Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)"

Transkript

1 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID

2 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING Innledning Formål og omfang Om risiko og akseptkriterier Metode Datagrunnlag RISIKOANALYSE Oppsummering: Risikobilde og avbøtende tiltak

3 1.1 Innledning og bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av privat planforslag for Reguleringsplan Årstad. Bjørnsons gate 29, er det utarbeidet en ROS- analyse som grunnlag for vurdering av risiko, sikkerhets og sårbarhet knyttet til tiltak innenfor planområdet på tiltakhavers tomt. Analysen skal gi grunnlag for sikker arealforvaltning gjennom å identifisere og vurdere farer innenfor planområdet, og avdekke hvilke forhold som må analyseres nærmere ifbm bygging og søknad om tiltak. Plan- og bygningsloven (PBL) fra 2009 fastslår i 3-1 at all planlegging etter loven skal "fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.» PBL setter i 4-3 krav om at det skal utføres ROS- analyser i forbindelse med alle nye reguleringsplaner. Kommuneplanens arealdel KPA fastslår følgende om ROS- analyser i bestemmelsene ved kap. 9: ROS- analyser skal i nødvendig utstrekning inngå i arealplanlegging, ved søknad om tiltak og i byggesaksbehandling. Analysen skal avgrenses til relevante problemstillinger, og omfanget tilpasses hver enkelt sak. Behovet for avbøtende tiltak og rekkefølgekrav skal avklares. Analysen er gjennomført som en grovanalyse basert på ROS- veilederen Samfunnssikkerhet i arealplanlegging utarbeidet av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) i revidert utgave fra januar I tilegg er utvalget av relevante hendelser i samsvar med Fylkesmannen i Hordaland sitt anbefalte eksempel for gjennomføring av slik analyse. Analysen er gjennomført og kontrollert av Arkitektgruppen CUBUS AS. Utførende har vært Liz Eva Tøllefsen, s kontroll og kvalitetsikring har vært ved Ola B. Siverts. 3

4 1.2 Formål og omfang Formål Formålet til analysen er å identifisere og vurdere farer og risikoer i tilknytning til planområdet, samt identifisere potensielle avbøtende tiltak. Analysen skal benyttes som grunnlag for overordnede beslutninger knyttet til reguleringsplanen, og er derfor gjennomført på et innledende og grovt nivå. Dette innebærer å avdekke forhold og hendelser som påkrever videre oppfølging, samt vurdere behovet for videre utredninger i forbindelse med fremtidige bygging og søknad om tiltak. Avgrensing av problemstilling ROS- analysen er primært begrenset til endringer/hendelser som utløses av planforslaget eller hvor planforslaget berøres i særlig grad av de aktuelle hendelser. Risiko forbundet med eksisterende arealbruk uavhengig av planforslaget er ikke. De forhold som er videreført uendret fra gjeldende plan er ikke i analysen, se kap Beskrivelse av planforslaget. Omfang NS 5814: skiller mellom 3 faser av en risikovurdering: Planlegging, Risikoanalyse og Risikoevaluering. Disse fasene omfatter å identifisere farer og uønskede hendelser, analysere og evaluere risiko samt å identifisere tiltak som kan fjerne eller redusere risiko. Det understrekes imidlertid at Risikohåndtering ikke inngår som en del av risikovurderingen. Risikohåndtering knyttes i stedet til videre oppfølging og utredning ifbm igangsetting av fremtidige tiltak og utbygging, og kan omfatte kost- nytteanalyser, handlingsplaner, tiltaksbeslutninger etc. 4

5 1.3 Om risiko og akseptkriterier Risiko er definert som produktet mellom sannsynlighet og konsekvens. Akseptkriterier er grenseverdier som fastsetter hva som er akseptabel risiko, dvs definisjon av hvor stor risiko som kan aksepteres før det gjøres tiltak. Akseptkriterier er dermed en nødvendig forutsetning for at en ROS- analyse skal være operasjonell og formålsrettet. I henhold til NS 5814:2008, Krav til risikovurderinger, skal akseptkriteriene fastsettes før risikovurderingene gjennomføres. Akseptkriterier for ROS- analyse vedtatt i Bergen bystyre er lagt til grunn for vurderingen. Akseptkriteriene beskrives utfyllende under kapitler om sannsynlighet og konsekvens. Relevante kilder gjennomgås og det lages en oversikt over hvilke potensielle farer som regnes som relevante (tenkbare) for planområdet. 1.4 Metode Kartlegging av mulig fare: En ROS- analyse forutsetter at det identifiseres et utvalg hendelser som er relevante ifht risiko og sårbarhet. Jf. DSB sin veileder og fylkesmannen i Hordaland er det lagt til grunn følgende 3 hovedgrupper av hendelser: A. Naturbaserte hendelser B. Virksomhetsbaserte hendelser C. Infrastrukturrelatert hendelser Vurdering av sannsynlighet Sannsynlighet er den ene hovedfaktoren som trengs for å beregne produktet risiko. Sannsynlighet for hver type fare vurderes, og sannsynlighet for at en farlig hendelse skal inntreffe klassifiseres ved at det anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Sannsynlighetsgraden er beregnet som en gjennomsnittlig frekvens av hendelser over tid, og følgende inndeling med fem poengkategorier er i samsvar med anbefalinger fra DSB og fagetaten ved Bergen kommune: S1 S2 S3 En hendelse sjeldnere enn 5000 år En hendelse per år En hendelse per år 5

6 S4 S5 En hendelse per år En hendelse oftere en hvert 20 år Vurdering av konsekvens: Konsekvenser er den andre hovedfaktoren som trengs for å beregne produktet risiko. Dette innebærer på den ene siden et utvalg av hvilke konsekvenstyper som anses relevante for vurderingene, samtidig som det på den andre siden beskrives alvorlighetsgraden knyttet til konsekvenstypene. På bakgrunn av DSB sin veileder fra 2010 og fagetatens anbefalinger legges det til grunn følgende 4 konsekvenstyper og 5 alvorlighetsgrader: Konsekvens er i denne samheng et forventet (sannsynlig) skadeomfang av den aktuelle hendelsen og beskriver mulige skader. Det vurderes mulige konsekvenser på: Liv og helse Økonomiske/materielle verdier Miljø (jord, vann og luft) Samfunnsviktige funksjoner Grad av betydning av konsekvensen vurderes og klassifiseres under et av følgende kategorier: K1 Ubetydelig/ufarlig K2 Mindre alvorlig /en viss fare K3 Betydelig/kritisk K4 Alvorlig/farlig K5 Svært alvorlig/katastrofalt Vurdering av risiko: Risiko beskrives som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens og utrykkes i en risikomatrise: 6

7 Figur 1: Akseptkriteria for ROS- analyse vedtatt i bystyret : KONSEKVENSER K O N S E K V E N S E R S A N N S Y N L I G H E T Liv og helse Økonomisk e / materielle verdier Miljø (jord, vann og luft) En hendelse oftere enn hvert 20 år En hendelse per år En hendelse per år En hendelse per år En hendelse sjeldnere enn 5000 år S5 S4 S3 S2 S1 Ubetydelig / ufarlig - Ubetydelige personskader - Ingen fravær. - Ubetydelig skade. - < kr. - Teknisk infrastruktur påvirkes i liten grad. - Ubetydelige miljøskader. - Mindre utslipp, - ikke registrerbar i resipient. K1 Mindre alvorlig / en viss fare - Mindre personskade - Sykemeldin I noen dager - Mindre skader mill. kr. - Teknisk infrastruktur settes ut av drift i noen timer. - Mindre alvorlig. registrerbar skade -Noe uønsket utslipp. - Restaureringstid < 1 år K2 Betydelig/ Kritisk - Betydelige personskader personer alvorlig skadd. Personer med sykefravær i flere uker - Betydelige skader mill. kr. - Teknisk infrastruktur settes ut av drift i flere døgn. - Betydelig miljøskade -Betydelig utslipp -Behov for tiltak. - Restaureringstid 1 3 år, K3 Alvorlig / farlig - Alvorlig personskade personer alvorlig skadde personer døde - Alvorlige skader mill. kr - Teknisk infrastruktur sette ut av drift i flere måneder. Andre avh. systemer rammes midl.tidig. - Alvorlig miljøskade. - Stort utslipp med behov for tiltak -Restaureringstid 3-10 år. K4 Svært alvorlig / katastrofalt - Svært alvorlig personskade -.>20 personer alvorlig skadde - >10 personer døde - Svært alvorlige skader -.> 500 mill. kr. - Teknisk infrastruktur og avhengige systemer settes permanent ut av drift. - Svært alvorlig miljøskade - Stort ukontrollert utslipp med svært stort behov for tiltak. - Restaureringstid >10 år. K5 Vedlegg 1: Forslag til akseptkriterier til ROS-analyser av arealplaner i Bergen kommune. Dato Røde felt indikerer en uakseptabel risiko, og tiltak må iverksettes for hendelser som faller innenfor dette området. Gule felt indikerer at risikoen må vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer en akseptabel risiko, og tiltak er ikke nødvendig. 7

8 1.5. Datagrunnlag Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser bygger på informasjon innhentet fra kildematerial (data på Internett fra flere offentlige etater), kjennskap til lokale forhold, erfaring og eventuelt erfaring fra ekstern ekspertise. Analysen er gjennomført på bakgrunn av kjent kunnskap, allerede eksisterende og tilgjengelig data. Det eksisterer p.t et stort antall gode informasjonsportaler og databaser tilgjengelig på nett, og det er derfor ikke foretatt egne feltarbeid e.l for denne ROS- analysen. Følgende dokuter og databaser er benyttet som datagrunnlag for analysen: Meteorologisk institutt: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap: og Norges vassdrag- og energidirektorat: og atlas.nve.no/ge/viewer.aspx?site=nveatlas Direktoratet for Naturforvaltning: Klima- og forurensingsdirektoratet: og Norges geologiske undersøkelser NGU: og- data/ Statens Vegvesen - Nasjonal Vegdatabank (NVDB): svvgw.vegvesen.no/http:/svvnvdbappp.vegvesen.no:7778/webinnsyn/anon/index Riksantikvaren kulturminnesøk: og 8

9 2 Risikoanalyse Emne M/ datakilde Hendelse /situasjon Aktuelt Liv og helse økonomis ke / materielle verdier Naturgitte forhold. Er området utsatt for, eller kan tiltaket medføre risiko for: Ekstremvær /Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune Sterk vind Store nedbørsgder Miljø (jord, vann og luft) Tiltak/ vurdering S1/K2 S1/K2 S1/K1 Ikke spesielt vindutsett område. Overordnet kartlegging i Bergen kommune viser vindhastighet opp mot 40m/sek i området. JA S2/K2 S2/K2 S2/K1 Årsnedbøren normalår er målt til 2250 ml (Målestasjon Florida). Det er ingen bergvegger i eller nær planområdet. /Temakart for nedbør, Bergen Kommune, Vann- og avløpsetaten Flomfare, springflo /VA rammeplan for området Skredfare Flom i vassdrag S2/K2 S2/K2 S2/K1 Området er ikke spesielt flomutsatt i dag. Tomten ligger nord for Solheimsvannet, og det er ikke registrert flom i dette området tidligere. Springflo/ stormflo Planområdet ligger ikke ved sjøen Overvann S1/K1 S1/K2 S1/K1 En planendring vil ikke medføre vesentlig endringer fra dagens situasjon i forhold til overvannshåndtering. I VA- rammeplanen er det tatt høyde for en økning i overvannsgder grunnet klimaendringer, og det avlegges areal til fordrøyningsanlegg på tiltaksområdet på ca 7,7 m3. Takvann/drensvann vil fordrøyes via takareal beplantet med sedum og plantekasser, avrenning fra vei/plasser vil fordrøyes lokalt i sandfangskum, for så å ledes til kommunalt rørsystem. Kvikkleireskred Løsmasseskred S1/K4 S1/K4 S1/2 Det er ikke tidligere registrert kvikkleireskred i området. Grunnforholdene i planområdet er etter stor sannsynlighet fast fjell og/eller løsmasser som tilsier liten sannsynlighet for at det finnes kvikkleire i området. S1/K2 S1/K2 S1/K1 Ingen bratte hellinger i nærheten, liten risiko for løsmasseskred. Snøskred Ikke terreng som tilsier slike problemer. Steinsprang S1/K3 S1/K3 S1/K1 Fast fjell i området; hovedsaklig Mylonittgneis, for det meste granittisk, samt kvartsglimmerskifer til glimmerskifer. Terreng tilsier ikke fare for steinsprang for 9

10 Radon Sørpeskred Fjellskred og tsunami Radongass i bygningsmasse planområdet. JA S1/K5 S1/K1 S1/K1 Det er ikke kartlagt potensielt fare for radon i området. Det bør foretas målinger av grunn i forkant av en byggesøknad som vil avdekke evt strålingsfare. Tiltak som radonmatte og tilstrekkelig ventilasjon bør vurderes. Plante- og dyreliv miljøstatus.no naturbase.no Sårbar flora S1/K1 S1/K1 S1/K2 I følge artskart er det innenfor planområdet ikke registrert truede eller nær truede arter av flora. Flere svartlistede plantearter er lokalisert i randsonen til Solheimsvannet beliggende sør for planområdet. De fleste av disse er referert til som bulkemispel og parkslirekne, som er typiske hageplanter. Moseartene blir som ikke er truet i Norge og dermed må anses som relativt vanlige. Sårbar fauna/fisk JA S3/K1 S3/K1 S2/K2 Solheimsvannet representerer en livskraftig biotop for plankton, smådyr (køllemosdyr, gråsugge, stor bruskigle), ender og byduer. Kulturmiljø Verneområdet Fortidsminner Kulturminner/ kulturmiljø JA S3/K1 S3/K1 S3/K1 Fylkeskonservatoren omtaler et av byggene på Gnr 162 Bnr 551 som delvis autentisk og inspirert av brutalis, med verdi som har verdi som historisk kilde og har lokal kulturminneverdi. Planforslaget åpner for en videreføring av det arkitektoniske uttrykket, og vil med sin åpning for påbygg med én etasje åpne for en fullføring av de opprinnelige planene for bygget. Trappetårnet i 3 etasjer, viser at bygningen var påtenkt ytterligere én etasje ved prosjektering. Menneskeskapte forhold Funksjoner i nærområdet: Kan tiltaket medføre risiko for sårbare objekter: Sårbare objekter Veg, bro, tunnel Helseinstitusjoner Skole Havn, kaianlegg Luftfart, flyplass Industri og næringsliv VA- anlegg S1/K1 S1/K2 S1/K2 Planforslaget vil føre til minimale endringer i det offentlige VA- anlegget. Det planlegges omlagt et mindre strekk som i dag går under bygningskroppen, samt etablering av overvannskummer som vil avlaste det offentlige nettet. 10

11 Radio- /TV- senderer/ master Naturområde Strømforsyning NEi Er området utsatt til brannfare eller kan tiltaket føre til økt brannrisiko: Brannfare Brann JA S2/K4 S2/K3 S2/K2 Teoretisk brannfare som ved alle andre byggkonstruksjoner, som vil ha svært alvorlig konsekvens for omkringliggende bebyggelse. Gjeldende regelverk og retningslinjer knyttet til brannsikring skal følges både i prosjekterings- og byggefasen. Området ligger nær brannstasjon og en brann vil fanges opp av brannvesenets beredskap. Særlig Ingen kjent transport av farlig gods forbi/gjennom området. eksplosjonsfare Skog,- og gressbrann Vegetasjonen i området er i hovedsak myrlandskap og spredte løvtrær. Traffikksikkerhet: Kan tiltake øke faren for: Trafikksikkerhet Ulykke i av/påkjøring S1/K4 S1/K1 S1/K1 Databasen viser at området ikke er spesielt ulykkesutsatt i dag. Den viser 2 registrerte ulykkestilfeller i punktet hvor Inndalsveien møter Fabrikkgaten, med lettere personskader som følge. Langs Bjørnsonsgate er det også registrert en ulykke med en lettere skadd person som konsekvens. Økt utnyttelse av området gjennom en ny reguleringsplan vil som oftest medføre økt motorisert og fotgjengertrafikk som igjen fører til noe økt risiko for ulykke. Trafikken langs Inndalsveien holder lav fart (40 km/t), er enveiskjørt og kraftig redusert som følge av at Bybanetraséen ble lagt her, og storparten av den bilbaserte ferdeselen er blitt omdirigert til Fjøsangerveien. Langs Bjørnsons gate er fartsgrensen 50 km/t. Ulykke, med gående /syklende Ulykker ved anleggsgjennomføri ng/ utbygging Ulykke ved transport med farlig gods Både Bjørnsons gate og Inndalsveien har langsgående fortau på begge sider av veien. En trafikkøy med lyskryss hvor overnevnte veier møtes, skaper en sikker og oversiktlig situasjon for myke trafikanter. JA S3/K3 S3/K1 S3/K1 Jf pkt ulykke i av/påkjøring Ingen transport av farlig gods forbi/gjennom planområdet. 11

12 Forurensing: Blir området utsatt for Forurensing Forurensing i grunnen Forurensing vann, drikkevann, badevann, mv JA S3/K3 S3/K3 S3/K3 Ikke kartlagt, kommunens aktsomhetskart viser området markert med rødt; aktsomhetsnivå 1. Det er registrert forurensning sannsynligvis i forbindelse med drift av jernbanen og dagens verkstedsdrift. Det er i planbestemmelsene sikret at det skal gjennomføres grunnundersøkelser før rammetillatelse. JA S3/K2 S3/K1 S3/K2 Solheimsvannet grenser opp til planområdet, er ikke et drikkevann. Deler av randsonen til Solheimsvannet er markert som forurenset vann, aktsomhetsnivå 1. Ingen utslipp i vann fra virksomheten i bygningen. Luftforurensning JA S5/K3 S5/K1 S5/K2 Bjørnsons gate og Inndalsveien representerer forurensningskilder og deler av planområdet ligger i gul luftforurensningssone. Det bør iverksettes bygningsktekniske tiltak ved etablering av følsom bebyggelse. Støy JA S5/K3 S5/K1 S5/K1 Området grenser til Inndalsveien, Bjørnsons gate og Bybanens verksted- og depotområde som representerer støykilder. Uteoppholdsarealene må skjermes mot støy, og det må foretas tiltak på fasade mot Bybanens område for kunne komme under grenseverdiene til støy for deler av boligbebyggelsen. Boliger er ikke planlagt i rød hensysssone for støy. Beredskap: Er området utsatt for : Beredskap Lang utrykningstid brannvesen Lang utrykningstid brannvesen Beredskap: Er området utsatt for : Lang utrykningstid brannvesen Andre forhold Terrormål/ bombemål Terrengformasjoner som utgjør spesial fare (stup, sjakter, og lignende) Spesielle forhold ved utbygging/gjennomfø ring S1/K5 S1/K5 S1/K4 Planområdet ligger sentralt i Bergensdalen nær kollektiv- og trafikknutepunkter. Det er likevel lite trolig at plasseringen utgjør noe risiko for bomber. 12

13 3. Oppsummering: Risikobilde og avbøtende tiltak Den gjennomførte ROS- analyse har ikke avdekket risiko- og sårbahetsforhold som er uakseptable. Det er 7 forhold som er avdekket i den gule risikosonen. Dette gjelder sårbarhet i forhold til radon, flom, støy, biologisk mangfold og trafikksikkerhet. Avbøtende tiltak er tatt med i reguleringsplanen, som oppsummert i tabellen nedenfor: sårbarhet i forhold til støy Følgende bestemmelser er tatt med i reguleringsplanen: Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for boligene skal støytiltak for utomhusarealene være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan. Tiltak mot bane-, vegtrafikkstøy og luftforurensning skal være gjennomført før det kan gis midlertidig brukstillatelse til nye boliger. Støynivå på felles utendørs oppholdsareal for bolig skal ikke overstige kommuneplanens krav, Lden = 55 db. Det tillates etablering av transparent støyskjerm for skjerming av uteoppholdsarealene på støyutsatte tak og balkonger. Det kan tillates studentboliger med støynivå utenfor vindu som overskrider nedre grense for gul støysone, 55/58 db for veg/bane, dersom følgende forutsetninger er oppfylt: - Støynivå utenfor vindu skal ikke overstige Lden = 65/68 db for veg/bane. - Innendørs støynivå skal ikke overstige Lp,A,24 = 30 db og LAFmax = 45 db. - Krav til luftlydisolasjon mellom enkelthybler er R w = 52 db. - Krav til luftlydisolasjon mellom enkelthybler og fellesrom er R w = 52 db. - Boligene skal ha balansert ventilasjon med mulighet for kjøling. Det kan tillates boliger med støynivåutenfor vindu som overskrider nedre grense for gul støysone, Lden = 55 db, dersom følgende forutsetninger er oppfylt: - Støynivå utenfor vindu skal ikke overstige Lden = 70 db. 13

14 - Innendørs støynivå skal ikke overstige Lp,A,24 = 30 db og LAFmax = 45 db. - Boligene har stille side hvor minst halvparten og minimum ett soverom har vindu. - Boligene har privat uteareal med tilfredsstillende støynivå - Private uteareal kan lages som innglassede balkonger. - Boligene skal ha balansert ventilasjon med mulighet for kjøling. sårbarhet i forhold til trafikksikkerhet sårbarhet i forhold til grunnforurensning Antall parkeringsplasser er sterkt redusert i ny plan, og ÅDT vil som følge av dette reduseres med 500 i Bjørnsons gate. Adkomst til og lokalisering av varelevering er forbedret i forhold til dagens situasjon. Følgende rekkefølgebestemmelse er også tatt med i reguleringsplanen: Detaljplaner for veger skal vise hvordan kravene til vegteknisk standard blir oppfylt. Plassering av nye og eksisterende avkjørsler skal fremgå. Følgende rekkefølgebestemmelse er tatt med i reguleringsplanen: Det skal foreligge en miljøteknisk undersøkelse av grunnen og strategi for tiltak før det kan gis igangsettingstillatelse. sårbarhet i forhold til brann sårbarhet i forhold til luftforurensing Brann vil alltid være en risiko. Utrykningstid for brannberedskap er generelt 10 minutter i hele kommunen, og planområdet ligger kun ca 2,6 km fra Bergen hovedbrannstasjon. Følgende rekkefølgebestemmelse er tatt med i reguleringsplanen: Tiltak mot bane-, vegtrafikkstøy og luftforurensning skal være gjennomført før det kan gis midlertidig brukstillatelse til nye boliger. sårbarhet i forhold til bombetrussel sårbarhet i forhold til radon Planområdet ligger sentralt i Bergensdalen nær kollektiv- og trafikknutepunkter. Det er likevel lite trolig at plasseringen utgjør noen særskilt risiko for bomber. Følgende rekkefølgebestemmelse er tatt med i reguleringsplanen: Før igangsettingstillatelse kan gis, skal det for eiendom (gnr.162, bnr.551) gjøres en vurdering og evt. sikring mot radongass i grunn innen anbefalte grenseverdier. 14

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

ILLUSTRASJON som viser utbyggingspotensialet i planforslaget, plangrense stiplet oransje

ILLUSTRASJON som viser utbyggingspotensialet i planforslaget, plangrense stiplet oransje Vedlegg: RO-analyse side 1 av 9 RO-ANALYE IHT PLAN- OG BYGNINGLOVEN 4-3 PlanID: 1770 Eiendom: TRANDVN. 32-34 m.fl., GNR.200, BNR.1714 m.fl., TROMØ KOMMUNE Utarbeidet av: TEIN HALVOREN A sivilarkitekter

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien ROS-analyse REGULERINGSPLAN Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien Kommune:Randaberg Region vest Rogaland Dato:15.05.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL -KOMBINERT EGNETHETSVURDERING OG ROS-ANALYSE Vedlegg til planbeskrivelsen

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) VEILEDER M-128-2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Forord Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og

Detaljer

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014 rao4n2 2008-01-23 RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer