Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)"

Transkript

1 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID

2 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING Innledning Formål og omfang Om risiko og akseptkriterier Metode Datagrunnlag RISIKOANALYSE Oppsummering: Risikobilde og avbøtende tiltak

3 1.1 Innledning og bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av privat planforslag for Reguleringsplan Årstad. Bjørnsons gate 29, er det utarbeidet en ROS- analyse som grunnlag for vurdering av risiko, sikkerhets og sårbarhet knyttet til tiltak innenfor planområdet på tiltakhavers tomt. Analysen skal gi grunnlag for sikker arealforvaltning gjennom å identifisere og vurdere farer innenfor planområdet, og avdekke hvilke forhold som må analyseres nærmere ifbm bygging og søknad om tiltak. Plan- og bygningsloven (PBL) fra 2009 fastslår i 3-1 at all planlegging etter loven skal "fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.» PBL setter i 4-3 krav om at det skal utføres ROS- analyser i forbindelse med alle nye reguleringsplaner. Kommuneplanens arealdel KPA fastslår følgende om ROS- analyser i bestemmelsene ved kap. 9: ROS- analyser skal i nødvendig utstrekning inngå i arealplanlegging, ved søknad om tiltak og i byggesaksbehandling. Analysen skal avgrenses til relevante problemstillinger, og omfanget tilpasses hver enkelt sak. Behovet for avbøtende tiltak og rekkefølgekrav skal avklares. Analysen er gjennomført som en grovanalyse basert på ROS- veilederen Samfunnssikkerhet i arealplanlegging utarbeidet av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) i revidert utgave fra januar I tilegg er utvalget av relevante hendelser i samsvar med Fylkesmannen i Hordaland sitt anbefalte eksempel for gjennomføring av slik analyse. Analysen er gjennomført og kontrollert av Arkitektgruppen CUBUS AS. Utførende har vært Liz Eva Tøllefsen, s kontroll og kvalitetsikring har vært ved Ola B. Siverts. 3

4 1.2 Formål og omfang Formål Formålet til analysen er å identifisere og vurdere farer og risikoer i tilknytning til planområdet, samt identifisere potensielle avbøtende tiltak. Analysen skal benyttes som grunnlag for overordnede beslutninger knyttet til reguleringsplanen, og er derfor gjennomført på et innledende og grovt nivå. Dette innebærer å avdekke forhold og hendelser som påkrever videre oppfølging, samt vurdere behovet for videre utredninger i forbindelse med fremtidige bygging og søknad om tiltak. Avgrensing av problemstilling ROS- analysen er primært begrenset til endringer/hendelser som utløses av planforslaget eller hvor planforslaget berøres i særlig grad av de aktuelle hendelser. Risiko forbundet med eksisterende arealbruk uavhengig av planforslaget er ikke. De forhold som er videreført uendret fra gjeldende plan er ikke i analysen, se kap Beskrivelse av planforslaget. Omfang NS 5814: skiller mellom 3 faser av en risikovurdering: Planlegging, Risikoanalyse og Risikoevaluering. Disse fasene omfatter å identifisere farer og uønskede hendelser, analysere og evaluere risiko samt å identifisere tiltak som kan fjerne eller redusere risiko. Det understrekes imidlertid at Risikohåndtering ikke inngår som en del av risikovurderingen. Risikohåndtering knyttes i stedet til videre oppfølging og utredning ifbm igangsetting av fremtidige tiltak og utbygging, og kan omfatte kost- nytteanalyser, handlingsplaner, tiltaksbeslutninger etc. 4

5 1.3 Om risiko og akseptkriterier Risiko er definert som produktet mellom sannsynlighet og konsekvens. Akseptkriterier er grenseverdier som fastsetter hva som er akseptabel risiko, dvs definisjon av hvor stor risiko som kan aksepteres før det gjøres tiltak. Akseptkriterier er dermed en nødvendig forutsetning for at en ROS- analyse skal være operasjonell og formålsrettet. I henhold til NS 5814:2008, Krav til risikovurderinger, skal akseptkriteriene fastsettes før risikovurderingene gjennomføres. Akseptkriterier for ROS- analyse vedtatt i Bergen bystyre er lagt til grunn for vurderingen. Akseptkriteriene beskrives utfyllende under kapitler om sannsynlighet og konsekvens. Relevante kilder gjennomgås og det lages en oversikt over hvilke potensielle farer som regnes som relevante (tenkbare) for planområdet. 1.4 Metode Kartlegging av mulig fare: En ROS- analyse forutsetter at det identifiseres et utvalg hendelser som er relevante ifht risiko og sårbarhet. Jf. DSB sin veileder og fylkesmannen i Hordaland er det lagt til grunn følgende 3 hovedgrupper av hendelser: A. Naturbaserte hendelser B. Virksomhetsbaserte hendelser C. Infrastrukturrelatert hendelser Vurdering av sannsynlighet Sannsynlighet er den ene hovedfaktoren som trengs for å beregne produktet risiko. Sannsynlighet for hver type fare vurderes, og sannsynlighet for at en farlig hendelse skal inntreffe klassifiseres ved at det anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Sannsynlighetsgraden er beregnet som en gjennomsnittlig frekvens av hendelser over tid, og følgende inndeling med fem poengkategorier er i samsvar med anbefalinger fra DSB og fagetaten ved Bergen kommune: S1 S2 S3 En hendelse sjeldnere enn 5000 år En hendelse per år En hendelse per år 5

6 S4 S5 En hendelse per år En hendelse oftere en hvert 20 år Vurdering av konsekvens: Konsekvenser er den andre hovedfaktoren som trengs for å beregne produktet risiko. Dette innebærer på den ene siden et utvalg av hvilke konsekvenstyper som anses relevante for vurderingene, samtidig som det på den andre siden beskrives alvorlighetsgraden knyttet til konsekvenstypene. På bakgrunn av DSB sin veileder fra 2010 og fagetatens anbefalinger legges det til grunn følgende 4 konsekvenstyper og 5 alvorlighetsgrader: Konsekvens er i denne samheng et forventet (sannsynlig) skadeomfang av den aktuelle hendelsen og beskriver mulige skader. Det vurderes mulige konsekvenser på: Liv og helse Økonomiske/materielle verdier Miljø (jord, vann og luft) Samfunnsviktige funksjoner Grad av betydning av konsekvensen vurderes og klassifiseres under et av følgende kategorier: K1 Ubetydelig/ufarlig K2 Mindre alvorlig /en viss fare K3 Betydelig/kritisk K4 Alvorlig/farlig K5 Svært alvorlig/katastrofalt Vurdering av risiko: Risiko beskrives som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens og utrykkes i en risikomatrise: 6

7 Figur 1: Akseptkriteria for ROS- analyse vedtatt i bystyret : KONSEKVENSER K O N S E K V E N S E R S A N N S Y N L I G H E T Liv og helse Økonomisk e / materielle verdier Miljø (jord, vann og luft) En hendelse oftere enn hvert 20 år En hendelse per år En hendelse per år En hendelse per år En hendelse sjeldnere enn 5000 år S5 S4 S3 S2 S1 Ubetydelig / ufarlig - Ubetydelige personskader - Ingen fravær. - Ubetydelig skade. - < kr. - Teknisk infrastruktur påvirkes i liten grad. - Ubetydelige miljøskader. - Mindre utslipp, - ikke registrerbar i resipient. K1 Mindre alvorlig / en viss fare - Mindre personskade - Sykemeldin I noen dager - Mindre skader mill. kr. - Teknisk infrastruktur settes ut av drift i noen timer. - Mindre alvorlig. registrerbar skade -Noe uønsket utslipp. - Restaureringstid < 1 år K2 Betydelig/ Kritisk - Betydelige personskader personer alvorlig skadd. Personer med sykefravær i flere uker - Betydelige skader mill. kr. - Teknisk infrastruktur settes ut av drift i flere døgn. - Betydelig miljøskade -Betydelig utslipp -Behov for tiltak. - Restaureringstid 1 3 år, K3 Alvorlig / farlig - Alvorlig personskade personer alvorlig skadde personer døde - Alvorlige skader mill. kr - Teknisk infrastruktur sette ut av drift i flere måneder. Andre avh. systemer rammes midl.tidig. - Alvorlig miljøskade. - Stort utslipp med behov for tiltak -Restaureringstid 3-10 år. K4 Svært alvorlig / katastrofalt - Svært alvorlig personskade -.>20 personer alvorlig skadde - >10 personer døde - Svært alvorlige skader -.> 500 mill. kr. - Teknisk infrastruktur og avhengige systemer settes permanent ut av drift. - Svært alvorlig miljøskade - Stort ukontrollert utslipp med svært stort behov for tiltak. - Restaureringstid >10 år. K5 Vedlegg 1: Forslag til akseptkriterier til ROS-analyser av arealplaner i Bergen kommune. Dato Røde felt indikerer en uakseptabel risiko, og tiltak må iverksettes for hendelser som faller innenfor dette området. Gule felt indikerer at risikoen må vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer en akseptabel risiko, og tiltak er ikke nødvendig. 7

8 1.5. Datagrunnlag Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser bygger på informasjon innhentet fra kildematerial (data på Internett fra flere offentlige etater), kjennskap til lokale forhold, erfaring og eventuelt erfaring fra ekstern ekspertise. Analysen er gjennomført på bakgrunn av kjent kunnskap, allerede eksisterende og tilgjengelig data. Det eksisterer p.t et stort antall gode informasjonsportaler og databaser tilgjengelig på nett, og det er derfor ikke foretatt egne feltarbeid e.l for denne ROS- analysen. Følgende dokuter og databaser er benyttet som datagrunnlag for analysen: Meteorologisk institutt: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap: og Norges vassdrag- og energidirektorat: og atlas.nve.no/ge/viewer.aspx?site=nveatlas Direktoratet for Naturforvaltning: Klima- og forurensingsdirektoratet: og Norges geologiske undersøkelser NGU: og- data/ Statens Vegvesen - Nasjonal Vegdatabank (NVDB): svvgw.vegvesen.no/http:/svvnvdbappp.vegvesen.no:7778/webinnsyn/anon/index Riksantikvaren kulturminnesøk: og 8

9 2 Risikoanalyse Emne M/ datakilde Hendelse /situasjon Aktuelt Liv og helse økonomis ke / materielle verdier Naturgitte forhold. Er området utsatt for, eller kan tiltaket medføre risiko for: Ekstremvær /Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune Sterk vind Store nedbørsgder Miljø (jord, vann og luft) Tiltak/ vurdering S1/K2 S1/K2 S1/K1 Ikke spesielt vindutsett område. Overordnet kartlegging i Bergen kommune viser vindhastighet opp mot 40m/sek i området. JA S2/K2 S2/K2 S2/K1 Årsnedbøren normalår er målt til 2250 ml (Målestasjon Florida). Det er ingen bergvegger i eller nær planområdet. /Temakart for nedbør, Bergen Kommune, Vann- og avløpsetaten Flomfare, springflo /VA rammeplan for området Skredfare Flom i vassdrag S2/K2 S2/K2 S2/K1 Området er ikke spesielt flomutsatt i dag. Tomten ligger nord for Solheimsvannet, og det er ikke registrert flom i dette området tidligere. Springflo/ stormflo Planområdet ligger ikke ved sjøen Overvann S1/K1 S1/K2 S1/K1 En planendring vil ikke medføre vesentlig endringer fra dagens situasjon i forhold til overvannshåndtering. I VA- rammeplanen er det tatt høyde for en økning i overvannsgder grunnet klimaendringer, og det avlegges areal til fordrøyningsanlegg på tiltaksområdet på ca 7,7 m3. Takvann/drensvann vil fordrøyes via takareal beplantet med sedum og plantekasser, avrenning fra vei/plasser vil fordrøyes lokalt i sandfangskum, for så å ledes til kommunalt rørsystem. Kvikkleireskred Løsmasseskred S1/K4 S1/K4 S1/2 Det er ikke tidligere registrert kvikkleireskred i området. Grunnforholdene i planområdet er etter stor sannsynlighet fast fjell og/eller løsmasser som tilsier liten sannsynlighet for at det finnes kvikkleire i området. S1/K2 S1/K2 S1/K1 Ingen bratte hellinger i nærheten, liten risiko for løsmasseskred. Snøskred Ikke terreng som tilsier slike problemer. Steinsprang S1/K3 S1/K3 S1/K1 Fast fjell i området; hovedsaklig Mylonittgneis, for det meste granittisk, samt kvartsglimmerskifer til glimmerskifer. Terreng tilsier ikke fare for steinsprang for 9

10 Radon Sørpeskred Fjellskred og tsunami Radongass i bygningsmasse planområdet. JA S1/K5 S1/K1 S1/K1 Det er ikke kartlagt potensielt fare for radon i området. Det bør foretas målinger av grunn i forkant av en byggesøknad som vil avdekke evt strålingsfare. Tiltak som radonmatte og tilstrekkelig ventilasjon bør vurderes. Plante- og dyreliv miljøstatus.no naturbase.no Sårbar flora S1/K1 S1/K1 S1/K2 I følge artskart er det innenfor planområdet ikke registrert truede eller nær truede arter av flora. Flere svartlistede plantearter er lokalisert i randsonen til Solheimsvannet beliggende sør for planområdet. De fleste av disse er referert til som bulkemispel og parkslirekne, som er typiske hageplanter. Moseartene blir som ikke er truet i Norge og dermed må anses som relativt vanlige. Sårbar fauna/fisk JA S3/K1 S3/K1 S2/K2 Solheimsvannet representerer en livskraftig biotop for plankton, smådyr (køllemosdyr, gråsugge, stor bruskigle), ender og byduer. Kulturmiljø Verneområdet Fortidsminner Kulturminner/ kulturmiljø JA S3/K1 S3/K1 S3/K1 Fylkeskonservatoren omtaler et av byggene på Gnr 162 Bnr 551 som delvis autentisk og inspirert av brutalis, med verdi som har verdi som historisk kilde og har lokal kulturminneverdi. Planforslaget åpner for en videreføring av det arkitektoniske uttrykket, og vil med sin åpning for påbygg med én etasje åpne for en fullføring av de opprinnelige planene for bygget. Trappetårnet i 3 etasjer, viser at bygningen var påtenkt ytterligere én etasje ved prosjektering. Menneskeskapte forhold Funksjoner i nærområdet: Kan tiltaket medføre risiko for sårbare objekter: Sårbare objekter Veg, bro, tunnel Helseinstitusjoner Skole Havn, kaianlegg Luftfart, flyplass Industri og næringsliv VA- anlegg S1/K1 S1/K2 S1/K2 Planforslaget vil føre til minimale endringer i det offentlige VA- anlegget. Det planlegges omlagt et mindre strekk som i dag går under bygningskroppen, samt etablering av overvannskummer som vil avlaste det offentlige nettet. 10

11 Radio- /TV- senderer/ master Naturområde Strømforsyning NEi Er området utsatt til brannfare eller kan tiltaket føre til økt brannrisiko: Brannfare Brann JA S2/K4 S2/K3 S2/K2 Teoretisk brannfare som ved alle andre byggkonstruksjoner, som vil ha svært alvorlig konsekvens for omkringliggende bebyggelse. Gjeldende regelverk og retningslinjer knyttet til brannsikring skal følges både i prosjekterings- og byggefasen. Området ligger nær brannstasjon og en brann vil fanges opp av brannvesenets beredskap. Særlig Ingen kjent transport av farlig gods forbi/gjennom området. eksplosjonsfare Skog,- og gressbrann Vegetasjonen i området er i hovedsak myrlandskap og spredte løvtrær. Traffikksikkerhet: Kan tiltake øke faren for: Trafikksikkerhet Ulykke i av/påkjøring S1/K4 S1/K1 S1/K1 Databasen viser at området ikke er spesielt ulykkesutsatt i dag. Den viser 2 registrerte ulykkestilfeller i punktet hvor Inndalsveien møter Fabrikkgaten, med lettere personskader som følge. Langs Bjørnsonsgate er det også registrert en ulykke med en lettere skadd person som konsekvens. Økt utnyttelse av området gjennom en ny reguleringsplan vil som oftest medføre økt motorisert og fotgjengertrafikk som igjen fører til noe økt risiko for ulykke. Trafikken langs Inndalsveien holder lav fart (40 km/t), er enveiskjørt og kraftig redusert som følge av at Bybanetraséen ble lagt her, og storparten av den bilbaserte ferdeselen er blitt omdirigert til Fjøsangerveien. Langs Bjørnsons gate er fartsgrensen 50 km/t. Ulykke, med gående /syklende Ulykker ved anleggsgjennomføri ng/ utbygging Ulykke ved transport med farlig gods Både Bjørnsons gate og Inndalsveien har langsgående fortau på begge sider av veien. En trafikkøy med lyskryss hvor overnevnte veier møtes, skaper en sikker og oversiktlig situasjon for myke trafikanter. JA S3/K3 S3/K1 S3/K1 Jf pkt ulykke i av/påkjøring Ingen transport av farlig gods forbi/gjennom planområdet. 11

12 Forurensing: Blir området utsatt for Forurensing Forurensing i grunnen Forurensing vann, drikkevann, badevann, mv JA S3/K3 S3/K3 S3/K3 Ikke kartlagt, kommunens aktsomhetskart viser området markert med rødt; aktsomhetsnivå 1. Det er registrert forurensning sannsynligvis i forbindelse med drift av jernbanen og dagens verkstedsdrift. Det er i planbestemmelsene sikret at det skal gjennomføres grunnundersøkelser før rammetillatelse. JA S3/K2 S3/K1 S3/K2 Solheimsvannet grenser opp til planområdet, er ikke et drikkevann. Deler av randsonen til Solheimsvannet er markert som forurenset vann, aktsomhetsnivå 1. Ingen utslipp i vann fra virksomheten i bygningen. Luftforurensning JA S5/K3 S5/K1 S5/K2 Bjørnsons gate og Inndalsveien representerer forurensningskilder og deler av planområdet ligger i gul luftforurensningssone. Det bør iverksettes bygningsktekniske tiltak ved etablering av følsom bebyggelse. Støy JA S5/K3 S5/K1 S5/K1 Området grenser til Inndalsveien, Bjørnsons gate og Bybanens verksted- og depotområde som representerer støykilder. Uteoppholdsarealene må skjermes mot støy, og det må foretas tiltak på fasade mot Bybanens område for kunne komme under grenseverdiene til støy for deler av boligbebyggelsen. Boliger er ikke planlagt i rød hensysssone for støy. Beredskap: Er området utsatt for : Beredskap Lang utrykningstid brannvesen Lang utrykningstid brannvesen Beredskap: Er området utsatt for : Lang utrykningstid brannvesen Andre forhold Terrormål/ bombemål Terrengformasjoner som utgjør spesial fare (stup, sjakter, og lignende) Spesielle forhold ved utbygging/gjennomfø ring S1/K5 S1/K5 S1/K4 Planområdet ligger sentralt i Bergensdalen nær kollektiv- og trafikknutepunkter. Det er likevel lite trolig at plasseringen utgjør noe risiko for bomber. 12

13 3. Oppsummering: Risikobilde og avbøtende tiltak Den gjennomførte ROS- analyse har ikke avdekket risiko- og sårbahetsforhold som er uakseptable. Det er 7 forhold som er avdekket i den gule risikosonen. Dette gjelder sårbarhet i forhold til radon, flom, støy, biologisk mangfold og trafikksikkerhet. Avbøtende tiltak er tatt med i reguleringsplanen, som oppsummert i tabellen nedenfor: sårbarhet i forhold til støy Følgende bestemmelser er tatt med i reguleringsplanen: Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for boligene skal støytiltak for utomhusarealene være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan. Tiltak mot bane-, vegtrafikkstøy og luftforurensning skal være gjennomført før det kan gis midlertidig brukstillatelse til nye boliger. Støynivå på felles utendørs oppholdsareal for bolig skal ikke overstige kommuneplanens krav, Lden = 55 db. Det tillates etablering av transparent støyskjerm for skjerming av uteoppholdsarealene på støyutsatte tak og balkonger. Det kan tillates studentboliger med støynivå utenfor vindu som overskrider nedre grense for gul støysone, 55/58 db for veg/bane, dersom følgende forutsetninger er oppfylt: - Støynivå utenfor vindu skal ikke overstige Lden = 65/68 db for veg/bane. - Innendørs støynivå skal ikke overstige Lp,A,24 = 30 db og LAFmax = 45 db. - Krav til luftlydisolasjon mellom enkelthybler er R w = 52 db. - Krav til luftlydisolasjon mellom enkelthybler og fellesrom er R w = 52 db. - Boligene skal ha balansert ventilasjon med mulighet for kjøling. Det kan tillates boliger med støynivåutenfor vindu som overskrider nedre grense for gul støysone, Lden = 55 db, dersom følgende forutsetninger er oppfylt: - Støynivå utenfor vindu skal ikke overstige Lden = 70 db. 13

14 - Innendørs støynivå skal ikke overstige Lp,A,24 = 30 db og LAFmax = 45 db. - Boligene har stille side hvor minst halvparten og minimum ett soverom har vindu. - Boligene har privat uteareal med tilfredsstillende støynivå - Private uteareal kan lages som innglassede balkonger. - Boligene skal ha balansert ventilasjon med mulighet for kjøling. sårbarhet i forhold til trafikksikkerhet sårbarhet i forhold til grunnforurensning Antall parkeringsplasser er sterkt redusert i ny plan, og ÅDT vil som følge av dette reduseres med 500 i Bjørnsons gate. Adkomst til og lokalisering av varelevering er forbedret i forhold til dagens situasjon. Følgende rekkefølgebestemmelse er også tatt med i reguleringsplanen: Detaljplaner for veger skal vise hvordan kravene til vegteknisk standard blir oppfylt. Plassering av nye og eksisterende avkjørsler skal fremgå. Følgende rekkefølgebestemmelse er tatt med i reguleringsplanen: Det skal foreligge en miljøteknisk undersøkelse av grunnen og strategi for tiltak før det kan gis igangsettingstillatelse. sårbarhet i forhold til brann sårbarhet i forhold til luftforurensing Brann vil alltid være en risiko. Utrykningstid for brannberedskap er generelt 10 minutter i hele kommunen, og planområdet ligger kun ca 2,6 km fra Bergen hovedbrannstasjon. Følgende rekkefølgebestemmelse er tatt med i reguleringsplanen: Tiltak mot bane-, vegtrafikkstøy og luftforurensning skal være gjennomført før det kan gis midlertidig brukstillatelse til nye boliger. sårbarhet i forhold til bombetrussel sårbarhet i forhold til radon Planområdet ligger sentralt i Bergensdalen nær kollektiv- og trafikknutepunkter. Det er likevel lite trolig at plasseringen utgjør noen særskilt risiko for bomber. Følgende rekkefølgebestemmelse er tatt med i reguleringsplanen: Før igangsettingstillatelse kan gis, skal det for eiendom (gnr.162, bnr.551) gjøres en vurdering og evt. sikring mot radongass i grunn innen anbefalte grenseverdier. 14

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) September 2013 Plannavn ÅRSTAD/FANA. STORETVEITVEGEN. Mindre endring. PlanID 4880001 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl.

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H.

Detaljer

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403. Etne kommune

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403. Etne kommune ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403 Etne kommune Vedlegg til reguleringsplan for Nedre Gravelsæter, Etne kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

Fyllingsdalen, Gnr.25, bnr.198 m.fl. Øvre Fyllingsveien

Fyllingsdalen, Gnr.25, bnr.198 m.fl. Øvre Fyllingsveien RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Datert: 15.01.16 Fyllingsdalen, Gnr.25, bnr.198 m.fl. Øvre Fyllingsveien BERGEN KOMMUNE Fyllingsdalen, gnr. 25 bnr. 198 mfl. Øvre Fyllingsveien. Arealplan-ID 6610000. 1 Innhold

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Revidert 04.07.2014 1. Bakgrunn og metode Plan- og bygningslovens

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 669 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad Januar 2016 1. Innledning Denne

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Bakgrunn Samfunnet er blitt mer sårbart og komplekst Tap av liv (Rocknes, Hatlestad) Økonomiske konsekvenser,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

Utvidelse av småbåthavn

Utvidelse av småbåthavn Detaljregulering for utvidelse av småbåthavn Åmøy havn, Vestre Åmøy Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Rennesøy Detaljregulering for utvidelse

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SWS Eiendom AS DETALJPLAN FOR SKINNERUD NORD. GEITHUS. MODUM KOMMUNE PLAN ID 201402. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 20.1.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERINGSPLAN - TAUMARKA B2

ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERINGSPLAN - TAUMARKA B2 Oppdragsgiver Taumarka AS Rapporttype ROS-analyse 2014-08-27 ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERINGSPLAN - TAUMARKA B2 ROS-ANALYSE - TAUMARKA B2 3 (13) ROS-ANALYSE TAUMARKA B2 Oppdragsnr.: 135004123 Oppdragsnavn:

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN Oppdragsgiver tatens vegvesen Rapporttype RO-analyse. Vedlegg til reguleringsplan. Dato 24/01 2013 RIIKO- OG ÅRBARHT- AALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG RIIKO- OG ÅRBARHTAALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG Revisjon Dato

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner som legger

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44 Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016 Forfatter: September Arkitekter as Forslagsstiller til planforslag: September Arkitekter as Dato: 18.01.15 Oppsummerende

Detaljer

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 Dato: 11.09.2014 Vedlegg til Reguleringsplan for Amsrudvegen 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: 0502 Gjøvik kommune Navn på planen: Reguleringsplan

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Adkomst Svinesundparken Utarbeidet av: Sundt & Thomassen AS Tiltakshaver: Fredriksten utvikling AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 7 20.02.2013 Forslag til detaljert reguleringsplan for Dunihagen 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETS-ANALYSE (ROS-analyse) Mars 2012 Vedlegg 2.4 Plannavn: Laksevåg, Gnr.151, Bnr.196 m.fl. Reguleringsendring. PlanID: 61910000 3RW arkitekter Siv.ark.: Jakob Røsvik Espen Rahlff Sixten

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER Oppdragsgiver Bergen kommune, Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap, Etat for utbygging Rapporttype ROS-analyse 2013-09-04 ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, Gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig. Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under.

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig. Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under. Risiko- og sårbarhetsanalyse (Forslag til disposisjon. Forklaringer er satt i kursiv i klammer. Risiko og sårbarhetsanalyse er et hjelpemiddel underveis i utarbeidelsen av en reguleringsplan og en dokumentasjon

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende tiltak Vedlegg Naturbasert sårbarhet Ekstremvær/flomfare Sterk vind Nei 1

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen ROS-ANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune PlanID: L2012004 Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger

Detaljer

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

Detaljregulering for Litlestølen boligområde

Detaljregulering for Litlestølen boligområde ROS analyse Laksevåg, Drotningsvik gnr 137 bnr 140, 141, 143 m.fl Detaljregulering for Litlestølen boligområde Plan nr 60280000 Saksnr 201005929 Juli 2013 R a p p o r t Oppdrag: Emne: Detaljregulering

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Forslag til Detaljregulering Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Nordkapp Kommune Innhold Planbeskrivelse... 2 Bakgrunn og formål... 2 Planområdet, eksisterende forhold... 2 Forhold til gjeldende

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde 3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde SAMMENDRAG Det er identifisert 4 aktuelle hendelser Naturgitt forhold: Steinsprang - Det legges inn krav til tiltak for å unngå hendelser innenfor

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

Detaljregulering for Storvold Grimstad kommune. ROS analyse. Planområdet Storvold med omgivelser

Detaljregulering for Storvold Grimstad kommune. ROS analyse. Planområdet Storvold med omgivelser Grimstad kommune ROS analyse Planområdet Storvold med omgivelser MULTICONSULT Rigedalen 15 4626 Kristiansand Tlf 37 40 20 00 multiconsult.no NO 910 253 158 MVA RAPPORT OPPDRAG Detaljregulering for Storvold

Detaljer

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo Webjørn Finsland Avdeling for geodata Plan- og temakartenheten Webjorn.finsland@pbe.oslo.kommune.no Vedtatt 23. september 2015 https://www.oslo.kommune.no/politikk-ogadministrasjon/politikk/kommuneplan/

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN. detaljplan for Kårvatn hyttefelt. Gnr./bnr. 140/20. Surnadal Kommune

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN. detaljplan for Kårvatn hyttefelt. Gnr./bnr. 140/20. Surnadal Kommune ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN detaljplan for Kårvatn hyttefelt Gnr./bnr. 140/20 Surnadal Kommune Oppdragsgiver: Gudmund Kårvatn Utarbeidet av: PlanID: 20150012 Dato: 02.06.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Dato: 2015-04-08 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR FOR DAMSTEDET NÆRINGSPARK Datert 05.03.2015 Utarbeidet av: arealplan/gjøvik kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Ros-analyse. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Saksnummer: 2014/4069

Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Ros-analyse. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Saksnummer: 2014/4069 Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Ros-analyse Detaljregulering Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Saksnummer 2014/4069 Ros-analyse Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

RAPPORT. ROS-analyse Reguleringsplan for fv.27 Muen rasteplass

RAPPORT. ROS-analyse Reguleringsplan for fv.27 Muen rasteplass RAPPORT ROS-analyse Reguleringsplan for fv.27 Muen rasteplass INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av detaljregulering

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri

Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri VEDLEGG 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse I tilknytning til reguleringsplan for Solstad, Styrivegen 88, m.fl. Styri FORSLAGSTILLER: ADVOKATFIRMAET OWE HALVORSEN & CO AS KONSULENT: PLANCONSULT AS Den 15.02.2014

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: 2015033 Reguleringsplan for Litjskjeet gnr. 137 bnr. 21 Forfatter: Kystplan v/lise K. Grong og May I Andreassen Forslagsstiller til planforslag: Block Watne AS Dato: 16.02.2016

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune Sammendrag/konklusjon E01 2016-05-23 Oversendt Ringebu kommune PEHKI OYVPE PEHKI Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan Ämminniemi hyttefelt Nordreisa kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan Ämminniemi hyttefelt Nordreisa kommune Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan Ämminniemi hyttefelt Nordreisa kommune Dato 20.05.2015 Rev.: ROS Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Ämminniemi hyttefelt Nordreisa kommune Planid

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til Detaljreguleringsplan for Borgen B4, Ullensaker kommune Utarbeidet av: Forslagsstiller: Neskollen Eiendom AS Konsulent: Siv. Ing. Stener

Detaljer

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune.

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. Holmsbu Eiendom AS Risiko og sårbarhetsanalyse Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. I henhold til 4-3 i

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer