øl får det dersom det er godkjent lokale og tilfredsstillende vandel. Foreliggende søknad gjelder overdragelse til nye eiere. Rådmannens kommentarer/konklusjon: På bakgrunn av tidligere praksis og under forutsetning av godkjent vandel anbefaler rådmannen at søknaden innvilges. Salgstider ihht pkt. K) i de alkoholpolitiske retningslinjene. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 7 av 20

8 Sak 124/07 SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SALGSBEVILLING FOR ØL VED RIMI AVALDSNES - ICA DETALJ AS Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 04/301 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 45/07 Hovedutvalg helse og sosial /07 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap innvilger ICA Detalj As, org. nr , salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol i lokalet til Rimi Avaldsnes, Øygarden. Bevillingen gis for resterende del av bevillingsperioden som opphører Som styrer godkjennes Liliana Vargas, f og som stedfortreder godkjennes, f. under forutsetning av at disse snarest gjennomfører og består kunnskapsprøven om alkoholloven for salgsbevilling. 3. Søknad om salgstid fra kl på hverdager og kl på lørdager avslås. Salgstidene blir ihht pkt. K) i Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer: Salg av øl kan foregå til disse tider: Mandag fredag: Kl Lørdag, nyttårsaften: Kl Påske- og pinseaften: Kl (ihht lov om helligdager og helligdagsfred) Søndager, helligdager samt julaften, 1. mai, 17. mai og stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov kan det ikke selges øl. Øl/rusbrus skal være tildekket utenom salgstiden. Det er ikke tillatt å plassere rusbrus/øl i samme kjøleskap som alkoholfri drikk. Det henstilles også til at rusbrus/øl ikke plasseres på samme hylle eller ved siden av alkoholfri drikk. Dersom kontrollørene mener at plasseringen ikke er forsvarlig, eller at det er mulig å ta feil av alkoholholdig og alkoholfri drikk, kan bevillingshaver pålegges å gjøre noe med dette. 4. Det kreves til enhver tid tilfredsstillende vandel, lokalet skal være godkjent av Mattilsynet og tilfredsstillende internkontrollsystem etter alkoholloven. 5. Enhver endring i eiere, styrer, stedfortreder, driftskonsept og lokaler må forhåndsgodkjennes av kommunen. Side 8 av 20

9 Sak 124/07 6. Formannskapet viser til at bevillingen må utøves ihht alkoholloven og Karmøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer og disse må følges til punkt og prikke. Det vises videre til vedtatt Reaksjoner når vilkårene for omsetning av alkoholholdige drikkevarer overtres. Side 9 av 20

10 Sak 124/07 SAKSFRAMSTILLING ICA Detalj AS har med virkning fra overtatt RIMI Avaldsnes (tidligere Avaldsnes Lavpris AS) og søker derfor om salgsbevilling for øl i lokalet på Øygarden, Avaldsnes. Vedlegg 1. Kontaktperson i ICA Sør/Vest er Marit AAsland og org.nr. er Daglig leder blir Liliana Vargas og hun blir også styrer av salgsbevillingen. Det var oppgitt navn på stedfortreder på søknaden, men ifølge opplysninger gitt på tlf. fra vedkommende, blir det endring i stedfortreder. Navn på stedfortreder vil derfor bli ettersendt. Styrer og stedfortreder må ha godkjent vandel og gjennomføre og bestå kunnskapsprøve om alkoholloven for salgsbevilling. Det søkes om salgstid fra kl til kl på hverdager og mellom kl til kl på lørdager. Vanlig praksis har vært at alle salgssteder som søker om salgsbevilling for øl får det dersom det er godkjent lokale og tilfredsstillende vandel. Foreliggende søknad gjelder overdragelse til nye eiere. Politiet har ingen merknader til styrer og det er ikke mottatt opplysninger om at det er merknader til økonomisk vandel for ICA Detalj AS. Rådmannens kommentar/konklusjon: På bakgrunn av tidligere praksis og under forutsetning av godkjent vandel anbefaler rådmannen at søknaden innvilges. Styrer og stedfortreder må snarest gjennomføre og bestå kunnskapsprøve om alkoholloven for salgsbevilling. Søknaden om utvidet salgstid, dvs. før kl og etter kl (18.00 på lørdager) avslås og det henvises til eksisterende salgstider i pkt. K) i de alkoholpolitiske retningslinjene. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 10 av 20

11 Sak 125/07 FORSLAG TIL NYE POLITISKE UTVALG Saksbehandler: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/2483 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 125/07 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: Sakspapirene ettersendes. Side 11 av 20

12 Sak 126/07 REG. PLAN 488. TRAFIKKHAVN VELDEØYANE. ERVERV DEL AV GNR. 86, BNR. 7. KLAGE PÅ VEDTAK OM EKSPROPRIASJON OG FORHÅNDSTILTREDELSE. Saksbehandler: Lars Tore Nordskog Arkiv: 611 Q10 &50 Arkivsaksnr.: 06/2493 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 62/07 Formannskapet /07 Formannskapet /07 Kommunestyret /07 Formannskapet /07 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre tar klage av på kommunestyrevedtak i sak 47/07 den til etterretning. Kommunestyret kan ikke se at klagen inneholder nye momenter eller forhold som ikke var kjent av kommunestyret da de fattet sitt vedtaket i sak 47/07. Med utgangspunkt i dette og vedlagte innstilling taes ikke klagen til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland til videre behandling. Side 12 av 20

13 Sak 126/07 SAKSFRAMSTILLING 1. Oppsummering og sammendrag av saken. Denne innstilling er skrevet med utgangspunkt i at den sammen med vedtaket i denne sak, tidligere saker og klagen datert skal oversendes fylkesmannen i Rogaland til videre behandling og avgjørelse. Saken gjelder erverv av areal av del av en mindre landbrukseiendom, gnr. 86, bnr. 7 i Karmøy kommune, for utbygging av ny trafikkhavn Veldeøyane. I den forbindelse må Midtre Flataskjær med kondemnabel eller delvis nedfalt hytte erverves, jfr. vedlagt utsnitt av reguleringskart i M 1:3500, datert , ervervskart i M 1:4000, datert og 3 digitale foto av hytten på holmen, vedlegg 1-3 Det ble ført omfattende forhandlinger med grunneierne (2) og Deres advokat, uten at det har lykkes for kommunen å oppnå minnelig avtale om ervervet. Som følge av dette fattet Karmøy formannskap den i sak 62/07 vedtak om utsending av forhåndsvarsel om ekspropriasjon m.m., jfr. kopi av vedtak, vedlegg 4. Dette vedtak sammen med forhåndsvarsel om ekspropriasjon ble meddelt grunneierne og Deres advokat ved kommunens brev av , jfr. vedlagt kopi, vedlegg 5. Det kom 1 merknad på forhåndsvarselet, jfr. vedlagt kopi av brev datert fra adv. T. Haver på vegne av eierne av 86/7, vedlegg 6. Den i sak 47/07 fattet Karmøy kommunestyre vedtak om ekspropriasjon og eventuell søknad om forhåndstiltredelse, jfr. vedlagt kopi av vedtak, vedlegg 7. Grunneierne og Deres advokat ble underrettet om ekspropriasjonsvedtaket ved brev av , jfr. vedlegg 8. Den ble dette vedtak påklagd til fylkesmannen i Rogaland av adv. T. Haver, jfr. vedlegg 9. Før denne klagen kan oversendes fylkesmannen til behandling, må den behandles og vurderes av kommunestyret. Før vi går i gang med vurdering og behandling av klagen, er det nødvendig at rådmannen har en kort gjennomgang av plangrunnlaget. Det er dette som er selve det juridiske grunnlaget for ekspropriasjonsvedtaket. 2. Plangrunnlaget. Reguleringsplanen R-488, Trafikkhavn Veldeøyane ble egengodkjent av Karmøy kommunestyre i sak 109/04 den , jfr. vedlegg 10. Vestre Flataskjær er dels regulert til havneområde 1/3 og eksternt friområde, 2/3, jfr. utsnitt av reguleringsplanen, vedlegg 1. Arealet av holmen/skjæret utgjør ca. 7,6 daa og ligger i Karmsundet i Karmøy kommune. 2. Rådmannen sin vurdering av klage datert på kommunestyret sitt ekspropriasjonsvedtak i sak 47/07 den Innen klagefristen utløp kom det inn 1 klage fra adv. T. Haver, datert , vedlegg 9. Side 13 av 20

14 Sak 126/07 Klagen bygger i korthet på at saksbehandlingsreglene i ekspropriasjonsaker ikke er fulgt verken det når det gjelder varsling, utredning eller forhandling. Videre har kommunen ved sin vurdering ikke tatt hensyn til hyttens tilstand og dens betydning for grunneierne. Med utgangspunkt i orl. 25, mener klager at det heller ikke foreligger grunnlag for forhåndstiltredelse i saken. Rådmannen vil i den følgende gå kronologisk gjennom klagen og kommentere de enkelte avsnitt. Varsel. I denne saken har klager på ordinær måte utfra forvaltnings- og oreigningslovens regler fått uttale seg før kommunestyret fattet sitt endelige ekspropriasjonsvedtak i sak 47/07, jfr. oppsummeringen og gjennomgangen i denne innstillingen under pkt. 1 og vedlegg 4-7 som bekrefter dette. Klagers merknad til forhåndsvarslet om ekspropriasjon m.m., vedlegg 6, ble kommentert i rådmannen innstilling i sak 47/07 og var vedlagt saken. Det er derfor direkte feil når klager hevder at han ikke har fått anledning til å kommentere saken. I denne saken ble forhåndsvarslet om ekspropriasjon først utsendt etter lengre og omfattende forhandlinger mellom partene. Ved alle lovlige grunnerverv i offentlig regi, vil ekspropriasjon være en mulig utgang av saken dersom partene ikke blir enig i minnelighet. I så henseende er forhåndsvarslet etter forvaltnings- og oreigningslovens regler starten på selve ekspropriasjonsaken. Partene kan uttale seg til forhåndsvarselet, slik det er gjort i denne saken, før endelig ekspropriasjonsvedtak fattes. Det vil ikke være mulig å uttale seg til noe som ikke er startet eller utsendt slik klager hevder i sitt klageskriv. Vanligvis er forhåndsvarslet et rent administrativt start på en forvaltningssak med senere vedtak. I Karmøy kommune må et slikt forhåndsvarsel for ekspropriasjonsaker, behandles politisk før det kan utsendes. Dette innebærer at ekspropriasjonsvedtaket m.m. i denne saken, har en omfattende politisk forankring, og langt mer enn det vanligvis slike vedtak har. Utredningsplikt. Med rådmannen sin innstillingen til ekspropriasjonsvedtaket lå det 3 nye digitale foto av hytten. Disse 3 fotoene, som også er vedlagt denne saken, vedlegg 3, viser etter rådmannen sitt syn at kommunen har meget god dokumentasjon på at hytten er kondemnabel og delvis nedfalt. I tilfelle kan også dette billedmateriale suppleres dersom det skulle være behov for det. Slik hytten framstår i dag har den ikke vært benyttet på årtier. Etter rådmannen sitt syn har hytten derfor ingen egenverdi. Den er heller ikke et potensielt salgsobjekt. Årsaken er at Vestre Flataskjær er en del av en større eiendom gnr. 86, bnr. 7. Holmen med hytten må derfor fradeles, før den eventuelt kan selges som en egen enhet. En slik fradeling og eventuell gjennombygging, som klager hevder, vil derfor kreve ordinær søknadsbehandling med søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens regler. Hytten ligger dessuten innen 100 m belte til sjø. Det er derfor etter rådmannen sitt syn lite sannsynlig at grunneier ville fått tillatelse til fradeling eller til gjennom-bygging av hytten på holmen. Etter rådmannen sitt syn er ekspropriasjonsvedtaket i sak 47/07 solid forankret i den egengodkjente reguleringsplanen, beskrivelse av inngrepet og dets omfang. I tillegg har kommunen prøvd å komme fram til en minnelig avtale i lang tid forut for ekspropriasjonsaken. Utbygging av regionhamnen er også et viktig prosjekt for kommunen og regionen, og det har etter rådmannen sitt syn en klar samfunnsmessig interesseovervekt i at prosjektet gjennomføres. Side 14 av 20

15 Sak 126/07 Forhandlingsplikt - verdsettelse. Som nevnt innledningsvis har det vært ført omfattende forhandlinger i saken. Det har dessverre ikke lykkes å komme fram til en minnelig avtale. Årsaken til dette er partene sitt fundamentalt forskjellig syn på hyttens tilstand og mulighetene for gjenoppbygging og fradeling fra hovedeiendommen gnr. 86, bnr. 7. Etter rådmannen sitt syn bygger den foreliggende taksten på feil faktum, og den er et bestillingsverk knyttet til denne ervervsaken, jfr. også de 3 bildene av hytten. Med kommunen sitt utgangspunkt for verdsettelsen i denne saken, salgs- eller bruksverdi av arealet av holmen, har kommunen etter rådmannen sitt syn gitt klager et godt tilbud, og langt høyere enn det som er gitt i tilsvarende saker. jfr. nylig avsagt dom i høyesterett, RT. 28. juni 2006, side 847 for Hundvåg i Stavanger som vedlegges saken, vedlegg 11. Arealer innen 100 m beltet er i denne saken verdsatt til kr. 20,- pr. m2, og Vassøykalven som er en holme til kr. 5,- pr. m2. Det bør også nevnes at vi allerede har ervervet del av gnr. 86, bnr. 1 i Husøyområdet til gjennomsnittlig kr. 8,- pr. m2. Dette ervervet på 86/1 er knyttet til den samme havneutbyggingen som i denne saken, jfr. vedlagt kartutsnitt i M 1:5000, datert , vedlegg 12. Dersom vi hadde lagt denne prisen til grunn ved verdsettelse av Flataskjær, ville holmen blitt verdsatt til kr ,- for de ca m2 vi erverver. Etter rådmannen sitt syn viser dette at kommunen har vist meget god forhandlingslinje i denne saken, og det kan i langt større grad stilles spørsmål ved klagers forhandlingsvilje. Bebygd grunn. Som nevnt tidligere gjelder dette inngrepet og ervervet i denne sak, erverv av areal til regionhavn. Det er derfor samfunnsmessig viktig at utbyggingen gjennomføres i samsvar med forutsetningene, jfr. også det som er sagt om dette tidligere i denne innstilling og innstilling til ekspropriasjons-vedtaket. Kommunen har gjennom sin behandlingen og egengodkjenning av reguleringsplanen, som klagerne/grunneierne ikke hadde noen merknader til, gjort de nødvendige avveininger som er nødvendige for senere å kunne fatte vedtak om ekspropriasjon slik som i denne saken. I den forbindelse kan det dessverre i mange tilfelle være nødvendig med erverv av hus og hytter for å gjennomføre utbyggingstiltaket. Oreigningslovens 7 vil ikke være til hinder for slike erverv når det de nødvendige avveininger er gjort tidligere i reguleringsbehandlingen. I vårt tilfelle er det i tillegg et erverv av en kondemnabel hytte som ikke har vært i bruk på lang tid, jfr. bildene. Det er derfor etter rådmannen sitt syn ikke tvil om at vedtaket i denne saken, tvillaust er til meir gagn enn skade, jfr. oreigningslovens 2, siste setning som er grunnlaget for ekspropriasjonsvedtaket. Som nevnt i innstillingen til ekspropriasjonsvedtaket er det viktig å være klar over hvilken utbygging kommunen og havnevesenet skal gjennomføre ved utbygging av regionhavnen. Det er og blir utfylt et betydelig areal til ny regionhavn. I den forbindelse vil havneregulert del av Vestre Flataskjær bli senket flere meter. Vi vil derfor få en skjæring liggende tett opp til hytten. Fri-områdene på østsiden av holmene mot Karmsundet, er regulert slikt det er for å dempe synsinntrykket fra havnen og industriområdet mot Karmsundet og det historiske Avaldsnes med kirke og historiesenter. Det er derfor viktig at kommunen får hånd om alle disse eksterne friområdene. I den forbindelse kan nevnes at vi har ervervet regulert friområde fra 86/1. I tillegg til dette vil region-havnen bli inngjerdet med streng adgangskontroll. Vestre Flatskjær blir som følge av utfyllingen landfast og en del av regionhavnen. Den kan derfor nås uten bruk av båt. Med dagens og framtidig krav til adgangskontroll i en regionhavn, vil det være urealistisk å gi grunneier rett til for eksempel adgang over regionhavnes område fram til en mindre gjenværende areal med en allerede kondemnabel hytte og som ikke har vært i bruk på lang tid. Hytten kan heller ikke settes i stand med den foreliggende regulering til friområde. Side 15 av 20

16 Sak 126/07 En slik delt løsning som foreslått av klager, vil danne kimen til en evig konflikt og er dessuten ikke ønskelig. Det er dessuten kommunen selv som bestemmer omfanget av ervervet utfra den gjeldene reguleringsplan, jfr. plan- og bygningslovens 40. Forhåndstiltredelse. Kommunen vil i den nærmeste framtid begjære skjønn for Karmsund herredsrett. Det har aldri vært kommunen sin intensjon å søke om forhåndstiltredelse før det er begjært skjønn, jfr. klageskrivet, det vil kommunen i tilfelle først gjøre etter at vi har begjært skjønn for herredsretten. I alle ekspropriasjonsaker blir denne muligheten til søknad om forhåndstiltredelse tatt med som del av ekspropriasjonsaken. Årsaken er at grunneierne uten denne muligheten, kan trenere tiltredelsen av grunnen til det foreligger rettskraftig skjønn/dom i saken. Denne mulighet er derfor helt nødvendig skal en sikre en rasjonell og sikker anleggsgjennomføring. Som nevnt er utfyllingsarbeidene allerede i gang, og dersom vi hadde oppnådd avtale hadde holmen allerede vært tiltrådt. I neste utbyggingsetappe som starter til høsten d.å., må kommunen tiltre Midtre Flataskjær i samsvar med reguleringsplanen. Det er lite sannsynlig at vi får berammet og gjennomført ekspropriasjonsskjønnet innen denne tid. Det er derfor helt nødvendig for å sikre kontinuerlig anleggsgjennomføring at kommunen har mulighet til å søke om forhåndstiltredelse i denne saken dersom det blir nødvendig. Rådmannens oppsummering og konklusjon. Rådmannen vil bemerke at kommunen har rett til å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter til gjennomføring av reguleringsplanen, jfr. plan- og bygningslovens 35 nr. 1. Kommunen har gjort store anstrengelser for om mulig å komme fram til minnelige kontrakt i denne saken. Slik utviklingen av denne saken har vært, er det etter rådmannen sitt syn ikke mulig å oppnå minnelige avtale med disse 2 eierne. Kommunen har oppnådd minnelig avtale med Opplysningsvesenets fond med en arealpris som er vesentlig lavere enn det klager krever i denne saken. Siden Midtre Flataskjær er en holme, burde erstatningen for grunnen her være lavere enn på prestegården 86/1. Det kan derfor få konsekvenser for senere grunnerverv dersom vi forfordeler eiendommene seg i mellom i denne saken. Etter rådmannen sitt syn har kommunen fulgt alle saksbehandlingsregler i denne ekspropriasjonsaken til punkt og prikke, og det finnest ikke noe grunnlag for klagerens anførsler om saksbehandlingsfeil m.m.. Det er også en klar samfunnsmessig interesseovervekt i at prosjektet gjennomføres. Prosjektet er i hovedsak finansiert og skal gjennomføres. Karmøy kommune som eier av prosjektet har også ansvar ovenfor de andre eierkommunene i Karmsund havnevesen på at det blir gjennomført. Med utgangspunktet i tidsaspektet i saken og klagers mulighet til å trenere gjennomføringen av prosjektet ytterligere, ber rådmannen om at kommunestyret opprettholder sitt ekspropriasjonsvedtak m. m. fra den i sak 47/07. Rådmannen kan heller ikke se at klageskrivet har brakt inn noe nye momenter i saken, og rådmannen ber derfor om at klagen ikke taes til følge, og sammen med denne innstilling og gjennomgang oversendes fylkesmannen i Rogaland til behandling og avgjørelse. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 16 av 20

17 Sak 127/07 REG. PLAN. AVALDSNES BRYGGE. SØKNAD OM EKSPROPRIASJON OG EVENTUEL FORHÅNDSTILTREDELSE FOR VEG. GNR. 85, BNR. 11 M.FL. Saksbehandler: Lars Tore Nordskog Arkiv: 611 &51 Arkivsaksnr.: 05/2346 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 81/07 Formannskapet /07 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre gir med hjemmel i plan- og bygningslovens 38, med slik begrunnelse som framgår av rådmannen sin innstilling, grunneierne/utbyggerne av Avaldsnes Brygge, eierne av gnr. 85, bnr. 8 m.fl., nødvendig rett til å ekspropriere grunn og rettigheter til gjennomføring av omlegging av Peder Skeieveg i henhold til gjeldene regulering. Ekspropriasjonsvedtaket rammer følgende eiendommer gnr. 85, bnr., 11, 12, 19, 37, 56, 218, 264 og 311, alle i Karmøy kommune. 2. Karmøy kommunestyre vedtar at det i nødvendig utstrekning kan søkes om forhåndstiltredelse med hjemmel i oreigningslovens 25 for gjennomføring av utbyggingen av Peder Skeiesveg på de samme eiendommer i Karmøy kommune som nevnt i pkt. 1. Side 17 av 20

18 Sak 127/07 SAKSFRAMSTILLING Saksutredning med rådmannen sin vurdering: Innledning. Saken gjelder privat utbygging av Avaldsnes Brygge og har sin bakgrunn i søknad om ekspropriasjon og eventuell forhåndstiltredelse for grunnerverv på eiendommene gnr. 85, bnr. 11, 12, 19, 37, 56, 218, 264 og 311, jfr. datert fra adv. O. Munkejord datert , vedlegg 1. Reguleringsplanen ble egengodkjent av Karmøy kommunestyre den Reguleringsvedtaket ble påklagd, men ble endelig stadfestet av Fylkesmannen ved vedtak av Karmøy kommune gav nødvendig rammetillatelse for utbyggingen den i bygg. sak 663/06. Det ble den gitt igangsettingstillatelse for utbygging av gnr. 85, bnr. 8 m.fl. I rammetillatelsen pkt. 3, er det fastsatt krav om opparbeidelse av Peder Skeieveg i samsvar med reguleringsplanen, jfr. forutsetninger i plan og bygningslovens 67. Denne utbygging krever grunnerverv på private eiendommer (8). I forhandlingene som har vært ført, har det ikke lykkes utbyggerne å komme fram til enighet med berørte eiendommer/grunneiere. Som følge av dette søkte de gjennom adv. O. Munkejord den om tillatelse til å sende forhåndsvarsel om ekspropriasjon m.m. I formannskapsak 81/07 den , gav formannskapet grunneierne tillatelse til å sende forhåndsvarsel om ekspropriasjon og søknad om eventuell forhåndstiltredelse. Ekspropriasjonsaken. Rådmannen vil bemerke. Forhåndsvarsel om ekspropriasjon og søknad om eventuell forhåndstiltredelse ble sammen med kartutsnitt som viser ervervsomfanget og vedtak i formannskapsak 81/07, utsendt eierne av de 8 eiendommene ved brev av fra adv. O. Munkejord, jfr. vedlegg 2. Frist for merknader ble satt til Det er kommet 1 merknad til forhåndsvarselet om ekspropriasjon m.m., jfr. vedlagt kopi av brev fra adv. K. M. Haavik datert , vedlegg 3. Merknaden er etter rådmannen sitt syn å anse som en ren opplysing om partsrepresentasjon for eiendommene gnr. 85, bnr. 11, 12, 37 og 264 uten konkrete merknader til selve innholdet i forhåndsvarslet og begrunnelsen for dette. Som det framgår av vedlagt brev datert , vedlegg 4, har adv. O. Munkejords oversendt de opplysninger som det ble spurt etter i merknadsbrevet av Som det framgår av søknaden og forhåndsvarslet og innstilling i formannskapsak 81/07, skal det erverves i hovedsak mindre arealer fra de fleste eiendommen, jfr. også vedlagt kartutsnitt i M 1:500, datert , vedlegg 5. Det er likevel et unntak og det er at det må erverves en eldre bolig på gnr. 85, bnr. 11 og 12. Eieren av disse eiendommer/bolig, eier og bebor bakenforliggende eiendom gnr. 85, bnr. 37, jfr. det vedlagte kartutsnittet. Bolig som erverves er derfor et utleieobjekt. Inngrepene ellers framgår av oppstillingen og søknaden og kartutsnittet, jfr. vedlegg 1 og 5. Side 18 av 20

19 Sak 127/07 Som det framgår av saken og forhåndsvarslet, har det vært ført forhandlinger med grunneierne uten at det har lykkes å komme til enighet. Reguleringsplanen for utbyggingen og Peder Skeieveg er egengodkjent. Kommunen har gitt ramme- og igangsettingstillatelse. Med utgangspunkt i disse faktiske og formelle forhold, er hjemmelsgrunnlaget for å starte og gjennomføre ekspropria- sjonsprosessen til stede, jfr plan- og bygningslovens 38. At det samtidig kan bli aktuelt å søke om forhåndstiltredelse, er en konsekvens av at en ikke har lykkes å komme fram til enighet med grunneierne og at utbyggingen har startet. Med utgangspunkt i kravene som ligger i regulerings-planen, rammetillatelsen og plan- og bygningslovens 67, er det helt nødvendig at å få opparbeidet/omlagt Peder Skeiesveg samtidig med byggeprosjektet. Er ikke vegen ferdigbygd samtidig med prosjektet ellers, vil utbyggerne kunne få problem med å få ferdigattester på leilighetene og dertil konvertering av lån og innflytting for nye beboere. Rådmannen sin anbefaling og konklusjon. Rådmannen vil først bemerke at grunneierene har den juridiske hjemmel for å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter til utbygging/omlegging av ny adkomst, Peder Skeieveg, til utbyggingsområdet, jfr. reguleringsplanen og plan- og bygningslovens 38. Grunneierne har i lengre tid forsøkt å komme fram til minnelige avtaler med de berørte. Forhåndsvarslet ser ikke ut til å ha endret noe på dette. Etter rådmannen sitt syn ser det ut som om det ikke er mulig å oppnå minnelige avtaler. Utbyggingen av Peder Skeiesveg med eller uten ledningsanlegg er denne boligutbygging sin andel av utbygging av nye hovedanlegg utenom den interne byggemodningen. Utbyggingen av denne vegen med blant annet fortau er klart positivt for trafikksikkerheten og framkommeligheten i området. Det er derfor etter rådmannen sitt syn et klar samfunnsmessig interesseovervekt i at prosjektet gjennomføres. Prosjektet er del av en større privat boligutbygging og er således finansiert gjenom det uten utgifter for kommunen. Med utgangspunktet i tidsaspektet i saken og grunneiernes mulighet til å trenere gjennomføringen av prosjektet, ber rådmannen om at kommunestyret samtykker i at søkerne i nødvendig utstrekning kan søke om forhåndstiltredelse i medhold av oreigningslovens 25. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 19 av 20

20 Sak 128/07 REFERATLISTA Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/69 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 128/07 Formannskapet Krav om lovlighetskontroll etter kommunelovens 59 i kommunestyresak 41/07 Karmøy vindkraftverk. Høring av søknad og konsekvensutredning. 2. Haugesundsruten ønske om ruteendring. Konsekvenser for hurtigbåtrutene i Ryfylke. 3. Krav om full byggestans langs Førdesfjorden 4. Val av kommunal representant i Avaldsnes skoglag L/L 5. Søknad om kommunal støtte Blålys - landsforeningen for seksuelt misbrukte. 6. Søknad om økonomisk støtte Rogalandsforeningen mot Stoffmisbruk Haugesund Side 20 av 20

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - KIWI 696 SKUDESNES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 02.12.2015, saksnr. 34/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 Formannskapet SKUDENES BRYGGERI AS SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/1338 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.04.2017 SPAR FRAKKAGJERD - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I FORBINDELSE MED NETTSALG I

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr: 17/2136 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07062017 Formannskapet 12062017 SØKNAD OM SALGSBEVILLING GULATING ØLUTSALG KARMØY,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER

SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER SAKSPROTOKOLL - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 Formannskapet behandlet saken den 03.04.2017, saksnr. 37/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 28.01.2015, saksnr. 4/15 Behandling: D. Ferkingstad (Ap) foreslo at adressen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 09.12.2014 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.2014 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/4602 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 Formannskapet 23.02.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - MATVAREEXPRESSEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid : Kl. 18.30 20.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN Formannskapet behandlet saken den 02.10.2017, saksnr. 105/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. For å gjennomføre reguleringsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Budsjettsjef møtte t.o.m. sak 18/05.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Budsjettsjef møtte t.o.m. sak 18/05. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bjørn Nedreaas

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING

SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING SAKSPROTOKOLL - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 22.02.2017, saksnr. 15/17 Behandling: Innstillingen vedtatt

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 16/3911 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 22.02.2017 Formannskapet 06.03.2017 SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 22. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/883-1 Arkiv: GNR/B 26/585 Sakbeh.: Svein J. Kemi Sakstittel: EKSPROPRIASJON AV GNR.26 BNR.585 - DELER AV PLANID 20060027- GAKORIMYRA SØR - BOLIGFELT Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 16.06.2015 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 50/15 Sak 51/15 Sak 52/15 Sak 53/15 Sak 54/15 Sak 55/15 STIFTELSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1374 ENDRING AV DAGLIG LEDER/SKJENKESTYRER - RESTAURANT SOPRANO AS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 14/1374 ENDRING AV DAGLIG LEDER/SKJENKESTYRER - RESTAURANT SOPRANO AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Befaring kl 11.00, oppmøte Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 12.30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 08/751

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 08/751 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 08/751 EKSPROPRIASJON OG FORHÅNDSTILTREDELSE AV DEL AV GNR. 36/7, FORMÅL UTBYGGING FISKEMOTTAK/SLAKTERI. Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknader om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 1. juli 2008-30. juni 2012 og fatsettelse av salgstider Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2009 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 08.12.2014 kl. 10:00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

MØTEprotokoll. Formannskapet

MØTEprotokoll. Formannskapet Page 1 of 6 Formannskapets møteprotokoll 08.03.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Formannskapet Side 5 av 5 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.01.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Helga Rullestad

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Mardal Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10.00 TILLEGG TIL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/25 GBNR 112/007

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2012/920-45 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016 Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161. Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161. Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161 Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 18.03.2015, saksnr. 9/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 06/828 UTLEIE AV 3 STK HYTTER INNENFOR TAFTØY NÆRINGSPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 06/828 UTLEIE AV 3 STK HYTTER INNENFOR TAFTØY NÆRINGSPARK MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset : 20.02.2007 Tid: 08.30 Mulige forfall meldes snarest til Rådmannskontoret tlf. 72 46 00 00,. Saksliste blir også utsendt

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Guri Bosness. Jørn Erik Winther, Bill Rønning

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bård Anders Langø, Guri Bosness. Jørn Erik Winther, Bill Rønning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Hanne Nora Nilssen, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.06.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/03 Driftsutvalget 24.03.03 0056/03 Driftsutvalget 10.06.03 0055/03 Kommunestyret 26.06.

SÆRUTSKRIFT. Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/03 Driftsutvalget 24.03.03 0056/03 Driftsutvalget 10.06.03 0055/03 Kommunestyret 26.06. Nordreisa kommune Sak 0055/03 SÆRUTSKRIFT Saksbehandler: Pål Lyngstad Arkiv: REGPL Sørkjosengartneritomta / L12 Arkivsak: 02/01355 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0025/03 Driftsutvalget 24.03.03 0056/03 Driftsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.02.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 13.12.04

Formannskapets møteprotokoll 13.12.04 Page 1 of 6 Formannskapets møteprotokoll 13.12.04 Side 7 av 7 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.12.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201433565-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Stab Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 25. november

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2009 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 Hurdal kommune : 63 92 01 00 E-post: postmottak@hurdal.kommune.no Hjemmeside: http://www.hurdal.kommune.no Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 Bevillingstype Type

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 12.04.2011 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Plan og teknisk hovedutvalg HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Plan og teknisk hovedutvalg Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.02.2011 Fra kl: 12.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RAMMETILLATELSE OPPFØRING BOLIGHUS GNR. 29/80. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00. Reidar Eriksen, Anne-Marte Aslesen Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 21.10.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerd A. Myklebust Wang, Erik Bjørnsveen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 AUSTERBYGDVEGEN 34 B - NYBYGG/REKKEHUS. KLAGESAK. Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget opprettholder

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.07.2014 kl. 14.00 Møtedato: 10.07.2014 Klokkeslett: Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no. SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune viser til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Bygnestunet Møtedato: 18.02.2010 Tid : Kl. 19.35 21.35 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Mannes Marit Helen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 14/3393 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN,

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 88/14 Forvaltningsutvalget 25.09.2014 Kvinesdal kommune Reguleringsplan for Faret (PlanId 10371990005) - Reguleringsendring, 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10371990005 2014/1121 14201/2014 Nina Nissestad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Trond Fjeseth - avklaringer vedr. festeforhold og rettigheter

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Trond Fjeseth - avklaringer vedr. festeforhold og rettigheter Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe:2011/9659-11 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Trond Fjeseth - avklaringer vedr. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling

Møteinnkalling. Deltagelse i BRIS samarbeid i Buskerud Vinmonopol i Nore og Uvdal kommune, salgsbevilling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 12-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 09.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 12/10 PS 13/10

Detaljer

Mindre vesentlig reguleringsendring Øvre Maurholen gnr 5 bnr. 7 m.fl. Maurholen

Mindre vesentlig reguleringsendring Øvre Maurholen gnr 5 bnr. 7 m.fl. Maurholen Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 25.08.2009 Arkiv: :PL-, PL-, FA-L12, GBR-5/7 Arkivsaksnr.: 09/871 Journalpostløpenr.: 09/63518 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/14 11/1294 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - HØRING FORMANNSKAPET SOM LANDBRUKSNEMD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/14 11/1294 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - HØRING FORMANNSKAPET SOM LANDBRUKSNEMD Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 28.05.2014 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Fagnotat - OMG, Torgallmenningen 2 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06.

Fagnotat - OMG, Torgallmenningen 2 - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 innendørs frem til 30.06. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201323556-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015.

SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. SAKSPROTOKOLL - REFERASAKER HTS 15.10.2015. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 127/15 Enstemmig tatt til orientering. 1. Delegerte vedtak. Til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler:

Detaljer

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.05.2013 Fra og med sak: 36/13 Til og med sak: 44/13 Møtetid: 09.15-10.30 Av utvalgets

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201524217-7 Emnekode: SFS-7512 Saksbeh: GYGL Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Det nye hurtigruteskipet MS Spitsbergen forventes ferdigstilt i løpet av våren 2016.

Det nye hurtigruteskipet MS Spitsbergen forventes ferdigstilt i løpet av våren 2016. BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201613264-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 27. april

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Mari

Detaljer

Fagnotat - MS Lyna - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til 30.06.2016

Fagnotat - MS Lyna - Søknad om ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 frem til 30.06.2016 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/etat for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201529700-10 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Etat for skjenkesaker Dato: 13. november

Detaljer

Løvold Industri Eiendom AS - forlengelse håndgivelse tilleggsareal på Burøya

Løvold Industri Eiendom AS - forlengelse håndgivelse tilleggsareal på Burøya Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48792/2010 2010/337 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/124 Formannskapet 29.09.2010 Løvold Industri Eiendom AS - forlengelse håndgivelse

Detaljer