Størrelse: px
Begynne med side:

Download "http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html"

Transkript

1 UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK KOMMUNE. Januar 2003

2 UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK KOMMUNE. INNHOLD KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 KAPITTEL 2 LARVIKS GEOGRAFI, BEFOLKNING OG BYGGEOMRÅDER...6 KAPITTEL 3 STATUS FOR ENERGIBRUK I LARVIK KAPITTEL 4 UTSLIPP AV KLIMAGASSER KAPITTEL 5 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EGEN VIRKSOMHET KAPITTEL 6 ENERGIKILDER OG PRISER KAPITTEL 7 ENERGIØKONOMISERING (ENØK) KAPITTEL 8 ELEKTRISITETSFORSYNING OG NETTKAPASITET KAPITTEL 9. AKTUELLE OMRÅDER FOR FJERNVARME/ NÆRVARME KAPITTEL 10 MÅLSETTINGER PÅ STATLIG, REGIONALT OG LOKALT NIVÅ KAPITTEL 11 TILTAK OG VIRKEMIDLER

3 Kapittel 1 Innledning MILJØKOMMUNEN LARVIK Bakgrunnen for utarbeidelse av Klima og energiplan for Larvik er at kommunen ønsker å fremstå som en miljøkommune og planen er et vesentlig styringsverktøy i et slikt arbeid. Planen skal vise status for ulike miljø og energiområder, forslag til tiltak, samt utvikle realistiske målsettinger. Videre skal den danne grunnlag for en langsiktig omlegging av energibruk, energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp. Fylkesplanen for Vestfold som gjelder for perioden har også klare målsetninger om å sikre det fremtidige energibehov ved energiøkonomisering og bruk av alternative energikilder som gir lavest mulig utslipp av klimagasser. Larvik kommune har ambisjoner om å følge opp sin del av dette. Internasjonalt er Norge via Kyoto-avtalen forpliktet til å bidra til begrensinger i klimagassutslipp og det er de sentrale myndigheter som er ansvarlige for oppfyllelsen av avtalen. Det kommunale ansvarsområdet knytter seg særlig til den konkrete gjennomføring av tiltak i egen virksomhet, som planmyndighet og forvalter av lover og forskrifter. I klimagassproblematikken har flere internasjonale rapporter konkludert med at mottiltak på det lokale plan er avgjørende for å lykkes. Kommunen er ikke forpliktet til å utarbeide klima- og energiplan, men statlige myndigheter ser kommunenes rolle som betydelig for å oppnå resultater. Statens Forurensingstilsyn (SFT) har derfor gitt direkte støtte til utarbeidelsen av planen, sammen med Skagerak Energi(tidligere Larvik og Lardal Energi) som i tillegg ønsket en mer helhetlig energiplanlegging i kommunen. HENSIKTEN Drivhuseffekten er en av vår tids største miljøutfordringer, og Larvik kan bidra til en positiv utvikling. Vi kan alle spare miljø og penger på ENØK og alternativ energi. En sikker og rimelig energitilgang vil styrke det lokale næringslivet. Vi må alle forberede oss på å utnytte fremtidens energiformer, kommunen har et spesielt ansvar for å planlegge og tilrettelegge for dette. Reduserte klimagassutslipp gir også reduksjon i andre utslipp og bedre lokalt miljø Tiltakene gir konkret innhold til Lokal Agenda 21 satsingen i kommunen GODT UTGANGSPUNKT Larvik kommune har et spesielt godt utgangspunkt for å utnytte lokale, alternative energikilder i langt større grad enn i dag. Blant interessante muligheter nevnes: avfallsforbrenning og fjernvarmesentral i Larvik bruk av skogsavfall, industrielt treavfall og flis som brensel for mindre felles varmeanlegg. Gunstige forhold for sol- og varmepumpebasert oppvarming 3

4 RAMMEBETINGELSER OG VIRKEMIDLER Internasjonale energipriser og nasjonale rammebetingelser som lover, avgiftsnivå og tilskuddsordninger er avgjørende incitamenter til å legge om energiforsyning, satse på ENØK-tiltak og iverksette tiltak for å redusere drivstofforbruk til transport. De nasjonale virkemidlene som Norge tar i bruk for å nå klima- og energipolitiske mål er lover, avgifter, kvoter samt støtte til ny fornybar energiforsyning og energieffektivisering. Statlige myndigheter har også ansvar for utslippene fra store industribedrifter ved å gi pålegg og utslippskonsesjoner i henhold til forurensningsloven. En Klima- og energiplan (KEP)er viktig bakgrunn for å søke nasjonale støtteordninger. Tiltak som er begrunnet i KEP vil ha langt større mulighet til å oppnå støtte enn enkelt stående prosjekter. Fylkesplanen for Vestfold har et mål om å etablere et energifond som et virkemiddel for å kunne oppnå målsettingen om å bli et foregangsfylke innen bærekraftig energibruk. Et foregangsfylke blir man kun gjennom aktiv deltagelse fra kommunene og tilgjengelige støttemidler for å gjennomføre tiltak. Etableringen av et energifond for Vestfold er derfor svært viktig for å oppnå både Larviks og Vestfold fylkes felles målsettinger. KOMMUNENS VIRKEMIDLER Kommunen har en rekke roller hvor de har virkemidler for å påvirke energiforsyning, energibruk og klimagassutslipp. Planlegging Gjennom plan- og bygningsloven er kommunene tildelt et helhetlig og langsiktig planansvar, først og fremst gjennom kommuneplanen. Under kommuneplanen sorterer det en rekke plantyper, fra de lovpålagte reguleringsplaner til kommunedelsplaner, næringsplan, miljø-og ressursplan, boligplan, osv. Dessuten kan man ha planer for oppfølging av Lokal agenda 21 og lignende. Kommuneplaner, reguleringsplaner og boligbyggeprogram er svært viktige redskaper hvor det er gitt virkemidler for å følge opp politiske målsettinger inne energi- og klimaområdet. Byggesaksbehandling Plan- og bygningsloven har også gitt kommunene ansvar for å behandle og godkjenne byggesaker i.hht. nasjonale forskrifter. Man er her i en unik posisjon til å følge opp kravene i reguleringsplaner og for øvrig påvirke byggherren til å utstyre bygget slik at det oppfyller kommunens ønsker. Bygg-eier Kommunen forvalter normalt en stor og variert bygningsmasse med stort energiforbruk og store klimagassutslipp. Det er derfor viktig at kommunen feier for egen dør og drifter byggene på en mest mulig energieffektiv måte. Samtidig trenger man en aktiv Enøk-plan og tar i bruk lokale energikilder der hvor dette ligger til rette for det. Utbygger Kommunen er ofte en av de store byggherrene i lokalsamfunnet. Hvordan kommunens egne bygg som for eksempel administrasjonsbygninger, sykehjem og skoler settes opp og bygges vil ha stor symboleffekt. Det er derfor viktig at kommunen setter krav til energieffektivitet og bruk av lokale energikilder i egne nye prosjekter. 4

5 Lokalpolitisk aktør Kommunen har ulike roller som lokalpolitisk aktør og kan være en effektiv pådriver ovenfor næringsliv, organisasjoner og befolkning. Dette arbeidet kan skje både gjennom informasjonskampanjer og ved å ta initiativ til ulike LA 21-nettverk. Undervisning Skolen er med på å forme elevene for fremtiden. Gode vaner og kunnskaper om energi og konsekvenser av energibruk er viktig. Energi er et velegnet tema i bl.a. prosjektundervisning, hvor temaer som fysikk, økonomi (skolen/hjemmet/ bedrift), miljølære, samfunnsfag kan komme inn med spennende vinklinger og oppgaver. Her finnes det også mye ferdig utviklet materiell, bla. fra NVE og Enøksenterne. Det lokale e-verket har pr. i dag undervisning om enøk og el. Sikkerhet. Næringsutvikling De fleste kommuner har næringsutvikling som et høyt prioritert mål. Kommunen kan bidra til at det utvikles lokale markeder for alternativ energi innenfor en kommune, (flis, ved, avfall, pellets, fjernvarmeanlegg) og således sørge for at en større del av verdiskapingen skjer innenfor kommunen. Eller kommunen kan være en pådriver for enøk-investeringer i bygningsmassen som igjen vil kunne gi betydelige oppdrag til bl.a. lokale byggmestere, rørlegger, elektrikere. Det er dessuten meget store markeder for energirelaterte produkter både på landsbasis og globalt. Disse markedene er i sterk vekst i takt med økende energipriser og miljøproblemer verden over. ORGANISERING AV PROSJEKTET Etter orientering i Miljø og teknikk kommitten i Larvik kommune, samt henvendelse og bevilgning fra tidligere Larvik og Lardal e-verk og Statens Forurensningstilsyn SFT, ble det bestemt at man skulle utarbeide egen klima- og energiplan. Arbeidet er utført av nedenstående arbeidsgruppe og ført i pennen av Vestfold Energitjenester. Jon Fonkalsrud, Larvik kommune Jon Østgård, Larvik kommune Malfred Hansen, Skagerak Energi (Tidligere Larvik og Lardal Energi) Roar Søndreeng og Hans Thomas Jensen, Skagerak Energi Tor Erling Støvland / Bjørn Aschjem Norsk Gjenvinning Håkon Skatvedt, Vestfold Energitjenester Bent Bergersen, Vestfold Energitjenester Arbeidsgruppa avsluttet sitt arbeid i august Deretter har utredningen vært grunnlag for drøfting av klima- og energispørsmål internt i kommunens organisasjon. 5

6 Kapittel 2 Larviks geografi, befolkning og byggeområder 2.1 GEOGRAFI OG BEBYGGELSE Larvik kommune strekker seg fra kyststripen i søndre del av Vestfold, og oppover langs Lågendalen til Lardal. Kommunen er 530 km2 målt etter utstrekning, og størst i Vestfold målt etter innbyggertall ( innbyggere). Viktige tettsteder i kommunen er (ca. tall) Larvik sentrum innbyggere Østre Halsen - Rekkevik Stavern Tjodalyng Kvelde Helgeroa/Nevlunghavn Larvik har et allsidig næringsliv, mye basert på skogsressurser, treforedling og steinforekomster (Larvikitt) ENERGIBRUK OG AREALPLANLEGGING De valg som gjøres i sammenheng med arealbruk, er av stor betydning for utvikling av bærekraftig energi. Dette for både stasjonær og mobilt energibruk. Skal vi for fremtiden utvikle effektive energiløsninger er det nødvendig å hensyn ta dette i kommunens utbyggingsplaner. 6

7 Nedenfor er forklart hvordan valg utbyggingsløsninger kan gi redusert energibruk til oppvarming. Det kan også gi som resultat en mer miljøvennlig energibruk slik at luftforurensning fra stasjonære kilder reduseres. I tillegg kan det redusere utslippet fra mobile kilder. Et utslipp som både fra mobile og stasjonære kilder kan gi helseplager og dessuten gir et bidrag til klimaproblematikken drivhuseffekten. Lokalklima kan ha betydning for flere forhold knyttet til energi- og arealplanlegging. Lokale variasjoner i temperatur- og vindforhold kan påvirke bygningers energibehov til oppvarming. Gjennom bevisst plassering, utforming og orientering av bygninger kan solvarme gi et betydelig oppvarmingsbidrag. Solforhold Sol- og skyggeforhold vil ha betydning for varmestråling, og det er særlig skygge når sola står lavt vinterstid som vil øke oppvarmingsbehovet. Boliger bør plasseres og utformes slik at det oppnås best mulig opptak av solvarme også om vinteren. Sola kan altså direkte gi et betydelig bidrag til redusert oppvarmingsbehov og med det redusert forbruk av tilført energi som elektrisk kraft og olje. Bruk av solpaneler av ulike typer vil gi et betydelig bidrag til energi som gir forbedret luftkvalitet og redusert klimagassutslipp sett i forhold til bruk av energibærere basert på fossile brensler. Opplyse om og tilrettelegge for slike løsninger er av betydning i utbyggingssammenheng. Boligers plassering Boliger bør plasseres slik at de ikke er for mye vindutsatt. Orientering i forhold til fremherskende vindretning, utforming og leplanting bør vurderes hvis det er fare for vindavkjøling. Oppvarmingsbehov i Larvik Lokalklimavurderingene viser at oppvarmingsbehovet øker med 5-8% hvis vi velger lokaliseringer utenfor den gunstigste lokaliseringen i Larvik by og områdene rundt. Ved vurdering av det enkelte område på bydels- og reguleringsplannivå er det i tillegg flere lokale forhold som kan ha betydning for oppvarmingsbehovet, og som bør vurderes nærmere. Oppvarmingsbehovet ved utbygging i sentrum med tettere bebyggelse vil være 50% av andre områder. Utbygging av eneboliger i kjede/rekkehus/blokk i eller nær sentrum vil gi mindre utslipp til luft i forhold til dagens situasjon i Larvik kommune. Utbygging som er basert på fjernvarme vil gi redusert utslipp til luft og bidra til redusert lokal luftforurensning og globale klimautfordringer. Aktuelle energibærer til et fjernvarme anlegg vil kunne være biobrensel, foredlet avfallsbrensel og en kan også knytte det til en varmepumpeløsning. Bruk av varmepumpe i både større og mindre bygg blir stadig mer aktuelt. Det kan her være aktuelt å benytte grunnvann, sjøvann, elvevann eller avløpsvann. Varmepumpeløsninger er energieffektive løsninger som reduserer energiforbruket og utslipp til luft der løsningen erstatter eksempelvis olje som energibærer. Plassering av bygninger der slike løsninger lar seg økonomisk forsvare er av betydning. Det er viktig å tilrettelegge bygninger til vannbårne systemer for å kunne utnytte fremtidsrettede løsninger. Varmepumpeløsninger for enkelt bygg og fjernvarmeløsninger betinger vannbårne oppvarmingsløsninger. Energibruken ved transport, og med det forurensingen, vil øke i forhold til avstanden til sentrum. Sentrumsnær utbygging vil med det være viktig å tilstrebe. Plassering av fellesfunksjoner som butikker, idrettsanlegg, skoler med mer vil ha betydning for transportbehovet. Utbygging der det tilrettelegges for sykkelbruk i form av sykkelstier og lignende vil ha betydning for energibruk og utslipp av klimagasser. 7

8 Oppsummering Gjennom bevisst plassering, utforming og orientering av bygninger kan solvarme gi et betydelig oppvarmingsbidrag. Bruk av solpaneler av ulike typer vil gi et betydelig bidrag til energi som gir forbedret luftkvalitet sett i forhold til bruk av energibærere basert på fossile brensler og ved. Oppvarmingsbehovet ved utbygging i sentrum med tettere bebyggelse vil være 50% av andre områder. Utbygging basert på en miljørettet fjernvarmeløsning vil gi redusert utslipp til luft og dermed bidrag til lokal luftforurensning og globale klimautfordringer. Varmepumpeløsninger er energieffektive løsninger som reduserer energiforbruket og utslipp til luft der løsningen erstatter eksempelvis olje som energibærer. Plassering av bygninger der slike løsninger lar seg økonomisk forsvare, er av betydning. Det er viktig å tilrettelegge bygninger til vannbårne systemer for å kunne utnytte fremtidsrettede løsninger. Sentrumsnær utbygging er viktig å tilstrebe for å redusere transportarbeidet og med det redusert energiforbruk og utslipp BEFOLKNING Utviklingen i Larviks innbyggertall siden 1980, og prognose frem til 2010 er gitt i tabellen nedenfor Innbyggertall (pr. 1.1) Prognose Antall personer TETTSTEDSTRUKTUR OG UTBYGGINGSOMRÅDER Overordnede føringer nasjonalt og regionalt Nasjonale I utdrag fra Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging rundskriv T5/93 heter det blant annet i målsettingen og retningslinjer at: 1. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 8

9 2. Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at transportbehovet kan begrenses. Det bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåter. 3. Ved utforming av boligområder og trafikksystem skal det tas hensyn til statlige normer og retningslinjer for miljøkvalitet. Ved planlegging av nye boligområder og veganlegg bør en søke lokalisering og utforming som ivaretar miljøkvalitet slik at behov for avbøtende tiltak i ettertid unngås. 4. I regioner eller områder der befolkningstettheten kan gi grunnlag for kollektivbetjening som et miljøvennlig og effektivt transportalternativ, skal det ved utformingen av utbyggingsmønsteret og transportsystemet legges vekt på å tilrettelegge for kollektive transportformer. 5. Kommuner, fylkeskommuner og regionale statlige myndigheter bør organisere planleggingen slik at det kan skje en samordning av arealbruken og transportsystemet i tråd med disse retningslinjene. Dette bør inngå som en del av det samarbeid som allerede foregår i medhold av samarbeidsplikt etter loven. For utfyllende kommentarer vises til St.meld. nr. 31 ( ) Regional planlegging og arealpolitikk med Innst. S. nr. 237 (1992/93) og St.meld. nr 37 Norsk veg og vegtrafikkplan Regionalt i Vestfold Fylkesdelsplan for samordnet arealbruk og transportsystem i Vestfold har disse mål: Hovedmål. 1: Veksten i det samlede transportarbeid skal reduseres og i størst mulig grad skje ved miljøvennlige transportløsninger Hovedmål 2: Forbruk av verdifulle landbruks natur og friluftsområder til utbyggingsformål begrenses til et minimum. Hovedmål 3: Regionale knutepunkter i indre Vestfold styrkes for å redusere arealpresset i kystsonen (øst for E-18) Hovedmål 4: Byer og tettsteder skal ha konsentrerte utbyggingsmønster med korte avstander til daglige gjøremål innebefattet arbeid og servicefunksjoner, kollektive transportforbindelser samt natur- og friluftsområder. Utfyllende kommentarer finnes i Fylkesplanen for Vestfold /vedlegg om arealplanlegging BOLIGMØNSTER OG FORBRUK En undersøkelse av reisemønsteret blant innbyggere i 30 boligområder i Stor- Oslo viser at de som bor mest perifert (18km fra sentrum) gjennomsnittlig bruker 2,5 ggr. eller 3000 kwh årlig mer til lokal transport enn de som bor sentrumsnært(1,2km) De som bor lengst fra sentrum forårsaker gjennomsnittlig utslipp av 720 kg karbonsdioksid(co2) og 5,8 kilo nitrogenoksider(nox) mer enn de som bor sentralt. (Næss m.fl.1993 og 1995, Næss 1995) 9

10 2.5. VURDERING AV ENERGIBRUK OG TRANSPORTBEHOV VED NYE UTBYGGNINGSOMRÅDER I tabell er ført opp framtidige utbyggingsområder til næring og bolig. Tabellen gir en indikasjon på mulighetene utbyggingsområdene har for bruk av alternativ energiforsyning, og en indikasjon på om utbygging vil føre til stor eller liten økning i transportbehovet. Det er ikke fortatt teknisk-økonomiske beregninger. Hvert område gis karakteren 1 3 for disse egenskapene: Energi: 1 = God mulighet for alternativ, bærekraftig energiforsyning 2 = Usikker mulighet for bærekraftig energiforsyning 3 = Lite egnet for alternativ energiforsyning Transport: 1 = Liten økning i transportbehovet 2 = Middels økning i tansportbehov 3 = Sterk økning i transportbehov Tabell 2.5.1: Utbyggingsområder i Larvik uten ferdig reguleringsplan. Alternative energiløsninger og transportbehov. Area l type Sted Areal i dekar Antall boenheter Mulig energileveranse Avstand til energikilde Transport behov Potensial for bruk av alternativ energi N Ringdalskogen 2600 Bio-brensel, 2 1 Bergene-Holm Se kap. 10 N Grinda 480 Deponi gass 2 1 N Bommestad N Nordby N Yttersø/Øya 330 Spill-varme, Larvik Pigment-fabrikk, 0, km N Hegdal 660 Se kap N Torstrand N Stubberud Spill-varme, Nestlè 1 2 N Revet 520 Spill-varme fra Rockwool, 0.5km 1 1 B Steinsnes B Rekkevik Brygge N Farris Eidet N Hammerdalen B Hammerdalen/ Øvre Verkgård B Martineåsen/ Kleiver N Stiksrud Ungd omsskole B Baldershage B Rødberg / Treschow N Holmejordet 80 Bio-bensel/spillvarme Agnes. Lillevik renseanlegg 0,4 km N Agnes 10 Bio-bensel/spillvarme Agnes. Lillevik renseanlegg 1,1 km

11 Area l type Sted Areal i dekar Antall boenheter Mulig energileveranse Avstand til energikilde Transport behov Potensial for bruk av alternativ energi B/N Risøya 60 B 126 B Bio-bensel/spillvarme Agnes. Lillevik N renseanlegg 1,0 km B/N Stavern Bio-bensel/spillvarme Agnes. Lillevik 1 1 sentrum, eksisterende bygg renseanlegg 1,9 km Se kap. 10 B Torp/Lerungen Spill-varme/Biobrensel, Barkevik Bruk ,7 km H Tagtvedt H Torstvedt H Rekkevik H Langestrand N Alfred Andersen 90 Enkeltstående bygg. Reetablering 1 1 I Nesjar/ 30 Spillvarme/biobrensel, Barkevik bruk, 0,7 3 1 Helgeroa km H Kvelde 10 Biobrensel, se kap Arealtype: N = Næringsområde, B = Boligområde, H = Helseinstitusjon, I = Idrettsanlegg Transportbehov: 1=lavt 2= middels 3= Høyt Potensiale for bruk av altrenativ energi: 1= god 2= usikker 3= dårlig NB: Areal defineres som det totale areal avsatt i kommuneplanens arealdel eller areal som er foreslått ved neste rullering. Boenheter for boligområder er regnet med en faktor på 2,0 pr. da avsatt areal. 11

12 Kapittel 3 Status for energibruk i Larvik TOTALT ENERGIFORBRUK I LARVIK I DAG Nedenfor er vist energiforbruket pr. innbygger i Larvik i forhold til Vestfold, Norge og verden. Figuren viser at Larvik har en betydelig industrisektor, men at energiforbruket for øvrig er lavt. ( Alm. industri etc omfatter all industriproduksjon inkl. bergverk, landbruk/fiske, bygg- og anlegg og treforedling, men kraftkrevende metallindustri er ikke med) Fig.3.1.1: Energiforbruk pr. innbygger 12

13 Total energibruk Husholdning Tjenesteyting (priv+off) Alm.industri etc. Transport Larvik 1997 Vestfold 1997 Norge 1997 Verden Husholdning Tjenesteyting (priv+off) Alm.industri etc Transport STASJONÆRT ENERGIBRUK Larvik og Lardal Everk (Skagerak Energi AS) gjennomførte i 1990 en omfattende undersøkelse av energiforbruket i Larvik og Lardal kommuner. Dette tallmaterialet er splittet opp slik at data fremkommer for hver kommune separat. I tillegg er data fra Statistisk Sentralbyrå brukt, basert på innrapporterte data for industri og beregnede data for øvrige sektorer. Nedenfor vises brutto energiforbruk i Larvik i 1991 og 1997 fordelt på sektor og energibærere. Tallene er vist akkumulert på sektorene. Det er ikke korrigert for virkningsgrad. Av figuren fremgår det at energiforbruket har økt for husholdninger og privat tjenesteyting fra 1991 til I offentlig sektor har energiforbruket vært konstant, og i 13

14 industrien er det redusert. I industrien har det vært en økning i bruk av bioenergi, og en sterk nedgang i bruk av fossile brensler. Årsaken til nedgangen skyldes først og fremst omstillinger og nedleggelser av betydelige bedrifter i kommunen, og det antas ikke at nedgangen vil fortsette i årene fremover (jfr kap 4.4) Det er en bemerkelsesverdig høy andel av energiforbruket til industrien som i dag dekkes av bioenergi. Fig : Energiforbruk i Larvik 1991og 1997 i GWh (=millioner kilowattimer) fordelt på sektorer og spesifisert på de ulike energislagene NFE fossilt elektrisitet Husholdning 1991 Tjenesteyting privat 1991 Tjenesteyting offentlig 1991 Alm.industri etc. Kilde: Statistisk Sentralbyrå; Energibruk for Larvik, Larvik og Lardal Everk; Energiplan for Larvik og Lardal

15 Sektoren offentlig tjenesteyting omfatter kommunale, statlige og fylkeskommunale virksomheter. Denne sektoren har i dag ingen bruk av alternativ, ny fornybar energi (NFE). Figur Stasjonært energiforbruk i Larvik i 1997 summert for de ulike energibærerene. mill.kwh (GWh) Eneriforbruk 1997 fordelt på energibærere Private husholdninger Privat tjenesteyting Offentlig tjenesteyting Industri,prose ss og primærnæring Kilde: Statistisk Sentralbyrå og Skagerak Energi AS Fig : Elforbruket har vist en jevn økning gjennom 90-tallet. Dette skyldes både en overgang fra fyringsolje til elektrisitet og et økt antall innbyggere. Mill.kWh Elektrisitetsforbruk i Larvik (GWh) Temperatur korrigert Sum elforbruk Hushold/jor dbruk Tjenesteyte nde næringer Industri Kilde: Skagerak Energi AS Fig 3.2.4: Salg av oljeprodukter til oppvarming i Vestfold 15

16 GWh 700 Salg olje + parafin i Vestfold Salg olje + parafin Temperatur korrigert Kilde: Norsk Petroleumsinstitutt Temperaturkorrigert betyr: Forbruket er korrigert i forhold til om det har vært varmere eller kaldere i forhold til et normalår (Gjennomsnittet fra de siste 30 år) Salget av fyringsolje og parafin har i første halvdel av 90-årene ligget på et ganske stabilt nivå i Vestfold, med unntak av en økning vinteren 96/-97 som skyldes uvanlig høy pris på elektrisitet og derfor mer bruk av fyringsolje. I de siste årene har imidlertid oljeprisen ligget relativt høyt i fht. elektrisitet, slik at det har funnet sted en viss overgang fra olje og parafin til elektrisitet. 3.3 MOBILT ENERGIFORBRUK OG TRANSPORTMØNSTER Energifordeling på transportmidler Fra 1991 til 1997 økte drivstoff-forbruket med 3585 tonn eller ca 12,5 prosent i Larvik. Det er særlig Tunge kjøretøy og Andre lette kjøretøy som har hatt en betydelig økning. Drivstoff-forbruk Differanse Total økning Årlig økning Larvik, totalt tonn tonn 3585 tonn 12,5% 2,0% Tunge kjøretøy + varebiler 9568 tonn tonn 3351 tonn 35% 5,1% Personbiler tonn tonn 641 tonn 4,6% 0,8% Kilde: Statistisk Sentralbyrå. Moped og MC, samt Skip og båter har hatt stabilt nivå, mens Motorredskap har vist en nedgang på ca 500 tonn, dvs. om lag tilsvarende økningen i personbilsektoren. Fig : Forbruk av ulike typer drivstoff (tonn) i 1991 og 1997 fordelt på kjøretøytyper. 16

17 Tonn Drivstoff-forbruk til transport 1991 og 1997 Tungolje Spesialdestillat Marine brennstoff Autodiesel Bilbensin Kilde: Statistisk Sentralbyrå.; Energibruk i Larvik 1991 og Energifordeling på drivstoff-typer Totalt energiforbruk til transportformål i Larvik var i 1997: tonn. Av dette tonn bilbensin, tonn autodiesel. Andre drivstofftyper har beskjedne tall i forhold: 262 tonn marine brennstoff, 59 tonn spesialdestillat og 12 tonn tungolje. Figuren nedenfor viser drivstoff-forbruk i Larvik i 1997, fordelt på drivstoff og transportmidler. Fig : Energiforbruk pr. innbygger til transport Forbruk pr. innbygger Diesel Bensin Diesel Bensin Kilde: Statistisk Sentralbyrå. Det framgår av tallene at forbruket av diesel pr. innbygger har økt med hele 26% (grunnet økingen i transportsektoren) mens forbruket av bensin pr. innbygger har vært noenlunde stabilt. Transportmønster Som indikator for transportmønster er det valgt årsdøgntrafikk (ÅDT). Årsdøgn-trafikken er registrert av Statens Vegvesen Vestfold (SVV) for en rekke vegstrekninger. 17

18 Fig : Årsdøgntrafikk på utvalgte vegpunkter i Larviksområdet i ÅDT Årsdøgntrafikk FV 104 Nordby - Nanset RV 301 Larvik- Stavern RV 303 Farriseidet E18 - Larvik X301 RV 302 Farriseidet E18 - Veldre RV 303 Klåstad - Hem 0 Kilde: Statens Vegvesen Vestfold, årsdøgntrafikk med stedsnavn Tab : Prosentvis endring i årsdøgntrafikk på utvalgte tellepunkter i Larviksområdet. Kilde: Statens Vegvesen Vestfold. Strekning Endring FV 104 Nordby - Nanset +12,8 % RV 301 Larvik-Stavern +14,5 % RV 303 Farriseidet E18 - Larvik X ,3 % RV 302 Farriseidet E18 - Veldre +13,5 % 18

19 RV 303 Klåstad - Hem +17,4 % Ifølge SVV forventes en trafikkvekst på 1,6 % per år i Vestfold fra Dette innebærer til sammenligning en økning på ca 13 % på 8 år. Kollektivtrafikk Statistikk på bussreiser finnes foreløpig kun på fylkesnivå. Utviklingen er trolig representativ for Larvik. Vestfold Kollektivtrafikk AS (VKT) har imidlertid siden sommeren 2000 begynt å registrere reisende på visse stamruter også i Larvik. Fig : Kollektivtrafikk med buss i Vestfold Kilde: Vestfold fylkeskommune Bussreiser i Vestfold Det gjøres oppmerksom på at skoleskyssruter ikke er med i tallene som er gjengitt. Ser en på perioden fra 1981 og frem til 1999, har det vært en reell nedgang i antall bussreiser i Vestfold. Nedgangen i 1999 skyldes trolig nedleggelse av en del mindre lønnsomme ruter PROGNOSER FOR STASJONÆRT ENERGIBEHOV. Ved hjelp av en enkel trendframskrivning er det utarbeidet prognoser for energibehovet fram til år Prognosen beskriver basisalternativet, der ingen andre tiltak eller endringer enn vanlig teknologiutvikling og allerede igangsatte tiltak blir gjennomført. Fig : Utvikling i stasjonær energibruk pr sektor 19

20 Prognose for energiforbruk pr sektor Mil l. kw h Prognose 2010 Industri Tjeneste Bolig Fra 1991 til 1997 steg energiforbruket til boliger med 10% og til tjenesteytende næringer med 9%. I basisprognosen forventes den samme veksten, ca. 1% pr. år, å fortsette fram til Industrisektoren i Larvik har i 90-årene vært gjennom nedleggelser og rasjonaliseringer som har ført til lavere energiforbruk. Det antas her at industrien fram til 2010 vil få en vekst i energietterspørselen på linje med de andre sektorene. Av den forventede økningen i energiforbruket på 190 mill kwh, vil mesteparten dekkes av strøm (110 mill. kwh, tilsvarende 17% vekst i perioden ). Forbruket av fossile brensler var har sunket mye fram til 1997, og ventes å øke kraftig fram til 2010 (65 mill. kwh, 35% vekst) pga at forbruket i industrien ventes å ta seg opp igjen etter nedgangen på 1990-tallet. Bruken av fossile brensler vil i 2010 likevel ikke nå opp til 1991-nivået. Ny fornybar energi (NFE) ventes å øke med 15 mill. kwh, 4%, fram til

21 Fig : Forventet utvikling i stasjonær energibruk etter energislag Larvik Energibruk pr energislag Mill kwh Prognose 2010 NFE Oljeprodukter Elektrisitet PROGNOSER FOR TRANSPORTSEKTOREN Prognose på mobilt energibehov. Prognose på mobilt energibehov for vegtrafikk i Vestfold er i flg. Statens Vegvesen i Vestfold og Nasjonal Transportplan basert på følgende: Vekst i biltrafikk pr. år 1,6 prosent Vekst i tunge biler og busser pr år 1,4 prosent Veksten skyldes i hovedsak gode økonomiske tider og en viss tilflytting til Vestfold. Man antar at denne trafikkveksten også vil finne sted i Larvik. En viss utskifting i bilparken føre til mer energieffektive biler og lavere utslipp. I flg. Norsk institutt for luftforskning (NILU) Rapport TR 7/2000, vil den årlige reduksjonen være : 1,275 prosent for bensinbiler og 0,51prosent for dieselbiler. Det samlede forbruk av brensel knyttet til mobile kilder skal stabiliseres på 1997-nivå. Prognoser på utviklingen fram mot Prognosene er vist i fig CO2-utslipp fra mobile kilder ser ut til å øke fra tonn til tonn Differansen; 1090 tonn CO2, representerer et merforbruk på liter drivstoff i forholdet 2:1 bensin / diesel. Det vil si at Larviks forbruk knyttet til mobile kilder forventes å øke fra ca liter i 1997 til ca i 2010 ( 1%), dersom tiltak ikke iverksettes for å begrense drivstoff-forbruket. Larviks utfordring blir derfor å iverksette tiltak som begrenser drivstoffforbruket med minst liter drivstoff pr. år, innen Dette tilsvarer drøyt 10 liter pr. person i Larvik, eller omlag én tankfylling pr familie pr. år. 21

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE 2010-2013 Høringsutkast mars 2009 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN FOR PLANEN 5 KOMMUNENS ROLLE 5 NASJONALE OG FYLKESKOMMUNALE MÅL 6 FROGN KOMMUNES RELEVANTE VEDTATTE

Detaljer

Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009

Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009 Energi- og klimaplan for Gjerdrum kommune Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009 Planen er utarbeidet med bistand fra Sweco Grøner as Forord Da de politiske partier i Gjerdrum

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

energi og klima 2010-2020

energi og klima 2010-2020 Alstahaug kommune Kommunedelplan for energi og klima 2010-2020 Ren luft, rent vann! Liv og mangfold på sjø og land! Vedtatt av Alstahaug kommunestyre i møte 29.09.2010, sak 38/10 Endringsprotokoll: Endret

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Kommunal energi- og klimaplan

Kommunal energi- og klimaplan Kommunal energi- og klimaplan Berg Kommune Handlingsplan... 3 Innledning... 4 Overordna mål og sammenhengen med kommunens planlegging for øvrig... 4 1. Varmeproduksjon... 5 1.1.1. Skaland... 5 1.1.2. Senjahopen...

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020

KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 KLIMAKUR 2020 TILTAK OG VIRKEMIDLER FOR Å NÅ NORSKE KLIMAMÅL MOT 2020 TA 2590/2010 4 SAMMENDRAG Sammendrag KLIMAKUR 2020

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer