Energiutredning Tinn 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiutredning Tinn 2009"

Transkript

1

2 INNHOLD 1 BAKGRUNN SAMMENDRAG KORT OM KOMMUNEN GENERELT KOMMUNEFAKTA ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG OM NÆRINGSLIV OG DE STØRSTE BEDRIFTENE ATRÅ BARNE- OG UNGDOMSSKOLE LADEPUNKTER FOR EL-KJØRETØY DAGENS ENERGISYSTEM INFRASTRUKTUR FOR ENERGI GRADDAGSTALL GRADDAGSKORRIGERT FORBRUK ENERGIBRUK FORDELT PÅ ENERGIBÆRERE ENERGIBRUK FORDELT PÅ SEKTORER FORVENTET UTVIKLING AV ENERGIBRUK I KOMMUNEN TILGJENGELIGE ENERGIRESSURSER I TINN GENERELT VANNKRAFTRESSURSER BIOENERGIRESSURSER BIOENERGI FRA SKOGEN AVFALL ALTERNATIVE VARMELØSNINGER FOR UTVALGTE BYGG OG OMRÅDER GENERELT BAKGRUNN FOR VALG AV BYGG OG OMRÅDER AKTUELLE BYGG/OMRÅDER VEDLEGG 1: FORNYBAR ENERGI VIRKEMIDDEL OG STØTTEORDNINGER STØTTEORDNINGER KOMMUNENS VIRKEMIDDEL HVA KAN EN UTBYGGER GJØRE KONSULENTER ALTERNATIVE ENERGILØSNINGER LEVERANDØRER ALTERNATIV ENERGI VEDLEGG 2: GENERELL INFORMASJON OM ALTERNATIVE TEKNOLOGIER FOR ENERGIBÆRERE VEDLEGG 3: FAKTAOPPLYSINGER VEDLEGG 4: REFERANSELISTE

3 1 Bakgrunn Lovgrunnlag. I henhold til energiloven 5B-1 plikter alle som har anleggs-, område og fjernvarmekonsesjon å delta i energiplanlegging. Nærmere bestemmelser om denne plikten er fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat i forskrift om energiutredninger gjeldende fra I henhold til denne forskriften er alle landets områdekonsesjonærer (lokale nettselskaper) pålagt å utarbeide og offentliggjøre en energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde og presentere den på et offentlig møte. Første energiutredning forelå i desember 2004, og denne skal deretter oppdateres annet hvert år. Hensikt Lokale energiutredninger er i første rekke et informasjonsvirkemiddel og en støtte til beslutninger på energiområdet. Arbeidet skal blant annet bidra til å etablere en møteplass hvor man kan diskutere energiløsninger og få økte kunnskaper om energiforsyning og lokale energimuligheter. Målet er å etablere langsiktige, kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger. Innen lokal energiforsyning kan det være aktuelt å bygge ut så vel distribusjonsnettet for kraft, vannbåren varme og andre energialternativer. Sentrale aktører i tillegg til nettselskap er derfor kommuner, fjernvarmeselskap, større byggherrer, større energibrukere, med flere. Utredningen må også sees på som et ledd i å oppfylle nasjonale målsettinger på energi - området, gitt i Stortingsmelding nr.29, Om energipolitikken. Omlegging til et mer bærekraftig energisystem : Begrense veksten i energiforbruket. Øke fleksibiliteten i energisystemet: Redusere avhengigheten og bruken av elektrisitet til oppvarming. I større grad basere framtidig energiforbruk på nye fornybare energikilder. Øke bruken av naturgass. Konkrete mål frem til 2010: 4 TWh mer vannbåren varme basert på nye fornybare energikilder, varmepumper og spillvarme 3 TWh vindkraft 3

4 2 Sammendrag Status Ser man bort fra energibruken i industrien, har Tinn kommune hatt et stabilt energiforbruk gjennom de siste år, selv om det har vært en liten nedgang i folketallet. Bruken av energi i tjenesteytinga har økt med ca 10 GWh fra 1991 til 2007, energibruken i husholdningene, inkl. hytter har gått ned med over 3 GWh i samme periode. Totalt stasjonært energibruk i Tinn var i 2007 ca 344 GWh, hvorav elektrisitet sto for ca 317 GWh. Industrien er den største forbrukeren, med et forbruk på 197 GWh, husholdningene bruker ca 93 GWh. Det er ingen spesielle problemer knyttet til energiforsyningen i Tinn. El-nettet har god kapasitet, det er relativt få avbrudd, stabil spenning og god leveringskvalitet. Man har investert mye i jordkabelanlegg i Rjukan og i andre områder med tett bebyggelse. I mer grisgrendte strøk benyttes det mer luftstrekk. Man forventer en jevn økning av energiforbruket i Tinn i årene framover (ser man bort fra industrien), basert på en forventning om stabilt/svakt økende innbyggertall og en betydelig utbygging av fritidsboliger og overnattingssteder i flere områder av kommunen. Muligheter til energiomlegging Det er flere interessante muligheter til energiomlegging i Tinn kommune, i tråd med myndighetenes målsettinger om mindre avhengighet av elektrisitet: Området Gaustablikk har hatt en betydelig utvikling, men står foran en videre storstilt utbygging av hytter og service/- overnattingsbygg. Tidligere intensjoner om alternativ oppvarming bør følges opp. Dette må skje ved at byggene planlegges for vannbåren varme og at man parallelt avklarer infrastruktur for energiforsyning, slik at dette kan legges samtidig med opparbeidelse av veier. Det er flere offentlige bygg i kommunen som er interessante for bruk av bioenergi: o Skolebygg i Attrå, i fbm. utbygging av ny barneskole (flis vurderes) o Rjukan videregående skole o Rjukan Barneskole o Rjukanbadet Telemark Bioenergiforum har et arbeid i gang med å vurdere bioenergi i disse byggene. Bedriften EKA Chemicals har et stort overskudd av spillvarme fra sin produksjonsprosess. Noe av spillvarmen benyttes i dag til oppvarming av en nærliggende fotballbane, men energimengden er tilstrekkelig til å varme opp flere store bygg i nærheten. Men en utredning i 2000 viste at en fjernvarmeutbygging som kan levere ca 3,0 GWh til omkringliggende bygg ikke ville være lønnsom i forhold til investeringen. Framtidig realisering vil være avhengig av høyere energipris, større kundegrunnlag eller mer støtte fra myndighetene. Området Gjuvsjå kan trolig være interessant i forhold til bioenergi. Spesielt tenkes det på hotell og service/- overnattingsbygg i et sentrumsområde, hvor varmebehovet kan bli betydelig. Man må da fra starten av legge til rette for vannbåren varme i bygningsmassen. For øvrig bør det legges større vekt på utnyttelse av enøkpotensialet i alle sektorer. Gjennomføring av privat- og bedriftsøkonomisk lønnsomme og stort sett enkle enøktiltak, vil kunne redusere energiforbruket med minst 10 %, eller ca 25 GWh. 4

5 3 Kort om kommunen 3.1 Generelt Tinn kommune er en moderne tradisjonsrik industrikommune med Rjukan by som administrasjonssenter. Byen var opprinnelig tuftet på kraftutbygging og Norsk Hydros virksomhet. Kommunen har et areal på ca km 2 hvorav det meste er høyfjell. Kommunen har engasjert seg sterkt innen kultur, stedsutvikling og næringsliv innen industri, reiseliv og primærnæringene. Av kommuneplanen for Tinn framkommer at Tinn kommune vil sette miljøet i fokus og framstå som en bærekraftig kommune. I planen sies det blant annet: Satsingsområde 4. Næringsutvikling og miljø: Bidra til etableringen av bærekraftig næringsmangfold og kontinuerlig næringsutvikling med spesiell vekt på reiseliv. Bidra til at landbruket fortsatt er en viktig del av næringslivet i Tinn. Satsingsområde 5 Energi: Arealinteresser, effektiv energibruk og energiøkonomisering i kommunale bygg er viktige tema. Utarbeide energiplan. Bruke tilgangen på energi som fortrinn for næringsetablering og utvikling. Satse på energiøkonomisering i kommunale og private bygg. Høsten 2009 ble Tinn kommunes klima- og energiplan vedtatt. 5

6 3.2 Kommunefakta Samlet landareal på 2200 km². Tinn kommune er eier av Tinn Energi AS Tettsteder: Rjukan, Attrå, Austbygdi Antall husstander var 3081 i Antall fritidsboliger i kommunen har økt fra 2365 i 2004 til 2694 i var det 6010 innbyggere i Tinn kommune. Av figuren nedenfor ser vi at antall innbyggere i Tinn gjennom 90-tallet har gått ned. Samlet folketall vil i følge befolkningsframskrivningen fra SSB holde seg stabilt i Tinn kommune de neste 20 år. Figur 3-1: Folkemengde og framskrevet Kilde: SSB 3.3 Energibruk i kommunale bygg Kommunen har om lag m² bygningsmasse, og bruker ikke fyringsolje, alt er elektrisk. Kommunen var med i et Enøk-nettverk i regi av Enøksenteret i Telemark sent på 90- tallet og det ble gjort noen enøkanalyser i den forbindelse. Tinn kommune har en enøkplan fra ca Denne er ikke fulgt opp, men det er likevel gjort en del enøktiltak i fbm nødvendig renovering av bygninger. Dette er f.eks. utskifting av vinduer, installasjon av SD-anlegg i noen bygg, utbedring av ventilasjonsanlegg. SD-anleggene reduserer energiforbruket og fører dessuten til mer rasjonell drift av byggene, ved at de i større grad kan fjernstyres i forhold til temperatur, ventilasjon m.v. 3.4 Om næringsliv og de største bedriftene Tinn har en stor andel sysselsatte i industri, bygg og anlegg, offentlig sektor, samt i turistnæringen. Utviklingen i disse virksomhetene har mye å si for sysselsettingen i kommunen. Kommunen satser mye på utvikling av reiselivet, særlig vinterstid. Utbygging av Gaustablikkområdet, med hytter, overnattingstilbud og andre servicetilbud, er i full gang. Kommunen har igangsatt tiltak for å gi området en grønn profil inkludert energiløsninger. 1 Framskrivning basert på alternativ MMMM (middels vekst) 6

7 3.5 Atrå barne- og ungdomsskole Skolen fikk installert SD-anlegg i Anlegget omfatter skole med svømmehall og idrettshall som begge styres fra en pc. Energibesparelse begge bygg: ca kwh per år, i forhold til det gjennomsnittelige forbruket fra før SD anlegget ble installert. Forbruk Skole/basseng [kwh] Idrettshallen [kwh] Sum for byggene [kwh] Maks effektuttak, begge bygg [kw] Snitt kw kw kw kw kw kw Besparelse fra 1999 til kw 3.6 Ladepunkter for el-kjøretøy Tinn kommune er blitt tildelt kr til etablering av 5 ladepunkter for ladbar motorvogn. Tilsagnet er gyldig til Beløpet er kroner per ladepunkt, og dette kommer som direkte tilskudd. Det bør derfor ligge godt til rette for å ta i bruk el-biler i løpet av

8 4 Dagens energisystem 4.1 Infrastruktur for energi Høyspenningsnettet Høyspenningsnettet består av luft- og jordkabelnett med driftsspenning inntil 24kV. Området vest for Rjukan til Vinje grense, er bygget i ulike tidsepoker. Driftsspenning er 10kV og består i alt vesentlig av luftlinje på tremaster, med innslag av spredte jordkabler til enkeltstående nettstasjoner (avgreninger). Totalt sett vurderes standard og driftssikkerhet til god, med relativt få utfall og små driftsproblemer. Forsyningen dekker spredte boliger, industriarbeidermuseet, hotell og hytteområder. I selve Rjukan og området ned til Miland er høyspenningsnettet i sin helhet bygget som jordkabelanlegg. Alder på anleggene er veldig variable, med de eldste i selve byområdet (10kV) og relativt nye anlegg til industriområdet (24 kv), samt strekningen i fra Dale til Miland (24 kv). Anleggene er svært driftssikre, rimelig godt dimensjonert og har lite utfall pga. feil. Forsyningen dekker Rjukan by, et industriområde og anlegg til gårdsbruk og boligfelter. Øst for Miland/Mæl består høyspenningsnettet i det vesentligste av luftledningsnett (24 kv). Internt blir dette nettet betegnet som bygdenettet, et strålenett med ensidig mating til Atrå, Husevoll, Gjøystdal, Gauset med Kalhovd, Austbygde, Tessungdalen med sidedaler og Hovin. Totalt har dette nettet en utstrekning på ca. 200 km, beliggende i skog og fjellterreng med innslag av åpne landbruksområder. Nettet er inne i en periode med omfattende reinvesteringer, der målet er økt leveringssikkerhet og mindre avbrudd. Tiltak i denne sammenheng er at blank tråd byttes med isolert line og selvbærende luftkabel, i tillegg til en del jordkabel i spesielle områder. Dessuten legges det betydelige ressurser i skogrydding, oppisolering og jordstrømbegrensende tiltak, som alt i alt skal bedre driftsforholdene i områdene vesentlig. Forsyningen dekker noe industri, landbruk, boligområder, offentlige bygg og til dels store hytteområder. Gaustaområdet har i dag delvis dobbel forsyning, en via jordkabel og den andre via en eldre luftlinje til forsvarets anlegg i Gaustatoppen. Det er en storstilt turistutbygging i området og i den sammenheng er og blir det bygget mye nytt. Anleggsløsninger blir i sin helhet valgt som jordkabelanlegg (24 kv). Driftssikkerheten betegnes som god i området og det registreres lite feil og avbrudd Lavspenningsnettet Som høyspenningsnettet, består lavspenningnettet av jordkabel og luftnett. Spenninger er 230V, 400V og 1000V, avhengig av tidspunkt for bygging og forsyningens bruksområde. Alder er veldig variabel, men generelt kan en si at feil og avbrudd som skyldes lavspenningsnettet, representerer en svært liten andel av de totale driftsavbrudd som energiverket har i løpet av et år. Generelt kan en si at luftlinjer nyttes i områder med lav kundetetthet, men at utviklingen går i retning langt større andel jordkabelanlegg enn luftlinjer ved nybygging. I tillegg bygges så godt som alle nyanlegg som 400V-anlegg og kvaliteten på nytt og bestående må totalt sett vurderes til stabilt og godt Nettstasjoner Avhengig av alder, er transformatoranlegg enten bygget som mastearrangementer (eldst) eller nettstasjoner plassert på bakken. Ved reinvesteringer og nyanlegg bygges det nå konsekvent nettstasjoner på bakken. Dette for å øke driftssikkerhet, personsikkerhet og at tilhørende 8

9 ledningsanlegg mer og mer bygges som jordkabelanlegg. Totalt er det pr. dato ca. 370 transformatoranlegg i drift innenfor forsyningsområdet Innmatingspunkter Tinn kommune er en relativt stor kraftutbyggingskommune med flere store kraftverk. Innmating til energiverket har dermed stort sett sin beliggenhet tett opp til produksjonsenhetene. Dvs. Frøystul, Vemork, Såheim, Moflot, Mæl, Tinnkraft og Stegaros kraftverker. Innmating foregår dels som transformering gjennom egne transformatoranlegg og dels via skilletransformatorer i mot den enkelte kraftstasjon. Kapasiteten har i dag gode marginer, men utvikling i blant annet Gaustablikkområdet, betinger kapasitetsøkning på enkelte innmatingspunkter. Nye utfordringer står en også overfor om potensialet for småkraft blir utnyttet fullt ut. Særlig er det deler av bygdenettet som ikke har kapasitet til innmating og overføring av de effekter som er beregnet som utnyttbare Nøkkeltall Uttak nivå 2 Statnetts topplasttime [MWh] Frøystul (Tinn Energi) 0,4 0,6 0,6 0,8 0,6 0,5 0,7 Frøystul (Rauland Kraft) 3,8 4,1 4,6 5,9 5,0 4,6 5,3 Hydro Rjukan Næringspark 14,2 11,6 12,8 9,8 10,5 12,1 13,3 Såheim (Tinn Energi) 8,3 8,6 9,0 11,5 8,4 8,8 9,9 Moflåt (Tinn Energi) 15,9 16,9 17,0 19,2 16,1 19,7 14,4 Mæl (Tinn Energi) 8,2 8,2 8,3 9,6 8,0 5,6 5,8 Sum 50,8 50,0 52,3 56,8 48,6 51,3 49,4 Uttak til Tinn Energi AS 32,8 34,3 34,9 41,1 33,1 34,6 30, Andre nett Ved siden av energiverket er Norsk Hydro den eneste som i dag har eget nett innenfor Tinn kommunes grenser. Dette anlegget består av høy og lavspentanlegg i Hydro Rjukan Næringspark, i hovedsak til forsyning av industrivirksomhet og utleielokaler. Samlet antas det et forbruk på ca. 60 GWh innenfor næringsparkområdet. 4.2 Graddagstall Graddagstall, eller energigradtall er et mål på oppvarmingsbehovet. Det er tallforskjellen mellom døgnmiddeltemperaturen og en basistemperatur som er 17 grader C. Hvis for eksempel døgntemperaturen er 10 grader, blir gradtallet 17-10= 7. Negative tall settes lik null. Summen av tallene i et år blir graddagstall. Desto høyere tall, desto kaldere klima. Graddagstall brukes til å temperaturkorrigere energibruk til et normalår slik at årsvariasjonene forsvinner, og energibruken kan sammenlignes fra år til år. Som vi ser er graddagstallene for Tinn, vesentlig lavere enn det som regnes som normalen. Det vi si at den gjennomsnittelige temperaturen over året har vært høyere enn normalt. Tabell 4-1: Kilde: ENOVA År Normal Graddagstall

10 4.3 Graddagskorrigert forbruk Forbruk av energi til oppvarming varierer med temperatur som vi tidligere har omtalt. Temperaturen for årene ligger litt under det som er normalt (middel målt over 30 års periode, ). En temperaturkorrigering vil gi et lite utslag på energiforbruket i de ovennevnte år. Tabell 4-2: Graddagskorrigert energiforbruk i Tinn. Kilde: SSB Temperaturkorrigert forbruk 2007, uten industri Andel korrigert 0,5 Graddagstall Normal 4813 Graddagstall Temperaturkorrigert forbruk 2007 Forbruk GWh 147 GWh 4.4 Energibruk fordelt på energibærere Totalt energibruk Usikkerhet og forbehold med hensyn til SSB-tallene. Tall på kommunenivå er beregnet ut fra nasjonale totaltall, og kommunetallene vil som regel være mer usikre enn de nasjonale. Det foreligger en usikkerhet i de nasjonale beregningene, og når energiforbruket kommunefordeles, innføres en ny usikkerhet som følge av fordelingen. Statistikken fanger i mindre grad opp lokale tiltak i den enkelte kommune, slik at tallene bør kombineres med lokalkunnskap. I 2009 har man statistikk fram til og med Statistikken for elforbruket er hentet direkte fra Tinn Energis statistikk t.o.m. år Dette er registrerte, nøyaktige data som tidligere er rapportert NVE. Totalt energiforbruk i Tinn kommune var i 2007 på 344 GWh. Industrien sto for 197 GWh av dette, og hadde en økning på hele 80 GWh fra 2006 til Ellers har det totale energiforbruket i Tinn i perioden 1995 til 2007 vært rimelig stabilt på omkring 250 GWh årlig. Elektrisitet er den dominerende energibæreren og står for ca nærmere 92 % (ca 316 GWh) av det totale energiforbruket i Strømforbruket, utenom industrien, har holdt seg stabilt på rundt 120 GWh siden Øvrige energislag blir beskjedne i forhold, nærmest kommer bioenergi (ved, flis og lign.) med om lag 20 GWh årlig. Bruken av bioenergi har hatt en nedgang fra 2000 til 2007 grunnet et lavere forbruk i husholdningene og i industrien. Diagrammet nedenfor er ikke graddagskorrigerte og representerer derfor ikke normalårsforbruk. 10

11 Figur 4-1: Kilde: SSB og VTK Elektrisitet Industrien i Tinn har et varierende energiforbruk. Tallene fra 2005, 2006 og 2007 er inkludert Hydros strømbruk, så disse tallene er høyere enn årene før. Vi ser allikevel at det har vært en stor økning fra 2006 til 2007, på over 80 GWh. Innbyggere og virksomhet i Tinn kommune nyter godt av avtalekraft som gir en gunstig pris i forhold til markedsprisen. I 2007 var strømprisen 23øre/kWh + mva. ( I tillegg kommer nettleia) Elforbruket i husholdningene(inkl. hytter) har holdt seg nokså stabilt på rundt 70 GWh per år. Tjenesteytinga har et strømforbruk på rundt 50 GWh, og bruken har økt noe de siste årene. 11

12 Figur 4-2: Kilde: VTK Fossilt brensel Det ble brukt ca 7,4 GWh fossilt brensel i Tinn kommune i Med fossilt brensel mener vi produkter som kommer fra petroleum: tungolje, fyringsolje, gass og parafin. I Tinn kommune har forbruket av fossilt brensel gått nedover i alle kategorier, utenom gass. Figur 4-3: Kilde: SSB Parafin Parafin er i hovedsak brukt som grunnoppvarming i boliger på den kaldeste årstiden. Parafinforbruket til husholdningen har gått jevnt nedover fra kwh i 1995 til kwh i Tjenesteytinga har et jevnt forbruk av parafin på ca kwh per år. Forbruket varierer med prisnivå og temperatur, alternativene er vanligvis elektrisitet og ved. I hht. SSB er det ca 185 husstander som har mulighet til å fyre med parafin. 12

13 Fyringsolje Fyringsolje brukes hovedsakelig i forbindelse med oppvarming av bygninger i tjenesteyting. I industrien blir fyringsolje også brukt i produksjonen. Industrien hadde et forbruk av fyringsolje på over 4 GWh i 2005, men i 2007 ligger forbruket på under 1 GWh. Tjenesteytinga har et nokså jevnt forbruk som ligger på omtrent 4 GWh per år. Gass Bruken av gass er beskjeden, men hadde en økning fra 1995 til 2005, fra 2005 til 2007 har forbruket gått ned fra 4 GWh til 2 GWh. Dette skyldes i hovedsak at industrien ikke lenger bruker gass. Tjenesteytinga har hatt et varierende forbruk av gass, og fra 2006 til 2007 gikk forbruket opp med 1,5 GWh. Husholdningene (inkludert hytter) har hatt en relativ stor økning i forbruket av gass på kwh siden Det er sannsynligvis hyttenes forbruk som er årsaken til den store økningen, men dette forbruket er redusert noe de seneste årene. Tungolje Tungolje brukes i produksjonen i industrien. Bruken er beskjeden Bioenergi Vedfyring er den dominerende bruk av bioenergi i Tinn og er utbredt som tilleggsoppvarming i boliger. Noe går det også med på hyttene og fritidsboligene. Forbruket i husholdningene har ligget på rundt 20 GWh de senere år. Det ble tidligere benytta bioenergi i industrien, men dette opphørte i mellom 2000 og Trolig har dette sammenheng med nedleggelse av sagbruk som tidligere benyttet flis og lignende til tørking. Det er ikke funnet større brukere av bioenergi i noen sektorer. Tjenesteyting har et lite forbruk av bioenergi på kwh i GWh ved tilsvarer ca fm 3 ved. Årlig uttak av ved for salg er stipulert til 3000 m 3. Det meste selges trolig innen kommunen, til boliger og hytter. I tillegg kommer ved til eget bruk. Figur 4-4: Kilde: SSB 13

14 4.5 Energibruk fordelt på sektorer Basert på tall for energibruken fra SSB fram til 2007 og el-tallene fra Tinn Energi kan utviklingen i energiforbruket vises. Tallene er ikke graddagskorrigerte, men skulle gi et godt bilde av utviklinga og fordelinga av energibruken på de ulike sektorene. Totalt energiforbruk i Tinn har i siste 10 års periode vært forholdsvis stabilt for alle sektorer, med uttak av industrien, som har hatt en kraftig økning på 80 GWh fra 2006 til Figur 4-5: Kilde: SSB og VTK Fossilt brensel Det ble benytta ca 7,5 GWh fossilt brensel i Tinn kommune i Med fossilt brensel mener vi produkter som kommer fra petroleum: fyringsolje, gass og parafin. I Tinn har industrien nesten sluttet å bruke fossilt, mens bruken i tjenesteyting og husholdninger er ganske stabil. Figur 4-6: Kilde: SSB og VTK 14

15 4.5.2 Energibruk i husholdningene Husholdningene har hatt et jevnt nedadgående totalt energibruk fra 1995 til Det har vært en nedgang i folketallet i Tinn kommune i denne perioden, men det har vært en økning i antall hytter og fritidsboliger. Bruken av bioenergi, sannsynligvis i form av ved, hadde en stor økning fra 1995 til 2000, men etter 2000 har bruken gått nedover igjen. I 2007 lå forbruket på omtrent 20 GWh. Andelen elektrisitet er ca 77 % av det totale energiforbruket i husholdningene. Forbruket av elektrisitet har blitt redusert med til sammen nesten 8 GWh fra 1995 til Forbruket av elektrisitet i fritidsboliger utgjør i 2007 ca 15,3 GWh av de totale 71,3 GWh, og dette utgjør litt over 21 % av bruken til husholdningene. Forbruket av parafin og fyringsolje utgjør henholdsvis 0,2 % og 0,1 % av det totale energiforbruket til husholdningene i Figur 4-7: Kilde: SSB og VTK Energibruken per innbygger har økt noe når man ser på de røde søylene, som viser energibruk per innbygger, inkludert bruken i hytter. Ser man på strømbruken per innbygger, uten hyttene (de blå søylene), er forbruket ganske stabilt pr. innbygger. 15

16 Figur 4-8: Kilde: SSB og VTK Tinn kommune ønsker å tilrettelegge forholdene for vekst i turismen, både hva gjelder hyttebygging og overnattingsbedrifter. Denne utviklingen er i full gang og vil trolig bidra til at energiforbruket i husholdninger (inkl. hytter) og tjensteytende næring vil øke jevnt i årene som kommer, selv om innbyggertallet skulle forbli stabilt Energibruk i industrien Industrien har hatt et varierende energiforbruk de siste årene, fra 91 GWh i 2000 til 196 GWh i Tallene fra før 2005 inkluderer ikke Hydros nett i Hydro Rjukan Næringspark. Elforbruket står for omtrent 100 % av det totale energiforbruket i industrien i 2007, og som diagrammet under viser har forbruket økt veldig fra 2006 til Det er økt energibruk på Hydro som er grunnen til denne økningen. Figur 4-9: Kilde: SSB og VTK 16

17 4.5.4 Energibruken i tjenesteyting Energiforbruket var rimelig stabilt fra 1995 til 2000, men etter dette har forbruket hatt en jevn økning, fra 46 GWh i 2000 til 55 GWh i Bruken av fyringsolje ligger stabilt på litt over 4 GWh per år. Gassforbruket har økt noe de siste årene, mens både bioenergiforbruket og parafinforbruket har ligget på samme nivå de siste årene. Elektrisitet står for 90 % av forbruket i 2007, fyringsolje står for 8 % og gass står for 2 %. Figur 4-10: Kilde: SSB og VTK 17

18 5 Forventet utvikling av energibruk i kommunen Utviklingen i energibruken i Tinn er vesentlig knyttet til utviklingen i befolkningsmengde og i industrien. Tinn kommune bestreber seg på å tilrettelegge for eksisterende og nye bedrifter og øke antall arbeidsplasser. Dette er selvsagt svært viktig for å opprettholde innbyggertallet og en tilfredsstillende kommuneøkonomi. Energimessig er Tinn kommune preget av noen store dominerende, konsesjonsbelagte industribedrifter. For øvrig er det en rekke mindre bedrifter av ulik art. Energibruken i industri og næring følger vanligvis svingninger i produksjonen og er således avhengig av markedet og konjunkturene. Bedriftene er også opptatt av å redusere sine kostnader og bestreber seg derfor på å redusere energibruk per produsert enhet, dersom dette har en vesentlig betydning i kostnadsbildet. Energiprisene er således viktig faktor for energieffektiviteten i bedriftene. Elektrisitet er den dominerende energibærer. For Tinnsamfunnet som har konsesjonskraft, vil strømprisene være politisk bestemt og vil derfor trolig vesentlig lavere enn markedsprisene for øvrig. Utover prisendringer på energi kan endringer i produksjonen for de større bedriftene kan gi betydelige utslag i den totale energibruken i industri og næring i Tinn. Utbygging av turistnæringen vil gi økt energibehov framover. Uten at det er gjort nærmere undersøkelser om dette, forventer Tinn Energi at energibruken i industri framover mot 2020 blir på noen lunde samme nivå som i dag. Imidlertid vil Gaustautbyggingen alene bety en stipulert økning på 25 GWh, når den er ferdig, dvs. ca 10 % økning fra dagens nivå på totalt energiforbruk i Tinn. I tillegg foreligger det en del andre utbyggingsplaner, men realisering av disse er mer uviss. 18

19 6 Tilgjengelige energiressurser i Tinn 6.1 Generelt Tinn kommune er rik på energiressurser, særlig har enorme vannkraftressurser skapt grunnlaget for industriutviklingen og opprettelsen av Rjukan-samfunnet. Tinn har også betydelige bioenergiressurser innenfor sine områder, da særlig skog. Tinn har også gode muligheter til å utnytte varmepumpeteknologien til å hente gratis varme fra omgivelsene (luft, innsjøer, jord, fjell m.m.) Foreløpig er disse mulighetene knapt utnyttet. Rjukan har en større bedrift som har tilgjengelig spillvarme med moderat temperatur. Selv om Rjukan ligger ugunstig til i forhold til utnyttelse av solenergi, har andre områder av Tinn med sydvendt beliggenhet betydelig solinnstråling som kan utnyttes. Nedenfor følger en grov oversikt over tilgjengelige lokale energiressurser. 6.2 Vannkraftressurser Eksisterende kraftverk Statkraft, Hydro og Tinn Energi Produksjon er de selskapene som eier kraftverk i Tinn kommune. Oversikt over fall og kraftverk presenteres i underliggende tabeller. Store kraftverk. Kraftverk Eier Effekt MW Produksjon GWh Frøystul Hydro Energi Vemork Hydro Energi Såheim Hydro Energi Moflot Hydro Energi Mæl Hydro Energi Mår Statkraft AS Økende energipriser gjør det interessant å vurdere utnyttelse av mindre vannfall. Små vannkraftverk deles inn i tre typer: (1000 kw = 1 MW) Mikrokraftverk kw effekt Minikraftverk 100 til 1000 kw effekt Små kraftverk 1-10 MW effekt Små kraftverk Kraftverk Eier Effekt MW Produksjon GWh Stegaros Tinn Energi Produksjon AS 2, Vannkraftpotensial Økningen i kraftprisene den senere tid har gjort det interessant å utnytte mindre vassdrag til å etablere småkraftverk/mikrokraftverk. Rammevilkåra er nå avklart, etter flere år med uvisse har regjeringa gått inn for en støtteordning med 4 øre/kwh i 15 år, for mindre vannkraftanlegg (inntil 3 MW installert effekt), med byggestart etter

20 Figur 6-1: Kilde: NVE Det finnes i alt ca. 30 mulige fall for til dels lønnsom småkraftverkutbygging i Tinn. Tabellen representerer de anleggene som har kommet lengst i forhold til planer for utbygging. Kraftverk Vassdrag Effekt MW Produksjon Husvoll Husvollåe 1,6 GWh 5,8 Røysland Gjøyst 1,6 6 Lurefossen Lure 3 12 Strengen Mårvassdraget Behandlingsrutiner offentlige myndigheter NVE har forvaltningsansvaret for alle typer kraftverk. Utbygginger er en omstendelig prosess og kommer inn under flere lover, bl.a. Vannressursloven, Plan- og bygningsloven, Energiloven og Laks- og innlandsfiskloven. Mikro-/minikraftverk er normalt så små at de ikke er konsesjonspliktige etter vassdragsreguleringsloven, men det enkelte prosjekt må vurderes individuelt ut fra skadevirkningene. NVE og Fylkesmannen ønsker også gjerne befaring i området sammen med en kommunal representant før saken behandles. NVE innhenter miljøvurderinger av Fylkesmannen i utbyggingsområdet. Det er mange ulike eier- og brukergrupper (for eksempel landbruk og friluftsliv) som har interesser knyttet til vassdragene. Kommunal representant må vurdere behov for kulturminneregistrering, og om det er behov for utarbeidelse av en reguleringsplan i hht Plan- og Bygningsloven. Verna vassdrag er spesielt godt beskyttet mot utbygginger. 20

21 6.3 Bioenergiressurser Generelt Tinn kommune har betydelige bioenergiressurser innenfor sine områder som ikke utnyttes, først og fremst skog. Potensialet for økt utnyttelse av skogressursene til produksjon av flis, briketter, pellets er stort, men begrenses på grunn av liten etterspørsel både på lokalt og regionalt nivå. Den største utfordringen er derfor å etablere forbruk av nye bioenergiprodukter. 6.4 Bioenergi fra skogen Tinn kommune har ca dekar produktiv skog, dette er omtrent 10 % av Telemarks samlede skogsressurser. I følge skogbruksjefen har man i Tinn: Total årlig tilvekst på ca m 3 (all slags skog) Ca m 3 av dette er nyttbart virke. Ca m 3 årlig tilvekst av lauvskog. (Om lag 30 GWh/årlig brennverdi) Årlig uttak av ved for salg er stipulert til 3000m 3. I tillegg kommer ved til eget bruk. Bare tilveksten av lauvskog representerer en energimengde på omlag 30 GWh/årlig brennverdi. Så vidt men vet er det kun et våningshus som fyrer med flis, og det er ikke kjent om noen har anskaffet pelletskamin. Trebearbeidende bedrifter vil få flis / sagspon o. l som avfall fra sin produksjon. Dette er verdifullt råstoff som biobrensel direkte, eller for videreforedling til ulike typer biobrensel. ( briketter) Trebearbeidende bedrifter i Tinn: Haugen Treindustri Lurås E. Høvellast Det er ikke undersøkt nærmere hvilke flismengder eller kvaliteter disse har. Det kan også finnes andre, mindre sagbruk og trebearbeidende bedrifter utover disse. 6.5 Avfall Avfall er en ressurs, både når det gjelder til materialgjenvinning og til energigjenvinning. Samlet avfallsmengde fra Tinns husstander utgjorde tonn i Det er innført kildesortering på husstandsnivå i hele kommunen. Ordningen i dag består i kort trekk i henteordning for våtorganisk avfall og bringe ordning for andre fraksjoner som papp/papir, glass, metall etc. Dette gjelder fastboende. For hytter har det ikke vært en sorteringsløsning utover at disse også kan benytte returordningene for papir, glass/metall og restavfall. Tinn kommune innførte en ny innsamlingsordning fra Ny henteordning ble innført for fastboende og hytter der det skal hentes våtorganisk avfall, papp/papir, glass/metall, plast og farlig avfall ved husstandene. Om lag 43 % av avfallet fra husstandene fra Tinn, inklusiv hytter, ble gjenvunnet i Det ble deponert tonn i 2007 mot tonn i 2006 og tonn i Av mengden på tonn i 2007 kom tonn fra husholdningene. Dette blir deponert på Atrå fyllplass, inntil den blir fylt opp i løpet av 1-2 år. Senere vil det trolig bli aktuelt å sende restavfallet ut av kommunen. 21

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS Sist oppdatert: 27.06.2013 Side 1 av 42 Innledning for LEU 2012, mangelfull oppdatering Når det gjelder denne versjonene

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Elverum kommune Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Vedlegg 11.1 Kriterier for lokalt klimafond i Elverum kommune 2. april 28 1. KAPITAL Avsetningen er kr 1.5.,- i henhold

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

energi og klima 2010-2020

energi og klima 2010-2020 Alstahaug kommune Kommunedelplan for energi og klima 2010-2020 Ren luft, rent vann! Liv og mangfold på sjø og land! Vedtatt av Alstahaug kommunestyre i møte 29.09.2010, sak 38/10 Endringsprotokoll: Endret

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009

Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009 Energi- og klimaplan for Gjerdrum kommune Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009 Planen er utarbeidet med bistand fra Sweco Grøner as Forord Da de politiske partier i Gjerdrum

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Politisk styring og lønnsomhet

Politisk styring og lønnsomhet SUM Report No. 12 Politisk styring og lønnsomhet En analyse av rammebetingelser for energiomlegging i byggeog eiendomssektoren i Norge Ingeborg Rasmussen, Jørgen Knudsen og Audun Ruud Centre for Development

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer