Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)"

Transkript

1 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID

2 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING Innledning Formål og omfang Om risiko og akseptkriterier Metode Datagrunnlag RISIKOANALYSE Oppsummering: Risikobilde og avbøtende tiltak

3 1.1 Innledning og bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av privat planforslag for Reguleringsplan Årstad. Bjørnsons gate 29, er det utarbeidet en ROS- analyse som grunnlag for vurdering av risiko, sikkerhets og sårbarhet knyttet til tiltak innenfor planområdet på tiltakhavers tomt. Analysen skal gi grunnlag for sikker arealforvaltning gjennom å identifisere og vurdere farer innenfor planområdet, og avdekke hvilke forhold som må analyseres nærmere ifbm bygging og søknad om tiltak. Plan- og bygningsloven (PBL) fra 2009 fastslår i 3-1 at all planlegging etter loven skal "fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.» PBL setter i 4-3 krav om at det skal utføres ROS- analyser i forbindelse med alle nye reguleringsplaner. Kommuneplanens arealdel KPA fastslår følgende om ROS- analyser i bestemmelsene ved kap. 9: ROS- analyser skal i nødvendig utstrekning inngå i arealplanlegging, ved søknad om tiltak og i byggesaksbehandling. Analysen skal avgrenses til relevante problemstillinger, og omfanget tilpasses hver enkelt sak. Behovet for avbøtende tiltak og rekkefølgekrav skal avklares. Analysen er gjennomført som en grovanalyse basert på ROS- veilederen Samfunnssikkerhet i arealplanlegging utarbeidet av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) i revidert utgave fra januar I tilegg er utvalget av relevante hendelser i samsvar med Fylkesmannen i Hordaland sitt anbefalte eksempel for gjennomføring av slik analyse. Analysen er gjennomført og kontrollert av Arkitektgruppen CUBUS AS. Utførende har vært Liz Eva Tøllefsen, s kontroll og kvalitetsikring har vært ved Ola B. Siverts. 3

4 1.2 Formål og omfang Formål Formålet til analysen er å identifisere og vurdere farer og risikoer i tilknytning til planområdet, samt identifisere potensielle avbøtende tiltak. Analysen skal benyttes som grunnlag for overordnede beslutninger knyttet til reguleringsplanen, og er derfor gjennomført på et innledende og grovt nivå. Dette innebærer å avdekke forhold og hendelser som påkrever videre oppfølging, samt vurdere behovet for videre utredninger i forbindelse med fremtidige bygging og søknad om tiltak. Avgrensing av problemstilling ROS- analysen er primært begrenset til endringer/hendelser som utløses av planforslaget eller hvor planforslaget berøres i særlig grad av de aktuelle hendelser. Risiko forbundet med eksisterende arealbruk uavhengig av planforslaget er ikke. De forhold som er videreført uendret fra gjeldende plan er ikke i analysen, se kap Beskrivelse av planforslaget. Omfang NS 5814: skiller mellom 3 faser av en risikovurdering: Planlegging, Risikoanalyse og Risikoevaluering. Disse fasene omfatter å identifisere farer og uønskede hendelser, analysere og evaluere risiko samt å identifisere tiltak som kan fjerne eller redusere risiko. Det understrekes imidlertid at Risikohåndtering ikke inngår som en del av risikovurderingen. Risikohåndtering knyttes i stedet til videre oppfølging og utredning ifbm igangsetting av fremtidige tiltak og utbygging, og kan omfatte kost- nytteanalyser, handlingsplaner, tiltaksbeslutninger etc. 4

5 1.3 Om risiko og akseptkriterier Risiko er definert som produktet mellom sannsynlighet og konsekvens. Akseptkriterier er grenseverdier som fastsetter hva som er akseptabel risiko, dvs definisjon av hvor stor risiko som kan aksepteres før det gjøres tiltak. Akseptkriterier er dermed en nødvendig forutsetning for at en ROS- analyse skal være operasjonell og formålsrettet. I henhold til NS 5814:2008, Krav til risikovurderinger, skal akseptkriteriene fastsettes før risikovurderingene gjennomføres. Akseptkriterier for ROS- analyse vedtatt i Bergen bystyre er lagt til grunn for vurderingen. Akseptkriteriene beskrives utfyllende under kapitler om sannsynlighet og konsekvens. Relevante kilder gjennomgås og det lages en oversikt over hvilke potensielle farer som regnes som relevante (tenkbare) for planområdet. 1.4 Metode Kartlegging av mulig fare: En ROS- analyse forutsetter at det identifiseres et utvalg hendelser som er relevante ifht risiko og sårbarhet. Jf. DSB sin veileder og fylkesmannen i Hordaland er det lagt til grunn følgende 3 hovedgrupper av hendelser: A. Naturbaserte hendelser B. Virksomhetsbaserte hendelser C. Infrastrukturrelatert hendelser Vurdering av sannsynlighet Sannsynlighet er den ene hovedfaktoren som trengs for å beregne produktet risiko. Sannsynlighet for hver type fare vurderes, og sannsynlighet for at en farlig hendelse skal inntreffe klassifiseres ved at det anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Sannsynlighetsgraden er beregnet som en gjennomsnittlig frekvens av hendelser over tid, og følgende inndeling med fem poengkategorier er i samsvar med anbefalinger fra DSB og fagetaten ved Bergen kommune: S1 S2 S3 En hendelse sjeldnere enn 5000 år En hendelse per år En hendelse per år 5

6 S4 S5 En hendelse per år En hendelse oftere en hvert 20 år Vurdering av konsekvens: Konsekvenser er den andre hovedfaktoren som trengs for å beregne produktet risiko. Dette innebærer på den ene siden et utvalg av hvilke konsekvenstyper som anses relevante for vurderingene, samtidig som det på den andre siden beskrives alvorlighetsgraden knyttet til konsekvenstypene. På bakgrunn av DSB sin veileder fra 2010 og fagetatens anbefalinger legges det til grunn følgende 4 konsekvenstyper og 5 alvorlighetsgrader: Konsekvens er i denne samheng et forventet (sannsynlig) skadeomfang av den aktuelle hendelsen og beskriver mulige skader. Det vurderes mulige konsekvenser på: Liv og helse Økonomiske/materielle verdier Miljø (jord, vann og luft) Samfunnsviktige funksjoner Grad av betydning av konsekvensen vurderes og klassifiseres under et av følgende kategorier: K1 Ubetydelig/ufarlig K2 Mindre alvorlig /en viss fare K3 Betydelig/kritisk K4 Alvorlig/farlig K5 Svært alvorlig/katastrofalt Vurdering av risiko: Risiko beskrives som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens og utrykkes i en risikomatrise: 6

7 Figur 1: Akseptkriteria for ROS- analyse vedtatt i bystyret : KONSEKVENSER K O N S E K V E N S E R S A N N S Y N L I G H E T Liv og helse Økonomisk e / materielle verdier Miljø (jord, vann og luft) En hendelse oftere enn hvert 20 år En hendelse per år En hendelse per år En hendelse per år En hendelse sjeldnere enn 5000 år S5 S4 S3 S2 S1 Ubetydelig / ufarlig - Ubetydelige personskader - Ingen fravær. - Ubetydelig skade. - < kr. - Teknisk infrastruktur påvirkes i liten grad. - Ubetydelige miljøskader. - Mindre utslipp, - ikke registrerbar i resipient. K1 Mindre alvorlig / en viss fare - Mindre personskade - Sykemeldin I noen dager - Mindre skader mill. kr. - Teknisk infrastruktur settes ut av drift i noen timer. - Mindre alvorlig. registrerbar skade -Noe uønsket utslipp. - Restaureringstid < 1 år K2 Betydelig/ Kritisk - Betydelige personskader personer alvorlig skadd. Personer med sykefravær i flere uker - Betydelige skader mill. kr. - Teknisk infrastruktur settes ut av drift i flere døgn. - Betydelig miljøskade -Betydelig utslipp -Behov for tiltak. - Restaureringstid 1 3 år, K3 Alvorlig / farlig - Alvorlig personskade personer alvorlig skadde personer døde - Alvorlige skader mill. kr - Teknisk infrastruktur sette ut av drift i flere måneder. Andre avh. systemer rammes midl.tidig. - Alvorlig miljøskade. - Stort utslipp med behov for tiltak -Restaureringstid 3-10 år. K4 Svært alvorlig / katastrofalt - Svært alvorlig personskade -.>20 personer alvorlig skadde - >10 personer døde - Svært alvorlige skader -.> 500 mill. kr. - Teknisk infrastruktur og avhengige systemer settes permanent ut av drift. - Svært alvorlig miljøskade - Stort ukontrollert utslipp med svært stort behov for tiltak. - Restaureringstid >10 år. K5 Vedlegg 1: Forslag til akseptkriterier til ROS-analyser av arealplaner i Bergen kommune. Dato Røde felt indikerer en uakseptabel risiko, og tiltak må iverksettes for hendelser som faller innenfor dette området. Gule felt indikerer at risikoen må vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer en akseptabel risiko, og tiltak er ikke nødvendig. 7

8 1.5. Datagrunnlag Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser bygger på informasjon innhentet fra kildematerial (data på Internett fra flere offentlige etater), kjennskap til lokale forhold, erfaring og eventuelt erfaring fra ekstern ekspertise. Analysen er gjennomført på bakgrunn av kjent kunnskap, allerede eksisterende og tilgjengelig data. Det eksisterer p.t et stort antall gode informasjonsportaler og databaser tilgjengelig på nett, og det er derfor ikke foretatt egne feltarbeid e.l for denne ROS- analysen. Følgende dokuter og databaser er benyttet som datagrunnlag for analysen: Meteorologisk institutt: Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap: og Norges vassdrag- og energidirektorat: og atlas.nve.no/ge/viewer.aspx?site=nveatlas Direktoratet for Naturforvaltning: Klima- og forurensingsdirektoratet: og Norges geologiske undersøkelser NGU: og- data/ Statens Vegvesen - Nasjonal Vegdatabank (NVDB): svvgw.vegvesen.no/http:/svvnvdbappp.vegvesen.no:7778/webinnsyn/anon/index Riksantikvaren kulturminnesøk: og 8

9 2 Risikoanalyse Emne M/ datakilde Hendelse /situasjon Aktuelt Liv og helse økonomis ke / materielle verdier Naturgitte forhold. Er området utsatt for, eller kan tiltaket medføre risiko for: Ekstremvær /Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune Sterk vind Store nedbørsgder Miljø (jord, vann og luft) Tiltak/ vurdering S1/K2 S1/K2 S1/K1 Ikke spesielt vindutsett område. Overordnet kartlegging i Bergen kommune viser vindhastighet opp mot 40m/sek i området. JA S2/K2 S2/K2 S2/K1 Årsnedbøren normalår er målt til 2250 ml (Målestasjon Florida). Det er ingen bergvegger i eller nær planområdet. /Temakart for nedbør, Bergen Kommune, Vann- og avløpsetaten Flomfare, springflo /VA rammeplan for området Skredfare Flom i vassdrag S2/K2 S2/K2 S2/K1 Området er ikke spesielt flomutsatt i dag. Tomten ligger nord for Solheimsvannet, og det er ikke registrert flom i dette området tidligere. Springflo/ stormflo Planområdet ligger ikke ved sjøen Overvann S1/K1 S1/K2 S1/K1 En planendring vil ikke medføre vesentlig endringer fra dagens situasjon i forhold til overvannshåndtering. I VA- rammeplanen er det tatt høyde for en økning i overvannsgder grunnet klimaendringer, og det avlegges areal til fordrøyningsanlegg på tiltaksområdet på ca 7,7 m3. Takvann/drensvann vil fordrøyes via takareal beplantet med sedum og plantekasser, avrenning fra vei/plasser vil fordrøyes lokalt i sandfangskum, for så å ledes til kommunalt rørsystem. Kvikkleireskred Løsmasseskred S1/K4 S1/K4 S1/2 Det er ikke tidligere registrert kvikkleireskred i området. Grunnforholdene i planområdet er etter stor sannsynlighet fast fjell og/eller løsmasser som tilsier liten sannsynlighet for at det finnes kvikkleire i området. S1/K2 S1/K2 S1/K1 Ingen bratte hellinger i nærheten, liten risiko for løsmasseskred. Snøskred Ikke terreng som tilsier slike problemer. Steinsprang S1/K3 S1/K3 S1/K1 Fast fjell i området; hovedsaklig Mylonittgneis, for det meste granittisk, samt kvartsglimmerskifer til glimmerskifer. Terreng tilsier ikke fare for steinsprang for 9

10 Radon Sørpeskred Fjellskred og tsunami Radongass i bygningsmasse planområdet. JA S1/K5 S1/K1 S1/K1 Det er ikke kartlagt potensielt fare for radon i området. Det bør foretas målinger av grunn i forkant av en byggesøknad som vil avdekke evt strålingsfare. Tiltak som radonmatte og tilstrekkelig ventilasjon bør vurderes. Plante- og dyreliv miljøstatus.no naturbase.no Sårbar flora S1/K1 S1/K1 S1/K2 I følge artskart er det innenfor planområdet ikke registrert truede eller nær truede arter av flora. Flere svartlistede plantearter er lokalisert i randsonen til Solheimsvannet beliggende sør for planområdet. De fleste av disse er referert til som bulkemispel og parkslirekne, som er typiske hageplanter. Moseartene blir som ikke er truet i Norge og dermed må anses som relativt vanlige. Sårbar fauna/fisk JA S3/K1 S3/K1 S2/K2 Solheimsvannet representerer en livskraftig biotop for plankton, smådyr (køllemosdyr, gråsugge, stor bruskigle), ender og byduer. Kulturmiljø Verneområdet Fortidsminner Kulturminner/ kulturmiljø JA S3/K1 S3/K1 S3/K1 Fylkeskonservatoren omtaler et av byggene på Gnr 162 Bnr 551 som delvis autentisk og inspirert av brutalis, med verdi som har verdi som historisk kilde og har lokal kulturminneverdi. Planforslaget åpner for en videreføring av det arkitektoniske uttrykket, og vil med sin åpning for påbygg med én etasje åpne for en fullføring av de opprinnelige planene for bygget. Trappetårnet i 3 etasjer, viser at bygningen var påtenkt ytterligere én etasje ved prosjektering. Menneskeskapte forhold Funksjoner i nærområdet: Kan tiltaket medføre risiko for sårbare objekter: Sårbare objekter Veg, bro, tunnel Helseinstitusjoner Skole Havn, kaianlegg Luftfart, flyplass Industri og næringsliv VA- anlegg S1/K1 S1/K2 S1/K2 Planforslaget vil føre til minimale endringer i det offentlige VA- anlegget. Det planlegges omlagt et mindre strekk som i dag går under bygningskroppen, samt etablering av overvannskummer som vil avlaste det offentlige nettet. 10

11 Radio- /TV- senderer/ master Naturområde Strømforsyning NEi Er området utsatt til brannfare eller kan tiltaket føre til økt brannrisiko: Brannfare Brann JA S2/K4 S2/K3 S2/K2 Teoretisk brannfare som ved alle andre byggkonstruksjoner, som vil ha svært alvorlig konsekvens for omkringliggende bebyggelse. Gjeldende regelverk og retningslinjer knyttet til brannsikring skal følges både i prosjekterings- og byggefasen. Området ligger nær brannstasjon og en brann vil fanges opp av brannvesenets beredskap. Særlig Ingen kjent transport av farlig gods forbi/gjennom området. eksplosjonsfare Skog,- og gressbrann Vegetasjonen i området er i hovedsak myrlandskap og spredte løvtrær. Traffikksikkerhet: Kan tiltake øke faren for: Trafikksikkerhet Ulykke i av/påkjøring S1/K4 S1/K1 S1/K1 Databasen viser at området ikke er spesielt ulykkesutsatt i dag. Den viser 2 registrerte ulykkestilfeller i punktet hvor Inndalsveien møter Fabrikkgaten, med lettere personskader som følge. Langs Bjørnsonsgate er det også registrert en ulykke med en lettere skadd person som konsekvens. Økt utnyttelse av området gjennom en ny reguleringsplan vil som oftest medføre økt motorisert og fotgjengertrafikk som igjen fører til noe økt risiko for ulykke. Trafikken langs Inndalsveien holder lav fart (40 km/t), er enveiskjørt og kraftig redusert som følge av at Bybanetraséen ble lagt her, og storparten av den bilbaserte ferdeselen er blitt omdirigert til Fjøsangerveien. Langs Bjørnsons gate er fartsgrensen 50 km/t. Ulykke, med gående /syklende Ulykker ved anleggsgjennomføri ng/ utbygging Ulykke ved transport med farlig gods Både Bjørnsons gate og Inndalsveien har langsgående fortau på begge sider av veien. En trafikkøy med lyskryss hvor overnevnte veier møtes, skaper en sikker og oversiktlig situasjon for myke trafikanter. JA S3/K3 S3/K1 S3/K1 Jf pkt ulykke i av/påkjøring Ingen transport av farlig gods forbi/gjennom planområdet. 11

12 Forurensing: Blir området utsatt for Forurensing Forurensing i grunnen Forurensing vann, drikkevann, badevann, mv JA S3/K3 S3/K3 S3/K3 Ikke kartlagt, kommunens aktsomhetskart viser området markert med rødt; aktsomhetsnivå 1. Det er registrert forurensning sannsynligvis i forbindelse med drift av jernbanen og dagens verkstedsdrift. Det er i planbestemmelsene sikret at det skal gjennomføres grunnundersøkelser før rammetillatelse. JA S3/K2 S3/K1 S3/K2 Solheimsvannet grenser opp til planområdet, er ikke et drikkevann. Deler av randsonen til Solheimsvannet er markert som forurenset vann, aktsomhetsnivå 1. Ingen utslipp i vann fra virksomheten i bygningen. Luftforurensning JA S5/K3 S5/K1 S5/K2 Bjørnsons gate og Inndalsveien representerer forurensningskilder og deler av planområdet ligger i gul luftforurensningssone. Det bør iverksettes bygningsktekniske tiltak ved etablering av følsom bebyggelse. Støy JA S5/K3 S5/K1 S5/K1 Området grenser til Inndalsveien, Bjørnsons gate og Bybanens verksted- og depotområde som representerer støykilder. Uteoppholdsarealene må skjermes mot støy, og det må foretas tiltak på fasade mot Bybanens område for kunne komme under grenseverdiene til støy for deler av boligbebyggelsen. Boliger er ikke planlagt i rød hensysssone for støy. Beredskap: Er området utsatt for : Beredskap Lang utrykningstid brannvesen Lang utrykningstid brannvesen Beredskap: Er området utsatt for : Lang utrykningstid brannvesen Andre forhold Terrormål/ bombemål Terrengformasjoner som utgjør spesial fare (stup, sjakter, og lignende) Spesielle forhold ved utbygging/gjennomfø ring S1/K5 S1/K5 S1/K4 Planområdet ligger sentralt i Bergensdalen nær kollektiv- og trafikknutepunkter. Det er likevel lite trolig at plasseringen utgjør noe risiko for bomber. 12

13 3. Oppsummering: Risikobilde og avbøtende tiltak Den gjennomførte ROS- analyse har ikke avdekket risiko- og sårbahetsforhold som er uakseptable. Det er 7 forhold som er avdekket i den gule risikosonen. Dette gjelder sårbarhet i forhold til radon, flom, støy, biologisk mangfold og trafikksikkerhet. Avbøtende tiltak er tatt med i reguleringsplanen, som oppsummert i tabellen nedenfor: sårbarhet i forhold til støy Følgende bestemmelser er tatt med i reguleringsplanen: Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for boligene skal støytiltak for utomhusarealene være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan. Tiltak mot bane-, vegtrafikkstøy og luftforurensning skal være gjennomført før det kan gis midlertidig brukstillatelse til nye boliger. Støynivå på felles utendørs oppholdsareal for bolig skal ikke overstige kommuneplanens krav, Lden = 55 db. Det tillates etablering av transparent støyskjerm for skjerming av uteoppholdsarealene på støyutsatte tak og balkonger. Det kan tillates studentboliger med støynivå utenfor vindu som overskrider nedre grense for gul støysone, 55/58 db for veg/bane, dersom følgende forutsetninger er oppfylt: - Støynivå utenfor vindu skal ikke overstige Lden = 65/68 db for veg/bane. - Innendørs støynivå skal ikke overstige Lp,A,24 = 30 db og LAFmax = 45 db. - Krav til luftlydisolasjon mellom enkelthybler er R w = 52 db. - Krav til luftlydisolasjon mellom enkelthybler og fellesrom er R w = 52 db. - Boligene skal ha balansert ventilasjon med mulighet for kjøling. Det kan tillates boliger med støynivåutenfor vindu som overskrider nedre grense for gul støysone, Lden = 55 db, dersom følgende forutsetninger er oppfylt: - Støynivå utenfor vindu skal ikke overstige Lden = 70 db. 13

14 - Innendørs støynivå skal ikke overstige Lp,A,24 = 30 db og LAFmax = 45 db. - Boligene har stille side hvor minst halvparten og minimum ett soverom har vindu. - Boligene har privat uteareal med tilfredsstillende støynivå - Private uteareal kan lages som innglassede balkonger. - Boligene skal ha balansert ventilasjon med mulighet for kjøling. sårbarhet i forhold til trafikksikkerhet sårbarhet i forhold til grunnforurensning Antall parkeringsplasser er sterkt redusert i ny plan, og ÅDT vil som følge av dette reduseres med 500 i Bjørnsons gate. Adkomst til og lokalisering av varelevering er forbedret i forhold til dagens situasjon. Følgende rekkefølgebestemmelse er også tatt med i reguleringsplanen: Detaljplaner for veger skal vise hvordan kravene til vegteknisk standard blir oppfylt. Plassering av nye og eksisterende avkjørsler skal fremgå. Følgende rekkefølgebestemmelse er tatt med i reguleringsplanen: Det skal foreligge en miljøteknisk undersøkelse av grunnen og strategi for tiltak før det kan gis igangsettingstillatelse. sårbarhet i forhold til brann sårbarhet i forhold til luftforurensing Brann vil alltid være en risiko. Utrykningstid for brannberedskap er generelt 10 minutter i hele kommunen, og planområdet ligger kun ca 2,6 km fra Bergen hovedbrannstasjon. Følgende rekkefølgebestemmelse er tatt med i reguleringsplanen: Tiltak mot bane-, vegtrafikkstøy og luftforurensning skal være gjennomført før det kan gis midlertidig brukstillatelse til nye boliger. sårbarhet i forhold til bombetrussel sårbarhet i forhold til radon Planområdet ligger sentralt i Bergensdalen nær kollektiv- og trafikknutepunkter. Det er likevel lite trolig at plasseringen utgjør noen særskilt risiko for bomber. Følgende rekkefølgebestemmelse er tatt med i reguleringsplanen: Før igangsettingstillatelse kan gis, skal det for eiendom (gnr.162, bnr.551) gjøres en vurdering og evt. sikring mot radongass i grunn innen anbefalte grenseverdier. 14

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) September 2013 Plannavn ÅRSTAD/FANA. STORETVEITVEGEN. Mindre endring. PlanID 4880001 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål

Detaljer

ROS- ANALYSE FOR TERTNESFLATEN DETALJREGULERINGSPLAN Åsane, Gnr 186 Bnr 5 m.fl.

ROS- ANALYSE FOR TERTNESFLATEN DETALJREGULERINGSPLAN Åsane, Gnr 186 Bnr 5 m.fl. ROS- AALYSE FOR TERTESFLATE DETALJREGULERIGSPLA Åsane, Gnr 186 Bnr 5 m.fl. Plan ID: 1201/62070000 Saksnr: 201117877/2- GSSA Utarbeidet av Arkitektgruppen CUBUS as / Celine Blanc KS: Liz Eva Tøllefsen Innholdsfortegnelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering.

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. RISIKO OG SÅRBARHET ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. Det er foretatt en ROS-analyse av

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR Dalheiveien, Gnr. 84, Bnr. 188 og del av 39 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403. Etne kommune

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403. Etne kommune ROS-ANALYSE Detaljregulering for Nedre Gravelsæter Planid: 201403 Etne kommune Vedlegg til reguleringsplan for Nedre Gravelsæter, Etne kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl.

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR SONGE A, OMRÅDE 45,

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR SONGE A, OMRÅDE 45, RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR SONGE A, OMRÅDE 45, Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei som

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø

Pk14. ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Pk14 ROS-ANALYSE Toflebrekko, Skånevik, Etne kommune Utarbeidet av Trond Heskestad, 22.01.14 Kontrollert av Camilla Bø Detaljregulering for Toflebrekko, Skånevik Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan, detaljregulering Svanvågen, Gnr. 25, Bnr. 2 og 118 PLANID: 2015xxxx Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

Fyllingsdalen, Gnr.25, bnr.198 m.fl. Øvre Fyllingsveien

Fyllingsdalen, Gnr.25, bnr.198 m.fl. Øvre Fyllingsveien RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Datert: 15.01.16 Fyllingsdalen, Gnr.25, bnr.198 m.fl. Øvre Fyllingsveien BERGEN KOMMUNE Fyllingsdalen, gnr. 25 bnr. 198 mfl. Øvre Fyllingsveien. Arealplan-ID 6610000. 1 Innhold

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_201404. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 16.9.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune PlanID

ROS-ANALYSE Detaljregulering for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune PlanID ROS-ANALYSE Detaljregulering for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune PlanID 201401 Vedlegg til Reguleringsplan for Sjoaren, Skånevik, Etne kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune:

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TYNSET KOMMUNE Tynset, 24.02.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse av planer for

Detaljer

FAGDAG støy i arealplanlegging

FAGDAG støy i arealplanlegging FAGDAG støy i arealplanlegging 23.Oktober 2013 Marit Lillesveen Fylkesmannen i Oslo og Akershus NASJONALT FORVENTNINGSBREV ETTER NY PBL 6-1 Støy er et av miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Risiko- og sårbarhetsanalyse 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage Revidert 04.07.2014 1. Bakgrunn og metode Plan- og bygningslovens

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 669 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad Januar 2016 1. Innledning Denne

Detaljer

Utvidelse av småbåthavn

Utvidelse av småbåthavn Detaljregulering for utvidelse av småbåthavn Åmøy havn, Vestre Åmøy Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Rennesøy Detaljregulering for utvidelse

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Haakon VIIs gt.14 Forfatter: Pir II AS Tiltakshaver til planforslag: Haakon VIIs gate 14. Dato: 15.11.16 ROS-analyse, sammendrag med anbefalinger Følgende risikobilde

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SWS Eiendom AS DETALJPLAN FOR SKINNERUD NORD. GEITHUS. MODUM KOMMUNE PLAN ID 201402. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 20.1.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring

Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Risiko- og sårbarhetsanalyse i kommuneplanens arealdel. Bakgrunn Prosess Resultater Videreføring Bakgrunn Samfunnet er blitt mer sårbart og komplekst Tap av liv (Rocknes, Hatlestad) Økonomiske konsekvenser,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Skibberheia 21

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Skibberheia 21 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Skibberheia 21 Sammendrag Hensikten med reguleringsplanen for Skibberheia 21 er å tilrettelegge for økt utnyttelse innenfor eksisterende boligformål. Planforslaget

Detaljer

Plannavn: Detaljregulering Skorsteinen, planid 657. Forslagsstiller: tegn_3 Analyse utført av: tegn_3 as v/mre

Plannavn: Detaljregulering Skorsteinen, planid 657. Forslagsstiller: tegn_3 Analyse utført av: tegn_3 as v/mre 11.06.15 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Skorsteinen Plannavn: Detaljregulering Skorsteinen, planid 657 Kommune: Harstad kommune Plantype: Detaljregulering Forslagsstiller: tegn_3 Analyse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR OTHILIES HAGE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: 201504 09.03.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse Plan 201504 Sak nr. 2015/2889 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2, Molde. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150001 Metode og forutsetninger Otta, 26.03.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

Detaljregulering kyststi Bestumkilen, Oslo kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljregulering kyststi Bestumkilen, Oslo kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering kyststi Bestumkilen, Oslo kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Sammendrag Analysen har avdekket følgende forhold/hendelser: Grønn kategori (trenger ikke særskilte tiltak i plankart eller

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan: Bjerkelivegen gnr 106 bnr 1, PlanID: 201 Kommune: Rælingen Forslagsstiller: blå arkitektur landskap ab v/eiendomsgruppen AS Dato:15.05.15 Skrevet av: Nina

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Naustgjerdet Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR Folefalla Massetak, del av Gnr. 53, Bnr. 3 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H.

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 664 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mars 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN. detaljplan for Nordslettåsen hyttefelt. Gnr./bnr. 156/4. Steinkjer Kommune

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN. detaljplan for Nordslettåsen hyttefelt. Gnr./bnr. 156/4. Steinkjer Kommune ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN detaljplan for Nordslettåsen hyttefelt Gnr./bnr. 156/4 Steinkjer Kommune Oppdragsgiver: Lillian Elvereng Utarbeidet av: PlanID: 2013019 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Hurdal Hagetun Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: PRO 3484 AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner som legger

Detaljer

ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERINGSPLAN - TAUMARKA B2

ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERINGSPLAN - TAUMARKA B2 Oppdragsgiver Taumarka AS Rapporttype ROS-analyse 2014-08-27 ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERINGSPLAN - TAUMARKA B2 ROS-ANALYSE - TAUMARKA B2 3 (13) ROS-ANALYSE TAUMARKA B2 Oppdragsnr.: 135004123 Oppdragsnavn:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSAALYSE Sak: Sveen/ Reppe Forfatter: Gunilla Eriksson Forslagsstiller til planforslag: Voll arkitekter AS Dato: 14.03.2014 SAMMEDRAG MED ABEFALIGER Analysen viser at områdets terrengforhold,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44

DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016. Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 24, 44 Risiko- og sårbarhetsanalyse Sak: DETALJREGULERINGSPLANFOR ASPÅSVEIEN1, PLAN NR. 2014016 Forfatter: September Arkitekter as Forslagsstiller til planforslag: September Arkitekter as Dato: 18.01.15 Oppsummerende

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Plannummer: 201502 Utarbeidet 19.03.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området

Detaljer

Risiko og sårbarhetsvurdering

Risiko og sårbarhetsvurdering 1 Risiko og sårbarhetsvurdering Bergenhus, gnr. 164, bnr. 175, Ørnenkvartalet, Reguleringsendring 15.1.009 Risiko og sårbarhets vurdering for reguleringendring for Ørnenkvartalet ROS vurderingen er gjennomført

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

1.2.1 Sannsynlegheit Sannsynlegheita for at ei hending oppstår, kan delast i 4 grupper: Sannsynlegheit Vekting Definisjon Høg/kontinuerleg 5 Ei eller

1.2.1 Sannsynlegheit Sannsynlegheita for at ei hending oppstår, kan delast i 4 grupper: Sannsynlegheit Vekting Definisjon Høg/kontinuerleg 5 Ei eller 1. ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGOMRÅDE TJØNNEN, BERGEN 1.1 Kort om reguleringsplanen Reguleringsplan for Tjønnen boligområde, nord i Fyllingsdalen bydel, Bergen kommune, Hordaland, er omarbeidd etter

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljregulering Einemomarki Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Vedlegg: Sjekkliste for bruk i planarbeid med kommuneplanens arealdel og reguleringsplan: Plannavn: Utført av: Holstadåsen Øst Frank van den

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN. detaljplan for Jamtkneppet hyttefelt, Levanger kommune. PlanID: L Oppdragsgiver: Frol Bygdeallmenning

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN. detaljplan for Jamtkneppet hyttefelt, Levanger kommune. PlanID: L Oppdragsgiver: Frol Bygdeallmenning ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN detaljplan for Jamtkneppet hyttefelt, Levanger kommune PlanID: L2016002 Oppdragsgiver: Frol Bygdeallmenning.. Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Detaljregulering for Hatlestad, Hamrevegen 31 boligområde

Detaljregulering for Hatlestad, Hamrevegen 31 boligområde ROS analyse Fana, Hatlestad gnr 82 bnr 9 m.fl Detaljregulering for Hatlestad, Hamrevegen 31 boligområde Plan nr Saksnr 201303945/4 oktober 2014 R a p p o r t Oppdrag: Emne: Detaljregulering for Hatlestad,

Detaljer

ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden

ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden 2017-03-22 Side 1 av 7 1 2017-03-22 ROS-analyse Eidslunden Pål S Gauteplass Håvar Brøndbo Håvar Brøndbo Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Adkomst Svinesundparken Utarbeidet av: Sundt & Thomassen AS Tiltakshaver: Fredriksten utvikling AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN Oppdragsgiver tatens vegvesen Rapporttype RO-analyse. Vedlegg til reguleringsplan. Dato 24/01 2013 RIIKO- OG ÅRBARHT- AALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG RIIKO- OG ÅRBARHTAALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG Revisjon Dato

Detaljer

NORSKE SKOG ØSTRE BYDEL, OMRÅDE I2

NORSKE SKOG ØSTRE BYDEL, OMRÅDE I2 Oppdragsgiver: Credo Eiendom AS Kommune: Namsos Rådgiver: Trønderplan AS Dato: 02.06.17 Revidert: 2 Rapportnavn: Planbeskrivelse, reguleringsplan «Norske Skog-Østre bydel, område I2» Prosjektnummer: 1725

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 7 20.02.2013 Forslag til detaljert reguleringsplan for Dunihagen 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

ROS analyse. Rådalslien, boliger. Detaljregulering. Ytrebygda, gnr. 119 bnr. 952, 953, 954, 955 mfl. Plan nr Saksnr

ROS analyse. Rådalslien, boliger. Detaljregulering. Ytrebygda, gnr. 119 bnr. 952, 953, 954, 955 mfl. Plan nr Saksnr ROS analyse Ytrebygda, gnr. 119 bnr. 952, 953, 954, 955 mfl. Rådalslien, boliger. Detaljregulering Plan nr 1201-63740000 Saksnr 201322101 1.oktober 2014 R a p p o r t Oppdrag: Emne: Detaljregulering Rådalslien,

Detaljer